Zanussi | FA832 | User manual | ZANUSSI FA832 Kasutusjuhend

ZANUSSI FA832 Kasutusjuhend
PESUMASIN
FA 832
KASUTUSJUHEND
Lugupeetud klient
Lugege palun käesolev kasutusjuhend
tähelepanelikult läbi ja pöörake erilist tähelepanu
esimestel lehekülgedel toodud ohutusjuhistele. Hoidke
juhend alles, et sellest saaks vajaduse korral otsida
informatsiooni. Seadme müümise korral andke
kasutusjuhend uuele omanikule edasi.
Transpordikahjustused
Kui võtate seadme pakendist välja, kontrollige, ega
pesumasin ei ole transpordi käigus kahjustada
saanud. Transpordikahjustustest tuleb viivitamatult
müüjale teatada.
Mõned käesoleva kasutusjuhendi punktid on tähistatud sümbolitega, mille tähendus on järgmine:
Hoiatuskolmnurk ja/või sõnad "Hoiatus!" ja "Ettevaatust!" toovad esile informatsiooni, mis on eriti tähtis
kasutaja ohutuse ja seadme töökindluse tagamiseks.
Selle sümboliga tähistatud informatsioon sisaldab täiendavaid juhiseid ja praktilisi nõuandeid
pesumasina kasutamiseks.
Selle sümboliga on tähistatud seadme ökonoomset ja keskkonnasõbralikku kasutamist puudutavat
informatsiooni.
2
Sisukord
Ohutusjuhised
4-5
Utiliseerimine
5
Keskkonnakaitsealased soovitused
5
Tehnilised andmed
6
Paigaldamine
7-8
Pakendi lahtivõtmine
Veeühendus
Loodimine
Elektriühendus
7
7
8
8
Teie uus pesumasin
9
Pesumasina kirjeldus
9
Pesemisvahendi sahtel
9
Kasutamine
10
Juhtpaneel
Juhtimisseadised
Soovitused-nõuanded pesemiseks
Pesu sorteerimine
Temperatuur
Enne pesumasina täitmist
Maksimaalsed pesukogused
Pesu kaalumine
Plekkide eemaldamine
Pesemisvahendid ja lisaained
Pesuetiketid
Pesumasina täitmine ja käivitamine
Pesuprogrammid
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
13
14-14
15-16
Hooldus
17
Korpus
Pesemisvahendi sahtel
Tühjenduspumba puhastamine
Täitmisfilter
Kaitsmine külmumise eest
Avariitühjendus
17
17
17
18
18
18
Häired pesumasina töös
19-20
3
Ohutusjuhised
Järgnevad juhised puudutavad seadme üldist ohutust. Lugege neid juhiseid enne pesumasina paigaldamist või
kasutamist tähelepanelikult.
Paigaldamine
Üldine ohutus
• Eemaldage enne pesumasina kasutamist selle
seest kõik pakendi osad. Kui transpordi ajaks
paigaldatud kaitseid ei eemaldata, võib seade või
selle lähedal olevad mööbliesemed saada
kahjustada. Vaadake juhendi vastavaid punkte.
• Seadme paigaldamisel vajalikke elektritöid tohib
teostada ainult professionaalne elektrik.
• Seadme paigaldamisel vajalikke torutöid tohib
teostada ainult professionaalne torulukksepp.
• Kui pesumasin on paigaldatud, tuleb kontrollida, et
see ei toetu elektrijuhtmetele.
• Kui pesumasin paigaldatakse vaipkattele, tuleb
kontrollida, et õhk pääseb takistamatult põranda ja
seadme jalgade vahel liikuma.
• Pesumasinat tohib lasta parandada ainult
vastavate oskustega isikutel. Asjatundmatute
isikute poolt tehtud remonditööd võivad põhjustada
väga ohtlikke olukordi. Pöörduge lähimasse
volitatud hooldusfirmasse.
• Seadme pistiku eemaldamisel seinakontaktist ärge
kunagi tõmmake juhtmest vaid hoidke alati kinni
pistikust.
• Pesumasina luugi klaas võib kõrgel temperatuuril
töötavate pesuprogrammide korral minna
kuumaks. Ärge puudutage luuki!
Kasutamine
• Pesumasin on ette nähtud kasutamiseks koduses
majapidamises. Seadet ei tohi kasutada mingil
muul otstarbel kui see on ette nähtud.
• Peske pesumasinaga ainult masinpesuks
ettenähtud pesu. Järgige pesuesemete etikettidel
toodud juhiseid.
• Vältige pesumasina pesuga ületäitmist. Pidage
kinni kasutusjuhendi juhistest.
• Kontrollige, kas kõik taskud on tühjad. Kõrvalised
esemed (mündid, haaknõelad, prossid ja kruvid)
võivad pesumasinat kahjustada.
• Ärge peske pesumasinas riideid, millel on õli,
denatureeritud piirituse, trikloroeteeni või teiste
ainete plekke. Kui olete nimetatud aineid enne
pesemist kasutanud plekkide eemaldamiseks,
laske nendel ainetel enne pesumasina täitmist
riietest täielikult haihtuda.
• Pange väikesed esemed nagu sukad, vööd jms
pesemiseks riidest kotti või padjapüüri, et need ei
saaks pesemise ajal trumli ja tihendi vahele kinni
jääda.
• Kasutage loputusvahendit ainult ettenähtud
koguses. Liiga suur kogus võib pesu kahjustada.
• Kui pesumasinat ei kasutata, jätke selle luuk
praokile. Siis säilib luugi tihend paremini ja
pesumasina sees ei teki kopitanud lõhna.
• Kontrollige enne luugi avamist alati, et vesi on
täielikult välja voolanud. Kui pesumasin ei ole
veest tühi, tühjendage pesumasin vastavalt
kasutusjuhendi juhistele.
• Tõmmake pärast seadme kasutamist pesumasina
pistik seinakontaktist välja ja keerake veekraan
kinni.
4
• Hoidke kõiki pesemisvahendeid ohutus kohas, kus
lapsed ei saa neid kätte.
• Hoolitsege selle eest, et lapsed ega koduloomad
ei roni pesumasina trumlisse.
• Pesumasina äraviskamisel tuleb kindlasti
võimalikult masina lähedalt läbi lõigata toitekaabel
ja rikkuda pesumasina luugi lukk, et lapsed ei
võiks masinasse pugedes luku taha jääda.
Laste ohutus
• Lapsed ei tunneta sageli elektriseadmete
ohtlikkust. Ärge lubage lapsi töötava pesumasina
lähedusse ega lubage neil pesumasinaga
mängida.
• Pakkematerjalid (näiteks plastkile, polüstüreen)
võivad olla lastele ohtlikud ja põhjustada
lämbumist. Ärge jätke neid materjale laste
käeulatusse.
Utiliseerimine
Pakkematerjalid
Materjale, mis on tähistatud sümboliga
kasutada korduvalt.
Pesumasina utiliseerimine
, võib
Viige vana pesumasin selleks ettenähtud
jäätmehoidlasse.
Hoidke keskkond puhtana!
>PE< = polüetüleen
>PS< = polüstürool
>PP< = polüpropüleen
Nende materjalide utiliseerimiseks tuleb need viia
spetsiaalsetesse, selleks ette nähtud
kogumiskonteineritesse.
Keskkonnakaitsealased soovitused
• Plekid ja kergema mustuse saab eemaldada
vastava eelkäsitlemisega; siis saab pesu pesta
madalamal temperatuuril.
• Doseerige pesemisvahendit vastavalt vee
karedusele, pesu määrdumise astmele ja selle
kogusele.
Tarbitava vee ja elektrienergia kokkuhoiuks ning
ümbritseva keskkonna kaitsmiseks järgige järgnevaid
juhiseid:
• Keskmiselt määrdunud pesu võib pesemisvahendi,
vee ja aja säästmiseks (ja keskkonna
kaitsmiseks!) pesta ilma eelpesuta.
• Pesumasin töötab ökonoomsemalt, kui see on
täielikult pesu täis.
5
Tehnilised andmed
MÕÕTMED
Kõrgus
Laius
Sügavus
85 cm
60 cm
60 cm
MAKSIMAALNE PESUKOGUS
Puuvillased esemed
Sünteetilised esemed
Õrnad materjalid
Villased esemed
4,5 kg
2 kg
2 kg
1 kg
TSENTRIFUUGIMISKIIRUS
800 pööret/min
ELEKTRIPINGE/SAGEDUS
ÜHENDUSVÕIMSUS
MINIMAALNE KAITSE
VEESURVE
220 - 230 V/ 50 Hz
2000 W
10 A
2
Minimaalne
Maksimaalne
5 N/cm
2
80 N/cm
Käesolev seade vastab järgmistele EL direktiividele:
Madalpingedirektiiv 73/23/EY, 19.02.73
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv 89/336/EY, 03.05.89.
6
Paigaldamine
Transporditoed
Veeühendus
Eemaldage enne seadme käivitamist transpordi
ajaks paigaldatud transporditoed järgmiselt:
Hoidke kõik transporditoed alles, sest seadet võib olla
vaja uuesti transportida.
Pesumasina lähedal peab olema
KÜLMAVEEKRAAN keermestatud toruliitmikuga ¾”veevoolikule, kraanikauss või seina paigaldatud
kanalisatsioonisüsteem.
Veenduge, et:
- tegemist ei ole kuumaveekraaniga.
- kraanist tulev vesi on puhas. Kui vesi ei ole puhas,
laske sellel niikaua joosta, kuni kogu torustikku
kogunenud mustus on ära voolanud.
1. Keerake
kruvikeerajaga lahti
kolm tagumist kruvi.
Paluge torulukksepal seina sisse ehitatud püsivat
kanalisatsioonisüsteemi kontrollida.
A) Asetage seadmega
kaasas kilekotis olnud
tihend (A; joonis 6)
veevooliku otsa ja
keerake voolik hoolikalt
kraani otsa. Olge
ettevaatlik, et keermed
ei saa kahjustada, ja
kinnitage lekete
vältimiseks liitmik
hoolikalt kraani otsa.
2. Asetage seade pikali
tagumine külg
allapoole ja seadke üks
polüstüroolist
nurgadetail seadme ja
põranda vahele.
Veenduge, et
voolikud ei jää
kokkusurutult
seadme alla.
B) Pöörake vajaduse
korral voolikut,
keerates lahti seadme
tagaküljel oleva
liitmiku.
3. Eemaldage
ettevaatlikult paremal
ja vasakul pool olevad
kilekotid, tõmmates
neid seadme keskkoha
suunas.
C) Keerake liitmik uuesti
kinni nii, et see ei
hakka lekkima.
(Keerake kraan lahti,
kontrollige, ega liitmik ei leki ja keerake kraan uuesti
kinni).
D) Paigutage
tühjendusvooliku ots
kraanikaussi,
kasutades spetsiaalset
komplekti kuuluvat
kaarekujulist detaili.
See detail tuleb
paigutada
voolikuavasse nii, et
detail toetab voolikut.
Detaili ülemises osas oleva augu kaudu võib vooliku
seina külge kinnitada. Nii püsib voolik paigal ega kuku
alla.
4. Tõstke pesumasin püstasendisse ja eemaldage
kolm plastpolti.
5. Pange kolme auku plastkorgid, mis on koos
kasutusjuhendiga kilekotis.
7
TÄHTIS: Põranda ja vooliku kõrgeima punkti vahele
peab jääma vahekaugus 60-90 cm (soovitatav
vahekaugus on 60-70 cm). Voolik ei tohi olla kokku
surutud ega keerdus, sest muidu ei pääse vesi
voolikus voolama. Kui tühjendusvoolikut tuleb
pikendada, ei tohi pikendusvooliku pikkus kunagi
ületada 1,5 m ja selle läbimõõt peab võrduma
esialgse vooliku läbimõduga.
Veenduge, et voolikud ei ole liiga pingul.
Elektriühendus
Loodimine
3. Pistikupesa ja pistik peavad täielikult kokku
sobima, ilma et tuleks kasutada vähendusliitmikke,
hargmikpesi ega adaptereid. Vajaduse korral kutsuge
elektrik.
Veenduge enne seadme ühendamist elektrivõrku, et:
1. elamu elektrivõrgu parameetrid vastavad seadme
tootesildil toodud näitajatele (silt on kinnitatud
seadme tagaküljele).
2. elektriarvesti, kaitsmed, juhtmed ja pistikupesa
vastavad tootesildil nimetatud maksimaalsele
voolutarbimisele.
Seadme loodimiseks tuleb selle jalgu sisse või välja
keerata. Kui jalad on õiges asendis, kinnitage need,
surudes mutrid vastu seadme põhja. Hoolikas
loodimine aitab vältida vibratsiooni, müra ja seadme
paigaltnihkumist selle töötamise ajal.
Elektriohutuseeskirjades nõutakse piisavat
maandust. Seadme pistik on varustatud
maanduskontaktiga.
Pesumasin vibreerib alati teataval määral, eriti
puitpõrandal. Puitpõrand annab alati rohkesti
vibratsiooni edasi. Püüdke alati pesumasinat
paigaldada tugevale põrandale.
Veenduge, et ka pistikupesa on maandatud.
Seadme valmistaja ei kanna mingit vastutust, kui
toodud juhiste mittejärgimine põhjustab õnnetusi.
8
Teie uus pesumasin
Käesolev uus pesumasin vastab kaasaegse pesupesemise kõikidele nõudmistele, kuna võimaldab säästvalt
tarbida vett, elektrienergiat ja pesemisvahendeid.
• Temperatuurivaliku lüliti võimaldab valida pesu pesemiseks sobiva temperatuuri.
• Pesumasina stabiilsuse jälgimise seade tagab, et seade on tsentrifuugimise ajal stabiilne.
Pesumasina kirjeldus
1 Pesemisvahendi sahtel
2 Programmitabel
3 Juhtpaneel
4 Luugi käepide
5 Tühjenduspumba luuk
6 Reguleeritavad tugijalad
Pesemisvahendi sahtel
Eelpesu
Põhipesu
Loputusvahend, tärklis
9
Kasutamine
Juhtpaneel
1 Programmitabel
6. Temperatuurivaliku lüliti
Programmitabel aitab valida pesule sobiva
programmi.
Selle lüliti abil saab valida pesufaasi temperatuuri
vastavalt pestavate esemete liigile.
Pöörake lülitit, kuni soovitud temperatuur on märgiga
kohakuti.
Programmitabelist leiate igale pesuliigile kõige
sobivama temperatuuri. Kui valite *, saab kõigil
programmidel lasta kasutada külma vett.
2. Tsentrifuugimiskiiruse valikulüliti
Selle valikulülitil on järgmised asendid:
.0 = tsentrifuugimist ei toimu, puuvillastele
materjalidele
.300 = MIN, puuvillastele materjalidele
.800 = MAX, puuvillastele materjalidele
Sünteetilistele materjalidele , õrnadele kangastele ja
villastele riietele vastab maksimaalne asend
tsentrifuugimiskiirusele 750 pööret/min.
Vahepealsed asendid viitavad puuvillaste materjalide
tsentrifuugimiskiirustele.
7. Programmivaliku lüliti
Soovitud programmi valimiseks keerake lülitit
päripäeva, kuni programmi tähistav täht jääb üleval
oleva märgiga (tähisega juhtpaneelil) kohakuti. Kui
keerate lülitit kogemata märgist mööda, ÄRGE
KUNAGI KEERAKE LÜLITIT VASTUPÄEVA, vaid
jätkake päripäeva keeramist, kuni soovitud täht on
uuesti märgiga kohakuti.
3. VESI PESUMASINAS – NUPP
(Vähendab riiete kortsumist, kui neid ei võeta
masinast kohe pärast pesemise lõppu välja).
Kui vajutate seda nuppu õrnadele kangastele
ettenähtud pesuprogrammi kasutamise korral, jääb
vesi pesumasinasse. Vee väljalaskmiseks tuleb valida
programm "G" (tsentrifuugimine) või "P"
(tühjendamine).
4.
Poolenisti täitmise nupp
Kui vajutate seda nuppu enne pesuprogrammi
sisselülitamist, sooritatakse loputamisi ühe võrra
vähem ja säästetakse energiat ning vett.
5. Elektrivoolu märgutuli
Põleb, kui pesumasin on voolu all.
10
Soovitused-nõuanded pesemiseks
Pesu kaalumine
Järgnevalt on toodud mõnede riietusesemete
ligikaudsed kaalud:
Pesu sorteerimine
froteeriidest kittel
salvrätik
tekikott
voodilina
padjapüür
laudlina
froteerätik
köögirätik
öösärk
naiste aluspüksid
paks meeste päevasärk
meeste päevasärk
meeste pidžaama
särk
meeste aluspüksid
Järgige riiete küljes olevaid pesuetikette ja riiete
valmistajate pesemisjuhiseid. Sorteerige pesu
järgmiselt: valge pesu, värviline pesu, sünteetiline
pesu, õrnad esemed, villased materjalid.
Temperatuurid
90 º
60 º
(külm)
30º-40º
keskmiselt määrdunud valged
puuvillased ja linased riided (näiteks
köögikäterätid, käterätid, laudlinad,
voodilinad jne)
keskmiselt määrdunud, värvi mitte
andvad riided (näiteks särgid, öösärgid,
pidžaamad jne) linasest, puuvillasest või
sünteetilisest materjalist, samuti
vähemäärdunud valged puuvillased
riided (näiteks aluspesu).
õrnad esemed (näiteks kardinad),
segapesu, kaasa arvatud sünteetilised
ja villased materjalid
1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
100 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g
Plekkide eemaldamine
Mõnede plekkide eemaldamine ei ole palja vee ja
pesemisvahendi abil võimalik. Järelikult tuleb neid
enne pesemist vastavalt töödelda.
Vereplekid: peske värskeid vereplekke külmas vees.
Kuivanud vereplekkidega riide tuleb ööseks
spetsiaalsesse plekieemaldusainesse likku panna ja
seejärel hõõruda seebilahusega.
Õlivärvi plekid: niisutage bensiini baasil valmistatud
plekieemaldusvahendiga, asetades plekiga koha
pehmele alusele ja tupsutades plekiga kohta lapiga;
korrake toimingut mitu korda.
Kuivanud rasvaplekid: niisutage tärpentiniga,
asetage riietusese pehmele alusele ja tupsutage
plekki puuvillase riidelapiga.
Roosteplekid: kasutage plekkide eemaldamiseks
kuumas vees lahjendatud oblikhapet või külma
rooste-eemaldusvahendit. Vanade roosteplekkidega
tuleb olla ettevaatlik, sest kanga tselluloosistruktuur
võib olla kahjustatud ja riie võib rebeneda.
Hallitusplekid: käsitlege valgendusvahendiga ja
loputage hoolikalt (ainult valge ja värvi mitte andev
värviline pesu).
Rasvaplekid: seebitage kergelt ja käsitlege
valgendusvahendiga (ainult valge ja värvi mitte andev
värviline pesu).
Pastapliiatsipasta- ja liimiplekid: niisutage
atsetooniga (*), asetage riie pehmele alusele ja
tupsutage plekki.
Huulepulga plekid: niisutage atsetooniga, nagu ülal
kirjeldatud ja käsitlege seejärel plekke piiritusega.
Valgele riidele jäänud huulepulga plekkide lõplikuks
eemaldamiseks käsitlege riiet valgendusvahendiga.
Punase veini plekid: leotage vee ja pesemisvahendi
lahusega, loputage ja käsitlege äädik- või
sidrunhappega. Seejärel loputage. Plekkide lõplikuks
eemaldamiseks käsitlege riiet valgendusvahendiga.
Enne pesumasina täitmist
Ärge mitte mingil juhul peske valget ja värvilist pesu
koos. Pesemise ajal võib valge pesu kaotada oma
valge värvi.
Uus värviline pesu võib esimesel pesemisel värvi
anda ja seetõttu tuleks seda pesta esimesel korral
ülejäänud pesust eraldi.
Veenduge, et pesuesemete külge ei ole jäänud
metallist esemeid (näiteks juukseklambrid,
haaknõelu, prosse).
Nööpige kinni padjapüürid, tõmmake kinni
tõmbelukud, pange kinni haagid ja trukid. Sõlmige
kokku vööd või pikad paelad.
Enne pesemist eemaldage tugevad plekid. Peske
tugevasti määrdunud kohti spetsiaalse
plekieemaldusvahendiga või vastava
puhastusvahendiga.
Käsitsege kardinaid eriti ettevaatlikult. Eemaldage
kardinate kinnitushaagid või pange kardinad
pesemise ajaks kotti või võrku.
Maksimaalsed pesukogused
Soovitatavad pesukogused on toodud
programmitabelis.
Rusikareeglina kehtib:
Puuvillased, linased materjalid: trummel täis, kuid
mitte liiga tihedasti;
Sünteetilised materjalid: trummel maksimaalselt
poolenisti täis;
Õrnad ja villased materjalid: maksimaalselt
kolmandik trumlist.
Kui pesumasin on pesemise ajal täis, on vee ja
elektrienergia kasutamine efektiivsem.
Kui riided on väga määrdunud, vähendage
täitmismahtu.
11
Tindiplekid: niisutage olenevalt tindi koostisest
plekiga kohta alguses atsetooniga (*) ja seejärel
äädikhappega. Käsitlege valgele riidele jäänud
tindiplekke valgendusvahendiga ja loputage hoolikalt.
Tõrvaplekid: käsitlege alguses
plekieemaldusvahendiga, piiritusega või bensiiniga ja
hõõruge seejärel spetsiaalse pesemispastaga.
(*) Ärge kasutage kunstsiidi puhastamiseks
atsetooni.
Kasutatava pesemisvahendi kogus
Pesemisvahendid ja lisaained
Kasutage pesemisvahendi miinimumkogust, kui:
- pesete väikest pesukogust,
- pesu ei ole väga määrdunud,
- pesemise ajal tekib palju vahtu.
Pesemisvahendi tüüp ja kogus sõltuvad kanga liigist,
pesumasina täitmise astmest, pesu
määrdumisastmest ja kasutatava vee karedusest.
Vee karedust klassifitseeritakse “kareduskraadide”
alusel. Informatsiooni vee kareduse kohta võib saada
kohalikust veevarustusettevõttest.
Järgige pesemisvahendi valmistaja poolt antud
doseerimisjuhiseid.
Head pesemistulemused sõltuvad ka pesemisvahendi
valikust ja selle õigest doseerimisest (arvestades ka
keskkonnakaitset). Vaatamata looduslikule
lagunemisele sisaldavad pesemisvahendid aineid,
mis võivad rikkuda looduskeskkonna õrna ökoloogilist
tasakaalu.
Vee karedusastmed
Pesemisvahendi valik sõltub kanga tüübist (õrnad
kangad, villane, puuvillane jne.), värvist,
pesemistemperatuurist ja määrdumisastmest.
Selles pesumasinas võib kasutada kõiki müügil
olevaid masinpesuks ettenähtud pesemisvahendeid:
- igat tüüpi kangastele ettenähtud pesupulbreid,
- õhukestele kangastele (maksimaalne
pesemistemperatuur 60 °C) ja villastele
materjalidele ettenähtud pesupulbreid,
- vedelaid pesemisvahendeid, mis on ette nähtud
madala pesemistemperatuuriga programmidele
- (maksimaalne temperatuur 60°C) igat tüüpi
kangaste pesemiseks või spetsiaalseid
pesemisvahendeid villaste materjalide pesemiseks.
Pesemisvahendid ja kõik lisaained tuleb panna
pesumasina pesemisvahendi sahtli selleks
ettenähtud sektsioonidesse enne pesuprogrammi
käivitamist.
Pulbriliste või vedelate pesemisvahenditekontsentraatide kasutamise korral tuleb valida ilma
eelpesuta programm.
Pesumasin on varustatud tsirkulatsioonisüsteemiga,
mis tagab pesemisvahendite-kontsentraatide parima
ärakasutamise.
Valage vedel pesemisvahend pesemisvahendi sahtli
vahetult enne programmi käivitamist.
sektsiooni
Kõik loputus- ja tärgeldusained tuleb valada enne
programmi käivitamist pesemisvahendi sahtli
sümboliga
tähistatud sektsiooni.
Valgendusainet (kloori) tohib kasutada ainult valge
pesu korral või värvi mitte andvate puuvillaste ja
linaste riiete juures.
Valage valgendusaine sektsiooni
Järgige toodete valmistajate juhiseid ainete
doseerimise kohta. Ärge ületage pesemisvahendi
sahtli märki “MAX”.
12
Karedusaste
Omadus
1
2
3
4
pehme
keskmiselt
kare
kare
väga kare
saksa
ºdH
Kraadid
prantsuse
ºT.H.
0-7
8 - 14
15 - 21
üle 21
0 - 15
16 - 25
26 - 37
üle 37
Pesuetikettide sümbolid
Enamike riietusesemete külge on tänapäeval kinnitatud nende pesemist ja hooldust tähistavate sümbolitega
etiketid. Need etiketid aitavad saavutada head pesemistulemust.
Tava-programm
MASIN-PESU
Masinpesu 95º
Masinpesu 60º
Masinpesu 40º
Masinpesu 30º
Käsitsipesu
Madala intensiivsusega programm
KLOORIGA
VALGENDAMINE
Klooriga valgendamine lubatud
Masinpesu
keelatud
Klooriga valgendamine keelatud
TRIIKIMINE
Niiske pesu triikimine
maksimaalsel
temperatuuril 200º
Niiske pesu triikimine
või läbi niiske lapi
triikimine maksimaalsel
temperatuuril 150º
Kuiva pesu triikimine
maksimaalsel
temperatuuril 100º
Triikimine keelatud
KUIVPESU
Normaalne kuivpesu
Spetsiaalne kuivpesu
Spetsiaalne kuivpesu
Kuivpesu keelatud
Tavaline
trummelkuivatus
KUIVATAMINE
(vabal valikul)
Kuivatamine
ühetasasel alusel
Kuivatamine pesu
riputamisega
13
Kuivatamine
riidepuul
Kerge trummelkuivatus
Trummel-kuivatus
lubatud
Trummel-kuivatus
keelatud
Pesumasina täitmine ja käivitamine
5. Vajutage vajaduse korral mõne teise
funktsiooni nuppu (teisi nuppe)
Tootmisjääkide eemaldamiseks trumlist ja paagist
laske enne esimest pesupesemist tühjal pesumasinal
töötada puuvillaste riiete pesuprogrammiga
temperatuuril 60 °C.
Valage pesumasina pesemisvahendi sahtlisse pool
mõõtenõutäit pesupulbrit ja käivitage masin.
6. Valige pesuprogramm ja käivitage
pesumasin
Keerake programmi valikulülitit päripäeva soovitud
programmile.
Veenduge enne pesuprogrammi käivitamist, et:
• luuk on korralikult kinni.
• seadme pistik on pistikupesas.
• veekraan on keeratud lahti.
• ümar kaas on kruvidega korralikult kinni keeratud.
• tühjendusvoolik on õigesti paigaldatud.
1. Pange pesu pesumasinasse
Avage pesumasina luuk.
Asetage pesu pesumasina trumlisse ükshaaval,
raputades esemeid eelnevalt tugevasti.
Sulgege pesumasina luuk.
Tõmmake programmi valikulülitit väljapoole, kuni see
teeb klõpsu.
Märgutuli süttib ja programm hakkab tööle.
2. Doseerige pesemisvahend
Tõmmake pesemisvahendi sahtel lõpuni lahti.
Doseerige pesemisvahendi valmistaja soovitatud
kogus pesemisvahendit mõõdunõusse ja valage see
pesemisvahendi sahtli sektsiooni
Kui soovite sooritada eelpesu, valage
pesemisvahendit sektsiooni
7. Pesuprogrammi lõpetamine
Pesuprogrammi lõppedes seiskub masin
automaatselt. Märgutuli kustub.
Kui valisite pesuprogrammi, mis seiskumisel jätab
viimase loputusvee masinasse, laske enne luugi
avamist vesi masinast välja. Valige programm "P"
(tühjendamine) või "G" (tsentrifuugimine).
Oodake enne luugi avanemist 1-2 minutit, et
elektriline lukustussüsteem jõuaks luugilukustuse
vabastada.
3. Doseerige lisaained
Kui kasutate loputusvahendit, valage seda
sektsiooni
Ärge ületage märki "MAX".
Võtke pesu pesumasinast välja.
Pöörake trumlit käega, et veenduda, et see on täiesti
tühi. Vastasel korral võivad riided järgmisel pesemisel
saada kahjustada (näiteks kokku tõmbuda) või need
võivad anda valgele pesule värvi.
Vabastage kõik allasurutud nupud.
Keerake veekraan kinni ja tõmmake seadme pistik
pistikupesast välja.
Jätke pesumasina luuk praokile, et veeaur pääseks
masina trumlist välja.
4. Valige pesemistemperatuur
Keerake pesemistemperatuuri lüliti soovitud
asendisse.
14
Pesuprogrammide tabel
Puuvillaste ja linaste esemete
Kogus: 4,5 kg
Programm
A
B
B
Temperatuur
pesuprogramm
Kangad
Lisafunktsioonid
KIRJELDUS
60°- 90°
VALGEPESU EELPESUGA
näiteks tööriided, linad, linased
käterätid, aluspesu, käterätid
Eelpesu
Põhipesu 60°90°C
4 loputust
Tsentrifuugimine
60°-90°
VALGEPESU EELPESUTA,
näiteks linad, linased käterätid,
särgid, aluspesu
Põhipesu 60°90°C
4 loputust
Tsentrifuugimine
40°- 60°
VÄRVI MITTE ANDEV VÄRVILINE
PESU
näiteks särgid, pluusid,
froteematerjalist esemed, aluspesu
Põhipesu 40°60°C
4 loputust
Tsentrifuugimine
VÄRVI ANDEV PESU
vähemäärdunud pesu
Põhipesu 30°40°C
4 loputust
Tsentrifuugimine
C
30°- 40°
D
Loputused
KÜLM
Programmi võib kasutada käsitsi
pestud pesu loputamiseks.
4 loputust
Tsentrifuugimine
F Loputusvahend
KÜLM
Käsitsi pestud pesu käsitlemine
loputusvahendiga
Loputusvahend
1 loputus
Tsentrifuugimine
Spetsiaalne tsentrifuugimine
puuvillastele ja linastele esemetele
Tsentrifuugimine
G Pikk
tsentrifuugimine
Vastavalt EÜ-direktiivile 92/75 vastavad seadme energiasildil toodud kulunäitajad puuvillaste materjalide 60 °C
pesuprogrammile (programmile "B") ja täitmiskogusele 4,5 kg.
15
Pesuprogrammide tabel
Sünteetiliste kiududega, segakiududega, õrnade
Kogus: 2 kg, villasel materjalil 1 kg
Programm
ja villaste materjalide pesuprogrammid
Temperatuur
Kangad
Lisafunktsioonid
KIRJELDUS
H
30°- 60°
SÜNTEETILISTEST KIUDUDEST
MATERJALID EELPESUGA,
näiteks aluspesu, värviline pesu,
särgid, pluusid
(*)
Eelpesu 30°C
Põhipesu 30°-60°C
3 loputust
Vee väljalaskmine
J
30°- 60°
SÜNTEETILISTEST KIUDUDEST
MATERJALID EELPESUTA,
näiteks särgid, pluusid, segakiud
(*)
Põhipesu 30°-60°C
3 loputust
Vee väljalaskmine
K
30°- 40°
ÕRNAD MATERJALID
vähemäärdunud pesu
(*)
Põhipesu 30°-40°C
3 loputust
Vee väljalaskmine
L
30°- 40°
VILLASED ESEMED
(*)
Põhipesu 30°-40°C
3 loputust
Vee väljalaskmine
M
Loputused
KÜLM
Programmi võib kasutada käsitsi
pestud pesu loputamiseks.
(*)
3 loputust
Vee väljalaskmine
N
Loputusvahend
Käsitsi pestud pesu käsitlemine
loputusvahendiga
(*)
Loputusvahend
1 loputus
Vee väljalaskmine
P
Vee väljalaskmine
Vee väljalaskmiseks
pesumasinast
Vee väljalaskmine
Trummel jääb
paigale
(*) Selle nupu vajutamisel pesuprogrammis kasutatavat viimast loputusvett ei eemaldata. Nii välditakse riiete
kortsumist, kui riideid ei võeta pärast pesemise lõppemist kohe pesumasinast välja. Valige vee väljalaskmiseks
programm "P" (vee väljalaskmine) või "G" (tsentrifuugimine).
16
Hooldus
1. Korpus
3. Tühjenduspumba puhastamine
Puhastage pesumasinat väljastpoolt sooja vee ja
neutraalse, mitteabrasiivse pesemisvahendiga.
Loputage puhta veega ja kuivatage pehme lapiga.
Tähtis: Ärge kasutage korpuse puhastamiseks
piiritust, lahusteid ega vastavaid tooteid.
Kui tühjenduspumpa on sattunud mingid esemed
(nööbid, haaknõelad, mündid jne) või sinna on
kogunenud ebemeid, kui ebemeid andvaid riideid on
pestud kõrgel temperatuuril, tuleb tühjenduspumpa
puhastada.
•
•
•
•
Tõmmake pesumasina pistik pistikupesast välja.
Oodake vajaduse korral vee jahtumist.
Avage tühjenduspumba luuk.
Asetage luugi alla väljavoolava vee kogumiseks
nõu.
• Eemaldage avariitühjendusvoolik, pange selle ots
nõusse ja võtke vooliku kork ära. Kui nõu on täis,
pange kork avariitühjendusvooliku ette tagasi.
• Tühjendage nõu. Korrake toimingut, kuni
pesumasinast on kogu vesi välja lastud.
2. Pesemisvahendi sahtel
Aja jooksul moodustuvad pesemis- ja
loputusvahenditest pesemisvahendi sahtli seintele
ladestused.
Puhastage pesemisvahendi sahtlit aeg-ajalt voolava
vee all. Sahtli pesumasinast väljavõtmiseks vajutage
pesumasina vasakpoolses tagumises nurgas olevat
nuppu.
Puhastamise hõlbustamiseks võib eemaldada sahtli
ülaosa.
• Keerake ümmargune kaas vastupäeva lahti ja
tõmmake see välja.
• Eemaldage esemed (nööbid, mündid jne) ja
pumba tiibratta piirkonda kogunenud ebemed,
pöörates ratast.
• Keerake ümmargune kaas päripäeva tagasi ja
pingutage see korralikult kinni.
• Seadke avariitühjendusvoolik tagasi selle
esialgsesse asukohta ja sulgege tühjenduspumba
luuk.
Pesemisvahend võib koguneda ka pesemisvahendi
sahtli pesa õnarustesse. Kasutage puhastamiseks
näiteks vana hambaharja. Pärast pesemisvahendi
sahtli puhastamist pange see tagasi oma kohale.
17
4. Täitevooliku filter
6. Kaitsmine külmumise eest
Kui pesumasin vajab veega täitmiseks tavalisest
pikemat aega, kontrollige, ega täitevooliku filter ei ole
ummistunud.
Kui pesumasin on paigaldatud ruumi, kus
temperatuur võib langeda alla 0 °C, tuleb toimida
järgmiselt.
Keerake veekraan kinni.
Keerake veevoolik kinnitusmutter lahti.
•
•
•
•
•
Lülitage pesumasinast vool välja.
Keerake veekraan kinni.
Oodake vajaduse korral vee jahtumist.
Avage tühjenduspumba luuk.
Asetage luugi alla väljavoolava vee kogumiseks
nõu.
• Eemaldage avariitühjendusvoolik, pange selle ots
nõusse ja võtke vooliku kork ära.
• Kui vesi lakkab voolamast, pange kork
avariitühjendusvooliku ette tagasi, asetage
avariitühjendusvoolik tagasi selle esialgsesse
asukohta ja sulgege tühjenduspumba luuk.
Eemaldage filter magnetventiilist ja puhastage seda
kõva jõhvharjaga ja asetage filter tagasi oma kohale.
Keerake mutter uuesti korralikult kinni.
Nii saab pesumasina täielikult veest tühjendada ja
takistada jää tekkimist masinas ning vältida masina
detailide purunemist.
5. Avariitühjendus
TÄHELEPANU! Pesumasin on mõeldud
kasutamiseks ja hoidmiseks normaalsel
ruumitemperatuuril.
Kui pesumasin ei tühjene veest (tühjenduspump on
kinni jäänud, filter või tühjendusvoolik on
ummistunud), siis toimige pesumasina
tühjendamiseks järgmiselt:
Seadme valmistaja ei vastuta jäätumisest tingitud
kahjude eest.
• Eemaldage pistik seinakontaktist.
• Keerake veekraan kinni.
• Oodake vajaduse korral vee jahtumist.
• Avage tühjenduspumba luuk.
• Asetage luugi alla väljavoolava vee kogumiseks
nõu.
• Eemaldage avariitühjendusvoolik, pange selle ots
nõusse ja võtke vooliku kork ära. Kui nõu on täis,
pange kork avariitühjendusvooliku ette tagasi.
• Tühjendage nõu. Korrake toimingut, kuni
pesumasinast on kogu vesi välja lastud.
• Seadke avariitühjendusvoolik tagasi selle
esialgsesse asukohta ja sulgege tühjenduspumba
luuk.
18
Häired pesumasina töös
Häired pesumasina töös, mida on võimalik ise kõrvaldada
Probleem
Võimalik põhjus
• Pesumasin ei käivitu:
• Luuk ei ole korralikult suletud.
• Seadme pistik ei ole pistikupesas või pistikupesas ei ole
voolu.
• Peakaitse on läbi põlenud.
• Pesuprogrammi valikulülitit ei ole seatud õigesse asendisse
või lülitit ei ole välja tõmmatud.
• Pesumasin ei täitu veega:
•
•
•
•
• Masin täitub, kuid tühjeneb veest
kohe uuesti:
Veekraan on kinni.
Veevoolik on kokku surutud või keerdus.
Veevooliku filter on ummistunud.
Luuk ei ole korralikult kinni.
• Tühjendusvooliku ots on paigaldatud liiga madalale.
Vaadake punkti “Tühjendamine”.
• Pesumasina ei tühjene ja/või
tsentrifuug ei tööta:
•
•
•
•
•
• Põrandal on vett:
• Pesemisvahendit on doseeritud liiga palju või see ei ole
pesumasinale sobiv (vahutab liiga palju).
• Kontrollige, kas üks veevooliku liitmikest lekib. Seda ei ole
alati lihtne kontrollida, sest voolikus voolab vesi.
Kontrollige, kas voolik on märg.
• Tühjendusvoolik on katki.
• Kontrollige, kas tühjenduspumba kaas on nõuetekohaselt
oma kohale keeratud.
• Mitterahuldavad
pesemistulemused:
• Pesumasin vibreerib ja tekitab
töötamisel ebanormaalset müra:
• Luuk ei avane:
Tühjendusvoolik on kokku surutud või keerdus.
On valitud funktsioon
Pesu ei ole pesumasinasse paigutatud ühtlaselt.
Tühjenduspump on umbes. Puhastage pumpa.
Tsentrifuugimiskiiruse lüliti on asendis 0.
• Pesemisvahendit on doseeritud liiga vähe või see ei ole
pesumasinale sobiv.
• Probleemseid plekke ei ole enne pesemist käsitletud.
• On valitud vale pesemistemperatuur.
• Pesumasin on liiga täis.
•
•
•
•
Transporditugesid ja pakendi detaile ei ole eemaldatud.
Seadejalgu ei ole reguleeritud.
Pesu on trumlis jaotunud ebaühtlaselt.
Trumlis on liiga vähe pesu.
• Programm ei ole veel lõppenud.
• Luugi lukk ei ole vabastatud.
• Trumlis on vesi.
19
Vett ei ole näha.
Pesumasin on kaasaegse tehnoloogia
tulemus – see töötab väga ökonoomselt ja
kasutab vähe vett. Lõpptulemus on vaatamata
sellele suurepärane.
Pesumasin teeb ebatavalist häält.
Masinale on paigaldatud
kommutaatormootor, mis suurendab
pesumasina võimsust.
Kui Te ei suuda probleeme kindlaks teha ega neid
kõrvaldada, võtke ühendust volitatud
hoolduskeskusega. Kirjutage enne helistamist üles
pesumasina mudel, seerianumber ja ostukuupäev.
Hooldusfirma vajab neid andmeid.
Hooldus ja varuosad
Hooldus- ja võimalikke remonditöid ning varuosi tuleb
tellida volitatud hooldusfirmast.
Seadme häireteta töötamise tagamiseks nõudke kõige
sobivamate, seega originaalvaruosade kasutamist.
Helistades hoolduskeskusse nimetage pesumasina
mudel. Kirjutage tootesildil olevad andmed allpool
olevatele ridadele. Sellisel juhul on need
hooldusfirmaga ühenduse võtmisel kergesti
kättesaadavad.
Mudel:.............................................................
Toote number:................................................
Seerianumber:................................................
Ostukuupäev: .................................................
20
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse
seaduses ja muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-,
ja toorainedefektide avastamine ning nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused
kõrvaldatakse kuni toote normaalse funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise
taastamine ei kuulu garantiitööde hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
* kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
* paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
* integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
EUROOPA garantii
Kui Te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega kaasa
Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel).
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja õigustest.
Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
Soome
Pori
Saksamaa Nürnberg
Prantsusmaa Senlis
Rootsi
Stockholm
Itaalia
Pordenone
Inglismaa
Newbury
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
+372 6650090
+358 2 6223300
+49 9113232600
+33 344622929
+46 87387910
+39 167847910
+44 1635572700
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-lux Kodutehnika
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6507580
Fax 6507589
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
OÜ KONTROLLSÜSTEEM
Metsapargi 18-50, KOHTLA – JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 50649, 033 50931
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Pärnu 118, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt.63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Jõgevamaa
OÜ AAMI TEENINDUS
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
Võrumaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33, TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel. 07 348359
Fax 07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-lux Kodutehnika
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650075
Fax 6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising