Electrolux | ERW23900X | User manual | Electrolux ERW23900X Ръководство за употреба

Electrolux ERW23900X Ръководство за употреба
Инструкция за употреба
Охладител за вино
ERW 23900 X
ERW 23910 X
Мислехме за Вас, създавайки този продукт
Добре дошли в света на Electrolux
Вие избрахте първокласен продукт на Electrolux,който,надяваме се,ще Ви
донесе много приятни мигове в бъдеще.Амбицията на Electrolux е да предложи
богата гаама от висококачествени продукти,които ще направят живота Ви полесен.Можете да се убедите в това по примерите,показани на корицата.А сега е
време да разучите тази инструкция и да започнете да използвате и да се
наслаждавате на Вашият нов електроуред.Обещаваме,че той ще улесни още
малко ежедневието Ви.Успех!
В инструкцията са използвани следните символи :
Важна информация,отнасяща се до личната Ви безопасност и
информация за това как да избегнете повреди по уреда
Обща информация и съвети
Информация за околната среда
Информация за Вашата безопасност
Важно е тази инструкция да остане на разположение за бъдещи справки. Ако
уреда бъде преместен или продаден на нов собственик, книжката трябва да се
предаде заедно с уреда, за да може новият собственик да се запознае със
съответните мерки за безопасност и оперативни инструкции.
Тези предупреждения са предоставени с оглед на Вашата безопасност.Те трябва
да бъдат прочетени внимателно преди да инсталирате или използвате уреда.
Обща безопасност
•
Този уред е предвиден за работа от възрастни. Не позволявайте на деца
да играят с уреда по никакъв начин
•
Нежелателна е каквато и да е модификация на уреда,както и на неговите
технически характеристики
•
Преди почистване на уреда винаги се уверявайте,че е изключен от
електрическата мрежа
•
Уредът е тежък.Бъдете особено внимателно при неговото преместване.
•
Ледени блокчета,консумирани непосредствено след изваждане от
уреда,могат да причинят наранявания вследствие ниската температура
•
Бъдете особено внимателни при пренасянето на уреда,за да причините
повреди на охлаждащата система и изтичане на фреон
•
Уредът не трбява да се инсталира в близост до радиатори или газови
котлони
•
Избягвайте продължителното излагане на уреда на пряка слънчева
светлина
•
Трябва да има добра вентилация около уреда
•
Само за фризери (с изключение на моделите за вграждане) : идеалното
място за инсталация на уреда е килера или мазето
•
Не поставяйте други електроуреди (като например машини за сладолед)
вътре в охлаждаши уреди
Сервиз :
• Работата по електрическото свързавне на уред трябва да се извърши от
квалифициран техник
• Този продукт трябва да бъде поддържан от оторизиран Сервизен Център
и трябва да бъдат използвани само оригинални части при необходимост
от смяна
• При никакви обстоятелства не се опитвайте да поправите уреда
сами.Поправки,извършени от неопитно лице могат да доведат до травми
или наранявания.Обърнете се към Вашия Сервизен Ценътр и винаги
настоявайте за оригинални резервни части
• Този уред съдържа въглеводород в охлаждащото си тяло.Поддръжка и
поправки трябва да се извършват от оторизирано лице
Употреба
• Домашните хладилници и фризери са проектирани специално за
съхранението на хранителни продукти
• Оптималните температури за работа на уреда са между +18°С и
+43°С (клас Т) ; +18°С и +38°С (клас ST) ; +16°С и +32°С (клас N) ;
+10°С и +32°С (клас SN).Класът на Вашия уред е посочен в таблицата
с техническите данни
Предупреждение!
Когато температурата на околаната среда не е включена в обхвата,посочен на
таблицата с технически данни,трябва да спазвате следните инструкции : когато
температурата на околната среда е по-ниска от минималната
посочена,температурата за съхранине във фризерното отделевие не може да
бъде гарантирана ; препоръчително е да консумирате съхраняваната храна
възможно най-бързо
•
Замразени хранителни продукти не трябва да бъдат замразявани
повторно,след като веднъж се били извадени от фризера
•
Инструкциите а съхранение на производителя трябва да бъдат
спазвани стриктно.Косултирайте се със съответните инструкции
•
По вътрешната повърхност на уреда са разположени канали,през
които преминава хладилния агент.Ако бъдат прекъснати по някакъв начин това
ще повреди уреда без възможност за поправка.Не използвайте остри
инструменти за отстраняването на леда от вътрешността на уреда.Ледът може
да бъде отстранен чрез използването на пластмасовата стъргалка , включена в
аксесоарите.При никакви обстоятелства не трябва да се опитвате да отстраните
натрупани големи количества лед.Те трябва да бъдат оставени да се
разтопят,при размразяването на уреда
•
Не съхранявайте газирани напитки във фризера,тъй като се
увеличава налягането в отделението,което може да доведе до еклодирането им и
повреда на уреда.Не използвайте механични устройства и други изкуствени
средства,освен тези,препоръчани от производителя,за да ускоряване процеса на
размразяване.Никога не използвайте метални предмети за почистването на
уреда,тъй като можете да го повредите
Инсталация
• По време на работа кондензатора и компресора в задната част на уреда се
нагряват значително.Поради съображения за сигурност трябва да има
необходимата вентилация,както е указано в инструкциите.
Внимание : уверете се,че вентилационните отвори не са запушени
• Уверете се,че уредът не затиска захранващия кабел
Важно : Ако захранващият кабел е повреден по някакъв начин,той трябва да
бъде сменен със специален кабел от квалифициран техник
• Ако уредът се транспортира хоризонтално,препоръчително е да изчакате
най-малко 2 часа преди да го включите към електрическата мрежа.
• В уреда има части,които се нагряват по време на работа.Винаги
осигурявайте добре вентилация,тъй като липсата на такава може да
доведе до повредата на някой от компонентите.
• Частите,които не нагряват не трябва да са достъпни.Ако е възможно
задната част на уреда трябва да е срещу стена
Употреба
Почистване на вътрешността на уреда
Преди да използвате уреда за пръв път,почистете вътрешността му и всички
аксесоари с топла вода и неутрален сапун,за да отстраните типичната миризма
на нов продукт,след това подсушете добре
Не използвайте миещи препарати или абразивни
препарати,тъй като те могат да повредят покритието
прахообразни
Контролен панел
Контролен панел
А – Включване / Изключване на уреда
В – Контролен превключвател на температурата в долното отделение
С – Избор на отделение
D – Температурен дисплей
E – Изключване на алармения сигнал за отварена врата и включване на
осветлението
F – Контролен превключвател на температурата в горното отделение
Дисплей
1.Индикатор на избраното отделение
2.Индикатор за положителна температура
3.Температурен индикатор
Действие
След като включите захранващия кабел в мрежата,ак дисплеят все още не
свети,натиснете бутона за включване / изключване (А)
Употреба
Охладителят за вино е разделен на две отделения с различни температури
Подреждане на бутилките
Горно отделение :
Температурата може да бъде между +6°С и +12°С.Това отделение е идеално за
вина,особено нови червени и бели,които ще бъдат консумирани бързо
Долно отделение :
Температурата може да бъде настроена между +12°С и +18°С.Това отделение е
идеално за съхранение на скъпи червени и бели вина за по-дълъг период от
време
Температурата в това отделение е подходяща за съхраняването на отлежали
високачествени вина.
Поставете бутилките легнали по такъв начин,че коркът да не изсъхва
Съхранявайте винота на тъмно.Стъклото на вратата е оборудвано със
специален филтър за ултравиолетови лъчи,който предпазва виното в случай,че
уредът се намира на силно осветено място.
Избягвайте включването на осветлението на уреда твърде често или за подълго време.Виното се запазва по-добре на тъмно.
Хващайте бутилките внимателно,за да избегнете разклащането на виното
Следвайте препоръките и съветите,които ще получите при покупката на уреда
или тези,предоставени в техническата информация,отнасящи се до
качеството,продължителността и оптималната температура за съхранение на
виното
Съвет за съхранението
Времето за съхранение на виното зависи от неговата отлежалост,типа грозде,от
което е приготвено,съдържанието на алкохол и нивото на фруктоза и танин в
него.Преди закупуването на виното проверете колко отлежало е то и дали ще
придобива по-добър вкус с времето.
Препоръчителни температури на съхранение :
• За шампанско и газирани вина-между +6°С и +8°С
• За бели вина- между +10°С и +12°С
• За розови и леки червени вина-между +12°С и +16°С
• За отлежали червени вина- между +14°С и +16°С
Когато поставяте бутилките една върху друга се уверете,че те не се допират
до изпарителя на хладилника
Регулиране на температурата
Изберете желаното отделение с помощта на бутон С.
Настройте температурата като завъртите превключвателя (В или F в зависимост
от избраното отделение).
Правилната позиция трябва да се определи като имате впредвид следните
фактори :
• Стайна температура
• Честота на отваряне на вратата
• Количество на съхраняваните бутилки
• Местоположение на уреда
Изключване
Натиснете бутон А за повече от 1 секунда,за да изключтие уреда.Ще бъде
подаден сигнал за обратно броене 3-2-1.
След като уредът се изключи,дисплеят D също загасва
Акустичен сигнал за отворена врата
Акустичният сигнал прозвучава,когато вратата остане отворена за около 5
минути.
Сигнала за отворена врата се индикира от :
• Символ 1,който мига
• Дисплеят светва в червено
• Чува се акустичен звук
За да изключите акустичния сигнал,натиснете бутон Е.
Акустичният сигнал изключва,когато :
-се възстановят нормалните условия (вратата бъде затворена)
Бутон и индикатор за светната лампа
В случай,че искате лампата да продължи да свети при затворена
врата,достатъчно е да отворите и да затворите вратата,след което лампата ще
остане включена за 10 минути.
Ако искате лампата да изключи преди това време,отворете вратата и натиснете
бутона Е.Светлината няма отрицателен ефект върху качеството на виното.
Вътрешни аксесоари
Рафтове
Рафтовете могат да се изваждат,за да бъдат почистени
Държач за бутилки
Извадете рафта и поставете държача между двата носача
Максималното тегло,което могат за издържат рафтовете,е 30 кг
Долното отделение е снабдено с плъзгащо се чекмедже,в което бутилките могат
да се поставят прави.
Чекмеджето има два разделителя,които могат да се нагаждат според диаметъра
на бутилките
Циркулация на въздуха
Хладилното отделение има специален вентилатор,който се активира
автоматичмно в зависимост от настройката на температурата и условията на
околната среда.
Поддръжка
Важно :
Изкючете захранвищия кабел от мрежата преди извършването на каквито и да е
операции
Размразяване
Размразяването на хладилното отделение се извършва автоматично.Водата,
останала след размразяването се оттича в съд,намиращ се в задната част на
уреда,над компресора,където се изпарява. Почиствайте дренажната тръба
редовно,използвайки доставения за тази цел аксесоар.
Почистване
Почиствайте вътрешността като изваждате рафтовете и държачите за бутилки,с
топла вода и щадящ миещ препарат..Периодично почиствайте кондензатора и
компресора с четка или прахосмукачка.Тази операция ще подобри действието
на уреда,което ще се изрази в спестяване на електроенергия.През периоди,в
които уредът не се използва,вземете следните предпазни мерки :
•
•
•
Изключете захранващия кабел от електрическата мрежа
Размразете и почистете вътрешността на уреда,както и всички аксесоари
Оставете вратата леко отворена,за да избегнете образуването на
неприятни миризми
Важно :
Никога не използвайте метални предмети за почистване на уреда
Инструкции за безопасност при смяна на лампата
От съображения за сигурност този уред е снабден със специални лампи,
тествани и одобрени за дълга употреба
Те могат да се подменят само с лампи от същия вид и със същите
характеристики.
За смяната на лампите трябва да се свържете с оторизиран техник
Не използвайте обикновени несертифицирани лампи
За да смените горната лампа,отстранете прозрачният капак,натискайки го леко
навътре с някакъв инструмент (напр. отвертка),за да освободите задните
странични държачи.В същото време освободете средния държач и плъзнете хо
посока на стрелките.
За да смените долната лампа,отстранете прозрачният капак,натискайки предния
държач с някакъв инструмент (напр. отвертка) и в същото време издърпайте по
посока на стрелката
Техническа информация
Капацитет на охладителя (нето) л
Консумация на електроенергия квч / 24ч
Консумация на електроенергия квч / година
Размери в мм
Височина
Ширина
Дълбочина
218
0,619
226
1225
560
550
Техническата информация е изписана на таблицата с технически данни от
вътрешната лява страна на уреда.
Сервиз и резервни части
Ако уредът не функционира правилно,първо проверете :
• Дали щепсела на захранващият кабел е добре поставен в контакта и дали
захранването е включено
• Дали има ел.захранване (проверете като включите друг електроуред)
• Дали дренажната тръба не е запушена (виж секцията “Размразяване”)
Ако уредът все още не работи правилно след като извършите тези
проверки,свържете се с най-близкия Сервизен Център.
Ако захранващият кабел е повреден,той трябва да се смени със специален кабел
от сервиза.
За да получите бързо обслужване,трябва да уточните модела и серийния
номер на уреда,който можете да намерите на гаранционната карта или на
таблицата с технически данни,намираща се във вътрешността на уреда,в
долната лява част.
Свързване към електрическата мрежа
Преди да включите щепсела в контакта се уверете,че волтажът и
честотата,посочени втаблцата с техническите характеристики отговарят на този
в домашната ел.инсталация.Волтажът може да варира в рамките на ±6% от
волтажа на таблицата.За работа с различен волтаж,трябва да се използва
подходящ трансформатор
Уредът трябва да бъде заземен.
Производителят не поема отговорност при неспазване на горепосочените
мерки за безопасност.
Този уред отговаря на изискванията на следните ЕС директиви:
-87/308 ЕЕС от 02.06.1987,
-73/23 от 23.02.1973 (Low Voltage Directive) и по-късни изменения
-89/336 от 03.05.1989 (Electromagnetic Compatibility Directive) и по-късни
изменения
Инсталация
Размери на нишата
Височина
Дълбочина
Ширина
1225 мм
550 мм
560 мм
Задължително е да има ниша за вентилация с размери :
Дълбочина
50 мм
Ширина
540 мм
Натиснете ,както е показано на фигурата
Фиксирайте уреда с помощта отвертка
Вкарайте уреда в нишата
Фиксирайте елемента H с отвертка
Монтирайтете дръжката
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising