Electrolux | EWF12040W | User manual | Electrolux EWF12040W Uživatelský manuál

Electrolux EWF12040W Uživatelský manuál
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
1
Návod k použití
Instrukcja dla użytkownika
Руководство пользователя
Стиральная Машина
Pralka Automaticzna
Automatická Pracka
EWF 08040 W
EWF 10040 W / EWF 12040 W
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
3
3 electrolux
Vítejte ve světě Electroluxu
Děkujeme vám, že jste si vybrali prvotřídní výrobek firmy Electrolux, který vám určitě
přinese mnoho radosti. Snahou Electroluxu je nabízet širokou řadu kvalitních výrobků,
které vám usnadní život. Několik příkladů najdete na obálce tohoto návodu. Věnujte
prosím několik minut přečtení tohoto návodu, abyste mohli využít všech výhod nového
spotřebiče. Jsme si jisti, že tím získáte lepší uživatelskou zkušenost a pohodu při praní.
Hodně štěstí!
CS
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
4
4 Obsah electrolux
Obsah
Bezpečnostní upozornění........................5
Popis výrobku ..........................................7
Ovládací panel ........................................8
Použití......................................................9
Rady pro praní.......................................15
Mezinárodní symbol kódu pro praní ......18
Prací program...................................19-20
Informace o programu ...........................21
Čištění a ošetřování...............................22
Něco nefunguje .....................................25
Technické údaje.....................................29
Údaje o spotřebě...................................30
Instalace ................................................31
Poznámky k ochraně životního
prostředí ................................................35
Záruční podmínky..................................36
Střediska služeb zákazníkům................38
V tomto návodu se používají následující symboly:
Důležité informace týkající se vaší bezpečnosti a informace o ochraně spotřebiče
před poškozením.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
5
Bezpečnostní upozornění electrolux 5
Bezpečnostní informace
V zájmu své bezpečnosti a správného
chodu pračky si před její instalací a
prvním použitím pozorně přečtěte návod
k použití včetně rad a upozornění. K
ochraně před nežádoucími omyly a
nehodami je důležité, aby se všechny
osoby, které budou používat tento
spotřebič, seznámily s jeho provozem a
bezpečnostními funkcemi. Tyto pokyny
uschovejte a zajistěte, aby zůstaly u
spotřebiče i v případě jeho přestěhování
na jiné místo nebo prodeje dalším
osobám, aby se tak všichni uživatelé po
celou dobu životnosti spotřebiče mohli
řádně informovat o jeho používání a
bezpečnosti.
Všeobecné bezpečnostní informace
● Změna technických parametrů, nebo
jakákoli jiná úprava spotřebiče je z
bezpečnostních důvodů nebezpečná.
● V průběhu programů s vysokou
teplotou se skleněná dvířka mohou
ohřát na vysokou teplotu. Nedotýkejte
se dvířek!
● Zajistěte, aby se děti ani malá domácí
zvířata nemohly dostat do bubnu
pračky. Raději proto před praním vždy
zkontrolujte vnitřek bubnu.
● Předměty jako mince, zavírací
špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a
jiné těžké nebo ostré předměty mohou
způsobit značné škody a nesmí se
proto dostat do pračky.
● Používejte pouze doporučené množství
aviváže a pracího prostředku. Pokud
použijete větší množství než
doporučené, může se poškodit tkanina.
Vždy používejte množství doporučené
výrobcem.
● Perte malé kousky prádla jako ponožky,
tkaničky, prací pásky atd. v pracím pytli
k tomu určeném nebo v povlečení na
polštář, protože jednotlivé kusy by
mohly uvíznout mezi vanou a otočným
bubnem.
● Nepoužívejte pračku na praní předmětů
s kosticemi, materiálu, který není
zaobroubený nebo který se zatrhává.
● Po použití, čištění a údržbě vždy
odpojte pračku od zdroje napájení a
vypněte přívod vody.
● V žádném případě se nepokoušejte
opravovat spotřebič sami. Opravy
prováděné nezkušenými osobami
mohou vést ke zranění nebo vážnému
poškození spotřebiče. S opravami se
obraťte na místní servisní středisko.
Vždy žádejte originální náhradní díly.
Instalace
● Pračka je těžká. Buďte opatrní při
přemisťování spotřebiče.
● Po odstranění obalu zkontrolujte, zda
není spotřebič poškozen. V případě
pochybností spotřebič nepoužívejte a
obraťte se na servisní středisko.
● Před použitím spotřebiče je nutné
odstranit všechny obalové a přepravní
prvky. Pokud se neodstraní, může se
výrobek a jeho funkce vážně poškodit.
Viz příslušná část návodu k použití.
● Když je instalace ukončena,
zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na
elektrickém přívodním kabelu, přívodní
hadici a vypouštěcí hadici.
● Pokud je spotřebič umístěn na koberci,
upravte nožičky tak, aby mohl kolem
volně proudit vzduch.
● Vždy zkontrolujte, zda po instalaci
neuniká z hadice ani z míst napojení
voda.
CS
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
6
6 Bezpečnostní upozornění electrolux
● V případě, že je pračka umístěna v
místnosti, kde teplota klesá pod bod
mrazu, přečtěte si kapitolu “Nebezpečí
zamrznutí”.
● Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro
zapojení pračky, smí provádět pouze
kvalifikovaný instalatér nebo osoba s
příslušným oprávněním.
● Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro
zapojení pračky, smí provádět pouze
kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s
příslušným oprávněním.
Použití
● Tento spotřebič je určen k domácímu
použití. Nesmí se používat pro jiné
účely než pro ty, pro které byl vyroben.
● Perte jen prádlo určené pro praní v
automatické pračce. Dodržujte pokyny
na visačce prádla.
● Spotřebič nepřeplňujte. Viz příslušná
část tohoto návodu k použití.
● Před praním se přesvědčte, že jsou
všechny kapsy prázdné a knoflíky a
zipy zapnuté. Neperte roztrhané nebo
natržené prádlo a před praním
odstraňte z prádla skvrny od barvy,
inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s
kovovými kosticemi se NESMÍ prát v
pračce.
● Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže
přívodní kabel, ovládací panel, pracovní
plocha nebo podstavec jsou poškozené
tak, že vnitřek pračky je přístupný.
Dětská pojistka
● Tento spotřebič nesmějí bez dozoru
obsluhovat malé děti ani nemocné či
jinak oslabené osoby.
● Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si
s pračkou nehrály.
● Obalový materiál (např. plastové fólie,
polystyren) by mohl být nebezpečný pro
děti - nebezpečí udušení! Uložte je z
dosahu dětí.
● Všechny mycí prostředky uložte na
bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
● Zajistěte, aby se děti ani malá domácí
zvířata nemohly dostat do bubnu
pračky. Aby k tomu nedošlo, je pračka
vybavena speciální funkcí. Toto zařízení
se aktivuje pootočením tlačítka (bez
stisknutí) uvnitř dvířek doprava, až je
zářez vodorovně. Podle potřeby použijte
i minci.
● Oděvy, které přišly do styku s těkavými
ropnými produkty, se nesmí prát v
pračce. Pokud byly použity těkavé čisticí
roztoky, musíme se přesvědčit, že byl
roztok z oděvu odstraněn před
umístěním do pračky.
●✝ Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky
tahem za kabel, ale vždy uchopte
zástrčku.
P1131
Zařízení se vypne pootočením tlačítka
doleva, až je zářez svisle; nyní se
dvířka dají opět zavřít.
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
7
electrolux Popis výrobku 7
Popis výrobku
Tato nová automatická pračka splňuje všechny požadavky na moderní praní prádla se
sníženou spotřebou vody, energie a pracích prostředků.
Speciální “Eco systém” praní umožńuje maximální využití pracího prostředku během
pracího cyklu, snížení spotřeby vody a zároveň i snížení spotřeby elektrické energie.
1
1
2
3
Zásuvka dávkovače pracích
prostředků
95°
2h
60°
4h
8h
800
40°
30°
700
500
60°
40°
50°
2
Tabulka programů
3
Ovládací panel
4
Držadlo dvířek
5
Vypouštěcí čerpadlo
6
Seřiditelné nožičky
40°
30°
40°
30°
30°
40°
30°
40°
EWF 8040 W
4
5
6
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Předpírka
Praní
Avivážní prostředek
Se spotřebičem jsou dodávány různé
tabulky programů v několika jazycích.
Jedna je na přední straně zásuvky
dávkovače pracího prostředku a ostatní
jsou přiloženy k návodu pro uživatele.
Tabulka na zásuvce dávkovače může být
jednoduše vyměněna: vyjměte tabulku ze
zásuvky posunutím směrem doprava a
vložte tabulku v požadovaném jazyce.
EN003
CS
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
8
8 electrolux Ovládací panel
Ovládací panel
95°
2h
60°
4h
8h
800
40°
30°
700
500
60°
40°
50°
40°
30°
40°
30°
30°
40°
30°
40°
1
1
Programový volič
2
Tlačítko snížení rychlosti
odstředění
3
Tlačítko funkcí
4
Tlačítko Extra máchání
5
Tlačítko Start/Pauza
6
Tlačítko Odložený start
7
Displej průběhu programu
EWF 8040 W
2
3
4
5
6
7
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
9
Použití electrolux 9
Použití
První použití
●
Zkontrolujte, zda je elektrické a
vodovodní připojení v souladu s pokyny
k instalaci.
●
Odstraňte polystyren a všechen další
obalový materiál z bubnu.
●
Nalijte 2 litry vody do přihrádky pro
hlavní praní
do zásuvky na prací
prostředky, abyste aktivovali systém
Eco. Pak spusťte cyklus pro bavlnu na
95 °C s prázdnou pračkou, aby se z
bubnu a vany odstranily poslední zbytky
pachů a mastnoty z výroby. Nalijte
polovinu pracího prostředku do zásuvky
zásobníku a zapněte spotřebič.
Denní používání
Odměření pracího prostředku a aviváže
Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz.
Odměřte množství požadovaného pracího
prostředku, nalijte ho do hlavního pracího
oddílu,
a jestliže chcete použít
“Předpírku”, přidejte prací prostředek i do
příslušné přihrádky označené
.
C0070
Jestliže je to třeba, nalijte prostředek pro
aviváž tkanin do označeného oddílu
(množství použitého pracího prostředku
nesmí přesáhnout značku “MAX” na
zásuvce dávkovače). Zásuvku lehce
zavřete.
Vložte prádlo
Otevřete dvířka opatrným zatažením za
držadlo dvířek směrem ven. Prádlo
vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech
a důkladně ho protřepte. Zavřete dvířka.
P0004
C0071
CS
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
10
10 electrolux Použití
Volba požadovaného programu
Tlačítka volby programu
Otočte programovým voličem do
požadované polohy.
Kontrolka Start/Pauza začne blikat.
V závislosti na zvoleném programu lze
kombinovat různé funkce. Funkce je nutné
zvolit po výběru požadovaného programu a
před stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Po stisknutí těchto tlačítek se rozsvítí
odpovídající kontrolky. Opětným stisknutím
tlačítek se kontrolky vypnou.
95°
60°
40°
30°
60°
40°
50°
Volba rychlosti odstředění, Nočního
provozu nebo funkce Stop máchání
40°
30°
40°
30°
30°
40°
30°
40°
Volič programu je rozdělen do následujících
částí:
• Bavlna
• Syntetické
• Jemné
• Vlna
• Speciální programy
: Ruční praní
40°
Snadné žehlení,
Máchání,
Vypouštění,
Odstředění a Šetrné
odstředění
.
Programovým voličem je možné otáčet ve
směru doprava i doleva. Poloha O slouží k
resetování programu/vypnutí pračky.
Na konci programu musíte pootočit
programovým voličem do polohy “O”,
aby se pračka vypnula.
Upozornění!
Pokud voličem programu otočíte za chodu
spotřebiče na jiný program, červená
kontrolka Start/Pauza 3x zabliká na
znamení špatného výběru. Pračka
neprovede nově zvolený program.
EWF8040W
EWF10040W EWF12040W
800
1000
700
900
1200
900
500
700
700
Opakovaným stisknutím tlačítka odstředění
lze změnit rychlost odstředění, pokud
chcete prádlo odstředit s jinou rychlostí,
než je rychlost přednastavená pračkou.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
Maximální rychlosti jsou:
EWF 8040 W;
• pro bavlnu, syntetiku, vlnu a ruční praní:
800 ot/min;
• pro jemné tkaniny: 700 ot./min.
EWF 10040 W;
• pro bavlnu: 1000 ot/min;
• pro syntetické tkaniny, vlnu a ruční praní:
900 ot/min;
• pro jemné tkaniny: 700 ot/min.
EWF 12040 W;
• pro bavlnu: 1200 ot/min;
• pro syntetické tkaniny, vlnu a ruční praní:
900 ot/min;
• pro jemné tkaniny: 700 ot./min.
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
11
Použití electrolux 11
Noční provoz
: volbou této funkce
pračka neodčerpá vodu z posledního
máchání, aby se prádlo nezmačkalo.
Tento cyklus bez odstředění je velmi tichý a
může být tedy zvolen pro praní v nočních
hodinách nebo v době, kdy je levnější
sazba za elektrickou energii.
U programů pro bavlnu a syntetiku jsou
máchání prováděna s použitím většího
množství vody.
Zvolte funkce Předpírka
nebo Rychlý
, Eco
Stiskněte tlačítko funkcí
opakovaně,
abyste vybrali požadovanou funkci.
Příslušná kontrolka se rozsvítí.
Po skončení programu kontrolky
(Konec) a
(Dvířka) svítí, kontrolka
Start/Pauza a “Praní”
zhasnjí a dvířka
jsou blokována, což znamená, že je nutné
vypustit vodu z pračky.
Postupujte takto:
• otočte programovým voličem na “O”
• zvolte program
(Vypouštění),
(Odstředění) nebo
(Jemné
odstředění)
• pokud je třeba, snižte rychlost
odstředění prostřednictvím příslušného
tlačítka
• stiskněte tlačítko Start/Pauza
• na konci každého programu je třeba
přetočit rozsvítí se pouze kontrolky
(Konec) programu.
Zastavení máchání
: jestliže zvolíte
tuto funkci, pračka neodčerpá vodu z
posledního máchání, aby se prádlo
nezmačkalo. Po skončení programu
kontrolky
(Konec) a
(Dvířka) svítí,
kontrolka Start/Pauza a “Praní”
zhasnjí
a dvířka jsou blokována, což znamená, že
je nutné vypustit vodu z pračky.
Při vypouštění vody postupujte dle
předchozích kroků.
Můžete si vybrat ze tří různých funkcí:
• Předpírka
: zvolte tuto funkci,
chcete-li prádlo ještě před hlavním
praním předeprat na 30 °C (není možné
u pracích cyklů pro vlnu a ruční
praní). Předpírka končí krátkým
odstředěním u programů pro bavlnu a
syntetické tkaniny, u programů pro jemné
tkaniny se voda pouze vypustí.
• ÚSPORNÝ
: tuto funkci lze zvolit
pouze pro bavlnu a syntetické, lehce
nebo normálně zašpiněné prádlo, s prací
teplotou 40 °C nebo vyšší. Doba praní
bude delší a prací teplota nižší.
• RYCHLÝ
: velmi krátký program pro
málo špinavé prádlo, které bylo použito
nebo nošeno pouze krátce.
Tato funkce není k dispozici u
programu pro vlnu a ruční praní.
Max. náplň pro bavlnu: 2,5 kg.
Max. náplň pro syntetické a
jemné prádlo: 1 kg.
CS
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
12
12 electrolux Použití
Doba praní bude kratší podle druhu tkaniny
a zvolené teploty, jak je ukázáno v tabulce.
Normální
Rychlý
Bavlna tepl.
95°
60°
40°
30°
Syntetika
60°
40°
30°
Jemné
40°
30°
min.
min.
140
120
115
100
90
60
40
35
90
80
75
50
40
20
65
60
35
30
Zvolte Extra máchání
Zvolený program spustíte stiskem tlačítka
Start/Pauza; příslušná zelená kontrolka
přestane blikat.
Kontrolky “Praní”
a “Dvířka”
se
rozsvítí na znamení, že je spotřebič v
provozu a dvířka zablokována před
otevřením.
Přerušení probíhajícího programu se
provádí stisknutím tlačítka Start/Pauza:
příslušná zelená kontrolka začne blikat.
K opětovnému spuštění programu v
okamžiku přerušení stiskněte opět tlačítko
Start/Pauza.
Pokud jste zvolili odložení startu, pračka
zahájí odpočítávání zbylé doby.
Při nesprávně vybrané funkci 3x
přerušovaně zabliká kontrolka Start/Pauza.
Volba Odloženého startu
2h
Tuto funkci lze zvolit u všech programů
kromě vlny a ručního praní. Pračka přidá
několik přídavných máchání.
Tato funkce se doporučuje hlavně pro
osoby alergické na prací prostředky a v
oblastech s měkkou vodou.
Zvolte funkci Start/Pauza
4h
8h
Před spuštěním programu, pokud chcete
odložit start, stiskněte opakovaně tlačítko
Odložený start, k volbě požadovaného
odkladu. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
Tato funkce umožňuje odložit spuštění
pracího programu o 2, 4 a 8 hodin.
Tuto funkci musíte zvolit po nastavení
programu a před stisknutím tlačítka
Start/Pauza.
Zrušit Odložení startu je možné kdykoliv
před stisknutím tlačítka Start/Pauza.
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
13
Použití electrolux 13
Pokud jste již stiskli tlačítko Start/Pauza a
přejete si zrušit odložení, postupujte takto:
• uveďte pračku do stavu Pauzy stisknutím
tlačítka Start/Pauza;
• stiskněte tlačítko Odložený start hned,
jakmile zhasne příslušná kontrolka
Odloženého startu;
• stiskněte opět tlačítko Start/Pauza,
abyste znovu spustili program.
Důležité upozornění!
• Zvolenou dobu odložení lze změnit jen
po opětovné volbě pracího programu.
• Dvířka budou uzamčena po celou dobu
trvání Odloženého startu. Jestliže
potřebujete dvířka otevřít, musíte nejprve
nastavit pračku do stavu Pauzy
stisknutím tlačítka Start/Pauza a vyčkat
dvě minuty. Po zavření dvířek stiskněte
opět tlačítko Start/Pauza.
Program Odložený start nesmí být zvolen u
programů Vypouštění
.
Displej průběhu programu
Kontrolka Dvířka
upozorní, kdy mohou
být dvířka otevřena:
• svítí: dvířka nemohou být otevřena.
Pračka je v provozu.
• nesvítí: dvířka je možné otevřít.
Prací program je u konce.
• bliká: dvířka se otevírají.
Po skončení programu se rozsvítí kontrolka
Konec
.
Změna funkce nebo probíhajícího
programu
Každou fázi je možné změnit ještě před
jejím provedením programem. Než budete
cokoliv měnit, zastavte pračku stisknutím
tlačítka Start/Pauza.
Změna probíhajícího programu je možná
pouze jeho resetováním. Otočte
programovým voličem do polohy “O” a
potom na nově zvolenou funkci. Voda z
pracího bubnu se nevypustí. Spusťte nový
program opětovným stisknutím tlačítka
Start/Pauza.
Přerušení programu
Přerušení probíhajícího programu se
provádí stisknutím tlačítka Start/Pauza,
příslušná kontrolka začne blikat. Stiskněte
stejné tlačítko k restartování programu.
Po zvolení požadovaného programu,
uveďte pračku do činnosti zatlačením
tohoto tlačítka; zvolením programu Praní
se rozsvítí příslušné kontrolky.
Jestliže kontrolka praní svítí, znamená to,
že pračka provádí prací cyklus.
Zrušení programu
Otočte voličem programu na “O”, abyste
zrušili právě probíhající program. Nyní
můžete zvolit nový program.
CS
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
14 electrolux Použití
Otevření dvířek po spuštění programu
Nejprve nastavte pračku do stavu pauzy
stisknutím tlačítka Start/Pauza.
Jestliže kontrolka Dvířka
bliká a po
dvou minutách zhasne, můžete dvířka
otevřít.
Jestliže kontrolka Dvířka
nezhasne,
znamená to, že pračka už hřeje a hladina
vody je nad spodním okrajem dvířek, nebo
se otáčí buben.
V takovém případě se dvířka nemohou
otevřít.
Jestliže se dvířka nemohou otevřít, ale vy
to potřebujete, vypněte pračku otočením
programového voliče na “O”. Asi po 3
minutách můžete dvířka otevřít (dávejte
pozor na hladinu vody a na teplotu!).
Na konci programu
Pračka se automaticky zastaví.
Pokud jste zvolili funkci Zastavení
máchání
nebo Noční provoz
,
kontrolky fází Konec
a Dvířka
svítí, Start/Pauza zhasne a dvířka
zůstavají zablokovaná na znamení, že se
musí nejprve vypustit voda a potom dvířka
otevřít.
Kroky nutné k vypuštění vody jsou
popsány u funkce Noční provoz.
Pračka se vypne otočením programového
voliče na “O”. Vyjměte prádlo z bubnu a
pozorně zkontrolujte, zda buben zůstal
prázdný.
Nepřejete-li si vyprat další prádlo, zavřete
přívod vody. Nechte dveře pootevřené,
abyste zabránili vzniku plísní a
nepříjemných pachů.
Pagina
14
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
15
Rady pro praní electrolux 15
Rady pro praní
Třídění prádla
Sledujte symboly s kódy pro praní na každé
visačce oděvu a dodržujte pokyny výrobce
pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé,
barevné, syntetické, jemné prádlo, vlna.
Teploty
pro normálně zašpiněné bílé
bavlněné a lněné prádlo (např.
95°
utěrky, ručníky, ubrusy,
prostěradla...).
pro normálně zašpiněné,
barevně stálé oděvy (např.
košile, noční prádlo, pyžama...)
50°/60° ze lněných, bavlněných nebo
syntetických tkanin a pro lehce
zašpiněné bílé bavlněné prádlo
(např. spodní prádlo).
pro choulostivé kousky prádla
(např. síťové záclony), smíšené
prádlo včetně syntetických
30°-40°
vláken a vlny se značkou “čistá
střižní vlna, možno prát v
pračce, nesráží se”.
Před vložením prádla
Nikdy neperte bílé a barevné prádlo
společně. Bílé prádlo by při takovém praní
ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu,
a proto by se poprvé mělo prát samostatně.
Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné
kovové předměty (např. sponky do
vlasů, špendlíky zavírací i obyčejné
apod.)
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy,
zapněte háčky a patenty. Utáhněte všechny
pásky nebo dlouhé pásy.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před
praním speciálním čistidlem nebo čisticí
pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí.
Odstraňte háčky, nebo je vložte do
nějakého uzavřeného pytlíku nebo síťky.
Maximální náplň prádla
Doporučené náplně jsou vyznačeny v
tabulce programů.
Obecné zásady:
Bavlna, len: plný buben, ale ne
napěchovaný;
Syntetika: buben plný pouze do poloviny;
Jemné prádlo a vlna: buben plný do
jedné třetiny.
Praní s maximální náplní prádla v bubnu
umožňuje nejefektivnější využití vody a
energie.
U silně zašpiněného prádla snižte množství
náplně na polovinu.
Váha prádla
Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:
koupací plášť
ubrousek
povlak na přikrývku
prostěradlo
povlak polštáře
ubrus
osuška
utěrka
noční prádlo
dámské kalhotky
pánská pracovní košile
pánská košile
pánské pyžamo
blůza
pánské spodky
1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
100 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g
Odstraňování skvrn
Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou
a pracím prostředkem. Doporučuje se proto
odstraňovat je již před praním.
Krev: Čerstvé skvrny odstraňujte studenou
vodou. Zaschlé skvrny nechte přes noc
namočené ve speciálním pracím přípravku a
pak je odstraňte ručně vodou a mýdlem.
CS
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
16
16 electrolux Rady pro praní
Olejové barvy: navlhčete benzinovým
čističem skvrn, položte kus na měkkou látku
a skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete
terpentýnem a položte kus na měkkou
látku. Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku
bavlněné látky.
Rez: použijte kyselinu šťavelovou
rozpuštěnou v horké vodě, nebo
odstraňovač rzi používaný za studena. U
starých rezavých skvrn si počínejte opatrně,
protože celulózová struktura bude již
poškozená a tkanina by se mohla
proděravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím
prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé a
stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím
prostředkem (jen bílé a stálobarevné
prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel:
navlhčete acetonem (*), položte kus na
měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v
předchozím případě a pak skvrny ošetřete
metylalkoholem. Z bílého prádla zbytky
odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím
prostředkem, vymáchejte a ošetřete
kyselinou octovou nebo citrónovou a
vymáchejte. Zbylé stopy odstraňte pomocí
bělícího prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete
tkaninu nejprve acetonem (*), pak kyselinou
octovou; zbylé stopy na bílém prádle
ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně
vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete
odstraňovačem skvrn, metylalkoholovým
nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým
čisticím prostředkem.
(*) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte.
Prací prostředky a přísady
Dobré výsledky praní závisí také na volbě
pracího prostředku a použití správného
množství, aby nedocházelo k plýtvání a
poškozování životního prostředí. Ačkoli jsou
prací prostředky biologicky odbouratelné,
obsahují látky, které ve velkých množstvích
mohou změnit jemnou rovnováhu existující v
přírodě.
Volba pracího prostředku závisí na druhu
tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná apod.),
barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat všechny
běžně dostupné prací prostředky, určené
pro automatické pračky:
• práškové prostředky pro všechny druhy
tkanin,
• práškové prostředky pro jemné tkaniny
(max. 60°C) a vlnu,
• tekuté prostředky, přednostně pro prací
programy s nízkou prací teplotou (max.
60°C), pro všechny druhy tkanin nebo
speciální prostředky pouze pro vlnu.
Prací prostředek a jakékoli přísady se musí
před spuštěním pracího programu dávkovat
do příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete koncentrovaný práškový
nebo tekutý prací prostředek, musíte zvolit
program bez předpírky.
Pračka obsahuje systém recirkulace, který
umožňuje optimální využití koncentrovaného
pracího prostředku.
Tekutý prací prostředek nadávkujte do
komory zásuvky dávkovače označené
až těsně před spuštěním programu.
Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se
musí nalít do oddílu označeného
před
spuštěním pracího programu.
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
17
Rady pro praní electrolux 17
Dodržujte doporučení výrobce ohledně
množství použitého pracího prostředku a
nepřekračujte značku MAX na zásuvce
dávkovače pracího prostředku.
Množství použitého pracího prostředku
Druh a množství pracího prostředku bude
záviset na druhu tkaniny, množství prádla,
stupni zašpinění a tvrdosti použité vody.
Tvrdost vody se označuje tzv. stupni
tvrdosti. Tvrdost vody ve své domácnosti
zjistíte u místního vodárenského podniku,
nebo na místním úřadě.
Dodržujte pokyny výrobce k množství
použitého prostředku.
Menší množství pracího prostředku použijte
tehdy, když:
• perete malé množství prádla,
• prádlo je lehce zašpiněné,
• při praní se tvoří velké množství pěny.
Stupně tvrdosti vody
30 stupňů
Charakteristika německé francouzské
veň
°T.H.
°dH
Úro-
1
2
3
4
měkká
střední
tvrdá
velmi tvrdá
0-7
8-14
15-21
> 21
0-15
16-25
26-37
> 37
CS
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
18 electrolux Mezinárodní symbol kódu pro praní
18
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:18
Pagina
19
Prací programy electrolux 19
Prací programy
Program/
Teplota
Druh prádla
Funkce
Popis programu
Bavlna 95°
Bílá bavlna (velmi špinavé
Krátké odstředění
bavlněné prádlo): např.
,
,
prostěradla, ubrusy, lněné
prádlo.
Hlavní praní při 95°C
3 máchání
dlouhé odstředění
Bavlna 60°
Bílá a stálobarevná
bavlna (normálně
zašpiněná bavlna):
pracovní oděvy,
prostěradla, lněné prádlo,
spodní prádlo, ručníky.
Hlavní praní při 60 °C
3 máchání
dlouhé odstředění
Bavlna
40°-30°
Syntetické
60°-50°-40°-30°
Nestálobarevná bavlna
lehce znečištěné např.
košile, blůzy, spodní
prádlo.
Syntetické nebo smíšené
tkaniny, spodní prádlo,
barevné prádlo,
nemačkavé košile, blůzy.
Krátké odstředění
,
,
Krátké odstředění
(*)
,
,
Krátké odstředění
(*)
,
,
Hlavní praní při 60°-50°40°-30°C
3 máchání
krátké odstředění
Krátké odstředění (pouze
pro model EWF8040W) Hlavní praní při 40°-30°C
3 máchání
krátké odstředění
,
,
Jemné
40°-30°
Jemné prádlo,např.
záclony.
Vlna
40°-30°
Speciálně testovaný
program pro vlněné prádlo
nesoucí značku “čistá
Krátké odstředění
střižní vlna, nesrážlivá,
možno prát v pračce”.
(*) s prací teplotou 40°C nebo vyšší.
Hlavní praní při 40°-30°C
3 máchání,
dlouhé odstředění
Hlavní praní při 40°-30°C
3 máchání
krátké odstředění
CS
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
20
20 electrolux Prací programy
Prací programy
Program/
Teplota
Druh prádla
Funkce
Ruční praní
40°-30°Studená
Speciální program pro
ručně prané tkaniny
40°
Snadné
žehlení
Max náplň 1 kg.
Syntetické prádlo
vyžadující jemné praní a
odstředění.
Máchání
Samostatné odstředění
pro bavlnu.
Čerpání
Používá se pro odčerpání
vody z posledního
máchání v případě použití
funkce Zastavení máchání
nebo funkce Noční provoz.
Odstředění
Samostatné odstředění
pro bavlnu.
Šetrné
odstředění
Samostatné krátké
odstředění pro syntetické,
jemné, vlněné a ručně
prané prádlo.
Maximální náplň:
Bavlna..................................................5
Syntetika..............................................2
Jemné prádlo ......................................2
Vlna a ruční praní ................................1
Krátké odstředění
Krátké odstředění
Krátké odstředění
Hlavní praní při 40°-30°Studená
3 máchání
krátké odstředění
Hlavní praní při 40°
4 máchání
krátké odstředění
3 máchání
dlouhé odstředění
Čerpání vody
Krátké odstředění
kg
kg
kg
kg
Popis programu
Čerpání a dlouhé
odstředění
Krátké odstředění (pouze Vypouštění a krátké
pro model EWF8040W) odstředění
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
21
Informace o programu electrolux 21
Informace o programu
CS
Prací program pro praní vlněných oděvů v pračce
Vlna a
ruční praní
Snadné
žehlení
Máchání
Čerpání
Odstředění
stejně jako pro
ruční praní vlny a jemných látek se symbolem péče “ruční praní”
.
Prací cyklus pro vlnu u této pračky schválil Woolmark pro praní vlněných
oděvů určených pro praní v pračce za podmínky, že tyto oděvy se budou
prát podle pokynů uvedených na visačce a pokynů výrobce této pračky.
M9604.
Jestliže zvolíte tento program, prádlo se vypere a odstředí šetrným
způsobem, aby se nezmačkalo. Tímto způsobem je pak žehlení
jednodušší. Pračka navíc provede přídavná máchání.
Maximální rychlost otáčení se automaticky snižuje na 900 otáček/min.
S tímto programem je možné vymáchat a odstředit bavlněné a lněné
oblečení vyprané ručně.
Pračka provede 3 máchání a závěrečné odstředění s maximální
rychlostí.
Rychlost odstředění může být zkrácena stisknutím tlačítka
.
Používá se pro odčerpání vody z posledního máchání v případě použití
funkce Zastavení máchání
nebo funkce Noční provoz
.
Nejprve otočte programovým voličem do polohy “O”potom vyberte
program
, Čerpání a stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Samostatné odstředění pro ručně prané prádlo a po programech
Zastavení máchání
a Noční provoz
. Před zvolením tohoto
programu je nutné pootočit programový volič do polohy O.. Můžete zvolit
rychlost odstředění prostřednictvím příslušného tlačítka podle typu
prádla, které má být odstředěno.
Šetrné
odstředění
Samostatné krátké odstředění při 700 ot/min. pro ručně prané prádlo.
Použijte pro syntetické, choulostivé, vlněné/ručně prané, hedvábné
prádlo.
O = Zrušení/VYP
Vynulování programu a vypnutí pračky zajistíte otočením programového
voliče na “O”. Nyní můžete zvolit nový program.
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
22
22 electrolux Čištění a údržba
Čištění a údržba
Před každou údržbou nebo čištěním musíte
pračku ODPOJIT od zdroje elektrického
napájení.
Čištění zásuvky dávkovače pracích
prostředků
Zásuvka dávkovače na prací prostředek a
přísady musí být pravidelně čištěna.
Vyjměte zásuvku stisknutím páčky směrem
dolů a vytažením. Propláchněte ji pod
kohoutkem a odstraňte stopy
nahromaděného prášku.
Odvápnění
Běžně používaná voda obsahuje vápenec.
Je užitečné pravidelně používat v pračce
změkčovač vody v prášku. Tento postup
provádějte samostatně, nikoliv při praní, a
dodržujte pokyny výrobce ohledně
změkčovacího prášku. Tím se zabrání
ukládání vodního kamene.
Po každém vyprání
Nechte dvířka na chvíli otevřená. To
pomůže zabránit vlhkosti a vytváření
zápachu uvnitř v pračce. Otevřením dvířek
po praní se také chrání dveřní těsnění.
C0072
Aby čištění bylo snazší, lze vrchní díl komor
na přísady vyjmout.
Údržbové praní
Při nízkých pracích teplotách se uvnitř
bubnu mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně
údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
• V bubnu nesmí být prádlo.
• Zvolte prací program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou.
• Použijte normální dávku pracího
prostředku s biologickými vlastnostmi.
Čištění vnějších ploch
Venkovní plochy pračky umývejte pouze
vodou a mýdlem a poté důkladně vysušte.
C0073
Čištění prostoru pro zásuvku na prací
prostředek
Po vyjmutí zásuvky použijte malý kartáček
na čištění komor tak, aby všechny
usazeniny pracího prášku byly odstraněny z
vrchních i spodních částí.
Vraťte zásuvku na místo a nechte
proběhnout program máchání bez prádla v
bubnu.
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
23
23 electrolux Čištění a údržba
CS
P0038
Čištění čerpadla
P1115
• Otáčením vyjměte všechny předměty z
oběžného kola čerpadla.
Vypouštěcí čerpadlo musí být
zkontrolováno, jestliže
• pračka nevypouští vodu a/nebo
neodstřeďuje,
• pračka je během vypouštění vody
neobvykle hlučná, což je způsobeno
předměty, jako jsou zavírací špendlíky,
mince apod., které blokují čerpadlo.
Postupujte následovně:
• Spotřebič odpojte od sítě.
• Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda
ochladí.
• Otevřete dvířka čerpadla.
• Nasaďte uzávěr na nouzovou vypouštěcí
hadičku a vraťte na původní místo.
P1117
P1114
• Umístěte pod čerpadlo nádobu na vodu,
která vyteče z pračky.
• Vytáhněte nouzovou vypouštěcí hadičku,
vložte ji do nádoby a odšroubujte uzávěr.
• Když voda přestane vytékat, odšroubujte
kryt čerpadla a čerpadlo vyjměte.
Připravte si hadřík na utírání vody, která
by mohla vytéct při odmontování krytu.
• Kryt čerpadla úplně zašroubujte.
• Zavřete dvířka čerpadla.
Varování!
Jestliže je pračka v provozu, může být v
závislosti na vybraném programu v čerpadle
horká voda.
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
24
24 electrolux Čištění a údržba
Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během
pracího cyklu, vždy čekejte, dokud pračka
neskončí cyklus a je prázdná. Jestliže
nasazujete kryt, ujistěte se, že je bezpečně
utaženo tak, aby se nemohlo uvolnit, a malé
děti ho nemohly odšroubovat.
Čištění filtru přívodní hadice
Jestliže je voda příliš tvrdá, nebo obsahuje
stopy vápence, může se filtr přívodní hadice
zanést.
Proto je dobré ho čas od času vyčistit.
Zavřete vodovodní kohoutek. Odšroubujte
přívodní hadici od kohoutu. Vyčistěte filtr
tvrdým kartáčkem. Přívodní hadici opět
upevněte.
P1090
Nebezpečí zamrznutí
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod
bodem mrazu, je třeba provést určitá
opatření.
• Zavřete vodovodní kohoutek.
• Odšroubujte přívodní hadici.
• Vložte konec nouzové vypouštěcí hadičky
a konec přívodní hadice do nádoby
umístěné na podlaze a nechte vytéct
vodu z pračky.
• Přívodní hadici přišroubujte opět ke
kohoutu a nouzovou vypouštěcí hadičku
vraťte po nasazení uzávěru zpět na její
místo.
• Když budete chtít pračku znovu uvést do
provozu, zkontrolujte, jestli teplota
prostředí dosahuje 0 °C.
Důležité upozornění!
Pokaždé, když vypustíte vodu z pračky
pomocí nouzové vypouštěcí hadice, musíte
opět nalít asi 2 l vody do komory pro prací
prostředek k hlavnímu praní a zapnout
vypouštěcí program. Tím se aktivuje Eco
VENTIL, který zabrání tomu, aby při
následujícím praní část pracího prostředku
zůstala v pračce nevyužitá.
Nouzové vypouštění
Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji
následujícím postupem:
• vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
• zavřete vodovodní kohoutek;
• podle potřeby počkejte, až se voda
ochladí;
• otevřete dvířka;
• umístěte na podlahu nádobu a vložte do
ní konec nouzové vypouštěcí hadičky.
Sejměte uzávěr hadičky. Voda vyteče
sama do nádoby. Když je nádoba plná,
uzávěr opět zašroubujte. Nádobu vylijte.
Opakujte postup, dokud voda vytéká;
• je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle
dříve uvedených pokynů.
• vraťte nouzovou vypouštěcí hadici na
místo poté, co jste ji připojili;
• zašroubujte kryt čerpadla a zavřete
dvířka.
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
25
Spotřebič nefunguje electrolux 25
Spotřebič nefunguje
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním údržby nebo přehlédnutím a můžete
je snadno odstranit sami bez volání do servisu. Před zavoláním do servisního střediska
proveďte nejprve dále uvedené kontroly.
Je možné, že během provozu spotřebiče bliká kontrolka Start/Pauza a signalizuje, že
pračka nefunguje.
Jakmile se problém odstraní, stiskněte tlačítko “Start/Pauza”, aby program mohl
pokračovat. Pokud potíže přetrvávají i po provedení kontrol, zavolejte do místního
servisního střediska.
Chybná funkce
Pračka nezačne prát:
Možná příčina
Řešení
Dvířka pračky nejsou
správně zavřená. (červená
kontrolka začne blikat).
● Zástrčka není řádně
zasunuta do síťové
zásuvky.
● V zásuvce není proud.
●
Zavřete dobře dvířka.
●
Zasuňte zástrčku do síťové
zásuvky.
Vodovodní kohoutek je
zavřený. (červená kontrolka
Start/Pauza bliká)
● Přívodní hadice je zmáčknutá
nebo zkroucená. (červená
kontrolka Start/Pauza bliká)
● Flitr v přívodní hadici je
zanesený. (červená kontrolka
Start/Pauza bliká)
● Dvířka nejsou správně
zavřena. (červená kontrolka
Start/Pauza bliká)
●
Otevřete vodovodní
kohoutek.
●
Zkontrolujte připojení
přívodní hadice.
●
Vyčistěte filtr v přívodní
hadici.
●
Zavřete dobře dvířka.
Konec vypouštěcí hadice je
příliš nízko.
●
Viz příslušný odstavec v
části “Vypouštění vody”.
●
Zkontrolujte elektrickou
instalaci ve své
domácnosti.
● Vyměňte pojistku.
● Je spálená pojistka.
● Otočte programovým
● Programový volič není
správně nastaven a tlačítko voličem a stiskněte opět
tlačítko Start/Pauza.
Start/Pauza nebylo
stisknuto.
● Přejete-li si vyprat hned,
● Zvolili jste odložený start.
zrušte odložený start.
Pračka se neplní vodou:
Pračka napustí vodu a hned
ji vypustí:
●
●
●
CS
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
26
26 electrolux Spotřebič nefunguje
Chybná funkce
Pračka nevypouští vodu
a/nebo neodstřeďuje:
Na podlaze je voda:
Špatné prací výsledky:
Dvířka nejdou otevřít.
Možné příčiny
Řešení
Hadice je přiskřípnutá nebo
přehnutá. (červená kontrolka
Start/Pauza bliká)
● Došlo k ucpání vypouštěcího
čerpadla. (červená kontrolka
Start/Pauza bliká)
● Byla zvolena funkce
nebo
.
● Prádlo uvnitř pračky je
nesprávně rozloženo.
●
Zkontrolujte připojení
vypouštěcí hadice.
●
Vyčistěte vypouštěcí čerpadlo.
●
Vypněte funkci
●
Rozložte znovu prádlo.
Bylo použito nadměrné
množství anebo nevhodný
prací prostředek (dochází k
nadměrné tvorbě pěny).
● Zkontrolujte, zda se
nevyskytují netěsnosti ve
spojkách přívodních hadic. V
některých případech není únik
vody z hadice bezprostředně
viditelný; zkontrolujte proto,
zda není vlhká.
● Vypouštěcí hadice je
poškozená.
● Uzávěr nouzové vypouštěcí
hadičky nebyl po vyčištění
čerpadla správně nasazen.
●
Snižte množství pracího
prostředku, nebo použijte jiný.
●
Zkontrolujte připojení přívodní
hadice.
●
Vyměňte za nový.
●
Nasaďte uzávěr na nouzovou
vypouštěcí hadičku a vraťte na
původní místo.
Přidali jste málo pracího
prostředku, nebo nevhodný
prostředek.
● Odolné skvrny nebyly před
praním nijak ošetřeny.
● Nezvolili jste správnou teplotu.
●
Zvyšte množství pracího
prostředku, nebo použijte jiný.
●
●
●
nebo
.
●
Nadměrné množství prádla.
K odstranění odolných skvrn
používejte čisticí prostředky.
● Zkontrolujte, zda jste zvolili
správnou teplotu.
● Dejte do bubnu méně prádla.
●
Program ještě běží.
●
Zablokování dvířek není
uvolněno.
● V bubnu je voda.
●
●
Počkejte na konec pracího
cyklu.
● Počkejte asi 2 minuty.
●
Zvolte čerpání nebo odstředění
k vypuštění vody.
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
27
Spotřebič nefunguje electrolux 27
Chybná funkce
Pračka vibruje nebo je
hlučná:
Možné příčiny
Nebyly odstraněny přepravní
šrouby a obaly.
● Neseřídili jste nožičky.
●
Prádlo uvnitř pračky je
nesprávně rozloženo.
● V pračce může být příliš málo
prádla.
●
K zahájení odstředění
dochází později nebo
vůbec:
●
Elektronické zařízení na
kontrolu stability přerušilo
odstředění, protože prádlo
není v bubnu rovnoměrně
rozloženo. Otáčením bubnu v
opačném směru se systém
snaží o lepší rozložení prádla.
Může se o to pokusit
několikrát, než nerovnováha
zmizí a může se dokončit
normální odstředění. V
případě, že ani po uplynutí 10
minut není prádlo rovnoměrně
rozloženo v bubnu, pračka
prádlo neodstředí. V tomto
případě rozložte prádlo ručně
a znovu zvolte program
odstředění.
Pračka vydává zvláštní zvuk
●
Pračka je vybavena typem
motoru, který vydává ve
srovnání s tradičními motory
nezvyklý zvuk. Nový motor
zajišťuje měkčí začátek a
rovnoměrnější rozdělení prádla
v bubnu při odstředění, a také
zvýšenou stabilitu pračky.
V bubnu není vidět žádnou
vodu.
●
Spotřebiče s moderní
technologií fungují velmi
úsporně s menší spotřebou
vody při zachování stejného
výkonu.
Řešení
Zkontrolujte správnou instalaci
spotřebiče.
● Zkontrolujte správnou regulaci
výšky spotřebiče.
● Rozložte znovu prádlo.
●
●
Vložte více prádla.
●
Rozložte znovu prádlo.
CS
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
28 electrolux Spotřebič nefunguje
Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit,
kontaktujte naše servisní středisko. Dříve
než budete telefonovat do servisu,
poznamenejte si model, sériové číslo a
datum zakoupení pračky; servisní středisko
se na tyto údaje bude dotazovat.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.
Ser
. No
.....
. .....
....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
Ser. No. .........
Pagina
28
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
29
technické údaje electrolux 29
Technické údaje
Rozměry
Šířka
60 cm
Výška
85 cm
Hloubka
63 cm
Napětí elektrické sítě Celkový výkon - Pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny
na typovém štítku na vnitřním okraji dveří pračky.
Tlak přívodu vody
Minimální
0,05 MPa
Maximální
0,8 MPa
Maximální zatížení
Bavlna
Syntetika
Jemné prádlo
Vlna a ruční praní
Rychlost odstřeďování
Maximální
Hlučnost:
Máchání
Odstřeďování
5
2
2
1
kg
kg
kg
kg
0800 ot/min (EWF 8040 W)
1000 ot/min (EWF 10040 W)
1200 ot/min (EWF 12040 W)
EWF8040W EWF10040W EWF12040W
62 dB(A) 60 dB(A) 60 dB(A)
71 dB(A) 73 dB(A) 75 dB(A)
CS
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
30
30 electrolux Údaje o spotřebě
Údaje o spotřebě
Program
Délka
programu
(v minutách)
Spotřeba
energie
(v kWh)
Spotřeba
vody
(v litrech)
135
2,2
58
130
0,85
49
Bavlna 60°
115
1,2
54
Syntetické 60°
85
0,75
45
Jemné 40°
65
0,5
57
Vlna 40°
55
0,4
53
Ruční praní 40°
55
0,4
53
Snadné žehlení 40°
90
0,4
73
Máchání
45
0,07
42
Čerpání
2
-
-
Odstředění
10
-
-
Šetrné odstředění
5
-
-
Bavlna 95°
Bavlna 60°+
(*)
(*)Bavlna 60°C se zvolenou funkcí Eco
je výchozí program pro údaje
energetického štítku podle směrnice
EHS 92/75.
Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce
jsou čistě orientační, protože se mohou lišit
podle množství a druhu prádla, teploty
přiváděné vody a teploty prostředí. Údaje se
vztahují k nejvyšší teplotě každého pracího
programu.
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
31
Instalace electrolux 31
Instalace
Vybalení
A
CS
Před použitím spotřebiče je nutné odstranit
všechny přepravní šrouby a obaly.
Doporučujeme uschovat si všechny
ochranné přepravní prvky, abyste je mohli
použít při případné další dopravě
spotřebiče.
HEC0002S
4. S použitím klíče odšroubujte a odstraňte
dva velké zadní dolní šrouby B a šest
malých šroubků C.
1. Po úplném odstranění obalů položte
pračku opatrně na zadní stranu, abyste
mohli odstranit polystyrenový podstavec,
na kterém je spotřebič uložen.
C
HEC0003S
C
B
B
5. Odstraňte konzoli D a utáhněte šest
malých šroubků C.
HEC0008
2. Odstraňte elektrický přívodní kabel a
vypouštěcí hadici z držáků na zadní
straně pračky.
D
HEC0011S
HEC0001
C
3. S použitím klíče odšroubujte a odstraňte
střední dolní zadní šroub A. Vytáhněte
příslušnou plastovou rozpěrku.
HEC0014
C
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
32
32 electrolux Instalace
6. Otevřete dvířka, vytáhněte přívodní hadici
z bubnu a odstraňte polystyrenový blok,
přilepený k těsnění dvířek lepicí páskou.
Přesné vyrovnání zabraňuje vibracím, hluku
a pohybu pračky během provozu. Nikdy
nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy
podkládáním pračky kartónem, dřevem a
podobnými materiály.
HEC0010
7. Do malého horního otvoru a dvou
širokých otvorů vložte odpovídající
plastové krytky, které jsou uložené v
sáčku s návodem k použití.
HEC007S
Přívod vody
Přívodní hadice se dodává spolu se
zařízením a najdete ji v bubnu pračky. Pro
přívod vody nepoužívejte hadice z
předchozího spotřebiče.
1. Otevřete dvířka a vytáhněte přívodní
hadici.
2. Zapojte hadici k pračce s použitím
úhlového spoje.
HEC0005
Umístění
Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem
spotřebiče není znemožněno koberci,
rohožemi apod. Zkontrolujte, zda se
spotřebič nedotýká stěn nebo jiného
kuchyňského nábytku. Vyrovnejte pračku
zvýšením nebo snížením nožiček. Nožičku
lze seřídit utažením, protože je vybavena
samosvornou matkou, ale pračka MUSÍ být
vyrovnaná a stabilní.
Podle potřeby zkontrolujte správné
vyrovnání pomocí vodováhy.
Nezbytné úpravy můžete provádět pomocí
klíče.
Neumisťujte přívodní hadici směrem
dolů. Zahněte hadici doleva nebo
doprava podle polohy vodovodního
kohoutku.
HEC0006
3. Nasaďte správně hadici utažením
pojistné matice.
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
33
Instalace electrolux 33
Po umístění přívodní hadice se ujistěte,
že jste dotáhli matici, abyste neunikala
voda.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku s
3/4” závitem. Vždy použijte hadici
dodávanou s pračkou. Přívodní hadici
nelze nastavovat. Jestliže je příliš krátká
a nechcete přemístit kohoutek, musíte
koupit delší hadici, která je speciálně
určená pro tento účel.
CS
P0022
Odbočkou v odpadu umyvadla. Tato
odbočka se musí nacházet nad sifonem tak,
aby byl oblouk hadice vzdálený minimálně
60 cm od podlahy.
P1088
Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je
příliš krátká a nechcete přemístit kohoutek,
musíte koupit novou delší hadici, která je
speciálně určená pro tento účel.
Do odpadního potrubí, které se nachází
ve výšce minimálně 60 cm a maximálně
90 cm od podlahy. Konec vypouštěcí hadice
musí být stále větraný, tj. vnitřní průměr
odpadního potrubí musí byt širší než vnější
průměr vypouštěcí hadice.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikde
zmáčknutá ani zkroucená.
Vypouštění
Vypouštěcí hadici můžete umístit třemi
různými způsoby:
Zaháknutím umělohmotného kolena
dodávaného s pračkou za okraj
umyvadla. Důležité je, aby koleno se
zahnutou částí hadice nemohlo při
vypouštění sklouznout z umyvadla.
Upevněte ho proto šňůrkou ke kohoutku
nebo k háčku na zdi.
P1118
Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici
prodloužit na maximálně 4 metry. Přídavnou
vypouštěcí hadici a spojovací prvky můžete
získat v místním servisním středisku.
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
34 electrolux Instalace
Elektrické připojení
Spotřebič je určen pro jednofázové napětí
220-230 V a 50 Hz.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod
unese maximální zatížení pračky (2,2 kW) i
případné další současně zapnuté domácí
elektrospotřebiče.
Pračku zapojte na uzemněnou zásuvku.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za
možné poškození zdraví a za škody na
majetku k nimž došlo v důsledku
nedodržení výše uvedených pokynů.
Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní
kabel, musí být výměna provedena naším
servisním střediskem.
Přívodní kabel musí zůstat přístupný i po
instalaci spotřebiče.
Pagina
34
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
35
Poznámky k ochraně životního prostředí electrolux 35
Poznámky k ochraně
životního prostředí
Rady pro ochranu životního prostředí
Obalové materiály
Abyste ušetřili vodu i energii a přispěli k
ochraně životního prostředí, doporučujeme
dodržet následující rady:
>PE < = polyetylen
• Normálně zašpiněné prádlo můžete prát
bez předpírky, ušetříte tak prací
prostředek, vodu i čas (a ochráníte tak i
životní prostředí).
>PS < = polystyren
• Praní je úspornější při plné náplni prádla.
>PP < = polypropylen
• Vhodným předběžným ošetřením můžete
před praním odstranit skvrny a zašpiněná
místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší
teplotě.
Materiály označené symbolem
recyklovatelné.
jsou
Tyto materiály musí být vhozeny do
příslušných kontejnerů, aby mohlo dojít k
jejich druhotnému využití.
Starý spotřebič
K likvidaci starého spotřebiče využijte
schválených likvidačních sběren.
Neznečišťuje svoji zem!
Symbol
na výrobku nebo jeho obalu
znamená, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do
sběrného místa pro recyklaci elektrického a
elektronického zařízení. Zajištěním správné
likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
případným negativním důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci
tohoto výrobku zjistíte u příslušného
místního úřadu, služby pro likvidaci
domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
• Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti
vody, množství praného prádla a stupně
zašpinění.
CS
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
36
36 electrolux Záruční podmínky
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních
podmínek je poskytována pouze
kupujícímu spotřebiteli (dále také jen
"Kupující") a jen na výrobek sloužící k
běžnému používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu
spotřebiteli Záruku v trvání dvaceti čtyř
měsíců, a to od data převzetí
prodaného výrobku Kupujícím. Kupující
má v rámci Záruky právo na bezplatné,
včasné a řádné odstranění vady,
popřípadě - není-li to vzhledem k
povaze (tzn. příčině i projevu) vady
neúměrné - právo na výměnu výrobku.
Pokud není takový postup možný, je
Kupující oprávněn žádat přiměřenou
slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu
výrobku nebo odstoupení od kupní
smlouvy lze uplatnit jen při splnění
všech zákonných předpokladů, a to
pouze tehdy, nebyl-li výrobek
nadměrně opotřeben nebo poškozen.
Podmínkou pro uplatnění každého
práva ze Záruky přitom je, že:
– výrobek byl instalován a uveden do
provozu i vždy provozován v
souladu s návodem k obsluze,
– veškerě záruční nebo jiné opravy či
úpravy výrobku byly vždy prováděny
v Autorizovaném servisním
středisku,
– Kupující při reklamaci výrobku
předloží platný doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i
všechna případná další práva ze
Záruky) je kupující povinen uplatnit v
nejbližším Autorizovaném servisním
středisku. Zároveň musí
Autorizovanému servisnímu středisku
umožnit ověření existence reklamované
vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení
(popř. demontáže) výrobku, v provozní
době tohoto střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit
v příslušném Autorizovaném servisním
středisku bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do konce záruční doby,
jinak zaniká. Autorizované servisní
středisko posoudí oprávněnost
reklamace a podle povahy vady
výrobku rozhodne o způsobu opravy.
Kupující je povinen poskytnout
Autorizovanému servisnímu středisku
součinnost potřebnou k prokázání
uplatněného práva na odstranění vady,
k ověření existence reklamované vady i
k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od
řádněho uplatnění práva na odstranění
vady do provedení záruční opravy
Autorizovaným servisním střediskem,
avšak jen při splnění podmínky
uvedené v předchozím bodu. Po
provedení záruční opravy je
Autorizované servisní středisko povinno
vydat Kupujícímu čitelnou kopii
Opravního listu. Opravní list slouží k
prokazování práv Kupujícího, proto ve
vlastním zájmu před podpisem
Opravního listu zkontrolujte jeho obsah
a kopii Opravního listu pečlivě
uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada
zjištěna nebo nejde-li o záruční vadu,
za kterou odpovídá Prodávající, či
neposkytne-li Kupující Autorizovanému
servisnímu středisku shora uvedenou
součinnost, je Kupující, povinen
nahradit Prodávajícímu i
Autorizovanému servisnímu středisku
veškeré případné náklady, které jim v
souvislosti s tím vzniknou.
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
37
Záruční podmínky electrolux 37
Záruka vyplývající z těchto záručních
podmínek platí pouze na území České
republiky. Nevztahuje se na opotřebení
nebo poškození výrobku (včetně
poškození způsobeného poruchami v
elektrické síti, použitím nevhodných
náplní, nevhodnými provozními
podmínkami aj.), případný nedostatek
jakosti nebo užitné vlastnosti ( který
není závadou) ani na výrobek použitý
nad rámec běžného používáni v
domácnosti (např. k podnikatelským
účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena
práva Kupujícího, která se ke koupi
výrobku váží podle kogentních
ustanovení zvláštních právních
předpisů. Prodávající je povinen předat
Kupujícímu při prodeji výrobku a na
požádání Kupujícího poskytnout mu i
kdykoli poté aktuální seznam
Autorizovaných servisních středisek v
České republice, včetně jejich
telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a
Autorizovaných servisních střediscích
poskytnou:
– prodávající,
– Electrolux Service, a to buď na
telefonu: 261126112, nebo na
adrese ELECTROLUX s.r.o.,
Electrolux Service, Budějovická 3,
140 21 Praha 4,
– Bezplatná telefonní INFOLINKA:
800-160016.
Evropská Záruka
Na tento spotřebič se vztahuje záruka
společnosti Electrolux ve všech
zemích uvedených v zadní části
tohoto návodu během období
stanoveného v záruce spotřebiče
nebo jinak zákonem. Jestliže se
přestěhujete z jedné uvedené země
do jiné z uvedených zemí, záruka na
spotřebič bude i nadále platná za
následujících podmínek:
• Záruka na spotřebič platí ode dne
prvního zakoupení spotřebiče, které je
možné doložit předložením platného
dokladu o koupi vydaného prodejcem
spotřebiče.
• Záruka na spotřebič je platná pro
stejné období a na stejný rozsah
práce a dílů, jako platí v nové zemi
Vašeho pobytu pro tento určitý model
řady spotřebičů.
• Záruka na spotřebič je vázaná na
osobu původního kupce spotřebiče a
není přenosná na další osoby.
• Spotřebič je instalovaný a používaný
v souladu s pokyny vydanými
společností Electrolux a používá se
pouze v domácnosti, tzn. spotřebič
není využíván ke komerčním účelům.
• Spotřebič je instalovaný v souladu
se všemi příslušnými platnými
předpisy v nové zemi pobytu.
Ustanovení Evropské záruky nemají
vliv na žádná závazná práva, která se
na Vás vztahují podle zákona.
CS
132980260_16_06_CS.qxd
19/06/2006
15:19
Pagina
38
38 electrolux Středisko služeb zákazníkům
Střediska služeb zákazníkům
Potřebujete-li další pomoc, obraťte se na místního zástupce střediska služeb
zákazníkům.
www.electrolux.com
à
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
España
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz-Suisse-Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
Россия
+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www.electrolux.fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+38 51 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 44 42 581
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
www.electrolux.fi
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29,900 Alcalá de Henares Madrid
101 Oakley Road LUTON Beds LU4 9RJ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlabași caddesi no : 35 Taksim Istanbul
129090 Москва, Олимпийский проспект, 16, БЦ “Олимпик”
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising