Electrolux | ERE39391W | User manual | Electrolux ERE39391W Kullanım kılavuzu

Electrolux ERE39391W Kullanım kılavuzu
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:09
Pagina
1
Kullanma Kýlavuzu
Buzdolabý
ERE 39391 W
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:09
Pagina
2
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:09
Pagina
3
electrolux 3
Electrolux dünyasýna hoþgeldiniz
Size kullanýmý boyunca memnuniyet vereceðini umduðumuz birinci sýnýf bir
Electrolux ürünü seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Electrolux, hayatýnýzý daha da
konforlu hale getirecek kaliteli ürünlerden oluþan geniþ bir ürün yelpazesi
sunmayý hedefler. Kýlavuzunuzun kapaðýnda bu ürünlerden bazý örnekler
bulabilirsiniz. Yeni makinenizin özelliklerinden tümüyle yararlanabilmeniz için
birkaç dakikanýzý ayýrýp, kýlavuzunuzu okumanýzý öneririz. Bunun size
hayatýnýzý kolaylaþtýracak mükemmel bir kullaným rahatlýðý saðlayacaðýna söz
veriyoruz. Ýyi þanslar!
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:09
Pagina
4
4 electrolux
Aþaðýdaki semboller bu kýlavuzda kullanýlmaktadýr:
Kiþisel güvenliðinizle ve cihazýn zarar görmesinin nasýl önleneceði ile ilgili
önemli bilgiler.
Genel bilgiler ve tavsiyeler
Çevre ile ilgili bilgiler
Ürünün veya ambalajýnýn üzerindeki
sembolü, bu ürünün normal ev atýðý gibi
iþlem göremeyeceðini belirtir. Bunun yerine, elektrikli ve elektronik ekipmanlarýn geridönüþümü için uygun bir toplama noktasýna götürülmesi gerekir. Ürünün hatalý bir
þekilde atýlmasý veya imha edilmesi çevre ve insan saðlýðý açýsýndan olumsuz
sonuçlara yol açabilir. Bu nedenle, bu ürünün doðru bir þekilde elden çýkarýlmasýný
saðlayarak potansiyel olumsuz sonuçlarý önlemeye yardýmcý olmuþ olursunuz. Bu
ürünün geri dönüþümü hakkýnda daha detaylý bilgi için lütfen mahalli idareyle, ev çöpü
toplama servisiyle ya da ürünü satýn aldýðýnýz maðaza ile temasa geçiniz.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:09
Pagina
5
electrolux 5
ÝÇÝNDEKÝLER
Güvenlik bilgileri
Kullaným
Ýç kýsmýn temizliði
Kontrol paneli
Gösterge
Ýlk çalýþtýrma
Kapatma
Sýcaklýk ayarlamasý
Fonksiyonlar menüsü
Soðutucu bölmesinin kullanýmý
Tatil fonksiyonu
Taze yiyeceklerin soðutulmasý
Hýzlý soðutma rafý
Þiþe ve konserve tutacaðý
Þiþe ve konserve tutacaðýnýn
çýkarýlmasý
Karbon filtrenin takýlmasý
Karbon filtrenin deðiþtirilmesi
Portatif raflar
Þiþe rafý
Kapý raflarýnýn konumlandýrýlmasý
6
9
9
9
9
10
10
10
10
12
12
13
13
13
13
14
14
15
15
15
Tavsiyeler
Soðutma tavsiyeleri
Bakým
Periyodik temizlik
Kulaným-dýþý kalma süreleri
Dahili ýþýk
Buz çözme
Teknik bilgiler
Müþteri hizmeti ve yedek
parçalar
Montaj
Yer
Elektrik baðlantýsý
Raf tutucular
Arka aralayýcýlar
Kapý açýlma yönünün
deðiþtirilmesi
Garanti hizmetleri
Avrupa garantisi
www.electrolux.com
16
16
16
16
17
17
17
18
18
19
19
19
20
20
21
23
26
27
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:09
Pagina
6
6 electrolux
GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ
Ýleride kullanmak üzere bu talimat
kitapçýðýný cihazla birlikte muhafaza
etmeniz çok önemlidir. Eðer bu
cihazý baþka birisine satar veya
verirseniz ya da evinizden taþýnýr ve
cihazýnýzý eski evinizde býrakýrsanýz,
yeni kullanýcýnýn cihazýn
fonksiyonlarýný ve ilgili uyarýlarý
öðrenebilmesi için kitapçýðýn
cihazla birlikte verildiðinden emin
olunuz.
Eðer mýknatýslý kapý contalarý olan
bu cihaz, kapýsýnda veya kapaðýnda
yaylý bir kilit (dil) mekanizmasý olan
eski bir cihazýn yerine alýnmýþ ise,
eski cihazýnýzý elden çýkarmadan
önce kilit mekanizmasýný
kullanýlmaz hale getiriniz. Böylece,
bir çocuðun içinde kilitli kalarak
ölmesi önlenmiþ olur.
Bu uyarýlar güvenlik açýsýndan
verilmektedir. Cihazý monte
etmeden veya kullanmadan önce
bunlarý dikkatlice okumalýsýnýz.
Genel güvenlik
_ Bu cihaz, sadece yetiþkinler
tarafýndan kullaným için
tasarlanmýþtýr. Çocuklarýn cihazýn
kontrollerini kurcalamasýna veya
cihazla oynamasýna izin
verilmemelidir.
_ Bu cihaz aðýrdýr. Taþýrken dikkatli
olunmalýdýr
_ Buz tanecikleri, eðer cihazdan
çýkarýlýr çýkarýlmaz direk tüketilirse,
don yanýklarýna neden olabilir.
_ Herhangi bir sývý kaçaðýna
neden olabilecek þekilde
soðutma ünitesine zarar
vermemek için, cihazýnýzý
taþýrken çok dikkatli olunuz.
_ Cihaz, kalorifer veya gazlý
piþirim cihazlarýnýn yakýnýna
yerleþtirilmemelidir.
_ Cihazýn uzun süre güneþ ýþýðýna
maruz kalmasýný önleyiniz.
_ Cihazýn arka kýsmýnda yeterli
derecede havalandýrma
saðlanmalýdýr ve soðutucu
devresinin hasar görmesi
önlenmelidir.
_ Sadece dondurucular için
(ankastre modeller hariç): en
ideal yer, bodrumlardaki
mahzen kýsmýdýr.
_ Diðer elektrikli cihazlarý
(dondurma yapma makineleri
gibi) soðutucu cihazlarýn içinde
kullanmayýnýz.
Servis/Tamir
_ Bu ürünün özelliklerini deðiþtirmek
veya ürünü modife etmek tehlikelidir.
_ Bu cihazýn montajý için gerekli
herhangi bir elektrik baðlantýsý,
kalifiye bir elektrik teknisyeni veya
uzman bir kiþi tarafýndan
yapýlmalýdýr.
_ Herhangi bir temizlik veya bakým
iþlemi yapmadan önce, cihazý
kapattýðýnýzdan ve fiþini
çektiðinizden emin olunuz.
_ Bu ürünün servis iþlemleri bir
Yetkili Servis tarafýndan yapýlmalý
ve sadece orijinal yedek parçalar
kullanýlmalýdýr.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:09
Pagina
7
electrolux 7
_ Cihazý hiçbir zaman kendi
baþýnýza tamir etmeye
çalýþmayýnýz. Deneyimsiz kiþilerce
yapýlacak tamir iþlemleri
yaralanmalara veya ciddi arýzalara
neden olabilir. Yerel Yetkili
Servisinize danýþýnýz ve her
zaman orijinal yedek parça
kullanýlmasýný isteyiniz.
_ Bu cihaz, soðutma devrelerinde
hidrokarbonlar içermektedir;
dolayýsýyla bakým ve doldurma
iþlemleri sadece yetkili
teknisyenler tarafýndan
yapýlmalýdýr.
Kullaným
_ Ev-içi kullaným amaçlý
buzdolaplarý ve dondurucular
sadece yenilebilir yiyeceklerin
muhafazasý için tasarlanmýþtýr.
_ En iyi performans, ortam
sýcaklýðýnýn T sýnýfý için +18°C ile
+43°C; +ST sýnýfý için 18°C ile
+38°C; +N sýnýfý için 16°C ile
+32°C; +SN sýnýfý için 10°C ile
+32°C arasýnda olduðu þartlarda
elde edilir. Cihazýnýzýn sýnýfý veri
etiketinde gösterilmektedir.
Uyarý: ortam sýcaklýðý, bu cihazýn
sýnýfý için uygun aralýk dahilinde
olmadýðýnda aþaðýdaki talimatlara
uyulmalýdýr: ortam sýcaklýðý
minimum seviyenin altýna düþtüðü
zaman, dondurucu bölmesindeki
muhafaza sýcaklýðý elde edilemez;
dolayýsýyla, içindeki yiyeceklerin
en kýsa zamanda tüketilmesi
önerilir.
_ Donmuþ yiyecekler, buzu
çözüldükten sonra tekrar
dondurulmamalýdýr.
_ Üreticinin muhafaza önerilerine
harfiyen riayet edilmelidir. Ýlgili
talimatlara bakýnýz.
_ Cihazýn iç kaplamasý, soðutucu
sývýnýn içinden geçtiði kanallarý
içermektedir. Eðer bu kanallar
delinirse, cihaz tamir
edilemeyecek þekilde hasar görür
ve içindeki yiyecekler bozulabilir.
Karlarý veya buzlarý kazýmak için
KESKÝN ALETLER
KULLANMAYINIZ. Ýçindeki karlar,
cihazla birlikte verilen raspa ile
çýkarýlabilir. Katý buzlarý hiçbir
halükarda kaplamadan zorlayarak
çýkartmayýnýz. Cihazýn buzunu
çözerken katý buz taneciklerinin
erimesi beklenmelidir.
_ Dondurucuya karbonatlý veya
gazlý içecekler koymayýnýz, çünkü
bu sývýlar bulunduklarý kabýn
içinde basýnç oluþturur ve sonuç
olarak patlayýp cihazýn hasar
görmesine neden olabilir. Eritme
sürecini hýzlandýrmak için üretici
tarafýndan önerilenin dýþýnda
mekanik bir alet veya baþka suni
bir yöntem kullanmayýnýz.
Cihazýnýzý temizlemek için asla
metal nesneler kullanmayýnýz,
çünkü bunlar cihaza zarar verebilir.
Montaj
_ Normal çalýþma esnasýnda,
cihazýn arka tarafýndaki
yoðuþturucu ve kompresör önemli
derecede ýsýnýr. Güvenlik
nedenlerinden ötürü, talimatlarda
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:09
Pagina
8
8 electrolux
belirtilen minimum havalandýrma
saðlanmalýdýr.
Dikkat: Havalandýrma
menfezlerini, týkanmasýný
önleyerek temiz halde tutunuz.
_ Cihazýn elektrik kablosu üzerine
yerleþtirilmemesine dikkat
edilmelidir.
Önemli: Eðer elektrik kablosu
zarar görürse, üreticiden veya
yetkili servisten temin edilebilen
özel bir kablo veya tertibatla
deðiþtirilmelidir.
_ Eðer cihaz yatay pozisyonda
taþýnýyorsa, kompresördeki yað
soðutucu devresine sýzýntý
yapabilir. Bu yaðýn geri
kompresöre akmasýný saðlamak
için, cihazýn fiþini takmadan önce
en az iki saat beklemeniz önerilir.
_ Bu cihaz, ýsýnabilen parçalar
içermektedir. Her zaman için
uygun havalandýrma
saðlandýðýndan emin olunuz aksi
halde, parça arýza yapabilir ve
cihazýn içindeki yiyecekler
bozulabilir. Montaj talimatlarýna
bakýnýz.
_ Isýnan parçalar açýkta olmamalýdýr.
Cihazýn arka kýsmý mümkün
mertebe bir duvara bakmalýdýr.
Çevre Korumasý
Bu cihazýn ne soðutucu devresinde
ne de yalýtým malzemelerinde ozon
tabakasýna zarar veren gazlar
bulunmaz. Bu cihaz, kentsel arýklar
ve çöplerle birlikte atýlmamalýdýr.
Soðutma ünitesine, özellikle de ýsý
eþanjörü yakýnýndaki kýsma zarar
gelmesini önleyiniz. Yerel çöp
toplama merkezleri hakkýnda bilgiyi
belediye yetkililerinden
edinebilirsiniz. Bu cihazda
kullanýlan
sembolüyle iþaretli
olan malzemeler geridönüþümlüdür.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
9
electrolux 9
KULLANIM
Ýç kýsmýn temizliði
Cihazý ilk kez kullanmadan önce, yeni bir
ürünün sahip olduðu tipik kokuyu
gidermek için cihazýn iç kýsmýný ve dahili
aksesuarlarýný ýlýk su ve biraz nötr sabun
kullanarak yýkayýnýz ve daha sonra iyice
kurulayýnýz.
Deterjan veya aþýndýrýcý toz
temizlik ürünleri kullanmayýnýz, çünkü
bunlar cihazýn kaplamasýna zarar
verir.
Kontrol paneli
A B
A - Cihazý Açma/Kapama tuþu
B - Sýcaklýk ayarlamasý tuþu
C - Sýcaklýk ve fonksiyon göstergesi
C
D E
D - Fonksiyon tuþu
E - Onay tuþu
Gösterge
Eðer yanýyorsa, gösterilen sýcaklýk
ortam sýcaklýðýdýr
Eðer Alýþveriþ fonksiyonu aktifse
yanar
Pozitif Sýcaklýk göstergesi
Sýcaklýk göstergesi
Eðer Eko Modu fonksiyonu aktifse
yanar
Eðer Çocuk Kilidi fonksiyonu
aktifse yanar
Eðer Hýzlý Soðutma fonksiyonu
aktifse yanar
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
10
10 electrolux
Ýlk çalýþtýrma
Fiþi prize taktýktan sonra, eðer
gösterge yanmazsa cihazý açma
tuþuna (A) basýnýz.
Yiyeceklerin doðru bir þekilde
muhafazasý için, aþaðýdaki sýcaklýk
ayarlarýný saðlayan Eko Modu
fonksiyonunu seçiniz:
+Soðutma için 5°C
_ Daha farklý bir sýcaklýk seçmek için
“Sýcaklýk ayarlamasý” bölümüne
bakýnýz.
Önemli
Eðer kapý birkaç dakika boyunca yarý
açýk kalýrsa, dahili
aydýnlatma elektronik olarak
sönecektir; daha sonra, aydýnlatma
fonksiyonu kapýyý kapatýp tekrar
açmak suretiyle resetlenebilir.
Kapatma
Cihaz, (A) tuþu 1 saniyeden fazla
basýlý tutularak kapatýlabilir. Bu
esnada, sýcaklýk 3 -2 -1 þeklinde
geriye sayým ile gösterilir.
Sýcaklýk ayarlamasý
Sýcaklýk, B tuþuna basýlarak
ayarlanabilir.
B tuþuna basýldýðýnda, mevcut
sýcaklýk ayarý göstergede yanýp söner
ve B tuþuna tekrar basýldýðýnda
sýcaklýk ayarýný deðiþtirmek mümkün
olur.
Sýcaklýk seçimini E tuþuna basarak
(bir ikaz sesi duyarsýnýz) veya birkaç
saniye beklemek suretiyle (bir ikaz
sesi iþitilmez) onaylayabilirsiniz.
Daha sonra, göstergede iç bölmenin
sýcaklýðý görüntülenir.
Yeni seçilen sýcaklýða, 24 saat sonra
ulaþýlmalýdýr.
Cihaz uzunca bir süre kullaným dýþý
býrakýldýktan sonra, hafýzada kayýtlý
kaldýðýndan dolayý sýcaklýðýn tekrar
ayarlanmasý gerekmez.
Dikkat!
Cihaz ilk kez çalýþtýrýldýktan sonra
stabilite periyodu süresince, görüntülen
sýcaklýk ayar sýcaklýðýna karþýlýk
gelmez. Bu süre boyunca,
görüntülenen sýcaklýðýn ayar
sýcaklýðýndan farklý olmasý mümkündür.
Fonksiyonlar Menüsü
D tuþuna basýlarak fonksiyonlar
menüsü görüntülenir.
Her bir fonksiyon E tuþuna basýlarak
onaylanabilir. Birkaç saniye boyunca
herhangi bir onaylama yapýlmazsa,
göstergede menü görüntülemesi
kaybolacak ve gösterge normal
çalýþma moduna dönecektir.
Aþaðýdaki fonksiyonlar
gösterilmektedir:
Ortam Sýcaklýðý
Çocuk Kilidi fonksiyonu
Alýþveriþ fonksiyonu
Eko Modu fonksiyonu
Hýzlý Soðutma fonksiyonu
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
11
electrolux 11
Ortam Sýcaklýðý
Fonksiyonu
Ortam sýcaklýðý fonksiyonu, karþýlýk
gelen simge
görüntülenene kadar
D tuþuna basýlarak (gerekirse birkaç
defa) aktive edilir.
Bu durumda, görüntülenen sýcaklýk
ortam sýcaklýðý olacaktýr.
Beþ saniye içinde E tuþuna basarak
seçimi onaylamanýz gerekmektedir.
Bir ikaz sesi iþitirsiniz ve simge yanýk
durumda kalýr.
Karþýlýk gelen simge yanýp sönmeye
baþlayýncaya kadar D tuþuna basarak
ve ardýndan da E tuþuna basarak
fonksiyonu istediðiniz zaman devre
dýþý býrakabilirsiniz.
Çocuk Kilidi fonksiyonu
Çocuk kilidi fonksiyonu, karþýlýk gelen
simge
yanana kadar D tuþuna
basýlarak (gerekirse birkaç defa) aktive
edilir.
Beþ saniye içinde E tuþuna basarak
seçimi onaylamanýz gerekmektedir.
Bir ikaz sesi iþitirsiniz ve simge yanýk
durumda kalýr.
Bu durumda, bu fonksiyon aktif
olduðu sürece tuþlarla yapýlacak
iþlemler herhangi bir deðiþikliðe
neden olmaz.
Karþýlýk gelen simge yanýp sönmeye
baþlayýncaya kadar D tuþuna basarak
ve ardýndan da E tuþuna basarak
fonksiyonu istediðiniz zaman devre
dýþý býrakabilirsiniz.
Alýþveriþ fonksiyonu
Eðer çok miktarda ýlýk yiyeceði
koymanýz gerekirse (örneðin bir market
alýþveriþinden gelince), yiyecekleri
daha hýzlý soðutmak ve buzdolabýnda
bulunan diðer yiyeceklerin ýlýmasýný
önlemek için Alýþveriþ fonksiyonunu
aktive etmenizi öneririz.
Alýþveriþ fonksiyonu, karþýlýk gelen
simge
yanana kadar D tuþuna
basýlarak (gerekirse birkaç defa) aktive
edilir.
Beþ saniye içinde E tuþuna basarak
seçimi onaylamanýz gerekmektedir.
Bir ikaz sesi iþitirsiniz ve simge yanýk
durumda kalýr.
Yaklaþýk 6 saat sonra Alýþveriþ
fonksiyonu otomatik olarak kapanýr.
Karþýlýk gelen simge yanýp sönmeye
baþlayýncaya kadar D tuþuna basarak
ve ardýndan da E tuþuna basarak
fonksiyonu istediðiniz zaman devre
dýþý býrakabilirsiniz.
Eko Modu fonksiyonu
Eko Modu fonksiyonu, karþýlýk gelen
simge
yanana kadar D tuþuna
basýlarak (gerekirse birkaç defa) veya
sýcaklýðý +5°C’ye ayarlayarak aktive
edilir.
Beþ saniye içinde E tuþuna basarak
seçimi onaylamanýz gerekmektedir.
Bir ikaz sesi iþitirsiniz ve simge yanýk
durumda kalýr.
Bu durumda, yiyeceklerin en iyi þekilde
muhafazasý için, seçilen sýcaklýklar
otomatik olarak ayarlanýr (+5°C).
Soðutucu bölmesi için seçilen sýcaklýðý
deðiþtirmek suretiyle fonksiyonu
istenildiði zaman devre dýþý
býrakýlabilir.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
12
12 electrolux
Hýzlý Soðutma
fonksiyonu
Hýzlý Soðutma fonksiyonu,
konservelerin ve þiþelerin üzerlerine
soðuk hava yönlendirerek bunlarýn
hýzlý soðutulmasýný saðlar.
Ýçecekleri Hýzlý Soðutma rafýna
koyunuz ve hava düðmesini
maksimum seviyeye getiriniz.
Hýzlý Soðutma fonksiyonu, karþýlýk
gelen simge
yanana kadar D
tuþuna basýlarak (gerekirse birkaç
defa) aktive edilir.
Beþ saniye içinde E tuþuna basarak
seçimi onaylamanýz gerekmektedir.
Bir ikaz sesi iþitirsiniz ve simge yanýk
durumda kalýr.
Yaklaþýk 6 saat sonra Hýzlý Soðutma
fonksiyonu otomatik olarak kapanýr.
Soðutma bittiðinde, karþýlýk gelen
simge yanýp sönmeye baþlayýncaya
kadar D tuþuna basarak, ardýndan E
tuþuna basýp hava düðmesi minimuma
getirerek fonksiyonu devre dýþý býrakýnýz.
MAX
MIN
Soðutucu bölmesinin
kullanýmý
Bu bölmenin sýcaklýðý +2°C ile +8°C
arasýnda ayarlanabilir.
Normal çalýþma esnasýnda, göstergede
soðutucunun içindeki sýcaklýk gösterilir.
Dikkat!
Gösterilen sýcaklýkla sýcaklýk ayarý
arasýndaki fark normaldir. Özellikle de:
_ kýsa bir süre önce yeni bir ayar
seçilmiþse
_ kapý uzunca bir süre açýk býrakýlmýþsa
_ bölmeye ýlýk bir yiyecek
yerleþtirilmiþse
Tatil Fonksiyonu “H”
Tatil fonksiyonu, sýcaklýðý + 15°C’ye
ayarlar.
Bu fonksiyon, uzun bir tatil dönemi
süresince soðutucuyu kötü kokular
oluþmasýna neden olmayacak þekilde
(örn. yaz tatillerinde) kapalý tutmanýzý
saðlar.
Tatil Fonksiyonu (H), B tuþuna basýlarak
ayarlanabilir. B tuþuna basýldýðýnda,
mevcut sýcaklýk ayarý göstergede yanýp
söner. B Tuþuna tekrar basýnýz.
Göstergede H harfi görüntülendiðinde,
sýcaklýk seçimini E tuþuna basarak (bir
ikaz sesi duyarsýnýz) veya birkaç saniye
beklemek suretiyle (bir ikaz sesi iþitilmez)
onaylayýnýz.
Böylece, buzdolabý Tatil fonksiyonuna
yani enerji-tasarruf moduna girmiþtir
ve göstergede H harfi görüntülenir.
Soðutucu bölmesi için seçilen sýcaklýðý
deðiþtirmek suretiyle fonksiyonu
istenildiði zaman devre dýþý býrakýlabilir.
Dikkat!
Tatil fonksiyonu aktive edildiðinde
soðutucu bölmesi boþ olmalýdýr.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
13
electrolux 13
Taze yiyeceklerin
soðutulmasý
En iyi performansý elde etmek için:
_ ýlýk/sýcak yiyecekleri veya
buharlaþan sývýlarý buzdolabýna
koymayýnýz;
_ yiyecekleri kapatýnýz veya sarýnýz
(özellikle de keskin bir kokusu
varsa).
_ yiyecekleri, etrafýnda hava rahatça
devir-daim yapabilecek þekilde
yerleþtiriniz.
Hýzlý Soðutma Rafý
Hýzlý Soðutma Rafý üst yuvalardan
birine yerleþtirilebilir. En iyi
performansý almak için, rafýn üstten
ikinci yuvaya yerleþtirilmesi gerekir.
Þiþe ve konserve
tutacaðýnýn çýkarýlmasý
1. Hýzlý Soðutma Rafýný tutucuyla
birlikte kabinden çýkartýnýz.
2. Tutucuyu raftan gevþetip
çýkartmak için, rafýn arka tarafýný
tutan kancalarý/braketleri eðiniz.
Þiþe ve Konserve
Tutacaðý
Þiþe ve konserve tutacaðýnýn yan
tarafý, þiþe ve konservelerin ýzgaranýn
ön kýsmýna esnek bir þekilde
yerleþtirilebilmesi için portatiftir.
Yanlara kaydýrýrken tutucunun
kolayca hareket edebilmesi için, rafý
geriye doðru bastýrýnýz.
Þiþe desteði, daha büyük þiþeleri
koymak için çekip çýkartýlabilir.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
14
14 electrolux
Karbon filtrenin takýlmasý Karbon filtrenin
deðiþtirilmesi
Ürünün tesliminde, karbon filtrenin
uzun kullaným ömrünün korunmasý
için karbon filtre bir
plastik torba içinde verilir. Filtre, kabin
açýlmadan ýzgaranýn arkasýna
yerleþtirilmelidir.
1. Kapak, ýzgaranýn saðýndaki kola
basarken ayný zamanda kapaðý
dýþarý doðru döndürerek (2)
açýlabilir.
2. Daha sonra karbon filtre, kapaðýn
arka kýsmýndaki yarýða (3)
yerleþtirilir.
Filtre, yüzeyinde parçacýklar
zarar görmeyecek þekilde
dikkatli muamele görmelidir.
En iyi performans için, karbon filtre
normal bir kullaným için yýlda bir kez
deðiþtirilmelidir.
Yeni karbon filtreleri, yerel
satýcýnýzdan satýn alabilirsiniz.
1. Filtre, ýzgaranýn arka kýsmýna
yerleþtirilir ve kapak açýlarak
eriþilebilir. Kapak, ýzgaranýn
saðýndaki kola basarken ayný
zamanda kapaðý dýþarý doðru
döndürerek (2) açýlabilir.
2. Daha sonra karbon filtre
yarýðýndan (3) çýkartýlýr.
3. Yeni karbon filtre bu yarýða
yerleþtirilir.
Filtre, yüzeyinde parçacýklar
zarar görmeyecek þekilde
dikkatli muamele görmelidir.
1
1
2
2
3
3
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
15
electrolux 15
Portatif raflar
Buzdolabýnýn yan panellerinde bir dizi
raf kýlavuzlarý bulunmaktadýr, bunlarý
kullanarak raflarý istediðiniz gibi
yerleþtirebilirsiniz.
Kapý raflarýnýn
konumlandýrýlmasý
D338
Þiþe rafý
Þiþeleri rafa, þiþelerin boðazý öne
bakacak þekilde yerleþtiriniz.
Önemli: Sadece açýlmamýþ þiþeleri
yatay konumda koyunuz.
Þiþe rafý, aðzý açýk þiþeleri koymak
için eðilebilir.
Bunu yapmak için, þiþe rafýný
yukarýya doðru eðilene kadar öne
doðru çekiniz, daha sonra ön desteði
bir üst kýlavuza geçiriniz.
Farklý ebatlardaki yiyecek paketlerini
yerleþtirebilmek için, kapak raflarý farklý
yüksekliklere ayarlanabilir.
Bu ayarlamalarý yapmak için
aþaðýdaki iþlemleri uygulayýnýz: Raf
yerinden çýkýncaya kadar oklarýn
yönünde kademe kademe çekiniz,
daha sonra istediðiniz þekilde
konumlandýrýnýz.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
16
16 electrolux
TAVSÝYELER
Soðutma tavsiyeleri
Faydalý tavsiyeler
Et (her türlü): polietilen torbalara
koyunuz ve sebze çekmecesinin
üstündeki cam rafa yerleþtiriniz.
Güvenlik açýsýndan, bu þekilde
sadece bir veya iki gün muhafaza
ediniz.
Piþmiþ yiyecekler, soðuk yemekler,
v.s.: bunlarýn aðzý kapalý olmak
suretiyle herhangi bir rafa
yerleþtirilebilir.
Meyve ve sebzeler: bunlar iyice
temizlenmeli ve temin edilmiþ özel
çekmecelere yerleþtirilmelidir.
Tereyaðý ve peynir: bunlar, içine
havanýn mümkün olduðunca
girmemesi için özel hava-geçirmez
kaplara konulmalý veya alüminyum
folyoya sarýlmalý ya da polietilen
torbalara konulmalýdýr.
Süt þiþeleri: bunlarýn aðzý kapaklý
olmalý ve kapýdaki þiþe raflarýna
yerleþtirilmelidir.
Muzlar, patatesler, soðanlar ve
sarýmsaklar (paketli deðilse),
buzdolabýna konulmamalýdýr.
BAKIM
Herhangi bir bakým iþlemi
yapmadan önce, cihazýn fiþini
prizden çekiniz.
Uyarý
Bu cihaz, soðutma devrelerinde
hidrokarbonlar içermektedir;
dolayýsýyla bakým ve doldurma
iþlemleri sadece yetkili
teknisyenler tarafýndan
yapýlmalýdýr.
Periyodik temizlik
Birçok tescilli mutfak yüzeyi
temizleyicisi, bu cihazda kullanýlan
plastik aksamlara zarar verici
kimyasal maddeler içermektedir. Bu
sebeple, cihazýn dýþ kasasýný sadece
içine biraz yýkama sývýsý eklenmiþ ýlýk
su ile temizlemenizi tavsiye ederiz.
Cihazýn iç kýsmýný ýlýk su ve sodalý
karbonatla temizleyiniz.
Ýyice durulayýp, kurulayýnýz.
Cihazýn arka tarafýndaki
yoðuþturucuyu (siyah ýzgara) ve
kompresörü bir fýrça veya bir
vakumlu temizlik aygýtý ile
temizleyiniz. Bu iþlem, cihazýn
performansýný artýrýr ve elektrik
tüketimini azaltýr.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
17
electrolux 17
Kulaným-dýþý kalma
süreleri
Cihaz uzunca bir süre kullanýlmayacaksa,
aþaðýdaki önlemleri alýnýz:
_ fiþini prizden çekiniz;
_ içindeki tüm yiyecekleri çýkarýnýz;
_ buz çözme iþlemi uygulayýnýz ve
cihazýn içini ve aksesuarlarýný
temizleyiniz;
_ kötü kokularýn oluþmasýný önlemek
için havanýn devir-daim yapabilmesi
amacýyla kapýsýný hafif aralýk
býrakýnýz.
Dahili ýþýk
Eðer lambanýn deðiþtirilmesi gerekirse,
arka kancaya bastýrýnýz ve ayný anda
kapaðý ok ile belirtilen yönde kaydýrýnýz.
Dikkat
Lambayý, ayný güçteki bir yenisi ile
deðiþtiriniz (maksimum güç ýþýk difüzörü
üzerinde gösterilmektedir).
D037
Buz çözme
Soðutucu bölmesinin buharlaþtýrýcý
devresindeki buzlar, normal çalýþma
esnasýnda motor kompresörü her
durduðunda otomatik olarak giderilir.
Buz çözme suyu bir kanal vasýtasýyla
motor kompresörü üzerinden geçerek
buharlaþtýrýldýðý yer olan cihazýn arka
tarafýndaki özel bir kaba boþaltýlýr.
Suyun taþmasýný ve içerdeki
yiyeceklerin üzerine damlamasýný
önlemek için, soðutucu bölmesi
kanalýnýn ortasýndaki buz çözme
suyu tahliye deliðinin periyodik
olarak temizlenmesi önemlidir.
Tahliye deliðine takýlý halde
bulunan özel temizleyiciyi
kullanýnýz.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
18
18 electrolux
TEKNÝK BÝLGÝLER
Net Soðutma Kapasitesi lt.
Enerji Tüketimi kWs/24s
Enerji Tüketimi kWs/yýl
375
0,400
146
Boyutlar mm
Yükseklik
1800
Geniþlik
600
Derinlik
645
Teknik bilgiler, cihazýn iç sol tarafýndaki veri etiketinde belirtilmektedir.
MÜÞTERÝ HÝZMETÝ VE
YEDEK PARÇALAR
Eðer cihaz düzgün çalýþmýyorsa,
aþaðýdaki hususlarý kontrol ediniz:
• fiþin prize tam oturup oturmadýðýný ve
açma düðmesine basýlýp
basýlmadýðýný;
• prize elektrik akýmý gelip gelmediðini
(baþka bir cihazý ayný prize takarak
deneyiniz);
• Eðer kabinin alt kýsmýnda su
damlalarý varsa, buz çözme suyu
tahliye menfezinin týkalý olup
olmadýðýný (“Buz çözme” bölümüne
bakýnýz).
• Eðer yukarýdaki kontrolleri yaptýktan
sonra cihazýnýz hala düzgün
çalýþmýyorsa, size en yakýn yetkili
servise baþvurunuz.
Servisin en hýzlý þekilde verilmesi için,
garanti sertifikasýnda veya cihazýn iç
kýsmýnda sol alt tarafta bulunan veri
etiketinde yazýlý cihaz modelini ve seri
numarasýný yetkili servise
baþvurduðunuzda vermeniz önem arz
etmektedir.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
19
electrolux 19
MONTAJ
Yer
Elektrik baðlantýsý
100 mm
Cihaz, kalorifer, ýsýtýcý kazan, direk
güneþ ýþýðý gibi ýsý kaynaklarýndan
yeterince uzaða monte edilmelidir.
Havanýn, kabinin arka tarafýnda
rahatça devir-daim yapabildiðinden
emin olunuz. En iyi performansý elde
etmek için; eðer cihaz bir asma tavan
altýna monte edilmiþse, cihaz
kabininin üstü ile duvar arasýndaki
minimum boþluk en az 100 mm
olmalýdýr. Bununla birlikte, ideal olarak
cihazýn asma tavanlar altýna
yerleþtirilmemelidir. Kabinin altýndaki
ayarlanabilir ayaklarýn biri veya daha
fazlasý kullanýlarak doðru düzlemsellik
elde edilir.
Cihazýn fiþini prize takmadan önce,
seri numarasý etiketinde yazýlý voltaj
ve frekans deðerlerinin evinizin
elektrik beslemesininki ile ayný
olduðundan emin olunuz. Voltaj,
nominal gerilimin ±%6’sý oranýnda
deðiþebilir.
Farklý voltajlarda çalýþtýrmak için,
uygun boyutta bir oto-transformatörü
kullanýlmalýdýr.
Cihaz topraklanmalýdýr.
Elektrik kablosunun fiþi bu amaca
yönelik olarak bir kontak ile donatýlmýþtýr.
Eðer evin elektrik prizi topraklý
deðilse, yürürlükteki kanunlara uygun
olarak ve bir uzman teknisyene
danýþarak cihazý ayrý bir toprak
hattýna baðlayýnýz.
Üretici firma, yukarýda belirtilen
güvenlik önlemlerine uyulamamasý
halinde sorumluluk kabul etmez.
Bu cihaz, aþaðýdaki E.E.C.
direktifleri ile uyumludur:
10 mm
10 mm
_
NP00
Dikkat
Cihazýn fiþini elektrik prizinden
çekebilmek mümkün olmalýdýr;
dolayýsýyla fiþ, cihaz kurulumundan
sonra kolay eriþilebilir olmalýdýr.
87/308 EEC - 2/6/87 tarihli radyo
paraziti indirgeme direktifi.
_ 73/23 EEC - 19.2.73 tarihli (Düþük
Voltaj Direktifi) ve müteakip
modifikasyonlarý;
_ 89/336 EEC - 3.5.89 tarihli
(Elektromanyetik Uyumluluk Direktifi)
ve müteakip modifikasyonlarý.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
20
20 electrolux
Raf tutucular
Arka aralayýcýlar
Cihazýnýz, nakliye esnasýnda raflarýn sabit
durmasýný saðlayan raf tutucular ile
donatýlmýþtýr.
Belgelerin içinde bulunduðu
torbada, þekilde gösterildiði gibi
takýlmasý gereken iki aralayýcý
tampon bulunmaktadýr.
Vidalarý gevþetiniz ve aralayýcýyý vida
baþýnýn altýna takýnýz, daha sonra
vidalarý geri sýkýnýz.
Bunlarý çýkartmak için:
Raf tutucularýný ok yönünde kaydýrýnýz,
rafý arka tarafýndan kaldýrýnýz ve serbest
kalana kadar öne doðru itiniz ve tutucularý
çýkartýnýz.
A
B
C
PR153
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
21
electrolux 21
Kapý açýlma yönünün
deðiþtirilmesi
Herhangi bir iþlem yapmadan önce,
cihazýn fiþini prizden çekiniz.
Kapýnýn açýlma yönünü deðiþtirmek için,
aþaðýdaki iþlemleri yapýnýz:
_ Aþaðýdaki iþlemler gerçekleþtirilmesi
esnasýnda, cihazýn kapýlarýný saðlam
bir þekilde tutacak bir kiþi ile birlikte
çalýþmanýzý tavsiye ederiz.
_ Kapýyý, cihazý dik bir konumda iken
açýnýz. Vidalarýný sökünüz ve kapýnýn
plastik kenar pervazýný çýkarýnýz.
_ Küçük plastik kapaðý kapýnýn plastik
pervazýndan çýkarýnýz ve ters tarafa
(d) takýnýz.
b
a
c
_ Bir alet kullanarak (e) kapaðýný
çýkarýnýz, alt menteþe pimini (f)
sökünüz ve bunu ters tarafa takýnýz.
_ Kapaðý (e) tekrar ters taraftaki kýsma
takýnýz.
_ Kapýyý geri takýnýz.
_ Kapýlarýn ön bordlarýnýn üst kýsmýn ön
borduna paralel olmasýna dikkat
ediniz.
_ Kapý durdurucuyu ters tarafa takýnýz.
_ Üst menteþeyi (kullaným talimat
kitapçýðý torbasýnda bulunmaktadýr)
ters tarafa yerleþtirip takýnýz.
_ Yeni kapak menteþesinin kapaðýný
takýnýz (kullaným talimat kitapçýðý
torbasýnda bulunmaktadýr).
_ Cihazý arkasýnýn üstüne yatýrýnýz.
_ Menteþe kapaðýnýn (a) vidasýný
sökünüz.
_ Üst menteþenin (b) vidasýný söküp
çýkartýnýz.
_ Vidayý sökünüz ve kapýnýn durdurucu
aksamýný (c) çýkarýnýz.
_ Kapýyý çýkartýnýz.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
22
22 electrolux
• Cihazý dikey pozisyona getiriniz.
• Kapýyý açýnýz ve vidalarý kullanarak
üst kapýnýn plastik pervazýný yeniden
konumlandýrýnýz.
Uyarý
Kapýlarýn açýlma yönlerini
deðiþtirdikten sonra, tüm vidalarýn
uygun þekilde sýkýlmýþ olduðundan ve
mýknatýslý contanýn kabine tam
yapýþmýþ olduðundan emin olunuz.
Eðer ortam sýcaklýðý soðuk ise (yani
Kýþ mevsimi gibi), contalar kabine
tam olarak oturmayabilir. Böyle bir
durumda, contalarýn doðal olarak
oturmasýný bekleyiniz veya ilgili kýsmý
normal bir saç kurutucu makinesi ile
ýsýtarak bu süreci hýzlandýrýnýz. Cihazý
arkasýnýn üstüne yatýrýnýz.
• Kulpu ters tarafa takýnýz, plastik
týpalarý (kullaným talimat kitapçýðý
torbasýnda bulunmaktadýr) sol açma
kýsmýndaki deliklere takýnýz.
Cihazý yeniden konumlandýrýp
düzlemselliðini ayarlayýnýz, en az
iki saat bekleyiniz ve daha sonra
cihazýn fiþini tekrar prize takýnýz.
Yukarýda belirtilen iþlemleri yapmak
istememeniz halinde, size en yakýn
Yetkili Servise baþvurunuz. Yetkili Servis
uzmaný, masrafý size ait olmak üzere
kapý açýlma yönünü deðiþtirme iþlemini
yapacaktýr.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
23
electrolux 23
Garanti/Müþteri hizmetleri
GARANTÝ ÞARTLARI
1. Garanti süresi, malýn teslim tarihinden itibaren baþlar ve
• Fýrýn-Çamaþýr-Bulaþýk Makineleri-Soðutucu & Dondurucular-Split klimalar ve
Mikrodalgalar 3 (ÜÇ) yýl.
• Süpürge-Ocak-Asprirator-Davlumbaz-Su ýsýtýcýlarý-Küçük ev aletleri 2 (ÝKÝ) yýldýr.
2. Malýn bütün parçalarý dahil olmak üzere tamamý Firmamýzýn garantisi
kapsamýndadýr.
3. Malýn garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda, tamirde geçen süre
garanti süresine eklenir. Malýn tamir süresi en fazla 30 iþ günüdür. Bu süre,
mala iliþkin arýzanýn servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamasý
durumunda, malýn satýcýsý, bayii, acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya
imalatçýsýndan birisine bildirim tarihinden itibaren baþlar. Sanayi malýnýn
arýzasýnýn 15 iþ günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçý veya ithalatçý;
malýn tamiri tamamlanýncaya kadar, benzer özelliklere sahip baþka bir sanayi
malýný tüketicinin kullanýmýna tahsis etmek zorundadýr.
4. Malýn garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve iþçilik, gerekse montaj
hatalarýndan dolayý arýzalanmasý halinde, iþçilik masrafý, deðiþtirilen parça
bedeli yada baþka herhangi bir ad altýnda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri
yapýlacaktýr.
5. Malýn ;
– Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydýyla bir yýl
içerisinde, ayný arýzayý ikiden fazla tekrarlamasý veya farklý arýzalarýn dörtten
fazla ortaya çýkmasý sonucu maldan yararlanamamanýn süreklilik kazanmasý,
– Tamiri için gereken azami sürenin aþýlmasý,
– Servis istasyonunun mevcut olmamasý halinde sýrasýyla satýcýsý, bayii,
acentasý, temsilciliði, ithalatçýsý veya imalatçýsýndan birisinin düzenleyeceði
raporla arýzanýn tamirinin mümkün bulunmadýðýnýn belirlenmesi, durumlarýnda
ücretsiz olarak deðiþtirme iþlemi yapýlacaktýr.
6. Malýn kullanma kýlavuzunda yer alan hususlara aykýrý kullanýlmasýndan
kaynaklanan arýzalar garanti kapsamý dýþýndadýr.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çýkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret
Bakanlýðý Tüketicinin ve Rekabetinin Korunmasý Genel Müdürlüðü'ne
baþvurulabilir.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
24
24 electrolux
Buna göre
Electrolux'ün Electrolux, AEG-Electrolux, Progress markalý mamulleri için
verdiði garanti, aþaðýdaki durumlarda geçerli olmaz.
– Kullanma Kýlavuzunda belirtilen talimatlarýn dýþýndaki kullanýmlar,
– Tüketiciye teslimden sonra oluþabilecek kýrýk, çizik ve hasarlar (taþýma, çarpma,
düþürme, vs)
– Mamulü; uygun olmayan elektrik tesisatýnda veya kullanýlmasý öngörülen voltaj
dýþýnda kullanma,
– Gereken onarým için Yetkili Servise baþvurmadan önce Electrolux Yetkili Servis
Personeli dýþýnda bir kimsenin cihazýn onarýmýna, bakýmýna veya tadiline
kalkýþmýþ olmasý durumlarýnda,
– Yukarýda belirtilen maddeler kapsamýnda olan arýzalar ücret karþýlýðý yapýlýr.
– Arýzalarýn giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tesbiti ve
deðiþtirilecek parçalarýn saptanmasý tamamen firmamýza aittir.
– Garanti Belgesi üzerinde tahrifat yapýldýðý mamul üzerindeki orijinal seri
numarasý kaldýrýldýðý veya tahrip edildiði taktirde bu belge hükümden düþer.
Garanti Belgesi'nin geçerlilik süresi 3 yýldýr ve onay tarihi esas alýnarak her yýl vize
edilir. Geçerlilik süresinin dolmasýna müteakip 3 ay içerisinde vizesi yaptýrýlmayan
belgeler geçersiz sayýlýr. Belgesi iptal edilen veya geçersiz sayýlan imalatçý ve /
veya ithalatçýlara ayný ürün için 6 ay süre ile yeni belge tanzim edilemez.
ÝMALATÇI / ÝTHALATÇI FÝRMANIN
ÜNVANI: ELECTROLUX Dayanýklý Tüketim Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Þ.
MERKEZ ADRESÝ: Tarlabaþý Cad.No : 35 34437 Taksim / ÝSTANBUL
TELEFONU: 0 212 293 10 20 (Pbx)
FAX: 0 212 251 60 94
www.electrolux.com.tr
Ürününüz ile ilgili teknik sorunlarýn oluþmasý halinde bölgenizde size en
yakýn Yetkili servisimiz ile irtibat kurabilmeniz için Tüketici Danýþma
Merkezimizi arayýnýz
ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: 0 800 211 60 32
AEG-ELECTROLUX TÜKETÝCÝ DANIÞMA MERKEZÝ: 0 800 211 61 69
Lütfen Yetkili servisimizi aramadan önce aþaðýdaki bilgileri hazýrlayalým.
1. Ýsim ve adres bilgisi
2. Telefon numaranýz
3. Arýzanýn tam olarak tanýmlanmasý
4. Model-üretim numarasý ve seri numara bilgisi (Ürün üzerindeki etikette
mevcut)
5. Satýn alma tarihi.
* Unutmayýnýzki hizmetinizi garantili olarak yaptýrabilmeniz için faturanýzý
ve diðer tüm servis hizmetlerine ait dokümanlarý Yetkili Servis'e ibra
etmek zorundasýnýz.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
25
electrolux 25
MARKA
ONAY TARÝHÝ BELGE NO.
Ürün Grubu
Electrolux
Split Klima
Mikrdalga Fýrýn
Solo Fýrýnlar
Ocak
Þofben/Termosifon
Kurutma Makineleri
Derin Dondurucular
Elektrik Süpürgeleri
Bulaþýk Makinalarý
Soðutucular
Aspiratör/Davlumbazlar
Çamaþýr Makinalarý
Ekmek Kýzartýcý
Fritöz
Hava Temizleyici
Kahve Makinasý
Meyva Sýkacaðý
Mikser
Saç Kurutma Makinasý
Kettle Su Isýtýcý
Ütü
07.05.2003/14212
14.11.2002/2082
14.11.2002/2083
14.11.2002/2085
14.11.2002/2086
15.02.2002/8602
16.10.2002/6431
29.07.2002/1546
29.07.2002/1547
29.07.2002/1548
29.07.2002/1549
29.07.2002/1552
AEG-Electrolux
09.06.2004/ 19757
27.03.2002/2639
12.02.2002/2415
12.02.2002/2538
13.07.2004/20362
25.04.2002/6917
16.10.2002/6432
12.02.2002/2391
12.02.2002/2392
12.02.2002/2393
12.02.2002/2414
12.02.2002/2390
27.03.2002/5046
25.04.2002/6234
27.03.2002/5048
27.03.2002/2640
25.04.2002/6233
25.04.2002/5409
25.04.2002/5407
16.10.2002/5820
27.03.2002/2641
G. SÜRE
3
3
3
2
2
3
3
2
3
3
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
YIL
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
26 electrolux
08:10
Pagina
26
electrolux 26
AVRUPA GARANTÝSÝ
Bu cihaz, cihaz garanti belgesinde yazýlý veya kanunlarca belirlenen süre
boyunca, kýlavuzun arkasýnda liste halinde verilen ülkelerin her birinde
Elektrolux tarafýndan garantilidir. Eðer aþaðýda liste halinde belirtilen bu ülkelerin
birinden diðerine taþýnýrsanýz, cihazýn garantisi de aþaðýdaki þartlar dahilinde
sizinle birlikte yer deðiþtirmiþ olacaktýr:
• Cihazýn garantisi, ürünün satýcýsý tarafýndan verilen geçerli bir satýn alma
belgesinin ibrazý ile kanýtlayacaðýnýz tarih olan cihazý ilk satýn aldýðýnýz tarihte
baþlar.
• Cihazýn garantisi ayný süre için geçerli ve cihazýn bu özel modeli ve tipi için
yeni ikamet edeceðiniz ülkede geçerli iþçilik ve parçalarla ilgili olarak ayný
içeriðe sahip olacaktýr.
• Cihazýn garantisi, cihazý satýn alan ilk kiþiye mahsustur ve baþka bir
kullanýcýya devredilemez.
• Cihaz, Electrolux tarafýndan verilen talimatlar uyarýnca monte edilir ve
kullanýlýr ve sadece ev içi kullaným amaçlýdýr, yani ticari kullaným amaçlý
deðildir.
• Cihaz, yeni ikamet edeceðiniz ülkede yürürlükte bulunan ilgili tüm kanunlar
uyarýnca monte edilmelidir.
Bu Avrupa Garantisinin hükümleri, kanunlarca size tanýnan herhangi bir haktan
etkilenmez.
Üretim Yeri:
Electrolux Susegana Factory
Via Foresto Est 31025
Santa Lucia Di Piave / TV
Italy
Ücretsiz Tüketici Danisma Hatti
0 800 211 60 32
Cihazinizin kullanim ömrü 10 yildir. Kullanim ömrü, üretici ve/veya ithalatçi firmanin cihazinizla ilgili yedek
parça temini ve bakim süresini ifade eder.
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
27
electrolux 27
www.electrolux.com
Albania
+35 5 4 261 450
Belgique/België/Belgien +32 2 363 04 44
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12 Budģjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300,Km.29,900 Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70 4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500 C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkiŝ 29, LT-09108 Vilnius
Luxembourg
+35 2 42 43 13 01
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39 Quinta da Fonte-Edificio Gonçalves Zarco-Q 35-2774-518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz-Suisse-Svizzera +41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Trţaška 132, 1000 Ljubljana
Slovenija
+38 61 24 25 731
Slovensko
+421 2 43 33 43 22 Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiěe SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Suomi
+35 8 26 22 33 00
Sverige
+46 (0)771 76 76 76 Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25 TarlabaŏŽ caddesi no : 35 Taksim ástanbul
Россия
+7 095 937 7837
Konepajanranta 4, 28100 Pori
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ "Олимпик"
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
28
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
29
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
30
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
08:10
Pagina
31
2223 42171_TR_mono_ver5.qxd
16/11/2006
www.electrolux.com
www.electrolux.com.tr
2223 421-71-00 15112006
08:10
Pagina
32
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising