Electrolux EWF1050 User manual

Electrolux EWF1050 User manual
Dovozca:
ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel.: 02/4333 4322 (55)
Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu:
[email protected]
Automatická práčka
Návod na používanie
Internet:
www.electrolux.sk
EWF 1050, EWF 1250
Vážená zákazníčka,
vážený zákazník,
tento návod na používanie si dôkladne
prečítajte. Osobitnú pozornosť venujte
kapitole Bezpečnostné pokyny na štvrtej
strane. Návod na používanie starostlivo
uschovajte, aby ste ho mohli použiť aj
v budúcnosti a v prípade zmeny majiteľa
spotrebiča ho odovzdajte ďalšiemu
užívateľovi.
V nasledujúcom texte
použité tieto symboly:
sú
Bezpečnostné pokyny!
Upozornenie! Pozor! Upozornenia
dôležité
pre
vašu
osobnú
bezpečnosť
a
pokyny,
ako
predchádzať škodám na spotrebiči.
Informácie a praktické tipy
Tipy a pokyny pre hospodárnu a
ekologickú prevádzku spotrebiča.
Poškodenie pri preprave
Po odbalení skontrolujte, či spotrebič nie
je poškodený. V prípade pochybností
spotrebič nepoužívajte a obráťte sa na
svojho dodávateľa.
Obsah
Bezpečnostné pokyny
Likvidácia
Tipy pre ochranu živ. prostredia
Technické údaje
Inštalácia
Vybalenie
Umiestnenie
Prívod vody
Odtok vody
Zapojenie do elektrickej siete
Inštalácia na stojan
Vaša nová práčka
Opis spotrebiča
Násypka
Používanie
Ovládací panel
Ovládacie prvky
Informácie o programe
Rady pre pranie
Triedenie bielizne
Teploty
Pred vložením bielizne
Maximálne množstvá
Hmotnosť bielizne
Odstraňovanie škvŕn
Pracie prostriedky a aviváž
Obsluha práčky
Medzinárodné symboly prania
Pracie programy
Špeciálne programy
Čistenie a údržba
Plášť práčky
Násypka
Odtokový filter
Filter prítokovej hadice
Núdzové vyprázdňovanie
Opatrenia proti mrazu
V prípade poruchy
Servis
4
6
6
7
8
8
8
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
18
19
19
19
19
19
19
19
20
21
24
25
26
27
27
27
27
28
29
29
30
32
Bezpečnostné pokyny
Tento návod na používanie si z bezpečnostných dôvodov pozorne prečítajte ešte pred
inštalovaním a prvým použitím spotrebiča. S návodom na používanie a bezpečnostnými
pokynmi by sa mal oboznámiť každý používateľ spotrebiča, aby nedošlo k zbytočným
problémom a úrazom.
Inštalácia a servis
Pred prvým použitím práčky treba
odstrániť všetky baliace a prepravné
zabezpečovacie prvky, v opačnom
prípade môže dôjsť k zraneniam
alebo
závažným
materiálnym
škodám. Pozri príslušnú kapitolu.
Všetky práce a zásahy súvisiace so
zapojením spotrebiča do elektrickej
siete
smie
vykonať
výlučne
kvalifikovaný elektrikár.
Všetky práce spojené s inštaláciou
smie vykonať výlučne kvalifikovaný
technik v súlade s pokynmi v tomto
návode. Neodborné zásahy môžu
mať za následok zranenie alebo
materiálne škody.
Pred akýmkoľvek zásahom treba
práčku odpojiť od elektrickej siete.
Zástrčku vytiahnite z elektrickej
zásuvky alebo vyberte poistky.
Po každej manipulácii (napr. pri
inštalácii alebo čistení) sa uistite sa,
že práčka nestojí na elektrickom kábli,
a že jej hadice nie sú pritlačené alebo
zalomené.
Ak práčku umiestnite na koberec,
treba dbať na to, aby zostali dolné
ventilačné otvory voľné (medzi
nožičkami a podlahou musí voľne
prúdiť vzduch).
-
-
-
-
-
Používanie
Práčka je určená na normálne
používanie v domácnosti v súlade
s týmito
pokynmi.
Práčku
nepoužívajte na žiadne iné účely.
V práčke treba prať len takú bielizeň,
ktorá je na to určená. Riaďte sa
pokynmi
na
štítkoch
bielizne.
V prípade akýchkoľvek pochybností
sa obráťte na výrobcu textílie.
4
-
-
Nepreplňujte
bubon
práčky.
Nadmerne naplnený bubon znižuje
výkon práčky a môže mať za
následok poškodenie bielizne. Riaďte
sa pokynmi v tomto návode.
Mince, špendlíky, klinčeky, skrutky a
iné tvrdé predmety môžu práčku
vážne poškodiť. Pred vložením
bielizne do práčky sa uistite, že sú
všetky vrecká prázdne a zipsy a
gombíky zapnuté.
Bielizeň,
ktorá
bola
ošetrená
chemikáliami,
ako
sú
napr.
prostriedky na odstraňovanie škvŕn,
tekuté domáce čistiace prostriedky,
benzín, metylalkohol, trichlóretylén a
pod., treba pred praním v práčke
dôkladne ručne vyplákať, prípadne
počkať, kým čistiaci prostriedok úplne
nevyprchá.
Drobné kusy odevov, ako sú napr.
tenké ponožky, stužky/šnúrky a pod.
perte v špeciálnych pracích sieťkach
alebo v návleku na podušku, čím
zabránite, aby sa dostali do priestoru
medzi bubnom a nádržou práčky.
Vždy dodržiavajte pokyny výrobcov
pracích prostriedkov a aviváže
ohľadne požadovaného dávkovania.
Nadmerné dávkovanie môže poškodiť
vašu bielizeň.
Keď je práčka mimo prevádzky,
nechajte dvierka mierne pootvorené,
aby ste zabránili tvorbe stuchnutého
zápachu.
Pred otvorením dvierok práčky vždy
skontrolujte, či z nej bola odčerpaná
voda. Ak je v práčke voda, vypustite
ju podľa pokynov v tomto návode.
Po použití práčky uzatvorte prívod
vody a odpojte ju od elektrickej siete.
Servis
V kapitole V prípade poruchy sú zhrnuté
niektoré problémy, ktoré môžete odstrániť
aj samostatne. V prípade problémov si
preto najprv prečítajte túto kapitolu.
Ak vám uvedené rady nepomohli problém
vyriešiť, obráťte sa na autorizované
servisné
stredisko.
Zoznam
autorizovaných servisných stredísk je
priložený. Skôr, ako zavoláte servisnému
technikovi, pripravte si nasledujúce údaje:
model, sériové číslo a dátum zakúpenia
práčky,
pretože
ich
kompetentný
pracovník bude požadovať. Tieto údaje
nájdete na typovom štítku spotrebiča
(pozri
obrázok).
Zjednodušíte
tým
diagnostikovanie poruchy a rozhodovanie,
či je návšteva servisného strediska
nevyhnutná.
Záručné podmienky
Electrolux Slovakia, divízia Domáce
spotrebiče, poskytuje na výrobky 2-ročnú
záruku. Viac informácií o záruke nájdete
na priloženom záručnom liste.
32
Všeobecné pokyny
Eventuálne opravy smie vykonávať
výlučne
autorizované
servisné
stredisko. Zoznam autorizovaných
servisných stredísk je priložený. Pri
oprave smú byť použité len originálne
náhradné diely. Spotrebič sa nikdy
nesnažte opravovať sami.
Pri odpájaní zástrčky z elektrickej
zásuvky treba uchopiť zástrčku, nikdy
nie kábel.
Počas prevádzky práčky sa sklo
dvierok zohrieva na vysokú teplotu,
preto by ste sa ho nemali dotýkať.
Dbajte na to, aby sa počas prania
k práčke nepribližovali deti.
Bezpečnosť detí
Práčku by mali používať len dospelí.
Deti
nevedia
posúdiť
nebezpečenstvo, ktoré im hrozí pri
neodbornej
manipulácii
s elektrospotrebičmi.
Nenechávajte
deti, aby sa s práčkou hrali, alebo aby
sa dotýkali jej ovládacích prvkov, či
pohyblivých/odnímateľných súčastí.
Počas prevádzky dbajte na to, aby sa
deti
zdržiavali
v
bezpečnej
vzdialenosti od spotrebiča.
Nezabúdajte, že plastové vrecká a
polystyrén, ktoré sú súčasťou obalu
spotrebiča, môžu byť nebezpečné pre
vaše deti. Obalový materiál preto
bezpodmienečne odstráňte z dosahu
detí.
Všetky pracie prostriedky uložte na
bezpečné miesto mimo dosahu detí.
Dbajte na to, aby sa do bubna práčky
nedostali deti alebo malé zvieratá.
Aby nedošlo k uviaznutiu detí alebo
zvierat v práčke, sú dvierka vybavené
špeciálnou detskou poistkou, ktorá sa
aktivuje pootočením gombíka (bez
stlačenia) vo vnútri dvierok smerom
doprava tak, aby bol výrez nastavený
vodorovne. V prípade potreby môžete
použiť aj mincu. Pri aktivovanej
detskej poistke nie je možné dvierka
práčky zatvoriť. Detskú poistku
vypnete otočením gombíka smerom
doľava tak, aby bol zárez zvislo.
Teraz sa dajú dvierka opäť zatvoriť.
-
Ak sa rozhodnete, že už spotrebič
nebudete používať a chcete ho
vyradiť, odpojte ho od elektrickej siete
a odrežte prívodný kábel tesne pri
plášti práčky. Prívodný kábel so
zástrčkou zlikvidujte a zatvárací
mechanizmus dvierok poškoďte tak,
aby dvierka už nedali zatvoriť. Tieto
opatrenia zabránia uviaznutiu detí vo
vnútri spotrebiča a iným životu
nebezpečným situáciám.
5
Práčka
netesní.
Likvidácia
Obaly
Materiály označené symbolom
sú
recyklovateľné.
Obaly
sú
označené
nasledujúcimi
skratkami:
PE = polyetylén
PS = polystyrén
PP = polypropylén
Tieto materiály hoďte do príslušnej
zbernej nádoby, aby ich bolo možné
recyklovať a opätovne použiť.
Spotrebič
Starý spotrebič odovzdajte v schválenej
zberni odpadu.
Tipy pre ochranu
životného prostredia
V záujme ochrany životného prostredia a
úspory vody a energie vám odporúčame
dodržiavať nasledujúce pokyny:
-
-
-
6
Normálne znečistenú bielizeň môžete
prať bez predpierania. Ušetríte tak
prací prostriedok, vodu aj čas (a
chránite tak životné prostredie).
Práčka
pracuje
najúspornejšie
s odporúčaným
maximálnym
množstvom bielizne.
Vhodným predbežným ošetrením
môžete z bielizne odstrániť škvrny a
menšie nečistoty. Bielizeň potom
môžete prať pri nižšej teplote.
Množstvo pracieho prostriedku by
malo zodpovedať tvrdosti vody,
množstvu
bielizne
a
stupňu
znečistenia.
preteká,
alebo -
Ochrana zdravia a životného
prostredia
-
Symbol
na výrobku alebo jeho obale
upozorňuje na to, že materiál nepatrí
k bežnému domácemu odpadu, ale ho
treba odovzdať do špeciálnej zberne
odpadu na recyklovanie elektrických alebo
elektronických
spotrebičov.
Vašou
podporou správnej likvidácie pomáhate
chrániť prostredie a zdravie vašich
blízkych. V dôsledku nesprávnej likvidácie
sa poškodzuje životné prostredie, čo
vplýva negatívne na zdravie všetkých
obyvateľov.
Ďalšie
informácie
o
recyklovaní tohto výrobku získate na
miestnom úrade, u predajcu tohto výrobku
alebo v zberni odpadu.
Bielizeň nie je dobe vypraná.
-
Práčka vibruje a je hlučná.
-
Dvierka sa nedajú otvoriť.
Odstreďovanie sa oneskoruje alebo sa vôbec nespustí.
V bubne nevidno vodu.
-
Práčka vydáva zvláštny zvuk.
-
Použili ste priveľa pracieho prostriedku alebo
nevhodný prací prostriedok. Pri nadmernej tvorbe
peny môže voda z práčky pretiecť.
Skontrolujte, či spojky hadíc neprepúšťajú vodu.
Niekedy únik vody nie je viditeľný, preto skontrolujte,
či hadice nie sú mokré.
Odtoková hadica nie je správne umiestnená, alebo je
poškodená.
Odtokový filter nie je správne umiestnený.
Uzáver núdzovej vypúšťacej hadičky ste nenasadili
správne.
Prací prostriedok nie je vhodný pre automatické
práčky, alebo ste pridali nedostatočné množstvo
pracieho prostriedku.
V práčke je priveľa bielizne.
Nezvolili ste vhodný prací program alebo teplotu.
Odolné škvrny ste neodstránili pred praním.
Neodstránili ste všetky zabezpečovacie prepravné
prvky a obaly (pozri kapitolu Odbalenie).
Práčka nie je správne inštalovaná a vyrovnaná.
Práčka je umiestnená príliš blízko pri stene alebo
nábytku.
Bielizeň v práčke nie je dobre rozmiestnená.
V bubne je veľmi málo bielizne.
Program ešte neskončil.
Dvierka nie sú ešte odblokované.
Hladina vody je nad okrajom dvierok.
Voda sa práve zohrieva.
Elektronické zariadenie na kontrolu rovnováhy
odstreďovanie prerušilo, pretože bielizeň nie je
v bubne rovnomerne rozložená. Práčka sa pokúsi o
lepšie rozloženie bielizne otáčaním bubna opačným
smerom v prípade potreby aj viackrát. Ak je to možné,
odstreďovanie sa spustí pri nastavenej rýchlosti. Ak
ani po 6 minútach nie je bielizeň rovnomerne
rozložená v bubne, spustí práčka odstreďovanie pri
nižšej rýchlosti, alebo odstreďovanie vôbec nespustí.
Ak je bielizeň po skončení programu veľmi mokrá,
rozložte bielizeň v bubne ručne a spustite
odstreďovanie znova.
Spotrebiče vybavené modernou technológiou pracujú
veľmi úsporne s menšou spotrebou vody. Účinnosť
prania je napriek tomu vynikajúca.
Práčka je vybavená komutátorovým motorom, ktorý
zlepšuje výkon práčky.
31
V prípade poruchy
Technické údaje
Vaša práčka bola počas výroby veľakrát testovaná. Napriek tomu sa počas prevádzky
niekedy môžu vyskytnúť problémy. V takomto prípade postupujte podľa pokynov
v nasledujúcej tabuľke. Ak vám uvedené rady nepomôžu, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk je priložený.
Problémy, ktoré môžete vyriešiť sami
Môže sa stať, že počas prevádzky začne blikať svetelný ukazovateľ Štart/Prestávka
displeji sa zobrazí niektorá z nasledujúcich správ a súčasne zaznie zvukový signál:
Problém s pritekaním vody: "Nepřitéká voda";
Problém s odtekaním vody: "Bez vypouštění";
Otvorené dvierka: "Zavřete dvířka".
Rozmery
EWF 1050/1250
Odporúčané množstvo
bielizne v suchom stave
Tlak vody
a na
Objem bubna
Rýchlosť odstreďovania
Elektrické parametre
Po odstránení eventuálnej príčiny problémov stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustíte
prerušený program znovu. Ak sa na displeji znovu objaví poruchové hlásenie alebo porucha
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
PROBLÉM
Práčka sa nespustí.
Do práčky nepriteká voda.
PRÍČINA
Dvierka práčky nie sú správne zatvorené. Objaví sa
správa "Zavřete dvířka".
Spotrebič nie je zapojený do elektrickej siete alebo
ide o prerušenie dodávky elektrickej energie.
Vypálila sa poistka.
Ovládač programov nie je správne nastavený.
Zvolili ste funkciu Posunutý štart.
Vodovodný kohútik je zatvorený. Objaví sa správa
"Nepřitéká voda".
Skontrolujte, či je prítoková hadica pripojená.
Filter v prítokovej hadici je upchaný. Objaví sa správa
"Nepřitéká voda".
Dvierka práčky nie sú správne zatvorené. Objaví sa
správa "Zavřete dvířka".
Práčka sa napĺňa a súčasne vyprázdňuje.
Práčka neodčerpáva vodu a/alebo neodstreďuje.
-
Koncovka odtokovej hadice je umiestnená príliš nízko
(pozri kapitolu "Inštalácia").
Odtoková hadica je zalomená alebo stlačená. Objaví
sa správa "Bez vypouštění".
Bola aktivovaná funkcia Plákanie stop
alebo
-
Nočná prevádzka
alebo Bez odstreďovania.
Filter odtokového čerpadla je zanesený. Objaví sa
správa " Bez vypouštění".
30
Hlučnosť
výška
šírka
hĺbka
bavlna
syntetická / jemná bielizeň
vlna / ručné pranie
minimum
maximum
85 cm
60 cm
50 cm
5,0 kg
2,0 kg
1,0 kg
50 kPa (0,5 bar)
1000 kPa (10 bar)
27 litrov
1000 ot./min (EWF 1050)
1200 ot./min (EWF 1250)
220-230 V / 50 Hz
2200 W
10 A
60 dB(A)
73 dB(A)
60 dB(A)
75 dB(A)
maximum
maximum
napätie / frekvencia
príkon
poistka
pranie EWF 1050
odstreďovanie EWF 1050
pranie EWF 1250
odstreďovanie EWF 1250
Deklarovaná hodnota emisie hluku
tohto spotrebiča uvedená v tabuľke je
v dB(A), čo predstavuje hladinu A
akustického výkonu na referenčný
akustický výkon 1pW.
Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim smerniciam EU:
-
73/23/EEC z 19.2.1973 - Smernica o elektrických zariadeniach určených na používanie
v rámci určitých limitov napätia;
89/336/EEC z 03.05.1989 - Smernica o elektromagnetickej kompatibilite vrátane
upravujúcej smernice 92/31/EEC.
7
Inštalácia
Vybalenie
Po dodaní je práčka vybavená niekoľkými
zabezpečovacími
prvkami,
ktoré
zabraňujú poškodeniu motora a bubna
počas prepravy.
Pred inštaláciou práčky treba zo
spotrebiča
odstrániť
všetky
prepravné zabezpečovacie prvky a
obaly.
Prepravné zabezpečovacie prvky by ste si
mali uschovať pre prípad ďalšej prepravy
spotrebiča.
1. Pomocou kľúča odstráňte dve skrutky
na zadnej strane dolu. Plastové kolíky
vytiahnite.
6. Práčku umiestnite do stojatej polohy a
odstráňte zostávajúcu zadnú skrutku.
Vytiahnite príslušný kolík.
7. Všetky vzniknuté otvory treba uzavrieť
priloženými plastovými zátkami, ktoré
nájdete v priloženom plastovom vrecúšku.
Núdzové vyprázdnenie
Opatrenia proti mrazu
Ak sa voda z práčky neodčerpá, môžete ju
vypustiť takto:
zástrčku
práčky
vytiahnite
zo
zásuvky,
zatvorte vodovodný kohútik,
v prípade potreby počkajte, kým voda
nevychladne,
otvorte príklop odtokového čerpadla,
na podlahu dajte nádobu a do nádoby
vložte koniec núdzovej vypúšťacej
hadičky,
odnímte uzáver hadičky a vodu
vypustite do pripravenej nádoby,
keď je nádoba plná, uzáver znovu
zaskrutkujte, nádobu vylejte a postup
opakujte dovtedy, kým voda vyteká,
ak je to potrebné, vyčistite čerpadlo
podľa vyššie uvedených pokynov,
na vypúšťaciu hadičku nasaďte
uzáver a vráťte ju na svoje miesto,
zaskrutkujte kryt čerpadla a zatvorte
príklop.
Ak bude spotrebič vystavený teplotám pod
bodom mrazu, treba urobiť nasledujúce
opatrenia:
zástrčku
práčky
vytiahnite
zo
zásuvky,
zatvorte
vodovodný
kohútik
a
prítokovú hadicu odskrutkujte od
kohútika,
na podlahu dajte nádobu, do nádoby
vložte koniec prítokovej hadice a
koniec núdzovej vypúšťacej hadičky a
vodu nechajte vytiecť do nádoby,
ovládač programov otočte do polohy
0,
prítokovú hadicu priskrutkujte opäť ku
kohútiku a na vypúšťaciu hadičku
nasaďte uzáver a vráťte ju na svoje
miesto.
Vďaka týmto opatreniam sa z práčky
vypustí všetka voda a zabráni sa tým
tvorbe ľadu a prípadnému poškodeniu
príslušných častí práčky.
Keď budete chcieť práčku znovu uviesť do
prevádzky, skontrolujte, či je teplota okolia
vyššia ako 0°C.
2. Práčku položte na zadnú stranu, pričom
dbajte na to, aby sa nepricvikli hadice.
Predísť tomu môžete tak, že pod práčku
podložíte jednu rohovú obalovú výplň.
3. Z dna práčky vytiahnite polystyrénovú
časť a uvoľnite dve vrecká.
Umiestnenie
Spotrebič umiestnite na pevnú rovnú
podlahu. Postarajte sa o to, aby koberec
alebo
podložka
nebránili
cirkulácii
vzduchu. Skontrolujte, či sa spotrebič
nedotýka steny alebo kuchynského
nábytku.
Skrutkovaním nastaviteľných nožičiek
spotrebič
vyrovnajte.
Nikdy
nevyrovnávajte
nerovnosti
podlahy
kartónom, drevom alebo podobným
materiálom. Ak je spotrebič vyrovnaný,
utiahnite poistné matice. V prípade
potreby použite kľúč.
Dôležité upozornenie!
Vždy, keď vypustíte z práčky vodu
pomocou núdzovej vypúšťacej hadičky,
musíte naliať do priehradky násypky na
hlavné pranie asi 2 l vody a zapnúť
program Odčerpanie. Aktivuje sa tým
ventil Eko, ktorý zabraňuje tomu, aby pri
nasledujúcom praní zostala časť pracieho
prostriedku nevyužitá.
4. Veľmi opatrne vytiahnite ľavé
polyetylénové vrecko. Potiahnite ho
doprava, a potom dolu.
5. Veľmi opatrne vytiahnite pravé
polyetylénové vrecko. Potiahnite ho
doľava, a potom hore.
8
29
-
-
Keď
voda
prestane
vytekať,
odskrutkujte kryt čerpadla a čerpadlo
vyberte. Pripravte si handričku na
utieranie vody, ktorá môže vytiecť pri
odmontovaní čerpadla.
Z rotora čerpadla vyberte všetky
cudzie predmety, ktoré sa v ňom
zachytili. Rotor pritom ručne otáčajte.
-
Nasaďte
uzáver
na
núdzovú
vypúšťaciu hadicu a vráťte ju na
pôvodné miesto.
-
Kryt čerpadla úplne zaskrutkujte.
Zatvorte príklop.
Filter prítokovej hadice
Prívod vody
Odtok vody
Ak zistíte, že napĺňanie práčky vodou trvá
dlhšie, skontrolujte filter v skrutkovacej
prípojke hadice. Ak je filter zanesený,
vyčistite ho.
Zatvorte vodovodný kohútik.
Prítokovú hadicu práčky odskrutkujte od
vodovodného kohútika.
Filter vyčistite tvrdou kefkou.
Prítokovú hadicu namontujte späť na
vodovodný kohútik.
Prítokovú hadicu pripojte na vodovodný
ventil so závitom 3/4“.
Na pripojenie do vodovodnej siete
nepoužívajte staré alebo už používané
hadice.
Vodu môžete nechať odtekať troma
rozličnými spôsobmi:
1) Použitie plastového nástavca
Na odtokovú hadicu môžete nasunúť
plastový nástavec a prevesiť ju cez okraj
umývadla. V takomto prípade treba hadicu
dobre prichytiť šnúrkou o vodovodný
kohútik alebo držiak na stene, aby
neskĺzla alebo nezmenila polohu.
Dôležité upozornenie!
Ak spotrebič pripájate na nové potrubie
alebo potrubie, ktoré ste dlho nepoužívali,
pred pripojením nechajte vodu niekoľko
minút odtekať, aby sa z potrubia vyplavili
usadeniny piesku a eventuálna hrdza.
Druhý koniec prítokovej hadice, ktorý sa
pripája k pračke, môžete viesť ľubovoľným
smerom. Jednoducho povoľte upevňovací
krúžok, otočte hadicu a krúžok znovu
dotiahnite. Ubezpečte sa, že voda
nepreteká.
2) Prípojka sifónu umývadla
Prípojka musí byť umiestnená nad
sifónom tak, aby bol oblúk hadice
vzdialený od podlahy aspoň 60 cm.
3) Prípojka kanalizačného potrubia
Odtokovú hadicu môžete pripojiť na
prípojku kanalizačného potrubia vo výške
od 60 do 90 cm od podlahy.
Koncovka odtokovej hadice musí byť
ventilovaná, t.j. vnútorný priemer prípojky
musí byť väčší ako vonkajší priemer
odtokovej hadice.
Odtoková hadica nesmie byť stlačená ani
zalomená.
Prítokovú hadicu nepredlžujte. Ak je
hadica príliš krátka a vy nechcete
premiestniť vodovodný kohútik, objednajte
si v servisnom stredisku špeciálnu dlhú
hadicu.
V
záujme
správnej
prevádzky
spotrebiča treba odtokovú hadicu
zavesiť na špeciálny držiak na zadnej
strane práčky.
28
9
Zapojenie do elektrickej siete
Sieťové napätie domácej elektrickej
inštalácie
musí
byť
220-230
V
s frekvenciou 50 Hz.
Elektromer, poistky, inštalácia a zásuvka
musia byť dimenzované pre dané
maximálne zaťaženie spotrebiča 2,25 kW,
resp. aj prípadné ďalšie domáce
elektrospotrebiče, ktoré budú zapnuté
súčasne.
Dôležité upozornenie
Zástrčku
spotrebiča
zapojte
do
elektrickej zásuvky so správnym
uzemnením. Použitá elektrická zásuvka
musí byť ľahko dostupná aj po
inštalácii spotrebiča.
Výrobca nezodpovedá za škody
spôsobené
nerešpektovaním
bezpečnostných pokynov.
V prípade potreby prenechajte
výmenu elektrického prívodného
kábla autorizovanému servisnému
stredisku.
Inštalácia na stojan
Rozmery stojanu:
výška: 30 cm
šírka: 60 cm
hĺbka: 60 cm
Vaša nová práčka
Vaša práčka zodpovedá moderným
požiadavkám na účinné ošetrenie bielizne
pri nízkej spotrebe vody, energie a
pracieho prostriedku.
-
-
Automatické chladenie použitej vody
z 90°C na 60°C pred odčerpaním
zabraňuje deformácii potrubia.
Špeciálny program na vlnu s novým
jemným pracím systémom poskytuje
veľmi šetrné ošetrenie vlny.
Systém kontroly a odstraňovania
nerovnováhy zisťuje a zabraňuje
vzniku
nerovnováhy
a
vibrácií
spôsobených
nesprávnym
rozmiestnením bielizne v bubne.
Eko ventil umožňuje maximálne
možné využitie pracieho prostriedku a
šetrí pritom vodu a energiu.
Ovládačom programov sa jednoducho
nastavuje funkcia aj teplota.
Čistenie a údržba
Pred vykonaním akejkoľvek údržby sa
ubezpečte, že je práčka odpojená od
elektrickej siete, a že je vodovodný kohútik
zatvorený.
Plášť spotrebiča
Vonkajší plášť spotrebiča čistite teplou
vodou a neutrálnym neabrazívnym
čistiacim prostriedkom do domácnosti.
Potom
plášť
utrite
čistou
vlhkou
handričkou a vytrite dosucha.
Dôležité upozornenie: na čistenie
nepoužívajte denaturovaný lieh, riedidlá a
podobné výrobky.
Násypka
V násypke sa postupom času vytvoria
usadeniny pracích prostriedkov a aviváže.
Násypku môžete za účelom čistenia veľmi
jednoducho vyňať. Pri vyberaní násypky
treba stlačiť tlačidlo v zadnom ľavom rohu.
Násypku opláchnite pod tečúcou vodou.
Hornú časť priehradiek môžete vybrať.
Postupujte podľa pokynov na obrázku.
Odtokový filter
Práčka je v prednej časti vybavená filtrom,
ktorý zachytáva vlákna a drobné predmety
(špáradlá,
mince,
spinky
atď.),
nedopatrením zabudnuté v odevoch.
Odtokové čerpadlo treba skontrolovať za
nasledujúcich okolností:
ak práčka nevypúšťa vodu a/alebo
neodstreďuje,
ak je práčka počas vypúšťania vody
neobvykle hlučná.
Postupujte nasledovne:
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
V prípade potreby počkajte, kým voda
vychladne.
Otvorte príklop odtokového filtra.
V záujme jednoduchšieho vkladania a
vyberania bielizne je možné práčku
inštalovať na oceľový stojan so zásuvkou.
Stojan si môžete objednať u svojho
predajcu.
10
Pod odtokové čerpadlo umiestnite
nádobu na vodu z práčky.
Vytiahnite vypúšťaciu hadičku, vložte
ju do nádoby a odskrutkujte uzáver.
V priestore násypky sa môžu takisto
nahromadiť zvyšky pracích prostriedkov a
aviváže. Vyčistite ho starou zubnou
kefkou.
Vyčistenú
zásuvku
znovu
nasaďte.
27
Pracie programy na jemnú bielizeň a vlnu
Teplota
Druh
textílie
Opis programu
30°-40°
Jemná
bielizeň
Pranie pri teplote
30°-40°
plákanie
šetrné odstredenie
Pranie pri teplote
30°-40°
ale
so
studenou
vodou
- 30°40°
Vlna
bielizeň
určená
na ručné
pranie
Opis spotrebiča
Doplnkové
funkcie
Max.
množstvo
bielizne
2 kg
1 kg
Spotreba *
energie
vody
v kWh
vl
0,5
52
0,35
53
3 plákania, šetrné
odstredenie
Špeciálne programy
Poloha
ovládača
Druh textílie
Opis programu
Plákanie
(máchání)
3 plákania s tekutou
avivážou a v prípade
potreby
dlhé
odstredenie
Používa
sa
na
odčerpanie vody z
posledného plákania
pri
programe
s
funkciou alebo Nočná
Odčerpanie
(vypouštění)
0
Dlhé
odstredenie
(odstředení)
Šetrné
odstredenie
(odstředení)
Zrušenie/VYP
prevádzka
Vypustenie vody
dlhé odstredenie.
Doplnkové
funkcie
Max.
množstvo
bielizne
5 kg
Spotreba *
energie
vody
v kWh
vl
0,08
45
/
-
násypka na pracie prostriedky
ovládací panel
držadlo dvierok
príklop odtokového čerpadla
nastaviteľné nožičky
Svetelný
ukazovateľ
blokovania
dvierok
Tento svetelný ukazovateľ svieti počas
celého programu a indikuje, že sú dvierka
zamknuté. Keď svetelný ukazovateľ
zhasne, môžete dvierka opäť otvoriť.
-
Násypka
a
5 kg
-
Vypustenie vody a
krátke odstredenie.
5 kg
-
Slúži na zrušenie
prebiehajúceho
programu a vypnutie
práčky.
1.
2.
3.
4.
5.
priehradka na predpieranie
-
priehradka na hlavné pranie
priehradka na aviváž, resp. škrob
-
-
* Údaje o spotrebe uvedené v tejto tabuľke slúžia len pre orientáciu, pretože závisia od
druhu bielizne, teploty pritekajúcej vody a teploty okolia.
26
11
Tabuľka programov
Používanie
Pracie programy na bavlnenú a syntetickú bielizeň
Ovládací panel EWF 1050/1250
1 Násypka na pracie prostriedky
2 Ovládač programov
Škála
ovládača
je
rozdelená
do
nasledujúcich častí:
bavlna a ľan
syntetická bielizeň
jemná bielizeň
vlna
/ručné pranie
špeciálne programy
0 - nulová poloha / vypnutie
spotrebiča
Ovládač programov môžete otáčať
smerom doprava aj doľava. Poloha E
zodpovedá
energeticky
úspornému
programu a poloha
praniu v studenej
vode.
Na konci programu treba ovládač
programov otočiť do nulovej polohy
"{", aby sa práčka vypla.
3
Tlačidlo
zníženia
rýchlosti
odstreďovania
Ak si prajete, aby sa bielizeň odstredila pri
nižšej rýchlosti, než je maximálny počet
otáčok
naprogramovaný
pre
daný
program, stlačte tlačidlo
.
12
Na displeji sa zobrazí zvolená rýchlosť
odstreďovania a len na 5 sekúnd sa
zobrazí maximálna rýchlosť odstreďovania
pre daný program.
Ak zvolíte nastavenie "0", práčka vynechá
všetky odstreďovania. Na displeji sa na 5
sekúnd objaví správa "Bez odstředění".
Maximálne rýchlosti sú nasledovné:
bavlna, ľan a 40° (napr. špeciálne
džínsy)
1000 ot./min (EWF 1050)
1200 ot./min (EWF 1250)
syntetická bielizeň: 1000 ot./min
jemná bielizeň, vlna a bielizeň určená
na ručné pranie 800 ot./min
Teplota
Druh
textílie
Opis programu
95°-60°
Biela bavlna
E60° **
Biela bavlna
úsporný
Pranie pri teplote
95°-60°
3 plákania
dlhé odstredenie
Pranie pri teplote
60°
3 plákania
dlhé odstredenie
Pranie pri teplote
60°-40°
3 plákania
dlhé odstredenie
Pranie pri teplote
40°
3 plákania
odstredenie
Pranie pri teplote
asi 40°
5 plákaní
dlhé odstredenie
Pranie pri teplote
30°
alebo
so
studenou
vodou
60°f
40°f
-
E40°
40° -
- 30°
- 30°
- 60°
40° -
Farebné
Farebné
úsporný
Bavlna
Špeciálne
džínsy
Nestálofare
bná bavlna
Syntetika
Syntetika
jednoduché
žehlenie
Obuv
Funkcia bez odstreďovania "0"
Pri voľbe tejto funkcie sa fáza
odstreďovania zruší. Túto funkciu zvoľte
pri praní veľmi jemnej bielizne.
Ak túto funkciu zvolíte
v kombinácii
s programom na pranie bavlny a
syntetickej bielizne, práča vykoná o
niekoľko plákaní viac.
3 plákania
dlhé odstredenie
Pranie pri teplote
30°-60° alebo so
studenou
vodou
3 plákania
šetrné odstredenie
Pranie pri teplote
40°
4 plákania
šetrné odstredenie
Pranie pri teplote
40°
3 plákania
šetrné odstredenie
Doplnkové
funkcie
Max.
množstvo
bielizne
5 kg
Spotreba *
energie
vody v l
v kWh
2,0
53
5 kg
0,85
49
5 kg
1,2
49
5 kg
0,9
49
3 kg
0,45
67
5 kg
0,37
49
2 kg
0,85
52
1 kg
0,35
59
1 pár
0,5
56
* Údaje o spotrebe uvedené v tejto tabuľke slúžia len pre orientáciu, pretože závisia od
druhu bielizne, teploty pritekajúcej vody a teploty okolia. Údaje sa vzťahujú na najvyššiu
teplotu pre každý prací program.
** V súlade so smernicou 92/75/ES sa údaje o spotrebe uvedené na štítku spotreby
vzťahujú na tento program.
25
Medzinárodné
ošetrovania
symboly
4 Tlačidlo Plákanie stop
Ak si prajete, aby sa bielizeň neodstredila
a
zostala
namočená
vo
vode
z posledného plákania, aby sa nepokrčila,
zvoľte túto funkciu. Príslušný svetelný
ukazovateľ sa rozsvieti a na displeji sa na
5 sekúnd objaví opis zvolenej funkcie, a
potom sa objaví správa "Stiskněte Štart".
NORMÁLNE
PRANIE
max. teplota
95°C
max. teplota
60°C
max. teplota
40°C
max. teplota
30°C
ručné pranie
programoch na jemnú bielizeň sa voda len
odčerpá.
Po stlačení tohto tlačidla sa príslušný
svetelný ukazovateľ rozsvieti a na displeji
sa na 5 sekúnd zobrazí popis zvolenej
funkcie. Potom sa na displeji zobrazí
správa "Stiskněte START".
neprať
ŠETRNÉ
PRANIE
BIELENIE
ŽEHLENIE
CHEMICKÉ
ČISTENIE
nebieliť
bieliť v studenej vode
žehlenie pri
teplote
max. 200°C
Všetky
prostriedky
Po skončení programu zostanú dvierka
zablokované,
svetelný
ukazovateľ
Štart/Prestávka
zhasne. Tlačidlo
Plákanie stop
a svetelný ukazovateľ
blokovania dvierok svietia a signalizujú, že
vodu treba vypustiť.
žehlenie pri
teplote
max. 110°C
žehlenie pri
teplote
max. 150°C
Čistenie perchloretylénom, benzínom,
alkoholom, R111 a
R113
Čistenie benzínom,
alkoholom a R113
nežehliť
Nečistiť chemicky
Dôležité upozornenie
,
Pred voľbou programu Odčerpanie
alebo Šetrné odstredenie
Odstredenie
treba ovládač programov nastaviť do
nulovej polohy "O".
pri vysokej
teplote
pri nízkej
teplote
SUŠENIE
24
sušenie vodorovne
na šnúre
na vešiaku
v sušičke
Na displeji sa budú opakovať správy ako
"Dvierka zamčené" a "Konec programu".
Vodu z práčky môžete vypustiť dvoma
spôsobmi:
(odčerpanie). Voda
Zvoľte program
sa odčerpá bez odstredenia bielizne.
Zvoľte program (odstredenie) alebo
(šetrné odstreďovanie) .
Prostredníctvom
príslušného
tlačidla
nastavte rýchlosť odstreďovania, a potom
stlačte tlačidlo Štart/Prestávka
. Voda
sa odčerpá a bielizeň sa odstredí.
nesušiť v sušičke
5 Tlačidlo Predpieranie
Ak chcete, aby sa bielizeň ešte pred
hlavným praním preprala, stlačte toto
tlačidlo.
Pri programoch na pranie bavlnenej a
syntetickej bielizne sa predpieranie končí
krátkym odstredením pri 650 ot./min, pri
Túto funkciu nie je možné kombinovať
s programami na pranie vlny a bielizne
určenej na ručné pranie.
Dôležité upozornenie
Tento spotrebič je vybavený zvukovou
signalizáciou, ktorá vás upozorní na voľbu
programu, nesprávne zvolenú funkciu,
koniec programu, prevádzkové problémy
a vtedy, keď počas pracieho programu
otočíte ovládač programov do inej polohy.
Zvukovú signalizáciu vypnete tak, že
a
naraz stlačíte tlačidlá predpieranie
nočná prevádzka
a podržíte ich
stlačené 3 sekundy. Na displeji sa na 5
sekúnd zobrazí správa "Zvuk. signál NE".
Opätovným stlačením týchto tlačidiel sa
zvuková signalizácia znovu zapne. Na
displeji sa na 5 sekúnd zobrazí správa
"Zvuk. signál ANO".
6 Tlačidlo Nočná prevádzka
Ak zvolíte túto funkciu, voda z posledného
plákania sa neodčerpá, aby sa bielizeň
nepokrčila.
Pretože sa vynechá fáza odstreďovania,
je prací cyklus veľmi tichý a môžete ho
zvoliť aj v nočných hodinách, to znamená
vtedy, keď sú sadzby za elektrickú energiu
nižšie.
Pri programoch na pranie bavlny a
syntetickej bielizne sa pri plákaní použije
viac vody.
13
Príslušný svetelný ukazovateľ sa rozsvieti
a na displeji sa na 5 sekúnd objaví popis
zvolenej funkcie. Potom sa na displeji
zobrazí správa "Stiskněte Start".
Príslušný svetelný ukazovateľ sa rozsvieti
a na displeji sa na 5 sekúnd objaví popis
zvolenej funkcie.
Na konci programu svetelný ukazovateľ
blokovania
dvierok svieti. Svetelný
ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka
zhasne.
Na displeji sa budú opakovať správy
"Dvírka zamčená" a "Konec programu".
Po skončení programu zvoľte niektorý
z nasledujúcich programov:
Odčerpanie . Voda sa odčerpá bez
odstredenia bielizne.
Odstredenie
alebo
šetrné
odstredenie .
Prostredníctvom
príslušného
tlačidla
nastavte rýchlosť odstreďovania, a potom
stlačte tlačidlo Štart/Prestávka
. Voda
sa odčerpá a bielizeň sa odstredí pri
nastavenej rýchlosti.
8 Tlačidlo Extra plákanie
Túto funkciu je možné kombinovať so
všetkými programami okrem programu na
Dôležité upozornenie
,
Pred voľbou programu Odčerpanie
alebo Šetrné odstredenie
Odstredenie
treba ovládač programov nastaviť do
nulovej polohy "O".
7 Tlačidlo Rýchle pranie
Túto funkciu môžete použiť na mierne
znečistenú bielizeň. Vyperie sa rýchlo a
dôkladne.
Túto funkciu nie je možné použiť pri
programoch E60°, E40°, 60°f, 40°f, 40°
a ručné pranie .
- , na vlnu
Trvanie prania sa skráti podľa druhu
bielizne a nastavenej teploty.
Odporúčané množstvo pri praní bavlny: 3
kg.
14
Práčku vypnite otočením
ovládača
programov do nulovej polohy "0".
Bielizeň z bubnu vyberte a skontrolujte, či
je bubon prázdny. Ak by ste na nejaký kus
bielizne zabudli, mohol by sa pri ďalšom
praní poškodiť, napr. zraziť, alebo by
mohol zafarbiť bielu bielizeň. Ak už
nebudete prať, zatvorte vodovodný
kohútik. Dvierka nechajte pootvorené, aby
ste zabránili vzniku plesní a nepríjemného
zápachu.
pranie vlny /ručné pranie
a 40° - .
Práčka vykoná pri zvolenom programe o
dve
plákania
viac.
Túto
funkciu
odporúčame predovšetkým pre osoby
alergické na pracie prostriedky a
v oblastiach s mäkkou vodou.
Príslušný svetelný ukazovateľ sa rozsvieti
a na displeji sa objaví na 5 sekúnd správa
"Extra máchání ANO".
9 Tlačidlo Posunutý štart
Pomocou tohto tlačidla môžete prací
program odložiť o 30-60-90, 2 hodiny až
20 hodín.
Nastavenie posunutého štartu:
nastavte program a požadované
funkcie,
stláčaním tlačidla Posunutý štart
nastavte požadovaný časový posun,
príslušný svetelný ukazovateľ sa
rozsvieti a na displeji sa na 5 sekúnd
zobrazí správa "Probíhá start...", ktorá
indikuje nastavenie funkcie posunutý
štart,
stlačte tlačidlo Štart/Prestávka
.
Práčka
spustí
odpočítavanie
nastaveného časového intervalu.
Počas posledných dvoch hodín sa
čas odpočítava po 30 minútach.
23
7. Zvoľte funkciu Posunutý štart
Ak chcete, aby sa prací program spustil
neskôr, opakovane stláčajte tlačidlo
Posunutý štart
dovtedy, kým sa na
displeji nezobrazí požadovaný časový
posun. Na displeji sa asi na 5 sekúnd
objaví číslica zodpovedajúca zvolenému
časovému intervalu, a potom sa zobrazí
správa "Stiskněte Start".
Pred uskutočnením akejkoľvek zmeny
.
treba stlačiť tlačidlo Štart/Prestávka
Prebiehajúci program zmeníte tak, že
ovládač programov otočíte do nulovej
polohy "0", a potom nastavte nový prací
program. Voda z bubna sa nevypustí.
Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite nový prací program.
10. Prerušenie programu
Ak chcete prerušiť prebiehajúci program,
stlačte tlačidlo Štart/Prestávka
.
Príslušný svetelný ukazovateľ začne
blikať. Po opätovnom stlačení tlačidlo
Štart/Prestávka
bude
program
pokračovať tam, kde prestal.
8. Spustenie programu
Zvolený program spustíte stlačením
tlačidla Štart/Prestávka
. Príslušný
svetelný ukazovateľ prestane blikať a
bude neprerušovane svietiť.
Práčka sa spustí.
Ak ste zvolili funkciu Posunutý štart
,
práčka zaháji odpočítavanie nastaveného
časového intervalu. Na displeji sa zobrazí
časový interval posunutia a trvanie
programu.
Počas plynutia časového intervalu je
možné vkladať bielizeň do bubna:
Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka
.
Bielizeň vložte do bubna.
Zatvorte dvierka a opäť stlačte tlačidlo
Štart/Prestávka
.
9. Zmena funkcie alebo programu
počas pracieho cyklu
Každú fázu je možné zmeniť ešte pred jej
vykonaním.
22
11. Otváranie dvierok po
programu
spustení
.
Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka
Akonáhle svetelný ukazovateľ blokovania
dvierok zhasne, dvierka sa dajú otvoriť.
Ak sa dvierka otvoriť nedajú (svetelný
ukazovateľ blokovania dvierok svieti),
znamená to, že sa práčka nachádza vo
fáze zohrievania vody, hladina vody
presahuje nad horný okraj dvierok, alebo
sa bubon točí.
Ak dvierka musíte nevyhnutne otvoriť a sú
zablokované, otočte ovládač programov
do nulovej polohy "0".
Počas prvých troch minút od spustenia
programu je možné dvierka otvoriť (pozor
na hladinu vody a teplotu).
Po výbere pracieho programu a zatvorení
.
dvierok stlačte tlačidlo Štart/Prestávka
12. Na konci programu
Práčka sa automaticky zastaví. Svetelný
ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka
zhasne a na displeji sa striedavo
zobrazujú správy "Dvířka možno otev" a
"Konec programu" a zaznejú zvukové
signály. Ak ste zvolili funkciu Plákanie stop
alebo Nočná prevádzka
, svetelný
ukazovateľ blokovania dvierok bude svietiť
(dvierka sú zamknuté) a upozorňuje na to,
že skôr, ako otvoríte dvierka, treba vodu
z práčky odčerpať.
Po uplynutí nastaveného
intervalu sa program spustí.
časového
Zrušenie posunutého štartu
,
- Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka
- opakovane stláčajte tlačidlo Posunutý
štart
, pokým sa na displeji nezobrazí
správa "Odložený start NE".
- Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka
sa nastavený program spustí.
Dôležité upozornenie
Dvierka budú zamknuté počas celej doby
odpočítavania
časového
intervalu
(svetelný ukazovateľ blokovania dvierok
svieti).
Ak potrebujete dvierka otvoriť, musíte
najprv stlačiť tlačidlo Štart/Prestávka
.
Svetelný
ukazovateľ
blokovania
dvierok
zhasne.
Po
opätovnom
zatvorení dvierok znovu stlačte tlačidlo
.
Štart/Prestávka
10 Tlačidlo Štart/Prestávka
Toto tlačidlo plní dve funkcie: Štart a
Prestávka.
Štart
Po výbere požadovaného programu
stlačením tohto tlačidla program spustíte.
Príslušný svetelný ukazovateľ prestane
blikať a bude neprerušovane svietiť počas
celého pracieho programu.
Ak zvolíte funkciu Posunutý štart
,
práčka začne odpočítavať nastavený
časový interval. Na displeji sa zobrazí
trvanie programu a časový interval
posunutia spustenia.
Prestávka
Prebiehajúci prací program prerušíte
stlačím tlačidla Štart/Prestávka
:
príslušný svetelný ukazovateľ začne
blikať.
Po
opätovnom
stlačení
tlačidla
Štart/Prestávka
bude
program
pokračovať tam, kde prestal.
Na konci programu svetelný ukazovateľ
zhasne.
tlačidla Štart/Prestávka
11 Displej
Na displeji sa zobrazujú nasledujúce
údaje:
trvanie
programu,
rýchlosť
odstreďovania, zvolená funkcia, fáza
prania, posunutý štart, nesprávne
zvolená funkcia, výstražná správa,
koniec programu.
Trvanie zvoleného programu
Po zvolení programu sa na displeji zobrazí
trvanie programu v hodinách a minútach
(napr. 2.25).
Trvanie
programu
sa
vypočítava
automaticky na základe odporúčaného
maximálneho množstva bielizne vhodného
pre daný typ bielizne.
Aj keď je bielizne menej, na displeji sa na
začiatku cyklu zobrazí trvanie programu
zodpovedajúce
maximálnemu
povolenému množstvu bielizne. Údaj o
trvaní programu sa bude postupne
upravovať v priebehu cyklu.
Po spustení programu sa zostávajúci čas
aktualizuje každú minútu.
Pohotovostný stav
Po 10 minútach nečinnosti v režime
nastavovania alebo na konci pracieho
cyklu sa podsvietenie displeja automaticky
vypne. Stlačením ľubovoľného tlačidla
alebo posunutím ovládača programov sa
práčka vráti do normálneho stavu.
15
Rýchlosť odstreďovania
Po voľbe programu sa na displeji zobrazí
maximálna
rýchlosť
odstreďovania
navrhnutá pre zvolený typ bielizne.
Ak budete opakovane stláčať tlačidlo
Rýchlosti odstreďovania
, môžete
navrhovanú hodnotu zmeniť podľa svojich
potrieb.
Ak zvolíte hodnotu "0", všetky fázy
odstreďovania sa zrušia. Na displeji sa na
5 sekúnd objaví správa "Bez odstředění".
Voľba funkcií
Funkcie je možné aktivovať podľa
nastaveného programu. Funkcie treba
aktivovať po zvolení pracieho programu a
pred stlačením tlačidla Štart/Prestávka
.
Po stlačení tlačidla niektorej funkcie (napr.
Predpieranie
) sa príslušný svetelný
ukazovateľ rozsvieti a na displeji sa
zobrazí popis zvolenej funkcie.
Ak stlačíte tlačidlo ešte raz, svetelný
ukazovateľ tlačidla
zhasne a na
displeji sa objaví správa o zrušení funkcie.
16
Fáza prania
Počas priebehu programu sa na displeji
zobrazuje aktuálna fáza prania.
Posunutý štart
Interval posunutia spustenia programu
nastavený prostredníctvom príslušného
tlačidla (maximálne 20 hodín) sa na 5
sekúnd zobrazí na displeji, a potom sa
objaví správa "Stiskněte Start".
Obsluha práčky
Pred prvým použitím odporúčame naliať
dva litre vody do priehradky násypky
určenej na hlavné pranie
, aby sa
aktivoval systém Eko. Potom spustite
prací program na bavlnu s teplotou 95°C s
prázdnou práčkou, aby sa z práčky
odstránili posledné pozostatky výrobného
procesu. Do priehradky násypky na hlavné
pranie pridajte polovičné množstvo
pracieho prostriedku a práčku spustite.
4. Voľba požadovaného programu
Ovládač
programov
otočte
do
požadovanej polohy. Na displeji sa
zobrazia nasledujúce údaje: trvanie
programu
a
maximálna
rýchlosť
odstreďovania naprogramovaná pre daný
program.
1. Otvorenie dvierok
Bielizeň vkladajte do bubna jednotlivo a
pred vložením každý kus vytraste.
Zatvorte dvierka práčky.
5.
Voľba rýchlosti odstreďovania
alebo funkcie bez odstreďovania
"0"
Opakovane stláčajte tlačidlo pre voľbu
a nastavte
rýchlosti odstreďovania
požadovanú hodnotu alebo možnosť "0"
(bez odstreďovania).
Odpočítavanie časového intervalu sa
bude aktualizovať každú hodinu, počas
posledných 2 hodín po 30 minútach.
Nesprávne zvolená funkcia
Ak zvolíte funkciu, ktorú nie je možné
kombinovať
s
nastaveným
pracím
programom, zobrazí sa na displeji na 3
sekundy správa "Chybná volba" a zaznejú
3 zvukové signály.
2. Dávkovanie pracieho prostriedku
Násypku vytiahnite až na doraz. Pomocou
odmerky odmerajte správne množstvo
pracieho prostriedku podľa pokynov
výrobcu a nasypte ho do priehradky pre
.
hlavné pranie
Ak chcete zapnúť funkciu Predpieranie
, pridajte prací prostriedok aj do
priehradky
.
3. Dávkovanie prísad
V prípade potreby nalejte aviváž do
priehradky označenej symbolom
.
Množstvo aviváže by nemalo presiahnuť
značku MAX.
Násypku opatrne zatvorte.
6. Voľba požadovaných funkcií
Stlačte tlačidlo požadovanej funkcie.
Príslušný svetelný ukazovateľ sa rozsvieti
a na displeji sa zobrazí popis zvolenej
funkcie.
21
Postihnutá tkanina sa ľahko prederaví.
Zemina a plesne: ošetrite bieliacim
prostriedkom a dobre vyplákajte (len bielu
a stálofarebnú bielizeň).
Tráva: trochu namydlite, a potom ošetrite
bieliacim prostriedkom (len bielu a
stálofarebnú bielizeň).
Fľaky od guľôčkového pera a lepidlo:
použite acetón (*), odev položte na mäkkú
tkaninu a škvrnu očistite.
Rúž: očistite acetónom podľa vyššie
uvedených pokynov, potom ošetrite
denaturovaným liehom. Zvyšky rúžu
odstráňte z bielej bielizne pomocou
bielidla.
Červené víno: namočte do vody,
vyplákajte a ošetrite kyselinou citrónovou
alebo
octovou.
Eventuálne
zvyšky
odstráňte bieliacim prostriedkom.
Atrament: v závislosti od typu atramentu;
navlhčite tkaninu acetónom (*), a potom
kyselinou octovou. Eventuálne zvyšky na
bielej
bielizni
odstráňte
bieliacim
prostriedkom,
a
potom
dôkladne
vyplákajte.
Decht: najprv ošetrite prostriedkom na
odstraňovanie
škvŕn,
denaturovaným
liehom alebo benzínom, a potom fľak
vyčistite čistiacou pastou.
(*) na umelý hodváb nepoužívajte acetón
Pracie prostriedky a aviváž
Výsledok prania závisí aj od výberu
pracieho prostriedku a použitia správneho
množstva.
Aj keď sú pracie prostriedky biologicky
odbúrateľné, obsahujú látky, ktoré vo
veľkom množstve narušujú rovnováhu
životného prostredia.
Výber pracieho prostriedku závisí od typu
tkaniny (jemná bielizeň, vlna, bavlna atď.),
farby, teploty pri praní a od stupňa
znečistenia. V pračke môžete používať
všetky bežne dostupné pracie prostriedky
pre automatické pračky:
práškové pracie prostriedky na všetky
typy tkanín,
práškové pracie prostriedky na
chúlostivé tkaniny (60ºC max.) a na
vlnu,
20
-
tekuté pracie prostriedky, vhodné na
pranie najmä s nízkou teplotou
(60ºC), na všetky typy tkanín alebo
špeciálne na vlnu
Pred spustením pracieho programu dajte
do príslušnej priehradky prací prostriedok
a eventuálne prísady. Ak používate
koncentrované práškové alebo tekuté
pracie prostriedky zvoľte program bez
predpierania.
Ak je práčka umiestená na podstavci, nie
je možné na práčku inštalovať sušičku.
Tekutý prací prostriedok nalejte do
priehradky označenej symbolom
tesne pred spustením programu.
Aviváž na zjemnenie a zmäkčenie bielizne
treba naliať do priehradky onačenej
symbolom
pred spustením programu.
Riaďte sa pokynmi výrobcu ohľadne
dávkovania pracieho prostriedku a dbajte
na to, aby množstvo nikdy nepresiahlo
hranicu MAX.
Množstvo pracieho prostriedku
Typ a množstvo pracieho prostriedku
závisí od druhu tkaniny, hmotnosti náplne,
stupňa znečistenia a tvrdosti vody.
Tvrdosť vody je klasifikovaná do tzv.
stupňov tvrdosti. Informáciu o stupni
tvrdosti vody vo vašej lokalite vám
poskytne príslušná vodohospodárska
organizácia alebo úrad správy. Vždy sa
riaďte pokynmi výrobcu.
Menšie množstvo pracieho prostriedku
použite, ak:
periete malé množstvo bielizne,
je bielizeň len mierne znečistená,
počas prania sa tvorí veľké množstvo
peny,
ak je voda vo vašej lokalite mäkká.
Výstražné správy
V prípade prevádzkových problémov sa
na displeji zobrazí zodpovedajúca správa
(ďalšie informácie nájdete v kapitole
"V prípade poruchy").
Niektoré z týchto problémov súvisia
s nesprávnym použitím práčka a môžete
ich jednoducho odstrániť.
Koniec programu
Ak program skončil a dvierka je možné
otvoriť, na displeji sa na 5 sekúnd budú
striedavo objavovať správy "Dveře možno
otevř" a "Konec programu".
Ak ste zvolili funkciu Nočná prevádzka
, svetelný ukazovateľ blokovania
dvierok zostane svietiť a upozorní tak na
to, že dvierka sa nedajú otvoriť a vodu
treba vypustiť.
Na displeji sa zobrazí správa "Konec
programu".
Na konci programu (po odčerpaní vody),
a
svetelný ukazovateľ Štart/Prestávka
svetelný ukazovateľ blokovania dvierok
zhasnú.
17
Informácie o programe
Rady pre pranie
60° f, 40°f = denné programy
Tieto programy sú vhodné pre mierne a
normálne znečistenú bavlnenú bielizeň.
Pranie sa skráti len o niekoľko minút.
Tento program nie je možné kombinovať
.
s funkciou Rýchle pranie
40° - = Špeciálny program na džínsy
Úplný špeciálny program na pranie pri
teplote 40°, určený na športové odevy a
odevy na vonkajšie použitie, ako sú
džínsy, bežecké a tréningové odevy, tričká
z technických tkanín a podobne.
Tento program nie je možné kombinovať
s funkciou Rýchle pranie
a Extra
plákanie
.
Odporúčané množstvo bielizne: 3 kg
40° = Jednoduché žehlenie
Tento program nie je možné kombinovať
s funkciou Rýchle pranie
.
Ak zvolíte tento program, syntetická
bielizeň sa vyperie a odstredí šetrne, aby
sa nepokrčila. Uľahčuje sa tak žehlenie.
– Športová obuv
S týmto programom môžete účinne vyprať
jeden alebo dva páry športovej obuvi
(podľa ich rozmerov).
Obuv sa vyperie a odstredí šetrným
spôsobom pri teplote 40°.
Tento program nie je možné kombinovať s
funkciou Plákanie stop
.
Dôležité upozornenie!
Obuv
neodporúčame
s bielizňou.
prať
spolu
– Plákanie
Týmto programom môžete vyplákať a
odstrediť bavlnenú a ľanovú bielizeň
vypranú ručne. Práčka vykoná tri fázy
plákania a záverečné odstreďovanie pri
maximálnej rýchlosti.
18
Rýchlosť odstreďovania môžete znížiť
stlačením tlačidla
.
Záverečné odstreďovanie je určené len na
bavlnenú bielizeň, rovnako ako program
Odstredenie .
Odčerpanie
Tento program sa používa na odčerpanie
vody z posledného plákania v prípade
nastavenej funkcie Plákanie stop
alebo
.
Nočná prevádzka
Ovládač programov najprv otočte do
polohy "0", a potom zvoľte program
(odčerpanie). Nakoniec stlačte tlačidlo
Štart/Prestávka
.
Odstreďovanie (Dlhé odstreďovanie)
Samostatné odstredenie pri maximálnej
rýchlosti odstreďovania určené na bielizeň
vypranú ručne. Vhodné pre bavlnenú
bielizeň. Rýchlosť odstreďovania môžete
podľa potrieb znížiť prostredníctvom
tlačidla
podľa typu bielizne.
Odstreďovanie (Krátke odstreďovanie)
Samostatné odstredenie pri maximálnej
rýchlosti 800 ot./min odstreďovania určené
na syntetickú, jemnú bielizeň, vlnené
odevy
vyprané ručne. Rýchlosť
odstreďovania môžete podľa potrieb zníži
prostredníctvom tlačidla
podľa typu
bielizne.
0 = Nulová poloha/vypnutie práčky
Otočením ovládača programov do polohy
"0" práčku vypnete. Teraz môžete nastaviť
nový prací program.
Triedenie bielizne
Riaďte sa symbolmi na štítkoch odevov.
Bielizeň roztrieďte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnu.
Teploty
90ºC – pre silne a normálne znečistenú
bielu bavlnenú posteľnú a stolovú bielizeň
(napr. obrusy, uteráky, plachty ...)
60ºC – pre normálne znečistenú, bielu a
farebne stálu bielizeň (napr. tričká,
pyžamá, ...) s bavlnenými a syntetickým
vláknami a pre mierne znečistenú bielu
bielizeň (spodnú bielizeň)
(studená) 30ºC-40ºC – pre chúlostivé
tkaniny (napr. záclony), zmiešanú bielizeň
vrátane syntetických vlákien a vlny
označenej ako vhodnú pre pranie
v automatickej pračke, nezrážajúcu sa.
Pred vložením bielizne
Pri praní nikdy nemiešajte farebnú a bielu
bielizeň. Biela bielizeň by zošedla.
Nové farebné tkaniny by mohli pri praní
pustiť farbu, preto ich prvý raz perte
oddelene.
Skontrolujte, či v odevoch nie sú
zabudnuté kovové premety (sponky,
špendlíky, zatváracie špendlíky a pod.).
Gombíky, zipsy, háčiky, skoby a cvoky
zapnite. Opasky a dlhé časti zaviažte.
Pred praním z odevov odstráňte odolné
škvrny. Ošetrite ich špeciálnym čistiacim
prostriedkom alebo pastou.
So záclonami zaobchádzajte veľmi šetrne.
Odstráňte z nich háčiky, alebo ich zaviažte
do vrecka alebo sieťky.
Maximálne množstvo bielizne
Odporučené množstvá nájdete v tabuľke
programov.
Všeobecné pravidlá:
Bavlna, ľan: bubon zvoľna naplňte, ale
neprepĺňajte.
Syntetické materiál: najviac do polovice
bubna.
Jemná bielizeň a vlna: najviac do jednej
tretiny bubna.
Praním
maximálneho
prípustného
množstva efektívne využívate vodu a
energiu.
Ak je bielizeň veľmi znečistená, perte len
polovičné množstvá.
Hmotnosť bielizne
Uvádzame hmotnosť niektorých kusov
bielizne:
župan
1200 g
plienka
100 g
obliečka na paplón
700 g
plachta
500 g
obliečka na vankúš
200 g
obrus na stôl
250 g
uterák
200 g
utierka
100 g
nočný úbor
200 g
pracovný úbor
600 g
mužská košeľa
200 g
mužské pyžamo
500 g
blúza
100 g
mužské spodky
100 g
Odstránenie škvŕn
Niektoré škvrny sa nedajú odstrániť len
mydlom a vodou. Preto vám odporúčame
ošetriť tieto škvrny ešte pred praním.
Krv: čerstvé fľaky namočte do studenej
vody, zaschnutú krv nechajte odmočiť cez
noc vo vode s prídavkom špeciálneho
čistiaceho prostriedku, a potom fľaky
vydrhnite vodou a mydlom.
Olejová farba: odev položte na mäkkú
tkaninu, na fľak naneste čistiaci benzín na
odstraňovanie fľakov a škvrnu vytrite.
Postup zopakujte niekoľko krát.
Zaschnuté
tukové
fľaky:
použite
terpentín. Odev položte na mäkký povrch
a fľak vytierajte bavlnenou tkaninou.
Hrdza: použite špeciálny prípravok na
hrdzu, ktorý sa používa za studena. Pri
starších fľakoch buďte opatrní. Hrdza
môže po určitom čase narušiť textilné
vlákno.
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement