Electrolux | EWF805 | User manual | Electrolux EWF805 Manuali i perdoruesit

Electrolux EWF805 Manuali i perdoruesit
MAKINE LARESE
EWF 805
EWF 1005
LIBER UDHEZIMI
1
I dashur klient !
Ju lutem lexoni me kujdes keto instruksione perdorimi dhe kushtojini
vemendje te veçante shenimeve te sigurise te treguara ne faqet e para.Firma
nuk mban asnje pergjegjesi lidhur me mosleximin e librit te udhezimit
Ne ju rekomandojme qe ta ruani kete liber udhezimi per referenca te mevonshme dhe tia jepni
çdo pronari te ardhshem.
Demtimet e transportit
Kur ti hiqni amballazhin pajisjes , kontrolloni qe ajo te mos jete e demtuar. Ne te kundert ,
mos e perdorni dhe kontaktoni Qendren tuaj te Servisit.
Simbolet qe do te shihni ne disa prografe te ketij manuali kane kuptimet e meposhtme:
- Trekendeshi i paralajmerimit ose fjalet ( Paralajmerim ! Kujdes! ) paraqesin
informacion qe eshte veçanerisht i rendesishem per sigurine tuaj ose funksionimin korrekt te
pajisjes.
- Informacion i shenuar me kete simbol permban instruksione shtese dhe keshilla
praktike mbi perdorimin e pajisjes.
- Keshilla dhe informacione rreth perdorimit ekonomik dhe ekologjik te pajisjes jane
shenuar me kete simbol.
2
PARALAJMERIME
Paralajmerimet e meposhtme jane dhene ne interes te sigurise se plote . Ju duhet ti lexoni
ato me kujdes perpara se te instaloni ose perdorni pajisjen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
INSTALIMI
Te gjitha amballazhet e brendshme
duhet te hiqen perpara se te
perdorni pajisjen. Demtimet serioze
mund ti shkaktohen pajisjes ose
mobiljeve afer nqs mekanizmat
mbrojtes te transportit nuk jane
levizur ose hequr plotesisht.
Referohuni paragrafit perkates ne
librin e instruktimit.
Çdo pune elektrike qe kerkohet per
te instaluar kete pajisje duhet te
behet nga nje elektriçist i
kualifikuar.
Çdo pune hidraulike qe kerkohet
per te vene kete pajisje ne pune
duhet te behet nga nje hidraulik i
kualifikuar.
Pasi ta keni instaluar kontrolloni qe
nuk eshte vendosur mbi kabllin
elektrik.
Nqs pajisja eshte vendosur mbi nje
dysheme derrase sigurohuni qe ajri
leviz lirshem midis kembeve dhe
dyshemese.
•
•
•
•
•
perdoren per te hequr njolla perpara
larjes , pritni deri sa keto lengje te
kene avulluar plotesisht nga rrobat
perpara se ti vendosni ne pajisje
Gjerat e vogla si çorapet , rripat etj ,
vendosini ne nje çante rrobe ose
kellef jasteku per te ndaluar
bllokimin e tyre ne mes te kazanit
dhe vaskes.
Perdorni
vetem
sasi
te
rekomanduara te zbutesve te
rrobave . Nje sasi e tepert mund ti
demtoje rrobat.
Lereni deren e pajisjes paksa te
hapur , kur pajisja nuk eshte ne
perdorim. Kjo ruan gominen e deres
dhe nuk lejon te shkaktoje eren e
mykut.
Gjithmone kontrolloni qe uji te kete
ikur perpara se te hapni deren.Nqs
jo, shkarkoni ujin duke ndjekur
instruksionet ne librin e instruktimit.
Gjithmone hiqeni pajisjen nga priza
dhe mbullni rubinetin e ujit pas
perdorimit.
SIGURI TE PERGJITHSHME
PERDORIMI
•
Kjo pajisje eshte dizenjuar per pune
shtepiake. Ajo nuk duhet te perdoret
per qellime te tjera nga ato per te
cilat eshte dizenjuar .
Lani vetem rrobat te cilat mund te
lahen
me makine. Ndiqni
instruksionet mbi çdo etikete rrobe.
Mos e mbingarkoni pajisjen. Ndiqni
instruksionet ne librin e instruktimit
Sigurohuni qe te gjithe xhepat jane
bosh. Objekte si monedha, thumba
dhe vida mund te shkaktojne
demtime te medha .
Mos lani me makine rroba te
ngopura me nafte, alkol metilik,
triklor etj. Nqs lengje te tille
•
•
3
Riparimet e makines duhet te behen
vetem nga personel i kualifikuar.
Riparimet e bera nga persona pa
eksperience mund te shkaktojne
rreziqe serioze. Kontaktoni me
Qendren tuaj te Servisit.
Asnjehere mos terhiqni kabellin
elektrik per te hequr spinen nga
priza, gjithmone kapni vete spinen.
Gjate programeve me temperatura te
larta dhe gjate ciklit te tharjes xhami
i deres mund te nxehet . Mos e
prekni ate!
•
•
•
SIGURIA E FEMIJEVE
Mbani detergjentet ne nje vend te
sigurt larg nga femijet.
• Sigurohuni qe femijet dhe kafshet
shtepiake te mos ngjiten brenda ne
kazan
Kur pajisja eshte per tu hedhur , prisni
kabellin elektrik dhe prishni spinen me
kabellin e mbetur. Caktivizoni braven e
deres per te evituar zenien brenda te
femijeve kur luajne.
Femijet zakonisht nuk jane te
vetedijshem sa te rrezikshme mund
te jene pajisjet elektrike . Kur
makina eshte duke punuar femijet
duhet te mbikqyren me kujdes dhe
te mos lejohen te luajne me pajisjen
Pjeset perberese te amballazhit (
plasmaset, polesteroli ) mund te jene
te rrezikshem per femijet - rrezik
asfiksie ! Mbajini ato larg nga
femijet.
MATERIALET E PANEVOJSHME
MATERIALET E PAKETIMIT
PAJISJA E VJETER
Materialet e shenuara me simbolin
jane te riciklueshme
>PE < = Polietilen
> PS < =Polesterol
> PP < = Polipropilen
Kjo nenkupton qe ato mund te riciklohen
duke i hedhur ne vende te posaçme te
mbledhjes.
Perdorni vende te autorizuara per te hedhur
pajisjen tuaj te vjeter
Ndihmoni per te mbajtur vendin tuaj te
paster !
KESHILLA PER MBROJTJEN E AMBJENTIT
•
Makina punon me ekonomikisht nqs
eshte plotesisht e ngarkuar .
• Me pare duhet te trajtohen njollat
dhe papastertite e kufizuara.
Atehere rrobat mund te lahen ne nje
temperature me te ulet.
Matni sasine e detergjentit ne varesi te
fortesise se ujit , gradet e papastertise dhe
sasise se rrobave qe do te lahen.
Per te kursyer energji , uje dhe per te
ndihmuar mbrojtjen e mjedisit ne ju
rekomandojme qe ju te ndiqni keto
keshilla :
• Rrobat normalisht te papastra mund
te lahen edhe pa paralarje. Keshtu
kursehet detergjenti, uji dhe koha
(si dhe mbrohet ambjenti).
TE DHENA TEKNIKE
DIMENSIONET
NGARKESA MAKSIMALE
Lartesia
Gjeresia
Thellesia
Pambuku
Sintetike
4
85 cm
60 cm
60 cm
4,5 kg
2 kg
SHPEJTESIA RROTULLUESE
Delikate
Leshi
EWF 805
EWF 1005
VOLTAZHI E FUQISE /FREKUENCA
FUQIA TOTALE E MARRE
MBROJTJA MAKSIMALE E SIGURESES
PRESIONI I UJIT
Minimumi
Maksimumi
2 kg
1 kg
Maks 800 rpm
Maks 1000 rpm
220-230V/50Hz
2100W
10A
50 kPa
800 kPa
CE Kjo pajisje perputhet me drejtimet EEC te meposhtme;
73/23/EEC I 19/02/73 ne lidhje me tensionin e ulet.
89/336/EEC I 03/05/89 ne lidhje me perdorimin elektromagnetik.
INSTALIMI
PJESET E SIGURISE SE
TRANSPORTIT
Perpara se te vini ne pune pajisjen , pjeset
e sigurise se transportit duhet te hiqen si
me poshte:
Ju jeni te keshilluar te ruani te gjithe pjeset
e sigurise se transportit ne rast se pajisja
duhet te transportohet perseri.
1. Zhvidhosni dhe hiqni tre vidat e pasme
me nje çeles.
4. Vendosni pajisjen perseri drejt dhe
hiqni tre bullonat plastike .
5. Mbyllni 3 vrimat me tubat plastike te
cilat mund ti gjeni ne zarfin qe mban
librin e udhezimit
2. Ktheni pajisjen mbi pjesen e prapme
dhe vendosni nje nga polesterolet
anesore mes pajisjes dhe dyshemese.
LIDHJET HIDRAULIKE
Afer makines larese duhet te jete nje
rubinet me uje te ftohte me nje fileto ¾
inç per lidhjen e tubit te furnizimit me uje ,
nje lavaman , nje legen ose nje sistem
shkarkimi ne mur .
Me perpara kontrolloni nqs:
-Nuk eshte nje rubinet me uje te ngrohte
Sigurohuni qe tubat nuk jane shtypur.
3. Me kujdes hiqni çantat plastike ne te
djathte dhe ne te majte duke i terhequr
ato nga qendra e pajisjes.
5
-Uji eshte i paster .Nqs jo lereni ujin te
rrjedhi per te nxjerre jashte ndonje
papasterti qe mund te jete mbledhur ne
tuba.
Sistemi i shkarkimit ne mur duhet te
kontrollohet nga nje hidraulik.
Distanca nga dyshemeja ne piken me te
larte te tubit duhet te jete mes 60-90 cm
(eshte e keshillueshme qe te jete mes 6070cm) Tubi nuk duhet te perkulet ose
thyhet per te evituar bllokimin . Shtesa e
gjatesise se tubit te shkarkimit mund te jete
e paevitueshme , dhe kjo nuk duhet te
kaloje 1,5 m dhe duhet te jete me diameter
te njejte si tubi origjinal. Sigurohuni qe
tubat nuk jane shume te tensionuar.
A) Vendosni gominen (A ) e cila jepet bashke
me pajisjen , ne fund te tubit te hyrjes dhe
me kujdes vidhosni tubin tek rubineti duke
patur kujdes te mos prishim fileton dhe te
fiksojme dadon mire ne fund me qellim qe
te evitojme rrjedhjet.
NIVELIMI
B) Nqs nevojitet
ktheni
tubin
mjaftueshem duke
zhvidhosur dadon
nga prapa pajisjes .
Niveloni pajisjen duke liruar ose
shtrenguar kembet . Pasi ajo vihet ne
pozicionin e duhur fiksoni kembet duke
shtyre dadot kundrejt bazes. Nivelimi i
sakte do te ndaloje dridhjet , zhurmen dhe
zhvendosjen e pajisjes gjate punes .
Disa dridhje jane te paevitueshme ,
sidomos nqs vendoset mbi nje dysheme
druri. Dyshemete e drurit jane veçanerisht
te ndjeshme ndaj dridhjeve . Per keshilla ,
konsultoni nje prodhues . Nqs eshte e
mundur gjithmone vendosni pajisjen ne nje
dysheme solide.
C) Tani shtrengoni
dadon fort per te
evituar rrjedhjet (
hapni rubinetin dhe
sigurohuni qe nuk ka rrjedhje dhe mbylleni
perseri ).
D) Vendosni tubin e shkarkimit ne nje
legen ose lavaman me shtimin e pjeses
perkulese e cila jepet veç. Pjesa perkulese
duhet te futet nga gryka e tubit me qellim
qe te siguroje mbajtjen. Pjesa e thene me
pare lejon tubin te fiksohet ne mur me ane
te nje vrime ne pjesen e siperme dhe ne
kete menyre tubi nuk leviz dhe renia e tij
eshte evituar .
LIDHJET ELEKTRIKE
Perpara se te vini ne prize pajisjen
sigurohuni qe :
• Materialet e instalimet tuaja jane te
njejta si ato qe jane thene ne pllaken e
regjistrimit te pajisjes ( pllaka eshte
ngjitur nga prapa pajisjes )
TE RENDESISHME:
6
•
•
Rregullat qe aplikohen per sigurine
elektrike kerkojne nje tokezim te mire.
Spina e pajisjes eshte pajisur me nje
mjet te tille.
Sigurohuni qe priza juaj eshte pajisur
me nje tokezim te mire gjithashtu.
Prodhuesi kundershton çdo pergjegjesi ne
rast aksidentesh ose incidentesh qe
ndodhin si pasoje e mosrespektimit te
masave te sigurise .
Matesi , siguresat , percjellesat dhe
priza mund te mbajne fuqine
maksimale te marre nga pajisja te
dhena ne pllaken e rregjistrimit.
Priza dhe spina duhet te futen
mjaftueshem pa shume levizje ,
shumefishues daljesh ose adaptore.Nqs
eshte e nevojshme nderrojeni prizen me
nje te pershtatshme.
MAKINA JUAJ LARESE E RE
Kjo makine e re permbush te gjitha kerkesat moderne per trajtimin efektiv te rrobave me me
pak uje, energji dhe detergjent.
• Pajisja e balancimit siguron qe pajisja te jete e qendrueshme gjate centrifuges.
PERSHKRIMI I
PAJISJES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Sirtari i mbajtjes se detergjentit
Harta e programeve
Paneli i kontrollit
Doreza e deres
Dera e zones se shkarkimit
Kembe te rregjistrueshme
Paralarje
Larje kryesore
Zbutes rrobash, ngrires
PERDORIMI
PANELI I KONTROLLIT
7
1. Sirtari
i
detergjentit
hedhjes
4. Shtypni butonin START/PAUSE.
E RENDESISHME!
Nese doni te fshini opsionin e
VONIMIT TE NISJES ose te ndryshoni
vonesen e zgjedhur, veproni si me poshte:
1. Ktheni celesin e programeve ne
pozicionin
2. Nisni procesin e zakonshem per te
zgjedhur programin perseri.
Nese eshte e nevojshme te ndaloni
makinen per te futur rroba te tjera (keni
zgjedhur me pare opsionin e
VONIMIT TE NISJES), veproni si me
poshte:
1. Shtypni
se
Butonat e opsionit te programeve
Ne varesi te programit, mund te
kombinohen butonat e opsioneve te
ndryshme.
Kur shtypni keta butona, dritat perkatese
do te ndizen. Kur i shtypni perseri dritat
fiken.
Nese zgjidhet nje program me nje opsion
jo kompatibel, drita korresponduese do te
fleshoje per rreth 2 sekonda.
Butonat e opsioneve:
VONIM I NISJES ,
LARJE
E SHPEJTE ;
butonin START/PAUSE
2. Ktheni celesin e programeve ne
pozicionin
3. Prisni 2 ose 3 minuta perpara se te
hapni deren.
4. Futni rrobat ne kazan.
5. Ndiqni proceduren e zakonshme
per te zgjedhur programin.
Opsioni i
VONIMIT TE NISJES nuk
CIKEL SILENCIOZ dhe
CENTRIFUGE E REDUKTUAR
duhet te zgjidhen pasi te keni zgjedhur
programin, duke rrotulluar zgjedhesin e
programit (shih.sektorin 8) dhe perpara se
te ndizni pajisjen, duke shtypur butonin
START/PAUSE.
mund te zgjidhet me programet
2. BUTONI I NISJES SE
VONUAR
(shkarkim) ose
Ky buton lejon vonimin e nisjes se
programit te larjes me 8H ose 4H ore.
Vonesa e zgjedhur tregohet kur drita
koresponduese ndizet.
Per te perdorur kete opsion veproni si me
poshte :
1.
Zgjidhni programin.
2.
Shtypni butonat e opsioneve te
kerkuara.
3.Shtypni butonin e
VONIMIT TE
NISJES, sa here qe eshte e nevojshme per
te arritur vonesen e kerkuar derisa drita
koresponduese te ndizet.
3. BUTONI I
SHPEJTE
(centrifuge).
LARJES SE
Duke shtypur kete buton ju keni mundesi
te zgjidhni midis opsioneve te meposhtme:
Ne ciklet e SINTETIKEVE dhe
PAMBUKUT.
Duke perdorur kete opsion ju mund te
arrini rezultate te mira larje ne nje kohe te
shkurter per PAMBUKUN,SINTETIKET
dhe DELIKATET.
8
Programet jane modifikuar ne menyre qe te
shkurtojne kohen e larjes (rekomandohet
per rroba te bera pak pis).
Modifikimi nenkupton reduktimin e numrit
te shplarjeve me 1 me pak si dhe rritjen e
sasise se ujit per shplarjet e tjera.
4.
Butoni
SILENCIOZ
i
Ky opsion lejon reduktimin e centrifuges
finale dhe asaj te ndermjetme ose
zgjedhjen e opsionit MBAJTJE E
SHPLARJES
.
Shtypni kete buton sa here te nevojitet
derisa drita perkatese ndizet duke i
koresponduar opsionit te deshiruar.
CIKLIT
Ky opsion eliminon te gjitha fazat e
centrifuges, duke rritur numrin e
shplarjeve.
Cikli mbaron me ujin e
shplarjes se fundit ne kazan. Per te
vazhduar programin eshte e nevojshme
zgjedhja e programit
(shkarkim) ose
Modeli EWF 1005
Pozicioni 1000 r.p.m korespondon me 900
r.p.m. per sintetiket dhe leshin 700 per
delikatet.
Pozicioni 700 r.p.m korespondon me 500
r.p.m. jane njesoj per te gjitha programet
duke ju referuar te njejtes shpejtesi.
(centrifuge).
5.Butoni START/PAUSE
Pasi keni zgjedhur programin, duke
perdorur celesin e zgjedhesit te programit
(shih seksionin 8), shtypni kete buton per
te ndezur pajisjen ; drita koresponduese do
te pushoje se fleshuari dhe do te vazhdoje
te ndricoje derisa programi te mbaroje.
Per te nderprere programin ne vazhdim,
Model EWF 805
Pozicioni 800 r.p.m korespondon me 700
r.p.m. delikatet.
Pozicioni 700 r.p.m korespondon me 500
r.p.m. jane njesoj per te gjitha programet
duke ju referuar te njejtes shpejtesi.
MBAJTJTJA E SHPLARJES:
duke zgjedhur kete opsion uji i shplarjes se
fundit nuk shkarkohet. Kur programi
mbaron drita
fundit te programit
ndizet.
shtypni butonin
START/PAUSE; drita
koresponduese do te filloje te fleshoje.
Per te rinisur programin nga pika ku u
nderpre,shtypni perseri
butonin
START/PAUSE
4. Butoni i
HEKUROSJES
SE LEHTE
7. Ekrani
programit
Ky opsion eshte i pershtatshem per
programet per te PAMBUKTAT, LININ
dhe SINTETIKET. Duke zgjedhur kete
buton makina do te fute nje centrifuge me
impuls dhe nje faze anti rrudhe pas
centrifuges finale ne programet e
PAMBUKUT.
Ne
programet
per
SINTETIKET, duke zgjedhur kete buton
makina do te beje nje pushim pas fazes se
larjes dhe nje faze anti rrudhe pas
centrifuges finale.
Ne rast se doni te evitoni rrudhat ne rrobat
tuaja pas larjes, zgjidhni opsionin EASY
IRON.
i
progresit
te
Kur zgjidhet opsioni i
VONIMIT TE
NISJES,drita perkatese do te ndizet.
Pasi makina ka filluar punen, koha e
mbetur do te tregohet nga drita treguese
koresponduese.
Gjate ciklit te programit drita e
EKZEKUTIMIT TE CIKLIT do te
qendroje e ndezur.
Drita e
fundit te programit do te
ndricoje per te treguar se programi i
zgjedhur ka mbaruar.
6.BUTONI I REDUKTIMIT
TE CENTRIFUGES
9
•
2
fleshime:
probleme
me
shkarkimin e ujit.
• 1 fleshim: probleme me furnizimin
e ujit.
Per me shume informacion shih paragrafin
‘Dicka nuk punon?” ne fund te librit.
Drita e
fundit te programit fleshon ne
rastet e problemeve operative:
• 4 fleshime: dera e hapur.
KUJDES!
Nese celesi i programeve kthehet ne nje
pozicion tjeter (program) kur makina eshte
duke punuar, drita e progresit te programit
do te filloje te fleshoje. Pajisja nuk do te
kryeje programin e ri te zgjedhur,por do te
vazhdoje te vjetrin.
Ky celes lejon reduktimin e xhirove te
centrifuges ose zgjedhjen e opsioneve
te BLLOKIMIT TE CENTRIFUGES
ose i
MBAJTJES SE SHPLARJES
(jo rrudha).
BLLOKIM I CENTRIFUGES:
duke zgjedhur kete opsion te gjitha fazat e
centrifuges perjashtohen. Perdoret per
rrobat shume delikate.
MBAJTJA E SHPLARJES:
Duke zgjedhur kete opsion uji i shplarjes
se fundit nuk shkarkohet. Kur programi
fundit te programit
mbaron drita
ndizet. Perpara se te hapni deren uji duhet
te shkarkohet.
Per te shkarkuar ujin ndiqni hapat:
KESHILLA PER LARJEN
Llojet e rrobave
se
Ndiqni simbolet e kodeve te larjes ne çdo
etikete rrobe dhe udhezimet e larjes se
prodhuesit. Ndani rrobat si me poshte; te
bardha, me ngjyre, sintetike, delikate,leshi.
Celsi mund te kthehet si ne kahun orar
ashtu edhe ne ate anti-orar.
Ai perdoret per te zgjedhur programin e
kerkuar.
Ne fund te cdo programi celesi i
zgjedhjes se programeve duhet te
kthehet ne pozicionin
.
90 C° Per rroba te bardha pambuku dhe
lini
normalisht te papastra ( psh
perparese, peshqire, mbulesa tavoline,
çarçafe. )
60 C° Per rroba me ngjyre normalisht te
papastra ( psh kemisha, veshje nate,
bizhame ….) prej lini , pambuku ose
sintetike , dhe per rroba te bardha pambuku
te bera pis lehte ( psh veshje te brendshme
)
( I ftohte ) Per rroba delikate ( psh
perde ) , perzierje rrobash
30°- 40° Perfshin sintetiket dhe ato prej
leshi me etikete “lesh i paster , larje me
makine, nuk futet ne uje”
9. Celesi
programit
i
zgjedhjes
Temperaturat
10
Perpara ngarkimit te rrobave
Heqja e njollave
Asnjehere mos lani te bardhat dhe rrobat
me ngjyre bashke. Te bardhat mund te
humbin “bardhesine” ne larje. Rrobat e reja
me ngjyre mund te leshojne boje ne larjen
e pare . Prandaj ato duhet te lahen veç .
Njollat e forta mund te mos hiqen vetem
me uje dhe detergjent. Prandaj eshte e
keshillueshme ti trajtoni ato perpara larjes.
Gjaku : Trajtoji njollat e fresketa me uje te
ftohte. Per njolla te thata lerini ne uje dhe
detergjent special gjate nates dhe me pas
ferkojini me uje dhe sapun.
Boje vaj : Lageni me heqes njollash
benzine , shtrijeni rroben ne nje cope te
bute dhe ferkojeni njollen , trajtojeni disa
here.
Njolla yndyre te thate: Lageni me
terpentine,shtrijeni
rroben
mbi
nje
siperfaqe te bute dhe ferkojeni njollen me
majen e thojit dhe nje cope pambuku.
Ndryshku: Acid oksalik tretur ne uje te
nxehte ose nje produkt heqes ndryshku qe
perdoret i ftohte. Jini te kujdesshem me
njollat e ndryshkut qe nuk jane bere kohet
e fundit duke qene se struktura molekulare
mund te jete prishur dhe roba tenton te
griset
Njolla myku: Trajtojini me zbardhues,
shplajini mire (vetem te bardhat dhe ato me
ngjyre te hapur ) .
Bari: Ferkoji lehte me sapun dhe trajtoji
me zbardhues ( vetem te bardhat dhe ato
me ngjyre te hapur ).
Boje rapidografi : Njomini me aceton (*)
shtrijeni rroben mbi nje cope te bute dhe
ferkojini lehte.
Buzekuq: Njomeni me aceton si me siper ,
pastaj trajtojeni njollen me alkol metilik.
Hiqni çdo shenje mbetese nga rrobat e
bardha me zbardhues.
Vera e kuqe: Qulleni ne uje dhe detergjent
, shplajeni dhe trajtojeni me acid acetik ose
citrik pastaj shplajeni. Trajtoni çdo shenje
mbetese me zbardhues.
Sigurohu qe nuk ka asnje objekt
metalik ne rroba ( psh karfica,
thumba ) .Mbertheni te gjitha kopsat
zinxhiret dhe sustat. Lidhni çdo rrip ose
shirit te gjate. Hiqni njollat rrezistente
perpara larjes, ferkoni vendet me njolle me
nje detergjent special ose paste detergjent.
Trajtoni perdet me nje kujdes te veçante.
Hiqni kapset ose lidhini ne nje çante ose
rrjete.
Ngarkesa maksimale
Ngarkesat e rekomanduara jane treguar ne
harten e programeve.
Rregulla te pergjithshme:
Pambuk , lini : Kazani plot por jo shume i
ngjeshur.
Sintetike: Kazani jo me shume se gjysem i
mbushur.
Rrobat delikate dhe leshi: Kazani jo me
shume se 1/3 i mbushur.
Te lash nje ngarkese maksimale ben
perdorimin me efiçent te ujit dhe energjise
Per rroba te bera shume pis , zvogeloni
masen e ngarkeses.
Peshat e rrobave
Peshat e meposhtme jane treguese:
Rrobdishan………….……… ……1200g
Pecete..……………….… ………...100g
Jorgan..……………….… ………...700g
Çarçaf……..………….… ....……...500g
Kellef jasteku…………. …....…...200g
Mbulese tavoline…… .………...….250g
Peshqir………………. .…..…....….200g
Perparese…………… …....…….....100g
Veshje nate………… ………..........200g
Fustane te shkurter…… ………......100g
Kemisha burrash pune… ….………600g
Kemisha burrash……… ..….......200g
Bizhame burrash………...…….......500g
Bluza…………...……………….....100g
Te brendshme burrash…………….....100g
Detergjentet dhe shtesat
Rezultatet e mira te larjes varen gjithashtu
nga zgjedhja e detergjentit dhe perdorimit
te sasise korrekte per te evituar mbetjet dhe
mbrojtur
ambjentin
.
Megjithese
biodegradues , detergjentet permbajne
substanca te cilat ne sasi te medha mund te
ngacmojne ekuilibrat delikate te natyres
11
.Zgjedhja e detergjentit do te varet nga lloji
i rrobave ( delikate , leshi , pambuku ,
ngjyra , temperatura e larjes dhe grada e
papastertise ) Te gjithe detergjentet e
zakonshem , te vlefshem per lavatriçe
mund te perdoren ne kete pajisje :
-Detergjent pluhur per te gjitha llojet e
rrobave.
-Detergjent pluhur per rrobat delikate
( max 60°C ) dhe prej leshi .
-Detergjent i lengshem i preferueshem per
programet e larjes me temperatura te ulta
(max 60°C ) per te gjithe llojet e rrobave ,
ose special per rrobat prej leshi.
Detergjenti dhe çdo shtese duhet te
vendoset ne vendet e caktuara te sirtari i
detergjentit perpara nisjes se programit te
larjes .Nqs perdorni detergjent pluhur ose
leng te perqendruar nje program pa
paralarje duhet te zgjidhet.
Makina larese permban nje sistem
riqarkullimi i cili lejon nje perdorim
optimal te detergjentit te perqendruar .
Derdhni detergjentin e lengshem ne
Lloji dhe sasia e detergjentit do te varet
nga lloji i rrobave , masa e ngarkeses ,
grada e papastertise dhe fortesia e ujit te
perdorur.Fortesia e ujit eshte klasifikuar ne
te ashtequajturen “ Grade e fortesise “
.Informacione mbi fortesine e ujit ne zonen
tuaj mund te merren nga kompania
perkatese e ujesjellsit ose nga autoritetet
lokale tuajat.Ndiqni instruksionet e
prodhuesit te produktit mbi sasine qe do
perdoret.
Perdorni me pak detergjent nqs:
- Ju jeni duke lare nje ngarkese te vogel
- Rrobat jane te bera pis lehte
- Sasi te medha shkume formohen gjate
larjes
Gradet e fortesise se ujit
Niveli
Karakteristika
1
2
3
4
I bute
mesatar
I forte
Shume I forte
vendin e shenuar
ne sirtarin e
detergjentit perpara se te nisni
programin.Çdo zbutes rrobash ose ngrires
Grade
Gjermane Franceze
0-7
0-15
8-14
16-25
15-21
26-37
me shume me shume
se 21
se 37
duhet te derdhet ne ndarjen e shenuar
perpara se te nisni programin e larjes .
Ndiqni rekomandimet e prodhuesit te
produktit mbi sasine qe do perdorni dhe
mos tejkaloni shenjen “Max” ne sirtarin
e mbajtjes se detergjentit.
Sasia e detergjentit qe perdoret
SIMBOLET E KODEVE NDERKOMBETARE TE LARJES
Keto simbole shfaqen mbi etiketat e rrobave, me qellim qe tju ndihmoje te zgjidhni menyren
me te mire per te trajtuar rrobat tuaja.
Larje
energjike
Temperatura Temperatura Temperatura Temperatura
max e larjes max e larjes max e larjes max e larjes
60°C
95°C
40° C
30° C
12
Larje me
dore
Mos e
laj
Larje
delikate
Zbardhim
Zbardho me uje te ftohte
Hekurosje
Hekur i nxehte
max 200°C
Pastrim i
thate
Pastrim i thate me
te gjithe tretesat
Mos zbardho
Hekur i ngrohte
max 150°C
Hekur i vaket
max 110°C
Pastrim i thate me
perklortilen
nafte,alkol i paster
R111 &R 113
Pastrim i thate
me nafte , alkol i
paster dhe R 113
Mos hekuros
Mos pastro ne te
thate
Temp. e larte
Temp. e ulet
Tharje
I shtrire
Ne tel
Mbi varesen e
rrobave
Tharje me
makine
Mos thaj me
makine
VAZHDIMESIA E VEPRIMEVE
Perpara se te lani ngarkesen e pare te
rrobave , ne ju rekomandojme qe te nisni
nje program per pambukun ne 60°C, me
makine bosh me qellim qe te hiqet çdo
mbetje nga prodhimi , nga kazani dhe
vaska. Derdhni gjysmen e nje mase
detergjent ne ndarjen e larjes kryesore dhe
ndizni pajisjen.
1- Vendosni rrobat ne kazan
Hapni deren.
Vendosni rrobat ne kazan , nje e nga nje
duke i shkundur ato sa te jete e mundur.
Mbyllni deren.
13
2- Matni detergjentin
Terhiqni jashte sirtarin e mbajtjes se
detergjentit deri sa te ndaloje. Matni sasine
e rekomanduar te detergjentit nga
prodhuesi me nje ene te shkallezuar dhe
derdhni ate ne ndarjen e larjes kryesore
5- Zgjidhni opsionin e shpejtesise
rrotulluese ose te mbajtjes se
shplarjes
. Nqs doni te beni edhe paralarjen,
hidhni detergjentin ne ndarjen perkatese te
shenuar
.
6- Zgjidhni butonat e opsioneve te
kerkuara
3- Matni shtesat
Nqs kerkohet , hidhni zbutes rrobash ne
ndarjen e shenuar
shenjen “max “.
pa tejkaluar
7. Opsionale! Zgjidhni, nese
kerkohet, butonin e opsionit te
VONIMIT TE NISJES
Shtypni butonin e
VONIMIT TE
NISJES aq here sa te jete e nevojshme
derisa drita koresponduese e voneses se
kerkuar ( 8 H, 4 H, ) te ndizet.
4- Zgjidhni programin dhe ndizni
pajisjen
Ktheni çelesin e zgjedhjes se programeve
tek programi i kerkuar.
14
8. Ndizni pajisjen
10. Nderprerja e programit
Perpara se te ndizni pajisjen kontrolloni
n.q.s:
Shtypni butonin START/PAUSE per te
nderprere nje program qe eshte duke
vepruar, drita koresponduese do te filloje te
fleshoje. Shtypeni butonin perseri per te rinisur programin.
•
•
•
•
Dera eshte mbyllur mire
Pajisja eshte ne prize
Rubineti i ujit eshte i hapur
Kapaku i filtrit eshte vidhosur mire ne
vend
• Tubi i shkarkimit eshte pozicionuar ne
rregull
Per te nisur programin e zgjedhur, shtypni
11. Hapja e deres pasi ka filluar
programi
Pasi fillon programi, ai mund te
modifikohet vetem duke kthyer celesin e
programeve ne
dhe pastaj mund te
zgjidhet nje program i ri.Uji i larjes mbetet
ne kazan, duke siguruar qe makina mos te
arrije fazen e shplarjes, meqenese ne kete
rast makina shkarkohet automatikisht.
Nisni programin e ri duke shtypur butonin
butonin
START/PAUSE;
drita
koresponduese do te ndaloje se fleshuari
dhe do te rrije e ndezur deri ne fund te
programit. Gjate programit drita e
EKZEKUTIMIT TE CIKLIT do te
qendroje e ndezur.
START/PAUSE .
12. Ne fund te programit
Makina ndalon automatikisht. Lirimi i
bllokazhit te deres tregohet kur drita
ndizet.
Ktheni celesin e programeve ne
pozicionin
per te fikur makinen.
Hiqni rrobat.
Rrotulloni kazanin me dore qe te
siguroheni qe eshte plotesisht bosh, me
qellim qe ndonje rrobe e harruar te mos
prishet ne larjen pasuese (psh. tkurret) ose
ngjyra e tyre te kaloje ne nje ngarkese me
rroba te bardha.
Lironi ndonje buton qe ka qene shtypur.
Mbyllni rubinetin e ujit dhe hiqeni pajisjen
nga priza.
Lereni deren paksa te hapur per te ajrosur
pajisjen.
Nese eshte zgjedhur opsioni i
VONIMIT TE NISJES do te filloje
numerimi mbrapsh.
9. Modifikimi i programit ne
proces
Kur programi i larjes ka filluar, ai mund te
modifikohet vetem duke kthyer celesin e
programeve ne pozicionin
dhe pas
kesaj mund te zgjidhni nje program te ri.
Uji i larjes mbetet ne kazan, duke provuar
qe makina nuk arrin fazen e shplarjes,
Meqenese ne kete rast, makina e shkarkon
ujin automatikisht.
Nisni programin e ri duke shtypur
butonin
START/PAUSE.
TABELAT E PROGRAMEVE
Programe per larjen e pambukut dhe lirit
Ngarkesa : 4,5 kg
Programi
Lloji i rrobave
Funksione shtese
15
Pershkrimi
A
TE BARDHA ME
PARALARJE , per
shembull rroba
pune,çarçafe, te
brendshme,peshqire
Larje ne 90°C
Paralarje ne 40°C
3 shplarje
Centrifuge
TE BARDHA PA
PARALARJE, per
shembull çarçafe,
kemisha, te brendshme
Larje ne 60°C
3 shplarje
Centrifuge
ME NGJYRE TE
QENDRUESHME, psh.
kemisha, bluza, rroba te
endura, te brendshme
Larje ne 60°C
3 shplarje
Centrifuge
ME NGJYRE
DELIKATE rroba lehte te
papastra
Larje ne 40°C
3 shplarje
Centrifuge
L
ME NGJYRE
DELIKATE
Pambuku, lini te bera
lehte pis
Larje ne 30°C
3 shplarje
Centrifuge
O
Per te fshire programin ne
vazhdim ose per te fikur
pajisjen
M
Ekonomi
ke
B
C
Nese eshte zgjedhur opsioni i MBAJTJES SE SHPLARJES , uji i shplarjes se fundit nuk do
te shkarkohet per te evituar rrudhosjen e rrobave. Per te shkarkuar ujin: ktheni celesin e
programeve ne pozicionin
, zgjidhni programin
(shkarkim) ose
(centrifuge) dhe
shtypni butonin START/PAUSE.
Ne perputhje me drejtimet EC 92/75 , te dhenat mbi konsumin te treguara ne etiketen e
energjise i referohen programit te larjes ne 60°C per pambukun (programi “M”) me nje
ngarkese prej 4,5 kg.
TABELAT E PROGRAMEVE
Programe per larjen e sintetikeve, rrobave te perziera, delikateve dhe rrobave prej leshi
Ngarkesa : 2 kg, leshi 1 kg
16
Lloji i rrobave
Programi
D
K
Funk.
shtese
Pershkrimi
TE PERZIERA,per
shembull te
brendshme, rroba me
ngjyre, kemisha, bluza
Larje ne 50°C
3 shplarje
Centrifuge e shkurter
SINTETIKE PER HEKUROSJE TE
LEHTE,
Larje ne 40°C
4 shplarje
Centrifuge me impulse
DELIKATE
Larje ne 40°C
3 shplarje
Centrifuge e shkurter
F
Per shembull perde
G
LARJE ME DORE
H
Per rroba me permbajtje
LESHI
Larje ne 40°C
3 shplarje
Centrifuge e shkurter
J
MINIPROGRAM
Per rroba lehtesisht te
papastra , sintetike ose
mikse
Per te fshire programin ne
vazhdim ose per te fikur
pajisjen
Larje ne 30°C
2 shplarje
Centrifuge e shkurter
O
Larje ne 30°C
3 shplarje
Centrifuge e shkurter
TABELAT E PROGRAMEVE
Programe te vecanta
17
Lloji i rrobave
Funk.
shtese
Programi
Shplarje
Pershkrimi
3 shplarje
Centrifuge e shkurter
Per rroba te cilat jane lare
me dore
Shkarkim i ujit
SHKARKIM
Per te shkarkuar ujin e
shplarjes se fundit te
opsionit te
zgjedhur MBAJTJE E
SHPLARJES
CENTRIFU
GE
ZBUTES
O
Centrifuge e shkurter
Per rroba te cilat jane lare
me dore ose ky program
mund te perdoret per te
shkarkuar ose centrifuguar
kur eshte zjedhur opsioni i
mbajtjes se shplarjes
Perdoret per hedhjen e
zbutesit duke kryer 1
shplarje
1 shplarje, centrifuge
Per te fshire programin ne
vazhdim ose per te fikur
pajisjen
Nese eshte zgjedhur opsioni i MBAJTJES SE SHPLARJES , uji i shplarjes se fundit nuk do
te shkarkohet per te evituar rrudhosjen e rrobave. Per te shkarkuar ujin: ktheni celesin e
programeve ne pozicionin
shtypni butonin
, zgjidhni programin
(shkarkim) ose
(centrifuge) dhe
START/PAUSE.
MIREMBAJTJA
Pas nje fare kohe , detergjentet dhe zbutesit
e rrobave lene mbetje ne sirtar . Pastrojeni
ate here pas here duke e shplare poshte nje
rubineti te hapur. Per te nxjerre sirtarin e
mbajtjes se detergjentit nga pajisja shtypni
butonin ne cepin majtas ne fund . Per te
lehtesuar pastrimin , pjesa e lartme e
ndarjes per shtesat mund te hiqet.
1. Trupi i pajisjes
Pastroni pjesen e jashtme te pajisjes vetem
me sapun dhe uje. Shplani me uje te paster
dhe thajeni me nje cope te bute.
E rendesishme : Mos perdorni alkole
metilik , tretes ose produkte te tilla per te
tilla per te pastruar trupin e pajisjes
Sirtari
detergjentit
2.
i
mbajtjes
se
18
•
•
•
Detergjenti mund te mblidhet ne folene e
sirtarit , pastrojeni ate me nje furçe
dhembesh te vjeter. Rivendosni sirtarin
perseri ne pajisje pas pastrimit.
4. Filtri i hyrjes se ujit
3. Pastrimi i zones se shkarkimit
Nqs makina larese kerkon me shume kohe
per tu mbushur eshte koha te kontrolloni
filtrin e tubit te hyrjes se ujit mos eshte
bllokuar. Mbyllni rubinetin e ujit .
Zhvidhosni dadon fiksuese te tubit te
hyrjes . Hiqni filtrin nga elektrovalvula dhe
pastrojeni me nje furçe te forte dhe pastaj
rivendoseni . Vidhosni dadon plotesisht.
Zona e shkarkimit duhet te pastrohet nqs
pompa eshte bllokuar me objekte si butona
,thumba, monedha,etj, ose n.q.s eshte
formuar push sepse rrobat qe formojne
push jane lare ne temperature te larte.
• Hiqni pajisjen nga priza
• N.q.s eshte e nevojshme prisni deri sa
uji te ftohet .
• Hapni deren e zones se shkarkimit
• Vendosni nje ene per te pritur ujin.
• Lironi tubin e shkarkimit emergjent,
vendoseni ne ene dhe hiqini kapakun ,
kur ena eshte plot vendosni perseri
kapakun ne tubin e shkarkimit
emergjent.
• Boshatisni enen .Perseriteni proçeduren
deri sa te boshatisni plotesisht makinen
larese.
•
Hiqni objektet si butona, monedha dhe
pushin qe eshte mbledhur ne zonen e
fleteve te filtrit duke e rrotulluar ate.
Vidhosni kapakun e filtrit nga kahu
orar , sigurohuni qe eshte shtrenguar
plotesisht.
Rivendoseni tubin e shkarkimit
emergjent ne pozicionin e tij te fillimit
dhe mbylleni deren e zones se
shkarkimit.
5. Shkarkimi emergjent
N.q.s uji nuk eshte shkarkuar ( filtri eshte
bllokuar, filtri ose tubi i shkarkimit jane
bllokuar), veproni si me poshte per te
boshatisur pajisjen:
• Hiqeni pajisjen nga priza.
• Mbyllni rubinetin e ujit.
• N.q.s eshte e nevojshme , prisni deri sa
uji te ftohet.
• Hapni deren e zones se shkarkimit
• Vendosni nje ene per te pritur ujin.
• Lironi tubin e shkarkimit emergjent,
vendoseni ne ene dhe hiqini kapakun,
kur ena eshte mbushur plot vendosni
Per te vazhduar , zhvidhosni kapakun
e filtrit duke e rrotulluar nga kahu
antiorar dhe terhiqeni jashte.
19
•
•
•
•
perseri kapakun ne tubin e shkarkimit
emergjent.
Boshatisni enen,perseriteni proçeduren
deri sa te boshatisni plotesisht
makinen larese.
Rivendoseni tubin e shkarkimit
emergjent ne pozicionin e tij te fillimit
dhe mbyllni deren e zones se
shkarkimit.
Hapni deren e zones se shkarkimit.
Vendosni nje ene per te pritur ujin qe
do te derdhet jashte.
• Lironi tubin e shkarkimit emergjent,
vendoseni ne ene dhe hiqini kapakun.
• Kur nuk del me uje , vendoseni
kapakun perseri ne tubin e shkarkimit
emergjent,
rivendoseni
tubin
e
shkarkimit emergjent ne pozicionin e
tij te fillimit dhe mbyllni deren e zones
se shkarkimit.
Duke bere kete , uji i mbetur ne makine
eshte hequr, keshtu evitohet formimi i
akullit dhe keshtu edhe thyerja e pjeseve te
ndikuara.
Kur te perdorni pajisjen perseri ,
sigurohuni qe temperatura e ambjentit
eshte mbi 0°C.
6. Masat kunder akullit
N.q.s pajisja eshte vendosur ne nje vend ku
temperatura mund te bjere poshte 0°C,
veproni si me poshte:
• Hiqni pajisjen nga priza.
• Mbyllni rubinetin e ujit.
• N.q.s eshte e nevojshme pritni deri sa
uji te ftohet.
DIÇKA NUK PUNON ?
Probleme te caktuara mund te lindin si pasoje e mungeses se mirembajtjes se pajisjes, te cilat
mund te zgjidhen lehtesisht pa qene nevoja te therrisni sherbimin e servisit. Perpara se te
kontaktoni me qendren e servisit, ju lutemi te kontrolloni listen e probleme te meposhtme.
Gjate punes se makines eshte e mundur qe drita
e FUNDIT te programit te fleshoje duke
treguar se dicka nuk po punon sic duhet.
• 4 fleshime = dera e hapur.
• 2 fleshime = probleme me shkarkimin e ujit.
• 1 fleshim = probleme me furnizimin e ujit.
Kur problemi eliminohet, shtypni butonin START/PAUSE per te rinisur programin. Nese
pas kontrolleve, problemi vazhdon, kontaktoni qendren e Servisit.
Problemi
•
Shkaku i mundshem
•
•
Pajisja nuk filllon te punoje:
•
•
•
•
•
•
Pajisja nuk mbushet me uje:
•
20
Dera nuk eshte mbyllur mire
Pajisja nuk eshte ne prize ose nuk ka
korent ne prize
Siguresa kryesore eshte djegur
Çelesi i zgjedhjes se programeve nuk
eshte pozicionuar korrekt dhe butoni
START/PAUSE nuk eshte
shtypur.
Opsioni i
VONIMIT TE NISJES
eshte zgjedhur.
Rubineti i ujit eshte mbyllur
Tubi i hyrjes se ujit eshte shtypur ose
perthyer
Filtri ne tubin e hyrjes eshte bllokuar
•
Pajisja mbushet dhe shkarkohet
menjehere:
•
Dera nuk eshte mbyllur mire
•
Fundi i tubit te shkarkimit eshte
shume poshte .Referojuni paragrafit
perkates ne pjesen “shkarkim i ujit “
Problemi
•
Shkaku i mundshem
•
Pajisja nuk shkarkohet dhe/ose
nuk ka centrifuge:
•
•
•
•
•
•
Ka uje ne dysheme:
•
•
•
•
•
Rezultate te pakenaqshme te
larjes:
•
•
•
•
•
Pajisja dridhet ose ben zhurme:
•
•
•
•
•
•
•
Dera nuk hapet:
21
Tubi i shkarkimit eshte shtypur ose
perthyer.
Eshte zgjedhur opsioni
.
Rrobat nuk jane shperndare
njetrajtesisht ne kazan.
Zona e shkarkimit eshte bllokuar.
Pastrojeni ate.
Çelesi i zgjedhjes se shpejtesise eshte
ne pozicionin 0.
Shume detergjent ose detergjent i
papershtatshem ( ben shume shkume )
eshte perdorur.
Kontrolloni mos ka ndonje rrjedhje tek
lidhjet e tubit te hyrjes . Nuk eshte
shume e lehte ta shikosh kete sepse uji
rrjedh neper tub . Kontrolloni mos tubi
eshte i lagur.
Tubi i shkarkimit eshte demtuar
Kontrolloni qe kapaku i filtrit eshte
vendosur mire ne vend.
Eshte perdorur pak detergjent ose
detergjent i papershtatshem
Njollat e forta nuk jane trajtuar para
larjes
Temperatura korrekte nuk eshte
zgjedhur
Ngarkesa e tepert e rrobave
Bulonat e transportit dhe paketimet
nuk jane hequr
Kembet mbajtese nuk jane regjistruar
Rrobat nuk jane shperndare
njetrajtesisht ne kazan
Ndoshta ka shume pak rroba ne kazan
Programi eshte akoma ne veprim
Brava e deres nuk eshte liruar
Ka uje ne kazan (eshte zgjedhur
MBAJTJES SE
opsioni
SHPLARJES.
Nqs ju nuk jeni ne gjendje te percaktoni ose zgjidhni problemin , kontaktoni Qendren tuaj te
Servisit . Perpara se te telefononi , shenoni modelin , numrin e serise dhe daten e blerjes se
pajisjes. Qendra e servisit do t’ju kerkoje kete informacion.
22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising