Aeg-Electrolux | L10500VI | User manual | Aeg-Electrolux L10500VI Uživatelský manuál

Aeg-Electrolux L10500VI Uživatelský manuál
LAVAMAT 10500 VI
ELECTRONIC
Ekologick· automatick· praËka
AUS ERFAHRUNG GUT
Informace pro uûivatele
Pozn·mky
V·ûen· z·kaznice, v·ûen˝ z·kaznÌku,
proËtÏte si peËlivÏ tento n·vod k pouûitÌ.
Respektujte p¯edevöÌm bezpeËnostnÌ pokyny, uvedenÈ na prvnÌch
str·nk·ch tohoto n·vodu. Uschovejte si laskavÏ n·vod i pro pozdÏjöÌ
nahlÈdnutÌ, a p¯edejte jej p¯ÌpadnÈmu dalöÌmu majiteli spot¯ebiËe.
PomocÌ tohoto varovnÈho troj˙helnÌku a/nebo upozorÚujÌcÌch slov
(Varov·nÌ!, UpozornÏnÌ!, Pozor) jsou zd˘raznÏny pokyny, kterÈ jsou
obzvl·ötÏ d˘leûitÈ pro vaöi bezpeËnost nebo fungov·nÌ spot¯ebiËe.
BezpodmÌneËnÏ tyto pokyny dodrûujte.
Tento symbol v·s bude doprov·zet krok za krokem p¯i obsluze
spot¯ebiËe.
Za tÌmto symbolem zÌsk·te doplÚujÌcÌ informace k obsluze a
praktickÈmu pouûitÌ spot¯ebiËe.
Jetelov˝ lÌstek oznaËuje tipy a rady k hospod·rnÈmu a ekologickÈmu
provozu spot¯ebiËe.
Pro p¯Ìpad eventu·lnÌ poruchy spot¯ebiËe obsahuje tento n·vod k
pouûitÌ takÈ pokyny k jejich odstranÏnÌ svÈpomocÌ, jeû jsou uvedeny
v kapitole ÑCo dÏlat, kdyûÖì.
Pokud byste s tÏmito pokyny nevystaËili, obraùte se na n·ö servis:
ï
02 / 6112 6112
ï V servisu dostanete odpovÏÔ na kaûdou ot·zku, t˝kajÌcÌ se vybavenÌ
a pouûitÌ spot¯ebiËe a pracovnÌci servisu r·di vyslechnou takÈ vaöe
p¯·nÌ, podnÏty a kritiku. NaöÌm cÌlem je d·le vylepöovat naöe v˝robky
a sluûby k uûitku naöich z·kaznÌk˘.
ï Servis AEG Dom·cÌ spot¯ebiËe je v·m samoz¯ejmÏ k dispozici takÈ
p¯i vöech technick˝ch problÈmech. DalöÌ informace najdete v kapitole
ÑServisì.
2
47
Pozn·mky
OBSAH
N·vod k pouûitÌ ................................................................................................. 6
BezpeËnostnÌ pokyny .......................................................................................... 6
Likvidace .................................................................................................................. 8
EkologickÈ tipy ..................................................................................................... 9
Nejd˘leûitÏjöÌ charakteristickÈ vlastnosti vaöÌ praËky ................... 10
Popis automatickÈ praËky .............................................................................11
Ovl·dacÌ panel ..................................................................................................... 12
VoliË program˘ .............................................................................................. 12
TlaËÌtko EIN/AUS (zapnout/vypnout) ..................................................... 14
ProvoznÌ kontrolka ...................................................................................... 14
TlaËÌtko ÑSTART/PAUSEì (spuötÏnÌ/p¯eruöenÌ) ..................................... 14
TlaËÌtka voleb funkcÌ ................................................................................... 14
SCHLEUDERN (odst¯eÔov·nÌ) .................................................................... 14
VORWƒSCHE (p¯edpÌrka) ............................................................................ 15
KURZ (kr·tk˝ program) ............................................................................ 15
SP‹LSTOPP (zastavenÈ m·ch·nÌ) ............................................................ 15
SP‹LEN+ (m·ch·nÌ+) ................................................................................... 16
Ukazatel pr˘bÏhu programu .................................................................... 16
ZruöenÌ, p¯ÌpadnÏ zmÏna pracÌho programu ..................................... 16
Otev¯enÌ dve¯Ì bÏhem probÌhajÌcÌho programu ............................... 17
Z·suvka pro pracÌ a oöet¯ovacÌ prost¯edky ............................................... 17
P¯ed prvnÌm pranÌm ......................................................................................... 17
P¯Ìprava na pranÌ .............................................................................................. 18
Rozt¯ÌdÏnÌ a p¯Ìprava pr·dla .......................................................................... 18
Druhy pr·dla a symboly jeho oöet¯ov·nÌ .................................................. 19
PracÌ a oöet¯ovacÌ prost¯edky ......................................................................... 20
Jak˝ pracÌ a oöet¯ovacÌ prost¯edek zvolit? .......................................... 20
JakÈ mnoûstvÌ pracÌho a oöet¯ovacÌho prost¯edku pouûÌt? .......... 20
TekutÈ pracÌ prost¯edky ............................................................................. 20
PouûitÌ prost¯edk˘ pro zmÏkËov·nÌ vody ................................................. 20
⁄daje o tvrdosti vody ....................................................................................... 20
46
3
Obsah
VlastnÌ pranÌ ........................................................................................................ 21
PlnÏnÈ mnoûstvÌ pr·dla .................................................................................... 21
Vkl·d·nÌ pr·dla ................................................................................................... 21
PlnÏnÌ pracÌho a oöet¯ovacÌho prost¯edku ............................................... 21
ZapnutÌ praËky ..................................................................................................... 21
Volba poûadovanÈho programu ................................................................... 22
Volba ot·Ëek odst¯eÔov·nÌ nebo funkce "bez odst¯eÔov·nÌ" ........... 22
P¯Ìpadn· volba moûnosti VORWƒSCHE (p¯edpÌrka) nebo KURZ (kr·tk˝ program) ............ 22
P¯Ìpadn· volba moûnosti SP‹LEN+ (m·ch·nÌ+) a/nebo
SP‹LSTOPP (zastavenÌ m·ch·nÌ) .................................................................... 22
SpuötÏnÌ programu ............................................................................................. 22
Konec programu .................................................................................................. 23
Tabulky program˘ ..................................................................................... 24-25
PranÌ ......................................................................................................................... 24
Zvl·ötnÌ programy ............................................................................................... 25
Oöet¯ov·nÌ a ˙drûba praËky ........................................................................ 26
P¯i bÏûnÈm provozu ........................................................................................... 26
»iötÏnÌ ovl·dacÌch Ë·stÌ .................................................................................... 26
Ovl·dacÌ panel ............................................................................................... 26
Z·suvka na pracÌ prost¯edky .................................................................... 26
PracÌ buben ..................................................................................................... 27
PlnicÌ dve¯e ..................................................................................................... 27
SÌtko na p¯Ìvodu vody ................................................................................ 27
OdpadnÌ filtr ................................................................................................... 27
NouzovÈ vypouötÏnÌ .................................................................................... 28
Opat¯enÌ v p¯ÌpadÏ ohroûenÌ mrazem .................................................. 28
Co dÏlat, kdyû Ö. ............................................................................................... 29
OdstraÚov·nÌ z·vad ........................................................................................... 29
NenÌ-li v˝sledek pranÌ uspokojiv˝ ............................................................... 33
Technick· data ................................................................................................... 34
Servis ...................................................................................................................... 35
Pokyny pro umÌstÏnÌ a p¯ipojenÌ ........................................................ 36
BezpeËnostnÌ pokyny pro instalaci automatickÈ praËky .............. 36
RozmÏry praËky ................................................................................................. 37
Pohled zep¯edu a z boku ................................................................................. 37
Pohled zezadu ...................................................................................................... 37
4
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly
P¯eËtÏte si tento n·vod k obsluze a dodrûujte
v nÏm uvedenÈ rady a pokyny. V mnoha p¯Ìpadech
si budete moci vyjasnit jakÈkoli pochybnosti sami
a tudÌû vyhnout se zbyteËn˝m vol·nÌm do servisu.
P¯edchozÌ Ë·sti nazvanÈ "Co dÏlat, kdyû ..." a
"Servis" obsahujÌ doporuËenÌ, co by se mÏlo
zkontrolovat d¯Ìve, neû zavol·te servisnÌho
technika.
Jestliûe po tÏchto kontrol·ch z·vada st·le existuje,
zavolejte vaöe nejbliûöÌ autorizovanÈ servisnÌ
st¯edisko AEG.
UjistÏte se, ûe m˘ûete sdÏlit model a seriovÈ ËÌslo
spot¯ebiËe. Tyto informace naleznete na datovÈm
ötÌtku p¯Ìstroje.
Origin·lnÌ n·hradnÌ dÌly lze koupit od
autorizovan˝ch st¯edisek servisu AEG.
V˝jimky - tato z·ruka se nevztahuje na:
-
-
-
poökozenÌ nebo poûadavky vzniklÈ v d˘sledku
p¯epravy, nespr·vnÈho pouûitÌ nebo
nedbalosti, v˝mÏny û·rovek a snÌmateln˝ch
Ë·stÌ ze skla nebo plastick˝ch hmot
n·klady spojenÈ s poûadavky na odstranÏnÌ
z·vad spot¯ebiËe, kter˝ je nespr·vnÏ
instalov·n
spot¯ebiËe, kterÈ jsou pouûÌv·ny v komerËnÌm
prost¯edÌ vËetnÏ pronajÌman˝ch
zemÏ EvropskÈho spoleËenstvÌ. Lze pouûÌt
standardnÌ z·ruku, ale zajiötÏnÌ, ûe spot¯ebiË
splÚuje normy platnÈ v p¯ÌsluönÈ zemi, kam
byl spot¯ebiË dopraven, je na zodpovÏdnosti
a na n·klady vlastnÌka. M˘ûe b˝t vyûadov·n
doklad o koupi.
PodmÌnky z·ruky
Model ............................................................................
My, v˝robce, zaruËujeme, ûe jestliûe bÏhem
12 mÏsÌc˘ od data zakoupenÌ tohoto spot¯ebiËe
AEG se tento spot¯ebiË nebo jak·koli jeho Ë·st
uk·ûou jako vadnÈ pouze z d˘vodu vadnÈho
zpracov·nÌ nebo vadnÈho materi·lu, provedeme
podle naöeho uv·ûenÌ buÔ opravu nebo v˝mÏnu
tÈhoû bez placenÌ za pr·ci, materi·l nebo p¯epravu
za p¯edpokladu, ûe:
- spot¯ebiË byl spr·vnÏ instalov·n a pouûÌv·n
pouze na napÏtÌ uvedenÈ na ötÌtku
jmenovit˝ch hodnot
- spot¯ebiË byl pouûÌv·n pouze pro norm·lnÌ
dom·cÌ ˙Ëely a v souladu s pokyny v˝robce
pro provoz a ˙drûbu
- na spot¯ebiËi neprov·dÏla servis, ˙drûbu ani
opravu jin· neû n·mi autorizovan· osoba,
kter· spot¯ebiË nerozebÌrala ani s nÌm jinak
nemanipulovala
- vöechny servisnÌ pr·ce podle tÈto z·ruky musÌ
prov·dÏt servis AEG nebo jÌm autorizovanÈ
st¯edisko
- kaûd˝ vymÏnÏn˝ spot¯ebiË nebo vymÏnÏn·
vadn· souË·st se stanou naöÌm vlastnictvÌm
- tato z·ruka platÌ vedle vaöich z·konn˝ch
nebo jinak pr·vnÏ podloûen˝ch pr·v
»Ìslo v˝robku (E/PNC No.) .......................................
SeriovÈ ËÌslo (F/Serial. No.) ......................................
eventuelnÏ KD ... ... ... / ...
V p¯ÌpadÏ technick˝ch problÈm˘ v·m bude i n·ö
znaËkov˝ servis kdykoliv k dispozici, volejte
02/6112 6112. Adresy:
ServisnÌ st¯edisko AEG
Hanusova ulice
140 21 Praha 4
Tel.: 02/6112 6112
BezpeËnost
P¯eËtÏte si tento n·vod a varovn· upozornÏnÌ
na zaË·tku tohoto n·vodu. V˝robce
nezodpovÌd· za vady zp˘sobenÈ nespr·vnÏ
pouûÌvan˝m v˝robkem nebo v˝robkem
pouûÌvan˝m pro jinÈ ˙Ëely neû jsou ˙Ëely
specifikovanÈ v tomto n·vodu.
45
Pokyny pro vestavbu praËky
Toto je nez·vazn˝ ˙daj, neboù takÈ zde je nutno br·t v ˙vahu
okolnÌ n·bytek. Je moûnÈ dodateËnÈ se¯ÌzenÌ v˝öky dve¯Ì v rozsahu
+/- 3,5 mm nad dorazy z·vÏs˘. Pot¯ebnÈ rozmÏry je moûno zjistit na
obr·zku ÑCì.
Z·vÏsy se upevnÌ na dve¯e s pouûitÌm öroub˘ do d¯eva (2 - obr. B).
c) Mont·û dve¯Ì
Z·vÏsy se nynÌ upevnÌ na praËku örouby M 5 x 8 (3 ñ obr. B). Z·vÏsy se
mohou vodorovnÏ p¯estavovat, aby se tak vyrovnaly rozdÌlnÈ tlouöùky
dve¯Ì.
K perfektnÌmu vyrovn·nÌ dve¯Ì je t¯eba vyöroubovat örouby
(3 ñ obr. B). Po dokonalÈm vyrovn·nÌ dve¯Ì se örouby zaöroubujÌ.
d) Protimagnet (6)
Magnetick˝ uz·vÏr drûÌ dve¯e zav¯enÈ. Aby
tento uz·vÏr fungoval, musÌ se p¯iöroubovat
na vnit¯nÌ stranÏ dve¯Ì protimagnet (ocelov˝
kotouËek s pryûov˝m krouûkem (6 ñ obr. B).
Poloha je urËena magnetem dve¯Ì na praËce
(4 ñ obr. D).
Obsah
Instalace praËky ................................................................................................ 38
OdstranÏnÌ transportnÌho zajiötÏnÌ .............................................................. 38
P¯Ìprava mÌsta pro umÌstÏnÌ automatickÈ praËky .................................. 39
Vyrovn·nÌ do vodorovnÈ polohy ................................................................. 40
P¯ipojenÌ studenÈ vody .................................................................................... 40
Zabr·nÏnÌ ˙niku vody ....................................................................................... 41
Odtok vody ............................................................................................................ 41
P¯ipojenÌ na elektrickou sÌù ............................................................................ 42
Pokyny pro vestavbu praËky ....................................................................... 43
P¯Ìprava a mont·û dve¯Ì ................................................................................... 43
Z·mÏna zavÏöenÌ dve¯Ì ...................................................................................... 44
Z·ruka, servis a n·hradnÌ dÌly .................................................................... 45
Z·mÏna zavÏöenÌ dve¯Ì
Pokud je zapot¯ebÌ zamÏnit zavÏöenÌ
dve¯Ì doprava, je nutno postupovat
n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
Namontovat destiËky (7), magnet (4)
a destiËky (5) na druhou stranu a
protimagnet (6) a z·vÏsy (1) uvnit¯
dve¯Ì (obr. B a E).
Pozor:
Z·mÏnu je moûno provÈst pouze u
p¯ednÌch dve¯Ì praËky, nikoliv u jejÌch
plnicÌch dve¯Ì.
44
5
N¡VOD K POUéITÕ
BezpeËnostnÌ pokyny
BezpeËnost elektrick˝ch spot¯ebiˢ znaËky AEG odpovÌd· uzn·van˝m
technick˝m norm·m a pravidl˘m a z·kon˘m o bezpeËnosti spot¯ebiˢ. P¯esto
povaûujeme jako v˝robce za svoji povinnost sezn·mit v·s s n·sledujÌcÌmi
bezpeËnostnÌmi pokyny.
Pokyny pro vestavbu praËky
Tento spot¯ebiË je moûno instalovat pod
pracovnÌ plochu nebo mezi Ë·sti
kuchyÚskÈho n·bytku.
RozmÏry v˝klenku jsou z¯ejmÈ z obr. ÑAì.
Vöeobecn· upozornÏnÌ pro bezpeËnost
ï Opravy automatick˝ch praËek smÏjÌ prov·dÏt pouze odbornÌci. Neodbornou
opravou praËky mohou vzniknout znaËn· nebezpeËÌ. Vyûaduje-li proto vaöe
praËka opravy, obraùte se n·ö servis.
ï Neuv·dÏjte v û·dnÈm p¯ÌpadÏ automatickou praËku do provozu, pokud
jsou poökozeny p¯ÌvodnÌ elektrick˝ kabel nebo ovl·dacÌ panel, p¯ÌpadnÏ
pracovnÌ deska tak, ûe je volnÏ p¯Ìstupn· vnit¯nÌ Ë·st spot¯ebiËe.
ï P¯ed ËiötÏnÌm, oöet¯ov·nÌm a ˙drûbou automatickou praËku vypnÏte. KromÏ
toho vyt·hnÏte sÌùovou z·strËku ze z·suvky, p¯ÌpadnÏ, je-li praËka pevnÏ
p¯ipojena do elektrickÈ sÌtÏ, vypnÏte jistiË nebo zcela vyöroubujte z·vitovou
pojistku.
ï P¯i odpojov·nÌ kabelu se z·strËkou ze sÌtÏ netahejte v û·dnÈm p¯ÌpadÏ za
kabel, ale uchopte p¯Ìmo z·strËku.
ï Neost¯ikujte automatickou praËku proudem vody. HrozÌ nebezpeËÌ zasaûenÌ
obsluhy elektrick˝m proudem!
ï U pracÌch program˘, pouûÌvajÌcÌch vysokÈ teploty, je sklo v plnÌcÌch dv̯k·ch
praËky horkÈ, proto se ho nedot˝kejte!
ï P¯ed nouzov˝m vyprazdÚov·nÌm praËky, p¯ed ËiötÏnÌm odpadnÌho Ëerpadla
nebo p¯ed nouzov˝m otev¯enÌm plnicÌch dve¯Ì ponechte pracÌ roztok
vychladnout.
ï Drobn· dom·cÌ zv̯ata mohou prokousnout elektrick˝ p¯ÌvodnÌ kabel nebo
vodnÌ hadice. V takovÈm p¯ÌpadÏ by hrozilo nebezpeËÌ zasaûenÌ elektrick˝m
proudem a ohroûenÌ vyplavenÌ vodou!
UmÌstÏnÌ, p¯ipojenÌ, uvedenÌ do provozu
ï PeËlivÏ dodrûte ÑInstrukce pro umÌstÏnÌ a p¯ipojenÌì, jeû jsou uvedeny v
dalöÌm textu tohoto n·vodu k pouûitÌ.
ï PrvnÌ pranÌ proveÔte v automatickÈ praËce bez pr·dla (nastavenÌ do polohy
KOCHWƒSCHE (bÌlÈ pr·dlo) s poloviËnÌm mnoûstvÌm pracÌho prost¯edku),
aby se odstranily zbytky v bubnu a v pracÌ vanÏ, jeû se tam p¯ÌpadnÏ vyskytujÌ
z v˝roby.
ï Pokud bude automatick· praËka dod·na v zimnÌch mÏsÌcÌch p¯i teplot·ch
pod bodem mrazu, ponechte ji p¯ed jejÌm uvedenÌm do provozu st·t po
dobu 24 hodin v pokojovÈ teplotÏ.
6
P¯Ìprava a mont·û dve¯Ì
Na tomto spot¯ebiËi lze namontovat
dve¯e tak, aby je bylo moûno otevÌrat
doprava nebo doleva s moûnostÌ
p¯izp˘sobenÌ dalöÌmu kuchyÚskÈmu
n·bytku nejlepöÌm zp˘sobem.
Spot¯ebiË je od v˝robce vybaven pro
zavÏöenÌ dve¯Ì vlevo. V tomto p¯ÌpadÏ
postaËuje p¯iöroubovat dva z·vÏsy (1) a
protilehl˝ magnet (6) do spr·vnÈ v˝öky
(obr·zek B).
a) N·bytkovÈ dve¯e
RozmÏry n·bytkov˝ch dve¯Ì ËinÌ:
- ö̯ka
595 ñ 598 mm
- tlouöùka
16 ñ 22 mm
V˝öku (C ñ obr·zek C) nenÌ moûno p¯esnÏ uvÈst, neboù ta je z·visl· na
vlastnostech sousedÌcÌho n·bytku, nap¯. v˝öce podstavce kuchyÚskÈ linky.
b) Z·vÏsy
Aby bylo moûno upevnit z·vÏsy na dve¯e,
je t¯eba vyvrtat na vnit¯nÌ stranÏ dve¯Ì
dva otvory (pr˘mÏr 35 mm, hloubka
14 mm).
Otvory jsou navz·jem vzd·lenÈ 416 mm.
RozmÏr (B) (od spodnÌ hrany pracovnÌ
desky do st¯edu hornÌho otvoru z·vÏsu)
ËinÌ cca 178 mm.
35 ∅ 14 hloubka
43
Instalace praËky
P¯ipojenÌ na elektrickou sÌù
Automatick· praËka se smÌ p¯ipojit na elektrickou sÌù 220 ñ 230 V
(50 Hz) pouze s pouûitÌm z·suvky s ochrann˝m kontaktem, instalovanÈ
podle platn˝ch p¯edpis˘.
Hodnota p¯ipojenÌ ËinÌ cca 2,2 kW.
Pot¯ebnÈ jiötÏnÌ: 10 A ñ odpovÌdajÌcÌ jistiË.
Je nutno dodrûet zvl·ötnÌ p¯edpisy mÌstnÌho elektrorozvodnÈho
podniku a p¯ÌsluönÈ platnÈ normy.
P¯i pevnÈm p¯ipojenÌ automatickÈ praËky na sÌù musÌ b˝t zajiötÏna v
elektrickÈ instalaci moûnost oddÏlit spot¯ebiË od sÌtÏ na vöech pÛlech
odpovÌdajÌcÌm odpojovacÌm za¯ÌzenÌm (pojistky, vypÌnaËe LS, proudovÈ
chr·niËe, stykaËe, pojistky ñ ty je nutno celÈ vyöroubovat nebo
podobnÏ) se vzd·lenostÌ kontakt˘ nejmÈnÏ 3 mm. Pevnou p¯Ìpojku
smÌ namontovat pouze autorizovan˝ odbornÌk.
Kabel pro p¯ipojenÌ praËky do sÌtÏ musÌ b˝t po instalaci spot¯ebiËe
lehce p¯Ìstupn˝.
BezpeËnostnÌ pokyny
ZajiötÏnÌ bezpeËnosti dÏtÌ
ï DÏti nejsou schopnÈ rozpoznat nebezpeËÌ, jeû jim hrozÌ p¯i manipulaci
s elektrick˝mi spot¯ebiËi. Postarejte se proto o pot¯ebn˝ dohled
bÏhem provozu praËky a nedovolte dÏtem, aby si s automatickou
praËkou hr·ly ñ hrozÌ dokonce nebezpeËÌ, ûe by se dÏti mohly v
praËce zav¯Ìt.
ï Pro dÏti mohou b˝t nebezpeËnÈ Ë·sti obalovÈho materi·lu
(nap¯. fÛlie, polystyrÈn), hrozÌ jim nebezpeËÌ uduöenÌ! Proto odstraÚte
Ë·sti obal˘ z dosahu dÏtÌ.
ï P¯esvÏdËte se, zda do bubnu automatickÈ praËky nevlezly dÏti nebo
drobn· dom·cÌ zv̯ata.
ï Pokud uvaûujete automatickou praËku zlikvidovat, vyt·hnÏte
p¯ÌvodnÌ elektrick˝ kabel ze sÌtÏ, od¯ÌznÏte jej a odstraÚte i z·strËku
se zbytkem kabelu. ZniËte z·mek dve¯Ì, pouze p¯i takto upravenÈm
spot¯ebiËi se nemohou hrajÌcÌ si dÏti v praËce zav¯Ìt, a nevystavujÌ
se û·dnÈmu nebezpeËÌ ohroûenÌ ûivota.
Spr·vnÈ pouûÌv·nÌ praËky
ï Automatick· praËka je urËena pouze k pranÌ bÏûnÈho pr·dla v
dom·cnosti. Pokud je spot¯ebiË pouûÌv·n k jin˝m ˙Ëel˘m nebo je
nespr·vnÏ obsluhov·n, nem˘ûe v˝robce p¯evzÌt za jeho p¯ÌpadnÈ
poökozenÌ z·ruku.
ï Z bezpeËnostnÌch d˘vod˘ nejsou povoleny u automatickÈ praËky
û·dnÈ ˙pravy nebo zmÏny.
ï PouûÌvejte pouze pracÌ prost¯edky, jeû jsou urËenÈ pro automatickÈ
praËky. P¯itom dodrûujte pokyny v˝robce pracÌch prost¯edk˘.
ï Pr·dlo nesmÌ obsahovat û·dn· ho¯lav· rozpouötÏdla. Dbejte na to
takÈ zvl·ötÏ p¯i pranÌ pr·dla, kterÈ bylo p¯edtÌm chemicky vyËiötÏno.
ï NepouûÌvejte automatickou praËku k chemickÈmu ËiötÏnÌ.
ï BarvicÌ a odbarvovacÌ prost¯edky se smÏjÌ pouûÌvat v automatick˝ch
praËk·ch pouze tehdy, kdyû to v˝robce tÏchto prost¯edk˘ v˝slovnÏ
povoluje. Za p¯ÌpadnÈ ökody vöak nem˘ûeme ruËit.
ï K pranÌ pouûÌvejte pouze vodu z vodovodu. Deöùovou nebo
uûitkovou vodu m˘ûete pouûÌt jen v p¯ÌpadÏ, jestliûe splÚuje
poûadavky podle norem DIN 1986 a DIN 1988.
42
7
Instalace praËky
Likvidace
Zlikvidujte obalov˝ materi·l!
Zlikvidujte p¯imϯen˝m zp˘sobem obalov˝ materi·l ze svÈ automatickÈ
praËky. Vöechny materi·ly, pouûitÈ pro zabalenÌ praËky, jsou ekologicky
nez·vadnÈ a lze je bez nebezpeËÌ odkl·dat na skl·dky nebo spalovat
ve spalovn·ch odpad˘.
PlastovÈ Ë·sti je moûno rovnÏû recyklovat, a jsou oznaËeny
mezin·rodnÏ normalizovan˝mi zkratkami:
>PE< pro polyetylÈn
>PS< pro polystyren
>PP< pro polypropylen
KartÛnovÈ Ë·sti obal˘ by mÏly b˝t likvidov·ny do sbÏrny nebo
kontejner˘ se star˝m papÌrem.
Zlikvidov·nÌ vyslouûilÈho spot¯ebiËe!
Kdyû jednoho dne definitivnÏ vy¯adÌte praËku z provozu, dopravte ji
do nejbliûöÌho st¯ediska pro likvidaci odpad˘ tohoto druhu.
8
Zabr·nÏnÌ ˙niku vody
SystÈm pro zabr·nÏnÌ ˙niku vody chr·nÌ p¯ed
poökozenÌm vytÈkajÌcÌ vodou. P¯irozen˝m
st·rnutÌm se m˘ûe p¯ÌvodnÌ hadice vody poökodit;
v tomto p¯ÌpadÏ zablokuje systÈm p¯Ìvod vody k
automatickÈ praËce.
Porucha se projevÌ objevenÌm ËervenÈ znaËky
v boËnÌm okÈnku ÑAì. V tomto p¯ÌpadÏ je nutno
informovat servisnÌ sluûbu.
Odtok vody
Odtokov· hadice m˘ûe b˝t umÌstÏna n·sledujÌcÌm
zp˘sobem:
P¯es okraj v˝levky s pouûitÌm kolena, kterÈ je
souË·stÌ dod·vky.
P¯i tomto zp˘sobu je d˘leûitÈ, aby hadice rychl˝m
vytÈk·nÌm vody z praËky neodskoËila z okraje
v˝levky. Proto je t¯eba hadici upevnit öÚ˘rkou na
vodovodnÌ kohout nebo na h·Ëek ve stÏnÏ.
Do odboËky odpadnÌ trubky um˝vadla.
Trubkov· odboËka musÌ
b˝t usazena nad
sifÛnem
(protiz·pachov˝
uz·vÏr), takûe se koleno
nach·zÌ nejmÈnÏ 60 cm
nad podlahou.
Do odpadnÌho potrubÌ.
DoporuËuje se stojat· trubka s v˝ökou 65 cm; v û·dnÈm p¯ÌpadnÏ nesmÌ b˝t
trubka niûöÌ neû 60 cm nebo vyööÌ neû 90 cm.
Konec vypouötÏcÌ hadice musÌ b˝t vûdy vÏtr·n, to znamen· ûe musÌ b˝t
vnit¯nÌ pr˘mÏr trubky vÏtöÌ, neû vnÏjöÌ pr˘mÏr hadice.
VypouötÏcÌ hadici je moûno prodlouûit nejv˝öe na celkovou dÈlku 4 metry.
P¯itom musÌ b˝t pr˘mÏr prodluûovacÌ hadice stejnÏ velk˝, jako je vnit¯nÌ
pr˘mÏr origin·lnÌ vypouötÏcÌ hadice. K tomu je nutno pouûÌt vhodn˝ spojovacÌ
kus.
ProdluûovacÌ hadice m· b˝t uloûena na podlaze, a m· stoupat do v˝öky pouze
u odtoku.
41
Instalace praËky
Vyrovn·nÌ do vodorovnÈ polohy
Automatick· praËka musÌ st·t vöemi Ëty¯mi
noûkami pevnÏ na podlaze. MalÈ nerovnosti
podlahy je moûno vyrovnat vyöroubov·nÌm
nebo zaöroubov·nÌm Ëty¯ noûek spot¯ebiËe.
P¯ipojenÌ studenÈ vody
SouË·stÌ dod·vky praËky je tlakov· hadice
dÈlky 1,5 metru.
Pro p¯ipojenÌ studenÈ vody je zapot¯ebÌ
vodovodnÌ kohout s hadicov˝m öroubenÌm 3ì.
PraËku je moûno p¯ipojit na kaûdÈ
vodovodnÌ potrubÌ bez pouûitÌ p¯ÌdavnÈ
zpÏtnÈ klapky.
Spot¯ebiË odpovÌd· n·rodnÌm p¯edpis˘m (nap¯. v NÏmecku ñ DVGW).
Ve öroubenÌ p¯ÌvodnÌ hadice je pro utÏsnÏnÌ jiû dod·no pryûovÈ
tÏsnÏnÌ. P¯ÌvodnÌ hadici je nutno pevnÏ naöroubovat na vodovodnÌ
kohout.
P¯i otev¯enÈm vodovodnÌm kohoutu (s pln˝m tlakem sÌtÏ) je nutno
zkontrolovat, zda je mÌsto p¯ipojenÌ na praËce a na vodovodnÌm
kohoutu dokonale tÏsnÈ.
Pokud je zapot¯ebÌ pro p¯ipojenÌ praËky delöÌ p¯ÌvodnÌ hadice, je nutno
pouûÌt k tomuto ˙Ëelu v˝hradnÏ kompletnÌ hadicovou soupravu s
namontovan˝m hadicov˝m öroubenÌm, povolenou bezpeËnostnÌmi
org·ny, kterou nabÌzÌ naöe servisnÌ sluûba.
P¯i p¯ipojov·nÌ praËky je t¯eba co
nep¯ÌsnÏji dodrûet p¯ÌpadnÈ zvl·ötnÌ
p¯edpisy mÌstnÌho vod·renskÈho podniku!
Konec hadice na zadnÌ stÏnÏ praËky je
moûno natoËit do vöech pot¯ebn˝ch smÏr˘.
Hadici lze spr·vnÏ nasmÏrovat nepatrn˝m
povolenÌm öroubenÌ. Potom je t¯eba
öroubenÌ opÏt pevnÏ ut·hnout, aby nedoölo
k unik·nÌ vody.
40
EkologickÈ tipy
ï U pr˘mÏrnÏ zaöpinÏnÈho pr·dla nenÌ nutno pouûÌt p¯edpÌrku.
Uöet¯Ìte tak pracÌ prost¯edky, vodu i Ëas (kromÏ toho budete chr·nit
ûivotnÌ prost¯edÌ!).
ï Automatick· praËka pracuje obzvl·ötÏ ˙spornÏ tehdy, jestliûe plnÏ
vyuûijete mnoûstvÌ n·plnÏ, uv·dÏn· v n·vodu.
ï P¯i malÈm mnoûstvÌ pr·dla d·vkujte pouze polovinu aû dvÏ t¯etiny
doporuËenÈho mnoûstvÌ pracÌho prost¯edku.
ï Vhodn˝m oöet¯enÌm pr·dla p¯ed pranÌm m˘ûete odstranit skvrny a
ohraniËenÈ ulpÏlÈ neËistoty. Potom jiû m˘ûete pr·t p¯i niûöÌ zvolenÈ
teplotÏ.
ï MÌrnÏ nebo lehce zaöpinÏnÈ bÌlÈ pr·dlo perte s pouûitÌm energeticky
˙spornÈho programu.
ï »asto se m˘ûete obejÌt i bez aviv·ûe. Zkuste to nÏkdy! Pouûijete-li
suöiËku, bude vaöe pr·dlo i v takovÈm p¯ÌpadÏ mÏkkÈ a nad˝chanÈ.
ï M·te-li pro pranÌ k dispozici vodu st¯ednÏ aû velmi tvrdou
(od rozsahu tvrdosti II, viz odstavec ÑPracÌ a oöet¯ovacÌ prost¯edkyì),
mÏli byste pouûÌt vhodn˝ prost¯edek pro zmÏkËov·nÌ vody.
Potom m˘ûete pracÌ prost¯edek d·vkovat jako pro rozsah tvrdosti I
(= mÏkk· voda).
9
Instalace praËky
Nejd˘leûitÏjöÌ charakteristickÈ vlastnosti vaöÌ praËky
ï Nastavov·nÌ programu a teploty programov˝m voliËem.
ï Energeticky ˙sporn˝ program pro mÌrnÏ aû norm·lnÏ zaöpinÏnÈ
bÌlÈ pr·dlo.
ï P¯i odst¯eÔov·nÌ maxim·lnÏ 1000 ot·Ëek za minutu. Ot·Ëky pro
koneËnÈ odst¯eÔov·nÌ se automaticky p¯izp˘sobujÌ vûdy podle
pracÌho programu:
- KOCHWƒSCHE/BUNTWƒSCHE
(bÌlÈ pr·dlo / bar. pr·dlo)
- PFLEGELEICHT (snadno udrûovatelnÈ pr·dlo)
- FEINWƒSCHE (jemnÈ pr·dlo)
- WOLLE (vlna)
1000 ot./min.
900 ot./min.
700 ot./min.
900 ot./min.
ï Ot·Ëky pro koneËnÈ odst¯eÔov·nÌ je moûno mÏnit, k dispozici jsou
hodnoty 900, 700, p¯ÌpadnÏ 500 ot·Ëek za minutu.
ï K programu lze p¯ivolit zastavenÌ m·ch·nÌ: pr·dlo z˘stane leûet v
poslednÌ pracÌ vodÏ, neodst¯eÔuje se.
ï Moûnost volby jin˝ch voliteln˝ch operacÌ umoûÚuje uskuteËÚovat
ÑosobnÌì pranÌ.
ï Speci·lnÌ program pro vlnu oöet¯Ì vaöe vlnÏnÈ Ë·sti obleËenÌ dÌky
jeho novÏ vyvinutÈmu pracÌmu rytmu velmi öetrnÏ.
ï Ukazatele pr˘bÏhu programu
ï Z·suvka se 3 p¯ihr·dkami pro pracÌ a oöet¯ovacÌ prost¯edky: ËasovÏ
p¯esazenÈ vplachov·nÌ pracÌho prost¯edku a speci·lnÌ soli k
odstraÚov·nÌ skvrn umoûÚuje ekologicky öetrnÈ pranÌ a zlepöuje
˙Ëinnost pracÌho prost¯edku.
ï SystÈm kontroly vyv·ûenosti bubnu: praËka je velmi stabilnÌ a m·
klidn˝ chod.
10
PraËku
znovu
postavit
do
norm·lnÌ polohy a
vyöroubovat
zb˝vajÌcÌ
dva
örouby na zadnÌ
stÏnÏ.
Vyt·hnout t¯i plastovÈ Ëepy.
Tyto t¯i otvory po öroubech uzav¯Ìt plastov˝mi z·tkami, kterÈ jsou ve
zvl·ötnÌm p¯ibalenÈm obalu.
UpozornÏnÌ:
DoporuËujeme uschovat si transportnÌ zajiötÏnÌ, aby je bylo moûno
p¯i p¯ÌpadnÈm stÏhov·nÌ znovu pouûÌt.
P¯Ìprava mÌsta pro umÌstÏnÌ automatickÈ praËky
ï Plocha pro umÌstÏnÌ praËky musÌ b˝t Ëist· a such·, nesmÌ na nÌ b˝t
zbytky vosku na parkety a jinÈ kluznÈ materi·ly, tÌm by mohla praËka
bÏhem provozu na podlaze klouzat. Jako pom˘cku p¯i posunov·nÌ
nepouûÌvat û·dn· maziva.
ï NedoporuËuje se umÌstit automatickou praËku na kobercÌch s
vysok˝m vlasem nebo na podlahov˝ch krytin·ch se spodnÌ Ë·stÌ z
mÏkkÈho pÏnovÈho materi·lu, neboù tÌm nenÌ zaruËena stabilita
spot¯ebiËe.
ï UmÌstÌ-li se praËka na stanoviöti s maloform·tov˝mi dlaûdicemi, je
nutno pod ni podloûit v obchodÏ prod·vanou pryûovou rohoû.
ï Nevyrovn·vat malÈ nerovnosti podlahy nikdy podkl·d·nÌm d¯eva,
lepenky nebo podobnÏ, n˝brû z·sadnÏ pouûÌvat k vyrovn·nÌ v˝öky
öroubovacÌ noûky.
ï Pokud nenÌ moûno zabr·nit umÌstÏnÌ automatickÈ praËky z
prostorov˝ch d˘vod˘ p¯Ìmo vedle plynovÈho spor·ku nebo kamen
na uhlÌ: v tomto p¯ÌpadÏ je nutno vloûit mezi spor·k a automatickou
praËku tepelnÏ izolaËnÌ desku (s rozmÏry 85 x 57 cm), kter· musÌ
b˝t na stranÏ smϯujÌcÌ ke spor·ku opat¯ena hlinÌkovou fÛliÌ.
ï Automatick· praËka nesmÌ b˝t umÌstÏna v mÌstnosti ohroûenÈ
mrazem. HrozÌ nebezpeËÌ zamrznutÌ a poökozenÌ praËky!
ï P¯ÌvodnÌ a odtokov· hadice nesmÏjÌ b˝t zalomenÈ nebo zm·ËknutÈ.
39
Instalace praËky
Popis automatickÈ praËky
OdstranÏnÌ transportnÌho zajiötÏnÌ
Pohled zep¯edu
P¯ed instalacÌ automatickÈ praËky je bezpodmÌneËnÏ nutno odstranit
transportnÌ zajiötÏnÌ!
P¯i tÈto pr·ci
postupovat
n·sledujÌcÌm
zp˘sobem:
Vyöroubovat
klÌËem prav˝
öroub na zadnÌ
stÏnÏ
automatickÈ praËky.
z·suvka s p¯ihr·dkami pro pracÌ
a oöet¯ovacÌ prost¯edky
ovl·dacÌ panel
Poloûit spot¯ebiË na zadnÌ stÏnu a p¯itom d·t pozor, aby nebyly
zm·Ëknuty hadice.
K tomuto ˙Ëelu vloûit mezi praËku a podlahu jeden z ˙helnÌk˘,
pouûit˝ch pro obal.
Odstranit polystyrenovou podloûku a odebrat spodnÌ panel
odöroubov·nÌm st¯ednÌho öroubu.
OpatrnÏ
vyt·hnout pravou
nylonovou
objÌmku s
polystyrenov˝m
polöt·¯em, potom
st¯ednÌ a levou
objÌmku.
Znovu usadit spodnÌ panel a p¯iöroubovat jej
s pouûitÌm 4 öroub˘, dodan˝ch spoleËnÏ se
z·vÏsy, p¯ÌpadnÏ p¯edem odmontovanÈho
öroubu.
38
plnicÌ dve¯e
odpadnÌ filtr
v˝ökovÏ p¯estavitelnÈ noûky
11
Popis automatickÈ praËky
Ovl·dacÌ panel
RozmÏry praËky
Pohled zep¯edu a z boku
A = provoznÌ kontrolka
B = tlaËÌtko EIN/AUS (zapnout / vypnout)
C = tlaËÌtka voleb
D = tlaËÌtko START/PAUSE (spuötÏnÌ / p¯eruöenÌ programu)
E = ukazatele pr˘bÏhu programu
F = voliË program˘
VoliË program˘
VoliËem program˘ se urËuje druh
pracÌho
programu
podle
zpracov·vanÈho druhu pr·dla a
poûadovanÈ teploty pracÌ l·znÏ (nap¯.
stav vody, pohyb pracÌho bubnu,
poËet m·ch·nÌ). JednotlivÈ polohy
nastavenÌ majÌ n·sledujÌcÌ v˝znam:
KOCHWƒSCHE/BUNTWƒSCHE (bÌlÈ
pr·dlo / barevnÈ pr·dlo)
HlavnÌ pracÌ program pro bÌlÈ / barevnÈ pr·dlo (studenÈ pranÌ - 95∞C
ñ m·ch·nÌ / aviv·û ñ odst¯eÔov·nÌ).
Pohled zezadu
studen· voda
p¯ÌvodnÌ kabel
do elektrickÈ sÌtÏ
vypouötÏcÌ
hadice
12
37
Popis automatickÈ praËky
POKYNY PRO UMÕSTÃNÕ A PÿIPOJENÕ
BezpeËnostnÌ pokyny pro instalaci automatickÈ praËky
ï Po dod·nÌ automatickou praËku zkontrolujte, zda nebyla bÏhem
dopravy poökozena. Poökozen˝ spot¯ebiË nesmÌte v û·dnÈm p¯ÌpadÏ
zapnout do elektrickÈ sÌtÏ. V p¯ÌpadÏ poökozenÌ se obraùte na svÈho
dodavatele.
ï P¯esvÏdËte se, zda byly odstranÏny vöechny Ë·sti transportnÌho
zajiötÏnÌ, viz odstavec ÑOdstranÏnÌ transportnÌho zajiötÏnÌì. V jinÈm
p¯ÌpadÏ by mohlo dojÌt p¯i odst¯eÔov·nÌ k poökozenÌ praËky nebo s
nÌ sousedÌcÌho n·bytku.
ï Z·strËku zasunujte vûdy do z·suvky s ochrann˝m kontaktem,
instalovanou v souladu s p¯edpisy. NepouûÌvejte prodluûovacÌ kabely,
jakÈkoliv vÌcen·sobnÈ z·suvky nebo adaptÈry.
ï P¯i pevnÈm p¯ipojenÌ automatickÈ praËky na sÌù musÌ b˝t zajiötÏna v
elektrickÈ instalaci moûnost oddÏlit spot¯ebiË od sÌtÏ na vöech pÛlech
odpovÌdajÌcÌm odpojovacÌm za¯ÌzenÌm (pojistky, vypÌnaËe LS,
proudovÈ chr·niËe, stykaËe, pojistky ñ ty je nutno celÈ vyöroubovat
nebo podobnÏ) se vzd·lenostÌ kontakt˘ nejmÈnÏ 3 mm. Pevnou
p¯Ìpojku smÌ namontovat pouze autorizovan˝ odbornÌk.
ï P¯ed uvedenÌm automatickÈ praËky do provozu se p¯esvÏdËte, zda
souhlasÌ na typovÈm ötÌtku praËky uvedenÈ jmenovitÈ napÏtÌ a druh
proudu s hodnotami v mÌstÏ instalace. Na typovÈm ötÌtku spot¯ebiËe
je rovnÏû uvedeno pot¯ebnÈ elektrickÈ jiötÏnÌ.
ï P¯ÌvodnÌ vedenÌ do elektrickÈ sÌtÏ smÌ vymÏÚovat pouze servisnÌ
technik nebo autorizovan˝ odbornÌk.
Poloha ENERGIESPAREN (˙spora energie): energeticky ˙sporn˝ program p¯i
teplotÏ cca 67∞C pro mÌrnÏ aû norm·lnÏ zaöpinÏnÈ bÌlÈ pr·dlo, s prodlouûenou
dobou pranÌ (program nelze kombinovat s funkcÌ KURZ (kr·tk˝ program).
PFLEGELEICHT (snadno udrûovatelnÈ pr·dlo)
HlavnÌ pracÌ program pro snadno udrûovatelnÈ textilie (studenÈ pranÌ -60∞C
ñ m·ch·nÌ, aviv·û ñ odst¯eÔov·nÌ).
LEICHTB‹GELN p¯i 40∞C (snadnÈ ûehlenÌ)
Pr·dlo se pere a odst¯eÔuje obzvl·ötÏ öetrnÏ. TÌm se sniûuje pomaËk·nÌ a
zmenöujÌ se n·klady na vyûehlenÌ.
FEINWƒSCHE (jemnÈ pr·dlo)
HlavnÌ pracÌ program pro jemnÈ pr·dlo (pranÌ p¯i teplotÏ 30 - 40∞C ñ m·ch·nÌ
/ aviv·û ñ odst¯eÔov·nÌ).
(vlna) (ruËnÌ pranÌ)
WOLLE /
HlavnÌ pracÌ program pro vlnu, schopnou pranÌ v automatickÈ praËce, a d·le
pro choulostivÈ vlnÏnÈ textilie a hedv·bÌ, schopnÈ ruËnÌho pranÌ se znaËkou
(pr·dlo pro ruËnÌ pranÌ). (StudenÈ pranÌ -40∞C ñ m·ch·nÌ /
oöet¯enÌ
aviv·û ñ odst¯eÔov·nÌ, silnÏ redukovan˝ pohyb bubnu).
EINWEICHEN (nam·ËenÌ)
Nam·ËenÌ p¯i teplotÏ 30∞C pro silnÏ zaöpinÏnÈ textilie (kromÏ vlny).
SP‹LEN (m·ch·nÌ)
SamostatnÈ m·ch·nÌ, nap¯. pro vym·ch·nÌ ruËnÏ vypran˝ch textiliÌ (3 m·chacÌ
cykly a odst¯eÔov·nÌ).
STƒRKEN (ökrobenÌ)
SamostatnÈ ökrobenÌ, samostatn· aviv·û, samostatnÈ impregnov·nÌ (probÌh·
jeden m·chacÌ cyklus, vplachuje se tekut˝ oöet¯ovacÌ prost¯edek z vplachovacÌ
p¯ihr·dky ), odst¯eÔov·nÌ.
PUMPEN (Ëerp·nÌ)
OdËerp·nÌ vody po zastavenÌ m·ch·nÌ (bez n·sledujÌcÌho odst¯eÔov·nÌ).
SCHLEUDERN (odst¯eÔov·nÌ)
SamostatnÈ odst¯eÔov·nÌ ruËnÏ vypran˝ch textiliÌ.
MINIPROGRAMM (miniprogram)
Rychl˝ program pro mÌrnÏ naöpinÏnÈ pr·dlo (pranÌ p¯i teplotÏ 30∞C, 2 m·chacÌ
cykly, odst¯eÔov·nÌ).
KORREKTUR (oprava)
Anulov·nÌ nastavenÈho programu.
36
13
Popis automatickÈ praËky
TlaËÌtko EIN/AUS (zapnout / vypnout)
StisknutÌm tlaËÌtka se praËka zapne, po opÏtovnÈm stisknutÌ tlaËÌtka
se spot¯ebiË vypne.
ProvoznÌ kontrolka
Kontrolka se rozsvÌtÌ p¯i zapnutÌ automatickÈ praËky a zhasne p¯i
opÏtovnÈm stisknutÌ tlaËÌtka EIN/AUS (zapnout / vypnout).
TlaËÌtko ÑSTART/PAUSEì (spuötÏnÌ / p¯eruöenÌ)
Toto tlaËÌtko m· t¯i funkce:
a) SpuötÏnÌ
StisknutÌm tlaËÌtka se spustÌ nastaven˝ program; p¯Ìsluön· kontrolka
jiû neblik·.
b) P¯eruöenÌ
K p¯eruöenÌ probÌhajÌcÌho programu je nutno stisknout tlaËÌtko START/
PAUSE (spuötÏnÌ / p¯eruöenÌ): p¯Ìsluön· kontrolka blik·.
OpÏtovn˝m stisknutÌm tlaËÌtka je moûno znovu v programu pokraËovat.
c) OdËerp·nÌ vody
StisknutÌm tlaËÌtka se
ï v programu EINWEICHEN (nam·ËenÌ) odËerp· voda,
ï u program˘ se zastaven˝m m·ch·nÌm se odËerp· voda a provede
koneËnÈ odst¯eÔov·nÌ.
SERVIS
V kapitole ÑCo dÏlat, kdyûÖì jsou uvedeny nÏkterÈ poruchy praËky,
kterÈ si m˘ûete opravit sami. V p¯ÌpadÏ nÏjakÈ nespr·vnÈ funkce si
p¯eËtÏte nejprve tento p¯ehled. Pokud tam nenajdete û·dn˝ vhodn˝
pokyn, m·te dvÏ moûnosti:
ï Porouchala se automatick· praËka z technickÈ p¯ÌËiny?
Potom kontaktujte servisnÌ st¯edisko.
ï M·te ot·zky k obsluze a pouûÌv·nÌ svÈ automatickÈ praËky? V tomto
p¯ÌpadÏ rovnÏû se spojte se servisnÌm st¯ediskem, kde zÌsk·te rady
pro zach·zenÌ s vaöÌ praËkou a pro vyuûitÌ jejich Ëetn˝ch funkcÌ.
V kaûdÈm p¯ÌpadÏ si p¯edem dob¯e p¯ipravte rozhovor s pracovnÌkem
servisu. UsnadnÌte tak stanovenÌ poruchy a rozhodnutÌ, zda je nutn·
n·vötÏva servisnÌho technika. P¯ed rozhovorem si poznamenejte
n·sledujÌcÌ identifikaËnÌ ËÌsla vaöeho spot¯ebiËe, obÏ najdete na vnit¯nÌ
stranÏ dv̯ek svÈ automatickÈ praËky.
Prod. No. .................................................
Ser. No. .....................................................
TlaËÌtka voleb funkcÌ
Vûdy podle pouûitÈho programu je moûno navz·jem kombinovat r˘znÈ
funkce.
Tyto funkce se zvolÌ po nastavenÌ programu a p¯ed zapnutÌm tlaËÌtka
START/PAUSE (spuötÏnÌ /p¯eruöenÌ).
StisknutÌm tlaËÌtek se rozsvÌtÌ p¯i¯azenÈ kontrolky. P¯i opÏtovnÈm
stisknutÌ tlaËÌtka kontrolky zhasnou.
Blik·nÌm kontrolek po dobu cca 2 vte¯in praËka informuje, ûe byla
provedena nespr·vn· volba.
SCHLEUDERN (odst¯eÔov·nÌ)
StisknutÌm tohoto tlaËÌtka je moûno snÌûit maxim·lnÌ ot·Ëky, urËenÈ
p¯edem pro nastaven˝ program nebo lze odst¯eÔov·nÌ zcela vypnout
v programech pro ÑPflegeleichtì (snadno udrûovatelnÈ), ÑFeinw‰scheì
(jemnÈ pr·dlo) a ÑWolleì (vlna).
14
D·le urËete co nejp¯esnÏji:
ï Jak se z·vada projevuje?
ï Za jak˝ch okolnostÌ z·vada vznikla?
Kdy v·m budou i bÏhem z·ruËnÌ doby ˙Ëtov·ny poplatky za
n·vötÏvu servisnÌho technika?
- kdyû byste si mohli opravit z·vadu sami s pouûitÌm tabulky
odstraÚov·nÌ z·vad (viz odstavec ÑCo dÏlat, kdyûÖì).
- kdyû musÌ vykonat servisnÌ technik vÌce n·vötÏv, protoûe mu nebyly
p¯ed prvnÌ n·vötÏvou poskytnuty vöechny d˘leûitÈ informace a tudÌû
si musel nap¯Ìklad opat¯it pot¯ebnÈ n·hradnÌ dÌly. VÏtöÌmu poËtu
n·vötÏv m˘ûete p¯edejÌt, kdyû si dob¯e p¯ipravÌte telefonick˝
rozhovor, jak je pops·no v˝öe.
35
Popis automatickÈ praËky
Technick· data
V˝öka x ö̯ka x hloubka
Hloubka p¯i otev¯en˝ch dve¯Ìch
Moûnost p¯estavenÌ v˝öky
Hmotnost pr·zdnÈho spot¯ebiËe
N·plÚ (z·visl· na volbÏ programu)
Oblast pouûitÌ
Ot·Ëky bubnu bÏhem pranÌ
Ot·Ëky bubnu bÏhem odst¯eÔov·nÌ
Tlak vody
82 x 60 x 54,5 cm
91 cm
cca ± 13 mm
cca 72 kg
max. 4,5 kg
dom·cnost
max. 55 ot/min.
1000 / 900 / 700 / 500 ot/min.
50 ñ 800 kPa
Tento spot¯ebiË odpovÌd· n·sledujÌcÌm smÏrnicÌm ES a »SN:
- 73/23/EWG z 19.2.1973 ÑSmÏrnice pro nÌzkÈ napÏtÌì, vËetnÏ
zmÏnovÈ smÏrnice 93/68/EWG se zmÏnami
- 89/336/EWG z 3.5.1989 ÑSmÏrnice o elektromagnetickÈ kompatibilitÏ
EMVì, vËetnÏ zmÏnovÈ smÏrnice 92/31/EWG
Maxim·lnÌ ot·Ëky jsou p¯izp˘sobeny p¯ÌsluönÈmu druhu pr·dla.
K dispozici jsou n·sledujÌcÌ ot·Ëky:
ï BÌlÈ / barevnÈ pr·dlo 500 / 700 / 900 / max. 1000 ot/min.
ï Snadno udrûovatelnÈ pr·dlo / vlna 500 / 700 / max. 900 ot/min.
ï JemnÈ pr·dlo 500 / max. 700 ot/min.
Funkce " " (bez odst¯eÔov·nÌ) nenÌ ˙Ëinn· v programu Koch-/Buntw‰sche
(bÌlÈ/barevnÈ pr·dlo).
VORWƒSCHE (p¯edpÌrka)
P¯edpÌrka p¯i teplotÏ maxim·lnÏ 30∞C p¯ed automaticky n·sledujÌcÌm hlavnÌm
pracÌm programem (funkci nelze zvolit p¯i nastavenÌ WOLLE (vlna)).
P¯edpÌrka konËÌ kr·tk˝m odst¯eÔovacÌm cyklem u program˘ KOCH-/
BUNDWƒSCHE (bÌlÈ / barevnÈ pr·dlo) a PFLEGELEICHT (snadno udrûovatelnÈ
pr·dlo), u programu FEINWƒSCHE (jemnÈ pr·dlo) konËÌ pouze s odËerp·nÌm
vody.
KURZ (kr·tk˝ program)
Zkr·cen˝ hlavnÌ pracÌ program pro mÌrnÏ zaöpinÏnÈ pr·dlo, nelze jej zvolit p¯i
nastavenÌ WOLLE (vlna) a ENERGIESPAREN (energeticky ˙sporn˝ program).
SP‹LSTOPP (zastavenÈ m·ch·nÌ)
StisknutÌm tohoto tlaËÌtka z˘stane pr·dlo leûet v poslednÌ m·chacÌ vodÏ
(stop-m·ch·nÌ).
Kontrolka Sp¸lstopp (zastavenÈ m·ch·nÌ) z˘stane v ukazateli pr˘bÏhu
programu na konci programu zapnuta a kontrolka tlaËÌtka start/pause
(spuötÏnÌ / p¯eruöenÌ) blik·, ËÌmû informuje, ûe je nutno d¯Ìve, neû je moûno
otev¯Ìt plnicÌ dve¯e praËky, jeötÏ odËerpat vodu.
Zvolit lze n·sledujÌcÌ moûnosti:
ï Stisknout tlaËÌtko START/PAUSE (spuötÏnÌ / p¯eruöenÌ); praËka provede po
odËerp·nÌ odst¯eÔovacÌ cyklus, urËen˝ pro p¯Ìsluön˝ druh pr·dla
ï Zvolit ot·Ëky odst¯eÔov·nÌ a stisknout START/PAUSE (spuötÏnÌ/p¯eruöenÌ)
ï Zvolit program PUMPEN (Ëerp·nÌ), tÌm se odËerp· voda, aniû by bylo
provedeno odst¯eÔov·nÌ.
Pozor! P¯ed nastavenÌm programu PUMPEN (Ëerp·nÌ) se m· otoËit
programov˝ voliË do polohy KORREKTUR (oprava).
Pokud se voda neodËerp·, pak praËka odËerp· vodu automaticky po
uplynutÌ 18 hodin.
34
15
Popis automatickÈ praËky
SP‹LEN+ (m·ch·nÌ+)
S pouûitÌm tohoto tlaËÌtka je moûno zv˝öit poËet m·chacÌch cykl˘ ze 3 na 4
(nelze zvolit pro program pranÌ vlny).
Tato moûnost se doporuËuje pro osoby, kterÈ reagujÌ obzvl·ötÏ alergicky na
pracÌ prost¯edky nebo v oblastech, v nichû je k dispozici velmi mÏkk· voda.
Ukazatel pr˘bÏhu programu
Ukazatel pr˘bÏhu programu informuje p¯ed spuötÏnÌm
praËky o zvolen˝ch programov˝ch krocÌch. BÏhem pracÌho
programu svÌtÌ kontrolka aktu·lnÌho prov·dÏnÈho kroku.
Pokud na konci programu blik· kontrolka ÑFlusensiebì
(odpadnÌ filtr), je nutno vyËistit filtr.
Blik·-li kontrolka ÑEndeì spoleËnÏ s nÏkterou jinou
kontrolkou pr˘bÏhu programu, objevila se z·vada (viz
str·nka 29 n·vodu).
ZruöenÌ, p¯ÌpadnÏ zmÏna pracÌho programu
Jestliûe se m· jiû probÌhajÌcÌ program anulovat, p¯ÌpadnÏ zmÏnit, je nutno
natoËit knoflÌk programovÈho voliËe do polohy ÑKORREKTURì (oprava).
PracÌ roztok z˘stane v pracÌ vanÏ. Pro odËerp·nÌ vody zvolit p¯Ìsluön˝ program.
Pokud se m· zvolit jin˝ program, aniû by se voda odËerp·vala, pak nastavit
nov˝ program a stisknout tlaËÌtko START/PAUSE (spuötÏnÌ / p¯eruöenÌ).
Otev¯enÌ dve¯Ì bÏhem probÌhajÌcÌho programu
Nastavit praËku na stav p¯eruöenÌ (stisknout tlaËÌtko START/PAUSE (spuötÏnÌ
/ p¯eruöenÌ)).
Dve¯e praËky je moûno otev¯Ìt, jsou-li splnÏny n·sledujÌcÌ podmÌnky:
- Teplota vody musÌ b˝t niûöÌ neû 40∞C.
- Hladina vody musÌ b˝t nÌzk·.
- PracÌ buben nesmÌ b˝t v pohybu.
Je-li bezpodmÌneËnÏ nutnÈ otev¯Ìt plnicÌ dve¯e praËky a nejsou-li splnÏny
uvedenÈ podmÌnky, vypnout praËku stisknutÌm tlaËÌtka EIN/AUS (zapnout/
vypnout).
Po uplynutÌ p¯ibliûnÏ 3 minut je potom moûno dve¯e otev¯Ìt (d·t p¯itom
pozor na stav hladiny, p¯ÌpadnÏ teplotu vody v praËce).
Po zav¯enÌ dve¯Ì znovu stisknout tlaËÌtko EIN/AUS (zapnout / vypnout),
program probÌh· d·le.
16
NenÌ-li v˝sledek pranÌ uspokojiv˝
Pr·dlo je zaöedlÈ a v bubnu je v·penit· usazenina
ï D·vka pracÌho prost¯edku byla p¯Ìliö mal·.
ï Nebyl pouûit spr·vn˝ pracÌ prost¯edek.
ï Na pr·dle nebyly p¯edem vyËiötÏny zvl·ötnÌ nestandardnÌ neËistoty.
ï Byly nespr·vnÏ nastaveny program nebo teplota.
ï P¯i pouûitÌ vÌcesloûkov˝ch pracÌch prost¯edk˘, u nichû pomÏr
jednotliv˝ch sloûek urËuje z·kaznÌk, nebyly jednotlivÈ komponenty
pouûity ve spr·vnÈm pomÏru.
Na pr·dle jeötÏ z˘st·vajÌ öedÈ skvrny
ï Pro pr·dlo, zneËiötÏnÈ mastmi, tuky nebo oleji, bylo pouûito p¯Ìliö
malÈ mnoûstvÌ pracÌho prost¯edku.
ï Pro pranÌ byla zvolena p¯Ìliö nÌzk· teplota.
ï »astou p¯ÌËinou tÈto z·vady je, ûe se na pr·dle usadila aviv·û, zvl·ötÏ
byla-li pouûita v koncentrovanÈ formÏ. TakovÈ skvrny je nutno co
moûno rychle vym˝t a pouûÌt tuto aviv·û velmi opatrnÏ.
Po poslednÌm m·ch·nÌ st·le jeötÏ z˘st·v· viditeln· pÏna
ï ModernÌ pracÌ prost¯edky mohou zanech·vat pÏnu jeötÏ i po
poslednÌm m·ch·nÌ. P¯esto je pr·dlo dostateËnÏ vym·chanÈ.
Na pr·dle z˘st·vajÌ bÌlÈ usazeniny
ï Jedn· se o nerozpustnÈ souË·sti modernÌch pracÌch prost¯edk˘.
Jejich usazenÌ nenÌ zp˘sobeno nedostateËn˝m m·ch·nÌm.
Pr·dlo je nutno prot¯epat nebo vykart·Ëovat. P¯i p¯ÌötÌm pranÌ by
moûn· bylo vhodnÈ obr·tit pr·dlo naruby. Ovϯit si volbu pracÌho
prost¯edku, p¯ÌpadnÏ pouûÌt tekut˝ pracÌ prost¯edek.
33
Co dÏlat, kdyû...
Popis automatickÈ praËky
Porucha
V z·suvce na pracÌ
prost¯edky se tvo¯Ì jejich
usazeniny.
M·chacÌ voda je kaln·.
Moûn· p¯ÌËina
OdstranÏnÌ
NenÌ naplno otev¯en
kohout p¯Ìvodu vody do
praËky.
Zcela otev¯Ìt kohout
p¯Ìvodu vody.
Je ucpanÈ sÌtko v öroubenÌ
p¯ÌvodnÌ hadice.
VyËistit sÌtko.
P¯ÌËinou je pravdÏpodobnÏ
pracÌ prost¯edek s vysok˝m
obsahem silik·tu.
Toto nem· negativnÌ vliv
na v˝sledek pranÌ, zkusit
p¯ÌpadnÏ pouûÌt tekut˝
pracÌ prost¯edek.
Z·suvka pro pracÌ a oöet¯ovacÌ prost¯edky
programov· karta
VplachovacÌ p¯ihr·dka pro p¯edpÌracÌ / nam·ËecÌ prost¯edky.
P¯edpÌracÌ prost¯edek se vplachuje zcela na zaË·tku pracÌho programu.
VplachovacÌ p¯ihr·dka pro pr·ökovit˝ nebo tekut˝ hlavnÌ pracÌ
prost¯edek. Vplachuje se na zaË·tku hlavnÌho pranÌ.
VplachovacÌ p¯ihr·dka pro tekutÈ oöet¯ovacÌ prost¯edky (aviv·û,
impregnace, ökrob). Prost¯edky se vplachujÌ v poslednÌm pracÌm cyklu.
Pozor! P¯ihr·dku plnit nejv˝öe ke znaËce MAX.
P¯ed prvnÌm pranÌm
ProveÔte v praËce jeden pracÌ cyklus bez vloûenÈho pr·dla (nastavenÌ
do polohy BUNTWƒSCHE 60∞ (barevnÈ pr·dlo 60∞)) s poloviËnÌm
mnoûstvÌm pracÌho prost¯edku.
TÌm se odstranÌ zbytky v bubnu a v pracÌ vanÏ, jeû se tam p¯ÌpadnÏ
vyskytujÌ z v˝roby.
32
17
Co dÏlat, kdyû...
P¯Ìprava na pranÌ
Porucha
Nebyla zcela odstranÏna
transportnÌ pojistka.
Rozt¯ÌdÏnÌ a p¯Ìprava pr·dla
ï Rozt¯Ìdit pr·dlo podle druhu a podle symbol˘, kterÈ informujÌ o
tom, jak je vhodnÈ pr·dlo oöet¯ovat (viz odstavec ÑDruhy pr·dla
a znaËky oöet¯enÌì).
ï Vypr·zdnit vöechny kapsy.
ï Odstranit z pr·dla kovovÈ p¯edmÏty (kancel·¯skÈ svorky, spÌnacÌ
öpendlÌky atd.).
ï Aby se zabr·nilo poökozenÌ a zamot·nÌ pr·dla, zapnout zdrhovadla,
zapnout knoflÌky u loûnÌch povlak˘ a polöt·¯˘, sv·zat volnÈ p·sky a
tkanice, nap¯. u z·stÏr.
ï OdÏvy z dvouvrstvÈ tkaniny obr·tit naruby (nap¯. spacÌ pytle,
vÏtrovky atd.).
ï OdÏvy z pleten˝ch barevn˝ch a vlnÏn˝ch textiliÌ, stejnÏ tak jako z
vlny a textiliÌ s aplikovan˝mi ozdobami obr·tit rovnÏû naruby.
ï MalÈ a choulostivÈ kousky pr·dla (dÏtskÈ ponoûky, punËochovÈ
kalhoty, atd.) pr·t v pracÌ sÌùce, v povlaku z polöt·¯e se zdrhovadlem
nebo ve vÏtöÌch ponoûk·ch.
ï Zvl·ötÏ opatrnÏ zach·zet se z·clonami. Odstranit ze z·clon kovovÈ
v·leËky nebo h¯ebenovitÈ plastovÈ v·leËky, p¯ÌpadnÏ z·clony sv·zat
do sÌùky nebo do s·Ëku.
Za p¯ÌpadnÈ poökozenÌ z·clon nem˘ûeme p¯evzÌt z·ruku.
ï BarevnÈ a bÌlÈ pr·dlo nepat¯Ì spoleËnÏ do praËky. BÌlÈ pr·dlo by se
zabarvilo, p¯ÌpadnÏ by zeöedlo.
ï NovÈ barevnÈ pr·dlo m· Ëasto p¯ebytek barvy. Proto pr·t takovÈ
kusy pr·dla poprvÈ radÏji samostatnÏ.
ï SmÌchat malÈ a velkÈ kusy pr·dla! TÌm se zlepöÌ v˝sledky pranÌ a p¯i
odst¯eÔov·nÌ se pr·dlo vhodnÏji v bubnu rozloûÌ.
ï Pr·dlo p¯ed vloûenÌm do automatickÈ praËky rozt¯epat.
ï Pr·dlo ukl·dat do bubnu praËky rozloûenÈ.
18
Moûn· p¯ÌËina
PraËka bÏhem provozu
vibruje nebo stojÌ neklidnÏ.
P¯i zapnutÈ praËce nenÌ
moûno otev¯Ìt plnÌcÌ dve¯e.
Odst¯eÔov·nÌ zaËne se
zpoûdÏnÌm, p¯ÌpadnÏ nenÌ
pr·dlo na konci programu
odst¯edÏno.
OdstranÏnÌ
P¯eËtÏte si laskavÏ
p¯Ìsluönou kapitolu v tomto
n·vodu k pouûitÌ.
Nejsou spr·vnÏ nastaveny
Se¯Ìdit noûky praËky podle
v˝ökovÏ p¯estavitelnÈ noûky n·vodu k postavenÌ a
praËky.
p¯ipojenÌ.
V bubnu je pouze velmi
m·lo pr·dla (nap¯. pouze
jeden koupacÌ pl·öù).
Funkce praËky tÌm nenÌ
nep¯ÌznivÏ ovlivnÏna.
Program je v provozu.
PlnicÌ dve¯e jsou bÏhem
celÈho pr˘bÏhu programu
zablokovanÈ.
Hladina vody v praËce se
nach·zÌ pod spodnÌ Ë·stÌ
dve¯Ì.
P¯ed otev¯enÌm dve¯Ì
nechat vodu odËerpat.
PraËka se nach·zÌ ve f·zi
topenÌ.
PoËkat, dokud neskonËÌ
f·ze topenÌ.
KontrolnÌ systÈm
nevyv·ûenosti praËky
zareagoval vlivem
nep¯ÌznivÈho rozloûenÌ
pr·dla v bubnu spot¯ebiËe.
Pr·dlo se zmÏnou smÏru
ot·ËenÌ bubnu naËechr·v·,
znovu rozkl·d· a opÏt
zaËne odst¯eÔovat. Toto se
m˘ûe st·t nÏkolikr·t, dokud
nenÌ odstranÏna
nevyv·ûenost a dokud
nem˘ûe odst¯eÔov·nÌ
probÏhnout definitivnÏ,
p¯ÌpadnÏ se snÌûen˝mi
ot·Ëkami, jestliûe nenÌ
rozloûenÌ pr·dla jeötÏ
optim·lnÌ. F·ze
naËechr·v·nÌ trv· p¯ibliûnÏ
6 minut. Pokud by nebylo
pr·dlo po tÈto dobÏ jeötÏ
naËechr·no, neprovede
praËka odst¯eÔovacÌ
program.
31
Co dÏlat, kdyû...
P¯Ìprava na pranÌ
Porucha
Do praËky se nenapouötÌ
voda.
PraËka p¯ijÌm· vodu, avöak
voda opÏt z vypouötÏcÌ
hadice odtÈk·.
PraËka neodËerp·v· vodu,
p¯ÌpadnÏ neodst¯eÔuje.
Moûn· p¯ÌËina
OdstranÏnÌ
Je zav¯en˝ kohout p¯Ìtoku
vody.
Otev¯Ìt kohout p¯Ìtoku
vody.
Hadice p¯Ìvodu vody je
zalomen·.
Zkontrolovat celou hadici a
odstranit mÌsto zalomenÌ.
Je ucp·no sÌtko v öroubenÌ
p¯ÌtokovÈ hadice.
Odöroubovat p¯ÌvodnÌ
hadici od kohoutu, vyjmout
sÌtko a vyËistit je pod
tekoucÌ vodou.
Nejsou spr·vnÏ zav¯eny
plnÌcÌ dve¯e.
Zav¯Ìt plnÌcÌ dve¯e.
Konec vypouötÏcÌ hadice
nenÌ umÌstÏn dostateËnÏ
vysoko od podlahy.
V˝öka vypouötÏnÌ musÌ Ëinit
minim·lnÏ 60 cm. Viz
pokyny pro p¯ipojenÌ
praËky.
VypouötÏcÌ hadice je
zalomen·.
Zkontrolovat celou hadici a
odstranit mÌsto zalomenÌ.
OdpadnÌ filtr nebo
vypouötÏcÌ hadice jsou
ucp·ny.
VyËistiti odpadnÌ filtr nebo
zkontrolovat vypouötÏcÌ
hadici.
Byla zvolena funkce
SP‹LSTOPP (zastavenÌ
m·ch·nÌ).
Nechat odËerpat vodu
stisknutÌm tlaËÌtka START/
PAUSE (spuötÏnÌ/ p¯eruöenÌ)
nebo zvolit program
PUMPEN (Ëerp·nÌ).
Pr·dlo nenÌ v bubnu
rovnomÏrnÏ rozloûeno.
Pr·dlo v bubnu lÈpe
rozloûit.
Je netÏsnÈ öroubenÌ na
p¯ÌvodnÌ hadici.
PevnÏ ut·hnout p¯ÌvodnÌ
hadici.
Je netÏsn· odtokov· hadice. Zkontrolovat odtokovou
hadici, a p¯ÌpadnÏ ji
vymÏnit.
Pod automatickou praËkou NenÌ spr·vnÏ uzav¯enÈ
se objevuje vytÈkajÌcÌ voda. vÌËko odpadnÌho Ëerpadla.
Z·suvka na pracÌ
prost¯edky je ucp·na.
VÌËko spr·vnÏ uzav¯Ìt.
VyËistit z·suvku na pracÌ
prost¯edky.
Druhy pr·dla a symboly jeho oöet¯ov·nÌ
Symboly, informujÌcÌ o vhodnÈm oöet¯ov·nÌ pr·dla, pom·hajÌ p¯i volbÏ
spr·vnÈho pracÌho programu. Pr·dlo by se mÏlo rozt¯Ìdit podle druhu
a podle tÏchto symbol˘ pro jeho oöet¯enÌ. TeplotnÌ ˙daje, uv·dÏnÈ v
symbolech, jsou vûdy maxim·lnÌmi hodnotami.
BÌlÈ pr·dlo na vyv·¯ku
Textilie z bavlny a lnu s tÌmto symbolem oöet¯ov·nÌ nejsou choulostivÈ
na mechanickÈ zach·zenÌ a sn·öejÌ vysokÈ teploty. Pro tento druh
pr·dla se hodÌ program KOCH-/BUNTWƒSCHE (bÌlÈ / barevnÈ pr·dlo).
BarevnÈ pr·dlo
Textilie z bavlny a lnu s tÌmto symbolem oöet¯ov·nÌ nejsou choulostivÈ
na mechanickÈ zach·zenÌ. Pro tento druh pr·dla se hodÌ program
KOCH-/BUNTWƒSCHE (bÌlÈ / barevnÈ pr·dlo).
Snadno udrûovatelnÈ pr·dlo
Textilie z upravovanÈ bavlny, smÏsnÈho bavlnÏnÈho vl·kna a
syntetickÈho vl·kna s tÌmto symbolem oöet¯ov·nÌ vyûadujÌ mechanicky
jemnÏjöÌ zach·zenÌ. Pro tento druh pr·dla se hodÌ program
PFLEGELEICHT (snadno oöet¯ovatelnÈ).
JemnÈ pr·dlo
Textilie z vrstvenÈho vl·kna, mikrovl·kna, viskÛzy, syntetickÈho vl·kna
a z·clony s tÌmto symbolem oöet¯ov·nÌ vyûadujÌ obzvl·ötÏ öetrnÈ
zach·zenÌ.
Pro tento druh pr·dla se hodÌ program FEINWƒSCHE (jemnÈ pr·dlo).
Vlna a obzvl·ötÏ choulostivÈ pr·dlo
Textilie z vlny, textilie s p¯ÌmÏsÌ vlny nebo hedv·bÌ s tÌmto symbolem
oöet¯ov·nÌ jsou obzvl·ötÏ choulostivÈ na mechanickÈ zach·zenÌ.
Pro textilie tohoto druhu je vhodn˝ program WOLLE/ (vlna / ruËnÌ
pranÌ.
Textilie se symbolem oöet¯ov·nÌ
(Neprat!) se nesmÏjÌ pr·t v
automatick˝ch praËk·ch!
Bylo naplnÏno p¯Ìliö mnoho Nad·vkovat pracÌ prost¯edek
nebo p¯Ìliö silnÏ pÏnÌcÌho
p¯esnÏ podle ˙daj˘ v˝robce
pracÌho prost¯edku.
a pouûÌvat speci·lnÌ pracÌ
prost¯edek pro bubnovÈ
automatickÈ praËky.
30
19
PracÌ a oöet¯ovacÌ prost¯edky
Co dÏlat, kdyû...
Jak˝ pracÌ a oöet¯ovacÌ prost¯edek zvolit?
PouûÌvat v˝hradnÏ ty pracÌ a oöet¯ovacÌ prost¯edky, jeû jsou urËeny pro pouûitÌ
v automatick˝ch praËk·ch. V kaûdÈm p¯ÌpadÏ je nutno peËlivÏ dodrûovat
pokyny v˝robce.
JakÈ mnoûstvÌ pracÌho a oöet¯ovacÌho prost¯edku pouûÌt?
MnoûstvÌ pouûitÈho prost¯edku je z·vislÈ na:
ï mnoûstvÌ naplnÏnÈho pr·dla v praËce:
Pokud v˝robce pracÌho prost¯edku neuv·dÌ ˙daj o d·vkov·nÌ pro menöÌ
mnoûstvÌ pr·dla, pouûÌt p¯i poloviËnÌ n·plni pr·dla o t¯etinu mnoûstvÌ
prost¯edku mÈnÏ, p¯i zcela malÈ n·plni pr·dla pouûÌt pouze jednu polovinu
mnoûstvÌ pracÌho prost¯edku, jeû v˝robce doporuËuje pro plnou n·plÚ.
ï stupni zaöpinÏnÌ pr·dla:
U mÌrnÏ zaöpinÏnÈho pr·dla d·vkovat menöÌ mnoûstvÌ. Dodrûovat ˙daje
v˝robce pracÌch a oöet¯ovacÌch prost¯edk˘ a respektovat mnoûstvÌ
naplnÏnÈho pr·dla.
ï rozsahu tvrdosti pouûitÈ vody z vodovodu:
»Ìm je voda tvrdöÌ, o to vÏtöÌ musejÌ b˝t d·vky prost¯edk˘! ⁄daje o d·vkov·nÌ
podle stupnÏ tvrdosti vody jsou uvedeny na obalech pracÌch prost¯edk˘.
TekutÈ pracÌ prost¯edky
TekutÈ pracÌ prost¯edky je vhodnÈ pouûÌvat s pouûitÌm d·vkovacÌch pom˘cek,
nabÌzen˝ch pr˘myslem tÏchto prost¯edk˘ nebo plnit p¯Ìpravky do p¯ihr·dky
pro hlavnÌ pracÌ prost¯edek z·suvky bezprost¯ednÏ p¯ed zaË·tkem programu.
Dodrûovat pokyny, uvedenÈ na obalech pracÌch prost¯edk˘.
PÌskajÌcÌ zvuk chodu p¯i odst¯eÔov·nÌ, kter˝ se trochu liöÌ v
porovn·nÌ k p¯edchozÌm automatick˝m praËk·m, je podmÌnÏn
modernÌm hnacÌm systÈmem.
NenÌ-li vidÏt voda v bubnu, pak to spoËÌv· v
novodobÈm pracÌm systÈmu spot¯ebiËe.
ModernÌ automatickÈ praËky spot¯ebujÌ mÈnÏ vody
neû starÈ typy, v˝sledek pranÌ a m·ch·nÌ vöak z˘st·v·
p¯esto dokonal˝.
OdstraÚov·nÌ z·vad
V p¯ÌpadÏ poruchy se pokuste odstranit vznikl˝ problÈm sami s pouûitÌm d·le
uveden˝ch pokyn˘. Pokud vyhled·te servis p¯i vzniku nÏkterÈ ze zde uveden˝ch
poruch nebo pro odstranÏnÌ z·vady, vzniklÈ vaöÌ chybnou obsluhou praËky,
nebude n·vötÏva servisnÌho technika bezplatn· ani bÏhem z·ruËnÌ doby.
Na ukazateli pr˘bÏhu programu se zobrazujÌ r˘znÈ z·vady:
- Do praËky nep¯itÈk· voda (blik· SP‹LSTOPP (zastavenÌ m·ch·nÌ)).
- Voda nenÌ odËerp·v·na (blik· SP‹LEN (m·ch·nÌ))
- PlnÌcÌ dve¯e nejsou zav¯eny (blik· HAUPTWƒSCHE).
Po odstranÏnÌ z·vady stisknÏte tlaËÌtko START/PAUSE (spuötÏnÌ / p¯eruöenÌ
programu). Pokud by se chybov˝ kÛd zobrazil znovu, informujte o tom servisnÌ
sluûbu.
Porucha
PouûitÌ prost¯edk˘ pro zmÏkËov·nÌ vody
P¯i st¯ednÌ aû vysokÈ tvrdosti vody (od rozsahu tvrdosti II) by se mÏl pouûÌt
prost¯edek pro jejÌ zmÏkËov·nÌ. P¯i d·vkov·nÌ p¯Ìpravku se ¯Ìdit pokyny v˝robce!
PracÌ prost¯edek potom d·vkovat vûdy jako pro vodu s rozsahem tvrdosti I
(= mÏkk· voda). Informaci o tvrdosti vody, kter· p¯itÈk· z vodovodu, poskytne
p¯Ìsluön˝ vod·rensk˝ podnik.
Automatick· praËka
nefunguje.
⁄daje o tvrdosti vody
Rozsah tvrdosti
20
Tvrdost vody v ∞dH
(nÏmeckÈ stupnÏ tvrdosti)
Tvrdost vody v mmol/l
(milimol na litr)
I - mÏkk·
0-7
do 1,3
II - st¯ednÏ tvrd·
7 - 14
1,3 - 2,5
III - tvrd·
14 - 21
2,5 - 3,8
IV - velmi tvrd·
p¯es 21
p¯es 3,8
Moûn· p¯ÌËina
OdstranÏnÌ
NenÌ zasunuta sÌùov·
z·strËka do z·suvky.
P¯ipojit praËku do sÌtÏ
zasunutÌm sÌùovÈ z·strËky
do z·suvky.
NenÌ v po¯·dku pojistka
domovnÌ elektroinstalace.
Zapnout jistiË nebo
vymÏnit pojistku.
Nebylo stisknuto tlaËÌtko
ein/aus (zapnout/vypnout).
Stisknout tlaËÌtko ein/aus
(zapnout/vypnout).
Nejsou spr·vnÏ zav¯eny
plnÌcÌ dve¯e praËky.
Zav¯Ìt plnÌcÌ dve¯e; uz·vÏr
musÌ slyöitelnÏ zaklapnout.
Nebylo stisknuto tlaËÌtko
START/PAUSE (spuötÏnÌ /
p¯eruöenÌ).
Stisknout tlaËÌtko START/
PAUSE (spuötÏnÌ /
p¯eruöenÌ).
29
Oöet¯ov·nÌ a ˙drûba praËky
Vyjmout
odpadnÌ filtr,
vyËistit jej,
nasadit a znovu
pevnÏ
zaöroubovat.
VlastnÌ pranÌ
PlnÏn· mnoûstvÌ pr·dla
BÌlÈ / barevnÈ pr·dlo
Snadno udrûovatelnÈ a jemnÈ pr·dlo
Vlna
4,5 kg
2,0 kg
1,0 kg
Vkl·d·nÌ pr·dla
NouzovÈ vypouötÏnÌ
Pokud je nutno z nutn˝ch d˘vod˘ praËku vypr·zdnit, musÌ se
postupovat n·sledujÌcÌm zp˘sobem:
Vyt·hnout sÌùovou z·strËku ze z·suvky.
Uzav¯Ìt vodovodnÌ kohout.
PoËkat, dokud nevychladne p¯ÌpadnÏ oh¯·t˝ pracÌ roztok.
Podstavit n·dobku, misku nebo podobnÏ pro zbylou vodu.
Potom uvolnit odpadnÌ filtr.
Opat¯enÌ v p¯ÌpadÏ ohroûenÌ mrazem
Pokud by byla automatick· praËka vystavena teplot·m niûöÌm neû
0∞C, je nutno p¯istoupit k nÏkter˝m preventivnÌm opat¯enÌm.
ï Uzav¯Ìt vodovodnÌ kohout, a odöroubovat hadici p¯Ìvodu vody k
praËce.
ï Konec p¯ÌvodnÌ a odpadnÌ hadice poloûit do n·doby na podlaze.
ï Zvolit program ÑABPUMPENì (odËerp·nÌ) a praËku nechat bÏûet aû
do konce.
ï Nastavit programov˝ voliË do polohy KORREKTUR (oprava).
ï Spot¯ebiË vypnout.
ï P¯ÌvodnÌ hadici znovu pevnÏ p¯iöroubovat na praËku a odpadnÌ
hadici opÏt zavÏsit.
Tak se zamezÌ tomu, aby voda z˘stala ve vnit¯nÌm prostoru
automatickÈ praËky, coû by mohlo p¯i zamrznutÌ zp˘sobit znaËnÈ
ökody.
P¯ed uvedenÌm praËky do provozu je t¯eba db·t na to, aby byla
teplota mÌstnosti, ve kterÈ je praËka instalov·na, vyööÌ neû 0∞C.
28
Otev¯Ìt plnicÌ dve¯e
Kusy pr·dla rozprost¯Ìt a vloûit je volnÏ do pracÌho bubnu. Pr·t pokud moûno
spoleËnÏ smÌöenÈ velkÈ a malÈ kusy pr·dla.
PlnÏnÌ pracÌho a oöet¯ovacÌho prost¯edku
Vyt·hnout z·suvku
z ovl·dacÌho
panelu aû na
doraz.
Nad·vkovat do
p¯ihr·dky pro
hlavnÌ pranÌ
pot¯ebnÈ mnoûstvÌ
pracÌho prost¯edku (dodrûet p¯itom pokyny v˝robce pracÌho prost¯edku).
Pokud se zvolÌ funkce p¯edpÌrky, pak vloûit p¯Ìpravek takÈ do p¯ihr·dky .
Do p¯ihr·dky
je moûno naplnit p¯ÌpadnÈ tekutÈ p¯ÌdavnÈ prost¯edky pro
aviv·û nebo ökrobenÌ pr·dla.
Pozor, nesmÌ se p¯ekroËit ˙roveÚ MAX.
Z·suvku pro pracÌ prost¯edky opÏt zasunout zpÏt do ovl·dacÌho panelu.
ZapnutÌ praËky
Pro zapnutÌ praËky stisknout tlaËÌtko EIN/AUS (zapnout /
vypnout), rozsvÌtÌ se provoznÌ kontrolka.
21
VlastnÌ pranÌ
Volba poûadovanÈho programu
NatoËit programov˝ voliË do
poûadovanÈ polohy.
SvÌtÌcÌ kontrolky ukazatele pr˘bÏhu
programu
informujÌ
o
programov˝ch ˙secÌch zvolenÈho
programu.
Volba ot·Ëek odst¯eÔov·nÌ nebo funkce " "
(bez odst¯eÔov·nÌ)
Stisknout tlaËÌtko SCHLEUDERN (odst¯eÔov·nÌ) tolikr·t,
dokud se nenastavÌ poûadovanÈ ot·Ëky odst¯eÔov·nÌ nebo
funkce : svÌtÌ p¯Ìsluön· kontrolka.
P¯Ìpadn· volba moûnosti VORWƒSCHE (p¯edpÌrka)
nebo KURZ (kr·tk˝ program)
vûdy podle stupnÏ zaöpinÏnÌ pr·dla a druhu tkaniny.
SvÌtÌ p¯Ìsluön· kontrolka.
P¯Ìpadn· volba moûnosti SP‹LEN+ (m·ch·nÌ+) a/nebo
SP‹LSTOPP (zastavenÌ m·ch·nÌ)
SvÌtÌ p¯Ìsluön· kontrolka.
SpuötÏnÌ programu
Pro spuötÏnÌ programu stisknout tlaËÌtko START/PAUSE
(spuötÏnÌ / p¯eruöenÌ: p¯Ìsluön· kontrolka jiû neblik· a z˘stane
zapnuta pouze kontrolka pr·vÏ prov·dÏnÈ f·ze programu.
22
Oöet¯ov·nÌ a ˙drûba praËky
PracÌ buben
PracÌ buben je vyroben z uölechtilÈ nerezavÏjÌcÌ oceli. Vlivem
rezavÏjÌcÌch cizÌch p¯edmÏt˘ v pr·dlu m˘ûe doch·zet k usazov·nÌ
koroze na bubnu.
Pozor! Buben z uölechtilÈ oceli neËistit odv·pÚovacÌmi prost¯edky
obsahujÌcÌmi kyseliny, prost¯edky na drhnutÌ s obsahem chloru nebo
ûeleza nebo ocelovou dr·tÏnkou. VhodnÈ prost¯edky k ËiötÏnÌ m· k
dispozici naöe servisnÌ sluûba.
Usazeniny rzi na bubnu je moûno odstranit ËistÌcÌm prost¯edkem pro
nerezovou ocel.
PlnicÌ dve¯e
PravidelnÏ kontrolovat, zda nevnikly
usazeniny nebo cizÌ p¯edmÏty do pryûovÈ
manûety za plnÌcÌmi dve¯mi, a p¯ÌpadnÏ je
odstranit.
SÌtko na p¯Ìvodu vody
P¯ÌleûitostnÏ by se mÏlo vyËistit sÌtko na vodovodnÌm kohoutu.
Uzav¯Ìt vodovodnÌ kohout.
Z vodovodnÌho kohoutu odöroubovat p¯ÌvodnÌ hadici vody. K tomu
vtlaËit ûlut˝ knoflÌk na hadici a potom vyöroubovat.
SÌtko vyËistit kart·Ëkem na zuby pod tekoucÌ vodou.
Hadici pro vodu znovu naöroubovat na vodovodnÌ kohout.
OdpadnÌ filtr
OdpadnÌ filtr, slouûÌcÌ pro zachycov·nÌ cizÌch
p¯edmÏt˘, textilnÌch vl·ken, vl·kennÈho
chm˝¯Ì atd. je t¯eba Ëas od Ëasu vyËistit. »ist˝
odpadnÌ filtr zajiöùuje dokonalÈ v˝sledky
pranÌ.
P¯itom se postupuje n·sledujÌcÌm
zp˘sobem:
Podstavit misku nebo podobnÏ pro zbylou
vodu.
KolÌkovou rukojeù odpadnÌho filtru ot·Ëet doleva proti smÏru ot·ËenÌ
hodinov˝ch ruËiËek, dokud nenÌ moûno odpadnÌ filtr odebrat.
27
VlastnÌ pranÌ
Oöet¯ov·nÌ a ˙drûba praËky
P¯i bÏûnÈm provozu
Po skonËenÌ programu povyt·hnout ven o mal˝ kousek z·suvku pro
pracÌ prost¯edky, aby mohla vyschnout.
PlnicÌ dve¯e praËky po skonËenÈm pranÌ pouze p¯iv¯Ìt, aby byl
spot¯ebiË zevnit¯ vÏtr·n a mohl vyschnout.
Pokud se praËka delöÌ dobu nepouûÌv·:
Uzav¯Ìt vodovodnÌ kohout a praËku odpojit od elektrickÈ sÌtÏ.
»iötÏnÌ ovl·dacÌch Ë·stÌ
Ovl·dacÌ panel
Pozor! Pro ËiötÏnÌ souË·stÌ ovl·dacÌho panelu a ovl·dacÌch Ë·stÌ
nepouûÌvat prost¯edky pro ËiötÏnÌ n·bytku nebo agresivnÌ ËistÌcÌ
prost¯edky.
Ovl·dacÌ panel pouze ot¯Ìt vlhkou utÏrkou. P¯itom pouûÌvat pouze
teplou vodu.
Konec programu
PraËka z˘stane automaticky st·t.
RozsvÌtÌ se kontrolka ENDE (konec).
Pokud byla zvolena funkce SP‹LSTOPP (zastavenÌ m·ch·nÌ), pak z˘stane
p¯Ìsluön· kontrolka v ukazateli pr˘bÏhu programu zapnuta a kontrolka
tlaËÌtka START/STOP (spuötÏnÌ / p¯eruöenÌ) blik·. P¯ed otev¯enÌm dve¯Ì
je nutno odËerpat vodu.
NatoËit programov˝ voliË do polohy KORREKTUR (oprava).
PraËku vypnout stisknutÌm tlaËÌtka EIN/AUS (zapnout /vypnout).
Vyjmout pr·dlo z praËky.
P¯esvÏdËit se, zda je buben praËky zcela vypr·zdnÏn, v jinÈm p¯ÌpadÏ
se mohou textilie p¯i p¯ÌötÌm pranÌ poökodit (nap¯. srazit) nebo pustit
barvu na jinÈ pr·dlo.
Jestliûe se jiû nebude d·le pr·t, zav¯Ìt vodovodnÌ kohout a z opatrnosti
vyt·hnout sÌùovou z·strËku ze z·suvky.
PlnicÌ dve¯e praËky ponechat pootev¯enÈ, aby se mohla vypa¯it vlhkost
z bubnu.
Z·suvka na pracÌ prost¯edky
»as od Ëasu by se mÏla z·suvka na pracÌ prost¯edky vyËistit.
Po stisknutÌ aretaËnÌho
tlaËÌtka z·suvku na
pracÌ
prost¯edky
vyt·hnout.
HornÌ Ë·st p¯ihr·dky na
oöet¯ovacÌ prost¯edky
je moûno vyjmout.
Z·suvku na pracÌ
prost¯edky vym˝t pod tekoucÌ vodou.
MÏly by se odstranit takÈ usazeniny pracÌch
prost¯edk˘ z vnit¯nÌ Ë·sti spot¯ebiËe (uloûenÌ
z·suvky pro pracÌ prost¯edky).
26
23
Tabulky program˘
Tabulky program˘
PranÌ
Zvl·ötnÌ programy
Program Teplota
BÌlÈ
pr·dlo
BÌlÈ pr·dlo
s ˙sporou
energie
Druh pr·dla
bÌlÈ pr·dlo, nap¯.
norm·lnÏ zaöpinÏnÈ
95˚-60˚ pracovnÌ pr·dlo,
loûnÌ, stolnÌ a spodnÌ
pr·dlo, ruËnÌky
60˚
mÌrnÏ zaöpinÏnÈ bÌlÈ
pr·dlo, nap¯. kr·tkodobÏ
pouûitÈ loûnÌ pr·dlo,
lehce zaöpinÏnÈ stolnÌ
pr·dlo atd.
60∞-50∞ barevnÈ norm·lnÌ
BarevnÈ 40∞-30∞ pr·dlo ze lnu nebo
KALT bavlny, koöile,
pr·dlo
(studenÈ spodnÌ pr·dlo, frotÈ
pranÌ)
MnoûstvÌ Hodnoty spot¯eby *
P¯ÌdavnÈ
funkce tlaËÌtky pr·dla Energ. Voda Doba
max. kWh litry min.
VORWƒSCHE (p¯edpÌrka)
KURZ (kr·tk˝ program)
SP‹LEN+ (m·ch·nÌ+) 4,5 kg
SCHLEUDERN (odst¯eÔov·nÌ)
SP‹LSTOPP (stop m·ch·nÌ)
1,7
VORWƒSCHE (p¯edpÌrka)
SP‹LEN+ (m·ch·nÌ+) 4,5 kg
SCHLEUDERN (odst¯eÔov·nÌ)
SP‹LSTOPP (stop m·ch·nÌ)
1,15
VORWƒSCHE (p¯edpÌrka)
KURZ (kr·tk˝ program)
SP‹LEN+ (m·ch·nÌ+) 4,5 kg
SCHLEUDERN (odst¯eÔov·nÌ)
SP‹LSTOPP (stop m·ch·nÌ)
150
0,85
VORWƒSCHE (p¯edpÌrka)
KURZ (kr·tk˝ program)
SP‹LEN+ (m·ch·nÌ+) 2 kg
SCHLEUDERN (odst¯eÔov·nÌ)
SP‹LSTOPP (stop m·ch·nÌ)
0,75
JemnÈ
pr·dlo
pro vöechny jemnÈ
40˚-30˚ tkaniny,
nap¯. z·clony
VORWƒSCHE (p¯edpÌrka)
KURZ (kr·tk˝ program)
SP‹LEN+ (m·ch·nÌ+) 2 kg
SCHLEUDERN (odst¯eÔov·nÌ)
SP‹LSTOPP (stop m·ch·nÌ)
0,5
Vlna
40∞-30∞ zkouöen˝ program
KALT pro vlnu s vlnÏnou
(studenÈ peËetÌ a textilie pro
pranÌ) ruËnÌ pranÌ
0,4
40
40
57
55
50
139
130
89
64
55
⁄SPORA ENERGIE
MÌsto programu Kochw‰sche 95∞C (bÌlÈ pr·dlo 95∞C) je moûno p¯i lehce nebo norm·lnÏ
zaöpinÏnÈm pr·dlu zvolit program ENERGIESPAREN (energeticky ˙sporn˝ program). Teplota
se snÌûÌ na 67∞C a tÌm se uöet¯Ì energie. PracÌ f·ze trv· trochu dÈle.
Program ÑBuntw‰sche 60∞ì (barevnÈ pr·dlo 60∞) je referenËnÌm programem pro ˙daje na
energetickÈm ötÌtku, v souladu se smÏrnicÌ 92/75/EWG.
* U uveden˝ch hodnot spot¯eby se jedn· o p¯ibliûnÈ hodnoty, kterÈ jsou z·vislÈ na mnoûstvÌ
pr·dla, druhu pr·dla, teplotÏ p¯iv·dÏnÈ vody a teplotÏ prost¯edÌ. Tyto hodnoty se vztahujÌ
na nejvyööÌ teplotu pranÌ, kter· je uvaûov·na pro p¯Ìsluön˝ program.
24
Popis
programu
pro silnÏ
Einweichen zaöpinÏnÈ
(nam·ËenÌ) textilie,
kromÏ vlny
60∞-50∞ syntetickÈ tkaniny,
spodnÌ pr·dlo,
40∞
Snadno
KALT barevnÈ pr·dlo,
udrûovatelnÈ
(studenÈ koöile nevyûadujÌcÌ
pr·dlo
pranÌ) ûehlenÌ, halenky
SCHLEUDERN (odst¯eÔov·nÌ)
1 kg
SP‹LSTOPP (stop m·ch·nÌ)
43
Program
Sp¸len
(m·ch·nÌ)
St‰rken
(ökrobenÌ)
Pumpen
(Ëerp·nÌ)
s tÌmto
programem je
moûno m·chat
ruËnÏ pranÈ
textilie
pro ËerstvÏ
vypranÈ textilie,
kterÈ se majÌ
p¯ÌdavnÏ
naökrobit
pro odËerp·nÌ
poslednÌ
m·chacÌ vody
u program˘ s
funkcÌ sp¸lstopp
(p¯eruöenÌ
m·ch·nÌ)
Pr˘bÏh programu
nam·ËenÌ 30 ∞C
zastavenÌ m·ch·nÌ
Pro odËerp·nÌ:
stisknout tlaËÌtko
START/PAUSE (spuötÏnÌ
/p¯eruöenÌ).
Po 18 hodin·ch nam·ËenÌ
se automaticky
voda vyËerp·.
3 m·chacÌ cykly
s oöet¯ovacÌm
prost¯edkem
odst¯eÔov·nÌ
4,5 kg 0,25
19
20
4,5 kg 0,12
30
58
4,5 kg
-
15
25
/
-
-
3
-
10
38
30
SCHLEUDERN
(odst¯eÔov·nÌ)
SP‹LSTOPP
(zastavenÌ m·ch·nÌ)
SP‹LEN+
(m·ch·nÌ+)
1 m·chacÌ cyklus
s oöet¯ovacÌm
prost¯edkem
odst¯eÔov·nÌ
SCHLEUDERN
(odst¯eÔov·nÌ)
SP‹LSTOPP
(zastavenÌ m·ch·nÌ)
odtok vody
samostatnÈ
odst¯eÔov·nÌ
Schleudern
odst¯eÔov·nÌ
(odst¯eÔov·nÌ) pro vöechny
textilie
pro mÌrnÏ
Miniprogramm zaöpinÏnÈ
(miniprogram) pr·dlo,
kromÏ vlny
hlavnÌ pranÌ 30∞C
2 m·chacÌ cykly
öetrnÈ odst¯eÔov·nÌ
700 ot/min.
zruöenÌ
programu
anulov·nÌ nastavenÈho
programu
Korrektur
(oprava)
Hodnoty spot¯eby*
P¯ÌdavnÈ MnoûstvÌ
pr·dla Energ. Voda Doba
funkce tlaËÌtky max.
kWh litry min.
SCHLEUDERN 4,5 kg 0,03
(odst¯eÔov·nÌ)
SCHLEUDERN
(odst¯eÔov·nÌ)
SP‹LSTOPP
2 kg
0,25
(zastavenÌ m·ch·nÌ)
* U uveden˝ch hodnot spot¯eby se jedn· o p¯ibliûnÈ hodnoty, kterÈ jsou z·vislÈ na mnoûstvÌ
pr·dla, druhu pr·dla, teplotÏ p¯iv·dÏnÈ vody a teplotÏ prost¯edÌ. Tyto hodnoty se vztahujÌ
na nejvyööÌ teplotu pranÌ, kter· je uvaûov·na pro p¯Ìsluön˝ program.
25
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising