Zanussi | ADVANTAGE 85 | User manual | ZANUSSI ADVANTAGE 85 Упутство за коришћење

ZANUSSI ADVANTAGE 85 Упутство за коришћење
ZANUSSI
Mašina za pranje veša
ADVANTAGE 85
UPUTSTVO ZA UPOTREBU
35.292.783/0
Dragi korisniče,
Molimo Vas da pažljivo pročitate ova uputstva za
upotrebu i obratite posebnu pažnju na napomene u
vezi bezbednosti koje su navedene na prvim
stranama. Preporučujemo Vam da sačuvate ovo
Uputstvo za upotrebu za dalju upotrebu i predate ga
bilo kom narednom korisniku.
Oštećenja pri transportu
Pri raspakivanju uređaja, proverite da on nije
oštećen. Ako sumnjate, ne koristite ga i pozovite
Servisni centar.
Simboli koje ćete videti u nekim odeljcima ove knjižice imaju sledeće značenje:
Trougao sa znakom uzvika i/ili ključne reči (Upozorenje!, Pažnja!) naglašava informaciju koja je
posebno važna za Vašu bezbednost ili ispravan rad uređaja.
Informacija obeležena ovim simbolom pruža dodatna uputstva i praktične savete o korišćenju uređaja.
Saveti i informacije o ekonomičnom i ekološkom korišćenju mašine su obeleženi ovim simbolom.
Naš doprinos zaštiti okoline: mi
koristimo reciklirani papir.
2
Sadržaj
Upozorenja
4-5
Postavljanje
5
Saveti za zaštitu okoline
5
Tehničke specifikacije
6
Održavanje
Kućište
Fioka za sredstvo za pranje
Čiščenje odvodne sekcije
Filter na ulazu vode
Pražnjenje u slučaju nužde
Mere predostrožnosti zbog smrzavanja
Nešto ne radi?
Instalacija
7-8
Raspakivanje
Povezivanje na napajanje vodom
Podešavanje nivoa
Povezivanje na električno napajanje
7
7
8
8
Vaša nova mašina za pranje veša
9
Opis uređaja
9
Upotreba
10
Fioka za sredstva za pranje
Komandna tabla
Komande
Saveti za pranje
Sortiranje veša
Temperature
Pre ubacivanja veša
Maksimalna punjenja
Težine veša
Uklanjanje mrlja
Deterdženti i aditivi
Preporučene količine deterdženta
Međunarodni simboli za pranje
Postupak pri radu
Programi pranja
9
10
10
11
11
11
11
11
11
11
12
12
13
14-15
16-17
3
18
18
18
18
19
19
19
20-21
Upozorenja
Upozorenja koja slede su data u interesu opšte bezbednosti. Morate ih pažljivo pročitati pre instalacije i
upotrebe uređaja.
Instalacija
• Svi delovi unutrašnjeg pakovanja moraju se
ukloniti pre upotrebe uređaja. Ukoliko se zaštitni
delovi ne skinu ili potpuno ne uklone može doći
do ozbiljnih oštećenja na mašini ili delovima
nameštaja koji su pored nje. Pogledajte detalje
u odgovarajućem odeljku Uputstva za upotrebu.
• Bilo koje električarske radove koji su potrebni
za instalisanje ovog uređaja mora izvesti
kvalifikovani električar.
• Bilo koje vodoinstalaterske radove koji su
potrebni za instalisanje ovog uređaja mora
izvesti kvalifikovani vodoinstalater.
• Posle instalisanja mašine, proverite da ona ne
stoji na električnom napojnom kablu.
• Ako je uređaj postavljen na podu prekrivenom
tepihom obezbedite da vazduh može slobodno
da cirkuliše između nožica i poda.
•
Ostavite vrata na mašini malo odškrinuta kada
ona nije u upotrebi. Na taj način se čuva
zaptivka vrata i sprečava stvaranje mirisa buđi.
• Uvek proverite da li je voda potpuno
ispražnjena pre otvaranja vrata.
• Uvek isključite uređaj iz struje i zatvorite dovod
vode posle upotrebe.
Opšta sigurnost
•
Popravke mašine mora da izvede samo
kvalifikovano osoblje. Popravke izvedene od
strane neiskusnih osoba mogu da izazovu
ozbiljnu opasnost- Kontaktirajte Vaš lokalni
Servisni centar.
• Nikada ne vucite napojni kabl da biste izvukli
utikač iz utičnice; uvek hvatajte direktno držač
utikača.
• Za vreme programa pranja na visokoj
temperaturi staklo vrata može da postane
vruće. Ne dirajte ga!
Upotreba
• Ovaj uređaj je projektovan za kućnu upotrebu i
ne sme da se koristi za namene za koje nije
projektovan.
• Perite samo tkanine koje su predviđene za
mašinsko pranje. Poštujte uputstva na svakoj
oznaci na odeći.
• Nemojte pretovarivati uređaj. Poštujte uputstva
data u Uputsvu za upotrebu.
• Proverite da li su svi džepovi ispražnjeni.
Predmeti kao što su novčići, zihernadle,
pribadače i zavrtnji mogu da izazovu velika
oštećenja.
• Nemojte prati u mašini odeću natopljenu
petrolejom, alkoholima, trihloretilenom itd. Ako
su ovakve tečnosti korišćene za uklanjanje
mrlja pre pranja, sačekajte da one potpuno
ispare iz tkanine pre stavljanja odeće u uređaj.
• Male predmete kao što su čarape, pojasevi itd.
stavite u vreću ili jastučnicu da biste sprečili da
oni upadnu između bubnja i kazana.
• Koristite samo preporučene količine
omekšivača za tkanine. Prevelika količina može
da ošteti veš.
4
Bezbednost dece
•
Držite sva sredstva za pranje na sigurnom
mestu van dohvata dece.
• Obezbedite da deca ili kućni ljubimci ne mogu
da se popnu u bubanj.
• Kada uređaj treba baciti (u staro gvođže),
isecite napojni kabl i uništite utikač zajedno sa
preostalim kablom. Onesposobite dršku vrata
da biste sprečili da se deca ne zatvore unutra
dok se igraju.
•
Deca često nisu svesna koliko električni uređaji
mogu da budu opasni. Kada mašina radi, deca
treba da budu pod pažljivim nadzorom i ne sme
im se dozvoliti da se igraju sa uređajem.
• Delovi pakovanja (na primer plastični omotač,
polistiren) mogu da budu opasni za decu –
opasnost od gušenja! Držite ih van dohvata
dece.
Odlaganje
Materijal od pakovanja
Materijali označeni simbolom
se mogu
reciklirati.
>PE<= polietilen
>PS<= polistiren
Ovo znači da se oni mogu reciklirati propisnim
odlaganjem u odgovarajuće kontejnere za
skupljanje otpada.
Mašina
Koristite samo ovlašćena mesta za odlaganje Vaših
starih uređaja. Pomozite da Vaša zemlja ostane
čista!
Saveti za zaštitu okoline
Da biste uštedeli vodu, energiju i pomogli da se
zaštiti okolina, preporučujemo Vam da poštujete
ove savete:
• Normalno zaprljano rublje može se prati bez
predpranja da bi se uštedeo deterdžent, voda i
vreme (pored toga štiti se i okolina!).
• Mašina radi ekonomičnije ako je puna.
•
Sa odgovarajućim prethodnim tretmanom, mrlje
i deo prljavštine mogu se otkloniti; posle toga
veš se može prati na nižoj temperaturi.
• Odmerite deterdžent prema tvrdoći vode,
stepenu zaprljanosti i količini veša koji se pere.
5
Tehničke specifikacije
DIMENZIJE
Visina
Širina
Dubina
Pamuk
Sintetika
Fino rublje
Vuna
85 cm
60 cm
60 cm
MAKSIMALNO PUNJENJE
4,5 kg
2 kg
2 kg
1 kg
BRZINA OKRETANJA
maksimalno 800 o/min
ELEKTRIČNO NAPAJANJE NAPON/FREKVENCIJA
220-230 V/50 Hz
UKUPNA SNAGA
2100 W
MINIMALNA AMPERAŽA OSIGURAČA
10 A
PRITISAK VODE
Minimalni
5 N/cm2
Maksimalni
80 N/cm2
Ovaj uređaj je u saglasnosti sa sledećim smernicama EEZ:
73/23/EEC od 19/02/73 u vezi sa niskim naponom
89/336/EEC od 03/05/89 u vezi sa elektromagnetnom kompatibilnošću.
6
Instalacija
Sigurnosne šipke za transport
Povezivanje na vodovod i kanalizaciju
Pre uključivanja mašine moraju se skinuti
sigurnosne šipke za transport na sledeći način:
Preporučujemo Vam da sačuvate sve sigurnosne
šipke za transport za slučaj da uređaj bude morao
ponovo da se transportuje.
U blizini mašine za veš treba da bude slavina sa
HLADNOM VODOM sa spojnom cevi sa navojem
od 3/4" za dovod vode, slivnik, posuda za vodu ili
sistem za odvod u zidu.
Prethodno proverite da:
− slavina nije za toplu vodu.
− je tekuća voda čista. Ako nije, istočite određenu
količinu vode da biste isprali bilo koje ostatke
koji su se eventalno skupili u cevima.
Stalni sistem za odvod u zidu treba da proveri
vodoinstalater.
1. Pomoću ključa odvijte i
skinite tri zadnja
zavrtnja.
A) Stavite priloženu
gumenu zaptivku koja se
nalazi u plastičnoj vreći
zajedno sa uređajem (A),
na sam kraj ulaznog creva i
pažljivo zavijte navrtku
sa creva na slavinu vodeći
računa da ne oštetite navoj
i dobro je učvrstite da biste
sprečili curenje.
2. Nagnite uređaj unazad
i postavite jedan od
polistirenskih ugaonika
između uređaja i poda.
Proverite da creva nisu
pritisnuta.
3. Pažljivo skinite plastične
vreće sa desne i leve
strane vukući ih ka centru
uređaja.
B) Ako je neophodno
okrenite crevo koliko je
potrebno odvijajući navrtku
na zadnjoj strani uređaja.
C) Sada ponovo
pritegnite navrtku da biste
izbegli curenje. (Otvorite
slavinu i proverite da ona
ne curi, a zatim je ponovo
zatvorite.)
D) Stavite odvodno crevo
u posudu za vodu ili slivnik
pomoću savijenog komada
koji se posebno isporučuje.
Savijeni komad treba da se
stavi na usta cevi da bi se
obezbedio oslonac. Ovaj
deo omogućava da se
crevo učvrsti za zid pomoću
otvora na gornjem delu i na
taj način se sprečava
pomeranje creva i izbegava
njegov pad.
4. Postavite mašinu u uspravan položaj i skinite tri
plastična klina.
5. Začepite 3 rupe sa plastičnim čepovima koje
možete naći u koverti sa knjižicom uputstva.
7
VAŽNO: Rastojanje od poda do najvišljeg dela
creva treba da bude od 60 do 90 cm. (Preporučuje
se da bude između 60 i 70 cm). Crevo ne sme da
bude savijeno ili uvrnuto da bi se izbeglo
začepljavanje. Ako je produžavanje odvodnog
creva neizbežno ono ne sme da pređe 1,5 m i mora
biti istog prečnika kao i originalno crevo.
Proverite da creva nisu previše nategnuta.
Povezivanje na električno napajanje
Pre uključivanja uređaja proverite da:
1°. je napon Vaše instalacije isti kao na nazivnoj
pločici Vašeg uređaja (pločica je zalepljena na
zadnjoj strani uređaja).
2°. strujomer, osigurači, žice i utičnice mogu da
izdrže maksimalnu snagu uređaja koja je navedena
na nazivnoj pločici.
Poravnavanje
Poravnajte uređaj odpuštanjem ili zatezanjem
nožica. Kada se postigne pravilan položaj učvrstite
nožice pritiskajući navrtku uz osnovu kućišta. Tačno
poravnavanje će sprečiti vibracije, buku i pomeranje
uređaja za vreme rada.
3°. Utičnica i utikač moraju adekvatno da se uklope
bez ikakvih međuelemenata, utikačkih kutija sa više
utičnica ili adaptera. Ako je neophodno zamenite
utičnicu odgovarajućom.
Pravila za bezbednost pri rukovanju električnim
uređajima zahtevaju odgovarajuće uzemljenje.
Utikač uređaja je snabdeven ovim uređajem.
Neke vibracije su neizbežne, naročito ako je mašina
postavljena na drveni pod. Drveni podovi su
posebno osetljivi na vibracije. Za savet, konsultujte
graditelja. Ako je moguće, uvek postavite uređaj na
Proverite da li je Vaša utičnica takođe uzemljena
na odgovarajući način.
Proizvođač odbija bilo kakvu odgovornost u
slučaju nezgode ili nesrećnog slučaja ukoliko
ove mere bezbednosti nisu ispoštovane.
čvrst pod.
8
Vaša nova mašina za pranje veša
Ova nova mašina ispunjava savremene zahteve za efikasno pranje veša sa malom potrošnjom vode, energije
i deterdženta.
• Točkić za izbor temperature Vam omogućava da odaberete temperaturu koja najviše odgovara Vašem
rublju.
Opis uređaja
1 Fioka za sredstvo za pranje
2 Mapa programa
3 Komandna ploča
4 Ručica vrata
5 Vrata odvodne sekcije
6 Podesive nožice
Fioka za sredstva za pranje
Predpranje
Glavno pranje
Omekšivač, belilo
9
Upotreba
Komandna ploča
1. Mapa programa
5. Birač temperature
Ona će Vam pomoći da odaberete program pranja
koji najviše odgovara Vašem rublju.
Ovaj birač Vam omogućava da odaberete
temperaturu ciklusa pranja u skladu sa vrstom
odeće koja se pere.
Okrenite birač dok se željena temperatura ne
poklopi sa crtom.
U tabeli programa naći ćete temperature koje
najviše odgovaraju pojedinim vrstama veša.
Biranjem
bilo koji program se može izvesti sa
hladnom vodom. Ovim se obezbeđuje ušteda u
potrošnji električne energije.
2. Dugme «BEZ VRTENJA»
Pritiskanjem ovog dugmeta pre početka
«intenzivnih» programa pranja sva vrtenja će biti
isključena. Ostali koraci programa pranja ostaju
nepromenjeni.
3. Dugme
Pritiskanjem ovog dugmeta pre početka intenzivnih
programa pranja broj ispiranja će biti manji za jedan
što daje uštede energije i vode.
6. Birač programa
Da biste odabrali željeni program okrenite birač u
smeru kazaljke na satu do željenog programa. Ako
iz bilo kog razloga prođete pored željenog
programa NIKADA NE OKREĆITE BIRAČ U
SMERU SUPROTNOM OD SMERA KAZALJKE
NA SATU, samo nastavite u smeru kazaljke na
satu dok ponovo ne dođete do željenog programa.
4. Indikatorska lampica On/off
Ona se pali kada uređaj radi.
10
Saveti za pranje
Težine rublja
Sortiranje veša
Poštujte simbole za pranje na svakoj etiketi odeće i
uputstva za pranje proizvođača.
Sortirajte veš kako sledi:
beli, obojeni, sintetički, fini, vuneni.
Naredne težine su orijentacione:
kućna haljina
salveta
prekrivač
čaršav
jastučnica
stolnjak
peškir
krpa
spavaćica
ženske gaćice
muška radna košulja
muška košulja
muška pidžama
bluza
muške gaće
Temperature
90°
60°
(hladno)
30°-40°
za normalno zaprljan beli pamuk i
lan (npr. krpe, peškiri, stolnjaci,
čaršavi ...)
za normalno zaprljan veš, odeću sa
postojanim bojama (npr. majice,
spavaćice, pidžame ...) lanena,
pamučna ili sintetička vlakna i za
malo zaprljan beli pamuk (npr. donji
veš).
za osetljive komade (npr. mrežaste
zavese), mešani veš uključujući
sintetička vlakna i vunu.
1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
100 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g
Uklanjanje mrlja
Uporne mrlje se ne mogu ukloniti samo vodom i
deterdžentom. Zbog toga je preporučljivo da se one
namažu pre pranja.
Krv: sveže mrlje operite hladnom vodom. Za
osušene mrlje, potopite preko noći u vodu sa
posebnim deterdžentom, a zatim natrljajte sapunom
i vodom.
Uljane boje: nakvasite benzinskim sredstvom za
uklanjanje mrlja, stavite odeću na meku površinu i
tapkajte mrlju vrhovima prstiju i pamučnom krpom.
Rđa: oksalna kiselina rastvorena u toploj vodi ili
hladan proizvod za uklanjanje rđe. Budite oprezni
sa mrljama od rđe koje nisu sveže jer je celulozna
struktura već oštećena i tkanina ima sklonost ka
pucanju (stvaranju rupa).
Mrlje od buđi: namažite belilom, isperite dobro
(samo belo i rublje postojanih boja).
Trava: nasapunjajte lagano i natrljajte belilom
(samo belo i rublje postojanih boja).
Hemijska olovka i lepak: nakvasite acetonom (*),
stavite odeću na mekanu krpu i natapkajte mrlju.
Ruž za usne: nakvasite acetonom kao gore, zatim
natrljajte mrlje sa metil alkoholom. Uklonite bilo koje
zaostale tragove sa belih tkanina sa belilom.
Crno vino: potopite u vodu i deterdžent, isperite i
natrljajte acetatnom ili limunskom kiselinom, zatim
isperite. Natrljajte bilo koje ostatke belilom.
Pre ubacivanja veša
Nikada ne perite belo i obojeno rublje zajedno. Belo
može da izgubi svoju «belinu» tokom pranja.
Sveže obojeni komadi mogu da «puste» boju
prilikom prvog pranja; njih zbog toga treba prati
zasebno prvi put.
Proverite da nijedan metalni predmet nije ostao u
rublju (npr. šnale za kosu, zihernadle, igle).
Zakopčajte jastučnice, zatvorite rajferšluse, kukice i
drikere. Zavežite sve pojaseve ili duge trake.
Uklonite mrlje pre pranja. Natrljajte posebno
zaprljane površine posebnim deterdžentom ili
pastom.
Zavesama posvetite posebnu pažnju. Skinite kuke
ili ih zavežite u vreću ili mrežicu.
Maksimalna punjenja
Preporučena punjenja su navedena na mapi
programa.
Opšta pravila:
Pamuk, lan: bubanj pun, ali ne previše čvrsto
napakovan;
Sintetika: bubanj napunjen ne više od pola;
Osetljive tkanine i vuna: bubanj napunjen ne više
od jedne trećine;
Pranje sa maksimalnim punjenjem je
najekonomičniji način korišćenja vode i energije.
Za jako zaprljano rublje, smanjite veličinu punjenja.
11
Mastilo: zavisno od vrste mastila, nakvasite tkaninu
prvo acetonom (*), zatim acetatnom kiselinom;
natrljajte bilo koje zaostale tragove na belim
tkaninama belilom i onda detaljno isperite.
Mrlje od katrana: prvo natrljajte sa sredstvom za
uklanjanje mrlja, a zatim sa deterdžentom u pasti.
(*) ne upotrebljavajte aceton na veštačkoj svili.
Količina deterdženta koju treba koristiti
Vrsta i količina deterdženta će zavisiti od vrste
tkanine, veličine punjenja, stepena zaprljanosti i
tvrdoće korišćene vode.
Tvrdoća vode se izražava u takozvanim
«stepenima» tvrdoće. Podaci o tvrdoći vode u
Vašem kraju mogu se dobiti od odgovarajuće
kompanije za vodosnadevanje ili od lokalnih vlasti.
Poštujte uputstva proizvođača o količinama koje
treba koristiti.
Koristite manje deterdženta ako:
- perete mala punjenja,
- je veš lako zaprljan,
- se stvaraju velike količine pene za vreme
pranja.
Deterdženti i aditivi
Dobri rezultati pranja takođe zavise od izbora
deterdženta i upotrebe pravilnih količina da bi se
izbegao otpad i zaštitila okolina. Iako su
biodegradibilni deterdženti sadrže materije koje, u
velikim količinama, mogu da ugroze delikatnu
ravnotežu prirode.
Izbor deterdženta će zavisiti od vrste tkanine
(osetljiva, vunena, pamučna itd.), boje, temperature
pranja i stepena zaprljanosti.
Svi obično raspoloživi deterdženti za mašine za veš
mogu se koristiti u ovom uređaju:
− deterdženti u prahu za sve tipove tkanina,
− deterdženti u prahu za osetljive tkanine (60 °C
maksimalno) i vunu,
− tečni deterdženti, po mogućstvu za programe
pranja na niskim temperaturama (60 °C
maksimalno) za sve tipove tkanina, ili posebne
samo za vunu.
Deterdženti i bilo koji aditivi moraju se staviti u
odgovarajuće odeljke fioke za sredstva za pranje
pre početka programa pranja.
Ako se koriste koncentrisani deterdženti u prahu ili
tečni, moraju se odabrati programi bez predpranja.
Mašina za pranje veša sadrži sistem za recirkulaciju
koji omogućava optimalno korišćenje
koncentrisanih deterdženata.
Sipajte tečni deterdžent u odeljak fioke za sredstva
za pranje označen sa
neposredno pre početka
programa.
Bilo koji omekšivač za tkanine ili aditivi za beljenje
moraju se sipati u odeljak označen sa
pre
početka programa pranja.
Poštujte preporuke proizvođača o količinama koje
treba koristiti i ne prekoračujte oznaku «MAX» u
fioci za sredstva za pranje.
Stepeni tvrdoće vode
Stepeni
Nivo
12
Opis
Nemački
Francuski
°dH
°T.H.
1
meka
0-7
0-15
2
srednje tvrda
8-14
16-25
3
tvrda
15-21
26-37
4
vrlo tvrda
više od 21
više od 37
Međunarodni simboli za kodove pranja
Ovi simboli se javljaju na fabričkim etiketama da bi Vam pomogli da odaberete najbolji način za održavanje
Vašeg rublja.
Energično
pranje
Maksimalna
temperatura
pranja 60 °C
Maksimalna
temperatura
pranja 95 °C
Maksimalna
temperatura pranja
40 °C
Maksimalna
temperatura
pranja 30 °C
Delikatno
pranje
Beljenje
Ručno pranje
Ne prati
uopšte
Ne beliti
Beljenje u hladnoj vodi
Peglanje
Vrela pegla
max. 200 °C
Topla pegla
max. 150 °C
Hemijsko čišćenje
Hemijsko čišćenje u
svim rastvaračima
Hemijsko čišćenje u
perhloretilenu,
benzinu, čistom
alkoholu,
R 111 & R 113
Mlaka pegla
max. 110 °C
Hemijsko čišćenje u
čistom alkoholu i R 113
Ne peglati
Ne čistiti hemijski
na visokoj
temperaturi
na niskoj
temperaturi
Sušenje
Ravno
Na vešalicama za
odeću
Na liniji
13
Sušenje u mašini
Ne sušiti u
mašini
4. Odaberite temperaturu
Postupak pri radu
Okrenite točkić u željeni položaj.
Pre pranja prve ture veša, preporučujemo da je
jednom pustite da radi «na prazno» u programu za
pamuk na 60 °C, da bi se uklonili bilo kakvi ostatci
od proizvodnje iz bubnja i kazana. Sipajte pola
merice deterdženta u glavni odeljak za pranje i
uključite mašinu.
1. Stavite veš u mašinu
5. Odaberite opcije pritiskom na
dugme/dugmad
Otvorite vrata.
Stavite veš u bubanj, jedan po jedan komad,
rastresajući ih koliko god je moguće.
Zatvorite vrata.
6. Odaberite program i pustite mašinu u
rad
Okrenite točkić birača programa u smeru kazaljke
na satu do željenog programa.
Pre izvlačenja birača programa u položaj On/off
proverite da li:
• su vrata propisno zatvorena.
• je uređaj uključen.
• je slavina za vodu otvorena.
• je poklopac dijafragme pravilno zašrafljen na
svoje mesto.
• odvodno crevo pravilno postavljeno.
Povucite točkić birača programa ka sebi dok ne
klikne.
Indikatorska lampica se uključuje i program počinje.
2. Odmerite deterdžent
Izvucite fioku za sredstva za pranje dok se ona ne
zaustavi. Odmerite količinu deterdženta koju je
preporučio proizvođač u graduisanu posudu i
sipajte u glavni odeljak za pranje
.
Ako želite da obavite predpranje, sipajte deterdžent
u odgovarajući odeljak obeležen sa
.
3. Odmerite aditive
Ako je potrebno, sipajte omekšivač u odeljak
označen sa , ne prelazeći oznaku «MAX».
14
Izvadite veš.
Okrenite bubanj rukom da biste proverili da je
potpuno prazan i tako izbegli oštećenje eventualno
zaostalog veša pri sledećem pranju (npr.
skupljanje) ili puštanje boje u punjenje sa belim
vešom.
Otpustite sva dugmad koja su bila pritisnuta.
Zatvorite dovod vode i isključite mašinu.
Ostavite vrata malo odškrinuta radi ventilacije
mašine.
7. Na kraju programa
Mašina se zaustavlja automatski. Indikatorska
lampica se gasi.
Ako ste odabrali program koji se završava sa
vodom od poslednjeg ispiranja koja ostaje u bubnju,
ispraznite vodu pre otvaranja vrata. Odaberite
program «P» (pražnjenje) ili «G» (centrifuga).
Sačekajte jedan ili dva minuta pre otvaranja
vrata da bi ste električnom mehanizmu za
zabravljivanje dali vremena da ih oslobodi.
15
Tabela programa
Programi pranja za pamuk i lan
Punjenje 4,5 kg
Program
Dodatne
funkcije
Temp.
Tkanina
Opis
A
40°-90°
BELO RUBLJE SA
PREDPRANJEM, npr. radna odeća,
čaršavi, stolnjaci, donji veš, peškiri
Predpranje na 40 °C
Pranje na 40°-90 °C
4 ispiranja
Centrifuga
B
40°-90°
BELO RUBLJE BEZ PREDPRANJA,
npr. stolnjaci, čaršavi, košulje, donji
veš
Pranje na 40°-90 °C
4 ispiranja
Centrifuga
B
30°-60°
RUBLJE SA POSTOJANIM
BOJAMA, npr. košulje, bluze, donji
veš
Pranje na 30°-60 °C
4 ispiranja
Centrifuga
C
30°-40°
RUBLJE SA NEPOSTOJANIM
BOJAMA, malo zaprljano rublje
Pranje na 30°-40 °C
4 ispiranja
Centrifuga
D
Ispiranje
HLADNO
Ovaj program se može koristiti za
ispiranje ručno prane odeće
4 ispiranja
Centrifuga
F
Za ručno prane komade odeće koje
HLADNO
Omekšivači
treba omekšati
Punjenje aditiva
1 ispiranje
G
Centrifuga
Centrifuga
Posebna centrifuga za pamuk i lan
U skladu sa direktivom EZ 92/75, vrednosti potrošnje navedene na pločici se odnose na program pranja na 60
°C za pamuk (program «B») sa punjenjem veša od 4,5 kg.
16
Tabela programa
Programi pranja za sintetiku, mešane tkanine, fino rublje
i vunu
Punjenje 2 kg, vuna 1 kg
Program
H
J
K
L
M
Ispiranje
Temp.
Dodatne
funkcije
Tkanina
Opis
30°-60°
SINTETIKA SA PREDPRANJEM,
npr. donji veš, obojeni komadi,
košulje, bluze
Predpranje na 30 °C
Pranje na 30°-60 °C
3 ispiranja
Posle zaustavljanja
voda ostaje u bubnju.
30°-60°
SINTETIKA BEZ PREDPRANJA,
npr. košulje, bluze, mešane tkanine
Pranje na 30°-60 °C
3 ispiranja
Posle zaustavljanja
voda ostaje u bubnju.
BRZO PRANJE
malo zaprljano rublje
Pranje na 30°-40 °C
3 ispiranja
Posle zaustavljanja
voda ostaje u bubnju.
VUNA
Pranje na 30°-40 °C
3 ispiranja
Posle zaustavljanja
voda ostaje u bubnju.
30°-40°
30°-40°
Ovaj program se može koristiti za
HLADNO
ispiranje ručno prane odeće
3 ispiranja
Posle zaustavljanja
voda ostaje u bubnju.
N
Omekšivači
Za ručno prane komade odeće koje
treba omekšati
Punjenje aditiva
1 ispiranje
Posle zaustavljanja
voda ostaje u bubnju.
P
Pražnjenje
Za pražnjenje vode iz mašine
Ispušta vodu,
bubanj miruje.
(*) Voda od poslednjeg ispiranja se ne ispušta da bi se izbeglo oštećenje veša ako on ne bude izvađen iz
mašine odmah posle pranja. Da biste ispustili vodu odaberite program «G» (centrifuga) ili «P» (pražnjenje).
17
Održavanje
1. Kućište
3. Čišćenje odvodne sekcije
Spoljašnjost mašine čistite toplom vodom i
neutralnim, neabrazivnim kućnim deterdžentom.
Isperite sa čistom vodom i osušite mekanom krpom.
Važno: ne koristite metil akohol, rastvarače ili slične
proizvode za čišćenje kućišta.
Odvodna sekcija se mora očistiti ako je pumpa bila
začepljena predmetima kao što su dugmad,
zihernadle, novčići itd., ili ako su se obrazovale
naslage pamučnih vlakana (upoćaka) zato što je
odeća sa koje otpadaju ova vlakna bila prana na
visokim temperaturama.
2. Fioka za sredstva za pranje
•
•
Posle nekog vremena, deterdžent i omekšivači
stvaraju naslage u fioci.
Očistite fioku s vremena na vreme ispiranjem ispod
mlaza tekuće vode. Da biste izvadili fioku iz mašine,
pritisnite dugme u zadnjem levom uglu.
•
•
•
•
Izvucite utikač iz utičnice.
Ako je neophodno, sačekajte da se voda
ohladi.
Otvorite vrata odvodne sekcije.
Stavite posudu da biste prikupili vodu.
Otpustite crevo za pražnjenje u slučaju nužde,
namestite ga u posudu i skinite njegovu kapicu.
Kada je posuda puna vratite kapicu na crevo za
pražnjenje u slučaju nužde.
Ispraznite posudu. Ponovite postupak dok
potpuno ne ispraznite mašinu za pranje veša.
Deterdžent se takođe može nataložiti u šupljini za
fioku: očistite ga starom četkicom za zube. Vratite
fioku na svoje mesto posle čišćenja.
•
Da biste nastavili, odvijte poklopac dijafragme
okrećući ga u smeru suprotnom od kazaljke na
satu i povucite ga napolje.
• Uklonite predmete kao što su dugmad, novčići i
pamučna vlakna koja su se naslagala oko
radnog kola pumpe.
• Zavijte poklopac dijafragme u smeru kazaljke
na satu, proverite da li je potpuno zategnut.
• Vratite crevo za pražnjenje u slučaju nužde u
njegov početni položaj i zatvorite vratanca
odvodne sekcije.
18
4. Filter ulaznog creva za vodu
6. Mere predostrožnosti zbog smrzavanja
Ako je mašina postavljena na mestu gde
temperatura može da padne ispod 0 °C, postupite
na sledeći način:
• isključite uređaj;
• zatvorite slavinu za dovod vode;
• ako je neophodno sačekajte da se voda ohladi;
• otvorite vrata odvodne sekcije;
• stavite posudu za prikupljanje vode koja će
isteći;
• oslobodite crevo za pražnjenje u slučaju nužde,
stavite ga u posudu i skinitu njegovu kapicu;
• kada voda prestane da ističe, vratite kapicu na
crevo za pražnjenje u slučaju nužde, vratite
crevo za pražnjenje u slučaju nužde u njegov
početni položaj i zatvorite vrata odvodne
sekcije.
Na ovaj način sva voda koja je ostala u mašini će
biti uklonjena čime će biti sprečeno stvaranje leda i
samim tim lomljenje delova koji su podložni lomu.
Pri ponovnom korišćenju mašine, proverite da li je
temepratura okoline preko 0 °C.
Ako se mašina za pranje veša sporije puni vreme je
da se proveri da filter ulaznog creva za vodu nije
začepljen.
Zatvorite slavinu za vodu.
Odvijte navrtku za pričvršćivanje na ulaznom crevu.
Skinite filter sa elektromagnetnog ventila i očistite
ga, a zatim vratite na svoje mesto.
Potpuno zavijte navrtku.
5. Pražnjenje u slučaju nužde
Ako voda nije ispražnjena (odvodna pumpa je
začepljena, filter ili odvodno crevo je začepljeno),
da biste ispraznili mašinu postupite na sledeći
način:
• izvucite utikač iz utičnice;
• zatvorite slavinu za vodu;
• ako je neophodno sačekajte da se voda ohladi;
• otvorite vrata odvodne sekcije;
• stavite posudu za prikupljanje vode;
• oslobodite crevo za pražnjenje u slučaju nužde,
stavite ga u posudu i skinite njegovu kapicu.
Kada je posuda puna vratite kapicu nazad na
crevo za pražnjenje u slučaju nužde;
• ispraznite posudu, ponovite postupak dok
potpuno ne ispraznite mašinu za pranje veša;
• vratite crevo za pražnjenje u slučaju nužde u
njegov početni položaj i zatvorite vrata odvodne
sekcije.
19
Nešto ne radi?
Problemi koje možete da rešite sami.
Problem
• Mašina ne počinje da radi:
• Mašina ne prima vodu:
• Mašina se puni vodom i
odmah zatim prazni:
• Mašina se ne prazni i ne
vrti:
Mogući uzrok
•
•
•
•
Vrata nisu čvrsto zatvorena.
Mašina nije uključena u struju ili nema struje u utičnici.
Glavni osigurač je izgoreo.
Birač programa nije pravilno postavljen ili točkić birača programa
nije izvučen.
•
•
•
•
Slavina za vodu je zatvorena.
Ulazno crevo je stisnuto ili uštinuto.
Filter u ulaznom crevu je začepljen.
Vrata nisu pravilno zatvorena.
•
Kraj odvodnog creva je postavljen suviše nisko. Pogledajte u
odgovarajućem odeljku u poglavlju «odvod vode».
•
Odvodno crevo je stisnuto ili uštinuto.
•
•
•
•
.
Nije odabrana opcija
Veš nije ravnomerno raspoređen u bubnju.
Odvodna sekcija je začepljena. Očistite je.
Odabran je program koji se završava sa zadržavanjem vode u
bubnju.
Upotrebljeno je previše deterdženta ili neodgovarajući deterdžent
(koji stvara previše pene).
Proverite da li ima curenja na nekom delu armature ulaznog
creva. Nije uvek lako videti ovo jer voda teče niz crevo; proverite
da li je ono suvo.
Odvodno crevo je začepljeno.
Proverite da li je poklopac dijafragme pravilno zavijen na svoje
mesto.
•
•
• Ima vode na podu:
•
•
•
Premalo deterdženta ili je korišćen neodgovarajući deterdžent.
•
Preveliko punjenje veša.
•
•
•
•
•
•
•
Nisu skinuti transportni klinovi i delovi pakovanja.
Nožice nisu podešene.
Veš nije ravnomerno raporedjen u bubnju.
Možda ima premalo veša u bubnju.
Program je još u toku.
Brava vrata nije oslobođena.
Ima vode u bubnju.
• Nezadovoljavajući rezultati • Jako zaprljane mrlje nisu bile obrađene pre pranja.
• Nije odabrana pravilna temperatura.
pranja:
• Mašina vibrira ili je bučna:
• Vrata neće da se otvore:
20
Ako ne možete da prepoznate ili rešite problem,
pozovite naš Servisni centar. Pre telefoniranja,
zabeležite model, serijski broj i datum kupovine
mašine: Servisni centar će Vam tražiti ove podatke.
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising