Electrolux | EWF900 | User manual | Electrolux EWF900 Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EWF900 Lietotāja rokasgrāmata
SATURS
Jüsu droßîbai ................................................................................................................................
Ve¬as maßînas uzstådîßana .......................................................................................................
Ve¬as maßînas lietoßana ............................................................................................................
Bérnu aizsardzîbai .....................................................................................................................
Vides aizsardzîbas informåcija ...................................................................................................
Ieteikumi vides aizsardzîbai ........................................................................................................
Uzstådîßana ...................................................................................................................................
Izpakoßana ................................................................................................................................
Iekårtas lîmeñoßana ...................................................................................................................
Ierîces pievienoßana üdensvadam ............................................................................................
Iekårtas pieslégßana kanalizåcijai ..............................................................................................
Pieslégßana elektriskajam tîklam ...............................................................................................
Jüsu jaunå ve¬as maßîna .............................................................................................................
Ierîces apraksts ............................................................................................................................
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilknîte ...................................................................................................
Ve¬as maßînas lietoßana ..............................................................................................................
Padomi un ieteikumi ve¬as mazgåßanai .....................................................................................
Ap©érbu kopßanas simboli ..........................................................................................................
Ve¬as maßînas lietoßana ..............................................................................................................
Ve¬as ievietoßana .......................................................................................................................
Mazgåßanas lîdzek¬u dozéßana .................................................................................................
Skaloßanas lîdzek¬u pievienoßana .............................................................................................
Iekårtas ieslégßana .....................................................................................................................
Mazgåßanas programmas izvéle ................................................................................................
Ve¬as izgrießanas åtruma vai funkcijas “Ve¬as atståßana üdenî” izvéle ......................................
Papildfunkciju izvéle....................................................................................................................
Programmas uzsåkßana .............................................................................................................
Programmas nomaiña.................................................................................................................
Programmas pårtraukßana .........................................................................................................
Programmas atcelßana ...............................................................................................................
Lai programmas izpildes laikå atvértu iekårtas durtiñas .............................................................
Mazgåßanas programmas beigås ..............................................................................................
Programmu tabulas ......................................................................................................................
Tîrîßana un kopßana .....................................................................................................................
Korpusa tîrîßana .........................................................................................................................
Ve¬as tvertnes durtiñu blîvéjums ................................................................................................
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilknîtes kopßana ..................................................................................
DrenåΩas sükña tîrîßana ............................................................................................................
Filtra tîrîßana üdens padeves caurulé .........................................................................................
Ve¬as maßînas avårijas iztukßoßana ..........................................................................................
Pasåkumi pret aizsalßanu ..........................................................................................................
Ko darît, ja ... .................................................................................................................................
Tehniskie parametri ......................................................................................................................
3
3
3
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
8
11
13
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
16
18
18
18
19
19
20
20
20
21
23
CIENÈJAMAIS PIRC‰J,
Sveicam Jüs ar kvalitatîva müsu kompånijas produkta izvéli! Íî iekårta ir ¬oti vienkårßa lietoßanå. Tomér, lai varétu
güt maksimålu labumu no iekårtas, més iesakam pavadît Jums daΩas minütes, lasot ßo broßüru. Íeit Jüs atradîsiet
prezîcus norådîjumus iekårtas uzstådîßanai, lietoßanai un kopßanai.
Més pateicamies Jums un ceram, ka Jüs güsiet prieku, lietojot ßo jauno iekårtu.
Kå lietot instrukciju
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå un tie
palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo informåciju,
kå arî lietot instrukciju.
EWF 900
Droßîbas norådîjumi.
Dabas aizsardzîbas informåcija.
2
JËSU DROÍÈBAI
Íie brîdinåjumi ir minéti droßîbas apsvérumu dé¬. Lüdzu, uzmanîgi izlasiet tos pirms ve¬as
maßînas uzstådîßanas un lietoßanas uzsåkßanas. Òoti svarîgi ir saglabåt lietoßanas
instrukciju kopå ar iekårtu turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå, ja tå tiek pårdota vai pårvietota,
vienmér pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîba ir saglabåjusies kopå ar iekårtu, lai jaunais
îpaßnieks var iepazîties ar ve¬as maßînas funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Ve¬as maßînas uzstådîßana
• Ve¬as maßîna ir paredzéta tikai lietoßanai
måjsaimniecîbå, saskañå ar ßo lietoßanas
pamåcîbu. Neizmantojiet iekårtu nekådiem
citiem nolükiem, jo tas var izraisît nelaimes
gadîjumu vai bojåt Jüsu îpaßumu.
• Jebkurus santehnikas darbus, kas
nepiecießami iekårtas uzstådîßanai, drîkst
veikt tikai kvalificéts santehni˚is. Jebkuru
elektropieslégßanu, kas nepiecießama ve¬as
maßînas pievienoßanai, drîkst veikt tikai
kvalificéts elektri˚is vai kompetents
speciålists.
• Iekårtas darbîbas traucéjumu gadîjumå,
nekådå gadîjumå nemé©iniet to remontét
paßi. Remontdarbi, kurus veikußi
nekvalificéti speciålisti, var izraisît nopietnus
bojåjumus.
• Péc ve¬as maßînas uzstådîßanas pårbaudiet,
vai tå nav nejaußi novietota uz
elektroener©ijas padeves kabe¬a.
Pårliecinieties, vai üdens padeves un
drenåΩas caurules nav nejaußi pårlocîtas vai
saspiestas. Iekårtai jåbüt stabili novietotai uz
lîdzenas un gludas virsmas.
Ve¬as maßînas lietoßana
• Iekårta ir paredzéta tikai pieaugußo
lietoßanai. Izmantojot mazgåßanas
programmu ar augstu temperatüru, durtiñu
stikls var stipri uzkarst. Esiet uzmanîgi,
neatståjiet bérnus bez uzraudzîbas iekårtas
tuvumå!
• Neievietojiet ve¬as maßînå ve¬u, lîdz neesat
pårliecinåjußies, ka tås tvertne ir tukßa.
• Nepårsniedziet pie¬aujamo ve¬as daudzumu
iekårtas tilpné. Ievérojiet instrukcijas, kas
sniegtas ßîs pamåcîbas noda¬å par
maksimåli ievietojamås ve¬as daudzumu.
• Mazgåjiet tikai to ve¬u, kas ir piemérota
mazgåßanai ve¬as maßînå. Sekojiet ve¬as
raΩotåja ieteikumiem uz katra ap©érba
gabala.
EWF 900
• Ve¬as maßînå nedrîkst mazgåt krüßturus ar
stiprinåjuma lokiem. Mazgåßanas procesa
laikå tie var sabojåt påréjo ve¬u vai ve¬as
maßînas mehånismu.
• Pårbaudiet, vai visas kabatas ir tukßas. Tådi
priekßmeti kå monétas, droßîbas adatas,
kniedes un skrüves var izraisît pamatîgus
bojåjumus iekårtai. Aiztaisiet ap©érbu pogas
un råvéjslédzéjus.
• Mazus ve¬as izstrådåjumus (ze˚es, jostas,
lentîtes un tml.) mazgåßanas laikå ievietojiet
speciåli ßim nolükam paredzétå maisiñå, jo
pretéjå gadîjumå tie var iesprüst starp ve¬as
maßînas tvertni un båku.
• Rüpîgi izlasiet mazgåßanas un skaloßanas
lîdzek¬u izgatavotåja norådes. Lietojiet
mazgåßanas lîdzek¬us ar pazeminåtu putu
veidoßanås pakåpi, tåtad tos, kas ir
paredzéti mazgåßanai automåtiskajås ve¬as
maßînås. Nepårsniedziet ieteicamo
mazgåßanas lîdzek¬a daudzumu, jo tå
pårdozéßana var bojåt gan mazgåjamo ve¬u,
gan iekårtu.
• Neizmantojiet ve¬as maßînu ap©érba
˚îmiskai tîrîßanai. Nebaliniet un nekråsojiet
ve¬u ierîcé. Gadîjumå, ja ap©érba traipi pirms
mazgåßanas ir ˚îmiski apstrådåti, rüpîgi
izskalojiet tos pirms ievietoßanas ve¬as
mazgåjamå maßînå.
• Nemazgåjiet ve¬as maßînå ap©érba gabalus,
kas ir uzsükußi petroleju, metilspirtu, kråsu,
trihloretilénu un tml. Íådos gadîjumos
vispirms iztîriet traipus, pagaidiet, lîdz tie
pilnîbå iztvaiko no ve¬as izstrådåjumiem, un
tikai tad variet mazgåt ßo ve¬u maßînå.
Saskañå ar likumu par patérétåju tiesîbu
aizsardzîbu, ßo iekårtas uzstådîßanas un
lietoßanas noteikumu neievéroßanas
gadîjumå izgatavotåjs neuzñemas nekådu
atbildîbu par bojåjumiem.
3
• Pirms ierîces durtiñu atvérßanas
pårliecinieties, ka tås tvertné nav palicis
üdens. Gadîjumå, ja tajå ir üdens, sekojiet
lietoßanas pamåcîbas norådîjumiem.
• Péc mazgåßanas procesa beigåm aizveriet
üdens padeves krånu un atvienojiet
elektroener©ijas padevi. Kad ve¬as maßîna
netiek lietota, atståjiet tås durtiñas pusvirus.
Tas saglabås durtiñu blîvîti labå ståvoklî un
iekårtas iekßpusé neveidosies sasmacis
gaiss.
Bérnu aizsardzîbai
• BieΩi vien bérni neapjauß briesmas, kådas
var rasties saskaré ar elektroierîcém. Tåpéc
iekårtas darbîbas laikå uzmaniet bérnus,
ne¬aujiet tiem rota¬åties ar ierîci un tås
kontrolpogåm.
• Iepakojuma materiålu (putuplastu, polietiléna
pléves) novietojiet bérniem nepieejamås
vietås. Paståv nosmakßanas briesmas.
• Neuzglabåjiet mazgåßanas lîdzek¬us
bérniem pieejamås vietås!
• Pilnîbå pårtraucot iekårtas lietoßanu, pirms
izmeßanas padariet to nelietojamu,
nogrieziet elektroener©ijas padeves kabeli
un sabojåjiet durtiñu slédzeni tå, lai to
nebütu iespéjams rota¬åjoties atvért
bérniem, kuri nejaußi var tajå ieslégties un
nosmakt.
• Pirms ve¬as maßînas darbîbas aktivizéßanas
vienmér pårliecinieties, vai tvertné nav
rota¬åjoties ieråpußies bérni vai måjdzîvnieki.
Lai novérstu ßådas situåcijas, iekårta ir
aprîkota ar speciålu aizsardzîbas ierîci. Lai
ieslégtu aizsardzîbas ierîci, ar monétas
palîdzîbu pagrieziet pogu, kas atrodas
durtiñu iekßpusé, pulksteña rådîtåja kustîbas
virzienå tå, lai uz podziñas esoßå rieva
atrastos vertikålå ståvoklî.
Lai vajadzîbas gadîjumå
izslégtu ierîci, pagrieziet
podziñu pretéji
pulksteña rådîtåja
kustîbas virzienam tå,
lai uz podziñas esoßå
rieva atrastos
horizontålå ståvoklî.
VIDES AIZSARDZÈBAS INFORMÅCIJA
• Ve¬as maßînas iepakojuma materiåli
jåsaß˚iro un jåizmet atkritumos atbilstoßi
visiem spékå esoßajiem noteikumiem. Visus
materiålus, kuri apzîméti ar simbolu
,
iespéjams nodot pårstrådei otrreizéjås
izejvielås:
>PE< polietiléns, pieméram, iepakojuma plévei
>PS< polistirols, pieméram, polsteréjumam
>PP< polipropiléns
• Nekådå gadîjumå neizmetiet nokalpojußo
iekårtu kopå ar sadzîves atkritumiem!
Konsultéjieties ar vietéjo paßvaldîbu Jüsu
dzîvesvietå, lai nodotu iekårtu atkritumos
atbilstoßi noteiktajiem priekßrakstiem.
IETEIKUMI VIDES AIZSARDZÈBAI
Lai ekonométu elektroener©ijas un üdens
patériñu, kå arî lai aizsargåtu apkårtéjo vidi,
iesakam ievérot sekojoßus nosacîjumus:
• Iekårta darbojas ekonomiskåk, ja tajå
ievietosiet maksimålo müsu ieteikto ve¬as
daudzumu, taçu nepårsniedziet to.
• Priekßmazgåßanu izmantojiet tikai ¬oti
netîras ve¬as mazgåßanai.
EWF 900
• Sabalanséjiet izmantojamo mazgåßanas
lîdzek¬a daudzumu ar üdens cietîbu Jüsu
dzîvesvietå, ar mazgåjamås ve¬as daudzumu un tås netîrîbas pakåpi.
• Viegli netîrai ve¬ai izmantojiet saîsinåto
mazgåßanas programmu.
• Mazgåjot nelielu ve¬as daudzumu, lietojiet
attiecîgi mazåk mazgåßanas lîdzekli.
4
UZSTÅDÈÍANA
Izpakoßana
Pirms iekårtas lietoßanas uzsåkßanas
obligåti noñemiet visus transportéßanas
stiprinåjumus un iepakojumu.
Saglabåjiet iepakojuma materiålu
gadîjumam, ja iekårta nåkotné büs
jåpårtransporté.
5. Novietojiet ierîci atpaka¬ vertikåli un
izskrüvéjiet atlikußo stiprinåjuma skrüvi ve¬as
maßînas aizmuguré. Izñemiet attiecîgo plastmasas asi.
6. Aizveriet visus atvérumus ar plastmasas
våciñiem, kuras Jüs atradîsiet maisiñå kopå
ar lietoßanas pamåcîbu.
1. Izmantojot uzgrieΩña atslégu, atskrüvéjiet un
noñemiet abas stiprinåjuma skrüves ierîces
aizmuguré. Izñemiet abas plastmasas asis.
Novietojiet iekårtu uz tås aizmuguréjå
pane¬a un pårbaudiet, vai nav saspiestas
caurules. Pirms tam ieteicams novietot starp
grîdu un ve¬a maßînas stüri iepakojuma
putuplastu, lai novérstu ߬üteñu saspießanu.
Iekårtas lîmeñoßana
2. Noñemiet putuplasta palikni un abus
polietiléna maisiñus.
3. Vispirms uzmanîgi izñemiet kreiso polietiléna
maisiñu ar putuplastu, pavelkot to pa labi,
bet péc tam - uz leju.
Lai ve¬as maßîna darbotos nevainojami
(nevibrétu, darbotos klusi un nesasvértos
mazgåßanas procesa laikå), tå ir jånovieto uz
gludas un lîdzenas virsmas.
Pårliecinieties, ka ierîcei tiek nodroßinåta
pietiekama gaisa cirkulåcija (to neapgrütina
paklåji, grîdas tepi˚i). Pårbaudiet, vai iekårta
nesaskaras ar sienåm vai citåm virtuves
mébelém.
Lai ve¬as maßîna bütu stabila, jåveic ve¬as
maßînas lîmeñoßana. Rüpîgi, ar atslégas
palîdzîbu, nolîmeñojiet ierîces reguléjamås
kåjiñas.
4. Péc tam noñemiet labo, pavelkot to pa
kreisi, bet péc tam - uz augßu.
Nekådå gadîjumå nekompenséjiet
grîdas nelîdzenumus, novietojot zem
ierîces kåjiñåm kartonu, koka klucîßus
vai jebkådus citus materiålus.
EWF 900
5
Ierîces pievienoßana üdensvadam
Novietojot ve¬as maßînu, jåñem vérå tas, ka tås
tuvumå ir jåatrodas:
• AUKSTÅ ËDENS padeves krånam ar
caurules uzgriezni 3/4 üdens padevei,
• Izlietnei vai tießi sienå iebüvétai
kanalizåcijas notekcaurulei ar atveri.
Pirms Jüs pieslédzat ve¬as maßînu, vienmér
pårliecinieties, ka no üdens padeves kråna
netek karsts üdens un üdens no kråna tek tîrs.
Pretéjå gadîjumå noteciniet üdeni, lai iztîrîtu
üdens padeves caurules.
• Tießi pie grîdas notekas vai pie sifona.
Piestipriniet cauruli pie sienas, 60-90 cm
augstumå no grîdas un savienojiet to ar
atsüknéßanas cauruli. DrenåΩas caurules
galam jåbüt ventiléjamam, t.i. tås iekßéjam
diametram jåbüt lielåkam par üdens
drenåΩas caurules diametru. Pårbaudiet, vai
caurule nofikséta kårtîgi.
Ëdens drenåΩas cauruli nedrîkst
pagarinåt!
Griezieties pie kvalificéta santehni˚a, lai
pårbaudîtu kanalizåcijas sistému sienå.
Ve¬as maßîna tiek piegådåta kopå ar üdens
padeves cauruli, kas piestiprinåta tås
aizmuguré. Atkarîbå no tå, kur atrodas üdens
kråns, cauruli var pagriezt pa labi un pa kreisi.
Atveriet savienojumu un pagrieziet cauruli
vélamajå ståvoklî. Péc tam kårtîgi pievelciet
uzgriezni, lai novérstu iespéju, ka gar
savienojumu varétu sükties üdens.
Ëdens padeves cauruli nedrîkst stiept. Gadîjumå,
ja ßî ߬ütene ir par îsu un Jüs nevélaties pårvietot
üdens krånu, iegådåjieties tådu paßu, garåku
ßådam nolükam paredzétu cauruli.
Iekårtas pieslégßana kanalizåcijai
Ëdens drenåΩas cauruli ir iespéjams novietot
trîs daΩådos veidos:
• Uz izlietnes malas. Izvéloties ßo veidu,
vispirms pårliecinieties, vai izlietne ir tukßa
un vai tajå ir iespéjama üdens noplüde.
Piestipriniet iekårtas drenåΩas cauruli,
izmantojot ve¬as maßînas komplektåcijå
esoßo saliekto plastikåta deta¬u. Ar tås
palîdzîbu nostipriniet drenåΩas ߬üteni ar å˚i
pie sienas vai ar aukliñu pie kråna. Tådå
veidå tå nevarés nokrist no izlietnes malas.
EWF 900
Noteküdens ߬ütene nedrîkst büt saliekusies.
Tå jånovada gar grîdu, piepace¬ot tikai pie
notekcaurules.
Pieslégßana elektriskajam tîklam
Elektroener©ijas droßîbas nolükos
iekårtu drîkst pieslégt tikai sazemétai
kontaktligzdai. Ve¬as maßînas
kontaktdakßa ir sazeméta.
RaΩotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu
par bojåjumiem vai ievainojumiem, ja
netiek ievéroti augståk minétie
droßîbas noteikumi.
Ievérojiet:
• Iekårta ar elektriskå vada un kontaktdakßas
palîdzîbu jåpievieno 220 V-230 V/10 A,
50 Hz vienas fåzes kontaktam.
6
• Jüsu måjas elektrosistémai jåspéj
nodroßinåt maksimålo slodzi (2,2 kW),
ñemot vérå arî citu elektroierîçu darbîbu.
• Kontakdakßa jåpievieno ligzdai bez
pagarinåtåja, stråvas pårveidotåja vai
adaptera. Nepiecießamîbas gadîjumå
nomainiet ligzdu.
Gadîjumå, ja iekårtai jånomaina
elektroener©ijas padeves kabelis, griezieties
péc sertificéta speciålista palîdzîbas vietéjå
Electrolux servisa centrå. Nekådå gadîjumå
neveiciet nomaiñu paßi! Péc maßînas
uzstådîßanas nodroßiniet tam brîvu piek¬uvi.
JËSU JAUNÅ VEÒAS MAÍÈNA
Íî mode¬a izstrådé ir izmantoti jaunåkie tehnolo©ijas sasniegumi kvalitatîvai ve¬as mazgåßanai ar
minimålu üdens, elektroener©ijas un mazgåßanas lîdzek¬u patériñu.
• Ierîce ir aprîkota ar EKO - vårstu.
• Automåtiska mazgåjamå üdens
O
Pateicoties tå darbîbai, no mazgåßanas
dzeséßana lîdz 60 C darbojas pirms üdens
lîdzek¬a atvilknîtes tiek izmantots viss
izsüknéßanas, mazgåjot ve¬u 95 OC.
mazgåßanas lîdzeklis, kå arî samazinåts
Tådéjådi tiek samazinåta straujå
temperatüras maiña ve¬å un ve¬a tiek mazåk
üdens un elektroener©ijas patériñß.
burzîta.
• Programmu izvéles slédzis nodroßina
• Speciåla vilnas programma ir paredzéta,
iespéju izvéléties arî mazgåßanas
lai ar îpaßu saudzîbu mazgåtu vilnas
temperatüru, kas ievérojami vienkårßo
izstrådåjumus.
ve¬as maßînas lietoßanu.
• Lîdzsvara kontrole novérß ve¬as
nevienmérîgu izkårtojumu tilpné, nodroßinot
ve¬as maßînai stabilitåti centrifügas darbîbas
laikå.
IERÈCES APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilknîte
Vadîbas panelis
Durtiñu rokturis
Atsüknéßanas sietiñß
Reguléjamas kåjiñas
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilknîte
Priekßmazgåßanas mazgåßanas lîdzek¬a
dozéßanas nodalîjums
Pamatmazgåßanas mazgåßanas lîdzek¬a
dozéßanas nodalîjums
Nodalîjums, kas paredzéts skaloßanas
lîdzek¬u dozéßanai
EWF 900
7
VEÒAS MAÍÈNAS LIETOÍANA
Vadîbas panelis
1. Programmu kartîte
Programmu kartîte, kas sniedz pårskatu par
visåm mazgåßanas programmåm, ir ievietota
mazgåßanas lîdzek¬u atvilknîté vai pievienota
lietoßanas pamåcîbai.
2. Programmu izvéles slédzis
Slédzis ir sadalîts sekojoßos sektoros:
• kokvilna, lina izstrådåjumi (zilais sektors);
• sintétika (za¬ais sektors);
• smalkve¬a, vilnas izstrådåjumi, izstrådåjumi,
kurus paredzéts mazgåt ar rokåm, un
speciålås programmas (pelåkais sektors).
Pozîcija E 60O apzîmé elektroener©ijas
ekonomijas programmu, kas paredzéta baltås
un kråsainås ve¬as mazgåßanai.
Pozîcija E 40O apzîmé elektroener©ijas
ekonomijas programmu, kas paredzéta
sintétikas izstrådåjumu mazgåßanai.
Pozîcija “O” nozîmé, ka programma tiek atcelta
vai iekårta tiek izslégta.
Lai izslégtu iekårtu, péc programmas izpildes
uzstådiet slédzi pozîcijå “O”.
Pozîcija
nozîmé, ka ve¬a tiek mazgåta
aukstå üdenî.
EWF 900
3. Poga ve¬as izgrießanas åtruma
izvélei
Ja nepiecießams, Jüs varat samazinåt
mazgåßanas programmå automåtiski iek¬auto
ve¬as izgrießanas åtrumu vai uzstådît funkciju
bez ve¬as izgrießanas vispår. Izvélétajam
izgrießanas åtrumam atbilstoßais indikators tiek
izgaismots.
Maksimålais ve¬as izgrießanas åtrums ir
atkarîgs no mazgåjamå auduma veida.
• Kokvilnas, lina izstrådåjumi: 900 apgr./min.;
• Sintétika, vilnas un “mazgåt ar rokåm”
izstrådåjumi: 900 apgr./min.;
• Smalkve¬a: 700 apgr./min.
Pozîcija “Ve¬as atståßana üdenî”
:
Izvéloties ßo funkciju, ve¬a mazgåßanas
procesa beigås péc pédéjås skaloßanas reizes
tiek atståta üdenî, lai neburzîtos. Péc mazgåßanas programmas izpildes iekårtas durtiñas ir
blo˚étas. Pogas STARTS/PAUZE signålspuldzîte nodziest, bet
un
ir izgaismotas,
kas nozîmé, ka, pirms ve¬as maßînas durtiñu
atvérßanas, no tås ir jåizsükné üdens.
Lai pabeigtu ve¬as mazgåßanas procesu,
izvélieties vienu no sekojoßiem veidiem:
• Uzstådiet programmu
“Ëdens
atsüknéßana”. No iekårtas tiek izsüknéts
üdens, bet ve¬a netiek izgriezta centrifügå.
• Uzstådiet programmu
vai
Ar attiecîgo
taustiñu izvélieties ve¬as izgrießanas åtrumu un
nospiediet pogu STARTS/PAUZE. No iekårtas
tiek izsüknéts üdens un ve¬a tiek izgriezta ar
uzstådîto ve¬as izgrießanas åtrumu.
8
Svarîgi! Pirms programmu
,
un
izvéles, programmu izvéles slédzis jåuzståda
pozîcijå “O” (programmas atcelßana).
4. Papildus funkciju taustiñi
Atkarîbå no izvélétås mazgåßanas programmas,
to iespéjams kombinét ar daΩådåm papildus
funkcijåm. Papildus funkciju izvéle jåveic péc
mazgåßanas programmas izvéles un pirms
STARTA/PAUZES pogas nospießanas.
NospieΩot kådu no papildus funkciju taustiñiem,
attiecîgais indikators tiek izgaismots. NospieΩot
podziñu atkårtoti, indikators nodziest.
Nospiediet attiecîgo taustiñu, lai izvélétos
sekojoßas papildus funkcijas:
Priekßmazgåßana
: izvéléties ßo fukciju,
ja mazgåjamå ve¬a ir ¬oti netîra.
Pirms galvenås mazgåßanas ve¬ai tiek veikta
priekßmazgåßana.
Ío funkciju nav iespéjams kombinét ar
programmu vilnas un izstrådåjumu, kas
paredzéti mazgåßanai ar rokåm, programmu.
Priekßmazgåßanas cikls tiek noslégts ar
îslaicîgu ve¬as izgrießanu 650 apgr./min., ja
esat izvéléjußies kokvilnas, lina vai sintétikas
mazgåßanas programmu. Ja Jüs esat izvéléjußies
smalkve¬as mazgåßanas programmu, üdens tiek
izsüknéts bez ve¬as izgrießanas.
Åtrå mazgåßana
: Paredzéta viegli
netîras ve¬as mazgåßanai (ne vilnas un
izstrådåjumu, kas paredzéti mazgåßanai ar
rokåm, mazgåßanai). Mazgåßanas cikls tiek
samazinåts atkarîbå no izvélétås mazgåßanas
programmas un temperatüras.
Ío funkciju nevar kombinét ar sekojoßåm
programmåm: E 60OC, E 40OC, 40OAA, 60O ,
40O .
Papildus skaloßana
: Ío funkciju var
kombinét ar visåm mazgåßanas programmåm,
izñemot vilnas un izstrådåjumu, kas paredzéti
mazgåßanai ar rokåm, programmu.
Ve¬as maßîna izpilda divas papildus
skaloßanas. Ío funkciju ieteicams izmantot, ja
kådam no Jüsu ©imenes locek¬iem ir aler©ija uz
ve¬as mazgåßanas lîdzek¬iem vai arî Jüsu
dzîves vietå ir ¬oti mîksts üdens.
EWF 900
Nakts programma
: Izvéloties ßo papildus
funkciju, péc pédéjås ve¬as skaloßanas reizes
üdens no iekårtas netiek atsüknéts, lai novérstu
lieku ve¬as burzîßanos.
Pateicoties tam, ka programmas norises laikå
tiek atslégtas visas ve¬as izgrießanas reizes,
programmas izpilde ir îpaßi klusa, tådé¬ ßo
funkciju ir ieteicams izvéléties ve¬as
mazgåßanai naktî. Programmås kokvilnas un
sintétikas izstrådåjumu mazgåßanai ve¬a tiek
skalota lielåkå üdens daudzumå.
Lai pabeigtu ve¬as mazgåßanas ciklu,
izvélieties vienu no sekojoßiem variantiem:
Ëdens atsüknéßana
.
Lai atsüknétu no iekårtas üdeni, uzstådiet
programmu
un nospiediet taustiñu
STARTS/PAUZE.
Ve¬as izgrießana
.
Lai izgrieztu ve¬u, izvélieties funkciju “ve¬as
izgrießana”
vai “delikåtå ve¬as izgrießana” .
Ar taustiñu
uzstådiet ve¬as izgrießanas åtrumu
un nospiediet taustiñu STARTS/PAUZE.
Svarîgi! Pirms programmu
(“Ëdens
atsüknéßana”),
(“ Ve¬as izgrießana”)
vai
(“Delikåtå ve¬as izgrießana”) izvéles,
programmu izvéles slédzis jåuzståda pozîcijå
“O” (programmas atcelßana).
Mércéßana
.
Uzstådiet ßo funkciju, ja vélaties pirms
pamatmazgåßanas 30 minütes ve¬u mércét
30 OC temperatürå. Ío funkciju nav iespéjams
kombinét ar programmu vilnas un izstrådåjumu,
kas paredzéti mazgåßanai ar rokåm,
programmu.
Mércéßanas cikls tiek noslégts ar îslaicîgu ve¬as
izgrießanu 650 apgr./min., ja esat izvéléjußies
kokvilnas, lina vai sintétikas mazgåßanas
programmu. Ja Jüs esat izvéléjußies
smalkve¬as mazgåßanas programmu, üdens
tiek izsüknéts bez ve¬as izgrießanas.
9
5. STARTA/PAUZES podziña
Íai pogai ir divas funkcionålås nozîmes: Starta
un pauzes
• Starta
Péc mazgåßanas programmas un vélamo
papildus funkciju izvéles nospiediet ßo pogu,
lai aktivizétu programmas izpildi. Attiecîgå
signålspuldzîte pårståj mirgot un ir izgaismota
vienmérîgi viså programmas norises laikå.
• Pauzes
NospieΩot ßo podziñu, programmas izpilde tiek
pårtraukta. Lai turpinåtu programmas izpildi no
vietas, kurå tå tika pårtraukta, nospiediet ßo
taustiñu vélreiz. Pauzes laikå taustiña
STARTS/PAUZE signålspuldzîte mirgo.
6. Programmas norises indikåcija
Programmas izvéles laikå tiek izgaismotas tås
mazgåßanas cikla da¬u signålspuldzîtes, kuras
ir iek¬autas attiecîgajå programmå.
Programmas izpildes laikå tiek izgaismota tikai
signålspuldzîte pie tås cikla da¬as, kuru iekårta
izpilda konkrétajå brîdî.
Programmas beigås tiek izgaismota
programmas beigu signålspuldzîte
.
Programmu apraksts
Skaloßana
Íî ir atseviß˚a programma, kas paredzéta, lai
ar rokåm mazgåtu ve¬u izskalotu un izgrieztu
centrifügå.
Ve¬as maßîna izpilda trîs skaloßanas un ve¬a
tiek izgriezta ar maksimålo ve¬as izgrießanas
åtrumu. Ve¬as izgrießanas åtrumu var
samazinåt ar taustiñu
.
Pédéjås ve¬as izgrießanas åtrums ir paredzéts
tikai kokvilnas un lina izstrådåjumu programmås un ve¬as izgrießanas programmai.
Ëdens atsüknéßana
Ío programmu var izmantot péc mazgåßanas
programmas ar funkcijas “ve¬as atståßana
üdenî”
vai “nakts programmas”
izvéles.
Vispirms pagrieziet programmu izvéles slédzi
pozîcijå “O”, péc tam uzstådiet programmu
(“üdens atsüknéßana”) un nospiediet pogu
STARTS/PAUZE.
Ve¬as izgrießana
Programma, lai ar rokåm mazgåtu ve¬u
izgrieztu centrifügå ar maksimålo ve¬as
izgrießanas åtrumu. Paredzéta kokvilnas
izstrådåjumiem. Lai pieskañotu izgrießanas
åtrumu ve¬as veidam, to var samazinåt ar
taustiña
palîdzîbu.
Delikåtå ve¬as izgrießana
Programma, lai ar rokåm mazgåtu ve¬u
izgrieztu centrifügå ar izgrießanas åtrumu
700 apgr./min. Paredzéta sintétikas, vilnas,
zîda, smalkve¬as un izstrådåjumiem, kurus
paredzéts mazgåt ar rokåm. Lai pieskañotu
izgrießanas åtrumu ve¬as veidam, to var
samazinåt ar taustiña
palîdzîbu.
O Programmas atcelßana/Izslégts
Lai atceltu mazgåßanas programmu vai izslégtu
iekårtu, uzstådiet programmu izvéles slédzi
pozîcijå “O”. Tagad ir iespéjams izvéléties un
uzstådît citu mazgåßanas programmu.
Programmas beigu signålspuldzîte
såk
mirgot gadîjumå, ja iekårtai ir radußies darbîbas
traucéjumi:
4 reizes - iekårtas durtiñas nav aizvértas;
2 reizes - no iekårtas netiek atsüknéts üdens;
1 reizi - iekårtå netiek uzpildîts üdens.
Lai novérstu radußos traucéjumu, lüdzu, skat.
noda¬å “Ko darît, ja...” sniegtos norådîjumus.
EWF 900
10
PADOMI UN IETEIKUMI VEÒAS MAZGÅÍANAI
Mazgåjamås ve¬as saß˚iroßana
Í˚irojot ve¬u, vadieties no ap©érbu kopßanas
simboliem uz katras ve¬as izstrådåjuma un
raΩotåja sniegtajåm mazgåßanas
rekomendåcijåm.
Í˚irojiet ve¬u sekojoßi:
Baltå ve¬a, kråsainå, sintétika, smalkve¬a un vilnas izstrådåjumi.
Temperatüra
O
95 C
Iesakam vidéji netîrai baltas
kokvilnas un lina ve¬ai (pieméram,
salvetîtém, dvie¬iem, galdautiem,
palagiem un tml.).
Paredzéta vidéji netîråm kråsainåm
60 OC
drébém (pieméram, krekliem,
naktskrekliem, pidΩamåm un tml.),
kas izgatavotas no kokvilnas, lina vai
sintétiskå auduma un viegli netîriem,
baltiem kokvilnas izstrådåjumiem
(pieméram, apakßve¬ai).
*
(aukstå mazgåßana 30-40 OC)
Izmanto smalkiem izstrådåjumiem
(pieméram, tilla aizskariem).
30-40 OC Paredzéta jaukta tipa izstrådåjumiem,
ieskaitot sintétiskos un vilnas
izstrådåjumus, ar norådi “tîra vilna,
paredzéta mazgåßanai ve¬as maßînå”.
Pirms mazgåjamås ve¬as
ievietoßanas
• Nekådå gadîjumå nemazgåjiet baltu ve¬u
kopå ar kråsainu. Baltå ve¬a mazgåßanas
procesa laikå var zaudét savu baltumu.
• Jaunas kråsainas drébes pirmajå
mazgåßanas reizé var nedaudz kråsot, tådé¬
tås pirmo reizi ir jåmazgå atseviß˚i.
• Pårbaudiet, vai mazgåjamå ve¬å nav
palikußi nekådi metåla priekßmeti
(pieméram, matu saspraudes, droßîbas
adatas, kniedîtes un tml.).
• Pirms mazgåßanas uzsåkßanas aizpogåjiet
spilvendrånas, aizvelciet ap©érba
råvéjslédzéjus, aiztaisiet kniedîtes un å˚îßus.
Sasieniet jostiñas un citas garåkas ap©érba
lentîtes.Iztîriet uz drébém palikußos stipri
nosédußos traipus ar speciålajiem tîrîßanas
lîdzek¬iem vai paståm, pirms Jüs tås
mazgåjiet ve¬as mazgåjamå maßînå.
EWF 900
• Rüpîgi noñemiet aizkaru å˚îßus un mazgåjot
ievietojiet aizkarus drånas maisiñå vai
tîkliñå.
Maksimålais mazgåjamås ve¬as
daudzums
Ieteicamais ve¬as daudzums ir norådîts
mazgåßanas programmu tabulås.
Vispåréjie noteikumi:
Kokvilna, lins - tilpne pilna, bet ne pårpildîta.
Sintétika - ne vairåk kå puse maßînas tilpnes.
Smalkve¬a un vilna - ne vairåk kå treßå da¬a
iekårtas tilpnes.
Mazgåjot ar pilnu slodzi, üdens un
elektroener©ijas patériñß ir visefektîvåkais.
Òoti netîråm drébém nepiecießams samazinåt
ve¬as daudzumu.
Mazgåjamås ve¬as svars
Peldmételis
Salvetîte
Segas pårvalks
Palags
Spilvendråna
Galdauts
Froté dvielis
Virtuves dvielis
Naktskrekls
Sievießu apakßbikses
Vîrießu biezais krekls
Vîrießu krekls
Vîrießu pidΩåma
Blüze
Vîrießu apakßbikses
1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
100 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g
Traipu tîrîßana
Ieståvéjußos traipus nevar iztîrît tikai ar üdeni
un mazgåßanas lîdzek¬u palîdzîbu. Tådé¬ pirms
mazgåßanas tos ir ieteicams apstrådåt.
Asinis. Svaigus traipus tîriet zem auksta,
tekoßa üdens. Sakaltußus traipus nepiecießams
iemérkt vienu diennakti, izmantojot îpaßus
tîrîßanas lîdzek¬us. Péc tam izberzéjiet
ziepjüdenî.
11
E¬¬as kråsas. Samitriniet traipu un, novietojot
to uz mîkstas pamatnes, tîriet vairåkkårtîgi ar
ß˚îdinåtåju, kam pamatå ir benzîns.
Sakaltußi tauki. Samitriniet ar terpentînu, ar
pirkstu galiñiem piespiediet pie traipa kokvilnas
audumu; pirms tam novietojiet to uz mîkstas
pamatnes.
Rüsa. Lietojiet oksalînsåls ß˚îdinåtåju karstå
üdenî vai rüsas noñéméjam paredzétu tîrîßanas
lîdzekli aukstå üdenî. Esiet uzmanîgi ar ilgi
noståvéjußiem rüsas traipiem, jo, iespéjams,
celulozes struktüra ir bojåta un audums var
viegli saplîst.
Peléjums. Tîriet ar balinåtåju un rüpîgi
izskalojiet (tikai baltajai ve¬ai un kråsainai ve¬a,
kuru nevar sabojåt hlors).
Zåle. Viegli apstrådåjiet traipu ar ziepém un
péc tam atß˚aidîtu balinåtåju (tikai baltajai ve¬ai,
kuru nevar sabojåt hlors).
Lodîßpildspalvas un lîme. Samitriniet acetonå
(*) un iztîriet traipu, izklåjot to uz mîkstas
pamatnes.
Lüpu kråsa. Samitriniet acetonå, kå minéts
augståk, péc tam tîriet traipu ar metilspirtu.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar
balinåtåju.
Sarkanvîns. Iemérciet üdenî ar tîrîßanas
lîdzekli, péc tam apstrådåjiet traipu ar citronskåbi vai eti˚skåbi un izskalojiet. Paliekas
apstrådåjiet ar balinåtåju.
Tinte. Atkarîbå no tintes veida, no såkuma
samitriniet traipu acetonå, péc tam - eti˚skåbé.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar
balinåtåju un rüpîgi izskalojiet.
Darva, sve˚i. Vispirms apstrådåjiet ar traipu
tîrîßanas lîdzekli, metilspirtu vai benzînu, tad
izberzéjiet ar speciålu tîrîßanas pastu.
Mazgåßanas lîdzek¬a izvéle ir atkarîga no
mazgåjamås ve¬as tipa (smalkve¬a, vilnas
izstrådåjumi, kokvilna utt.), kråsas,
mazgåßanas temperatüras un ve¬as netîrîbas
pakåpes.
Íajå ve¬as maßînå var pielietot visus
mazgåßanas lîdzek¬us, kas paredzéti
mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås:
• ve¬as pulveri visiem ve¬as tipiem,
• ve¬as pulveri smalkiem izstrådåjumiem
(mazgåßanai 60 OC un vilnai),
• ß˚idros mazgåßanas lîdzek¬us, kas paredzéti
izmantoßanai programmås ar zemu
temperatüru (maksimåli lîdz 60 OC) visiem
ve¬as tipiem vai speciålie mazgåßanas
lîdzek¬i vilnai.
Mazgåßanas un skaloßanas lîdzek¬i ir
jåieber/jåielej attiecîgajos nodalîjumos pirms
mazgåßanas programmas uzsåkßanas.
Lietojot koncentrétos ve¬as pulverus vai ß˚idros
mazgåßanas lîdzek¬us, izvélieties programmu
bez priekßmazgåßanas.
Ve¬as mazgåjamå maßîna ir aprîkota ar
cirkulåcijas sistému, kas nodroßina pilnîgu
koncentréto mazgåßanas lîdzek¬u izmantoßanu.
Í˚idro mazgåßanas lîdzekli ielejiet attiecîgi
apzîmétajå
atvilknîtes nodalîjumå tießi pirms
mazgåßanas programmas uzsåkßanas.
Jebkuri ve¬as mîkstinåtåji vai skalotåji ir jåielej
nodalîjumå, kas apzîméts ar simbolu
pirms
mazgåßanas programmas uzsåkßanas.
Par nepiecießamo mazgåßanas un skaloßanas
lîdzek¬u daudzumu sekojiet produkta
izgatavotåja piezîmém.
Nepårsniedziet dozatora atzîmi “MAX”.
(*) - nelietojiet acetonu måkslîgå zîda
apstrådei.
Mazgåßanas lîdzek¬u lietoßanas
daudzums
Mazgåßanas un skaloßanas lîdzek¬i
Nepiecießamais mazgåßanas lîdzek¬u
lietoßanas daudzums ir atkarîgs no tå, kåda tipa
auduma ve¬a tiek mazgåta, no mazgåjamås
ve¬as daudzuma, tås netîrîbas pakåpes un
izmantojamå üdens cietîbas pakåpes.
Ëdens cietîba tiek klasificéta tå saucamajås
üdens cietîbas pakåpés. Informåciju par üdens
cietîbu Jüsu dzîvesvietå Jüs varat sañemt
attiecîgå üdens pårvaldé vai arî vietéjå
paßvaldîbas institücijå.
Labs mazgåßanas rezultåts ir atkarîgs arî no tå,
kådu ve¬as mazgåßanas lîdzekli Jüs lietojat un
vai pareizi veicat tå dozéßanu. Atcerieties, ka
mazgåßanas lîdzek¬a pårdozéßana nelabvélîgi
iedarbojas uz apkårtéjo vidi, jo arî mazgåßanas
lîdzek¬os, kas satur vielas, kuras biolo©iski
noårdås, ietilpst komponenti, kas ir kaitîgi vides
ekolo©iskajam lîdzsvaram.
EWF 900
12
Sekojiet mazgåßanas lîdzek¬a izgatavotåja
norådîjumiem par tå pielietoßanas daudzumu.
Lietojiet mazåk mazgåßanas lîdzekli, ja:
• jüs mazgåjiet nelielu ve¬as daudzumu,
• mazgåjamå ve¬a ir viegli netîra,
• putu daudzums mazgåßanas procesa laikå
ievérojami pieaug.
Ëdens cietîbas pakåpes
Cietîbas
Grådi
Raksturojums
pakåpe
1
2
3
4
Mîksts üdens
Vidéji mîksts
Ciets
Òoti ciets
Våcu OdH
0-7
8-14
15-21
Vairåk kå 21
Françu OT.H.
0-15
16-25
26-37
Vairåk kå 37
AP̉RBU KOPÍANAS SIMBOLI
Íie simboli ir atrodami uz ap©érbu kopßanas eti˚etém un palîdz izvéléties tiem
atbilstoßåko mazgåßanas veidu.
Parastå
mazgåßana
Mazgåßana
Mazgåßana
95 OC
temperatürå
Mazgåßana
60 OC
temperatürå
Mazgåßana
40 OC
temperatürå
Mazgåßana
30 OC
temperatürå
Mazgåßana
ar rokåm
Ëdenî
mazgåt
nedrîkst
Delikåtå
mazgåßana
Balinåßana
Drîkst balinåt aukstå üdenî
Balinåt nedrîkst
Gludinåßana
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 200 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 150 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 110 OC
Gludinåt
nedrîkst
îmiskå
tîrîßana
Drîkst ˚îmiski tîrît ar
jebkuru ß˚îdinåtåju
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
perhloretilénu, R111-R113
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
R111-R113
îmiski tîrît
nedrîkst
Normålå
temperatürå
Zemå
temperatürå
Ûåvéßana
EWF 900
Drîkst Ωåvét tikai
pa vienam
Drîkst Ωåvét tikai
neizgrieztu ve¬u
Drîkst Ωåvét tikai
uz pakaramå
Drîkst Ωåvét ve¬as
Ωåvétåjå
Nedrîkst Ωåvét
ve¬as Ωåvétåjå
13
VEÒAS MAÍÈNAS LIETOÍANA
Pirms Jüs såciet lietot ve¬as mazgåjamo maßînu,
ielejiet mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîté, galvenås
mazgåßanas nodalîjumå 2 litrus üdens, lai
aktivizétu EKO - vårstu. Noreguléjiet mazgåßanas
programmu 60 OC un bez ve¬as ielådes ¬aujiet
iekårtai tukßai darboties. Tådejådi Jüs iztîrîsiet no
raΩoßanas paliekåm ve¬as maßînas tilpni un
iekßéjos elementus. Mazgåßanas lîdzek¬u
atvilknîté, pamatmazgåßanas nodalîjumå, ieberiet
100 g mazgåßanas lîdzekli. Péc tam Jüs varat
uzsåkt pirmo mazgåßanu.
4. Iekårtas ieslégßana
Ieslédziet ve¬as maßînu, pagrieΩot programmu
izvéles slédzi vélamås programmas pozîcijå.
Lai izslégtu iekårtu, pagrieziet programmu
izvéles slédzi pozîcijå “O”.
1. Ve¬as ievietoßana
Atveriet iekårtas durtiñas.
Ievietojiet ve¬u maßînå pa vienam gabalam, péc
iespéjas izkårtojot to vienmérîgåk. Neburziet un
neñurciet to. Sekojiet, lai mazgåjamås ve¬as
daudzums nepårsniedz pie¬aujamo. Aizveriet
ve¬as tvertni.
5. Mazgåßanas programmas izvéle
Pagrieziet programmu izvéles slédzi uz izvéléto
pozîciju. Programmas norises indikåcijå tiek
izgaismotas signålspuldzîtes pie tåm cikla
da¬åm, kuras ir iek¬autas Jüsu izvélétajå
programmå.
2. Mazgåßanas lîdzek¬u dozéßana
Izvelciet mazgåßanas lîdzek¬a atvilknîti lîdz tås
atdurei. Nomériet raΩotåja ieteikto mazgåßanas
lîdzek¬a daudzumu ieda¬u trauciñå un ieberiet to
pamatmazgåßanas nodalîjumå
. Ja Jüs esat
izvéléjußies programmu ar priekßmazgåßanu
vai mércéßanu, zinåmu ve¬as pulvera
daudzumu iepildiet arî nodalîjumå
.
3. Skaloßanas lîdzek¬u pievienoßana
Skaloßanas lîdzeklis jåiepilda nodalîjumå
Nekådå ziñå nepårsniedziet rezervuåra
atzîmi MAX! Aizveriet atvilknîti.
EWF 900
.
6. Ve¬as izgrießanas åtruma
funkcijas
izvéle
vai
Vairåkkårtîgi nospiediet podziñu
, lai
izvélétos piemérotåko ve¬as izgrießanas åtrumu
vai funkciju
, lai ve¬a netiktu izgriezta vispår.
Pretim Jüsu izvélétajiem centrifügas
apgriezieniem tiek izgaismota signålspuldzîte.
Izvéloties funkciju
, ve¬a mazgåßanas
procesa beigås péc pédéjås skaloßanas tiek
atståta üdenî, lai neburzîtos.
14
7. Papildfunkciju izvéle
Nospiediet vienu vai vairåkas izvéléto
papildfunkciju pogas. Attiecîgås
signålspuldzîtes tiek izgaismotas.
Ja durtiñas atvért neizdodas, bet tas ir ¬oti
nepiecießams, izslédziet ve¬as maßînu,
pagrieΩot programmu izvéles slédzi pozîcijå
“O”. Aptuveni péc 3 minütém durtiñas var
atvért. Pievérsiet uzmanîbu üdens temperatürai
un lîmenim ve¬as maßînas tvertné! Paståv risks
apdedzinåties.
Péc tam, kad durtiñas ir aizvértas, pagrieziet
programmu izvéles slédzi, lai atkal uzstådîtu
programmu.
13. Mazgåßanas programmas
beigås
8. Programmas uzsåkßana
Lai uzsåktu programmas izpildi, nospiediet
podziñu STARTS/PAUZE
, attiecîgå signålspuldzîte pårståj mirgot. Programmas norises
indikåcijå tiek izgaismota signålspuldzîte pie tås
programmas cikla da¬as, kas tiek izpildîta
paßreiz. Mazgåßanas programma ir aktivizéta.
9. Programmas nomaiña
Jüs varat izmainît programmu lîdz tås izpildes
uzsåkßanai. Lai nomainîtu programmu, kuras
izpilde ir jau uzsåkta, vispirms pagrieziet
programmu izvéles slédzi pozîcijå “O”, bet péc
tam uzstådiet vélamo programmu.
Nospiediet atkårtoti podziñu STARTS/PAUZE
, lai uzsåktu programmas izpildi.
10. Programmas pårtraukßana
Lai pårtrauktu programmas izpildi, nospiediet
podziñu STARTS/PAUZE
. Attiecîgå
signålspuldzîte såk mirgot. Lai atkårtoti uzsåktu
programmas izpildi, nospiediet ßo taustiñu
vélreiz.
Péc programmas izpildes iekårta automåtiski
apståjas.
Gadîjumå, ja Jüs esat izvéléjußies funkciju ar
ve¬as atståßanu üdenî
vai “nakts
programmu”
, pogas STARTS/PAUZE
signålspuldzîte nodziest, bet signålspuldzîtes
,
un
ir izgaismotas, kas nozîmé, ka,
pirms iekårtas durtiñu atvérßanas, no tås ir
jåizsükné üdens.
Izslédziet iekårtu, pagrieΩot programmu izvéles
slédzi pozîcijå “O”.
Izñemiet ve¬u no ve¬as maßînas tvertnes.
Pårliecinieties, ka tå ir tukßa. Lai to izdarîtu,
pagrieziet nedaudz ve¬as tvertni ar roku.
Tådéjådi Jüs novérsîsiet nejaußîbu, ka tverné
palicis ap©érba gabals nåkamajå mazgåßanas
reizé var nokråsot citas drébes vai tikt bojåts.
Atvienojiet iekårtu no elektroener©ijas padeves
avota un aizveriet üdens padeves krånu.
Ieteicams ve¬as maßînas durtiñas atståt
pusvirus, lai izgarotu mitrums, kas sakråjies
tvertné un tajå neveidotos sasmacis gaiss.
11. Programmas atcelßana
Lai atceltu mazgåßanas programmu, pagrieziet
programmu izvéles slédzi pozîcijå “O”.
Tagad ir iespéjams uzstådît citu programmu.
12. Lai programmas izpildes laikå
atvértu iekårtas durtiñas
Lai atvértu durtiñas, apturiet ve¬as maßînas
darbîbu, nospieΩot podziñu STARTS/PAUZE
.
Ja iekårtas durtiñas nav iespéjams atvért, tas
nozîmé, ka iekårta silda üdeni, üdens lîmenis ir
augståks par apakßéjo tvertnes malu vai ve¬as
tvertne vél grieΩas.
EWF 900
15
PROGRAMMU TABULAS
Mazgåßanas programmas kokvilnas un lina izstrådåjumiem
* Tabulå uzrådîtie patériña rådîtåji ir tikai aptuveni, jo tie ir atkarîgi no mazgåjamås ve¬as daudzuma un
veida, no üdens un apkårtéjås telpas temperatüras. Íie rådîtåji atbilst siltåkajam üdenim, kas
pie¬aujams katrai mazgåßanas programmai ar 5 kg kokvilnas ve¬as ielådi.
** Programma kråsainu kokvilnas izstrådåjumu mazgåßanai ar 5 kg kokvilnas ve¬as ielådi ir standarta
programma, kuras parametri ir uzrådîti uz mar˚éjuma, saskañå ar ES 92/75 normu standartiem.
*** Mazgåßanas programmas efektivitåte atbislt “AA” klasei.
EWF 900
16
Mazgåßanas programmas sintétikas izstrådåjumiem
* Tabulå uzrådîtie patériña rådîtåji ir tikai aptuveni, jo tie ir atkarîgi no mazgåjamås ve¬as daudzuma un
veida, no üdens un apkårtéjås telpas temperatüras.
EWF 900
17
Speciålås mazgåßanas programmas
* Tabulå uzrådîtie patériña rådîtåji ir tikai aptuveni, jo tie ir atkarîgi no mazgåjamås ve¬as daudzuma un
veida, no üdens un apkårtéjås telpas temperatüras.
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA
Pirms jebkuras kopßanas vai tîrîßanas
nepiecießams ATVIENOT iekårtu no
elektroener©ijas padeves avota.
Korpusa tîrîßana
Ve¬as tvertnes durtiñu blîvéjums
Sekojiet, lai ve¬as tvertnes durtiñu blîvéjumå
neatrastos tådi priekßmeti, kå pieméram,
saspraudes, pogas, atslégas un tml.
Iekårtas korpusu tîra ar siltu üdeni un neitrålu
tîrîßanas lîdzekli, kas paredzéts trauku
mazgåßanai ar rokåm. Péc tîrîßanas noskalojiet
korpusu ar siltu üdeni un nosusiniet.
Svarîgi: neizmantojiet nekådus tîrîßanas
lîdzek¬us, kas satur spirtu.
EWF 900
18
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilknîtes
kopßana
Péc kåda laika mazgåßanas un skaloßanas
lîdzek¬i uz dozatora malåm veido nogulsnes.
Tåpéc laiku pa laikam noskalojiet atvilknîti zem
tekoßa üdens. Izñemiet atvilknîti, piespieΩot
podziñu atvilknîtes aizmuguréjå kreisajå stürî
(skat. zîméjumu). ‰rtîbas labad skaloßanas
lîdzek¬a nodalîjuma augßda¬u var noñemt.
Rîkojieties sekojoßi:
• Atvienojiet ve¬as maßînu no stråvas padeves
avota.
• Ja nepiecießams, pagaidiet, lîdz ierîcé
pietiekami atdziest üdens.
• Atveriet drenåΩas sükña nodalîjuma våciñu.
• Novietojiet cießi zem tå trauku, kur savåkt
izlijußo üdeni.
• Izvelciet avårijas iztukßoßanas caurulîti,
ievietojiet traukå un noskrüvéjiet tås våciñu;
• Kad üdens pårståj tecét, atskrüvéjiet un
noñemiet sükña våku. Noñemot sükña våku,
vienmér pieturiet tå tuvumå dråniñu üdens
uzsükßanai.
Mazgåßanas pulveris var sakråties arî iekßpusé
atvilknîtes padzi¬inåjumå. Iztîriet to, izmantojot
zobbirstîti. Péc tîrîßanas ievietojiet atvilknîti
atpaka¬ un noreguléjiet mazgåßanas programmu bez ve¬as ielådes.
• Iztîriet no sükña låpstiñriteña sakråjußos
priekßmetus, nedaudz to pagrieΩot.
• Uzlieciet våciñu avårijas iztukßoßanas
caurulîtei un ielociet to atpaka¬.
DrenåΩas sükña tîrîßana
Ve¬as maßînas drenåΩas süknis jåtîra periodiski
un îpaßi gadîjumos:
• ja no iekårtas netiek atsüknéts üdens vai
netiek izgriezta ve¬a;
• ja laikå, kad no ierîces tiek izsüknéts üdens,
ir dzirdamas neparastas skañas (sükña
sietiñå savåkts liels daudzums püku, pogu,
diegu gali un ß˚iedru da¬iñas).
EWF 900
• Rüpîgi uzskrüvéjiet sükña våku.
• Aizveriet drenåΩas sükña nodalîjuma våku.
19
Filtra tîrîßana üdens padeves
caurulé
Ja maßîna uzpildås ar üdeni ilgåkå laikå nekå
vajadzétu, nepiecießams pårbaudît filtra tîrîbu
üdens pievadå.
Aizveriet üdens krånu. Noskrüvéjiet üdens
padeves ߬üteni no kråna. Iztîriet to ar zobbirstîti.
Ievietojiet filtru atpaka¬ un pieskrüvéjiet ߬üteni.
Ve¬as maßînas avårijas
iztukßoßana
Ja maßîna neizsükné üdeni (nestrådå üdens
izsüknéßanas süknis vai üdens drenåΩas
߬ütene ir aizséréjusi), iekårta jåiztukßo
manuålå veidå.
• Atvienojiet maßînu no elektroener©ijas
padeves avota.
• Aizgrieziet üdens krånu.
• Ja nepiecießams, uzgaidiet, lîdz atdziest
mazgåßanas üdens.
• Novietojiet zem üdens drenåΩas ߬ütenes
trauku üdens savåkßanai.
• Atskrüvéjiet nedaudz filtru un novietojiet
߬üteni tå, lai üdens pakåpeniski notecétu
zem tå novietotajå traukå.
EWF 900
Gadîjumå, ja ve¬as maßînai nav iespéjams
noskrüvét cauruli (pieméram, tå ir iebüvéta
virtuves mébelé), tad izskrüvéjiet sietiñu un
¬aujiet üdenim iztecét pa turieni.
Péc tam rüpîgi pievelciet filtru un pieskrüvéjiet
üdens drenåΩas ߬üteni atpaka¬.
Pasåkumi pret aizsalßanu
Ja maßîna ir novietota telpå, kur temperatüra ir
zemåka par 0 OC, nepiecießams veikt sekojoßo:
• Izslédziet iekårtu.
• Atvienojiet ve¬as maßînu no elektroener©ijas
padeves avota.
• Aizgrieziet üdens krånu un noskrüvéjiet
üdens padeves ߬üteni.
• Novietojiet drenåΩas ߬ütenes un üdens
padeves ߬ütenes galu tvertné (spainî) uz
grîdas un ¬aujiet üdenim iztecét.
• Pievienojiet atpaka¬ üdens padeves un
üdens drenåΩas caurules.
Íådi no ierîces tiek izliets tajå palikußais üdens
un lîdz ar to novérsta iespéjamå ledus
veidoßanås, kas savukårt bojåtu tås mehånismu.
Nåkamreiz, ieslédzot iekårtu, vienmér
pårliecinieties, ka apkårtesoßå temperatüra ir
virs 0 OC.
Uzmanîbu! Katru reizi, kad Jüs veicat avårijas
iztukßoßanu, ielejiet mazgåßanas lîdzek¬u
atvilknîté, galvenås mazgåßanas nodalîjumå
2 litrus üdens un uzstådiet programmu üdens
atsüknéßanai. Tådéjådi Jüs aktivizésiet EKO
vårsta darbîbu un novérsîsiet iespéju, ka
atlikußais mazgåßanas lîdzeklis tiks izmantots
nåkamajå mazgåßanas reizé.
20
KO DARÈT, JA...
Ja Jüsu ve¬as mazgåjamå maßîna nestrådå, bieΩi vien vaina ir mekléjama vienkårßi apkalpoßanas k¬ümé
vai sîkå defektå, kuru Jüs variet novérst paßi, bez kvalificéta meistara palîdzîbas.
Iekårtas darbîbas laikå var såkt mirgot programmas beigu signålspuldzîte
:
• 4 reizes - ja ve¬as maßînas durtiñas ir atvértas;
• 2 reizes - ja no ve¬as maßînas netiek atsüknéts üdens;
• 1 reizi - ja iekårtai radußies üdens padeves traucéjumi.
Péc traucéjuma novérßanas nospiediet STARTA/PAUZES podziñu
, lai atkårtoti uzsåktu
mazgåßanas programmas izpildi. Gadîjumå, ja Jums tomér neizdodas likvidét k¬ümi ve¬as maßînas
darbîbå, griezieties péc palîdzîbas autorizétajå Electrolux servisa centrå
Traucéjums
Iespéjamais risinåjums
• Iekårta neieslédzas.
• Pårbaudiet, vai ir kårtîgi aizvértas ve¬as maßînas durtiñas.
• Pårbaudiet, vai iekårta ir pieslégta elektrotîklam un vai
padeves avotå ir stråva, vai nav pårdedzis droßinåtåjs.
• Pårbaudiet, vai ir pareizi uzstådîta mazgåßanas programma
un nospiesta poga STARTS/PAUZE
, lai aktivizétu
programmas izpildi.
• Maßîna neuzpildås ar üdeni.
• Pårbaudiet, vai ir atvérts üdens kråns.
• Pårbaudiet, vai nav aizséréjis filtrs üdens padeves ߬ütené.
• Pårbaudiet, vai üdens padeves caurule nav salocîjusies vai
saspiesta.
• Pårbaudiet, vai ir kårtîgi aizvértas ve¬as maßînas durtiñas.
• Maßîna uzpildes laikå uzreiz
iztukßojas.
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule ir novietota pareizi un
nav påråk zemu. Skat. attiecîgo noda¬u par iekårtas
uzstådîßanu.
• Maßîna neiztukßojas un/vai
neizgrieΩ ve¬u.
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule nav saliekta vai
saspiesta.
• Pårbaudiet, vai neesat izvéléjußies papildfunkciju ar üdens
izsüknéßanas atslégßanu
, vai
.
• Pårbaudiet, vai nav aizséréjis noplüdes sietiñß. Ja
nepiecießams, iztîriet to.
• Ëdens iztek uz grîdas.
• Pårbaudiet, vai ir pareizi veikta mazgåßanas lîdzek¬a dozåcija
un vai tas ir paredzéts lietoßanai automåtiskajås ve¬as
maßînås (veidojas påråk liels putu daudzums).
• Pårbaudiet, vai nav bojåta ߬ütene, blîvéjuma vietas
savienojumos vai pie kråna. Ne vienmér to uzreiz var pamanît,
tådé¬ pårbaudiet, vai tå ir mitra.
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas sükña våciñß péc tîrîßanas ir
novietots atpaka¬.
• Pårbaudiet, vai avårijas iztukßoßanas caurulîte péc filtra
tîrîßanas ir novietota atpaka¬ pareizi.
EWF 900
21
Traucéjums
Iespéjamais risinåjums
• Ve¬as maßîna vibré vai strådå
¬oti ska¬i.
• Pårbaudiet, vai ir izñemti visi transportéßanas stiprinåjumi, arî
ierîces iekßpusé.
• Ve¬as maßîna pieskaras sienåm vai mébelém.
• Pårliecinieties, vai ve¬as maßînas kåjiñu augstums ir pareizi
noreguléts.
• Pårbaudiet, vai ve¬a tvertné ir izvietota vienmérîgi.
• Pårbaudiet, vai tvertné nav ievietots påråk mazs ve¬as
daudzums.
• Centrifüga ieslédzas ar
aizkavéßanos vai arî cikla
beigås ve¬a tiek izgriezta
nepietiekoßi.
• Ir nostrådåjusi elektroniskå lîdzsvara kontroles sistéma, tåpéc
ka ve¬a tvertné nav izkårtota vienmérîgi. Ve¬a tvertné tiek
izkårtota vienmérîgi, ja izmainîsiet centrifügas grießanås
virzienu. Var gadîties, ka tas jådara vairåkas reizes, un tikai
tad disbalanss izzudîs un ve¬a tiks izgriezta kårtîgi. Ja 10 min.
laikå ve¬a netiek izkårtota, tad centrifügas apgriezieni tiek
automåtiski pazeminåti vai arî ve¬a netiek izgriezta vispår.
• Ve¬as maßîna strådå ar dîvainu
skañu.
• Ve¬as maßîna ir aprîkota ar îpaßu dzinéju ar kolektoru, kura
skaña darbîbas laikå atß˚iras no parasto dzinéju skañas. Íis
dzinéjs nodroßina vienmérîgu centrifügas ieslégßanos un
labåku ve¬as izkårtoßanu tvertné tås izgrießanas laikå. Íie
rådîtåji labvélîgi ietekmé ierîces funkcionålo darbîbu.
• Ve¬as maßînas tvertné nav
redzams üdens.
• Íis modelis ir müsdienu modernås tehnolo©ijas produkts ar
¬oti zemu üdens patériñu, taçu tas nodroßina kvalitatîvu
mazgåßanas rezultåtu.
• Ve¬as maßînas durtiñas nevar
atvért.
• Ëdens lîmenis tvertné ir augståks par tås apakßéjo malu.
• Ierîce silda üdeni.
• Ve¬as tvertne grieΩas.
• Mazgåßanas lîdzek¬a paliekas
péc mazgåßanas cikla beigåm.
• Iespéjams, ka iemesls ir neß˚îstoßås da¬iñas, kas ir müsdienu
mazgåßanas lîdzek¬u saståvå. Tå nav sliktas skaloßanas
pazîme.
• Notîriet ve¬u ar birstîti un izpuriniet to, nepiecießamîbas
gadîjumå izmazgåjiet vélreiz.
• Putas paliek arî péc pédéjås
skaloßanas reizes.
• Müsdienu mazgåßanas lîdzek¬i var radît putas arî péc pédéjås
skaloßanas. Tas neietekmé mazgåßanas kvalitåti.
• Mazgåßanas rezultåts nav
apmierinoßs.
• Tika lietots par maz mazgåßanas lîdzeklis vai arî tas nebija
piemérots mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås.
• Stipri ieståvéjußies traipi netika apstrådåti pirms mazgåßanas.
• K¬üdaina mazgåßanas temperatüras izvéle.
• Ve¬as maßînå ievietota påråk daudz ve¬a.
EWF 900
22
Ja tomér Jums neizdodas novérst iekårtå
radußos traucéjumus saviem spékiem, izmantojot tabulå dotos norådîjumus, griezieties péc
palîdzîbas pie klientu apkalpoßanas servisa
darbiniekiem, norådot precîzu ierîces modeli un
sérijas nummuru. Íos datus Jüs varat atrast uz
datu plåksnîtes (skat. zîméjumu).
Lai vienmér precîzi norådîto vajadzîgo, iesakam
aizpildît sekojoßo:
Modelis: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
RaΩojuma numurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Sérijas numurs: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Pirkuma datums: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Kad un kå traucéjumi radås? _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
______________________________________________
Atcerieties, ka, izsaucot meistaru maßînas
garantijas apkalpes laikå, Jums büs
nepiecießams uzrådît apliecinoßo
dokumentu - garantijas talonu.
______________________________________________
Ja klientu apkalpoßanas dienesta darbinieks
tiek izsaukts sakarå ar kådu no tabulå minétajiem traucéjumiem, izsaukums nebüs bezmaksas arî garantijas apkalpes laikå.
TEHNISKIE PARAMETRI
Izméri:
Augstums
Platums
Dzi¬ums
Elektropieslégums/frekvence
Kopéjais elektroener©ijas patériñß
Ëdens spiediens
Ieteicamå maksimålå
slodze (sausa ve¬a):
Minimålais
Maksimålais
Kokvilna, lins
Sintétika
Smalkve¬a
Vilnas izstrådåjumi
Apgriezienu skaits (maksimålais):
85 cm
60 cm
59 cm
220-230 V/50 Hz
2200 W (10 A)
5 N/cm2
80 N/cm2
5.0 kg
2.5 kg
2.5 kg
2.0 kg
900 apgr./min.
Íî iekårta atbilst sekojoßåm EEC direktîvåm:
- 72/23EEG no 19/02/73 par zemspriegumu;
- 89/336EEG no 03/05/89 par elektromagnétisko atbilstîbu.
EWF 900
23
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising