Electrolux | EWF12040W | User manual | Electrolux EWF12040W Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EWF12040W Lietotāja rokasgrāmata
SATURS
Jüsu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vispårîgi norådîjumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lietoßanas laikå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bérnu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jüsu jaunå ve¬as mazgåjamå maßîna . . . .
Ierîces apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte . . . . . . . . . . .
Vadîbas panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pirms lietoßanas uzsåkßanas . . . . . . . . . . . . . .
Lietoßana ikdienå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as ievietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas un ve¬as mîkstinåßanas
lîdzek¬u dozéßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izvélétås programmas uzstådîßana . . . . . .
Papildus funkciju taustiñi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as izgrießanas åtruma samazinåßana
vai “Nakts cikla” vai funkcijas “Ve¬as
atståßana üdenî” izvéle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papildus skaloßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Taustiñß “Starts/Pauze” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Atliktais starts” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmas norises indikåcija . . . . . . . . . . . .
Papildus funkcijas vai programmas
nomaiña tås norises laikå . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas programmas pårtraukßana .
Mazgåßanas programmas atcelßana . . . . .
Ve¬as maßînas durtiñu atvérßana péc
programmas aktivizéßanas . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas programmas beigås . . . . . . . . .
Noderîgi padomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as ß˚iroßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Piemérotas temperatüras izvéle . . . . . . . . . . .
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
10
10
10
11
11
11
11
11
11
12
12
12
Pirms ve¬as ievietoßanas ve¬as maßînå . .
Maksimåli ievietojamais ve¬as daudzums
Traipu apstråde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬u dozéßana . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas programmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ap©érbu kopßanas simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vispåréjs programmu pårskats . . . . . . . . . . . . .
Tîrîßana un kopßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atka¬˚oßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Péc katras ierîces lietoßanas reizes . . . . . .
Uzturéßanas mazgåßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åréjå korpusa apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte . . . . . . . . . . . .
Atvilktnîtes nißas tîrîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ëdens atsüknéßanas filtrs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ëdens padeves caurules filtrs . . . . . . . . . . . . .
Aizsalßanas risks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avårijas iztukßoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ko darît, ja ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patériña lielumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izpakoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ëdens padeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ëdens drenåΩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pievienoßana elektriskajam tîklam . . . . . . . .
Vides aizsardzîbas informåcija . . . . . . . . . . . . .
Iepakojuma materiåls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nokalpojusî iekårta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ieteikumi apkårtéjås vides aizsardzîbai . .
12
12
13
13
14
14
16
17
18
18
18
18
18
18
18
18
19
20
20
20
23
24
24
24
25
26
26
27
27
27
27
28
Esiet sveicinåti Electrolux pasaulé!
Més pateicamies Jums par augståkås klases müsu piedåvåtå produkta izvéli un ceram, ka Jüs güsiet
prieku, lietojot ßo jauno iekårtu. Müsu mér˚is ir nodroßinåt Jums péc iespéjas daΩådåkus kvalitatîvus
produktus, kas atvieglos Jüsu ikdienu un padarîs to daudz komfortablåku. Lüdzu, veltiet daΩas minütes
laika, lai izlasîtu ßo lietoßanas pamåcîbu un iepazîtu savas jaunås ierîces darbîbas principus un
norådîjumus, kå to pareizi uzstådît, lietot un kopt. Més apsolåm, ka ar müsu tehniku Jüs güsiet labåko
pieredzi måjsaimniecîbas tehnikas lietoßanå.
Kå lietot instrukciju
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå un tie palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo informåciju,
kå arî lietot instrukciju.
Droßîbas norådîjumi.
Ar ßådu simbolu apzîméto brîdinåjumu un
informåcijas stingra ievéroßana pasargås
Jüs no traumu güßanas un ierîci no
sabojåßanås.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
Ieteikumi un padomi.
Apkårtéjås vedes aizsardzîbai.
electrolux 3
JËSU DROÍÈBAI
Íie brîdinåjumi ir minéti droßîbas
apsvérumu dé¬. Lüdzu, uzmanîgi izlasiet tos
pirms ierîces uzstådîßanas un lietoßanas
uzsåkßanas. Òoti svarîgi ir saglabåt
lietoßanas instrukciju kopå ar ve¬as maßînu
turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå, ja ierîce
tiek pårdota vai pårvietota citur, vienmér
pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîba ir
saglabåjusies kopå ar to, lai jaunais
îpaßnieks var iepazîties ar ve¬as maßînas
funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Vispårîgi norådîjumi
• Nekådå gadîjumå neveiciet nekådus
pårveidojumus ierîces konstrukcijå un
tehniskajå specifikåcijå, tas var izraisît
bîstamas situåcijas, nelaimes gadîjumu vai
bojåt Jüsu îpaßumu.
• Izmantojot mazgåßanas programmu ar
augstu temperatüru, ve¬as maßînas durtiñu
stikls var stipri uzkarst. Esiet uzmanîgi!
• Vienmér pårliecinieties, vai ve¬as maßînå
nav ieråpußies måjdzîvnieki. Laikå, kad
ierîce netiek lietota, turiet tås durtiñas
pievértas, bet pirms ve¬as ievietoßanas
vienmér pårbaudiet to.
• Tådi priekßmeti kå, pieméram, monétas,
adatas, skrüves, akmeñi, saspraudes un citi
cieti, asi priekßmeti nejaußi nok¬üstot ve¬as
Ωåvétåjå var sabojåt to. Pirms ap©érbu
ievietoßanas ve¬as maßînå vienmér rüpîgi
pårbaudiet to.
• Rüpîgi izlasiet mazgåßanas un skaloßanas
lîdzek¬u izgatavotåja norådes uz to iepakojuma.
Lietojiet mazgåßanas lîdzek¬us ar pazeminåtu putu veidoßanås pakåpi, tåtad tos, kurus ir
paredzéts lietot automåtiskajås ve¬as
maßînås. Nepårsniedziet ieteicamo
mazgåßanas lîdzek¬a daudzumu, jo tå
pårdozéßana var bojåt gan mazgåjamo ve¬u,
gan iekårtu. Lüdzu, ievérojiet attiecîgos
norådîjumus uz to iepakojuma!
• Mazus ve¬as izstrådåjumus (ze˚es, jostas,
lentîtes un tml.) mazgåßanas laikå ievietojiet
speciåli ßim nolükam paredzétå maisiñå, jo
pretéjå gadîjumå mazgåßanas laikå tie var
iesprüst starp ve¬as maßînas tvertni un båku.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
• Nemazgåjiet ve¬as maßînå izstrådåjumus
ar kaula apdari, neapvîlétus audumus vai
saplîsußu ap©érbu.
• Pirms jebkura remonta, tehniskås apkopes
vai tîrîßanas darbu uzsåkßanas atvienojiet
ierîci no stråvas padeves avota, atvienojot
elektrisko vadu no kontaktdakßas vai
izslédzot attiecîgo droßinåtåju.
• Nekådå gadîjumå nemé©iniet ierîci remontét
paßi! Nekvalificéta meistara remonts var
izraisît nopietnus ierîces darbîbas traucéjumus
vai nodarît miesas bojåjumus tås lietotåjam.
Griezieties péc palîdzîbas autorizétajå
servisa centrå, lai ierîces remontu veiktu tikai
kvalificéts tehniskais personåls. Vienmér
izmantojiet un pieprasiet tikai ori©inålås
rezerves da¬as.
Ierîces uzstådîßana
• Ierîce ir smaga. Esiet uzmanîgi to
pårvietojot!
• Péc ierîces izpakoßanas pårbaudiet, vai tai
nav nekådi transporta bojåjumi. Nekådå
gadîjumå nepievienojiet bojåtu ierîci!
Bojåjumu gadîjumå nekavéjoties ziñojiet par
to ierîces pårdevéjam vai izplatîtåjam.
• Pirms ierîces lietoßanas uzsåkßanas tai
obligåti jånoñem viss transportéßanas
iepakojums un transporta skrüves. Pretéjå
gadîjumå gan ierîce, gan Jüsu îpaßums var
tikt nopietni bojåti. Lüdzu, ievérojiet
attiecîgos norådîjumus, kas sniegti ßajå
lietoßanas pamåcîbå!
• Péc ve¬as maßînas novietoßanas tai
paredzétajå vietå pårbaudiet, vai üdens
padeves un drenåΩas caurules un elektriskais vads nav pårlocîti vai saspiesti.
• Ja ve¬as maßîna tiek novietota uz mîksta
grîdas seguma, lüdzu, noreguléjiet ierîces
kåjiñas, lai nodroßinåtu brîvu gaisa
cirkulåciju.
• Péc ve¬as maßînas uzstådîßanas
pårliecinieties, vai no lokanajåm caurulém
un to savienojumiem nesücas üdens.
• Ja ierîce tiek novietota vietå, kur
temperatüra var pazeminåties zem 0 OC,
veiciet norådîjumus par aizsalßanas riska
novérßanu, kas sniegti ßajå lietoßanas
pamåcîbå.
electrolux 4
• Jebkurus santehnikas darbus, kas
nepiecießami ierîces uzstådîßanai, drîkst
veikt tikai un vienîgi kvalificéts santehni˚is.
• Visus elektroapgådes darbus vai
nepiecießamos pårveidojumus elektrotîklå,
kas jåveic sakarå ar ierîces uzstådîßanu,
drîkst veikt tikai kvalificéts elektri˚is vai
autorizétå servisa centra darbinieks.
Lietoßanas laikå
• Íî ierîce ir paredzéta tikai ve¬as mazgåßanai
måjsaimniecîbå saskañå ar ßo lietoßanas
pamåcîbu un nav izmantojama nekådiem
citiem mér˚iem.
• Mazgåjiet ierîcé tikai to ve¬u, kuru ir
paredzéts mazgåt ve¬as maßînå. Lüdzu,
skat. norådîjumus uz katra ap©érba gabala
kopßanas eti˚etém.
• Neievietojiet ierîcé påråk daudz ve¬as
vienlaicîgi. Lüdzu, ievérojiet attiecîgos
norådîjumus ßajå lietoßanas pamåcîbå!
• Pirms ap©érbu ievietoßanas ve¬as maßînå
pårbaudiet, vai visas to kabatas ir tukßas.
Tådi priekßmeti kå monétas, droßîbas
adatas, kniedes un skrüves var izraisît
pamatîgus bojåjumus ierîcei. Aiztaisiet
ap©érbu pogas un råvéjslédzéjus. Ve¬as
maßînå NEDRÈKST mazgåt krüßturus ar
stiprinåjuma lokiem.
• Nemazgåjiet ve¬as maßînå ap©érba gabalus,
kas ir uzsükußi petroleju, metilspirtu, kråsu,
degvielu un citas iztvaikojoßas vielas un
ß˚îdinåtåjus vai kas apstrådåti ar iztvaikojoßiem tvaiku tîrîßanas lîdzek¬iem. Íådos
gadîjumos vispirms iztîriet traipus, pagaidiet,
lîdz tie pilnîbå iztvaiko no ve¬as izstrådåjumiem
un tikai tad variet mazgåt ßo ve¬u maßînå.
• Nekådå gadîjumå nelietojiet ve¬as maßînu, ja
ir bojåts tås elektrîbas vads, kontroles
panelis, darba virsma vai cokola pårsegs un
ierîces lietotåjam ir atklåti pieejama ve¬as
maßînas iekßpuse un stråvu vadoßås da¬as.
• Atvienojot ierîci no stråvas padeves avota,
nekådå gadîjumå nevelciet aiz elektrîbas
vada, vienmér pieturiet aiz kontaktdakßas.
Bérnu droßîbai
• Ierîce ir paredzéta tikai pieaugußo lietoßanai.
Ne¬aujiet bérniem rota¬åties ar to un aiztikt
ve¬as maßînas vadîbas paneli.
• Bérni bieΩi vien nenojauß briesmas, kådas
var rasties saskaré ar elektroierîcém.
Nekådå gadîjumå neatståjiet bérnus bez
uzraudzîbas ve¬as maßînas tuvumå!
• Nenovietojiet iepakojuma materiålu bérniem
pieejamås vietås! Paståv nosmakßanas
risks.
• Uzglabåjiet visus ve¬as kopßanas lîdzek¬us
bérniem nepieejamås vietås.
• Pirms ve¬as ievietoßanas vienmér
pårliecinieties, vai ve¬as maßînå nav
rota¬åjoties ieråpußies mazi bérni vai
måjdzîvnieki. Paståv nosmakßanas risks.
Lai novérstu ßådu risku, ve¬as maßîna ir
aprîkota ar speciålu droßîbas ierîci. Lai to
aktivizétu, pagrieziet durtiñu iekßpusé esoßo
pogu (nespieΩot to) pulksteña rådîtåja
virzienå, lîdz rieva uz tås atrodas horizontålå
lîmenî. Ja nepiecießams, izmantojiet monétu.
Lai atvienotu ßo aprîkojumu un durtiñas atkal
varétu aizvért, pagrieziet pogu pretéji pulksteña
rådîtåja virzienam, lîdz rieva uz tås atrodas
vertikåli.
JËSU JAUNÅ VEÒAS MAZGÅJAMÅ MAÍÈNA
Jüsu jaunå ve¬as mazgåjamå maßîna atbilst
müsdienîgai kvalitatîvai ve¬as mazgåßanai ar
minimålu üdens, mazgåßanas lîdzek¬u un stråvas patériñu.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
EKO vårsta sistéma nodroßina pilnîgu
mazgåßanas lîdzek¬a izß˚îßanu un samazina
üdens, lîdz ar to arî stråvas patériñu.
electrolux 5
IERÈCES APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte
Programmu kartîte
Vadîbas panelis
Durtiñu atvérßanas rokturis
DrenåΩas süknis
Reguléjamas kåjiñas
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte
Priekßmazgåßanas mazgåßanas lîdzek¬a
dozéßanas nodalîjums
Pamatmazgåßanas lîdzek¬a dozéßanas
nodalîjums
Nodalîjums ve¬as mîkstinåßanas un
cietinåßanas lîdzek¬iem
Ierîces komplektåcijå ietilpst programmu
pårskatu kartîtes daΩådås valodås. Viena no
tåm atrodas mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîtes
priekßpusé, bet påréjås - polietiléna maisiñå
kopå ar lietoßanas pamåcîbu. Programmu
kartîti var viegli nomainît - izvelciet atvilktnîté
esoßo programmu kartiñu virzienå pa labi un
ievietojiet tajå kartîti vélamajå valodå.
VADÈBAS PANELIS
1. Programmu izvéles pårslégs
2. Taustiñß ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßanai
3. Papildus funkciju taustiñi
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
4.
5.
6.
7.
„Papildus skaloßanas” taustiñß
Poga „Starts/Pauze”
„Atliktå starta” taustiñß
Programmas norises indikåcija
electrolux 6
PIRMS LIETOÍANAS UZSÅKÍANAS
• Pirms ve¬as maßînas uzstådîßanas
pårbaudiet, vai elektriskais un üdens
savienojums Jüsu dzîves vietå atbilst tiem,
kas norådîti ierîces datu plåksnîté.
• Izñemiet no ve¬as maßînas tvertnes
putuplasta bloku un påréjo transportéßanas
nodroßinåjumu.
• Pirms pirmås mazgåßanas reizes ielejiet
mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîté, galvenås
mazgåßanas nodalîjumå
2 l üdens, lai
aktivizétu EKO vårstu. Péc tam mazgåßanas
lîdzek¬a atvilktnîté, galvenås mazgåßanas
nodalîjumå, ieberiet aptuveni pusi no
ieteicamå mazgåßanas lîdzek¬a daudzuma.
Izvélieties programmu kokvilnas izstrådåjumu mazgåßanai 95 OC un bez ve¬as ielådes
veiciet mazgåßanas ciklu. Tådéjådi Jüs
iztîrîsiet no raΩoßanas paliekåm ierîces ve¬as
tvertni, iekßéjos elementus un mazgåßanas
lîdzek¬u atvilktnîti.
LIETOÍANA IKDIENÅ
Ve¬as ievietoßana
Atveriet ve¬as maßînas durtiñas uzmanîgi
pavelkot durtiñu rokturi uz savu pusi.
Ievietojiet ve¬as maßînå ve¬u. Ievietojiet
ap©érbu pa vienam gabalam, iepriekß rüpîgi
izpuriniet. Ievietojiet pårmaiñus mazåkus un
lielåkus ap©érbu gabalus. Aizveriet durtiñas.
Aizverot durtiñas pårliecinieties, vai neesat
tajås nejaußi iespiedußi kådu ap©érba gabalu.
Pretéjå gadîjumå iespéjams sabojåt gan ve¬u,
gan ve¬as maßînu.
Mazgåßanas un ve¬as
mîkstinåßanas lîdzek¬u dozéßana
Pilnîbå izvelciet mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîti.
Nomériet vajadzîgo mazgåßanas lîdzek¬a
daudzumu un ieberiet to pamatmazgåßanas
nodalîjumå
, bet gadîjumå, ja vélaties veikt arî
ve¬as „priekßmazgåßanas” vai „mércéßanas”
fåzi, ieberiet lîdzekli arî
nodalîjumå.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
Ja nepiecießams, uzpildiet atvilktnîtes
nodalîjumu
ar ve¬as mîkstinåßanas lîdzekli.
Esiet uzmanîgi, nepårsniedziet atzîmi „MAX” uz
nodalîjuma! Rüpîgi aizveriet atvilktnîti.
Izvélétås programmas uzstådîßana
Pagrieziet pårslégu programmu izvélei uz
vajadzîgo programmu.
Pogas „Starts/Pauze” signålspuldzîte såk
mirgot.
electrolux 7
Ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßana vai „Nakts cikla”
izvéle vai funkcijas „Ve¬as
atståßana üdenî” izvéle
Programmu pårslégs ir sadalîts sekojoßos
sektoros:
• Kokvilna
• Sintétika
• Delikåtå ve¬a
• Vilna
• Speciålås programmas
: „Mazgåt ar
rokåm” , „Viegli gludinåt”
, Skaloßana
, Ëdens atsüknéßana
, Ve¬as
izgrießana
un Saudzîga ve¬as
izgrießana
.
Pårslégu programmu izvélei var pagriezt gan
pulksteña rådîtåja kustîbas, gan pretéjå
virzienå. Pozîcijå „O” programma tiek atgriezta
uz såkuma ståvokli/ ierîce tiek izslégta.
Péc programmas izpildes uzstådiet pårslégu
pozîcijå “O”, lai izslégtu ierîci.
Uzmanîbu!
Ja ve¬as maßînas darbîbas laikå programmu
izvéles pårslégs tiek pagriezts uz kådu citu
programmu, taustiña „Starts/Pauze” signålspuldzîte trîs reizes iemirgojas sarkanå kråså,
norådot uz traucéjumu programmas izpildé.
Ierîce pårreguléto programmu nesåk izpildît.
Nospiediet ßo taustiñu vairåkas reizes, lai
izmainîtu ve¬as izgrießanas åtrumu, ja vélaties,
lai ve¬a tiktu izgriezta atß˚irîgos apgriezienos
nekå automåtiski paredzéts mazgåßanas
programmå.
Attiecîgå signålspuldzîte tiek izgaismota.
Maksimålais ve¬as izgrießanas åtrums ir:
EWF 8040 W
• Kokvilnai, sintétikai, vilnai un izstrådåjumiem
„mazgåt ar rokåm”: 800 apgr./min.;
• delikåtajai ve¬ai: 700 apgr./min.
EWF 10040 W
• kokvilnai: 1000 apgr./min.;
• sintétikai, vilnai un izstrådåjumiem
„mazgåt ar rokåm”: 900 apgr./min.;
• delikåtajai ve¬ai: 700 apgr./min.
EWF 12040 W
• kokvilnai: 1200 apgr./min.;
• sintétikai, vilnai un izstrådåjumiem
„mazgåt ar rokåm”: 900 apgr./min.;
• delikåtajai ve¬ai: 700 apgr./min.
Papildus funkciju taustiñi
Atkarîbå no izvélétås programmas, Jüs varat
kombinét ar to daΩådas papildus funkcijas.
Uzstådiet papildus funkcijas péc mazgåßanas
programmas izvéles un lîdz tås aktivizéßanai
(lîdz podziñas „Starts/Pauze” nospießanai).
NospieΩot kådu papildus funkcijas taustiñu,
atbilstoßå signålspuldzîte tiek izgaismota.
Atkårtoti nospieΩot podziñu, signålspuldzîte
nodziest un attiecîgå papildus funkcija tiek
atcelta.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
„Nakts cikls”
: ßajå reΩîmå péc pédéjås
ve¬as skaloßanas reizes no ierîces netiek
izsüknéts üdens, lai novérstu lieku ve¬as
burzîßanos.
Tå kå ßajå programmå tiek izslégti visi ve¬as
izgrießanas cikli, tad ßîs programmas norise ir
îpaßi klusa. Ío reΩîmu ieteicams lietot naktî,
kad parasti ir létåks arî elektroener©ijas
patériña tarifs.
Kokvilnas un sintétikas mazgåßanas
programmås skaloßana noris ar lielåku üdens
daudzumu.
electrolux 8
Péc programmas izpildes programmas norises
indikåcijå tiek izgaismoti programmas beigu
un durtiñu
indikatori, pogas „Starts/Pauze”
signålspuldzîte nodziest un ierîces durtiñas ir
blo˚étas norådot, ka pirms to atvérßanas no
ierîces ir jåizsükné üdens.
Lai iztukßotu no ierîces üdeni, rîkojieties
sekojoßi:
• uzstådiet programmu izvéles pårslégu
pozîcijå „O”;
• izvélieties programmu
(Ëdens
atsüknéßana),
(Ve¬as izgrießana) vai
(Saudzîga ve¬as izgrießana);
• ja nepiecießams, ar attiecîgo taustiñu
samaziniet ve¬as izgrießanas åtrumu;
• nospiediet pogu „Starts/Pauze”, lai uzsåktu
programmas izpildi;
• programmas beigås programmas norises
indikåcijå tiek izgaismots programmas beigu
indikators
.
Funkcija
(Ve¬as atståßana üdenî):
izvéloties ßo funkciju, péc pédéjås ve¬as
skaloßanas reizes no ierîces netiek izsüknéts
üdens, lai novérstu lieku ve¬as burzîßanos. Péc
programmas izpildes programmas norises
indikåcijå tiek izgaismoti programmas beigu
un durtiñu
indikatori, pogas „Starts/Pauze”
signålspuldzîte nodziest un ierîces durtiñas ir
blo˚étas norådot, ka pirms to atvérßanas no
ierîces ir jåizsükné üdens.
Lai iztukßotu no ierîces üdeni, rîkojieties
atbilstoßi iepriekß sniegtajiem norådîjumiem
par üdens iztukßoßanu péc „Nakts cikla”
izvéles.
Priekßmazgåßanas
, Eco (ekonomiskås)
vai „Atrås mazgåßanas”
funkcijas
izvéle
Nospiediet papildus funkciju taustiñu vienu vai
vairåkas reizes, lai uzstådîtu izvéléto funkciju.
Attiecîgå signålspuldzîte tiek izgaismota.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
Jüs varat izvéléties 3 daΩådas papildus
funkcijas:
Priekßmazgåßana
: Izvélieties ßo funkciju,
ja mazgåjamå ve¬a ir ¬oti netîra. Pirms galvenås
mazgåßanas ve¬ai tiek veikta priekßmazgåßana
maksimåli 30 OC temperatürå. (Ío funkciju nav
iespéjams kombinét ar programmu vilnas
izstrådåjumu un izstrådåjumu “mazgåt ar
rokåm” mazgåßanai.) Priekßmazgåßanas cikls
tiek noslégts ar îslaicîgu ve¬as izgrießanu kokvilnas un sintétikas mazgåßanas programmås. Ja
Jüs esat izvéléjußies mazgåßanas programmu
delikåtai ve¬ai, üdens tiek izsüknéts bez ve¬as
izgrießanas vispår.
Eco (ekonomiskais) reΩîms
: Ío funkciju
var uzstådît tikai nedaudz vai vidéji netîriem
kokvilnas un sintétikas izstrådåjumiem såkot ar
40 OC mazgåßanas temperatüru. Mazgåßanas
laiks pagarinås, bet mazgåßanas temperatüra
tiek pazeminåta.
Åtrå mazgåßana
: Èpaßi saîsinåts
mazgåßanas cikls ve¬ai, kura ir tikai jåpårmazgå
vai jåatsvaidzina. Ío funkciju nevar kombinét
ar programmu vilnas izstrådåjumu un
izstrådåjumu “mazgåt ar rokåm” mazgåßanai.
Maksimålå kokvilnas ve¬as ielåde – 2.5 kg,
sintétikas un delikåtås ve¬as ielåde – 1 kg.
Ja kådu no vélamajåm papildus funkcijåm ar
uzstådîto mazgåßanas programmu nevar
kombinét, trîs reizes iemirgojas pogas
„Starts/Pauze” signålspuldzîte.
Mazgåßanas laiks tiek saîsinåts atbilstoßi
mazgåjamås ve¬as veidam un uzstådîtajai
temperatürai kå parådîts tabulå.
Kokvilna
temperatüra
90O
60O
40O
30O
Sintétika
60O
40O
30O
Delikåtå ve¬a
40O
30O
Standarta
programmas
ilgums, min.
140
120
115
100
Åtrås
mazgåßanas
ilgums, min.
90
60
40
35
90
80
75
50
40
20
65
60
35
30
electrolux 9
Papildus skaloßana
“Atliktais starts”
Ierîce ir konstruéta tå, lai tai bütu minimåls
üdens patériñß. Tomér gadîjumå, ja kåds no
Jüsu ©imenes locek¬iem ir aler©isks vai arî ja
Jüsu dzîves vietå ir ¬oti mîksts üdens, ve¬u
ieteicams skalot vairåkas reizes un izmantot
funkciju “papildus skaloßana”. Ío funkciju var
kombinét ar visåm programmåm, izñemot
vilnas un izstrådåjumu „mazgåt ar rokåm”.
Izvéloties ßo funkciju, ve¬as maßîna izpilda
daΩas papildus skaloßanas.
Ja Jüs vélaties atlikt programmas uzsåkßanu
uz vélåku laiku, nospiediet „Atliktå starta”
taustiñu vienu vai vairåkas reizes, lai uzstådîtu
vélamo laiku. Attiecîgå signålspuldzîte tiek
izgaismota.
Ar ßo taustiñu Jüs varat atlikt programmas
izpildes uzsåkßanu uz 2, 4 vai 8 stundåm.
„Atliktais starts” jåuzståda péc mazgåßanas
programmas izvéles un lîdz taustiña
„Starts/Pauze” nospießanai.
Jüs varat atcelt uzstådîto laiku jebkurå brîdî
pirms pogas „Starts/Pauze” nospießanas.
Péc pogas „Starts/Pauze” nospießanas tiek
uzsåkta laika skaitîßana atpaka¬.
Taustiñß „Starts/Pauze”
Lai atceltu uzstådîto laiku ßådå gadîjumå,
rîkojieties sekojoßi:
• apturiet ierîces darbîbu, nospieΩot pogu
„Starts/Pauze”;
• nospiediet „Atliktå starta” taustiñu vienu
reizi - atbilstoßå signålspuldzîte nodziest;
• lai uzsåktu programmas izpildi, nospiediet
„Atliktå starta” taustiñu vélreiz.
Svarîgi!
NospieΩot ßo taustiñu, tiek aktivizéta Jüsu
izvélétå mazgåßanas programma; za¬å
signålspuldzîte pårståj mirgot.
Tiek izgaismots indikators „pamatmazgåßana”
un durtiñu blo˚éßanas signålspuldzîte
norådot, ka ierîce ir uzsåkusi darboties un tås
durtiñas ir blo˚étas.
NospieΩot pogu „Starts/Pauze”, programmas
izpilde tiek pårtraukta, za¬å signålspuldzîte såk
mirgot.
Atkårtoti nospieΩot pogu „Starts/Pauze”,
programmas izpilde tiek atsåkta no tås cikla
da¬as, kurå tika pårtraukta.
Ja esat izvéléjußies „atliktå starta” funkciju,
ierîce uzsåk laika skaitîßanu atpaka¬.
Ja esat izvéléjußies papildus funkciju, kuru ar
uzstådîto mazgåßanas programmu nevar
savienot, pogas „Starts/Pauze” sarkanå
signålspuldzîte iemirgojas 3 reizes.
• Izvéléto „Atliktå starta” laiku var izmainît tikai
tad, kad atkårtoti ir uzstådîta mazgåßanas
programma.
• Laikå, kad notiek laika skaitîßana atpaka¬,
ierîces durtiñas ir blo˚étas. Lai atvértu
durtiñas ßajå laikå, vispirms apturiet ierîces
darbîbu, nospieΩot pogu „Starts/Pauze”,
un péc tam pagaidiet aptuveni 2 minütes.
Péc durtiñu aizvérßanas nospiediet pogu
„Starts/Pauze” vélreiz.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
electrolux 10
Ío funkciju nevar savienot ar programmu ve¬as
izgrießanai
un üdens atsüknéßanai
.
Programmas norises indikåcija
Péc mazgåßanas programmas izvéles tiek
izgaismots “pamatmazgåßanas”
indikators.
Kad mazgåßanas signålspuldzîte ir izgaismota,
tas nozîmé, ka ierîce izpilda mazgåßanas ciklu.
Ja esat izvéléjußies papildus funkciju
„priekßmazgåßana”
, ßîs funkcijas laikå arî
ir izgaismots ßis pats indikators.
Durtiñu blo˚éßanas indikators
noråda,
vai ierîces durtiñas var atvért:
• indikators ir izgaismots: durtiñas nevar
atvért. Ierîce darbojas.
• indikators nav izgaismots: durtiñas var
atvért. Programma ir pabeigta.
• indikators mirgo: durtiñas ir atvértas.
Programmas beigu indikators
tiek
izgaismots péc programmas izpildes.
Papildus funkcijas vai programmas
nomaiña tås norises laikå
Jebkuru papildus funkciju ir iespéjams izmainît
pirms ir uzsåkta tås izpilde. Pirms jebkuru
izmaiñu veikßanas nospiediet pogu
„Starts/Pauze”, lai pårtrauktu ve¬as maßînas
darbîbu.
Nomainît jau uzsåktu mazgåßanas programmu
var tikai atgrieΩot to uz såkuma ståvokli.
Pagrieziet programmu izvéles pårslégu pozîcijå
„O” un péc vélamås programmas pozîcijå.
Mazgåßanas üdens no ve¬as tvertnes netiek
iztukßots. Uzsåciet no jauna uzstådîtås
programmas izpildi, nospieΩot pogu
„Starts/Pauze”.
Ve¬as maßînas durtiñu atvérßana
péc programmas aktivizéßanas
Lai atvértu durtiñas, Jums jåaptur ve¬as maßînas darbîba, nospieΩot pogu „Starts/Pauze”.
Durtiñas var atvért péc tam, kad ir nodzisis
durtiñu blo˚éßanas indikators
. Ja durtiñu
blo˚éßanas indikators mirgo un péc 2 minütém
nodziest, tas nozîmé, ka durtiñas var atvért.
Ja durtiñu blo˚éßanas signålspuldzîte
nenodziest, tas nozîmé, ka ierîce silda üdeni,
üdens lîmenis ierîcé ir augståks par durtiñu
apakßéjo malu vai ve¬as tvertne grieΩas. Íådå
gadîjumå ve¬as maßînas durtiñas atvért nevar.
Ja ve¬as maßînas tvertni atvért nevar, bet tas ir
¬oti nepiecießams, izslédziet ve¬as maßînu,
pagrieΩot programmu izvéles pårslégu pozîcijå
„O”. Aptuveni péc 2 minütém ve¬as maßînas
durtiñas tiek atblo˚étas.
Svarîgi! Pievérsiet uzmanîbu üdens
temperatürai un lîmenim ve¬as maßînas
tvertné! Paståv risks apdedzinåties.
Mazgåßanas programmas beigås
Ja ir nepiecießams atcelt mazgåßanas
programmu, Jums jåpagrieΩ programmu
izvéles pårslégs “O” pozîcijå. Tagad Jüs varat
izvélieties citu mazgåßanas programmu.
Péc mazgåßanas programmas izpildes ve¬as
maßîna automåtiski apståjas.
Gadîjumå, ja Jüs esat izvéléjußies funkciju
ar ve¬as atståßanu üdenî vai „Nakts ciklu”,
programmas norises indikåcijå tiek izgaismoti
programmas beigu un durtiñu blo˚éßanas
indikatori, pogas „Starts/Pauze” signålspuldzîte
nodziest un ierîces durtiñas ir blo˚étas norådot,
ka pirms to atvérßanas no ierîces ir jåizsükné
üdens.
Lai iztukßotu no ierîces üdeni, rîkojieties
atbilstoßi iepriekß sniegtajiem norådîjumiem
par üdens iztukßoßanu péc „Nakts cikla”
izvéles.
Lai izslégtu ierîci, pagrieziet programmu izvéles
pårslégu pozîcijå „O”. Izñemiet ve¬u no ve¬as
maßînas. Pårliecinieties, ka tå ir tukßa. Lai to
izdarîtu, pagrieziet nedaudz ve¬as tvertni ar
roku, lai izvairîtos no iespéjas, ka tajå nejaußi
palicis ap©érba gabals nåkamajå mazgåßanas
reizé var sakråsot mazgåjamo ve¬u.
Atvienojiet ierîci no stråvas padeves avota un
aizveriet üdens padeves krånu.
Ieteicams ve¬as maßînas durtiñas atståt
pusvirus, lai izgarotu mitrums, kas sakråjies
tvertné un tajå neveidotos sasmacis gaiss.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
electrolux 11
Mazgåßanas programmas
pårtraukßana
Nospiediet pogu „Starts/Pauze”, lai pårtrauktu
programmu tås norises laikå, attiecîgå signålspuldzîte såk mirgot. Lai turpinåtu programmu,
nospiediet pogu „Starts/Pauze” vélreiz.
Mazgåßanas programmas atcelßana
NODERÈGI PADOMI
Ve¬as ß˚iroßana
Saß˚irojiet mazgåßanai paredzéto ve¬u
atbilstoßi tås veidam un norådîjumiem uz katra
ap©érba kopßanas eti˚etém un izgatavotåja
ieteikumiem. Saß˚irojiet ve¬u sekojoßi: baltå un
kråsainå kokvilnas un lina ve¬a, sintétika,
delikåtie un vilnas izstrådåjumi.
Piemérotas temperatüras izvéle
Vidéji netîrai baltai kokvilnas un
lina ve¬ai (pieméram, galdautiem,
salvetém, dvie¬iem, palagiem un
tml.)
95O
Vidéji netîriem kråsainiem lina,
kokvilnas vai sintétiskås ß˚iedras
ap©érbiem (pieméram, krekliem,
naktskrekliem, pidΩamåm un tml.)
un nedaudz netîrai baltajai
kokvilnas ve¬ai (pieméram,
apakßve¬ai).
60O
O
30 - 40
O
(aukstå
üdenî)
Delikåtiem izstrådåjumiem
(pieméram, aizkariem), jaukta
materiåla izstrådåjumiem, ieskaitot
sintétiku un vilnu, kam uz
kopßanas eti˚etes norådîts, ka tå
ir piemérota mazgåßanai ve¬as
maßînås.
Apstrådåjiet ieståvéjußos ap©érbu traipus pirms
ievietoßanas ve¬as maßînå.
Èpaßi netîras ap©érbu vietas apstrådåjiet ar
speciåli ßim nolükam paredzétiem tîrîßanas
lîdzek¬iem vai paståm.
Aizkari jåmazgå seviß˚i uzmanîgi. Metåla un
plastmasas stiprinåßanas gredzeni obligåti
jånoñem vai jåievieto tîkliñå vai maisiñå.
Maksimåli ievietojamais ve¬as
daudzums
Ieteicamais ievietojamås ve¬as daudzums ir
norådîts programmu tabulå. Lüdzu,
nepårsniedziet to!
Vispårîgi norådîjumi:
Kokvilnas, lina izstrådåjumi: tvertne pilna, bet
ne pårpildîta.
Sintétika: ne vairåk kå aptuveni puse no
tvertnes.
Delikåtie un vilnas izstrådåjumi: ne vairåk kå
treßda¬a tvertnes.
Mazgåjot maksimåli pie¬aujamo ve¬as
daudzumu, Jüs ievérojami ekonomésiet üdens
un stråvas patériñu.
Taçu mazgåjot îpaßi netîru ve¬u, ievietojamås
ve¬as daudzums ir jåsamazina.
Aptuvenais ve¬as svars:
Peldmételis
1200 g
Salvete
100 g
Segas pårvalks
700 g
Palags
500 g
Spilvendråna
250 g
Galdauts
200 g
Froté dvielis
100 g
Pirms ap©érbu ievietoßanas ve¬as maßînå
pårbaudiet, vai visas to kabatas ir tukßas.
Tådi priekßmeti kå monétas, droßîbas
adatas, kniedes un skrüves var izraisît
pamatîgus bojåjumus ierîcei.
Naktskrekls
200 g
Sievießu apakßbikses
100 g
Vîrießu virskrekls
600 g
Vîrießu îsais krekliñß
200 g
Lai izvairîtos no ap©érba bojåßanas un
sasießanås, aizveriet visus råvéjslédzéjus,
aizpogåjiet segu un spilvenu pårvalkus,
aizsieniet visas lentîtes un jostiñas.
Vîrießu pidΩama
500 g
Blüze
100 g
Vîrießu apakßbikses
100 g
Pirms ve¬as ievietoßanas ve¬as
maßînå
Kråsaino un balto ve¬u nedrîkst mazgåt kopå,
pretéjå gadîjumå baltå ve¬a k¬üst pelécîga.
Jauni kråsaini izstrådåjumi pirmajå mazgåßanas
reizé var kråsot, tådé¬ tie jåmazgå atseviß˚i.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
electrolux 12
Traipu apstråde
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas
Ieståvéjußies traipus nevar iztîrît ar üdeni un
mazgåßanas lîdzek¬iem. Tie jåapstrådå îpaßi
pirms ievietoßanas ve¬as maßînå.
Labs mazgåßanas rezultåts ir atkarîgs arî no
mazgåßanas lîdzek¬a kvalitåtes un tå izmantotå
daudzuma. Bez vielåm, kas biolo©iski noårdås,
mazgåßanas lîdzek¬u saståvå ir arî ˚îmiskas
vielas, kas lielos daudzumos ir videi kaitîgas.
Mazgåßanas lîdzek¬u izvéle ir atkarîga no
mazgåjamås ve¬as veida (delikåtå, vilna,
kokvilna un tml.), kråsas, mazgåßanas
temperatüras un ve¬as netîrîbas pakåpes.
Asinis. Svaigus traipus tîriet zem auksta,
tekoßa üdens. Sakaltußus traipus nepiecießams
iemérkt uz vienu diennakti, izmantojot îpaßus
tîrîßanas lîdzek¬us. Péc tam izberzéjiet
ziepjüdenî.
E¬¬as kråsas. Samitriniet traipu un, novietojot
to uz mîkstas pamatnes, tîriet vairåkkårtîgi ar
ß˚îdinåtåju, kam pamatå ir benzîns.
Sakaltußi tauki. Samitriniet ar terpentînu, ar
pirkstu galiñiem piespiediet pie traipa kokvilnas
audumu; pirms tam novietojiet to uz mîkstas
pamatnes.
Rüsa. Lietojiet oksalînsåls ß˚îdinåtåju karstå
üdenî vai rüsas noñéméjam paredzétu tîrîßanas
lîdzekli aukstå üdenî. Esiet uzmanîgi ar ilgi
noståvéjußiem rüsas traipiem, jo, iespéjams,
celulozes struktüra ir bojåta un audums var
viegli saplîst.
Peléjums. Tîriet ar balinåtåju un rüpîgi
izskalojiet (tikai baltajai ve¬ai un kråsainai ve¬a,
kuru nevar sabojåt hlors).
Zåle. Viegli apstrådåjiet traipu ar ziepém un
péc tam atß˚aidîtu balinåtåju (tikai baltajai ve¬ai,
kuru nevar sabojåt hlors).
Lodîßpildspalvas un lîme. Samitriniet acetonå
(*) un iztîriet traipu, izklåjot to uz mîkstas
pamatnes.
Lüpu kråsa. Samitriniet acetonå, kå minéts
augståk, péc tam tîriet traipu ar metilspirtu.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar
balinåtåju.
Sarkanvîns. Iemérciet üdenî ar tîrîßanas
lîdzekli, péc tam apstrådåjiet traipu ar citronskåbi vai eti˚skåbi un izskalojiet. Paliekas
apstrådåjiet ar balinåtåju.
Tinte. Atkarîbå no tintes veida, no såkuma
samitriniet traipu acetonå, péc tam - eti˚skåbé.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar
balinåtåju un rüpîgi izskalojiet.
Darva, sve˚i. Vispirms apstrådåjiet ar traipu
tîrîßanas lîdzekli, metilspirtu vai benzînu, tad
izberzéjiet ar speciålu tîrîßanas pastu.
Ve¬as mazgåßanai Jüs varat izmantot visa
veida mazgåßanas lîdzek¬us, kas paredzéti
mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås:
• visa veida pulvera veida mazgåßanas
lîdzek¬us;
• pulvera veida mazgåßanas lîdzek¬us
delikåtiem izstrådåjumiem lîdz 60 OC un
vilnai;
• ß˚idros mazgåßanas lîdzek¬us, îpaßi
piemérotus mazgåßanai zemå temperatürå
(maksimåli lîdz 60 OC) visa veida ve¬ai, vai
îpaßi paredzétos vilnai.
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas jåievieto
piemérotå mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîtes
nodalîjumå pirms mazgåßanas programmas
uzsåkßanas.
Lietojot koncentrétos vai ß˚idros mazgåßanas
lîdzek¬us jåuzståda mazgåßanas programma
bez priekßmazgåßanas.
Ve¬as mazgåjamå maßîna ir aprîkota ar üdens
recirkulåcijas sistému, kas nodroßina iespéju
optimåli izmantot koncentrétos mazgåßanas
lîdzek¬us.
Í˚idros mazgåßanas lîdzek¬us iepildiet
mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîtes
nodalîjumå
tießi pirms mazgåßanas programmas
uzsåkßanas.
Ve¬as mîkstinåßanas un cietinåßanas lîdzek¬i
jåiepilda mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîtes
nodalîjumå tießi pirms mazgåßanas
programmas uzsåkßanas.
Sekojiet mazgåßanas lîdzek¬u izgatavotåja
norådém uz to iepakojuma un nekådå
gadîjumå nepårsniedziet atzîmi „MAX”
uz atvilktnîtes.
(*) - nelietojiet acetonu måkslîgå zîda
apstrådei.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
electrolux 13
Mazgåßanas lîdzek¬u dozéßana
Mazgåßanas lîdzek¬u veids un lietoßanas
daudzums ir atkarîgs no mazgåjamås ve¬as
veida, ievietotå daudzuma, netîrîbas pakåpes
un üdens cietîbas Jüsu dzîves vietå.
Ëdens cietîbu méra tå sauktajås „cietîbas
pakåpés”. Ja piegådåtå üdens cietîba Jüsu
dzîves vietå ir augsta (såkot no II pakåpes),
jålieto speciålais üdens mîkstinåßanas lîdzeklis.
Informåciju par piegådåtå üdens cietîbu Jüs
varat iegüt vietéjå üdens apgådes uzñémumå.
Lüdzu, ievérojiet lîdzek¬a izgatavotåja sniegtos
norådîjumus uz to iepakojuma!
Lietojiet mazåk mazgåßanas lîdzekli, ja:
• mazgåjat nelielu ve¬as daudzumu;
• ve¬a ir tikai nedaudz netîra;
• ja mazgåßanas procesa laikå veidojas liels
putu daudzums.
Ëdens cietîbas pakåpe
Pakåpe
Pakåpe Raksturojums
Våcu
O
dH
Françu
O
T.H.
1
Mîksts
0-7
0-15
2
Vidéji mîksts
8-14
16-25
3
Ciets
15-21
26-37
4
Òoti ciets
> 21
> 37
MAZGÅÍANAS PROGRAMMAS
PROGRAMMA/
TEMPERATËRA
VEÒAS VEIDS
IESP‰JAMÅS
PAPILDFUNKCIJAS
PROGRAMMAS
APRAKSTS
Baltå kokvilnas ve¬a (netîra),
Kokvilna 95 C pieméram, palagi, galdauti,
virtuves dvie¬i.
Ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßana,
,
Mazgåßana no 95 OC
Priekßmazgåßana
3 skaloßanas
Eco (ekonomiskais reΩîms)
Pilnå izgrießana
Åtrå mazgåßana
Papildus skaloßana
Baltå un kråsaina plükoßa
kokvilnas ve¬a (vidéji netîra):
Kokvilna 60 OC
darba ap©érbs, krekli, blüzes,
apakßve¬a, dvie¬i.
Ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßana,
,
Mazgåßana no 60 OC
Priekßmazgåßana
3 skaloßanas
Eco (ekonomiskais reΩîms)
Pilnå izgrießana
Åtrå mazgåßana
Papildus skaloßana
O
Kokvilna
40 - 30 OC
Ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßana,
,
Neplükoßa kokvilnas ve¬a
Priekßmazgåßana
(nedaudz netîra): krekli, blüzes,
Eco (ekonomiskais reΩîms)
apakßve¬a.
Åtrå mazgåßana
Papildus skaloßana
Mazgåßana no 40 OC
lîdz 30 OC
3 skaloßanas
Pilnå izgrießana
Ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßana,
,
Priekßmazgåßana
Eco (ekonomiskais reΩîms)
Åtrå mazgåßana
Papildus skaloßana
Mazgåßana no 60 OC
lîdz 50 - 40 - 30 OC
3 skaloßanas
Åtrå izgrießana
Sintétika un jaukta tipa
Sintétika
materiåli (nedaudz netîri):
60 - 50 - 40 - 30 OC apakßve¬a, kråsaini ap©érbi,
krekli, kas neraujas, blüzes.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
electrolux 14
PROGRAMMA/
TEMPERATËRA
VEÒAS VEIDS
Delikåtå ve¬a
40 - 30 OC
Delikåtu audumu
izstrådåjumi, pieméram,
aizkari.
Vilna
40 - 30 OC
Speciåli testéta programma
vilnas izstrådåjumiem, uz kuru
kopßanas eti˚etém norådîts
„Tîra vilna, neplük, drîkst
mazgåt ve¬as maßînå”.
Speciåla programma
„Mazgåt ar rokåm”
izstrådåjumiem, kurus
40 - 30 OC paredzéts mazgåt ar rokåm.
(aukstå üdenî)
IESP‰JAMÅS
PAPILDFUNKCIJAS
PROGRAMMAS
APRAKSTS
Ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßana,
,
Priekßmazgåßana
Åtrå mazgåßana
Papildus skaloßana
Mazgåßana no 40 OC
lîdz 30 OC
3 skaloßanas
Åtrå izgrießana
Ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßana,
,
Mazgåßana no 40 OC
lîdz 30 OC
3 skaloßanas
Åtrå izgrießana
Ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßana,
,
Mazgåßana no 40 OC
lîdz 30 OC (aukstå üdenî)
3 skaloßanas
Åtrå izgrießana
Ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßana,
,
Mazgåßana 40 OC
Priekßmazgåßana
3 skaloßanas
Eco (ekonomiskais reΩîms)
Åtrå izgrießana
Åtrå mazgåßana
Papildus skaloßana
„Viegli gludinåt”
40 OC
„Viegli gludinåt”: programma
ap©érbiem, kas jåmazgå un
jåizgrieΩ saudzîgå reΩîmå.
Skaloßana
Atseviß˚a skaloßanas program- Ve¬as izgrießanas åtruma
ma kokvilnas izstrådåjumiem,
samazinåßana,
,
kas mazgåti ar rokåm.
Papildus skaloßana
3 skaloßanas
Åtrå izgrießana
Ëdens
atsüknéßana
Ëdens iztukßoßanai no ierîces
péc „Nakts cikla” vai funkcijas ar
ve¬as atståßanu üdenî izvéles.
Ëdens atsüknéßana
Ve¬as
izgrießana
Atseviß˚a ve¬a izgrießana
kokvilnas izstrådåjumiem.
Ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßana
Ëdens atsüknéßana
un ve¬as izgrießana
Saudzîga ve¬as
izgrießana
Atseviß˚a saudzîga izgrießana
delikåtiem izstrådåjumiem, vilnai un izstrådåjumiem, kurus
paredzéts mazgåt ar rokåm.
Ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßana (tikai
modelim EWF 8040W)
Ëdens atsüknéßana
un îsa ve¬as
izgrießana
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
electrolux 15
AP̉RBU KOPÍANAS SIMBOLI
Íie simboli ir atrodami uz ap©érbu kopßanas eti˚etém un tie palîdz izvéléties ap©érbam
atbilstoßåko mazgåßanas veidu.
Parastå
mazgåßana
Mazgåßana
Mazgåßana
95 OC
temperatürå
Mazgåßana
60 OC
temperatürå
Mazgåßana
40 OC
temperatürå
Mazgåßana
30 OC
temperatürå
Mazgåßana
ar rokåm
Ëdenî
mazgåt
nedrîkst
Delikåtå
mazgåßana
Balinåßana
Drîkst balinåt aukstå üdenî
Balinåt nedrîkst
Gludinåßana
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 200 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 150 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 110 OC
Gludinåt
nedrîkst
îmiskå
tîrîßana
Drîkst ˚îmiski tîrît ar
jebkuru ß˚îdinåtåju
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
perhloretilénu, R111-R113
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
R111-R113
îmiski tîrît
nedrîkst
Normålå
temperatürå
Zemå
temperatürå
Ûåvéßana
Drîkst Ωåvét tikai
pa vienam
Drîkst Ωåvét tikai
neizgrieztu ve¬u
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
Drîkst Ωåvét tikai
uz pakaramå
Drîkst Ωåvét ve¬as
Ωåvétåjå
Nedrîkst Ωåvét
ve¬as Ωåvétåjå
electrolux 16
VISPÅR‰JS PROGRAMMU PÅRSKATS
Vilna
,
„Mazgåt ar
rokåm”
„Viegli
gludinåt”
Skaloßana
Ëdens
atsüknéßana
Ve¬as
izgrießana
Ar ßo specializéto programmu var mazgåt ne tikai tîras vilnas
un vilnas maisîjumu
izstrådåjumus, kas paredzéti mazgåßanai ve¬as mazgåjamås maßînås, bet arî tådu
ve¬u, uz kuru kopßanas eti˚etém izgatavotåjs ir norådîjis “mazgåt ar rokåm”
.
Vilnas mazgåßanas programmu ir apstiprinåjis ”Woolmark”, kas apliecina, ka
izstrådåjumi tiek mazgåti saskañå ar norådîjumiem uz ap©érbu kopßanas eti˚etém un
tos ir ñémis vérå ve¬as maßînas izgatavotåjs.
Izvéloties ßo funkciju, ve¬a tiek mazgåta un izgriezta îpaßi saudzîgi, lai novérstu
lieku tås burzîßanos. Péc programmas ve¬u ir ¬oti viegli gludinåt. Ve¬as maßîna izpilda
papildus skaloßanas. Maksimålais ve¬as izgrießanas åtrums tiek samazinåts lîdz
900 apgr./min.
Íî ir atseviß˚a programma, kas paredzéta, lai ar rokåm izmazgåtu ve¬u izskalotu un
izgrieztu centrifügå.
Ve¬a tiek trîs reizes izskalota un izgriezta centrifügå ar maksimålo izgrießanas åtrumu.
Ar taustiñu ve¬as izgrießanas åtruma reguléßanai
ve¬as izgrießanas åtrumu var
samazinåt.
Programma ir paredzéta, lai izsüknétu pédéjo ve¬as skaloßanas üdeni péc funkcijas
izvéles ar ve¬as atståßanu üdenî
vai „Nakts cikla”
izvéles.
Vispirms pagrieziet programmu izvéles pårslégu “O” pozîcijå, péc tam uzstådiet
programmu
(„Ëdens atsüknéßana”) un nospiediet pogu „Starts/Pauze”.
Íî ir atseviß˚a programma ar rokåm izmazgåtas ve¬as izgrießanai vai ve¬as izgrießanai
péc funkcijas izvéles ar ve¬as atståßanu üdenî
vai „Nakts cikla”
izvéles.
Pirms programmas uzstådîßanas programmu izvéles pårslégs jåpagrieΩ „O” pozîcijå.
Ar attiecîgo taustiñu ve¬as izgrießanas åtruma reguléßanai
Jüs varat piemérot to
izgrieΩamås ve¬as veidam.
Íî ir atseviß˚a programma ar rokåm izmazgåtas ve¬as izgrießanai ar åtrumu
Saudzîga ve¬as 700 apgr./min., kas piemérota sintétikai, delikåtajiem izstrådåjumiem, vilnai,
izgrießana
izstrådåjumiem „mazgåt ar rokåm”, zîda ap©érbiem.
O
programmas
atcelßana/
ierîces
izslégßana
Ja Jüs vélaties atcelt uzstådîtu mazgåßanas programmu vai izslégt ierîci, pagrieziet
programmu izvéles pårslégu “O” pozîcijå. Péc tam iespéjams izvéléties un uzstådît citu
mazgåßanas programmu.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
electrolux 17
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA
Pirms jebkuras tîrîßanas vai tehniskås apkopes
uzsåkßanas ATVIENOJIET ierîci no stråvas
padeves avota.
Izñemiet atvilktnîti, nospieΩot uz leju aizturi
aizmuguréjå kreisajå stürî un izvelciet to årå.
Nomazgåjiet zem tekoßa üdens.
Atka¬˚oßana
Ëdens saståva ir ka¬˚is. Tådé¬ periodiski ir
ieteicams lietot üdens mîkstinåßanas lîdzekli.
Ëdens mîkstinåßanas lîdzeklis jåpievieno ve¬as
mazgåßanas laikå, lüdzu, ievérojiet izgatavotåja
sniegtos norådîjumus uz lîdzek¬a iepakojuma.
Tådéjådi Jüs novérsîsiet ka¬˚a nogulßñu
veidoßanos ierîcé.
Lai értåk iztîrîtu, augßéjo atvilktnîtes da¬u var
noñemt (skat. zîméjumu).
Péc katras ierîces lietoßanas reizes
Ieteicams ve¬as maßînas durtiñas atståt
pusvirus, lai izgarotu mitrums, kas sakråjies
tvertné un tajå neveidotos sasmacis gaiss.
Uzturéßanas mazgåßana
Ja ve¬a tiek mazgåta pårsvarå zemå
temperatürå, iespéjams, ka ve¬as tvertné var
veidoties nogulsnes.
Tådé¬ periodiski iesakåm veikt mazgåßanu
bez ve¬as ievietoßanas ierîcé, lai uzturétu to
nevainojamå ståvoklî. Rîkojieties sekojoßi:
• Ve¬as tvertnei jåbüt tukßai!
• Uzstådiet kokvilnas mazgåßanas programmu
ar augståko mazgåßanas temperatüru.
• Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîté,
pamatmazgåßanas nodalîjumå, ieberiet
mazgåßanas lîdzekli, kura saståvå ir
vielas, kas biolo©iski noårdås, un veiciet
programmas izpildi.
Atvilktnîtes nißas tîrîßana
Péc tam, kad mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte ir
izñemta, ar nelielu birstîti iztîriet no atvilktnîtes
nißas mazgåßanas lîdzek¬u paliekas.
Pårbaudiet, vai esat iztîrîjußi gan nißas augßéjo,
gan apakßéjo da¬u.
Åréjås korpusa apkope
Notîriet ierîces korpusu ar siltå ziepjüdenî
samércétu mîkstu dråniñu un nosusiniet.
Uzmanîbu! Neizmantojiet ve¬as maßînas
korpusa un vadîbas pane¬a apkopei abrazîvus
tîrîßanas lîdzek¬us vai lîdzek¬us, kas satur
metilspirtu, ß˚îdinåtåjus un tiem lîdzîgas vielas.
Ievietojiet atpaka¬ atvilktnîti un izpildiet
skaloßanas programmu bez ve¬as ievietoßanas.
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte
Ëdens atsüknéßanas filtrs
Regulåri notîriet mazgåßanas lîdzek¬a un
piedevu ve¬as mazgåßanai atliekas, kas
nogulsnéjußås mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîté.
Regulåri pårbaudiet, vai üdens atsüknéßanas
filtrs nav nosprostots, îpaßi tådos gadîjumos, ja:
• ve¬as maßîna neatsükné üdeni un/vai
neizgrieΩ ve¬u;
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
electrolux 18
• laikå, kad ierîce atsükné üdeni, ir dzirdams
neparasts troksnis, ko rada filtrå iek¬uvußie
sveß˚ermeñi, pieméram, monétas, ap©érbu
saspraudes, matu språdzes un tml.
• Ieskrüvéjiet pilnîbå filtru atpaka¬.
• Aizveriet atsüknéßanas filtra nodalîjuma
våciñu.
Rîkojieties sekojoßi:
• Atvienojiet ierîci no stråvas padeves avota.
• Ja nepiecießams, pagaidiet, lîdz atdziest üdens.
• Atveriet atsüknéßanas filtra våciñu.
• Novietojiet zem filtra piemérotu trauku, kur
notecét üdenim.
Uzmanîbu!
Ierîces lietoßanas laikå atkarîbå no izvélétås
mazgåßanas programmas atsüknéßanas filtrå
var büt karsts üdens.
Nekådå gadîjumå nenoskrüvéjiet atsüknéßanas
filtra våciñu mazgåßanas cikla laikå, vienmér
pagaidiet, lîdz programma tiek pabeigta un filtrs
ir tukßs. Péc våciña uzlikßanas atpaka¬ pårliecinieties, vai tas ir cießi pieskrüvéts un gar to
nesücas üdens.
Ëdens padeves caurules filtrs
• Izñemiet avårijas drenåΩas caurulîti un
ievietojiet to traukå. Noñemiet caurulîtes
våciñu.
• Tiklîdz üdens no caurulîtes pårståj tecét,
atskrüvéjiet un izñemiet filtru. Filtra
izskrüvéßanas brîdî novietojiet lîdzås dvieli,
ar ko saslaucît iztecéjußo üdeni.
• PagrieΩot filtru izñemiet no tå visus
sveß˚ermeñus.
Ja ierîcei ir apgrütinåta üdens padeve
pårbaudiet, vai nav nosprostots üdens
padeves caurules filtrs.
Aizveriet üdens krånu.
Atvienojiet üdens padeves cauruli no kråna.
Iztîriet filtru ar cietu birstîti. Uzskrüvéjiet atpaka¬
üdens padeves cauruli pie üdens kråna.
• Uzlieciet atpaka¬ avårijas drenåΩas
caurulîtes aizbåzni un ievietojiet atpaka¬ tai
paredzétajå vietå.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
electrolux 19
Aizsalßanas risks
Ja ierîce tiek novietota telpå, kur temperatüra
var pazeminåties zem 0 OC, rîkojieties sekojoßi:
• Aizveriet üdens krånu.
• Atvienojiet no ve¬as maßînas üdens padeves
cauruli.
• Ievietojiet avårijas iztukßoßanas caurulîtes
galu un üdens padeves caurules galu uz
grîdas novietotå traukå un ¬aujiet iztecét
üdenim.
• Pieskrüvéjiet üdens padeves cauruli atpaka¬,
aizveriet un ievietojiet atpaka¬ avårijas
iztukßoßanas caurulîti.
• Nåkamajå ve¬as maßînas lietoßanas reizé
vienmér pårliecinieties, vai apkårt esoßå
temperatüra ir virs 0 OC.
Avårijas iztukßoßana
Ja no ierîces neizplüst üdens, atsüknéjiet üdeni
sekojoßi:
• Atvienojiet ierîci no stråvas padeves.
• Aizveriet üdens krånu.
• Ja nepiecießams pagaidiet, lîdz atdziest
üdens.
• Novietojiet uz grîdas piemérotu trauku.
Ievietojiet tajå avårijas iztukßoßanas caurulîti
un izteciniet no ierîces üdeni. Iespéjams, ka
trauks büs pilns un jåiztukßo. Íådå gadîjumå
aizveriet avårijas caurulîti ar aizbåzni un
iztukßojiet b¬odu.
• Ja nepiecießams, atbilstoßi iepriekß
sniegtajiem norådîjumiem iztîriet filtru.
• Aizveriet avårijas iztukßoßanas caurulîti un
ievietojiet to atpaka¬ ierîcé.
• Ieskrüvéjiet atpaka¬ filtru un aizveriet våciñu.
Svarîgi!
Katru reizi, kad no ierîces tiek atsüknéts üdens
caur avårijas drenåΩas caurulîti, mazgåßanas
lîdzek¬u atvilktnîté, galvenås mazgåßanas
nodalîjumå jåielej 2 l üdens, un jåaktivizé
programma „Ëdens atsüknéßana”. Tådéjådi Jüs
aktivizésiet EKO vårstu, kas nodroßina pilnîbå
visa mazgåßanas lîdzek¬a izß˚îßanu nåkamajås
ve¬as mazgåßanas reizés.
KO DARÈT, JA...
Ja Jüsu ve¬as mazgåjamå maßîna nestrådå, bieΩi vien vaina ir mekléjama vienkårßi apkalpoßanas k¬ümé
vai sîkå defektå, kuru Jüs varat novérst paßi, bez kvalificéta meistara palîdzîbas. Ja klientu
apkalpoßanas dienesta darbinieks tiek izsaukts sakarå ar kådu no tabulå minétajiem traucéjumiem,
izsaukums nebüs bezmaksas arî garantijas perioda laikå.
Iekårtas darbîbas laikå var såkt mirgot sarkana taustiña „Starts/Pauze” signålspuldzîte, kas liecina par
ierîces darbîbas traucéjumiem.
Lai novérstu darbîbas traucéjumu, sekojiet attiecîgajiem norådîjumiem tabulå.
Péc traucéjumu novérßanas nospiediet pogu „Starts/Pauze”, lai turpinåtu pårtrauktås programmas izpildi.
Traucéjums
Iespéjamais célonis
Ierîce neieslédzas
• Pårbaudiet, vai iekårta ir pieslégta • Nodroßiniet ierîcei stråvas padevi.
elektrotîklam un vai padeves avotå
ir stråva, vai nav pårdedzis
droßinåtåjs.
• Ierîces durtiñas nav kårtîgi
• Rüpîgi aizveriet durtiñas.
aizvértas (Mirgo sarkana pogas
„Starts/Pauze signålspuldzîte).
• Pårslégs programmu izvélei nav
• Lüdzu, pagrieziet pårslégu programmu
pagriezts vai neesat nospiedußi
izvélei un nospiediet taustiñu
taustiñu „Starts/Pauze”.
„Starts/Pauze”, lai uzsåktu mazgåßanas
programmas izpildi.
• Esat izvéléjußies “Atliktå starta”
• Pårbaudiet displejå “atliktå starta” laiku.
funkciju.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
Risinåjums
electrolux 20
Traucéjums
Iespéjamais célonis
Risinåjums
• Atveriet üdens krånu un vélreiz
aktivizéjiet programmas izpildi.
Ierîce neuzpildås ar
üdeni
• Pårbaudiet, vai ir atvérts üdens
kråns (Mirgo sarkana pogas
„Starts/Pauze signålspuldzîte).
• Pårbaudiet, vai nav nosprostots
filtrs üdens padeves ߬ütené
(Mirgo sarkana pogas
„Starts/Pauze signålspuldzîte).
• Ëdens kråns ir bojåts vai nosprostots (Mirgo sarkana pogas
„Starts/Pauze signålspuldzîte).
• Ierîces durtiñas nav kårtîgi
aizvértas (Mirgo sarkana pogas
„Starts/Pauze signålspuldzîte).
Ierîce uzpildes laikå
uzreiz iztukßojas
• Izslédziet iekårtu. Aizveriet üdens krånu
un atvienojiet stråvas padevi. Iztîriet filtru
üdens padeves ߬ütené.
• Pårbaudiet üdens krånu un, ja
nepiecießams, salabojiet vai nomainiet to.
• Rüpîgi aizveriet durtiñas
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas
• Uzstådiet cauruli nepiecießamajå
caurule ir novietota pareizi un nav
augstumå. Skat. attiecîgo noda¬u par
påråk zemu. Skat. attiecîgo noda¬u
iekårtas uzstådîßanu.
par ierîces uzstådîßanu.
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas
• Pårbaudiet üdens drenåΩas cauruli.
caurule nav saliekta vai saspiesta
(Mirgo sarkana pogas
„Starts/Pauze signålspuldzîte).
• Ëdens atsüknéßanas sietiñß ir
• Iztîriet atsüknéßanas sietiñu.
nosprostots (Mirgo sarkana pogas
Maßîna neiztukßojas
„Starts/Pauze signålspuldzîte).
un/vai neizgrieΩ ve¬u:
• Bija uzstådîta funkcija ar ve¬as
• Atsüknéjiet no ierîces üdeni, uzstådot
atståßanu üdenî
vai „Nakts
programmu “Ëdens atsüknéßana”, “Ve¬as
cikls”
.
izgrießana” vai „Saudzîga ve¬as
izgrießana”.
• Izkårtojiet ve¬u tvertné manuåli.
• Ve¬a tvertné nav izkårtota
vienmérîgi.
Ëdens iztek uz
grîdas
• Pårbaudiet, vai ir pievienots
atbilstoßs daudzums mazgåßanas
lîdzek¬a un vai tas ir paredzéts
lietoßanai automåtiskajås ve¬as
maßînås (veidojas påråk liels putu
daudzums).
• Pårbaudiet, vai nav bojåta üdens
padeves ߬ütene, blîvéjuma vietas
savienojumos vai pie kråna. Ne
vienmér to uzreiz var pamanît,
tådé¬ pårbaudiet, vai tå nav mitra.
• Pårbaudiet, vai péc tîrîßanas
avårijas iztukßoßanas caurulîte un
atsüknéßanas sietiñß ir novietoti
atpaka¬ pareizi.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
• Veiciet mazgåßanas lîdzek¬a dozéßanu
saskañå ar izgatavotåja norådîjumiem.
Pårbaudiet, vai mazgåßanas lîdzeklis,
kuru Jüs lietojat, ir piemérots mazgåßanai
automåtiskajås ve¬as maßînås.
• Pårbaudiet, vai üdens padeves ߬ütene ir
kårtîgi nostiprinåta.
• Rüpîgi ieskrüvéjiet avårijas iztukßoßanas
caurulîtes våciñu vai ieskrüvéjiet
atsüknéßanas sietiñu.
electrolux 21
Traucéjums
Ve¬as mazgåßanas
rezultåts nav
apmierinoßs
Iespéjamais célonis
Risinåjums
• Iespéjams, ka tika lietots påråk
maz mazgåßanas lîdzeklis.
• Stipri ieståvéjußies traipi netika
apstrådåti pirms mazgåßanas.
• Lietojiet vairåk lîdzekli vai izvélieties kådu
citas firmas piedåvåto.
• Apstrådåjiet traipus ar speciåli ßim
nolükam paredzétajiem traipu tîrîßanas
lîdzek¬iem.
• Pårbaudiet, vai esat izvéléjußies
piemérotu temperatüru.
• Samaziniet ievietojamo ve¬as daudzumu.
• Nepiemérota temperatüras izvéle.
• Ievietota påråk daudz ve¬a.
Ve¬as maßîna vibré
vai strådå ¬oti ska¬i.
Ierîces durtiñas
nevar atvért.
• Pårbaudiet, vai ir izñemti visi
transportéßanas stiprinåjumi, arî
ierîces iekßpusé.
• Pårliecinieties, vai ve¬as maßînas
kåjiñu augstums ir pareizi
noreguléts.
• Ve¬a tvertné nav izkårtota
vienmérîgi.
• Pårbaudiet, vai tvertné nav
izvietots påråk mazs ve¬as
daudzums (pieméram, tikai viens
vannas halåts).
• Noñemiet transportéßanas stiprinåjumus
saskañå ar norådîjumiem par ierîces
izpakoßanu un uzstådîßanu.
• Noreguléjiet kåjiñas saskañå ar
norådîjumiem par uzstådîßanu.
• Programmas izpilde nav pabeigta
un ve¬as tvertne grieΩas.
• Ve¬as maßînas durtiñas nav
atblo˚étas.
• Pagaidiet, lîdz tiek pabeigta programmas
izpilde.
• Lai atvértu ierîces durtiñas, jåpagaida,
kad durtiñu blo˚éßanas indikators
nodziest.
• Uzstådiet üdens atsüknéßanas vai ve¬as
izgrießanas programmu.
• Ve¬as tvertné ir üdens.
• Izkårtojiet ve¬u vienmérîgåk.
• Nåkamajå mazgåßanas reizé ievietojiet
ierîcé vairåk ve¬u.
• Ir aktivizéta elektroniskå lîdzsvara • Izkårtojiet ve¬u tvertné vienmérîgi.
kontroles sistéma tåpéc, ka ve¬a
tvertné nav izkårtota vienmérîgi.
Ve¬a tvertné tiks izkårtota vienCentrifüga ieslédzas
mérîgi, ja izmainîsiet centrifügas
ar aizkavéßanos vai
grießanås virzienu. Var gadîties, ka
arî cikla beigås ve¬a
tas jådara vairåkas reizes un tikai
tiek izgriezta nepitad disbalanss izzudîs un ve¬a tiks
etiekoßi
izgriezta kårtîgi. Ja 10 min. laikå
ve¬a netiek izkårtota, tad centrifügas apgriezieni tiek automåtiski
pazeminåti vai arî ve¬a netiek
izgriezta vispår.
• Ierîce ir aprîkota ar jaunås
paaudzes dzinéju, kas atß˚irîbå no
parastajiem dzinéjiem, darbojas ar
Ierîces darbîbas laikå
neparastu skañu. Jaunais dzinéjs
ir dzirdamas
nodroßina vienmérîgåku ve¬as
neparastas skañas.
izkårtoßanu tvertné centrifügas
darbîbas laikå, kå arî ierîces
stabilitåti.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
electrolux 22
Traucéjums
Iespéjamais célonis
Ve¬as tvertné nav
redzams üdens
• To nodroßina jaunås tehnolo©ijas,
müsdienu ve¬as mazgåjamås
maßînas patéré ievérojami mazåk
üdens nekå agråk.
Ja tomér Jums neizdodas novérst iekårtå
radußos traucéjumus saviem spékiem,
izmantojot tabulå dotos norådîjumus, griezieties
péc palîdzîbas pie klientu apkalpoßanas servisa
darbiniekiem, norådot precîzu ierîces modeli un
sérijas numuru. Íos datus Jüs varat atrast uz
datu plåksnîtes (skat. zîméjumu). Atcerieties,
ka, izsaucot meistaru maßînas garantijas
apkalpes laikå, Jums büs nepiecießams uzrådît
apliecinoßo dokumentu - garantijas talonu.
Risinåjums
Ja klientu apkalpoßanas dienesta darbinieks
tiek izsaukts sakarå ar kådu no tabulå
minétajiem traucéjumiem, izsaukums nebüs
bezmaksas arî garantijas apkalpes laikå.
TEHNISKIE DATI
Izméri:
Augstums
Platums
Dzi¬ums
85 cm
60 cm
62,5 cm
Elektriskais
savienojums/frekvence
Informåciju par elektrisko savienojumu, lüdzu, skat. uz ierîces
datu plåksnîtes.
Ëdens spiediens
Minimålais
Maksimålais
Maksimålå slodze (sausa
ve¬a):
Kokvilna, lins
Sintétika
Delikåtå ve¬a
Vilnas izstrådåjumi, „Mazgåt ar rokåm”
Apgriezienu skaits
Maksimålais
5 N/cm2
80 N/cm2
5,0 kg
2,5 kg
2,5 kg
2,0 kg
800 apgr./min. (EWF 8040W)
1000 apgr./min. (EWF 10040W)
1200 apgr./min. (EWF 12040W)
Íî ierîce atbilst sekojoßåm E.E.C. direktîvåm:
• 73/23 EEG no 19/02/73 par zemspriegumu;
• 89/336 EEG no 03/05/89 par elektromagnétisko atbilstîbu.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
electrolux 23
PAT‰RIˆA LIELUMI
Patériña lielumi
Programma
Kokvilna 95O
Programmas
Ëdens patériñß Stråvas patériñß
izpildes laiks
(litri)
(kWh)
(minütes)
58
2,20
135
49
0,85
130
54
1,20
115
45
0,75
85
57
0,50
65
53
0,40
55
53
0,40
55
„Viegli gludinåt” 40
73
0,40
90
Skaloßana
42
0,007
45
Ëdens atsüknéßana
–
–
2
Ve¬as izgrießana
–
–
10
Saudzîga izgrießana
–
–
5
Kokvilnas, ekonomiskå
Kokvilna 60
60O (*)
O
O
Sintétika 60
O
Delikåtå 40
Vilnas 40
O
O
“Mazgåt ar rokåm” 40
O
* (*) Programma „Kokvilna 60O” ar
papildus
funkciju ir programma, kuras parametri ir
uzrådîti uz mar˚éjuma, saskañå ar ES 92/75
direktîvu.
Tabulå uzrådîtie patériña lielumi ir tikai
aptuveni, jo tie ir atkarîgi no mazgåjamås ve¬as
daudzuma un veida, no üdens un apkårtéjås
telpas temperatüras. Íie lielumi atbilst
karståkajam üdenim, kas pie¬aujams katrå
programmå.
UZSTÅDÈÍANA
Izpakoßana
Viss transportéßanas nodroßinåjums un
iepakojums jånoñem lîdz ve¬as maßînas
lietoßanas uzsåkßanai. Saglabåjiet to gadîjumam, ja kådreiz nåkotné ierîce büs jåpårvieto
(pieméram, dzîves vietas maiñas gadîjumå).
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
1. Péc ierîces izpakoßanas uzmanîgi novietojiet
ve¬as maßînu uz aizmuguréjå pane¬a, esiet
uzmanîgi, nesaspiediet lokanås caurules! Lai
nesaspiestu caurules, novietojiet uz grîdas
vienå no ierîces såniem iepakojuma putuplastu. Noñemiet putuplasta polsteréjuma
paneli ierîces apakßå.
electrolux 24
2. Noñemiet stråvas padeves kabe¬a un üdens
drenåΩas caurules no cauru¬u turétåjiem
ierîces aizmuguré.
3. Ar piemérotu uzgrieΩñu atslégu atskrüvéjiet
un noñemiet centrålo skrüvi A ve¬as maßînas
aizmuguré. Izvelciet plastmasas aizbåzni.
4. Atskrüvéjiet un noñemiet abas lielås skrüves
B un seßas mazåkas C ve¬as maßînas
aizmuguré.
5. Noñemiet kronßteinu D un uzskrüvéjiet
atpaka¬ seßas mazåkås skrüves C.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
6. Atveriet ve¬as maßînas tvertni, izñemiet
üdens padeves cauruli un noñemiet
polistirola bloku, kas nostiprinåts ar lîmlenti
pie durtiñu blîvéjuma.
7. Ievietojiet abås augßéjås mazåkajås atverés
un abås lielåkajås ierîces aizmuguré
plastmasas uzlikas, kas piegådåtas kopå
ar ierîci (atrodas polietiléna maisiñå kopå
ar ierîces lietoßanas pamåcîbu).
Novietoßana
Novietojiet ierîci tikai uz lîdzenas, cietas grîdas.
Vienmér pårliecinieties, vai ap ierîci ir pietiekama gaisa cirkulåcija un to neierobeΩo mîkstais
grîdas segums, paklåji un tml. Pårliecinieties,
vai tå neskaras pie blakus esoßajåm mébelém
vai sienåm. Nekådå gadîjumå nekompenséjiet
virsmas nelîdzenumus, novietojot zem ierîces
koka klucîßus, kartona un tamlîdzîgas starplikas
vai paliktñus! Noreguléjiet ierîci tikai un vienîgi
ar reguléjamo kåjiñu palîdzîbu. Ierîcei jåbüt
novietotai stabili. Ja nepiecießams, pårbaudiet
novietojumu ar lîmeñrådi.
electrolux 25
Sekojiet, lai üdens padeves un drenåΩas
caurules nebütu pårlocîtas vai saspiestas.
Novietojiet ierîci tå, lai tehnisko traucéjumu
gadîjumå tai brîvi varétu piek¬üt autorizétå
servisa centra darbinieks.
Ëdens padeve
Ëdens padeves lokanå caurule ir piegådåta
kopå ar ierîci un atrodas ve¬as tvertné. Nekådå
gadîjumå neizmantojiet üdens pievienoßanai
jau lietotas üdens padeves caurules!
1. Atveriet ierîces durtiñas un izñemiet üdens
padeves cauruli.
2. Pievienojiet to ar leñ˚veida savienojumu pie
ierîces.
Nenovietojiet üdens padeves cauruli uz leju.
Leñ˚veida savienojums jånovieto tå, lai
lokanå caurule atrastos pa labi vai pa kreisi,
atkarîbå no tå, kur atrodas üdens kråns.
4. Pievienojiet cauruli pie üdens kråna ar 3/4”
vîtni. Vienmér izmantojiet tikai to cauruli, kas
ietilpst ierîces komplektåcijå.
Ëdens padeves cauruli nevar pagarinåt. Ja tå ir
par îsu, iegådåjies autorizétajå servisa centrå
tådu paßu garåku.
Ëdens drenåΩa
Ëdens drenåΩas cauruli var novietot trîs veidos:
Novietot uz izlietnes malas, ßim nolükam
izmantojot ierîces komplektåcijå ietilpstoßo
liekto plastmasas deta¬u. Neizmantojiet
drenåΩas caurules ievietoßanai neliela izméra
izlietnes! Ëdens daudzums var büt påråk liels
un pårplüst påri izlietnes malåm.
Lai üdens drenåΩas caurule izlietné bütu
novietota stabili un neizslîdétu, nodroßiniet l
iekto plastmasas deta¬u ar aukliñu pie kråna
vai pie sienas. Pretéjå gadîjumå caurule
atsüknéjamå üdens spiediena iedarbîbå var
noslîdét no izlietnes vai vannas malas.
3. Nostipriniet lokano cauruli atskrüvéjot
va¬îgåk gredzenveida uzgriezni.
Péc üdens padeves caurules novietoßanas
pievelciet uzgriezni, lai novérstu iespéju, ka
gar to varétu tecét üdens.
DrenåΩas caurules lîkumam jåatrodas vismaz
60 cm attålumå virs grîdas lîmeña, pretéjå
gadîjumå paståv risks, ka üdens var tikt
iesüknéts atpaka¬ iekårtå.
Pieslégt tießi pie izvada kanalizåcijå, kas
novietots vismaz 60 cm augstumå no grîdas,
bet ne augståk par 90 cm.
DrenåΩas ߬ütenes galam jåbüt brîvi ievietotam
caurulé, t.i. iekßéjam drenåΩas caurules
diametram jåbüt lielåkam par åréjo drenåΩas
᪁tenes diametru.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
electrolux 26
DrenåΩas lokanå caurule nekådå gadîjumå
nedrîkst büt salocîta vai saspiesta. Tai jåbüt
novietotai uz grîdas un paceltai tikai blakus
izvadam kanalizåcijå.
Lai lokanå üdens drenåΩas caurule darbotos
nevainojami, tå jånostiprina ar speciålo
stiprinåjumu, kas atrodas ve¬as maßînas
aizmuguré augßéjå da¬å.
Ëdens notece sifonå
Caurules uzgalis ir piemérots visiem plaßåk
izmantojamiem sifoniem.
Caurules uzga¬a un sifona savienojuma vieta
jånodroßina ar cauru¬u savienoßanas skavu.
Ëdens drenåΩas cauruli var pagarinåt lîdz
4 metriem. Lai iegådåtos garåku cauruli, lüdzu,
griezieties péc palîdzîbas autorizétajå servisa
centrå.
Pievienoßana elektriskajam tîklam
Ierîci paredzéts pievienot vienas fåzes elektriskajam tîklam ar spriegumu 220-230 V, 50 Hz.
Pirms ve¬as maßînas pieslégßanas pårbaudiet
måjås centrålos droßinåtåjus un vai elektroinstalåcija Jüsu dzîves vietå var nodroßinåt
ve¬as maßînas darbîbai nepiecießamo slodzi
(2,2 kW), ñemot vérå arî citu elektrisko ierîçu
darbîbu.
Saskañå ar spékå esoßajiem
elektroener©ijas droßîbas noteikumiem,
ve¬as maßînu drîkst pievienot tikai iezemétai
kontaktligzdai.
Izgatavotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu
par bojåjumiem, kas radußies ßo droßîbas
noteikumu neievéroßanas gadîjumå.
Svarîgi! Péc ierîces novietoßanas tai
paredzétajå vietå jånodroßina brîva piek¬uve
stråvas padeves vadam.
VIDES AIZSARDZÈBAS INFORMÅCIJA
Iepakojuma materiåls
Ve¬as maßînas iepakojuma materiåli jåsaß˚iro
un jåizmet atkritumos atbilstoßi visiem spékå
esoßajiem noteikumiem. Visus materiålus, kuri
apzîméti ar simbolu , iespéjams nodot
pårstrådei otrreizéjås izejvielås:
>PE< polietiléns, pieméram, iepakojuma plévei
>PS< polistirols, pieméram, polsteréjumam
>PP< polipropiléns.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
Nokalpojusî iekårta
Nekådå gadîjumå neizmetiet nokalpojußo iekårtu
kopå ar sadzîves atkritumiem! Konsultéjieties ar
vietéjo paßvaldîbu Jüsu dzîvesvietå, lai nodotu
iekårtu atkritumos atbilstoßi noteiktajiem
priekßrakstiem.
Uz produkta vai tå iepakojuma esoßais simbols
noråda, ka ßo produktu nedrîkst izmest
saimniecîbas atkritumos. Péc nolietoßanas
produkts jånogådå attiecîgos elektrisko un
elektronisko iekårtu savåkßanas punktos
otrreizéjai pårstrådei.
electrolux 27
Uzmanîbu! Pirms ierîces izmeßanas
atkritumos padariet to nelietojamu nogrieΩot
stråvas padeves kabeli.
Ieteikumi apkårtéjås vides
aizsardzîbai
Lai ekonométu elektroener©iju un üdens
patériñu, kå arî lai aizsargåtu apkårtéjo vidi,
iesakåm ievérot sekojoßus nosacîjumus:
• Priekßmazgåßanu izmantojiet tikai ¬oti
netîras ve¬as mazgåßanai, vidéji netîrai ve¬ai
priekßmazgåßana nav jålieto. Tådéjådi Jüs
ne tikai ekonomésiet üdeni, mazgåßanas
lîdzekli, stråvu un laiku, bet sniegsiet savu
ieguldîjumu arî vides aizsardzîbai.
EWF 8040 W • EWF 10040 W • EWF 12040 W
• Ierîce darbojas ekonomiskåk, ja tajå tiek
ievietots maksimåli pie¬aujamais ve¬as
daudzums.
• Apstrådåjiet îpaßus ap©érbu traipus un
bütiskus netîrumus pirms ievietoßanas ve¬as
maßînå. Péc tam varésiet veikt mazgåßanu
zemåkå temperatürå.
• Ja piegådåtais üdens Jüsu dzîves vietå ir
vidéji ciets vai ciets (såkot no II üdens
cietîbas pakåpes), tam jåpievieno üdens
mîkstinåtåjs.
Péc tam mazgåßanas lîdzekli var dozét tå,
kå tas bütu jåpievieno üdenim ar I üdens
cietîbas pakåpi, t.i. mîkstam üdenim.
electrolux 28
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising