Aeg-Electrolux | L62610 | User manual | Aeg-Electrolux L62610 Упутство за коришћење

Aeg-Electrolux L62610 Упутство за коришћење
LAVAMAT 62610
Automatska perilica
Informacije za korisnike
Poštovane potrošaèice, poštovani potrošaèi
Proèitajte pažljivo ova uputstva za korištenje i saèuvajte ih za
naknadna èitanja.
Izruèite ova uputstva za korištenje zajedno s ureðajem eventualnom
novom vlasniku.
1
3
2
2
U tekstu se upotrebljavaju slijedeæi simboli:
Sigurnosne napomene
Napomena! Savjeti koji su namijenjeni vašoj osobnoj sigurnosti.
Oprez! Savjeti koji služe izbjegavanju šteta na ureðaju.
Savjeti i praktiène upute
Savjeti za zaštitu okoliša
Sadržaj
Uputstva za korištenje
..............................
5
Sigurnosni standardi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5
Opis ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Upravljaèka ploèa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7
Pregled programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8
Prije prvog pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Razvrstavanje rublja i pripremne radnje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Pristupite pranju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Otvaranje okna/Punjenje rubljem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ulijevanje sredstava za pranje i omekšivanje rublja . . . . . . . . . . . . . . .
Ukljuèivanje ureðaja/Odabir programa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izmjena broja okretaja centrifuge/Odabir obustave ispiranja . . . . . . . .
Odabir dodatnih opcija. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DODATNO ISPIRANJE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
KRATKO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PREDPRANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
MRLJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postav odgoðenog starta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ukljuèivanje programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Odvijanje programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prekidanje programa/Dodavanje rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ciklus pranja je dovršen/Izvlaèenje rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11
11
12
13
13
14
14
14
14
14
15
15
15
16
16
Zaštita za djecu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Èišæenje i njega ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Kako se postupa, u sluèaju... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sami otklonite male neispravnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ako niste zadovoljni rezultatom pranja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pristupite prisilnom pražnjenju stroja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pumpa za izbacivanje vruæe vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19
19
22
23
24
Razvrstavanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Tehnièki podaci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Naznake za korištenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
. . . . . . . . . . . 28
Sigurnosni propisi za instalaciju . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Postavljanje ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Transport ureðaja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uklanjanje ambalaže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mjesto postavljanja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izravnavanje ureðaja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29
29
29
32
32
Elektrièni prikljuèak. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Spajanje na dovod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dovod vode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Odvodni prikljuèak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4
Garancija/servis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36
Opsluživanje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
43
Uputstva za korištenje
1 Sigurnosni standardi
Prije prvog ukljuèivanja
• Slijedite “Uputstva za instaliranje i za prikljuèivanje”.
• Isporuka ureðaja u zimskim mjesecima s temperaturama ispod
nule: Prije prvog ukljuèivanja ostavite perilicu 24 sati na sobnoj
temperaturi.
Propisno korištenje ureðaja
• Perilica je namjenjena iskljuèivo pranju rublja za kuæne potrebe.
• Izmjene ili prepravljanje perilice nije dopušteno iz sigurnosnih
razloga.
• Upotrebljavajte iskljuèivo sredstva za pranje i omekšivaèe koji su
prikladni za perilice za kuænu upotrebu.
• Rublje ne smije sadržavati nikakvo zapaljivo rastvorno sredstvo.
Opasnost od eksplozije!
• Nemojte koristiti automatske perilice za kemijsko èišæenje.
• Sredstva za bojanje ili za izblijeðivanje rublja smiju se koristiti u
perilici samo ako je proizvoðaè izrièito dopustio upotrebu ovih
proizvoda. Nismo odgovorni za eventualne štete.
Sigurnosne mjere u prisustvu djece
• Držite daleko od djece dijelove ambalaže. Opasnost od gušenja!
• Djeca nisu èesto svjesna opasnosti koje može prouzroèiti
korištenje elektriènih ureðaja. Nemojte ostavljati djecu u blizini
perilice, ako nije pod vašom kontrolom.
• Pazite da se djeca ni manje domaæe životinje ne penju u bubanj
perilice. Životna opasnost!
5
Opæe sigurnosne mjere
• Popravljanju perilice smiju pristupiti samo struène osobe.
• Nemojte nipošto ukljuèivati perilicu ako je mrežni kabel ošteæen ili
ako je unutrašnji dio ureðaja dostupan zbog ošteæenja komandne
ploèe, radne površine ili podnožja.
• Iskopèajte automatsku perilicu prije èišæenja, njege ili radova na
održavanju. Iskopèajte dodatni mrežni utikaè iz utiènice ili - ako se
radi o fiksnom prikljuèku – iskopèajte prekidaè u elektriènom
ormariæu ili izvucite osiguraè.
• Ako ne upotrebljavate ureðaj na duže vrijeme, iskopèajte ga iz
napojne mreže i zatvorite dovod vode.
• Nemojte iskopèavati utikaè iz utiènice držeæi kabel, veæ držeæi
utikaè.
• Ne smiju se upotrebljavati višestruki utikaèi, spojnice ni produžni
kabeli. Opasnost od požara zbog pregrijavanja!
• Nemojte prskati automatsku perilicu mlazom vode. Opasnost od
strujnog udara!
• Prilikom pranja na visokim temperaturama staklo okna za
punjenje je vruæe. Nemojte dirati staklo!
• Prilikom prisilnog pražnjenja ureðaja prije èišæenja pumpe za
izbacivanje vode ili prisilnog otvaranja okna, prièekajte da se voda
ohladi.
• Domaæe životinje mogu izgristi elektriène kabele i savitljiva
vodovodna crijeva. Opasnost od strujnog udara i od izlijevanja
vode! Držite manje kuæne ljubimce daleko od automatske perilice.
6
Opis ureðaja
Ladica sa
spremnikom za
deterdžent
Kontrolna ploèa
Ploèica s nazivnim
podacima (iza
vrata)
Poklopac
podnožja/
Odvodna crpka
Pritezne nožice
(podesive visine)
Upravljaèka ploèa
Tipka za centrifugiranje/
OBUSTAVA ISPIRANJA
Multifunkcionalni zaslon
Tipka ODGODA STARTA
Poruke o odvijanju programa
Poruka OKNO
Tipke za dopunu
programa
Tipka START/PAUZA
Odabir programa
7
Pregled programa
Broj okretaja
centrifugiranja
(MRLJE)
1200
1000/600
n (OBUSTAVA ISPIRANJA)
•
•
•
•3)
•
•4)
•
•
•
•
•
•
•4)
•
•
1kg
•
•
•
•
•
•
(OSJETLJIVO RUBLJE)
40, 30
3kg
•
•
•
•
•
/
(VUNA/SVILA)
(RUÈNO PRANJE)
40, 30,
(HLADNA VODA)
2kg
•
•
3kg
•
•
ECO (UŠTEDA ENERGIJE) 2)
6kg
•
(ISKUHAVANJE/ŠARENO RUBLJE)
95, 60, 50, 40, 30
6kg
•
(NJEŽNO PRANJE)
60, 50, 40, 30
3kg
l (LAGANO PEGLANJE) 40
(LAGANO ISPIRANJE)
(KRATKO)
•
(DODATNO ISPIRANJE)
•
Program
maks. Potpuno punjenje 1)
(Suho rublje)
(PREDPRANJE)
Dodatni programi
(ISPUMPAVANJE)
(CENTRIFUGIRANJE)
a (OSVJEŽAVANJE)
6kg
3kg
•
•
•
•
1) U vjedru od 10 litara stane otprilike 2,5kg suhog (pamuènog) rublja
2) Postavi programa za testiranje u skladu s propisima EN 60 456 i IEC 60 456 navedeni su u poglavlju
“Potrošnja”.
3) Preporuèena kolièina punjenja za kratke programe iznosi 3 kg; punjenje do vrha je moguæe, ali se time
postiže nešto lošiji rezultat pranja.
4) } (MRLJE) prati poèevši od 40°C, pošto sredstvo za skidanje mrlja postaje djelotvorno iskljuèivo na višim
temperaturama.
8
Upotreba/Svojstva
Simboliza
njegu
rublja1)
Radi se o programu pranja s znatnom uštedom energije i vode na 60°C za
manje i osrednje zaprljani bijeli pamuk/šareno rublje (pamuk/platno).
MO
Program pranja za osrednje i jako zaprljano rublje za iskuhavanje/šareno rublje
(pamuèno/platneno).
JMO
Program za nježnija mješana vlakna i za sintetiku.
IKN
Specijalan program na 40 °C za nježnije rublje, koje se nakon pranja lagano
pegla ili uopæe ne pegla.
KN
Lagani program pranja za nježne tkanine kao što su slojevita vlakna, mikrovlakna,
sintetika, zavjese (maks. 20 do 25 m2 zavjesa u ureðaj).
(OBUSTAVA
ISPIRANJA) za tkanine s zaštitom od vremenskih neprilika, na pr. odjeæu za
vanjsku upotrebu.
IK
Posebno lagano pranje za vunu i mješanu vunu za strojno i ruèno pranje.
Odvojeno lagano ispiranje (3 ispiranja, dodaje se tekuæi omekšivaè iz
pretinca
za ispiranje, lagano centrifugiranje).
QLH
IKN
QLH
Ispumpavanje vode nakon obustave ispiranja.
Ispumpavanje vode i centrifugiranje, na pr. nakon obustave ispiranja, odnosno
odvojeno centrifugiranje rublja za iskuhavanje/šarenog rublja.
JMO
Specijalni program na 30 °C, traje otprilike 30 minuta, s kratkim temeljitim
pranjem na pr. rublja nakon jednog nošenja, lakše zaprljane sportske odjeæe ili
nove odjeæe.
JMO
IKN
1) Brojke unutar simbola za njegu rublja oznaèavaju maksimalne temperature.
9
Prije prvog pranja
1. Otvorite ladicu spremnika za deterdžent.
2. Kroz ladicu spremnika za deterdžent ulijte u perilicu rublja oko
2 litre vode.
To æe zatvoriti spremnik vode kad pokrenete slijedeæi program i
omoguæiti ispravan rad ventila za ekonomièno pranje.
3. U svrhu uklanjanja iz bubnja i spremnika za vodu bilo kakvog
ostatka ostavljenog tijekom proizvodnje ureðaja, prvo pranje obavite
“na prazno”. Program:
(PAMUK/LAN) 95, pritisnite ]
(KRATKO), dodajte 1/4 mjerice deterdženta u prašku.
Razvrstavanje rublja i pripremne radnje
Predradnje
• Ispraznite džepove. Odstranite sve predmete (na pr. kovanice,
spajalice, igle, slièno).
• Zakopèajte patentne zatvaraèe i navlake, kako biste izbjegli
ošteæivanje rublja.
• Odstranite kolutiæe iz zavjesa ili uvucite ih u jednu mrežicu ili
vreæicu.
• Osjetljivo i malo rublje pere se u mrežici ili jastuènici, na pr.
zavjese, najlonske èarape, èarapice, maramice, grudnjaci.
Upozorenje! Grudnjaci ili ostalo rublje s podupiraèima pere se
iskljuèivo u mrežici. Ako kruti dio ispadne iz rublja, ureðaj se može
oštetiti.
Razvrstavanje rublja
• Na osnovu boja: Pere se odvojeno bijelo i šareno rublje. Rublje bi
moglo gubiti boju.
• Na osnovu temperature pranja, vrste pranja i simbola za
održavanje rublja.
Upozorenje! Tkanine sa simbolom za održavanje G (= ne pere
se!) nemojte strojno prati.
10
Pristupite pranju
Otvaranje okna/Punjenje rubljem
1. Otvaranje okna za punjenje perilice: povucite ruèku okna.
Poruke
(OKNO) i
(START/PAUZA) naznaèuju tijekom rada
ureðaja, da li se okno može otvoriti:
Poruka
(START/PAUZA)
Da li je moguæe otvoriti
okno?
upaljeno zeleno
svijetlo
svjetluca crveno svijetlo
ili je ugašeno
da
upaljeno zeleno
svijetlo
upaljeno crveno svijetlo
da, nakon pritiska
tipke START/PAUZA
upaljeno crveno
svijetlo
ili je ugašeno
svjetluca crveno svijetlo
ili upaljeno crveno svijetlo
ne, previsoka razina
vode, odnosno previsoka
temperatura
Poruka
(OKNO)
2. Razmotajte i pažljivo posložite
rublje. Mješajte veæe i manje
rublje.
Upozorenje! Nemojte utisnuti
rublje izmeðu okna i gumenog
brtvila.
3. Èvrsto priljubite okno. Brava mora
škljocnuti.
11
Ulijevanje sredstava za pranje i omekšivanje rublja
Napomena: Upotrebljavajte iskljuèivo sredstva za pranje i
omekšivaèe koji su prikladni za perilice za kuænu upotrebu.
Dozirajte sredstvo za pranje i omekšivaè slijedeæi uputstva
proizvoðaèa. Slijedite uputstva utisnuta na pakovanju.
Doziranje ovisi o:
– zaprljanosti rublja,
– kolièini rublja,
– stupnju tvrdoæe vode.
• Ako proizvoðaè ne navodi doziranja za manje kolièine rublja: Kod
poloviènog punjenja koristi se jedna treæina manje detergenta,
kod minimalnog punjenja koristite doziranje upola manje od
preporuèene kolièine.
• Ako je tvrdoæa vode 2 (=osrednja), upotrebljava se omekšivaè
vode. Omekšivaè vode može se upotrijebiti i u sluèaju da je
tvrdoæa vode 1 (=mekana). Podatke o tvrdoæi vode koju koristite
daje nadležna vodovodna mreža.
1. Izvucite do kraja ladicu za sredstvo za pranje.
2. Ulijte sredstvo za pranje i omekšivanje rublja.
3. Dozirnu posudu gurnite do kraja.
12
Prašak/tablete
za glavno pranje
Sredstvo za otklanjanje
mrlji/u tabletama
Omekšivaè rublja/
Podupiraè/Krutilo
Prašak/tablete za
predpranje ili omekšivaè
vode
Prašak/tablete za glavno pranje
Ako koristite omekšivaè za vodu i potreban vam je desni pretinac za
sredstvo za predpranje, ulijte omekšivaè vode u lijevom pretincu
zajedno sa sredstvom za glavno pranje.
Omekšivaè rublja, podupiraè, krutilo
Nemojte preæi znak MAKS urezan na pretincu. Guste koncentrate
razrijedite prije ulijevanja, slijedeæi pri tom uputstva proizvoðaèa.
Rastvorite krutilo u prahu.
Ako koristite tekuæa sredstva za pranje:
Prilikom ulijevanja tekuæeg sredstva za pranje, koristite posudice za
doziranje koje se nalaze u pakovanju.
Ukljuèivanje ureðaja/Odabir programa
3
Postavite program i temperaturu
pomoæu kontrole za odabir
programa.
Nakon odabira programa,
ukljuèite odmah ureðaj.
– Poruke o odvijanju programa
naznaèuje trenutnu fazu
programa za vrijeme rada
programa.
– Na multifunkcionalnom zaslonu
oèitava se predviðeno trajanje programa (u minutama).
Izmjena broja okretaja centrifuge/Odabir obustave
ispiranja
3
Automatska perilica predlaže
maksimalno dopušten broj
okretaja, koji je prikladan
odabranom programu. Taj se broj
okretaja može smanjiti:
Pri tome pritisnite tipku za
centrifugiranje/
(OBUSTAVA
ISPIRANJA) sve dok se ne osvjetli
željena poruka.
Broj okretaja centrifuge može se dodatno izmjeniti za vrijeme rada
programa. U tom sluèaju:
1. Pritisnite tipku
(START/PAUZA).
2. Izmjenite broj okretaja.
3. Pritisnite
još jednom tipku (START/PAUZA).
(OBUSTAVA ISPIRANJA)
Prilikom
(OBUSTAVA ISPIRANJA) rublje ostaje uronjeno u vodi
zadnjeg ispiranja. Ne slijedi centrifugiranje, nema ni centrifugiranja
izmeðu pojedinih faza pranja. Centrifugiranje izmeðu pojedinih faza
pranja ovisi o postavu programa i ne može se izmjeniti.
13
Odabir dodatnih opcija
3
Po želji, pritisnite tipku(e) za
dodatne opcije. Osvjetljava se
odgovarajuæa poruka.
Ako poruka “Err“ svjetluca na
multifunkcionalnom zaslonu, znaèi
da se odabrana dodatna opcija ne
uklapa s postavljenim programom
pranja.
DODATNO ISPIRANJE
S programima ECO (UŠTEDA ENERGIJE),
(ISKUHAVANJE/
ŠARENO RUBLJE),
(OSJETLJIVA VLAKNA),
(NJEŽNIJE
RUBLJE) i l (LAGANO PEGLANJE) izvode se dva dodatna
ispiranja (na pr. ako imate osjetljivu kožu).
KRATKO
Kraæa varijanta programa pranja za manje zaprljano rublje.
PREDPRANJE
Predpranje toplom vodom prije automatskog glavnog pranja; s
centrifugiranjem kod programa
(ISKUHAVANJE/ŠARENO
RUBLJE) i
(NJEŽNO RUBLJE), bez centrifugiranja kod
programa
(OSJETLJIVA VLAKNA).
MRLJE
Za jako zaprljano i zamrljano rublje. Sredstvo za skidanje mrlja
ulijeva se u optimalnom trenutku odvijanja programa.
Samo za temperaturu pranja poèevši od 40°, pošto sredstvo za
skidanje mrlja postaje djelotvorno iskljuèivo s višim temperaturama.
14
Postav odgoðenog starta
3
3
Tipkom
(ODGODA STARTA) možete odgoditi start programa za
30 minuta (30' sve do maks. 23 sati (23h).
1. Odaberite željeni program.
2. Pritiskajte
uzastopno ovu tipku (odgoda starta) dok se na
multifunkcionalnom zaslonu ne oèitava odgoda starta, na pr.12h,
ako je program odgoðen za 12 sati. Poruka (ODGODA STARTA)
je osvjetljena.
Ako se oèitava 23h i pritisnete tipku još jednom, odgoda starta je
ponovno iskljuèena. Na zaslonu se oèitava 0' i potom trajanje
postavljenog programa.
3. Ako želite ukljuèiti odgodu starta, pritisnite tipku
START/
PAUZA. Neprekidno se oèitava koliko je vremena preostalo do
odgoðenog starta (na pr. 12h, 11h, 10h,... 30' itd.).
Ukljuèivanje programa
3
1. Provjerite da li je dovodni ventil otvoren.
2. Pritisnite tipku
(START/PAUZA). Program se ukljuèuje,
odnosno poèinje nakon isteka postavljene odgode starta.
Ako nakon pritiska tipke
(START/PAUZA) E40 svjetluca
multifunkcionalni zaslon, poruka KRAJ svjetluca 4 puta i
istovremeno se 4 puta ukljuèuje zvuèni signal, znaèi da okno nije
pravilno zatvoreno. Prièvrstite okno i pritisnite još jednom
tipku
(START/PAUZA).
Odvijanje programa
• Poruke o odvijanju programa pokazuju dio programa koji je
trenutno u tijeku.
–
(Predpranje)
–
(Glavno pranje)
–
(Ispiranje)
–
(Dodatno ispiranje)
– (Centrifugiranje)
– (Kraj)
• Na multifunkcionalnom zaslonu oèitava se koliko je još preostalo
vremena (u minutama) do kraja programa.
15
3
Preostalo vrijeme može se tijekom odvijanja programa produžiti ili
skratiti, pošto se program prilikom pranja prilagoðava razlièitim
èimbenicima (na pr. vrsta i kolièina rublja, prepoznavanje debalansa
prilikom centrifugiranja, dodatno ispiranje itd.).
Prekidanje programa/Dodavanje rublja
Prekidanje programa
• Pritiskom tipke
(START/PAUZA) možete prekinuti u bilo
kojem trenutku rad programa i ponovnim pritiskom tipke
(START/PAUZA) nastaviti s radom programa.
• Za prijevremenu obustavu programa zaokrenite kontrolu za odabir
programa na ISKLJ. Upozorenje! Pazite na vodu u ureðaju!
Dodavanje rublja
Moguæe je dodati rublje, dok je poruka
(OKNO) osvjetljena u
zelenoj boji.
1. Pritisnite tipku
(START/PAUZA). Okno se može otvoriti.
tipku (START/PAUZA).
2. Prièvrstite okno i pritisnite još jednom
Program nastavlja s radom.
Ciklus pranja je dovršen/Izvlaèenje rublja
Na kraju programa osvjetljena je poruka
(KRAJ) o odvijanju
programa. Èim se osvjetli poruka
(OKNO) u zelenoj boji,
moguæe je otvoriti okno.
1. Otvorite okno i izvucite rublje.
2. Zaokrenite tipku za odabir programa na
(ISKLJ).
3. Zatvorite dovodni ventil.
4. Nakon pranja izvucite dozirnu posudu za sredstvo za pranje, kako
bi se osušila. Prislonite okno kako bi se perilica prozraèila.
(OBUSTAVA ISPIRANJA):
Ako ste odabrali
Nakon obustave ispiranja osvjetljena je poruka
(KRAJ) o
odvijanju programa.
Prije svega morate ispumpati vodu:
– Ili postavite tipku za odabir programa na
(ISKLJ), potom
zaokrenite na
(ISPUMPAVANJE) i pritisnite tipku
(START/PAUZA) (voda æe biti ispumpana bez centrifugiranja),
– ili postavite tipku za odabir programa na
(ISKLJ) potom
zaokrenite na (CENTRIFUGIRANJE). Ako ustreba izmjenite broj
okretaja i pritisnite tipku
(START/PAUZA) (pristupiti æe se
ispumpavanju i centrifugiranju).
16
Zaštita za djecu
Ako je zaštita za djecu ukljuèena, okno se ne može zatvoriti.
Ukljuèivanje zaštite za djecu:
Kovanicom zaokrenite u smjeru
kazaljke na satu dugme
(na unutrašnjoj strani okna) do
prvog ureza.
1
Upozorenje! Pazite da nakon
podešavanja dugme ne ostane u
udubljenom položaju, jer to znaèi
da osiguraè koji zaštiæuje vašu
djecu nije ukljuèen. Dugme mora
biti izbaèeno kao što je prikazano
na slici.
Iskljuèivanje zaštite za djecu:
Zaokrenite dugme u smjeru
suprotnom kazaljki na satu i vratite ga na prvi urez.
Èišæenje i njega ureðaja
Upozorenje! Prilikom èišæenja ureðaja nemojte upotrebljavati
sredstva za njegu namještaja ni jaka sredstva za èišæenje.
Zaslon i kuæište se briše vlažnom krpom.
Pranje sa èišæenjem ureðaja
Ako se za pranje pretežno koriste niže temperature, s vremena na
vreme treba izvršiti pranje sa èišæenjem ureðaja. Tako se smanjuje
eventualno stvaranje naslaga, a ureðaj se èisti iznutra.
Dozirna posuda
Dozirna posuda se mora redovito èistiti.
1. Ladica za sredstvo za pranje se izvlaèi iz sjedišta naglim pokretom.
17
2. Izvucite umetak za omekšivaè iz
srednjeg pretinca.
3. Svi se dijelovi ispiru vodom.
4. Ubacite umetak za omekšivaè do
ureza, tako da bude èvrsto
priljubljen.
5. Svi se dijelovi perilice u koje se
ulijevaju sredstva za pranje,
pogotovo cjevèice na gornjoj strani
posude za ulijevanje èiste se
èetkicom.
6. Postavite ladicu za sredstva za
pranje na vodilicama i gurnite do kraja.
Bubanj perilice
Taloženje rðe na bubnju mogu prouzroèiti zarðani predmeti koji se
nalaze u rublju ili dijeliæi željeza u vodovodnim cijevima.
Upozorenje! Nemojte èistiti èelièni bubanj sredstvima za
otklanjanje vapnenca, koji sadrže kiseline, spužvicama za ribanje
koje sadrže klor, željezne ili èeliène niti.
1. Ako se naslage rðe pojave na bubnju, upotrijebite sredstvo za
èišæenje metala.
2. Obavite ciklus pranja bez rublja da bi se uklonili svi ostaci sredstava
za èišæenje. Program:
(PAMUK/LAN) 95, pritisnite tipku
(KRATKO), dodajte otprilike 1/4 mjerice deterdženta u prašku.
Okno za punjenje rubljem i gumeni obrub
Redovito provjeravajte da li se naslage ili strana tijela nalaze u
naborima gumenog obruba ili na unutrašnjoj strani stakla okna.
Redovito èistite staklo okna i gumeni obrub.
18
Kako se postupa, u sluèaju...
Sami otklonite male neispravnosti.
Ako se tijekom rada na multifunkcionalnom zaslonu oèitavaju
slijedeæi kodovi koji signaliziraju neispravnost:
– E10 (Problem s dotokom vode),
– E20 (Problem s ispustom vode),
– E40 (Otvorite okno),
Pogledajte slijedeæu tablicu.
Nakon što ste otklonili neispravnost, pritisnite tipku
(START/
PAUZA).
U sluèaju ostalih neispravnosti (E i brojka ili slovo): Iskljuèite i
ponovno ukljuèite ureðaj. Ponovno postavite program pranja.
Pritisnite tipku
(START/PAUZA).
Ako se neispravnost još uvijek oèitava, obratite se tehnièkom
servisu i obavjestite ga o oèitanom kodu neispravnosti.
Problem
Moguæi uzrok
Kako postupiti?
Niste ukopèali utiènicu ili
osiguraè nije ispravan.
Ukopèajte utiènicu.
Provjerite osiguraèe.
Okno za punjenje ureðaja
nije pravilno zatvoreno.
Zatvorite okno perilice, sve
dok brava ne škljocne.
Niste tipku
(START/
PAUZA) držali dovoljno
dugo pritisnutu.
Tipku
(START/
PAUZA) držite duže
pritisnutu.
Okno za punjenje
ureðaja se ne zatvara.
Ukljuèili ste zaštitu od
djece.
Iskljuèite sklop za zaštitu
djece.
Nakon pritiska jedne
od tipaka oèitava se
poruka Err na
multifunkcionalnom
zaslonu.
Odabrana funkcija se ne
uklapa s postavljenim
programom.
Pristupite novom odabiru.
Perilica ne radi.
E40 se oèitava.
Poruka
(KRAJ)
Okno za punjenje ureðaja
svjetluca 4 puta,
nije pravilno zatvoreno.
istovremeno se 4 puta
ukljuèuje zvuèni signal.
Pravilno zatvorite okno.
Ponovno ukljuèite program
pranja
19
Problem
E10 se oèitava.
Poruka
(KRAJ)
svjetluca jedanput,
istovremeno se
jedanput ukljuèuje
zvuèni signal.
(Problemi s dotokom
vode).
Perilica vibrira ili nije
stabilna za vrijeme
rada.
Rublje nije
centrifugirano.
Voda curi iz donjeg
dijela perilice.
Moguæi uzrok
Kako postupiti?
Dovod vode je zatvoren.
Otvorite dovodni ventil.
Mrežica unutar prikljuèka
dovodnog crijeva je
zaèepljena.
Zatvorite dovodni ventil.
Odvijte crijevo, izvucite i
oèistite mrežicu.
U dovodnom se ventilu
nataložio vapnenac ili je
ventil neispravan.
Preispitajte dovodni ventil i,
eventualno, ga odnesite na
popravak.
Niste uklonili zaštitu stroja
za vrijeme transporta.
Uklanjanje zaštite stroja za
vrijeme transporta
Podesive nogice nisu
pravilno postavljene.
Podesite nožice slijedeæi
uputstva za postavljanje i
prikljuèivanje.
Samo nekoliko velikih
komada rublja u bubnju.
Bubanj po moguænosti
uvijek napunite.
Kombinirajte velike i male
komade rublja.
Prikljuèak dovodnog
crijeva nije nepropustan.
Èvrsto zavrnite dovodno
crijevo.
Odvodno crijevo nije
nepropusno.
Zamjenite odvodno crijevo
novim crijevom.
Poklopac pumpe za
izbacivanje vode nije
pravilno zatvoren.
Pravilno zatvorite poklopac.
Prilikom slijedeæeg pranja
Rublje se utisnulo na oknu
budite pažljiviji kod
za punjenje.
punjenja.
Crijevo za prisilno
pražnjenje uredaja nije
nepropusno.
Pravilno prièvrstite crijevo
za prisilno pražnjenje
uredaja.
Ispumpana voda ima
Najvjerovatnije ste
U doziranju sredstva za
jako puno pjene. Na
upotrijebili preveliku
pranje pažljivo slijedite
kraju pranja prekida se
kolièinu sredstva za pranje. uputstva proizvoðaèa.
centrifugiranje.
20
Problem
Moguæi uzrok
Kako postupiti?
Odvodno crijevo je
prignjeèeno.
Izravnajte crijevo.
Ne smijete preæi
maksimalnu visinu pumpe
od 1metra
Obratite se tehnièkom
servisu.
E20 se oèitava.
Poruka
(KRAJ)
svjetluca 2 puta,
istovremeno se 2 puta
ukljuèuje zvuèni signal. Pumpa za izbacivanje vode
(Problemi s odvodom je zaèepljena.
vode.)
Iskljuèite ureðaj. Iskopèajte
utiènicu.
Oèistite pumpu za
izbacivanje vode.
Odstranite predmete iz
kuèišta pumpe.
Prikljuèak na sifon: Sifon je
Oèistite sifon.
zaèepljen.
Umetak za omekšivaè
Perilica ne ulijeva
unutar pretinca za sredstva Oèistite dozirnu posudu, i
omekšivaè: pretinac w
za njegu rublja nije
prièvrstite umetak za
za omekšivaè je pun
pravilno postavljen ili je
omekšivaè.
vode.
zaèepljen.
Okno je blokirano.
Prièekajte dok se poruka
(OKNO) ne osvjetli
zelenom bojom.
Program se nastavlja nakon
povratka struje.
Okno se ne otvara
iako je ureðaj ukljuèen. Prekid struje! (Sve se
poruke gase.)
Okno ostaje blokirano za
otprilike 4 do 10 minuta.
Rublje je jako
zgužvano
Možda ste ubacili previše
rublja u perilicu.
Prilikom izvlaèenja rublja iz
ureðaja:
Ako primjetite da je u
ureðaju preostalo još vode,
prije otvaranja okna
pristupite prisilnom
pražnjenju perilice
(proèitajte poglavlje
“Pristupite prisilnom
pražnjenju”.)
Pridržavajte se maksimalnih
kolièina rublja.
21
Ako niste zadovoljni rezultatom pranja
Rublje je sivkasto i na bubnju se taloži kamenac
• Upotrijebili ste premalu kolièinu sredstva za pranje.
• Niste upotrijebili najprikladnije sredstvo za pranje.
• Niste pristupili prethodnom èišæenju jako zaprljanog rublja.
• Niste odabrali prikladan program ili ispravnu temperaturu.
Na rublju su vidljive sive mrlje
• Upotrijebili ste premalo sredstva za pranje zamašæenog rublja,
zaprljanog mašæu ili uljem.
• Odabrali ste prenisku temperaturu za pranje rublja.
• Omekšivaè je jedan od èešæih uzroka mrlja na rublju, pogotovo
ako se upotrebljavaju koncentrati. Ove mrlje isperite èim prije i
pažljivo izaberite najprikladniji omekšivaè.
Ako je nakon posljednjeg ispiranja još uvijek prisutna pjena
• Najnovija sredstva za pranje mogu dovesti do stvaranja pjene i
tijekom posljednjeg ciklusa ispiranja. Rublje je unatoè tome
dovoljno isprano.
Bijeli tragovi na rublju
• Radi se o sastojcima novijih sredstava za pranje koji nisu otopljivi.
Ne radi se dakle o nedovoljnom ispiranju rublja.
Istresite ili oèetkajte rublje. Ubuduæe možete izvrnuti rublje prije
pranja. Budite pažljivi prilikom odabira sredstva za pranje, osobito
za rublje tamnih boja. U tom sluèaju vam savjetujemo uporabu
tekuæeg sredstva za pranje.
22
Pristupite prisilnom pražnjenju stroja
1
Napomena! Prije prisilnog pražnjenja iskljuèite i iskopèajte perilicu
iz napojne mreže!
Napomena! Voda koja prilikom prisilnog pražnjenja izlazi iz crijeva
može biti vruæa. Opasnost od opeklina. Prije prisilnog pražnjenja
ureðaja prièekajte da se voda ohladi.
1. Rasklopite i izvucite jezièac na
podnožju.
2. Izvucite crijevo za prisilno
pražnjenje.
3. Stavite pod stroj posudu za
skupljanje vode. Èep koji zatvara
crijevo za prisilno pražnjenje
odvræe se u suprotnom smjeru
kazaljci na satu i nakon toga
izvlaèi.
4. Voda istjeèe. Ako je potrebno,
ispraznite više puta posudu u
kojoj skupljate vodu. U meðuvremenu zaèepite crijevo za prisilno
pražnjenje zasebnim èepom.
Nakon što je sva voda istekla:
5. Utisnite èep na crijevo za pražnjenje perilice i prièvrstite ga
zaokreèuæi u smjeru kazaljke na satu.
6. Vratite crijevo za pražnjenje perilice na zasebni oslon.
7. Umetnite i zaklopite jezièac na podnožju.
23
Pumpa za izbacivanje vruæe vode
1
Za pumpu za izbacivanje vruæe vode nije potrebno posebno
održavanje. Poklopac pumpe se otvara samo u sluèaju kvara, ako
se voda više ne ispumpava, na pr. s blokiranim kotaèem pumpe.
Prije nego što stavite rublje u perilicu obavezno provjerite da li se u
džepovima ili meðu rubljem nalaze drugi predmeti. Spajalice, igle i
sl., koje su zajedno s rubljem, zbog nepažnje, stavljene u perilicu,
zastaju u kuæištu pumpe (gdje se sabiru svi predmeti i na taj naèin
štite kotaè pumpe).
Napomena! Prije nego što otvorite poklopac pumpe iskljuèite i
iskopèajte perilicu iz napojne mreže!
1. Nakon toga pristupite prisilnom pražnjenju.
2. Postavite otiraè na pod, ispod poklopca pumpe za izbacivanje vode.
Preostala se voda prazni.
3. Zaokrenite poklopac pumpe u
smjeru suprotnom kazaljki na satu
i izvucite ga.
4. Odstranite strane predmete kao
što su tekstilna vlakna iz kuæišta i
kotaèa pumpe.
5. Provjerite da li se kotaè pumpe
slobodno okreæe u stražnjem
dijelu kuæišta pumpe. (Uobièajeno
je obrnuto okretanje kotaèa
pumpe.) Ako se kotaè pumpe ne
okreæe, obavjestite tehnièku
službu.
6. Ponovno postavite poklopac
pumpe. Umetnite preèku
postrance u urez poklopca i
prièvstite ga, zaokreèuæi ga u
smjeru kazaljke na satu.
7. Savijte crijevo za prisilno
pražnjenje perilice i odložite ga na zaseban držaè.
8. Poklopite jezièac.
24
Razvrstavanje
2
2
Ambalaže
Ovi ambalažni materijali nisu štetni za okoliš i pogodni su za
reciklažu. Plastièni dijelovi imaju posebnu oznaku, kao na pr. >PE<,
>PS<, itd. Razvrstajte ambalažni materijal ovisno o naznakama na
komunalnim mjestima za skupljanje otpada i na kontejnerima
odreðenim za tu svrhu.
Rabljeni uredaji
W
1
Simbol
na proizvodu ili na njegovoj ambalaži oznaèuje da se s
tim proizvodom ne smije postupiti kao s otpadom iz domaæinstva.
Umjesto toga treba biti uruèen prikladnim sabirnim toèkama za
recikliranje elektronièkih i elektrièkih aparata. Ispravnim odvoženjem
ovog proizvoda sprijeèit æete potencijalne negativne posljedice na
okoliš i zdravlje ljudi, koje bi inaèe mogli ugroziti neodgovarajuæim
rukovanjem otpada ovog proizvoda. Za detaljnije informacije o
recikliranju ovog proizvoda molimo Vas da kontaktirate Vaš lokalni
gradski ured, uslugu za odvoženje otpada iz domaæinstva ili
trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.
Upozorenje! Iskopèajte utikaè rabljenog ureðaja iz utiènice.
Prerežite kabel i uklonite ga zajedno s utikaèem.
Uništite bravu okna za punjenje. Tako da se djeca u igri ne mogu
zatvoriti unutar perilice niti dospjeti u životnu opasnost.
25
Tehnièki podaci
5
26
Ovaj je ureðaj primjeren slijedeæim smjernicama E.U.:
– 73/23/EWG od 19.02.1973. smjernice za niski napon
– 89/336/EWG od 03.05.1989. EMV smjernice, ukljuèujuæi izmjene
smjernica 92/31/EWG
– 93/68/EWG od 22.07.1993. smjernice oznake CE.
Visina x širina x dubina
850 x 598 x 603 mm
Dubina s otvorenim oknom za
punjenje
980 mm
Podešavanje visine
otprilike +10/-5mm
Kolièina punjenja (ovisno o
programu)
maks. 6kg
Primjena
Kuæna upotreba
Broj okretaja bubnja pri
centrifugiranju
Proèitajte ploèicu
Tlak vode
1-10bar (=10–100N/cm2=0,1–1,0MPa)
Naznake za korištenje
Vrijednosti koje se odnose na potrošnju naznaèene su pod
standardnim uvjetima. U kuænoj upotrebi možete odstupiti od
propisanih pravila.
Kolièina
rublja
u kg1)
Voda
u litrima
Potrošnja
struje
u kWh
6
62
2,20
6
49
1,02
(ISKUHAVANJE/ŠARENO RUBLJE) 40
6
58
0,70
(NJEŽNO PRANJE) 40
3
58
0,52
(OSJETLJIVO RUBLJE) 30
3
58
0,42
2
54
0,35
Tipka za odabir programa
Temperatura
(ISKUHAVANJE/ŠARENO RUBLJE) 95
ECO (UŠTEDA ENERGIJE)
/
(VUNA/SVILA)
(RUÈNO PRANJE) 30
2)
1)Preporuèena kolièina rublja na osnovu propisa EN 60456 za standardno
punjenje.
2)Preporuke: Preporuèeni postavi programa na osnovu propisanih parametara
EN 60 456 i IEC 60 456. Realne vrijednosti odstupaju od naznaèenih vrijednosti
ovisno o pritisku i tvrdoæi vode, ulaznoj temperaturi, sobnoj temperaturi, vrsti
pranja i kolièini rublja, sredstvu za pranje koje se koristi, oscilacijama mrežnog
napona i odabranim dodatnim funkcijama.
27
Uputstva za postavljanje i prikljuèivanje
1 Sigurnosni propisi za instalaciju
• Automatska perilica nije podobna za podzidavanje.
• Prije stavljanja u pogon ureðaja provjerite da nema tragova od
šteta prilikom transporta. Nemojte ni u kom sluèaju prikljuèiti na
napojnu mrežu neispravan ureðaj. Ako primjetite da je ureðaj
ošteæen, obratite se dobavljaèu.
• Prije stavljanja u pogon morate odstraniti sve dijelove koji služe za
zaštitu ureðaja tijekom transporta. U protivnom sluèaju prilikom
ukljuèivanja centrifuge moglo bi doæi do ošteæivanja stroja ili
namještaja koji se nalazi u blizini stroja.
• Prije stavljanja u pogon morate postaviti na ureðaju zaštitu od
prskanja vodom (proèitajte “Uklanjanje zaštite ureðaja za vrijeme
transporta”).
• Ureðaj se prikljuèuje samo na propisno instalirane utiènice sa
zaštiæenim kontaktima.
• Fiksni prikljuèak: Fiksni prikljuèak smije pripremiti samo ovlašteni
elektrièar.
• Prije stavljanja u pogon provjerite da su podaci navedeni na
ploèici ureðaja koji se odnose na nominalni napon i vrsti struje
primjereni lokalnom mrežnom naponu i vrsti struje. Na ploèici je
navedena i potrebna elektrièna zaštita ureðaja.
• Ako su za pravilno prikljuèivanje perilice na vodovodnu mrežu
potrebni vodoinstalaterski radovi, ove æete radove morati povjeriti
ovlaštenoj struènoj osobi.
• Ako su za pravilno prikljuèivanje perilice na elektriènu mrežu
potrebni radovi na napojnoj mreži, ove æete radove morati povjeriti
ovlaštenoj struènoj osobi.
• Izmjene na mrežnom prikljuèku perilice izvodi iskljuèivo tehnièki
servis ili ovlaštena struèna osoba.
28
Postavljanje ureðaja
Transport ureðaja
1
Upozorenje! Težina automatske perilice je prilièna. Opasnost od
ozljeda! Budite oprezni prilikom dizanja ureðaja.
• Ureðaj se ne postavlja na prednju ni na desnu (gledano sprijeda)
stranu. Elektrièni bi se dijelovi mogli namoèiti.
• Nemojte ni u kom sluèaju transportirati ureðaj ako ga niste
prethodno osigurali. Vezove skidajte samo nakon što ste stigli na
mjesto postavljanja stroja. Ako ureðaj nije prikladno osiguran,
mogao bi pretrpjeti štete prilikom transporta.
• Nemojte dizati ureðaj držeæi ga za otvoreno okno ni za postolje.
Prilikom transporta ureðaja kolicima:
• Nagnuti postrance kolica.
Uklanjanje ambalaže
1
Prije stavljanja ureðaja u rad treba ukloniti sav materijal koji ga
zaštiæuje u prijevozu.
Važno!
Savjetujemo vam da èuvate ambalažu u sluèaju potrebe
ponovnog prijevoza ureðaja.
1. Nakon uklanjanja ambalaže i uz
neèiju pomoæ, pažljivo položite
ureðaj na stražnju stranu da bi ste
mogli skinuti polistirol s donje
strane.
29
2. Skinite elektrièni kabel i odvodno
crijevo s držaèa na stražnjoj strani
ureðaja.
3. Odgovarajuæim kljuèem odvijte i
skinite središnji zavrtanj A.
Klizanjem izvucite plastièni
odstojnik.
4. Odvijte i skinite dva veæa stražnja
zavrtnja B, kao i šest manjih
zavrtnja C.
30
5. Skinite potporanj D.
6. Ponovno namjestite šest manjih
zavrtnja C.
7. Otvorite vrata i skinite komad
polistirola uèvršæen ljepljivom
trakom na brtvilo vrata.
8. Zatvorite manji gornji i dva veæa
otvora odgovarajuæim plastiènim
èepiæima dostavljenim u vreæici u
kojoj se nalaze uputstva.
Važno!
Svi se razni èepiæi dostavljaju s
ureðajem u plastiènoj vreæici u
kojoj se nalaze i uputstva.
31
Spojite crijevo za dovod vode kako se opisuje u odlomku “Dovod
vode”.
Mjesto postavljanja
Upozorenje! Ureðaj se ne smije upotrebljavati u prostoriji u kojoj
postoji opasnost od smrzavanja. Opasnost od smrzavanja kao na
pr. neispravan rad funkcija! Štete prouzroèene niskim
temperaturama nisu pokrivene jamstvenim listom.
• Podloga ureðaja mora biti èvrsta i ravna. Ureðaj se ne postavlja
na tepisima ni na podnim oblogama.
• Površina na kojoj se ureðaj postavlja mora biti èista i suha, bez
ikakvih tragova podnih laštila ili drugih namaza, kako bi se
izbjeglo klizanje perilice.
• Ako je pod obložen manjim ploèicama podmetnite pod perilicu
gumenu podlogu.
Izravnavanje ureðaja
Sve èetiri nogice ureðaja su veæ
prethodno montirane.
Grube neravnine se mogu
izravnati pojedinaènim
podešavanjem po visini podesivih
nogica s vijcima.
Pri tom upotrebljavajte zasebni
kljuè koji vam isporuèuje
proizvoðaè.
Oprez! Nemojte izravnavati podne
neravnine podmetanjem dašæica,
kartona ili sliènih podloga, nego
reguliranjem po visini podesivih nogica.
Elektrièni prikljuèak
Na ploèici prièvršæenoj na ureðaju naznaèen je mrežni napon, vrsta
struje i potrebno osiguranje. Ploèica s podacima postavljena je u
blizini okna ureðaja.
32
Spajanje na dovod vode
Dopušteni pritisak vode
Pritisak vode mora iznositi barem 1bar (=10N/cm2 =0,1MPa), a
najviše 10bara (=100N/cm2 =1MPa).
– Ako je pritisak viši od 10bara: ukljuèite ventil za spuštanje pritiska.
– Ako je pritisak niži od 1bara: odvrnite crijevo za dovod vode od
magnetskog dovodnog ventila i izvucite regulator protoka (osim
toga šiljastim kliještima odstranite mrežicu i gumicu koja se nalazi
iza mrežice). Ponovno umetnite mrežicu.
Dovod vode
Pažnja!
• Crijevo za dovod vode je dostavljeno i naæi æete ga u bubnju
ureðaja.
• Nemojte koristiti crijevo vašeg starog ureðaja za spajanje
na dovod vode.
• Ovaj ureðaj treba spojiti na dovod hladne vode.
1. Otvorite vrata i izvadite dovodno crijevo.
2. Koljenastim spojem spojite crijevo
na ureðaj.
Važno!
Dovodnu crijevo nemojte
namještati prema dole. Crijevo
stavite pod kutem na lijevo ili
na desno, ovisno o položaju
slavine za vodu.
3. Olabavite prstenastu maticu i
pravilno namjestite crijevo. Nakon
namještanja dovodnog crijeva,
uvjerite se da je prstenasta matica
dobro navijena, kako bi se
sprijeèilo curenje.
33
4. Spojite crijevo na slavinu pomoæu
3/4” navoja.
Obavezno upotrijebite crijevo
dostavljeno s ureðajem.
Postavljanje treba izvršiti u skladu
sa zahtjevima lokalnih vlasti
nadležnih za pitanja u vezi s
vodom i u skladu s propisima
zgrade.
Za siguran rad ureðaja zahtijeva
se pritisak vode od najmanje 0,05
MPa (0,5 bar).
Ako ne možete izvesti spoj za hladnu vodu izravno iz vodovodne
mreže, ureðaj se može opskrbljivati iz sustava za uskladištenje
hladne vode.
Minimalna udaljenost izmeðu dovoda ureðaja i dna cisterne za
uskladištenje vode mora biti 5,02 m (16,5 ft).
Aqua Control
Dovodno crijevo ima napravu za
zaustavljanje vode, koja sprijeèava
štetu prouzroèenu curenjem vode
iz crijeva, do èega bi moglo doæi
uslijed prirodnog zastarijevanja
crijeva. Taj kvar pokazuje crveni
sektor u prozoru “A”. Ako do toga
doðe, zatvorite vodu na slavini i
obratite se vašem Servisnom
centru radi zamjene crijeva.
Odvodni prikljuèak
Razlika u visini izmeðu podloge ureðaja i odvoda mora iznositi
maksimalno 1 metar.
Kao produžni umeci mogu se upotrebljavati samo originalna crijeva.
(maks. 3 m udaljenosti od poda i do 80 cm visine). Tehnièki servis
raspolaže produžnim crijevima razlièite dužine.
34
Odvod prikljuèen na sifon
Prièvrstite prikljuèak izmeðu cijevi i
sifona prikladnom spojnicom (koja
se nabavlja u specijaliziranim
trgovinama).
1
Odvod u umivaoniku/kadi
Upozorenje!
– Mali umivaonici nisu prikladni za
odvodna crijeva. Moglo bi doæi
do izlijevanja vode!
– Odvodno se crijevo ne smije
uranjati u ispumpanu vodu. Voda
bi se u ovom sluèaju mogla
vratiti u ureðaj.
– Prilikom izlijevanja u umivaoniku,
odnosno u kadi, osigurajte
odvodno crijevo od klizanja
pomoæu krive cijevi koja spada u
dodatnu opremu. U protivnom bi
sluèaju izliv vode moglo izbaciti
crijevo iz umivaonika.
– Prilikom ispumpavanja provjerite
da li voda istjeèe dovoljnom brzinom.
Ispumpavanje na visinama iznad 1 m
Pumpa za izbacivanje vode iz perilice ispumpava vodu do visine od
1metra, raèunajuæi od podloge ureðaja.
Upozorenje! Ako visina ispumpavanja prelazi 1 metar, moglo bi
doæi do nepravilnosti i šteta na ureðaju.
Ako visina ispumpavanja prelazi 1metar, možete nabaviti dodatni
dio za pregraðivanje. Molimo Vas da se obratite tehnièkom servisu.
35
Garancija/servis
Jamèevna izjava
Izjavljujemo da su proizvodi ispravni i da su ispunili sve uvjete etapne i završne
kontrole te da æe ovaj proizvod raditi ispravno ukoliko se prikljuèuje i koristi
prema priloženim uputama o rukovanju.
Ukoliko, unatoè kvaliteti našeg proizvoda doðe do tehnièkih problema za vrijeme
jamèevnog roka, jamèimo da æemo besplatno odstraniti sve nedostatke i kvarove
u proizvodu. Jamèevina vrijedi 24 mjeseca za sve kuæanske aparate od dana
prodaje uz sljedeæe protokolarne uvjete:
1. Jamèevni list mora biti u cijelosti, ispravno i èitko ispunjen, ovjeren od
prodavatelja i sa upisanim danom prodaje.
2. Ovlaštene servisne radionice neæe prihvatiti ovaj proizvod na besplatan
popravak u jamèevnom roku bez predoèenja ovog jamèevnog lista i original
raèuna.
3. Ukoliko se popravak ne izvrši u roku od 45 dana, obvezujemo se, proizvod
zamijeniti novim ili izvršiti povrat novca. Jamèevni rok se produžuje za onoliko
dana koliko je trajao popravak, ako je popravak duži od 10 dana.
4. Eventualne troškove prijevoza, prethodno pismeno odobrene od strane
Electroluxa, u svezi sa reklamacijom na ovaj proizvod, a koji nastaju pri
popravku proizvoda odnosno pri njegovoj zamjeni novim proizvodom snosimo
mi, s time da je prijevoz obavljen javnim prijevoznim sredstvom, a po
poštanskom, željeznièkom ili brodskom cjeniku. Proizvod mora biti zapakiran u
original ambalaži uz odgovarajuæu mehanièku izolaciju. Moguæa ošteæenja koja
bi nastala pri prijevozu idu na rizik i trošak kupca.
5. Jamèevina ne obuhvaæa:
– kvarove ili ošteæenja nastala zbog nepravilne uporabe ili pogrešnog
prikljuèenja
– mehanièka ošteæenja nastala uslijed uporabe sile i pada
– ošteæenja koja je prouzrokovala nestruèna osoba to jest neovlašteni servis ili
da su ugraðeni neoriginalni dijelovi
– ako je proizvod pustila u rad neovlaštena osoba (plinski bojler)
6. Servis, potrošni materijal i rezervne dijelove osiguravamo najmanje 7 godina po
prestanku proizvodnje.
Electrolux pridržava pravo izmjena tijekom proizvodnje, a u cilju
poboljšanja proizvoda ili izmjene dizajna i/ili tehnièkih specifikacija, bez
prethodne najave.
ELECTROLUX d.o.o.
10000 Zagreb, Slavonska avenija 3
Tel: +385 1 6323 333, Fax: +385 1 6323 300
TEHNIÈKI SERVISI HRVATSKA
36
Mjesto
Pošta
Bedekovèina
Naziv Servisa
Adresa
Telefon
49 221 Tehnoservis Habulin
Trg A.Starèeviæa 15
049/213-031
Bjelovar
43 000 Elektro tim
Josipa Jelaèiæa 12
043/242-225
Braè
21 412 Elektro servis Soriæ
Puèišèa otok Braè
021/633-405
Cres
Šetalište XX travnja b.b.
051/572-077
Èakovec-Ivanovec 40 000 Elektrotehnika Soboèan
51 557 Frigotehnika d.o.o.
J.Broza 99 a
040/337-857
Èazma
43 240 Tihomir Vreš
F.Vidoviæa 35
043/771-924
Daruvar
43 500 Daal
Bjelovarska 159
043/332-626
Donji Miholjac
31 540 Tehno-servis
Ðanovaèka 46
031/631-708
Dubrovnik
20 000 Servis
Izmeðu Dolaca 10
020/452-327
Ðakovo
31 400 Kvaldo d.o.o.
B.A.Mandiæa 29
031/811-455
Garešnica
43 280 Tehnoservis
P. Svaèiæa 24
043/532-155
Gospiæ
53 000 Elektron d.o.o.
Hvar
21 450 Andabaka commerce
Gunduliæeva 10
021/347-888
Jastrebarsko
10 450 Ž-Servis
A. D. Starèeviæa 39a
01/6283-018
Karlovac
47 000 Žarko Brezoviæ
Šulekova 12
047/413-399
Križevci
48 260 Servis Rupèiæ
Križevèine 17
048/714-445
Koprivnica
48 000 Elektron
Tome Èikoviæa 14
048/641-450
Koprivnica
48 000 Servis Kuhar
Ludbreški odvojak 14
048/644-818
Korenica
53 230 Elektron S d.o.o.
Kompolje 35
053/776-108
Kutina
44 320 PESICO-electric
Avenija Vukovar 7
091/5150-205
Makarska
21 300 Servis i trgovina Boriæ
Ante Starèeviæa b.b.
021/611-086
Matulji
51 211 Kuzmiæ d.o.o.
Kastavska 8
051/274-707
Metkoviæ
20 350 Kešina Frigo
Splitska b.b.
020/685-340
Našice
31 500 Elkon servis kuæ. ap.
Trg I. Kršnjavija 8
031/615-090
Novska
44 330 Senior & Junior
I.Meštroviæa 11
044/601-601
Ogulin
47 300 Miloš Zdravko
Podvrh III/10
047/525-777
Osijek
31 000 Elgra
Š.Petefija 42
031/302-500
Pazin
52 000 Elcom
Družba Sv.Èirila I Metoda 4 052/624-622
Pitomaèa
33 405 Kos servis
B.Radiæ 33
033/783-955
Pleternica
34 310 Elektroservis
M. Budaka 38
034/251-666
Pula
52 100 El.trgovina i servis Paus
Pino Budicin 1
052/507-855
Rab
51 280 Euroelektrotrgovina
Barbat 663
051/721-258
Rijeka
51 000 Biomatic d.o.o.
Pehlin 66
051/269-898
Sisak
44 000 Kramariæ
A.Starèeviæa 27
044/549-119
Slavonski Brod
35 000 Servis Aberle
Štrossmayerova 18
035/448-122
Split
21 000 Andabaka commerce
Gundulièeva 10
021/481-403
Suhopolje
33 410 Elcro
A.Hebranga 12
033/771-366
Šibenik
22 000 Tehno Jelèiæ
Sarajevska 9
022/217-264
053/776-108
37
Varaždin
42 206 Mladen Jurjak
F.Bobiæa 14,Nova Ves
042/716-053
Vela Luka
20 270 Elektro servis-Bage
Obala 3
020/813-016
Vinkovci
32 100 Commiwa
Vladimira Gortana 18
032/301-226
Vrbovec
10 380 Elektroservis Panjkrc
Obrež zelinski 17
01/2060-137
Vrgorac
21 276 Servis kuæanskih aparata Tina Ujeviæa 17
021/674-244
Zabok
49 210 Elmaks d.o.o.
Bregovita ulica 4
049/222-099
Zadar
23 000 Frigo komerc d.o.o.
Obala Kneza Branimira 4
023/318-943
Zadar
23 000 Elektrostroj
Don Ive Prodana 9
023/211-308
Zlatar/Lobor
49 253 Dragutin Kulfa
Zagrebaèka 50
049/430-112
ZAGREB
10 000 Ajster
Hvarska 10
01/6188-011
ZAGREB
10 000 Elektroservis Ladoviæ
Adamièeva 1
01/6671-046
ZAGREB
10 000 Kavalir
Komiški Odvojak 22
01/3698-850
ZAGREB
10 090 Tehno grupa servisi
Stenjevaèka 28
01/3908-720
ZAGREB
10 000 Elektroservis Tkalec
Masarykova 8
01/4872-786
ZAGREB
10 000 Poslovni centar Kralj
Èulineèka cesta 81
01/2863-581
ZAGREB
10 000 Elektro Japa d.o.o.
Slavonska avenija 3
01/6323-355
01/6040-838
ELECTROLUX OVLAŠTENI TEHNIÈKI SERVISI-KLIME
38
Mjesto
Pošta
Bjelovar
Braè
Naziv Servisa
Adresa
Telefon
43 000 Elektro tim
Josipa Jelaèiæa 12
043/242-225
21 412 Soriæ
Puèišèa otok Braè
021/633-405
Èakovec-Ivanovec 40 000 Elektrotehnika Soboèan J.Broza 99 a
040/337-857
Èazma
43 240 Tihomir Vreš
F.Vidoviæa 35
043/771-924
Daruvar
43 500 Daal
Bjelovarska 159
043/332-626
Donji Miholjac
31 540 Tehno-servis
Ðanovaèka 46
031/631-708
Dubrovnik
20 000 Servis
Izmeðu Dolaca 10
020/452-327
Ðakovo
31 400 Kvaldo d.o.o.
B.A.Mandiæa 29
031/811-455
Garešnica
43 280 Tehnoservis
P. Svaèiæa 24
043/532-155
Jastrebarsko
10 450 Ž-Servis
A. D. Starèeviæa 39a
01/6283-018
Karlovac
47 000 Žarko Brezoviæ
Šulekova 12
047/413-399
Karlovac
47 000 Tehno Pal servis
Šebetièeva 4
047/611-733
Križevci
48 260 Servis Rupèiæ
Križevèine 17
048/714-445
Kutina
44 320 PESICO-electric
Avenija Vukovar 7
091/5150-205
Metkoviæ
20 350 Kešina Frigo
Splitska b.b.
020/685-340
Ogulin
47 300 Miloš Zdravko
Podvrh III/10
047/525-777
Osijek
31 000 Elgra
Š.Petefija 42
031/302-500
Osijek
31 000 Asbor
Vrbaska 1c
031/273-773
Pitomaèa
33 405 Kos servis
B.Radiæ 33
033/783-955
Požega - Kaptol
34 334 Servis Jelušiè
Požeška 40
034/231-017
Rijeka
51 000 Biomatic d.o.o.
Pehlin 66
051/269-898
Sisak
44 000 Kramariæ
A.Starèeviæa 27
044/549-119
Sisak
44 000 Elektroterm
M.Gorièkog 14
044/540-038
Slavonski Brod
35 000 Servis Željko Aberle
Štrossmayerova 18
035/448-122
Split
21 000 Andabaka commerce
Gundulièeva 10
021/481-403
Split
21 000 Pinus
Put Plokita 3
021/360-667
Vis
21 480 Srðan Karuza
Dubrovaèka b.b.
021/711-619
Zadar
23 000 Frigo komerc d.o.o.
Obala Kneza Branimira 4
023/318-943
Zlatar/Lobor
49 253 Dragutin Kulfa
Zagrebaèka 50
049/430-112
ZAGREB
10 000 Ajster
Hvarska 10
01/6188-011
ZAGREB
10 000 Kavalir
Komiški Odvojak 22
01/3698-850
ZAGREB
10 090 Tehno grupa servisi
Stenjevaèka 28
01/3908-722
ZAGREB
10 000 Elektroservis Ladoviæ
Adamièeva 1
01/6671-046
ZAGREB
10 000 Elektro Japa d.o.o.
Slavonska av. 3
01/6323-355
01/6040-838
ELECTROLUX OVLAŠTENI TEHNIÈKI SERVISI-PLIN
Mjesto
Pošta
Bjelovar
Naziv Servisa
Adresa
Telefon
43 000 Elektro tim
Josipa Jelaèiæa 12
043/242-225
Èakovec-Štrigova
40 312 Elektrogas
Grabrovnik 131
040/851-160
Daruvar
43 500 Daal
Bjelovarska 159
043/332-626
Donji Miholjac
31 540 Tehno-servis
Ðanovaèka 46
031/631-708
Ðakovo
31 400 Kvaldo d.o.o.
B.A.Mandiæa 29
031/811-455
Ivanec
42 240 Elkom
Varaždinska 26
042/781-670
Karlovac
47 000 Žarko Brezoviæ
Šulekova 12
047/413-399
Koprivnica
48 000 Servis Kuhar
Ludbreški odvojak 14
048/644-818
Kutina
44 320 PESICO-electric
Avenija Vukovar 7
044/680-885
Marija Bistrica
49 246 Centralno-klima-plin
Gajeva 9
049/469-442
Osijek
31 000 Elgra
Š.Petefija 42
031/302-500
Osijek
31 000 Freon
Zeleno Polje 45
031/505-848
39
Pitomaèa
33 405 Kos servis
B.Radiæ 33
033/783-955
Pula
52 100 Klima Merks
Borik 60
052/541-145
Sisak
44 000 Kramariæ
A.Starèeviæa 27
044/549-119
Suhopolje
33 410 Elcro
A.Hebranga 12
033/771-366
Varaždin
42 000 Elkom
Dravska b.b.
042/351-444
ZAGREB
10 000 Ferlež d.o.o.
Goljak 8a
01/482-3331
ZAGREB
10 000 Termosan
Selaèka 14
01/3666-622
Zaprešiè
10 298 Servis Perkoviæ
Stubièka 188
01/6521-284
TEHNIÈKI SERVISI BOSNA I HERCEGOVINA
Mjesto
Pošta
Naziv Servisa
Adresa
Telefon
Banja Luka
78 000
Servis Preradoviæ
Oplenaèka 2
051/280-500
Banja Luka
78 000
Sekuliæ hlaðenje i klima
Tropic centar
051/347-940
Brèko
76 010
SP mont
Desanke Maksimoviæ 2
049/218-582
Bihaæ
77 000
Frigo-tehnic
Drobnièka 7
037/220-149
Derventa
74 400
Frigomont
Derventskih Oslobodioca bb 053/331-236
Derventa
74 400
Elektrotehnika
Trg Pravoslavlja bb
053/333-144
Goražde
38 000
Tehnika d.o.o.
Mravinjac bb
038/822-222
Gradiška
78 400
Sekuliæ hlaðenje i klima
Vidovdanska bb
051/816-585
Gradiška
78 400
Gumiko
Banjaluèka cesta 9
051/816-944
Jelah - Tešanj
74 264
Elektromehanika
Gaziferhadbega bb
032/662-792
Livno
80 101
Eurolux
Obrtnièka bb
034/203-184
Ljubuški
88 320
Elektroservis
Stjepana Radiæa 7
039/841-605
Ljubuški
88 320
Centra commerce
Humac bb
039/833-217
Mostar
88 000
Tehnika Pam
Splitska 12
036/350-689
Mrkonjiæ Grad
70 260
Elektroservis
Jankoviæ Stojana 42
050/211-152
Prnjavor
78 430
Slavuj
Stevana Nemanje 30
051/660-493
SARAJEVO
71 000
SZR Aspera
Zagrebaèka 4c
033/222-234
Srbac
78 420
Slavuj
11. Novembra bb
051/741-050
Travnik
72 270
Agiæ d.o.o.
Konatur 2d
030/513-340
Tuzla
75 000
Iskra Corona servis
Maršala Tita 155
035/276-228
Zenica
72 000
Elektroservis Zenica
Huseina Kulenoviæa 23a
032/407-706
033/223-345
40
Europsko Jamstvo
Electrolux jamèi za ovaj ureðaj u državama navedenim na kraju ovog priruènika, u razdoblju
koji je naveden u jamstvu ureðaja ili koji je predviðen zakonom. Ako preðete iz jedne od tih
država u drugu dolje navedenu državu, ovo jamstvo ureðaja prelazi s vama po sljedeæim
uvjetima:
• Jamstvo ureðaja poèinje od datuma prve kupnje ureðaja, koji se dokazuje tako da se
predoèi važeæi raèun o kupnji koji je izdao prodavaè ureðaja.
• Jamstvo ureðaja vrijedi za isto razdoblje i obuhvaæa iste radove i dijelove koji postoje u
vašoj novoj državi prebivališta za taj model ili asortiman ureðaja.
• Jamstvo ureðaja je osobno, tj. vrijedi za originalnog kupca i ne može se prenijeti na
drugog korisnika.
• Ureðaj se instalira i koristi u skladu s uputama koje izdaje Electrolux i koristi se samo
unutar domaæinstva, tj. ne koristi se u komercijalne svrhe.
• Ureðaj se instalira u skladu sa svim važeæim propisima na snazi u vašoj novoj državi
prebivališta.
Odredbe ovog Europskog jamstva ne umanjuju nijedno pravo koje vam je zajamèeno
zakonom.
www.electrolux.com
p
t
b
Albania
+35 5 4 261 450
Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Belgique/België/
Belgien
+32 2 363 04 44
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Èeská republika
+420 2 61 12 61 12
Budìjovická 3, Praha 4, 140 21
Danmark
+45 70 11 74 00
Sjællandsgade 2, 7000 Fredericia
Deutschland
+49 180 32 26 622
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Eesti
+37 2 66 50 030
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
España
+34 902 11 63 88
Carretera M-300, Km. 29,900
Alcalá de Henares Madrid
France
www.electrolux.fr
Great Britain
+44 8705 929 929
Addington Way, Luton, Bedfordshire
LU4 9QQ
Hellas
+30 23 10 56 19 70
4 Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Hrvatska
+385 1 63 23 338
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Ireland
+353 1 40 90 753
Long Mile Road Dublin 12
Italia
+39 (0) 434 558500
C.so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Latvija
+37 17 84 59 34
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Lietuva
+370 5 2780609
Verkių 29, LT09108 Vilnius
Luxembourg
+352 42 431 301
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
41
42
p
t
b
Magyarország
+36 1 252 1773
H-1142 Budapest XIV,
Erzsébet királyné útja 87
Nederland
+31 17 24 68 300
Vennootsweg 1, 2404 CG Alphen aan den Rijn
Norge
+47 81 5 30 222
Risløkkvn. 2 , 0508 Oslo
Österreich
+43 18 66 400
Herziggasse 9, 1230 Wien
Polska
+48 22 43 47 300
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Portugal
+35 12 14 40 39 39
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco
- Q 35
2774 - 518 Paço de Arcos
Romania
+40 21 451 20 30
Str. Garii Progresului 2, S4, 040671 RO
Schweiz/Suisse/
Svizzera
+41 62 88 99 111
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Slovenija
+38 61 24 25 731
Electrolux Ljubljana d.o.o.
Gerbiceva 98, 1000 Ljubljana
Slovensko
+421 2 43 33 43 22
Electrolux Slovakia s.r.o., Electrolux
Domáce spotrebièe SK, Seberíniho 1, 821
03 Bratislava
Suomi
www.electrolux.fi
Sverige
+46 (0)771 76 76 76
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143,
S-105 45 Stockholm
Türkiye
+90 21 22 93 10 25
Tarlabaþý caddesi no : 35 Taksim
Istanbul
Ðîññèÿ
+7 095 937 7837
129090 Ìîñêâà, Îëèìïèéñêèé
ïðîñïåêò, 16, ÁÖ „Îëèìïèê“
Opsluživanje
U sluèaju tehnièkog kvara, molimo provjerite prvo možete li sami
rješiti problem uz pomoæ uputstava za rukovanje (poglavlje “Što
uèiniti kad…”).
Ako ne možete sami rješiti problem, nazovite Službu za pomoæ
kupcima ili jednog od naših ovlaštenih servisera.
Da bi vam mogli što hitnije pomoæi,
potrebne su nam slijedeæe
informacije:
– Opis modela
– Broj proizvoda (PNC)
– Serijski broj (S No.)
(za brojeve pogledajte ploèicu s
nazivnim podacima)
– Vrsta kvara
– Bilo kakvu poruku pogreške koju ureðaj prikazuje
Stoga, da bi vam potrebni brojevi vašeg ureðaja bili pri ruci,
preporuèujemo vam da ih ovdje zapišete:
Opis modela:
.....................................
PNC:
.....................................
S No:
.....................................
43
www.electrolux.com
Dummy-01-190207-01
Zadržava se pravo na izmjene
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising