Zanussi | FA422 | User manual | ZANUSSI FA422 Εγχειρίδιο χρήστη

ZANUSSI FA422 Εγχειρίδιο χρήστη
FA 422-FA 522
SINTETICOS
30°-60° J
DELICADOS
30°-40° K
LANA
30°-40° L
SINTETICOS CON PRELAV. 30°-60° H
ACLARADOS
M
SUAVIZANTES N
DESCARGA P
P
B A
C
90° 80°
J H G
F
30°
D
L K
70°
60° 50° 40°
35.292.727/1
N
M
60°-90° B
BLANCOS
40°-60° B
COLORES RESISTENTES
30°-40° C
COLORES DELICADOS
60°-90° A
BLANCOS CON PRELAV.
ACLARADOS
D
SUAVIZANTES F CENTRIFUGADO G
Αγαπητέ καταναλωτή,
Παρακαλώ διαβάστε προσεχτικά τις οδηγίες
λειτουργίας και δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις
προειδοποιήσεις ασφάλειας που περιέχονται στις
πρώτες σελίδες. Κρατήστε το εγχειρίδιο αυτό για
µελλοντική αναφορά και παραδώστε το σε τυχόν
µελλοντικούς ιδιοκτήτες .
Φθορές κατά τη µεταφορά
Όταν βγάλετε την συσκευή από την συσκευασία,
ελέγξτε αν έχει κάποια ζηµιά. Αν έχει, µην την
χρησιµοποιήσετε και επικοινωνήστε µε το κέντρο
του σέρβις.
Τα ακόλουθα σύµβολα θα σας καθοδηγήσουν κατά την ανάγνωση του εγχειριδίου αυτού.
Το προειδοποιητικό τρίγωνο και /ή οι λέξεις κλειδιά (Προειδοποιήσεις!, Προσοχή!) τονίζουν
σηµαντικές πληροφορίες σχετικά µε την ασφάλεια σας ή τη σωστή χρήση της συσκευής.
Πληροφορίες που έχουν αυτό το σύµβολο παρέχουν επιπρόσθετες οδηγίες και πρακτικές συµβουλές
για σωστή χρήση της συσκευής.
Συµβουλές και πληροφορίες σχετικά µε την οικονοµική και οικολογική χρήση της συσκευής
Η συµβολή µας στην προστασία του περιβάλλοντος:
Χρησιµοποιούµε ανακυκλωµένο χαρτί
2
Περιεχόµενα
Συντήρηση
Προειδοποιήσεις
Απόρριψη
4-5
Εξωτερικό καθάρισµα
Συρτάρι απορρυπαντικού
Φίλτρο αποχέτευσης νερού
Φίλτρο σωλήνα τροφοδοσίας
Προφύλαξη κατά του πάγου
Άδειασµα ανάγκης
5
Συµβουλές για την προστασία του
περιβάλλοντος
5
Τεχνικά χαρακτηριστικά
7-8
Αποσυσκευασία
Υδραυλική σύνδεση
Οριζοντίωση
Ηλεκτρική Σύνδεση
7
7
8
8
Το καινούργιο σας πλυντήριο
9
Περιγραφή της συσκευής
9
Συρτάρι υποδοχής του απορρυπαντικού
9
Χρήση
Πίνακας ελέγχου
Περιγραφή του χειριστηρίου
Συµβουλές πλύσης
∆ιαλογή
Θερµοκρασίες
Μέγιστη φόρτωση
Βάρη των ρούχων
Αφαιρώντας τους λεκέδες
Απορρυπαντικά και επιπρόσθετα
∆ιεθνή σύµβολα για την αντιµετώπιση των
υφασµάτων
∆ιαδοχή ενεργειών
Πίνακας προγραµµάτων
18
18
18
19
19
19
Προβλήµατα στη λειτουργία 20-21
6
Εγκατάσταση
18
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
13
14-15
16-17
3
Προειδοποιήσεις
Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις παρέχονται για
το συµφέρον της γενικής ασφάλειας. Θα πρέπει
να τις διαβάσετε πριν να εγκατασταθεί ή
χρησιµοποιηθεί η συσκευή.
• Χρησιµοποιείστε µόνο τις συστηθείσες
ποσότητες µαλακτικού ρούχων. Η υπερβολική
δόση µαλακτικού µπορεί να βλάψει τα ρούχα.
• Αφήστε την πόρτα της συσκευής ελαφρώς
µισάνοιχτη όταν δεν χρησιµοποιείτε το
πλυντήριο. Αυτό βοηθάει στο να διατηρηθεί
η στεγανότητα της πόρτας και αποτρέπει το
σχηµατισµό µυρωδιάς µούχλας.
• Πριν να ανοίξετε την πόρτα της συσκευής
βεβαιωθείτε ότι το νερό έχει αδειάσει . Στην
αντίθετη περίπτωση αδειάστε το νερό σύµφωνα
µε τις οδηγίες που βρίσκονται σ’ αυτό το
εγχειρίδιο.
• Μετά την χρήση πάντα να βγάζετε την συσκευή
από το καλώδιο και να κλείνετε την παροχή
νερού.
Εγκατάσταση
• Πριν χρησιµοποιήσετε την συσκευή πρέπει
να αφαιρέσετε όλες τις βίδες µεταφοράς
και συσκευασίας. Σοβαρές ζηµιές µπορεί να
προκληθούν αν δεν αφαιρεθούν ή δεν
αφαιρεθούν τελείως. Αναφερθείτε στην σχετική
παράγραφο στο βιβλίο των οδηγιών.
• Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες που
απαιτούνται για την εγκατάσταση αυτής της
συσκευής θα πρέπει να εκτελεσθούν από έναν
εξειδικευµένο ηλεκτρολόγο ή αρµόδιο άτοµο.
• Όλες οι απαιτούµενες υδραυλικές εργασίες
για την εγκατάσταση αυτής της συσκευής θα
πρέπει να εκτελεσθούν από έναν εξειδικευµένο
υδραυλικό ή αρµόδιο άτοµο.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατά στο
καλώδιο ηλεκτρικού ρεύµατος.
• Εάν η συσκευή τοποθετηθεί σε δάπεδο µε
χαλί, παρακαλώ ρυθµίστε τα ποδαράκια της για
να διασφαλίσετε την ελεύθερη κυκλοφορία του
αέρα.
Γενική ασφάλεια
• Η επισκευή της συσκευής πρέπει να γίνεται
από εξουσιοδοτηµένο Κέντρο Σέρβις. Επισκευές
που γίνονται από µη εξειδικευµένα άτοµα µπορεί
να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη στη συσκευή
ή τραυµατισµό. Επικοινωνήστε µε το Κέντρο
Επισκευών της περιοχής σας.
• Ποτέ µην τραβάτε από το καλώδιο για να
βγάλετε τη συσκευή από τη την πρίζα.
• Κατά τη διάρκεια του πλυσίµατος το σε υψηλές
θερµοκρασίες το γυαλί της πόρτας ζεσταίνεται.
Μην το ακουµπάτε!
Χρήση
• Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή
χρήση. ∆εν πρέπει να χρησιµοποιείται για
διαφορετικό σκοπό από αυτό που έχει
σχεδιαστεί.
• Να πλένετε µόνο υφάσµατα που προορίζονται
για πλύσιµο στο πλυντήριο. Σε περίπτωση
αµφιβολίας, ακολουθείστε τις οδηγίες που θα
βρείτε στην ετικέτα του ίδιου του ρούχου.
• Ποτέ µην υπερφορτώνετε την συσκευή.
Ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσεως.
• Βεβαιωθείτε ότι όλες οι τσέπες είναι άδειες.
Σκληρά, αιχµηρά αντικείµενα όπως νοµίσµατα,
παραµάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες µπορεί να
προκαλέσουν εκτεταµένη ζηµία
• Μην πλένετε στο πλυντήριο υφάσµατα που
έχουν ποτισθεί µε προϊόντα πετρελαίου. Εάν
έχουν χρησιµοποιηθεί πτητικά υγρά καθαρισµού,
βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί πλήρως από το
ύφασµα πριν να το βάλετε στην συσκευή.
• Τοποθετήστε µικροαντικείµενα όπως κάλτσες,
ζώνες κ.τ.λ σε µια µαξιλαροθήκη για να
αποφευχθεί η εµπλοκή τους στον κάδο και στον
σωλήνα.
4
Ασφάλεια για τα παιδιά
• Κρατήστε όλα τα απορρυπαντικά σε ασφαλές
σηµείο, µακριά από τα παιδιά.
• Ελέγξτε αν µικρά παιδιά ή κατοικίδια ζώα έχουν
µπει µέσα στον κάδο.
• Αν θέλετε να πετάξετε το πλυντήριο, κόψτε
το καλώδιο τροφοδοσίας και καταστρέψτε το
µάνταλο της πόρτας, ώστε να µην υπάρχει
περίπτωση να παγιδευτούν µικρά παιδιά µέσα
στο πλυντήριο.
• Τα παιδιά συνήθως δεν γνωρίζουν πόσο
επικίνδυνες µπορούν να γίνουν οι ηλεκτρικές
συσκευές. Όταν το πλυντήριο είναι σε
λειτουργία, µην αφήνετε τα παιδιά να το
πλησιάσουν µε σκοπό να παίξουν.
• Τα υλικά συσκευασίας (πχ. Πλαστική µεµβράνη,
πολυστυρόλιο) µπορεί να αποδειχθούν
επικίνδυνα για τα παιδιά και να προκαλέσουν
έως και ασφυξία. Φυλάξτε τα σε σηµείο που δεν
µπορούν να τα φτάσουν τα παιδιά.
Απόρριψη
Υλικά Συσκευασίας
Πλυντήριο
Τα υλικά που είναι µαρκαρισµένα µε το σύµβολο
είναι ανακυκλώσιµα.
>PE<=Πολυαιθυλένιο
>PS<=Πολυστυρένιο
>PP<=Πολυπροπυλένιο
Για να µπορέσετε να τα ανακυκλώσετε πρέπει
να τα τοποθετήσετε στα κατάλληλα µέρη που
συλλέγονται.
Για την παλιά σας συσκευή χρησιµοποιήστε
εγκεκριµένους χώρους απόρριψης. Βοηθήστε να
διατηρηθεί η πόλη σας καθαρή.
Συµβουλές για την προστασία του
περιβάλλοντος
Για να εξοικονοµήσετε νερό και ενέργεια και να
βοηθήσετε στην προστασία του περιβάλλοντος,
σας προτείνουµε να ακολουθήσετε στις παρακάτω
συµβουλές :
• Τα ελαφρά λερωµένα ρούχα µπορούν να
πλυθούν χωρίς πρόπλυση εξοικονοµώντας έτσι
απορρυπαντικό, νερό και χρόνο
(προστατεύοντας επίσης και το περιβάλλον).
• Το πλυντήριο λειτουργεί πιο οικονοµικά εάν είναι
εντελώς γεµάτο.
• Με επαρκή προ-αντιµετώπιση, οι λεκέδες και
η ελαφριά βρωµιά µπορεί να αφαιρεθεί. Τότε
τα ρούχα µπορούν να πλυθούν σε χαµηλότερη
θερµοκρασία.
• Βάλτε την ποσότητα του απορρυπαντικού που
αντιστοιχεί: στην σκληρότητα του νερού, στον
βαθµό βρωµιάς στα ρούχα και στην ποσότητα
των ρούχων που θα πλυθούν.
5
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
∆ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
Ύψος
Πλάτος
Βάθος
ΜΕΓΙΣΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ
Βαµβακερά
Συνθετικά
Ευαίσθητα
Μάλλινα
85 εκ
60 εκ
60 εκ
5 κιλά
4,5
2 κιλά
2 κιλά
1 κιλό
ΣΤΡΟΦΕΣ ΣΤΟ ΣΤΥΨΙΜΟ
FA 422
FA 522
ΤΑΣΗ / ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΠΙΕΣΗ ΝΕΡΟΥ
400 στρ. µέγιστο
500 στρ. µέγιστο
220-230 V / 50 Hz
2100 W
10 A
ελάχιστο
µέγιστο
5 Ν/cm2
80 Ν/cm2
Η συσκευή αυτή είναι σύµφωνη τις ακόλουθες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης :
73/23 EEC της 19/02/73 περί Χαµηλής Τάσης
89/336 EEC της 03/03/89 περί Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας
6
Εγκατάσταση
Αποσυσκευασία
Πριν θέσετε για πρώτη φορά σε λειτουργία,
αφαιρέστε από τη συσκευή σας τους µηχανισµούς
προστασίας που έχουν τοποθετηθεί για τη
µεταφορά. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
Σας συµβουλεύουµε να φυλάξετε όλους τους
µηχανισµούς ασφαλείας: θα πρέπει να
τοποθετηθούν ξανά στη συσκευή σε περίπτωση
µελλοντικής µετακίνησής της
1.
Υδραυλική σύνδεση
Θα πρέπει να υπάρχει βρύση µε ΚΡΥΟ ΝΕΡΟ
κοντά στο πλυντήριο, µε έναν βιδωτό σωλήνα
σύνδεσης διαµέτρου 3/4 αερίου για την
παροχή νερού, έναν νεροχύτη, µια λεκάνη ή ένα
εντοιχισµένο αποχετευτικό σύστηµα.
Προηγουµένως ελέγξτε αν:
- δεν πρόκειται για παροχή ζεστού νερού.
- το τρεχούµενο νερό είναι καθαρό. Αν όχι,
αφήστε να τρέξει αρκετή ποσότητα νερού
για να παρασύρει ό,τι υπολείµµατα έχουν
συγκεντρωθεί στους σωλήνες.
Ζητήστε από έναν υδραυλικό να ελέγξει το µόνιµο
εντοιχισµένο αποχετευτικό σύστηµα.
Ξεβιδώστε και
αφαιρέστε τις 3 βίδες
της πίσω πλευράς
µε ένα κατσαβίδι.
Α) Τοποθετήστε το
λαστιχένιο σύνδεσµο,
που εµπεριέχεται στη
συσκευασία µέσα σε µια
πλαστική σακούλα (Α),
στην άκρη του σωλήνα
εισαγωγής και βιδώστε
τον προσεκτικά στη
βρύση, προσέχοντας να
µην καταστρέψετε τα
πάσα και στερεώστε το
γερά το περικόχλιο από
πάνω για να µην υπάρξει
διαρροή.
2. Ακουµπήστε τη
συσκευή στην πίσω
πλευρά της και
τοποθετήστε
ανάµεσα στο
πάτωµα και το
πλυντήριο µία από τις
σφήνες από αφρολέξ.
Προσοχή να µην
συνθλίψετε τους
σωλήνες.
3. Βγάλτε µε προσοχή
το νάιλον σακουλάκι
αριστερά (1)
τραβώντας το προς
το κέντρο της
συσκευής. Βγάλτε µε
τον ίδιο τρόπο το
σακουλάκι δεξιά (2).
4. Επαναφέρετε τη συσκευή σε όρθια θέση και
αφαιρέστε τους τρεις πλαστικούς πείρους.
5. Βουλώστε τις τρύπες που έχουν παραµείνει
ανοιχτές µε τη βοήθεια των 3 πλαστικών πωµάτων
που περιέχονται στο φάκελο µε τις οδηγίες
χρήσης.
Β) Αν χρειαστεί, στρίψτε
καταλλήλως τον σωλήνα,
ξεβιδώνοντας το
περικόχλιο στο πίσω
µέρος της συσκευής
C) Τώρα σφίξτε ξανά το
περικόχλιο για να µην
υπάρξουν διαρροές.
(Ανοίξτε τη βρύση και
βεβαιωθείτε ότι δεν στάζει
και ξανακλείστε την.)
D) Τοποθετήστε τον
σωλήνα εξαγωγής σε µια
λεκάνη ή ένα νεροχύτη,
µε τη βοήθεια του κυρτού
τµήµατος που θα βρείτε
ξεχωριστά. Το κυρτό
τµήµα πρέπει να εισαχθεί
στο στόµιο του σωλήνα
για να ασφαλίσει το υποστήριγµα. Το τµήµα αυτό
επιτρέπει στο σωλήνα να στερεώνεται στον τοίχο
µέσο ενός ανοίγµατος στο πάνω µέρος, κι έτσι ο
σωλήνας δεν κινείται και αποφεύγεται ενδεχόµενη
πτώση του.
7
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η απόσταση από το δάπεδο
Ηλεκτρική σύνδεση
ως το υψηλότερο τµήµα του σωλήνα θα πρέπει
να είναι µεταξύ 60 και 90 εκ. (Είναι προτιµότερο
να είναι µεταξύ 60 και 70 εκ.). Ο σωλήνας δεν
θα πρέπει να κάµπτεται ή να συστρέφεται προς
αποφυγήν υπερφόρτωσης. Αν είναι αναπόφευκτη
η προέκταση του σωλήνα εξαγωγής, τότε αυτή
δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 1,5 µέτρο και θα
πρέπει να έχει την ίδια διάµετρο µε τον αρχικό
σωλήνα.
Βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες δεν είναι πολύ
τεντωµένοι.
Πριν συνδέσετε την συσκευή βεβαιωθείτε ότι:
1. Η διάφορες τιµές ισχύος της εγκατάστασής σας
είναι ίδιες µε αυτές που αναφέρονται στην ετικέτα
µε τις χαρακτηριστικές τιµές της συσκευής σας
(η ετικέτα είναι κολληµένη στο πίσω µέρος της
συσκευής).
2. Το µέτρο, οι ασφάλειες, η καλωδίωση
και η υποδοχή του ρευµατοδότη µπορούν να
αντέξουν τη µέγιστη ισχύ που απαιτείται, η οποία
αναφέρεται στην ετικέτα µε τις χαρακτηριστικές
τιµές.
3. Η βάση της υποδοχής του ρευµατοδότη
και ο ρευµατολήπτης πρέπει να εφαρµόζουν
χωρίς αναγωγική παρεµβολή, πολλαπλές εξόδους
ή προσαρµογείς (αντάπτορες). Αν χρειαστεί,
αντικαταστήστε την υποδοχή του ρευµατοδότη µε
µια άλλη, πιο κατάλληλη.
Οι ισχύοντες κανόνες ηλεκτρικής ασφάλειας
απαιτούν κατάλληλη γείωση.
Οριζοντίωση
Οριζοντιώστε τη συσκευή χαλαρώνοντας ή
σφίγγοντας τα υποστηρίγµατα. Μόλις έρθει
στη σωστή θέση, στερεώστε τα υποστηρίγµατα
σφίγγοντας το περικόχλιο πάνω στη βάση του
κιβωτίου. Η ακριβής οριζοντίωση προφυλάσσει
από κραδασµούς, θόρυβο και µετακίνηση της
συσκευής κατά τη λειτουργία.
Οι κραδασµοί ως ένα βαθµό είναι αναπόφευκτοι,
ειδικά αν το δάπεδο είναι ξύλινο. Τα ξύλινα
δάπεδα είναι ιδιαιτέρως ευαίσθητα στους
κραδασµούς. Για οδηγίες, συµβουλευθείτε τον
κατασκευαστή. Αν είναι δυνατόν, πάντα να
τοποθετείτε τη συσκευή σε στέρεο δάπεδο.
Ο ρευµατολήπτης της συσκευής είναι
εφοδιασµένος µε τον µηχανισµό
αυτό.Βεβαιωθείτε ότι και η υποδοχή του
ρευµατοδότη σας είναι επίσης εφοδιασµένη µε
την κατάλληλη γείωση.
Ο κατασκευαστής αρνείται κάθε ευθύνη σε
περίπτωση ατυχήµατος ή επεισοδίου, εάν δεν
έχουν ληφθεί αυτά τα µέτρα ασφαλείας
8
Το καινούργιο σας πλυντήριο
Το νέο σας πλυντήριο καλύπτει όλες τις µοντέρνες απαιτήσεις για αποτελεσµατική αντιµετώπιση της
πλύσης, µε χαµηλή κατανάλωση νερού, ενέργειας και απορρυπαντικού.
• Ο διακόπτης επιλογής Θερµοκρασίας επιτρέπει να επιλέξετε την κατάλληλη θερµοκρασία για την πλύση
σας.
Περιγραφή της συσκευής
SINTETICOS
30°-60° J
DELICADOS
30°-40° K
LANA
30°-40° L
SINTETICOS CON PRELAV. 30°-60° H
ACLARADOS
M
SUAVIZANTES N
DESCARGA P
P
B A
C
D
L K
F
30°
N
M
60°-90° B
BLANCOS
40°-60° B
COLORES RESISTENTES
30°-40° C
COLORES DELICADOS
60°-90° A
BLANCOS CON PRELAV.
ACLARADOS
D
SUAVIZANTES F CENTRIFUGADO G
3
J H G
2
90° 80
°
1 Συρτάρι απορρυπαντικού
2 Πίνακας προγραµµάτων
3 Πίνακας ελέγχου
4 Χερούλι πόρτας
5 Φίλτρο
6 Ρυθµιζόµενα ποδαράκια
70°
60° 50° 40
°
1
4
5
6
Συρτάρι απορρυπαντικού
Πρόπλυση
Κυρίως Πλύση
Μαλακτικό
9
Χρήση
Πίνακας ελέγχου
P
B A
N
C
M
D
L K
7 0°
60° 50° 4
0°
1. Πίνακας προγραµµάτων
4
F
3
0°
2
J H G
30°
90° 8
1
5
6
5. ∆ιακόπτης επιλογής
θερµοκρασίας
Σας βοηθάει να επιλέξετε το πιο κατάλληλο
πρόγραµµα πλύσης
Ο διακόπτης αυτός σας επιτρέπει να επιλέξετε τη
θερµοκρασία της πλύσης σύµφωνα µε το είδος
των ρούχων που προορίζονται για πλύση.
Γυρίστε τον διακόπτη ώσπου η απαιτούµενη
θερµοκρασία να συναντήσει τον δείκτη.
Στον πίνακα των προγραµµάτων θα βρείτε την πιο
κατάλληλη θερµοκρασία για κάθε είδος πλύσης.
Επιλέγοντας
όλα τα προγράµµατα µπορούν να
εκτελεσθούν µε κρύο νερό. Μ’ αυτόν τον τρόπο
εξοικονοµείτε ηλεκτρικό ρεύµα.
2. Πλήκτρο ακύρωσης
στυψίµατος
Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, πριν ξεκινήσουν
τα “εντατικά” προγράµµατα, όλα τα στυψίµατα
παραλείπονται. Τα άλλα βήµατα του
προγράµµατος θα παραµείνουν τα ίδια.
3. Πλήκτρο ½ φορτίου πλύσης
Πιέζοντας αυτό το διακόπτη πριν την εκκίνηση
της πλύσης θα πραγµατοποιηθεί ένα ξέβγαλµα
λιγότερο κάτι που θα οδηγήσει στην εξοικονόµηση
ρεύµατος και νερού.
6. ∆ιακόπτης επιλογής
προγράµµατος
Για να επιλέξετε το απαιτούµενο πρόγραµµα,
γυρίστε τον διακόπτη µε τη φορά των δεικτών
του ρολογιού, ώσπου ο δείκτης στην κορυφή
να συµπέσει µε τον αριθµό του απαιτούµενου
προγράµµατος (ένδειξη αναφοράς στον πίνακα
διακοπτών χειρισµού). Σε περίπτωση που
προσπεράσετε τον αριθµό που θέλετε, ΠΟΤΕ ΜΗΝ
ΓΥΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ∆ΙΑΚΟΠΤΗ ΑΡΙΣΤΕΡΟΣΤΡΟΦΑ,
απλά συνεχίστε να τον γυρίζετε κατά την αρχική
φορά, ώσπου να συναντήσετε ξανά τον αριθµό
που θέλετε.
4. Λυχνία εκκίνησης / Παύσης
Ανάβει όταν η συσκευή λειτουργεί
10
Συµβουλές Πλύσης
∆ιαλογή
Ακολουθήστε τα σύµβολα πλυσίµατος στις
ετικέτες του κάθε ρούχου και τις οδηγίες πλύσης
του κατασκευαστή.
Ταξινοµείστε την µπουγάδα σας ως εξής:
Λευκά, χρωµατιστά, συνθετικά, ευαίσθητα,
µάλλινα.
Θερµοκρασίες
90°
για φυσιολογικά λερωµένα λευκά
βαµβακερά και λινά (π.χ. πετσετάκια,
πετσέτες, τραπεζοµάντιλα, σεντόνια).
60°
για φυσιολογικά λερωµένα, χρωµατιστά
ρούχα (π.χ. πουκάµισα, πιτζάµες) από
λινό, βαµβάκι ή συνθετικά υφάσµατα
και ελαφρώς λερωµένα λευκά
βαµβακερά (π.χ. εσώρουχα).
(Κρύο) για ευαίσθητα υφάσµατα (π.χ.
κουρτίνες)
30° - 40° µικτή µπουγάδα, που περιλαµβάνει
συνθετικά υφάσµατα και µάλλινα που
έχουν ετικέτα “αγνό µαλλί” , που
πλένονται στο πλυντήριο.
Πριν βάλετε την µπουγάδα
Ποτέ µην βάζετε λευκά και χρωµατιστά µαζί. Τα
λευκά µπορεί να χάσουν την “λευκάδα” τους.
Τα χρωµατιστά µπορεί να ‘’βγάλουν χρώµα’’ στο
πρώτο πλύσιµο για αυτό πάντα να τα πλένεται
χωριστά την πρώτη φορά.
Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν µείνει µεταλλικά
αντικείµενα µέσα στην µπουγάδα (τσιµπιδάκια
για τα µαλλιά, καρφίτσες, κτλ.).
Κουµπώστε τις µαξιλαροθήκες, κλείστε τα
φερµουάρ, δέστε τις ζώνες.
Αφαιρέστε τους επίµονους λεκέδες πριν την
πλύση. Τρίψτε τις συγκεκριµένες λερωµένες
περιοχές µε ειδικό απορρυπαντικό.
Λεπτές κουρτίνες µε ειδική φροντίδα. Αφαιρέστε
τα κρεµαστάρια ή δέστε τα σε µια σακούλα.
Μέγιστη φόρτωση
Οι συνιστώµενες ποσότητες αναγράφονται στο
διάγραµµα του προγράµµατος.
Γενικοί κανόνες:
Βαµβακερά, λινά: γεµίστε τον κάδο αλλά να µην
είναι πολύ στριµωγµένα.
Συνθετικά : γεµίστε τον κάδο όχι πάνω από το
µισό.
Ευαίσθητα και µάλλινα: γεµίστε τον κάδο όχι
παραπάνω από το 1/3.
Πλένοντας µε την µέγιστη ποσότητα κάνει την πιο
καλή χρήση ενέργεια και νερού.
Για πολύ λερωµένα ρούχα, µειώστε την ποσότητα.
Βάρη των ρούχων
Τα αναφερόµενα βάρη έχουν ενδεικτική αξία:
Μπουρνούζια
1.200 γρ
Πετσέτες φαγητού
100 γρ
Κάλυµµα παπλώµατος
700 γρ
Σεντόνια
500 γρ
Μαξιλαροθήκες
200 γρ
Τραπεζοµάντιλα
250 γρ
Πετσέτες µπάνιου
200 γρ
Πετσετάκια
100 γρ
Νυχτικά
200 γρ
Γυναικεία σλιπ
100 γρ
Ανδρικές ποδιές εργασίας
600 γρ
Ανδρικά πουκάµισα
200 γρ
Ανδρικές πιτζάµες
500 γρ
Μπλούζες
100 γρ
Ανδρικά σλιπ
100 γρ
Αφαιρώντας τους λεκέδες
Επίµονοι λεκέδες µπορεί να µην φύγουν µόνο
µε νερό και απορρυπαντικό. Για αυτό σας
συµβουλεύουµε να τα τρίψετε πριν την πλύση.
Αίµα: τρίψτε τους φρέσκους λεκέδες µε κρύο
νερό. Για ξεραµένους λεκέδες, βάλτε το ρούχο
όλη την νύχτα σε νερό µε ειδικό απορρυπαντικό
και µετά τρίψτε το µε νερό και σαπούνι.
Λαδοµπογιά: ποτίστε το µε καθαριστικό λεκέδων
µε βενζίνη, απλώστε το ρούχο σε ένα µαλακό πανί
και τρίψτε τον λεκέ αρκετές φορές.
Λεκέδες από λίπος: ποτίστε το µε ειδικό
απορρυπαντικό, απλώστε το ρούχο σε µια µαλακή
επιφάνεια και τρίψτε µε τα δάκτυλα και ένα
βαµβακερό πανί.
Σκουριά: Οξαλικό άλας διαλυµένο σε ζεστό νερό ή
αφαιρετικό σκουριάς σε κρύο. Προσέξτε µε τους
λεκέδες σκουριάς που δεν είναι πρόσφατοι γιατί
η δοµή της κυτταρίνης µπορεί να έχει ήδη πάθει
ζηµιά και το ύφασµα τείνει να κάνει τρύπα.
Μούχλα: τρίψτε µε λευκαντικό, ξέπλυνε καλά
(λευκά και ανεξίτηλα χρωµατιστά µόνο).
Γράσο: βάλτε λίγο σαπούνι και τρίψτε µε
λευκαντικό (λευκά και ανεξίτηλα χρωµατιστά
µόνο).
Στυλό και κόλλα: ποτίστε το µε ασετόν (*),
απλώστε το ρούχο σε ένα µαλακό πανί και τρίψτε
τον λεκέ.
Κραγιόν: ποτίστε µε ασετόν όπως παραπάνω,
µετά τρίψτε τους λεκέδες µε αιθυλική αλκοόλη.
Αφαιρέστε τους λεκέδες που απέµειναν στα λευκά
υφάσµατα µε λευκαντικό.
Κόκκινο κρασί: βάλτε το σε νερό και
απορρυπαντικό, τρίψτε µε οξικό οξύ ή κιτρικό
οξύ και να ξεπλύνετε. Τρίψτε τους λεκέδες που
11 απέµειναν µε λευκαντικό.
Ποσότητα του απορρυπαντικού
που χρησιµοποιείται
Μελάνι: ανάλογα µε την σύνθεση του µελανιού,
βρέξτε το ύφασµα µε ασετόν στη συνέχεια
µε οξικό οξύ, ενδεχόµενα υπόλοιπα σε λευκά
υφάσµατα τρίψτε τα µε λευκαντικό και ξεπλύνετε
καλά.
Πίσσα: πρώτα τρίψτε µε αφαιρετικό λεκέδων,
αιθυλικό οξύ ή βενζίνη και µετά µε απορρυπαντική
αλοιφή.
(*) µην χρησιµοποιείτε ασετόν στο τεχνητό µετάξι.
Το είδος και η ποσότητα του απορρυπαντικού
εξαρτώνται από το είδος του υφάσµατος, από το
φορτίο, από το βαθµό της βρωµιάς και από την
σκληρότητα του νερού που χρησιµοποιείται.
Για την ταξινόµηση της σκληρότητας του νερού
χρησιµοποιούνται τα λεγόµενα επίπεδα
σκληρότητας. Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες
για αυτά τα επίπεδα από τον αρµόδιο οργανισµό
διάθεσης ή από τις δηµοτικές υπηρεσίες.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για τις δόσεις που
αναφέρονται από τον κατασκευαστή.
Απορρυπαντικά και επιπρόσθετα
Ένα καλό αποτέλεσµα στο πλύσιµο εξαρτάται
από την επιλογή του απορρυπαντικού και από
τις σωστές δόσεις του. Σωστές δόσεις σηµαίνει
αποφυγή σπατάλης και προστασία του
περιβάλλοντος. Παρόλο που είναι
βιοδιασπαζόµενα , τα απορρυπαντικά περιέχουν
στοιχεία που προκαλούν ζηµιά στην λεπτή
οικολογική ισορροπία της φύσης.
Η επιλογή του απορρυπαντικού εξαρτάται από
το είδος του υφάσµατος (ευαίσθητα, µάλλινα,
βαµβακερά, κ.λ) από το χρώµα, από τη
θερµοκρασία του πλυσίµατος και από το βαθµό
της βρωµιάς.
Σε αυτό το πλυντήριο µπορείτε να
χρησιµοποιήσετε όλα τα απορρυπαντικά για
πλυντήρια ρούχων που βρίσκονται κανονικά στο
εµπόριο:
- απορρυπαντικά σε σκόνη για όλα τα είδη
υφάσµατος.
- απορρυπαντικά σε σκόνη για ευαίσθητα
υφάσµατα (µέγιστο 60°C) και µάλλινα
- υγρά απορρυπαντικά, προτιµητέο για
προγράµµατα πλυσίµατος σε χαµηλές
θερµοκρασίες (µέγιστο 60°C) για όλα τα είδη
υφάσµατος ή ειδικά µόνο για µάλλινα.
Το απορρυπαντικό και το ενδεχόµενο
επιπρόσθετο, πρέπει να τοποθετηθούν πριν
αρχίσει το πρόγραµµα στις κατάλληλες θήκες.
Αν γίνεται χρήση συµπυκνωµένων
απορρυπαντικών σε σκόνη ή υγρό, πρέπει να
επιλέγετε ένα πρόγραµµα χωρίς πρόπλυση.
Το πλυντήριο διαθέτει ένα σύστηµα ανακύκλωσης
το οποίο επιτυγχάνει πιο αποτελεσµατική χρήση
του συµπυκνωµένου απορρυπαντικού.
Αδειάστε το υγρό απορρυπαντικό πριν την έναρξη
του προγράµµατος στη θήκη του συρταριού του
απορρυπαντικού µε την ένδειξη .
Ενδεχόµενα επιπρόσθετα υγρά για να
µαλακώσουν ή να κολλαριστούν τα ρούχα, θα
πρέπει να τοποθετηθούν στη θήκη µε το σύµβολο
πριν να αρχίσει το πρόγραµµα πλυσίµατος.
Το λευκαντικό (χλωρίνη) µπορεί να χρησιµοποιηθεί
για λευκά ή ανεξίτηλα βαµβακερά και λινά
υφάσµατα. Τοποθετείται στη θέση µε την ένδειξη
.
Όσον αφορά τη δοσολογία των επιπρόσθετων
προϊόντων ακολουθείστε τις οδηγίες των
κατασκευαστών, και σε καµία περίπτωση µην
υπερβείτε το όριο της θήκης µε την ένδειξη “MAX”
Χρησιµοποιείται µικρότερη ποσότητα
απορρυπαντικού αν:
- πλένεται λίγα ρούχα
- τα ρούχα είναι λίγο βρώµικα
- δηµιουργείται πολύς αφρός κατά την διάρκεια
του πλυσίµατος.
12
∆ιεθνή σύµβολα πλυσίµατος
Τα σύµβολα υπάρχουν σε ετικέτες ρούχων για να σας βοηθήσουν να πλένετε µε τον καλύτερο τρόπο.
∆υνατό Πλύσιµο
95°
60°
40°
30°
Μέγιστη
θερµοκρασία
95°
Μέγιστη
θερµοκρασία
60°
Μέγιστη
θερµοκρασία
40°
Μέγιστη
θερµοκρασία
30°
Ευαίσθητο Πλύσιµο
60°
Λεύκανση
Λεύκανση σε κρύο
νερό
Σιδέρωµα
Ζεστό σιδέρωµα
Μεγ. Θερµ. 200°
Στεγνό
καθάρισµα
Στεγνό καθάρισµα
µε όλα τα διαλυτικά
40°
40°
30°
Πλύσιµο
στο
χέρι
Απαγορεύεται
η πλύση
Μην χρησιµοποιήτε
λευκαντικά
Ζεστό σιδέρωµα
Μεγ. Θερµ. 150°
Ζεστό σιδέρωµα
Μεγ. Θερµ. 110°
Απαγορεύεται το
σιδέρωµα
Στεγνό καθάρισµα
µε perchloroethylene,
petrol, καθαρό
οινόπνευµα, R111,
R113
Στεγνό καθάρισµα
µε petrol, καθαρό
οινόπνευµα, R113
Απαγορεύεται το
στεγνό καθάρισµα
Υψηλή
θερµοκρασία
Χαµηλή
θερµοκρασία
Στέγνωµα
Επίπεδο
Σε γραµµή
Σε κρεµάστρα
13
Στεγνωτήριο
Απαγορεύεται
το στέγνωµα
σε
στεγνωτήριο
4. ∆ιαλέξτε την θερµοκρασία
∆ιαδοχή ενεργειών
Γυρίστε τον διακόπτη επιλογής στην επιθυµητή
θερµοκρασία.
Πριν προβείτε στο πρώτο πλύσιµο, συνιστούµε να
εκτελέσετε ένα κύκλο βαµβακερών στους 60°C,
χωρίς ρούχα, για να αφαιρεθούν ενδεχόµενα
υπολείµµατα από την επεξεργασία του κάδου και
της λεκάνης. Βάλτε 1/2 µεζούρα απορρυπαντικού
στη θήκη και θέστε σε λειτουργία το πλυντήριο.
1. Φορτώστε τα ρούχα
Ανοίξτε το πορτάκι. Βάλτε τα ρούχα στον κάδο,
ένα ένα. Απλώστε τα ρούχα όσο το δυνατόν
περισσότερο. Κλείστε το πορτάκι.
5. Επιλέξτε το /τα πλήκτρο /α
επιλογής
6. Επιλέξτε το πρόγραµµα και
ξεκινήστε το πλυντήριο.
Γυρίστε τον επιλογέα προγραµµάτων µε την φορά
του ρολογιού στο επιθυµητό πρόγραµµα.
Πριν τραβήξετε το διακόπτη έναρξης /παύσης του
επιλογέα προγραµµάτων ελέγξτε εάν:
• Η πόρτα είναι καταλλήλως κλειστή.
• Η συσκευή είναι στην πρίζα.
• Η παροχή νερού είναι ανοιχτή.
• Το φίλτρο της αποχέτευσης είναι σφιχτά δεµένο.
• Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι σωστά
τοποθετηµένος.
Γυρίστε το διακόπτη επιλογής προγράµµατος
µέχρι να ακουστεί ο θόρυβος. Η φωτεινή ένδειξη
θα ανάψει και το πρόγραµµα θα ξεκινήσει.
2. Προσθέστε την δόση του
απορρυπαντικού
Τραβήξτε το συρτάρι µέχρι να σταµατήσει.
Μετρήστε την ποσότητα του απορρυπαντικού
που συνιστάται από τον κατασκευαστή και
τοποθετήστε το στη θήκη που αντιστοιχεί στην
κυρίως πλύση.
Αν επιθυµείται να κάνετε πρόπλυση βάλτε το
απορρυπαντικό στην αντίστοιχη θήκη µε την
ένδειξη .
3. Προσθέστε τις δόσεις των
επιπρόσθετων
Ρίξτε, αν επιθυµείτε, το µαλακτικό στη θήκη
χωρίς να ξεπεράσετε το σηµείο ‘’ΜΑΧ’’.
,
14
7. Στο τέλος του προγράµµατος
Η συσκευή σταµατάει αυτόµατα . Η ενδεικτική
λυχνία λειτουργίας σβήνει.
Αν έχετε επιλέξει ένα πρόγραµµα το οποίο
τελειώνει και αφήνει το νερό του τελευταίου
ξεβγάλµατος στον κάδο, τότε αδειάστε το νερό
πριν ανοίξετε την πόρτα, επιλέγοντας ένα από τα
προγράµµατα “P” (στράγγισµα) ή “G” (στύψιµο).
Περιµένετε περίπου ένα µε δύο λεπτά πριν
ανοίξετε την πόρτα για να δώσετε χρόνο
στην ηλεκτρονική κλειδαριά ασφαλείας να την
απασφαλίσει.
Βάλτε την µπουγάδα σας.
Γυρίστε τον κάδο µε το χέρι σας για να
σιγουρευτείτε ότι ο κάδος είναι τελείως άδειος,
ώστε να µην ξεχάσετε κάποιο ρούχο µέσα στον
κάδο και καταστραφεί (π.χ στενέψει) στο επόµενο
πλύσιµο ή ξεβάψει και καταστρέψει την επόµενη
µπουγάδα σας.
Απελευθερώστε όποιο πλήκτρο είχατε πατήσει.
Κλείστε την βρύση του νερού και βγάλτε το φις
από την πρίζα του ρεύµατος.
Αφήστε τη πόρτα ανοικτή για να αερίζεται το
πλυντήριο.
15
Πίνακας Προγραµµάτων
Προγράµµατα πλύσης για βαµβακερά και λινά
Μέγιστο φορτίο: 5 κιλά
Προγρ.
Θερµ.
Επιπρόσθετες
λειτουργίες
Είδος ρούχων
Περιγραφή
Α
60°-90°
ΛΕΥΚΑ ΜΕ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για
παράδειγµα ρούχα εργασίας,
σεντόνια, λευκά είδη, εσώρουχα
πετσέτες
Πρόπλυση
Κυρίως πλύση στους 60°-90°C
4 Ξεβγάλµατα
Στύψιµο
Β
60°-90°
ΛΕΥΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για
παράδειγµα λευκά είδη, σεντόνια,
πουκάµισα, εσώρουχα
Κυρίως πλύση στους 60°-90°C
4 Ξεβγάλµατα
Στύψιµο
Β
40°-60°
ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ, για
παράδειγµα πουκάµισα, µπλούζες,
βαµβακερά εσώρουχα
Κυρίως πλύση στους 40°-60°C
4 Ξεβγάλµατα
Στύψιµο
C
30°-40°
ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΑ ΜΗ ΑΝΕΞΙΤΗΛΑ
Κανονική βρωµιά
Κυρίως πλύση στους 30°-40°C
4 Ξεβγάλµατα
Στύψιµο
D
Ξέβγαλµα
ΚΡΥΟ
Αυτό το πρόγραµµα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για το ξέβγαλµα των
ρούχων που έχουν πλυθεί στο χέρι
4 Ξεβγάλµατα
Στύψιµο
F
Μαλακτικό
ΚΡΥΟ
Για ρούχα που έχουν πλυθεί στο
χέρι και πρέπει να ξεβγαλθούν µε
µαλακτικό
Επιπρόσθετο προϊόν (µαλακτικό)
1 Ξέβγαλµα
Στύψιµο
Ξεχωριστό στύψιµο για
βαµβακερά και λινά
Στύψιµο
G
Στύψιµο διαρκείας
Σύµφωνα την Οδηγία 92/75 της Ε.Ε, οι ενδείξεις όπου αναγράφονται στην ετικέτα Ενέργειας αναφέρονται
στο πρόγραµµα των 60° C για βαµβακερά (πρόγραµµα “Β” ), µε ονοµαστικό φορτίο 4,5 κιλά.
16
Πίνακας Προγραµµάτων
Προγράµµατα πλύσης για συνθετικά, µικτά, µάλλινα και ευαίσθητα
Μέγιστο φορτίο: 2 κιλά, µάλλινα 1 κιλό
Προγρ.
Θερµ.
Είδος ρούχων
Επιπρόσθετες
λειτουργίες
Περιγραφή
Η
30°-60°
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για
παράδειγµα εσώρουχα,
χρωµατιστά πουκάµισα, µπλούζες
Πρόπλυση στους 30°
Κυρίως πλύση στους 30°-60°C
3 Ξεβγάλµατα
Σταµάτηµα µε νερό στον κάδο
J
30°-60°
ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΠΛΥΣΗ, για
παράδειγµα πουκάµισα, µπλούζες,
ανάµικτα
Κυρίως πλύση στους 30°-60°C
3 Ξεβγάλµατα
Σταµάτηµα µε νερό στον κάδο
Κ
30°-40°
ΣΥΝΤΟΜΟ
Για ρούχα ελαφρώς λερωµένα
Κυρίως πλύση στους 30°-40°C
3 Ξεβγάλµατα
Σταµάτηµα µε νερό στον κάδο
L
30°-40°
MΑΛΛΙΝΑ
Κυρίως πλύση στους 30°-40°C
3 Ξεβγάλµατα
Σταµάτηµα µε νερό στον κάδο
M
Ξέβγαλµα
ΚΡΥΟ
Αυτό το πρόγραµµα µπορεί να
χρησιµοποιηθεί για το ξέβγαλµα των
ρούχων που έχουν πλυθεί στο χέρι
3 Ξεβγάλµατα
Σταµάτηµα µε νερό στον κάδο
Για ρούχα που έχουν πλυθεί στο
χέρι και πρέπει να ξεβγαλθούν µε
µαλακτικό
Επιπρόσθετο προϊόν(µαλακτικό)
1 Ξέβγαλµα
Σταµάτηµα µε νερό στον κάδο
Αποστράγγιση νερού
Ο κάδος µένει
ακίνητος
N
Μαλακτικό
P
Στράγγισµα
Άδειασµα νερού
(*) For
Ãéá draining
ôï Üäåéáóìá
ôïõ once
êÜäïõthe
áðü
ôï isíåñü,
ìüëéò
ôåëåéþóåé
ï êýêëïò
ðëýóçò,
ôïðïèåôÞóôå ôïí
the water,
cycle
finished,
situate
the timer
«13» right
in its place.
÷ñïíïäéáêüðôç óôçí èÝóç "P" óôçí èÝóç ôïõ.
17
Συντήρηση
1. Εξωτερικό καθάρισµα
3. Φίλτρο αποχέτευσης του νερού
Καθαρίστε τη συσκευή µε χλιαρό νερό και
ένα ουδέτερο απορρυπαντικό που δεν χαράζει.
Ξεπλένετε µε καθαρό νερό και στεγνώνετε µε ένα
µαλακό πανί.
Σηµαντικό: για τον καθαρισµό της εξωτερικής
επιφάνειας, µην χρησιµοποιείτε οινόπνευµα,
διαλυτικά ή παρόµοια προϊόντα.
Το φίλτρο αποχέτευσης πρέπει να καθαρίζεται
αν έχει βουλώσει από αντικείµενα όπως κουµπιά,
καρφίτσες, κέρµατα κτλ. ή από χνούδι και κλωστές
που προέρχονται από ρούχα που δηµιουργούν
χνούδι όταν πλένονται σε υψηλές θερµοκρασίες.
• Βγάλτε το φις από την πρίζα.
• Αν χρειαστεί, περιµένετε µέχρι να κρυώσει το
νερό.
• Ανοίξτε τη θυρίδα του φίλτρου αποχέτευσης.
• Τοποθετήστε ένα δοχείο για να µαζέψετε το
νερό.
• Βγάλτε το σωληνάκι της αποχέτευσης,
τοποθετήστε το στο δοχείο και αφαιρέστε το
πώµα. Όταν το δοχείο γεµίσει τοποθετήστε το
πώµα πάλι στο σωληνάκι.
• Αδειάστε το δοχείο. Επαναλάβετε τη διαδικασία
µέχρι να αδειάσει εντελώς το νερό από το
πλυντήριο.
2. Συρτάρι απορρυπαντικού
Τα απορρυπαντικά ή τα επιπρόσθετα δηµιουργούν
µε τον καιρό µία κρούστα στο εσωτερικό των
θηκών.
Πλένετε τακτικά το συρτάρι του απορρυπαντικού,
βάζοντας το κάτω από το νερό της βρύσης. Για
να βγάλετε τελείως το συρτάρι από το πλυντήριο,
πιέστε το κουµπί στο βάθος αριστερά.
Για να µπορέσετε να καθαρίσετε ευκολότερα
το συρτάρι, µπορείτε να αφαιρέσετε το πάνω
µέρος από τις θήκες που προορίζονται για τα
επιπρόσθετα.
• Στη συνέχεια ξεβιδώστε το καπάκι του
διαφράγµατος γυρίζοντάς το αριστερόστροφα,
και βγάλτε το έξω.
• Αφαιρέστε τα αντικείµενα όπως κουµπιά,
κέρµατα, κλωστές και χνούδια τα οποία έχουν
συσσωρευτεί στο χώρο της αντλίας εξαγωγής
του νερού, περιστρέφοντας τον.
• Βιδώστε δεξιόστροφα το καπάκι του
διαφράγµατος και σιγουρευτείτε ότι έχει κλείσει
καλά.
• Επανατοποθετήστε το σωληνάκι της
αποχέτευσης του νερού στην αρχική του θέση
και κλείστε την θυρίδα.
Με το πέρασµα του χρόνου, το απορρυπαντικό
µπορεί να δηµιουργήσει κρούστα και στην
υποδοχή του συρταριού: καθαρίστε το µε µια
παλιά οδοντόβουρτσα.
Επανατοποθετήστε το συρτάρι στη θέση του.
18
4. Φίλτρο σωλήνα τροφοδοσίας
6. Προφύλαξη κατά του πάγου
Αν αντιληφθείτε ότι το πλυντήριο χρειάζεται
περισσότερο χρόνο για να γεµίσει, πρέπει να
ελέγξετε ότι το φίλτρο του σωλήνα τροφοδοσίας
δεν έχει φράξει.
Κλείστε την βρύση του νερού.
Ξεβιδώστε το σωλήνα από την βρύση και
αφαιρέστε το φίλτρο. Καθαρίστε το µε µια
οδοντόβουρτσα.
Ξανατοποθετήστε το και ξαναβιδώστε τον
σωλήνα.
Αν η συσκευή είναι εγκατεστηµένη σε ένα µέρος
όπου η θερµοκρασία µπορεί να κατέβει κάτω από
τους 0°C συνεχίστε ως εξής:
• Βγάλτε το ρευµατολήπτη (φις) από την πρίζα του
ρεύµατος,
• Κλείστε τη βρύση του νερού,
• Αφήστε, αν χρειάζεται, να κρυώσει το νερό στο
πλυντήριο,
• Ανοίξτε τη θυρίδα του φίλτρου αποχέτευσης,
• Τοποθετήστε µια λεκάνη για να µαζέψετε τα
νερά,
• Βγάλτε το σωληνάκι της αποχέτευσης,
τοποθετήστε το στη λεκάνη και αφαιρέστε το
πώµα. Όταν το δοχείο γεµίσει τοποθετήστε το
πώµα πάλι στο σωληνάκι,
• Όταν το νερό σταµατήσει να χύνεται
τοποθετήστε το πώµα πάλι στο σωληνάκι, βάλτε
το σωληνάκι της αποχέτευσης του νερού στην
αρχική του θέση και κλείστε την θυρίδα.
Με τον τρόπο αυτό το νερό που έχει παραµείνει
µέσα στο πλυντήριο θα βγει, και έτσι θα
αποφευχθεί ο σχηµατισµός πάγου και συνεπώς η
ζηµία του πλυντηρίου ρούχων.
Για να θέσετε πάλι σε λειτουργία τη συσκευή
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή εγκαταστάθηκε σε
θέση όπου η θερµοκρασία είναι πάνω από 0°C
5. Άδειασµα ανάγκης
Αν το πλυντήριο δεν αδειάζει (αντλία αδειάσµατος
µπλοκαρισµένη, φίλτρο βουλωµένο, σωλήνας
αποχέτευσης βουλωµένος) , ενεργήστε κατά τον
ακόλουθο τρόπο για να αδειάσετε το νερό από το
πλυντήριο:
• Βγάλτε το ρευµατολήπτη (φις) από την πρίζα του
ρεύµατος,
• Κλείστε τη βρύση του νερού,
• Αφήστε, αν χρειάζεται, να κρυώσει το νερό στο
πλυντήριο,
• Ανοίξτε τη θυρίδα του φίλτρου αποχέτευσης,
• Τοποθετήστε µια λεκάνη για να µαζέψετε τα
νερά,
• Βγάλτε το σωληνάκι της αποχέτευσης,
τοποθετήστε το στη λεκάνη και αφαιρέστε το
πώµα. Όταν το δοχείο γεµίσει τοποθετήστε το
πώµα πάλι στο σωληνάκι,
• Αδειάστε τη λεκάνη. Επαναλάβετε τη διαδικασία
µέχρι να αδειάσει εντελώς το νερό από το
πλυντήριο.
• Επανατοποθετήστε το σωληνάκι της
αποχέτευσης του νερού στην αρχική του θέση
και κλείστε την θυρίδα.
19
Προβλήµατα στη λειτουργία
Προβλήµατα που µπορείτε να τα λύσετε µόνοι σας.
Πρόβληµα
Πιθανές αιτίες
• Η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισµένη
• Η συσκευή δεν είναι στην πρίζα
• Η ασφάλεια ρεύµατος έχει καεί
• Ο διακόπτης επιλογής προγράµµατος δεν είναι
σωστά τοποθετηµένος ή δεν έχει τραβηχτεί
προς τα έξω.
Η Συσκευή ∆εν ξεκινάει τη
λειτουργία:
Η Συσκευή ∆εν Παίρνει Νερό:
• Η βρύση είναι κλειστή
• Ο σωλήνας εισαγωγής του νερού είναι
βουλωµένος ή λυγισµένος
• Το φίλτρο εισαγωγής νερού είναι βουλωµένο
• Η πόρτα δεν είναι σωστά κλεισµένη.
Η Συσκευή γεµίζει και µετά
αδειάζει αµέσως:
• Η άκρη του σωλήνα αποχέτευσης είναι πολύ
χαµηλά. ∆είτε σχετικά θέµατα για “Άδειασµα
νερού”.
• Η σωλήνας εξαγωγής του νερού είναι
λυγισµένος ή βουλωµένος,
• Έχει γίνει η επιλογή
• Τα ρούχα δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένα
στον κάδο
• Το φίλτρο είναι βουλωµένο. Καθαρίστε το.
• Έχει επιλεγεί ένα πρόγραµµα που τελειώνει µε
το νερό στον κάδο
Η Συσκευή δεν Στραγγίζει και /ή
δεν στύβει:
Το νερό τρέχει στο πάτωµα:
• Έχει χρησιµοποιηθεί πάρα πολύ απορρυπαντικό
ή ακατάλληλο είδους απορρυπαντικού (κάνει
πολύ αφρό).
• Μήπως ένας από τους συνδέσµους της βρύσης
στάζει; Αν είναι δύσκολο να διαπιστώσετε αν
τρέχει νερό από το σωλήνα, ελέγξτε αν είναι
υγρός.
• Έχει καταστραφεί ο σωλήνας αδειάσµατος του
νερού
• Ελέγξτε ότι το καπάκι του διαφράγµατος είναι
σωστά βιδωµένο.
Το αποτέλεσµα της πλύσης δεν
είναι ικανοποιητικό:
• Έχει χρησιµοποιηθεί µικρή ποσότητα
απορρυπαντικού ή ακατάλληλο είδους
απορρυπαντικού.
• ∆εν καθαρίσατε τους “δύσκολους” λεκέδες πριν
την πλύση
• ∆εν επιλέξατε τη σωστή θερµοκρασία
• Υπερφορτώσατε τον κάδο
Το πλυντήριο δονείται ή κάνει
θόρυβο:
• ∆εν έχουν αφαιρεθεί όλες οι διατάξεις
ασφαλείας που χρησιµοποιούνται κατά τη
µεταφορά.
• Τα ποδαράκια στήριξης δεν ακουµπούν καλά στο
δάπεδο.
• Τα ρούχα δεν είναι οµοιόµορφα κατανεµηµένα
στον κάδο
• Ίσως είναι λίγα τα ρούχα µέσα στον κάδο.
∆εν ανοίγει η πόρτα:
• Το πλυντήριο ακόµα λειτουργεί
• Το κλείδωµα της πόρτας δεν έχει ακόµα
απεργοποιηθεί
• Υπάρχει ακόµα νερό στον κάδο
20
Εάν δεν µπορείτε να αναγνωρίσετε ή να λύσετε το
πρόβληµα, συµβουλευτείτε το τµήµα service µας.
Πριν να τηλεφωνήσετε, σηµειώστε το µοντέλο,
το σειριακό αριθµό της συσκευής και την ηµέρα
αγοράς του πλυντηρίου σας. Το τµήµα Service θα
απαιτήσει αυτές τις πληροφορίες.
Το νερό
µέσα στον κάδο δεν φαίνεται. Το
πλυντήριο, προϊόν τελευταίας τεχνολογίας,
λειτουργεί µε χαµηλή κατανάλωση νερού κάνοντας,
έτσι, οικονοµία. Τα αποτελέσµατα, ωστόσο,
παραµένουν άριστα.
Ο θόρυβος που κάνει το
πλυντήριο δεν είναι ο συνηθισµένος διότι
διαθέτει µετασχηµατιστή µε στόχο τη βελτίωση των
επιδόσεων
21
EHPOESL/Z - 09/2001
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising