Zanussi | FCS720C | User manual | ZANUSSI FCS720C Kasutusjuhend

ZANUSSI FCS720C Kasutusjuhend
PESUMASIN
FCS 720C
KASUTUSJUHEND
Sisukord
Kasutajale
Juhised paigaldajale
Ohutusalane informatsioon
3
Seadme kirjeldus
4-5
Tehnilised andmed
14
Pakendi eemaldamine
15
− Kahjustused
− Eest- ja tagavaade
− Seadme tõstmine
− Juhtpaneel
− Transporditoed
Programmitabel
− Pakkematerjalide tähistus
6-7
Pesupesemisest üldiselt
Paigaldamine
8
− Pesu- ja loputusvahendid
− Pesumasina asend
− Sümbolid
− Täitevoolik
16-17
− Tühjendusvoolik
Kasutamine
10
− Elektriühendus
− Pesu panemine pesumasinasse
− Pesu- ja loputusvahendite doseerimine
− Masina sisselülitamine
Hooldus
11-12
− Väliskorpus
− Pesuvahendite sahtel
− Sahtli sisemus
− Pesumasina puhastamine
− Katlakivi eemaldamine
− Jäätumise eest kaitsmine
Veaotsing
13
Teenindus
14
− Teenindus ja varuosad
Seade vastab järgmistele EL direktiividele:
−
−
73/23/EEC 19.02.1973 - Madalpingedirektiiv.
89/336/EMÜ, 03.05.1989 (ning selle muudatus 92/31/EMÜ) – Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv.
2
Ohutusalane informatsioon
Lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja tutvuge selles esitatud juhiste, nõuannete ja hoiatustega enne
pesumasina paigaldamist ja kasutamist. Asjatute rikete ja õnnetuste vältimiseks on oluline, et kõik
pesumasina kasutajad tutvuksid hoolikalt seadme kasutamise ja ohutusega. Hoidke kasutusjuhend
alles ja edastage see kolimisel või seadme omaniku vahetumisel, et kõik pesumasina kasutajad saaksid
tutvuda seadme erinevate funktsioonidega ja ohutusjuhistega.
Paigaldus ja hooldus
Kasutamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Enne seadme kasutamist tuleb eemaldada kõik
pakkematerjalid ja transporditoed. Vastasel korral
võivad kahjustuda nii masin kui ka muu kodune
vara. Vaadake peatükki „Transporditoed“.
Kõik paigaldus- ja muud tööd tuleb jätta pädeva
spetsialisti hooleks, kes teostab need vastavalt
kasutus- ja paigaldusjuhistele. Asjatundmatult
teostatud töö võib halvendada seadme
efektiivsust ja põhjustada esemete kahjustusi
ning kehavigastusi. Enne remonditööde
alustamist tuleb seade vooluvõrgust lahutada.
Selleks eemaldage pistik seinakontaktist või
sulavkaitse elektrikilbist.
Seadme teisaldamisel olge ettevaatlik, kuna
seade on raske. Ärge kunagi tõstke seadet
hoides juhtpaneelist, luugist või
pesuainetesahtlist.
Pesumasina asukohaks on soovitav valida
põrandaäravooluga ruum.
Pesumasina tohib ühendada ainult maandatud
seinakontakti. Seinakontakt peab olema kergesti
ligipääsetav.
Kui toitejuhe on kahjustunud või see on vaja
pikema vastu välja vahetada, tuleb lasta tootja
poolt volitatud hoolduskeskusel paigaldada uus
juhe.
Kandke seadme liigutamise käigus hoolt, et
seadme toitejuhe ja voolikud ei oleks paindes või
keerdus, nt seoses paigaldamise või
puhastamisega.
Kui pesumasin paigaldatakse vaibale, siis
veenduge, et õhuliikumine seadme all ei oleks
takistatud.
Tehnilist hooldust ja võimalikke remonttöid tohib
teostada ainult volitatud hooldusremondikoda.
Kasutage ainult originaalvaruosasid. Ärge püüdke
kunagi ise seadet remontida.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Laste ohutus
•
•
•
•
•
Pesumasinat tohivad kasutada ainult
täiskasvanud. Ärge lubage lastel seadme
juhtnuppude või detailidega mängida.
Ärge unustage, et kilest pakkematerjalid ja kotid
on ohtlikud väikelastele.
Enne pesu asetamist masinasse veenduge, et
pesumasina trumlis ei ole võõrkehasid ega
lemmikloomasid.
Pesemise ajal pesumasina luuk kuumeneb ja
seda ei tohiks puutuda. Ärge lubage lastel
pesumasina töötamise ajal selle läheduses
viibida.
•
•
•
•
3
Pesumasin on ette nähtud üksnes koduses
majapidamises kasutatavate tavaliste
riideesemete pesemiseks vastavalt käesolevale
kasutusjuhendile. Igasugune muuks otstarbeks
kasutamine võib põhjustada kehavigastusi ja
kahjustada materiaalseid varasid.
Peske üksnes masinpestavaid tekstiilesemeid.
Ebaselgetel juhtudel, mil vajate informatsiooni,
võtke ühendust riideesemete tootja või neid
müünud kauplusega.
Järgige riietusesemete pesuetikettide sümboleid
ja hoolitsege selle eest, et tõmblukud ja nööbidtrukid oleksid kinni.
Mündid, haaknõelad, naelad, kruvid või muud
kõvad esemed võivad masinat tõsiselt
kahjustada. Hoolitsege selle eest, et enne
pesemist oleksid kõik taskud tühjendatud .
Eemaldage rooste-, värvi-, tindi- ja rohuplekid
enne pesu.
Ärge peske masinas rebenenud või väga kulunud
riideesemeid.
Peske õhukesi sukki, paelu, pitse jne. pesukotis,
kuna vastasel korral võivad need sattuda sise- ja
välistrumli vahele.
Kemikaalidega, nagu plekieemaldusvahendite,
vedelate puhastusvahendite ja muude sarnaste
ainetega kokkupuutes olnud riideesemeid ei tohi
pesumasinas pesta enne, kui neid on eelnevalt
hoolikalt loputatud.
Masinas pestavad tugikaartega rinnahoidjad jm.
sellised pesuesemed tuleb asetada pesukotti.
Kasutage üksnes masinpesuks ettenähtud
pesemisvahendeid.
Järgige alati pesemis- ja loputusvahendi tootja
poolt antud doseerimisjuhiseid. Üledoseerimine
võib kahjustada pestavaid tekstiilesemeid.
Ärge täitke trumlit ülemäära. See halvendab
pesemistulemust ja pestavad tekstiilesemed
võivad kahjustuda.
Enne luugi avamist kontrollige alati läbi
vaateklaasi, et vesi on välja pumbatud.
Ärge jätke masinat töötamise ajal järelvalveta.
Katkestage elektri- ja veeühendus alati koheselt
pärast masina kasutamist . Tõmmake pistikust,
mitte juhtmest.
Jätke luuk veidi avatuks, kui masinat ei kasutata.
See aitab vältida kopitanud lõhna tekkimist.
Jälgige, et masin ei oleks puhastamise või
hoolduse ajal elektrivõrku ühendatud.
Seadme kirjeldus
Eestvaade
Juhtpaneel
Luuk
Luugi käepide
Reguleeritavad jalad
Tagantvaade
Koht transporditugede
hoiustamiseks
Toitejuhe
Tühjendusvoolik
Täitevoolik
4
Juhtpaneel
Juhtnupud
Selektorid ja pesuvahendisahtel
1
Masin käivitatakse nupule vajutades, kui
eelnevalt on valitud pesuprogramm ja
temperatuur. (Vaata ka peatükki Märgutuli.)
3
Temperatuuriselektor - Seadistus
järgige pesuetikettide sümboleid.
2
Kui see valikfunktsioon on valitud, siis
pesuprogramm seiskub, kui pestavad
riideesemed on viimases loputusvees.
Sünteetika-, peenpesu- ja villapesuprogrammide puhul kahandab funktsioon
materialide kortsumise miinimumini.
Loputusvette jätmise pesuprogrammi
väljalülitamiseks tuleb selektornupp vajutada
väljalülitatud asendisse.
Programm teostab siis tsentrifuugimise ja
loputusveest tühjendamise.
Kui soovitakse üksnes loputusveest
tühjendada, tuleb programmiselektor käsitsi
keerata programmiasendisse L.
Soovitav on, et käivitusnupp oleks
programmiselektori keeramise ajal väljalülitatud
asendis.
Kui uus programmiseadistus on valitud,
vajutatakse käivitusnupule uuesti ja programmil
lastakse lõpuni töötada.
4
Programmiselektor – Keeratakse päripäeva
suunas soovitud programmi tähistuseni.
Vaata selgitusi programmide kohta lk. 6 - 7.
5
Pesuvahendisahtel – On jagatud kaheks
jaotusvaheks, pesuvahendi ja loputusvahendi
jaoks. Eelpesuvahend lisatakse otse trumlisse.
6
Märgutuli – Süttib u. 5 sekundit pärast
käivitusnupule vajutamist, samas lukustub luuk
elektriliselt ja masin käivitub.
Kui masin on programmi lõpetanud, võite
ohutustehnilistel põhjustel avada luugi alles siis,
kui märgutule kustumisest on möödunud umbes
2 - 3 minutit.
7
Koht programmiskeemi jaoks (Kleebis)
5
- 90 °C,
Programmitabel
Valge- Kirjupesu (3,0 kg kuiva pesu)
Pesu
Valge pesu
Valge pesu
Kirjupesu
Kirjupesu
Kiirpesu
Määrdumuse
Temperatuur
Programm
aste
°C
Eriti määrdunud
Normaalselt
määrdunud
Normaalselt
määrdunud
Normaalselt
määrdunud
Kergelt
määrdunud
A
90
B
90
B
60
C
D
40
30 - 40
Programmi
kestvus
Programmi
kirjeldus
u. 147
Eelpesu ja
põhipesu 90 °C.
3 loputust ja
tsentrifuug 700
p/min.
u. 135
Ilma eelpesuta
põhipesu 90 °C.
3 loputust ja
tsentrifuug 700
p/min.
u. 135
Ilma eelpesuta
põhipesu 60 °C.
3 loputust ja
tsentrifuug 700
p/min.
u. 110
Ilma eelpesuta
põhipesu 40 °C.
3 loputust ja
tsentrifuug 700
p/min.
u. 91
Ilma eelpesuta
põhipesu 30 °C –
40 °C.
3 loputust ja
tsentrifuug 700
p/min.
Tsentrifuug
E
u. 8
Tühjendamine ja
tsentrifuug 700
p/min.
Tühjendamine
L
u. 2
Tühjendamine
6
Sünteetika ja peenpesu (1,5 kg kuiva pesu)
Villapesu (1,0 kg kuiva pesu)
Pesu
Kergestihoold
atavad
Kergestihoold
atavad
Peenpesu
Villase pesu
Määrdumuse
aste
Normaalselt
määrdunud
Kergelt
määrdunud
Normaalselt
määrdunud
Kergelt
määrdunud
Programm
Temperatuur
°C
F
60
G
40
F
30 - 40
H
- 30
Programmi
kestvus
Programmi
kirjeldus
u. 74
Ilma eelpesuta
põhipesu 60 °C.
3 loputust ja
tsentrifuug 600
p/min.
u. 74
Ilma eelpesuta
põhipesu 40 °C.
3 loputust ja
tsentrifuug 600
p/min.
u. 56
Ilma eelpesuta
põhipesu 30 °C –
40 °C.
3 loputust ja
tsentrifuug 600
p/min.
u. 50
Ilma eelpesuta
põhipesu
30 °C.
3 loputust ja
tsentrifuug 600
p/min.
Tsentrifuug
K
u. 8
Tühjendamine ja
tsentrifuug 600
p/min.
Tühjendamine
L
u. 2
Tühjendamine
Loputusvette jätmine - Sünteetika, peen- ja villapesuprogrammide puhul on võimalik valida loputusvette
jätmise funktsiooni.
Valik tehakse pesumasina juhtpaneelil paiknevale selektornupule vajutades.
Valikfunktsioon seiskab pesuprogrammi, kui pestavad riideesemed on viimases loputusvees.
See kahandab miinimumini sünteetiliste tehiskiudude kortsumise.
Loputusvette jätmise programmi lõpetamiseks tuleb selektornupp vajutada väljalülitatud asendisse.
Programm teostab seejärel tsentrifuugimise ja loputusveest tühjendamise.
Kui soovitakse üksnes loputusveest tühjendada, tuleb programmiselektor keerata käsitsi
programmipositsiooni L.
Soovitav on, et käivitusnupp on programmiselektori keeramise ajal väljalülitatud asendis.
Kui uus programmipositsioon on valitud, vajutatakse uuesti käivitusnupule ja lastakse programmil lõpuni
töötada.
7
Pesupesemisest üldiselt
Pesu- ja loputusvahendid
Vedelad pesuvahendid
Pesemistulemus sõltub mh. kasutatavast
pesuvahendist ja selle doseerimiskogusest.
Liiga suure koguse kasutamine on raiskamine ja
koormab ümbritsevat keskkonda.
Ka bioloogiliselt lagunevad pesuvahendid sisaldavad
aineid, mis suurtes kogustes rikuvad ökoloogilist
tasakaalu.
Madala või keskmiselt kõrge temperatuuri programmi
kasutades saab pesupulbrit asendada sobiva vedela
pesuvahendiga. Sel juhul tuleb valida ilma eelpesuta
programm. Valage vedel pesuvahend
pesuvahendisahtlisse vahetult enne programmi
käivitamist.
Kasutage üksnes kvaliteetseid, masinpesuks
ettenähtud pesuvahendeid.
Loputusvahendid
Võimalik loputusvahend valatakse pesuvahendisahtli
parempoolsesse jaotusvahesse.
Loputusvahendi lisamine on kasuks eelkõige siis, kui
pesu kuivatatakse kuivatustrumlis, kuna
loputusvahend eemaldab riietest staatilise elektri.
Järgige pesuvahendi tootja poolt antud juhiseid ja
doseerige pesuvahendi kogus pesu kogusest,
määrdumisastmest ja veekaredusest lähtuvalt.
Veekareduse kohta saate informatsiooni kohalikust
veevõrguettevõttest.
Pesuvahendid
Pesuvahend valatakse pesuvahendisahtli
vasakpoolsesse jaotusvahesse enne programmi
käivitamist. Kirju pesu, peenpesu ja villase jaoks on
olemas erinevad pesuvahendid.
8
Sümbolid
Allpool tavalisemate pesuetikettide sümbolite tähendused.
Põhipesu
programm
Maksimaalne
pesuvee
temperatuur
95ºC
Maksimaalne
pesuvee
temperatuur
60ºC
Maksimaalne
pesuvee
temperatuur 40ºC
Maksimaalne
pesuvee
temperatuur
30ºC
Käsipesu
Masinpesu
keelatud
Õrna pesu
programm
Kloorpleegitamine
Kloorpleegitamine jahedas vees
Soe triikraud
max 150ºC
Triikimine
Tulikuum triikraud
max 200ºC
Keemiline
puhastus
Keemiline puhastus
kõikide lahustitega
Kuivatamine
Horisontaalne
kuivatamine
Kloorpleegitamine
keelatud
Keemiline puhastus
perklooretüleeni,
bensiini, puhta
alkoholi, R 111 & R
113 abil
Vertikaalne
kuivatamine
Leige triikraud
max 110ºC
Keemiline puhastus
bensiini, puhta
alkoholi ja
R 113 abil
Kuivatamine
riidepuul
9
Mitte triikida
Keemiline puhastus
keelatud
kõrge
temperatuuriga
madala
temperatuuriga
trummelkuivatus
Trummelkuivatus
keelatud
Kasutamine
Enne masina kasutuselevõtmist tuleb masinas
leiduva võimaliku tootmisest tingitud mustuse
eemaldamiseks rakendada pesuprogrammi ilma
masinasse pesu lisamata.
Valage trumlisse u. 1 dl pesuvahendit ja käivitage
programm G, 40 °C. Pärast programmi sooritamist on
masin kasutamiseks valmis.
Pesu panemine pesumasinasse
Avage luuk käepidemest kergelt tõmmates.
Täitke trummel ühtlaselt pesuga, asetades
vaheldumisi suuremaid ja väiksemaid riideesemeid.
Püüdke trummel alati pesuga täita,
maksimumkogused leiate programmitabelist.
Pesu koguseid vähendatakse üksnes väga
määrdunud pesu või tundlikke riideesemeid pestes.
Lihtne moodus trumli õigesti täitmise tagamiseks on
täita see täielikult kuiva pesuga ilma pesu sellesse
toppimata-surumata. Teiseks mooduseks on pesu
alguses kaaluda ja hankida sel moel kogemusi.
Sulgege luuk.
Pesu- ja loputusvahendite
doseerimine
Hea pesemistulemus sõltub osaliselt pesuvahendi
doseerimisest. Nii üle- kui ka aladoseerimine võivad
pesemistulemust halvendada.
Masinas võib kasutada üksnes masinpesuks
ettenähtud pesuvahendit.
Doseerige pakendil toodud juhistele vastavalt.
Suurendage pesuvahendi kogust, kui pesu on väga
määrdunud või kui vesi on väga kare.
Doseerige vähem, kui pesu on vaid veidike
määrdunud ja kui Te ei pese täit masinatäit pesu.
Tugev vahutamine võib olla tingitud üledoseerimisest.
Pesu- ja loputusvahend doseeritakse
pesuvahendisahtli jaotusvahedesse.
Pesuvahend valatakse suuremasse, vasakpoolsesse
jaotusvahesse (joonis 1) ja loputusvahend
väiksemasse, parempoolsesse jaotusvahesse (joonis
2). Ärge ületage loputusvahendi maksimumkoguse
markeeringut. Võimalik eelpesuvahend doseeritakse
ja lisatakse otse trumlisse.
Masina sisselülitamine
Enne käivitamist kontrollige, et
− luuk on kinni
− masin on ühendatud elektrivõrku
− veekraan on lahti keeratud
Valige temperatuur (joonis 3), programm (joonis 4) ja
võimalik lisafunktsioon enne kui käivitate masina
käivitusnupule vajutades.
Märgutuli süttib u. 5 sekundi pärast, samas luuk
lukustub elektriliselt ja masin käivitub.
10
Hooldus
Väliskorpus
Pesumasinat puhastatakse väljastpoolt õrnatoimelise
puhastusvahendiga.
Kuivatage niiske lapiga.
Alkoholi sisaldavaid puhastusvahendeid,
vedeldajaid või muid sarnaseid aineid on
keelatud kasutada.
Pesuvahendite sahtel
Aja jooksul kogunevad pesuvahenditesahtlisse pesuja loputusvahendiladestused. Seetõttu tuleb sahtlit
puhastamiseks aeg-ajalt voolava vee all loputada.
Sahtli saab vajadusel eemaldada, tõmmates sahtli
fiksaatorlukustusest mööda (joonis 1).
Pesuvahendite sahtli esiservas paikneva pihustusdüüsi saab eemaldada düüsi sissepoole pigistades ja
samal ajal seda ülespoole tõstes (joonis 2).
Düüsi tagasiasetamiseks vajutatakse seda alla, kuni
kostub selge fikseerumisklõpsatus.
Sahtli sisemus
Ka sahtli sisemusse võib jääda pesuvahendiladestusi.
Puhastage näit. vana hambaharjaga (joonis 3).
Pärast puhastamist lastakse masinal sooritada
loputusprogramm ilma pesu masinasse lisamata.
Pesumasina puhastamine
Kui pesu pestakse sageli madalatel temperatuuridel
ja/või kasutatakse väikseid pesuvahendikoguseid,
tuleb masinat mitu korda kuus seestpoolt puhastada.
See aitab vältida hallituse ja ebameeldiva lõhna
tekkimist. Doseerige normaalne kogus pesuvahendit
ja sooritage mingi pesuprogramm võimalikul kõrgel
temperatuuril ilma pesu masinasse lisamata.
11
Katlakivi eemaldus
Kui veekaredusaste on kõrgem kui 7 °dH, tuleb
pesumasinat katlakivist puhastada minimaalselt 4
korda aastas. Doseerige pesuvahendi asemel 1,5 dl
sidrunihapet ja teostage pesuprogramm võimalikul
kõrgel temperatuuril ilma pesu masinasse lisamata.
Näit. kuumutuselementidele kogunenud katlakivikiht
lühendab nende tööiga.
(Lisainformatsiooni veekareduse kohta saate
kohalikust veevõrguettevõttest.)
Jäätumise eest kaitsmine
Kui pesumasin on paigaldatud kohta, kus temperatuur
võib langeda alla 0 ºC, rakendage järgmisi abinõusid
masinas oleva vee jäätumise ja sellest tulenevate
kahjustuste vältimiseks:
•
Sulgege veekraan ja eemaldage täitevoolik kraani
küljest.
•
Valige pesuprogramm, käivitage masin ja laske
programmil hetk töötada.
•
Asetage täitevoolik põrandale.
•
Paigutage vooliku alla nõu, millesse vesi saaks
valguda.
•
Keerake programmiselektor tühjendusprogrammi
positsiooni, käivitage masin ja laske programmil
hetk töötada.
•
Eemaldage tühjendusvoolik masina tagaküljel
paiknevast hoidikust.
Asetage voolik põrandale äravooluava juurde.
Jälgige, et voolik ei satuks põranda äravooluava
veepinnast allapoole. Kui pesumasin jälle uuesti
kasutusele võetakse, tuleb täite- ja tühjendusvoolik
uuesti tagasi oma kohale asetada.
Enne esmakordset kasutamist peavad masin ja
vastav ruum olema soojenenud ja kuivad, et need
vastaksid normaalsetele töötingimustele.
Kontrollige esimeste kasutuskordade ajal, et masinas
ei oleks vaatamata ettevaatusabinõude
rakendamisele tekkinud veelekkeid põhjustavaid
jäätumiskahjustusi.
TÄHELEPANU! Seade on mõeldud kasutamiseks ja
paigaldamiseks normaalse toatemperatuuri juures.
Tootja ei vastuta jäätumisest tingitud kahjustuste
eest.
12
Veaotsing
Probleem
Kontrollige
Masin ei käivitu.
„
„
„
„
„
„
Kas käivitusnupp on alla vajutatud?
Kas pistik on seinakontakti ühendatud?
Kas kaitse on läbi põlenud?
Kas luuk on korralikult kinni?
Kas programmiselektor on õiges positsioonis?
Kas veekraan on lahti?
Masin ei võta vett.
„
„
Kas veekraan on lahti?
Kas tegemist ei või olla ajutise üldise
veekatkestusega?
Kas täitevoolik on paindes või kokku keerdunud?
Kas täitevooliku filter on umbes?
Kas veesurve on liiga madal?
„
„
„
Masin tühjeneb ja täitub samaaegselt.
„
„
Masin ei tühjene ja tsentrifuug ei tööta.
„
„
„
Masinast voolab vett või ujutab üle.
„
„
„
„
Masin vibreerib ja müriseb.
„
„
„
„
Masina luuk ei avane.
„
13
Kas tühjendusvoolik on paigaldatud liiga alla?
(Vaata Paigaldamine)
Kas tühjendusvooliku otsa ja veetoru vahel on
olemas õhuvahe? (Vaata Paigaldamine)
Kui masin tuleb tühjendada käsitsi:
Eemaldage tühjendusvoolik masina tagaküljel
paiknevast hoidikust Asetage voolik põrandale,
ots põranda äravooluava juurde.
Jälgige, et vooliku ots ei satuks põranda
äravooluava veepinnast allapoole.
Kas valitud on ikka programm, mis hõlmab endas
nii tühjendamist kui ka tsentrifuugimist?
Kas tühjendusvoolik on paindes või kokku
keerdunud?
Kas vooliku jätkamine on teostatud õigesti? (Vaata
Paigaldamine)
Kas pesuvahendit on doseeritud ülemäära?
Kas pesuvahend on ette nähtud masinpesuks?
Kas voolikud on paigaldatud õigesti? (Vaata
Paigaldamine)
Kas pesuvahenditesahtel on ummistunud?
Kas kõik transporditoed on eemaldatud?
Kas paigaldamine on teostatud õigesti ja masin
paikneb horisontaalselt?
Kas masin on paigaldatud nii, et see asetseb seina
vastas?
Kas masin toetub ikka kõigile neljale jalale?
Kas programmi lõppemisest on möödunud 2-3
minutit ja märgutuli kustunud?
Lugege peatükist Pesu asetamine masinasse,
kuidas luuki avada. Mingil juhul ei tohi masinat
avada jõuga. Võtke ühendust
Hoolduskeskusega.
Hooldus
Hooldus ja varuosad
Enne hoolduskeskuse poole pöördumist vaadake
peatüki “Veaotsing” abil, kas suudate põhjuse välja
selgitada ja rikke ise kõrvaldada.
Kui kutsute kohale hooldustehniku, kuigi vea
lahendus on veaotsingu loetelus antud, siis tuleb Teil
ise vastavad kulud kanda.
Nii on see ka siis, kui kasutate masinat muul, mitte
selleks ettenähtud otstarbel.
Pidage meeles, et elektrisüsteemi rikked tuleb jätta
alati volitatud elektriku hooleks.
Hoolduskeskusse helistades tuleb teatada toote
mudel ning toote- ja seerianumber, millised leiate
masina tüüpandmekilbilt.
Võite need andmed siinkohal üles märkida:
TÜÜP ...........................................................................
MUDEL ........................................................................
TOOTE NO ..................................................................
SEERIA.NR .................................................................
Ostukuupäev................................................................
Tehnilised andmed
MÕÕTMED
Kõrgus
Laius
Sügavus
67 cm
49,5 cm
51,5 cm
KAAL
Neto
54 kg
SOOVITUSLIKUD
PESUKOGUSED
(KUIVA PESU KOHTA)
Puuvillane
Kergestihooldatavad tekstiilid
Villane
3,0 kg
1,5 kg
1,0 kg
VEESURVE
Minimaalselt
Maksimaalselt
50 kPa (0.5 bar)
1000 kPa (10 bar)
TRUMLI MAHT
27 liitrit
TSENTRIFUUGIMINE
Maksimaalne kiirus
700 p/min
ELEKTRIÜHENDUS
Toitepinge
Võimsus
230 V -50 Hz
1900 W (230 V 10 A)
14
Pakendi eemaldamine
Kahjustused
Võimalikest transpordikahjustustest teatage
viivitamatult seadme kohaletoimetajale.
Kontrollige, et pesumasin on korras. Teatage
võimalikest kahjustustest, riketest ja puuduvatest
detailidest viivitamatult seadme müüjale.
Mingil juhul ärge andke pakkematerjale
lastele mängida.
Seadme tõstmine
Olge ettevaatlik masina tõstmisel.
Valesti tõstmine võib põhjustada kehavigastusi ja
kahjustada masinat.
Avage luuk ja haarake kinni ava ülaservast.
Tõsta võib ka kaaneplaadi tagaservast hoides.
Ärge mingil juhul tõstke masinat juhtpaneelist, luugist
või pesuvahenditesahtlist hoides (joonis 1).
Transportimistoed
Mootori ja trumli transportimiskahjustuste vältimiseks
on pesumasinasse asetatud transportimistoed.
Need tuleb eemaldada enne masina paigaldamist.
Asetage masina taha polüstüreenpakendi tükke ja
laske masin nende toel tagakülg ees vastu põrandat.
Kontrollige, et voolikud ei jääks paindesse või keerdu
(joonis 2).
Eemaldage masina põhja alt polüstüreentugialus.
Tõstke masin uuesti püsti ja eemaldage
tagaküljeplaadist 3 kruvi ja nende juurde kuuluvad
ajutised korgid (joonis 3).
Need avad tuleb sulgeda komplekti kuuluvate
plastmasskorkidega, mis on pakitud trumlis
paiknevasse plastikkotti (joonis 4).
Pakkematerjalide tähistus
Kõik pakkematerjalid on keskkonnale ohutud.
Erinevad ümbertöödeldavad plastikmaterjalid
kannavad järgmisi tähiseid:
• PE tähendab polüeteeni, millest on valmistatud
pesumasinat kattev kott ja kasutusjuhendi
pakkekott.
• PS tähistab polüstüreeni, mida on kasutatud
pakendi polsterdusdetailide valmistamiseks.
Kartongdetailid on valmistatud makulatuurist ja see
on pärast ümbertöötlemist korduvkasutatav.
Osa masina detailidest on valmistatud plastikust ja
kummist. Need on varustatud masina utiliseerimist ja
materjalide ümbertöötlemist hõlbustavate
materjalitähistustega. Materjalitähistused vastavad
rahvusvahelistele standarditele.
15
Paigaldamine
Pesumasina asend
Masin peab seisma horisontaalsel, liikumatul ja
tugeval aluspinnal ning see ei tohi paikneda mööbli
või seinte vastas. Reguleerige jalad nii, et masin
seisaks horisontaalselt tasakaalus kõigil neljal jalal
(joonis 1).
Tsentrifuugimisel masin vibreerib.
See on normaalne ning seda ei saa vältida, eriti siis,
kui masin paikneb vetruval aluspinnal.
Kui masin asetatakse vaiba peale, siis jälgige,
et takistatud ei oleks ventilatsioon masina all.
Täitevoolik
Ühendage voolik kraaniga, mille torukeerme läbimõõt
on 3/4". Vajadusel kasutage komplekti kuuluvat
kitsamat vahetükki (1/2") (joonis 2).
Täitmisvoolikut ei ole lubatud ühendada
pikendusvoolikuga. Kui voolik on liiga lühike, tuleb
kogu voolik välja vahetada pikema, selleks ettenähtud
spetsiaalvooliku vastu.
Täitmisvooliku teist, masinaga ühendatavat otsa on
võimalik pöörata mõlemas suunas.
Avage kinnitusmutter, pöörake voolikut ja keerake
mutter uuesti kinni (joonis 3).
Veenduge enne seadme paigaldamist oma
kohale, et mutter on tugevasti kinni keeratud.
Kasutage üksnes masina komplekti kuuluvat
täitevoolikut, ärge kasutage uuesti juba
kasutatud täitevoolikut.
16
Paigaldamine
Tühjendusvoolik
Masina tühjendusvoolikut võib paigaldada kolme
moodi:
Üle kraanikausi serva:
Sel juhul tühjendusvoolik kinnitatakse konksu abil
seina külge või kinnitatakse kraani külge pika nööri
abil (kuva 1) nii, et voolik ei saaks masina tühjenedes
liikuma hakata.
Otse vesilukuga:
Tühjendusvoolik ühendatakse otse kraanikausi-või
valamu vesiluku kohalt. Sellisel juhul peab
tühjendusvoolik olema mingist kohast kinnitatud
kraanikausi ülaserva kõrguselt (joonis 2).
Otse kanalisatsiooni:
Sellisel juhul tuleb voolik ühendada vertikaalse
toruga, mille kõrgus peab olema 450 - 800 mm
põrandast.
Tühjendusvooliku ja toru vahele tuleb jätta õhuvahe.
Toru siseläbimõõt peab seetõttu olema suurem
vooliku välisläbimõõdust (joonis 3).
Voolikut võib toru sisse lükata vaid 50 mm võrra ja
see tuleb sellesse asendisse fikseerida järgmise
tühjendusvooliku kaare abil.
Tühjendusvooliku võib jätkata maksimaalselt 3,5
meetri pikkuseks. Pikendusvooliku siseläbimõõt peab
olme vähemalt sama mis originaalvoolikul.
Kasutage sobivaid ühendustükke. Voolik tuleb
vedada mõõda põrandat ja äravoolutoru kohal
tõstetakse üles üksnes selle ots (joonis 4).
Elektriühendus
Pesumasin on varustatud pistikuga varustatud
elektrijuhtmega, mis ühendatakse 230 V, 10 A
maandatud seinakontakti. Kui pesumasin
paigaldatakse vannituppa, tuleb kasutada
maaühenduskatkestit.
Seade tuleb enne igasuguseid hooldus- ja
remonditöid vooluvõrgust lahutada, nt
eemaldades pistiku seinakontaktist.
17
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on pururnenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19 , 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA – JÄRVE
Keskallee 25
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS – NORD
30621 KOHTLA - JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising