Aeg-Electrolux | SK91240-4I | User manual | Aeg-Electrolux SK91240-4I Kasutusjuhend

Aeg-Electrolux SK91240-4I Kasutusjuhend
SANTO
Külmik
Kasutusjuhend
Lugupeetud klient,
enne uue seadme kasutuselevõttu, lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi.
Kasutusjuhend sisaldab olulist informatsiooni seadme kasutamise, paigaldamise ja
hoolduse kohta.
Hoidke kasutusjuhend tuleviku tarvis alles. Andke juhend seadme võimalikule uuele
omanikule edasi.
Märkus: Käesolev kasutusjuhend sobib mitmele tehniliselt sarnasele kuid varustustasemelt
erinevale mudelile. Palun järgige ainult neid juhiseid, mis käivad Teie mudeli kohta.
Hoiatuskolmnurga ja/või sõnadega (Hoiatus! Ettevaatust! Tähelepanu!) on esitatud
märkused, mis on olulised Teie ohutuse või seadme toimivuse seisukohalt. Järgige neid
tingimusteta.
1. See sümbol ja numbrid juhendavad Teid samm-sammult seadme kasutamisel.
2. ...
Selle sümboliga on tähistatud seadme juhtimise ja praktilise kasutamisega seotud
lisainformatsioon.
Ristikulehega on tähistatud seadme ökonoomse ja keskkonnasäästliku kasutamisega
seonduvad näpunäited ja juhised.
Seletusi kasutusjuhendis kasutatavate terminite kohta leiate Te käesoleva kasutusjuhendi
lõpus asuvast peatükist „Terminid“.
Kasutusjuhendist leiate juhised võimalike rikete iseseisvaks kõrvaldamiseks, vaadake
peatükki “Mida teha, kui...”. Kui antud kasutusjuhendis leiduvatest juhistest ei ole rikke
kõrvaldamisel abi, siis pöörduge palun meie klienditeeninduse poole.
2
Sisukord
Ohutus ..........................................................................................................
5
Utiliseerimine ................................................................................................
Informatsioon seadme pakendi kohta .............................................................
Vanade seadmete utiliseerimine .....................................................................
7
7
7
Transporditugede eemaldamine ..................................................................
8
Paigaldamine .................................................................................................
Paigalduskoht .................................................................................................
Külmik vajab õhku ..........................................................................................
Külmiku paigaldamine mööblisse ...................................................................
Elektriühendus .................................................................................................
8
8
9
9
9
Seadme kirjeldus ..........................................................................................
Üldvaade .......................................................................................................
Juhtpaneel ....................................................................................................
Temperatuuri muutmise nupud .....................................................................
Temperatuurinäidik .......................................................................................
10
10
11
11
12
Enne kasutuselevõttu .................................................................................. 13
Kasutuselevõtt - temperatuuri reguleerimine ............................................. 13
COOLMATIC/FROSTMATIC ......................................................................... 14
Nupp COOLMATIC ........................................................................................ 14
Nupp FROSTMATIC ...................................................................................... 14
Seadme väljalülitamine ................................................................................ 15
Seadme tarvikud ...........................................................................................
Riiulid ..........................................................................................................
Ümberpaigutatavad uksesahtlid .....................................................................
Niiskustaseme reguleerimine .........................................................................
Ümberpaigutatav säilituskarp .........................................................................
Pudelihoidik ....................................................................................................
16
16
16
17
17
18
Õige säilitamine ............................................................................................ 19
Külmutamine ja säilitamine sügavkülmkambris ........................................ 19
Jääkuubikute valmistamine ......................................................................... 21
3
Sulatamine .................................................................................................... 21
Külmkambri automaatne sulatus .................................................................... 21
Sügavkülmkambri sulatamine ......................................................................... 21
Nõuanded energia säästmiseks .................................................................. 22
Puhastamine ja hooldus .............................................................................. 23
Mida teha, kui ... ........................................................................................... 24
Abinõud rikete korral ...................................................................................... 24
Elektripirni vahetamine ................................................................................... 25
Seadme töötamise käigus tekkivad hääled ................................................ 26
Eeskirjad, standardid, direktiivid ................................................................ 26
Terminid ........................................................................................................ 27
Klienditeenindus .......................................................................................... 28
4
Ohutus
Meie külmaseadmete turvalisus vastab tunnustatud tehnikaalastele määrustele ja
seadmete turvalisust reguleerivatele seadustele. Peame siiski oluliseks
Teile järgmiste ohutusnõuete tutvustamist:
Otstarbekohane kasutamine
•
Seade on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises. Külmik sobib
toiduainete jahutamiseks, külmutamiseks ja sügavkülmas säilitamiseks
ning ka jää valmistamiseks. Kui kasutate seadet muul otstarbel või valesti,
ei ole tootja võimalike kahjustuste eest vastutav.
•
Külmiku konfiguratsioonis on ohutusest lähtuvatel kaalutlustel keelatud teha
muudatusi või täiendusi.
•
Kui te kasutate seadet ärilisel või mõnel muul otstarbel kui eelnevalt loetletud
(toiduainete jahutamine, külmutamine ja sügavkülmas säilitamine), siis pidage
kinni vastava kasutusala kohta kehtivast seadusandlusest.
Enne esimest kasutuskorda
•
Veenduge, et seadmel ei ole transportimiskahjustusi. Mitte mingil juhul ei tohi
paigaldada kahjustatud seadet! Kahjustuste ilmnemisel pöörduge palun seadme
transportija poole.
Külmavahend
Seadmes ringlevaks külmaaineks on looduslik ning keskkonnasõbralik gaas isobutaan
(R600a), mis on aga tuleohtlik.
•
Hoiatus – Jälgige transportimisel ja paigaldamisel seda, et ükski külmaaine
ringluse osa ei saaks kannatada.
•
Külmaaine ringluse kahjustuste korral:
– peab ilmtingimata vältima avatud tuld ja sädemeid;
– peab ruumi, milles seade asub, põhjalikult tuulutama.
Laste ohutus
•
Pakendi osad (nt kiled ja vahtplast) võivad olla lastele ohtlikud.
Lämbumisoht! Hoidke pakkematerjalid laste käeulatusest eemal.
•
Enne utiliseerimist muutke vana seade kasutuskõlbmatuks.
Eemaldage pistik pistikupesast, lõigake toitejuhe läbi ning eemaldage või muutke
kasutuskõlbmatuks võimalikud seadme küljes olevad ukse lukustid või riivid.
Seeläbi on Teil võimalik ära hoida mängivate laste seadmesse lõksu jäämist
(lämbumisoht!) või teistesse eluohtlikesse situatsioonidesse sattumist.
•
Lapsed ei taju sageli elektriseadmetega kaasnevaid ohte.
Tagage seetõttu vajalik laste järelevalve ja ärge laske neil seadmega mängida.
5
Igapäevane kasutamine
•
Põlevaid gaase ja vedelikke sisaldavad anumad võivad hakata külma mõjul lekkima.
Plahvatusoht! Ärge hoidke seadmes põlevaid aineid sisaldavaid anumaid ja mahuteid,
nagu näiteks aerosoolpurke, tulemasina täitmiseks mõeldud bensiinipudelid jne.
•
Sügavkülmkambrisse ei tohi panna pudeleid ja purke. Need võivad sisu külmumisel
puruneda, süsihappegaasi sisaldava sisu puhul isegi plahvatada!
Ärge kunagi pange limonaadi, mahla, õlut, veini, vahuveini jne sügavkülmkambrisse.
Erand: sügavkülmkambris võib säilitada kangeid alkohoolseid jooke.
•
Ärge pange vahetult sügavkülmkambrist võetud jäätist ja jääkuubikuid suhu.
Väga külm jää võib külmuda huulte või keele külge kinni ja põhjustada vigastusi.
•
Ärge puutuge külmutatud toiduaineid märgade kätega. Käed võivad nende külge
kinni külmuda.
•
Hoiatus - Ärge kasutage külmikus elektrilisi seadmeid (nt elektrilised jäätisemasinad,
mikserid jne), millele pole külmiku tootja oma heakskiitu andnud.
•
Hoiatus - Et seadme tööd mitte mõjutada, ei tohi seadme korpuses olevaid
õhutusavasid, integreeritud seadme puhul vastavaid mööblis olevaid õhutusavasid,
kinni katta.
•
Hoiatus - Sulatusprotsessi kiirendamiseks ei tohi kasutada teisi mehhaanilisi või
kunstlike abivahendeid, kui neid mida seadme tootja on soovitanud.
•
Enne puhastama asumist lülitage seade välja ja eemaldage toitepistik seinakontaktist
või keerake/lülitage elektrikaitse välja.
•
Ärge kunagi eemaldage toitepistikut seinakontaktist juhtmest tirides, hoidke alati pistikust.
Rikete ilmnemisel
6
•
Kui seadme töös peaks ilmnema rike, siis vaadake palun kõigepealt käesoleva
kasutusjuhendi peatükki „Mida teha, kui…“. Kui seal leiduvatest juhistest pole abi,
siis ärge püüdke seadet ise remontida.
•
Külmutit võivad remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid.
Asjatundmatult teostatud remonditööd võivad põhjustada ohtlikke olukordi.
Kui seade vajab remonti, pöörduge seadme edasimüüja või meie klienditeeninduse
poole.
Utiliseerimine
Informatsioon seadme pakendi kohta
Kõik pakendina kasutatud materjalid on keskkonnasõbralikud!
Kõiki pakkematerjale võib prügilas ilma ohuta ladustada või prügipõletustehases
põletada.
Pakkematerjalide kohta: Plastikmaterjalid on taaskasutatavad ja tähistatud
järgmiste lühenditega:
>PE< tähistab polüetüleeni, nt pakkekile ja kilekotid.
>PS< tähistab polüstüreeni, nt polsterdusdetailid; täielikult freoonivabad.
Vanade seadmete utiliseerimine
Keskkonnaohutuse huvides tulevad kõik vanad seadmed utiliseerida nõuetekohasel
viisil. See kehtib Teie praeguse seadme ning selle amortiseerumisel ka seda
asendava uue seadme kohta.
Hoiatus! Enne utiliseerimist muutke vana seade kasutuskõlbmatuks.
Eemaldage pistik pistikupesast, lõigake toitejuhe läbi ning eemaldage või muutke
kasutuskõlbmatuks võimalikud seadme küljes olevad ukse lukustid või riivid.
Seeläbi on Teil võimalik ära hoida mängivate laste seadmesse lõksu jäämist
(lämbumisoht!) või teistesse eluohtlikesse situatsioonidesse sattumist.
Nõuanded seadme utiliseerimiseks:
•
Ärge visake seadet ära koos tavaliste olme- ja suuremõõtmeliste jäätmetega.
•
Vältige külmaaine ringluse, eriti seadme taga asuva kondensaatori, kahjustamist.
•
Informatsiooni vastavate jäätmete kogumisaegade ja -punktide osas saate linna
korrashoiuga tegelevast ettevõttest või kohalikust omavalitsusest.
7
Transporditugede eemaldamine
Seade ja seadme tarvikud on transpordi ajaks kaitstud.
1. Eemaldage seadme ukse välisküljele kinnitatud kleeplindid.
2. Kõik kleeplindid ja polsterdused tuleb seadme sisemusest eemaldada.
Paigaldamine
Paigalduskoht
Seade peab asuma hea ventilatsiooniga ja kuivas ruumis.
Ümbritseva keskkonna temperatuur mõjutab seadme energiakulu ja ka seadme
rikkevaba töötamist.
Seetõttu ei tohi seade
– asuda otsese päikesepaiste käes;
– asuda radiaatorite, ahju või teiste soojusallikate vahetuses läheduses;
– seista kohas, mille ümbritseva keskkonna temperatuur ei vasta konkreetse seadme
kliimaklassile.
Konkreetse seadme kliimaklassi leiate andmeplaadilt, mis asub külmkambri siseseinal.
Alljärgnev tabel näitab, milline ümbritseva keskkonna temperatuur vastab millisele
kliimaklassile.
Kliimaklass
Ümbritseva keskkonna temperatuur
SN
+10 kuni +32 °C
N
+16 kuni +32 °C
ST
+18 kuni +38 °C
T
+18 kuni +43 °C
Seadet ei või paigaldada otse pliidiplaadi alla. Pliidiplaadi osati kõrged temperatuurid
võivad külmikut kahjustada.
Kui külmik paigaldatakse pliidiplaadi lähedusse, siis peab vastavatest paigaldus- ja
ohutuseeskirjadest kinni pidama. Kuna erinevaid paigaldussituatsioone on väga palju,
siis ei ole siinkohal võimalik anda detailseid juhiseid.
Külmaseadme soojenemist saab vältida, kui tagada piisav seadme ja soojaallika vaheline
kaugus ning paigaldada sobiv kuumakaitse. Külmaseadme nõuetekohane õhu juurde- ja
äravool peab olema tagatud.
8
Külmik vajab õhku
Integreeritavad mudelid
Kapi, millesse seade on integreeritud, uks
takistab seadme ventileerimiseks vajaliku õhu
juurdepääsu. Seetõttu peab integreeritavate
mudelite õhutus olema tagatud mööbli soklis
asuva ventilatsiooniava kaudu. Soojenenud õhk
peab saama mööbli tagaseinas asuva õhušahti
kaudu ülesse liikuda. Ventilatsiooniava suurus
peab olema vähemalt 200 cm2.
Tähelepanu! Selleks, et seadme tööd mitte
mõjutada, ei tohi neid õhutusavasid kinni katta
ega neile ka midagi ette asetada.
Külmiku paigaldamine mööblisse
Kontrollige peale külmiku paigaldamist mööblisse, eriti peale ukse avanemissuuna
vahetamist, et ukse tihend ei lekiks. Lekkiva uksetihendi tõttu tekib seadmes oluliselt
kiiremini jää, mille tulemuseks on seadme suurem energiakulu (vaata ka peatükki
"Abinõud rikete korral“).
Elektriühendus
Ühendage seade ainult eeskirjade kohaselt paigaldatud ning maandusega pistikupessa.
Elektrikaitse peab olema vähemalt 10 amprit.
Kui paigaldatud seadme pistikule pole võimalik ligi pääseda, peab vastav abinõu
tagama, et seadet oleks võimalik vooluvõrgust eraldada (nt kaitse, ülepingekaitse,
rikkevoolukaitselüliti vms, mille kontaktivahe oleks vähemalt 3 mm).
1. Enne seadme kasutuselevõttu peab andmeplaadilt kontrollima, et seadme
andmeplaadile märgitud pinge ja vooluliik kattuks seadme kasutuskoha vooluvõrgu
vastavate parameetritega.
Näiteks:
AC 220-240 V 50 Hz või
220 ... 240 V ~50 Hz
(see tähendab 220 kuni 240 volti vahelduvvool, 50 hertsi)
Andmeplaat asub külmkambri vasakul siseseinal.
Tähelepanu: Seadme toitejuhet võib vahetada üksnes elektrik.
Kui seade vajab remonti, pöörduge seadme edasimüüja või meie klienditeeninduse poole.
9
Seadme kirjeldus
Üldvaade
(erinevad mudelid)
Juhtpaneel
Kaanega või ja juustu sahtel
Ümberpaigutatav säilituskarp (ainult osadel mudelitel,
teostus erinevatel mudelitel erinev)
Uksesahtlid
Pudelisahtel
Pudelihoidik (ainult osadel mudelitel)
Puu/köögivilja sahtlid
Riiulid
Sügavkülmkamber (säilitamiseks ja külmutamiseks)
Niiskustaseme reguleerimine
Andmeplaat
10
Juhtpaneel
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Töösoleku indikaator (roheline)
Nupp sees/väljas
Temperatuuri reguleerimise nupp (soojema temperatuuri valimine)
Temperatuurinäidik
Temperatuuri reguleerimise nupp (külmema temperatuuri valimine)
Funktsiooni FROSTMATIC kontrolltuli (kollane)
• FROSTMATIC kiireks külmutamiseks külmkambris
Nupp FROSTMATIC
Funktsiooni COOLMATIC kontrolltuli (kollane)
• COOLMATIC intensiivseks jahutamiseks külmkambris
Nupp COOLMATIC
Temperatuuri muutmise nupud
Temperatuuri muudetakse nuppude „+“
(soojemaks) ja „-“ (külmemaks) abil.
Need nupud on seotud temperatuurinäidikuga.
•
Nuppudele „+“ (soojemaks) või „-“ (külmemaks) vajutamisel muudetakse
temperatuurinäidikul kuvatav TEGELIK temperatuur (temperatuurinäit põleb)
SOOVITUD temperatuurile (temperatuurinäit vilgub).
•
Iga nupuvajutusega muudetakse SOOVITUD temperatuuri 1 ˚C võrra.
•
Kui ühtegi nuppu ei vajutata, siis lülitub temperatuurinäidik umbes 5 sekundi
möödudes automaatselt uuesti TEGELIKULE temperatuurile tagasi.
11
SOOVITUD temperatuur tähendab:
Temperatuuri, millele tahetakse külmkambrit seada. Kui temperatuurinäit vilgub,
siis näitab temperatuurinäidik seda temperatuuri, millele soovitakse külmikut seada.
TEGELIK temperatuur tähendab:
Temperatuurinäidik näitab temperatuuri, mis on sellel hetkel tõesti külmkambris.
Külmikus parajasti olevat temperatuuri näitab temperatuurinäidik siis, kui
temperatuurinäit põleb.
Temperatuurinäidik
Temperatuurinäidik võib näidata erinevat informatsiooni.
12
•
Tavaolukorras näidatakse seda temperatuuri, mis on parajasti külmkambris
(TEGELIK temperatuur).
•
Temperatuuri muutmisel temperatuurinäit vilgub ja näitab seda temperatuuri,
millele külmikut parajasti seadistatakse (SOOVITUD temperatuur).
Enne kasutuselevõttu
1. Enne kasutuselevõttu tuleb külmkapi sisemus ja tarvikud puhastada
(vt peatükki „Puhastamine ja hooldus“).
Kasutuselevõtt - temperatuuri reguleerimine
1. Ühendage pistik seinakontakti.
2. Vajutage nuppu sees/väljas.
Roheline töösoleku indikaator põleb.
3. Vajutage nupule „+“ (soojem) või „-“ (külmem).
Temperatuurinäit lülitub ümber ja näitab vilkudes seda temperatuuri, millele
külmikut soovitakse seada.
4. Valige nuppude „+“ (soojem) ja „-“ (külmem) abil soovitud temperatuur
(vt peatükk „Temperatuuri muutmise nupud“).
Temperatuurinäidikul näidatakse kohe tehtud muudatusi.
Iga nupuvajutusega muudetakse temperatuuri 1 ˚C võrra.
Temperatuur on seadistatav vahemikus: +2 °C kuni +8 °C
Külmkambri temperatuur +5 ˚C on toitumisteadlaste arvates toiduainete
säilitamiseks täiesti piisav.
5. Kui peale temperatuuri muutmist enam ühtegi nuppu ei vajutata, siis lülitub
temperatuurinäidik umbes 5 sekundi möödudes uuesti ümber ja näitab
TEGELIKKU temperatuuri. Temperatuurinäit lõpetab vilkumise.
Kompressor käivitub ja töötab seejärel automaatselt edasi.
Märkus: Kui temperatuuriseadistusi muudetakse ei pruugi kompressor otsekohe
käivituda, sest parajasti võib käsil olla automaatne sulatamine.
Kuna külmkambri säilitustemperatuur saavutatakse suhtelisel kiiresti,
võib kohe peale seadme sisse lülitamist toiduained külmkambrisse panna.
Oluline! Oodake toiduainete panemisega sügavkülmkambrisse seni, kuni
sügavkülmkamber on saavutanud temperatuuri -18 ˚C.
13
COOLMATIC/FROSTMATIC
Nupp COOLMATIC
Funktsioon COOLMATIC on mõeldud suurema koguse toiduainete
kiireks jahutamiseks külmkambris, näiteks joogid ja salatid peo tarbeks.
1. Nuppu COOLMATIC vajutamisel aktiveeritakse COOLMATIC funktsioon.
Kollane kontrolltuli põleb.
Funktsioon COOLMATIC hoolitseb nüüd intensiivse jahutuse eest.
Külmkamber jahutatakse seejuures automaatselt +2 ˚C-ni maha.
Peale 6 tunni möödumist lülitub COOLMATIC end iseseisvalt välja.
Külmkambri temperatuuriks valitakse seejärel uuesti see temperatuur,
millele oli seade enne COOLMATIC funktsiooni aktiveerimist seatud, ning
temperatuurinäidik näitab külmkambri tegelikku temperatuuri.
2. Nuppu COOLMATIC teistkordsel vajutamisel saab funktsiooni COOLMATIC igal aja
deaktiveerida. Kollane kontrolltuli kustub.
Nupp FROSTMATIC
Funktsioon FROSTMATIC kiirendab värskete toiduainete külmutamist
ja kaitseb samaaegselt ka juba külmutatud toiduaineid soovimatu
soojenemise eest.
1. Nuppu FROSTMATIC vajutamisel aktiveeritakse FROSTMATIC funktsioon.
Kollane kontrolltuli põleb.
Kui funktsiooni FROSTMATIC manuaalselt ei lõpetata, siis lülitab seadme
elektroonika selle funktsiooni automaatselt 48 tunni möödudes välja.
Kollane kontrolltuli kustub.
2. Nuppu FROSTMATIC teistkordsel vajutamisel saab funktsiooni FROSTMATIC igal
aja deaktiveerida. Kollane kontrolltuli kustub.
Kui funktsioon FROSTMATIC on sisse lülitatud, siis võib külmkambri
TEGELIK temperatuur veidi langeda. Peale funktsiooni FROSTMATIC
väljalülitamist, seatakse külmkamber uuesti sellele temperatuurile, mis oli
valitud enne funktsiooni FROSTMATIC aktiveerimist.
Tähelepanu: Funktsioone COOLMATIC ja FROSTMATIC ei ole võimalik
üheaegselt sisse lülitada.
Kui funktsioon COOLMATIC või FROSTMATIC on sisse lülitatud, siis ei saa
temperatuuriseadistust muuta.
14
Seadme väljalülitamine
1. Seadme väljalülitamiseks vajutage nupule sees/väljas ja hoidke seda umbes
5 sekundit all. Temperatuurinäidikul kuvatakse seejärel nn „Count down“,
mille käigus loetakse tagurpidi kolmest üheni. Kui jõutakse üheni, siis lülitub
külmkamber välja. Temperatuurinäidik kustub.
Märkus:
Kui seade on vooluvõrgust eemaldatud või on vooluvarustus katkestatud, siis ei
ole võimalik külmiku seadistust muuta. Peale seadme ühendamist vooluvõrku,
võtab seade selle oleku, milles ta oli enne vooluvõrgust eemaldamist.
Kui Te tahate seadet pikemaks ajaks välja lülitada:
1. Lülitage seade välja, selleks vajutage nuppu sees/väljas seni, kuni näidik kustub
(vt eelnevat lõiku).
2. Eemaldage pistik seinakontaktist või lülitage/keerake kaitse välja.
3. Sulatage sügavkülmkamber ja puhastage kogu seadet hoolikalt
(vaata peatükk „Puhastamine ja hooldus“).
4. Ebameeldiva lõhna tekkimise vältimiseks jätke uksed pärani.
15
Seadme tarvikud
Riiulid
Teie seade on varustatud klaasist riiulitega. Alumine klaasist riiul peab alati asuma
puu- ja köögiviljasahtlite kohal, et puu- ja köögivili säiliksid kauem värsketena.
Ülejäänud riiulivahede kõrgust saab
muuta:
1. Selleks tõmmake riiul niipalju välja, et
teda saab ülesse või alla liigutada ning
täiesti välja võtta.
2. Riiuli teisele tasemele paigaldamiseks
toimige vastupidises järjekorras.
Kõrgete toiduainete ja pakendite
külmikusse panemine:
1. Võtke kaheosalise klaasriiuli eesmine
osa välja ja asetage mõnele teisele
tasemele. Seeläbi saate piisavalt ruumi,
et all pool olevale riiulile asetada kõrgeid
toiduaineid, pakendeid vms.
Ümberpaigutatavad uksesahtlid
Vastavalt vajadusele saab uksesahtleid üles poole tõstes välja võtta ja teise kohta
paigutada.
16
Niiskustaseme reguleerimine
Osadel mudelitel on puu- ja köögiviljade sahtlite kohal oleval riiulil reguleeritavad
ventilatsiooniavad. Ventilatsiooniavade suurust saab liuguriga sujuvalt reguleerida.
Liugur paremal: ventilatsiooniavad avatud.
Liugur vasakul: ventilatsiooniavad
suletud.
Kui ventilatsiooniavad on avatud,
siis on puu- ja köögiviljasahtlites
parema õhuringluse tõttu ka
õhuniiskus madalam.
Suletud ventilatsiooniavade puhul
säilitavad puu- ja köögiviljasahtlites
olevad toiduained oma loomuliku
niiskuse sisalduse pikemaks ajaks.
Ümberpaigutatav säilituskarp
(ainult osadel mudelitel, teostus on sõltuvalt mudelist erinev)
Osad mudelid on varustatud säilituskarbiga, mida saab kinnitada uksesahtli alla ning
mille asendit saab hõlpsasti muuta. Säilituskarbi saab paigaldada kõikide
uksesahtlite alla.
1. Ümberpaigutamiseks tuleb uksesahtel
koos säilituskarbiga välja tõsta ja
karbi hoidik uksesahtli küljest
eemaldada.
2. Teisele tasemele paigaldamiseks
toimige vastupidises järjekorras.
17
Säilituskarbi saab paigaldada ka
külmkambri riiulite külge.
1. Selleks tõmmake riiul niipalju välja, et
teda saab ülesse või alla liigutada ning
täiesti välja võtta.
2. Riputage säilituskarbi hoidik riiuli küljel
oleva süvendi kohalt riiuli külge ning
lükake riiul uuesti vastavale tasandile
tagasi.
Pudelihoidik
(ainult osadel mudelitel)
Osadel mudelitel on pudelisahtlisse
paigaldatud pudelihoidik.
Pudelihoidik takistab üksikute pudelite
ümberminemist ja tema asendit saab
reguleerida.
18
Õige säilitamine
Füüsikaseadustest tingitud põhjustel on
külmkambri eri osades erinev
temperatuur. Kõige madalam
temperatuur on kõige alumisel riiulil,
puu- ja köögiviljade sahtlite kohal.
Soojemad alad on ülemised riiulid ja
uksesahtlid. Millises külmkambri osas on
millistele toiduainetele kõige sobivam
temperatuur, näitab kõrvalolev joonis.
Soovitus: Toiduained tuleks panna
külmkambrisse alati kaetuna või kinni
pakituna, nõnda on toiduained
kuivamise ja lõhna või maitse
ülekandumise eest teistele toiduainetele
kaitstud.
Toiduainete pakendamiseks sobivad:
– polüetüleenist kilekotid ja toidukile;
– kaanega plastmassanumad;
– spetsiaalsed plastmassist kaaned;
– foolium.
Külmutamine ja säilitamine sügavkülmkambris
Tähelepanu!
•
Enne toiduainete külmutama asumist peab sügavkülmkambri TEGELIK
temperatuur olema -18 °C või külmem.
•
Ärge ületage seadme andmeplaadile märgitud külmutusvõimsust.
Külmutusvõimsus on maksimaalne külmutatava toiduainete kogus,
mida on võimalik 24 tunni jooksul külmutada. Kui Te kavatsete seadet
mitu päeva järjest külmutamiseks kasutada, siis külmutage korraga ainult
2/3 kuni 3/4 andmeplaadil märgitud maksimaalsest kogusest.
•
Kord ülessulatatud toiduaineid ei tohi mitte mingil juhul ilma edasise
töötluseta (küpsetamiseta) uuesti külmutada.
•
Jälgige sügavkülmutatud toitude ja toiduainete säilitusaega või siis
realiseerimise tähtaega.
•
Soojadel toiduainetel peab laskma enne sügavkülmkambrisse panemist
ära jahtuda. Soojuse tulemusena kiireneks kambri jäätumine ja suureneks
seadme energiakulu.
19
•
Ärge külmutage korraga liiga suurt kogust. Saavutate parema kvaliteedi,
kui toiduained kiiresti täielikult läbi külmuvad.
1. Kui Te soovite kasutada maksimaalset külmutusvõimsust, siis vajutage 24 tundi,
väiksemate koguste puhul 4 kuni 6 tundi, enne külmutatavate toiduainete
sügavkülmkambrisse panemist nuppu FROSTMATIC. Kollane kontrolltuli põleb.
Väiksemate külmutatavate koguste puhul pole nupu FROSTMATIC vajutamine
vajalik.
2. Pakkige kõik toiduained enne külmutamist või sügavkülmkambris säilitamist
õhukindlatesse pakenditesse, nii on võimalik vältida nende kuivamist,
maitseomaduste kaotust ja erinevate toiduainete maitsete segunemist.
Ettevaatust! Ärge puutuge külmutatud toiduaineid märgade kätega.
Käed võivad nende külge kinni külmuda.
3. Asetage pakitud toiduained külmkambri põhjale. Seejuures peab jälgima, et juba
külmunud toiduained ei puutuks kokku veel külmumata toiduainetega, sest
külmunud toiduained võivad hakata otsast sulama.
4. Sulgege külmkambri uks korralikult.
Seadme elektroonika lülitab funktsiooni FROSTMATIC 48 tunni möödudes
automaatselt välja. Kollane kontrolltuli kustub. Te saate funktsiooni FROSTMATIC
ka manuaalselt lõpetada, selleks peate vajutama veel kord nuppu FROSTMATIC.
Kui funktsioon FROSTMATIC on sisse lülitatud, siis võib külmkambri
TEGELIK temperatuur veidi langeda. Peale funktsiooni FROSTMATIC
väljalülitamist, seatakse külmkamber uuesti sellele temperatuurile, mis oli
valitud enne funktsiooni FROSTMATIC aktiveerimist.
Nõuanded külmutamiseks:
• Külmutatavate toiduainete pakkimiseks sobivad:
– külmutuskindlad kilekotid ning külmutuskindel toidukile
– spetsiaalsed karbid külmutatud toidu tarbeks;
– eriti tugev foolium.
20
•
Kilekottide ja toidukile sulgemiseks sobivad: plastmassklambrid, kummipaelad
või kleeplindid.
•
Suruge enne sulgemist kotist või kilest õhk välja, sest õhk soodustab
külmutatava toiduaine kuivamist.
•
Tehke lamedad pakid, need külmuvad kiiresti läbi.
•
Ärge täitke külmutamiseks kasutatavat karpi täiesti ääreni vedela või
poolvedela külmutatava toiduainega, sest vedel aine paisub külmudes.
Jääkuubikute valmistamine
1. Täitke jääkuubikuvorm 3/4 ulatuses külma veega, pange sügavkülmkambrisse ja
laske jäätuda.
2. Jääkuubikute vormist kättesaamiseks pöörake vorm ümber või hoidke seda korraks
jooksva vee all.
Tähelepanu! Kui jääkuubikuvorm on sügavkülmkambrisse kinni külmunud, siis ei tohi
mitte mingil juhul üritada seda teravate või teravate äärtega esemete abil lahti saada.
Kasutage kinnikülmunud jääkuubikuvormi lahti saamiseks lusika vart või midagi muud
sellesarnast.
Sulatamine
Külmkambri automaatne sulatus
Külmkambri tagaseinas asuva aurusti sulatamine toimub automaatselt.
Sulatusvesi voolab mööda tagaseinas asuvat äravoolurenni kompressori juures
asuvasse kogumisanumasse, kus ta aurustub.
Sulatusvee äravooluava peab regulaarselt puhastama
(vaata peatükk „Puhastamine ja hooldus“).
Sügavkülmkambri sulatamine
Sügavkülmkambri seintele tekitab õhuniiskus seadme töö käigus ja ukse
avamisel härmatise. Eemaldage see härmatis aeg-ajalt pehme plastmasskaabitsaga,
nt taignakaabitsaga. Mitte mingil juhul ei tohi kasutada teravaid ja kõvasid esemeid.
Sügavkülmkamber on vaja sulatada siis, kui seintel olev härmatis on ca 4 mm paksune;
vähemalt aga üks kord aastas. Sulatamiseks sobiv aeg on siis, kui seade on peaaegu
või täiesti tühi.
Hoiatus!
•
Ärge kasutage sulatusprotsessi kiirendamiseks elektrilisi kütte- või
soojendusseadmeid ja teisi mehaanilisi või kunstlike abivahendeid,
välja arvatud neid, mida on antud kasutusjuhendis soovitatud.
•
Ärge kasutage keemilisi jääd sulatavaid vahendeid, need võid olla
tervistkahjustavad ja/või sisaldada plastmassi kahjustavaid aineid.
21
Ettevaatust! Ärge puutuge külmutatud toiduaineid märgade kätega.
Käed võivad nende külge kinni külmuda.
1. Mõni tund enne sulatamist peaks funktsiooni FROSTMATIC sisse lülitama, et
sügavkülmutatud toiduainetel oleks sulatamise ajaks külmareserv.
2. Võtke külmutatud toiduained sügavkülmkambrist välja, keerake nad mitmekordselt
ajalehepaberisse ja asetage riidetükiga kaetuna jahedasse kohta.
3. Lülitage seade välja ja eemaldage pistik seinakontaktist või lülitage/keerake
kaitse välja.
4. Eemaldage sulatusvee äravoolu eest
sulgemispunn. Asetage äravoolu alla
sulatusvee kinni püüdmiseks anum.
Tähelepanu! Peale sulatamise
lõppemist peab sulatusvee äravoolu
uuesti sulgemispunniga sulgema.
Sulatusprotsessi saab kiirenda, kui
panete sooja veega anuma
sügavkülmkambrisse. Võtke alla
kukkuvad jäätükid juba enne täielikku
sulamist sügavkülmkambrist välja.
5. Peale sulatamist tuleb seade koos
tarvikutega hoolikalt puhastada
(vaata peatükk „Puhastamine ja
hooldus“).
6. Pange toiduained tagasi ning lülitage seade uuesti sisse.
7.
Ärge unustage funktsiooni FROSTMATIC uuesti välja lülitada.
Nõuanded energia säästmiseks
22
•
Seadet ei tohi paigaldada ahjude, pliitide, radiaatorite või teiste
soojusallikate vahetusse lähedusse. Kõrgema ümbritseva keskkonna
temperatuuri korral töötab kompressor sagedamini ja kauem.
•
Tagage seadmele piisav õhu juurdevool külmiku soklis asuvate
ventilatsiooniavade kaudu ja äravool mööda tagaseina ülesse.
Ventilatsiooniavasid ei tohi mingil juhul kinni katta.
•
Ärge pange seadmesse sooje toite. Jahutage toit eelnevalt maha.
•
Avage uks ainult niikauaks kui vajalik.
•
Ärge seadke temperatuuri külmemaks kui vajalik.
•
Sügavkülmutatud toiduained tõstke sulamiseks külmkambrisse.
Nii kasutate sügavkülmutatud toiduainete madalamat temperatuuri
külmkambri jahutamiseks.
Puhastamine ja hooldus
Hügieenilistel põhjustel tuleks seadme sisemust ja tarvikuid regulaarselt
puhastada.
Hoiatus!
•
Puhastamise ajal ei tohi seade olla vooluvõrku ühendatud.
Elektrilöögioht! Enne puhastama asumist lülitage seade välja ja
eemaldage pistik seinakontaktist või lülitage/keerake kaitse välja.
•
Seadet ei tohi puhastada aurupesuriga. Niiskus võib tungida
elektridetailidesse, elektrilöögioht! Kuum aur võib kahjustada
plastmassist osi.
•
Enne kui seadme uuesti sisse lülitate, peab ta olema kuivanud.
Tähelepanu!
•
Eeterlikud õlid ja orgaanilised lahustid võivad kahjustada seadme
plastmassist osi, näiteks
– sidruni- või apelsinikoorte mahl;
– võihape;
– äädikhapet sisaldavad puhastusvahendid.
Vältige selliste ainete kontakti seadme osadega.
•
Ärge kasutage abrasiivseid puhastusvahendeid.
1. Võtke seadmest kõik toiduained välja. Keerake külmutatud toiduained
mitmekordselt ajalehepaberisse. Hoidke toiduaineid kaetuna jahedas kohas.
2. Enne puhastamist tuleb sügavkülmkamber sulatada
(vaata peatükk „Sulatamine“).
3. Lülitage seade välja ja eemaldage pistik seinakontaktist või lülitage/keerake
kaitse välja.
4. Puhastage seade ja tarvikud lapi ja leige veega.
Vajaduse korral lisage veele tavalist nõudepesuvahendit.
5. Seejärel puhastage veelkord kõik puhta
veega ja kuivatage.
6. Külmkambri tagaseinas olevat
sulatusvee äravooluava tuleb
regulaarselt äravooluavasse pandud
rohelise puhastustihvti abil puhastada.
7. Kui kõik on kuivanud, lülitage seade
uuesti sisse.
23
Mida teha, kui ...
Abinõud rikete korral
Võimalik, et rikke puhul on tegemist ainult väikese veaga, mille saate ise alljärgnevate
juhiste abil kõrvaldada. Kui Teil ei õnnestu nende juhiste abil riket kõrvaldada, siis ärge
püüdke seadet ise remontida.
Hoiatus! Seadme remonti võivad teostada üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialistid.
Asjatundmatult teostatud remonditööd võivad seada kasutaja ohtlikku olukorda. Kui seade
vajab remonti, pöörduge seadme edasimüüja või meie klienditeeninduse poole.
Probleem
Võimalik põhjus
Seade pole sisse lülitatud.
Lülitage seade sisse.
Toitepistik ei ole või pole päris
korralikult seinakontakti
ühendatud.
Ühendage pistik seinakontakti.
Elektrikaitse on välja lülitunud
või katkine.
Kontrollige kaitset ja
vahetage vajadusel uue
vastu.
Seinakontakt on katki.
Elektrivõrguga seotud rikked
kõrvaldab Teie elektrik.
Temperatuur pole õigesti
seadistatud.
Vaadake palun peatükki
„Kasutuselevõtt temperatuuri reguleerimine“.
Uks oli pikemat aega avatud.
Avage uks ainult niikauaks kui
vajalik.
Viimase 24 tunni jooksul pandi
seadmesse suurem kogus
toiduaineid.
Seadke termostaat
külmemale temperatuurile.
Seade seisab soojusallika
kõrval.
Vaadake palun peatükki
„Paigalduskoht“.
Temperatuur on seadmes
liiga madal.
Temperatuur on seatud liiga
madalaks.
Seadke termostaat soojemale
seadistusele.
Sisevalgustus ei tööta.
Elektripirn on läbi põlenud.
Vaadake palun käesoleva
peatükki punkti „Elektripirni
vahetamine“.
Seade ei tööta.
Külmkamber või siis
sügavkülmkamber pole
piisavalt külm.
24
Abinõu
Probleem
Võimalik põhjus
Abinõu
Sulatusvee äravooluauk on
ummistunud.
Eemaldage rohelise
puhastustihvti abil sulatusvee
äravooluava ummistus
(vaata peatükk „Puhastamine
ja hooldus“).
Ülemäärane härmatise
ja jää tekkimine
(võimalik, et ka
uksetihendile).
Uksetihend ei sule korralikult
(võimalik, et põhjustatud ukse
avanemissuuna muutmisest).
Soojendage ettevaatlikult
uksetihendi lekkivaid kohti
fööniga (mitte kuumemini kui
50 °C). Samaaegselt tõmmake
soojendatud uksetihend käega
vormi, nii et ta oleks jälle
tihedalt vastu seadme korpust.
Kompressor ei käivitu
kohe peale seadme
temperatuuri muutmist.
See on normaalne, riket ei ole.
Kompressor käivitub mõne aja
pärast iseenesest.
Funktsioon COOLMATIC või
FROSTMATIC on sisse lülitatud.
Lülitage funktsioon
COOLMATIC või
FROSTMATIC manuaalselt
välja või oodake temperatuuri
seadistamisega seni, kuni
vastav funktsioon end
iseseisvalt välja lülitab (vaata
ka peatüll
COOLMATIC/FROSTMATIC).
Vesi külmkambri põhjas
või riiulitel.
Temperatuuriseadistus
e muutmine pole
võimalik
Elektripirni vahetamine
Hoiatus! Elektrilöögioht! Enne elektripirni vahetamist lülitage seade välja ja
eemaldage pistik seinakontaktist või lülitage/keerake kaitse välja.
Elektripirni andmed: 220-240 V, maksimaalselt 15 W või 25 W (sõltuvalt mudelist;
vaadake palun läbipaistva katte peal olevat informatsiooni), sokkel: E 14
1. Seadme väljalülitamiseks vajutage nuppu sees/väljas senikaua, kuni töösoleku
indikaator kustub.
2. Eemaldage pistik seinakontaktist.
3. Pirni vahetamiseks keerake ristpeaga
kruvi välja, vajutage joonisel noolega
näidatud kohas lambi kattele ja võtke
kate taha poole lükates maha.
4. Vahetage läbipõlenud pirn välja.
5.
Asetage lambi kate oma kohale tagasi ja
kruvige ristpeaga kruvi uuesti kinni.
25
Seadme töötamise käigus tekkivad hääled
Järgmised hääled on külmaseadmetele iseloomulikud:
•
Plõksumine
Alati kui kompressor sisse või välja lülitub on kuulda plõksumist.
•
Sumisemine
Kui kompressor töötab, kuulete sumisevat häält.
•
Mulksumine/Sulisemine
Kui külmaaine voolab peenikestesse torudesse, kuulete mulksuvat
või sulisevat heli. Ka peale kompressori seiskumist on seda heli veel
natukene aega kuulda.
Eeskirjad, standardid, direktiivid
Külmik-sügavkülmik on mõeldud kasutamiseks koduses majapidamises ja toodetud
vastavalt neile seadmetele kehtivatele standarditele. Seadme valmistamisel on
lähtutud Saksamaa seadmete ohutuse seadusest (GSG), külmaseadmete
õnnetuste ennetamise eeskirjast (VBG 20) ja Saksamaa Elektrike Liidu (VDE)
määrustest tulenevate nõuetega. Seadme külmapidavust on kontrollitud.
Antud seade vastab järgmistele EL direktiividele:
– 73/23/EMÜ välja antud 19.02.73 (madalpingedirektiiv)
– 89/336/EMÜ välja antud 03.05.89 (elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv,
kaasaarvatud muudatusdirektiiv 92/31/EMÜ)
– 94/2/EÜ välja antud 21.01.1994 (külmaseadmete tähistamise direktiiv)
– 96/57/EÜ vastu võetud 03.09.1996 (direktiiv kodumajapidamises
kasutatavate elektriliste külmikute ja sügavkülmikute ning nende
kombinatsioonide energiatõhususe nõuete kohta)
26
Terminid
•
Külmavahend
Vedelikke, mida kasutatakse jahutamisel ja külmutamisel, nimetatakse külmaaineteks.
Neil on suhteliselt madal keemispunkt, isegi nii madal, et külmaseadmes hoitavate
toiduainete soojus võib neid keema ehk siis aurustuma panna.
•
Külmaaine ringlus
Suletud süsteem, kus asub külmaaine. Külmaaine ringlus koosneb üldiselt aurustist,
kompressorist, kondensaatorist ja torudest.
•
Aurusti
Aurustis külmaaine aurustub. Nii nagu kõik vedelikud vajab ka külmaaine
aurustumiseks soojust. Vajalik soojus võetakse seadme sisemusest, mis
seeläbi jahtub. Seetõttu asub aurusti seadme sisemuses või siis kohe sisemise
tagaseina taga ja pole seega ka nähtav.
•
Kompressor
Kompressor näeb välja nagu väike tünn. Ta asub seadme taga sokli piirkonnas
ning teda käitab sisseehitatud elektrimootor. Kompressori ülesanne on aurustist
aurustunud külmaaine ära tõmmata, tihendada ja kondensaatorisse suunata.
•
Kondensaator
Kondensaator on enamasti võre kujuline. Kondensaatoris muudetakse
kompressori poolt tihendatud külmaaine uuesti vedelikuks.
Seejuures eraldub soojus, mis antakse kondensaatori pealispinna kaudu
ümbritseva keskkonna õhule edasi. Seetõttu asub kondensaator väljas ning
enamasti seadme tagaküljel.
27
Klienditeenindus
Peatükis “Mida teha, kui …” on nimetatud olulisemad rikked, mida saate ise
kõrvaldada.
Kui Te pöördute eelpool loetletud häirete korral või seadme valest kasutusest
tingitud rikete kõrvaldamiseks klienditeeninduse poole, on vastav teenus Teile
isegi garantiiajal tasuline.
Kui Te mõne rikke kõrvaldamiseks kasutusjuhendist abi ei leia, siis pöörduge meie
klienditeeninduse poole.
Edastage klienditeenindusele tootenumber (PNC-Nummer) ja seerianumber (S-No),
need leiate seadme andmeplaadilt.
Et need numbrid oleks alati käepärast, soovitame need siinkohal üles kirjutada:
28
•
Mudeli nimetus
•
Tootenumber (PNC)
•
Seerianumber (S-No.)
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka selliste vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19 , 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA – JÄRVE
Keskallee 25
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
30621 KOHTLA - JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising