Zanussi | ZRB326WO | User manual | ZANUSSI ZRB326WO Ohjekirja

ZANUSSI ZRB326WO Ohjekirja
Kjøl/Frys
BRUKSANVISNING
Køle-/fryseskab
BRUGSANVISNING
Jääkaappi/Pakastin
KÄYTTÖOHJE
ZRB 326WO, ZRB 332WO,
ZRB 332XO, ZRB 335WO
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON
Det er svært viktig at denne bruksanvisningen oppbevares sammen med
skapet slik at den kan brukes senere. La alltid bruksanvisningen følge med
skapet ved flytting eller eierskifte, slik at den som bruker skapet, kan lese om
alle funksjoner og sikkerhetsforskrifter. Disse advarslene gis av
sikkerhetsmessige grunner. Det er viktig at du leser disse før skapet blir
installert og tas i bruk.
Generelle sikkerhetsforskrifter
Skapet skal brukes av voksne. La aldri barn røre bryterne eller leke med skapet. Det
kan være farlig å endre spesifikasjoner eller foreta endringer i skapet. Sørg for at
strømledningen ikke kommer i klem under skapet. Slå alltid av skapet og trekk ut
støpselet for rengjøring eller service. Skapet er tungt. Vær forsiktig når skapet
flyttes. Isbiter kan føre til frostskader dersom de spises rett fra fryserommet.
Service/reparasjon
Alt elektrisk arbeid som kreves for å installere skapet, skal utføres av en autorisert
elektriker eller fagperson. Service skal utføres av en autorisert serviceverksted.
Bruk kun originale reservedeler. Forsøk aldri å reparere skapet på egen hånd.
Reparasjoner som utføres av personer uten tilstrekkelig kunnskap, kan forårsake
personskader eller enda større feil på produktet. Kontakt nærmeste serviceverksted
og bruk alltid originaldeler.
Bruk
Skapet er kun beregnet til oppbevaring av matvarer. Fryst mat bør ikke fryses på
nytt etter opptining. Vær nøye med å følge produsentens anbefalinger for
oppbevaringstid. Se tilsvarende anvisninger. Skapets innvendige modul inneholder
kanaler før kjølemedium. Hvis disse punkteres, kan skapet få alvorlig skade og
matvarene ødelegges. BRUK DERFOR ALDRI SKARPE GJENSTANDER for å
skrape bort rim eller is. Rim fjernes med isskrapen som følger med skapet. Massiv
is må aldri brytes eller hugges løs fra skapet. La alltid isen smelte av seg selv ved
avriming. Se avrimingsanvisningene. Oppbevar aldri flasker med kullsyreholdig
eller musserende drikke i fryseren. De kan sprenges i stykker og skade skapet.
2
Installasjon
Visse deler av skapet varmes opp ved bruk. Sørg derfor for tilstrekkelig ventilasjon.
Mangelfull ventilasjon kan føre til at komponenter skades og at matvarer blir
ødelagt. Se installasjonsanvisningene. Komponenter som varmes opp, bør være
utilgjengelige. Plasser derfor om mulig skapet slik at disse delene vender mot en
vegg. Hvis skapet er transportert vannrett, er det fare for at oljen i kompressoren har
trengt inn i kjølekretsen. Vent derfor minst to timer før skapet kobles til, slik at
oljen rekker å renne tilbake til kompressoren.
Miljøvern
Kjøle-/fryseskapet inneholder ikke gasser som kan skade ozonlaget. Dette
gjelder både kjølekrets og isolasjonsmateriale. Kjøle-/fryseskapet skal ikke
behandles som vanlig husholdningsavfall. Unngå å skade kjøleaggregatet,
særlig på baksiden nær varmeveksleren. Informasjon om lokale regler for
avfallshåndtering får du fra de kommunale myndighetene.
VIKTIG NOTAT
FJERNING AV TRANSPORTEMBLLASJE
FØR ENHETEN BRUKES FOR
FØRSTE GANG, FJERNES
BLINDPLUGGEN ‘A’ OG STYKKENE‘B’.
TA DEKSELET ‘D’ UT AV EMBALLASJEN
OG SETT DET PÅ PLASS I HULLENE ‘C’.
DE RØDE TRANSPORTSIKRINGENE SOM
HOLDER HYLLENE, SKAL FJERNES.
3
INSTALLASJON
Plassering
Plasser ikke skapet for nær varmekilder, f.eks. radiator, komfyr, direkte sollys osv.
Best resultat oppnås ved en romtemperatur mellom +10 °C og +32 °C. Sørg for at
det ikke befinner seg gjenstander bak, over eller under skapet som kan hindre
luftsirkulasjonen. Minsteavstanden mellom skap og evt. overskap skal være 100
mm.
Den beste løsningen får man imidlertid når det ikke er noe overskap over skapet.
Juster skapet slik at det står rett og stabilt.
Ta ut de to støttene 1 og før dem inn I
sporene 2 på baksiden av bordplaten.
Viktig
Apparatet må utstyres med effektiv jording. Strømledningen/støpselet har derfor en
særskilt jordingskontakt. Dersom uttakene i det lokale nettet ikke har
jordingsmulighet, må apparatet utstyres med separat jordleder av en autorisert
elektriker etter gjeldende sikkerhetsforskrifter. Produsenten avviser enhver form
for ansvar, dersom forskriftene for unngåelse av ulykker ikke er fulgt.
Kjøleskapet kobles til en 220-230 V jordet stikkontakt. Skjøteledning skal ikke
brukes. Apparatet er på når strømledningen er tilkoblet. Vær oppmerksom på at
dersom termostaten settes i 0-stilling, er det kun kompressoren som kobles ut.
Innvendig rengjøring
Før skapet tas i bruk, fjernes den typiske lukten av nytt produkt ved å vaske det med
lunkent vann og en mild såpeløsning. Bruk ikke skurepulver.
Elektrisk tilkobling
Kontroller at skapets spenning, som er angitt på et typeskilt inni skapet, stemmer
overens med nettspenningen i lokalet. En spenningsvariasjon på ± 6 % kan godtas.
Hvis kjøleskapet skal tilpasses en annen spenning, skal en transformator med
passende effekt tilkobles.
4
Omhengsling av dører
Framgangsmåte:
Koble fra strømmen før punktene nedenfor gjennomføres.
•
•
•
•
•
•
•
Fjern
ventilasjonsgitteret.
Skru av det nedre gangjernet.
Heng av den nedre døren fra
det midterste hengslet. Skru
av det midterste hengslet.
Heng av den øvre døren fra
den øvre tappen.
Fjern pluggene og sett dem på
motsatt side. Fjern deretter
den
øvre
tappen
og
underlagsskivene fra det øvre
hengslet og monter dem på
motsatt side.
Heng på den øvre døren.
Monter det midterste hengslet
på motsatt side.
Heng på den nedre døren.
•
•
•
•
B0646
5
Monter det nederste hengslet
på motsatt dørside og fest det
med skruene du tok ut
tidligere.
Sett ventilasjonsgitteret på
plass igjen.
Både det midterste og det øvre
hengslet kan benyttes til å
justere dørene.
Før håndtaket skrus av, skal
beskyttelsen tas av.
Det midterste hengslet kan
justeres når mutteren er løsnet
med en skrunøkkel.
Instruksjon for brukeren
Beskrivelse av skapet, hoveddeler.
ZRB 326WO
ZRB 332WO
ZRB 332XO
6
ZRB 335WO
1-5
7
9
10
12
13-14
15
16
kontrollpanel
hylleplan
renser
glasshylle
grønnsaksskuff
fryseskuff
slisse
isboks
18
19
20
21
22
25
26
27
flaskehylle
dørhylle
egghylle
deksel
håndtak
kondensator
avdampingsboks
kompressor
Kontrollpanel
1
belysning
2
lampebeskyttelse
3
termostatbryter
4
termostatskala
5
signallampe
Skru av skapet og dra ut pluggen fra kontakten
eller fjern sikringen.
Trykk fjæren sammen og trykk dekselet ned samtidig (se bildet).
Bruk samme type lyspære, E14 sokkel med maksimum effekt på 15 W.
7
Totalt plasskrav.
Tekniske data
Modell
Nettokapasitet (l)
Bredde (mm)
Høyde (mm)
Dybde (mm)
Energiklasse iht. EUstandard
Energiforbruk:
kWh/24t
kWh/ år
Innfrysingskapasitet
(kg/24t)
Vekt, kg
Antall kompressorer
Kjølemedium
ZRB335WO
Kjøl 161
Frys 55
600
1450
600
ZRB332WO
ZRB332XO
Kjøl 229
Frys 61
600
1730
600
A
A
A
0,79
288
0,85
310
0,93
339
3
5
12
60
64
70
1
R600a
1
R600a
1
R600a
ZRB326WO
8
Kjøl 229
Frys 90
600
1910
600
Slik bruker du kjøle-/fryseskapet
Koble skapet til stikkontakten. Skapet
startes ved å vri termostatbryteren
med urviseren forbi 0-posisjonen.
Termostatbryteren er plassert på
panelet. Ved temperaturinnstilling vris
bryteren til ønsket posisjon. En
mellomposisjon er vanligvis best.
Termostatbryterens
innstilling
avhenger av ønsket temperatur i
skapet. Dette er igjen avhengig av
forskjellige faktorer, f.eks. om skapet
står i høy romtemperatur, hvor mange
ganger døren åpnes, hvor mye mat
som oppbevares, og hvordan skapet er
plassert. Temperaturen
kan økes (varmere) ved å vri
termostatbryteren mot urviseren, eller
reduseres (kaldere) ved å vri bryteren
med urviseren.
Her følger noen praktiske råd:
Pakk inn rått kjøtt i plastfolie og sett
det på glassplaten. Kjøtt kan
oppbevares på denne måten i høyst
1-2 dager. Kokt mat, kjøttvarer osv.
skal oppbevares tildekket. De kan
settes på en hvilken som helst hylle.
Frukt og grønnsaker: Etter at de er
rengjort og vasket, oppbevares de i
grønnsaksskuffen.
Smør og ost: Oppbevares i egne
bokser eller i aluminiums- eller
plastfolie eller plastposer slik at de
ikke kommer i kontakt med luft.
Melk: Oppbevares i godt tilsluttet
emballasje på hyllene i døren.
Innfrysing av matvarer
Kjøling av matvarer
Kjøleskaprommet er beregnet på
drikkevarer og matvarer som brukes
daglig. For at kjøleskapet skal fungere
best mulig, bør ikke varm mat eller
dampende væsker (f.eks. supper og
buljong) settes i kjøleskapet. Matvarer
som kan påvirke smaken på visse
matvarer, må tildekkes med f.eks.
aluminiums- eller plastfolie.
9
Den 4-stjerners frysedelen egner seg
til langtidsoppbevaring av fryste varer
(d.v.s. i 3 måneder hvis ikke annet er
angitt av produsenten), og til
innfrysing av ferskvarer.
Under normale omstendigheter er det
ikke
nødvendig
å
endre
termostatbryterens innstilling dersom
den står i mellomposisjon når man
skal fryse ned ferskvarer. For å oppnå
en
raskere
innfrysing,
vris
termostatbryteren til høyeste posisjon,
men vær oppmerksom på at i denne
posisjonen kan kjøleskapdelens
temperatur komme under 0 °C. Hvis
det skjer, vrir du termostatbryteren
tilbake til en varmere posisjon. For å
hjelpe deg til å oppnå best mulig
resultat, får du noen gode råd
nedenfor:
Sett de varene som skal fryses ned, i
den øverste kurven, siden det er
Ved strømbrudd bør døren ikke åpnes.
Hvis strømbruddet er kort, påvirkes
ikke
de
fryste
varene
(en
temperaturøkning
kan
forkorte
holdbarhetstiden til fryste varer). Ved
langvarig strømbrudd bør den fryste
maten brukes i løpet av svært kort tid.
kaldest
der.
Maks.
innfrysingskapasitet per 24 t. er angitt
på typeskiltet. Frys bare ned varer av
høy kvalitet som er godt rengjort. Del
opp store stykker i mindre biter for å
oppnå rask innfrysing og raskere
opptining.
Pakk varene i folie eller plastposer og
sørg for at emballasjen er godt
tilsluttet. Angi innfrysingsdato og
merk hver enkelt emballasje eller
skriv opp varenes innfrysingsdato på
kurvens innholdskort.
Opptining
Dypfryste matvarer kan tines i
kjøledelen eller i romtemperatur,
avhengig av når de skal brukes. Små
stykker kan til og med tilberedes mens
de fremdeles er fryst. Da blir
imidlertid tilberedningstiden noe
lengre.
Unngå å legge ferskvarer som skal
fryses ned, i direkte kontakt med
allerede fryste varer, for dermed å
unngå at temperaturen stiger i de
dypfryste varene.
Viktig
Oppbevar ikke kullsyreholdig drikke i
frysedelen, siden disse kan fryse i
stykker. Husk at når de fryste varene
er opptint, bør tilberedningen skje
umiddelbart.
Oppbevaring
matvarer
av
Oppbevaring
ferskvarer
av
For å oppnå best mulig resultat bør
ikke varm mat eller varmt drikke
oppbevares i kjøleskapet. Dekk til
eller pakk inn alle matvarer, spesielt
hvis de har sterk lukt. Dekk ikke
hyllene med papir, papp eller plast, da
dette hindrer luftsirkulasjonen. For å
bruke kjøleskapet på best mulig måte,
anbefaler vi: rått kjøtt (storfekjøtt,
svinekjøtt, lammekjøtt og viltkjøtt):
legg i plastposer og plasser kjøttet
over grønnsaksskuffen. Kjøtt kan
oppbevares på denne måten bare i 1
eller 2 dager. Frukt og grønnsaker:
rengjøres nøye og oppbevares i
grønnsaksskuffen. Smør og ost: skal
oppbevares i lufttett beholder eller
pakkes inn i folie eller plastposer, for
lufttetthet. Melk: skal oppbevares i
tilsluttet emballasje i flaskehyllen i
døren.
fryste
For å oppnå best mulig resultat
anbefaler vi at du kontrollerer at de
fryste varene er oppbevart riktig i
butikken. Sørg også for at de fryste
varene blir fraktet hjem fra butikken
så raskt som mulig, siden en
temperaturøkning kan føre til kortere
holdbarhet på de fryste varene.
Oppbevar ikke varene lenger enn det
som er angitt på pakken. Åpne ikke
døren unødvendig.
10
Avriming
Kjøledelen
under,
for
å
samle
opp
avrimingsvannet.
Etter avrimingen tørkes skapet nøye.
Sett støpselet i stikkontakten eller vri
bryteren til ønsket posisjon og la
skapet gå i minst en halvtime. Deretter
kan skapet fylles med matvarer.
Avriming skjer automatisk hver gang
kompressoren kobler ut. Smeltevann
renner gjennom en renne ned i en
beholder på baksiden av skapet, der
det fordamper.
Frysedelen
Viktig
Hvis det har dannet seg et tykt lag med
is på veggene, må frysedelen avrimes.
Frysedelen avrimes slik:
Ta ut eventuelle matvarer, pakk dem
inn i flere lag med avispapir og legg
dem på et kjølig sted. Vri
termostatbryteren til 0-posisjon eller
trekk støpselet ut av stikkontakten. La
døren stå åpen og sett en kasserolle
Holdbarheten til de fryste varene kan
forkortes hvis varenes temperatur
stiger under avrimingen. Bruk aldri
spisse metallverktøy til å skrape bort is
fra kjøleplaten, som kan bli skadet.
Rengjør ikke skapet med alkohol.
HVIS DET OPPSTÅR PROBLEMER/SMÅFEIL
Hvis det oppstår problemer, kan enkle feil rettes som beskrevet nedenfor.
Problem
Kjøleskapet fungerer ikke (den
grønne lampen lyser ikke).
En merkelig lyd høres når
kjøleskapet brukes.
Døren er ikke tett.
Vann i bunnen av kjølerommet.
Gjør slik
Ingen strøm i nettet eller ingen kontakt mellom støpsel
og kontakt. Kontroller strømforsyningen og kontakten.
Kjøleskapet er plassert feil, eller så berører røret i
fryseenheten kabinettet eller en vegg. Kontroller at
kjøleskapet er installert som beskrevet i
bruksanvisningen.
Tetningsmaterialet som klemmer mot kabinettet i et
område på den siden der døren henger. Rengjør
tetningsmaterialet med varmt såpevann og det området
på kabinettet som materialet klemmer mot, og tørk det
tørt med en myk klut.
Systemet som leder bort avrimingsvann, er tett.
Rengjør kanalen med en lang bøyelig metalltråd eller
en rensepinne.
11
Symbolet
på produktet eller på emballasjen viser at dette produktet ikke
må behandles som husholdningsavfall. Det skal derimot bringes til et mottak for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Ved å sørge for korrekt avhending av apparatet, vil du bidra til å forebygge de
negative konsekvenser for miljø og helse som gal håndtering kan medføre.
For nærmere informasjon om resirkulering av dette produktet, vennligst kontakt
kommunen, renovasjonsselskapet eller forretningen der du anskaffet det.
Forbrukerkjøp
Ved salg til forbruker i Norge gjelder [Lov om forbrukerkjøp av 21.06.2002]
samt øvrige bestemmelser som forhandleren opplyser om. Husk å ta vare på
kvitteringen og garantibeviset.
Forbrukerkontakt
Hvis du har spørsmål om hvordan produktet fungerer eller skal brukes,
ber vi deg ta kontakt med vår forbrukerkontakt på telefon 815 30 222
eller på e-post på vår hjemmeside.
Service
Ved behov for service på ditt produkt, bør du kontakte din lokale forhandler for å få
opplysninger om vår lokale reparatør.
Du kan også besøke vår internettadresse www.electrolux.no der du finner frem til
din nærmeste reparatør eller ringe 815 30 222 for opplysninger vedrørende dette.
12
Service og reservedeler
Husk alltid å oppgi modellbetegnelse, produktnummer, serienummer og kjøpsdato
ved bestilling av service eller reservedeler. Dette finner du på dataskiltet på
produktet og som kan være lurt og skrive opp nedenfor. Husk at kjøpsbevis må
fremvises til servicemann ved en eventuell reklamasjon.
Modellbetegnelse ________________
Produktnummer__________________
Serienummer____________________
Kjøpsdato_______________________
Reservedeler
Som forbruker kan du bestille deler hos E-Service Oslo AS på:
Telefon:
22 72 58 30
Fax:
22 72 58 80
Internett:
post@e-serviceoslo.no
Leveringsbetingelser
Produkter solgt til forbruker i Norge, er underlagt Lov om forbrukerkjøp.
Dersom det inntreffer feil eller mangler som omfattes av loven innen lovens frister,
utbedres dette uten omkostninger for deg. Feil eller skader som oppstår, som er
brukerbetinget eller ligger utenfor leverandørens kontroll, omfattes ikke av loven.
En reparasjon vil da normalt belastes bruker.
All service/reparasjon skal utføres av serviceverksteder godkjent av leverandør.
Inngrep/reparasjoner skal kun utføres av fagperson og i henhold til gjeldende
forskrifter.
Ved næringskjøp mellom to profesjonelle parter gjelder egne bestemmelser i
hht. NEL’s leveringsbetingelser og Lov om kjøp.
Leverandør:
Electrolux Home Products Norway A/S
Risløkkveien 2
0508 Oslo
Tlf. 815 30 222
13
E-mail: eha@electrolux.no
Internett: www.electrolux.no
VIKTIG INFORMATION OM SÄKERHET
Det är av största vikt att denna bruksanvisning förvaras tillsammans med
skåpet för framtida behov. Låt alltid bruksanvisningen följa med skåpet vid
flyttning eller ägarbyte, så att den som använder skåpet kan läsa om alla
funktioner och säkerhetsföreskrifter. Dessa varningar motiveras av
säkerhetsskäl. Det är viktigt att du tar del av dem innan skåpet installeras
och används.
Allmänna säkerhetsföreskrifter
Skåpet skall skötas av vuxna. Låt aldrig barn röra reglagen eller leka med det. Det
kan vara farligt att ändra specifikationer eller göra ändringar i skåpet. Se till att
nätsladden inte kommer i kläm under skåpet. Stäng alltid av skåpet och dra ur
stickproppen före rengöring eller service. Skåpet är tungt. Var försiktig när skåpet
flyttas. Iskuber kan ge upphov till frysskador om de äts direkt ur frysfacket.
Service/reparation
Alla elarbeten som krävs för att installera skåpet måste utföras av en behörig
elektriker eller fackman. Service skall utföras av ett auktoriserat serviceföretag.
Använd endast original reservdelar. Försök aldrig att reparera skåpet på egen hand.
Reparationer som utförs av personer med otillräckliga kunskaper kan förorsaka
personskador eller ännu svårare fel på produkten. Kontakta närmaste serviceföretag
och använd alltid originaldelar.
Användning
Är endast avsedda för förvaring av matvaror. Fryst mat bör inte frysas om efter
upptining. Var noga med att följa tillverkarens rekommendationer avseende
förvaringstid. Se motsvarande anvisningar. Skåpets innermodul innehåller kanaler
för kylmedium. Om dessa punkteras kan skåpet skadas allvarligt och matvarorna
förstöras. ANVÄND DÄRFÖR ALDRIG VASSA FÖREMÅL för att skrapa bort
frost eller is. Frost avlägsnas med isskrapan som medföljer skåpet. Massiv is får
aldrig brytas eller huggas loss från skåpet. Låt alltid isen smälta av sig själv vid
avfrostning. Se avfrostningsanvisningarna. Förvara aldrig kolsyrad eller
mousserande dryck i frysen. De kan nämligen sprängas och skada skåpet.
14
Installation
Vissa delar av skåpet värms upp under användning. Sörj därför för tillräcklig
ventilation. Bristfällig ventilation kan leda till att komponenter skadas och att
matvaror förstörs. Se installationsanvisningarna. Komponenter som värms upp bör
inte vara åtkomliga. Placera därför skåpet, om möjligt, med dessa delar mot en
vägg. Om skåpet har transporterats horisontalt finns risk för att oljan i kompressorn
har trängt in i kylkretsen. Vänta därför minst två timmar innan skåpet kopplas in så
att oljan hinner rinna tillbaka till kompressorn.
Miljöskydd
Kyl/frysskåpet innehåller inte gaser som kan skada ozonlagret. Detta gäller
såväl kylkrets som isoleringsmaterial. Kyl/frysskåpet får inte hanteras som
normalt hushållsavfall. Undvik att skada kylaggregatet, särskilt på baksidan
nära värmeväxlaren. Information om lokala regler för avfallshantering kan
erhållas från kommunala myndigheter.
OBS! VIKTIG INFORMATION
TA BORT TRANSPORTSÄKRINGARNA
TA BORT TRANSPORTSÄKRINGAR ‘A’
OCH ‘B’ INNAN NI ANVÄNDER SKÅPET
FÖR FÖRSTA GÅNGEN.
TA UT GALLRET ‘D’ UR FÖRPACKNIGEN
OCH MONTERA I HÅL ‘C’.
AVLÄGSNA DE RÖDA TRANSPORTSKYDDEN
FRÅN HYLLPLANEN.
15
INSTALLATION
Placering
Placera inte skåpet för nära värmekällor, såsom element, spis, direkt solljus etc.
Bästa resultat uppnås vid en rumstemperatur mellan +10°C och +32°C. Se till att
det inte finns föremål på baksidan, ovanpå eller under skåpet, som kan förhindra
luftcirkulationen. Minsta avstånd mellan skåp och event. överhängande skåp skall
vara 100 mm
Den bästa lösningen är emellertid enligt utan något överhängande skåp. Justera
skåpet så att det står rakt och stadigt.
Placera de två distanserna (1) i hållarna
(2) på baksiden av topplattan.
Viktigt
Apparaten måste förses med effektiv jordning. Nätsladden/stickproppen har därför
en särskild jordningskontakt.
Om uttagen i det lokala nätet saknar
iordningsmöjlighet, måste apparaten förses med separat jordledare av en behörig
elektriker i enlighet med gällande säkerhetsföreskrifter. Producenten avvisar varje
form av ansvar, såvida föreskrifterna för undvikande av olyckshändelser inte
åtföljs. Kylskåpet ansluts till 220-230 V jordat eluttag. Skarvsladd skall inte
användas. Apparaten är påslagen när nätsladden anslutits. Observera att genom att
sätta termostaten i 0-läge kopplas endast kompressorn ur.
Invändig rengöring
Innan skåpet tas i bruk skall den typiska lukten av ny produkt tas bort genom
tvättning med Ijummet vatten och en mild tvållösning. Använd inte något
skurpulver.
Elektrisk anslutning
Kontrollera att skåpets spänning, som finns angiven på en dataskylt inne i skåpet,
överensstämmer med lokalens nätspänning. En spänningsvariation på ±6% kan
accepteras. För anpassning av kylskåpet till annan spänning, skall en transformator
med passande prestanda förkopplas.
16
Omhängning av dörrar
Tillvägagångssätt:
Koppla ifrån strömmen innan följande arbetsmoment genomförs.
•
•
•
•
•
•
•
Ta bort ventilationsgallret.
Skruva bort det nedre
gångjärnet
Häng av den nedre dörren från
det mellersta gångjärnet.
Skruva bort det mellersta
gångjärnet. Häng av den övre
dörren från den övre tappen
Ta bort propparna och sätt
dem på motsatta sidan, ta
därefter bort den övre tappen
och underläggsskivorna från
det övre gångjärnet
och
montera dem på motsatta
sidan.
Häng på den övre dörren.
Montera
det
mellersta
gångjärnet på motsatta sida.
Häng på den nedre dörren.
•
•
•
•
17
Montera
det
nedersta
gångjärnet
på
motsatta
dörrsidan och fäst det med de
tidigare borttagna skruvarna.
Sätt
tillbaka
ventilationsgallret.
Såväl det mellersta som det
övre gångjärnet kan utnyttjas
för att justera in dörrarna.
Innan handtaget skruvas av
skall
dess
beklädnad
avlägsnas.
Det mellersta gångjärnet kan
justeras sedan muttern lossats
med en nyckel.
Instruktion för användaren
Beskrivning av skåpet, huvuddelar.
ZRB 326WO
ZRB 332WO
ZRB 332XO
18
ZRB 335WO
1-5
7
9
10
12
13-14
15
16
kontrollpanel
hyllplan
rengörare
glashylla
grönsakslåda
fryslåda
groove;
islåda
18
19
20
21
22
25
26
27
flaskfack
dörrfack
ägglåda
täcklock
handle
kondensator
avdunstningsfack
kompressor
Kontrollpanel
1
2
3
4
5
belysning
lampskydd
termostatvred
termostatskala
signallampa
Stäng av skåpet och dra ur stickkontakten från
vägguttaget, alternativt skruva ur säkringen.
Tryck ihop fjädern och drag samtidigt gallret
nedåt (se bild).
Använd samma typ av lampa, sockel E14, effect max 15 W.
19
Sammanlagt erforderligt
utrymme.
Teknisk data
Modell
Nettokapacitet (l)
Bredd (mm)
Höjd (mm)
Djup (mm)
Energiklass enligt EU
standard
Energikonsumtion:
KWh/24h
KWh/ år
Infrysningskapacitet
(kg/24h)
Vikt
Antal kompressorer
Kylmedium
ZRB 335WO
Kyl 161
Frys 55
600
1450
600
ZRB 332WO
ZRB 332XO
Kyl 229
Frys 61
600
1730
600
A
A
A
0,79
288
0,85
310
0,83
339
3
5
12
60
64
70
1
R600a
1
R600a
1
R600a
ZRB 326WO
20
Kyl 229
Frys 90
600
1910
600
Så här används kyl/frysen
Här nedan några praktiska råd:
Packa in rått kött i plastfolie och
placera det på glasskivan. På så sätt
kan ni förvara köttet i högst 1-2
dagar. Kokt mat, charkvaror etc.
skall förvaras övertäckta. De kan
placeras på vilket galler som helst.
Frukt och grönsaker: efter
rengöring och tvättning förvaras de i
grönsakslådan.
Smör och ost: förvaras i särskilda
askar eller i aluminium- eller
plastfolie/ plastpåsar så att de inte
kommer i kontakt med luften.
Mjölk: i väl tillslutna förpackningar
förvaras den på hyllorna på dörrens
insida.
Anslut skåpet till vägguttaget.
Skåpet
startas
genom
att
termostatratten vrides medurs förbi
0-läget. Termostatratten är placerad i
panelen. Vid temperatur-inställning
vrides ratten till önskat läge. En
medelinställning är normalt bäst.
Termostatrattens inställning beror på
önskad temperatur inuti skåpet.
Detta i sin tur beror på olika faktorer
t.ex. om skåpet står i hög
rumstemperatur, antal gånger dörren
öppnas, hur mycket mat som lagras
samt hur skåpet är placerat.
Temperaturen kan antingen höjas
(varmare) genom att termostatratten
vrides moturs eller sänkas (kallare)
genom att ratten vrides medurs.
Infrysning av livsmedel
Kylning av livsmedel
Kylutrymmet är avsett för drycker
och livsmedel som dagligen behövs.
För att kylskåpet skall fungera på
bästa sätt får ingen varm mat eller
ångande vätskor (som t.ex. soppor
och buljong) placeras i kylskåpet.
Livsmedel som kan påverka smaken
hos vissa födoämnen måste täckas
över med exempelvis aluminiumeller plastfolie.
21
Den 4-stjärniga frysdelen ar lämplig
för långtidsförvaring av frusna varor
(d.v.s. i 3 månader om inte annat är
angivet av tillverkaren) och för
infrysning av färskvaror.
Under normala omständigheter är
det inte nödvändigt att ändra på
termostatrattens inställning om den
är i medelläge när man vill frysa in
färskvaror. För att uppnå en
snabbare
infrysning
vrides
termostatratten till högsta läge, men
observera att i detta läge kan
kylskåpsdelens
temperatur
understiga 0°C. Om detta inträffar
vrid tillbaka termostatratten till ett
varmare läge. För att hjälpa Er till
bästa möjliga resultat får Ni här
några goda råd:
I händelse av strömavbrott bör
dörren ej öppnas. Om strömavbrottet
är kortvarigt påverkas inte de frusna
varorna (en temperaturhöjning kan
förkorta lagringsperioden av frusna
varor). Vid långvarigt strömavbrott
bör den frusna maten konsumeras
inom en mycket kort tid.
Placera de varor, som skall frysas in,
i den översta korgen, eftersom där är
kallast. Max.infrysningskapacitet/24
tim. är angivet på märkplåten. Frys
endast in varor av hög kvalitet, vilka
rengjorts noggrannt. Dela upp stora
stycken i mindre bitar för snabb
infrysning och snabbare upptining.
Packa varorna i folie eller plastpåsar
och se till att förpackningarna är väl
tillslutna. Ange infrysningsdatum
och märk varje enskild förpackning
eller
anteckna
varornas
infrysningsdatum
på
korgens
innehållskort.
Undvik att lägga färskvaror, som
skall frysas in, i direkt kontakt med
redan frysta varor, för att därmed
undvika att temperaturen stiger i de
djupfrysta varorna.
Viktigt
Förvara inte kolsyredrycker i
frysdelen, då dessa kan brista. Kom
ihåg att när de frusna varorna är
upptinade bör tillagning ske
omedelbart.
Förvaring
matvaror
av
Upptining
Djupfrysta matvaror kan tinas i
kyldelen eller i rumstemperatur,
beroende på när de skall användas.
Små stycken kan till och med
tillagas medan de fortfarande är
frysta, dock blir tillagningstiden
något längre.
Förvaring av färskvaror
frysta
För
bästa
möjliga
resultat
rekommenderar
vi
att
Ni
kontrollerar att de frusna varorna
förvarats på lämpligt sätt i
inköpsaffären. Se även till att de
frusna varorna transporteras från
affären till hemmet så fort som
möjligt, då en temperaturökning kan
medföra avkortad förvaringstid för
de frusna varorna. Förvara ej
varorna längre än vad som angivits
på paketen. Öppna inte dörren i
onödan.
22
För bästa möjliga resultat bör inte
varm mat eller dryck förvaras i
kylskåpet. Täck över eller slå in alla
matvaror, speciellt om de luktar
starkt. Täck inte hyllorna med
papper, kartong eller plast, då detta
hindrar luftcirkulationen. För att
använda kylskåpet på bästa möjliga
sätt rekommenderar vi: rått kött
(nötkött, fläskkött, lammkött och
viltkött): lägg in i plastpåsar och
placera köttet ovanpå grönsakslådan.
Kött kan förvaras på detta sätt
endast
1 eller 2 dagar. Frukt och grönsaker:
rengöres noga och förvaras i
grönsakslådan. Smör och ost: skall
förvaras i lufttäta behållare eller slås
in i folie eller plastpåsar, för
lufttäthet. Mjölk: skall förvaras i
tillslutna förpackningar i dörrens
fack avsett för flaskor.
Avfrostnin
kärl under, för att samla upp det
avfrostade vattnet.
Efter avfrostningen torkas skåpet
noggrannt. Sätt i kontakten i
vägguttaget eller vrid ratten till önskat
läge och låt skåpet gå i minst en
halvtimma. Skåpet kan därefter fyllas
med matvaror.
Kylen
Avfrostning sker automatiskt varje
gång
kompressorn
slår
ifrån.
Smältvatten rinner genom en ränna
ned i en behållare på skåpets baksida,
där det avdunstar.
Frysen
Om ett tjockt lager is bildats på
väggarna, måste frysen avfrostas.
Frysdelen avfrostas på följande sätt:
Tag ur eventuella matvaror och slå in
dem i flera lager tidningspapper och
lägg dem på ett svalt ställe.
Viktigt
Förvaringstiden för de frysta varorna
kan avkortas om temperaturen på
dessa stiger under avfrostningen.
Använd aldrig vassa metallverktyg för
att skrapa bort is från kylplattan, som
då kan skadas.
Rengör inte skåpet med alkohol.
Vrid termostatratten till 0-läge eller
drag ur kontakten från vägguttaget.
Låt dörren stå öppen. och placera ett
UNDANRÖJNING AV STÖRNINGAR/SMÅFEL
Om det uppstår problem, kan enklare fel avhjälpas enligt nedan.
Problem
Kylskåpet fungerar inte (den
gröna lampan lyser inte)
En konstigt ljud hörs när
kylskåpet används.
Dörren är inte tät.
Vatten i botten av
kylutrymmet
Åtgärder
Ingen ström i nätet eller ingen kontakt mellan
stickpropp och kontakt. Kontrollera strömtillförseln
och kontakten.
Kylskåpet är antingen felplacerat eller så berör röret i
frysenheten höljet eller en vägg. Kontrollera att
kylskåpet är installerat enligt bruksanvisningen.
Tätningsmaterialet som klämmer mot höljet i ett
område på dörrhängsidan. Rengör tätningsmaterialet
med varmt såpvatten och det området på höljet som
materialet klämmer mot och torka det torrt med en
blöt trasa.
Systemet for bortforsling av avfrostningsvatten är
tätt. Rengör kanalen med hjälp av en lång böjlig
metalltråd eller med hjälp av rensare
23
Symbolen
på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuellt negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. För ytterligare upplysningar
om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Konsumentköp EHL
Vid försäljning till konsument i Sverige gäller Konsumentköp EHL-91 samt övriga
EHL-bestämmelser vilka återförsäljaren tillhandahåller. Kom ihåg att spara kvittot
och EHL-försäkringsbevis.
Konsumentkontakt
Har du frågor angående produktens funktion eller användning ber vi dig att
kontakta vår konsumentkontakt på tel. 0771-11 44 77
Service och reservdelar
Har du frågor om eller vill beställa service eller reservdelar ber vi dig att kontakta
återförsäljaren eller vår rikstäckande service på tel. 020 – 76 76 76 eller via e-mail
på www.elektroservice.se. Se adressen till ditt närmaste service-kontor i telefonkatalogen Gula sidorna under Hushållsutrustning, vitvaror - service.
I bruksanvisningen finns en sammanställning av enklare fel som du kan åtgärda
själv.
Om du beställer service under EHL-åtagandet och det är ett enklare fel du kunnat
åtgärda själv med hjälp av bruksanvisningen riskerar du att få betala servicebesöket, även om produkten är ny.
Innan du kontaktar service, skriv upp följande enligt dataskylten:
Modellbeteckning
Produktnummer
Serienummer
Inköpsdatum
...............................
...............................
...............................
...............................
Hur och när uppträder felet ?
Zanussi
S-105 45 Stockholm
www.zanussi.se
24
VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION
Det er af største betydning, at denne brugsanvisning opbevares i nærheden af
køle-/fryseskabet, så den er tilgængelig ved behov. Lad altid brugsanvisningen
følge skabet ved flytning eller overdragelse til en ny ejer, således at den, der
bruger skabet, kan informere sig om alle funktioner og sikkerhedsbestemmelser. Motivet med disse advarsler er hensynet til sikkerheden. Det er vigtigt, at
De studerer dem nøje, inden køle-/fryseskabet installeres og tages i brug.
Generelle sikkerhedsbestemmelser
Køle-/fryseskabet skal håndteres af voksne. Lad aldrig børn foretage indstillinger
eller lege med skabet. Det kan være forbundet med fare at ændre specifikationer
eller foretage ændringer på skabet. Sørg for, at el-ledningen ikke kommer i klemme
under skabet. Sluk altid for skabet og træk stikket ud før rengøring eller service.
Skabet er tungt. Vær forsigtig ved flytning af skabet. Isterninger kan give forfrysningsskader, hvis de spises direkte fra fryseren.
Service/reparation
Alt nødvendigt el-arbejde i forbindelse med installering af køle-/fryseskabet skal
udføres af en autoriseret elektriker eller fagmand. Servicearbejde skal udføres af et
autoriseret servicefirma. Anvend udelukkende originale reservedele. Forsøg aldrig
at reparere skabet på egen hånd. Reparationer udført af personer med utilstrækkelige kvalifikationer kan resultere i personskader eller endnu mere alvorlige defekter
på skabet. Kontakt nærmeste servicefirma og anvend altid originale dele.
Brug
Køle-/fryseskabet er udelukkende beregnet til opbevaring af levnedsmidler. Nedfrosne fødevarer bør ikke lægges i fryseren igen efter optøning. Producentens oplysninger om produktholdbarhed bør følges nøje. Se oplysningerne om opbevaring
senere. Skabets indvendige modul indeholder kølemiddelkanaler. En punktering af
disse kanaler kan medføre, at skabet bliver alvorligt beskadiget, og at fødevarerne
bliver uanvendelige. BRUG DERFOR ALDRIG SKARPE GENSTANDE til afskrabning af rim eller is. Rim fjernes med skraberen, som følger med skabet. Massiv isdannelse må ikke brækkes eller hugges af, men skal smelte af sig selv ved
afrimning. Se oplysningerne om afrimning senere. Opbevar aldrig kulsyreholdige
eller mousserende drikke i fryseren, da de kan springe og beskadige skabet.
25
Installering
Visse dele af skabet bliver varme under drift. Sørg for tilstrækkelig ventilation. Dårlig ventilation kan føre til, at komponenter bliver beskadiget, og at fødevarer bliver
uanvendelige. Se oplysningerne om installering senere. Dele, som bliver varme, bør
ikke være tilgængelige. Sørg om muligt for at placere skabet med disse dele ind
mod en væg. Hvis skabet er blevet transporteret horisontalt, er der risiko for, at der
er trængt olie fra kompressoren ind i kølekredsløbet. Vent derfor i mindst to timer,
inden skabet tilsluttes, således at olien får tid til at løbe tilbage til kompressoren.
Miljøbeskyttelse
Køle-/fryseskabet indeholder ikke gasser, som er til skade for ozonlaget. Dette
gælder både kølekredsløbs- og isoleringsmateriale. Skabet må ikke bortskaffes
som normalt husholdningsaffald. Information om lokale regler for
bortskaffelse af affald kan fås hos de kommunale myndigheder.
OBS! VIGTIG INFORMATION
HVORDAN TRANSPORTBESLAGENE FJERNES!
FØR IBRUGTAGNING FØRSTE GANG,
SKAL PLASTIC DELENE “A” OG “B”
FJERNES.
TAG BUNDSOKKELEN “D” OG PLACER
DEN I HULLERNE “C”.
FJERN DE RØDE TRANSPORTBESLAG
FRA HYLDERNE.
26
INSTALLERING
Placering
Køle-/fryseskabet må ikke placeres for tæt på varmekilder som fx en radiator, en
ovn eller i direkte sollys osv. Det bedste resultat opnås ved en rumtemperatur på
mellem +10° C og +32° C. Sørg for, at der ikke befinder sig genstande bag, over
eller under skabet, som forhindrer fri luftcirkulation.
Afstanden mellem køle-/fryseskabet og et eventuelt overhængsskab skal være
mindst 100 mm. Den bedste løsning er dog, at der ikke befinder sig noget skab over
køle-/fryseskabet.
Køle-/fryseskabet skal justeres, så det står plant og stabilt.
Tage to støtter (1) ud af posen og sæt dem
ind i de rettende elementer (2) som ligger
på bordets bagside.
Vigtigt
Køle-/fryseskabet skal have en effektiv jordforbindelse. Ledningen/stikket er derfor
udstyret med et separat jordstik. Hvis strømudtagene i det lokale el-net ikke giver
mulighed for en jordforbindelse, skal skabet af en autoriseret elektriker forsynes
med en separat forbindelse til jord i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser. Producenten fralægger sig ethvert ansvar, såfremt bestemmelserne til forebyggelse af ulykker ikke følges. Køle-/fryseskabet tilsluttes til et
220-230 V jordforbundet strømudtag. Der må ikke anvendes forlængerledning. Der
er tændt for køle-/fryseskabet, når ledningen er tilsluttet. Bemærk, at det kun er
kompressoren, som slås fra, når termostaten drejes til position 0.
Indvendig rengøring
Inden køle-/fryseskabet tages i brug, skal den for nye produkter typiske lugt fjernes
ved, at skabet vaskes af med lunkent vand og en mild sæbeopløsning. Der må ikke
anvendes skuremidler.
El-tilslutning
Kontrollér, at køle-/fryseskabets spænding, som er angivet på et dataskilt inde i
skabet, stemmer overens med rummets netspænding. En spændingsforskel på ±6%
er acceptabel. Hvis køle-/fryseskabet skal tilpasses til en anden spænding, skal der
indkobles en transformator med passende kapacitet.
27
Omhængsling af døre
Fremgangsmåde:
Strømtilførslen skal afbrydes, før nedenstående arbejde udføres.
•
•
•
•
•
•
•
Fjern ventilationsgitteret. Skru
det nederste hængsel af.
Hægt den nederste dør af det
mellemste hængsel. Skru det
mellemste hængsel af. Hægt
den øverste dør af den øverste
tap.
Fjern propperne og sæt dem i
på den modsatte side. Fjern
derefter den øverste tap og
underlagsskiverne fra det
øverste hængsel og montér
disse dele på den modsatte
side.
Hægt den øverste dør på.
Montér
det
mellemste
hængsel på den modsatte side.
•
•
•
•
28
Hægt den nederste dør på.
Montér det nederste hængsel
på den modsatte side og skru
det fast med de tidligere
fjernede skruer.
Sæt ventilationsgitteret tilbage
på plads.
Både det mellemste og det
øverste hængsel kan bruges til
at justere dørenes monteringsposition.
Inden håndtaget skrues af,
skal dets beklædning fjernes.
Det mellemste hængsel kan
justeres, når møtrikken er
blevet løsnet med en nøgle.
Vejledning til brugeren
Oversigt over køle-/fryseskabets vigtigste dele:
ZRB 326WO
ZRB 332WO
ZRB 332XO
29
ZRB 335WO
1-5
7
9
10
12
13-14
15
16
kontrolpanel
hylde
renser
glashylde
grøntsagsskuffe
frysekurv
groove;
Isterningebakke
18
19
20
21
22
25
26
27
Kontrolpanel
1
2
3
4
5
Lys
Lysafdækning
Termostat
Termostatskala
Kontrollampe
Sluk for skabet og fjern stikket fra
kontakten, eller fjern sikringen.
Tryk afdækningen sammen, samtidig
med at den trækkes ned. (se billede 3).
Brug samme type pære, E14 sokkel med
en maksimum effekt på 15 W.
30
flaskehylde
dørhylde
Æggebakke
låg
handle
kondensator
fordampningsbeholder
kompressor
Indbygningsmål
Tekniske data
Model
Nettokapacitet (l)
Bredde (mm)
Højde (mm)
Dybde (mm)
Energiklasse iht. EUstandard
Energiforbrug:
kWh/24 timer
kWh/år
Nedfrysningskapacitet
(kg/24 timer)
Vægt (kg)
Antal kompressorer
Kølemiddel
ZRB 335WO
Kølesk. 161
Frysesk. 55
600
1450
600
ZRB 332WO
ZRB 332XO
Kølesk 229
Frysesk. 61
600
1730
600
A
A
A
0,79
288
0,85
310
0,93
339
3
60
5
64
12
70
1
R600a
1
R600a
1
R600a
ZRB 326WO
31
Kølesk. 229
Frysesk. 90
600
1910
600
Sådan bruges køle-/fryseskabet
Her følger en række praktiske råd:
Råt kød skal pakkes ind i plastfolie og
anbringes på glashylden. Kødet kan
opbevares på denne måde i maks. 1-2
dage. Kogte fødevarer, charcuterivarer
o.l. skal dækkes over inden opbevaring
og kan anbringes på alle hylder i
køleskabet.
Frugt og grønt: Opbevares i grøntsagsskuffen efter rensning og afvaskning.
Smør og ost: Opbevares i specielle
beholdere, plasticposer eller indpakket i
stanniol eller plastfolie, således at der
ikke er direkte kontakt med luften i
køleskabet.
Mælk: Stilles på en hylde i døren med
tætsluttende emballage.
Køle-/fryseskabets stik sættes i stikkontakten. Skabet startes ved, at termostaten drejes med uret forbi position 0. Termostaten sidder i kontrolpanelet. Ved temperaturindstilling
drejes termostaten til den ønskede position. Normalt kan en mellemposition
anbefales. Termostaten skal indstilles
ud fra, hvilken temperatur man ønsker
i skabet. Denne afhænger på sin side
også
af
andre
faktorer,
fx
temperaturen i rummet, hvor skabet
står, hvor ofte skabets døre
åbnes, hvor meget mad skabet
indeholder, og hvordan skabet er
placeret. Man kan enten hæve
temperaturen (varmere) ved at dreje
termostaten mod uret eller sænke den
(koldere) ved at dreje termostaten
med uret.
Nedfrysning af fødevarer
Det 4-stjernede fryseskab er velegnet til
langtidsopbevaring af frosne fødevarer
(dvs. i 3 måneder, såfremt producenten
ikke angiver andet) og til nedfrysning af
friske fødevarer.
Under normale omstændigheder er det
ikke nødvendigt at ændre på termostatens indstilling ved nedfrysning af
friske fødevarer, hvis termostaten
befinder sig i en mellemposition. Såfremt man ønsker en hurtigere nedfrysning, skal termostaten drejes til
højeste position, men man skal i så fald
være opmærksom på, at temperaturen i
køleskabet ved denne position kan
falde til under 0° C.
Køling af fødevarer
Køleskabet er beregnet til opbevaring
af føde- og drikkevarer, man behøver
hver dag. Hvis køleskabet skal fungere optimalt, skal man undlade at anbringe varm mad eller dampende
væsker (fx suppe eller bouillon) i
køleskabet. Fødevarer, der kan afgive
smag til andre levnedsmidler, skal
dækkes over med fx stanniol eller
plastfolie.
32
Sker dette, skal termostaten drejes
tilbage til en varmere position. Her et
par gode råd om, hvordan De opnår det
bedst mulige resultat:
Anbring de fødevarer, der skal fryses
ned, i den øverste kurv, idet der er
koldest dér. Den maksimale nedfrysningskapacitet/24 timer er angivet på
mærkepladen. Nedfrys kun varer af høj
kvalitet og efter omhyggelig rengøring. Del store stykker op i mindre
med henblik på hurtigere nedfrysning
og hurtigere optøning.
Læg varerne i folie eller plasticposer
og sørg for, at emballagen slutter tæt.
Notér datoen for nedfrysning på den
pågældende emballage eller angiv varernes nedfrysningsdato på kurvens
indholdskort.
Sørg for, at friske fødevarer, som skal
fryses ned, ikke kommer i direkte
kontakt med allerede frosne varer. På
denne måde undgår man en temperaturstigning i de dybfrosne varer.
Vigtigt
Kulsyreholdige drikke må ikke opbevares i fryseskabet, da de kan
springe. Husk, at dybfrosne varer bør
tilberedes umiddelbart efter optøning.
Opbevaring
af dybfrostvarer
For at opnå det bedst mulige resultat
anbefaler vi, at De kontrollerer, at
dybfrostvarerne opbevares korrekt allerede i butikken. Sørg også for at få de
frosne varer bragt hjem så hurtigt som
muligt, da en temperaturstigning kan
betyde mindsket holdbarhed for
varerne. Opbevar ikke varerne længere
end anført på emballagen. Åbn ikke
døren til fryseskabet oftere end
nødvendigt.
I tilfælde af strømafbrud bør døren ikke
åbnes. Hvis strømafbruddet er af kort
varighed, påvirkes de frosne varer ikke
(en temperaturstigning kan forkorte den
tid, i hvilken frosne varer kan
opbevares). Ved langvarige strømafbrud
bør den frosne mad konsumeres inden
for meget kort tid.
Optøning
Dybfrosne fødevarer kan tøs op i
køleskabet eller ved rumtemperatur alt
efter, hvornår de skal anvendes.
Fødevarer delt op i små stykker kan
også tilberedes, mens de stadig er
frosne, hvilket dog giver en noget
længere tilberedningstid.
Opbevaring
af friske fødevarer
For at opnå det bedst mulige resultat
bør De undlade at stille varme madog drikkevarer i køleskabet. Alle
fødevarer bør dækkes over eller pakkes ind, specielt hvis de har en kraftig
lugt. Dæk ikke hylderne med papir,
pap eller plastic, da dette hæmmer
luftcirkulationen. Med henblik på optimal brug af køleskabet anbefaler vi,
at De lægger råt kød (okse-, kalve-,
svine-, lamme- og vildtkød) i plasticposer og placerer kødet over grøntsagsskuffen. Kødet kan opbevares på
denne måde i maks. 1-2 dage. Frugt
og grønt skal rengøres omhyggeligt
og anbringes i grøntsagsskuffen. Smør
og ost skal opbevares i lufttætte
beholdere, plasticposer eller indpakket
i folie. Mælk skal opbevares i tætsluttende emballage på dørens flaske33 hylde.
Afrimning
Køleskab
Der sker automatisk afrimning,
hver gang kompressoren slår fra.
Smeltevandet løber via en rende
ned i en beholder på køle/fryseskabets bagside, hvor vandet
fordamper.
Efter afrimningen skal fryseskabet
aftørres omhyggeligt. Sæt stikket i
kontakten eller drej termostaten til
den ønskede position. Vent
derefter i mindst en halv time, før
der igen lægges fødevarer i
fryseskabet.
Fryseskab
Vigtigt
Hvis der har dannet sig et tykt lag
is på væggene, skal fryseskabet
afrimes. Dette gøres på følgende
måde:
Fjern eventuelle fødevarer og pak
dem ind i flere lag avispapir. Læg
dem derefter på et køligt sted.
Drej termostaten til position 0
eller træk stikket ud af kontakten.
Lad døren stå åben og stil en skål
under
til
opsamling
af
afrimningsvandet.
Opbevaringstiden for de frosne
varer kan forkortes, hvis varernes
temperatur
stiger
under
afrimningen. Brug aldrig skarpe
metalgenstande til at fjerne is fra
kølepladen, da denne i så fald kan
blive beskadiget.
Fryseskabet må ikke rengøres med
sprit.
34
AFHJÆLPNING VED DRIFTSFORSTYRRELSER / SMÅ FEJL
Her er en oversigt over små fejl, De selv kan afhjælpe.
Hvis De bestiller service og det viser sig, at der er tale om en simpel fejl, De selv
kunne have afhjulpet ud fra nedenstående oplysningerne, risikerer De selv at skulle
betale for servicebesøget, selv om der er tale om et nyt produkt.
Problem
Afhjælpning
Køle-/fryseskabet virker ikke Der er ingen strøm fra el-nettet eller manglende
(den grønne lampe lyser ikke). forbindelse mellem stik og stikkontakt.
Kontrollér strømforsyningen og kontakten.
Der høres en mærkelig lyd,
Køle-/fryseskabet er enten placeret forkert, eller
når køle-/fryseskabet er i drift. røret
i fryseskabet er i berøring med en skabsflade.
Kontrollér, at køle-/fryseskabet er installeret i
overensstemmelse med brugsanvisningen.
Døren slutter ikke tæt.
Tætningsmateriale klemmer mod selve skabet i et
område på dørens hængselside. Rengør
tætningsmaterialet og området på skabet, som
materialet klemmer mod, med varmt sæbevand
og tør efter med en blød klud.
Der er vand i bunden af
Systemet til bortledning af afrimningsvand er
køleskabet.
tilstoppet. Rens kanalen med en lang, bøjelig
metaltråd eller et andet renseredskab.
Symbolet
på produktet eller på pakken angiver, at dette produkt ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet overgives til en affaldsstation
for behandling af elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sørge for at dette produkt bliver bortskaffet på den rette måde, hjælper du
med til at forebygge eventuelle negative påvirkninger af miljøet og af personers
helbred, der ellers kunne forårsages af forkert bortskaffelse af dette produkt.
Kontakt det lokale kommunekontor, affaldsselskab eller den forretning, hvor
produkt er købt, for yderligere oplysninger om genanvendelse af dette produkt.
37
Service og reservedele
Hos Electrolux Hvidevare-Service kan De bestille service, samt købe reservedele.
Benyt venligst nedennævnte telefonnummer:
70 11 74 00
Når dette nummer benyttes, stilles der automatisk om til nærmeste center.
Inden De bestiller service, bedes De notere følgende fra dataskiltet:
Modelbetegnelse
...............................
Produktnummer
...............................
Serienummer
...............................
Købsdato
...............................
Garanti
Det er en forudsætning for garantien, at en reparation ikke er forsøgt foretaget af
andre end vor autoriserede serviceorganisation.
Garantien dækker ikkeuberettiget tilkald af service.
Købeloven
Nærværende garanti fratager Dem ikke Deres adgang til at gøre et eventuelt
ansvar efter købeloven gældende overfor den forhandler, hvor apparatet er
købt.Henvendelse til os virker samtidig som reklamation overfor forhandleren.
Garantiperiode
1 års garanti fra den dokumenterede dato for køb hos Deres forhandler.
Gem Deres købsnota.
Garantiens omfang
Når apparatet er købt som fabriksnyt i Danmark afhjælpes fabrikationsog
materialefejl, der konstateres ved apparatets normale brug i privat husholdning, her
i landet.
For Grønland og Færøerne gælder særlige bestemmelser.
Såfremt vi skønner det nødvendigt, at apparatet indsendes til værkstedet, sker
indsendelse og returnering for vor regning og risiko.
38
Garantien omfatter ikke
Afhjælpning af fejl eller skader, der direkte eller indirekte kan
tilskrives uhensigtsmæssig behandling, misbrug, fejlbetjening,
forkert tilslutning eller opstilling, ændringer i apparatets
elektriske/mekaniske dele, fejl i forsyningsnettes elektriske installationer
eller defekte sikringer.
Produktansvar
Vort produktansvar er gældende ifølge "Lov om produktansvar".
Denne lov gælder for skader på andre ting og for personskader,
som skyldes fejl ved selve det installerede apparat.
Forbehold
Vort produktansvar gælder ikke, hvis den pågældende skade skyldes
et eller flere af følgende forbehold:
• At apparatets installation ikke er udført i overensstemmelse med
vor installationsanvisning.
• At apparatet er anvendt til andet formål end beskrevet.
• At de i denne brugs- og installations-anvisning nævnte sikkerhedsregler
ikke er blevet fulgt.
• At en reparation er foretaget af andre end vor autoriserede
serviceorganisation.
• At der er brugt uoriginale reservedele.
• At skaden er en transportskade,som måtte være opstået ved en
senere transport f.eks ved flytning eller videresalg.
• At skaden skyldes en form for anvendelse, som strider mod almindelig
sund fornuft.
39
TURVALLISUUSTIETOA
Säilytä tämä käyttöohje huolellisesti mahdollista myöhempää tarvetta varten.
Luovuta käyttöohje laitteen mukana mahdolliselle seuraavalle omistajalle.
Ohjeet ja varoitukset ovat tärkeitä turvallisuuden kannalta. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen kaapin asennusta ja käyttöä.
Yleiset turvaohjeet
Kaappi on tarkoitettu vain aikuisten käyttöön. Älä anna lasten leikkiä kaapin ja sen
painikkeiden kanssa. Kaappiin tai sen sisäisiin säätöihin ei saa tehdä muutoksia.
Varmista, ettei liitäntäjohto jää asennuksen yhteydessä puristuksiin kaapin alle.
Kytke virta pois kaapista ja vedä pistoke pistorasiasta aina ennen puhdistus- ja
huoltotoimenpiteitä. Koska kaappi on painava, ole varovainen sitä siirrettäessä.
Jääpalat saattavat aiheuttaa paleltumia, jos ne nautitaan heti pakastimesta oton
jälkeen.
Huolto ja korjaukset
Laitteen asennuksen ja muut sen käyttöön liittyvät sähkötyöt saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja tai asianmukaisen koulutuksen omaava henkilö. Huollot ja mahdolliset korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen
tehtäväksi. Korjausten yhteydessä on käytettävä aina alkuperäisiä varaosia. Älä
yritä korjata kaappia itse, sillä puutteellisesti suoritettu työ saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja tai vaurioittaa kaappia vielä pahemmin. Jos kaapissa ilmenee vikaa,
ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Käyttöturvallisuus
Kaappi on suunniteltu vain kotitalouskäyttöön, ruoan säilytykseen. Sulaneita pakasteita ei saa pakastaa uudelleen. Noudata tarkasti valmispakasteiden säilytysohjeita. Katso myös vastaavat kohdat tästä käyttöohjeesta. Kaapin sisäseinissä on
kylmäainekanavia. Jos nämä kanavat vaurioituvat, kaappi saattaa vahingoittua ja
ruokatavarat pilaantua. ÄLÄ SIKSI KOSKAAN KÄYTÄ TERÄVIÄ ESINEITÄ
huurteen tai jään poistamiseen. Poista huurre kaapin mukana toimitetulla kaapimella. Paksua jääkerrosta ei saa rikkoa tai hakata irti kaapista, vaan sen on annettava sulaa itsekseen kaapin sulatuksen yhteydessä. Katso tarkemmat ohjeet
kohdasta "Kaapin sulatus". Älä säilytä hiilihappopitoisia juomia pakastimessa,
koska ne voivat räjähtää ja vahingoittaa kaappia.
40
Asennus
Koska kaapin tietyt osat lämpenevät käytössä, on huolehdittava riittävästä ilmankierrosta. Puutteellisen ilmankierron takia kaappi saattaa vaurioitua ja ruoka pilaantua. Katso tarkemmat ohjeet asennusohjeesta. Kaapin kuumeneviin osiin ei saa
päästä käsiksi, joten sijoita nämä osat seinää vasten mikäli mahdollista. Jos kaappia
on kuljetettu vaakatasossa, on mahdollista, että kompressorin öljyä on päässyt
kylmäainekiertoon. Odota asennuksen jälkeen vähintään kaksi tuntia ennen kaapin
kytkemistä toimintaan, jotta öljy ehtii palata takaisin kompressoriin.
Ympäristönäkökohtia
Jääkaapin/pakastimen kylmäainekierto tai eristykset eivät sisällä
otsonikerrosta vahingoittavia kaasuja. Kaappia ei saa hävitettäessä laittaa
tavalliseen jätteiden keräykseen. Älä vahingoita kylmäainelaitteistoa erityisesti
kaapin takaseinässä lauhduttimen läheisyydessä. Tietoja kaappisi
asianmukaisesta romuttamisesta saat kuntasi jäteasioita hoitavalta
viranomaiselta.
HUOM! TÄRKEÄ TIEDOTE
POISTA KULJETUSTUET
POISTA KULJETUSTUSTUET ‘A’ JA
‘B’ ENNEN KAAPIN ENSIMMÄISTÄ
KÄYTTÖKERTAA.
OTA SÄLEIKKÖ ‘D’ PAKKAUKSESTA
JA ASENNA REIKÄÄN ‘C’.
POISTA HYLLYJEN PUNAISET
KULJETUSTUET.
41
ASENNUS
Sijoittaminen
Älä sijoita kaappia suoraan auringonpaisteeseen tai jonkin muun lämmönlähteen
viereen (lämpöpatteri, liesi jne.). Kaappi toimii parhaiten ympäristön lämpötilan
ollessa +10°C...+32°C. Varmista riittävä ilmankierto poistamalla sen mahdollisesti
estävät esineet kaapin takaa, päältä ja alta. Jätä kaapin ja sen yläpuolella olevan
kalustekaapin väliin vähintään 100 mm:n rako. Kaappi toimii kuitenkin parhaiten
ilman yläpuolista kalustekaappia. Säädä kaappi siten, että se on vaakatasossa ja
tukevasti paikallaan.
Ota kaksi etäisyystukea (1) pakkauksesta ja
asenna ne ohjaimiin (2) kansilevyn
takaosaan.
Tärkeää
Jääkaappi on kytkettävä maadoitettuun pistorasiaan 220-230 V. Jos pistorasiat eivät
ole maadoitettuja, ota yhteys ammattitaitoiseen sähköasentajaan. Valmistaja ei ole
vastuussa onnettomuuksista, jos paikallisia määräyksiä ei ole noudatettu. Älä
käytä jatkojohtoa. Kaappi on kytketty toimintaan, kun pistoke on liitetty
pistorasiaan. Huomaa, että kääntämällä termostaatti 0-asentoon ainoastaan kompressori kytkeytyy pois toiminnasta.
Sisätilojen puhdistus
Puhdista ennen kaapin käyttöönottoa sisätilat haalealla vedellä, johon on lisätty
mietoa pesuainetta. Siten saat pois ns. uuden kaapin hajun. Älä käytä puhdistuksessa hankaavia pesuaineita.
Sähköliitäntä
Varmista ennen kaapin kytkemistä sähköverkkoon, että kaapin jännite (annettu
arvokilvessä kaapin sisällä) vastaa verkon jännitettä. Jännite voi vaihdella ±6 %. Jos
jännite ei vastaa verkon jännitettä, ota yhteys ammattitaitoiseen sähköasentajaan.
42
Ovien kätisyyden vaihto
Kytke virta pois kaapista ennen seuraavia toimenpiteitä.
•
•
•
•
•
•
•
Irrota
ilmanvaihtosäleikkö.
Irrota alasarana.
Irrota alaovi keskisaranasta.
Irrota keskisarana. Irrota
yläovi ylätapista.
Poista peitetulpat ja siirrä ne
vastakkaiselle puolelle. Irrota
sen jälkeen ylätappi ja
yläsaranan aluslevyt. Asenna
ne vastakkaiselle puolelle.
Aseta yläovi paikalleen.
Siirrä
keskisarana
vastakkaiselle puolelle.
Aseta alaovi paikalleen.
•
•
•
•
43
Siirrä
alasarana
oven
vastakkaiselle puolelle ja
kiinnitä
se
aiemmin
irrotetuilla ruuveilla.
Aseta
ilmanvaihtosäleikkö
takaisin paikalleen.
Keski- ja yläsaranan avulla
ovia voidaan säätää.
Poista kädensijan suojalevy
ennen kädensijan irrottamista.
Keskisaranaa voidaan säätää,
kun mutteria on avattu avaimella.
Ohjeita käyttäjälle
Kaapin yleiskuva, pääosat
ZRB 326WO
ZRB 332WO
ZRB 332XO
44
ZRB 335WO
1-5
7
9
10
12
13-14
15
16
ohjauspaneeli
hyllytaso
puhdistin
lasihylly
vihanneslaatikko
pakastuslaatikko
groove;
jääpalarasia
18
19
20
21
22
25
26
27
pullohylly
ovilokero
munalokerikko
suojakupu
handle
lauhdutin
haihdutusallas
kompressori
Ohjauspaneeli
1
2
6
7
8
valaistus
lampun suojus
termostaattisäädin
termostaatin asteikko
merkkivalo
Kytke virta pois kaapista ja irrota pistotulppa
pistorasiasta tai, vaihtoehtoisesti, poista sulake.
Poista säleikkö.
Käytä samantyyppistä lamppua, kanta E14, teho enintään 15 W.
45
Kaapin tarvitsema tila
Tekniset tiedot
Malli
Nettotilavuus (l)
Leveys (mm)
Korkeus (mm)
Syvyys (mm)
EU-standardien
mukainen
energialuokka
Energiankulutus:
kWh/24h
kWh/ vuosi
Pakastusteho
(kg/24h)
Paino (kg)
Kompressoreiden
lukumäärä
Nimellisteho (W)
ZRB 326WO
ZRB 332WO
Jääkaappi 229
Pakastin 55
600
1450
600
Jääkaappi 229
Pakastin 61
600
1730
600
Jääkaappi 229
Pakastin 90
600
1910
600
A
A
A
0,79
288
0,85
310
0,93
339
3
60
5
64
12
70
1
1
1
140
140
140
46
ZRB 332XO
ZRB 335WO
Jääkaapin/pakastimen käyttö
Ruoan säilytys
jääkaapissa
Kaappi käynnistyy, kun termostaattisäädintä kierretään myötäpäivään 0asennon ohi. Säädin on ohjauspaneelissa. Säädettäessä lämpötilaa säädintä kierretään haluttuun asentoon.
Keskiasento on yleensä paras.
Säätimellä
säädetään
kaappiin
haluttu sisälämpötila. Sisälämpötilaan vaikuttavat useat eri tekijät, kuten kaapin ympäristön lämpötila,
kuinka usein kaapin ovea avataan,
säilytettävän ruoan määrä sekä kaapin sijainti. Lämpötilaa voidaan
nostaa (lämpimämpi) kiertämällä
säädintä vastapäivään tai laskea
(kylmempi) kiertämällä säädintä
myötäpäivään.
Jääkaappi on tarkoitettu päivittäin
tarvittavien juomien ja ruokien säilytykseen. Taataksesi kaapin parhaan
mahdollisen toiminnan älä aseta
kaappiin kuumaa ruokaa tai höyryäviä
nesteitä (esim. keitot ja lihaliemet).
Peitä
voimakastuoksuiset
ruokatarvikkeet, jotka voivat vaikuttaa
muiden ruoka-aineiden makuun, esim.
alumiinifoliolla tai muovikelmulla.
Seuraavassa on annettu hyödyllisiä
neuvoja ruoan säilytyksestä.
47
Aseta pakastettavat ruoat ylimpään
koriin, koska se on kylmin. Suurin
mahdollinen pakastusteho/24 h on
annettu arvokilvessä. Pakasta ainoastaan hyvälaatuisia ruokatavaroita,
jotka on puhdistettu huolellisesti. Jaa
suuret määrät pienempiin osiin nopeuttaaksesi sekä pakastumista että
toisaalta sulatusta.
Pakkaa ruoat tiivisti suljettuihin kelmuihin tai muovipusseihin. Merkitse
pakastuspäivämäärä jokaiseen pakasteeseen tai korissa olevaan korttiin.
Älä anna tuoreen ruoan koskettaa jo
pakastettuja ruokia. Siten jo pakastetut ruokatavarat eivät pääse sulamaan.
Tärkeää!
Älä säilytä pakastimessa hiilihappopitoisia juomia, sillä ne saattavat
räjähtää.
Valmista sulanut ruoka mahdollisimman pian.
Pakasteiden säilytys
Kuljeta valmispakasteet kotiin mahdollisimman pian ja tarkista, että ne
ovat vielä jäässä asettaessasi ne pakastimeen. Pakasteiden sulaminen
saattaa lyhentää säilytysaikaa. Älä
ylitä pakkauksiin merkittyjä säilytysaikoja. Vältä avaamasta ovea tarpeettomasti.
48
Pakasteiden säilytys
Kuljeta valmispakasteet kotiin mahdollisimman pian ja tarkista, että ne
ovat vielä jäässä asettaessasi ne pakastimeen. Pakasteiden sulaminen
saattaa lyhentää säilytysaikaa. Älä
ylitä pakkauksiin merkittyjä säilytysaikoja. Vältä avaamasta ovea tarpeettomasti.
Älä avaa ovea sähkökatkoksen sattuessa. Lyhyt sähkökatkos ei vaikuta
pakasteisiin (lämpötilan nousu saattaa lyhentää pakasteiden säilytysaikaa).
Pitkänsähkökatkoksen
yhteydessä sulanut ruoka on käytettävä mahdollisimman nopeasti.
Ruoan sulatus
Pakasteet voidaan sulattaa jääkaapissa tai huoneen lämmössä riippuen
käytöajankohdasta. Pienet ruokatarvikkeet voidaan kuitenkin valmistaa
jäisinä. Valmistusaika saattaa tässä
tapauksessa pidentyä.
Sulatus
Kuivaa sulatuksen jälkeen kaappi
huolellisesti.
Liitä
pistoke
pistorasiaan
tai
kierrä
termostaattisäädin
haluamaasi
asentoon. Annan kaapin käydä
vähintään puoli tuntia ennen kuin
asetat pakasteet takaisin kaappiin.
Jääkaappi
Jääkaapin sulatus toimii automaattisesti aina, kun kompressori pysähtyy. Sulamisvesi valuu sulavesikanavaa pitkin haihdutusaltaaseen kaapin
takaosaan.
Pakastin
Jos pakastimen seiniin on kertynyt
paksu jääkerros, pakastin on sulatettava. Sulata pakastin seuraavalla tavalla.
Ota ruokatarvikkeet pois pakastimesta, kääri ne mahdollisimman
tiiviisti useaan kertaan sanomalehtipaperiin ja aseta ne viileään
paikkaan. Kierrä termostaattisäädin
0-asentoon tai vedä pistoke pistorasiasta. Jätä ovi auki ja aseta kaapin
alle astia, johon sulamisvesi valuu.
49
Tärkeää
Pakasteiden säilytysaika lyhenee,
jos niiden lämpötila nousee
pakastimen sulatuksen aikana. Älä
koskaan
käytä
teräviä
metalliesineitä jään poistamiseen
pakastimesta, jotta kaappi ei
vahingoitu.
Älä puhdista kaappia pesuaineilla,
joihin on lisätty alkoholia
JOS KAAPPI EI TOIMI
Jos kaapin käytössä ilmenee ongelmia, tarkista seuraavat asiat ennen kuin otat
yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
Ongelma
Jääkaappi ei toimi (vihreä
merkkivalo ei pala).
Jääkaappi pitää käydessään
outoa ääntä.
Ovi ei ole tiivis.
Jääkaapin lattialla on vettä.
Mahdollinen syy ja ratkaisu
Sähköverkossa ei ole virtaa tai pistoke ei ole
kunnolla pistorasiassa. Tarkista virransyöttö ja
sähköliitäntä.
Jääkaappi on sijoitettu väärin tai pakastimen
putket osuvat ulkokuoreen tai seinään. Tarkista,
että jääkaappi on asennettu käyttöohjeen
mukaisesti.
Oven saranapuolella ulkokuoreen osuva tiiviste
on likainen. Puhdista tiiviste ja ulkokuori, johon
tiiviste osuu lämpimällä vedellä, johon on lisätty
pesuainetta. Kuivaa lopuksi kostealla liinalla.
Sulavesikanava on tukossa. Puhdista kanava
puhdistimella tai taipuisalla metallilangalla.
Symboli
joka on merkitty tuotteeseen tai sen pakkaukseen, osoittaa, että tätä
tuotetta ei saa käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava sopivaan
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen.
Tämän tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella autetaan estämään sen
mahdolliset ympäristöön ja terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen epäasianmukaisesta jätekäsittelystä.
Tarkempia tietoja tämän tuotteen kierrättämisestä saa paikallisesta
kunnantoimistosta, talousjätehuoltopalvelusta tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
50
Huolto ja varaosat
Ennen kuin otat yhteyttä valtuutettuun huoltoliikkeeseen, lue käyttöohjekirja ja
noudata kohdassa "Jos kaappi ei toimi..." annettuja ohjeita. Huollot ja mahdolliset
korjaukset on annettava valtuutetun huoltoliikkeen tehtäväksi. Lähimmän valtuutetun huoltoliikkeen numeron löydät soittamalla numeroon 0200-2662
(0,1597 €/min+pvm)*.
Varmistaaksesi laitteesi moitteettoman toiminnan vaadi aina käytettäväksi sopivinta, siis
alkuperäistä varaosaa.
Mainitse soittaessasi tuotteen merkki. Kopioi arvokilvestä tuotteen tiedot alla olevaan kohtaan, niin ne löytyvät helposti, jos sinun pitää ottaa yhteys huoltoliikkeeseen.
MOD:………………………………
PROD.NO:………………………………
SER.NO:……………………………
Ostopäivä:....…………………………
Takuu
Tuotteella on kahden (2) vuoden takuu. Takuuehdot noudattavat alan yleisiä ehtoja
ja niitä on saatavissa myyjäliikkeestä tai maahantuojalta.
Ostokuitti säilytetään, koska takuun alkaminen määritetään ostopäivän mukaan.
Korvaus huollosta voidaan periä myös takuuaikana
- aiheettomasta valistuksesta
- ellei käyttöohjetta ole noudatettu.
Kuluttajaneuvonta
Tuotettasi tai sen käyttöä koskeviin kysymyksiin saat vastauksen kuluttajaneuvonnastamme soittamalla numeroon puh. 0200-2662 (0,1597€/min+pvm). Voit olla
yhteydessä kuluttajaneuvontaan myös sähköpostitse osoitteessa
carelux.fsh@electrolux.fi.
51
ZRB-1.NI
52
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising