Küppersbusch | FKE237-4 | User manual | Küppersbusch FKE157-4 Handleiding

Küppersbusch FKE157-4 Handleiding
Gebrauchs- und Montageanleitung
Instructions for installation and use
Instructions de montage et d’emploi
Gebruiks- en montageaanwijzing
Istruzioni per l’installazione e l’uso
Istrucciones para el montaje y el uso
Wichtig: Unbedingt lesen und aufbewahren!
Important: Read these instructions carefully and then store them in a safe place
Important: Lire attentivement et ranger soigneusement ce mode d’emploi
Belangrijk: Beslist lezen en bewaren
Importante: È necessario leggere attentamente queste istruzioni e conservarle con cura
Importante: Leerlas imprescindiblemente y guardarlas
Integrierte Einbau-Kühlgeräte
Integrated refrigerator
Réfrigérateur à intégrer
Integreerbare koelkasten
Frigoriferi integrabili
Frigorífico integrable
Modell: FKE 237-4 - FKE 157-4
GB
410 627 E6
p.: 10 - 16
2222 160-82
F
NL
I
E
17 - 23
24 - 30
31 - 37
38 - 44
Küppersbusch Vertriebsgesellschaft mbH
Postfach 10 01 32
45801 Gelsenkirchen
Hausanschrift:
Küppersbuschstr. 16
45883 Gelsenkirchen
Telefon: (02 09) 4 01-0
Teletex: 20 931 810
Telefax: (02 09) 4 01-3 03
WAARSCHUWINGEN EN BELANGRIJKE ADVIEZEN
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende
instruktieboekje bewaard blijft. Zou het apparaat door u aan
iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat
in het huis van waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de
nieuwe gebruik(st)er over het instruktieboekje en de daarin
opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans
veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te hebben, alvorens u het
apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
“ Huishoudelijke koel- en/of vriesapparaten zijn
uitsluitend bedoeld voor het bewaren en/of
invriezen van eet- of drinkbare produkten.
Het gebruik voor andere doeleinden kan schade
of letsel tot gevolg hebben.
“ Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het
gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk om
kinderen het apparaat te laten bedienen of als
speelgoed te laten gebruiken.
“ Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie of het aansluitsnoer,
ten behoeve van de installatie van dit apparaat,
mag uitsluitend door een daartoe bevoegd
persoon uitgevoerd worden. Het betreffende
stopkontakt dient, ook na eventuele onder- of
inbouw, gemakkelijk bereikbaar te zijn.
Werkzaamheden welke door personen zonder de
noodzakelijke kennis uitgevoerd worden, kunnen
schade of letsel tot gevolg hebben.
“ Laat inspektie- en/of herstelwerkzaamheden
uitvoeren door de servicedienst van de fabrikant
of door een door de fabrikant bevoegd verklaarde
servicedienst en laat geen andere dan originele
DISTRIPARTS onderdelen plaatsen.
“ Het is gevaarlijk om, in welke vorm dan ook, dit
apparaat of de eigenschappen daarvan te veranderen.
“ Overtuig u er van dat het apparaat niet op het
aansluitsnoer staat.
“ Tijdens normaal gebruik worden de kondensator
en de kompressor die zich op de achterkant van
het apparaat bevinden, warm. Om
veiligheidsredenen moet de ventilatie zodanig
zijn als aangegeven in de speciale Figuur.
Attentie: zorg ervoor dat de ventilatie openingen tijdens
gebruik niet worden afgedekt.
“ Plaats het apparaat met z’n achterkant zo dicht
mogelijk bij een muur. Hiermee voorkomt u
verbrandingsletsel door aanraking van hete tot
zeer hete delen.
“ Neem vóór u aan ontdooien,
schoonmaakwerkzaam-heden of het verwisselen
van het, eventueel aanwezige, verlichtingslampje
begint altijd de steker uit het stopkontakt.
“ Volg de raadgevingen van de fabrikant op met
betrekking tot waar en hoe u spijzen en dranken
bewaart of invriest. Ontdooide diepvriesprodukten
mogen, om gezondheidsredenen, niet wederom
ingevroren worden.
“ De vriezende binnenwanden of -vlakken in het
apparaat bevatten koelmiddel. Plaats geen
scherpe voorwerpen tegen zo’n wand of vlak en
schraap evenmin met metalen voorwerpen rijp of
ijs af. Lekkage kan het gevolg zijn, hetgeen een
onherstelbare schade aan het apparaat en bederf
van de levensmiddelen veroorzaakt.
24
“ Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in de koudekringloop; het onderhoud en het bijvullen dient
daarom uitsluitend door door het bedrijf aangewezen
deskundig personeel uitgevoerd te worden.
“ Geen voorwerpen of metodes gebruiken om het
ontdooiproces te versnellen die niet door de
fabrikant zijn aangegeven.
“ Nooit metalen voorwerpen gebruiken om het
apparaat schoon te maken; dit zou het apparaat
kunnen beschadigen.
“ Afhankelijk van de wijze van transport kan olie
vanuit de kompressor in het koelcircuit gevloeid
zijn. Wacht, na het plaatsen van het apparaat,
ten minste een half uur alvorens de steker in het
stopkontakt te steken.
Na achteroverliggend vervoer ten minste een
halve dag. Daarmee geeft u de olie de
gelegenheid in de kompressor terug te vloeien.
Apparaten welke van een absorptie-unit voorzien
zijn kunnen direkt in bedrijf genomen worden.
Kontroleer cirka 24 uur na het in bedrijf stellen of
het apparaat naar behoren werkt.
“ Dit apparaat is zwaar. Delen van randen aan
achter- en onderkant kunnen scherp zijn. Wees
voorzichtig bij het tillen.
“ Plaats geen koolzuurhoudende of mousserende
dranken in het vriesvak , het vriesgedeelte of de
vriezer; de blikjes of flesjes kunnen door
bevriezing van de inhoud exploderen.
“ Plaats NOOIT explosieve stoffen in het apparaat,
zoals gasvullingen, benzine, ether aceton enzovoorts.
“ Het direkt vanuit een vriesvak, vriesgedeelte of
vriezer konsumeren van ijslollies en dergelijke,
kan verbranding van de mondhuid tot gevolg
hebben; wacht even.
“ Tracht, in geval van storing of een defekt, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties welke
door niet-deskundige personen uitgevoerd
worden, kunnen tot schade of letsel leiden.
Raadpleeg ELGROEP SERVICE of een door de
fabrikant bevoegd verklaarde servicedienst.
AFDANKEN. Verwijder de deur(en) of het deksel en
knip het aansluitsnoer af, zodat, in afwachting van
wegbrengen of weghalen, spelende kinderen er zich
niet in op kunnen sluiten of aan een elektrische
schok bloot kunnen staan.
Belangrijk: Dit apparaat bevat, zowel in het koelcircuit als in de
isolatie, geen ozon-onvriendelijke stoffen. Het apparaat moet
niet weggegooid worden samen met het huisvuil of met
gesloopte apparaten. Vermijden dat het koelcircuit wordt
beschadigd, vooral aan de achterkant in de zone van de
warmtewisselaar. Inlichtingen over ophaaldiensten kunnen
worden verschaft door de gemsente autoriteiten.
Heel goed oppassen, tijdens het verplaatsen, dat de delen
van het koelcircuit niet zodanig worden beschadigd, dat
de koelvloeistof naar buiten zou kunnen lekken.
Plaats het apparaat niet in de nabijheid van een centrale
verwarming of een gasfornuis.
Laat het apparaat niet langdurig in direkt zonlicht staan.
Zorg dat er voldoende lucht aan de achterkant van het
apparaat kan cirkuleren. Vermijd schade aan de koelkringloop.
Alléén voor diepvrieskasten (uitgezonderd ingebouwde): het
apparaat kan zeer goed in de kelder geplaatst worden.
Gedrukt op kringlooppapier
INSTALLATIE
Indien dit apparaat in de plaats van een oud model met
haak- of veersluiting opgesteld wordt, dan is het
raadzaam de sluiting van het oude apparaat, dat terzijde
gezet wordt, onbruikbaar te maken.
Hiermee wordt voorkomen dat spelende kinderen zich erin
opsluiten, hetgeen levensgevaarlijk is.
Plaats van opstelling
Plaats het apparaat uit de buurt van
warmtebronnen: centrale verwarming, kachels,
felle zonnestralen enz.
De beste resultaten worden bereikt met een
ruimtetemperatuur tussen +18°C en +43°C
(T-Klasse); +18°C en +38°C (ST-Klasse); +16°C en
+32°C (N-Klasse); +10°C en +32°C (SN-Klasse).
De klasse staat op het typeplaatje vermeld.
Zie voor inbouw de betreffende aanwijzingen.
Elektrische aansluiting
Overtuig u ervan dat de netspanning en de
netfrekwentie, welke op het typeplaatje in de kast
staan aangegeven, overeenkomen met de
netspanning en de netfrekwentie in uw woning. Een
afwijking op de netspanning tot plus of minus 6% is
toegestaan.
Bij aansluiting op een andere spanning dient u een
geschikte transformator te gebruiken.
De steker mag alleen geplaatst worden in een geaard
stopkontakt.
De kast is daarom voorzien van een speciaal
drie-aderig snoer, geschikt voor een geaard
stopkontakt.
Mocht het stopkontakt in uw woning niet geaard
zijn, dan dient een erkend installateur het apparaat
volgens de geldende normen te aarden.
Wij wijzen u er op dat schade of letsel, veroorzaakt door
het niet voldoen aan dit veiligheidsvoorschrift, niet onder
de verantwoordelijkheid van de fabrikant valt.
Dit apparaat voldoet aan de EEG-richtlijn 87/308 van
2.6.87 met betrekking tot de radio-ontstoring.
Dit apparaat voldoet aan de volgende
EG-richtlijnen:
- 73/23 EG-richtlijn van 19/02/73 (Laagspanning) en
opeenvolgende wijzingen;
- 89/336 EG-richtlijn van 03/05/89 (Elektromagnetische
compatibiliteit) en opeenvolgende wijzingen.
Monteerinstructies
Aanbrengen van dekorplaat (Fig. 1)
Fig. 1
Waarschuwing
vooraf wat
betreft de
afmetingen van
dekorplaat: hoogte
en breedte moeten
1-2 mm kleiner
zijn dan die van de
deur en de plaat
D243
mag niet dikker
dan 4 mm zijn.
Sluit de deur en schroef de verwijderbare zijlijst
van de deur af: verwijder de lijst en draai de andere
schroeven van het frame ook enigzins los en schuif
de dekorplaat erin; druk de lijsten goed aan en
schroef het frame met inbegrip van de losgemaakte
zijlijst weer aan de deur vast.
Verplaatsen van deurscharnier
Naar rechts openen
Fig. 2
1
Verwijder de
stiften (1) en de
boven- en
onderafstandhoud
2
ers (2) en het
ringetje (4) dat
zich op de
linkerkant van
het apparaat
D561
bevindt (Fig. 2).
Verwijder vervolgens het blokje (3-Fig. 3).
Fig. 3
3
6
Reiniging van de binnenkant
Voor u de kast in gebruik neemt, dient u de
binnenkant met lauw water en een neutraal
schoonmaakmiddel te reinigen om de typische geur
van een nieuw apparaat weg te nemen. Droog
vervolgens de wanden goed af.
Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen,
waarmee u de afwerkingen van het apparaat zou
kunnen beschadigen.
4
5
D562
25
Inbouw
Verwijder stift en
rechter
bovenafstandhou
6
der. Buig het
ringetje (4) van
4
het rechter
5
onderscharnier
recht. Verwijder
stift (5) en
D563
afstandhouder (6)
(Fig. 3). Buig om veiligheidsredenen het ringetje
onder het linkerscharnier m.b.v. bijvoorbeeld een
schroevedraaier om (Fig. 4). Verwijder het blokje
(3-Fig. 3) aan de rechterkant.
Afmetingen nis
Hoogte
Diepte
Breedte
FKE 157-4
880 mm
550 mm
560 mm
Voor het transport wordt de deur van de koelkast
geblokkeerd. Haal, afhankelijk van de gewenste
deurdraairichting, onder en boven de pinnen uit het
scharnier.
50 mm
Fig. 6
Omkeren draairichting deurtje
min.
cm 200
2
Fig. 5
180°
2
1
PR140
Maak het
steunstukje(1) los
door met een
schroevedraaier
op de binnenveer
te drukken
(Fig. 5) en
verwijder het
tegelijkertijd met
het deurtje;
FKE 237-4
1225 mm
550 mm
560 mm
2
Fig. 4
min.
200 cm
Naar links openen
D526
gebruik niet worden afgedekt.
Luchttoevoer geschiedt via het ventilatierooster in
de sokkel van het apparaat, de luchtafvoer via een
“schoorsteen” in de achterwand van de kast.
Fig. 7
50
54
0
verwijder naaf (2) en monteer haar aan de
andere kant op het vrijgekomen gaatje;
P
draai het deurtje 180° om, verwijder het
steunstukje (1) en monteer het aan de andere kant;
Monteer het deurtje door bovenstift en steunstukje
(1) op hun plaats te schuiven tot ze geblokkeerd
worden.
L
D240
Om de houdbaarheid van de levensmiddelen te
verzekeren is het deurtje voorzien van een
eenvoudige veerinstallatie, waardoor het deurtje
open blijft staan tot u het niet goed dichtdrukt.
H
Afmetingen van
deze opening: 50
mm diep en
540 mm breed
(Fig. 7).
Zorg voor
dezelfde opening
tussen de
bovenkant van de
kast en het
plafond.
Fig. 8
Stop de koelkast
in de nis van de
kast en schroef
aanslaglijst
(Fig. 8) en
onderscharnier
(Fig. 8) vast.
D585
26
Om
veilig-heidsreden
en moet de
ventilatie zodanig
zijn als
aangegeven in
Fig. 6.
Attentie: zorg
ervoor dat de
ventilatie
openingen tijdens
HET GEBRUIK
Ingebruikname
afgedekt, op elk rooster geplaatst worden.
Steek de steker in de wandkontaktdoos.
Open de deur en draai de thermostaatknop,
rechtsom uit de stand «O» (STOP-stand).
De koelkast is nu in werking.
Fruit en groente: worden schoongemaakt in de
groentelade(n) gelegd.
Temperatuurinstelling
Flessen melk: worden, goed gesloten, in het
flessenrek geplaatst.
De temperatuur wordt automatisch geregeld en kan
verhoogd worden (minder koud) door de knop naar
een lager cijfer te draaien of verlaagd worden
(kouder) door de knop naar een hoger cijfer te
draaien. Bij het instellen van de juiste stand dient u
er rekening mee te houden dat de temperatuur in
het apparaat afhankelijk is van:
de kamertemperatuur;
de frekwentie waarmee de deuren geopend worden;
de hoeveelheid levensmiddelen in de kast;
de plaats van het apparaat.
Boter en kaas: worden, om blootstelling aan de lucht
te voorkomen, in speciale koeldozen bewaard of in
plastic- of alluminiumfolie verpakt.
Bewaar niet-luchtdicht verpakte bananen, aardappelen,
uien of knoflook niet in de koelkast.
De indeling van de koeler
Het verplaatsen van de platen
De platen zijn naar verschillende hoogten
verplaatsbaar (Fig. 9-10).
Om de ruimte beter te benutten, bij sommige
modellen, kunt u de voorste platen over de
achterste plaatsen (Fig. 9).
Fig. 9
Wij adviseren u de knop aanvankelijk op de midden-stand
te draaien.
De werking van de kast kan geheel gestopt worden
door de knop in de stand «O» te draaien.
Attentie
Het kan voorkomen dat, indien de thermostaatknop in de
koudste stand gedraaid is, bijvoorbeeld ten gevolge van
zeer warme omgevingstemperatuur of het snel willen
koelen van grote hoeveelheden dranken, de kompressor
kontinu loopt, waardoor automatische ontdooiing van de
koelverdamper niet plaatsvindt en zich daarop ijs afzet.
Draai, in dat geval, de thermostaatknop naar een wat
minder koude stand, zodat automatische ontdooing kan
plaatsvinden; hierdoor spaart u tevens energie.
D346
Fig. 10
Koelen van levensmiddelen
Voor een optimaal gebruik van de koelruimte
adviseren wij u de volgende eenvoudige regels in
acht te nemen:
Plaats geen warme of dampende spijzen of dranken
in de koelruimte;
D351
dek vooral sterk geurend voedsel af of verpak het;
plaats de levensmiddelen zo, dat de lucht vrij
eromheen kan cirkuleren.
Enkele praktische tips:
Vlees (alle soorten): wordt in plastic zakjes op de
glazen plaat boven de groentelade geplaatst.
Bewaar vlees niet langer dan één of twee dagen.
Gekookt voedsel, koude schotels enz.: kunnen, goed
27
Het verplaatsen van de deurvakken
De ruimte tussen de deurvakken kan naar behoefte
aangepast worden.
Ga daartoe als volgt te werk:
Trek het vak geleidelijk naar de door de pijlen
aangegeven richting totdat het loskomt. Verplaats
daarna het vak naar de gewenste hoogte.
Fig. 11
D026
Fig. 12
Deze vriezen sneller in en bij later gebruik hoeft u
slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien:
verpak de levensmiddelen in aluminium- of
kunststoffolie. Sluit de pakjes goed en luchtdicht af;
zorg ervoor dat in te vriezen pakjes niet in
aanraking komen met reeds ingevroren produkten;
de temperatuur van deze laatste zou daardoor
kunnen stijgen;
mager voedsel is ingevroren langer houdbaar dan
vet voedsel; ook zout verkort de houdbaarheid;
vermijd rechtstreekse konsumptie van ijslollies uit
het vriesvak; u zou uw mondhuid kunnen
verbranden;
schrijf de invriesdatum op de pakjes zodat u de
houdbaarheidsduur kunt kontroleren;
op de binnenkant van de deur of op de kaarten
(indien aanwezig) zijn tekeningen van enkele
diersoorten en levensmiddelen aangebracht
gevolgd door cijfers die aangeven hoeveel maanden
u de ingevroren produkten kunt bewaren;
plaats geen koolzuurhoudende of mousserende dranken in
het vriesvak; de blikjes of flessen zouden kunnen
ontploffen.
Bewaren van diepvriesprodukten
D006
Het invriezen van verse levensmiddelen
Indien u de koelkast voor het eerst in gebruik
neemt of haar weer gebruikt na een periode van
stilstand, dient u de thermostaatknop op de koudste
stand te draaien. Plaats vervolgens de
diepvriesprodukten na twee uur in de kast en draai
de thermostaat terug naar de gebruikelijke stand.
In het
-diepvriesvak kunt u verse
levensmiddelen invriezen en diepvriesprodukten
bewaren.
Neem de volgende regels in acht:
Voor het invriezen kunt u de thermostaatknop op de
gebruikelijke stand laten staan.
Wilt u sneller invriezen, dan dient u de
thermostaatknop op de koudste stand te draaien. In
deze stand kan de temperatuur in het koelvak
echter beneden 0°C dalen.
In dat geval dient u de knop op een minder koude
stand te draaien.
breng de diepvriesprodukten na aankoop zo snel
mogelijk over naar het vriesvak;
Enkele belangrijke tips:
de max. hoeveelheid levensmiddelen die u kunt invriezen
in 24 uur staat aangegeven op het “typeplaatje”;
het invriezen duurt 24 uur. Voeg gedurende deze
tijd geen andere in te vriezen levensmiddelen toe;
vries uitsluitend verse, goed schoongemaakte en
eerste kwaliteit levensmiddelen in;
verdeel de levensmiddelen in handzame porties.
28
kontroleer dat de diepvrieprodukten in de winkel op
de juiste wijze bewaard worden;
open de deur altijd zo weinig en zo kort mogelijk.
Wees heel voorzichtig bij aankoop van
diepvriesprodukten, want gedeeltelijk ontdooide
waren mag u niet opnieuw invriezen.
Noteer de fabrikatiedatum en respekteer de
vervaldatum van de fabrikant.
Belangrijk
Open de vriesvakdeur niet tijdens stroomuitval. Wij
adviseren u om na een stroomuitval de diepvriesprodukten
in korte tijd te konsumeren (een temperatuurstijging
verkort de houdbaarheidsduur van de produkten). De
normale houdbaarheid wordt niet aangetast indien de
stroomuitval kort was (minder dan 6-8 uur) en het
vriesvak vol is.
Het ontdooien van ingevroren produkten
De diepvriesprodukten moet u vóór gebruik in de
koelkast of bij kamertemperatuur laten ontdooien,
al naar gelang de beschikbare tijd.
Kleine of in stukken ingevroren produkten kunnen
onmiddellijk gekookt of gebakken worden. De kookof baktijd zal dan natuurlijk iets langer zijn.
IJslaatjes
Bij het apparaat worden 1 of meerdere ijslaatjes
voor het maken van ijsblokjes geleverd.
Vul ze met drinkwater en plaats ze in het vriesvak.
Gebruik geen metalen voorwerpen om de laatjes los
te wrikken.
In het vriesvak dient u echter de rijp te
verwijderen, wanneer deze een laag van circa 4 mm
vormt. Gebruik hiervoor de meegeleverde plastic
spatel.
Voor het uitvoeren van deze handeling hoeft u het
apparaat niet uit te schakelen of het vriesvak leeg
te maken
Gebruik voor het verwijderen van de rijp nooit metalen
voorwerpen; u zou uw koelkast kunnen beschadigen.
Geen voorwerpen of metodes gebruiken om het
ontdooiproces te versnellen die niet door de
fabrikant zijn aangegeven.
Wanneer zich een dikke laag ijs gevormd heeft,
dient u het gehele apparaat te ontdooien.
Ga als volgt te werk:
draai de thermostaatknop op «O» of trek de steker
uit het stopkontakt;
Het ontdooien
Het ontdooien van de koelkast heeft automatisch
plaats elke keer dat de kompressor stopt. Het
dooiwater wordt via een afvoerkanaaltje
opgevangen in een bakje dat zich aan de achterkant
van het apparaat boven de kompressor bevindt.
Hier verdampt het water.
omwikkel de levensmiddelen met meerdere kranten
en bewaar ze op een koele plaats;
laat de deur openstaan en plaats een teiltje op het
onderste rek van het koelkastvak onder het
afvoergaatje, haal de dop van de afvoer (zie figuur);
Fig. 14
Wij raden u aan het gaatje in het afvoerkanaal
regelmatig schoon te maken, teneinde te voorkomen dat
het dooiwater de levensmiddelen nat maakt.
Gebruik voor het doorprikken het staafje dat zich in het
gaatje bevindt.
Fig. 13
PR151
droog na het ontdooien het vriesvak zorgvuldig en
sluit het gaatje weer af met de dop;
bewaar de schraper zodat u hem opnieuw kunt
gebruiken;
draai de thermostaatknop in de gewenste stand of
steek de steker weer in het stopkontakt. Na twee of
drie uur kunt u de diepvriesprodukten weer
terugplaatsen.
Belangrijk
Temperatuurstijging van diepvriesprodukten kan
hun houdbaarheidsduur verkorten.
29
ONDERHOUD
Neem vóór iedere handeling altijd eerst de steker uit de
wandkontaktdoos.
Belangrijk
Dit apparaat bevat koolwaterstoffen in het
koelcircuit; onderhoud en bijvulling dient daarom
uitsluitend door door de fabrikant bevoegd
personeel uitgevoerd te worden.
Schoonmaken
Gebruik nooit metalen voorwerpen voor het
schoonmaken van het apparaat; dit zou
beschadigingen tot gevolg kunnen hebben.
Reinig de binnenkant van de kast regelmatig met
lauw sodawater.
Lap de wanden na met schoon water en droog ze
zorgvuldig.
Vervangen van de lamp
Het lampje van de koelkast is op de volgende wijze
bereikbaar:
“ Schroef het afschermkapje los;
“ verwijder het losse deel door er lichte druk op uit
te oefenen (zie figuur).
Indien met open deur het lampje niet brandt, kijk
dan eerst of het soms los in de fitting zit. Als het
lampje dan nog niet brandt, vervang het dan door
een lampje met hetzelfde vermogen.
Het maximale vermogen is op het afschermkapje
aangegeven.
Fig. 15
Geprolongeerd stilstand
Wij adviseren u vóór de periode dat de koelkast niet
gebruikt wordt de volgende handelingen uit te
voeren:
neem de steker uit de wandkontaktdoos;
D411
verwijder alle spijzen en dranken uit de kast;
laat de kast geheel ontdooien en maak de
binnenwanden, rekken, korven en dergelijke goed
schoon;
laat de deuren open staan, teneinde het ontstaan
van onaangename geur te voorkomen.
SERVICEDIENST EN ONDERDELEN
Indien het apparaat niet of niet goed funkioneert,
kontroleer dan:
of de steker goed in het stopkontakt zit;
of de elektriciteit soms uitgevallen is;
of de thermostaatknop op de juiste stand staat;
en indien er water op de bodem van de koeler ligt, of
het afvoerkanaaltje soms verstopt is (zie hoofdstuk
“Het ontdooien”).
Kunt u de storing niet zelf lokaliseren en verhelpen,
raadpleeg dan de dichtsbijzijnde servicedienst.
30
Geef daarbij altijd het model en het typenummer van de
kast op. Deze gegevens vindt u op het garantiebewijs of
op het typeplaatje dat zich linksonder aan de binnenzijde
van het apparaat bevindt.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising