Electrolux | ERN2372 | User manual | Electrolux ERN2372 Používateľská príručka

Electrolux ERN2372 Používateľská príručka
Dovozca:
ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
zákaznícke centrum: 02/4333 4322 (55)
Zabudovateľná chladnička
Návod na používanie
Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu:
zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Internet:
www.electrolux.sk
ERN 1672 ERN 2372
OBSAH
Dôležité bezpečnostné pokyny
Likvidácia obalového materiálu
Používanie
Pred prvým použitím
Uvedenie do prevádzky
Regulácia teploty
Výškovo nastaviteľné police
Vnútorné priečinky dvierok
Tipy
Tipy pre chladenie
Úspora energie
Údržba
Odmrazovanie
Pravidelné čistenie
Odstavenie
Vnútorné osvetlenie
Keď niečo nefunguje
Servis a náhradné diely
Technické údaje
Inštalácia
Umiestnenie
Zapojenie do elektrickej siete
Zmena smeru otvárania dvierok
Zabudovanie
2
3
4
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
9
9
10
10
11
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tieto pokyny si z bezpečnostných dôvodov prečítajte ešte pred inštaláciou a uvedením spotrebiča do prevádzky.
Tento návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použiť aj v budúcnosti. Ak
spotrebič predáte, darujete, alebo ho jednoducho necháte v starom byte, postarajte sa o to, aby
sa tento návod dostal do rúk ďalšieho majiteľa. Nový užívateľ sa tak bude môcť oboznámiť
s funkciami spotrebiča a príslušnými bezpečnostnými pokynmi.
POUŽÍVANIE
• Domáce chladničky a mrazničky sú určené na
skladovanie a / alebo zmrazovanie potravín.
• Pred inštaláciou skontrolujte, či spotrebič nie
je poškodený. Eventuálne škody bezodkladne
ohláste dodávateľovi.
• Spotrebič je ťažký. Ostré kovové hrany
v zadnej a dolnej časti spotrebiča môžu spôsobiť poranenie. Pri manipulácii s ním buďte
preto opatrní a použite ochranné rukavice.
• Ak si inštalácia spotrebiča vyžaduje zásah do
domácej elektrickej inštalácie, smie takýto
zásah vykonať výlučne kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Dbajte na to, aby prívodný kábel nebol pricviknutý zadnou stenou spotrebiča, a aby sa
nepoškodil. Poškodený prívodný kábel sa
môže prehriať a spôsobiť požiar.
• Dbajte na to, aby na prípojnom elektrickom
kábli nestál spotrebič alebo nejaký ťažký
predmet. Hrozí nebezpečenstvo skratu a požiaru.
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete
nikdy neťahajte za kábel, ale uchopte zástrčku. Na tento pokyn dbajte aj pri vysúvaní
chladničky z výklenku. Poškodený kábel môže zapríčiniť skrat, vznik požiaru alebo úraz
elektrickým napätím.
• Počas prepravy spotrebiča sa môže stať, že
sa olej z kompresora dostane do chladiacej
sústavy. Pred zapojením chladničky preto
počkajte aspoň dve hodiny, aby mohol olej
natiecť späť do kompresora.
• Do spotrebiča nedávajte žiadne iné elektrické
spotrebiče (napr. prístroj na výrobu zmrzliny).
• V mraziacom priestore nikdy neskladujte
sýtené alebo šumivé nápoje. V dôsledku tlaku
by mohla nádoba s nápojom explodovať.
• Konzumácia kociek ľadu, zmrzliny alebo
iných potravín bezprostredne po vybratí
z mraziaceho priestoru môže mať za následok poranenie ústnej dutiny.
• Mrazených potravín sa nedotýkajte mokrými
rukami, mohli by ste sa poraniť.
14
• V prípade poruchy sa za žiadnych okolností
nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Neodborné zásahy môžu mať za následok úraz
alebo poškodenie spotrebiča. Opravy spotrebiča smie vykonávať výlučne autorizované
servisné stredisko. Zoznam autorizovaných
servisných stredísk je priložený. Pri oprave
smú byť použité výlučne originálne náhradné
diely.
BEZPEČNOSŤ DETÍ
• Tento spotrebič by mali obsluhovať výlučne
dospelí. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo manipulovať s jeho ovládacími
prvkami.
• Obalový materiál (napr. plastové vrecká,
polystyrén) môže byť pre deti nebezpečný, a
preto ho treba odstrániť z dosahu detí. Hrozí
nebezpečenstvo udusenia!
• Ak váš nový spotrebič, ktorý je vybavený
magnetickým uzatváraním dverí, nahrádza
spotrebič staršieho typu s pružinovým alebo
závorovým uzatváraním, skôr ako starý spotrebič definitívne odstránite, poškoďte uzatvárací mechanizmus dverí tak, aby bol nefunkčný. Predídete tým uviaznutiu hrajúcich sa detí
vo vnútri spotrebiča alebo inej životu nebezpečnej situácii.
• Pred vyhodením spotrebič odpojte od elektrickej siete a odstráňte elektrický kábel.
V ZÁUJME OCHRANY ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
• Starý spotrebič nepatrí k bežnému domovému odpadu. Keď váš spotrebič doslúži, odovzdajte ho v špecializovanej skládke odpadu.
Informácie o termínoch odvozu a skládkach
odpadu vám poskytne miestny správny úrad.
3
Ako čítať tento návod na používanie
8.
Otvorte dvierka spotrebiča a dvierka nábytku na 90º. Konzolu (B) umiestnite na
koľajničku (A). Pridržte spoločne dvierka
spotrebiča a nábytku a označte otvory.
Konzolu odložte a vyvŕtajte otvory
s priemerom 2 mm a vzdialenosťou 8 mm
od vonkajšej hrany dvierok. Konzolu opäť
umiestnite na držiak dvierok a upevnite ju
dodanými skrutkami.
9.
Pozdĺžne otvory sa využijú na prispôsobenie dvierok nábytku. Skontrolujte, či sa
dvierka bez problémov zatvárajú.
Nasledujúcim textom vás budú sprevádza tieto symboly:
Bezpečnostné pokyny
Rady a tipy pre správne používanie a optimálne využitie spotrebiča
Ekologické informácie
LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obalové materiály označené symbolom
sú recyklovateľné.
Za účelom identifikácie pri recyklovaní sú použité materiály označené nasledovne.
PE – polyetylén
PS - polystyrén
PP – polypropylén
Odporúčame vám:
ƒ
Obaly z papiera, kartónu a vlnitej lepenky odhoďte do príslušných zberných nádob.
ƒ
Plastové časti takisto odhoďte do príslušných zberných nádob. Ak takéto kontajnery nie sú vo
vašej lokalite k dispozícii, pridajte tieto materiály k domácemu odpadu.
4
10. Kryt (D) zatlačte na koľajničku (B) tak, aby
zapadol.
13
4.
5.
Nasaďte vetraciu mriežku (B) a kryt závesu (E). Do upevňovacích a závesových otvorov vtlačte priložené kryty (C-D).
Súčasti A, B, C, D odnímte podľa obrázku.
POUŽÍVANIE
Pred uvedením do prevádzky
Výškovo nastaviteľné police
Skôr ako spotrebič uvediete do prevádzky, počkajte minimálne 2 hodiny,
aby mohlo chladivo odtiecť.
Pred prvým použitím umyte vnútrajšok spotrebiča a príslušenstvo vlažnou vodou s použitím
neutrálneho čistiaceho prostriedku a potom ho
vytrite dosucha. Odstránite tým typický pach
novoty.
Pri čistení nepoužívajte agresívne
čistiace prostriedky a abrazívne
prášky, ktoré môžu poškodiť povrch spotrebiča.
Vzdialenosť medzi jednotlivými policami je
možné podľa potreby prispôsobiť. Policu potiahnite dopredu tak, aby sa dala vychýliť smerom nahor alebo nadol a vyberte ju. Potom
policu vynímte a vsuňte do požadovanej polohy. Pri zasúvaní police zvoľte opačný postup.
V záujme lepšieho využitia vnútorného priestoru
môžete prednú časť predelených poličiek položiť na ich zadnú časť.
Spotrebič a vnútorné vybavenie sú počas prepravy chránené. Pred prvým použitím z vnútra
spotrebiča odstráňte lepiace pásky a obalovú
výplň.
Uvedenie do prevádzky
6.
Koľajničky (A) pridržte na vnútornej strane
dvierok nábytku hore a dole a označte si
vonkajšie otvory na skrutky. Po vyvŕtaní
otvorov pripevnite koľajničky priloženými
skrutkami.
Otočný ovládač pre nastavenie teploty sa nachádza v chladiacom priestore vpravo.
Zástrčku spotrebiča zapojte do elektrickej
zásuvky. Otvorte dvierka a ovládač termostatu
otočte v smere hodinových ručičiek z polohy
"O" (vypnuté). Tým ste spotrebič uviedli do
prevádzky. Spotrebič vypnete otočením ovládača termostatu do polohy "O".
Sklená polica nad nádobou na ovocie
a zeleninu a priehradka na fľaše musia zostať bezpodmienečne v originálnej polohe, aby mohol vzduch v
chladničke správne cirkulovať.
Vnútorné priečinky dvierok
Priečinky dvierok môžete prispôsobiť rôznym
druhom a veľkostiam obalov potravín. Priečinok
uvoľníte postupným tlakom v smere šípky.
Priečinok znovu zasuňte v požadovanej výške.
V záujme lepšieho čistenia je možné hornú
priehradku vybrať.
Regulácia teploty
7.
Kryt (C) zatlačte na koľajničku (A) tak, aby
zapadol.
Pri nastavovaní termostatu berte do úvahy, že
teplota vo vnútri chladničky závisí od:
•
vonkajšej teploty prostredia;
•
frekvencii otvárania dverí;
•
množstva uskladnených potravín;
•
umiestnenia spotrebiča.
Teplota v spotrebiči je regulovaná automaticky.
Ovládač termostatu môžete nastaviť v šále
šiestich polôh.
poloha 1 = najvyššia teplota (najteplejšie)
poloha 6 = najnižšia teplota (najchladnejšie)
poloha 0 = vypnuté
12
Vo všeobecnosti sa odporúča
termostat do strednej polohy.
nastaviť
5
Zabudovanie
TIPY
Tipy pre chladenie
V záujme optimálnej efektívnosti skladovania
dodržujte nasledovné pokyny:
•
do chladničky nevkladajte teplé pokrmy,
alebo tekutiny, ktoré sa odparujú;
•
potraviny treba zabaliť, najmä ak majú
prenikavú vôňu;
•
potraviny v chladničke umiestnite tak, aby
mohol okolo nich voľne cirkulovať chladný
vzduch.
Niekoľko praktických rád:
Varené pokrmy, studené potraviny: prikryte
a umiestnite na ľubovolnú policu chladničky.
Mäso /všetky druhy/: zabaľte do polyetylénovej
fólie a umiestnite na sklenú policu nad nádobou
na ovocie a zeleninu.
Uvedeným spôsobom je možné skladovať
mäso v chladničke najviac 1-2 dni.
Ovocie a zelenina: starostlivo umyte alebo
očistite a vložte do príslušnej nádoby.
Maslo a syry: zabaľte do alobalu alebo plastovej fólie, príp. umiestnite do vzduchotesnej
nádoby.
Mlieko vo fľaši: nádoby musia byť zatvorené,
umiestnite ich do príslušnej priehradky dvierok.
Banány, zemiaky, cibuľu a cesnak, odporúčame skladovať v chladničke len ak sú
zabalené.
6
Úspora energie
•
•
•
•
•
Spotrebič umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú sporáky,
radiátory a pod. Pri vyššej teplote okolia sa
kompresor spúšťa častejšie a pracuje dlhšie. Riaďte sa pokynmi v kapitole Umiestnenie.
Dvierka nenechávajte otvorené dlhšie, ako
je nevyhnutné.
Vysoká teplota okolia a veľké množstvo
uskladnených potravín môžu spôsobiť nepretržitú prevádzku spotrebiča. Na zadnej
stene spotrebiča sa pritom môže vytvárať
námraza. V takomto prípade nastavte termostat na vyššiu teplotu (teplejšie), aby sa
mohla námraza automaticky odmrazovať,
čím sa zníži aj spotreba elektrickej energie.
Do spotrebiča nedávajte teplé pokrmy,
najprv ich nechajte dobre vychladnúť.
Kondenzátor a kovovú mriežku v zadnej
časti spotrebiča pravidelne čistite vysávačom alebo mäkkou kefkou.
Rozmery výklenku
výška
hĺbka
šírka
ERN 1672
ERN 2372
880 mm
550 mm
560 mm
1225 mm
550 mm
560 mm
Okrem toho treba zachovať aj vetraciu šachtu
v zadnej časti nábytku na zabudovanie s nasledujúcimi rozmermi:
hĺbka
šírka
50 mm
540 mm
1.
Spotrebič zasuňte do výklenku tak, aby
lišta priľahla k nábytku.
2.
Krycí profil medzery nalepte na spotrebič
podľa obrázku.
3.
Otvorte dvierka a spotrebič prisuňte proti
strane závesu k bočnej strane nábytku.
Spotrebič upevnite štyrmi dodanými skrutkami (I).
11
Zapojenie do elektrickej siete
Zmena smeru otvárania dvierok
Spotrebič zapojte do elektrickej siete zasunutím
zástrčky do uzemnenej elektrickej zásuvky.
Najskôr sa však ubezpečte, že sa údaje na
typovom štítku spotrebiča (napätie a frekvencia)
zhodujú s parametrami elektrickej siete. Prípustná odchýlka od nominálneho napätia je
±6%.
Ak chcete pripojiť spotrebič na iné napätie, je
nutné predradiť transformátor s primeraným
výkonom.
V záujme ochrany počas prepravy sú dvierka
spotrebiča na oboch stranách pripevnené
čapmi. Podľa požadovaného smeru otvárania
dvierok odstráňte na jednej strane nepotrebný
horný a dolný čap (A a B).
Dôležité:
Spotrebič treba zapojiť do elektrickej
siete prostredníctvom funkčnej uzemnenej zásuvky.
Za týmto účelom je zástrčka spotrebiča
vybavená uzemňovacím káblom. Ak
zásuvky vašej domácej elektrickej siete
nie sú uzemnené, treba poveriť kvalifikovaného elektrikára, aby v súlade
s bezpečnostnými predpismi spotrebič
osobitne uzemnil.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
a ujmy na zdraví spôsobené nedodržaním
bezpečnostných pokynov.
Po inštalácii spotrebiča musí zostať použitá zásuvka prístupná, aby bolo možné chladničku kedykoľvek jednoducho
odpojiť od elektrickej siete.
•
•
•
10
Výrobok zodpovedá nasledujúcim
smerniciam:
73/23 EHS z 19.2.1973, - Smernica o
elektrických zariadeniach určených na používanie v rámci určitých limitov napätia;
87/308 z 2.6.1987, Smernica o rádiovej
interferencii;
89/336 EHS z 3.5.1989, Smernica
o elektromagnetickej kompatibilite, vrátane
nasledujúcich úprav;
ÚDRŽBA
Pred každým čistením vytiahnite
zástrčku spotrebiča z elektrickej
zásuvky.
Pozor
Tento spotrebič obsahuje vo svojom chladiacom okruhu uhľovodíky. Z toho dôvodu smie údržbu a
dopĺňanie vykonávať len autorizovaný odborník.
Odmrazovanie
Postupom času sa na výparníku chladničky
vytvorí vrstva námrazy. Vrstva námrazy sa
odmrazuje vždy počas prestávok v chode
kompresora. Odmrazená voda odteká žliabkom
do plastovej misky nad kompresorom na zadnej
strane spotrebiča a tam sa odparuje.
Pozor!
Po vykonaní opatrení na zmenu smeru otvárania dvierok skontrolujte, či
magnetické tesnenie dvierok dobre
dolieha ku skrini spotrebiča. Ak je
teplota v miestnosti relatívne nízka,
napríklad v zimných mesiacoch, môže sa stať, že tesnenie nebude dobre
doliehať. Po určitom čase sa avšak
tesnenie samovoľne upraví. Ak
chcete tento proces urýchliť, môžete
použiť obyčajný fén.
Odtokový otvor, ktorý sa nachádza uprostred žliabku v chladiacom priestore, pravidelne čistite, aby ste predišli kvapkaniu
odmrazenej vody na skladované potraviny.
Na čistenie použite príslušnú pomôcku,
ktorá je zasunutá v odtokovom otvore.
Odstavenie
Ak spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať,
napríklad počas dovolenky, postupujte takto:
•
vytiahnite zástrčku zo zásuvky;
•
z chladničky vyberte potraviny;
•
vnútorný priestor a príslušenstvo dobre
vyčistite;
•
dvierka nechajte otvorené, aby bola zabezpečená cirkulácia vzduchu, a tým sa
predišlo tvorbe nepríjemného zápachu;
Vnútorné osvetlenie
V prípade potreby sa k vnútornej žiarovke
spotrebiča dostanete jednoduchým spôsobom:
•
vyskrutkujte skrutku na kryte;
•
odnímte pohyblivú časť tlakom v smere
šípky
Ak sa pri otvorení dvierok žiarovka nerozsvieti,
skontrolujte, či žiarovka nie je uvoľnená zo
závitu. Vypálenú žiarovku nahraďte novou
s rovnakým výkonom.
Maximálny menovitý výkon je uvedený na
svietidle.
Pravidelné čistenie
Na čistenie nikdy nepoužívajte agresívne, abrazívne čistiace prostriedky, drôtenky a kovové predmety, pretože tie môžu spotrebič
poškodiť.
Vnútorný priestor vyčistite vlažnou vodou
s prídavkom vhodného neutrálneho čistiaceho
prostriedku.
Potom vnútorný priestor dôkladne vymyte
čistou vodou a vytrite dosucha.
Raz za rok odnímte ventilačnú mriežku
spotrebiča a vysávačom vyčistite príslušné
vetracie otvory. Čistenie týchto častí prispieva k úspornej prevádzke spotrebiča.
7
INŠTALÁCIA
KEĎ NIEČO NEFUNGUJE
V prípade poruchy si najprv prečítajte nasledujúcu tabuľku:
Porucha
Spotrebič nechladí dostatočne.
Spotrebič chladí príliš intenzívne.
Kompresor pracuje nepretržite
Na dne chladničky je voda
Chladiaci systém nefunguje
Hlučnosť
Pomoc
-
Ovládač teploty nastavte na vyššie číslo.
Potraviny treba rozmiestniť tak, aby vzduch okolo nich mohol
voľne cirkulovať.
Dbajte na to, aby boli dvierka správne zatvorené.
Teplota okolia je príliš vysoká.
Ovládač termostatu nastavte na nižšie číslo.
Ovládač termostatu nastavte na nižšie číslo.
Teplota okolia je príliš vysoká.
Dbajte na to, aby vetracie otvory v podstavci neboli zablokované.
V priebehu 24 hodín ste do chladničky vložili väčšie množstvo
teplých potravín.
Dvierka nenechávajte otvorené dlhšie, ako je nevyhnutné.
Odtokový otvor v zadnej stene spotrebiča bude pravdepodobne
upchatý. Otvor uvoľnite vhodným predmetom (nie ostrým a bez
hrán).
Skontrolujte, či je ovládač termostatu nastavený v škále od 1 do 6.
Niektoré zvuky sú pre chladiace spotrebiče charakteristické.
Pri pretekaní chladiva cez chladiaci systém počuť bublanie alebo
čľapkanie.
Zapínanie a vypínanie kompresora sprevádza ťukanie.
Hluk môže byť spôsobený aj kuchynským nábytkom.
-
SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY
Ak vám tieto rady nepomohli a problém pretrváva naďalej, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
V záujme rýchleho odstránenia poruchy treba pri rozhovore so servisným technikom uviesť:
model
výrobné číslo (PNC)
sériové číslo (S-No)
Tieto údaje nájdete na typovom štítku spotrebiča (na ľavej strane dolu). Aby ste ich mali
v prípade potreby po ruke, odporúčame, aby ste si ich zapísali sem.
Záručné podmienky
Electrolux Slovakia, divízia Domáce spotrebiče, poskytuje na výrobky 2-ročnú záruku. Viac informácií
o záruke nájdete na priloženom záručnom liste.
Pred inštaláciou sa ubezpečte, že
spotrebič nie je poškodený. Ak spotrebič počas prepravy utrpel nejaké
škody, bezodkladne o tom informujte
dodávateľa.
Počas prevádzky spotrebiča sa kondenzátor a
kompresor na zadnej strane spotrebiča zohrejú
na vysokú teplotu. Z bezpečnostných dôvodov
treba zabezpečiť dostatočnú ventiláciu. Pozri
pokyny pre umiestnenie.
Dôležité upozornenie: Poškodený prívodný
kábel smie vymieňať výlučne autorizované
servisné stredisko. Výmena si vyžaduje špeciálne náradie a špeciálny kábel.
Umiestnenie
Spotrebič
doporučujeme
umiestniť
v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla
(napr. radiátora, sporáka, boilera) a mimo
dosahu priameho slnečného svetla.
Postarajte sa o dostatočnú cirkuláciu vzduchu
v zadnej časti spotrebiča.
V záujme optimálne prevádzky treba dodržať
minimálne odstupy spotrebiča od nábytku (pozri
obrázok).
Pozor: Ventilačné otvory musia zostať bezpodmienečne čisté.
Okrem toho treba zachovať aj vetraciu šachtu
v zadnej časti nábytku na zabudovanie s nasledujúcimi rozmermi:
hĺbka
šírka
50 mm
540 mm
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé
klimatické triedy a k ním prislúchajúce teploty
okolia. Trieda, v ktorej je zaradený váš spotrebič, je vyznačená na typovom štítku.
Klimatická trieda
SN
N
ST
T
teplota okolia od
+ 10 do 32 °C
+ 16 do 32 °C
+ 18 do 38 °C
+ 18 do 43 °C
TECHNICKÉ ÚDAJE
Technické údaje spotrebiča sú uvedené na typovom štítku, ktorý sa nachádza vľavo dolu vo vnútri
spotrebiča.
8
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising