Zanussi | ZI1643 | User manual | ZANUSSI ZI1643 Používateľská príručka

ZANUSSI ZI1643 Používateľská príručka
Dovozca:
ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel.: 02/3214 1334 (35)
Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu:
zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Internet:
www.zanussi.sk
Chladnička
ZI 1643
ZI 2443
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
OBSAH
Dôležité bezpečnostné pokyny
3
Likvidácia obalového materiálu
4
Používanie
5
Pred prvým použitím
5
Uvedenie do prevádzky
5
Regulácia teploty
5
Výškovo nastaviteľné police
5
Vnútorné priečinky dvierok
5
Mraziaci priestor
6
Rozmrazovanie
6
Príprava ľadu
6
Tipy
7
Tipy pre chladenie
7
Tipy pre zmrazovanie
7
Skladovanie mrazených potravín
7
Úspora energie
7
Údržba
8
Pravidelné čistenie
8
Odstavenie
8
Vnútorné osvetlenie
8
Odmrazovanie
9
Keď niečo nefunguje
10
Servis a náhradné diely
10
Technické údaje
10
Inštalácia
11
Umiestnenie
11
Zapojenie do elektrickej siete
12
Zmena smeru otvárania dvierok
12
Zmena smeru otvárania dvierok mraziaceho
priestoru
13
Zabudovanie
13
7.
Kryt (C) zatlačte na koľajničku (A), aby
zapadla.
8.
Otvorte dvierka spotrebiča a dvierka nábytku na 90º. Konzolu (B) umiestnite na
koľajničku (A). Pridržte spoločne dvierka
spotrebiča a nábytku a označte otvory.
Konzolu odložte a vyvŕtajte otvory
s priemerom 2 mm a vzdialenosťou 8 mm
od vonkajšej hrany dvierok. Konzolu opäť
umiestnite na držiak dvierok a upevnite ju
dodanými skrutkami.
9.
Pozdĺžne otvory sa využijú na prispôsobenie dvierok nábytku. Skontrolujte, či sa
dvierka bez problémov zatvárajú.
10. Kryt (D) zatlačte na koľajničku (B) tak, aby
zapadol.
2
15
3.
Otvorte dvierka a spotrebič prisuňte proti
strane závesu k bočnej strane nábytku.
Spotrebič upevnite štyrmi dodanými skrutkami.
4.
Nasaďte vetraciu mriežku (B) a kryt závesu (E). Do upevňovacích a závesových otvorov vtlačte priložené kryty (C, D).
5.
Súčasti A, B, C, D odnímte podľa obrázku.
6.
14
Koľajničky (A) pridržte na vnútornej strane
dvierok nábytku hore a dole a označte si
vonkajšie otvory na skrutky. Po vyvŕtaní
otvorov pripevnite koľajničky priloženými
skrutkami.
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tieto pokyny si z bezpečnostných dôvodov prečítajte ešte pred inštaláciou a uvedením spotrebiča do prevádzky.
Tento návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použiť aj v budúcnosti. Ak
spotrebič predáte, darujete, alebo ho jednoducho necháte v starom byte, postarajte sa o to, aby
sa tento návod dostal do rúk ďalšieho majiteľa. Nový užívateľ sa tak bude môcť oboznámiť
s funkciami spotrebiča a príslušnými bezpečnostnými pokynmi.
POUŽÍVANIE
• Domáce chladničky a mrazničky sú určené na
skladovanie a / alebo zmrazovanie potravín.
• Pred inštaláciou skontrolujte, či spotrebič nie
je poškodený. Eventuálne škody bezodkladne
ohláste dodávateľovi.
• Spotrebič je ťažký. Ostré kovové hrany
v zadnej a dolnej časti spotrebiča môžu spôsobiť poranenie. Pri manipulácii s ním buďte
preto opatrní a použite ochranné rukavice.
• Ak si inštalácia spotrebiča vyžaduje zásah do
domácej elektrickej inštalácie, smie takýto
zásah vykonať výlučne kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Dbajte na to, aby sa prívodný kábel neprikvačil a nepoškodil zadnou časťou spotrebiča.
Poškodený prívodný kábel sa môže prehriať
a spôsobiť požiar.
• Dbajte na to, aby na prívodnom elektrickom
kábli nestál spotrebič ani iné ťažké predmety.
Hrozí nebezpečenstvo skratu a požiaru!
• Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej siete
nikdy neťahajte za kábel, ale uchopte zástrčku. Týmto pokynom sa riaďte aj pri vyberaní
spotrebiča z výklenku. Poškodený prívodný
kábel môže viesť k skratu, požiaru alebo úrazu elektrickým napätím.
• Do spotrebiča nedávajte žiadne iné elektrické
spotrebiče (napr. prístroj na výrobu zmrzliny).
• V mraziacom priestore nikdy neskladujte
sýtené alebo šumivé nápoje. V dôsledku tlaku
by mohla nádoba s nápojom prasknúť.
• Konzumácia kociek ľadu, zmrzliny alebo
iných potravín bezprostredne po vybratí
z mraziaceho priestoru môže mať za následok poranenie ústnej dutiny.
• Mrazených potravín sa nedotýkajte mokrými
rukami, mohli by ste sa poraniť.
• V prípade poruchy sa za žiadnych okolností
nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Neodborné zásahy môžu mať za následok úraz
alebo poškodenie spotrebiča. Opravy spotrebiča smie vykonávať výlučne autorizované
servisné stredisko. Zoznam autorizovaných
servisných stredísk je priložený. Pri oprave
smú byť použité výlučne originálne náhradné
diely.
BEZPEČNOSŤ DETÍ
• Tento spotrebič by mali obsluhovať výlučne
dospelí. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo manipulovať s jeho ovládacími
prvkami.
• Obalový materiál (napr. plastové vrecká,
polystyrén) môže byť pre deti nebezpečný, a
preto ho treba odstrániť z dosahu detí. Hrozí
nebezpečenstvo udusenia!
• Ak váš nový spotrebič, ktorý je vybavený
magnetickým uzatváraním dverí, nahrádza
spotrebič staršieho typu s pružinovým alebo
závorovým uzatváraním, skôr ako starý spotrebič definitívne odstránite, poškoďte uzatvárací mechanizmus dverí tak, aby bol nefunkčný. Predídete tým uviaznutiu hrajúcich sa detí
vo vnútri spotrebiča alebo inej životu nebezpečnej situácii.
• Pred vyhodením spotrebič odpojte od elektrickej siete a odstráňte elektrický kábel. Okrem toho treba poškodiť mechanizmus uzatvárania dvierok tak, aby v ňom nemohli uviaznuť deti.
V ZÁUJME OCHRANY ŽIVOTNÉHO
PROSTREDIA
• Starý spotrebič nepatrí k bežnému domovému odpadu. Keď váš spotrebič doslúži, odovzdajte ho v špecializovanej skládke odpadu.
Informácie o termínoch odvozu a skládkach
odpadu vám poskytne miestny úrad.
3
Ako čítať tento návod na používanie
Nasledujúcim textom vás budú sprevádza tieto symboly:
Zmena smeru otvárania dvierok
mraziacej priehradky
Bezpečnostné pokyny
Rady a tipy pre správne používanie a optimálne využitie spotrebiča
Ekologické informácie
LIKVIDÁCIA OBALOVÉHO MATERIÁLU
Obalové materiály označené symbolom
sú recyklovateľné.
Za účelom identifikácie pri recyklovaní sú použité materiály označené nasledovne.
PE – polyetylén
PS – polystyrén
PP – polypropylén
Odporúčame vám:
ƒ
Obaly z papiera, kartónu a vlnitej lepenky odhoďte do príslušných zberných nádob.
ƒ
Plastové časti takisto odhoďte do príslušných zberných nádob.
Likvidácia starého spotrebiča
Symbol
na výrobku alebo jeho obale poukazuje na to, že s týmto produktom nie je možné nakladať
ako s normálnym domácim odpadom, ale ho treba odovzdať v recyklačnej zberni pre elektrické a elektronické prístroje.
Vaším pričinením ku správnej likvidácii tohto produktu chránite prírodu a zdravie vašich spoluobčanov.
V dôsledku nesprávnej likvidácie ohrozujete prostredie a zdravie ľudí. Ďalšie informácie ohľadne recyklovania tohto výrobku získate na miestnom úrade, v zberni odpadu alebo v predajni, kde ste ho
zakúpili.
4
Zabudovanie
Rozmery výklenku
výška
hĺbka
šírka
ZI 1643
ZI 2443
880 mm
550 mm
560 mm
1225 mm
550 mm
560 mm
Okrem toho treba zachovať aj vetraciu šachtu
v zadnej časti nábytku na zabudovanie s nasledujúcimi rozmermi:
hĺbka
šírka
50 mm
540 mm
1.
Spotrebič zasuňte do výklenku tak, aby
lišta priľahla k nábytku.
2.
Krycí profil medzery nalepte na spotrebič
podľa obrázku.
13
Zapojenie do elektrickej siete
Zmena smeru otvárania dvierok
Spotrebič zapojte do elektrickej siete zasunutím
zástrčky do uzemnenej elektrickej zásuvky.
Najskôr sa však ubezpečte, že sa údaje na
typovom štítku spotrebiča (napätie a frekvencia)
zhodujú s parametrami elektrickej siete. Prípustná odchýlka od nominálneho napätia je
±6%.
Ak chcete pripojiť spotrebič na iné napätie, je
nutné predradiť transformátor s primeraným
výkonom.
V záujme ochrany počas prepravy sú dvierka
spotrebiča na oboch stranách pripevnené
čapmi. Podľa požadovaného smeru otvárania
dvierok odstráňte na jednej strane nepotrebný
horný a dolný čap (A a B).
Dôležité:
Spotrebič treba zapojiť do elektrickej
siete prostredníctvom funkčnej uzemnenej zásuvky.
Za týmto účelom je zástrčka spotrebiča
vybavená uzemňovacím káblom. Ak
zásuvky vašej domácej elektrickej siete
nie sú uzemnené, treba poveriť kvalifikovaného elektrikára, aby v súlade
s bezpečnostnými predpismi spotrebič
osobitne uzemnil.
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
a ujmy na zdraví spôsobené nedodržaním
bezpečnostných pokynov.
Po inštalácii spotrebiča musí zostať použitá zásuvka prístupná, aby bolo možné chladničku kedykoľvek jednoducho
odpojiť od elektrickej siete.
•
•
•
Výrobok zodpovedá nasledujúcim
smerniciam:
73/23 EHS z 19.2.1973, - Smernica o
elektrických zariadeniach určených na používanie v rámci určitých limitov napätia;
87/308 z 2.6.1987, Smernica o rádiovej
interferencii;
89/336 EHS z 3.5.1989, Smernica
o elektromagnetickej kompatibilite, vrátane
nasledujúcich úprav;
POUŽÍVANIE
Pred uvedením do prevádzky
Skôr, ako spotrebič uvediete do prevádzky, by ste mali počkať aspoň 2
hodiny, aby sa chladivo ustálilo.
Pred prvým použitím umyte vnútrajšok spotrebiča a príslušenstvo vlažnou vodou s použitím
neutrálneho čistiaceho prostriedku a potom ho
vytrite dosucha. Odstránite tým typický pach
novoty.
Pri čistení nepoužívajte agresívne
čistiace prostriedky a abrazívne
prášky, ktoré môžu poškodiť povrch spotrebiča.
Výškovo nastaviteľné police
Vzdialenosť medzi jednotlivými policami je
možné podľa potreby prispôsobiť. Policu potiahnite dopredu tak, aby sa dala vychýliť smerom nahor alebo nadol a vyberte ju. Potom
policu vsuňte do požadovanej polohy. Pri zasúvaní police zvoľte opačný postup.
Spotrebič a vnútorné vybavenie sú počas prepravy chránené. Pred prvým použitím z vnútra
spotrebiča odstráňte lepiace pásky a obalovú
výplň.
Pozor!
Po vykonaní opatrení na zmenu smeru otvárania dvierok skontrolujte, či
magnetické tesnenie dvierok dobre
dolieha ku skrini spotrebiča. Ak je
teplota v miestnosti relatívne nízka,
napríklad v zimných mesiacoch, môže sa stať, že tesnenie nebude dobre
doliehať. Po určitom čase sa avšak
tesnenie samovoľne upraví. Ak
chcete tento proces urýchliť, môžete
použiť obyčajný fén.
Uvedenie do prevádzky
Zástrčku spotrebiča zapojte do elektrickej
zásuvky. Ovládač teploty sa nachádza v chladiacom priestore vpravo. Otvorte dvierka
a ovládač teploty otočte v smere hodinových
ručičiek z polohy "O" (vypnuté). Tým ste spotrebič uviedli do prevádzky. Spotrebič vypnete
otočením ovládača teploty do polohy "O".
Sklená polica nad nádobou na ovocie a zeleninu a priehradka na
fľaše musia zostať bezpodmienečne v originálnej polohe, aby
mohol vzduch v chladničke
správne cirkulovať.
Vnútorné priečinky dvierok
Stredný priečinok dvierok je prestaviteľný.
Priečinok uvoľníte postupným tlakom v smere
šípky. Priečinok znovu zasuňte v požadovanej
výške.
V záujme lepšieho čistenia je možné nižšiu
priehradku vybrať.
Regulácia teploty
Pri nastavovaní teploty berte do úvahy, že
teplota vo vnútri chladničky závisí od:
•
vonkajšej teploty prostredia;
•
frekvencii otvárania dverí;
•
množstva uskladnených potravín;
•
umiestnenia spotrebiča.
Teplota v spotrebiči je regulovaná automaticky.
poloha 1 = najvyššia teplota (najteplejšie)
poloha 6 = najnižšia teplota (najchladnejšie)
poloha 0 = vypnuté
Vo všeobecnosti sa odporúča nastaviť
ovládač teploty do strednej polohy.
12
5
Mraziaci priestor
•
•
•
Ovládač
teploty
regulujte
teplotu
v chladiacom aj mraziacom priestore.
Pred zmrazovaním čerstvých potravín nie
je nutné meniť nastavenie ovládača teploty.
Po dlhšom období mimo prevádzky alebo
pri prvom spustení spotrebiča treba pred
vložením mrazených potravín do mraziaceho priestoru nastaviť ovládač teploty do
maximálnej polohy. Po 2 hodinách môžete
ovládač vrátiť do strednej polohy.
Rozmrazovanie
Potraviny môžete rozmrazovať v chladiacom
priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti
od času, ktorý máte k dispozícii. Malé kusy
zmrazených pokrmov sa môžu dokonca bezprostredne po vybratí z mraziaceho priestoru
variť. Doba prípravy pokrmu sa však predĺži.
Vybavenie mraziacej priehradky
Príprava ľadu
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo
viacerými nádobkami na ľad. Nádobky na ľad
naplňte vodou a vložte ich do mraziaceho
priestoru.
Na uvoľňovanie misiek na ľad zásadne nepoužívajte kovové predmety.
V prípade prerušenia dodávky elektrickej energie dvierka mraziaceho priestoru neotvárajte. Ak ide
o krátke prerušenie (12 hodín) a
mraziaci priestor je zaplnený, mrazené potraviny nie sú ohrozené. V
opačnom prípade treba potraviny
čo najskôr skonzumovať. Zvýšenie
teploty skracuje trvanlivosť mrazených potravín.
INŠTALÁCIA
Pred inštaláciou sa ubezpečte, že
spotrebič nie je poškodený. Ak spotrebič počas prepravy utrpel nejaké
škody, bezodkladne o tom informujte
dodávateľa.
Počas prevádzky sa kondenzátor a kompresor
na zadnej strane spotrebiča zohrejú. Z bezpečnostných dôvodov sa treba postať o dostatočnú
ventiláciu. Riaďte sa pokynmi v nasledujúcej
kapitole.
Upozornenie: Poškodený prívodný kábel smie
vymieňať výlučne autorizované servisné stredisko.
Umiestnenie
Spotrebič treba umiestniť v dostatočnej
vzdialenosti od zdrojov tepla (napr. radiátora, sporáka, boilera) a mimo dosahu priameho slnečného svetla.
Postarajte sa o dostatočnú cirkuláciu vzduchu
v zadnej časti spotrebiča.
V záujme optimálnej prevádzky treba dodržať
minimálne odstupy spotrebiča od nábytku a
obsah voľného priestoru (pozri obrázok).
Pozor: Ventilačné otvory musia zostať bezpodmienečne čisté.
Okrem toho treba zachovať aj vetraciu šachtu
v zadnej časti nábytku na zabudovanie s nasledujúcimi rozmermi:
hĺbka
šírka
50 mm
540 mm
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené jednotlivé
klimatické triedy a k ním prislúchajúce teploty
okolia. Trieda, v ktorej je zaradený váš spotrebič, je vyznačená na typovom štítku.
Klimatická trieda
SN
N
ST
T
teplota okolia od
+ 10 do 32 °C
+ 16 do 32 °C
+ 18 do 38 °C
+ 18 do 43 °C
Upozornenie: Ak budete spotrebič používať pri
takej teplote okolia, ktorá nezodpovedá vašej
klimatickej triede, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi: Ak teplota okolia klesne pod dolnú
hranicu teplotnej škály vašej klimatickej triedy,
nie je teplota v mraziacom priestore zaručená.
Preto odporúčame skladované mrazené potraviny čo najskôr skonzumovať.
6
11
TIPY
KEĎ NIEČO NEFUNGUJE
Tipy pre chladenie
V prípade poruchy si najprv prečítajte nasledujúcu tabuľku:
Porucha
Spotrebič nechladí dostatočne.
Spotrebič chladí príliš intenzívne.
Kompresor pracuje nepretržite
Na dne chladničky je voda
Chladiaci systém nefunguje
Hlučnosť
Pomoc
-
Ovládač teploty nastavte na vyššie číslo.
Potraviny treba rozmiestniť tak, aby vzduch okolo nich mohol
voľne cirkulovať.
Dbajte na to, aby boli dvierka správne zatvorené.
Teplota okolia je príliš vysoká.
Ovládač teploty nastavte na nižšie číslo.
Ovládač teploty nastavte na nižšie číslo.
Teplota okolia je príliš vysoká.
Dbajte na to, aby vetracie otvory v podstavci neboli zablokované.
V priebehu 24 hodín ste do chladničky vložili väčšie množstvo
teplých potravín.
Dvierka nenechávajte otvorené dlhšie, ako je nevyhnutné.
Odtokový otvor v zadnej stene spotrebiča bude pravdepodobne
upchatý. Otvor uvoľnite vhodným predmetom (nie ostrým a bez
hrán).
Skontrolujte, či je ovládač teploty nastavený v škále od 1 do 6.
Niektoré zvuky sú pre chladiace spotrebiče charakteristické.
Pri pretekaní chladiva cez chladiaci systém počuť bublanie alebo
čľapkanie.
Zapínanie a vypínanie kompresora sprevádza ťukanie.
Hluk môže byť spôsobený aj kuchynským nábytkom.
-
SERVIS A NÁHRADNÉ DIELY
Ak vám tieto rady nepomohli a problém pretrváva naďalej, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
V záujme rýchleho odstránenia poruchy treba pri rozhovore so servisným technikom uviesť:
model
výrobné číslo (PNC)
sériové číslo (S-No)
Tieto údaje nájdete na typovom štítku spotrebiča (na ľavej strane dolu). Aby ste ich mali
v prípade potreby po ruke, odporúčame, aby ste si ich zapísali sem.
V záujme optimálnej efektívnosti skladovania
dodržujte nasledovné pokyny:
•
do chladničky nevkladajte teplé pokrmy,
alebo tekutiny, ktoré sa odparujú;
•
potraviny treba zabaliť, najmä ak majú
prenikavú vôňu;
•
potraviny v chladničke umiestnite tak, aby
mohol okolo nich voľne cirkulovať chladný
vzduch.
Niekoľko praktických rád:
Varené pokrmy, studené potraviny: prikryte
a umiestnite na ľubovolnú policu chladničky.
Mäso /všetky druhy/: zabaľte do polyetylénovej
fólie a umiestnite na sklenú policu nad nádobou
na ovocie a zeleninu.
Uvedeným spôsobom je možné skladovať
mäso v chladničke najviac 1-2 dni.
Ovocie a zelenina: starostlivo umyte alebo
očistite a vložte do príslušnej nádoby.
Maslo a syry: zabaľte do alobalu alebo plastovej fólie, príp. umiestnite do vzduchotesnej
nádoby.
Mlieko vo fľaši: nádoby musia byť zatvorené,
umiestnite ich do príslušnej priehradky dvierok.
Banány, zemiaky, cibuľu a cesnak, odporúčame skladovať v chladničke len ak sú
zabalené.
•
•
•
•
•
TECHNICKÉ ÚDAJE
•
10
•
Zmrazujte len vysoko kvalitné, čerstvé a
čisté potraviny.
Potraviny rozdeľte na malé porcie a zmrazujte v malých baleniach. Jednak preto,
lebo sa zmrazia rýchlejšie a efektívnejšie,
a potom aj z praktických dôvodov, keď
potrebujete použiť len malé množstvo.
Potraviny pred uložením do mrazničky
vzduchotesne zabaľte do polyetylénovej
fólie alebo alobalu.
Dbajte na to, aby sa čerstvé potraviny
nedotýkali potravín zmrazených. Zvýšením
teploty sa skracuje ich doba skladovania.
Konzumácia kociek ľadu alebo zmrzliny
hneď po ich vybratí z mrazničky môže mať
za následok poranenie ústnej dutiny.
V mraziacom priestore nikdy neskladujte sýtené alebo šumivé nápoje, uzavreté fľaše alebo teplé pokrmy. Nádoby s
vekom neplňte doplna.
Do balíčka k mrazenej potravine vám
odporúčame vložiť lístok s dátumom
zmrazenia, aby ste mali prehľad o dobe
skladovania.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu nezmrazujte.
Skladovanie mrazených potravín
V záujme maximálnej doby trvanlivosti:
•
sa uistite, že zakúpené zmrazené potraviny boli v obchode správne uskladnené;
•
zabezpečte, aby boli zmrazené potraviny
z obchodu do chladničky prepravené čo
najrýchlejšie;
•
dodržujte odporúčanú dobu trvanlivosti na
obale výrobku;
Úspora energie
•
•
•
Tipy pre zmrazovanie
Záručné podmienky
Electrolux Slovakia, divízia Domáce spotrebiče, poskytuje na výrobky 2-ročnú záruku. Viac informácií
o záruke nájdete na priloženom záručnom liste.
Technické údaje spotrebiča sú uvedené na typovom štítku, ktorý sa nachádza vľavo vo vnútri spotrebiča.
•
•
•
•
Spotrebič umiestnite v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla, ako sú sporáky,
radiátory a pod. Pri vyššej teplote okolia
sa kompresor spúšťa častejšie a pracuje
dlhšie. Riaďte sa pokynmi v kapitole Umiestnenie.
Dvierka nenechávajte otvorené dlhšie, ako
je nevyhnutné.
Vysoká teplota okolia a veľké množstvo
uskladnených potravín môžu spôsobiť nepretržitú prevádzku spotrebiča. Na zadnej
stene spotrebiča sa pritom môže vytvárať
námraza. V takomto prípade nastavte
ovládačom teploty vyššiu teplotu (teplejšie), aby sa mohla námraza automaticky
odmrazovať, čím sa zníži aj spotreba elektrickej energie.
Do spotrebiča nedávajte teplé pokrmy,
najprv ich nechajte dobre vychladnúť.
Zmrazené potraviny rozmrazujte v chladiacom priestore. Chlad sa využije na
chladenie.
Kondenzátor a kovovú mriežku v zadnej
časti spotrebiča pravidelne čistite vysávačom alebo mäkkou kefkou.
7
Odmrazovanie
ÚDRŽBA
Pred každým čistením vytiahnite
zástrčku spotrebiča z elektrickej
zásuvky.
Pozor: Tento spotrebič obsahuje
vo svojom chladiacom okruhu uhľovodíky. Z toho dôvodu smie údržbu a dopĺňanie vykonávať len
autorizovaný odborník.
Pravidelné čistenie
Na čistenie nikdy nepoužívajte agresívne, abrazívne čistiace prostriedky, drôtenky a kovové predmety, pretože tie môžu spotrebič
poškodiť.
Vnútorný priestor vyčistite vlažnou vodou
s prídavkom vhodného neutrálneho čistiaceho
prostriedku.
Potom vnútorný priestor dôkladne vymyte
čistou vodou a vytrite dosucha.
Kondenzátor a kompresor vyčistite kefkou
alebo vysávačom. Raz za rok odmontujte
mriežku v podstavci spotrebiča a vzduchové
kanály prečistite vysávačom. Čistenie týchto
častí prispieva k efektívnej a úspornej prevádzke spotrebiča.
Odstavenie
Ak spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať,
napríklad počas dovolenky, postupujte takto:
ƒ
vytiahnite zástrčku zo zásuvky;
ƒ
zo spotrebiča vyberte potraviny;
ƒ
spotrebič odmrazte, vnútorný priestor a
príslušenstvo dobre vyčistite;
ƒ
dvierka nechajte otvorené, aby bola zabezpečená cirkulácia vzduchu, a tým sa
predišlo tvorbe nepríjemného zápachu.
Postupom času sa na výparníku chladiaceho
priestoru vytvorí vrstva námrazy. Námraza sa
v chladiacom priestore odmrazuje vždy počas
prestávok v chode kompresora. Odmrazená
voda odteká žliabkom do plastovej misky na
zadnej strane spotrebiča nad kompresorom a
tam sa odparuje.
Odtokový otvor, ktorý sa nachádza uprostred žliabku v chladiacom priestore, pravidelne čistite, aby ste predišli kvapkaniu
odmrazenej vody na skladované potraviny.
Na čistenie použite príslušnú pomôcku,
ktorá je zasunutá v odtokovom otvore.
V mraziacom priestore sa progresívne vytvára
námraza. Námrazu pravidelne odstraňujte
priloženou plastovou škrabkou. Pri oškrabovaní
nie je nutné spotrebič vypnúť alebo vybrať
potraviny. Ak vrstva námrazy v mraziacom
priestore presiahne hrúbku 5 mm, mraziaci
priestor odmrazte. Postupujte takto:
1.
2.
3.
Vnútorné osvetlenie
V prípade potreby sa k vnútornej žiarovke
spotrebiča dostanete jednoduchým spôsobom:
•
vyskrutkujte skrutku na kryte;
•
odnímte pohyblivú časť tlakom v smere
šípky
Ak sa pri otvorení dvierok žiarovka nerozsvieti,
skontrolujte, či žiarovka nie je uvoľnená zo
závitu. Vypálenú žiarovku nahraďte novou
s rovnakým výkonom.
Maximálny menovitý výkon je uvedený na
svietidle.
4.
5.
6.
Potraviny uskladnené v mraziacom priestore vyberte, zabaľte do novinového papiera a uschovajte na chladnom mieste.
Ovládač teploty nastavte do polohy “O“
alebo spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Dvierka spotrebiča nechajte otvorené a na
prvý rošt pod odtok umiestnite vhodnú nádobu (pozri obrázok). Zátku vyberte podľa
obrázku.
Po skončení odmrazovania mraziaci priestor vytrite dosucha a zátku vráťte na
svoje miesto. Chladiaci priestor a príslušenstvo vyčistite a vytrite dosucha.
Potraviny vložte späť do mraziaceho
priestoru.
Ovládač teploty otočte do požadovanej
polohy, resp. zasuňte zástrčku späť do zásuvky.
Pozor
Pri odstraňovaní námrazy alebo uvoľňovaní misky na ľad nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by ste mohli spotrebič nenapraviteľne poškodiť.
Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické alebo iné prostriedky s výnimkou
tých, ktoré odporúča výrobca.
Zvýšenie teploty mrazených potravín počas odmrazovania mraziaceho priestoru môže skrátiť ich trvanlivosť.
8
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising