Zanussi | ZI9321A | User manual | ZANUSSI ZI9321A Používateľská príručka

ZANUSSI ZI9321A Používateľská príručka
Dovozca:
ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel.: 02/43214 1334 (35)
Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu:
zabudovatelne.spotrebice@electrolux.sk
zakaznicke.centrum@electrolux.sk
Internet:
www.zanussi.sk
Zabudovatel'ná
chladnička
ZI 9321 A
NÁVOD NA POUŽÍVANIE
Kryt (D) zatlačte na koľajničku (B) tak, aby
zapadol.
OBSAH
Dôležité bezpečnostné pokyny
3
Pre inštalatéra
Pre užívateľa
Opis spotrebiča
Používanie
Čistenie vnútorného priestoru
Uvedenie do prevádzky
Regulovanie teploty
Chladenie potravín a nápojov
Skladovanie mrazených potravín
Rozmrazovanie
Príprava ľadu
Výškovo nastaviteľné police
Vnútorné priečinky dvierok
Tipy
Tipy pre chladenie
Tipy pre zmrazovanie
Tipy pre skladovanie mrazených potravín
Údržba
Odmrazovanie
Pravidelné čistenie
Odstavenie
Vnútorné osvetlenie
Servis a náhradné diely
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7
8
8
9
9
9
10
Technické údaje
Inštalácia
Umiestnenie
Zapojenie do elektrickej siete
Zmena smeru otvárania dvierok
Zabudovanie
Zmena otvárania dvierok mraz. priestoru
10
11
11
11
11
12
15
Zmena smeru otvárania dvierok
mraziaceho priestoru
15
Koľajničky (A) pridržte na vnútornej strane
dvierok nábytku hore a dole a označte si vonkajšie otvory na skrutky. Po vyvŕtaní otvorov
pripevnite koľajničky priloženými skrutkami.
Kryt (C) zatlačte na koľajničku (A), až zapadne.
Otvorte dvierka spotrebiča a dvierka nábytku na
90º. Konzolu (B) umiestnite na koľajničku (A).
Pridržte spoločne dvierka spotrebiča a nábytku
a označte otvory. Konzolu odložte a vyvŕtajte
otvory s priemerom 2 mm a vzdialenosťou 8
mm od vonkajšej hrany dvierok. Konzolu opäť
umiestnite na držiak dvierok a upevnite ju
dodanými skrutkami.
Pozdĺžne otvory sa využijú na prispôsobenie
dvierok nábytku. Nakoniec skontrolujte, či sa
dvierka bez problémov zatvárajú.
14
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Tento návod na používanie starostlivo uschovajte, aby ste ho mohli použiť aj v budúcnosti. Ak
spotrebič predáte, darujete, alebo ho jednoducho necháte v starom byte, postarajte sa o to, aby
sa tento návod dostal do rúk ďalšieho majiteľa. Nový užívateľ sa tak bude môcť oboznámiť
s funkciami spotrebiča a príslušnými bezpečnostnými pokynmi.
Tieto pokyny si z bezpečnostných dôvodov prečítajte ešte pred inštaláciou a uvedením spotrebiča do prevádzky.
BEZPEČNOSŤ
• Tento spotrebič by mali obsluhovať výlučne
dospelí. Nedovoľte deťom hrať sa so spotrebičom alebo manipulovať s jeho ovládacími
prvkami.
• Upravovať spotrebič je nebezpečné.
• Pred vnútorným, resp. vonkajším čistením
alebo výmenou žiarovky (ak je ňou spotrebič
vybavený) spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
• Konzumácia kociek ľadu, zmrzliny alebo
iných potravín bezprostredne po vybratí
z mraziaceho priestoru môže mať za následok poranenie ústnej dutiny.
• Spotrebič je ťažký. Pri manipulácii s ním
buďte preto opatrní.
• Dbajte na to, aby sa pri manipulácii so
spotrebičom nepoškodil chladiaci okruh.
• Spotrebič by mal byť umiestnený v dostatočnej vzdialenosti od ohrievacích telies a
iných zdrojov tepla.
• Spotrebič by nemal byť vystavený priamemu slnečnému žiareniu.
• V zadnej časti spotrebiča treba zabezpečiť
dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Treba
dbať na to, aby sa chladiaci okruh nepoškodil.
• LEN PRE MRAZNIČKY (s výnimkou zabudovateľných spotrebičov): ideálnym miestom na umiestnenie spotrebiča je pivnica.
• Do spotrebiča nedávajte žiadne iné elektrické spotrebiče (napr. prístroj na výrobu
zmrzliny).
OPRAVA A ÚDRŽBA
• Ak si inštalácia spotrebiča vyžaduje zásah do
domácej elektrickej inštalácie, smie takýto
zásah vykonať výlučne kvalifikovaný elektroinštalatér.
• Opravy spotrebiča smie vykonávať výlučne
autorizované servisné stredisko. Zoznam
autorizovaných servisných stredísk je priložený. Pri oprave smú byť použité výlučne originálne náhradné diely.
• Tento spotrebič obsahuje vo svojom chladiacom okruhu uhľovodíky. Z toho dôvodu smie
údržbu a dopĺňanie vykonávať len autorizovaný odborník.
• Na čistenie nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by sa spotrebič mohol poškodiť.
• Za žiadnych okolností sa nepokúšajte spotrebič opraviť sami. Neodborné zásahy môžu
mať za následok úraz alebo poškodenie spotrebiča. V prípade potreby sa obráťte na najbližšie servisné stredisko, ktoré disponuje
originálnymi náhradnými dielmi.
UMIESTNENIE
• Dbajte na to, aby spotrebič nestál na prípojnom elektrickom kábli.
Dôležité: poškodený prípojný kábel treba
nechať vymeniť za špeciálny kábel v autorizovanom servisnom stredisku.
• Počas prevádzky spotrebiča sa kondenzátor
a kompresor na zadnej strane zohrieva. Treba dbať na to, aby mohol vzduch okolo spotrebiča voľne cirkulovať a odvádzať teplo (pozri obr.). Pozor: Ventilačné otvory udržujte
vždy čisté.
• Zohrievajúce sa časti (kryt kompresora,
kondenzátor a potrubia) by nemali byť voľne
prístupné. Spotrebič preto odporúčame umiestniť zadnou stranou k stene.
• Počas prepravy spotrebiča sa môže stať, že
sa olej z kompresora dostane do chladiacej
sústavy. Pred zapojením chladničky preto
počkajte aspoň dve hodiny, aby mohol olej
natiecť späť do kompresora.
POUŽÍVANIE
• Domáce chladničky a mrazničky sú určené na
skladovanie, resp. zmrazovanie potravín.
• Rozmrazené pokrmy nikdy znovu nezmrazujte.
• Vnútorný priestor pozostáva z kanálikov, cez
ktoré preteká chladivo. V prípade poškodenia
systému dôjde k nenapraviteľnému poškodeniu spotrebiča a znehodnoteniu skladovaných
potravín.
3
• Najlepší výkon dosahuje spotrebič pri izbovej
teplote od +18°C do +43°C /trieda T/, od
+18°C do +38°C /trieda ST/, od +16°C do
+32°C /trieda N/ a od +10°C do +32°C /trieda
SN/. Trieda, v ktorej je zaradený váš spotrebič, je vyznačená na typovom štítku.
Upozornenie: Ak je spotrebič prevádzkovaný
pri teplote okolia, ktorá nezodpovedá príslušnej klimatickej triede, riaďte sa nasledujúcimi
pokynmi: ak teplota okolia klesne pod dolnú
hranicu teplotnej škály, nie je zaručené, že
teplota vo vnútri mraziacom priestore bude
dosahovať požadovanú hodnotu. Z toho dôvodu by ste mali skladované potraviny čo najskôr skonzumovať.
• Pri zmrazovaní a skladovaní sa riaďte pokynmi a radami výrobcov príslušných potravín.
• Vo všetkých chladiacich a mraziacich zariadeniach sa postupom času vytvorí vrstva námrazy alebo ľadu. Táto vrstva sa odstraňuje
v závislosti od modelu manuálne alebo automaticky. Na odstraňovanie námrazy a ľadu
nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože
by sa mohol spotrebič poškodiť. Použite priloženú plastovú škrabku.
• Rovnako sa nikdy nesnažte násilím uvoľniť
misky na ľad pomocou ostrých alebo špicatých predmetov.
• Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte
žiadne mechanické ani iné prostriedky s výnimkou tých, ktoré odporúča výrobca.
• V mraziacom priestore nikdy neskladujte
sýtené alebo šumivé nápoje. V dôsledku tlaku
by mohla nádoba s nápojom explodovať.
Informácie ohľadne životného prostredia
• Váš nový spotrebič neobsahuje plyny, ktoré
by mohli narušovať ozónovú vrstvu. Napriek
tomu vyradený spotrebič nepatrí do bežného
domového odpadu. Starý spotrebič dopravte
na špecializovanú skládku. Informácie
o lokalizácii príslušných skládok vám poskytne miestny úrad správy. Pri manipulácii so
spotrebičom sa postarajte o to, aby sa nepoškodil chladiaci systém, najmä výmenník na
zadnej strane.
• Materiály, použité pri výrobe spotrebiča,
označené symbolom , sú recyklovateľné.
Otvorte dvierka a spotrebič prisuňte proti strane
závesu k bočnej strane nábytku. Spotrebič
upevnite štyrmi dodanými skrutkami. Nasaďte
vetraciu mriežku (C) a kryt závesu (D).
Krycí profil umiestnite medzi spotrebič a bočnú
stenu nábytku podľa obrázku.
Do upevňovacích a závesných otvorov vtlačte
priložené kryty (B).
Súčasti A, B, C, D odnímte podľa obrázku.
4
13
Zabudovanie
Rozmery výklenku
výška (1)
hĺbka (2)
šírka (3)
POUŽÍVANIE
1780 mm
550 mm
560 mm
Z bezpečnostných dôvodov treba zabezpečiť
dostatočnú ventiláciu spotrebiča (pozri obr.).
Pozor: Ventilačné otvory musia zostať bezpodmienečne čisté.
Okrem toho treba v zadnej časti skrinky zabezpečiť vetraciu šachtu s nasledujúcimi rozmermi:
hĺbka
50 mm
šírka
540 mm
Čistenie vnútorného priestoru
Zmrazovanie
Pred prvým použitím spotrebiča umyte vnútrajšok spotrebiča a príslušenstvo vlažnou vodou
s použitím neutrálneho čistiaceho prostriedku
a potom ho vytrite dosucha. Odstránite tým
typický pach novoty.
Mraziaci priestor so štyrmi hviezdičkami
je určený na dlhodobé skladovanie mrazených
potravín a na zmrazovanie čerstvých potravín.
Pri zmrazovaní čerstvých potravín nie je nutné
meniť nastavenie regulátora termostatu.
Ak však chcete zmraziť potraviny rýchlo, otočte
regulátor termostatu na najvyššie číslo. Berte
pri tom do úvahy, že teplota v chladiacom
priestore by nemala klesnúť pod 0°C. V takomto prípade treba regulátor nastaviť na
vyššiu teplotu (teplejšie).
Pri čistení nepoužívajte agresívne
čistiace prostriedky a abrazívne
prášky, ktoré môžu poškodiť povrch spotrebiča.
Uvedenie do prevádzky
Zástrčku spotrebiča zapojte do elektrickej
zásuvky.
Otvorte dvierka spotrebiča a regulátor termostatu otočte v smere hodinových ručičiek
z polohy „O“ (vypnuté). Tým ste spotrebič
uviedli do prevádzky. Ak chcete spotrebič
vypnúť, nastavte regulátor termostatu do polohy
„O“.
Regulácia teploty
Plášť prevŕtajte vrtákom s priemerom 2,5 mm
(maximálna penetrácia 10 mm).
Uholník priskrutkujte k spotrebiču.
Teplota v spotrebiči je regulovaná automaticky.
Ak chcete teplotu zvýšiť (teplejšie), otočte
gombík termostatu na nižšie číslo, a opačne, ak
chcete teplotu znížiť (chladnejšie), otočte gombík termostatu na vyššie číslo.
Pri nastavovaní termostatu berte do úvahy, že
teplota vo vnútri spotrebiča závisí od:
•
vonkajšej teploty prostredia;
•
frekvencii otvárania dverí;
•
množstva uskladnených potravín;
•
umiestnenia spotrebiča.
Vo všeobecnosti sa odporúča
termostat do strednej polohy.
Spotrebič zasuňte do výklenku tak, aby lišta (A)
priľahla k nábytku.
12
nastaviť
UPOZORNENIE
Vysoká teplota okolia a veľké
množstvo uskladnených potravín
môžu spôsobiť nepretržitú prevádzku spotrebiča. Na zadnej stene sa pritom môže vytvárať námraza. V takomto prípade nastavte
termostat na vyššiu teplotu (teplejšie), aby sa mohla námraza automaticky odmrazovať, čím sa zníži
aj spotreba elektrickej energie.
Skladovanie zmrazených potravín
Mraziaci priestor je určený na dlhodobé skladovanie mrazených potravín.
Po dlhšom období mimo prevádzky alebo pri
prvom zapojení spotrebiča nastavte regulátor
termostatu do maximálnej polohy. Približne po
dvoch hodinách prevádzky môžete do spotrebiča vložiť mrazené potraviny a regulátor vrátiť do
strednej polohy.
Pozor
V prípade poruchy alebo prerušenia dodávky elektrického prúdu
dvierka mraziaceho priestoru neotvárajte. Ak prerušenie dodávky
prúdu nebude trvať dlhšie ako 20
hodín (pozri doba skladovania
v prípade poruchy v kapitole Technické údaje), nie sú skladované potraviny ohrozené (zvýšenie teploty
skracuje trvanlivosť potravín).
V opačnom prípade vám odporúčame skladované potraviny použiť
v čo najkratšom čase.
Rozmrazovanie
Potraviny môžete rozmrazovať v chladiacom
priestore alebo pri izbovej teplote, v závislosti
od času, ktorý máte k dispozícii. Malé kusy
zmrazených pokrmov sa môžu dokonca bezprostredne po vybratí z mraziaceho priestoru
variť. Doba prípravy pokrmu sa však predĺži.
Príprava ľadu
Tento spotrebič je vybavený jednou alebo
viacerými nádobkami na ľad. Nádobky na ľad
naplňte vodou a vložte ich do mraziaceho
priestoru.
Na uvoľňovanie misiek na ľad zásadne
nepoužívajte kovové predmety.
5
Chladenie potravín a nápojov
INŠTALÁCIA
V záujme optimálnej efektívnosti skladovania
dodržujte nasledovné pokyny:
•
do chladiaceho priestoru nevkladajte teplé
pokrmy, alebo tekutiny, ktoré sa odparujú;
•
potraviny treba zabaliť, najmä ak majú
prenikavú vôňu;
•
potraviny v chladiacom priestore umiestnite tak, aby mohol okolo nich voľne cirkulovať chladný vzduch.
Ak vaša nová chladnička, ktorá je vybavená
magnetickým uzatváraním dverí, nahrádza
spotrebič staršieho typu s pružinovým alebo
závorovým uzatváraním, skôr ako starý
spotrebič definitívne odstránite, poškoďte
uzatvárací mechanizmus dverí tak, aby bol
nefunkčný. Predídete tým uviaznutiu hrajúcich sa detí vo vnútri spotrebiča alebo inej
životu nebezpečnej situácii.
Výškovo nastaviteľné police
Umiestnenie
Spotrebič
doporučujeme
umiestniť
v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla
(napr. radiátora, sporáka, boilera) a mimo
dosahu priameho slnečného svetla.
Informácie pre zabudovanie spotrebiča nájdete
v nasledujúcej kapitole.
Vzdialenosť medzi jednotlivými policami je
možné podľa potreby prispôsobiť. Policu vynímte a vsuňte do požadovanej polohy.
V záujme optimálneho využitia priestoru môžete
prednú polovicu predelenej police položiť na
zadnú časť.
Zapojenie do elektrickej siete
Spotrebič zapojte do elektrickej siete zasunutím
zástrčky do uzemnenej elektrickej zásuvky.
Najskôr sa však ubezpečte, že sa údaje na
typovom štítku spotrebiča (napätie a frekvencia)
zhodujú s parametrami elektrickej siete. Prípustná odchýlka od nominálneho napätia je
±6%.
Ak chcete pripojiť spotrebič na iné napätie, je
nutné predradiť transformátor s primeraným
výkonom.
Vnútorné priečinky dvierok
Priečinky dvierok môžete prispôsobiť rôznym
druhom a veľkostiam obalov potravín.
Postupujte takto:
Priečinok uvoľníte postupným tlakom v smere
šípky. Priečinok znovu zasuňte v požadovanej
výške.
Dôležité upozornenie
Po inštalácii spotrebiča musí zostať použitá zásuvka prístupná, aby bolo možné spotrebič kedykoľvek jednoducho
odpojiť od elektrickej siete.
Tento spotrebič zodpovedá smernici EHS č.
87/308 z 2.6.87 ohľadne rádiovej interferencie.
•
•
Výrobok zodpovedá nasledujúcim
smerniciam:
73/23 EHS z 19.2.1973 o nízkom napätí,
vrátane nasledujúcich úprav;
89/336
EHS
z
3.5.1989
o elektromagnetickej kompatibilite, vrátane
nasledujúcich úprav;
Zmena smeru otvárania dvierok
V záujme ochrany počas prepravy sú dvierka
spotrebiča na oboch stranách pripevnené
čapmi. Podľa smeru otvárania dvierok odstráňte
na tiež obrázok na konci návodu na používanie.
Dôležité: Spotrebič treba zapojiť do
elektrickej siete
prostredníctvom
funkčnej uzemnenej zásuvky.
Za týmto účelom je zástrčka spotrebiča
vybavená uzemňovacím kolíkom. Ak
zásuvky vašej domácej elektrickej siete
nie sú uzemnené, treba poveriť kvalifikovaného elektrikára, aby v súlade
s bezpečnostnými predpismi spotrebič
osobitne uzemnil.
Po inštalácii spotrebiča musí zostať použitá zásuvka prístupná, aby bolo možné chladničku kedykoľvek jednoducho
odpojiť od elektrickej siete.
Cirkulácia vzduchu
Vo vnútri spotrebiča sa nachádza ventilátor
(DAC - Dynamic Air Cooling), ktorý sa zapína
prostredníctvom spínača (obr. 1). Zelený svetelný ukazovateľ sa rozsvieti.
Ventilátor odporúčame používať, keď je teplota
okolia vyššia ako 25°C s regulátorom termostatu nastaveným podľa pokynov na obrázku 2,
teda v rámci škály
.
Toto zariadenie umožňuje rýchle chladenie
potravín a zabezpečuje rovnomernejšiu teplotu
v spotrebiči.
obr. 1
6
obr. 2
Výrobca nezodpovedá za prípadné škody
a ujmy na zdraví spôsobené nedodržaním
bezpečnostných pokynov.
11
SERVIS A
NÁHRADNÉ DIELY
V prípade poruchy skontrolujte nasledovné:
•
Je zástrčka spotrebiča zasunutá v elektrickej zásuvke?
•
Je hlavný spínač elektrického systému
v správnej polohe?
•
Neide o prerušenie dodávky elektrickej
energie?
•
Je regulátor termostatu umiestnený
v správnej polohe?
Na dne chladiaceho priestoru je voda:
•
Nie je upchatý odtokový otvor?
Odnímateľná nádoba
Ak vám uvedené pokyny nepomohli problém
odstrániť a porucha pretrváva naďalej, obráťte
sa na najbližšie autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
Pri rozhovore so servisným technikom uveďte
model a sériové číslo spotrebiča. Tieto údaje sú
uvedené na typovom štítku, ktorý nájdete vľavo
dolu.
Záručné podmienky
Electrolux Slovakia, divízia Domáce spotrebiče,
poskytuje na výrobky 2-ročnú záruku. Viac
informácií o záruke nájdete na priloženom
záručnom liste.
TECHNICKÉ ÚDAJE
Energetická trieda
A
Využiteľný objem chladničky v litroch
Využiteľný objem mraziaceho priestoru
Ovocie, zeleninu a fľaše môžete umiestniť do
špeciálnej nádoby v dolnej časti chladiaceho
priestoru (pozri obrázok).
267
v litroch
35
Spotreba energie v kWh/24 h
0,85
Spotreba energie v kWh/rok
310
Kapacita zmrazovania v kg/24 h
3
Doba skladovania v prípade poruchy
20
Technické údaje spotrebiča sú uvedené na typovom štítku, ktorý sa nachádza vľavo dolu vo vnútri spotrebiča.
TIPY
Chladenie
Mäso /všetky druhy/: zabaľte do polyetylénovej
fólie a umiestnite na sklenú policu nad nádobou
na ovocie a zeleninu.
Uvedeným spôsobom je možné skladovať
mäso v chladiacom priestore najviac 1-2 dni.
Varené pokrmy, studená strava: prikryte
a umiestnite na ľubovolnú policu.
Ovocie a zelenina: starostlivo umyte alebo
očistite a vložte do príslušnej nádoby.
Maslo a syry: zabaľte do alobalu alebo plastovej fólie, príp. umiestnite do vzduchotesnej
nádoby.
Mlieko vo fľaši: nádoby musia byť zatvorené,
umiestnite ich do príslušnej priehradky dvierok.
Banány, zemiaky, cibuľu a cesnak, odporúčame skladovať v chladiacom priestore len
ak sú zabalené.
Zmrazovanie
•
•
•
•
•
10
•
Maximálne množstvo potravín vyjadrené v kg, ktoré je možné zmraziť v priebehu 24 hodín, je uvedené na typovom
štítku.
Proces zmrazovania trvá približne 24
hodín. Počas tejto doby by ste do mraziaceho priestoru nemali pridávať žiadne ďalšie potraviny.
Zmrazujte len vysoko kvalitné, čerstvé a
čisté potraviny.
Potraviny rozdeľte na malé porcie a zmrazujte v malých baleniach. Jednak preto,
lebo sa zmrazia rýchlejšie a efektívnejšie,
a potom aj z praktických dôvodov, keď
potrebujete použiť len malé množstvo.
Berte do úvahy, že potraviny s nízkym
obsahom tuku sa vyznačujú dlhšou trvanlivosťou ako tučné potraviny. Aj soľ negatívne ovplyvňuje trvanlivosť mrazených
potravín.
•
•
•
•
•
Potraviny pred uložením do mraziaceho
priestoru vzduchotesne zabaľte do polyetylénovej fólie alebo alobalu.
Dbajte na to, aby sa čerstvé potraviny
nedotýkali potravín zmrazených. Zvýšením
teploty sa skracuje ich doba skladovania.
Konzumácia kociek ľadu alebo zmrzliny
hneď po ich vybratí z mraziaceho priestoru
môže mať za následok poranenie ústnej
dutiny.
Rozmrazené potraviny nikdy znovu nezmrazujte.
Do balíčka k mrazenej potravine vám
odporúčame vložiť lístok s dátumom
zmrazenia, aby ste mali prehľad o dobe
skladovania.
V mraziacom priestore nikdy neskladujte sýtené alebo šumivé nápoje. V dôsledku tlaku by mohla nádoba s nápojom explodovať, čo by mohlo spotrebič
nenapraviteľne poškodiť.
Skladovanie mrazených potravín
V záujme maximálnej doby trvanlivosti:
•
sa uistite, že zakúpené zmrazené potraviny boli v obchode správne uskladnené;
•
zabezpečte, aby boli zmrazené potraviny z
obchodu do mraziaceho priestoru prepravené čo najrýchlejšie;
•
neotvárajte dvierka spotrebiča zbytočne
často a nenechávajte ich otvorené zbytočne dlho;
•
Dodržujte odporúčanú dobu trvanlivosti na
obale výrobku.
•
Rozmrazené potraviny sa rýchlo kazia, a
preto ich nikdy znovu nezmrazujte.
7
Pravidelné čistenie
ÚDRŽBA
Na čistenie nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože tie môžu spotrebič poškodiť.
Vnútorný priestor vyčistite vlažnou vodou
s prídavkom vhodného sódy bikarbóny alebo
neutrálneho čistiaceho prostriedku.
Potom vnútorný priestor dôkladne vymyte
čistou vodou a vytrite dosucha.
Z času na čas vyčistite kondenzátor (čierna
mriežka) a kompresor na zadnej strane spotrebiča. Zvýši sa tým výkonnosť spotrebiča a zníži
sa spotreba elektrickej energie.
Pred každým čistením vytiahnite zástrčku
spotrebiča z elektrickej zásuvky.
Pozor
Tento spotrebič obsahuje vo svojom
chladiacom okruhu uhľovodíky. Z toho dôvodu smie údržbu a dopĺňanie
vykonávať len autorizovaný odborník.
Odmrazovanie
V chladiacom priestore sa postupom času na
výparníku spotrebiča vytvorí vrstva námrazy.
Námraza sa odmrazuje automaticky vždy počas
prestávok v chode kompresora. Odmrazená
voda odteká žliabkom do plastovej misky na
zadnej strane spotrebiča nad kompresorom a
tam sa odparuje.
Odtokový otvor, ktorý sa nachádza uprostred žliabku v chladiacom priestore, pravidelne čistite, aby ste predišli kvapkaniu
odmrazenej vody na skladované potraviny.
Na čistenie použite príslušnú pomôcku,
ktorá je zasunutá v odtokovom otvore.
V mraziacom priestore sa neustále vytvára
vrstva
námrazy.
Ak
vrstva
námrazy
v mraziacom priestore dosiahne hrúbku 4 mm,
oškrabte ju plastovou škrabkou. Pri oškrabovaní nie je nutné spotrebič vypnúť, alebo vybrať
potraviny.
Ak je vrstva ľadu veľmi hrubá, treba mraziaci
priestor úplne odmraziť. Postupujte takto:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
8
Regulátor termostatu nastavte do polohy
“O“, alebo spotrebič odpojte od elektrickej
siete.
Potraviny uskladnené v mraziacom priestore vyberte, zabaľte do novinového papiera a uschovajte na chladnom mieste;
Dvierka spotrebiča nechajte otvorené.
Odmrazenú vodu zachyťte špongiou. Po
skončení odmrazovania mraziaci priestor
vytrite dosucha. Škrabku uschovajte, aby
ste ju mohli použiť aj nabudúce.
Regulátor termostatu otočte do požadovanej polohy, resp. zasuňte zástrčku späť do
zásuvky.
Po 2-3 hodinách prevádzky môžete potraviny vložiť späť do mraziaceho priestoru.
Odstavenie
Ak spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať,
napríklad počas dovolenky, postupujte takto:
•
vytiahnite zástrčku zo zásuvky;
•
z chladničky vyberte potraviny;
•
chladničku odmrazte, vnútorný priestor a
príslušenstvo dobre vyčistite;
•
dvierka nechajte otvorené, aby bola zabezpečená cirkulácia vzduchu, a tým sa
predišlo tvorbe nepríjemného zápachu;
Pozor
Pri odstraňovaní námrazy alebo uvoľňovaní misky na ľad nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by ste mohli spotrebič nenapraviteľne poškodiť.
Na urýchlenie odmrazovania nepoužívajte žiadne mechanické alebo
iné prostriedky s výnimkou tých,
ktoré odporúča výrobca.
Zvýšenie teploty mrazených potravín počas odmrazovania mraziaceho priestoru môže skrátiť ich trvanlivosť.
Vnútorné osvetlenie
V prípade potreby sa k vnútornej žiarovke
spotrebiča dostanete jednoduchým spôsobom:
•
vyskrutkujte skrutku na kryte;
•
odnímte pohyblivú časť tlakom v smere
šípky
Ak sa pri otvorení dvierok žiarovka
nerozsvieti, skontrolujte, či žiarovka nie je uvoľnená zo závitu. Vypálenú žiarovku nahraďte novou
s rovnakým výkonom.
Maximálny menovitý výkon je uvedený na svietidle.
9
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising