Electrolux | EW1075F | User manual | Electrolux EW1075F Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EW1075F Lietotāja rokasgrāmata
LIETOŠANAS
PAMĀCĪBA
VEĻAS MAZGĀJAMĀ MAŠĪNA
EW
EW
EW
EW
1075
1275
1475
1675
F
F
F
F
SATURA RĀDĪTĀJS
Godātie klienti
Transportēšanas laikā nodarītie bojājumi
Lasot lietošanas instrukciju
Jūsu drošībai
Izmešana atkritumos / atkritumu saškirošana
Padomi enerģijas taupīšanai
Jūsu jaunā iekārta
Veļas mašīnas apraksts
Veļas mašīnas lietošana
Vērtīgi padomi un norādījumi efektīvai veļas mazgāšanai
Mazgājamās veļas saškirošana.
Temperatūra.
Kādu daudzumu veļas mazgāt vienā reizē
Mazgāšanas līdzeklis un piedevas.
Koncentrētie mazgāšanas līdzekļi.
Šķidrie mazgāšanas līdzekļi
3
3
3
3
4
4
4
5
5
10
10
10
10
10
11
11
Veļas mašīnas ekspluatācija
1. Veļas ievietošana.
2. Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana
3. Skalošanas līdzekļa pievienošana
Šķidrie skalošanas līdzekļi
4. Veļas mašīnas ieslēgšana.
5 Nepieciešamās programmas izvēle
6. Centrifūgas ātruma izvēle vai centrifūgas anulēšana.
7. Nepieciešamo papildus funkciju izvēle. .
8. Programmas izpildes uzsākšanas aizkavēšana
9. Programmas izpildes uzsākšana.
10. Programmas pabeigšana.
12Programmu pārskats
Mazgāšanas programmas
Speciālās programmas.
Apģērbu kopšanas simboli
Apkope un tīrīšana
Ko darīt, ja
Tehniskie raksturlielumi
Uzstādīšana un pieslēgšana
Izsaiņošana
Piederumi
Transportadrošinājums
Novietojums.
Līmeņošana.
Pieslēgšana ūdensvadam
Pieslēgšana kanalizācijai
Pieslēgšana elektriskajam tīklam
11
11
11
11
11
11
11
11
12
12
12
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
13
13
14
15
15
17
19
19
19
19
19
20
20
20
20
21
2
GODĀTIE KLIENTI!
Mēs lūdzam Jūs kārtīgi izlasīt šo lietošanas
instrukciju, ir ļoti svarīgi izlasīt un ievērot lappusēs
dotos drošības norādījumus Vienmēr uzglabājiet
instrukciju zināmā un ērti
pieejama vieta, lai nepieciešamības gadījuma varētu to
paņemt un pārlasīt. Gadījumā, ja Jūs veļas mašīnu
pārdodat, instrukcija obligāti jāatdod iekārtas jaunajam
īpašniekam.
TRANSPORTĒŠANAS LAIKA NODARĪTIE BOJĀJUMI
Pārbaudiet, vai iekārta nav bojāta. Ja konstatējat
transportēšanas rezultātā radušos bojājumus, par tiem
nekavējoties jāziņo tam, kurš ir atbildīgs par iekārtas
pārvešanu. Ja iekārta ir bojāta, tai trūkst daļas vai tās
darbība ir traucējumi, par to nekavējoties jāinformē
pārdevējs
LASOT LIETOŠANAS INSTRUKCIJU
Atsevišķi instrukcijas norādījumi ir izcelti ar simboliem.
To nozīme ir sekojoša:
Šeit atrodama svarīga informācija pārvēlas
mašīnas izmantošanu. lai izvairītos no negadījumiem,
kuru rezultātā ;ieš cilvēki vai īpašums.
Šeit atrodama informācija, kas ir sevišķi svarīga,
lai sasniegtu pēc iespējas labāku mazgāšanas rezultātu
Šeit atrodami padomi, kas saistīti ar apkārtējās
vides aizsardzību un enerģijas ekonomiju.
JŪSU DROŠĪBAI
Turpmāk
dotie
norādījumi
paredzēti vispārējās drošības
garantēšanai, darbojoties ar veļas
mašīnu. Pirms uzstādīt veļas
mašīnu un uzsākt tās lietošana
obligāti jāizlasa šie norādījumi
Izstādīšana.
Visi veļas mašīnas uzstādīšanas, pieslēgšanas
un iektroinstalācijas darbi jāveic tikai un vienīgi
kompetentiem peciālistiem Ja instalācijas un remonta
darbus veic ernākulīgi. tas var kļūt par cēloni veļas
mašīnas inkcionāliem bojājumiem, kā arī apdraudēt
cilvēkus un viņu )ašumu
•
Pievērsiet uzmanību tanī, lai iekārta nebūtu
novietota
2 pieslēguma kabeļa un lai neviena no ūdens padeves
vai (sūknēšanas caurulēm nebūtu piespiesta vai
pārlocīta, kā arī lai pamats, uz kura atrodas veļas
mašīna, būtu gluds un -tabils.
•
Veļas mašīnu nedrīkst novietot uz cokola,
•
pamata ai līdzīga balsta, jo pretējā gadījumā centrifūgas
darbības iikā iespējama tās apgāšanās.
Izmantošana.
Veļas mašīna ir paredzēta tikai un vienīgi veļas
lazgāšanai mājsaimniecībā saskaņā ar lietošanas
istrukcijas norādījumiem. Iekārtas izmantošana
nolūkiem, uriem tā nav paredzēta, var izraisīt
negadījumus ar ilvēkiem un to īpašumu.
•
Vienmēr ievietojiet veļu veļas mašīnā tikai pēc
tam, ad esat pārliecinājušies, ka veļas mašīnas tilpne
ir tukša.
•
Nepārslogojiet iekārtu (skat. norādījumus par
lazgājamās veļas daudzumu).
•
Nemazgājiet veļas mašīnā krūšturus ar
stiprinājuma )kiem, jo tie var sabojāt pārējo veļu un
•
iestrēgt aiz tilpnes lalas.
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
•
Tādi priekšmeti, ka piemēram, naglas, adatas,
skrūves un saspraudes, var nodarīt veļas mašīnai
bojājumus, tāpēc raugieties, lai tie neatrastos veļā.
Pirms ievietot veļu veļas mašīnā, pārbaudiet, vai pogas
ir aizpogātas āķīši aizvērti un rāvējslēdzēji aizvilkti
•
Sīki veļas gabali, piemēram, lentes, apkaklītes,
zeķes u.c., jāmazgā ievietoti speciālā maisiņā, citādi tie
var iesprūst starp tvertni un rezervuāru.
•
Vienmēr ievērojiet mazgāšanas un skalošanas
līdzekļu izgatavotāju dotos dozēšanas norādījumus Šo
līdzekļu pārdozēšana var būt kaitīga gan veļas mašīnai,
gan tajā ievietotajai veļai.
•
Neizmantojiet veļas mašīnas mazgāšanai
ķīmisku šķīdumu Izvairieties no balināšanas un
krāsošanas darbiem veļas mašīnā. Apģērba gabalus,
kas piesūkušies ar spēcīgām ķimikālijām, pirms
ievietošanas veļas mašīnā jāizskalo ūdenī.
•
Par bojājumiem, kas radušies augstākminēto
norādījumu neievērošanas dēļ, veļas mašīnas
izgatavotājs nekādu atbildību neuzņemas.
Uzturēšana / apkope.
•
Kad pabeidzat mazgāšanu, aizveriet ūdens
krānu un izslēdziet centrālo strāvas padeves slēdzi.
Kamēr veļas mašīna netiek izmantota, atstājiet tās
durtiņas mazliet pavērtas, lai durtiņu blīvējums nezaudē
elastīgumu.
• Iekārtas servisa apkopi un remonta darbus drīkst
veikt tikai klientu apkalpošanas uzņēmums, kura
darbību akceptējis veļas mašīnas piegādātājs.
Jāizmanto tikai minētā piegādātāja pārdotās rezerves
daļas. Nekādā gadījumā nemēģiniet veļas mašīnu
remontēt paši saviem spēkiem!
Bērnu drošībai.
•
Bērni bieži vien par nenojauš, cik bīstamas ir
rotaļas ar elektriskajām iekārtām. Tāpēc nekad nedrīkst
atstāt veļas mašīnu bez uzraudzības, kad tā darbojas.
Neļaujiet bērniem ar iekārtu rotaļāties!
3
•
Iepakojuma
materiāla
daļas,
piemēram,
plastmasas plēve un frigolīts, bērniem var būt bīstamas.
Pastāv risks aizrīties vai nosmakt. Pievērsiet uzmanību
tam, lai iekārtas iepakojums nenonāk bērnu rīcībā.
•
Mazgāšanas laikā veļas mašīnas durtiņu stikla
lodziņš sakarst Tādēļ neļaujiet maziem bērniem
atrasties veļas mašīnas tuvumā, kad tā darbojas.
•
Pirms veļas mazgāšanas pārbaudiet, vai veļas
mašīnas tilpne ir tukša.
•
Uzglabājiet mazgāšanas līdzekļus drošā vietā,
kur tie nav pieejami bērniem.
•
Kad veļas mašīna ir savu laiku nokalpojusi un
jāizmet, kontaktdakša jāizvelk no rozetes un jānogriež
kabelis. Kontaktu un kabeļa atliekas jāizmet atkritumos.
Jāsabojā durtiņu aizslēgs. Līdz ar to Jūs novērsīsiet
iespēju, ka bērni rotaļājoties var ielīst veļas mašīnā un
ieslēgties tajā vai nonākt citās dzīvībai bīstamās
situācijās.
IZMEŠANA ATKRITUMOS / ATKRITUMU SASĶIROSANA
Kartona daļas jāiemet makulatūras savākšanas
konteinerā, ja tāds Jūsu dzīves vietas tuvumā ir
uzstādīts.
Iepakojuma materiālu sašķirošana.
Materiāli, kurus iespējams nodot pārstrādei
otrreizējās izejvielās, apzīmēti ar simbolu
, un tos
principā var pārstrādāt.
>PE< simbols atrodams uz polietilēna
>PS< simbols atrodams uz polistirola
>PP< simbols atrodams uz polipropilēna
Nokalpojušās iekārtas izmešana.
Informāciju par to, kur un kad nodot vecās iekārtas,
varat saņemt Jūsu vietējā pašvaldībā.
PADOMI ENERĢIJAS TAUPĪŠANAI
Jūsu veļas mazgāšana būs ekonomiskāka un
ekoloģiskāka, ja ievērosiet sekojošo:
•
Vislabākās patēriņa vērtības tiek sasniegtas,
kad iekārta ir piepildīta pilna.
•
Mazgāšanas līdzekļa daudzums jāizvēlas
atbilstoši ūdens cietības pakāpei, veļas netīrībai un
daudzumam.
•
Ja veļa nav īpaši netīra, tās izmazgāšanai
pietiek ar parasto mazgāšanas programmu bez
priekšmazgāšanas
•
Ja Jūs mazgājat nelielus veļas daudzumus,
jālieto tikai puse vai divas trešdaļas no rekomendētā
mazgāšanas līdzekļa daudzuma.
•
Veicot atbilstošu apstrādi, iespējams iztīrīt
traipus. bet pēc tam mazgāt veļu pie zemākas
temperatūras.
JŪSU JAUNA IEKĀRTA
•
Jūsu jaunā veļas mašīna ar DIRECT SPRAY
aprīkojuma palīdzību atbilst visām mūsdienu tehnikas
prasības, elektroenerģijas un ūdens patēriņš tiek
automātiski pieskaņots mazgājamās veļas daudzumam
un veidam.
•
Kopējais
programmu
regulators
gan
programmām, gan temperatūrai padara veļas mašīnas
noregulēšanu ļoti vienkāršu un ērtu.
•
Programmas norises indikācija ar signālspuldžu
palīdzību parāda, kurā posmā programma atrodas.
•
Automātiska mazgāšanas ūdens atdzesēšana
līdz 60° pirms veļas mašīnas iztukšošanas ietilpst
programmā, kurā mazgāšana notiek pie 95°. Tas
samazina "termisko šoku", kam pakļauta veļa, tādējādi
samazinot iespēju, ka tā sarausies.
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
•
Speciāla programma vilnas izstrādājumiem
paredzēta, lai mazgātu vilnas izstrādājumus sevišķi
saudzīgā veidā.
•
Līdzsvara kontrole: kontroles sistēma novērš to,
ka veļa tilpnē ir sadalīta nevienmērīgi un nodrošina
veļas mašīnas stabilitāti laikā, kad darbojas centrifūga.
4
VEĻAS MAŠĪNAS APRAKSTS
1. Mazgāšanas līdzekļa atvilknīte
2. Apkalpes panelis
3. Durtiņu kontrolspuldze
4. Izplūdes siets
5. Kājiņas ar regulējamu augstumu
Durtiņu kontrolspuldze.
Durtiņas ir bloķētas visu programmas norises laiku,
par ko, ziņo kontrolspuldze. Kamēr šī kontrolspuldze
nav nodzisusi, atvērt durtiņas nav iespējams.
Mazgāšanas līdzekļa atvilknīte.
Mazgāšanas līdzeklis pnekšmazgāšanai
Mazgāšanas līdzeklis galvenajai mazgāšanai
Nodalījums skalošanas līdzeklim
VEĻAS MAŠĪNAS LIETOŠANA
Apkalpes panelis.
ooooooo
3. Ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis
1. Programmu shēma.
Programmu shēma zviedru
mazgāšanas, līdzekļa iekšpusē.
Ar šī slēdža palīdzību veļas mašīna tiek ieslēgta
valodā
atrodas
2. Darbības kontrolspuldze.
Darbības kontroispuldze deg, kad veļas mašīna ir
ieslēgta.
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
4. Programmu regulators.
Veļas mašīnai ir piecas programmu zonasi četras
no kuram paredzētas dažādiem izstrādājumu
5
•
•
•
baltajai / krāsainajai veļai (gaiši zila daļa)
sintētiskajiem materiāliem (dzeltenā daļa)
smalkajai veļai (melnā daļa)
• vilnai (melnā daļa ar simbolu ), kā ari atsevišķas
programmas no A līdz G.
Lai vienlaikus Izvēlētos gan programmu, gan
temperatūru, programmu regulators jāpagriež pa labi
vai pa kreisi atbilstoši veļas veida apzīmējumiem, vai
jāizvēlas kāda no programmām "A" līdz "G".
Programma ir noregulēta pareizi, ja izvēlētās
programmas temperatūras atzīme vai simbols
atrodas apkalpes paneļa atbilstoši apzīmētās daļas
vidū.
Pēc tam, kad programmas izpilde pabeigta,
regulators jāpagriež atpakaļ pozīcijā "O".
Simboli uz programmu skalas:
• "E" atbilst enerģijas taupīšanas programmai;
• Simbols -)f nozīmē "auksts", respektīvi, to, ka
ūdens sildīts netiek.
5. Poga "priekšmazgāšana"
Ja veļa ir ļoti netīra, iespējams izvēlēties programmu
ar priekšmazgāšanu.
Šādā gadījumā pirms galvenās mazgāšanas veļas
mašīna izpilda priekšmazgāšanu pie temperatūras 40°.
Ar priekšmazgāšanu nav iespējams papildināt
programmu, kas paredzēta vilnas izstrādājumu
mazgāšanai.
Priekšmazgāšana tiek. pabeigta ar īsu izgriešanu
centrifūgā ar ātrumu 650 apgriezieni minūtē - gan
baltajai gan krāsainajai veļai, gan sintētikai. Smalkajai
veļai mazgāšanas ūdens tiek atsūknēts, bet izgriešana
centrifūgā nenotiek.
6. Poga "Centrifūgas apgriezienu !
skaits"
Nospiežot šo pogu, iespējams samazināt noregulēto
maksimālo centrifūgas apgriezienu skaitu atbilstoši
mazgājamās veļas veidam vai izvēlēties funkciju
, kas
nozīmē, ka izgriešana centrifūgā nenotiek vispār. Par
noregulēto pozīciju liecina degoša kontrolspuldze.
Izgriešana centrifūgā.
Maksimālais centrifūgas apgriezienu skaits ir atbilstošs
aktuālajam veļas veidam. Dažādiem veļas mašīnas
modeļiem ir sekojošs centrifūgas apgriezienu skaits:
Modelis EW1275 F
•
Baltā veļa / krāsainā veļa: 500/700/900 max.
1200apgr./min.
•
Sintētiskie materiāli / vilna: 500/700 max. 900
apgr./min.
•
Smalkā veļa: 500 max. 700 apgr./min.
Modelis EW1475 F
•
Sintētiskie materiāli / vilna: 500/700 max. 900
apgr./min.
•
Smalkā veļa: 500 max. 700 apgr./min.
Modelis EW 1675 F
•
Baltā veļa/krāsainā veļa. 500/700/900 max. 1600
apgr./min.
•
Sintētiskie materiāli / vilna: 500/700 max. 900
apgr./min.
•
Smalkā veļa: 500 max. 700 apgr./min.
Bez izgriešanas centrifūgā .
Ja noregulēta pozīcija
, veļas mašīna izgriešanu
centrifūgā neveic.
Šī funkcija nav iespējama baltās un krāsainās
veļas programmām, to funkciju izmanto, mazgājot
izstrādājumus no sevišķi jūtīga materiāla.
7. Paātrinātās programmas poga
Ja Jūs nospiedīsiet šo pogu, mazgāšanas laiks tiks
samazināts sekojoši:
- 30 minūtes baltajai veļai pie temperatūras 95CC;
- 50 minūtes krāsainajai veļai pie temperatūras no
60°C līdz -)f (auksts):
- 25 minūtes sintētiskajai veļai
- 15 minūtes smalkajai veļai.
Šo funkciju nav iespējams izvēlēties vilnas
izstrādājumu mazgāšanas programmā
Tās izmantošana ieteicama tad: ja veļa ir tikai
nedaudz netīra.
Paātrinātās programmas funkciju nevar izvēlēties
vienlaikus ar enerģijas taupīšanas programmu "E".
8. Poga "Papildus skalošana"
Ja nospiesta šī poga, veļas mašīna izpildīs papildus
skalošanu. Līdz ar to skalošanas reižu skaits pieaugs
no 3 līdz 4.
Šo funkciju iespējams izmantot visām programmām,
izņemot vilnas izstrādājumu mazgāšanu.
Funkcijas izmantošana ieteicama, kad mazgā veļu
cilvēkiem ar sevišķi jūtīgu vai alerģisku ādu, kā arī
reģionos, kur ir ļoti mīksts ūdens.
9. Skalošanas pauzes poga
Ja esat izvēlējušies šo funkciju, veļa paliek pēdējā
skalošanas ūdenī. Kad mazgāšanas programma
pabeigta, starta / pauzes kontrolspuldze mirgo un ziņo
par to, ka pirms veļas mašīnas durtiņu atvēršanas no
tās jāatsūknē ūdens.
Ir trīs dažādas iespējas:
•
Izvēlēties programmu "D" (Atsūknēšana).
Ūdens tiek atsūknēts, bet veļa centrifūgā izgriezta
netiek.
Pirms tiek izvēlēta atsūknēšanas programma "D",
programmu regulators jāpagriež izejas pozīcijā "O".
•
Baltā veļa / krāsainā veļa: 500/700/900 max. 1400
apgr./min.
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
6
•
Jānospiež tikai "starta / pauzes" poga.
Veļas mašīna atsūknē ūdeni un pēc tam izgriež veļu
centrifūgā atbilstoši tās veidam.
•
Izvēlēties centrifūgas apgriezienu skaitu.
Ar attiecīgās pogas palīdzību jāizvēlas vajadzīgais
centrifūgas apgriezienu skaits un pēc tam jānospiež
"starta /pauzes" poga.
10. Poga "Bioloģiskā reakcija".
regulators atrodas pozīcijā "O"), uz displeja redzamas
trīs mirgojošas svītras.
Kad parādās šāds displeja rādījums, iespējams uzsākt
programmas izvēli no jauna.
Programmas izpildes laiks.
Pēc tam, kad notikusi programmas izvēle, displejā tiek
parādīts tās izpildes laiks stundās un minūtēs
(piemēram, 2.05).
Šo funkciju iespējams izvēlēties baltajai un krāsainajai
veļai, kā arī sintētiskajai veļai pie temperatūras, sākot
no 40°C un augstākas.
Kad sasniegta 40°C temperatūra, tā tiek saglabāta
apmēram 10 minūtes.
Šajā laikā fermenti, kas atrodas mazgāšanas līdzeklī,
ar bioloģiskas reakcijas palīdzību iedarbojas uz
netīrumiem.
11. Poga "Starta aizkavēšana"
Šī poga paredz iespēju izvēlēties programmas izpildes
aizkavēšanu par laiku līdz 24 stundām. Piemēram, tas
dod iespēju veikt mazgāšanu pa nakti, kas ir liela
priekšrocība, ja dienā un naktī ir atšķirīgs
elektroenerģijas tarifs.
Starta aizkavēšanas laika noregulēšana.
•
Jāieslēdz veļas mašīna
•
Jāizvēlas programma
•
Jāievada laika aizkavējums
•
Jānospiež poga "starts / pauze" Noregulētais
laiks tiek rēķināts atpakaļ pa stundai.
Kamēr laiks tiek skaitīts, iespējams atvērt veļas
mašīnas durtiņas, lai ievietotu tajā veļu.
Kad noregulētais laiks pagājis, tiek uzsākta
programmas izpilde.
Programmas uzsākšanas laika maiņa.
•
Jānospiež poga "starts/pauze"
•
Jāspiež poga "aizkavētais starts", līdz displejā
parādās nepieciešamais laiks.
Poga jānospiež vienu reizi, ja noregulētais laiks
jāanulē pilnībā. Šādā gadījumā displejā parādās "Oh" (0
stundas).
•
Pēc tam vēlreiz jānospiež "starta / pauzes"
poga, līdz ar ko tiek uzsākta jaunā, izlabotā laika
skaitīšana.
Indikatora rādījums tika aprēķināts, vadoties pēc laika,
kas nepieciešams, lai ar attiecīgo programmu izmazgātu
vislielāko iespējamo veļas daudzumu.
Pirms programmas izpildes uzsākšanas ar "starta /
pauzes" pogas palīdzību šie cipari mirgo.
Pēc programmas izpildes uzsākšanas līdz tās beigām
atlikušais laiks tiek skaitīts atpakaļ pa 10 minūšu soļiem,
bet pēdējās 20 minūtes - pa piecu minūšu soļiem.
Taču programmas izpildei nepieciešamo laiku ietekmē
vairāki faktori, piemēram, ievietotās veļas daudzums,
ūdens temperatūra, putu daudzums, kas veidojas no
mazgāšanas līdzekļa, u.c. Šos faktorus reģistrē
elektronika, kas atbilstoši tiem koriģē atlikušā iaika
indikatora rādījumu.
Kad programmas izpilde pabeigta un durtiņas tiek
atbloķētas, displejā redzama mirgojoša nulle.
Programmas izpildes aizkavēšana.
Programmas izpildes aizkavēšana tiek noregulēta,
izmantojot pogu
(maksimāli 24 stundas), un pēc tam
uz 4 sekundēm parādīta displejā. Pēc tam atkal tiek
parādīts programmas norises laiks.
12. Multidisplejs.
Uz multidispleja atrodama sekojoša informācija:
Programmas anulēšana - izpildes laiks - starta
aizkavēšana - nepareiza izvēle - bojājuma kods.
Programmas anulēšana.
Noregulētais laiks tiek skaitīts atpakaļ pa stundām
.
Ja programma tiek izdzēsta (anulēta) (programmu
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
7
Nepareiza izvēle.
Ja Jūs esat izvēlējušies funkcijas, ko nav iespējams
kombinēt ar izvēlēto mazgāšanas programmu, uz
displeja parādās simbols "Err"
programmas izpilde tiks atsākta. Pauzes laikā mirgo
kontrolspuldze, kas atrodas pie "starta / pauzes" pogas.
Atsūknēšana.
Kad Jūs nospiežat šo pogu:
•
programmā "IEMĒRKŠANA" no veļas mašīnas
tiek atsūknēts ūdens;
•
programmās ar skalošanas pauzi no veļas
mašīnas tiek atsūknēts ūdens un uzsākta veļas
izgriešana centrifūgā.
14. Programmas secības indikācija.
Bojājuma kods.
Ja veļas mašīnas darbībā radušies traucējumi, par
tiem tiek paziņots ar speciāla bojājuma koda palīdzību,
kas parādās uz displeja. Tā ir nenovērtējama palīdzība
veļas mašīnas izmantotājam un klientu apkalpošanas
dienesta darbiniekiem. Kods ir burta un ciparu
kombinācija, piemēram, "E20" (skat. attiecīgo nodaļu).
Kad Jūs izvēlaties kādu no programmām, iedegas
attiecīgās spuldzītes, lai parādītu Jums, kuri no
iespējamajiem etapiem ietilpst Jūsu izraudzītajā
programmā.
Kad programmas izpilde uzsākta, programmas
secības indikācija parāda aktuālo etapu, kurā patlaban
iekārta darbojas, vai atbilstoši - to, ka programmas
izpilde pabeigta.
Priekšapmazgāšana
i_
Galvenā nszyāšana
Skalošana
Skalošanas pauze
13. "Starta / pauzes" poga
Atsūknēšana
Izgriešana centrifūgā
Trauksme
Beigas
Šai pogai ir trīs funkcijas:
Starts - pauze - atsūknēšana.
Starts.
Kad Jūs nospiežat šo pogu, tiek uzsākta izvēlētas
programmas izpilde, kontrolspuldze, kas atrodas pie
"starta / pauzes" pogas vairs nemirgo, bet deg
nepārtraukti.
Ja esat iepriekš izvēlējušies programmas izpildes
uzsākšanas aizkavēšanas laiku, līdz ar pogas
nospiešanu tiek uzsākta tā skaitīšana.
Uz displeja redzams programmas norises laiks vai
izpildes aizkavētās uzsākšanas laiks stundās.
Pauze.
Kad Jūs nospiežat šo pogu, tiek pārtraukta aktuālās
programmas norise. Ja Jūs vēlreiz nospiedīsiet pogu,
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
Kontrolspuldze "Trauksme" mirgo, ja veļas mašīnas
darbībā radušies traucējumi. Vienlaikus mirgo viena no
sekojošajām kontrolspuldzēm, un multidisplejātiek
parādīts bojājuma kods, no kura izriet informācija par
traucējumu veidu un izcelsmi.
E10 + Skalošanas pauzes kontrolspuldze
= veļas
mašīna neiesūknē ūdeni
E20 + Skalošanas kontrolspuidze = ūdens netiek
atsūknēts
E40 + Galvenās mazgāšanas kontrolspuldze
=
nav kārtīgi aizvērtas veļas mašīnas durtiņas.
Par pasākumiem, kādi jāveic, lai traucējumus
novērstu, lasiet attiecīgajā nodaļā.
Funkcijas.
Kontrolspuldzes.
Atkarībā no tā, kāda programma izvēlēta, iedegas
viena vai vairākas kontrolspuldzes. Pēc programmas
izvēles, elektronika automātiski nosaka, vai to ir
iespējams kombinēt ar izvēlēto papildus funkciju. Ja
kombinācija nav iespējama,
8
apm.ēram 2 sekundes mirgo kontrolspuldze un uz
displeja parādās simbols "Err".
Programmas nobeigums.
Kad durtiņu bloķējuma kontrolspuldze nodziest,
durtiņas iespējams atvērt. Uz multidispleja mirgo cipars
0. Deg kontrolspuldze "Beigas" . Jāizslēdz veļas
mašīna un jāizņem veļa. Programmu regulators
jāpagriež pozīcijā "O".
Programmas maiņa.
Izvēlēto programmu iespējams mainīt, kamēr nav
nospiesta "starta / pauzes" poga. Ja programmas izpilde
uzsākta, programmas nomaiņa iespējama tikai, anulējot
noregulēto programmu pilnībā. Jāizvēlas jauna
programma un jānospiež "starta / pauzes" poga.
Programmas izpildes pārtraukšana.
Jānospiež poga "starts / pauze", pauzes laikā
multidispleja indikācija mirgo.
Programmas izdzēšana (anulēšana).
Ja nepieciešams anulēt jau noregulētu programmu,
regulators jāpagriež pozīcijā "O".
Uz displeja redzamas trīs mirgojošas svītras. Tagad
iespējams izvēlēties jaunu programmu. Durtiņu
atvēršana pēc programmas izpildes uzsākšanas.
Vispirms jānoregulē veļas mašīna pauzes stāvoklī
(jānospiež "starta / pauzes" poga).
Durtiņu atvēršana ir iespējama, kad kontrolspuldze,
kas atrodas pie to roktura, nodziest pati
Ja durtiņu atvēršana nav iespējama, tas nozīmē, ka
piemēram, veļas mašīna atrodas ūdens sildīšanas fāzē
vai ka ūdens līmenis tilpnē atrodas virs durtiņu
apakšējās malas
Vienlaikus tā ir arī drošības funkcija, kas aizkavē
iespēju, ka no veļas mašīnas varētu izplūst liels ūdens
daudzums.
Informācija par programmām.
Vilna.
Ar šo programmu iespējams mazgāt tikai vilnas un
vilnas maisījuma izstrādājumus, kas paredzēti
mazgāšanai veļas mašīnā, bet ne izstrādājumus, uz
kuru kopšanas etiķetēm atrodams simbols mazgāšanai
ar rokām. Ar šīs programmas palīdzību iespējams
izvairīties notā, ka jūtīgus materiālus vienmēr jāmazgā
tikai ar rokām.
A = Mērcēšana 40°C.
Mērcēšanas programma ir atsevišķa, patstāvīga
programma, ko ieslēdz ar "starta / pauzes" pogas
palīdzību pēc tam, kad tā izvēlēta.
Tās izmantošana ieteicama gadījumos, kad veļa ir ļoti
netīra.
Izmantotā temperatūra ir 40°C, un programma tiek
pabeigta, atstājot veļu ūdenī.
Ir divas iespējas, kā šādā gadījumā atsūknēt ūdeni no
veļas mašīnas:
•
Tikai ūdens atsūknēšana
Jānospiež "starta / pauzes" poga. Ūdens tiek
atsūknēts.
•
Ūdens atsūknēšana un veļas izgriešana
centrifūgā
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
Jāpagriež programmu regulators pozīcija "O",
jāizvēlas programma "F" un eventuālais centrifūgas
apgriezienu skaits. Pēc tam jānospiež "starta / pauzes"
poga.
Uzmanību!
•
Ja mazgāšana vai atsūknēšana netiek veikta 18
stundu laikā, veļas mašīna automātiski atsūknē ūdeni.
Mērcēšanas laikā tilpne ar regulāriem intervāliem
pagriežas.
•
Kad ūdens ir atsūknēts, iespējams izvēlēties
mazgāšanas
programmu.
Vispirms
jāpagriež
programmas regulators pozīcijā "O", pēc tam jāizvēlas
nepieciešamā programma un jānospiež "starta / pauzes"
poga.
B = Skalošanas.
Šī ir atsevišķa, patstāvīga programma, ar kuras
palīdzību iespējams izskalot un izgriezt centrifūgā ar
rokām mazgātu veļu.
Veļas mašīna veic skalošanu trīs reizes un pēc tam
izgriež veļu centrifūgā ar apgriezienu skaitu 1200, 1400,
vai 1600 (atkarībā no modeļa) apgriezieniem minūtē. Ar
centrifūgas apgriezienu skaita regulēšanas pogas
palīdzību šo skaitu iespējams mainīt.
C = Skalošanas līdzeklis.
Ar rokām mazgātus izstrādājumus iespējams pēc
mazgāšanas īpaši apstrādāt ar kādu speciālu līdzekli.
Veļas mašīna veic skalošanu vienu reizi un pēc tam
izgriež veļu centrifūgā ar maksimālo apgriezienu skaitu.
Ar centrifūgas apgriezienu skaita regulēšanas pogas
palīdzību šo skaitu iespējams mainīt.
D = Ūdens atsūknēšana .
Šī ir atsevišķa, patstāvīga ūdens atsūknēšanas
programma, un to ir iespējams izmantot kopā ar
programmām, kurām paredzēta skalošanas pauze, lai
atsūknētu no tilpnes pēdējo skalošanas ūdenī, kurā veļa
pie šīm programmām tiek atstāta.
Vispirms jāpagriež programmu regulators pozīcijā "O"
un pēc tam jāizvēlas programma "D" (Ūdens
atsūknēšana). Jānospiež starta / pauzes poga.
F = Izgriešana centrifūgā.
Ar šīs patstāvīgās centrifūgas programmas palīdzību
iespējama veļas izgriešana centrifūgā ar maksimālo
apgriezienu skaitu. Ar centrifūgas apgriezienu skaita
regulēšanas pogas palīdzību šo skaitu iespējams mainīt
un pieskaņot attiecīgajam veļas veidam.
G = Mini programma 30°C.
Pabeigta, vesela programma, ko iespējams kombinēt
ar sekojošām funkcijām:
•
Centrifūgas
apgriezienu
samazināšanu,
izgriešanas centrifūgā anulēšanu, skalošanas pauzi un
programmas izpildes atlikšanu.
To iespējams izmantot, ja tiek mazgāta ve[a, kas ir
tikai mazliet netīra, kā arī lai atsvaidzinātu ilgu
stāvējušus, bet tīrus veļas gabalus.
Mazgājamās veļas daudzums šajā gadījumā nedrīkst
pārsniegt 2 kg.
Mazgāšanas temperatūra ir 30°C.
Programmas izpildes laiks ir 30 minūtes.
9
Centrifūgas darbības ātrums šajā programmā ir 700
apgriezieni minūtē.
O = Nulles pozīcija.
Ja nepieciešams dzēst (anulēt) jau noregulētu
programmu, programmu regulators jāpagriež pozīcijā
'O". Pēc tam iespējams izvēlēties citu programmu.
VĒRTĪGI PADOMI UN NORĀDĪJUMI EFEKTĪVAI VEĻAS MAZGĀŠANAI
Mazgājamās veļas sašķirošana.
•
Nekad uz ilgāku laiku neatstājiet mitru veļu, jo tā
ātri sāk pelēt, turklāt šie pelējuma traipi nav
izmazgājami.
•
Krāsainos izstrādājumus nedrīkst mazgāt kopā
ar baltajiem.
•
Jauna krāsainā veļa un sintētiskie audumi, kam
ir nenoturīga krāsa, pirmo reizi jāmazgā atsevišķi.
Parasti šādiem izstrādājumiem izgatavošanas procesā
ir radušās liekas krāsas daļiņas, kas pirmajā
mazgāšanas reizē no tiem atdalās.
•
Lina izstrādājumus iespējams mazgāt kā
kokvilnu vai sintētiskos materiālus, taču to izgriešana
centrifūgā nedrīkst būt pārāk ilga, pretējā gadījumā tiek
sabojātas šķiedras.
•
Materiāli, kuri nav jāgludina, piemēram,
poliestera un kokvilnas maisījums, jāmazgā tāpat kā
sintētiskie izstrādājumi.
•
Jūtīgākie materiāli, to starpā akrila izstrādājumi,
arī vairums aizkaru, jāmazgā kā smalkā veļa.
•
Vilnas
mazgāšanas
programma
speciāli
paredzēta materiāliem, kas izgatavoti no jaunas, tīras
vīlnas un kuriem uz kopšanas etiķetes atrodams
uzraksts "paredzēts mazgāšanai veļas mašīnā".
•
Nopietnāki traipi, piemēram, no zāles, rūsas,
krāsām uti, pirms mazgāšanas jāapstrādā ar attiecīgiem
tīrīšanas līdzekļiem. Krāsas iztīrīšanai var izmantot
terpentīnu vai šķīdinātāju. Šādā gadījumā izstrādājumu
drīkst mazgāt tikai tad, kad tas pilnībā izžuvis.
Cita veida vilnas materiāli un to maisījumi var
sarauties vai savelties, ja tos mazgā veļas mašīnā.
Veļas mašīnas izgatavotājs neatbild par
zaudējumiem, kas radušies, ja izmantots
šķīdinātājs vai strauji uzliesmojošas vielas.
Temperatūra.
•
Mēs iesakām baltu izstrādājumu mazgāšanai
95°C vietā izvēlēties tikai 60°C.
•
Lina izstrādājumus nekad nedrīkst mazgāt pie
temperatūras, kas pārsniedz 60°C.
•
Krāsainā
vēja
parasti
jāmazgā
60°C
temperatūrā, taču, ja tā nav pārāk savārtīta, to ļoti labi
var izmazgāt 40°C temperatūrā.
•
Baltos un krāsainos sintētiskos materiālus
jāmazgā 60°C temperatūrā, taču, ja tie nav pārāk netīri,
pietiek ar 40°C.
•
Krāsainos materiālus, kas var sakrāšoties, un
jūtīgākus izstrādājumus nekad nedrīkst mazgāt
temperatūrā, kas pārsniedz 40°C.
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
Kādu daudzumu veļas mazgāt
vienā reizē?
Tā kā nav tik vienkārši katrreiz nosvērt veļu, mēs
iesakām novērtēt veļas daudzumu, vadoties pēc, cik
lielu daļu veļas mašīnas tilpnes tā aizņem:
Baltā veļa un lina izstrādājumi: pilna tilpne, bet ne
pārpildīta.
Ne pārāk jūtīgi sintētiskie materiāli: ne vairāk kā 2/3
tilpnes.
Jūtīgi materiāli, smalkā veļa un vilna: ne vairāk kā
puse tilpnes.
Pirms ievietot veļu veļas mašīnā:
•
Jāsaremontē visi plīsumi un caurumi.
•
Jāpiešuj atirušās pogas.
•
Jāaizver rāvējslēdzēji.
•
Jāiztukšo un jāaizver kabatas. Tādi priekšmeti
kā adatas, skavas, saspraudes u.tml. var izraisīt veļas
mašīnas bojājumus un sabojāt mazgājamo veļu.
Bojājumi, ko izraisījuši augstākminētie iemesli,
neietilpst veļas mašīnas izgatavotāja dotajā garantijā.
Mazgāšanas līdzeklis un piedevas.
Mazgāšanas rezultāts lielā mērā ir atkarīgs no tā,
kādu veļas mazgāšanas līdzekli Jūs lietojat un vai Jūs
pareizi veicat tā dozēšanu. Krāsaino audumu, smalkās
veļas un vilnas mazgāšanai izstrādāti speciāli
mazgāšanas līdzekļi.
Izmantojiet tikai mazgāšanas līdzekļus, kuriem ir laba
kvalitāte un kuri ir paredzēti veļas mašīnām.
Vienmēr sekojiet mazgāšanas līdzekļa izgatavotāju
dotajiem norādījumiem, kas attiecas uz mazgājamās
veļas daudzumu, tās netīruma pakāpi, kā arī uz ūdens
cietību. Tuvāk par ūdens cietību skat. nodaļā "Veļas
mašīnas atkaļķošana". Ja neesat pārliecināti par ūdens
cietību, pajautājiet sava rajona pašvaldībā.
Ja Jūs pieliksiet pārāk maz mazgāšanas līdzekļa, veļa
netiks izmazgāta pietiekoši tīri, respektīvi, uz tās būs
redzami pelēki traipi un nospiedumi no veļas mašīnas
tilpnes, kā arī veļas mašīnā veidosies nepatīkamas
smakas. Savukārt, mazgāšanas līdzekļa pārdozēšana
nelabvēlīgi iedarbojas uz apkārtējo vidi, jo arī
mazgāšanas līdzekļos, kuri satur vielas, kas bioloģiski
noārdās, ietilpst komponenti, kas lielā daudzumā ir
kaitīgi vides ekoloģiskajam līdzsvaram.
Vienmēr pārbaudiet, vai temperatūra, kas norādīta uz
apģērba etiķetes, atbilst tai, kurā Jūs gatavojaties šo
apģērbu mazgāt. Ja audums tiek mazgāts augstākā
temperatūrā nekā paredzēts, tas var sakrāšoties.
10
Koncentrētie mazgāšanas līdzekļi.
Nepildiet
mazgāšanas
līdzekļa
izgatavotāja
dozēšanas daudzumu veļas mašīnā.
Šī veļas mašīna var sasniegt vislabāko mazgāšanas
rezultātu, izmantojot minimālu ūdens daudzumu. Tomēr
pastāv risks: ka mazgāšanas līdzeklis galvenajā
mazgāšanas reizē neizšķīst pilnībā un saglabājas uz
auduma arī pēc mazgāšanas, ja tas iepildīts par daudz.
Šķidrie mazgāšanas līdzekļi.
Šķidros mazgāšanas līdzekļus ērti var izmantot,
mazgājot veļu pie pazeminātas un vidējas temperatūras,
kā arī, izvēloties programmas bez iepriekšējas
mazgāšanas.
Šķidros
nodalījumā
mazgāšanas
līdzekļus
jāiepilda
rezervuāra
tieši pirms programmas uzsākšanas.
Šķidrie skalošanas līdzekļi.
Eventuālās piedevas, piemēram, skalošanas līdzekļi,
jāiepilda nodalījumā
. Lietojot skalošanas līdzekļus,
iespējams izvairīties no statiskās elektrības rašanās
apģērba gabalos, kas ir sevišķi svarīgi, ja veļa tiek žāvēta
veļas žāvētājā.
Dozēšana jāveic saskaņā ar skalošanas līdzekļa
izgatavotāja dotajiem norādījumiem
VEĻAS MAŠĪNAS EKSPLUATĀCIJA
1. Veļas ievietošana.
Atveriet durtiņas.
Ievietojiet veļu tilpnē
Aizveriet durtiņas.
2. Mazgāšanas līdzekļa iepildīšana.
Izvelciet mazgāšanas līdzekļa atvilknīti.
Iepildiet tādu daudzumu mazgāšanas līdzekļa., kas
atbilst mazgājamās veļas daudzumam galvenās
mazgāšanas nodalījumā.
Ja
Jūs
esat
izvēlējušies
programmu
ar
priekšmazgāšanu, zināmu daudzumu veļas pulvera
4. Veļas mašīnas ieslēgšana.
Nospiediet ieslēgšanas / izslēgšanas pogu
, lai
ieslēgtu veļas mašīnu. Iedegas darbības kontrolspuldze.
5. Nepieciešamās programmas
izvēle.
Pagrieziet programmu regulatoru vajadzīgajā pozīcijā.
iepildiet arī nodalījumā
3. Skalošanas līdzekļa
pievienošana.
Iepildiet skalošanas līdzekli nodalījumā ar
apzīmējumu
, nepārsniedzot maksimālā līmeņa
atzīmi. Aizveriet atvilknīti.
6. Centrifūgas ātruma izvēle vai
centrifūgas anulēšana
Nospiediet pogu
un izvēlieties centrifūgas
darbības ātrumu vai anulējiet centrifūgu ar
Iedegsies attiecīgā kontrolspuldze.
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
11
7. Nepieciešamo papildus funkciju
izvēle.
Izvēlieties nepieciešamo funkciju
attiecīgā (-s) kontrolspuldze (-es).
(-as).
10. Programmas pabeigšana.
Veļas mašīna izslēdzas automātiski.
Iedegas
Ja izvēlēta skalošanas pauzes funkcija
kontrolspuldze, kas atrodas pie "starta / pauzes" pogas,
mirgo. Tas nozīmē, ka, pirms atvērt durtiņas, no veļas
mašīnas jāatsūknē ūdens.
Veļas mašīna ir aprīkota ar drošības blokējumu, kas
paredz, ka nebūs iespējams atvērt durtiņas, kamēr
notiek programmas izpilde. Tikai tad, kad kontrolspuldze
ir nodzisusi, ir iespējams atvērt durtiņas.
Durtiņu bloķējuma indikācija tiek nodrošināta arī ar to,
ka iedegas kontrolspuldze "aizvērts" . Programmu
regulators jāpagriež pozīcijā "O".
Lai izslēgtu veļas mašīnu, vienu reizi jānospiež
8. Programmas izpildes
uzsākšanas aizkavēšana.
Ja Jūs vēlaties, lai programmas izpilde tiktu uzsākta
vēlāk, pirms programmas startēšanas jānospiež
izpildes uzsākšanas aizkavēšanas poga
Pēc tam
jānospiež "starta / pauzes" poga. Veļas mašīna uzsāk
noregulētā laika skaitīšanu atpakaļ stundās
ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis
. Darbības
kontrolspuldze nodziest.
Jāizņem noveļas mašīnas izmazgātā veļa.
Pārbaudiet, vai tilpne ir pavisam tukša: ja tajā palicis
kāds veļas gabals tas nākošajā mazgāšanas reizē var
tikt sabojāts (piemēram, sarauties, ja ir nepiemēroti
augsta mazgāšanas temperatūra) vai izraisīt citu
apģērba gabalu bojājumus, piemēram, sakrāsošanos.
Ja Jūs šajā reizē vairāk neko nemazgāsiet, aizveriet
ūdens krānu un aiz drošības apsvērumiem atvienojiet
veļas mašīnu no elektriskā tīkla.
Atstājiet durtiņas pavērtas: lai no veļas mašīnas
tilpnes varētu iztvaikot tur atlikušais mitrums.
9. Programmas izpildes uzsākšana.
Lai
uzsāktu
noregulētās
programmas
izpildi,
jānospiež "starta / pauzes" poga
. Nepārtraukti deg
durtiņu bloķēšanas kontrolspuldze, lai norādītu, ka
durtiņu atvēršana nav iespējama.
Tiek uzsākta programmas izpilde.
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
12
PROGRAMMU PĀRSKATS
Mazgāšanas programmas.
Josla
Papildus funkcijas Veļas
daudz.
max
Patēriņa vērtības
Programma/
temperatūra
Program mās
apraksts
Programmas
norises secība
Gaiši zils
95°C
Baltā veļa
Galvenā mazgāšana 95°C 3
skalošanas Parastā
izgriešana centrifūgā
Gaiši zils
E
Baltā veļa
Ekonomiskā
programma
Galvenā mazgāšana 60'C 3 Priekšmazgāšana Papildus
skalošanas Parastā
skalošana Skalošanas
izgriešana centrifūgā
pauze Bioloģiskā
Centrifūgas apgriezienu
skaita regulēšana
5kg
1.3
44
130
Gaiši zils
60°C**
Krāsainā veļa
(nekrāsojas)
Galvenā mazgāšana 60"C 3
skalošanas Parastā
izgriešana centrifūgā
5kg
0.95
44
130
Gaiši zils
30°C-40°C
50°C
Krāsainā veļa
(krāsojas)
Galvenā mazgāšana 30°Cl
40 'C-50"C vai aukstā ūdenī 3
skalošanas Parastā
izgriešana centrifūgā
5 kg
0.6
44
115
Dzeltens
30°C-40°C
50°C-60°C
Sintētiskie
materiāli
Galvenā mazgāšana 30°C- priekšmazgāšana paātrinātā
C
40°C-50 'C-60=C vai aukstā
programma papi!dus
ūdenī 3 skalošanas Saudzīgā
skalošana Skalošanas
izgriešana centrifūgā
pauze Bioloģiskā
Centrifūgas apgriezienu
skaita regulēšana
2kg
0.8
60
85
Melns
30°C-40°C
Smalkā veļa
Galvenā mazgāšana 30°C- priekšmazgāšana paā trina
tā programma Papildus
40°C 3 skalošanas Saudzīgā
izgriešana centrifūgā
skalošana Skalošanas
pauze Centrifūgas
apgriezienu skaita
regulēšana
2kg
0.5
53
60
Melns
30°C-40°C
Vilnas
zstrādājumi
1 kg
0.35
40
50
3
Galvenā mazgāšana 30' C40°C vai aukstā ūdenī 3
skalošanas Saudzīgā
izgriešana centrifūgā
Priekšmazgāšana
Paātrinātā programma
Papildus skalošana
Skalošanas pauze
Bioloģiskā Centrifūgas
apgriezienu skaita
regulēšana
Priekšmazgāšana
paātnnātā programma
Papildus skalošana
Skalošanas pauze
Bioloģiskā Centrifūgas
apgriezienu skaita
regulēšana
Priekšmazgāšana
Paātrinātā programma "apiiclus skalošana
Skalošanas pauze
Bioloģiskā Centrifūgas
apgriezienu skaita
regulēšana
Skalošanas pauze
Centrifūgas apgriezienu
skaita regulēšana
5kg
Ener- Ūdens Laiks
ģija
(litri) (min.)
kWh
1.9
48
135
* Patēriņa vērtības, kas iekļautas pārskatos par atsauces programmu izpildi. Reālais patēriņš ir atkarīgs no
mazgājamās veļas daudzuma, veļas veida, ūdens un telpas temperatūras. Vērtības izriet no augstākās (siltākās)
ūdens temperatūras, kāda iespējama katrai programmai.
** Tās atsauces programma ir krāsainās veļas mazgāšana ar 60°C temperatūru atbilstoši direktīvām 92/75/EG.
Enerģijas taupīšana.
Ja veļa ir tikai nedaudz netīra, Jūs varat baltās veļas mazgāšanas programmas ar 95° temperatūru vietā izvēlēties
ekonomisko programmu. Programmas izpildes laiks ir tāds pats.
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
13
PROGRAMMU PĀRSKATS
Speciālās programmas.
Josla
Programma/
temperatūra
Zila
Program mās
apraksts
Programmas
norises secība
Mērcēšana
Mērcēšana
40°C
Skalošanas pauze Ūdens
atsūknēšanai
jānospiež
"starta / pauzes" poga Pēc
18
stundu
ilgas
mērcēšanas ūdens tiek
atsūknēts automātiski
5 kg
0.5
18
30
Skalošanas
3
skalošanas
ar Papildus
skalošana
skalošanas
līdzekli Skalošanas
pauze
Izgriešana centrifūgā
Centrifūgas apgriezienu
skaita regulēšana
2 kg
0.15
35
45
Skalošana ar
speciālu
līdzekli
1 skalošana ar skalošanas Skalošanas
pauze
līdzekli
Izgriešana Centrifūgas apgriezienu
centrifūgā
skaita regulēšana
5 kg
-
15
18
/
-
-
3
Centrifūgas apgriezienu
skaita regulēšana
5 kg
-
-
10
Galvenā mazgāšana 30'C Skalošanas
pat.ze
2 skalošanas izgriešana Centrifūgas apgriezienu
centrifūgā
ar
700 skaita regulēšana
apgriezieniem minūtē
2 kg
0.25
38
30
A
Zila
B
Zila
C
Zila
Zila
Zila
D
Ūdens
atsūknēšana
F
Izgriešana
centrifūgā
G
Mini
orogramma
0
Nulles
pozīcija
Noregulētās programmas
dzēšana (anulēšana)
Papildus funkcijas
Veļas
Patēriņa vērtības
daudz.
max Ener- Ūdens Laiks
(litri) (min.)
ģija
kWh
-
-
-
* Patēriņa vērtības, kas iekļautas pārskatos par atsauces programmu izpītai. Reālais patēriņš ir atkarīgs no
mazgājamās veļas daudzuma, veļas veida, ūdens un telpas temperatūras.
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
14
APĢĒRBU KOPŠANAS SIMBOLI
MAZGĀŠANA
Izstrādājumu
drīkst vārīt
Mazgājoša
šķidruma t°
'līdz 60°
Mazgājoša
šķidruma t° 'līdz
40°
Mazgājoša
šķidruma t°
līdz 30°
Mazgāšana ar
rokām
Mazgāt
nedrīkst
saudzīga
BALINĀŠANA
Balināšana aukstā ūdenī
GLUDINĀŠANA
Gludvirsmas t° līdz
200°C
ĶĪMISKĀ
TĪRĪŠANA
Ķīmiskā tīrīšana
jebkura šķīdinātajā
Balināt nedrīkst
Gludvirsmas t° līdz 150°C Gludvirsmas t° līdz
100°C
Ķ.t. benzīna,tīra spirtā,
perhloretilēnā,
R111 un R113
Ķ.t. benzīnā.tīrā
spirtā,perhloretilēn
ā, R113
Nav gludināms
Nav ķīmiski tīrāms
normāla t0
ŽĀVĒŠANA
Žāvēšana,
Žāvēšana uz
līmeniski pakarot
drēbju
pakaramā
Žāvēšana
notecinot
APKOPE UN TĪRĪŠANA
Veļas mašīnas korpusa tīrīšana.
Veļas mašīna no ārpuses jātīra, izmantojot maigu
mazgāšanas līdzekli un mīkstu lupatiņu. Pēc tam
jānoslauka ar tīru ūdeni un jānosusina.
Svarīgi! Neizmantojiet asus materiālus vai
tīrīšanas līdzekļus, kuru sastāvā ir šķīdinātājs.
zemā t0
liekams žāv Iekārtā
Nav liekams žāv. iekārtā
Kad nepieciešams veikt tīrīšanu, izvelciet atvilknīti
noveļas mašīnas, nospiežot fiksatoru, kas atrodas
augšpusē, kreisajā malā.
Lai atvieglotu tīrīšanas procesu, iespējams noņemt
skalošanas līdzekļa nodalījuma augšējo daļu.
Atvilknītes atveres tīrīšana.
Mazgāšanas līdzekļa atvilknītes
tīrīšana.
Pēc
zināma
laika
mazgāšanas
līdzeklis
un
skalošanas līdzeklis izveido atvilknītē nogulsnes. Tāpēc
pēc regulāriem laika intervāliem jāveic atvilknītes
tīrīšana, izskalojot to ar ūdeni.
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
Mazgāšanas līdzeklis var nogulsnēties arī atvilknītes
atverē.
Tīrīšanu iespējams veikt, piemēram, izmantojot vecu
zobu birsti. Pēc tam, kad tīrīšana pabeigta, atvilknīte
jāieliek atpakaļ vietā un jāveic skalošanas programma
bez veļas.
15
Atsūknēšanas sietiņa tīrīšana.
Sietiņā tiek savāktas pūkas, diegu gali un šķiedras
daļiņas, kas mazgāšanas laikā atdalās no veļas.
Regulāri jāpārbauda, vai sietiņš ir tīrs, lai neaizsērētu
veļas mašīnas ūdens atsūknēšanas kanāls.
Sietiņa regulārā tīrīšana jāveic sekojošā veidā:
1. Jāatver mazais vāciņš, kas aizsedz sietiņu.
2. Jānovieto zem sietiņa bļodu un, pagriežot pa
kreisi, sietiņš jāizskrūvē.
3. Jāizņem sietiņš.
4. Kārtīgi izmazgājiet
sietiņu zem tekoša ūdens strūklas
5. Jāievieto sietiņš atpakaļ vietā un jāaizver vāciņš.
Ūdens padeves caurules filtra
tīrīšana.
mēnesi. Šāda veida Jūs varēsiet izvairīties no pelējuma
un nelabas smakas veidošanās veļas mašīnas tilpnē.
Iepildiet mazgāšanas līdzekli normālā daudzumā un
bez veļas iedarbiniet kādu no mazgāšanas
programmām tik augstā temperatūrā, cik vien iespējams
(95°).
Veļas mašīnas atkaļķošana.
Ja ūdens cietības līmenis pārsniedz 7°dH, veļas
mašīnas atkaļķošana jāveic vismaz 4 reizes gadā.
Kaļķa nogulsnes, kas izveidojas uz sildelementa, var
ievērojami saīsināt veļas mašīnas mūžu. Mazgāšanas
līdzekļa vietā iepildiet apmēram 1,5 dl citronskābes un
iedarbiniet programmu bez veļas ar iespējami augstu
temperatūru.
(Painteresējieties pašvaldībā, kāda ir Jūsu izmantotā
ūdens cietība).
Pasākumi pret aizsalšanu.
Ja Jūsu veļas mašīna pakļauta sasalšanas riskam
(novietota vietā, kur temperatūra atrodas zem 0°),
jāveic sekojoši pasākumi:
1. jāaizver ūdens krāns un jānoņem no krāna ūdens
padeves caurule;
2. jāievieto ūdens padeves un atsūknēšanas caurules
grīdas notekā vai izlietnē:
3. jāizvēlas kāda ūdens atsūknēšanas programma
"D" un jādarbina tā līdz beigām.
4. jāpievieno ūdens padeves un atsūknēšanas
caurules atpakaļ vietā;
5. jāpagriež programmu regulators pozīcijā "O";
6. jānospiež ieslēgšanas / izslēgšanas slēdzis (l), lai
izslēgtu veļas mašīnu.
Tādējādi Jūs būsiet novērsuši risku, kas saistīts ar
iespēju, ka caurulēs palikušais ūdens var sasalt.
Veļas mašīnas avārijas
iztukšošana.
Ja Jums kaut kāda iemesla dēļ nepieciešams iztukšot
veļas mašīnu manuālā veidā, jārīkojas sekojoši:
1. Jāpārtrauc strāvas padeve veļas mašīnai.
Ja Jūs pamanāt, ka veļas mašīnas piepildīšana ar
ūdeni aizņem vairāk laika nekā parasti, nepieciešams
pārbaudīt, vai nav aizsērējis ūdens padeves caurules
filtrs.
Jāaizver ūdens krāns un jānoskrūvē no krāna ūdens
padeves caurule. Pēc tam jāizvelk filtrs, izmantojot
knaibles, un jāiztīra tas, piemēram, ar zobu birsti. Pēc
tīrīšanas filtrs jāieliek atpakaļ vietā un ūdens padeves
caurule kārtīgi jāpieskrūvē pie ūdens krāna.
2. Jāaizver ūdens krāns.
3. Jāpagaida, līdz atdziest mazgāšanas ūdens, kas,
iespējams, jau ir uzsildīts.
4. Jāievieto ūdens atsūknēšanas caurule grīdas
notekā vai izlietnē.
Gadījumā, ja veļas mašīnas novietojuma dēļ nav
iespējams noskrūvēt cauruli, izskrūvējiet sietiņu un
ļaujiet ūdenim iztecēt par turieni.
Veļas mašīnas tīrīšana.
Ja Jūs bieži veicat mazgāšanu pie pazeminātas
temperatūras vai lietojat ļoti nelielu daudzumu
mazgāšanas līdzekļa, Jums jāveic veļas mašīnas
tīrīšana vairākas reizes
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
16
KO DARĪT, JA…
Šeit Jums tiks dota informācija, kas palīdzēs pašu
spēkiem mēģināt novērst eventuālos veļas mašīnas
darbības traucējumus, pirms Jūs griežaties pēc
palīdzības
pie
klientu
apkalpošanas
dienesta
darbiniekiem.
Kad veļas mašīna ir ieslēgta, darbības traucējumu
gadījumos mirgo trauksmes kontrolspuldze, kas atrodas
pie "starta / pauzes" pogas, un kāda no sekojošām
kontrolspuldzēm, ar bojājuma kodu:
- E10 +
: piemēram, nav atvērts ūdens krāns. Skat.
tālāk tabulā.
- E20 +
piemēram, pārlocījusies ūdens
atsūknēšanas caurule vai aizsērējis sietiņš. Skat. tālāk
tabulā.
- E40 +
Nav kārtīgi aizvērtas veļas mašīnas
durtiņas.
Traucējuma veids
Novēršana
Veļas mašīna neuzsāk darboties
• Vai drošinātāji nav bojāti?
• Vai kontaktdakša kārtīgi ievietota sienas rozetē?
• Vai veļas mašīnas durtiņas ir aizvērtas kārtīgi? (E40)
• Vai ir atvērts ūdens krāns (E10)?
• Vai ir pareizi noregulēta programma?
• Vai ir nospiesta "starta / pauzes" poga7
Veļas mašīnā netiek iepildīts ūdens
• Vai ir atvērts ūdens krāns?
• Vai krānā ir ūdens?
• Vai ir pietiekošs ūdens spiediens? (E10) »
• Vai nav piespiesta vai pārlocīta ūdens padeves caurule? (E10
• Vai nav aizsērējis ūdens padeves caurules filtrs? (E10)
• Vai veļas mašīnas durtiņas ir aizvērtas kārtīgi7 (E40)
Veļas mašīnā tiek iepildīts ūdens, bet tas
uzreiz tiek arī atsūknēts
• Vai ūdens atsūknēšanas caurule ir novietota pareizi? Pirms
pievienošanas notekai caurulei vispirms ir vismaz 60 cm jāiet
uz augšu.
No veļas mašīnas netiek atsūknēts ūdens /
nedarbojas centrifūga
• Vai atsūknēšanas šļūtene ir novietota brīvi un nav pārlocīta?
(E20)
• Vai nav aizsērējis atsūknēšanas sietiņš?
Tas jātīra regulāri (E20).
• Vai Jūs neesat izvēlējušies programmu, kurā atsūknešana
un izgriešana centrifūgā neietilpst?
Veļas mašīna vibrē /rada nepierastu troksni
• Vai ir noņemti visi transportēšanas drošinājuma elementi?
• Vai veļas mašīna ir novietota stabili, uz gludas virsmas7
• Vai starp veļas mašīnu un sienu vai blakus esošajām
mēbelēm ir pietiekošs daudzums brīvas telpas?
• Vai veļas mašīnā nav ievietots pārāk liels daudzums veļas7
• Vai veļas sadalījums tilpnē ir vienmērīgs?
Ūdens iztek uz grīdas
• Vai ir pareizi veikta mazgāšanas līdzekļa dozēšana? (pārāk
liels mazgāšanas līdzekļa daudzums var radi ļoti daudz putu,
kas iet pāri tilpnes malām).
• Vai mazgāšanas līdzeklis, kuru Jūs lietojat, ir paredzēts veļas
mašīnām?
• Vai mazgāšanas līdzekļa atvilknīte ir iztīrīta un nav
aizsērējusi? • Vai ūdens atsūknēšanas caurule ir piestiprināta
kārtīgi?
• Vai ūdens noteces sietiņš pēc tīrīšanas ir kārtīgi nostiprināts
vietā?
• Vai caurule ir kārtīgi noblīvēta? Vai kādā no savienojumiem
vai pie krāna nav sūces?
• Vai nenotiek programmas izpilde?
• Vai durtiņas nav bloķētas? To atvēršana ir iespējama tikai
tad, kad nodziest durtiņu kontrolspuldze.
• Vai veļas mašīna neatrodas ūdens sildīšanas fāzē, vai ūdens
līmenis neatrodas virs durtiņu apakšējās malas?
Nav iespējams atvērt veļas mašīnas durtiņas
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
17
Traucējuma veids
Novēršana
• Tiek lietots pārāk mazs daudzums mazgāšanas fidzekļa,
• Pārāk bieži tie izmantota 40°C programma, bet pārāk reti programma ar 60°'95°C temperatūru
• Veļas mašīna ilgu laiku nav lietota. Kas jādara? Jāizpilda
mazgāšanas programma ar normālu mazgāšanas līdzekļa
daudzumu un 95°C bez veļas.
Netiek uzsākta veļas izgriešana centrifūgā vai • Veļas mašīnas elektroniskā kontroles sistēma, kas rūpējas
pārvēlas vienmērīgu sadalījumu, reaģē uz nepareizu veļas
veļa pēc programmas izpildes pabeigšanas
izvietojumu. Veļas sadalīšana notiek, pateicoties tam, ka tilpne
nav izgriezta kārtīgi
maina rotācijas virzienu, bet izgriešana centrifūgā tiek uzsākta
pretējā virzienā. Tas var atkārtoties vairākas reizes, līdz vairāk
nav nestabilitātes, un ir iespējams veikt normālu izgriešanu
centrifūgā. Fāze, kad veļa tiek sadalīta, ilgst apmēram 15
minūtes. Ja veļa pēc šīs fāzes joprojām nav sadalīta vienmērīgi,
centrifūgas apgriezienu skaits samazinās.
Veļas mašīnā veidojas nepatīkamas smakas
Neparasti trokšņi
• Veļas mašīnai ir citādāka darbības sistēma, nekā līdzšinējām
veļas mašīnām, tāpēc arī tās radītais troksnis atšķiras. Šī jaunā
sistēma nodrošina pakāpeniskāku startu un vienmērīgāku veļas
sadalījumu tilpnē laikā, kad darbojas centrifūga. Līdz ar to tiek
uzlabota stabilitāte.
Tilpnē nav saskatāms ūdens
• Tas ir pilnīgi normāli veļas mašīnām, kuras izmanto DIRECT
SPRAY tehniku
Mazgāšanas rezultāts nav apmierinošs
• Vai mazgāšanas līdzeklis, kuru Jūs lietojat, ir paredzēts veļas
mašīnām?
• Noteikti traipi pirms mazgāšanas nav īpaši apstrādāti
paredzētajā veidā
• Vai izvēlētā programma un temperatūra atbilst veļas veidam?
• Vai veļas mašīna nav pārslogota?
• Parasti šai problēmai cēloņi meklējami mazgāšanas līdzekļu
sastāvā, kurā ietilpst nešķīstoši komponenti. Mazgāšanas
līdzekļa atliekas uz auduma vēl nebūt neliecina par to, ka slikti
veikta skalošana. Audums jānotīra ar suku vai jāizpurina. Ja
nepieciešams, veiciet atkārtotu skalošanu.
Pēc mazgāšanas uz veļas palikušas
mazgāšanas līdzekļa atliekas
Pēc pēdējās skalošanas redzamas putas
• Modernie mazgāšanas līdzekļi var veidot putas arī pēc
pēdējās skalošanas, taču tas neietekmē pašu mazgāšanas
rezultātu.
Klientu apkalpošana un rezerves daļas.
Pirms griezties pēc palīdzības pie klientu
apkalpošanas dienesta darbiniekiem, izlasiet lietošanas
instrukciju un norādījumus, kas doti nodaļā pārvēlas
mašīnas darbības traucējumu novēršanu saviem
spēkiem.
Ja tiek klientu apkalpošanas dienests tiek izsaukts
sakarā ar kādu no traucējumiem, kas ietverti
iepriekšminētajā tabulā, izsaukums nebūs bezmaksas
arī iekārtas garantijas laikā.
Tas pats attiecas arī uz gadījumiem, kad darbības
traucējumi radušies sakarā ar nepareizu iekārtas apkopi
vai izmantošanu.
Kad Jūs izsaucat servisa darbiniekus vai pasūtāt
rezerves daļas, norādiet, lūdzu, veļas mašīnas
ražošanas numuru un modeļa numuru. Šo informāciju
Jūs atradīsiet uz iekārtas datu plāksnītes.
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
Modelis Nr
Ražošanas Nr.
Sērijas Nr
Pirkuma datums:
___________________
___________________
___________________
___________________
18
TEHNISKIE RAKSTURLIELUMI
Platums
60 cm
Augstums
85 cm
Biezums
58 cm
Spriegums
220-230V/50HZ
Maksimālais patēriņš
2200 W 10 A
Minimālais
5 N/cm2
Maksimālais
80 N/cm2
Parastā veļa
5 kg
Sintētiskie materiāli / smalkā veļa
2kg
Vilna
1 kg
Maksimālais
1200 apgr./min. (EW 1275 F)
1400 apgr./min. (EW 1475 F)
1600 apgr./min (EW 1675 F)
Izmēri
Elektropieslēgums
Ūdens spiediens
Ieteicamais maksimālais veļas
daudzums
Centrifūgas apgriezienu skaits
Šī iekārta atbilst Eiropas Kopienas direktīvam
• Nr. 73/23/EVVG;
• Nr. 89/336/EVVG (ieskaitot izmaiņas 92/31/EVVG). Mēs saglabājam tiesības izdarīt izmaiņas.
UZSTĀDĪŠANA UN PIESLĒGŠANA
Izsaiņošana.
\ Nolieciet iepakojuma materiālu vietā, kur tas nav
pieejams maziem bērniem!
Piederumi.
Pārejas savienojums %" - V*
Filtrs, kas jāiemontē starp ūdens padeves cauruli un
ūdens krānu.
Transporta drošinājums.
3. Starp veļas mašīnu un grīdu ielieciet nedaudz
putuplasta.
4. Noņemiet putuplasta polsterējumu no motora un
atbrīvojiet abus plastmasas maisiņus, noņemot līmlentu.
5. Uzmanīgi izvelciet labās puses plastmasas maisiņu
(1) ar putuplasta bloku, pavelkot to uz veļas mašīnas
vidusdaļu. Pēc tam izņemiet.
6. Uzmanīgi izvelciet kreisās puses plastmasas maisiņu
(2) ar putuplasta bloku, pavelkot to uz veļas mašīnas
vidusdaļu. Pēc tam izņemiet.
Pirms veļas mašīnas ekspluatācijas uzsākšanas
tā jāatbrīvo nodrošinājuma elementiem, kas paredzēti, lai
transportēšanas laikā iekārtai nenodarītu bojājumus.
1. Atskrūvējiet skrūvi veļas mašīnas aizmugurē, labajā
pusē, izmantojot uzgriežņu atslēgu.
2.
Novietojiet veļas mašīnu ar aizmuguri uz leju un
pārbaudiet, vai caurules nav piespiestas.
7.
Noņemiet
poliestera
paliktni, paceliet veļas mašīnu vertikāli un atskrūvējiet
atlikušās divas skrūves tās aizmugurē.
8. Izņemiet trīs plastmasas distancerus un aizveriet trīs
atveres ar plastmasas tapām, kas atrodas veļas mašīnas
aizmugurē.
Uzmanību! Saglabājiet transportēšanas nodrošinājumu
gadījumam, ja veļas mašīna vēlāk jāpārved uz citu vietu.
Novietojums.
Veļas mašīnu nedrīkst novietot pārāk tuvu sienai vai
mēbelēm.
Centrifūgas darbības laikā zināma vibrācija uzskatāma
par normālu parādību, sevišķi, ja iekārta uzstādīta vietā,
kur irļodzīga un nestabila grīda, kas tomēr nebūtu
ieteicams.
kas piemēroti šim nolūkam. Ūdens spiedienam
jābūt 50 līdz 800 kPa (0,5-8 kp/cm2).
Svarīgi: Neaizmirstiet ievietot savienojumā gumijas
blīvējumu "A" un pāreju %" - Vz (ja tas nepieciešams).
Ūdens padeves cauruli nedrīkst pagarināt: ja tā ir
pārīšu, tā jānomaina pret citu, garāku augstspiediena
cauruli. -
Veļas mašīnu nedrīkst novietot uz cokola,
pamatnes vai tamlīdzīgām virsmām, pretējā gadījumā
pastāv risks, ka tā centrifūgas darbības laikā var
sasvērties vai apgāzties.
Ja ūdens padeves krāns, noteka vai elektroenerģijas
padeve neatrodas pietiekoši tuvu veļas mašīnai, jāgriežas
pēc palīdzības pie attiecīgā instalācijas speciālista, lai
iebūvētu nepieciešamajā atstatumā ūdens padevi, noteku
vai kontaktu.
Pieslēgšana kanalizācijai.
Ja veļas mašīna tiek novietota vietā, kur pastāv risks, ka
Noteces cauruli iespējams novietot trīs dažādos
temperatūra var pazemināties zem 0°, jāveic drošibas veidos:
pasākumi.
- uz izlietnes malas: šajā gadījumā galvenā
uzmanība jāpievērš tam, lai caurule, pateicoties ūdens
Līmenošana.
plūsmai, nevarētu noslīdēt no izlietnes malas. To var
nostiprināt, piemēram, pie sienā iestiprināta āķīša,
krāna vai tml.
Veļas mašīna, lai tā darbotos nevainojami, jānovieto uz
gludas un līdzenas virsmas. Lai nodrošinātu stabilu
novietojumu, jāveic veļas mašīnas līmeņošana, izmantojot
regulējamās kājiņas.
- pie grīdas notekas: piestipriniet pie sienas cauruli,
60-80 cm augstumā no grīdas, un savienojiet ar to
Pieslēgšana ūdensvadam.
atsūknēšanas cauruli. Noteces caurules galam jābūt
Veļas mašīna tiek piegādāta kopā ar ūdens padeves ventilējamam, t.i., tās iekšējam diametram jābūt
cauruli, kas piestiprināta tās aizmugurē Cauruli iespējams vismaz 40 mm. Pārbaudiet, vai caurule nofiksēta
pagriezt pa labi vai pa kreisi, atkarībā no tā, kur atrodas kārtīgi!
ūdens krāns.
Atveriet savienojumu un pagrieziet cauruli vēlamajā
stāvoklī. Pēc tam kārtīgi pievelciet uzgriežņi, lai novērstu
iespēju, ka gar savienojumu varētu sūkties ūdens.
Uzmanību! Arī tad, ja Jums nav nepieciešamības mainīt
caurules stāvokli, pārbaudiet, vai uzgrieznis ir pievilkts
kārtīgi.
Ūdens padeve notiek no aukstā ūdens krāna.
Pieslēgšanu
jāuztic
kompetentam
ūdensapgādes
uzņēmuma speciālistam. Pieslēguma vietā jābūt
aizgriežamam krānam. Veikalā iespējams nopirkt dažādus
krānus un komplektus,
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
- pie šifona: ja Jūs pieslēdzat ūdens atsūknēšanas
cauruli izlietnes notekai, caurules galā jāizveido
piltuve, lai veļas mašīna tiktu iztukšota bez
aizķeršanās.
Ūdens noteces caurule ir 170 cm gara, un to
iespējams pagarināt līdz 400 cm.
Pagarinājumam izmantojiet cauruli, kuras iekšējais
diametrs ir vismaz tāds pats kā oriģinālajai caurulei un
kuru iespējams attiecīgi savienot.
Vienmēr instalējiet cauruli uz grīdas un tikai pie
pašas notekas paceliet to vismaz 60 cm augstumā,
bet ne augstāk kā 100 cm no iekārtas pamatnes.
20
Pārbaudiet, vai noteces caurulē nav locījumu.
Pieslēgšana elektriskajam tīklam
Iekārta ar elektriskā vada un kontaktdakšas
starpniecību jāpievieno 230 V/10 A vienas fāzes
kontaktam. Novietojot to vannas istabā vai kādā citā
mitrā telpā, jāievēro šādos gadījumos noteiktie
priekšraksti. Iekārtas pieslēgšanu tieši pie elektrotīkla,
bez kontaktdakšas un rozetes, drīkst veikt tikai
kompetents elektriķis.
EW1075; EW1275; EW1475; EW1675
21
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising