Electrolux | EWF900 | User manual | Electrolux EWF900 Kasutusjuhend

Electrolux EWF900 Kasutusjuhend
PESUMASIN
EWF 900
Kasutusjuhend
Lugupeetud klient!
Transpordikahjustused
Lugege käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi,
eelkõige esimestel lehekülgedel olevad
ohutusjuhised. Hoidke kasutusjuhend alles ja
vajaduse korral andke see üle pesumasina uuele
omanikule.
Kontrollige seadme lahtipakkimisel, et see ei ole
transportimise käigus kahjustada saanud.
TÄHELEPANU! Transpordikahjustuste ilmnemisel
tuleb nendest viivitamatult teatada seadme müünud
ettevõttele.
Sisukord
Ohutusjuhised
3-4
Utiliseerimine
4
Keskkonnateave
4
Programmi lõppemine
12
Hooldustähised
13
Programmitabel
Puhastamine ja hooldus
KASUTAJALE
14-16
17
Seadme kere
17
Pesuvahendisahtel
17
Sahtlipesa
17
Teie uus pesumasin
5
Pesumasina kirjeldus
5
Täitevee filter
17
Pesuvahendisahtel
5
Tühjenduspump
17
Pesumasina puhastamine
18
Katlakivi eemaldamine
18
Jäätumise eest kaitsmine
18
Vee eemaldamine käsitsi
18
Kui pesumasin ei tööta
19-20
Kasutamine
6
Juhtpaneel
6
Pesumasina juhtnupud
Teavet programmide kohta
Pesemisnõuandeid
6-8
8
9
Pesu sortimine
9
Temperatuurid
9
Täitekogused
9
Pesuvahendid ja lisaained
Masina täitmine ja käivitamine
Hooldus ja varuosad
21
JUHISED PAIGALDAJALE
9-10
11
Tehnilised andmed
21
Paigaldamine
22
Masina täitmine
11
Pakendi lahtivõtmine
22
Pesuvahendi valamine sahtlisse
11
Transporditoed
22
Loputusvahendi valamine sahtlisse
11
Paigalduskoht
22
Pesumasina sisselülitamine
11
Loodimine
23
Programmi valimine
11
Veeühendused
23
Kanalisatsiooniühendus
23
Tsentrifuugimiskiiruse
või
valik
Kortsumiskaitse
11
- Üle valamu serva
23
Lisatoimingu valimine
12
- Põrandatrappi
23
Programmi käivitamine
12
- Valamu äravoolutorru
23
Programmi muutmine
12
Elektriühendus
23
Programmi katkestamine
12
Programmi tühistamine
12
Luugi avamine programmi ajal
12
2
Soovitusi kasutusjuhendi lugemiseks
Kasutusjuhendi mõned lõigud on tähistatud eritähistega. Neil on järgmine tähendus:
Siin on oluline teave pesumasina kasutamise kohta, mille eiramine võib kahjustada seadet.
See lõik selgitab, kuidas pesumasinat õigesti käsitseda.
Lõigus on tähtsat keskkonnakaitseteavet.
Ohutusjuhised
Järgmised hoiatused on tähtsad üldise ohutuse seisukohalt. Lugege need enne seadme paigaldamist ja
kasutuselevõttu hoolikalt läbi.
Üldine ohutus
Kasutamine
• Tõrke ilmnemisel ärge püüdke seadet ise
remontida. Asjatundmatu remontimine võib tekitada
vigastusi või kahjustada seadet.
• Pesumasin on mõeldud tavalisele kodukasutajale
rõivaste pesemiseks vastavalt käesolevale
juhendile. Kasutamine muul otstarbel on keelatud.
• Kui seadet on vaja remontida, pöörduge volitatud
hoolduskeskuse poole ja nõudke originaalosade
kasutamist.
• Masinaga saab pesta vaid selliseid rõivaid, mis
taluvad masinpesu. Järgige rõivastel olevaid
hooldustähiseid.
• Seade on mõeldud kasutamiseks täiskasvanutele.
Ärge lubage lastel puudutada seadme juhtnuppe
ega mängida seadmega.
• Ärge koormake masinat üle. Järgige
kasutusjuhendit.
• Kontrollige enne rõivaste masinasse panemist, et
kõik taskud oleksid tühjad. Taskus olevad väikesed
esemed nagu mündid, haaknõelad, nõelad ja kruvid
võivad masinat tõsiselt kahjustada.
• Vee kuumutamise ajal muutub luugiklaas kuumaks.
Ärge seda puudutage!
• Enne trumli täitmist ja masina käivitamist veenduge,
et trummel on tühi.
• Ärge peske masinas riideid, mida on puhastatud
bensiini, alkoholi jt. orgaaniliste lahustitega. Kui olete
enne masinas pesemist kasutanud nimetatud
plekieemaldusvahendeid, siis enne masinasse
panemist oodake, kuni lahustid on täielikult
aurustunud.
PAIGALDAMINE
• Enne kasutuselevõttu tuleb eemaldada kõik
pakendi osad. Seadme käivitamine
transporditugesid täielikult eemaldamata võib
seadet või ümbritsevat mööblit tõsiselt kahjustada.
• Peske väikesi esemeid (nt sokid, vööd jne.)
pesukotis või padjapüüri sees, et nad ei jääks trumli
ja pesumasina seina vahele.
• Seadet tohib paigaldada ainult pädev
isik.Asjatundmatu paigaldamine võib halvendada
seadme omadusi ning põhjustada vigastusi ja/või
materiaalseid kahjusid.
• Järgige loputusvahendi annustusjuhiseid. Liiga
palju loputusvahendit võib rõivaid kahjustada.
• Kui Te masinat ei kasuta, siis jätke luuk paokile.
See säästab luugitihendit ja väldib ebameeldiva
lõhna teket masinas.
• Veenduge, et seadme toitejuhe ei ole jäänud
seadme alla. Samuti veenduge, et täite- ega
tühjendusvoolikud ei oleks keerdus ega kokku
surutud.
• Veenduge enne luugi avamist, et masinas ei ole
vett. Vastasel korral tühjendage masin veest
kasutusjuhendis kirjeldatud viisil.
• Kui seade asetatakse pehmele alusele, veenduge,
et õhk saab vabalt liikuda seadme jalgade ja
põranda vahelt.
• Pärast pesemise lõppu võtke alati toitepistik
pistikupesast välja ja sulgege veekraan.
3
• Hoidke kõiki pesuvahendeid ohutus, lastele
kättesaamatus kohas.
Laste ohutus
• Sageli lapsed ei mõista, et elektriseadmed on
ohtlikud. Hoidke lapsed töötavast pesumasinast
eemal. Lapsed ei tohi pesumasinaga mängida.
• Pesumasina kasutuselt kõrvaldamisel eemaldage
toitepistik pistikupesast ja lõigake toitejuhe
masinapoolsest otsast läbi. Purustage luugi lukk, et
lapsed ei jääks mängides pesumasinasse kinni.
• Pakkematerjalid (nt kile ja vahtplast) võivad olla
lastele ohtlikud – lämbumisoht! Hoidke neid laste
eest.
Utiliseerimine
Pakkematerjalide utiliseerimine
Pesumasin
Seadmes kasutatud materjale, mis on tähistatud
märgiga , saab taaskasutada.
Viige kasutuselt kõrvaldatud pesumasin ametlikku
prügilasse. Vajaduse korral pöörduge kohaliku
omavalitsuse jäätmekäitlusspetsialisti poole.
Hoidke loodust!
>PE< polüetüleen
>PS< polüstüreen
>PP< polüpropüleen
Neid materjale saab taaskasutada, mistõttu need võib
viia vastavasse kogumispunkti.
Keskkonnakaitseteave
• Plekid ja kergestieemalduv mustus lähevad välja
eelneva puhastamise käigus; seejärel võib pesu
pesta madalamal temperatuuril.
Vee, energia ja keskkonna säästmiseks järgige
allolevaid soovitusi:
• Vähemäärdunud pesu pesemiseks ei ole vaja
kasutada eelpesu. Nii hoiate kokku pesuvahendit,
vett ja aega (ning hoiate ka loodust!).
• Pesuvahendi annustamisel juhinduge vee
karedusest, pesu hulgast ja määrdumisastmest.
• Koguge pesu, et masin saaks alati täis.
• Väiksema pesukoguse korral kasutage vaid 2/3 või
pool soovitatud pesuvahendikogusest.
4
Teie uus pesumasin
Teie uus pesumasin vastab kõigile tänapäevastele pesemisnõuetele, kasutades säästlikult vett, energiat ja
pesuvahendit.
• Villa eriprogramm peseb villaseid esemeid
ettevaatlikult.
• Programmivalikunupu abil saate valida sobiva
pesuprogrammi, lähtudes pesu omadustest ja
soovitavast pesemisviisist.
• Pesu ühtlane jaotamine – eriseade tuvastab
trumlis ebaühtlaselt jaotatud pesu. Nii ei hakka
masin tsentrifuugimise ajal vibreerima ega nihku
paigast.
• Programminäidik kuvab, milline programmiosa on
parasjagu käsil.
• 95 °C programmis jahutatakse pesuvesi enne
väljapumpamist automaatselt temperatuurini
60 °C. See säästab riideid ja vähendab nende
kortsumist.
• ECO-ventiil – võimaldab pesuvahendi täielikult ära
kasutada, hoides sellega kokku vett ja energiat.
Pesumasina kirjeldus
1
Pesuvahendisahtel
2
Juhtpaneel
3
Luugi käepide
4
Tühjenduspump
5
Seatavad jalad
Pesuvahendisahtlid
Eelpesuvahend
Pesuvahend
Loputusvahend
5
Kasutamine
Juhtpaneel
1 Programmitabel
3 Tsentrifuugimiskiiruse valikunupp
Programmitabel asub pesuvahendisahtli siseküljel või
kasutusjuhendi lisas.
Selle nupu korduva vajutamisega võite valida sobiva
tsentrifuugimiskiiruse.
Suurimad kiirused:
2 Programmivaliku nupp
• valge- ja kirjupesule 900 p/min
Programmivalik on jaotatud järgmisteks osadeks:
• Valge/kirju pesu (sinine sektor)
• kortsumatule, villasele ja käsitsipestavale pesule
900 p/min
• Kortsumatu pesu (roheline sektor)
• õrnale pesule: 700 p/min
• Õrn pesu, käsitsipesu, villane, loputamine,
tühjendamine, tsentrifuugimine ja kerge
tsentrifuugimine (hall sektor)
Kortsumiskaitse : Kui valite selle funktsiooni, siis
jääb vesi pärast viimast loputamist masinasse, et
pesu ei kortsuks.
Programmi lõpus jääb pesumasina uks suletuks,
märgutuli KÄIVITUS/PAUS
kustub ning
jäävad põlema, mis tähendab, et
märgutuled ja
masinas on vesi.
Vee saab eemaldada kahel viisil:
• Valige programm
(tühjendus)
Vesi pumbatakse masinast välja; tsentrifuugimist ei
toimu.
• Valige programm
või
valige vastava nupu abil
tsentrifuugimiskiirus ja vajutage nupule
KÄIVITUS/PAUS.
Vesi pumbatakse välja ja pesu tsentrifuugitakse
valitud kiirusega.
Nuppu võib keerata nii päri- kui vastupäeva.
Asend E60° on ENERGIASÄÄSTUprogramm valge
või kirju pesu jaoks.
Asend E40° on ENERGIASÄÄSTUprogramm
kortsumatu pesu jaoks.
Programmi lõppedes keerake nupp nullasendisse,
mis lülitab masina ka välja.
tähendab külmpesu.
Tähelepanu! Enne programmide , või
peab programmivalikunupp olema asendis .
valimist
4 Programminupud
Programmile võib lisada mitmesuguseid toiminguid.
Need toimingud tuleb valida pärast programmi, kuid
enne nupule KÄIVITUS/PAUS vajutamist.
6
Kui vajutate programminuppudele, süttivad vastavad
märgutuled. Kui vajutate nupule uuesti, märgutuled
kustuvad. Nende nuppude abil võite valida järgmised
toimingud:
5 KÄIVITUS/PAUS-nupp
EELPESU : valige see toiming, kui soovite pesu
eelnevalt pesta (enne tegelikku pesemist).
Seda toimingut ei saa valida villase ega käsipesu
programmis.
Eelpesu lõpeb kerge tsentrifuugimisega (650 p/min)
valge/kirju pesu ja kortsumatu pesu programmis.
Õrna pesu programmis eemaldatakse vesi, aga
tsentrifuugimist ei toimu.
Sellel nupul on kaks funktsiooni:
käivitus ja paus.
KIIRPESU : Kasutage kiirpesuprogrammi vaid
kergelt määrdunud pesu puhul (aga mitte villase või
käsipesu jaoks), kui hea tulemus saavutatakse juba
lühikese ajaga. Pesemisaja lühendamise määr sõltub
pestavast materjalist ja valitud temperatuurist.
Kiirpesu
ei saa kasutada programmide E 60°, E
40°, 40° AA, 60° ja 40° jaoks.
Käivitamine
Vajutage pärast programmi valimist sellele nupule,
programm käivitub, vastav märgutuli lõpetab
vilkumise.
Paus
LISALOPUTUS : Selle toimingu võib liita mistahes
programmiga peale villase ja käsipesuprogrammi.
Valitud programmile lisatakse kaks loputust.
Lisaloputus sobib pesuvahendi suhtes allergilistele
inimestele ja väga pehme veega piirkondadesse.
Kui soovite katkestada käimasolevat programmi,
vajutage KÄIVITUS/PAUS-nupp põhjani.
Vastav märgutuli hakkab vilkuma.
Kui soovite jätkata programmi täitmist
katkestushetkest, vajutage uuesti nupule
KÄIVITUS/PAUS.
ÖÖPROGRAMM : Kui valite selle funktsiooni, siis
jääb vesi pärast viimast loputamist masinasse, et
pesu ei kortsuks. Kuna programm ei sisalda ühtki
tsentrifuugimist, toimub see väga vailselt.
Seda võib kasutada öösel või siis, kui elekter on
soodsa hinnaga. See programm kasutab
valge/kirjupesu ja kortsumatu pesu loputamiseks
tavaliselt rohkem vett.
6 Programminäidik
Kui valite programmi, süttivad programmi etappidele
vastavad märgutuled. Programmi käivitudes jääb
põlema vaid käimasoleva etapi märgutuli.
Kui programm on lõppenud, süttib märgutuli LÕPP.
Tühjendamine
Vesi pumbatakse masinast välja, kui valite programmi
ja vajutate nupule KÄIVITUS/PAUS.
TÜHJENDUS
Tsentrifuugimine
Pesu tsentrifuugimiseks valige programm
TSENTRIFUUGIMINE
või
KERGTSENTRIFUUGIMINE .
Valige tsentrifuugimiskiirus vastava nupu abil ja
vajutage nupule KÄIVITUS/PAUS.
Märgutuli LÕPP
vilgub avariiolukordade puhul.
1 kord = täitmistõrge
Tähtis
2 korda = tühjendustõrge
Enne, kui valite programmi Tühjendus
või
Tsentrifuugimine/Kergtsentrifuugimine, peab
programmivaliku nupp olema asendis .
4 korda = luuk ei ole korralikult suletud.
Probleemide lahendamiseks vaadake osa “ Kui
pesumasin ei tööta”
LEOTAMINE
: Valige see toiming, kui soovite pesu
leotada (30 minutit 30 °C juures) enne tegelikku
pesemist. Toimingut ei saa valida villase ega
käsipesu programmis. Leotamine lõpeb kerge
tsentrifuugimisega (650 p/min) valge/kirju pesu ja
kortsumatu pesu programmis; õrna pesu puhul
pumbatakse vesi lihtsalt välja..
7
Teavet programmide kohta
Loputused
Selle programmiga saab loputada ja tsentrifuugida
käsitsi pestud riideesemeid. Masin loputab kolm
korda ja tsentrifuugib maksimumkiirusel.
Tsentrifuugimiskiirust võib vähendada, vajutades
nupu
sisse.
Lõplikku tsentrifuugimise kiirust ei saa muuta vaid
valge ja värvilise pesu- ja tsentrifuugimisprogrammi
puhul.
Tühjendamine
Vee eemaldamine pärast viimast loputamist
programmides, mis kasutavad kortsumiskaitset ja
Ööprogrammi. Keerake algul programmivalikunupp
asendisse , valige seejärel programm ja vajutage
nupule KÄIVITUS/PAUS.
Tsentrifuugimine
Eraldi suurimal kiirusel tsentrifuugimine käsitsi pestud
esemetele. Tsentrifuugimine kuulub valge ja värvilise
pesu programmi. Tsentrifuugimiskiirust võib vastavalt
materjalile nupu
abil vähendada.
Kergtsentrifuugimine
Eraldi lühike tsentrifuugimine käsitsipestud
materjalidele kiirusega 700 p/min.
Kergtsentrifuugimine sobib kortsumatutele
tekstiilidele, õrnale ja villasele pesule ning käsitsi
pestavatele esemetele. Tsentrifuugimiskiirust võib
vastavalt materjalile nupu
abil vähendada.
= Tühistamine
Kui soovite tühistada varemvalitud programmi,
keerake programmivalikunupp asendisse .
Seejärel võite valida uue programmi.
8
värvikindlad kunstkiust esemed: kõige rohkem 2/3
trumli mahust.
Pesemisnõuandeid
Pesu sortimine
õrnad tekstiilid ja villane: Kõige rohkem ½ trumli
mahust.
• Ärge hoidke musti rõivaid kaua pesemata. Eriti
kehtib see niiskete rõivaste kohta, mis võivad minna
hallitama. Hallitusplekid ei lähe pesus välja.
Enne pesu asetamist masinasse:
− parandage rõivaste katkised kohad;
• Lugege tähelepanelikult käesolevas juhendis
olevaid selgitusi rõivastel olevate hooldustähiste
kohta.
− kinnitage nööbid ja trukid ning sulgege tõmblukud;
• Eriti oluline on järgmine:
− tühjendage taskud. Nõelad, naelad ja muud teravad
esemed võivad kahjustada masinat ja pestavaid
esemeid;
− parandage hargnenud riided enne pesemist;
• Allajoonitud pesemisnõu tähendab, et seda eset ei
tohi pesta tugevatele kangastele mõeldud
programmidega, nt valge/kirjupesu programmiga.
− eemaldage kardinarõngad ja -konksud;
− peske värvilised ja värviandvad esemed esimesel
korral eraldi, sest oletatavasti annavad viimased
esimese pesu ajal värvi.
• Peske valge ja värviline pesu eraldi.
• Peske kortsumatuid tekstiile tehiskiududele
mõeldud programmidega (nt polüester/puuvill).
• Villase programm on mõeldud põhiliselt nn „uue
masinpesuvilla“ (pure new wool) ja käsitsipestavate
tekstiilide pesemiseks.
Eemaldage värviplekid nt tärpentini abil. Enne rõiva
masinasse panekut oodake, kuni tärpentin on
täielikult lendunud ja kuivanud.
Pesumasina tootja ei vastuta kahjude eest, mis
tulenevad lenduvate, tuleohtlike või mürgiste ainete
kasutamisest.
Temperatuurid
Pesuvahendid ja lisaained
• Valgele puuvillasele ja linasele riidele soovitame
kasutada 95 °C asemel 60 °C. Kui pesu ei ole väga
määrdunud, on pesutulemus sama hea kui
kõrgemal temperatuuril, energiasääst on aga kuni
30%. Sama kehtib ka värvikindla värvilise pesu
kohta, mida tavaliselt pestakse temperatuuril 60 °C.
Kui aga pesu ei ole eriti määrdunud, siis piisab ka
temperatuurist 40 °C.
Hea pesutulemus sõltub olulisel määral pesuvahendi
liigist ja kogusest. On olemas eraldi pesuvahendid
värviliste, õrnade ja villaste esemete pesemiseks.
• Õrnad materjalid (nt akrüül ja enamik kardinaid)
tuleb pesta õrnpesuprogrammiga.
Kasutage ainult kvaliteetseid, masinpesuks ette
nähtud pesuvahendeid.
Järgige pesuvahenditootja annustamisjuhiseid.
Annustamine sõltub pesu hulgast, määrdumusest ja
vee karedusest. Vee kareduse saate teada veevõrku
haldavast ettevõttest.
• Värviandvate esemete pesutemperatuur tohib olla
kuni 40 °C. Kui värviandvaid ja värvikindlaid
esemeid pestakse koos, valitakse pesutemperatuur
värviandvate rõivaste järgi, st. 40 °C. Tugevaid
valgeid rõivaid ja värvilisi tehiskiust esemeid võib
pesta kuni temperatuurini 60 °C, kuid kui nad ei ole
eriti määrdunud, piisab täiesti temperatuurist 40 °C.
Liiga väikese annustamise tunnused on hallid
mustusetäpid või kollakad plekid trumlis ja halb lõhn
masinas. Liiga suur pesuvahendi annus saastab
loodust. Isegi bioloogiliselt lagunevad pesuvahendid
sisaldavad lisandeid, mis suurtes kogustes
kahjustavad keskkonda.
• Käesolev masin võib pesta ka külma veega. Tuleb
aga meeles pidada, et seda ei saa teha hariliku
pesupulbriga, sest see ei lahustu külmas vees –
eriti talvel. Külma veega pesemiseks kasutage vaid
vedelaid pesuvahendeid.
Pesutemperatuuri valikul juhinduge alati rõivastel
olevatest hooldustähistest. Liiga kõrgel temperatuuril
pestes võivad riided värvi anda.
Pesupulber
Täitekogused
Pesupulber tuleb valada õigesse sahtlisse enne
pesuprogrammi käivitamist.
Täpse arvestuse puhul tuleks pestavad esemed alati
üle kaaluda. Trumlisse on lubatud sõltuvalt mudelist
panna maks. 5 või 6 kg puuvillast ja linast
pesu.Tehiskiu ja õrnade tekstiilide puhul on suurim
pesukogus 2,5 kuni 3 kg, villase puhul 2 kg.
Pesuvahendikontsentraat
Kontsentreeritud pesuvahend tuleb asetada põhipesu
sahtlisse. Kontsentraadi kasutamisel ei ole eelpesu
vaja.
Pesu kaalumine on tülikas, seetõttu anname järgmisi
abistavaid suuniseid:
puuvill ja linane (valge/kirjupesu): täitke trummel,
kuid mitte liiga tihedalt.
9
Vedelad pesuvahendid
Pesupulbrite asemel võib madala ja keskmise
temperatuuri juures kasutada vedelaid
pesuvahendeid. Eelpesu ei ole sel juhul vajalik.
Valage vedel pesuvahend enne programmi algust
pesu- ja loputusvahendi sahtlisse .
Vedelad lisandid
Pesu pehmendamiseks võite enne programmi algust
valada loputusvahendit pesu- ja loputusvahendi
sahtlisse . Kui kuivatate rõivaid hiljem
kuivatustrumlis, hoiab loputusvahend ära staatilise
elektri tekkimise.
Järgige alati pesuvahenditootja annustamisjuhiseid.
10
Masina täitmine ja käivitamine
4. Pesumasina sisselülitamine
Keerake programmivalikunupp soovitud programmi
kohale. Ühtlasi lülitub pesumasin sisse.
Masina väljalülitamiseks keerake
programmivalikunupp tagasi asendisse 0.
Enne esimest pesukorda soovitatakse ECO-ventiili
aktiveerimiseks valada põhipesuvahendi
sahtlisse
2 liitrit vett. Käivitage seejärel 60 °C programm, mille
tulemusel trummel ja teised masina siseosad
puhastuvad. Valage põhipesuvahendi sahtlisse ½
mõõtu pesuvahendit ja käivitage pesuprogramm ilma
pesuta.
1. Masina täitmine
Avage luuk.
Asetage pestavad riideesemed ükshaaval trumlisse,
püüdes neid jaotada võimalikult ühtlaselt.
Sulgege luuk, veendudes selles, et sulgur on kinni
klõpsatanud.
5. Programmi valimine
Keerake programmivalikunupp soovitud asendisse.
seejuures süttivad programmi etappidele vastavad
märgutuled.
2. Valage pesuvahend sahtlisse
Tõmmake pesuvahendisahtel juhtpaneeli alt välja.
Mõõtke mõõtetopsiku abil õige kogus pesuvahendit ja
valage see pesuainesahtli keskele.
Kui käivitate eelpesuga programmi, valage
pesuvahendit ka vasakpoolsesse sahtlisse.
6. Tsentrifuugimiskiiruse või
valimine
KORTSUMISKAITSE
Tsentrifuugimisnupule korduvalt vajutades saab
valida tsentrifuugimiskiiruse või KORTSUMISKAITSE.
3. Loputusvahendi annustamine (soovi
korral)
Valage loputusvahend
Vastav märgutuli süttib.
Kui valite KORTSUMISKAITSE, jääb vesi pärast
viimast loputust masinasse.
sahtlisse.
Täitke sahtel tähiseni MAX.
11
7. Lisatoimingu valimine
13. Programmi lõppemine
Igale toimingunupule vastab märgutuli, mis süttib
nupule vajutamisel.
Masin jääb automaatselt seisma.
Kui on valitud KORTSUMISKAITSE , jääb luuk
kinni, märgutuli KÄIVITUS/PAUS kustub ja märgutuli
LÕPP süttib.
Põleb ka märgutuli , mis teavitab vee olemasolust
masinas. Enne luugi avamist tuleb masin veest
tühjendada. Masina väljalülitamiseks keerake
programmivalikunupp tagasi asendisse .
Võtke pesu välja ja kontrollige, et trummel oleks tühi.
Trumlisse jäänud esemed võivad järgmise pesu ajal
kahjustuda (nt. kokku minna, värvi anda vms.).
Kui Te ei kasuta masinat kohe uuesti, keerake
veekraan kinni. Jätke luuk paokile, et trumlis ei
tekkiks hallitust ega ebameeldivat lõhna.
8. Programmi käivitamine
Vajutage nuppu KÄIVITUS/PAUS
.
Vastav märgutuli lõpetab vilkumise ja põlema jääb
vaid valitud programmi käimasoleva etapi märgutuli.
9. Programmi muutmine
Programmi saab muuta enne käivitamist.
Kui programm on aga juba käivitunud, saab vaid
pöörduda tagasi algolekusse, keerates
programmivalikunupu asendisse .
Seejärel võite valida uue programmi.
Programmi käivitamiseks vajutage nupule
KÄIVITUS/PAUS
.
10. Programmi katkestamine
Programmi katkestamiseks vajutage nupp
KÄIVITUS/PAUS põhjani, selle tulemusena hakkab
vastav märgutuli vilkuma.
Programm käivitub sama nupu teistkordsel
vajutamisel uuesti.
11. Programmi tühistamine
Programmi tühistamiseks keerake
programmivalikunupp asendisse .
Seejärel võite valida uue programmi.
12. Luugi avamine programmi ajal
Pesumasina töö katkestamiseks vajutage nupule
KÄIVITUS/PAUS. Kui luuk ei avane, võib põhjuseks
olla vee soojendamine, liiga kõrge veetase või trumli
pöörlemine. Kui soovite siiski luuki avada, lülitage
masin välja, keerates programmivalikunupu
asendisse .
Luugi võib avada umbes 3 minuti pärast. Jälgige
trumlis oleva vee taset ja temperatuuri! Käivitage
masin uuesti, valides soovitud programmi ja
funktsioonid.
12
Hooldustähised
Tänapäeval on enamikul rõivastest pesemis- ja hooldustähised. Neid järgides saate hea pesutulemuse.
Tavaline
pesemine
VESIPESU
Vesipesu
95 °C
Vesipesu
60 °C
Vesipesu
40 °C
Vesipesu
30 °C
PLEEGITAMINE
Vesipesu
Keelatud
Käsitsipesu
Õrn pesemine
Pleegitamine keelatud
Pleegitamine lubatud külmas vees
TRIIKIMINE
Triikimine niiskelt
kuni 200 °C juures
Triikimine niiskelt
kuni 150 °C juures
Triikimine kuivalt
kuni 100 °C
Triikimine keelatud
KEEMILINE
PUHASTUS
Keemiline
puhastus kõikides
lahustites
Keemiline
eripuhastus
Keemiline
eripuhastus
Keemiline puhastus
keelatud
Normaaltemperatuuril
Madalal
temperatuuril
KUIVATAMINE
Kuivatamine
tasasel alusel
Kuivatamine
riidepuul
Kuivatamine
ülesriputatult
13
Trummelkuivatus
Trummelkuivatus
keelatud
Programmitabel
Pesuprogrammid VALGE PESU / KIRJU PESU
Sektor
Programm/
temperatuur
Programmi
kirjeldus
Programmi
etapid
Lisatoimingud
Kuluandmed *
Suurim
pesu- Elekter, Vesi
Aeg,
kogus
kWh liitrites min.
95°
Valge pesu
Põhipesu 95 °C
3 loputust
Pikk tsentrifuugimine
Sinine
60°
Valgepesu ja
värvikindlad
Põhipesu 60 °C
3 loputust
Pikk tsentrifuugimine
5 kg
1.2
49
120
Sinine
60° **
ECO
Valgepesu ja
värvikindlad
Energiasäästu
programm
Põhipesu 60 °C
3 loputust
Pikk tsentrifuugimine
5 kg
1.1
49
105
5 kg
0.85
49
136
Sinine
5 kg
2.0
53
145
Sinine
60°
Põhipesu 60 °C
Vähemäärdunu
3 loputust
d valge pesu ja
Pikk tsentrivärvikindlad
fuugimine
Sinine
40°
ECO
Põhipesu 40 °C
Värviandvad
3 loputust
Energiasäästu
Pikk tsentriprogramm
fuugimine
5 kg
0.95
49
140
Sinine
40°
Põhipesu 40 °C
Vähemäärdunu
3 loputust
d kirju pesu ja
Pikk tsentrivärviandvad
fuugimine
5 kg
0.6
49
90
Sinine
40°AA
***
Sinine
*
**
***
-30
Valge pesu
40°AA
Põhipesu 40° AA
3 loputust
Pikk tsentrifuugimine
5 kg
0.95
49
140
Värviandvad
Põhipesu -30 °C
3 loputust
Pikk tsentrifuugimine
5 kg
0.4
49
110
Need kuluandmed on suunavad ja sõltuvad pesu hulgast, suurusest ning vee- ja õhutemperatuurist.
Nad on saadud kõrgeima lubatud temperatuuri juures.
Energiamärgistuse kohaselt tähendab E 60°, et temperatuur: on valitud 60 °C vastavalt kirjupesu
direktiivile 92/75/EÜ.
Selle programmiga saavutatakse pesutulemuse klass AA.
ENERGIASÄÄSTUPROGRAMM
Valge pesu 95 °C, värviline pesu 60 °C ja kortsumatute tekstiilide pesu 60 °C asemel võite vähemäärdunud
pesule valida säästupesu programmi. Nii saate säästa energiat. Programmi kestus jääb samaks.
14
Programmitabel
Pesuprogrammid kortsumatud
, õrnpesu
, käsitsipesu
Programm/ Programmi
Sektor
Programmi etapid
temperatuur
nimetus
Roheline
Roheline
Hall
Roheline
Hall
Hall
*
Lisatoimingud
, villapesu
Kuluandmed *
Maks
pesu- Elekter, Vesi
Aeg,
kogus kWh liitrites min
Põhipesu 60 °C
3 loputust
Kortsumatud
Lühike tsentrifuugimine
2,5 kg
0.9
54
90
Põhipesu 40 °C
3 loputust
Lühike tsentrifuugimine
2,5 kg
0.4
50
75
-30°
Põhipesu -30 °C
3 loputust
Kortsumatud
Lühike tsentrifuugimine
2,5 kg
0.5
55
60
30°-40°
Õrnpesu
Põhipesu 30–40 °C
3 loputust
Lühike tsentrifuugimine
2,5 kg
0.3
54
70
Villane
Põhipesu
-30°-40 °C
3 loputust
Lühike tsentrifuugimine
2 kg
0.35
55
55
Põhipesu 30 °C
3 loputust
Lühike tsentrifuugimine
2 kg
0.23
55
50
60°
40°
-30°
-40°
30°
Kortsumatu
Käsipesu
Need kuluandmed on suunavad ja sõltuvad pesu hulgast, suurusest ning vee- ja õhutemperatuurist. Nad
on saadud kõrgeimal lubatud temperatuuril.
15
Programmitabel
Eriprogrammid
Programmivaliku
nupu asend
Loputused
Tühjendamine
Tsentrifuugimine
Kergtsentrifuugimine
Tagastus/väljalülitamine
Programm
Programmi
kirjeldus
3 loputust
Lisaloputused
Käsitsipestud
Vajaduse korral:
esemete loputamine
Pikk tsentrifuugimine
Lisatoimingud
Kuluandmed *
Suurim
pesu- Elekter,
Vesi
Aeg,
kogus
kWh
liitrites min.
5 kg
0.05
52
45
/
-
-
2
Eraldi tsentriTühjendamine ja
fuugimine valge- ja tsentrifuugimine
kirjupesule
maks. kiirusel.
5 kg
-
-
10
Eraldi tsentrifuugimine
kortsumatule,
õrnale, villasele,
käsitsipestavale ja
siidile
5 kg
-
-
6
/
-
-
-
Vee väljapumpamine pärast
viimast loputust
programmides,
kuhu on valitud
toimingud
või
Vee
väljapumpamine
Tühjendamine ja
kergtsentrifuugimine
Käsiloleva programmi tühistamine
või masina
väljalülitamine
* Need kuluandmed on vaid suunavad, sõltudes pesu hulgast ja liigist ning vee- ja õhutemperatuurist.
16
Puhastamine ja hooldus
Seadme kere
Täitevee filter
Puhastage pesumasinat väljastpoolt sooja vee ja
tavalise puhastusvahendiga, mis ei sisalda
abrasiivseid aineid.
Lõpuks loputage puhta veega ja kuivatage lapiga.
Kui masin täitub veega tavalisest kauem, on täitevee
filter ummistunud. Sulgege veekraan ja keerake
täitmisvoolik kraani küljest lahti.
Puhastage filter nt. hambaharjaga.
Keerake voolik kraani külge tagasi.
Tähelepanu! Lahustite kasutamine puhastamisel on
keelatud.
Pesuvahendisahtel
Pesuvahendisahtlisse kogunevad aja jooksul
pesuvahendijäägid.
Puhastage sahtlit aeg-ajalt voolava veega.
Vajaduse korral võib sahtli täiesti välja võtta, selleks
peab vajutama vasakul olevale sulgurile.
Tühjenduspump
Puhastamise hõlbustamiseks võib eemaldada
loputusainesahtli ülemise osa.
Pumpa tuleb kontrollida järgmistel juhtudel:
• kui masin ei tühjene või ei tsentrifuugi;
• kui pump tekitab tühjendamise ajal ebanormaalset
müra, sest selle on ummistanud võõrkeha (nt
haaknõel või münt).
Selleks tuleb Teil toimida nii:
• Lülitage pesumasin välja.
• Vajaduse korral oodake, kuni kuum pesuvesi
jahtub.
• Avage pumbaluuk.
Sahtlipesa
Pesuvahend võib koguneda ka sahtlipessa, kust selle
saab eemaldada nt. vana hambaharjaga.
Pärast puhastamist lükake sahtel tagasi ja laske
masina loputusprogrammil töötada ilma pesuta.
• Asetage pumba lähedusse madal nõu, kuhu vesi
võib ära voolata.
• Tõmmake välja varutühjendusvoolik, pange vooliku
ots nõusse ja eemaldage kork.
• Kui vesi on ära voolanud, keerake pumba kaas lahti
ja võtke ära. Pumba eemaldamisel hoidke
käepärast lappi mahavoolanud vee kuivatamiseks.
17
Jäätumise eest kaitsmine
Kui pesumasin asub ruumis, mille temperatuur võib
langeda alla 0 °C, siis tuleb võtta kasutusele
järgmised kaitsemeetmed.
Vastasel juhul võib masinas olev vesi külmuda ja
masinat või selle osi kahjustada.
1. Lülitage pesumasin välja.
2. Sulgege veekraan ja eemaldage täitmisvoolik.
• Pöörake pumba tiivikut ja eemaldage selle vahelt
võõrkeha.
3. Võtke välja varutühjendusvoolik ja laske veel
voolata madalasse nõusse.
• Asetage kork tagasi voolikusse ja pange voolik
tagasi oma kohale.
4. Seadke täitmisvoolik oma kohale. Asetage
varutühjendusvooliku kork vooliku otsa tagasi ja
asetage voolik oma kohale.
5. Keerake programmivalikunupp asendisse 0.
Kui pesumasin võetakse jälle kasutusse, siis tuleb
see uuesti ühendada veevärgi ja kanalisatsiooniga.
Enne esimest pesukorda tuleb lasta masinal
soojeneda ja kuivada normaalsetes
kasutustingimustes.
Kontrollige esimeste pesukordade ajal, et masinas ei
ole ettevaatusabinõudest hoolimata tekkinud
jäätumiskahjustusi.
• Keerake pumba kaas korralikult kinni.
• Sulgege pumba luuk.
Tähelepanu! Seade on ette nähtud kasutamiseks ja
hoidmiseks tavalisel toatemperatuuril.
Tootja ei vastuta jäätumiskahjustuste eest.
Pesumasina puhastamine
Kui Te kasutate madalat temperatuuri ja/või
annustate mõõdukalt pesuvahendit, siis piisab masina
puhastamisest üks kord kuus.
Sellega hoiate ära hallituse tekke masinas.
Puhastamiseks pange sahtlisse tavaline kogus
pesuvahendit ja käivitage valge pesu programm ilma
pestavate esemeteta suurimal temperatuuril (95°C).
Vee eemaldamine käsitsi
Kui peate millegipärast tühjendama masina käsitsi,
siis toimige järgmiselt:
1. Lülitage pesumasin välja.
2. Sulgege veekraan.
3. Oodake, kuni kuum pesuvesi jahtub.
Katlakivi eemaldamine
4. Avage pumba luuk.
5. Asetage põrandale anum ja suunake sinna
varutühjendusvooliku ots. Eemaldage vooliku
otsast kork. Vesi voolab anumasse. Kui anum
saab täis, siis sulgege kork. Tühjendage anum.
Korrake tegevust, kuni vett enam ei tule.
Kui vee karedus ületab 7 °dH, siis tuleb masinat
katlakivist puhastada vähemalt neli korda aastas.
(Teavet kohaliku veevõrgu vee kareduse kohta saab
veevõrku haldavalt ettevõttelt.)
Katlakivi lühendab masina kütteelemendi kasutusiga.
Valage masinasse 1-2 supilusikatäit sidrunhapet.
Valige valge pesu programm 95 °C ja käivitage masin
ilma pesuta.
6. Puhastage pump ülalkirjeldatud viisil.
7. Asetage varutühjendusvooliku kork vooliku otsa
tagasi ja pange voolik oma kohale.
8. Keerake pumba kaas tugevasti kinni ja sulgege
pumba luuk.
Tähelepanu!
Kui tühjendate masina varutühjendusvooliku abil, siis
valage alati 2 liitrit vett põhipesuvahendi sahtlisse ja
käivitage seejärel tühjendusprogramm.
Selle tulemusena käivitub ECO-ventiil ja kasutamata
pesemisvahendit ei jää järgmiseks pesukorraks alles.
18
Kui pesumasin ei tööta
Siit osast leiate teavet selle kohta, kuidas saate ise parandada pesumasina väiksemaid rikkeid või kõrvaldada
tõrkeid, ilma et peaksite pöörduma hoolduskeskuse poole.
Kui masina töö ajal hakkab märgutuli VALMIS
vilkuma: See tähendab häiret pesumasina töös.
− Lamp vilgub -1 korra = masinasse ei tule vett (nt. kraan on kinni). (Vt. allpool osa „Tõrked“).
− 2 korda = vesi ei voola ära, nt. voolik on keerdunud või filter kohalt ära. (Vt. allpool osa „Tõrked“).
− 4 korda = masina luuk ei ole korralikult suletud.
Pärast tõrke kõrvaldamist käivitage katkestatud programm uuesti, selleks vajutage nupule KÄIVITUS/PAUS.
Kui probleem jääb alles, siis pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.
TÕRGE
• VÕIMALIK PÕHJUS
• Masin ei käivitu
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kas kaitsmed on korras?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kas tühjendusvoolik on keerdus või murdunud?
• Masin ei täitu veega
• Masin täitub veega, kuid tühjeneb
otsekohe
• Masin ei tsentrifuugi/vesi jääb
trumlisse
• Masin vibreerib ja tekitab
ebanormaalset müra
• Põrandale valgub vett
Kas masin on ühendatud vooluvõrku?
Kas masina luuk on korralikult kinni?
Kas programm on valitud?
Kas veekraan on lahti?
Kas vajutasite nupule KÄIVITUS/PAUS?
Kas veekraan on lahti? Kas kraanist tuleb vett?
Kas veesurve on küllaldane?
Kas täitmisvoolik on keerdus või murtud?
Kas täitmisvooliku filter on kohal?
Kas masina luuk on korralikult kinni?
Kas tühjendusvoolik on õigesti paigutatud? Enne
kanalisatsiooni juhtimist peab see olema vähemalt 60
cm kõrgusel.
Kas tühjenduspump on ummistunud?
Kas programmis sisaldub vaheaeg loputuses?
Pesu on jagunenud trumlis ebaühtlaselt.
Kas transporditoed on eemaldatud?
Kas masin on õigesti looditud?
Kas masina kõrval on piisavalt ruumi?
Kas masinas on liiga palju pesu?
Pesu on jagunenud trumlis ebaühtlaselt.
Kas pesuvahendi annustus on õige? (Liiga palju
pesuvahendit tekitab liigset vahtu.)
• Kas olete kasutanud vale pesuvahendit?
• Kas pesuvahendi sahtel oli tühi või oli see
ummistunud?
• Kas tühjendusvoolik on korralikult kinnitatud?
• Kas tühjenduspump pandi puhastuse järel korralikult
kokku?
• Kas tühjendusvoolik on terve? Kas ühendused või
kraan lekivad?
• Kas varutühjendusvooliku kork on kinni?
19
• TÕRGE
• VÕIMALIK PÕHJUS
• Luuk ei avane
• Kas pesuprogramm on veel lõppemata?
• Toimub vee soojendamine või veetase on kõrgemal
luugi alaservast.
• Masinas on ebameeldiv lõhn
• Pesuvahendit oli liiga vähe.
• Kasutate peamiselt 40° programmi ja 60/95°
programmi peaaegu mitte kunagi.
• Pesumasin on seisnud pikka aega kasutamata.
Abinõu: Käivitage 95 °C pesuprogramm ilma pesuta ja
tavalise pesuvahendikogusega.
• Tsentrifuugimine käivitub
viivitusega või pesu on halvasti
tsentrifuugitud
• Masina elektrooniline kontrollmehhanism reageerib
• Masin tekitab ebatavalist müra
• Tänapäevane pesumasin võib teha teistsugust müra
• Trumlis ei ole näha vett
• Tänapäeva pesumasinad kasutavad vähe vett.
• Pesu on halvasti pestud
• Pesuvahendit kasutati liiga vähe või on pesuvahend
• Pesul on pesuvahendijäägid
•
•
•
•
• Vesi vahutab veel ka pärast viimast
loputust.
pesu ebaühtlasele jaotumisele trumlis. Trumli
pöörlemissuund muutub ja tsentrifuugimine
käivitatakse uuesti, et pesu jaguneks ühtlasemalt.
See võib korduda, kuni pesu on ühtlaselt jaotunud ja
võib alata normaalne tsentrifuugimine. Pesu
ühtlustamine kestab umbes 5 minutit. Kui pesu ei ole
ka siis ühtlaselt jaotunud, vähendatakse
lõpptsentrifuugimise kiirust.
kui varasemad pesumasinad. Uus süsteem tagab
sujuvama käivitumise ja pesu ühtlasema jaotuse
trumlis. See parandab tasakaalu.
Sellele vaatamata on pesemine ja loputamine
küllaldane.
sobimatu.
Raskeid plekke ei ole enne pesemist töödeldud.
Programm või temperatuur oli valesti valitud.
Pesu oli liiga palju.
Tõenäoliselt sisaldas pesuvahend lahustumatuid osi.
See ei viita ebapiisavale loputusele. Harjake või
kloppige esemed puhtaks ja kui vaja, siis peske
uuesti.
• Tänapäevased pesuvahendid võivad vahutada ka
pärast loputamist, kuid see ei tähenda mitteküllaldast
loputamist.
20
Hooldus ja varuosad
Seadme tõrgeteta toimimise tagamiseks nõudke alati
originaalvaruosade kasutamist.
* Hoolduskeskusse helistades nimetage oma seadme
mudel. Kirjutage seadme andmesildil olevad andmed
siia, et need oleksid vajadusel käepärast.
Mudel: ...........................................................................
Tootenumber (Prod. no.) ..............................................
Seerianumber: ..............................................................
Tehnilised andmed
EWF 900
Mõõtmed
Laius
Kõrgus
Sügavus
60 cm
85 cm
59 cm
Elektriühendus
Pinge
Võimsustarve
220–230 V ~ 50 Hz
2200 W (10 A)
Täitmisvee surve
Vähemalt
Mitte üle
50 kPa
800 kPa
Suurim täitekogus
Valge ja kirju pesu
Kortsumatud esemed/õrnpesu
Villane/käsitsipesu
5,0 kg
2,5 kg
2,0 kg
Tsentrifuugimine
Suurim
900 p/min
900 p/min
700 p/min
900 p/min
Toitejuhtme pikkus
Tühjendusvooliku pikkus
Täitmisvooliku pikkus
1,55 m
2,00 m
1,50 m
valge pesu
kortsumatud
õrnpesu
villane/käsitsipesu
Käesolev seade vastab Euroopa Ühenduse direktiivide 89/336/EMÜ ja 73/23/EMÜ nõuetele.
21
Paigaldamine
Pakendi avamine
8. Asetage pesumasina põhja all olev kaas kohale ja
lükake selle keel prakku.
Ärge lubage lastel mängida
pakkematerjalidega.
Transporditoed
Pesutrummel on transpordikahjustuste
vältimiseks kinnitatud transporditugedega.
Need toed tuleb enne pesumasina
võrkuühendamist eemaldada.
1. Keerake kruvikeeraja abil masina tagaosast välja
kaks alumist polti (kasutage mutrivõtit).
9. Võtke vahtplastitükk ära ja tõstke masin püsti.
2. Eemaldage 2 plastkorki.
10. Keerake välja ka kolmas tagaosas olev polt.
Tõmmake plastkork välja.
11. Sulgege vabanenud avad kasutamisjuhendiga
kaasasolevate korkidega.
3. Kallutage masin toetuma tagaseinale, hoides
vigastamast voolikuid.
4. Asetage masina ja põranda vahele tükk pakendis
olnud vahtplasti.
TÄHELEPANU! Hoidke kõik pakendi osad alles
pesumasina võimalikuks teisaldamiseks.
5. Võtke mootorist välja kaks vahtplastist kaitset ja
kaks polüetüleenkotti.
Paigalduskoha valimine
Paigaldage masin tugevale ja tasasele põrandale.
Masin ei tohi toetuda vastu seina, teisi seadmeid ega
mööblit.
Veekraan, kanalisatsioon ja pistikupesa peavad
olema kättesaadavas kauguses (võttes arvesse
toitejuhtme ja voolikute pikkust). Vajaduse korral
kutsuge välja pädev elektrik või tehnik.
6. Eemaldage ettevaatlikult vasakpoolne kott,
tõmmates seda algul paremale ja seejärel alla.
Loodimine
7. Eemaldage ettevaatlikult parempoolne kott,
tõmmates seda algul vasakule ja seejärel üles.
Normaalseks tööks peab pesumasin seisma kindlal ja
tasasel põrandal. Seadke masin püstasendisse põhja
all olevate seadejalgade abil.
Tsentrifuugimise ajal on teatud müra normaalne ja
vältimatu. Liiga suur vibratsioon tuleneb masina
ebaõigest paigaldusest.
22
siseläbimõõt olema suurem tühjendusvooliku
välisläbimõõdust.
Veeühendus
Valamu äravoolutorru Valamu äravoolutoru
harusse: haruühendus peab asuma enne haisulukku
ja vähemalt 60 cm kõrgusel põrandast.
Kasutage vooliku ühendamisel kraaniga 3/4"
keermega liidest. Kasutage masina komplekti
kuuluvat originaalvoolikut. Ärge kasutage muid
voolikuid! Täitmisvoolikut ei tohi jätkata.
Kui voolik jääb lühikeseks, siis kasutage pikemat
originaalvoolikut.
Tühjendusvooliku pikkus on 2 m, seda võib
pikendada veel 4 m võrra.
Pikendamiseks kasutage sama läbimõõduga voolikut
ja sobivat pikenduspuksi.
Kontrollige, et kõik ühendused oleksid tihedad.
Täitmisvooliku masinapoolses otsas on põlvotsak,
mida võib keerata igas suunas. Lõdvendage mutter,
pöörake voolik õigesse suunda ja pingutage mutter
uuesti kinni.
Kontrollige, et voolik oleks terve.
Kontrollige, et kõik ühendused oleksid tihedad.
Tühjendusvoolik ei tohi olla keerdus.
Masina õigeks toimimiseks peab tühjendusvoolik
olema kinnitatud selleks ettenähtud kohta masina
tagaseinal.
Ühendamine valamu äravoolutoruga
Tühjendusvooliku võib juhtida kanalisatsiooni kolmel
eri viisil:
Elektriühendus
Üle valamu serva Sel juhul kinnitage voolikuots kas
seina või kraani külge, et veesurve seda kohalt ei
paiskaks.
Pesumasin tuleb ühendada 220–230 V 10 A
vahelduvvooluvõrku maanduskontaktiga varustatud
pistikupesa abil.
Kui toitejuhe on vaja välja vahetada, pöörduge
volitatud hoolduskeskuse poole.
Pärast masina paigaldamist peab säilima hea
juurdepääs pistikupesale.
Põrandatrappi Ühendage voolik vahetult
kanalisatsioonitoruga.
Toru alumine serv ei tohi olla madalamal kui 60 cm ja
kõrgemal kui 80 cm. Vaata joonist.
Tühjendusvooliku otsas peab olema õhutusava*,
teiste sõnadega peab kanalisatsioonitoru
23
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud kodumasinatele kehtib garantiiaeg 12
kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht), kodumasinatele müügipäevast
(ostukviitung).
Electrolux Eesti AS annab garantii vastavuses Eesti Vabariigi Tarbijakaitse seaduses ja
muudes õigusaktides sätestatud nõuetele.
Garantiiremondi sisuks on:
* toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefektide avastamine ning
nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse
funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde
hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud.
Kui toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinaid kommertsteenuse osutamiseks),
tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux Eesti AS müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantii andjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on pururnenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
(Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised
mõjurid);
*
*
*
kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne, näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad
plastmassosad (nupud, kangid);
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka sellisete vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisejuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* Kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Kui on tegemist kodumasina garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote tasuta
kordategemist, ümbervahetamist või tagasivõtmist. Kauba ümbervahetamise korral
arvatakse uut garantiitähtaega ümbervahetamise päevast.
Garantiiremondi alla kuuluv viga kõrvaldatakse esimesel võimalusel.
Suuregabariidiliste ja raskete toodete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote jaemüügihind selle ostmise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist. Juhul, kui müüjal ja kliendil ei õnnestu lahkarvamusi
lahendada, lahendab vaidluse kohus.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri:
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Abimees Grupp OÜ
Vesse 4, 11415 TALLINN
Gaasiseadmed
Tel. 6006996
Fax 6006726
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 6711100, 6711102
Fax 6711109
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40515, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 035 60708, 056 486164
OÜ ALBAVIS PRO
31027 KOHTLA-JÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, Vana-Ahtme
Kodumasinad
Tel. 033 55869, 033 67130
Mob. 056 481932
Virgas OÜ
30321 KOHTLA–JÄRVE
Keskallee 25
Gaasiseadmed
Tel. 033 48003, fax 033 50649
OÜ EDELWEIS–NORD
30621 KOHTLA–JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 35549, 050 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 56900
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 078 23181
Fax 078 22714
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, 80029 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa, Põlvamaa
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 344299
Fax 07 344337
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri12a 14, 68204 VALGA
Tel/fax 076 64452
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, 68207 VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 6650090
Fax 6650076
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising