Aeg SK91200I Handleiding

Add to My manuals
28 Pages

advertisement

Aeg SK91200I Handleiding | Manualzz
SANTO
Inbouw koelkasten
N Gebruiksaanwijzing
Geachte klant,
Lees eerst aandachtig de gebruiksaanwijzing door voordat U Uw nieuwe
koelapparaat in gebruik neemt. Hierin staat belangrijke informatie over
een veilig gebruik, over het opstellen en over het onderhoud van het
apparaat.
De gebruiksaanwijzing s.v.p. bewaren voor latere naslag. Aan eventuele
volgende bezitters van het apparaat doorgeven.
Deze gebruiksaanwijzing is voor meerdere, technisch vergelijkbare
modellen in diverse uitvoeringen bestemd. S.v.p. alleen op de
aanwijzingen letten die op Uw apparaat betrekking hebben.
1
Met de waarschuwingsdriehoek en/of door signaalwoorden (Waarschuwing!, Voorzichtig!, Let op!) wordt de aandacht gevestigd op aanwijzingen die belangrijk zijn voor Uw veiligheid of voor het juist functioneren
van het apparaat. Hier absoluut op letten.
0 1. Dit symbool en nummeren voeren u stap voor stap door de bediening
van het apparaat.
2. ....
3
Na dit symbool wordt uitleg gegeven over de bediening en het praktisch gebruik van het apparaat.
2
Met het klaverblad worden tips en aanwijzingen voor een economisch
en milieuvriendelijk gebruik van het apparaat aangegeven.
Verklaringen van vaktermen die in de gebruiksaanwijzing gebruikt worden, vindt U aan het eind in het Hoofdstuk "Vaktermen".
Voor eventueel optredende storingen staan in de handleiding aanwijzingen om deze zelf op te lossen, zie Hoofdstuk "Wat te doen als...". Als
deze aanwijzingen niet voldoende informatie bieden staat onze klantendienst U te allen tijde ter beschikking.
Gedrukt op milieuvriendelijk vervaardigd papier
wie ecologisch denkt, handelt ook zo ...
2
Inhoud
Veiligheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Weggooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Informatie over de verpakking van het apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Weggooien van oude apparaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
7
7
Transportbescherming verwijderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Opstellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opstelplaats . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Het toestel heeft lucht nodig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Inbouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Electrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Beschrijving apparaat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vooraanzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toetsen voor temperatuurinstelling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperatuurindicatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
12
13
Voor ingebruikneming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
In gebruik nemen - temperatuur instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
COOLMATIC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
COOLMATIC-toets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Apparaat uitzetten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Vakantieschakeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Interieur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Legvlakken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variabele binnendeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vochtigheidsregeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Variabele box . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Flessenhouder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
17
17
18
18
19
Juist opslaan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ontdooien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
De koelruimte wordt automatisch ontdooid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
3
Inhoud
Reiniging en onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Tips om energie te besparen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Wat te doen als ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Hulp bij storingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Lamp verwisselen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Geluiden als apparaat in bedrijf is . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Doel, Normen, Richtlijnen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Vaktermen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4
1
Veiligheid
De veiligheid van onze koelapparaten voldoet aan de erkende regels der
techniek en aan de Duitse wet op de veiligheid van apparaten. Desondanks zien wij ons genoodzaakt U met de volgende veiligheidsaanwijzingen vertrouwd te maken:
Reglementaire toepassing
• Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd. Het is
geschikt voor het koelen en bewaren van levensmiddelen. Als het
apparaat voor andere doeleinden gebruikt wordt kan de fabrikant
geen verantwoording nemen voor eventuele schaden.
• Het ombouwen van of veranderingen aan het koelapparaat aanbrengen is uit veiligheidsoverwegingen niet toegestaan.
• Als het koelapparaat commercieel of voor andere doeleinden dan
voor het koelen en bewaren van levensmiddelen gebruikt wordt, s.v.p.
letten op de hiervoor van kracht zijnde wettelijke bepalingen.
Voordat het apparaat voor de eerste keer in gebruik genomen
wordt
• Controleer het koelapparaat op transportschaden. Een beschadigd
apparaat in geen geval aansluiten! Wendt U in geval van schade tot
de leverancier.
Koelmiddelen
Het apparaat bevat in het koelvloeistofcircuit de koelvloeistof Isobutan
(R600a), een natuurlijk, zeer milieuvriendelijk gas, dat echter wel
brandbaar is.
• Waarschuwing - Bij het transport en het opstellen van het apparaat
erop letten dat geen onderdelen van het koelvloeistofcircuit beschadigd worden.
• Bij beschadiging van het koelvloeistofcircuit:
– open vuur en brandhaarden absoluut vermijden;
– het vertrek waar het apparaat staat goed ventileren.
Veiligheid van kinderen
• Verpakkingsdelen (bijv. folieën, piepschuim) kunnen voor kinderen
gevaarlijk zijn. Verstikkingsgevaar! Verpakkingsmateriaal van kinderen weghouden!
5
Veiligheid
• Oude apparaten voor het weggooien onbruikbaar maken. Stekker uit
het stopcontact trekken, stroomkabel doorknippen, eventueel aanwezige snap– of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Daardoor
wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten
raken (stikgevaar!) of in andere levensgevaarlijke situaties terecht
komen.
• Kinderen kunnen gevaren die in het omgaan met huishoudelijke
apparaten schuilen vaak niet herkennen. Zorg daarom voor de nodige
toezicht en laat kinderen niet met het apparaat spelen.
Bij dagelijks gebruik
• Containers met brandbare gassen of vloeistoffen kunnen lek raken
door de inwerking van koude. Explosiegevaar! Leg geen containers
met brandbare stoffen zoals bijv. spraybussen, aanstekers, navullingen
van aanstekers etc. in het koelapparaat.
• Waarschuwing - Geen electrische apparaten (bijv. electrische ijsmachines, mixers etc.) in het koelapparaat gebruiken.
• Waarschuwing - Ventilatie-openingen in de ommanteling van het
apparaat of in inbouwmeubelen niet afsluiten.
• Waarschuwing - Voor bespoedigen van het ontdooiproces geen
mechanische voorzieningen of andere kunstmatige middelen gebruiken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
• Voor het schoonmaken het apparaat altijd uitzetten en de stekker uit
het stopcontact trekken of de zekering in de woning uitschakelen c.q.
er uit draaien.
• De stekker altijd aan de stekker zelf uit het stopcontact trekken, nooit
aan het snoer.
Bij storing
• Als er een storing aan het apparaat optreedt eerst in de gebruiksaanwijzing kijken onder “Wat te doen als ...”. Als de daar gegeven aanwijzingen niet verder helpen zelf niet verder aan het apparaat werken.
• Koelapparaten mogen alleen door geschoold personeel gerepareerd
worden. Door ondeskundige reparaties kunnen grote gevaren ontstaan. Wendt U zich bij reparaties tot Uw vakhandel of tot onze klantendienst.
6
Weggooien
Informatie over de verpakking van het apparaat
Alle gebruikte grondstoffen zijn milieuvriendelijk! Ze kunnen zonder
gevaar weggegooid of in de vuilverbrandingsoven verbrand worden!
De grondstoffen: de kunststoffen kunnen ook opnieuw gebruikt worden en worden als volgt gekarakteriseerd:
>PE< voor polyethyleen, bijv. bij de buitenste verpakking en de zakken
binnen in.
>PS< voor schuimpolystyrol, bijv. bij de bekledingsdelen, in principe
FCKW-vrij.
De kartonnen delen zijn van oud papier gemaakt en kunnen ook weer
bij het oud-papier gedaan worden.
Weggooien van oude apparaten
Wegens milieuredenen dienen koelapparaten vakkundig ontmanteld te
worden. Dit geldt voor Uw huidige apparaat en - als het ook aan vervanging toe is - ook voor Uw nieuwe apparaat.
1
Waarschuwing! Apparaten die hun tijd gehad hebben onbruikbaar
maken voordat ze weggegooid worden. Stekker er afhalen, netsnoer
doorknippen, eventuele snap- of grendelsloten verwijderen of kapotmaken. Hierdoor wordt voorkomen dat spelende kinderen in het apparaat opgesloten worden (verstikkingsgevaar!) of in andere
levensgevaarlijke situaties terechtkomen.
Aanwijzingen voor het weggooien:
• Het apparaat mag niet bij het huis- of grofvuil gezet worden.
• Het koelvloeistofcircuit, in het bijzonder de warmtewisselaar aan de
achterkant, mag niet beschadigd worden.
• Informatie over afhaaltijden of inzamelplaatsen zijn te verkrijgen bij
de plaatselijke reinigingsdienst of op het gemeentehuis.
Transportbescherming verwijderen
Het apparaat alsmede de onderdelen van het interieur zijn voor het
transport beschermd.
0 1. Alle plakband alsmede bekledingsdelen uit het interieur verwijderen.
3
Eventuele plakbandresten kunnen met schoonmaak- of wasbenzine
verwijderd worden.
7
Opstellen
Opstelplaats
Het apparaat in een goed geventileerde en droge ruimte neerzetten.
De omgevingstemperatuur heeft invloed op het stroomverbruik en het
onberispelijk functioneren van het apparaat.
Het apparaat daarom
– niet aan directe straling van de zon blootstellen;
– niet bij radiatoren, naast een kachel of andere warmtebronnen plaatsen;
– alleen op een plaats neerzetten waarvan de omgevingstemperatuur
overeenkomt met de klimaatcategorie waarvoor het apparaat is ontworpen.
De klimaatcategorieën staan op het merk- en type-aanduidingsplaatje
dat zich links aan de binnenkant van het apparaat bevindt.
De volgende tabel geeft aan welke omgevingstemperatuur bij welke
klimaatcategorie behoort:
Klimaatcategorie
voor een omgevingstemperatuur van
SN
+10 tot +32 °C
N
+16 tot +32 °C
ST
+18 tot +38 °C
T
+18 tot +43 °C
Als het onvermijdelijk is het apparaat naast een warmtebron te plaatsen, aan weerszijden minimaal de volgende afstanden aanhouden:
– tot electrische kachels 3 cm;
Als men zich niet aan deze afstanden kan houden, is een warmte-isolatieplaat tussen kachel en koelapparaat aan te bevelen.
Als het koelapparaat naast een ander koel- of diepvriesapparaat staat,
is een afstand van 5 cm aan weerszijden aan te bevelen, zodat zich
geen condens vormt aan de buitenkant van de apparaten.
8
Opstellen
Het toestel heeft lucht nodig
Integreerbare modellen
(i-toestellen)
De geïntegreerde deur van de meubelkast sluit de inbouwnis bijna
geheel af. Daarom moet bij i-toestellen de beluchting volgens afb.
door een opening in de meubelsokkel plaatsvinden. De verwarmde
lucht moet door de luchtschacht
aan de achterzijde van het meubel
naar boven weg kunnen. De ventilatie-openingen moeten minimaal
200 cm2 bedragen.
Waarschuwing - Om het funktioneren van het toestel niet nadelig te
beïnvloeden, ventilatie-openingen niet afdekken of blokkeren.
Inbouw
Zie meegeleverde montage-aanwijzing.
Kontroleer na het inbouwen van het toestel, vooral na overzetten van
het deurscharnier, of de deurafdichting rondom goed afdicht. Een
ondichte deurafdichting kan tot versterkte rijpvorming en daardoor tot
hoger energieverbruik leiden (zie ook hoofdstuk „Wat de doen als ...“).
9
Opstellen
Electrische aansluiting
Voor de electrische aansluiting is een volgens de voorschriften geïnstalleerde beschermcontactdoos vereist. De electrische zekering dient minsten 10 Ampère te zijn.
Indien het stopcontact bij een ingebouwd apparaat niet meer toegankelijk is, dient een maatregel in de electrische installatie er voor te zorgen dat het apparaat van de stroom kan worden afgesloten (bijv.
zekering, beveiligingsschakelaar, aardlekschakelaar of dergelijke met
een contactopeningsbreedte van minimaal 3 mm).
0 1. Voor ingebruikneming op het merk– en type–aanduidingsplaatje van
het apparaat controleren of de netspanning en stroomsoort overeenkomen met de waarden van het lichtnet op de plaats waar het apparaat
komt te staan.
Bijv.:
AC 220 ... 240 V 50 Hz of
220 ... 240 V~50 Hz
(d.w.z. 220 tot 240 Volt wisselstroom, 50 Hertz)
Het typebordje bevindt zich links aan de binnenkant van het apparaat.
Attentie: De netaansluiting mag alleen door een vakman worden vervangen. Wend u in geval van reparatie tot uw vakhandelaar of tot onze
service-afdeling.
10
Beschrijving apparaat
Vooraanzicht
(diverse modellen)
➀
➁
➂
➃
➄
Bedieningspaneel
Boter-/kaasvak met klep
Variabele box (uitvoering afhankelijk van model,
niet bij alle modellen)
Deurvak
Flessenvak
Flessenhouder (niet bij alle modellen)
➅
➆
➇
➈
Fruit-/groenteladen
Legvlakken
Vochtigheidsregeling
Typeplaatje
11
Beschrijving apparaat
Bedieningspaneel
1
2
3
4
5
6
7
netcontrole-indicatie (groen)
toets AAN/UIT
toets voor temperatuurinstelling (voor warmere temperaturen)
temperatuurindicatie
toets voor temperatuurinstelling (voor koudere temperaturen)
indicatie voor ingeschakelde COOLMATIC-functie (geel)
• COOLMATIC voor intensief koelen in de koelruimte
toets COOLMATIC AAN/UIT
Toetsen voor temperatuurinstelling
De temperatuur wordt ingesteld via de
toetsen „+“ (WARMER) en „-“ (KOUDER).
De toetsen staan in verbinding met de temperatuurindicatie.
• Door te drukken op één van de twee toetsen „+“ (WARMER) of „-“
(KOUDER) wordt de temperatuurindicatie van de WERKELIJKE temperatuur (temperatuurindicatie brandt) op de GEWENSTE temperatuur
(temperatuurindicatie knippert) omgeschakeld.
• Met elke verdere druk op één van beide toetsen wordt de GEWENSTE
temperatuur 1 °C verder gesteld.
• Als geen toets wordt ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na
korte tijd (ca. 5 sec.) automatisch weer op de WERKELIJKE temperatuur terug.
12
GEWENSTE temperatuur betekent:
De temperatuur die in de koelruimte moet heersen. De GEWENSTE temperatuur wordt met knipperende cijfers aangegeven.
WERKELIJKE temperatuur betekent:
De temperatuurindicatie geeft de temperatuur aan die op dat moment
werkelijk in de koelruimte heerst. De WERKELIJKE temperatuur wordt
met brandende cijfers aangegeven.
Temperatuurindicatie
De temperatuurindicatie kan meerdere soorten informatie aangeven.
• Bij normaal gebruik wordt de temperatuur aangegeven die op dat
moment in de koelruimte heerst (WERKELIJKE temperatuur).
• Tijdens de temperatuurinstelling wordt knipperend de op dat moment
ingestelde koelruimtetemperatuur aangegeven (GEWENSTE temperatuur).
Voor ingebruikneming
0 1. Het interieur van het apparaat en alle accessoires schoonmaken voor
het eerste gebruik (zie Hoofdstuk “Reiniging en Onderhoud”).
13
In gebruik nemen - temperatuur instellen
0 1. Stekker in stopcontact steken.
2. Toets KOELEN AAN/UIT indrukken.
Het groene lichtnetlampje gaat branden.
3. Druk op de toetsen „+“ (WARMER) of „-“ (KOUDER).
De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat
moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan.
4.Gewenste temperatuur door indrukken van de toetsen „+“ (WARMER)
en „-“ (KOUDER) instellen (zie hoofdstuk "Toetsen voor temperatuurinstelling"). De temperatuurindicatie geeft direct de gewijzigde instelling
aan.
Met elke druk op de toets wordt de temperatuur 1 °C hoger ingesteld.
Instelbaar temperatuurbereik: +2 °C tot +8 °C
3
Uit voedingswetenschappelijk standpunt is +5 °C voor de koelruimte
koud genoeg als bewaartemperatuur.
5.Als na het instellen van de temperatuur de toetsen niet meer worden
ingedrukt, schakelt de temperatuurindicatie na korte tijd (ca. 5 seconden) om en geeft weer de WERKELIJKE temperatuur aan die op dat
moment in de koelruimte heerst. De indicatie gaat van knipperen naar
constant branden.
De compressor start en loopt dan automatisch.
Aanwijzing: als de instelling veranderd wordt, start de compressor niet
direct als op dat ogenblik automatisch wordt ontdooid.
3
14
Omdat de bewaartemperatuur in de koelruimte snel wordt bereikt, kunt
u direct na het inschakelen levensmiddelen in de koelruimte leggen.
COOLMATIC
COOLMATIC-toets
De COOLMATIC-functie is geschikt voor het snel
afkoelen van grotere hoeveelheden in de koelruimte,
bijv. dranken, salades ter gelegenheid van een feestje.
0 1. Door te drukken op de COOLMATIC toets wordt de COOLMATIC-functie
ingeschakeld. Het gele lampje gaat branden.
De COOLMATIC-functie zorgt nu voor intensief koelen. Daarbij wordt
automatisch een GEWENSTE temperatuur van +2 °C ingesteld. Na verloop van 6 uur wordt de COOLMATIC-functie automatisch beëindigd.
Het gele lampje gaat uit. De oorspronkelijk ingestelde GEWENSTE temperatuur geldt dan weer en de temperatuurindicatie geeft weer de
temperatuur aan die op dat moment in de koelruimte heerst.
2. Door opnieuw op de COOLMATIC toets te drukken kan de COOLMATICfunctie te allen tijde handmatig beëindigd worden. Het gele lampje
gaat uit.
3
Als de COOLMATIC-functie is ingeschakeld, kan de temperatuurinstelling niet worden gewijzigd.
Apparaat uitzetten
0
Om uit te schakelen toets AAN/UIT ca. 5 seconden ingedrukt houden.
In de temperatuurindicatie begint een "count down", daarbij wordt van
"3" naar "1" teruggeteld. Bij bereiken van "1" schakelt de koelruimte
uit. De temperatuurindicatie gaat uit.
Aanwijzing:
De instelling van het apparaat kan niet veranderd worden, als de stekker uit het stopcontact getrokken is of als er anderszins geen elektriciteit aanwezig is.
Na aansluiting op het elektriciteitsnet start het apparaat weer op de
stand waar het voor de stroomonderbreking op stond.
Als het apparaat gedurende langere tijd niet gebruikt wordt:
0 1.Apparaat uitschakelen door toets AAN/UIT in te drukken tot de indicatie uitgaat (zie boven).
2. Stekker uit het stopcontact halen of zekering uitschakelen, er resp. uithalen.
3.Apparaat grondig reinigen (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud").
4. Deur daarna open laten staan om reukvorming te voorkomen.
15
Vakantieschakeling
Bij de vakantiestand bedraagt de SOLL-temperatuur voor de koelruimte
+15 °C. Daardoor bestaat de mogelijkheid - zonder dat geur- of schimmelvorming optreedt - gedurende langere afwezigheid (bijv. vakantie)
de lege koelruimte in plaats van open ook gesloten te houden. Voordeel: onopzettelijke dichtvallen van de deur resp. bij vergissing dichtdrukken van de deur door personen die tijdens Uw afwezigheid
toegang tot de woning hebben, is niet meer mogelijk. Zonder de vakantiestand zou dit geur- of schimmelvorming ten gevolge hebben.
0 1.Om de vakantieschakeling in te schakelen op toets „+“ (WARMER) of
toets „-“ (KOUDER) drukken.
De temperatuurindicatie schakelt om en geeft knipperend de op dat
moment ingestelde GEWENSTE temperatuur aan.
2.Toets „+“ (WARMER) zo lang indrukken, tot de temperatuurindicatie H
(van holiday) aangeeft. In de temperatuurindicatie wijzigt de aangegeven temperatuur tot +8 °C in stappen van 1 °C. Na +8 °C volgt de
waarde +15 °C, in de indicatie de letter H. Nu bevindt de koelruimte
zich in de energiezuinige vakantieschakeling.
3.Na enkele seconden schakelt de temperatuurindicatie weer op de WERKELIJKE temperatuur om. De indicatie gaat van knipperen naar constant branden.
3
16
Om de koelruimte weer op normaal bedrijf om te schakelen, toets „-“
(KOUDER) indrukken.
Let op! Geen producten in de koelruimte opslaan als het apparaat op
de vakantiestand staat. De temperatuur tijdens de vakantiestand wordt
op ongeveer +15 °C gezet. Dit is te warm voor levensmiddelen.
Interieur
Legvlakken
Het apparaat is voorzien van glas legvlakken.
Het legvlak van glas boven de groente- en fruitbakken moet altijd op
die plaats blijven liggen, opdat groente en fruit langer vers blijven.
De overige legvlakken zijn in
hoogte verstelbaar:
0 1. Daartoe de legvlak zover naar
voren trekken tot hij naar boven
of onderen bewogen kan worden
en eruit gehaald kan worden.
2. Om de legvlakken op een andere
hoogte te zetten in omgekeerde
volgorde te werk gaan.
Plaatsen van grote verpakkingen:
0 1. De voorste helft van de tweedelige legvlak eruit halen en op een
andere hoogte erin schuiven.
Hierdoor wordt ruimte gewonnen om op de daaronder gelegen
legvlak grote verpakkingen te
plaatsen.
Variabele binnendeur
Naargelang de behoefte kunnen de deurvakbodems er naar boven uitgenomen worden en op andere plaatsen gezet worden.
17
Interieur
Vochtigheidsregeling
Voor het legvlak boven de groente- en fruitbakken bevindt zich bij
enkele modellen een verstelbaar ventilatierooster.
De opening van de ventilatiesleuven kan m.b.v. een schuifje traploos
geregeld worden.
Schuifje rechts:
ventilatiesleuven geopend.
Schuifje links:
ventilatiesleuven gesloten.
Als de ventilatiesleuven open zijn,
heerst t.g.v. sterkere luchtcirculatie een laag luchtvochtigheidsgehalte in de groente- en
fruitbakken.
Als de ventilatiesleuven dicht zijn, blijft het natuurlijke vochtigheidsgehalte van de levensmiddelen in de groente- en fruitbakken langer
behouden.
Variabele box
(niet bij alle modellen, uitvoering afhankelijk van model)
Sommige modellen hebben een variabele box dat naar de zijkant verschoven kan worden en onder een deurvak is aangebracht.
De box kan onder ieder deurvak
worden aangebracht.
0 1. Voor het omzetten het deurvak
met de variabele box naar boven
uit de houders in de deur tillen en
de beugel uit de geleider onder het
deurvak uitnemen.
2. Inzetten op een andere hoogte
geschiedt in omgekeerde volgorde.
18
Interieur
De variabele box kan in de koelruimte aan de zijkant van een legvlak gehangen worden:
0 1. Trek daartoe het legvlak zo ver
naar voren tot het naar boven of
naar beneden weggedraaid en er
uit gehaald kan worden.
2. De beugel aan het verloop van het
legvlak hangen en het vak weer in
de geleidingen schuiven.
Flessenhouder
(niet bij alle modellen)
Bij enkele modellen bevindt zich in
het flessenvak een flessenhouder.
Hij dient als bescherming tegen het
omvallen van losse flessen en kan
aan de zijkant verschoven worden
worden.
19
Juist opslaan
In de koelruimte heersen, fysisch
bepaald, diverse temperaturen. De
laagste temperatuur bevindt zich op de
onderste planken. Warmer is het op de
bovenste planken en de vakken in de
deur. Waar in de koelruimte de juiste
temperatuur heerst voor de diverse
soorten levensmiddelen laat het voorbeeld hiernaast zien.
Tip: Levensmiddel dienen altijd afgedekt of verpakt in de koelruimte gezet
te worden om uitdrogen en geur- of
smaakoverdracht op andere artikelen te
voorkomen.
Voor het verpakken zijn geschikt:
– Vershoudzakken en -folien van polyethyleen;
– Plastic dozen met deksel;
– Speciale kappen van plastic met elastieken band;
– aluminiumfolie.
Ontdooien
De koelruimte wordt automatisch ontdooid
De achterwand van de koelruimte wordt met rijp bedekt als de compressor loopt en ontdooit weer als de compressor stilstaat.
Het dooiwater wordt in het afvoergootje aan de achterwand van de
koelruimte opgevangen, door het afvoergat naar een bakje aan de
motorkompressor gevoerd en verdampt daar.
Het dooiwaterafvoergat moet regelmatig worden gereinigd (zie hoofdstuk "Reiniging en onderhoud").
20
Reiniging en onderhoud
Om hygiënische redenen dient het apparaat aan de binnenkant met
toebehoren geregeld gereinigd te worden.
1
Waarschuwing!
• Het apparaat mag tijden het schoonmaken niet op het electriciteitsnet aangesloten zijn. Gevaar voor schokken! Zet voor het
schoonmaken het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact
of schakel c.q. draai de zekering er uit.
• Het apparaat nooit met stoomreinigingsapparaten schoonmaken. Er
kan vocht in de electrische onderdelen komen. Gevaar voor schokken!
Hete damp kan kunstoffen onderdelen beschadigen.
• Waarschuwing - Voor bespoedigen van het ontdooiproces geen
mechanische voorzieningen of andere kunstmatige middelen gebruiken die niet door de fabrikant worden aanbevolen.
• Het apparaat dient droog te zijn voordat het weer in gebruik genomen wordt.
Let op!
• Etherische oliën en organische oplosmiddelen kunnen kunststof
onderdelen aantasten, bijv.
– Sap van citroen– of sinaasappelschillen;
– boterzuur;
– Schoonmaakmiddelen die azijnzuren bevatten.
Dergelijke substanties niet in contact brengen met apparaatonderdelen.
• Geen schurende schoonmaakmiddelen gebruiken.
0 1. Koelartikelen er uit halen. Alles afgedekt op een koele plaats leggen.
2. Apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact halen of de zekering uitschakelen c.q. er uitdraaien.
3. Verwijder rijp met een zachte plastic schaaf, bijv. een deegkrabber.
Gebruik in geen geval harde of spitse voorwerpen.
4. Apparaat en interieur met een doek en lauwwarm water schoonmaken.
Eventueel een beetje normaal afwasmiddel gebruiken.
5. Daarna met schoon water afnemen en droogmaken.
21
6. Het dooiwaterafvoergat aan de achterzijde van de koelruimte schoonmaken m.b.v. de in het afvoergat
geplaatste groene reinigingsstift.
7. Als alles droog is, de levensmiddelen
er weer in doen en het apparaat
weer in bedrijf nemen.
2
Tips om energie te besparen
• Het apparaat niet in de buurt van kachels, verwarmingselementen of
andere warmtebronnen plaatsen. Bij een hoge omgevingstemperatuur werkt de compressor vaker en langer.
• Zorgen voor voldoende be- en ontluchting aan de onderkant van het
apparaat. Ventilatieopeningen nooit afdekken.
• Geen warme spijzen in het apparaat zetten. Warme spijzen eerst laten
afkoelen.
• Deur slechts zo lang open laten als nodig is.
• De temperatuur niet lager dan nodig instellen.
22
Wat te doen als ...
Hulp bij storingen
Het kan bij een storing om kleine defecten gaan die zelf aan de hand
van de volgende aanwijzingen opgelost kunnen worden. Voer zelf geen
verdere werkzaamheden uit als de volgende informatie in concrete
gevallen niet verder helpen.
1
Waarschuwing! Reparaties aan het koelapparaat mogen alleen door
geschoold personeel uitgevoerd worden. Door ondeskundige reparaties
kunnen grote gevaren ontstaan voor de gebruiker. Wendt U bij reparatie tot Uw vakhandel of onze klantendienst.
Storing
Mogelijke oorzaken
Apparaat is niet aangezet.
Verhelpen
Apparaat aanzetten.
Stekker zit niet in het stop- Stekker in stopcontact stecontact of zit los.
ken.
Apparaat werkt niet.
Apparaat koelt te sterk.
Zekering is los of kapot.
Zekering controleren,
eventueel vernieuwen.
Stopcontact is kapot.
Storingen in het lichtnet
door Uw electrovakman
laten verhelpen.
Temperatuur is te laag
ingesteld.
Tenmperatuurregelaar tijdelijk op een hogere stand
zetten.
Temperatuur is niet juist
ingesteld.
Zie hoofdstuk “In gebruik
nemen - temperatuur
instellen”
Deur heeft te lang openge- Deur slechts zo lang open
staan.
laten als nodig is.
De levensmiddelen zijn te
warm.
Binnenverlichting werkt
niet.
In de laatste 24 uur zijn
grotere hoeveelheden
warme levensmiddelen
opgeslagen.
Temperatuurregelaar op
een koudere stand zetten.
Het apparaat staat naast
een warmtebron.
Zie hoofdstuk “Opstelplaats”.
Lamp is kapot.
Zie hoofdstuk “Lamp verwisselen”.
23
Wat te doen als ...
Storing
Sterke rijpvorming in het
apparaat, eventueel ook
aan de deurafdichting.
Mogelijke oorzaken
Verhelpen
Op de ondichte plaatsen de
deurafdichting voorzichtig
met een haardroger verwarmen (niet heter dan ca.
Deurafdichting is lek
(eventueel na het verwisse- 50 °C). Tegelijkertijd de
verwarmde deurafdichting
len van de deuraanslag).
met de hand zo in vorm
trekken dat hij weer helemaal sluit.
Na het wijzigen van de
Dit is normaal, het betreft
temperatuurinstelling start
geen storing.
de compressor niet direct.
De compressor start na
enige tijd automatisch.
Temperatuurinstelling niet
mogelijk
COOLMATIC met de hand
uitschakelen of met de
temperatuurinstelling
wachten, tot de functie
automatisch is uitgeschakeld (zie ook hoofdstuk
COOLMATIC).
COOLMATIC-functie ingeschakeld.
Water op de bodem van de
Ontdooiwaterafvoer is ver- Zie hoofdstuk “Reiniging
koelruimte of op de planstopt.
en Onderhoud”.
ken.
Lamp verwisselen
Waarschuwing! Gevaar voor electrische schok! Voor het verwisselen
van de lamp het apparaat uitzetten en de stekker uit het stopcontact
trekken of de zekering uitschakelen c.q. eruit draaien.
Gegevens van de lamp: 220-240 V, max. 15 W resp. 25 W (halogeen,
afhankelijk van model; let op de opdruk op de transparante afdekking),
fitting: E 14
0 1. Om het apparaat uit te schakelen
toets AAN/UIT indrukken, tot de netcontrole-indicatie uitgaat.
2. Stekker uit het stopcontact trekken.
3. Om de lamp te verwisselen kruiskopschroef uitdraaien, volgens de afbeelding (pijl) boven op de lampafdekking drukken en lampafdekking naar achteren losnemen.
4. Defecte lamp verwisselen.
5. Lampbehuizing er weer opplaatsen en de kruiskopschroef aandraaien.
1
24
Geluiden als apparaat in bedrijf is
De volgende geluiden zijn karakteristiek voor koelapparaten:
• Klikken
Altijd als de compressor in- of uitgeschakeld wordt, is een klikgeluid
te horen.
• Zoemen
Zodra de compressor werkt, is een zoemgeluid te horen.
• Borrelen/Kabbelen
Als koelvloeistof door dunne buisjes stroomt, is een borrelend of kabbelend geluid te horen. Ook na het uitschakelen van de compressor is
dit geluid nog korte tijd te horen.
Doel, Normen, Richtlijnen
Het koelapparaat is voor huishoudelijk gebruik bestemd en is met
inachtneming van de voor deze apparaten geldende normen gemaakt.
Bij de fabricage zijn speciaal die maatregelen genomen die vereist zijn
volgens het Duitse Gerätesicherheitsgesetz (GSG), het Duitse Unfallverhütungsvorschrift für Kälteanlagen (VBG 20) en de bepalingen van het
Verband Deutscher Elektrotechniker (VDE).
De koudecirculatie is op dichtheid getest.
;
Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:
– 73/23/EWG van 19.2.1973 - Laagspanningsrichtlijn
– 89/336/EWG van 3.5.1989
(met inbegrip van Wijzigingsrichtlijn 92/31/EWG) - EMV-richtlijn
– 94/2/EG van 21. 01. 1994 - richtlijn voor energie-etikettering
– 96/57 EG van 3. 9. 1996 - Vereiste met betrekking tot de energieefficiëntie van elektrische huishoudelijke koel- en vriesapparaten en
de betreffende combinaties.
25
Vaktermen
• Koelmiddelen
Vloeistoffen die gebruikt worden voor het opwekken van koude
noemt men koelmiddelen. Ze hebben een in verhouding laag kookpunt, zo laag dat de warmte van de in het koude-apparaat opgeslagen levensmiddelen het koelmiddel tot koken c.q. verdampen brengt.
• Koelmiddelcircuit
Gesloten circuit waarin het koelmiddel zich bevindt. Het koelmiddelcircuit bestaat in principe uit verdamper, compressor, condensor alsmede leidingen.
• Verdamper
In de verdamper verdampt het koelmiddel. Zoals alle vloeistoffen
heeft een koelmiddel warmte nodig om te verdampen. Deze warmte
wordt aan het interieur van het apparaat onttrokken dat daardoor
afkoelt. Daarom zit de verdamper in het apparaat direct achter de
binnenwand en daardoor niet zichtbaar.
• Compressor
De compressor lijkt op een klein tonnetje. Hij wordt door een ingebouwde electromotor aangedreven en zit achter de sokkel van het
apparaat. Het is de taak van de compressor dampvormig koelmiddel
uit de verdamper weg te halen, te verdichten en naar de condensor te
leiden.
• Condensor
De condensor heeft meestal de vorm van een hek. In de condensor
wordt het door de compressor verdichte koelmiddel gecondenseerd.
Daarbij komt warmte vrij die via de oppervlakte van de condensor
aan de omgevingslucht afgegeven wordt. De condensor is aan de
onderkant van het apparaat aangebracht.
26
AEG Hausgeräte GmbH
Postfach 1036
D-90327 Nürnberg
http://www.aeg.hausgeraete.de
© Copyright by AEG
2222 634-81 -02- 0202
Wijzigingen voorbehouden

advertisement

Related manuals

advertisement