Electrolux | EW1277F | User manual | Electrolux EW1277F Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EW1277F Lietotāja rokasgrāmata
Ve¬as mazgåjamå
maßîna
EW 1077 F
EW 1277 F
EW 1477 F
EW 1677 F
Saturs
Jüsu droßîbai ..........................................................................................................................................
Ve¬as maßînas uzstådîßana .................................................................................................................
Bérnu aizsardzîbai ...............................................................................................................................
Lietoßana .............................................................................................................................................
Iekårtas uzstådîßana ...............................................................................................................................
Izpakoßana ..........................................................................................................................................
Iekårtas lîmeñoßana ............................................................................................................................
Èpaßi noteikumi .....................................................................................................................................
Ierîces pievienoßana üdensvadam ......................................................................................................
Iekårtas pieslégßana kanalizåcijai .......................................................................................................
Pieslégßana elektriskajam tîklam .........................................................................................................
Iekårtas apraksts ....................................................................................................................................
Ve¬as maßînas funkciju un taustiñu apraksts ......................................................................................
Kontroles panelis .................................................................................................................................
Padomi un ieteikumi ve¬as mazgåßanai ...............................................................................................
Ve¬as maßînas lietoßana ........................................................................................................................
Ap©érbu kopßanas simboli ....................................................................................................................
Mazgåßanas programmu tabula ............................................................................................................
Tîrîßana un kopßana ...............................................................................................................................
Korpusa tîrîßana ...................................................................................................................................
Ve¬as tvertnes durtiñu blîvéjums ..........................................................................................................
Mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîtes kopßana ............................................................................................
Atsüknéßanas sietiña tîrîßana ..............................................................................................................
Ëdens pievada filtra tîrîßana ................................................................................................................
Ve¬as maßînas avårijas iztukßoßana ....................................................................................................
Pasåkumi pret aizsalßanu ....................................................................................................................
Tehniskie parametri .............................................................................................................................
Ja kaut kas nedarbojas ..........................................................................................................................
3
3
3
3
4
4
4
4
5
5
5
6
7
7
13
15
17
18
20
20
20
20
20
21
21
21
21
22
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå. Tomér, lai varétu güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakam pavadît Jums daΩas minütes, lasot ßo broßüru. Íeit Jüs
atradîsiet prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un kopßanai.
Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
Kå lietot instrukciju
Droßîbas norådîjumi.
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå un tie
palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo informåciju,
kå arî lietot instrukciju.
Norådîjumi un padomi.
2
Dabas aizsardzîbas informåcija.
EW 1077 F - EW 1677 F
JËSU DROÍÈBAI
Òoti svarîgi ir saglabåt lietoßanas instrukciju kopå ar iekårtu turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå, ja
iekårta tiek pårdota vai pårvietota, vienmér pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîbas instrukcija ir
saglabåjusies kopå ar iekårtu, lai jaunais îpaßnieks var iepazîties ar iekårtas funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Íie brîdinåjumi ir minéti droßîbas apsvérumu dé¬.
Tie ir uzmanîgi jåizlasa pirms iekårtas uzstådîßanas un tås lietoßanas.
Ve¬as maßînas uzstådîßana
Lietoßana.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Iekårta ir smaga. Esiet uzmanîgi, to pårvietojot.
Jebkurß mé©inåjums izmainît ve¬as mazgåjamås maßînas tehniskos parametrus vai
iejaukßanås tås darbîbå var büt bîstams Jüsu
dzîvîbai.
Pirms iekårtas lietoßanas, tå pilnîbå jåatbrîvo no
iepakojuma un jånoñem transportéßanas
aizsardzîbas ierîces, pretéjå gadîjumå ve¬as
mazgåjamai maßînai un mébelém var tikt
nodarîti nopietni bojåjumi. Skatiet attiecîgo paragråfu bukletå.
Jebkurus santehnikas darbus, kas nepiecießami
iekårtas pievienoßanai, drîkst veikt tikai kvalificéts santehni˚is.
Jebkuru elektropieslégßanu, kas nepiecießama
ve¬as maßînas uzstådîßanai, drîkst veikt tikai
kvalificéts elektri˚is vai kompetents speciålists.
Péc ve¬as maßînas uzstådîßanas pårbaudiet, vai
tå nav nejaußi novietota uz elektroener©ijas
padeves kabe¬a.
Ja ierîce ir novietota uz paklåjvirsmas, noreguléjiet ve¬as maßînas reguléjamås kåjiñas tå,
lai gaiss var brîvi cirkulét starp tåm un grîdu.
Atbrîvojot iekårtu no transportéßanas skrüvém,
neaizmirstiet atvienot to no elektroener©ijas
padeves avota. Neieslédziet iekårtu tik ilgi,
kamér nebüsiet atbrîvojußi iekårtu no visåm
transportéßanas skrüvém un visas transportéßanas skrüvju lükas nebüs aizvértas.
Bérnu aizsardzîbai
•
•
•
•
•
Iekårta paredzéta tikai pieaugußo lietoßanai.
Bérniem aizliegts rota¬åties ar iekårtu vai tås
kontrolpogåm.
Bérni un måjdzîvnieki var ieråpties tås iekßpusé.
Pirms katras mazgåßanas reizes pårbaudiet
iekårtas tilpni.
Darbîbas laikå ve¬as maßînas durtiñu stikls var
sakarst, tåpéc uzmaniet bérnus, lai tie
neatrastos tås tuvumå.
Iepakojuma materiålu novietojiet bérniem
nepieejamås vietås.
Neuzglabåjiet mazgåjamos lîdzek¬us bérniem
pieejamås vietås!
EW 1077 F - EW 1677 F
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Péc iekårtas lietoßanas, vienmér atvienojiet to
no elektroener©ijas padeves avota un aizveriet
üdens padeves krånu.
Nepårsniedziet pie¬aujamo ve¬as daudzumu
iekårtas tilpné. Ievérojiet instrukcijas, kas sniegtas ßajå lietoßanas pamåcîbå.
Pirms ve¬as ievietoßanas maßînå, pårbaudiet,
vai no tilpnes ir izsüknéts üdens.
Vienmér pårliecinieties, vai neesat atståjußi
ap©érbå ß˚iltavas.
Mazgåjiet tikai to ve¬u, kas ir piemérota
mazgåßanai maßînå. Sekojiet ve¬as raΩotåja
ieteikumiem uz katra drébes gabala.
Pårbaudiet, vai visas kabatas ir tukßas. Tådi
priekßmeti kå monétas, droßîbas adatas,
kniedes un skrüves var izraisît pamatîgus
bojåjumus iekårtai. Aiztaisiet ap©érbu pogas un
råvéjslédzéjus. Nemazgåjiet stipri novalkåtas
vai saplîsußas lietas, vai drébes, kas ir
uzsükußas petroleju, metilspirtu, kråsu,
trihloretilénu un tml. Íådos gadîjumos vispirms
iztîriet traipus, uzgaidiet, lîdz tie pilnîbå iztvaiko
no ve¬as izstrådåjumiem un tikai tad variet ßo
ve¬u mazgåt maßînå.Ve¬as maßînå nedrîkst
mazgåt krüßturus ar stiprinåjuma lokiem.
Lietojiet tikai ieteikto ve¬as mîkstinåtåja daudzumu. Pårdozéßana var sabojåt ve¬u.
DaΩi vatétie un dünu izstrådåjumi, to lielå apjoma dé¬, ir paredzéti mazgåßanai profesionålajås
iekårtås. Pirms Jüs mazgåjiet ßådus izstrådåjumus, rüpîgi izlasiet to raΩotåja norådes.
Kad ve¬as mazgåjamå maßîna netiek lietota,
atståjiet tås durtiñas pusvirus. Tas saglabås
durtiñu blîvîti labå ståvoklî un iekårtas iekßpusé
neveidosies sasmacis gaiss.
Iekårtas darbîbas traucéjumu gadîjumå, nekådå
gadîjumå nemé©iniet iekårtu remontét paßi.
Remontdarbi, kurus veikußi nekvalificéti
speciålisti, var izraisît nopietnus bojåjumus.
Nepiecießamîbas gadîjumå, sazinieties ar
Electrolux pilnvaroto servisa centru. Vienmér
pieprasiet tikai ori©inålas rezerves da¬as.
3
IEKÅRTAS UZSTÅDÈÍANA.
Izpakoßana.
Ir ieteicams saglabåt transportéßanas nodroßinåjumu, jo to var izmantot, ja gadîjumå iekårta ir jåpårtransporté.
7. Aizveriet trîs atveres ar plastmasas tapåm,
kuras Jüs atradîsiet maisiñå kopå ar lietoßanas
pamåcîbu.
Pirms iekårtas lietoßanas uzsåkßanas ir
jånoñem visi transportéßanas stiprinåjumi un iepakojums.
1. Izmantojot uzgrieΩñu atslégas, atskrüvéjiet un
noñemiet labo stiprinåjuma skrüvi ierîces aizmuguré.
Iekårtas lîmeñoßana.
2. Novietojiet iekårtu ar aizmuguri uz leju un pårbaudiet, vai nav saspiestas caurules. Pirms tam
ieteicams novietot starp grîdu un ve¬as maßînas
stüri iepakojuma putuplastu, lai novérstu ߬üteñu
saspießanu.
Lai ve¬as maßîna darbotos nevainojami (nevibrétu,
darbotos klusi un nesasvértos mazgåßanas procesa laikå), tå ir jånovieto uz gludas un lîdzenas virsmas. Lai nodroßinåtu stabilu novietojumu, jåveic
ve¬as maßînas lîmeñoßana. Rüpîgi ar atslégas
palîdzîbu nolîmeñojiet ierîces reguléjamås kåjiñas.
Tomér, novietojot maßînu uz koka grîdas, neliela
vibråcija saglabåsies arî péc nolîmeñoßanas.
3. Izñemiet putuplasta bloku no ve¬as maßînas
apakßas.
4. Uzmanîgi noñemiet polietiléna maisiñus ar putuplasta bloku, pavelkot tos uz ve¬as maßînas
vidusda¬u.
Èpaßi noteikumi.
Ja ve¬as maßîna tiek novietota uz grîdas, kas ir
pårklåta ar paklåju vai kådu citu mîkstu materiålu,
zem iekårtas kåjiñam jåpaliek ciets materiåls. Tådå
veidå mazinåsies troksnis un vibråcija tås darbîbas
laikå. Ievérojiet, ka paliknim ir jåbüt nedaudz
lielåkam par paßas ve¬as maßînas gabarîtiem.
5. Paceliet maßînu vertikåli un izskrüvéjiet påréjås
divas skrüves no ve¬as maßînas aizmuguréjå
pane¬a.
Ve¬as maßînu nedrîkst novietot
paklåjiem vai tepi˚iem ar garu püku.
uz
Péc uzstådîßanas pårliecinieties, ka vajadzîbas
gadîjumå meistaram nebüs apgrütinåta piek¬üßana
iekårtai.
6. Izñemiet trîs plastikåta blîves no caurumiem,
kuros bija skrüves.
4
EW 1077 F - EW 1677 F
Ierîces pievienoßana
üdensvadam.
Novietojot ve¬as maßînu, jåñem vérå tas, ka tås
tuvumå ir jåatrodas:
• AUKSTÅ ËDENS padeves krånam ar caurules
uzgriezni 3/4 üdens padevei,
• Izlietnei vai tießi sienå iebüvétai kanalizåcijas
notekcaurulei ar atveri.
Pirms Jüs pieslédzat ve¬as maßînu, vienmér pårliecinieties,ka no üdens padeves kråna netek
karsts üdens,un ka üdens no kråna tek tîrs.Pretéjå
gadîjumå noteciniet üdeni, lai iztîrîtu üdens
padeves caurules.
Griezieties pie kvalificéta santehni˚a, lai pårbaudîtu
kanalizåcijas sistému sienå.
Ve¬as maßîna tiek piegådåta kopå ar üdens
padeves cauruli, kas piestiprinåta tås aizmuguré.
Atkarîbå no tå, kur atrodas üdens kråns, cauruli var
pagriezt pa labi un pa kreisi.Atveriet savienojumu
un pagrieziet cauruli vélamajå ståvoklî. Péc tam
kårtîgi pievelciet uzgriezni, lai novérstu iespéju, ka
gar savienojumu varétu sükties üdens.
Arî tad, ja Jums nav nepiecießamîbas mainît caurules
ståvokli, pårbaudiet, vai uzgrieznis ir pievilkts kårtîgi.
Izmantojot gumijas blîvîti (A), kas atrodama iekårtå
polietiléna maisiñå, pievienojiet üdens pievada cauruli üdens krånam. Kårtîgi pievelciet uzgriezni.
Iekårtas pieslégßana kanalizåcijai.
Ëdens noteces cauruli ir iespéjams novietot
daΩådos veidos:
• Uz izlietnes malas. Izvéloties ßo veidu, vispirms
pårliecinieties, vai izlietne ir tukßa un vai tajå ir
iespéjama üdens noplüde. Piestipriniet iekårtas
noplüdes cauruli, izmantojot ve¬as maßînas
komplektåcijå esoßo saliekto plastikåta deta¬u.
Ar tås palîdzîbu nostipriniet noplüdes ߬üteni ar
å˚i pie sienas vai ar aukliñu pie kråna. Tådå
veidå tå nevarés nokrist no izlietnes malas.
• Tießi pie grîdas notekas vai pie sifona.
Piestipriniet cauruli pie sienas, 60-90cm augstumå no grîdas un savienojiet to ar atsüknéßanas
cauruli. Noteces caurules galam jåbüt ventiléjamam, t.i. tås iekßéjam diametram jåbüt vismaz
40 mm. Pårbaudiet, vai caurule nofikséta kårtîgi.
EW 1077 F - EW 1677 F
Ja Jums ir nepiecießams üdens noteces cauruli
pagarinåt, atcerieties, ka pagarinåjums nedrîkst
pårsniegt 1.5m un tå iekßéjam diametram ir jåbüt
tådam paßam kå ori©inålajai caurulei, lai tås bütu
iespéjams savienot.
Noteküdens ߬ütene nedrîkst büt saliekusies. Tå
jånovada gar grîdu, piepace¬ot tikai pie notekcaurules.
Uzmanîbu!
Pieslédzot maßînu pie jauna üdensvada vai
üdensvada, kas kådu laiku nav lietots, vienmér noteciniet üdeni, lai iztîrîtu caurules no
iespéjamajiem netîrumiem un nogulsném.
Pieslégßana elektriskajam tîklam.
Elektroener©ijas droßîbas nolükos, iekårtu
drîkst pieslégt tikai iezemétå kontaktligzdå.
Ve¬as maßînas kontaktdakßa ir aprîkota ar
sazeméjumu.
RaΩotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu par
bojåjumiem vai ievainojumiem, ja netiek
ievéroti augståk minétie droßîbas noteikumi.
Ievérojiet:
• Iekårta ar elektriskå vada un kontaktdakßas
palîdzîbu jåpievieno 230V-240V/10A, 50Hz
vienas fåzes kontaktam.
• Jüsu måjas elektrosistémai jåspéj nodroßinåt
maksimålo slodzi (2 kW), ñemot vérå arî citu
iekårtu darbîbu.
• Kontakdakßa jåpievieno ligzdai bez pagarinåtåja, stråvas pårveidotåja vai adaptera.
Nepiecießamîbas gadîjumå nomainiet ligzdu.
5
JËSU JAUNÅ VEÒAS MAÍÈNA.
Jüsu jaunå ve¬as mazgåjamå maßîna, kas ir aprîkota ar DIRECT SPRAY, atbilst visåm jaunåkajåm müsdienu
tehnikas prasîbåm, lai kvalitatîvi izmazgåtu ve¬u ar minimålu elektroener©ijas, üdens un mazgåjamå lîdzek¬a
patériñu.
Tagad ir ekonomiski mazgåt arî nelielu ve¬as daudzumu, jo üdens patériñß tiek automåtiski pieskañots mazgåjamås ve¬as daudzumam un auduma veidam.
•
•
Kopéjais programmu regulators programmåm un temperatürai padara ve¬as maßînas
noreguléßanu ¬oti vienkårßu un értu.
Programmas norises indikåcija ar signålspuldzîtém noråda, kurå mazgåßanas posmå
programma atrodas.
•
•
•
Automåtiska mazgåßanas üdens atdzeséßana lîdz 60 OC pirms ve¬as maßînas iztukßoßanas ietilpst programmå, kurå mazgåßana noris
95 OC. Tas samazina iespéju ve¬ai sarauties.
Speciåla vilnas programma ir paredzéta, lai ar
îpaßu saudzîbu mazgåtu vilnas izstrådåjumus.
Lîdzsvara kontrole novérß ve¬as nevienmérîgu
izkårtojumu tilpné, nodroßinot ve¬as maßînai
stabilitåti centrifügas darbîbas laikå.
IEKÅRTAS APRAKSTS.
1. Mazgåjamå lîdzek¬a atvilknîte.
2. Programmu kartîte.
3. Kontroles panelis.
4. Durtiñu rokturis.
5. Atsüknéßanas sietiñß.
6. Reguléjamas kåjiñas.
Ielådes lükas blo˚éßanas
signålspuldzîte.
Ve¬as mazgåßanas laikå ve¬as ielådes lüka ir
blo˚éta pret tås atvérßanu. Par to, ka tå ir
noblo˚éta, liecina signålspuldzîte, kas atrodas
blakus durtiñu rokturim. Tik ilgi, kamér signålspuldzîte deg, durtiñas ir blo˚étas un tås nav
iespéjams atvért.
Mazgåßanas lîdzek¬a dozators.
Priekßmazgåßanas mazgåßanas lîdzek¬a
dozéßanas nodalîjums.
Pamatmazgåßanas mazgåßanas lîdzek¬a
dozéßanas nodalîjums.
Nodalîjums, kas paredzéts skaloßanas lîdzek¬u
dozéßanai.
6
EW 1077 F - EW 1677 F
VEÒAS MAÍÈNAS FUNKCIJU UN TAUSTIˆU APRAKSTS
Kontroles panelis.
1.Programmu kartiña
Apzîméjumi uz programmu izvéles slédΩa
2. Ieslégßanas/izslégßanas signålspuldzîte.
•
•
Iedegas ierîces darbîbas laikå.
Papildus funkciju pogas
3.Ieslégt/izslégt ON/OFF poga
Atkarîbå no tå, kåda mazgåßanas programma
izvéléta Jüs varat izvéléties papildus fukcijas.
Papildus funkcijas jåizvélas péc tå kad Jüs esat
izvéléjußies mazgåßanas programmu. Péc papildus
funkciju izvéles jånospieΩ START/PAUZE poga.
NospieΩot papildfunkciju pogas, pie katras no tåm
iedegsies signålspuldzîte, kas liecinås par ßîs
papildfunkcijas izvéli. NospieΩot pogu atkårtoti,
attiecîgå signållåmpiña izdzisîs un papildfunkcija
büs atslégta. Ja papildfunkcijas izvéle büs k¬üdaina
vai neiespéjama signåspuldzîte mirgos 2 sekundes
un uz displeja parådîsies paziñojums “Err”.
NospieΩot ßo pogu, ve¬as maßîna tiek ieslégta un
izslégta.
4. Programmu izvéles slédzis
Íai ve¬as maßînai ir pieci programmu sektori, çetri ,
kas paredzéti daΩådiem ve¬as tipiem:
•
•
•
•
kokvilna/linu drånas (gaißi zilais sektors)
sintétika (dzeltenais sektors)
smalkve¬a (melnais sektors)
vilna
(melnais sektors)
un viens sektors speciålajåm programmåm A-G
Lai izvélétos mazgåßanas programmu un temperatüru pagrieziet programmu izvéles slédzi pa labi
vai pa kreisi, atbilstoßi norådém uz ap©érba
eti˚etes, vai arî izvéléties vienu no programmåm no
A lîdz G. Péc mazgåßanas programmas izpildes
pagrieziet programmu izvéles slédzi såkuma ståvoklî “O”
EW 1077 F - EW 1677 F
E - izvéléta ener©iju taupoßa programma;
- üdens mazgåßanas proceså netiks uzslildîts.
5. Priekßmazgåßanas poga.
Ja mazgåjamå ve¬a ir ¬oti netîra Jüs varat izvéléties
mazgåßanas programmu ar priekßmazgåßanu. Tas
nozîmé, ka pirms pamatmazgåßanas ve¬a tiek
izmazgåta 30 OC temperatürå.
Priekßmazgåßanas papildfunkciju nav iespéjams
izvéléties, ja Jüs esat izvéléjußies mazgåßanas
programmu vilnai.
Priekßmazgåßana tiek pabeigta ar îslaicîgu ve¬as
izgrießanu 650 apgr./min., ja Jüs esat izvéléjußies
kokvilnas, lina vai sintétikas mazgåßanas programmu. Ja Jüs esat izvéléjußies smalkve¬as
mazgåßanas programmu, üdens tiks izsüknéts bez
ve¬as izgrießanas.
6. Poga “Izgrießanas izvéle”
.
Ja nepiecießams, Jüs varat mainît mazgåßanas
programmå paredzéto ve¬as izgrießanas åtrumu vai
izvéléties izgrießanas atslégßanas papildfunkciju . Tådå gadîjumå iedegsies attiecîgå signålspuldzîte.
7
Izgrießana
Izgrießamas maksimålais åtrums ir atkarîgs no
mazgåjamås ve¬as auduma. Zemåkuzskaitîtajiem
ve¬as mazgåjamo maßînu mode¬iem ir ßådi ve¬as
izgrießanas åtrumi:
EW 1077 F
• Kokvilna/linu audums:
500/700/900 maksimålais - 1000 apgr./min.
• Sintétika/vilna:
500/700 maksimålais - 900 apgr./min.
• Smalkve¬a:
500 maksimålais - 700 apgr./min.
EW 1277 F
• Kokvilna/linu audums:
500/700/900 maksimålais - 1200 apgr./min.
• Sintétika/vilna:
500/700 maksimålais - 900 apgr./min.
• Smalkve¬a:
500 maksimålais - 700 apgr./min.
EW 1477 F
• Kokvilna/linu audums:
500/700/900 maksimålais - 1400 apgr./min.
• Sintétika/vilna:
500/700 maksimålais - 900 apgr./min.
• Smalkve¬a:
500 maksimålais - 700 apgr./min.
EW 1677 F
• Kokvilna/linu audums:
500/700/900 maksimålais - 1600 apgr./min.
• Sintétika/vilna:
500/700 maksimålais - 900 apgr./min.
• Smalkve¬a:
500 maksimålais - 700 apgr./min.
Izgrießana atslégßana
Ja Jüs izvélaties papildfunkciju
, ve¬as maßîna
beidzot mazgåßanas programmu ve¬u neizgriezîs.
Ío papildfunkciju nav iespéjams izvéléties kokvilnas/linu mazgåßanas programmai.
Íî papildfunkcija ir îpaßi paredzéta smalkve¬ai.
8
7. Skaloßanas pauzes poga
Ja esat izvéléjußies ßo papildfunkciju, tad ve¬a péc
mazgåßanas paliek pédéjå skaloßanas üdenî. Kad
mazgåßanas
programma
pabeigta,
STARTS/PAUZE un izpildåmå programmas cikla
signålspuldzîte såk mirgot. Tas nozîmé, ka pirms
ve¬as maßînas durtiñu atvérßanas ir jåizsükné
üdens. To var izdarît sekojoßi:
•
•
•
Izvélieties D programmu (üdens izsüknéßana) - üdens tiek izsüknéts, bet ve¬a netiek
izgriezta. Pirms tiek izvéléta “D” programma,
programmu izvéles slédzis jåpagrieΩ izejas
pozîcijå “O”.
JånospieΩ START/PAUZE poga - ve¬as maßîna izsükné üdeni un péc tam izgrieΩ ve¬u centrifügå, atbilstoßi programmai kåda ir bijusi
izvéléta.
Izvélieties centrifügas apgriezienu skaitu - ar
attiecîgås pogas palîdzîbu jåizvélas nepiecießamais centrifügas apgriezienu åtrums un péc tam
jånospieΩ START/PAUZE poga.
8. Paåtrinåtås mazgåßanas poga
Ja Jüs izvélaties ßo papildfunkciju, tad ve¬as
mazgåßanas laiks tiks samazinåts:
• Baltå ve¬a tiek mazgåta 52 minütes 95 OC.
• Kråsainåå ve¬a tiek mazgåta 63 minütes 60 OC.
• Sintétiskå ve¬a tiek mazgåta 24 minütes.
• Smalkve¬a tiek mazgåta 8 minütes.
Íî papildfunkcija nav iespéjama vilnas izstrådåjumu
mazgåßanas programmai.
Íîs papildfunkcijas izmantoßana ieteicama tikai tad,
ja ve¬a ir tikai nedaudz netîra.
Paåtrinåtås mazgåßanas papildfunkciju nevar
izvéléties vienlaikus ar ener©ijas taupîßanas programmu “E”.
9. Papildus skaloßanas poga
Ja Jüs izvélaties ßo papildfunkciju, ve¬as maßîna
veiks vél vienu skaloßanu vairåk nekå paredzéts
mazgåßanas programmå.
Ío papildfunkciju iespéjams izmantot visåm
mazgåßanas programmåm, izñemot vilnas
mazgåßanas programmu.
Papildfunkcijas izmantoßana ieteicama re©ionos,
kuros ir ¬oti mîksts üdens, kå arî tad, ja mazgå ve¬u
cilvékiem ar seviß˚i jütîgu vai aler©isku ådu.
EW 1077 F - EW 1677 F
10. Poga “Biolo©iskå reakcija”
Ío papildfunkciju iespåjams izvéléties baltajai, kråsainajai un sintétiskajai ve¬ai, mazgåßanas temperatürå no 40 OC un augståkai. Kad üdens temperatüra sasniedz 40 OC, tå tiek uzturéta apméram 10
minütes. Íajå laikå fermenti, kas atrodas
mazgåßanas lîdzeklî, ar biolo©iskas reakcijas
palîdzîbu iedarbojas uz netîrumiem.
11. Starta aizkavéßanas poga
Íî poga paredz iespéju atlikt programmas izpildes
såkßanu lîdz 24 stundåm. Pieméram, iespéjams
veikt ve¬as mazgåßanu naktî, ja elektroener©ijas
patériña tarifs dienå un nakti ir atß˚irîgs.
Starta aizkavéßanas laika noreguléßana:
• Ieslédziet ve¬as mazgåjamo maßînu;
• Izvélieties mazgåßanas programmu;
• Ievadiet laiku, uz kådu jåaizkavé mazgåßanas
programmas izpildes såkums;
• Nospiediet pogu START/PAUZE.
Ievadîtais mazgåßanas programmas aizkavéßanas
laiks tiek ré˚inåts stundås.
kamér mazgåßanas programmas izpilde nav såkta,
iespéjams atvért ve¬as maßînas durtiñas un ievietot
tajå ve¬u.
Kad noregulétais laiks pagåjis, tiek uzsåkta programmas izpilde.
Starta aizkavéßanas laika maiña:
• Nospiediet pogu START/PAUZE;
• Nospiediet pogu “aizkavétais starts”, lîdz displejå parådås nepiecießamais laiks. Nospiediet
pogu vienu reizi, ja noregulétais laiks jåanulé pilnîbå. Íajå gadîjumå displejå parådås “Oh”;
• Nospiediet pogu START/PAUZE
vélreiz.
Tagad ve¬as maßîna såk skaitît izlaboto starta
aikavéßanas laiku.
11. Universålais displejs
Uz displeja atrodama sekojoßa informåcija:
Programmas atcelßana - programmas izpildes
laiks - programmas izpildes starta aizkavéßana
- nepareiza izvéle - bojåjuma kods mazgåßanas programmas izpildes beigas.
Ja displejå redzams ßåds rådîjums, iespéjams
uzsåkt programmas izvéli no jauna.
Mazgåßanas programmas izpildes laiks
Péc mazgåßanas programmas izvéles, displejå tiek
parådîts tås izpildes laiks stundås un minütés
(pieméram 2.05).
Programmas izpildes laiks tiek apré˚inåts
automåtiski, vadoties péc laika, kas nepiecießams,
lai ar attiecîgo programmu izmazgåtu maksimåli
iespéjamo ve¬as daudzumu.
Péc
mazgåßanas
programmas
izpildes
uzsåkßanas, programmas izpildei atlikußais laiks
tiek precizéts katru minüti.
Mazgåßanas programmas izpildes
aizkavéßana
Mazgåßanas programmas izpildes aizkavéßana
tiek noreguléta ar
pogu (maksimåli 24 stundas),
un péc tam lîdz mazgåßanas programmas
uzsåkßanai atlikußais laiks tiek parådîts displejå 3
sekundes. Péc tam atkal tiek parådîts uzstådîtås
mazgåßanas programmas izpildes ilgums.
Mazgåßanas programmas izpildes
atcelßana
Ja
mazgåßanas
programma
tiekatcelta
(mazgåßanas programmu izvéles slédzis atrodas
pozîcijå “O”), uz displeja redzamas trîs mirgojoßas
svîtras.
EW 1077 F - EW 1677 F
Laiks tiek skaitîts dilstoßå secîbå pa stundai.
9
Nepareiza izvéle
13. Poga “START/PAUZE”
Ja Jüs esat izvéléjußies papildfunkciju, ko nav
iespéjams kombinét ar izvéléto mazgåßanas programmu, uz displeja parådîsies simbols “Err”.
Íai pogai ir trîs funkcijas:
Starts - Pauze - Izsüknéßana.
Bojåjuma kods
Ja ve¬as maßînas darbîbå radußies traucéjumi, par
tiem tiek paziñots ar speciåla bojåjuma koda
palîdzîbu, kas parådås uz displeja. Tå ir nenovértéjama palîdzîba ve¬as maßînas lietotåjam un klientu
apkalpoßanas dienesta darbiniekiem. Kods ir burta
un ciparu kombinåcija, pieméram “E20”.
Starts.
Kad Jüs nospieΩat ßo pogu, tiek uzsåkta izvélétås
mazgåßanas programmas izpilde. Signålspuldzîte,
kas atrodas pie “START/PAUZE” pogas vairs
nemirgo, bet deg nepårtaukti.
Ja iepriekß esat izvéléjußies mazgåßanas programmu ar aizkavéto startu, lîdz ar pogas nospießanu
tiek uzsåkta laika skaitîßana lîdz mazgåßanas programmas izpildes såkumam.
Pauze.
Ja Jüs nospieΩat ßo pogu, tiek pårtraukta
izpildåmås mazgåßanas programmas norise. Ja
Jüs nospiedîsiet ßo pogu vélreiz, programmas
izpilde tiks atsåkta. Pauzes laikå mirgo kontrolspuldzîte pie “START/PAUZE” pogas.
Mazgåßanas programmas izpildes
beigas
Izsüknéßana.
Ja Jüs nospieΩat ßo pogu:
Pabeidzot mazgåßanas programmu uz displeja
parådås mirgojoßa nulle. Ja mazgåßanas programmå ir iek¬auta “üdens izsüknéßanas atslégßanas”
papildfunkcija
, nulle nemirgo.
•
•
programmå “IEM‰RKÍANA” (A) no ve¬as maßînas tiek izsüknéts üdens;
programmå ar skaloßanas pauzi no √e¬as maßînas tiek izsüknéts üdens un uzsåkta ve¬as
izgrießana centrifügå.
13. Mazgåßanas programmas ciklu
indikåcija
Kad Jüs izvélaties kådu no mazgåßanas programmåm, iedegas kontrolspuldzîtes pie tiem
mazgåßanas programmas cikliem, kuri iek¬auti
mazgåßanas programmå.
Kad uzsåkta mazgåßanas programmas izpilde, programmas secîbas indikåcija paråda aktuålo programmas ciklu, kurå patlaban iekårta darbojas, vai
arî to, ka programmas izpilde ir pabeigta.
10
EW 1077 F - EW 1677 F
Mazgåßanas programmas izpildes apturéßana
Nospiesta START/PAUZE
pogu. Pauzes laikå
kontrolspuldzîte virs pogas mirgo. Lai ve¬as maßîna
turpinåtu mazgåßanas programmas izpildi
nospiediet pogu START/PAUZE
vélreiz.
Programmas cikla beigu kontrolspuldzîte
mirgo,
ja ve¬as maßînas darbîbå radußies kådi traucéjumi.
Vienlaikusmirgo viena no sekojoßåm kontrolspuldzîtém un displejå tiek parådîts bojåjuma kods,
no kura var secinåt par traucéjuma veidu un izcelsmi:
E10 + skaloßanas pauzes kontrolspuldzîte
nozîmé, ka ve¬as maßîna neiesükné üdeni.
E20 + skaloßanas kontrolspuldzîte
nozîmé, ka
netiek izsüknéts üdens no ve¬as maßînas.
E40 + mazgåßanas kontrolspuldzîte
nozîmé, ka
nav kårtîgi aizvértas ve¬as maßînas durtiñas.
Ciklå beigås iedegas
kontrolspuldzîte, kas
nozîmé to, ka jåiztîra üdens drenåΩas caurules filtrs.
Funkcijas
Kontrolspuldzîtes
Atkarîbå no tå, kåda mazgåßanas programma
izvéléta, iedegas viena vai vairåkas kontrolspuldzîtes. Péc mazgåßanas programmas izvéles,
ve¬as maßînas elektronika automåtiski nosaka vai
izvélétås papildfunkcijas ir kombinéjamas ar izvéléto
mazgåßanas programmu. Ja kombinåcija nav iespéjama, apméram 2 sekundes mirgo attiecîgå kontrolspuldzîte un uz displeja parådås simbols “Err”.
Mazgåßanas programmas beigas
Kad ve¬as maßînas durtiñu blo˚éjuma kontrolspuldzîte nodziest, durtiñas iespéjams atvért. Uz
displeja mirgo cipars “0”. Deg kontrolspuldzîte
“Beigas”. Ve¬as mazgåjamo maßînu jåizslédz un
mazgåßanas programmu izvéles slédzis jåpagrieΩ
pozîcijå “O”.
Mazgåßanas programmas atcelßana
Ja nepiecießams atcelt jau izvélétu mazgåßanas
programmu, Jums jåpagrieΩ mazgåßanas programmu izvéles slédzis pozîcijå “O”. Displejå ir redzamas trîs mirgojoßas svîtras. Tagad iespéjams
izvéléties jaunu mazgåßanas programmu.
Ve¬as maßînas durtiñu atvérßana péc
mazgåßanas programmas izpildes uzsåkßanas
Jums jånospieΩ START/PAUZE
poga.
Ve¬as maßînas durtiñas iespéjams atvért sekojoßos
gadîjumos:
• Ve¬as maßîna nesilda üdenu un üdens temperatüra ir zemåka par 40 OC;
• Ve¬as maßînå nav daudz üdens;
• Centrifüga negrieΩas.
Ja ir izpildîti visi augståkminétie nosacîjumi, tad
apturot mazgåßanas programmas darbîbu, ve¬as
maßînas durtiñu blo˚éßanas kontrolspuldzîte
nodzisîs un durtiñas büs iespéjams atvért.
Ja ve¬as maßînas durtiñas ir jåatver noteikti, tad
izslédziet
ve¬as
mazgåjamo
maßînu
ar
IESL‰GT/IZSL‰GT
pogu. Péc apméram 2
minütém ve¬as maßînas durtiñas atblo˚ésies un tås
varés atvért.
Svarîgi! Pievérsiet uzmanîbu üdens lîmenim un
temperatürai ve¬as mazgåjamå maßînå.
Aizverot ve¬as maßînas durtiñas un nospieΩot vélreiz IESL‰GT/IZSL‰GT
pogu, ve¬as mazgåjamå
maßîna atsåks mazgåßanas programmas izpildi no
tå cikla, kurå tå pårtraukta.
Programmas maiña
Izvéléto mazgåßanas programmu iespéjams mainît
lîdz brîdim, kad tiek nospiesta START/PAUZE
poga. Ja programmas izpilde jau ir uzsåkta, tad
mazgåßanas programmas maiña ir iespéjama tikai
atce¬ot esoßo programmu. Jåizvélas jauna
mazgåßanas
programma
un
jånospieΩ
START/PAUZE
poga.
EW 1077 F - EW 1677 F
11
Programmu apskats
Vilna
Ar ßo programmu iespéjams mazgåt ne tikai tîras vilnas un vilnas maisîjumu izstrådåjumus, kas
paredzéti mazgåßanai ve¬as mazgåjamå maßînå, bet
arî ve¬u, uz kuras kopßanas eti˚etém atrodams simbols mazgåßanai ar rokåm. Ar ßîs programmas
palîdzîbu iespéjams izvairîties no tå, ka jütîgus
materiålus vienmér jåmazgå tikai ar rokåm.
O
A = Mércéßana 30 C
Mércéßanas programma ir atseviß˚a, patståvîga
programma, ko ieslédz ar START/PAUZE
pogu,
péc tam kad tå izvéléta uz mazgåßanas programmu izvéles sledΩa.
Íîs programmas izmantoßana ieteicama gadîjumos, kad ve¬a ir ¬oti netîra.
Ieberiet mazgåßanas lîdzekli
nodalîjumå.
Ve¬as mércéßanai izmantotå üdens temperatüra ir 30
O
C, un programma tiek pabeigta atståjot ve¬u üdenî.
Ir divas iespéjas, kå ßådå gadîjumå izsüknét üdeni
no ve¬as mazgåjamås maßînas:
• Tikai üdens izsüknéßana - jånospieΩ
START/PAUZE
poga. Ëdens tiek izsüknéts.
• Ëdens izsüknéßana un ve¬as izgrießana centrifügå - jåpagrieΩ mazgåßanas programmu
izvéles slédzis “O” pozîcijå, jåizvélas programma
“F” un vélamais centrifügas apgriezienu skaits.
Péc tam jånospieΩ START/PAUZE
poga.
Svarîgi!
•
Ja mazgåßana vai üdens izsüknéßana netiek
veikta 18 stundu laikå, ve¬as maßîna üdeni
izsükné automåtiski.
Mércéßanas laikå ve¬as tilpne tiek griezta ar regulåriem intervåliem.
•
Kad üdens ir izsüknéts, iespéjams izvéléties
mazgåßanas programmu. Vispirms jåpagrieΩ
mazgåßanas programmu izvéles slédzis pozîcijå “O”, péc tam jåizvélas nepiecießamå
mazgåßanas programma un jånospieΩ
START/PAUZE
poga.
C = 1 skaloßana
Ar rokåm izmazgåtu mazgåtu ve¬u iespéjams péc
mazgåßanas îpaßi apstrådåt ar kådu skaloßanas
lîdzekli.
Ve¬as maßîna veic vienu skaloßanu un péc tam
izgrieΩ ve¬u centrifügå ar maksimålo apgriezienu
skaitu. Ar centrifügas apgriezienu skaita reguléßanas pogu
iespéjams mainît centrifügas
apgriezienu skaitu.
D = Ëdens izsüknéßana
Íî ir atseviß˚a, patståvîga üdens izsüknéßanas programma, un to ir iespéjams izmantot kopå ar programmåm, kuråm paredzéta skaloßanas pauze, lai
izsüknétu no ve¬as maßînas tilpnes pédéjo
skaloßanas üdeni, kurå ve¬a pie ßîm programmåm
tiek atståta.
Vispirms jåpagriez mazgåßanas programmu
izvéles slédzis pozîcijå “O” un péc tam jåizvélas
programma “D” (üdens izsüknéßana). JånospieΩ
START/PAUZE
poga.
G = Åtrås mazgåßanas programma
Íî ir vesela, pabeigta programma, ko iespéjams
kombinét ar sekojoßåm papildfunkcijåm: centrifügas apgriezienu samazinåßanu, izgrießanu,
skaloßanas pauzi un mazgåßanas programmas
izpildes atlikßanu.
Programmu iespéjams izmantot, ja tiek mazgåta
ve¬a, kas ir tikai nedaudz netîra, kå arî lai atsvaidzinåtu ilgi ståvéjußu, bet tîru ve¬u.
Mazgåjamås ve¬as daudzums ßajå gadîjumå
nedrîkst pårsniegt 2.5 kg.
Mazgåßanas temperatüra ir 30 OC.
Mazgåßanas programmas izpildes laiks ir 30 minütes.
Centrifügas darbîbas åtrums ßajå programmå ir
700 apgriezieni minuté.
O = Nulles pozîcija
Ja nepiecießams atcelt jau noregulétu mazgåßanas
programmu, mazgåßanas programmu izvéles
slédzis jåpagrieΩ pozîcijå “O”. Péc tam iespéjams
izvéléties citu mazgåßanas programmu.
B = Skaloßana
Íî ir atseviß˚a, patståvîga programma, ar kuras
palîdzîbu iespéjams izskalot un izgriezt centrifügå
ar rokåm mazgåtu ve¬u.
Ve¬as maßîna veic skaloßanu 3 reizes un péc tam
izgrieΩ ve¬u centrifügå ar apgriezienu skaitu 1000,
1200, 1400 vai 1600 (atkarîbå no mode¬a)
apgriezieniem minüté. Ar centrifügas apgriezienu
skaita reguléßanas pogu
apgriezienu skaitu var
mainît.
12
EW 1077 F - EW 1677 F
PADOMI UN IETEIKUMI VEÒAS MAZGÅÍANAI.
Mazgåjamås ve¬as saß˚iroßana.
Í˚irojot ve¬u, vadieties no ap©érbu kopßanas simboliem uz katras ve¬as izstrådåjuma un raΩotåja
sniegtajåm mazgåßanas rekomendåcijåm.
Í˚irojiet ve¬u sekojoßi:
Baltå ve¬a, kråsainå, sintétika, smalkve¬a un vilnas
izstrådåjumi.
Temperatüra.
Maksimålais mazgåjamås ve¬as
daudzums.
Ieteicamais ve¬as daudzums ir norådîts
mazgåßanas programmu tabulås.
Vispåréjie noteikumi:
Kokvilna,lins - tilpne pilna, bet ne pårpildîta.
Sintétika - ne vairåk kå puse maßînas tilpnes.
Smalkve¬a un vilna - ne vairåk kå treßå da¬a iekårtas tilpnes.
Mazgåjot ar pilnu slodzi, üdens un elektroener©ijas
patériñß ir visefektîvåkais.
Òoti netîråm drébém nepiecießams samazinåt ve¬as
daudzumu.
95 OC
Iesakam vidéji netîrai baltas kokvilnas
un linu ve¬ai (pieméram, salvetîtém,
dvie¬iem, galdautiem, palagiem un
tml.).
60 OC
Paredzéta vidéji netîråm kråsainåm
drébém (pieméram, krekliem, naktskrekliem, pidΩamåm un tml.), kas
izgatavotas no kokvilnas, lina vai sintétiskå auduma un viegli netîriem
baltiem kokvilnas izstrådåjumiem
(pieméram, apakßve¬ai).
Mazgåjamås ve¬as svars.
(aukstå mazgåßana) Izmanto smalkiem izstrådåjumiem (pieméram, tilla
aizskariem).
*
O
30-40 C
Paredzéta jaukta tipa izstrådåjumiem,
ieskaitot sintétiskos un vilnas
izstrådåjumus, ar norådi “tîra vilna,
paredzéta mazgåßanai ve¬as maßînå”.
Pirms mazgåjamås ve¬as
ievietoßanas.
Nekådå gadîjumå nemazgåjiet baltu ve¬u kopå ar
kråsainu. Baltå ve¬a mazgåßanas procesa laikå var
zaudét savu baltumu.
Jaunas kråsainas drébes pirmajå mazgåßanas
reizé var nedaudz kråsot, tådé¬ tås pirmo reizi ir
jåmazgå atseviß˚i.
Pårbaudiet, vai mazgåjamajå ve¬å nav palikußi
nekådi metåla priekßmeti (pieméram, matu
saspraudes, droßîbas adatas, kniedîtes un tml.).
Pirms mazgåßanas aizpogåjiet spilvendrånas,
aizvelciet ap©érba råvéjslédzéjus, aiztaisiet
kniedîtes un å˚îßus. Sasieniet jostiñas un citas
garåkas ap©érba lentîtes.
Iztîriet uz drébém palikußos stipri nosédußos traipus ar speciålajiem tîrîßanas lîdzek¬iem vai paståm,
pirms Jüs tås mazgåjiet ve¬as mazgåjamå maßînå.
Rüpîgi noñemiet aizskaru å˚îßus un mazgåjot ievietojiet aizkarus drånas maisiñå vai tîkliñå.
EW 1077 F - EW 1677 F
Peldmételis
1200g
Salvetîte
100g
Segas pårvalks
700g
Palags
500g
Spilvendråna
200g
Galdauts
250g
Froté dvielis
200g
Virtuves dvielis
100g
Naktskrekls
200g
Sievießu apakßbikses
100g
Vîrießu biezais krekls
600g
Vîrießu krekls
200g
Vîrießu pidΩåma
500g
Blüze
100g
Vîrießu apakßbikses
100g
Traipu tîrîßana.
Ieståvéjußies traipi nav iztîråmi tikai ar üdeni un
mazgåjamo lîdzek¬u palîdzîbu. Tådé¬ pirms
mazgåßanas tos ir ieteicams apstrådåt.
Asinis. Svaigus traipus tîriet zem auksta, tekoßa
üdens.
Sakaltußus traipus nepiecießams iemérkt vienu
diennakti, izmantojot îpaßus tîrîßanas lîdzek¬us. Péc
tam izberzéjiet ziepjüdenî.
E¬¬as kråsas. Samitriniet traipu, un , novietojot to
uz mîkstas pamatnes, tîriet vairåkkårtîgi ar
ß˚îdinåtåju.
Sakaltußi tauki. Samitriniet ar terpentînu, ar pirkstu galiñiem piespiediet pie traipa kokvilnas audumu; pirms tam novietojiet to uz mîkstas pamatnes.
13
Rüsa. Lietojiet oksalînsåls ß˚îdinåtåju karstå üdenî
vai rüsas noñéméjam paredzétu tîråmo lîdzekli aukstå üdenî. Esiet uzmanîgi ar ilgi noståvéjußiem
rüsas traipiem, jo, iespéjams, celulozes struktüra ir
bojåta un audums var viegli saplîst.
Peléjums. Tîriet ar balinåtåju un rüpîgi izskalojiet
(tikai baltajai ve¬ai un kråsainai ve¬a, kuru nevar
sabojåt hlors).
Zåle. Viegli apstrådåjiet traipu ar ziepém un péc
tam atß˚aidîtu balinåtåju (tikai baltajai ve¬ai, kuru
nevar sabojåt hlors).
Lodîßpildspalvas un lîme. Samitriniet acetonå (*)
un iztîriet traipu, izklåjot to uz mîkstas pamatnes.
Lüpu kråsa. Samitriniet acetonå, kå minéts
augståk, péc tam tîriet traipu ar metilspirtu.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar balinåtåju.
Sarkanvîns. Iemérciet üdenî ar tîrîßanas lîdzekli,
péc tam apstrådåjiet traipu ar citronskåbi vai
eti˚skåbi un izskalojiet. Paliekas apstrådåjiet ar
balinåtåju.
Tinte. Atkarîbå no tintes veida, no såkuma
samitriniet traipu acetonå, péc tam - eti˚skåbé.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar balinåtåju
un rüpîgi izskalojiet.
Darva, sve˚i. Vispirms apstrådåjiet ar traipu
tîrîßanas lîdzekli, metilspirtu vai benzînu, tad
izberzéjiet ar speciålu tîrîßanas pastu.
(*) - nelietojiet acetonu måkslîgå zîda apstrådei.
Mazgåßanas un skaloßanas lîdzek¬i.
Labs mazgåßanas rezultåts ir atkarîgs arî no tå,
kådu ve¬as mazgåjamo lîdekli Jüs lietojat un vai
pareizi veicat tå dozéßanu. Atcerieties, ka mazgåjamå lîdzek¬a pårdozéßana nelabvélîgi iedarbojas
uz apkårtéjo vidi, jo arî mazgåßanas lîdzek¬os, kas
satur vielas, kuras biolo©iski noårdås, ietilpst komponenti, kas ir kaitîgi vides ekolo©iskajam lîdzsvaram.
Mazgåjamå lîdzek¬a izvéle ir atkarîga no mazgåjamås ve¬as tipa (smalkve¬a, vilnas izstrådåjumi,
kokvilna utt.), kråsas, mazgåßanas temperatüras
un ve¬as netîrîbas pakåpes.
Íajå ve¬as maßînå var pielietot visus mazgåjamos
lîdzek¬us, kas paredzéti mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås:
• ve¬as pulveri visiem ve¬as tipiem,
• ve¬as pulveri smalkiem izstrådåjumiem (60oC un
vilnai),
• ß˚idros mazgåjamos lîdzek¬us, kas paredzéti
izmantoßanai programmåm ar zemu temperatüru (maksimåli lîdz 60 OC) visiem ve¬as tipiem
vai speciålie mazgåßanas lîdzek¬i vilnai.
Mazgåßanas un skaloßanas lîdzek¬i ir jåieber/jåielej
attiecîgajos nodalîjumos pirms mazgåßanas programmas uzsåkßanas.
14
Lietojot koncentrétos ve¬as pulverus vai ß˚idros
mazgåßanas lîdzek¬us, izvélieties programmu bez
pirms-mazgåßanas.
Ve¬as mazgåjamå maßîna ir aprîkota ar cirkulåcijas
sistému, kas nodroßina pilnîgu koncentréto mazgåjamo lîdzek¬u izmantoßanu.
Í˚idro mazgåjamo lîdzekli ielejiet attiecîgi apzîmétajå
atvilknîtes nodalîjumå tießi pirms mazgåßanas programmas uzsåkßanas.
Jebkuri ve¬as mîkstinåtåji vai skalotåji ir jåielej
nodalîjumå, kas apzîméts ar simbolu
pirms
mazgåßanas programmas uzsåkßanas.
Par nepiecießamo mazgåßanas un skaloßanas
lîdzek¬u daudzumu sekojiet produkta izgatavotåja
piezîmém.
Nepårsniedziet dozatora atzîmi “MAX”.
Mazgåßanas lîdzek¬u lietoßanas
daudzums.
Nepiecießamais mazgåjamo lîdzek¬u lietoßanas
daudzums ir atkarîgs no tå, kåda tipa auduma ve¬a
tiek mazgåta, no mazgåjamås ve¬as daudzuma, tås
netîrîbas pakåpes un izmantojamå üdens cietîbas
pakåpes.
Ëdens cietîba tiek klasificéta tå saucamajås üdens
cietîbas pakåpés.Informåciju par üdens cietîbu
Jüsu dzîvesvietå Jüs varat sañemt attiecîgå üdens
pårvaldé vai arî vietéjå paßvaldîbas institücijå.
Sekojiet mazgåjamå lîdzek¬a izgatavotåja norådîjumiem par tå pielietoßanas daudzumu.
Lietojiet mazåk mazgåßanas lîdzekli, ja:
• jüs mazgåjiet nelielu ve¬as daudzumu,
• mazgåjamå ve¬a ir viegli netîra,
• putu daudzums mazgåßanas procesa laikå
ievérojami pieaug.
Ëdens cietîbas pakåpes.
Cietîbas
Grådi
Raksturojums
pakåpe
1
2
3
4
Mîksts üdens
Vidéji mîksts
Ciets
Òoti ciets
Våcu OdH
0-7
8-14
15-21
Vairåk kå 21
Françu OT.H.
0-15
16-25
26-37
Vairåk kå 37
EW 1077 F - EW 1677 F
VEÒAS MAÍÈNAS LIETOÍANA
Pirms Jüs såciet lietot ve¬as mazgåjamo
maßînu,
noreguléjiet
O
mazgåßanu 60 C bez pirmsmazgåßanas un bez ve¬as ielådes ¬aujiet
iekårtai tukßai darboties. Tådéjådi
Jüs iztîrîsiet no raΩoßanas paliekåm iekårtas tilpni un iekßéjos elementus. Mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîté, pamatmazgåßanas nodalîjumå, ieberiet 100g mazgåßanas
lîdzekli. Péc tam Jüs variet uzsåkt
pirmo mazgåßanu.
1. Ve¬as ievietoßana.
Atveriet iekårtas durtiñas.
Ievietojiet ve¬u maßînå pa vienam gabalam, péc
iespéjas izkårtojot to vienmérîgåk. Neburziet un
neñurciet to. Aizveriet durtiñas. Sekojiet, lai mazgåjamais ve¬as daudzums nepårsniedz pie¬aujamo.
Mazgåjot ¬oti netîras vai pükainas drébes,
samaziniet ielådéjamås ve¬as daudzumu.
4. Ve¬as maßînas ieslégßana.
Lai ieslégtu ve¬as mazgåjamo maßînu nospiediet
IESL‰GÍANAS/IZSL‰GÍANAS (ON/OFF) pogu.
Virs pogas iedegsies atbilstoßå signålspuldzîte.
Ja programmu izvéles slédzis atrodas “0” pozîcijå,
uz displeja iedegsies trîs mirgojoßas lînijas.
Ja programmu izvéles slédzis atrodas uz kådas no
programmåm, tad uz displeja iedegsies mirgojoßa
nulle.
5. Nepiecießamås programmas/auduma
veida izvéle.
Lai izvélétos programmu/auduma veidu Jums ir
jåpagrieΩ programmu izvéles slédzis uz Jums
nepiecießamo programmu.
Iedegas signålspuldzîtes pie tiem programmas cik-
2. Mazgåßanas lîdzek¬a dozéßana.
Izvelciet mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîti, lîdz tå
atdurei. Nomériet raΩotåja ieteikto mazgåßanas
lîdzek¬a daudzumu ieda¬u trauciñå un ieberiet to
pamatmazgåßanas nodalîjumå . Ja Jüs esat izvéléjußies programmu ar priekßmazgåßanu, zinåmu
ve¬as pulvera daudzumu iepildiet arî nodalîjumå .
liem, kas iek¬auti Jüsu izvélétajå programmå. Uz
displeja parådås uzstådîtås mazgåßanas programmas garums.
6. Ve¬as izgrießanas åtruma izvéle.
3. Skaloßanas lîdzek¬a pievienoßana.
Skaloßanas lîdzeklis, jåiepilda nodalîjumå .
Nekådå ziñå nepårsniedziet rezervuåra atzîmi
MAX. Aizveriet atvilknîti.
EW 1077 F - EW 1677 F
Nospiediet
pogu, lai izvélétos Jums nepiecießamo ve¬as izgrießanas åtrumu, vai lai ve¬a netiktu izgriezta. Pretî attiecîgai Jüsu izvélétai papildfunkcijai iedegsies atbilstoßå signålspuldzîte.
15
7. Nepiecießamo papildfunkciju
izvéle.
9. Programmas ieslégßana.
Nospiediet vienu vai vairåkas nepiecießamo papildfunkciju pogas. Virs attiecîgås papildfunkcijas simbola iedegsies signålspuldzîte.
Lai ve¬as maßîna såktu programmas izpildi
nospiediet pogu STARTS/PAUZE. Iedegas durtiñu
blo˚éßanas signålspuldzîte un attiecîgås programmas izpildes fåzes signålspuldzîte.
8. Programmas starta laika
atlikßana. Taimeris.
10. Mazgåßanas
beigas.
Ja ir nepiecießams ve¬as maßînas darbîbas såkumu
atlikt uz noteiktu laiku, tad pirms nospiest
START/PAUZE pogu, Jums ir jåuzståda laiks, péc
kura ve¬as maßîna såks programmas izpildi. Laiks,
par kådu ir atlikts mazgåßanas programmas starts
büs redzams displejå 3 sekundes, péc kå uz displeja büs redzams uzstådîtås programmas izpildes
ilgums. Pés START/PAUZE pogas nospießanas
ve¬as maßîna såks laika skaitîßana atpaka¬ejoßå
secîbå.
Beidzot magåßanas programmu, ve¬as maßîna
automåtiski apståjas.
Ja Jüs esat izvéléjußies programmu ar ËDENS
IZSËKN‰ÍANAS ATSL‰GÍANU,
tad
mirgo
STARTS/PAUZE pogas signålspuldzîte, kas
nozîmé, ka jåizsükné üdens no ve¬as tvertnes, bet
programmas beigu signåspuldzîte turpina degt Uz
displeja ir redzama “0”. Programmas beigås, kad
üdens no tvertnes ir izsüknéts, uz displeja ir redzama mirgojoßa “0”. Ve¬as maßînas durtiñas var atvért
tikai tad, kad durtiñu blo˚éßanas signåspuldzîte ir
nodzisusi.
Par to, ka ve¬as maßînas durtiñas ir atblo˚étas liecina iedegusies programmas izpildes beigu signålspuldzîte.
Pagrieziet programmu izvéles slédzi “O” pozîcijå.
Ar IESL‰GT/IZSL‰GT pogu izslédziet ve¬as
maßînu.
Izñemiet ve¬u no ve¬as maßînas.
Pårliecinieties, ka ve¬as tvertne ir tukßa, pagrieΩot
to ar roku. Tas jådara tådé¬, lai nesabojåtu nejaußi
atståtu ve¬u nåkoßajå mazgåßanas reizé (tå var
nejaußi sakråsoties vai savelties).
Aizveriet üdens padeves krånu un atvienojiet iekårtu no elektroener©ijas padeves avota.
Atståjiet maßînas durtiñas pusvirus, lai nodroßinåtu
gaisa ventilåciju ierîces tilpné.
Laikå, lîdz programmas izpildes såkumam, Jüs
varat ievietot ve¬as maßînå ve¬u:
•
•
•
16
nospiediet START/PAUZE pogu;
ievietojiet ve¬u;
aizveriet ve¬as maßînas durtiñas un nospiediet
START/PAUZE pogu vélreiz.
programmas
EW 1077 F - EW 1677 F
AP̉RBU KOPÍANAS SIMBOLI.
Íie simboli ir atrodami uz drébju mar˚éjumiem un tie palîdz izvéléties tiem atbilstoßåko mazgåßanas veidu.
Parastå
mazgåßana
Mazgåßana
Mazgåßana
95 OC
temperatürå
Mazgåßana
60 OC
temperatürå
Mazgåßana
40 OC
temperatürå
Mazgåßana
30 OC
temperatürå
Mazgåßana
ar rokåm
Ëdenî
mazgåt
nedrîkst
Delikåtå
mazgåßana
Balinåßana
Drîkst balinåt aukstå üdenî
Balinåt nedrîkst
Gludinåßana
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 200 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 150 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 110 OC
Gludinåt
nedrîkst
îmiskå
tîrîßana
Drîkst ˚îmiski tîrît ar
jebkuru ß˚îdinåtåju
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
perhloretilénu, R111-R113
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
R111-R113
îmiski tîrît
nedrîkst
Normålå
temperatürå
Zemå
temperatürå
Ûåvéßana
Drîkst Ωåvét tikai
pa vienam
EW 1077 F - EW 1677 F
Drîkst Ωåvét tikai
neizgrieztu ve¬u
Drîkst Ωåvét tikai
uz pakaramå
Drîkst Ωåvét ve¬as
Ωåvétåjå
Nedrîkst Ωåvét
ve¬as Ωåvétåjå
17
MAZGÅÍANAS PROGRAMMU TABULA.
Mazgåßanas programmas.
Sektors
Gaißi
zils
Gaißi
zils
Gaißi
zils
Dzeltens
Melns
Melns
O
t, C
Audums
Maks.
Programmas apraksvars,
sts
kg
Iespéjamås
papildfunkcijas
Patériñß *
Elektroener©ija, Ëdens, Laiks,
kWh
litri
min
O
Balta
kokvilna
Pamatmazgåßana 95OC
3 skaloßanas
5 kg
Izgrießana
1.9
47
148
O**
Noturîga
kråsaina
kokvilna
Pamatmazgåßana 60OC
3 skaloßanas
5 kg
Izgrießana
0.95
44
130
5 kg
0.85
44
128
2.5
kg
0.80
60
87
2.5
kg
0.50
53
64
2.5
kg
0.35
42
55
95
60
30O
40O
30O
40O
60O
30O
40O
30O
40O
Nenoturîga
kråsaina
kokvilna
Sintétika
Smalkve¬a
Vilna
Pamatmazgåßana
30O - 40OC
vai aukstå üdenî
3 skaloßanas
Izgrießana
Pamatmazgåßana
30O - 40O - 60OC
vai aukstå üdenî
3 skaloßanas
Èsa izgrießana
Pamatmazgåßana
30O - 40OC
vai aukstå üdenî
3 skaloßanas
Èsa izgrießana
Pamatmazgåßana
30O - 40OC
vai aukstå üdenî
3 skaloßanas
Èsa izgrießana
* Minétie patériña lielumi ir aptuveni un tie ir atkarîgi no ve¬as daudzuma un veida, üdens un apkårtéjås vides
temperatüras. Íie dati ir attiecinåmi siltåkajam üdenim, kåds pie¬aujams katrai no programmåm.
** Programma kråsainai kokvilnas ve¬ai 60OC ir standarta programma, kuras parametri ir uz ap©érba mar˚éjuma,
saskañå ar EEC 92/75 normu standartiem.
Elektroener©ijas ekonomija
Nelielas netîrîbas pakåpes kokvilnas un sintétiskås ve¬as mazgåßanai ieteicams izmantot atbilstoßu ekonomisko
mazgåßanas programmu “E”, kura nodroßinås teicamus ve¬as mazgåßanas rezultåtus, ieekonoméjot ener©iju par
aptuveni 30%.
18
EW 1077 F - EW 1677 F
MAZGÅÍANAS PROGRAMMU TABULA.
Speciålås mazgåßanas programmas.
Sektors
Programma
Programmas apraksts
Maks.
svars,
kg
Mércéßana 30OC. Programmas
darbîbas apturéßana ar üdeni
Mércéßana tvertné. Lai izlaistu üdeni jånospieΩ 5 kg
START/PAUZE. Péc 18 stundåm
üdens tiks izlaists automåtiski
Gaißi
zils
A
Gaißi
zils
B Skaloßanas
3 skaloßanas ar piedevåm
Izgrießana
Gaißi
zils
C 1 skaloßana
1 skaloßana ar piedevåm
Izgrießana
Gaißi
zils
D Ëdens
Gaißi
zils
E Izgrießana
Gaißi
zils
G Mazå
Iespéjamås
papildfunkcijas
Patériñß *
Elektroener©ija, Ëdens, Laiks,
kWh
litri
min
0.40
22
20
5 kg
0.15
37
56
5 kg
-
18
23
/
-
-
3
5 kg
-
-
10
programma
Mazgåßana 30 OC
2 skaloßanas
Izgrießana 700 apgr./min.
2.5
kg
0.30
40
30
O Atcelßana
Programmas atcelßana
/
-
-
-
izließana
* Minétie patériña lielumi ir aptuveni un tie ir atkarîgi no ve¬as daudzuma un veida, üdens, apkårtéjås vides temperatüras, kå arî üdens såkuma temperatüras.
EW 1077 F - EW 1677 F
19
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA.
Pirms jebkuras kopßanas vai tîrîßanas
nepiecießamas ATVIENOT iekårtu no
elektroener©ijas padeves avota.
Mazgåjamais pulveris var sakråties arî iekßpusé
atvilknîtes padzi¬inåjumå. Iztîriet to, izmantojot zobbirstîti.Péc tîrîßanas ievietojiet atvilknîti atpaka¬.
1. Korpusa tîrîßana.
Iekårtas korpusu tîra ar siltu üdeni un neitrålu
tîrîßanas lîdzekli, kas paredzéts trauku mazgåßanai
ar rokåm.Péc tîrîßanas, noskalojiet korpusu ar siltu
üdeni un nosusiniet.
Svarîgi: neizmantojiet nekådus tîrîßanas lîdzek¬us,
kas satur spirtu.
2. Ve¬as tvertnes durtiñu blîvéjums.
4. Izsüknéßanas sietiña tîrîßana.
Sekojiet, lai ve¬as tvertnes durtiñu blîvéjumå
neatrastos tådi priekßmeti, kå pieméram,
saspraudes, pogas, atslégas un tml.
Sietiñå tiek savåktas pükas, diegu gali un ß˚iedru
da¬iñas, kas mazgåßanas laikå atdalås no ve¬as.
Lai neaizsérétu ve¬as maßînas atsüknéßanas
kanåls, sietiñß periodiski ir jåiztîra.
Tas jådara sekojoßi:
• Atveriet filtra våciñu.
• Novietojiet zem filtra b¬odu, kå parådîts
zîméjumå.
• Izskrüvéjiet sietiñu un rüpîgi izmazgåjiet zem
tekoßa üdens.
• Ieskrüvéjiet to atpaka¬ vietå un aizveriet våciñu.
3. Mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîtes
kopßana.
Péc kåda laika mazgåßanas un skaloßanas lîdzek¬i
uz dozatora malåm veido nogulsnes.
Tåpéc laiku pa laikam noskalojiet atvilknîti zem
tekoßa üdens. Izñemiet atvilknîti, piespieΩot podziñu atvilknîtes aizmuguréjå kreisajå stürî (skat.
zîméjumu). ‰rtîbas labad skaloßanas lîdzek¬a augßda¬u var noñemt.
20
EW 1077 F - EW 1677 F
5. Ëdens pievada filtra tîrîßana.
7.Pasåkumi pret aizsalßanu.
Ja maßîna uzpildås ar üdeni ilgåkå laikå nekå
vajadzétu, nepiecießams pårbaudît filtra tîrîbu
üdens pievadå.
Ja maßîna tiek turéta telpå, kur temperatüra ir
zemåka par 0 OC, nepiecießams veikt sekojoßo:
• Aizgrieziet üdens padeves krånu un noskrüvéjiet üdens pievada ߬üteni.
• Novienojiet drenåΩas ߬ütenes un üdens pievada ߬ütenes galu tvertné (spainî) uz grîdas un
ieslédziet üdens atsüknéßanas programmu.
Aizveriet üdens padeves krånu. Noskrüvéjiet pievada ߬üteni iekårtas aizmuguré un noñemiet filtru.
Iztîriet to ar stingru birstîti. Ievietojiet filtru atpaka¬
un pieskrüvéjiet ߬üteni.
6. Ve¬as maßînas avårijas
iztukßoßana.
Ja maßîna neizpumpé üdeni (nestrådå üdens
atsüknéßanas pumpis vai üdens novadîßanas
߬ütene ir aizséréjusi), iekårta jåiztukßo manuålå
veidå.
• Atvienojiet maßînu no elektroener©ijas padeves
avota.
• Aizgrieziet üdens padeves krånu.
• Ja nepiecießams, uzgaidiet, lîdz atdziest
mazgåßanas üdens.
• Novietojiet zem filtra trauku üdens savåkßanai.
• Novietojiet üdens atsüknéßanas cauruli grîdas
notekå vai izlietné.
Gadîjumå, ja ve¬as maßînai nav iespéjams
noskrüvét cauruli (pieméram, tå ir iebüvéta virtuves
mébelé), tad izskrüvéjiet sietiñu un ¬aujiet üdenim
iztecét pa turieni.
Lai to izdarîtu, rîkojieties sekojoßi:
• Ieslédziet ve¬as maßînu.
• Izvélieties mazgåßanas programmu.
• Nospiediet IZLAIST/ATCELT pogu trîs reizes.
• Nospiediet START/PAUZE pogu.
• Atvienojiet ve¬as maßînu no elektroener©ijas
padeves avota.
• Pievienojiet atpaka¬ üdens padeves un üdens
atsüknéßanas caurules.
Nåkamreiz ieslédzot iekårtu, vienmér pårliecinieties, ka apkårtesoßå temperatüra ir virs 0 OC.
Tehniskie parametri.
Izméri:
Augstums
Platums
Dzi¬ums
85 cm
60 cm
60 cm
Elektropieslégums/frekvence
220-230V/50Hz
Kopéjais elektroener©ijas patériñß
2200W(10A)
Ëdens spiediens:
Minimålais
Maksimålais
5N/cm2
80N/cm2
Ieteicamå maksimålå slodze (sausa ve¬a):
Kokvilna, lins
5.0 kg
Sintétika
2.5 kg
Vilnas izstrådåjumi
2.0 kg
Íî iekårta atbilst sekojoßåm EEC direktîvåm:
-
72/23EEC no 19/02/73 par zemspriegumu;
89/336EEC no03/05/89 par elektromagnétisko
atbilstîbu.
EW 1077 F - EW 1677 F
Centrifügas apgriezienu åtrums (Maksimålais):
EW 1077 F
1000apgr./min.
EW 1277 F
1200apgr./min.
EW 1477 F
1400apgr./min.
EW 1677 F
1600apgr./min.
21
JA KAUT KAS NEDARBOJAS.
Ja Jüsu ve¬as mazgåjamå maßîna nestrådå, bieΩi vien vaina ir mekléjama vienkårßi apkalpoßanas k¬ümé vai
sîkå defektå, kuru Jüs viegli variet novérst paßi, bez kvalificéta meistara palîdzîbas.
Izskatiet rüpîgi tabulu un iespéjamos vienkårßåkos funkcionålos traucéjumus, pirms griezieties servisa centrå.
Ve¬as maßînas darbîbas laikå var såkt mirgot signållampiña, signållampiña un viens no sekojoßiem darbîbas traucéjumu indikatoriem:
• E10 +
: üdens padeves traucéjumi;
• E20 +
: üdens atsüknéßanas traucéjumi;
• E40 +
: atvérta ve¬as tvertnes ielådes lüka.
Péc k¬ümes novérßanas nospiediet START/PAUZE pogu, lai atsåktu mazgåßanas programmas izpildi.
Gadîjumå, ja Jums neizdodas likvidét k¬ümi ve¬as maßînas darbîbå, griezieties péc palîdzîbas servisa centrå.
Traucéjums
Risinåjums
•
•
Maßîna neieslédzas
•
Maßîna neuzpildås ar üdeni.
•
Maßîna uzpildes
iztukßojas.
•
Maßîna
neiztukßojas
neizgieΩ ve¬u.
laikå
•
•
•
•
Pårbaudiet, vai iekårta ir pieslégta elektrotîklam un vai padeves
avotå ir stråva, vai nav pårdedzis droßinåtåjs.
Pårbaudiet, vai ir kårtîgi aizvértas ve¬as tvertnes durtiñas. (E40)
Pårbaudiet, vai nav pårtraukta üdens padeve. (E10)
Pårbaudiet vai ir nospiesta START/PAUZE poga.
Ir izvéléta programma ar atlikto startu.
•
•
•
•
•
Pårbaudiet, vai ir atvérts üdens padeves kråns. (E10)
Pårbaudiet, vai no kråna tek üdens.
Pårbaudiet, vai üdens pievada caurule nav salocîjusies vai saspiesta. (E10)
Pårbaudiet, vai nav aizséréjis filtrs üdens pievada ߬ütené. (E10)
Pårbaudiet, vai ir kårtîgi aizvértas durtiñas. (E40)
uzreiz
•
Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas ߬ütene ir novietota pareizi. Íîs
caurules gals nedrîkst atrasties zemåk kå 60cm no grîdas lîmeña
(attålums starp caurules galu un piesléguma vietu kanalizåcijai).
un/vai
•
•
Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule nav saliekta vai saspiesta. (E10)
Pårbaudiet, vai noplüdes sietiñß nav aizséréjis. Ja nepiecießams,
iztîriet to. (E20)
Pårbaudiet, vai neesiet nospiedußi üdens izsüknéßanas
atslégßanas pogu, kå rezultåtå üdens netiek izsüknéts.
•
•
Ëdens iztek uz grîdas.
•
•
•
•
•
•
•
Ve¬as maßîna vibré vai strådå ¬oti
ska¬i.
•
•
•
•
•
22
Pårbaudiet, vai ir pareizi veikta mazgåßanas lîdzek¬a dozåcija
(påråk liels mazgåjamå lîdzek¬a daudzums var radît ¬oti daudz
putas).
Pårbaudiet, vai izvélétais mazgåßanas lîdzeklis ir paredzéts
lietoßanai automåtiskajås ve¬as maßînås.
Pårbaudiet, vai nav aizséréjusi mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîte.
Pårbaudiet, vai üdens noplüdes caurule ir kårtîgi piestiprinåta.
Pårbaudiet, vai üdens noteces sietiñß péc tîrîßanas ir kårtîgi nostiprinåts vietå.
Pårbaudiet, vai nav bojåta ߬ütene, blîvéjuma vietas savienojumos
vai pie kråna.
Nav izñemti visi transportéßanas stiprinåjumi.
Ve¬as maßîna pieskaras sienåm vai mébelém.
Pårliecinieties, vai ve¬as maßînas kåjiñu augstums ir pareizi
noreguléts.
Ve¬a tvertné nav izvietota vienmérîgi.
Påråk maz ve¬as tvertné.
EW 1077 F - EW 1677 F
JA KAUT KAS NEDARBOJAS.
Traucéjums
Risinåjums
•
Centrifüga ieslédzas ar kavéßanos
vai arî cikla beigås ve¬a tiek izgriezta nepietiekoßi.
•
Ir nostrådåjusi elektroniskå lîdzsvara kontroles sistéma, tapéc, ka
ve¬a tvertné nav izvietota vienmérîgi. Ve¬a tvertné izkårtosies vienmérîgi, ja izmainîsiet centrifügas grießanås virzienu. Var gadîties,
ka tas jådara vairåkas reizes un tikai tad disbalanss izzudîs un
ve¬a tiks izgriezta kårtîgi. Ja 6 minüßu laikå tå neizkårtosies vienmérîgi, tad ve¬as maßîna automåtiski pazeminås centrifügas
apgriezienus, vai arî ve¬a netiks kårtîgi izgriezta.
•
Ve¬as maßîna strådå ar dîvainu
skañu.
•
Ve¬as maßîna ir aprîkota ar dzinéju ar kolektoru, kura skaña darbîbas laikå atß˚iras no parasto dzinéju darbîbas skañas. Íis
dzinéjs nodroßina vienmérîgu centrifügas ieslégßanos un labåku
ve¬as izkårtoßanu ve¬as tvertné tås izgrießanas laikå.
•
Ve¬as maßîna nav redzams üdens.
•
Íî ve¬as maßîna ir moderno tehnolo©iju produkts, kas strådå ¬oti
ekonomiski, ar pazeminåtu patérétå üdens daudzumu.
•
Ve¬as maßînas durtiñas neatveras.
• Ëdens lîmenis tvertné ir augståks par apakßéjo durtiñu malu.
• Ve¬as maßîna silda üdeni.
• Notiek ve¬as izgrießana.
Durtiñas ir iespéjams atvért tikai tad, kad nodziest attiecîgå
signålspuldzîte!
•
Mazgåjamå lîdzek¬a paliekas péc
mazgåßanas cikla beigåm.
•
•
Iespéjams, ka iemesls ir neß˚îstoßås da¬iñas, kas ir müsdienu
mazgåjamo lîdzek¬u saståvå. Tå nav sliktas skaloßanas pazîme.
Notîriet ve¬i ar birstîti un izpuriniet to. Vajadzîbas gadîjumå
izmazgåjiet to vélreiz.
•
Putas paliek arî péc pédéjås
skaloßanas reizes.
•
Müsdienu mazgåßanas lîdzek¬i var radît putas arî péc pédéjås
skaloßanas. Tas neietekmé mazgåßanas kvalitåti.
•
Mazgåßanas rezultåts nav apmierinoßs.
•
Tika lietots par maz mazgåßanas lîdzek¬a, vai arî tas nebija
piemérots mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås.
Stipri ieståvéjußies traipi netika apstrådåti pirms mazgåßanas.
Nebija izvéléta pareizå programma vai temperatüra.
Ve¬as maßînå iekrauts påråk daudz ve¬as.
•
•
•
Ja tomér neizdodas novérst iekårtå radußos traucéjumus saviem spékiem, izmantojot tabulå dotos
norådîjumus, griezieties péc palîdzîbas pie klientu
apkalpoßanas servisa darbiniekiem, norådot precîzu
Jüsu maßînas modeli un sérijas nummuru. Íos datus
Jüs variet atrast uz datu plåksnîtes (skat. zîméjumu).
Atcerieties, ka, izsaucot meistaru maßînas garantijas apkalpes laikå, Jums büs nepiecießams uzrådît
apliecinoßu dokumentu - garantijas talonu.
Ja klientu apakalpoßanas dienesta darbinieks tiek
izsaukts sakarå ar kådu no tabulå minétajiem
traucéjumiem, izsaukums nebüs bezmaksas arî
garantijas perioda laikå
EW 1077 F - EW 1677 F
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising