Electrolux | EWN14991W | User manual | Electrolux EWN14991W Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EWN14991W Lietotāja rokasgrāmata
SATURS
Jüsu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vispårîgi norådîjumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lietoßanas laikå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bérnu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Jüsu jaunå ve¬as mazgåjamå maßîna . . . .
Ierîces apraksts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte . . . . . . . . . . .
Vadîbas panelis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pirms lietoßanas uzsåkßanas . . . . . . . . . . . . . .
Valodas izvéle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Laika uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lietoßana ikdienå . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ierîces pieskañoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Skañas signåla ska¬uma uzstådîßana . . .
Spilgtuma reguléßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontrasta uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iestatîjumu atgrießana uz såkuma ståvokli
Atgrießanås uz galveno izvélni . . . . . . . . . . . .
Skañas signåls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Aizslégs bérnu droßîbai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as ievietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas un ve¬as mîkstinåßanas
lîdzek¬u dozéßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzstådiet izvéléto programmu . . . . . . . . . . . .
Displejs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izvélétås programmas ilgums . . . . . . . . . . . . .
Programmas norises indikåcija . . . . . . . . . . . .
“Atliktais starts” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Darbîbas traucéjuma kods . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programmas beigas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Papildus funkciju taustiñi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Temperatüras uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . .
Papildus funkciju uzstådîßana . . . . . . . . . . . . .
Atmiñu bloks bieΩåk izmantojamo
programmu kombinåcijåm . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas ce¬vedis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
“Laika plånoßanas” funkcijas uzstådîßana .
4
4
4
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7
8
8
8
8
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
11
11
12
13
14
15
16
Poga “Starts/Pauze” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas programmas beigås . . . . . . . . .
Noderîgi padomi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ve¬as ß˚iroßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pirms ve¬as ievietoßanas ve¬as maßînå . .
Maksimåli ievietojamais ve¬as daudzums
Piemérotas temperatüras izvéle . . . . . . . . . . .
Traipu apstråde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬u dozéßana . . . . . . . . . . .
Ap©érbu kopßanas simboli . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas programmas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vispåréjs programmu pårskats . . . . . . . . . . . . .
Tîrîßana un kopßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atka¬˚oßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Péc katras ierîces lietoßanas reizes . . . . . .
Uzturéßanas mazgåßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Åréjå korpusa apkope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte . . . . . . . . . . . .
Atvilktnîtes nißas tîrîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ëdens izsüknéßanas filtrs . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ëdens padeves caurules filtrs . . . . . . . . . . . . .
Aizsalßanas risks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Avårijas iztukßoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ko darît, ja ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tehniskie dati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Patériña lielumi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Uzstådîßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Izpakoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Novietoßana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ëdens padeve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ëdens drenåΩa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pievienoßana elektriskajam tîklam . . . . . . . .
Vides aizsardzîbas informåcija . . . . . . . . . . . . .
Iepakojuma materiåls . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nokalpojusî iekårta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ieteikumi apkårtéjås vides aizsardzîbai . .
17
18
18
18
18
18
19
19
19
20
21
22
23
24
24
24
24
25
25
25
25
27
27
27
28
32
32
33
33
34
34
35
35
36
36
36
36
Esiet sveicinåti Electrolux pasaulé!
Més pateicamies Jums par augståkås klases müsu piedåvåtå produkta izvéli un ceram, ka Jüs güsiet
prieku, lietojot ßo jauno iekårtu. Müsu mér˚is ir nodroßinåt Jums péc iespéjas daΩådåkus kvalitatîvus
produktus, kas atvieglos Jüsu ikdienu un padarîs to daudz komfortablåku. Lüdzu, veltiet daΩas minütes
laika, lai izlasîtu ßo lietoßanas pamåcîbu un iepazîtu savas jaunås ierîces darbîbas principus un
norådîjumus, kå to pareizi uzstådît, lietot un kopt. Més apsolåm, ka ar müsu tehniku Jüs güsiet labåko
pieredzi måjsaimniecîbas tehnikas lietoßanå.
Kå lietot instrukciju
Sekojoßos simbolus Jüs atradîsiet instrukcijå un tie palîdzés Jums vieglåk atrast vajadzîgo informåciju,
kå arî lietot instrukciju.
Droßîbas norådîjumi
Ar ßådu simbolu apzîméto brîdinåjumu un
informåcijas stingra ievéroßana pasargås
Jüs no traumu güßanas un ierîci no
sabojåßanås.
EWN 14991 W
Ieteikumi un padomi
Apkårtéjås vedes aizsardzîbai
electrolux 3
JËSU DROÍÈBAI
Íie brîdinåjumi ir minéti droßîbas
apsvérumu dé¬. Lüdzu, uzmanîgi izlasiet tos
pirms ierîces uzstådîßanas un lietoßanas
uzsåkßanas. Òoti svarîgi ir saglabåt
lietoßanas instrukciju kopå ar ve¬as maßînu
turpmåkajåm uzziñåm. Gadîjumå, ja ierîce
tiek pårdota vai pårvietota citur, vienmér
pårliecinieties, vai lietoßanas pamåcîba ir
saglabåjusies kopå ar to, lai jaunais
îpaßnieks var iepazîties ar ve¬as maßînas
funkcijåm un attiecîgajiem brîdinåjumiem.
Vispårîgi norådîjumi
• Nekådå gadîjumå neveiciet nekådus
pårveidojumus ierîces konstrukcijå un
tehniskajå specifikåcijå, tas var izraisît
bîstamas situåcijas, nelaimes gadîjumu vai
bojåt Jüsu îpaßumu.
• Izmantojot mazgåßanas programmu ar
augstu temperatüru, ve¬as maßînas durtiñu
stikls var stipri uzkarst. Esiet uzmanîgi!
• Vienmér pårliecinieties, vai ve¬as maßînå
nav ieråpußies måjdzîvnieki. Laikå, kad
ierîce netiek lietota, turiet tås durtiñas
pievértas, bet pirms ve¬as ievietoßanas
vienmér pårbaudiet to.
• Tådi priekßmeti kå, pieméram, monétas,
adatas, skrüves, akmeñi, saspraudes un citi
cieti, asi priekßmeti nejaußi nok¬üstot ve¬as
maßînå var sabojåt to. Pirms ap©érbu
ievietoßanas ve¬as maßînå vienmér rüpîgi
pårbaudiet to.
• Rüpîgi izlasiet mazgåßanas un skaloßanas
lîdzek¬u izgatavotåja norådes uz to iepakojuma.
Lietojiet mazgåßanas lîdzek¬us ar pazeminåtu putu veidoßanås pakåpi, tåtad tos, kurus ir
paredzéts lietot automåtiskajås ve¬as
maßînås. Nepårsniedziet ieteicamo
mazgåßanas lîdzek¬a daudzumu, jo tå
pårdozéßana var bojåt gan mazgåjamo ve¬u,
gan iekårtu. Lüdzu, ievérojiet attiecîgos
norådîjumus uz to iepakojuma!
• Mazus ve¬as izstrådåjumus (ze˚es, jostas,
lentîtes un tml.) mazgåßanas laikå ievietojiet
speciåli ßim nolükam paredzétå maisiñå, jo
pretéjå gadîjumå mazgåßanas laikå tie var
iesprüst starp ve¬as maßînas tvertni un båku.
EWN 14991 W
• Nemazgåjiet ve¬as maßînå izstrådåjumus
ar kaula apdari, neapvîlétus audumus vai
saplîsußu ap©érbu.
• Pirms jebkura remonta, tehniskås apkopes
vai tîrîßanas darbu uzsåkßanas atvienojiet
ierîci no stråvas padeves avota, atvienojot
elektrisko vadu no kontaktdakßas vai
izslédzot attiecîgo droßinåtåju.
• Nekådå gadîjumå nemé©iniet ierîci remontét
paßi! Nekvalificéta meistara remonts var
izraisît nopietnus ierîces darbîbas traucéjumus
vai nodarît miesas bojåjumus tås lietotåjam.
Griezieties péc palîdzîbas autorizétajå
servisa centrå, lai ierîces remontu veiktu tikai
kvalificéts tehniskais personåls. Vienmér
izmantojiet un pieprasiet tikai ori©inålås
rezerves da¬as.
Ierîces uzstådîßana
• Ierîce ir smaga. Esiet uzmanîgi to
pårvietojot!
• Péc ierîces izpakoßanas pårbaudiet, vai tai
nav nekådi transporta bojåjumi. Nekådå
gadîjumå nepievienojiet bojåtu ierîci!
Bojåjumu gadîjumå nekavéjoties ziñojiet par
to ierîces pårdevéjam vai izplatîtåjam.
• Pirms ierîces lietoßanas uzsåkßanas tai
obligåti jånoñem viss transportéßanas
iepakojums un transporta skrüves. Pretéjå
gadîjumå gan ierîce, gan Jüsu îpaßums var
tikt nopietni bojåti. Lüdzu, ievérojiet
attiecîgos norådîjumus, kas sniegti ßajå
lietoßanas pamåcîbå!
• Péc ve¬as maßînas novietoßanas tai
paredzétajå vietå pårbaudiet, vai üdens
padeves un drenåΩas caurules un elektriskais vads nav pårlocîti vai saspiesti.
• Ja ve¬as maßîna tiek novietota uz mîksta
grîdas seguma, lüdzu, noreguléjiet ierîces
kåjiñas, lai nodroßinåtu brîvu gaisa
cirkulåciju.
• Péc ve¬as maßînas uzstådîßanas
pårliecinieties, vai no lokanajåm caurulém
un to savienojumiem nesücas üdens.
• Ja ierîce tiek novietota vietå, kur
temperatüra var pazeminåties zem 0 OC,
veiciet norådîjumus par aizsalßanas riska
novérßanu, kas sniegti ßajå lietoßanas
pamåcîbå.
electrolux 4
• Jebkurus santehnikas darbus, kas
nepiecießami ierîces uzstådîßanai, drîkst
veikt tikai un vienîgi kvalificéts santehni˚is.
• Visus elektroapgådes darbus vai
nepiecießamos pårveidojumus elektrotîklå,
kas jåveic sakarå ar ierîces uzstådîßanu,
drîkst veikt tikai kvalificéts elektri˚is vai
autorizétå servisa centra darbinieks.
Lietoßanas laikå
• Íî ierîce ir paredzéta tikai ve¬as mazgåßanai
måjsaimniecîbå saskañå ar ßo lietoßanas
pamåcîbu un nav izmantojama nekådiem
citiem mér˚iem.
• Mazgåjiet ierîcé tikai to ve¬u, kuru ir
paredzéts mazgåt ve¬as maßînå. Lüdzu,
skat. norådîjumus uz katra ap©érba gabala
kopßanas eti˚etém.
• Neievietojiet ierîcé påråk daudz ve¬as
vienlaicîgi. Lüdzu, ievérojiet attiecîgos
norådîjumus ßajå lietoßanas pamåcîbå!
• Pirms ap©érbu ievietoßanas ve¬as maßînå
pårbaudiet, vai visas to kabatas ir tukßas.
Tådi priekßmeti kå monétas, droßîbas
adatas, kniedes un skrüves var izraisît
pamatîgus bojåjumus ierîcei. Aiztaisiet
ap©érbu pogas un råvéjslédzéjus. Ve¬as
maßînå NEDRÈKST mazgåt krüßturus ar
stiprinåjuma lokiem.
• Nemazgåjiet ve¬as maßînå ap©érba gabalus,
kas ir uzsükußi petroleju, metilspirtu, kråsu,
degvielu un citas iztvaikojoßas vielas un
ß˚îdinåtåjus vai kas apstrådåti ar iztvaikojoßiem tvaiku tîrîßanas lîdzek¬iem. Íådos
gadîjumos vispirms iztîriet traipus, pagaidiet,
lîdz tie pilnîbå iztvaiko no ve¬as izstrådåjumiem
un tikai tad variet mazgåt ßo ve¬u maßînå.
• Nekådå gadîjumå nelietojiet ve¬as maßînu, ja
ir bojåts tås elektrîbas vads, kontroles
panelis, darba virsma vai cokola pårsegs un
ierîces lietotåjam ir atklåti pieejama ve¬as
maßînas iekßpuse un stråvu vadoßås da¬as.
• Atvienojot ierîci no stråvas padeves avota,
nekådå gadîjumå nevelciet aiz elektrîbas
vada, vienmér pieturiet aiz kontaktdakßas.
Bérnu droßîbai
• Ierîce ir paredzéta tikai pieaugußo lietoßanai.
Ne¬aujiet bérniem rota¬åties ar to un aiztikt
ve¬as maßînas vadîbas paneli.
• Bérni bieΩi vien nenojauß briesmas, kådas
var rasties saskaré ar elektroierîcém.
Nekådå gadîjumå neatståjiet bérnus bez
uzraudzîbas ve¬as maßînas tuvumå!
• Nenovietojiet iepakojuma materiålu bérniem
pieejamås vietås! Paståv nosmakßanas
risks.
• Uzglabåjiet visus ve¬as kopßanas lîdzek¬us
bérniem nepieejamås vietås.
• Pirms ve¬as ievietoßanas vienmér
pårliecinieties, vai ve¬as maßînå nav
rota¬åjoties ieråpußies mazi bérni vai
måjdzîvnieki. Paståv nosmakßanas risks.
Lai novérstu ßådu risku, ve¬as maßîna ir
aprîkota ar speciålu droßîbas ierîci. Lai to
aktivizétu, pagrieziet durtiñu iekßpusé esoßo
pogu (nespieΩot to) pulksteña rådîtåja
virzienå, lîdz rieva uz tås atrodas horizontålå
lîmenî. Ja nepiecießams, izmantojiet monétu.
Lai atvienotu ßo aprîkojumu un durtiñas atkal
varétu aizvért, pagrieziet pogu pretéji pulksteña
rådîtåja virzienam, lîdz rieva uz tås atrodas
vertikåli.
JËSU JAUNÅ VEÒAS MAZGÅJAMÅ MAÍÈNA
Jüsu jaunå ve¬as mazgåjamå maßîna atbilst
müsdienîgai kvalitatîvai ve¬as mazgåßanai ar
minimålu üdens, mazgåßanas lîdzek¬u un
stråvas patériñu.
EWN 14991 W
„New Jet” (strüklveida) üdens padeves
sistéma nodroßina pilnîgu mazgåßanas lîdzek¬a
izß˚îßanu un samazina üdens, lîdz ar to arî
stråvas patériñu.
electrolux 5
IERÈCES APRAKSTS
1.
2.
3.
4.
5.
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte
Vadîbas panelis
Durtiñu atvérßanas rokturis
DrenåΩas süknis
Reguléjamas kåjiñas
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte
Priekß-mazgåßanas lîdzek¬a dozéßanas
nodalîjums.
Pamatmazgåßanas lîdzek¬a dozéßanas
nodalîjums.
Nodalîjums ve¬as mîkstinåßanas un
cietinåßanas lîdzek¬iem.
VADÈBAS PANELIS
1.
2.
3.
4.
Programmu izvéles pårslégs
Displejs
Temperatüras reguléßanas taustiñß
Taustiñß ve¬as izgrießanas åtruma
samazinåßanai
EWN 14991 W
5.
6.
7.
8.
Papildus funkciju izvéles taustiñi
Apstiprinåßanas taustiñß
Poga „Starts/Pauze”
„Laika plånoßanas” taustiñß
electrolux 6
PIRMS LIETOÍANAS UZSÅKÍANAS
• Pirms ve¬as maßînas uzstådîßanas pårbaudiet,
vai elektriskais un üdens savienojums Jüsu
dzîves vietå atbilst tiem, kas norådîti ierîces
datu plåksnîté.
• Izñemiet no ve¬as maßînas tvertnes
putuplasta bloku un påréjo transportéßanas
nodroßinåjumu.
• Iestatiet kokvilnas mazgåßanas programmu
90 OC, ieberiet mazgåßanas lîdzek¬u
atvilktnîté, galvenås mazgåßanas
nodalîjumå, mazgåßanas lîdzekli un bez
ve¬as ievietoßanas izpildiet programmu.
Tådéjådi Jüs iztîrîsiet no ve¬as maßînas
tajå palikußås raΩoßanas paliekas.
Valodas izvéle
Pirmajå ve¬as maßînas ieslégßanas reizé Jums
jåizvélas un jåieprogrammé valodu, kådå
displejå tiks uzrådîta informåcija un paziñojumi.
Rüpnîcå ierîcei ir uzstådîta ang¬u valoda.
Nåkamajå ierîces ieslégßanas reizé visa
indikåcija displejå tiks uzrådîta Jüsu izvélétajå
valodå.
Svarîgi!
Ja péc ierîces ieslégßanas displejå netiek
uzrådîti valodu nosaukumi, tas nozîmé, ka tå
jau kaut reizi ir bijusi ieslégta. Íådå gadîjumå,
lai nomainîtu valodu, nospiediet vienlaicîgi
taustiñus “Temp.” (Temperatüras reguléßanas
taustiñ) un “Spin” (Taustiñu ve¬as izgrießanas
åtruma samazinåßanai) un pieturiet tos
nospiestus aptuveni 6 sekundes, lai aktivizétu
valodu izvélni. NospieΩot taustiñus
(Papildus funkciju izvéles taustiñus), Jüs
varat pårskatît visas iespéjamås valodas. Lai
apstiprinåtu savu izvéli, nospiediet divas reizes
taustiñu “OK” (Apstiprinåßanas taustiñu).
Laika uzstådîßana
Péc valodas izvéles un pirms pirmås
mazgåßanas programmas izpildes uzstådiet
diennakts laiku. Pulkstenis jåuzståda arî pårejot
no ziemas uz vasaras laiku un otrådi.
Pulksteña funkcija nodroßina iespéju
uzstådît/izmainît pareizu diennakts laiku. No
pareizi uzstådîta diennakts laika ir atkarîgs, cik
precîzi tiks noteikts programmas beigu laiks. Ar
îsu, pårtrauktu vairåkkårtîgu taustiñu
(Papildus funkciju izvéles taustiñu) nospießanu
laiks tiek mainîts pa minütei. Ilgstoßi nospieΩot
ßos paßus taustiñus, laiks tiek izmainîts ar 10
minüßu intervålu. Lai apstiprinåtu uzstådîto
laiku, nospiediet taustiñu “OK”
(Apstiprinåßanas taustiñu).
LIETOÍANA IKDIENÅ
Ierîces pieskañoßana
Ierîce ir aprîkota ar iestatîßanas izvélni, kas
nodroßina Jums iespéju izmainît rüpnîcas
noreguléjumus atbilstoßi Jüsu vélmém.
Péc ve¬as maßînas ieslégßanas, pagrieΩot
programmu izvéles pårslégu, nospiediet
taustiñus
(Papildus funkciju izvéles
taustiñus), lai aktivizétu papildus funkciju
izvélni. NospieΩot ßos paßus taustiñus vélreiz,
Jüs varat pårskatît visas iespéjamås funkcijas
lîdz apståjieties pie izvélnes „Settings” (iestatîjumi). Nospiediet taustiñu „OK” (Apstiprinåßanas
EWN 14991 W
taustiñu), lai piek¬ütu iestatîjumu izvélnei.
Izmantojiet atkal taustiñus „Augßå/lejå”, lai
pårskatîtu visus iestatîjumus un nospiediet
taustiñu „OK” (Apstiprinåßanas taustiñu), lai
apstiprinåtu savu izvéli.
Skañas signåla ska¬uma uzstådîßana
Skañas signåla ska¬umu var regulét. NospieΩot
taustiñus
(Papildus funkciju izvéles
taustiñus), Jüs varat izvéléties vienu no
deviñiem skañas ska¬uma lîmeñiem
(0 = bez skañas, 9 = maksimålais ska¬ums)
Lai apstiprinåtu savu izvéli, nospiediet taustiñu
„OK” (Apstiprinåßanas taustiñu).
electrolux 7
Spilgtuma reguléßana
Ar ßo uzstådîjumu var nomainît displeja fona
apgaismojuma intensitåti.
NospieΩot taustiñus
(Papildus funkciju
izvéles taustiñus), Jüs varat izgaismojuma
intensitåti palielinåt vai samazinåt.
Jüs varat izvéléties vienu no deviñiem
intensitåtes lîmeñiem (0 = minimålais,
9 = maksimålais).
Lai apstiprinåtu savu izvéli, nospiediet taustiñu
“OK” (Apstiprinåßanas taustiñu).
Kontrasta uzstådîßana
Ja vélaties, Jüs varat nomainît displeja optisko
raksturlîkni.
NospieΩot taustiñus
(Papildus funkciju
izvéles taustiñus), Jüs varat kontrastu palielinåt
vai samazinåt.
Jüs varat izvéléties vienu no deviñiem
kontrasta lîmeñiem (0 = minimålais,
9 = maksimålais).
Lai apstiprinåtu savu izvéli, nospiediet taustiñu
“OK” (Apstiprinåßanas taustiñu).
Ja Jüs vélaties skañas signålu izslégt, izñemot
gadîjumu, kad tas informé par ierîces darbîbas
traucéjumiem, lüdzu, rîkojieties atbilstoßi
norådîjumiem, kas sniegti par skañas signåla
ska¬uma uzstådîßanu.
Aizslégs bérnu droßîbai
Jüsu jaunå ve¬as maßîna ir aprîkota ar aizslégu
bérnu droßîbai, kas nodroßina Jums iespéju
atståt ve¬as maßînu bez uzraudzîbas neuztraucoties, ka bérni rota¬åjoties ar to varétu nejaußi
paßi savainoties vai sabojåt ierîci. Íî funkcija
jåuzståda péc mazgåßanas programmas
izvéles un lîdz taustiña „Starts/Pauze”
nospießanai. Funkcija paliek aktivizéta arî laikå,
kad ve¬as maßîna nedarbojas.
Lai uzstådîtu funkciju bérnu droßîbai:
• Nospiediet taustiñus
(Papildus
funkciju izvéles taustiñus), lai aktivizétu
papildus funkciju izvélni.
• Izmantojot taustiñus
„Uz augßu” vai
„Uz leju”, izvélieties funkciju „Child Lock”
(Blo˚éßana bérnu droßîbai).
Iestatîjumu atgrießana uz såkuma
ståvokli
Íî funkcija nodroßina Jums iespéja uzstådît
atpaka¬ rüpnîcå veiktos noreguléjumus.
Nospiediet taustiñu “OK” (Apstiprinåßanas
taustiñu), lai aktivizétu ßo funkciju.
Lai apstiprinåtu savu izvéli, nospiediet taustiñu
“OK” (Apstiprinåßanas taustiñu).
Atgrießanås uz galveno izvélni
Íî iestatîjumu funkcija ¬auj Jums atgriezties uz
papildus funkciju izvélni.
Uzstådiet funkciju “Atpaka¬”
, nospieΩot
taustiñus
(Papildus funkciju izvéles
taustiñus).
Lai apstiprinåtu savu izvéli, nospiediet taustiñu
“OK” (Apstiprinåßanas taustiñu).
• Nospiediet taustiñu „OK” (Apstiprinåßanas
taustiñu), lai aktivizétu ßo funkciju. Attiecîgås
ikonas statuss mainås no „Off” (Izslégts) uz
„On” (Ieslégts) un displejå tiek uzrådîts
paziñojums „Press
and
together
for 5 seconds to unlock machine”
(Nospiediet
un
taustiñus vienlaicîgi
5 sekundes, lai atblo˚étu ierîci).
Skañas signåls
Ve¬as maßîna ir aprîkota ar skañas signålu, kas
atskan sekojoßos gadîjumos:
• ierîces ieslégßanas brîdî;
• nospieΩot pogu „Starts/Pauze”;
• programmas beigås;
• ja ierîcei ir radußies darbîbas traucéjumi.
EWN 14991 W
• Nospiediet taustiñus „Temp” vai „Spin”, lai
atgrieztu displeju pamata ståvoklî.
electrolux 8
NospieΩot jebkuru taustiñu péc programmas
izpildes uzsåkßanas, ja ir aktivizéts aizslégs
bérnu droßîbai, displejå tiek uzrådîts
paziñojums „Machine is locked, use key
combination to unlock it”. Programmas
beigås vienlaicîgi jånospieΩ taustiñi
un
un jåpietur aptuveni 5 sekundes nospiesti, lîdz
displejå tiek uzrådîts paziñojums „Machine
unlocked”, lai iestatîtu citu programmu.
Ja nepiecießams, uzpildiet atvilktnîtes
nodalîjumu
ar ve¬as mîkstinåßanas lîdzekli.
Esiet uzmanîgi, nepårsniedziet atzîmi „MAX” uz
nodalîjuma! Rüpîgi aizveriet atvilktnîti.
Ve¬as ievietoßana
Atveriet ve¬as maßînas durtiñas uzmanîgi
pavelkot durtiñu rokturi uz savu pusi.
Ievietojiet ve¬as maßînå ve¬u. Ievietojiet
ap©érbu pa vienam gabalam, iepriekß rüpîgi
izpuriniet. Ievietojiet pårmaiñus mazåkus un
lielåkus ap©érbu gabalus. Aizveriet durtiñas.
Aizverot durtiñas pårliecinieties, vai neesat
tajås nejaußi iespiedußi kådu ap©érba gabalu.
Pretéjå gadîjumå iespéjams sabojåt gan ve¬u,
gan ve¬as maßînu.
Uzstådiet izvéléto programmu
Pagrieziet pårslégu programmu izvélei uz
vajadzîgo programmu. Péc ierîces ieslégßanas
atskan skañas signåls, bet displejå tiek uzrådîts
Electrolux zîmols, ko péc daΩåm sekundém
nomaina uzstådîtås programmas apraksts
(divas apakßéjås rindiñas displejå). Péc
programmas uzstådîßanas ierîce sniedz par to
Jums sekojoßu informåciju:
1. Temperatüra
2. Ve¬as izgrießanas åtrums
3. Uzstådîtås papildus funkcijas
4. Ve¬as netîrîbas pakåpe*
5. Mazgåßanas programmas ilgums
6. Programmas beigu laiks
* Tikai programmåm “Kokvilna”
,
“Sintétika”
un “Delikåtå ve¬a” .
Mazgåßanas un ve¬as
mîkstinåßanas lîdzek¬u dozéßana
Pilnîbå izvelciet mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîti.
Nomériet vajadzîgo mazgåßanas lîdzek¬a
daudzumu un ieberiet to pamatmazgåßanas
nodalîjumå
, bet gadîjumå, ja vélaties veikt
arî ve¬as „priekß–mazgåßanas” fåzi, ieberiet
lîdzekli arî
nodalîjumå.
Pogas „Starts/Pauze” signålspuldzîte såk
mirgot.
EWN 14991 W
electrolux 9
Programmu pårslégs ir sadalîts sekojoßos
sektoros:
Interaktîvais displejs nozîmé, ka ierîces displejå
soli pa solim tiek atspogu¬ota visa Jüsu ievadîtå
informåcija. Jebkurå brîdî Jüs varat redzét
paßreiz veiktos uzstådîjumus ierîcei
informatîvajå ekrånå un funkciju rindå.
Displejå tiek uzrådîta sekojoßa informåcija:
Izvélétås programmas ilgums
• Kokvilna
, Sintétika
, Delikåtå ve¬a
.
• Speciålås programmas
: Vilna
,
„Mazgåt ar rokåm”
, Zîds
, Ëdens
izsüknéßana
, Ve¬as izgrießana
,
Skaloßanas
, 14 min.
, Sega
,
Kokvilna ekonomiskå
.
• BieΩåk izmantojamås programmas
: 1, 2.
Pårslégu programmu izvélei var pagriezt gan
pulksteña rådîtåja kustîbas, gan pretéjå
virzienå. Pozîcijå “O” programma tiek atgriezta
uz såkuma ståvokli/ierîce tiek izslégta.
Péc programmas izpildes uzstådiet pårslégu
pozîcijå “O”, lai izslégtu ierîci.
Péc programmas izvéles displejå tiek uzrådîts
programmas ilgums (A) un iepriekß apré˚inåtais
programmas beigu laiks (B) stundås un
minütés (pieméram, 2.05).
Programmas ilgums tiek apré˚inåts automåtiski,
vadoties péc laika, kas nepiecießams, lai ar
attiecîgo programmu izmazgåtu maksimåli
pie¬aujamo ve¬as daudzumu.
Péc mazgåßanas programmas uzsåkßanas
atlikußais laiks lîdz programmas beigåm tiek
precizéts katru minüti.
Programmas norises indikåcija
Uzmanîbu!
Ja ve¬as maßînas darbîbas laikå programmu
izvéles pårslégs tiek pagriezts uz kådu citu
programmu, displejå tiek uzrådîts paziñojums
„Please turn the programme selector dial in
the last used position” (Lüdzu, pagrieziet
programmu izvéles pårslégu uz pédéjo
uzstådîto pozîciju).
Ierîce pårreguléto programmu nesåk izpildît.
Péc pogas „Starts/Pauze” nospießanas displejå
tiek uzrådîts, kura programmas fåze tiek izpildîta
paßreiz. Displejå Jüs varat redzét uzstådîto ve¬as
veidu, programmas fåzi, kura paßlaik tiek izpildîta,
programmas ilgumu un programmas beigu laiku.
Laikå, kad ierîce izpilda mazgåßanas fåzi,
displejå tiek uzrådîti arî daΩi kustîgi burbu¬i, kas
simbolizé üdens kustéßanos.
Displejs
Piezîme!
Displejs tiek lietots liela skaita funkciju
iestatîßanai un to kombinéßanai savå starpå
izmantojot tikai daΩus vadîbas elementus
(1 programmu izvéles pårslégu un 8 taustiñus).
Íî vienkårßå vadîbas metode ir veidota
pateicoties interaktîvajam displejam.
EWN 14991 W
electrolux 10
(Nevar uzpildît üdeni. Lüdzu, påbaudiet, vai
ir atvérts üdens kråns un tad nospiediet
pogu „Starts”). (Sîkåkus norådîjumus, lüdzu,
skat. sada¬å „Ko darît, ja…” turpmåk ßajå
lietoßanas pamåcîbå).
Programmas beigas
Péc programmas beigåm displejå pårmaiñus
tiek izgaismoti paziñojumi „Door Unlock”
(Durtiñas atblo˚étas) un „Finished”
(Pabeigta). Durtiñu ikona
paliek izgaismota
norådot, ka mazgåßanas programma ir
pabeigta un ierîces durtiñas var atvért.
“Atliktais starts”
Uzstådîtais laiks (maksimåli lîdz 20 stundåm)
tiek uzrådîts displeja labajå malå blakus
izgaismotai
ikonai.
“Atliktais starta” laika rådîjums tiek samazinåts
ik pa minütei.
Ja 10 minüßu laikå péc programmas beigåm
ve¬a netiek izñemta no ierîces, displeja fona
apgaismojums nodziest un tiek ieslégts
ener©ijas ekonomijas reΩîms.
Tikai taustiña „Starts/Pauze” signålspuldzîte
mirgo norådot, ka ierîce ir jåizslédz.
NospieΩot jebkuru taustiñu, ierîcei tiek
pårtraukts ener©ijas ekonomijas reΩîms.
Tagad Jüs varat izslégt ierîci vai uzstådît kådu
citu programmu.
Darbîbas traucéjuma kods
Ja ierîcei ir radußies darbîbas traucéjumi,
displejå tiek uzrådîts attiecîgas paziñojums,
pieméram: “Cannot fill water. Please check that
the tap is open and then press START”
EWN 14991 W
Papildus funkciju taustiñi
Kopå ar izvéléto mazgåßanas programmu Jüs
varat kombinét daΩådas papildus funkcijas.
Papildus funkcijas jåuzståda péc programmas
izvéles un pirms „Starts/Pauze” taustiña
nospießanas.
electrolux 11
Temperatüras uzstådîßana
Nospiediet ßo taustiñu vairåkas reizes, ja
vélaties mazgåt ve¬u temperatürå, kas atß˚iras no
automåtiski piedåvåtås attiecîgajå programmå.
Piemérotas temperatüras izvéle:
90 OC - vidéji netîrai baltai kokvilnas un lina
ve¬ai, 60 OC - vidéji netîriem kråsainiem lina,
kokvilnas vai sintétiskås ß˚iedras ap©érbiem,
40 OC - delikåtiem izstrådåjumiem, segåm,
vilnai un izstrådåjumiem, kam uz kopßanas
eti˚etes norådîts „mazgåt ar rokåm”,
30 OC - zîdam un 14 min. programmai,
mazgåßana aukstå üdenî.
Ve¬as izgrießanas åtruma samazinåßana,
ve¬as izgrießanas atslégßana vai “Nakts
cikla” izvéle vai funkcijas “Ve¬as
atståßana üdenî” izvéle
Nospiediet ßo taustiñu vairåkas reizes, lai
palielinåtu vai pazeminåtu ve¬as izgrießanas
åtrumu, ja vélaties, lai ve¬a tiktu izgriezta
atß˚irîgos apgriezienos nekå automåtiski
paredzéts mazgåßanas programmå.
Maksimålais ve¬as izgrießanas åtrums ir:
• Kokvilnai: - 1400 apgr./min.;
• Vilnai un izstrådåjumiem, kurus paredzéts
mazgåt ar rokåm - 1000 apgr./min.;
• Sintétikai, 14 min. programmai 900 apgr./min.;
• Delikåtajai ve¬ai, zîdam un segåm 700 apgr./min.
EWN 14991 W
Pozîcijå ve¬as izgrießanas atslégßana
tiek izslégtas visas ve¬as izgrießanas fåzes un
palielinåts ve¬as skaloßanas skaits kokvilnas un
sintétikas mazgåßanas programmås.
Funkcija
(Ve¬as atståßana üdenî):
izvéloties ßo funkciju, péc pédéjås ve¬as
skaloßanas reizes no ierîces netiek izsüknéts
üdens, lai novérstu lieku ve¬as burzîßanos.
Péc programmas izpildes displejå tiek uzrådîta
uzstådîtås programmas ikona un paziñojums
„Finished” (Pabeigta), bet labajå stürî
programmas beigas un paßreizéjais
diennakts laiks. Atskan skañu signåls, pogas
„Starts/Pauze” signålspuldzîte nodziest un
ierîces durtiñas ir blo˚étas norådot, ka pirms
to atvérßanas no ierîces ir jåizsükné üdens.
Lai iztukßotu no ierîces üdeni, rîkojieties
sekojoßi:
• izvélieties programmu
(Ëdens
izsüknéßana) vai
(Ve¬as izgrießana);
• ja nepiecießams, ar attiecîgo taustiñu
samaziniet ve¬as izgrießanas åtrumu;
• nospiediet pogu “Starts/Pauze”, lai uzsåktu
programmas izpildi;
• programmas beigås displejå tiek uzrådîta
durtiñu ikona
un paziñojums “Door
Unlocked” (Durtiñas atblo˚étas). Ierîces
durtiñas var atvért.
„Nakts cikls”
: ßajå reΩîmå péc pédéjås
ve¬as skaloßanas reizes no ierîces netiek
izsüknéts üdens, lai novérstu lieku ve¬as
burzîßanos. Tå kå ßajå programmå tiek izslégti
visi ve¬as izgrießanas cikli, tad ßîs programmas
norise ir îpaßi klusa. Ío reΩîmu ieteicams lietot
naktî, kad parasti ir létåks arî elektroener©ijas
patériña tarifs. Programmås kokvilnas un
sintétikas ve¬ai skaloßana noris ar lielåku üdens
daudzumu. Péc programmas izpildes displejå
tiek uzrådîta uzstådîtås programmas ikona un
paziñojums „Finished” (Pabeigta), bet labajå
stürî programmas beigas un paßreizéjais
diennakts laiks. Taustiña „Starts/Pauze”
signålspuldzîte nodziest un ierîces durtiñas ir
blo˚étas norådot, ka pirms to atvérßanas no
ierîces ir jåizsükné üdens.
Lai iztukßotu no ierîces üdeni, rîkojieties
atbilstoßi iepriekß sniegtajiem norådîjumiem
par üdens iztukßoßanu péc funkcijas ar
ve¬as atståßanu üdenî izvéles.
electrolux 12
Papildus funkciju uzstådîßana
Atkarîbå no izvélétås programmas, displejå
tiek uzrådîtas papildus funkcijas, kuras ar ßo
programmu var kombinét.
Piezîme: ne visas papildus funkcijas var
savienot savå starpå. Nesavienojamo papildus
funkciju ikonas pazudîs.
Vajadzîgås papildus funkcijas jåuzståda péc
programmas izvéles un pirms taustiña
„Starts/Pauze” nospießanas.
NospieΩot taustiñus
(Papildus funkciju
izvéles taustiñus), Jüs varat aktivizét papildus
funkciju izvélni. Izmantojot taustiñus “Uz augßu”
un “Uz leju”
, Jüs varat pårskatît visas
iespéjamås papildus funkcijas.
Displejå viså redzamajå zonå izvélétå papildus
funkcija tiek uzrådîta izceltå reΩîmå. Displeja
labajå pusé tiek uzrådîta attiecîgå ikona, bet
zem tås - îss paziñojums apraksta ßîs funkcijas
statusu („Off” vai „On” - „Izslégts” vai „Ieslégts”).
Nospiediet taustiñu „OK” (Apstiprinåßanas
taustiñu), lai aktivizétu un apstiprinåtu ßo
funkciju nospiediet vélreiz, ja vélaties uzstådîto
funkciju deaktivizét.
EWN 14991 W
Péc papildus funkciju izvéles nospiediet
taustiñus „Temp” vai „Spin” vai vienkårßi
pagaidiet 10 sekundes, lai atgrieztu displeju
pamata ståvoklî.
Izvélétas funkcijas ikona büs redzama displejå.
Priekß-mazgåßana
: Izvélieties ßo fukciju,
ja mazgåjamå ve¬a ir ¬oti netîra. Pirms galvenås
mazgåßanas ve¬ai tiek veikta priekß-mazgåßana
maksimåli 30 OC temperatürå.
Ío funkciju nav iespéjams kombinét ar
programmu vilnas izstrådåjumu, izstrådåjumu
“mazgåt ar rokåm” mazgåßanai, zîda, segu
mazgåßanas programmu un 14 min.
programmu.
Priekßmazgåßanas cikls tiek noslégts ar
îslaicîgu ve¬as izgrießanu ar åtrumu 650 apgr./min.
kokvilnas un sintétikas mazgåßanas programmås.
Ja Jüs esat izvéléjußies mazgåßanas programmu
delikåtai ve¬ai, üdens tiek izsüknéts bez ve¬as
izgrießanas vispår.
Viegli gludinåt
: Mazgåßanas programma,
kurå ve¬a tiek mazgåta un izgriezta îpaßi
saudzîgi, lai novérstu lieku tås burzîßanos.
Péc ßîs programmas ve¬u ir ¬oti viegli gludinåt.
Programmås kokvilnas un sintétikas
mazgåßanai ierîce izpilda daΩas papildus
skaloßanas. Ío funkciju var izmantot kokvilnas
un sintétikas izstrådåjumu mazgåßanai.
Maksimålais ve¬as izgrießanas åtrums kokvilnas
mazgåßanas programmås automåtiski tiek
samazinåts lîdz 900 apgr./min.
Papildus skaloßana
: Ío funkciju nevar
uzstådît 14 min., vilnas, zîda, segu un “mazgåt
ar rokåm” programmåm. Ierîce ir konstruéta tå,
lai tai bütu minimåls üdens patériñß. Tomér
gadîjumå, ja kåds no Jüsu ©imenes locek¬iem ir
aler©isks vai arî ja Jüsu dzîves vietå ir ¬oti
mîksts üdens, ve¬u ieteicams skalot vairåkas
reizes un izmantot funkciju “papildus skaloßana”.
Izvéloties ßo funkciju, ve¬as maßîna izpilda
papildus skaloßanas.
electrolux 13
“Atliktais starts”
: Ar ßo taustiñu Jüs varat
atlikt programmas izpildes uzsåkßanu uz 30,
60 vai 90 minütém, 2 stundåm un péc tam ar
stundas intervålu lîdz pat 20 stundåm.
“Atliktais starts” jåuzståda péc mazgåßanas
programmas izvéles un lîdz taustiña
“Starts/Pauze” nospießanai.
Uzstådîtais laiks tiek uzrådîts displejå. Beigu
laiks attiecîgi tiek palielinåts, lai parådîtu Jums
uzstådîto „atliktå starta” laiku.
Lai „atliktå starta” laikå papildinåtu ve¬u tvertné,
nospiediet taustiñu “Starts/Pauze”.
Ievietojiet ve¬as maßînå ve¬u, aizveriet durtiñas
un nospiediet pogu “Starts/Pauze” vélreiz.
Jüs varat atcelt „atliktå starta” laiku jebkurå brîdî
pirms pogas “Starts/Pauze” nospießanas.
• Nospiediet taustiñu “Starts/Pauze”, lai
uzsåktu laika skaitîßanu atpaka¬. Péc
ieprogrammétå laika beigåm automåtiski
tiek uzsåkta programmas izpilde.
“Atliktå starta” uzstådîßana:
• Izmantojot taustiñus “Uz augßu”
un “Uz
leju”
, pårskatiet visas iespéjamås
papildus funkcijas lîdz funkcijai “End time”
(Beigu laiks).
• Nospiediet taustiñu “OK” (Apstiprinåßanas
taustiñu), lai aktivizétu ßo funkciju
(redzamais laiks såk mirgot).
Lai atceltu “Atlikto startu”:
• Nospiediet taustiñu „Starts/Pauze”, lai
pårtrauktu ierîces darbîbu.
• Izmantojot taustiñus “Uz augßu”
un “Uz
leju”
, pårskatiet visas iespéjamås
papildus funkcijas lîdz funkcijai „End time”
(Beigu laiks).
• Nospiediet taustiñu „OK” (Apstiprinåßanas
taustiñu), lai aktivizétu ßo funkciju
(redzamais laiks såk mirgot).
• NospieΩot taustiñu “Uz leju”
Jüs varat
„atlikto startu” samazinåt lîdz paßreizéjam
laikam.
• Nospiediet taustiñu „OK” (Apstiprinåßanas
taustiñu), lai apstiprinåtu uzstådîto laiku.
• Nospiediet taustiñus „Temp” vai „Spin”, lai
atgrieztu displeju pamata ståvoklî.
• NospieΩot taustiñu „Starts/Pauze”, programmas izpilde tiks uzsåkta nekavéjoties.
• NospieΩot taustiñus “Uz augßu”
un “Uz
leju”
Jüs varat „atlikto startu” palielinåt
vai samazinåt.
• Nospiediet taustiñu “OK” (Apstiprinåßanas
taustiñu), lai apstiprinåtu uzstådîto laiku.
• Nospiediet taustiñus „Temp” vai „Spin”, lai
atgrieztu displeju pamata ståvoklî.
“Atlikto startu” nevar uzstådît üdens
izsüknéßanas programmai
.
Atmiñu bloks bieΩåk izmantojamo
programmu kombinåcijåm
Ar ßo funkciju tiek nodroßinåta iespéja bieΩåk
izmantojamås programmu kombinåcijas
saglabåt ierîces elektroniskajå atmiñå
(mazgåßanas programmu, temperatüru, ve¬as
izgrießanas åtrumu, kå arî vienu vai vairåkas
papildus funkcijas), kuras péc tam var aktivizét
kå vienu programmu (pieméram, kokvilna, 60 OC,
1200 apgr./min., priekßmazgåßana un papildus
skaloßana).
EWN 14991 W
electrolux 14
Íim nolükam ir paredzéti divi atmiñu bloki.
Vispirms jåsaståda nepiecießamå kombinåcija,
bet péc tam tå jåsaglabå atmiñå. Péc tam ßo
programmu varés uzstådît tießi tåpat kå jebkuru
citu programmu ar programmu izvéles
pårslégu.
Atmiñas programméßana:
• Uzstådiet vélamo programmu un papildus
funkcijas.
• Nospiediet taustiñus
(Papildus
funkciju izvéles taustiñus), lai aktivizétu
papildus funkciju izvélni.
• Izmantojot taustiñus “Uz augßu”
un “Uz
leju”
, pårskatiet visas iespéjamås
papildus funkcijas lîdz funkcijai „Save
Favorite” (Saglabåt bieΩåk izmantojamo).
• NospieΩot taustiñus “Uz augßu”
un “Uz
leju”
, iestatiet bloku (Favourite (1 - 2)),
kurå vélaties saglabåt programmu.
• Nospiediet taustiñu „OK” (Apstiprinåßanas
taustiñu), lai saglabåtu uzstådîto programmu. Displejå tiek izgaismots paziñojums
„Saved” (Saglabåts).
Piezîme!
Ja vieta atmiñå ir aizñemta ar iepriekß
saglabåtu programmu, displejå tiek uzrådîts
paziñojums: “Favourite already used. Press
OK to overwrite it. Press
and
to
cancel.” (Vieta atmiñå ir aizñemta.
Nospiediet OK, lai pårrakstîtu to.
Nospiediet
un
lai atceltu.) Tad
nospiediet taistiñu OK (Apstiprinåßanas
taustiñu), lai saglabåtu atmiñå jauno
programmu.
BieΩåk izmantojamås programmas nav
iespéjams izdzést. Tås ir iespéjams tikai
pårrakstît ar citu bieΩåk izmantojamo
programmu (skat. norådîjumus).
Mazgåßanas ce¬vedis
Ierîce ir aprîkota ar mazgåßanas ce¬vedi, lai
palîdzétu Jums izvéléties mazgåjamås ve¬as
veidam piemérotåko temperatüru, ve¬as
izgrießanas åtrumu un papildus funkcijas.
„Mazgåßanas ce¬vedî” Jüs varat arî iegüt
svarîgu informåciju par to, kå iztîrît bieΩåk
sastopamos ve¬as traipus, kå arî uzstådît
Demonstråcijas ReΩîmu, kas paredzéts
demonstråcijåm veikalå (nav paredzéta
pircéjiem).
„Mazgåßanas ce¬veΩa” uzstådîßana:
• Nospiediet taustiñus
(Papildus
funkciju izvéles taustiñus), lai aktivizétu
papildus funkciju izvélni.
• Izmantojot taustiñus “Uz augßu”
un “Uz
leju”
, pårskatiet visas iespéjamås
papildus funkcijas lîdz funkcijai „Wash
Guide” (Mazgåßanas ce¬vedis).
• Nospiediet taustiñu „OK” (Apstiprinåßanas
taustiñu), lai ieietu „Wash Guide”
(Mazgåßanas ce¬veΩa) izvélné.
• Nospiediet taustiñus „Temp” vai „Spin”, lai
atgrieztu displeju pamata ståvoklî.
Lai izmainîtu ieprogrammétos programmas
uzstådîjumus, atkårtojiet ßo procedüru no såkuma.
Ieprogramméto bieΩåk izmantojamo programmu kombinåciju nevar izdzést, Jüs varat tikai
pårrakstît tai påri kådu citu programmas kombinåciju.
EWN 14991 W
electrolux 15
• Izmantojot taustiñus “Uz augßu”
un “Uz
leju”
, Jüs varat iziet cauri sekojoßiem
sarakstiem: „Temperature Guide”
(Temperatüras ce¬vedim), „Spin Speed
Guide” (Ve¬as izgrießanas åtruma ce¬vedim),
„Option Guide” (Funkciju ce¬vedis), „Stain
Guide” (Ce¬vedis par traipiem), „Demo
mode” (Demonstråcijas ReΩîms).
• Nospiediet taustiñu „OK” (Apstiprinåßanas
taustiñu), lai ieietu izvélétajå palîdzîbas
ce¬vedî, un, nospieΩot taustiñus “Uz augßu”
un “Uz leju”
, Jüs varat izlasît visus
attiecîgajå ce¬vedî ietvertos izskaidrojumus.
„Laika plånoßanas” funkcijas
uzstådîßana
Íî funkcija nodroßina Jums iespéju izmainît
mazgåßanas laiku, kas attiecîgajå programmå ir
noteikts automåtiski. NospieΩot atkårtoti laika
plånoßanas taustiñus “+/-”, mazgåßanas cikla
ilgums tiek palielinåts vai samazinåts.
„Laika plånoßanas” funkciju nevar uzstådît ar
ekonomisko programmu. Displejå tiek uzrådîta
ve¬as netîrîbas pakåpes ikona
, lai norådîtu
izvéléto ve¬as netîrîbas pakåpi.
Netîrîbas
Ikona
pakåpe
• Lai izlasîtu kådå citå ce¬vedî ietverto
informåciju, Jums jåatgrieΩas „Mazgåßanas
ce¬veΩa” izvélné, uzstådot simbolu
(Atpaka¬) un jåatkårto ßîs paßas darbîbas
såkot no 4. punkta.
Ve¬as veids
Intensîva
Èpaßi netîrai ve¬ai
Normåla
Vidéji netîrai ve¬ai
Ikdienas
Vidéji netîrai ve¬ai
Nedaudz
netîra
Nedaudz netîrai ve¬ai
Åtrå
Ve¬ai, kura ir tikai jåpårmazgå
Èpaßi åtrå*
Ve¬ai, kura ir tikai jåatsvaidzina
* Maksimålå kokvilnas izstrådåjumu ielåde: 4 kg.
Maksimålå sintétikas izstrådåjumu un
delikåtås ve¬as ielåde: 2 kg.
Ve¬as netîrîbas pakåpes ikonas pieejamîba
mainås atbilstoßi mazgåjamås ve¬as veidam kå
parådîts tabulå.
Laika plånoßanas funkciju nevar mainît péc
programmas izpildes uzsåkßanas. Lai izmainîtu
ve¬as netîrîbas pakåpi mazgåßanas programmas
izpildes laikå, vispirms atceliet programmu un
péc tam veiciet vélamos uzstådîjumus.
• Nospiediet taustiñus „Temp” vai „Spin”, lai
atgrieztu displeju pamata ståvoklî.
EWN 14991 W
electrolux 16
Ve¬a
Netîrîbas pakåpe
Papildus funkcijas vai programmas
izmainîßana tås norises laikå
Kokvilna
95 C
60/50 OC
40 OC
30 OC
aukstå
Sintétika
60/50 OC
40 OC
30 OC
aukstå
Delikåtå
40 OC
30 OC
aukstå
O
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Poga “Starts/Pauze”
Pirms programmå iek¬autås papildus funkcijas
izpildes uzsåkßanas jebkuru no tåm ir iespéjams
izmainît. Pirms jebkuru izmaiñu veikßanas
nospiediet pogu “Starts/Pauze”, lai pårtrauktu
ve¬as maßînas darbîbu.
Izmainît jau uzsåktu mazgåßanas programmu
var tikai atgrieΩot to uz såkuma ståvokli.
Pagrieziet programmu izvéles pårslégu
vispirms pozîcijå “O” un péc tam vélamås programmas pozîcijå. Nospiediet apstiprinåßanas
taustiñu “OK”, lai atceltu programmu, kura tiek
izpildîta. Mazgåßanas üdens no ve¬as tvertnes
netiek iztukßots. Uzsåciet no jauna uzstådîtås
programmas izpildi, nospieΩot pogu
“Starts/Pauze”.
Mazgåßanas programmas pårtraukßana
Nospiediet pogu “Starts/Pauze”, lai pårtrauktu
programmu tås norises laikå, attiecîgå signålspuldzîte såk mirgot. Lai turpinåtu programmu,
nospiediet pogu „Starts/Pauze” vélreiz.
Mazgåßanas programmas atcelßana
NospieΩot taustiñu “Starts/Pauze”, tiek aktivizéta Jüsu izvélétå mazgåßanas programma;
za¬å signålspuldzîte pårståj mirgot.
Displejå tiek uzrådîta ikona un pårmaiñus
izvélétås programmas/paßreizéjås programmas
fåzes nosaukums, norådot, ka ierîce såk
darboties un tås durtiñas ir blo˚étas.
NospieΩot pogu “Starts/Pauze”, programmas
izpilde tiek pårtraukta, za¬å signålspuldzîte såk
mirgot, displejå tiek uzrådîta ikona un
paßreizéjå uzstådîtås programmas fåze
norådot, ka ierîces darbîba ir pårtraukta.
Atkårtoti nospieΩot pogu “Starts/Pauze”,
programmas izpilde tiek atsåkta no tås cikla
da¬as, kurå tika pårtraukta.
Ja esat izvéléjußies „atliktå starta” funkciju,
ierîce uzsåk laika skaitîßanu atpaka¬.
EWN 14991 W
Ja ir nepiecießams atcelt mazgåßanas
programmu, Jums jåpagrieΩ programmu izvéles
pårslégs “O” pozîcijå. Nospiediet apstiprinåßanas
taustiñu “OK”, lai atceltu programmu, kura tiek
izpildîta. Tagad Jüs varat izvélieties citu
mazgåßanas programmu, kuru jåaktivizé,
nospieΩot pogu „Starts/Pauze”.
Ve¬as maßînas durtiñu atvérßana péc
programmas aktivizéßanas
Lai atvértu durtiñas, Jums vispirms jåaptur
ve¬as maßînas darbîba, nospieΩot pogu
“Starts/Pauze”. Displejå tiek izgaismots
atbilstoßs paziñojums. Durtiñas var atvért péc
tam, kad displejå tiek izgaismota durtiñu ikona
un pårmaiñus paziñojums „Door unlocked”
(Durtiñas atblo˚étas) un “Finished”
(Pabeigta).
Ja ierîces durtiñas netiek atblo˚étas, tas
nozîmé, ka…
• ierîce silda üdeni un üdens temperatüra ir
augståka par 40 OC;
• üdens lîmenis ierîcé ir augståks par durtiñu
apakßéjo malu;
• ve¬as tvertne grieΩas.
electrolux 17
Íådå gadîjumå ve¬as maßînas durtiñas atvért
nevar. Ja ve¬as maßînas tvertni atvért nevar,
bet tas ir ¬oti nepiecießams, izslédziet ve¬as
maßînu, pagrieΩot programmu izvéles pårslégu
pozîcijå “O”. Aptuveni péc 3 minütém ve¬as
maßînas durtiñas tiek atblo˚étas.
Svarîgi!
Pievérsiet uzmanîbu üdens temperatürai un
lîmenim ve¬as maßînas tvertné!
Mazgåßanas programmas beigås
Péc mazgåßanas programmas izpildes ve¬as
maßîna automåtiski pårståj darboties.
Gadîjumå, ja Jüs bijåt izvéléjußies funkciju ar
ve¬as atståßanu üdenî
vai “Nakts ciklu” ,
péc programmas izpildes pogas “Starts/Pauze”
signålspuldzîte nodziest, displejå tiek uzrådîta
uzstådîtås programmas ikona un paziñojums
„Finished”( Pabeigta), un ierîces durtiñas ir
blo˚étas norådot, ka pirms to atvérßanas no
ierîces ir jåizsükné üdens.
Lai iztukßotu no ierîces üdeni, rîkojieties
atbilstoßi iepriekß sniegtajiem norådîjumiem
par üdens iztukßoßanu péc „Nakts cikla”
izvéles.
Lai izslégtu ierîci, pagrieziet programmu izvéles
pårslégu pozîcijå “O”.
Izñemiet ve¬u no ve¬as maßînas.
Pårliecinieties, ka tå ir tukßa. Lai to izdarîtu,
pagrieziet nedaudz ve¬as tvertni ar roku, lai
izvairîtos no iespéjas, ka tajå nejaußi palicis
ap©érba gabals nåkamajå mazgåßanas reizé
var sakråsot mazgåjamo ve¬u.
Atvienojiet ierîci no stråvas padeves avota un
aizveriet üdens padeves krånu.
Ieteicams ve¬as maßînas durtiñas atståt
pusvirus, lai izgarotu mitrums, kas sakråjies
tvertné un tajå neveidotos sasmacis gaiss.
NODERÈGI PADOMI
Ve¬as ß˚iroßana
Saß˚irojiet mazgåßanai paredzéto ve¬u
atbilstoßi tås veidam un norådîjumiem uz katra
ap©érba kopßanas eti˚etém un izgatavotåja
ieteikumiem. Saß˚irojiet ve¬u sekojoßi: baltå un
kråsainå kokvilnas un lina ve¬a, sintétika,
delikåtie un vilnas izstrådåjumi.
Pirms ve¬as ievietoßanas ve¬as
maßînå
Kråsaino un balto ve¬u nedrîkst mazgåt kopå,
pretéjå gadîjumå baltå ve¬a k¬üst pelécîga.
Jauni kråsaini izstrådåjumi pirmajå mazgåßanas
reizé var kråsot, tådé¬ tie jåmazgå atseviß˚i.
Pirms ap©érbu ievietoßanas ve¬as maßînå
pårbaudiet, vai visas to kabatas ir tukßas.
Tådi priekßmeti kå monétas, droßîbas
adatas, kniedes un skrüves var izraisît
pamatîgus bojåjumus ierîcei.
Lai izvairîtos no ap©érba bojåßanas un
sasießanås, aizveriet visus råvéjslédzéjus,
aizpogåjiet segu un spilvenu pårvalkus,
EWN 14991 W
aizsieniet visas lentîtes un jostiñas.
Apstrådåjiet ieståvéjußos ap©érbu traipus pirms
ievietoßanas ve¬as maßînå. Èpaßi netîras ap©érbu
vietas apstrådåjiet ar speciåli ßim nolükam
paredzétiem tîrîßanas lîdzek¬iem vai paståm.
Aizkari jåmazgå seviß˚i uzmanîgi. Metåla un
plastmasas stiprinåßanas gredzeni obligåti
jånoñem vai jåievieto tîkliñå vai maisiñå.
Maksimåli ievietojamais ve¬as
daudzums
Ieteicamais ievietojamås ve¬as daudzums ir norådîts programmu tabulå. Lüdzu, nepårsniedziet to!
Vispårîgi norådîjumi:
Kokvilnas, lina izstrådåjumi: tvertne pilna, bet
ne pårpildîta.
Sintétika: ne vairåk kå aptuveni puse no
tvertnes.
Delikåtie un vilnas izstrådåjumi: ne vairåk kå
treßda¬a tvertnes.
Mazgåjot maksimåli pie¬aujamo ve¬as
daudzumu, Jüs ievérojami ekonomésiet üdens
un stråvas patériñu.
Taçu mazgåjot îpaßi netîru ve¬u, ievietojamås
ve¬as daudzums ir jåsamazina.
electrolux 18
Piemérotas temperatüras izvéle
90O/95O
Vidéji netîrai baltai kokvilnas un lina
ve¬ai (pieméram, galdautiem, salvetém, dvie¬iem, palagiem un tml.)
50O/60O
Vidéji netîriem kråsainiem lina,
kokvilnas vai sintétiskås ß˚iedras
ap©érbiem (pieméram, krekliem,
naktskrekliem, pidΩamåm un tml.)
un nedaudz netîrai baltajai
kokvilnas ve¬ai (pieméram,
apakßve¬ai).
O
30 - 40
O
(aukstå
üdenî)
Delikåtiem izstrådåjumiem
(pieméram, aizkariem), jaukta
materiåla izstrådåjumiem, ieskaitot
sintétiku un vilnu, kam uz
kopßanas eti˚etes norådîts, ka tå
ir piemérota mazgåßanai ve¬as
maßînås.
Aptuvenais ve¬as svars:
Peldmételis
1200 g
Salvete
100 g
Segas pårvalks
700 g
Palags
500 g
Spilvendråna
250 g
Galdauts
200 g
Froté dvielis
100 g
Naktskrekls
200 g
Sievießu apakßbikses
100 g
Vîrießu virskrekls
600 g
Vîrießu îsais krekliñß
200 g
Vîrießu pidΩama
500 g
Blüze
100 g
Vîrießu apakßbikses
100 g
E¬¬as kråsas. Samitriniet traipu un, novietojot
to uz mîkstas pamatnes, tîriet vairåkkårtîgi ar
ß˚îdinåtåju, kam pamatå ir benzîns.
Sakaltußi tauki. Samitriniet ar terpentînu, ar
pirkstu galiñiem piespiediet pie traipa kokvilnas
audumu; pirms tam novietojiet to uz mîkstas
pamatnes.
Rüsa. Lietojiet oksalînsåls ß˚îdinåtåju karstå
üdenî vai rüsas noñéméjam paredzétu tîrîßanas
lîdzekli aukstå üdenî. Esiet uzmanîgi ar ilgi
noståvéjußiem rüsas traipiem, jo, iespéjams,
celulozes struktüra ir bojåta un audums var
viegli saplîst.
Peléjums. Tîriet ar balinåtåju un rüpîgi
izskalojiet (tikai baltajai ve¬ai un kråsainai ve¬a,
kuru nevar sabojåt hlors).
Zåle. Viegli apstrådåjiet traipu ar ziepém un
péc tam atß˚aidîtu balinåtåju (tikai baltajai ve¬ai,
kuru nevar sabojåt hlors).
Lodîßpildspalvas un lîme. Samitriniet acetonå
(*) un iztîriet traipu, izklåjot to uz mîkstas
pamatnes.
Lüpu kråsa. Samitriniet acetonå, kå minéts
augståk, péc tam tîriet traipu ar metilspirtu.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar
balinåtåju.
Sarkanvîns. Iemérciet üdenî ar tîrîßanas
lîdzekli, péc tam apstrådåjiet traipu ar
citronskåbi vai eti˚skåbi un izskalojiet.
Paliekas apstrådåjiet ar balinåtåju.
Tinte. Atkarîbå no tintes veida, no såkuma
samitriniet traipu acetonå, péc tam - eti˚skåbé.
Paliekas uz baltiem audumiem iztîriet ar
balinåtåju un rüpîgi izskalojiet.
Darva, sve˚i. Vispirms apstrådåjiet ar traipu
tîrîßanas lîdzekli, metilspirtu vai benzînu, tad
izberzéjiet ar speciålu tîrîßanas pastu.
(*) - nelietojiet acetonu måkslîgå zîda
apstrådei.
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas
Traipu apstråde
Ieståvéjußies traipus nevar iztîrît ar üdeni un
mazgåßanas lîdzek¬iem. Tie jåapstrådå îpaßi
pirms ievietoßanas ve¬as maßînå.
Asinis. Svaigus traipus tîriet zem auksta,
tekoßa üdens. Sakaltußus traipus nepiecießams
iemérkt uz vienu diennakti, izmantojot îpaßus
tîrîßanas lîdzek¬us. Péc tam izberzéjiet
ziepjüdenî.
EWN 14991 W
Labs mazgåßanas rezultåts ir atkarîgs arî no
mazgåßanas lîdzek¬a kvalitåtes un tå izmantotå
daudzuma. Bez vielåm, kas biolo©iski noårdås,
mazgåßanas lîdzek¬u saståvå ir arî ˚îmiskas
vielas, kas lielos daudzumos ir videi kaitîgas.
Mazgåßanas lîdzek¬u izvéle ir atkarîga no
mazgåjamås ve¬as veida (delikåtå, vilna,
kokvilna un tml.), kråsas, mazgåßanas
temperatüras un ve¬as netîrîbas pakåpes.
electrolux 19
Ve¬as mazgåßanai Jüs varat izmantot visa
veida mazgåßanas lîdzek¬us, kas paredzéti
mazgåßanai automåtiskajås ve¬as maßînås:
• visa veida pulvera veida mazgåßanas
lîdzek¬us;
• pulvera veida mazgåßanas lîdzek¬us
delikåtiem izstrådåjumiem lîdz 60 OC un
vilnai;
• ß˚idros mazgåßanas lîdzek¬us, îpaßi
piemérotus mazgåßanai zemå temperatürå
(maksimåli lîdz 60 OC) visa veida ve¬ai, vai
îpaßi paredzétos vilnai.
Mazgåßanas lîdzek¬i un piedevas jåievieto
piemérotå mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîtes
nodalîjumå pirms mazgåßanas programmas
uzsåkßanas.
Lietojot koncentrétos vai ß˚idros mazgåßanas
lîdzek¬us jåuzståda mazgåßanas programma
bez priekßmazgåßanas.
Ve¬as mazgåjamå maßîna ir aprîkota ar üdens
recirkulåcijas sistému, kas nodroßina iespéju
optimåli izmantot koncentrétos mazgåßanas
lîdzek¬us.
Í˚idros mazgåßanas lîdzek¬us iepildiet
mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîtes
nodalîjumå
tießi pirms mazgåßanas programmas
uzsåkßanas.
Ve¬as mîkstinåßanas un cietinåßanas lîdzek¬i
jåiepilda mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîtes
nodalîjumå tießi pirms mazgåßanas
programmas uzsåkßanas.
Sekojiet mazgåßanas lîdzek¬u izgatavotåja
norådém uz to iepakojuma.
Nekådå gadîjumå nepårsniedziet atzîmi
“MAX” uz atvilktnîtes!
EWN 14991 W
Mazgåßanas lîdzek¬u dozéßana
Mazgåßanas lîdzek¬u veids un lietoßanas
daudzums ir atkarîgs no mazgåjamås ve¬as
veida, ievietotå daudzuma, netîrîbas pakåpes
un üdens cietîbas Jüsu dzîves vietå.
Ëdens cietîbu méra tå sauktajås „cietîbas
pakåpés”. Ja piegådåtå üdens cietîba Jüsu
dzîves vietå ir augsta (såkot no II pakåpes),
jålieto speciålais üdens mîkstinåßanas lîdzeklis.
Informåciju par piegådåtå üdens cietîbu Jüs
varat iegüt vietéjå üdens apgådes uzñémumå.
Lüdzu, ievérojiet lîdzek¬a izgatavotåja sniegtos
norådîjumus uz to iepakojuma!
Lietojiet mazåk mazgåßanas lîdzekli, ja:
• mazgåjat nelielu ve¬as daudzumu;
• ve¬a ir tikai nedaudz netîra;
• ja mazgåßanas procesa laikå veidojas liels
putu daudzums.
Ëdens cietîbas pakåpe
Pakåpe
Pakåpe Raksturojums
Våcu
O
dH
Françu
O
T.H.
1
Mîksts
0-7
0-15
2
Vidéji mîksts
8-14
16-25
3
Ciets
15-21
26-37
4
Òoti ciets
> 21
> 37
electrolux 20
AP̉RBU KOPÍANAS SIMBOLI
Íie simboli ir atrodami uz ap©érbu kopßanas eti˚etém un tie palîdz izvéléties ap©érbam
atbilstoßåko mazgåßanas veidu.
Parastå
mazgåßana
Mazgåßana
Mazgåßana
95 OC
temperatürå
Mazgåßana
60 OC
temperatürå
Mazgåßana
40 OC
temperatürå
Mazgåßana
30 OC
temperatürå
Mazgåßana
ar rokåm
Ëdenî
mazgåt
nedrîkst
Delikåtå
mazgåßana
Balinåßana
Drîkst balinåt aukstå üdenî
Balinåt nedrîkst
Gludinåßana
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 200 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 150 OC
Gludinåt ar
maks. temperatüru
ne vairåk kå 110 OC
Gludinåt
nedrîkst
îmiskå
tîrîßana
Drîkst ˚îmiski tîrît ar
jebkuru ß˚îdinåtåju
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
perhloretilénu, R111-R113
îmiskå tîrîßana ar
benzînu, tîru spirtu,
R111-R113
îmiski tîrît
nedrîkst
Normålå
temperatürå
Zemå
temperatürå
Ûåvéßana
EWN 14991 W
Drîkst Ωåvét tikai
pa vienam
Drîkst Ωåvét tikai
neizgrieztu ve¬u
Drîkst Ωåvét tikai
uz pakaramå
Drîkst Ωåvét ve¬as
Ωåvétåjå
Nedrîkst Ωåvét
ve¬as Ωåvétåjå
electrolux 21
MAZGÅÍANAS PROGRAMMAS
PROGRAMMA/
TEMPERATËRA
VEÒAS VEIDS
Kokvilna
Standarta
90O -
Baltå un kråsaina kokvilnas ve¬a,
pieméram, palagi, galdauti, virtuves
dvie¬i, krekli, blüzes, apakßve¬a.
Kokvilna
Ekonomiskå
90O - 40O
Baltå un kråsaina kokvilnas ve¬a,
ekonomiskå, nedaudz netîri
izstrådåjumi, krekli, blüzes,
apakßve¬a.
Sintétika
60O -
Sintétika un jaukta tipa materiåli,
apakßve¬a, kråsaini ap©érbi, krekli,
kas neraujas, blüzes.
Delikåtå ve¬a
40O -
Delikåtu audumu izstrådåjumi,
pieméram, aizkari.
Vilna
40O -
Speciåli testéta programma vilnas
izstrådåjumiem, uz kuru kopßanas
eti˚etém norådîts „Tîra vilna, neplük,
drîkst mazgåt ve¬as maßînå”.
„Mazgåt ar
rokåm”
40O -
Speciåla programma izstrådåjumiem, kurus paredzéts mazgåt
ar rokåm.
Maksimålais kokvilnas ievietojamais
daudzums
Maksimålais sintétikas, delikåtås
ve¬as ievietojamais daudzums
Maksimålais vilnas, „mazgåt ar rokåm”
ievietojamais daudzums
Maksimålais zîda ievietojamais daudzums
Maksimålais ievietojamais ve¬as
daudzums programmai “14 min.”
Maksimålais ievietojamais ve¬as
daudzums programmai “Sega”
EWN 14991 W
IESP‰JAMÅS
PAPILDFUNKCIJAS
PROGRAMMAS
APRAKSTS
Izgrießanas åtrums
Mazgåßana no 90 OC
lîdz
(aukstå üdenî)
3 skaloßanas
Ve¬as izgrießana
Izgrießanas åtrums
Mazgåßana no 90 OC
lîdz 40 OC
3 skaloßanas
Ve¬as izgrießana
Izgrießanas åtrums
Mazgåßana no 60 OC
lîdz
(aukstå üdenî)
3 skaloßanas
Èsa ve¬as izgrießana
Izgrießanas åtrums
Mazgåßana no 40 OC
lîdz
(aukstå üdenî)
3 skaloßanas
Èsa ve¬as izgrießana
Izgrießanas åtrums
Izgrießanas åtrums
Mazgåßana no 40 OC
lîdz
(aukstå üdenî)
3 skaloßanas
Èsa ve¬as izgrießana
Mazgåßana no 40 OC
lîdz
(aukstå üdenî)
3 skaloßanas
Èsa ve¬as izgrießana
8 kg
4 kg
2 kg
1 kg
1 kg
2 kg
electrolux 22
PROGRAMMA/
TEMPERATËRA
VEÒAS VEIDS
Zîds
Zîds, kas jåmazgå un jåizgrieΩ
30O
saudzîgi.
Maks. ielåde 1 kg
Ve¬as
izgrießana
Atseviß˚a ve¬a izgrießana kokvilnas
izstrådåjumiem.
Ëdens
izsüknéßana
Ëdens iztukßoßanai no ierîces péc
„Nakts cikla” vai funkcijas ar ve¬as
atståßanu üdenî izvéles.
Skaloßana
Atseviß˚a skaloßanas programma
kokvilnas izstrådåjumiem, kas
mazgåti ar rokåm.
„14 min”
30O
Nedaudz netîrai ve¬ai vai ap©érbam,
kas tikai jåatsvaidzina.
Sega
40O - 30O
O
Mazgåßanas programmas
atcelßana, kura jau tiek izpildîta,
ierîces izslégßana.
IESP‰JAMÅS
PAPILDFUNKCIJAS
Izgrießanas åtrums
Izgrießanas åtrums
PROGRAMMAS
APRAKSTS
Mazgåßana no 30 OC
3 skaloßanas
Èsa ve¬as izgrießana
Ve¬as izgrießana
Ëdens izsüknéßana
Ëdens izsüknéßana
Izgrießanas åtrums
Izgrießanas åtrums
3 skaloßanas
Ve¬as izgrießana
Mazgåßana no 30 OC
2 skaloßanas
Èsa ve¬as izgrießana
Mazgåßana no 40 OC
lîdz 30 OC
Izgrießanas åtrums 3 skaloßanas
Èsa ve¬as izgrießana
lîdz 700 apgr./min.
Mazgåßanas programmas
atcelßana, kura jau tiek izpildîta,
ierîces izslégßana.
VISPÅR‰JS PROGRAMMU PÅRSKATS
14 min
programma
Íî ir pilnîgi pabeigta, atseviß˚a mazgåßanas programma, kuru var kombinét ar
sekojoßåm papildus funkcijåm: ve¬as izgrießanas åtruma samazinåßana, centrifügas
atslégßana, ve¬as atståßana üdenî vai „Nakts cikls”, „Atliktais starts”.
Programma paredzéta tikai nedaudz netîras ve¬as mazgåßanai vai ve¬ai, kura ir tikai
jåatsvaidzina.
Maksimålå ve¬as ielåde - 1 kg.
Mazgåßanas temperatüra: 30 OC;
Programmas ilgums - 14 minütes;
Pédéjais ve¬as izgrießanas åtrums: 900 apgr./min.
Sega
Mazgåßanas programma vienai sintétikas segai vai gultas pårklåjam. Mazgåßanas
temperatüra 40 OC vai 30 OC. Izgrießana 700 apgr./min.
Kokvilnas
ekonomiskå
Ío programmu var izvéléties tikai nedaudz vai vidéji netîriem kokvilnas
izstrådåjumiem. Mazgåßanas temperatüra tiek pazeminåta, bet mazgåßanas laiks pagarinåts. Tiek nodroßinåts kvalitatîvs mazgåßanas rezultåts ekonoméjot stråvas
patériñu.
EWN 14991 W
electrolux 23
Vilna
,
„Mazgåt ar
rokåm”
Ar ßo specializéto programmu var mazgåt ne tikai tîras vilnas
un vilnas maisîjumu
izstrådåjumus, kas paredzéti mazgåßanai ve¬as mazgåjamås maßînås, bet arî tådu
ve¬u, uz kuru kopßanas eti˚etém izgatavotåjs ir norådîjis “mazgåt ar rokåm”
.
Vilnas mazgåßanas programmu ir apstiprinåjis ”Woolmark”, kas apliecina, ka
izstrådåjumi tiek mazgåti saskañå ar norådîjumiem uz ap©érbu kopßanas eti˚etém un
tos ir ñémis vérå ve¬as maßînas izgatavotåjs.
Zîds
Èpaßi saudzîga mazgåßanas programma, mazgåßana 30 OC zîda un jauktu sintétisko
materiålu izstrådåjumiem, kurus drîkst mazgåt ve¬as maßînå. Zîds ir îpaßi jütîgs
tekstilmateriåls, tådé¬ ieteicams katru zîda izstrådåjumu mazgåt pa vienam, un nekådå
gadîjumå nemazgåt to kopå ar citiem, raupjåkiem audumu izstrådåjumiem. Ve¬as
izgrießanas åtrums automåtiski tiek samazinåts lîdz 700 apgr./min.
Skaloßana
Íî ir atseviß˚a programma, kas paredzéta, lai ar rokåm izmazgåtu ve¬u izskalotu un
izgrieztu centrifügå.
Ve¬a tiek trîs reizes izskalota un izgriezta centrifügå ar maksimålo izgrießanas åtrumu.
Ar centrifügas apgriezienu skaita reguléßanas taustiñu ve¬as izgrießanas åtrumu var
samazinåt.
Ëdens
izsüknéßana
Ve¬as
izgrießana
Programma ir paredzéta, lai izsüknétu pédéjo ve¬as skaloßanas üdeni péc funkcijas
izvéles ar ve¬as atståßanu üdenî
vai „Nakts cikla”
izvéles.
Vispirms pagrieziet programmu izvéles pårslégu “O” pozîcijå, péc tam uzstådiet
programmu
(„Ëdens izsüknéßana”) un nospiediet pogu „Starts/Pauze”.
Íî ir atseviß˚a programma ar rokåm izmazgåtas ve¬as izgrießanai vai ve¬as izgrießanai
péc funkcijas izvéles ar ve¬as atståßanu üdenî
vai „Nakts cikla”
izvéles.
Pirms programmas uzstådîßanas programmu izvéles pårslégs jåpagrieΩ “O” pozîcijå.
Ar attiecîgo taustiñu ve¬as izgrießanas åtruma reguléßanai Jüs varat piemérot to
izgrieΩamås ve¬as veidam.
O = programJa Jüs vélaties atcelt uzstådîtu mazgåßanas programmu vai izslégt ierîci, pagrieziet
mas atcelßana/
programmu izvéles pårslégu “O” pozîcijå. Péc tam iespéjams izvéléties un uzstådît
ierîces izslégcitu mazgåßanas programmu.
ßana
TÈRÈÍANA UN KOPÍANA
Péc katras ierîces lietoßanas reizes
Pirms jebkuras tîrîßanas vai tehniskås apkopes
uzsåkßanas ATVIENOJIET ierîci no stråvas
padeves avota.
Ieteicams ve¬as maßînas durtiñas atståt
pusvirus, lai izgarotu mitrums, kas sakråjies
tvertné un tajå neveidotos sasmacis gaiss.
Uzturéßanas mazgåßana
Atka¬˚oßana
Ëdens saståva ir ka¬˚is. Tådé¬ periodiski ir
ieteicams lietot üdens mîkstinåßanas lîdzekli.
Ëdens mîkstinåßanas lîdzeklis jåpievieno ve¬as
mazgåßanas laikå, lüdzu, ievérojiet izgatavotåja
sniegtos norådîjumus uz lîdzek¬a iepakojuma.
Tådéjådi Jüs novérsîsiet ka¬˚a nogulßñu
veidoßanos ierîcé.
EWN 14991 W
Ja ve¬a tiek mazgåta pårsvarå zemå
temperatürå, iespéjams, ka ve¬as tvertné var
veidoties nogulsnes. Tådé¬ periodiski iesakåm
izpildît mazgåßanas programmu bez ve¬as
ievietoßanas ierîcé, lai uzturétu to nevainojamå
ståvoklî.
electrolux 24
Rîkojieties sekojoßi:
Atvilktnîtes nißas tîrîßana
• Ve¬as tvertnei jåbüt tukßai!
• Uzstådiet kokvilnas mazgåßanas programmu
ar augståko mazgåßanas temperatüru.
• Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîté,
pamatmazgåßanas nodalîjumå, ieberiet
mazgåßanas lîdzekli, kura saståvå ir
vielas, kas biolo©iski noårdås, un veiciet
programmas izpildi.
Péc tam, kad mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte ir
izñemta, ar nelielu birstîti iztîriet no atvilktnîtes
nißas mazgåßanas lîdzek¬u paliekas.
Pårbaudiet, vai esat iztîrîjußi gan nißas augßéjo,
gan apakßéjo da¬u.
Ievietojiet atpaka¬ atvilktnîti un izpildiet
skaloßanas programmu bez ve¬as ievietoßanas.
Åréjå korpusa apkope
Notîriet ierîces korpusu ar siltå ziepjüdenî
samércétu mîkstu dråniñu un nosusiniet.
Uzmanîbu! Neizmantojiet ve¬as maßînas
korpusa un vadîbas pane¬a apkopei abrazîvus
tîrîßanas lîdzek¬us vai lîdzek¬us, kas satur
metilspirtu, ß˚îdinåtåjus un tiem lîdzîgas vielas.
Mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîte
Regulåri notîriet mazgåßanas lîdzek¬a un
piedevu ve¬as mazgåßanai atliekas, kas
nogulsnéjußås mazgåßanas lîdzek¬u atvilktnîté.
Izñemiet atvilktnîti, nospieΩot uz leju aizturi
aizmuguréjå kreisajå stürî un izvelciet to årå.
Ëdens izsüknéßanas filtrs
Regulåri pårbaudiet, vai üdens izsüknéßanas
filtrs nav nosprostots, îpaßi tådos gadîjumos, ja
• ve¬as maßîna nesükné üdeni un/vai neizgrieΩ
ve¬u;
• laikå, kad ierîce sükné üdeni, ir dzirdams
neparasts troksnis, ko rada filtrå nok¬uvußie
sveß˚ermeñi, pieméram, monétas, ap©érbu
saspraudes, matu språdzes un tml.
Rîkojieties sekojoßi:
Nomazgåjiet zem tekoßa üdens.
Lai értåk iztîrîtu, augßéjo atvilktnîtes da¬u var
noñemt (skat. zîméjumu).
EWN 14991 W
• Atvienojiet ierîci no stråvas padeves avota.
• Ja nepiecießams, pagaidiet, lîdz atdziest
üdens.
• Atveriet atsüknéßanas filtra våciñu, ievietojot
våciña rievå monétu vai ierîces komplektåcijå ietilpstoßo speciålo instrumentu (atrodas
maisiñå kopå ar lietoßanas pamåcîbu vai
nostiprinåts padzi¬inåjumå aiz mazgåßanas
lîdzek¬u atvilktnîtes, atkarîbå no mode¬a).
electrolux 25
• Novietojiet zem filtra piemérotu trauku ar
lézenåm malåm, kur iztecinåt üdeni.
• Izmantojot knaibles, izvelciet no filtra våka
avårijas iztukßoßanas våciñu.
• Ievietojiet filtru atpaka¬ süknî. Esiet uzmanîgi,
vienmér pårbaudiet, vai esat to ievietojußi
atpaka¬ precîzi! Cießi ieskrüvéjiet filtru.
• Kad üdens vairåk netek, ar knaib¬u palîdzîbu
atskrüvéjiet sükña våku un izñemiet filtru.
Filtra izskrüvéßanas brîdî novietojiet lîdzås
dvieli, ar ko saslaucît iztecéjußo üdeni.
• Ievietojiet filtra våkå atpaka¬ avårijas
iztukßoßanas våciñu un cießi to nostipriniet.
• PagrieΩot filtru, izñemiet no tå låpstiñriteña
visus sveß˚ermeñus.
EWN 14991 W
electrolux 26
• Aizveriet atsüknéßanas filtra nodalîjuma
våciñu.
Uzmanîbu!
Ierîces lietoßanas laikå, atkarîbå no izvélétås
mazgåßanas programmas, atsüknéßanas filtrå
var büt karsts üdens.
Nekad nenoñemiet sükña våciñu mazgåßanas
cikla laikå, vienmér pagaidiet, lîdz ierîce ir
pabeigusi ciklu un tajå nav üdens.
Uzliekot atpaka¬ våciñu, vienmér pårliecinieties,
vai tas ir kårtîgi ieskrüvéts, lai novérstu iespéjamo üdens noplüdi un bérni to nevarétu
rota¬åjoties nejaußi noñemt.
Ëdens padeves caurules filtrs
Ja ierîcei ir apgrütinåta üdens padeve
pårbaudiet, vai nav nosprostots üdens
padeves caurules filtrs.
Aizveriet üdens krånu.
Atvienojiet üdens padeves cauruli no kråna.
Iztîriet filtru ar cietu birstîti. Uzskrüvéjiet atpaka¬
üdens padeves cauruli pie üdens kråna.
Aizsalßanas risks
Ja ierîce ir novietota telpå, kur apkårtesoßå
temperatüra var pazeminåties lîdz sasalßanas,
lüdzu, veiciet sekojoßus droßîbas pasåkumus:
• Atvienojiet ierîces elektrisko vadu no stråvas
padeves avota.
EWN 14991 W
• Aizveriet üdens krånu.
• Atvienojiet üdens padeves cauruli.
• Novietojiet zem atsüknéßanas filtra trauku ar
lézenåm malåm, kur iztecinåt üdeni.
Izteciniet no ierîces üdeni, izñemot no sükña
våka avårijas iztukßoßanas våciñu.
• Pieskrüvéjiet atpaka¬ üdens padeves cauruli
un ievietojiet atpaka¬ filtra våkå avårijas
iztukßoßanas våciñu.
• Nåkamajå ve¬as maßînas lietoßanas reizé
vienmér pårliecinieties, vai apkårt esoßå
temperatüra ir virs 0 OC.
Avårijas iztukßoßana
Ja no ierîces neizplüst üdens, izsüknéjiet üdeni
sekojoßi:
• Atvienojiet ierîci no stråvas padeves.
• Aizveriet üdens krånu.
• Ja nepiecießams, pagaidiet, lîdz atdziest
üdens.
• Ar piemérotu instrumentu atveriet
atsüknéßanas filtra våciñu.
• Novietojiet zem filtra piemérotu trauku ar
lézenåm malåm, kur iztecinåt üdeni.
Noñemiet no filtra våka avårijas
iztukßoßanas våciñu un izteciniet no ierîces
üdeni. Iespéjams, ka trauks büs pilns un
jåiztukßo. Íådå gadîjumå ievietojiet atpaka¬
filtra våkå avårijas iztukßoßanas våciñu.
Iztukßojiet trauku. Atkårtojiet ßo procedüru,
lîdz üdens pårståj tecét.
• Ja nepiecießams, atbilstoßi iepriekß
sniegtajiem norådîjumiem iztîriet filtru.
• Ievietojiet filtru atpaka¬ süknî un cießi
pieskrüvéjiet atbilstoßi iepriekß sniegtajiem
norådîjumiem.
• Ievietojiet filtra våkå atpaka¬ avårijas
iztukßoßanas våciñu un cießi to nostipriniet.
Aizveriet atsüknéßanas filtra nodalîjuma
våciñu.
electrolux 27
KO DARÈT, JA...
Ja Jüsu ve¬as mazgåjamå maßîna nestrådå, bieΩi vien vaina ir mekléjama vienkårßi apkalpoßanas k¬ümé
vai sîkå defektå, kuru Jüs varat novérst paßi, bez kvalificéta meistara palîdzîbas. Ja klientu
apkalpoßanas dienesta darbinieks tiek izsaukts sakarå ar kådu no tabulå minétajiem traucéjumiem,
izsaukums nebüs bezmaksas arî garantijas perioda laikå.
Iekårtas darbîbas laikå displejå var såkt mirgot sarkana taustiña “Starts/Pauze” signålspuldzîte, displejå
tikt izgaismoti sekojoßi darbîbas traucéjuma paziñojumi un atskanét skañas signåls, kas liecina par
sekojoßiem ierîces darbîbas traucéjumiem:
• iekårtai radußies üdens padeves traucéjumi:
„Cannot fill water. Please check that the tap is open and then press START/PAUSE
”
(Nevar uzpildît üdeni. Lüdzu, påbaudiet, vai ir artvérts üdens kråns un tad nospiediet pogu
„Starts/Pauze”).
• no ve¬as maßînas netiek atsüknéts üdens:
„Cannot drain the water. Please check that the filter is clean and then press START/PAUSE
”
(Nevar izsüknét üdeni. Lüdzu, påbaudiet, vai filtrs ir tîrs un tad nospiediet pogu „Starts/Pauze”).
• ve¬as maßînas durtiñas ir atvértas:
„Please check that the door is closed properly and then press START/PAUSE
”
(Lüdzu, påbaudiet, vai durtiñas ir kårtîgi aizvértas un tad nospiediet pogu „Starts/Pauze”).
Lai novérstu darbîbas traucéjumu, sekojiet attiecîgajiem norådîjumiem tabulå.
Péc traucéjumu novérßanas nospiediet pogu “Starts/Pauze”, lai turpinåtu pårtrauktås programmas
izpildi.
Traucéjums
Iespéjamais célonis
Risinåjums
Ierîce
neieslédzas
• Pårbaudiet, vai iekårta ir pieslégta elek• Nodroßiniet ierîcei stråvas padevi.
trotîklam un vai padeves avotå ir stråva,
vai nav pårdedzis droßinåtåjs.
• Ierîces durtiñas nav kårtîgi aizvértas
• Rüpîgi aizveriet durtiñas.
(„Please check that the door is closed
properly and then press START/PAUSE
” (Lüdzu, pårbaudiet, vai durtiñas ir
kårtîgi aizvértas un tad nospiediet
pogu „Starts/Pauze
”).
• Pårslégs programmu izvélei nav pagriezts • Lüdzu, pagrieziet pårslégu programmu izvélei un nospiediet taustiñu
vai neesat nospiedußi pogu
„Starts/Pauze”, lai uzsåktu
„Starts/Pauze”
mazgåßanas programmas izpildi.
• Esat izvéléjußies “Atliktå starta” funkciju. • Pårbaudiet displejå “atliktå starta”
laiku.
• Pårbaudiet, vai ir atvérts üdens kråns
• Atveriet üdens krånu un vélreiz
(“Cannot fill water. Please check that the
aktivizéjiet programmas izpildi.
tap is open and then press START/PAUSE
Ierîce neuzpildås
” (Nevar uzpildît üdeni. Lüdzu,
ar üdeni
pårbaudiet, vai ir atvérts üdens kråns
un tad nospiediet pogu
„Starts/Pauze
”).
EWN 14991 W
electrolux 28
Traucéjums
Iespéjamais célonis
Risinåjums
• Pårbaudiet, vai nav nosprostots filtrs
• Izslédziet iekårtu. Aizveriet üdens
üdens padeves ߬ütené („Cannot fill
krånu un atvienojiet stråvas padevi.
water. Please check that the tap is open
Iztîriet filtru üdens padeves ߬ütené.
and then press START/PAUSE
”
(Nevar uzpildît üdeni. Lüdzu,
pårbaudiet, vai ir atvérts üdens kråns
un tad nospiediet pogu
„Starts/Pauze
”).
• Ëdens padeves caurule ir salocîjusies vai • Pårbaudiet üdens padeves caurules
nosprostota („Cannot fill water. Please
savienojumu.
Ierîce neuzpildås
check that the tap is open and then press
ar üdeni
START/PAUSE
” (Nevar uzpildît
üdeni. Lüdzu, pårbaudiet, vai ir atvérts
üdens kråns un tad nospiediet pogu
„Starts/Pauze
”).
• Rüpîgi aizveriet durtiñas
• Ierîces durtiñas nav kårtîgi aizvértas
(„Please check that the door is closed
properly and then press START/PAUSE
”) (Lüdzu, pårbaudiet, vai durtiñas
ir kårtîgi aizvértas un tad nospiediet
pogu „Starts/Pauze
”).
Ierîce uzpildes
laikå uzreiz
iztukßojas
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule ir • Uzstådiet cauruli nepiecießamajå
novietota pareizi un nav påråk zemu.
augstumå. Skat. attiecîgo noda¬u par
Skat. attiecîgo noda¬u par iekårtas
iekårtas uzstådîßanu.
uzstådîßanu.
Ve¬as maßîna
neiztukßojas
un/vai neizgrieΩ
ve¬u
• Pårbaudiet, vai üdens drenåΩas caurule
nav saliekta vai saspiesta („Cannot drain • Pårbaudiet üdens drenåΩas caurules
savienojumu.
the water. Please check that the filter is
clean and then press START/PAUSE
”
(Nevar atsüknét üdeni. Lüdzu,
pårbaudiet, vai filtrs ir tîrs un tad
nospiediet pogu „Starts/Pauze
”).
• Ëdens atsüknéßanas sietiñß ir nospros• Iztîriet atsüknéßanas sietiñu.
tots („Cannot drain the water. Please
check that the filter is clean and then
press START/PAUSE
” (Nevar
atsüknét üdeni. Lüdzu, pårbaudiet, vai
filtrs ir tîrs un tad nospiediet pogu
„Starts/Pauze
”).
• Bija uzstådîta funkcija ar ve¬as atståßanu • Izsüknéjiet no ierîces üdeni, atbilstoßi
üdenî
, „Nakts cikls”
vai ve¬as
iepriekß sniegtajiem norådîjumiem
mazgåßana bez ve¬as izgrießanas .
ßajå lietoßanas pamåcîbå.
• Izkårtojiet ve¬u tvertné manuåli.
• Ve¬a tvertné nav izkårtota vienmérîgi.
EWN 14991 W
electrolux 29
Traucéjums
Ierîces durtiñas
nav iespéjams
atvért.
Iespéjamais célonis
Risinåjums
• Programmas izpilde nav pabeigta.
• Pagaidiet, lîdz tiek pabeigta programmas izpilde.
• Lai atvértu ierîces durtiñas, jåpagaida, kad displejå tiks uzrådîta durtiñu
ikona
un attiecîgais paziñojums.
• Lai iztukßotu no ierîces üdeni,
uzstådiet üdens atsüknéßanas vai
ve¬as izgrießanas programmu.
• Ve¬as maßînas durtiñas nav atblo˚étas.
• Ve¬as tvertné ir üdens.
Ve¬as tvertné nav
redzams üdens.
• To nodroßina jaunås tehnolo©ijas,
müsdienu ve¬as mazgåjamås maßînas
patéré ievérojami mazåk üdens nekå
agråk.
Ëdens iztek uz
grîdas
• Pårbaudiet, vai ir pareizi veikta
• Veiciet mazgåßanas lîdzek¬a
mazgåßanas lîdzek¬a dozéßana un vai tas dozéßanu saskañå ar izgatavotåja
ir paredzéts lietoßanai automåtiskajås
norådîjumiem. Pårbaudiet, vai
ve¬as maßînås (veidojas påråk liels putu
mazgåßanas lîdzeklis, kuru Jüs lietodaudzums).
jat, ir piemérots mazgåßanai
automåtiskajås ve¬as maßînås.
• Pårbaudiet, vai nav bojåta üdens
• Pårbaudiet üdens padeves ߬ütenes
padeves ߬ütene, blîvéjuma vietas
savienojumu.
savienojumos vai pie kråna. Ne vienmér
to uzreiz var pamanît, tådé¬ pårbaudiet,
vai tå ir mitra.
• Ir bojåta üdens drenåΩas caurule.
• Nomainiet drenåΩas cauruli.
• Pårbaudiet, vai péc tîrîßanas avårijas
• Rüpîgi uzlieciet avårijas iztukßoßanas
iztukßoßanas caurulîtei ir uzlikts våciñß.
caurulîtes våciñu un ievietojiet
caurulîti tai paredzétajå vietå.
Ve¬as
mazgåßanas
rezultåts nav
apmierinoßs.
• Iespéjams, ka tika lietots påråk maz
• Lietojiet vairåk lîdzekli vai izvélieties
mazgåßanas lîdzeklis.
kådu citas firmas piedåvåto.
• Stipri ieståvéjußies traipi netika apstrådåti • Apstrådåjiet traipus ar speciåli ßim
pirms mazgåßanas.
nolükam paredzétajiem traipu
tîrîßanas lîdzek¬iem.
• Nepiemérota temperatüras izvéle.
• Pårbaudiet, vai esat uzstådîjußi
piemérotu temperatüru.
• Ievietota påråk daudz ve¬a.
• Samaziniet ievietojamås ve¬as
daudzumu.
Ve¬as maßîna
vibré vai strådå
¬oti ska¬i.
• Pårbaudiet, vai ir izñemti visi transportéßanas stiprinåjumi, arî ierîces
iekßpusé.
• Pårliecinieties, vai ve¬as maßînas kåjiñu
augstums ir pareizi noreguléts.
• Ve¬a tvertné nav izkårtota vienmérîgi.
• Pårbaudiet, vai tvertné nav izvietots påråk
mazs ve¬as daudzums (pieméram, tikai
viens vannas halåts).
EWN 14991 W
• Noñemiet transportéßanas stiprinåjumus saskañå ar norådîjumiem par
ierîces izpakoßanu un uzstådîßanu.
• Noreguléjiet kåjiñas saskañå ar
norådîjumiem par uzstådîßanu.
• Izkårtojiet ve¬u vienmérîgåk.
• Nåkamajå mazgåßanas reizé
ievietojiet ierîcé vairåk ve¬u.
electrolux 30
Traucéjums
Iespéjamais célonis
Risinåjums
• Ierîce ir aprîkota ar jaunås paaudzes
Ierîces darbîbas
dzinéju, kas atß˚irîbå no parastajiem
laikå ir dzirdamas dzinéjiem, darbojas ar neparastu skañu.
neparastas
Jaunais dzinéjs nodroßina vienmérîgåku
skañas.
ve¬as izkårtoßanu tvertné centrifügas
darbîbas laikå, kå arî ierîces stabilitåti.
• Ir aktivizéta elektroniskå lîdzsvara
kontroles sistéma tåpéc, ka ve¬a tvertné
nav izkårtota vienmérîgi.
Centrifüga
Ve¬a tvertné tiks izkårtota vienmérîgi, ja
ieslédzas ar
izmainîsiet centrifügas grießanås virzienu.
aizkavéßanos vai
Var gadîties, ka tas jådara vairåkas reizes • Izkårtojiet ve¬u manuåli
arî cikla beigås
un tikai tad disbalanss izzudîs un ve¬a tiks
ve¬a tiek izgriezta
izgriezta kårtîgi. Ja 10 min. laikå ve¬a
nepietiekoßi
netiek izkårtota, tad centrifügas
apgriezieni tiek automåtiski pazeminåti
vai arî ve¬a netiek izgriezta vispår.
Displejå tiek
uzrådîts paziñojums „Aktivizéta
pret-pårplüdes
sistéma. Lüdzu, • Savienojumos ir radusies üdens süce.
pårbaudiet üdens
padeves un
drenåΩas cauru¬u
savienojumus.
Ja tomér Jums neizdodas novérst iekårtå
radußos traucéjumus saviem spékiem,
izmantojot tabulå dotos norådîjumus, griezieties
péc palîdzîbas pie klientu apkalpoßanas servisa
darbiniekiem, norådot precîzu ierîces modeli un
sérijas numuru. Íos datus Jüs varat atrast uz
datu plåksnîtes (skat. zîméjumu). Atcerieties
ka izsaucot meistaru maßînas garantijas
apkalpes laikå, Jums büs nepiecießams uzrådît
apliecinoßo dokumentu - garantijas talonu.
EWN 14991 W
• Aizveriet üdens krånu, atvienojiet ierîci no stråvas padeves avota un griezieties péc palîdzîbas autorizétajå
servisa centrå.
Ja klientu apkalpoßanas dienesta darbinieks
tiek izsaukts sakarå ar kådu no tabulå
minétajiem traucéjumiem, izsaukums nebüs
bezmaksas arî garantijas apkalpes laikå.
electrolux 31
TEHNISKIE DATI
Izméri:
Platums
Augstums
Dzi¬ums
60 cm
85 cm
63 cm
Elektriskais
savienojums/frekvence
Informåciju par elektrisko savienojumu, lüdzu, skat. uz ierîces
datu plåksnîtes.
Ëdens spiediens
Minimålais
Maksimålais
Maksimålå slodze (sausa
ve¬a):
Kokvilna, lins
Sintétika
Delikåtå ve¬a
Vilnas izstrådåjumi, „Mazgåt ar rokåm”
Zîds
Apgriezienu skaits
Maksimålais
5 N/cm2
80 N/cm2
8,0 kg
4,0 kg
4,0 kg
2,0 kg
1,0 kg
1400 apgr./min.
Íî ierîce atbilst sekojoßåm E.E.C. direktîvåm:
• 73/23 EEG no 19/02/73 par zemspriegumu;
• 89/336 EEG no 03/05/89 par elektromagnétisko atbilstîbu.
PAT‰RIˆA LIELUMI
Patériña lielumi
Kokvilnas, standarta 90O
Programmas
Ëdens patériñß Stråvas patériñß
izpildes laiks
(litri)
(kW)
(minütes)
72
2.70
64
1.36
58
1.05
69
0.65
60
0.45
60
0.45
46
0.25
14 min. 30
45
0.20
O
79
0.70
Skaloßana
53
0.15
Ëdens izsüknéßana
–
–
Ve¬as izgrießana
–
–
O
Kokvilnas,
ekonomiskå 60 (*)
Sintétika 60
Delikåtå 40
Vilnas 40
O
O
O
O
“Mazgåt ar rokåm” 40
Zîds 30
O
O
Segas 40
Tabulå uzrådîtie patériña lielumi ir tikai aptuveni,
jo tie ir atkarîgi no mazgåjamås ve¬as daudzuma
un veida, no üdens un apkårtéjås telpas
temperatüras. Íie lielumi atbilst karståkajam
üdenim, kas pie¬aujams katrå programmå.
EWN 14991 W
Programmas norises laiku, lüdzu, skat.
displejå.
Programma
Programma „Kokvilnas, ekonomiskå 60 OC” ir
programma, kuras parametri ir uzrådîti uz
mar˚éjuma, saskañå ar ES 92/75 direktîvu.
electrolux 32
UZSTÅDÈÍANA
Izpakoßana
Viss transportéßanas nodroßinåjums un
iepakojums jånoñem lîdz ve¬as maßînas
lietoßanas uzsåkßanai. Saglabåjiet to gadîjumam, ja kådreiz nåkotné ierîce büs jåpårvieto
(pieméram, dzîves vietas maiñas gadîjumå).
1. Péc ierîces izpakoßanas uzmanîgi novietojiet
ve¬as maßînu uz aizmuguréjå pane¬a, esiet
uzmanîgi, nesaspiediet lokanås caurules! Lai
nesaspiestu caurules, novietojiet uz grîdas
vienå no ierîces såniem iepakojuma putuplastu. Noñemiet putuplasta polsteréjuma
paneli ierîces apakßå.
4. Atskrüvéjiet un noñemiet abas lielås skrüves
B un seßas mazåkas C ve¬as maßînas
aizmuguré.
5. Noñemiet kronßteinu D un uzskrüvéjiet
atpaka¬ seßas mazåkås skrüves C.
2. Noñemiet stråvas padeves kabe¬a un üdens
drenåΩas caurules no cauru¬u turétåjiem
ierîces aizmuguré.
3. Ar piemérotu uzgrieΩñu atslégu atskrüvéjiet
un noñemiet centrålo skrüvi A ve¬as maßînas
aizmuguré. Izvelciet plastmasas aizbåzni.
EWN 14991 W
electrolux 33
6. Atveriet ve¬as maßînas tvertni, izñemiet
üdens padeves cauruli un noñemiet
polistirola bloku, kas nostiprinåts ar lîmlenti
pie durtiñu blîvéjuma.
Sekojiet, lai üdens padeves un drenåΩas
caurules nebütu pårlocîtas vai saspiestas.
Novietojiet ierîci tå, lai tehnisko traucéjumu
gadîjumå tai brîvi varétu piek¬üt autorizétå
servisa centra darbinieks.
Ëdens padeve
7. Ievietojiet abås augßéjås mazåkajås atverés
un abås lielåkajås ierîces aizmuguré
plastmasas uzlikas, kas piegådåtas kopå
ar ierîci (atrodas polietiléna maisiñå kopå
ar ierîces lietoßanas pamåcîbu).
Ëdens padeves lokanå caurule ir piegådåta
kopå ar ierîci un atrodas ve¬as tvertné. Nekådå
gadîjumå neizmantojiet üdens pievienoßanai
jau lietotas üdens padeves caurules!
1. Atveriet ierîces durtiñas un izñemiet üdens
padeves cauruli.
2. Pievienojiet to ar leñ˚veida savienojumu pie
ierîces.
Nenovietojiet üdens padeves cauruli uz leju.
Leñ˚veida savienojums jånovieto tå, lai
lokanå caurule atrastos pa labi vai pa kreisi,
atkarîbå no tå, kur atrodas üdens kråns.
3. Nostipriniet lokano cauruli atskrüvéjot
va¬îgåk gredzenveida uzgriezni. Péc üdens
padeves caurules novietoßanas pievelciet
uzgriezni, lai novérstu iespéju, ka gar to
varétu tecét üdens.
Novietoßana
Novietojiet ierîci tikai uz lîdzenas, cietas grîdas.
Vienmér pårliecinieties, vai ap ierîci ir pietiekama gaisa cirkulåcija un to neierobeΩo mîkstais
grîdas segums, paklåji un tml. Pårliecinieties,
vai tå neskaras pie blakus esoßajåm mébelém
vai sienåm. Nekådå gadîjumå nekompenséjiet
virsmas nelîdzenumus, novietojot zem ierîces
koka klucîßus, kartona un tamlîdzîgas starplikas
vai paliktñus! Noreguléjiet ierîci tikai un vienîgi
ar reguléjamo kåjiñu palîdzîbu. Ierîcei jåbüt
novietotai stabili. Ja nepiecießams, pårbaudiet
novietojumu ar lîmeñrådi.
4. Pievienojiet cauruli pie üdens kråna ar 3/4”
vîtni. Vienmér izmantojiet tikai to cauruli, kas
ietilpst ierîces komplektåcijå.
Ëdens padeves cauruli nevar pagarinåt. Ja tå ir
par îsu, iegådåjies autorizétajå servisa centrå
tådu paßu garåku.
EWN 14991 W
electrolux 34
Ëdens drenåΩa
Ëdens drenåΩas cauruli var novietot trîs veidos:
Novietot uz izlietnes malas, ßim nolükam
izmantojot ierîces komplektåcijå ietilpstoßo
liekto plastmasas deta¬u. Neizmantojiet
drenåΩas caurules ievietoßanai neliela izméra
izlietnes! Ëdens daudzums var büt påråk liels
un pårplüst påri izlietnes malåm.
Lai üdens drenåΩas caurule izlietné bütu
novietota stabili un neizslîdétu, nostipriniet
liekto plastmasas deta¬u ar aukliñu pie kråna
vai pie sienas. Pretéjå gadîjumå caurule
atsüknéjamå üdens spiediena iedarbîbå var
noslîdét no izlietnes vai vannas malas.
Ëdens notece sifonå
Caurules uzgalis ir piemérots visiem plaßåk
izmantojamiem sifoniem.
Caurules uzga¬a un sifona savienojuma vieta
jånodroßina ar cauru¬u savienoßanas skavu.
Ëdens drenåΩas cauruli var pagarinåt lîdz
4 metriem. Lai iegådåtos garåku cauruli, lüdzu,
griezieties péc palîdzîbas autorizétajå servisa
centrå.
Pievienoßana elektriskajam tîklam
DrenåΩas caurules lîkumam jåatrodas vismaz
60 cm attålumå virs grîdas lîmeña, pretéjå
gadîjumå paståv risks, ka üdens var tikt
iesüknéts atpaka¬ iekårtå.
Pieslégt tießi pie izvada kanalizåcijå, kas
novietots vismaz 60 cm augstumå no grîdas,
bet ne augståk par 90 cm.
DrenåΩas ߬ütenes galam jåbüt brîvi ievietotam
caurulé, t.i. iekßéjam drenåΩas caurules
diametram jåbüt lielåkam par åréjo drenåΩas
᪁tenes diametru.
DrenåΩas lokanå caurule nekådå gadîjumå
nedrîkst büt salocîta vai saspiesta. Tai jåbüt
novietotai uz grîdas un paceltai tikai blakus
izvadam kanalizåcijå.
Lai lokanå üdens drenåΩas caurule darbotos
nevainojami, tå jånostiprina ar speciålo
stiprinåjumu, kas atrodas ve¬as maßînas
aizmuguré augßéjå da¬å.
Ierîci paredzéts pievienot vienas fåzes elektriskajam tîklam ar spriegumu 220-230 V, 50 Hz.
Pirms ve¬as maßînas pieslégßanas pårbaudiet
måjås centrålos droßinåtåjus un vai elektroinstalåcija Jüsu dzîves vietå var nodroßinåt
ve¬as maßînas darbîbai nepiecießamo slodzi
(2,2 kW), ñemot vérå arî citu elektrisko ierîçu
darbîbu.
Saskañå ar spékå esoßajiem
elektroener©ijas droßîbas noteikumiem,
ve¬as maßînu drîkst pievienot tikai iezemétai
kontaktligzdai.
Izgatavotåjs neuzñemas nekådu atbildîbu
par bojåjumiem, kas radußies ßo droßîbas
noteikumu neievéroßanas gadîjumå.
Svarîgi! Péc ierîces novietoßanas tai
paredzétajå vietå jånodroßina brîva piek¬uve
stråvas padeves vadam.
EWN 14991 W
electrolux 35
VIDES AIZSARDZÈBAS INFORMÅCIJA
Iepakojuma materiåls
Ve¬as maßînas iepakojuma materiåli jåsaß˚iro
un jåizmet atkritumos atbilstoßi visiem spékå
esoßajiem noteikumiem. Visus materiålus, kuri
apzîméti ar simbolu , iespéjams nodot
pårstrådei otrreizéjås izejvielås:
>PE< polietiléns, pieméram, iepakojuma plévei
>PS< polistirols, pieméram, polsteréjumam
>PP< polipropiléns.
Nokalpojusî iekårta
Nekådå gadîjumå neizmetiet nokalpojußo iekårtu
kopå ar sadzîves atkritumiem! Konsultéjieties ar
vietéjo paßvaldîbu Jüsu dzîvesvietå, lai nodotu
iekårtu atkritumos atbilstoßi noteiktajiem
priekßrakstiem.
Uz produkta vai tå iepakojuma esoßais simbols
noråda, ka ßo produktu nedrîkst izmest
saimniecîbas atkritumos. Péc nolietoßanas
produkts jånogådå attiecîgos elektrisko un
elektronisko iekårtu savåkßanas punktos
otrreizéjai pårstrådei.
Ieteikumi apkårtéjås vides
aizsardzîbai
Lai ekonométu elektroener©iju un üdens
patériñu, kå arî lai aizsargåtu apkårtéjo vidi,
iesakåm ievérot sekojoßus nosacîjumus:
• Priekßmazgåßanu izmantojiet tikai ¬oti
netîras ve¬as mazgåßanai, vidéji netîrai ve¬ai
priekßmazgåßana nav jålieto. Tådéjådi Jüs
ne tikai ekonomésiet üdeni, mazgåßanas
lîdzekli, stråvu un laiku, bet sniegsiet savu
ieguldîjumu arî vides aizsardzîbai.
• Ierîce darbojas ekonomiskåk, ja tajå tiek
ievietots maksimåli pie¬aujamais ve¬as
daudzums.
• Apstrådåjiet îpaßus ap©érbu traipus un
bütiskus netîrumus pirms ievietoßanas ve¬as
maßînå. Péc tam varésiet veikt mazgåßanu
zemåkå temperatürå.
• Ja piegådåtais üdens Jüsu dzîves vietå ir
vidéji ciets vai ciets (såkot no II üdens
cietîbas pakåpes), tam jåpievieno üdens
mîkstinåtåjs.
Péc tam mazgåßanas lîdzekli var dozét tå,
kå tas bütu jåpievieno üdenim ar I üdens
cietîbas pakåpi, t.i. mîkstam üdenim.
Uzmanîbu! Pirms ierîces izmeßanas
atkritumos padariet to nelietojamu nogrieΩot
stråvas padeves kabeli.
EWN 14991 W
electrolux 36
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising