Electrolux EWF10240W User manual

Electrolux EWF10240W User manual
Návod na používanie
Dovozca:
ELECTROLUX DOMÁCE SPOTREBIČE SK
ELECTROLUX SLOVAKIA, spol. s r.o.
Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
tel.: 02/4333 4322 (55)
Vaše otázky nám môžete zaslať na e-mailovú adresu:
[email protected]
www.electrolux.sk
EWF 10240
Keď sme vyvíjali tento výrobok, mysleli sme na vás.
Zákaznícke centrá
Vítame vás vo svete Electrolux
Ďakujeme vám, že ste sa rozhodli pre prvotriedny výrobok značky Electrolux,
ktorý vám v budúcnosti prinesie určite veľa radosti a potešenia. Cieľom Electrolux
je ponúkať široký výber kvalitných výrobkov, ktoré prinesú viac pohodlia do vášho
života. Niekoľko výrobkov je zobrazených aj na obale tohto návodu na
používanie. Nájdite si niekoľko minút, aby ste si preštudovali túto brožúrku, aby
ste mohli využívať všetky výhody, ktoré tento spotrebič ponúka. Sľubujeme vám,
že s ním budete mať vynikajúce skúsenosti, a že vás zbaví mnohých starostí.
Veľa šťastia!
34
Obsah
Bezpečnostné pokyny
5
Opis spotrebiča
7
Ochrana
prostredia
životného
Ovládací panel
8
Obaly
Používanie
9
Materiály označené symbolom
sú
recyklovateľné.
Obaly
sú
označené
nasledujúcimi
skratkami:
PE = polyetylén
PS = polystyrén
PP = polypropylén
Tieto materiály hoďte do príslušnej
zbernej nádoby, aby ich bolo možné
recyklovať a opätovne použiť.
Pokyny pre pranie
15
Medzinárodné symboly ošetrovania
17
Pracie programy
18-19
Informácie o programoch
20
Ošetrenie a čistenie
21
Keď niečo nefunguje
24
Servis
27
Záručné podmienky
27
Technické údaje
28
Spotreba
29
Inštalácia
30
Ochrana životného prostredia
33
Zákaznícke centrá
34
V nasledujúcom texte sú použité
tieto symboly:
Dôležité bezpečnostné pokyny!
Upozornenia dôležité pre vašu
osobnú bezpečnosť a pokyny, ako
predchádzať škodám na spotrebiči.
Všeobecné informácie a praktické
tipy
Tipy a pokyny pre hospodárnu a
ekologickú prevádzku spotrebiča.
Spotrebič
Tipy pre ochranu životného
prostredia
V záujme ochrany životného prostredia a
úspory vody a energie vám odporúčame
dodržiavať nasledujúce pokyny:
-
-
Starý spotrebič odovzdajte v schválenej
zberni odpadu.
-
Ochrana zdravia a životného
prostredia
-
Symbol
na výrobku alebo jeho obale
upozorňuje na to, že materiál nepatrí
k bežnému domácemu odpadu, ale ho
treba odovzdať do špeciálnej zberne
odpadu na recyklovanie elektrických alebo
elektronických
spotrebičov.
Vašou
podporou správnej likvidácie pomáhate
chrániť prostredie a zdravie vašich
blízkych. V dôsledku nesprávnej likvidácie
sa poškodzuje životné prostredie, čo
vplýva negatívne na zdravie všetkých
obyvateľov.
Ďalšie
informácie
o
recyklovaní tohto výrobku získate na
miestnom úrade, u predajcu tohto výrobku
alebo v zberni odpadu.
Normálne znečistenú bielizeň môžete
prať bez predpierania. Ušetríte tak
prací prostriedok, vodu aj čas (a
chránite tak životné prostredie).
Práčka
pracuje
najúspornejšie
s odporúčaným
maximálnym
množstvom bielizne.
Vhodným predbežným ošetrením
môžete z bielizne odstrániť škvrny a
menšie nečistoty. Bielizeň potom
môžete prať pri nižšej teplote.
Množstvo pracieho prostriedku by
malo zodpovedať tvrdosti vody,
množstvu
bielizne
a
stupňu
znečistenia.
33
Odtokovú hadicu je možné predĺžiť. Jej
dĺžka však nesmie presiahnuť 400 cm.
Vnútorný priemer predlžovacej hadice a
spojky musí byť rovnaký ako priemer
pôvodnej hadice. Predlžovaciu odtokovú
hadicu si môžete objednať v miestnom
zákazníckom centre.
Zapojenie do elektrickej siete
Spotrebič je určený na zapojenie do
elektrickej siete s jednofázovým napätím
220-230 V s frekvenciou 50 Hz.
Elektromer, poistky, inštalácia a zásuvka
musia byť dimenzované pre dané
maximálne zaťaženie spotrebiča 2,2 kW,
resp. aj prípadné ďalšie domáce
elektrospotrebiče, ktoré budú zapnuté
súčasne.
Dôležité upozornenie
Zástrčku
spotrebiča
zapojte
do
elektrickej zásuvky so správnym
uzemnením.
Výrobca
nezodpovedá
za
škody
spôsobené
nerešpektovaním
bezpečnostných pokynov.
V prípade potreby prenechajte výmenu
elektrického
prívodného
kábla
autorizovanému servisnému stredisku.
Použitá elektrická zásuvka musí byť
ľahko dostupná aj po inštalácii
spotrebiča.
32
Bezpečnostné pokyny
Tento návod na používanie si z bezpečnostných dôvodov pozorne prečítajte ešte pred
inštalovaním a prvým použitím spotrebiča. S návodom na používanie a bezpečnostnými
pokynmi by sa mal oboznámiť každý používateľ spotrebiča, aby nedošlo k zbytočným
problémom a úrazom. Návod na používanie starostlivo uschovajte a pri predaji alebo
sťahovaní návod odovzdajte novému majiteľovi, aby sa mohol ďalší používateľ informovať o
správnom používaní spotrebiča a oboznámiť sa s bezpečnostnými pokynmi.
Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
Je
nebezpečné
upravovať
charakteristiky
spotrebiča
alebo
prispôsobovať
si
spotrebič
akýmkoľvek spôsobom.
•
Počas
programov
s
vysokými
teplotami sa sklo na dvierkach práčky
zohreje na vysokú teplotu. Dvierok sa
nedotýkajte.
•
Dbajte na to, aby sa do bubna práčky
nedostali malé domáce zvieratá: pred
použitím práčku vždy skontrolujte.
•
Predmety, ako sú mince, špendlíky,
klinčeky, skrutky, kamienky a iné
tvrdé predmety môžu spotrebič vážne
poškodiť, a preto sa nesmú dostať do
práčky. Pred vložením bielizne do
práčky sa uistite, že sú všetky vrecká
prázdne a zipsy a gombíky zapnuté.
•
Vždy dodržiavajte pokyny výrobcov
pracích prostriedkov a aviváže
ohľadne požadovaného dávkovania.
Nadmerným dávkovaním môžete
poškodiť vašu bielizeň.
•
Drobné kusy odevov, ako sú napr.
tenké ponožky, stužky/šnúrky a pod.
perte v špeciálnych pracích sieťkach
alebo v obliečke na podušku, čím
zabránite, aby sa dostali do priestoru
medzi bubnom a nádržou práčky.
•
V práčke neperte odevy s výstužnými
kosticami, neolemované textílie a
roztrhnuté tkaniny.
•
Po použití práčky uzatvorte prívod
vody a odpojte ju od elektrickej siete.
Pred čistením a údržbou spotrebič
odpojte od elektrickej siete.
•
Za žiadnych okolností sa nepokúšajte
opraviť práčku sami. Neodborné
zásahy môžu mať za následok
zranenie alebo závažné poškodenie
spotrebiča. V prípade poruchy sa
obráťte na autorizované servisné
stredisko
Electrolux.
Zoznam
autorizovaných servisných stredísk je
priložený. Pri oprave smú byť použité
len originálne náhradné diely.
Inštalácia a servis
•
Spotrebič je ťažký. Pri premiestňovaní
spotrebiča buďte opatrní.
•
Pri
vybaľovaní
skontrolujte,
či
spotrebič nie je poškodený. Ak máte
nejaké
pochybnosti,
spotrebič
nepoužívajte a obráťte sa na
autorizované servisné stredisko.
•
Pred prvým použitím práčky treba
odstrániť všetky baliace a prepravné
zabezpečovacie prvky, v opačnom
prípade môže dôjsť k zraneniam
alebo
závažným
materiálnym
škodám. Pozri príslušnú kapitolu.
•
Po každej manipulácii (napr. inštalácii
alebo čistení) sa uistite sa, že práčka
nestojí alebo netlačí na elektrický
kábel, a že jej hadice nie sú
pritlačené alebo zalomené.
•
Ak práčku umiestnite na koberec,
treba dbať na to, aby zostal priestor
pod spotrebičom voľný. Z toho
dôvodu treba nastaviť nožičky práčky
tak, aby medzi nožičkami a podlahou
mohol voľne prúdiť vzduch.
•
Po inštalácii spotrebiča skontrolujte,
či hadice a ich spojky neprepúšťajú
vodu.
•
Ak spotrebič inštalujte na mieste, kde
môže teplota klesnúť pod bod mrazu,
riaďte sa pokynmi v kapitole
Nebezpečenstvo mrazu.
•
Všetky práce a zásahy súvisiace so
zapojením spotrebiča do elektrickej
5
•
siete
smie
vykonať
výlučne
kvalifikovaný
elektrikár
alebo
kompetentná osoba.
Všetky práce spojené s inštaláciou
spotrebiča smie vykonať výlučne
kvalifikovaný
inštalatér
alebo
kompetentná
osoba
v
súlade
s pokynmi v tomto návode.
Používanie
•
Práčka je určená na normálne
používanie v domácnosti v súlade
s týmito
pokynmi.
Práčku
nepoužívajte na žiadne iné účely.
•
V práčke treba prať len takú bielizeň,
ktorá je na to určená. Riaďte sa
pokynmi
na
štítkoch
bielizne.
V prípade akýchkoľvek pochybností
sa obráťte na výrobcu textílie.
•
Nepreplňujte
bubon
práčky.
Nadmerne naplnený bubon znižuje
výkon práčky a môže mať za
následok poškodenie bielizne. Riaďte
sa pokynmi v tomto návode.
•
Pred praním skontrolujte, či sú vrecká
odevov prázdne, a zapnite gombíky a
zipsy. V práčke neperte rozstrapkané,
neolemované a roztrhané textílie.
Škvrny od farby, hrdze, trávy a
podobne ošetrite ešte pred praním.
V práčke
NEPERTE
podprsenky
s kosticami.
•
Bielizeň, ktorá došla do kontaktu
s benzínom a podobnými látkami, sa
nesmie prať v práčke. Bielizeň, ktorá
bola ošetrená chemikáliami, ako sú
napr. prostriedky na odstraňovanie
škvŕn,
tekuté
domáce
čistiace
prostriedky,
čistiaci
benzín,
metylalkohol, trichlóretylén a pod.,
treba pred praním v práčke dôkladne
ručne vyplákať, aby sa čistiaci
prostriedok úplne odstránil, prípadne
počkať, kým čistiaci prostriedok úplne
nevyprchá.
•
Pri odpájaní spotrebič z elektrickej
siete nikdy neťahajte za prívodný
kábel, ale vždy uchopte zástrčku a
vytiahnite ju zo zásuvky.
6
•
Práčku nepoužívajte, ak je poškodený
elektrický
kábel.
Práčku
tiež
nepoužívajte, ak je poškodený
ovládací panel, pracovná doska, plášť
alebo základňa spotrebiča tak, že sú
prístupné vnútorné časti spotrebiča.
Bezpečnosť detí
•
Práčku by mali používať len dospelí.
Deti a nespôsobilé osoby nesmú
používať práčku bez dozoru. Deti
nevedia posúdiť nebezpečenstvo,
ktoré im hrozí pri neodbornej
manipulácii
s elektrospotrebičmi.
Nenechávajte deti, aby sa s práčkou
hrali, alebo aby sa dotýkali jej
ovládacích
prvkov,
či
pohyblivých/odnímateľných súčastí.
Počas prevádzky dbajte na to, aby sa
deti
zdržiavali
v
bezpečnej
vzdialenosti od spotrebiča.
•
Nezabúdajte, že plastové vrecká a
polystyrén, ktoré sú súčasťou obalu
spotrebiča, môžu byť pre deti
nebezpečné.
Obalový
materiál
bezpodmienečne odstráňte z dosahu
detí.
•
Všetky pracie prostriedky uložte na
bezpečné miesto mimo dosahu detí.
•
Dbajte na to, aby sa do bubna práčky
nedostali deti alebo malé zvieratá.
Aby nedošlo k
uviaznutiu detí
alebo zvierat v
práčke,
sú
dvierka
vybavené
špeciálnou
detskou
poistkou,
ktorá
sa
aktivuje
pootočením gombíka (bez stlačenia)
vo vnútri dvierok smerom doprava
tak, aby bol výrez nastavený
vodorovne. V prípade potreby môžete
použiť aj mincu. Pri aktivovanej
detskej poistke nie je možné dvierka
práčky zatvoriť. Detskú poistku
vypnete otočením gombíka smerom
doľava tak, aby bol zárez zvislo.
Teraz sa dajú dvierka opäť zatvoriť.
Prívod vody
Prítoková hadica sa dodáva spolu so
spotrebičom a nájdete ju vo vnútri bubna
práčky.
Na pripojenie do vodovodnej siete
nepoužívajte staré alebo už používané
hadice.
1. Otvorte dvierka a vytiahnite prítokovú
hadicu.
2. Pomocou hranatej spojky hadicu
pripojte k spotrebiču.
Dôležité upozornenie!
Prítokovú
hadicu
neumiestňujte
smerom dolu. Hadicu veďte smerom
doprava alebo doľava, v závislosti od
polohy vášho vodovodného kohútika.
3.
4.
Maticu uvoľnite a hadicu správne
nastavte. Potom maticu dotiahnite.
Skontrolujte, či je matica dobre
dotiahnutá, aby nedošlo k úniku vody.
Hadicu pripojte na vodovodný ventil
so závitom 3/4“. Používajte výlučne
hadicu
priloženú k
spotrebiču.
Prítokovú hadicu nie je možné
predĺžiť. Ak je hadica príliš krátka a
nechcete
premiestniť
vodovodný
kohútik kúpte si novú dlhšiu hadicu
špeciálne určenú na tento účel.
Dôležité upozornenie!
Ak spotrebič pripájate na nové potrubie
alebo potrubie, ktoré ste dlho nepoužívali,
pred pripojením nechajte vodu niekoľko
minút odtekať, aby sa z potrubia vyplavili
usadeniny piesku a eventuálna hrdza.
Odtok vody
Vodu môžete nechať odtekať troma
rozličnými spôsobmi:
1)
Použitie
plastového
nástavca
priloženého k spotrebiču
Na odtokovú hadicu môžete nasunúť
plastový nástavec a prevesiť ju cez okraj
umývadla. V takomto prípade treba hadicu
dobre prichytiť šnúrkou o vodovodný
kohútik alebo držiak na stene, aby
neskĺzla, alebo nezmenila polohu.
2) Prípojka sifónu umývadla
Prípojka musí byť umiestnená nad
sifónom tak, aby bol oblúk hadice
vzdialený od podlahy aspoň 60 cm.
3) Prípojka kanalizačného potrubia
Odtokovú hadicu môžete pripojiť na
prípojku kanalizačného potrubia vo výške
od 60 do 90 cm od podlahy.
Koncovka odtokovej hadice musí byť
ventilovaná, t.j. vnútorný priemer prípojky
musí byť väčší ako vonkajší priemer
odtokovej hadice.
Odtoková hadica nesmie byť stlačená ani
zalomená.
31
Inštalácia
Vybalenie
Po dodaní je práčka vybavená niekoľkými
zabezpečovacími
prvkami,
ktoré
zabraňujú poškodeniu motora a bubna
počas prepravy.
Pred inštaláciou práčky treba zo
spotrebiča odstrániť všetky prepravné
zabezpečovacie prvky a obaly.
Prepravné zabezpečovacie prvky by ste si
mali uschovať pre prípad ďalšej prepravy
spotrebiča.
1. Keď práčku úplne odbalíte, opatrne ju
položte na zadnú stranu, aby ste mohli
odstrániť polystyrénový podstavec, na
ktorom je práčka umiestnená.
2. Z príchytiek na zadnej strane práčky
uvoľnite prípojný kábel a odtokovú hadicu.
Opis spotrebiča
6. Otvorte dvierka, z bubna vytiahnite
prítokovú
hadicu
a
odstráňte
polystyrénový blok, prilepený na tesnenie
dvierok lepiacou páskou.
7. Do malého horného otvoru a dvoch
širokých otvorov vložte zodpovedajúce
plastové
uzávery,
ktoré
nájdete
v priloženom plastovom vrecku s návodom
na používanie.
8. Pripojte prítokovú hadicu. Riaďte sa
pokynmi v príslušnej kapitole.
Vaša práčka zodpovedá moderným
požiadavkám na účinné ošetrenie bielizne
pri nízkej spotrebe vody, energie a
pracieho prostriedku.
1.
2.
3.
4.
5.
násypka na pracie prostriedky
ovládací panel
rukoväť dvierok
príklop odtokového čerpadla
nastaviteľné nožičky
Umiestnenie
3. Pomocou vhodného kľúča odskrutkujte
strednú skrutku A a vytiahnite príslušnú
plastovú rozperu.
4. Odskrutkujte a vytiahnite aj dve široké
zadné skrutky B a šesť malých skrutiek C.
5. Odmontujte konzolu D a namontujte
šesť malých skrutiek C.
30
Spotrebič umiestnite na pevnú rovnú
podlahu. Postarajte sa o to, aby koberec
alebo
podložka
nebránili
cirkulácii
vzduchu. Skontrolujte, či sa spotrebič
nedotýka steny alebo kuchynského
nábytku.
Skrutkovaním nastaviteľných nožičiek
(vysúvaním alebo zasúvaním) spotrebič
vyrovnajte.
Nožičky
sú
vybavené
blokovacou maticou. Práčka MUSÍ byť
vyrovnaná a stabilná. V prípade potreby
skontrolujte polohu práčky pomocou
vodováhy. Na nastavenie nožičiek môžete
použiť vhodný kľúč. Správnym vyrovnaním
spotrebiča predchádzate vzniku vibrácií a
presunu spotrebiča počas prevádzky.
Nikdy nevyrovnávajte nerovnosti podlahy
kartónom, drevom alebo podobným
materiálom.
Násypka
priehradka na predpieranie
priehradka na hlavné pranie
priehradka na aviváž, resp. škrob
K spotrebiču sú priložené viaceré tabuľky
programov v rozličných jazykoch. Jedna
tabuľka je umiestnená v prednej časti
násypky a ostatné sa nachádzajú vo
vrecku s návodom na používanie. Tabuľku
v násypke môžete jednoducho vymeniť.
Tabuľku potiahnite smerom doprava a
vyberte ju. Potom vložte tabuľku
v požadovanom jazyku.
7
Ovládací panel
Spotreba
Program
Bavlna 95°
Bavlna 60° +
Bavlna 60°
Syntetická bielizeň 60°
Jemná bielizeň 40°
Vlna 40°
Ručné pranie 40°
40° Jednoduché žehlenie
Plákanie
Odčerpanie
Odstredenie
Jemné odstredenie
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
8
ovládač programov
tlačidlo
zníženia
rýchlosti
odstreďovania
tlačidlo funkcií
tlačidlo Plákanie +
displej
tlačidlo Štart/Prestávka
tlačidlo Posunutý štart
ukazovateľ priebehu programu
Hodnoty spotreby
Trvanie programu Spotreba energie
(v minútach)
(v kWh)
1,9
0,85
1,2
0,75
čas trvania
0,5
programu sa
0,4
zobrazuje na
0,4
displeji spotrebiča
0,4
0,7
-
Spotreba vody
(v litroch)
58
49
54
45
57
53
53
73
42
-
Program na pranie bavlny s teplotou 60 °C a funkciou Úsporné pranie
je referenčný
program pre zaradenie do energetickej triedy v súlade so smernicou EHS 92/75.
Údaje o spotrebe v tejto tabuľke sú len orientačné. Skutočná spotreba závisí od množstva
a kvality bielizne, teploty pritekajúcej vody a teploty okolia. Údaje sa vzťahujú na najvyššiu
teplotu pri každom pracom programe.
29
Technické údaje
Rozmery
Elektrické parametre
napätie / frekvencia,
príkon, poistka
Tlak vody
Maximálne odporúčané
množstvo bielizne v
suchom stave
Rýchlosť odstreďovania
Hlučnosť
Používanie
výška
85 cm
šírka
60 cm
hĺbka
63 cm
Informácie pre zapojenie spotrebiča do elektrickej siete nájdete
na typovom štítku, ktorý sa nachádza na vnútornej hrane
dvierok.
minimum
0,05 MPa
maximum
0,8 MPa
bavlna
5,0 kg
syntetická / jemná bielizeň
2,0 kg
vlna / ručné pranie
2,0 kg
maximum
1000 ot./min
pranie
odstreďovanie
60 dB(A)
73 dB(A)
Deklarovaná hodnota emisie hluku
tohto spotrebiča uvedená v tabuľke je
v dB(A), čo predstavuje hladinu A
akustického výkonu na referenčný
akustický výkon 1pW.
Tento spotrebič zodpovedá nasledujúcim smerniciam EU:
-
73/23/EEC z 19.2.1973 - Smernica o elektrických zariadeniach určených na používanie
v rámci určitých limitov napätia;
89/336/EEC z 03.05.1989 - Smernica o elektromagnetickej kompatibilite vrátane
upravujúcej smernice 92/31/EEC.
Prvé použitie
•
•
•
Ubezpečte sa, že spotrebič je
inštalovaný a zapojený do elektrickej
siete v súlade s pokynmi v tomto
návode na používanie.
Z
bubna
práčky
odstráňte
polystyrénový blok a akýkoľvek ďalší
obalový alebo ochranný materiál.
Do priehradky násypky na hlavné
pranie
nalejte približne dva litre
vody, aby sa aktivoval ventil EKO.
Potom spustite program na pranie
bavlny s teplotou 95 °C bez bielizne,
aby sa z vnútra práčky odstránili
eventuálne pozostatky výrobného
procesu. Do priehradky násypky na
hlavné pranie pridajte polovičné
množstvo pracieho prostriedku a
práčku spustite.
Každodenné používanie
Rukoväť dvierok potiahnite opatrne
smerom von a otvorte dvierka práčky.
Bielizeň vkladajte do bubna po jednom.
Pred vložením do bubna bielizeň poriadne
vytraste. Zatvorte dvierka práčky.
Ak chcete použiť aviváž, pridajte potrebné
množstvo aviváže aj do priehradky na
.
aviváž
označenej
symbolom
Množstvo aviváže nesmie presiahnuť
značku MAX v násypke. Násypku opatrne
zatvorte.
Nastavenie
programu
požadovaného
Ovládač programov otočte na symbol
požadovaného programu.
Svetelný
ukazovateľ
tlačidla
Štart/Prestávka začne blikať a na displeji
sa zobrazí čas trvania programu.
Škála
ovládača
je
nasledujúcich častí:
Pridávanie pracieho prostriedku a
aviváže
Násypku vytiahnite až na doraz.
Odmerajte
požadované
množstvo
pracieho prostriedku a pridajte ho do
priehradky na hlavné pranie označenej
symbolom
. Ak chcete, aby sa bielizeň
aj predprala, pridajte potrebné množstvo
pracieho prostriedku aj do priehradky na
predpieranie označenej symbolom
.
28
•
•
bavlna
syntetická bielizeň
•
•
jemná bielizeň
vlna
•
špeciálne
programy
pranie
,
rozdelená
Jednoduché
:
do
Ručné
žehlenie
, Plákanie
, Odčerpanie
,
Odstredenie
, Jemné odstredenie
.
9
Ovládač programov môžete otáčať
v smere aj proti smeru hodinových
ručičiek. Poloha O slúži na zrušenie
programu. Ak je ovládač v polohe O, je
práčka vypnutá.
Po skončení programu treba práčku
vypnúť nastavením ovládača do polohy
O.
Upozornenie:
Ak počas prevádzky práčky otočíte
ovládač programov na iný program,
svetelný
ukazovateľ
tlačidla
Štart/Prestávka trikrát blikne červeným
svetlom a na displeji sa zobrazí heslo Err,
aby vás práčka upozornila na chybné
nastavenie. Nový program sa nespustí.
Tlačidlo funkcií
V závislosti od nastaveného pracieho
programu môžete zvoliť rozličné funkcie.
Funkcie treba zvoliť po nastavení
programu a pred stlačením tlačidla
Štart/Prestávka.
Funkciu nastavte stlačením tlačidla
funkcií. Ak je funkcia zapnutá, príslušný
svetelný ukazovateľ svieti. Funkcia je
vypnutá, ak príslušný svetelný ukazovateľ
nesvieti.
Nastavenie rýchlosti odstreďovania,
Nočného cyklu alebo funkcie Plákanie
stop
Príslušný svetelný ukazovateľ sa rozsvieti.
Maximálne rýchlosti sú nasledovné:
EWF 10240 W:
bavlna: 1000 ot./min,
syntetická bielizeň, vlna a bielizeň
určená na ručné pranie: 900 ot./min,
jemná bielizeň: 700 ot./min.
Nočný cyklus
Ak zvolíte túto funkciu, voda z posledného
plákania sa neodčerpá, aby sa bielizeň
nepokrčila.
Pretože sa vynechá fáza odstreďovania,
je prací cyklus veľmi tichý a môžete ho
zvoliť aj v nočných hodinách, to znamená
vtedy, keď sú sadzby za elektrickú energiu
nižšie.
Pri programoch na pranie bavlny a
syntetickej bielizne sa pri plákaní použije
viac vody.
Po skončení programu sa na displeji
zobrazí nula (0.00), svieti svetelný
a
ukazovateľ skončenia programu
svetelný ukazovateľ dvierok
a svetelný
ukazovateľ
tlačidla
Štart/Prestávka
nesvieti. Dvierka sú zablokované, pretože
vodu treba najprv vypustiť.
Postupujte takto:
Ovládač programov nastavte do polohy O.
Ovládačom programov nastavte program
Odčerpanie
, Odstredenie
alebo
Jemné odstredenie .
V prípade potreby príslušným tlačidlom
znížte rýchlosť odstreďovania.
Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Rozsvieti sa len svetelný ukazovateľ
skončenia programu
Ak si prajete, aby sa bielizeň odstredila pri
nižšej rýchlosti, než je maximálny počet
otáčok
naprogramovaný
pre
daný
program, tlačidlom zníženia rýchlosti
odstreďovania
nastavte
požadovanú
rýchlosť odstreďovania.
10
.
PROBLÉM
PRÍČINA
ODSTRÁNENIE
Práčka
vydáva Práčka je vybavená typom
zvláštny zvuk.
motora,
ktorý
vydáva
neobvyklý zvuk v porovnaní
s tradičnými motormi. Tento
nový motor zabezpečuje
jemnejší
rozbeh
a
rovnomernejšie
rozmiestnenie bielizne v
bubne pri odstreďovaní a
zvyšuje stabilitu práčky.
Servis
V predchádzajúcej kapitole sú zhrnuté
niektoré problémy, ktoré môžete odstrániť
aj samostatne. V prípade problémov si
preto najprv prečítajte túto kapitolu.
Ak vám uvedené rady nepomohli problém
vyriešiť, obráťte sa na autorizované
servisné
stredisko.
Zoznam
autorizovaných servisných stredísk je
priložený. Skôr, ako zavoláte servisnému
technikovi, pripravte si nasledujúce údaje:
model, sériové číslo a dátum zakúpenia
práčky,
pretože
ich
kompetentný
pracovník bude požadovať. Tieto údaje
nájdete na typovom štítku spotrebiča
(pozri
obrázok).
Zjednodušíte
tým
diagnostikovanie poruchy a rozhodovanie,
či je návšteva servisného strediska
nevyhnutná.
Záručné podmienky
Electrolux Slovakia, divízia Domáce
spotrebiče, poskytuje na výrobky 2-ročnú
záruku. Viac informácií o záruke nájdete
na priloženom záručnom liste.
27
PROBLÉM
PRÍČINA
ODSTRÁNENIE
Skontrolujte,
či
ste
Práčka vibruje a je Neodstránili
ste
všetky postupovali podľa pokynov
hlučná.
zabezpečovacie prepravné
v
tomto
návode
na
prvky a obaly.
používanie.
Nožičky nastavte tak, aby
Práčka nie je správne bola práčka vyrovnaná.
inštalovaná a vyrovnaná.
Bielizeň
rozmiestnite
Bielizeň v práčke nie je rovnomerne.
dobre rozmiestnená.
V bubne je veľmi málo Perte viac bielizne.
bielizne.
Dvierka sa nedajú Program ešte neskončil.
Počkajte, kým program
otvoriť.
neskončí.
Počkajte asi 2 minúty.
Dvierka
nie
sú
ešte odblokované.
Zvoľte program Odčerpanie
Hladina
vody
je
nad
alebo Odstredenie, aby sa
okrajom dvierok.
voda vypustila.
Odstreďovanie
sa Elektronické zariadenie na Bielizeň
v
bubne
oneskoruje alebo sa
kontrolu
rovnováhy
rozmiestnite rovnomerne.
vôbec nespustí.
odstreďovanie
prerušilo,
pretože bielizeň nie je
v bubne
rovnomerne
rozložená. Práčka sa pokúsi
o lepšie rozloženie bielizne
otáčaním bubna opačným
smerom v prípade potreby
aj viackrát. Ak je to možné,
odstreďovanie sa spustí pri
nastavenej rýchlosti. Ak ani
po 10 minútach nie je
bielizeň
rovnomerne
rozložená
v
bubne,
odstreďovanie sa vôbec
nespustí. Ak je bielizeň po
skončení programu veľmi
mokrá, rozložte bielizeň v
bubne ručne a spustite
odstreďovanie znova.
V bubne nevidno Spotrebiče
vybavené
vodu.
modernou
technológiou
pracujú veľmi úsporne s
menšou spotrebou vody.
Účinnosť prania je napriek
tomu vynikajúca.
26
: ak zvolíte túto funkciu,
Plákanie stop
voda
z
posledného
plákania
sa
neodčerpá, aby sa bielizeň v bubne
nepokrčila.
Po skončení programu sa na displeji
zobrazí nula (0.00), svieti svetelný
ukazovateľ skončenia programu
a
svetelný ukazovateľ dvierok
a svetelný
ukazovateľ
tlačidla
Štart/Prestávka
nesvieti. Dvierka sú zablokované, pretože
vodu treba najprv vypustiť.
Pri vypúšťaní vody z práčky postupujte
podľa vyššie uvedených pokynov.
Nastavenie funkcií Predpieranie
Úsporné pranie
,
alebo Rýchle pranie
Opakovaným stláčaním tlačidla funkcií
nastavte požadovanú funkciu.
Príslušný svetelný ukazovateľ sa rozsvieti.
Úsporné pranie
Táto funkcia je určená na pranie mierne
až normálne znečistenej bavlnenej a
syntetickej bielizne pri teplote 40° C alebo
vyššej. Pranie sa automaticky predĺži a
teplota sa zníži.
Rýchle pranie
Ak nastavíte túto funkciu, prací cyklus sa
automaticky skráti. Táto funkcia je určená
na mierne znečistenú bielizeň (nosenú a
používanú len krátko). Funkciu nie je
možné kombinovať s programami na
pranie vlny a bielizne určenej na ručné
pranie.
Pri tejto funkcii je maximálne množstvo
bavlnenej bielizne 2,5 kg, a maximálne
množstvo syntetickej bielizne 1 kg.
Ak zvolíte funkciu, ktorú nie je možné
kombinovať
s
nastaveným
pracím
programom, svetelný ukazovateľ tlačidla
Štart/Prestávka trikrát blikne červeným
svetlom, aby vás upozornil na chybné
nastavenie.
Ak zvolíte funkciu Rýchle pranie, prací
program sa skráti podľa nastaveného
druhu bielizne a zvolenej teploty prania.
Čas
trvania
skráteného
pracieho
programu sa zobrazí na displeji.
Nastavenie funkcie Plákanie +
Môžete si vybrať niektorú z nasledujúcich
funkcií:
Predpieranie
Ak si prajete, aby sa bielizeň preprala pred
hlavným praním pri teplote 30 °C,
nastavte túto funkciu. Túto funkciu nie je
možné nastaviť pri programoch na vlnu
a bielizeň určenú na ručné pranie.
Pri programoch na pranie bavlny a
syntetickej bielizne končí predpieranie
krátkym odstredením a pri programoch na
jemnú bielizeň sa voda len odčerpá.
Túto
funkciu
môžete
kombinovať
s akýmkoľvek programom s výnimkou
programov na pranie vlny a bielizne
určenej na ručné pranie.
11
Práčka vykoná niekoľko plákaní navyše.
Táto funkcia je vhodná pre osoby
alergické na pracie prostriedky a pre
oblasti s veľmi mäkkou vodou.
Displej
Na displeji sa zobrazujú nasledujúce
údaje:
Trvanie zvoleného programu
Po zvolení programu sa na displeji zobrazí
trvanie programu v hodinách a minútach
(napr. 2.05).
Trvanie
programu
sa
vypočítava
automaticky na základe odporúčaného
maximálneho množstva bielizne vhodného
pre daný typ textílie.
Po spustení programu sa zostávajúci čas
aktualizuje každú minútu.
Posunutý štart
Interval posunutia spustenia programu
nastavený prostredníctvom príslušného
tlačidla (maximálne 20 hodín) sa na 3
sekundy zobrazí na displeji a potom sa
objaví čas trvania pracieho programu.
Nesprávne zvolená funkcia
Ak zvolíte funkciu, ktorú nie je možné
kombinovať
s
nastaveným
pracím
programom, zobrazí sa na displeji na 2
sekundy správa "Err" a svetelný
ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka bude
blikať červeným svetlom.
Poruchové kódy
V prípade prevádzkových problémov sa
na displeji môže zobraziť niektorý
poruchový kód, napr. E20 (ďalšie
informácie nájdete v kapitole Keď niečo
nefunguje).
Koniec programu
Po skončení pracieho programu sa na
displeji zobrazí blikajúca nula (0.00).
PROBLÉM
PRÍČINA
Práčka sa napĺňa a Koncovka odtokovej hadice
súčasne
je umiestnená príliš nízko.
vyprázdňuje.
Práčka neodčerpáva Odtoková
hadica
je
vodu
a/alebo
zalomená alebo stlačená.
(Poruchový kód E20)
neodstreďuje.
Odtokové
čerpadlo
je
zanesené. (Poruchový kód
E20)
Bola aktivovaná funkcia
Nočný cyklus
alebo
Plákanie stop
.
Bielizeň v bubne nie je
rovnomerne rozložená.
Práčka
preteká, Použili ste priveľa pracieho
alebo netesní.
prostriedku alebo nevhodný
prací
prostriedok.
Pri
nadmernej tvorbe peny
môže
voda
z práčky
pretiecť.
Skontrolujte, či spojky hadíc
neprepúšťajú vodu. Niekedy
únik vody nie je viditeľný,
preto skontrolujte, či hadice
nie sú mokré.
Odtoková hadica nie je
správne umiestnená, alebo
je poškodená.
Uzáver núdzovej vypúšťacej
hadičky
ste
nenasadili
správne.
Bielizeň nie je dobe vypraná.
Odpočítavanie časového intervalu sa
bude aktualizovať každú hodinu a počas
poslednej hodiny každú minútu.
Fáza zohrievania
Počas programu sa na displeji zobrazí
symbol teplomera, ktorý indikuje fázu
zohrievania vody.
-
-
16
ODSTRÁNENIE
Pozri kapitolu Inštalácia.
-
Odtokovú
skontrolujte.
-
Vyčistite odtokové čerpadlo.
-
Zvoľte funkciu Odčerpanie,
Odstredenie alebo Jemné
odstredenie.
Bielizeň
rozložte
rovnomerne.
-
hadicu
-
Nabudúce použite menej
pracieho prostriedku, alebo
ho vymeňte za iný.
-
Skontrolujte
prítokovej hadice.
-
Odtokovú hadicu vymeňte.
-
Uzáver
nasaďte
na
vypúšťaciu
hadičku
a
hadičku dajte na svoje
miesto.
Nabudúce
použite
viac
pracieho prostriedku, alebo
ho vymeňte za iný.
Prací prostriedok nie je vhodný pre automatické
práčky, alebo ste pridali
nedostatočné
množstvo
pracieho prostriedku.
Odolné
škvrny
ste neodstránili pred praním.
Nezvolili ste vhodný prací program alebo teplotu.
V práčke je priveľa bielizne. -
prípojky
Odolné škvrny ošetrite ešte
pred
praním
pomocou
špeciálnych
čistiacich
prostriedkov.
Skontrolujte nastavenie.
Nabudúce vložte do bubna
menej bielizne.
25
Keď niečo nefunguje
Spustenie programu
Vaša práčka bola počas výroby veľakrát testovaná. Napriek tomu sa počas prevádzky
niekedy môžu vyskytnúť problémy, ktoré bývajú často zapríčinené nedostatočnou údržbou
alebo nejakou maličkosťou a vyriešite ich aj bez pomoci servisného technika. V takomto
prípade postupujte podľa pokynov v nasledujúcej tabuľke. Ak vám uvedené rady nepomôžu,
obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Zoznam autorizovaných servisných stredísk
je priložený.
Môže sa stať, že počas prevádzky začne blikať svetelný ukazovateľ Štart/Prestávka
červeným svetlom a na displeji sa zobrazí niektorý poruchový kód, čo signalizuje, že práčka
nepracuje správne.
Poruchové kódy:
E10: problém s pritekaním vody
E20: problém s odtekaním vody
E40: otvorené dvierka
Po odstránení eventuálnej príčiny problémov spustite prerušený program znovu stlačením
tlačidla Štart/Prestávka. Ak porucha pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
PROBLÉM
Práčka sa nespustí.
PRÍČINA
Dvierka práčky nie sú
správne
zatvorené.
(Poruchový kód E40)
Spotrebič nie je správne
zapojený
do
elektrickej
siete.
Ide o prerušenie dodávky
elektrickej energie.
Vypálila sa poistka.
Ovládač programov nie je
správne nastavený alebo
ste
nestlačili
tlačidlo
Štart/Prestávka.
Zvolili ste funkciu Posunutý
štart.
Do práčky nepriteká voda.
-
24
Vodovodný
kohútik
je
zatvorený. (Poruchový kód
E10)
Prítoková hadica je stlačená
alebo
zalomená.
(Poruchový kód E10)
Filter v prítokovej hadici je
upchaný. (Poruchový kód
E10)
Dvierka práčky nie sú
správne
zatvorené.
(Poruchový kód E40)
ODSTRÁNENIE
Dvierka poriadne zatvorte.
-
Zástrčku spotrebiča zasuňte
do elektrickej zásuvky.
-
Skontrolujte, či fungujú iné
elektrické spotrebiče.
Poistku vymeňte.
Ovládač
programov
nastavte na požadovaný
program a stlačte tlačidlo
Štart/Prestávka.
Ak chcete, aby sa bielizeň
vyprala okamžite, zrušte
funkciu Posunutý štart.
Otvorte vodovodný kohútik.
-
-
Skontrolujte
hadicu.
-
Vyčistite filter v prítokovej
hadici.
-
Ak chcete nastavený program spustiť,
stlačte tlačidlo Štart/Prestávka. Príslušný
svetelný ukazovateľ prestane blikať
zeleným svetlom.
Rozsvietia sa svetelné ukazovatele prania
a dvierok
, čo znamená, že práčka
začína
pracovať
a
dvierka
sú
zablokované.
Ak chcete prerušiť prebiehajúci program,
stlačte tlačidlo Štart/Prestávka. Príslušný
svetelný ukazovateľ začne blikať zeleným
svetlom.
Ak chcete, aby prerušený program
pokračoval tam, kde prestal, znovu
stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Ak ste nastavili funkciu Posunutý štart, po
stlačení tlačidla Štart/Prestávka sa začne
nastavený časový posun odpočítavať.
Ak ste zvolili nesprávne nastavenie,
svetelný
ukazovateľ
tlačidla
Štart/Prestávka trikrát blikne červeným
svetlom a na displeji sa asi na 2 sekundy
zobrazí správa Err, aby vás práčka
upozornila na chybu.
Nastavenie funkcie Posunutý štart
Nastavenie funkcie Posunutý štart
•
Nastavte program a požadované
funkcie.
•
Nastavte funkciu Posunutý štart.
•
Stačte
tlačidlo
Štart/Prestávka.
Nastavený časový posun sa začne
odpočítavať.
•
Po uplynutí nastaveného časového
posunu sa program automaticky
spustí.
Funkciu Posunutý štart
zvoľte po
nastavení programu a ešte pred stlačením
tlačidla
Štart/Prestávka.
Nastavený
časový posun môžete zrušiť kedykoľvek
pred stlačením tlačidla Štart/Prestávka.
Ak sa rozhodnete zrušiť nastavený
posunutý štart po stlačení tlačidla
Štart/Prestávka, postupujte takto:
stlačte tlačidlo Štart/Prestávka,
stláčaním tlačidla Posunutý štart
zrušte časový posun spustenia
programu (na displeji sa zobrazí 0),
opätovným
stlačením
tlačidla
Štart/Prestávka program spustíte
okamžite.
Dôležité informácie!
Počas
odpočítavania
nastaveného
časového posunu sú dvierka zablokované.
Ak chcete dvierka otvoriť, musíte najprv
stlačiť tlačidlo Štart/Prestávka. Keď
dvierka zatvoríte, znovu stlačte tlačidlo
Štart/Prestávka.
Funkciu Posunutý štart nemôžete použiť
pri programoch
Odstredenie .
prítokovú
Dvierka poriadne zatvorte.
Týmto
tlačidlom
môžete
posunúť
spustenie programu o 30, 60, 90 minút, 2
hodiny a ďalej v hodinových krokoch až do
20 hodín.
Ak si želáte, aby sa práčka spustila
neskôr, ešte pred pustením programu
opakovane stláčajte toto tlačidlo a
nastavte požadovaný posun. Nastavený
časový posun spustenia práčky sa asi na
3 sekundy zobrazí na displeji a potom sa
znovu objaví čas trvania nastaveného
pracieho programu.
Odčerpanie
a
Ukazovateľ priebehu programu
pranie
dvierka
koniec programu
13
Po zvolení pracieho programu sa rozsvieti
. Keď svieti
svetelný ukazovateľ prania
ukazovateľ prania, znamená to, že práčka
pracuje. Svetelný ukazovateľ prania bude
svietiť aj počas predpierania, ak ste zvolili
funkciu Predpieranie
.
informuje
Svetelný ukazovateľ dvierok
o tom, či je možné dvierka práčky otvoriť:
svetelný ukazovateľ dvierok
svieti
– práčka je v prevádzke, dvierka nie
je možné otvoriť,
svetelný ukazovateľ dvierok
nesvieti – program skončil, dvierka
môžete otvoriť,
bliká
svetelný ukazovateľ dvierok
– dvierka sa otvárajú.
Po skončení pracieho programu sa
rozsvieti svetelný ukazovateľ skončenia
programu
.
Zmena prebiehajúceho programu alebo
nastavenej funkcie
Nastavenú funkciu môžete zmeniť, kým ju
program nevykoná. Pred akoukoľvek
zmenou práčku zastavte stlačením tlačidla
Štart/Prestávka.
Ak už program prebieha a chcete ho
zmeniť, musíte ho zrušiť. Otočte ovládač
programov do polohy O a nastavte nový
prací program. Prací roztok zostane
v bubne.
Stlačením
tlačidla
Štart/Prestávka
spustíte nový prací
program.
Prerušenie programu
Prebiehajúci program môžete prerušiť
stlačením
tlačidla
Štart/Prestávka.
Príslušný svetelný ukazovateľ začne
blikať. Keď stlačíte tlačidlo Štart/Prestávka
znova, program bude pokračovať tam, kde
prestal.
Otvorenie
dvierok
práčky
počas
prebiehajúceho programu
Práčku najprv zastavte stlačením tlačidla
Štart/Prestávka. Ak svetelný ukazovateľ
začne blikať a po 2 minútach
dvierok
zhasne, znamená to, že dvierka môžete
otvoriť.
Ak svetelný ukazovateľ dvierok
nezhasne, znamená to, že práčka je vo
fáze zohrievania vody, alebo hladina vody
presahuje okraj dvierok (mohla by vytiecť),
alebo sa bubon točí. V takomto prípade sa
dvierka neotvoria.
Ak sa dvierka neodblokujú a je potrebné
ich otvoriť, musíte práčku vypnúť. Otočte
ovládač programov do polohy O. Po
uplynutí približne 1-2 minút sa dvierka
budú dať otvoriť. Všimnite si aktuálnu
hladinu a teplotu vody!
Koniec programu
Práčka sa zastaví automaticky.
Ak ste nastavili funkciu Plákanie stop
alebo Nočný cyklus
, po skončení
programu svieti svetelný ukazovateľ
skončenia programu
a svetelný
ukazovateľ dvierok
a svetelný
ukazovateľ
tlačidla
Štart/Prestávka
nesvieti. Dvierka sú zablokované, pretože
vodu treba najprv vypustiť.
Na displeji sa zobrazí nula (0.00).
Riaďte sa pokynmi v kapitole Nočný
cyklus.
Práčku vypnite otočením
ovládača
programov do polohy O.
Bielizeň vyberte z bubna a starostlivo
skontrolujte, či v ňom nič nezostalo.
Ak už nebudete ďalej prať, zatvorte
vodovodný kohútik a práčku odpojte od
elektrickej siete.
Dvierka
práčky
nechajte
mierne
pootvorené, aby ste zabránili vzniku plesní
a tvorbe nepríjemného zápachu.
Núdzové vyprázdnenie
Nebezpečenstvo mrazu
Ak sa voda z práčky neodčerpá, môžete ju
vypustiť takto:
zástrčku
práčky
vytiahnite
zo
zásuvky,
zatvorte vodovodný kohútik,
v prípade potreby počkajte, kým voda
nevychladne,
otvorte príklop odtokového čerpadla,
na podlahu dajte nádobu a do nádoby
vložte koniec núdzovej vypúšťacej
hadičky,
odnímte uzáver hadičky a vodu
vypustite do pripravenej nádoby,
keď je nádoba plná, uzáver znovu
namontujte, nádobu vyprázdnite a
postup opakujte dovtedy, kým voda
vyteká,
ak je to potrebné, vyčistite čerpadlo
podľa vyššie uvedených pokynov,
na vypúšťaciu hadičku nasaďte
uzáver a vráťte ju na svoje miesto,
zaskrutkujte kryt čerpadla a zatvorte
príklop.
Ak bude spotrebič vystavený teplotám pod
bodom mrazu, treba urobiť nasledujúce
opatrenia:
zástrčku
práčky
vytiahnite
zo
zásuvky,
zatvorte
vodovodný
kohútik
a
prítokovú hadicu odskrutkujte od
kohútika,
na podlahu dajte nádobu, do nádoby
vložte koniec prítokovej hadice a
koniec núdzovej vypúšťacej hadičky a
vodu nechajte vytiecť do nádoby,
prítokovú hadicu priskrutkujte opäť ku
kohútiku a na vypúšťaciu hadičku
nasaďte uzáver a vráťte ju na svoje
miesto.
Vďaka týmto opatreniam sa z práčky
vypustí všetka voda a zabráni sa tým
tvorbe ľadu a prípadnému poškodeniu
príslušných častí práčky.
Keď budete chcieť práčku znovu uviesť do
prevádzky, skontrolujte, či je teplota okolia
vyššia ako 0°C.
Dôležité upozornenie!
Vždy, keď vypustíte z práčky vodu
pomocou núdzovej vypúšťacej hadičky,
musíte naliať do priehradky násypky na
hlavné pranie asi 2 l vody a zapnúť
program Odčerpanie. Aktivuje sa tým
ventil Eko, ktorý zabraňuje tomu, aby pri
nasledujúcom praní zostala časť pracieho
prostriedku nevyužitá.
Zrušenie pracieho programu
Prací program zrušíte otočením ovládača
programov do polohy O. Teraz môžete
nastaviť nový umývací program.
14
23
-
-
Pod odtokové čerpadlo umiestnite
nádobu na vodu z práčky.
Vytiahnite
núdzovú
vypúšťaciu
hadičku, vložte ju do nádoby a
odstráňte uzáver.
Keď
voda
prestane
vytekať,
odskrutkujte kryt čerpadla a odstráňte
ho. Pripravte si handričku na utieranie
vody, ktorá môže vytiecť pri
odmontovaní krytu.
-
Z rotora čerpadla vyberte všetky
cudzie predmety, ktoré sa v ňom
zachytili. Rotor pritom ručne otáčajte.
-
Nasaďte
uzáver
na
núdzovú
vypúšťaciu hadicu a vráťte ju na
pôvodné miesto.
Kryt čerpadla úplne zaskrutkujte.
Zatvorte príklop.
Upozornenie!
Ak je spotrebič v prevádzke a prebieha
program s vysokou teplotou, môže byť
v čerpadle horúca voda! Buďte opatrní!
Kryt čerpadla nikdy neodstraňujte počas
pracieho programu. Vždy počkajte, kým sa
program neskončí a voda sa z práčka
neodčerpá. Kryt čerpadla vždy poriadne
dotiahnite, aby neprepúšťal vodu, a aby
ho nedokázali odstrániť malé deti.
Čistenie filtra prítokovej hadice
Ak je voda vo vašej lokalite veľmi tvrdá
alebo obsahuje stopy vodného kameňa,
filter v prítokovej hadici sa môže zanášať.
Z času na čas by ste ho mali preto vyčistiť.
Postupujte takto:
Zatvorte vodovodný kohútik.
Prítokovú hadicu práčky odskrutkujte od
vodovodného kohútika.
Filter vyčistite tvrdou kefkou.
Prítokovú hadicu namontujte späť na
vodovodný kohútik.
Riaďte sa symbolmi na štítkoch odevov a
pokynmi výrobcov. Bielizeň roztrieďte na:
bielu, farebnú, syntetickú, jemnú a vlnu.
Jemná bielizeň a vlna: najviac do jednej
tretiny bubna.
Praním
maximálneho
prípustného
množstva efektívne využívate vodu a
energiu.
Ak je bielizeň veľmi znečistená, perte len
polovičné množstvá.
Teploty
Hmotnosť bielizne
Pokyny pre pranie
Triedenie bielizne
95ºC – na silne a normálne znečistenú
bielu bavlnenú posteľnú a stolovú
bielizeň (napr. obrusy, uteráky,
plachty ...),
50/60ºC – na normálne znečistenú,
farebne stálu bielizeň (napr.
tričká, pyžamá, ...) s bavlnenými
a syntetickým vláknami a na
mierne znečistenú bielu bielizeň
(spodnú bielizeň),
30/40ºC – na chúlostivé tkaniny (napr.
záclony), zmiešanú bielizeň s
obsahom syntetických vlákien a
vlnu označenú ako vhodnú na
pranie v automatickej pračke,
nezrážajúcu sa.
Pred vložením bielizne
Pri praní nikdy nemiešajte farebnú a bielu
bielizeň. Biela bielizeň by zošedla.
Nové farebné tkaniny by mohli pri praní
pustiť farbu, preto ich prvý raz perte
oddelene.
Skontrolujte, či v odevoch nie sú
zabudnuté kovové premety (sponky,
špendlíky, zatváracie špendlíky a pod.).
Gombíky, zipsy, háčiky, skoby a cvoky
zapnite. Opasky a dlhé časti zaviažte.
Pred praním z odevov odstráňte odolné
škvrny. Ošetrite ich špeciálnym čistiacim
prostriedkom alebo pastou.
So záclonami zaobchádzajte veľmi šetrne.
Odstráňte z nich háčiky, alebo ich zaviažte
do vrecka alebo sieťky.
Maximálne množstvo bielizne
22
Odporučené množstvá nájdete v tabuľke
technických údajov. Pri plnení bubna
dodržujte všeobecné pravidlá:
Bavlna, ľan: bubon zvoľna naplňte, ale
neprepĺňajte.
Syntetický materiál: najviac do polovice
bubna.
Uvádzame
orientačnú
niektorých kusov bielizne:
župan
plienka
obliečka na paplón
plachta
obliečka na vankúš
obrus na stôl
uterák
utierka
nočný úbor
pracovný úbor
mužská košeľa
mužské pyžamo
blúza
mužské spodky
hmotnosť
1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
200 g
100 g
200 g
600 g
200 g
500 g
100 g
100 g
Odstránenie škvŕn
Niektoré škvrny sa nedajú odstrániť len
mydlom a vodou. Preto vám odporúčame
ošetriť tieto škvrny ešte pred praním.
Krv: čerstvé fľaky namočte do studenej
vody, zaschnutú krv nechajte odmočiť cez
noc vo vode s prídavkom špeciálneho
čistiaceho prostriedku a potom fľaky
vydrhnite vodou a mydlom.
Olejová farba: odev položte na mäkkú
tkaninu, na fľak naneste čistiaci benzín na
odstraňovanie fľakov a škvrnu vytrite.
Postup zopakujte niekoľko krát.
Zaschnuté
tukové
fľaky:
použite
terpentín. Odev položte na mäkký povrch
a na fľak prstami opatrne nanášajte
terpentín pomocou bavlnenej tkaniny.
Hrdza:
použite
kyselinu
šťaveľovú
rozpustenú v horúcej vode alebo
špeciálny prípravok na hrdzu, ktorý sa
používa za studena. Pri starších fľakoch
buďte opatrní. Hrdza môže po určitom
čase narušiť textilné vlákno. Postihnutá
tkanina sa ľahko prederaví.
15
Plesne: ošetrite bieliacim prostriedkom a
dobre vyplákajte (len bielu a stálofarebnú
bielizeň).
Tráva: trochu namydlite a potom ošetrite
bieliacim prostriedkom (len bielu a
stálofarebnú bielizeň).
Fľaky od guľôčkového pera a lepidlo:
použite acetón (*), odev položte na mäkkú
tkaninu a škvrnu očistite.
Rúž: očistite acetónom podľa vyššie
uvedených pokynov, potom ošetrite
denaturovaným liehom. Zvyšky rúžu
odstráňte z bielej bielizne pomocou
bielidla.
Červené víno: namočte do vody,
vyplákajte a ošetrite kyselinou citrónovou
alebo
octovou.
Eventuálne
zvyšky
odstráňte bieliacim prostriedkom.
Atrament: v závislosti od typu atramentu;
navlhčite tkaninu acetónom (*) a potom
kyselinou octovou. Eventuálne zvyšky na
bielej
bielizni
odstráňte
bieliacim
prostriedkom
a
potom
dôkladne
vyplákajte.
Decht: najprv ošetrite prostriedkom na
odstraňovanie
škvŕn,
denaturovaným
liehom alebo benzínom a potom fľak
vyčistite čistiacou pastou.
(*) na umelý hodváb nepoužívajte acetón
Pracie prostriedky a aviváž
Výsledok prania závisí aj od výberu
pracieho prostriedku a použitia správneho
množstva.
Aj keď sú pracie prostriedky biologicky
odbúrateľné, obsahujú látky, ktoré vo
veľkom množstve narušujú rovnováhu
životného prostredia.
Výber pracieho prostriedku závisí od typu
tkaniny (jemná bielizeň, vlna, bavlna atď.),
farby, teploty pri praní a od stupňa
znečistenia. V pračke môžete používať
všetky bežne dostupné pracie prostriedky
pre automatické pračky:
práškové pracie prostriedky na všetky
typy tkanín,
práškové pracie prostriedky na
chúlostivé tkaniny (max. 60ºC) a na
vlnu,
16
tekuté pracie prostriedky, vhodné na
pranie najmä s nízkou teplotou (max.
60ºC), na všetky typy tkanín alebo
špeciálne na vlnu.
-
Pred spustením pracieho programu
pridajte do príslušnej priehradky násypky
prací prostriedok a eventuálne prísady.
Ak používate koncentrované práškové
alebo tekuté pracie prostriedky, zvoľte
program bez predpierania.
Tekutý prací prostriedok nalejte do
priehradky označenej symbolom
tesne pred spustením programu.
Aviváž na zjemnenie a zmäkčenie bielizne
treba naliať do priehradky označenej
Ošetrenie a čistenie
Pred čistením a údržbou práčku odpojte
od elektrickej siete .
Odvápnenie
Za normálnych okolností obsahuje voda
z vodovodu uhličitan vápenatý, preto treba
práčku pravidelne odvápňovať, aby
nedošlo k vzniku vodného kameňa. Na
odvápnenie použite špeciálny práškový
prostriedok na odvápňovanie práčok.
Práčku odvápnite vtedy, keď neperiete
bielizeň, teda osobitne. Riaďte sa pokynmi
výrobcu odvápňovacieho prostriedku.
symbolom
pred spustením programu.
Riaďte sa pokynmi výrobcu ohľadne
dávkovania pracieho prostriedku a dbajte
na to, aby množstvo nikdy nepresiahlo
hranicu MAX.
Po každom praní
Množstvo pracieho prostriedku
Typ a množstvo pracieho prostriedku
závisí od druhu tkaniny, hmotnosti náplne,
stupňa znečistenia a tvrdosti vody.
Tvrdosť vody je klasifikovaná do tzv.
stupňov tvrdosti. Informáciu o stupni
tvrdosti vody vo vašej lokalite vám
poskytne príslušná vodohospodárska
organizácia alebo úrad správy. Vždy sa
riaďte
pokynmi
výrobcu
pracích
prostriedkov.
Menšie množstvo pracieho prostriedku
použite, ak:
periete malé množstvo bielizne,
je bielizeň len mierne znečistená,
počas prania sa tvorí veľké množstvo
peny.
Čistiaci prací cyklus
Škála
1
2
3
4
Stupeň tvrdosti vody
Popis
Stupeň
Nemec.
Franc.
stupne
stupne
°dH
°TH
mäkká
0-7
0-15
stredná
8-14
16-25
tvrdá
15-21
26-37
veľmi tvrdá
>21
>37
Dvierka nechajte chvíľu pootvorené, aby
vo vnútri práčky nevznikli plesne a
nevytvoril sa nepríjemný zápach. Navyše
tým šetríte tesnenie dvierok.
Ak periete pri nízkych teplotách, môžu sa
v bubne práčky usádzať zvyšky nečistôt a
pracích prostriedkov.
Preto vám odporúčame pravidelne
vykonávať takzvaný čistiaci prací cyklus.
Postupujte takto:
v bubne nesmie byť bielizeň,
nastavte program na pranie bavlny
s najvyššou teplotou,
použite normálne množstvo pracieho
prostriedku, musí to byť však
prostriedok na biologickom základe.
Čistenie zvonka
Vonkajší plášť spotrebiča čistite len teplou
vodou a mydlom. Potom plášť utrite čistou
vlhkou handričkou a vytrite dosucha.
Dôležité upozornenie: na čistenie
nepoužívajte denaturovaný lieh, riedidlá a
podobné výrobky.
Čistenie násypky
V násypke sa postupom času vytvoria
usadeniny pracích prostriedkov a aviváže.
Násypku môžete za účelom čistenia veľmi
jednoducho vyňať. Pri vyberaní násypky
treba stlačiť príchytku v zadnom ľavom
rohu. Násypku opláchnite pod tečúcou
vodou a odstráňte zvyšky pracích
prostriedkov. Hornú časť priehradiek
môžete vybrať. Postupujte podľa pokynov
na obrázku.
Čistenie výklenku násypky
V priestore násypky sa môžu takisto
nahromadiť zvyšky pracích prostriedkov a
aviváže. Násypku vyberte a výklenok
zhora aj zdola poriadne vyčistite napríklad
starou zubnou kefkou. Vyčistenú zásuvku
znovu nasaďte a spustite program
Plákanie bez bielizne v bubne.
Čistenie odtokového čerpadla
Práčka je v prednej časti vybavená
čerpadlom, ktorý zachytáva vlákna a
drobné predmety (špáradlá, mince, spinky
atď.), nedopatrením zabudnuté v odevoch.
Odtokové čerpadlo treba skontrolovať za
nasledujúcich okolností:
ak práčka nevypúšťa vodu a/alebo
neodstreďuje,
ak je práčka počas vypúšťania vody
neobvykle hlučná (kvôli zachyteným
predmetom, ktoré čerpadlo blokujú).
Postupujte nasledovne:
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
V prípade potreby počkajte, kým voda
vychladne.
Otvorte príklop odtokového čerpadla.
21
Informácie o programoch
Vlna a
ručné pranie
Jednoduché žehlenie
Plákanie
Odčerpanie
Odstredenie
Jemné odstredenie
O = zrušenie / vypnuté
vhodnú na pranie v automatickej
Program na vlnu
práčke, ako ja na vlnu vhodnú na ručné pranie a ďalšie
chúlostivé textílie určené na ručné pranie
.
Program na pranie vlny v tejto práčke schválila
spoločnosť Woolmark na pranie vlny určenej na pranie
v automatickej práčke za predpokladu, že požívateľ
dodrží pokyny na štítku odevu a inštrukcie v tomto
návode na používanie.
Ak zvolíte tento program, bielizeň sa šetrne vyperie a
odstredí tak, aby sa nepokrčila, čím sa zjednodušuje
žehlenie. Okrem toho práčka zaradí do programu
prídavné
fázy
plákania.
Maximálna
rýchlosť
odstreďovania sa automaticky zníži na 900 ot./min.
S týmto programom môžete vyplákať a odstrediť bielizeň
vypranú ručne. Práčka vykoná 3 cykly plákania a
odstredenie
pri
maximálnej
rýchlosti.
Rýchlosť
odstreďovania si môžete prispôsobiť podľa typu bielizne
príslušným tlačidlom.
Tento program slúži na vypustenie vody z posledného
plákania po programoch s funkciou Nočný cyklus
a
Plákanie stop
. Najskôr otočte ovládač programov do
a stlačte tlačidlo
polohy O, potom nastavte program
Štart/Prestávka.
Osobitné odstredenie bielizne vypranej ručne a po
programoch s funkciou Nočný cyklus
a Plákanie stop
. Skôr ako nastavíte tento program, otočte ovládač
programov do polohy O. Rýchlosť odstreďovania si
môžete prispôsobiť podľa typu bielizne príslušným
tlačidlom.
Osobitné odstredenie pri 700 ot./min na bielizeň vypranú
ručne je určené na syntetickú, jemnú bielizeň, vlnu,
bielizeň určenú na ručné pranie a hodváb.
Ak chcete prací program zrušiť, alebo práčku vypnúť,
otočte ovládač programov do polohy O. Teraz môžete
nastaviť nový prací program.
Medzinárodné symboly ošetrovania
Tieto symboly nájdete na štítkoch odevov a informujú o optimálnom ošetrení
jednotlivých kusov bielizne.
NORMÁLNE
PRANIE
max. teplota
95°C
max. teplota
60°C
max. teplota
40°C
max. teplota
30°C
ručné pranie
neprať
ŠETRNÉ
PRANIE
BIELENIE
ŽEHLENIE
CHEMICKÉ
ČISTENIE
bieliť v studenej vode
nebieliť
žehlenie pri
teplote
max. 200°C
žehlenie pri
teplote
max. 150°C
žehlenie pri
teplote
max. 110°C
Všetky
prostriedky
Čistenie perchloretylénom, benzínom,
alkoholom, R111 a
R113
Čistenie benzínom,
alkoholom a R113
nežehliť
Nečistiť chemicky
pri vysokej
teplote
pri nízkej
teplote
SUŠENIE
20
sušenie vodorovne
na šnúre
na vešiaku
v sušičke
nesušiť v sušičke
17
Pracie programy
Program /
teplota
Bavlna 95°
Bavlna 60°
Bavlna 4030°
Syntetická
bielizeň 60-5040-30°
Jemná
bielizeň 40-30°
Vlna 40-30°
Ručné
pranie 40-30°-
Druh bielizne
Biela bavlnená bielizeň (silne
znečistená)
plachty, stolová a posteľná
bielizeň
Biela a stálofarebná bielizeň
(normálne znečistená): pracovné
odevy, plachty, plachty, stolová a
posteľná bielizeň, spodná
bielizeň, uteráky
Nestálofarebná bielizeň
(mierne znečistená) košele,
blúzky, spodná bielizeň
Syntetická alebo zmiešaná
bielizeň
spodná bielizeň, farebné odevy,
nezrážavé košele, blúzky
Jemná bielizeň
napríklad záclony
Pracie programy
Nastaviteľné
funkcie
,
,
,
,
,
,
,
,
(*),
,
(*),
,
(studená
voda)
,
,
,
,
,
,
Špeciálny testovaný program
na vlnené odevy označené ako
vhodné na pranie v automatickej
práčke, nezrážavé
Špeciálny program na bielizeň
určenú na ručné pranie
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
,
Popis programu
,
,
,
hlavné pranie pri
teplote 95°, 3
plákania, dlhé
odstredenie
hlavné pranie pri
teplote 60°, 3
plákania, dlhé
odstredenie
hlavné pranie pri
teplote 40-30°, 3
plákania, dlhé
odstredenie
hlavné pranie pri
teplote 60-50-4030°, 3 plákania,
krátke odstredenie
hlavné pranie pri
teplote 40-30°, 3
plákania, krátke
odstredenie
hlavné pranie pri
teplote 40-30°, 3
plákania, krátke
odstredenie
hlavné pranie pri
Program /
teplota
Jednoduché
žehlenie
Druh bielizne
Nastaviteľné
funkcie
Syntetická bielizeň
jemné pranie a odstredenie
Popis programu
,
,
,
,
,
,
(max. množstvo
bielizne: 1 kg)
Plákanie
Odčerpanie
Osobitné
plákanie
ručne
vypranej bielizne akéhokoľvek
typu
Vypustenie vody z posledného
plákania pri programoch s
funkciou Nočný cyklus alebo
Plákanie stop
Osobitné odstredenie bavlny
Odstredenie
Jemné
odstredenie
Osobitné
odstredenie
syntetickej, jemnej bielizne,
vlny a bielizne určenej na
ručné pranie
hlavné pranie pri
teplote 40°, 4
plákania, krátke
odstredenie
3 plákania, krátke
odstredenie
odčerpanie vody
odčerpanie a dlhé
odstredenie
odčerpanie a krátke
odstredenie
Maximálne množstvá bielizne
bavlna
syntetická / jemná bielizeň
vlna / ručné pranie
5,0 kg
2,0 kg
2,0 kg
teplote 40-30°(studená voda), 3
plákania, krátke
odstredenie
* len pre teplote 40° alebo vyššej
18
19
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement