Aeg-Electrolux L74950A User manual

Aeg-Electrolux L74950A User manual
LAVAMAT 74950 M
Návod k použití
Pračka
2
Obsah
Děkujeme, že jste si vybrali jeden z našich vysoce kvalitních výrobků.
Přečtěte si prosím pozorně tento návod k použití, abyste zajistili
optimální a správný chod svého spotřebiče. Najdete v něm rady k
dokonalému a co nejúčinnějšímu používání spotřebiče. Doporučujeme
vám, abyste návod uložili na bezpečném místě, a mohli ho kdykoliv
znovu použít. Předejte ho prosím i případnému dalšímu majiteli
spotřebiče.
Přejeme vám s novým spotřebičem hodně radosti.
Obsah
Provozní pokyny
3
Bezpečnostní informace
3
Všeobecné bezpečnostní informace
3
Instalace
4
Použití
4
Dětská pojistka
5
Popis spotřebiče
5
Zásuvka dávkovače pracích
prostředků
6
Ovládací panel
6
Displej
8
Při prvním použití
9
Vlastní nastavení
9
Zvukové signály
9
Dětská bezpečnostní pojistka
9
Denní používání
10
Vložte prádlo
10
Odměřte prací prostředek a aviváž
10
Zvolte požadovaný program pomocí
voliče programu (1).
11
Zvolte požadovanou TEPLOTU
(tlačítko 2)
11
Zvolte rychlost odstředění, funkce
NOČNÍ CYKLUS nebo ZASTAVENÍ
MÁCHÁNÍ (tlačítko 3)
12
Tlačítka možností programu
12
Funkce PŘEDPÍRKA
13
Funkce SKVRNY
13
Funkce CITLIVÝ
13
Funkce EXTRA MÁCHÁNÍ (přídavné
máchání)
13
Zvolte funkci ÚSPORA ČASU (tlačítko
6)
13
Zvolte START/PAUZA (tlačítko 7)
13
Zvolte ODLOŽENÝ START (tlačítko
8)
14
Změna volby nebo probíhajícího
programu
14
Přerušení programu
14
Zrušení programu
15
Otevření dvířek po spuštění
programu
15
Na konci programu
15
Prací programy
15
Užitečné rady a tipy
20
Třídění prádla
20
Teploty
21
Před vložením prádla
21
Maximální množství prádla
21
Váhy prádla
21
Stupně tvrdosti vody
22
Prací prostředky a přísady
22
Stupně tvrdosti vody
23
Čištění a údržba
23
Odvápnění
23
Po každém praní
23
Údržbové praní
24
Čištění vnějších ploch
24
Zásuvka dávkovače pracích
prostředků
24
Prací buben
24
Těsnění dvířek
25
Vypouštěcí čerpadlo
25
Čištění filtru přívodní hadice
27
Opatření proti vlivu mrazu
27
Nouzové vypouštění
27
Bezpečnostní informace
Co dělat, když...
Technické údaje
Údaje o spotřebě
Pokyny k instalaci
Instalace
Vybalení
Umístění a vyrovnání
Přívod vody
28
31
31
32
32
32
34
34
3
Bezpečnostní zařízení k zastavení
úniku vody
36
Vypouštění vody
36
Připojení k elektrické síti
37
Poznámky k ochraně životního prostředí
37
Obalové materiály
38
Ekologické rady
38
Zmĕny vyhrazeny
Provozní pokyny
Bezpečnostní informace
Čtěte pozorně a uschovejte pro další použití.
• Bezpečnost tohoto spotřebiče odpovídá průmyslovým normám a splňuje
zákonné požadavky na bezpečnost spotřebičů. Nicméně se jako výrobci
domníváme, že je naší povinností poskytnout vám následující bezpečnostní
upozornění.
• Je nezbytně nutné, abyste si tento návod k použití uschovali a mohli ho
používat i v budoucnu. Chcete-li spotřebič prodat, předat dalšímu majiteli,
nebo když se budete stěhovat, vždy se přesvědčte, že je ke spotřebiči přilo‐
žen tento návod k použití, aby se i nový vlastník mohl seznámit s používáním
spotřebiče a příslušným varováním.
• Před instalací nebo používáním spotřebiče si je MUSÍTE pozorně přečíst.
• Před prvním použitím zkontrolujte spotřebič, zda nedošlo při přepravě k po‐
škození. Poškozený spotřebič nikdy nepřipojujte. Jestliže jsou nějaké díly
poškozeny, obraťte se na dodavatele.
• V případě, že je pračka dodána v zimních měsících, kdy je teplota pod bo‐
dem mrazu: před prvním použitím uskladněte spotřebič na dobu 24 hodin
při pokojové teplotě.
132954720 - 00 -162009
Všeobecné bezpečnostní informace
• Změna technických parametrů, nebo jakákoli jiná úprava spotřebiče je ne‐
bezpečná.
• V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka ohřejí na vysokou teplotu.
Nedotýkejte se dvířek!
• Zajistěte, aby se malá domácí zvířata nemohla dostat do bubnu. Raději proto
před použitím vždy zkontrolujte vnitřek bubnu.
• Předměty jako mince, zavírací špendlíky, hřebíky, šrouby, kameny a jiné
těžké nebo ostré předměty mohou způsobit značné škody a do spotřebiče
proto nepatří.
4
Bezpečnostní informace
• Používejte pouze doporučené množství aviváže a pracího prostředku. Po‐
kud použijete větší množství než doporučené, může se poškodit tkanina.
Vždy používejte množství doporučené výrobcem.
• Malé kousky prádla jako ponožky, tkaničky, prací pásky atd. perte v pracím
pytli k tomu určeném nebo v povlečení na polštář, protože jednotlivé kusy
by mohly uvíznout mezi vanou a otočným bubnem.
• Nepoužívejte pračku na praní výrobků s kosticemi, tkanin, které nejsou za‐
obroubené, nebo se zatrhávají.
• Po použití, čištění a údržbě vždy odpojte pračku od zdroje napájení a vy‐
pněte přívod vody.
• Nikdy se nepokoušejte opravovat spotřebič sami. Opravy prováděné ne‐
zkušenými osobami mohou vést ke zranění nebo vážnému poškození
spotřebiče. S opravami se obraťte na místní servisní středisko. Vždy žádejte
originální náhradní díly.
Instalace
• Tento spotřebič je těžký. Při přemisťování spotřebiče buďte proto opatrní.
• Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není poškozený. V případě
pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
• Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny obalové a přepravní
prvky. Pokud se neodstraní, může se spotřebič i jeho funkce vážně poškodit.
Viz příslušná část návodu k použití.
• Po ukončení instalace zkontrolujte, zda spotřebič nestojí na přívodní a vy‐
pouštěcí hadici a vrchní deska netiskne elektrický přívodní kabel ke zdi.
• Pokud je spotřebič umístěn na koberci, upravte nožičky tak, aby mohl pod
spotřebičem volně proudit vzduch.
• Vždy zkontrolujte, zda po instalaci neuniká z hadic ani z míst napojení voda.
• Pokud je spotřebič umístěn v místnosti, kde je vystaven mrazu, přečtěte si
část "Nebezpečí zamrznutí".
• Jakékoliv instalatérské práce, nutné pro zapojení pračky, smí provádět po‐
uze kvalifikovaný instalatér nebo osoba s příslušným oprávněním.
• Jakékoliv elektrikářské práce, nutné pro zapojení tohoto spotřebiče, smí
provádět pouze kvalifikovaný elektrikář nebo osoba s příslušným oprávně‐
ním.
Použití
• Tento spotřebič je určen k domácímu použití. Nesmí se používat pro jiné
účely než pro ty, pro které byl vyroben.
• Perte jen prádlo určené pro praní v automatické pračce. Dodržujte pokyny
na visačce prádla.
• Spotřebič nepřeplňujte. Viz tabulku pracích programů.
• Před praním se přesvědčte, že jsou všechny kapsy prázdné a knoflíky a zipy
zapnuté. Neperte roztrhané nebo natržené prádlo a před praním odstraňte
z prádla skvrny od barvy, inkoustu, rzi a trávy. Podprsenky s kovovými ko‐
sticemi se NESMÍ prát v pračce.
• Oděvy, které přišly do styku s těkavými ropnými produkty, se nesmí prát v
pračce. Pokud jste na oděv použili těkavé čisticí kapaliny, musíte je z oděvu
odstranit ještě před vložením do pračky.
Popis spotřebiče
5
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel, ale vždy uchopte
zástrčku.
• Nikdy nepoužívejte pračku, jestliže přívodní kabel, ovládací panel, pracovní
plocha nebo podstavec jsou poškozené tak, že vnitřek pračky je přístupný.
Dětská pojistka
• Tento spotřebič nesmějí používat osoby (včetně dětí) se sníženými fyzický‐
mi, smyslovými nebo duševními schopnostmi, nebo bez patřičných zkuše‐
ností a znalostí, pokud je nesledují osoby odpovědné za jejich bezpečnost,
nebo jim nedávají příslušné pokyny k použití spotřebiče.
• Obalový materiál (např. plastové fólie, polystyren) může být pro děti nebez‐
pečný - nebezpečí udušení! Uložte ho proto z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné místo, kde k nim děti nemají
přístup.
• Zajistěte, aby se děti ani malá domácí
zvířata nemohly dostat do bubnu.
Pračka je vybavena speciální funkcí,
která brání zavření dětí nebo domá‐
cích zvířat v bubnu. Toto zařízení se
aktivuje pootočením tlačítka (bez stis‐
knutí) uvnitř dvířek doprava, až je
zářez vodorovně. V případě potřeby
můžete použít i minci. Zařízení se od‐
blokuje pootočením tlačítka doleva, až
je zářez svisle; nyní se dvířka dají opět
zavřít.
Popis spotřebiče
Váš nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinné praní prá‐
dla s nízkou spotřebou vody, energie a pracího prostředku.
Systém NEW JET umožňuje úplné využití pracího prostředku, snižuje spotřebu
vody a zajišťuje tak úsporu energie.
6
Ovládací panel
2
1
3
4
6
1
2
3
4
5
6
5
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Ovládací panel
Držadlo dvířek
Typový štítek
Vypouštěcí čerpadlo
Seřiditelné nožičky
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Komora na prací prostředek používaná
pro předpírku . Prací prostředek pro
předpírku se přidává na začátku pracího
programu.
Komora na práškový nebo tekutý prací
prostředek používaná pro hlavní praní .
Komora pro tekuté přísady (aviváž,
škrob).
Komora pro odstraňovač skvrn použitý
pro hlavní praní s funkcí SKVRNY .
Ovládací panel
Níže vidíte obrázek ovládacího panelu. Je na něm volič programu, tlačítka a
displej. Na následujících stranách jsou tyto ovladače označeny příslušnými
čísly.
Ovládací panel
7
9
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
4
5
6
7
8
Volič programu
Tlačítko TEPLOTA
Tlačítko snížení rychlosti ODSTŘEDĚNÍ
Tlačítko FUNKCE
Tlačítko OK
Tlačítko ÚSPORA ČASU
Tlačítko START/PAUZA
Tlačítko ODLOŽENÝ START
Displej
Tabulka symbolů
Bavlna/len
Hygienický
Džíny
Syntetika
Snadné žehlení
Jemné
Viskóza
Jemné máchání
Vypouštění
Odstředění
Deka
Vlna
Ruční pra‐
ní
Dámské prádlo
Sportovní Outdoor
Sport in‐
tenzivní
20 MIN. 3 KG
Rychlý inten‐
zivní
Teplota
Snížení rychlos‐
ti odstředění
Funkce
Úspora ča‐
su
Start/Pauza
Odložený
start
Dětská po‐
jistka
8
Displej
9.1
9.2
9.3
9.4
9.9
9.5 9.6 9.7 9.8
9.1 - Displej teploty a symbol STUDENÁ
9.2 - Ukazatel rychlosti odstředění, ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ
, Noční cyklus
- symboly
, HLAVNÍ PRANÍ , MÁ‐
9.3 - Ukazatel průběhu programu: PŘEDPÍRKA
, ODSTŘEDĚNÍ
, VYPOUŠTĚNÍ
, PŘEDÁVKOVÁNO
CHÁNÍ
• Displej zobrazení průběhu programu ukazuje prací fázi zvoleného progra‐
mu.
• Během pracího cyklu bliká pod symbolem fáze probíhajícího programu čer‐
ná čárka. Po skončení prací fáze přestane čárka pod příslušným symbolem
blikat.
Pokud se na konci programu rozsvítí symbol PŘEDÁVKOVÁNO, znamená to,
že jste použili nadměrné množství pracího prostředku.
9.4 - Funkce: PŘEDPÍRKA
, SKVRNY
, CITLIVÝ
, EXTRA MÁCHÁNÍ
9,5 - DVÍŘKA
- symbol (zablokovaná dvířka)
• Tento symbol upozorní, kdy lze dvířka otevřít:
– symbol svítí: dvířka nemůžeme otevřít. V pračce probíhá prací program.
– symbol nesvítí: dvířka můžeme otevřít. Prací program je u konce.
- symbol funkce
9,6 - ÚSPORA ČASU
9.7 - Na displeji se objevují následující informace:
• Délka zvoleného programu
– Po volbě programu se na displeji zobrazí délka v hodinách a minutách
. Délka se vypočítává automaticky na základě doporu‐
(například
čeného maximálního množství prádla pro každý druh tkaniny.
– Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou minutu.
• Odložený start
– Odložený start (max. 20 hodin) nastavený pomocí příslušného tlačítka se
'), potom se znovu zobrazí
objeví na displeji asi na 3 vteřiny (například
délka předtím zvoleného programu.
– Na displeji se objeví symbol ODLOŽENÝ START.
– Čas odložení se snižuje o jednu jednotku každou hodinu, když zůstane
pouze 1 hodina, snižuje se čas každou minutu.
• Nesprávná volba možnosti
– Jestliže je vybrána funkce, která není slučitelná se zvoleným programem,
na displeji se na 2 vteřiny zobrazí zpráva Err a žlutá kontrolka tlačítka 7
začne blikat.
Při prvním použití
9
• Poplachové kódy
– V případě provozních problémů se na displeji mohou zobrazit poplachové
(viz oddíl "Co dělat, když...").
kódy, např.
• Konec programu
– Po skončení programu se zobrazí blikající nula ( , symbol DVÍŘKA
zhasne a je možné otevřít dvířka.
Klidový stav
Jestliže prádlo nevyjmete z pračky do 10 minut po skončení programu, displej
zhasne a aktivuje se systém úspory energie. Bliká jen tlačítko 7 a upozorňuje
tak na nutnost vypnout pračku. Stisknutím jakýchkoli tlačítek zrušíte úsporný
energetický režim a můžete nastavit další prací program nebo pračku vypnout.
- symbol
9.8 - ODLOŽENÝ START
9.9 - DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA - symbol
Při prvním použití
• Zkontrolujte, zda je elektrické a vodovodní připojení v souladu s pokyny k
instalaci.
• Vyjměte z bubnu polystyren a veškerý další obalový materiál.
• Před prvním pracím cyklem spusťte cyklus pro bavlnu na maximální teplotu
s prázdnou pračkou, aby se z bubnu a vany odstranily poslední zbytky pachů
a mastnoty z výroby. Do komory pro hlavní praní dejte poloviční množství
pracího prostředku a spusťte pračku,
Vlastní nastavení
Zvukové signály
Spotřebič je vybaven zvukovým zařízením, které se rozezní v těchto přípa‐
dech:
• na konci cyklu
• v případě provozních problémů
Současným stisknutím tlačítek 3 a 4 na asi 6 sekund se zvukový signál vypne
(s výjimkou případu provozních problémů). Dalším stisknutím těchto tlačítek
se zvukový signál opět aktivuje.
Dětská bezpečnostní pojistka
Toto zařízení umožňuje ponechat pračku bez dozoru a přitom bez obav, že se
děti zraní, nebo poškodí spotřebič.
Tato možnost zůstává aktivní, i když pračka zrovna nepere.
K aktivaci nebo vypnutí této možnosti stiskněte současně asi na 6 vteřin tla‐
čítka 4 a 5 , dokud se na displeji neobjeví, nebo nezmizí symbol Dětská
pojistka.
Dětskou pojistku můžete nastavit dvěma způsoby:
• Před stisknutím tlačítka 7 : pračku nebude možné spustit.
• po stisknutí tlačítka 7 : nebude možné změnit žádný program ani funkci.
10
Denní používání
Denní používání
Vložte prádlo
1. Otevřete dvířka opatrným zataže‐
ním za držadlo dvířek směrem ven.
Prádlo vkládejte do bubnu po jed‐
notlivých kusech a důkladně ho
protřepte.
2. Zavřete dobře dvířka. Během zaví‐
rání musíte slyšet kliknutí.
Upozornění! Nenechávejte prádlo mezi dvířky a těsněním.
Odměřte prací prostředek a aviváž
Váš nový spotřebič byl navržen tak, aby snížil spotřebu vody, energie a pracích
prášků.
1. Vytáhněte zásuvku dávkovače až
na doraz. Odměřte požadované
množství pracího prostředku, na‐
sypte ho do komory pro hlavní praní
, a pokud chcete provést předpír‐
ku , nasypte prací prášek do komo‐
.
ry označené
Pokud si přejete provést možnost
Skvrny , přidejte odstraňovač skvrn
do komory označené modrou šip‐
.
kou
Denní používání
11
2. Jestliže použijete aviváž, nalijte ji do
komory označené (použité množ‐
ství nesmí přesáhnout značku
MAX na dávkovači).
Zásuvku lehce zavřete.
Zvolte požadovaný program pomocí voliče programu (1).
Zvolte správný program pro jakýkoliv druh prádla podle popisu v tabulce pra‐
cích programů (viz "Prací programy").
Otočte voličem programu na požadovaný program. Volič programu určuje typ
pracího cyklu (např. hladinu vody, otáčení bubnu, počet máchání) a prací te‐
plotu podle druhu prádla.
Kontrolka tlačítka 7 začne blikat a na displeji se zobrazí doba trvání zvoleného
programu.
slouží k re‐
Voličem programu je možné otáčet doprava i doleva. Poloha
setování programu/vypnutí pračky.
k vypnutí
Na konci programu je nutné pootočit voličem programu do polohy
pračky.
Pokud voličem programu otočíte za chodu spotřebiče na jiný program, žlutá
kontrolka tlačítka 7 3x zabliká a na displeji se objeví zpráva Err na znamení
špatného výběru. Sušička nově zvolený program neprovede.
Zvolte požadovanou TEPLOTU (tlačítko 2)
Když vyberete program, pračka automaticky navrhne obvyklou teplotu pro ten‐
to program.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete zvýšit nebo snížit teplotu,
chcete-li prádlo vyprat v jiné teplotě, než je teplota navržená pračkou.
).
Symbol studeného praní odpovídá - - (
Maximální a minimální možnou teplotu daného programu najdete v tabulce
"Prací programy".
12
Denní používání
Zvolte rychlost odstředění, funkce NOČNÍ CYKLUS nebo ZASTAVENÍ
MÁCHÁNÍ (tlačítko 3)
Po zvolení požadovaného programu spotřebič automaticky nabídne maximál‐
ní rychlost odstředění pro daný program.
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka můžete změnit rychlost odstředění,
chcete-li prádlo odstředit s jinou rychlostí, než je rychlost navržená pračkou.
ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ: jestliže zvolíte tuto možnost, pračka nevypustí vodu
z posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Na konci programu se na
displeji objeví a symbol ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, symbol DVÍŘKA (zabloko‐
vaná dvířka) stále svítí, kontrolka tlačítka 7 zhasne a dvířka jsou zablokována
na znamení, že se musí odčerpat voda.
NOČNÍ CYKLUS: po volbě této možnosti pračka neodčerpá vodu z posledního
máchání, aby se prádlo nezmačkalo. Tím, že neproběhnou fáze odstředění,
je tento prací cyklus velmi tichý a může být tedy zvolen pro praní v nočních
hodinách nebo tehdy, kdy je levný proud. V některých programů se máchání
provádějí s použitím většího množství vody. Na konci programu se na displeji
objeví a symbol ZASTAVENÍ MÁCHÁNÍ, symbol DVÍŘKA (zablokovaná
dvířka) stále svítí, kontrolka tlačítka 7 zhasne a dvířka jsou zablokována na
znamení, že se musí odčerpat voda.
Kroky nutné k vypuštění vody jsou popsány v části "Na konci programu".
Tlačítka možností programu
V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé funkce.
UPOZORNĚNÍ
Ne všechny funkce jsou vzájemně slučitelné. Symboly neslučitelných funkcí
zmizí.
Jestliže je vybrána funkce, která není slučitelná se zvoleným pracím progra‐
mem nebo jinou funkcí, na displeji se na několik vteřin zobrazí zpráva Err a
žlutá kontrolka tlačítka 7 začne blikat.
Funkce musíte zvolit po nastavení programu, ale před stisknutím tlačítka 7 .
Stiskněte tlačítko 4 : všechny symboly funkcí se objeví na displeji.
Projděte všechny dostupné možnosti stisknutím tlačítka 4 . Na displeji se ob‐
jeví příslušný symbol a začne blikat.
Stiskněte tlačítko 5 k zapnutí a potvrzení volby. Pod zvoleným symbolem se
objeví černá pomlčka a signalizuje nastavení funkce. Stiskněte stejné tlačítko
k vypnutí funkce.
Po výběru funkcí počkejte několik vteřin, až se displej vrátí zpět do výchozího
nastavení. Zvolené funkce se objeví na displeji.
Povolené kombinace pracích programů a funkcí viz kapitola "Prací programy".
Denní používání
13
Funkce PŘEDPÍRKA
Zvolte tuto funkci, chcete-li prádlo ještě před hlavním praním předeprat na 30
°C. Předpírka končí krátkým odstřeďováním u programů pro bavlnu a synte‐
tické tkaniny, u programů pro jemné tkaniny se voda pouze vypustí.
Na displeji se objeví příslušný symbol.
Tuto funkci doporučujeme pro velmi zašpiněné prádlo.
Funkce SKVRNY
Tuto funkci zvolte k vyprání velmi zašpiněného prádla nebo prádla se skvrnami
pomocí odstraňovače skvrn (prodloužené hlavní praní s optimalizovanou fází
odstraňování skvrn). Na displeji se objeví příslušný symbol.
Tato možnost není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.
Pokud chcete použít program s možností Skvrny, nalijte odstraňovač skvrn do
označený modrou šipkou.
komory na odstraňovač
Funkce CITLIVÝ
Při volbě této funkce se sníží intenzita praní. Pračka přidá jedno máchání u
programů pro bavlnu a syntetiku. Na displeji se objeví příslušný symbol.
Tuto funkci nelze zvolit s funkcí Extra máchání.
Tato funkce se doporučuje pro nestálobarevné prádlo a pro často prané prádlo.
Funkce EXTRA MÁCHÁNÍ (přídavné máchání)
Tento spotřebič je navržen tak, aby šetřil vodou. Pro lidi s velmi citlivou kůží
(alergickou na prací prostředky) je však nezbytné máchat prádlo ve větším
množství vody (extra máchání). Na displeji se objeví příslušný symbol a tato
funkce je aktivní pro zvolený prací program.
Chcete-li zapnout tuto funkci trvale pro každý prací cyklus, stiskněte na několik
vteřin tlačítka 2 and 3 : na displeji se zobrazí příslušný symbol. Chcete-li ji
zrušit, stiskněte stejná tlačítka, až symbol zmizí.
Zvolte funkci ÚSPORA ČASU (tlačítko 6)
Pomocí této funkce můžete upravit délku praní automaticky navrženou
spotřebičem.
Pomocí tohoto tlačítka můžete vybrat následující funkce:
DENNÍ: jedním stisknutím tlačítka 6 se rozsvítí příslušná kontrolka a doba pra‐
ní se zkrátí pro praní lehce zašpiněného denního prádla.
EXTRA KRÁTKÝ: dvojím stisknutím tlačítka 6 zůstane příslušná kontrolka sví‐
tit a doba praní se zkrátí pro praní lehce zašpiněného prádla nebo prádla no‐
šeného jen krátkou dobu. Na displeji se zobrazí zkrácený čas praní.
Zvolte START/PAUZA (tlačítko 7)
Zvolený program spustíte stisknutím tlačítka 7 , příslušná červená kontrolka
přestane blikat.
Na displeji se objeví symbol DVÍŘKA na znamení, že pračka zahájila provoz
a dvířka jsou zablokována.
Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím tlačítka 7 : příslušná
červená kontrolka začne blikat.
14
Denní používání
K restartování programu od místa, ve kterém byl přerušen, stiskněte opět tla‐
čítko 7 . Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí odpočítávání zbylé
doby.
Při nesprávně vybrané funkci 3x zabliká žlutá kontrolka tlačítka 7 a na displeji
se na několik vteřin zobrazí zpráva Err .
Zvolte ODLOŽENÝ START (tlačítko 8)
Před spuštěním programu , pokud chcete odložit start, stiskněte opakovaně
toto tlačítko k volbě požadovaného odkladu.
Na displeji se objeví příslušný symbol. Pomocí tohoto tlačítka můžete prací
program odložit o 30 - 60 - 90 minut, 2 hodiny, a dále po 1 hodině až o max.
20 hodin.
Zvolená doba Odloženého startu (až o 3 hodiny) se asi na 3 vteřiny objeví na
displeji, potom se znovu zobrazí délka programu.
Tuto funkci musíte zvolit po nastavení programu a před stisknutím tlačítka 7 .
Odložení je možné kdykoli změnit nebo zrušit před stisknutím tlačítka 7 .
Dvířka budou zablokovaná po celou dobu trvání odloženého startu. Chcete-li
do pračky přidat prádlo během doby odložení startu, stiskněte tlačítko 7 k uve‐
dení spotřebiče do stavu pauzy. Když symbol Dvířka zhasne, můžete dvířka
otevřít. Přidejte prádlo, zavřete dvířka a stiskněte opět tlačítko 7 .
Volba odloženého startu
• Zvolte program a požadované funkce.
• Zvolte odložený start.
• Stiskněte tlačítko 7 : pračka zahájí odpočítávání zbylé doby po hodinách.
Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.
Zrušení odloženého startu
• Uveďte pračku do stavu PŘERUŠENÍ stisknutím tlačítka 7 ;
• Stiskněte tlačítko 8 , až se zobrazí symbol ';
• Stiskněte opět tlačítko 7 ke spuštění programu.
Zvolenou dobu odložení můžete změnit jen po opětovné volbě pracího pro‐
gramu.
Odložený start nemůže být zvolen u programu Vypouštění.
Změna volby nebo probíhajícího programu
Některé funkce můžete změnit ještě před tím, než je program provede. Před
provedením jakékoli změny musíte pračku uvést do stavu pauzy stisknutím
tlačítka 7 .
Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho resetováním . Otočte
a potom na nově zvolený program. Spusť‐
programovým voličem do polohy
te nový program opětovným stisknutím tlačítka 7 . Voda z pracího bubnu se
nevypustí.
Přerušení programu
Stiskněte tlačítko 7 k přerušení probíhajícího programu, příslušná kontrolka
začne blikat. Stiskněte znovu toto tlačítko k restartování programu.
Prací programy
15
Zrušení programu
Otočte voličem programu do polohy
ke zrušení právě probíhajícího progra‐
mu. Nyní můžete zvolit nový program.
Otevření dvířek po spuštění programu
Za chodu spotřebiče a v průběhu doby odkladu jsou dvířka zablokovaná. Jes‐
tliže chcete z nějakého důvodu otevřít dvířka, musíte nejprve nastavit spotřebič
do stavu Pauza stisknutím tlačítka 7 .
• Když symbol DVÍŘKA zhasne, můžete dvířka otevřít;
• Jestliže symbol DVÍŘKA nezhasne, znamená to, že spotřebič již ohřívá, ne‐
bo že úroveň vody je příliš vysoká. V takovém případě nelze dvířka otevřít;
• Jestliže dvířka nelze otevřít, ale vy to nutně potřebujete, vypněte spotřebič
. Po několika minutách můžete
otočením voliče programu do polohy
dvířka otevřít (pozor na hladinu vody a teplotu!) .
Po zavření dvířek je nutné opět zvolit program a stisknout tlačítko 7 .
Na konci programu
Pračka se automaticky zastaví, kontrolka tlačítka 7 , na displeji se objeví bli‐
kající a na několik minut zazní zvukový signál.
Pokud jste zvolili program nebo funkci, která končí s vodou v bubnu, dodržujte
níže uvedené pokyny k vypuštění vody:
• otočte voličem programu do polohy
• zvolte program VYPOUŠTĚNÍ nebo ODSTŘEDĚNÍ
• pokud je to třeba, snižte rychlost odstředění pomocí příslušného tlačítka
• stiskněte tlačítko 7
• když program skončí, na displeji se objeví blikající . Symbol Dvířka na
displeji zhasne a je možné otevřít dvířka.
se pračka vypne. Vyjměte prádlo z bubnu a
Otočením voliče programu na
pečlivě zkontrolujte, zda je buben prázdný.
Jestliže už nebudete pračku používat, zavřete přívod vody. Nechte dvířka po‐
otevřená, abyste zabránili vzniku plísní a nepříjemných pachů.
Prací programy
Program - Maximální a minimální teplota - Po‐
pis cyklu - Maximální náplň prádla - Druh prá‐
dla
BAVLNA/LEN
95°C - studená
Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění při
maximální rychlosti odstředění
Max. náplň 8 kg - Zmenšená náplň 4 kg 1)
Bílá a barevná bavlna (normálně zašpiněné
prádlo).
Funkce
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
PŘEDPÍRKA 2)
SKVRNY 3)
JEMNÝ
EXTRA MÁCHÁNÍ
ÚSPORA ČASU 1)
Komora na pra‐
cí prostředek
16
Prací programy
Program - Maximální a minimální teplota - Po‐
pis cyklu - Maximální náplň prádla - Druh prá‐
dla
ZDRAVOTNÍ APRETACE
60°
Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění při
maximální rychlosti odstředění
Max. náplň 8 kg
Prací program pro bílou bavlnu. Tento pro‐
gram odstraňuje mikroorganismy praním při
60°C a přídavným mácháním. Tímto způso‐
bem je program účinnější. Do komory Skvrny
přidejte speciální přísadu pro odstraňování a
zvolte funkci Skvrny.
Funkce
ODSTŘEDĚNÍ
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
PŘEDPÍRKA 2)
SKVRNY
40 - 60 SMĚS
ODSTŘEDĚNÍ
40°
NOČNÍ CYKLUS
Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění při ZASTAVENÍ MÁ‐
maximální rychlosti odstředění
CHÁNÍ
Max. náplň 8 kg
PŘEDPÍRKA 2)
Bílá a barevná bavlna Tento program lze pou‐
SKVRNY
žít pro prádlo, které se pere odděleně při 40
JEMNÝ
°C nebo při 60 °C. Můžete vložit maximální
EXTRA MÁCHÁNÍ
náplň prádla, využít tak celou kapacitu bubnu
a ušetřit energii a vodu. Dosáhnete stejně do‐
brého pracího výsledku jako při normálním
programu při 60°C.
DŽÍNY
60 °C - studená
Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění při
1 200 ot./min
Max. náplň 4 kg
S tímto programem je možné vyprat oděvy ja‐
ko džínové kalhoty, košile a bundy, nebo že‐
rzej vyrobený z hi-tech materiálů. (Funkce
Extra máchání se zapne automaticky).
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
PŘEDPÍRKA 2)
SYNTETIKA
ODSTŘEDĚNÍ
60 °C - studená
NOČNÍ CYKLUS
Hlavní praní - máchání - krátké odstředění při ZASTAVENÍ MÁ‐
1 200 ot./min
CHÁNÍ
Max. náplň 4 kg - Zmenšená náplň 2 kg
PŘEDPÍRKA 2)
Syntetické nebo směsové tkaniny: spodní
SKVRNY 3)
prádlo, barevné prádlo, nesrážlivé košile, blů‐
JEMNÝ
zy.
EXTRA MÁCHÁNÍ
ÚSPORA ČASU 1)
Komora na pra‐
cí prostředek
Prací programy
Program - Maximální a minimální teplota - Po‐
pis cyklu - Maximální náplň prádla - Druh prá‐
dla
Funkce
SNADNÉ ŽEHLENÍ
ODSTŘEDĚNÍ
60 °C - studená
ZASTAVENÍ MÁ‐
Hlavní praní - máchání - krátké odstředění při
CHÁNÍ
1 200 ot./min
PŘEDPÍRKA 2)
Max. náplň 1,5 kg
EXTRA MÁCHÁNÍ
Syntetické tkaniny k šetrnému praní a
odstřeďování. Jestliže zvolíte tento program,
prádlo se vypere a odstředí šetrným způso‐
bem, aby se nezmačkalo. Žehlení pak bude
jednodušší. Spotřebič navíc provede přídavná
máchání.
JEMNÉ
40 °C - studená
Hlavní praní - máchání - krátké odstředění při
1 200 ot./min
Max. náplň 4 kg - Zmenšená náplň 2 kg
Jemné prádlo: akryl, viskóza, polyester.
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
PŘEDPÍRKA 2)
SKVRNY 3)
EXTRA MÁCHÁNÍ
ÚSPORA ČASU 1)
VISKÓZA
ODSTŘEDĚNÍ
40 °C - studená
NOČNÍ CYKLUS
Hlavní praní - máchání - krátké odstředění při ZASTAVENÍ MÁ‐
1 200 ot./min
CHÁNÍ
Max. náplň 4 kg
PŘEDPÍRKA 2)
Speciální šetrný program pro tkaniny jako vi‐
SKVRNY 3)
skóza, cupro, lyocell. Vyperou se intenzivněji EXTRA MÁCHÁNÍ
než s programem Ruční praní.
JEMNÉ MÁCHÁNÍ
ODSTŘEDĚNÍ
Máchání - Krátké odstředění při 1 200 ot./min NOČNÍ CYKLUS
Max. náplň 8 kg
ZASTAVENÍ MÁ‐
S tímto programem je možné vymáchat a
CHÁNÍ
odstředit bavlněné oblečení, které jste
EXTRA MÁCHÁNÍ
předtím vyprali ručně. Spotřebič provede ně‐
kolik máchání a pak závěrečné odstředění.
VYPOUŠTĚNÍ
Vypuštění vody
Max. náplň 8 kg
Používá se pro odčerpání vody z posledního
máchání u programů s funkcí Zastavení má‐
chání nebo Noční cyklus.
17
Komora na pra‐
cí prostředek
18
Prací programy
Program - Maximální a minimální teplota - Po‐
pis cyklu - Maximální náplň prádla - Druh prá‐
dla
Funkce
ODSTŘEDĚNÍ
Vypuštění a dlouhé odstředění s maximální
rychlostí
Max. náplň 8 kg
Samostatné odstředění pro ručně prané bavl‐
něné oděvy a po programech se zvolenou
funkcí Zastavení máchání nebo Noční cyklus.
Před zvolením tohoto programu je nutné po‐
otočit voličem programu do polohy
. Mů‐
žete zvolit rychlost odstředění stisknutím
příslušného tlačítka podle druhu prádla, které
má být odstředěno.
ODSTŘEDĚNÍ
DEKA
40° - 30°
Hlavní praní - máchání - krátké odstředění při
800 ot./min
Max. náplň 2 kg
Speciální program pro jednu syntetickou de‐
ku, přikrývku, přehoz přes postel apod.
ODSTŘEDĚNÍ
VLNA/ RUČNÍ PRANÍ
40 °C - studená
Hlavní praní - máchání - krátké odstředění při
1 200 ot./min
Max. náplň 4 kg; hedvábí: max. náplň 1 kg
Prací program pro vlnu, která se může prát v
pračce, i pro vlněné a jemné tkaniny doporu‐
čené prát ručně. Poznámka : Při praní jediné‐
ho nebo objemného kusu může být spotřebič
nevyvážený. Pokud spotřebič neprovede zá‐
věrečné odstředění, přidejte další prádlo, rov‐
noměrně ho rozložte rukou a pak zvolte pro‐
gram odstředění.
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
DÁMSKÉ PRÁDLO / RUČNÍ PRANÍ
40 °C - studená
Hlavní praní - máchání - krátké odstředění při
1 200 ot./min
Max. náplň 1 kg
Tento program se hodí pro velmi jemné prádlo
jako dámské prádlo, podprsenky, spodní prá‐
dlo apod.
ODSTŘEDĚNÍ
NOČNÍ CYKLUS
ZASTAVENÍ MÁ‐
CHÁNÍ
Komora na pra‐
cí prostředek
Prací programy
Program - Maximální a minimální teplota - Po‐
pis cyklu - Maximální náplň prádla - Druh prá‐
dla
Funkce
SPORTOVNÍ BUNDY
ODSTŘEDĚNÍ
40 °C - studená
ZASTAVENÍ MÁ‐
Hlavní praní - máchání - krátké odstředění při
CHÁNÍ
800 ot./min
EXTRA MÁCHÁNÍ
Max. náplň 2 kg
Speciální program pro sportovní oděvy. Při
tomto programu nepřidávejte žádné další
přísady.
SPORT INTENZIVNÍ
ODSTŘEDĚNÍ
40 °C - studená
NOČNÍ CYKLUS
Předpírka - hlavní praní - máchání - krátké
ZASTAVENÍ MÁ‐
odstředění při 1 200 ot./min
CHÁNÍ
Max. náplň 2,5 kg
EXTRA MÁCHÁNÍ
Speciální program je vhodný pro praní velmi
zašpiněných sportovních oděvů. Spotřebič
automaticky přidá před hlavní praní fázi
předpírky, aby se odstranily skvrny od bahna.
Pro tuto fázi doporučujeme, abyste NEDÁVA‐
LI do komory
příslušné zásuvky prací
prostředek, aby se prádlo vypralo pouze ve
vodě.
20 MIN. - 3 KG
30°
Hlavní praní - máchání - krátké odstředění při
1 200 ot./min
Max. náplň 3 kg
Tento program lze použít pro rychlé praní leh‐
ce zašpiněných či jednou nošených sportov‐
ních oděvů nebo bavlněných a syntetických
oděvů.
ODSTŘEDĚNÍ
RYCHLÝ INTENZIVNÍ
ODSTŘEDĚNÍ
60° - 40°
ZASTAVENÍ MÁ‐
Hlavní praní - máchání - krátké odstředění při
CHÁNÍ
1 200 ot./min
EXTRA MÁCHÁNÍ
Max. náplň 5 kg
Rychlý prací program, používá se pro lehce
znečištěnou bílou nebo stálobarevnou bavlnu
a směsové tkaniny.
19
Komora na pra‐
cí prostředek
20
Užitečné rady a tipy
Program - Maximální a minimální teplota - Po‐
pis cyklu - Maximální náplň prádla - Druh prá‐
dla
Funkce
Komora na pra‐
cí prostředek
SUPER ÚSPORNÝ
ODSTŘEDĚNÍ
Studená
ZASTAVENÍ MÁ‐
Hlavní praní - máchání - krátké odstředění při
CHÁNÍ
1 200 ot./min
EXTRA MÁCHÁNÍ
Max. náplň 3 kg
Smíšené tkaniny (bavlna a syntetika) . Stude‐
né praní určené k úspoře energie, vody a ča‐
su. Tento program je vhodný pro prací
prostředky, které jsou účinné při nízké teplotě.
Prací prostředek se musí použít v přiloženém
nebo vhodném dávkovači (použijte množství
doporučené výrobcem pracího prostředku).
Spotřebič automaticky spustí krátkou fázi
ohřevu, jestliže je teplota vody nižší než 6 °C.
BAVLNA ÚSPORNÝ
ODSTŘEDĚNÍ
60°
NOČNÍ CYKLUS
Hlavní praní - máchání - dlouhé odstředění při ZASTAVENÍ MÁ‐
maximální rychlosti odstředění
CHÁNÍ
Max. náplň 8 kg
PŘEDPÍRKA 2)
Bílá a stálobarevná bavlna.
SKVRNY
Tento program je vhodný pro lehce nebo nor‐
JEMNÝ
málně zašpiněné bavlněné prádlo. Teplota
EXTRA MÁCHÁNÍ
bude nižší a doba praní bude delší. Tím do‐
sáhnete dobrého pracího výsledku a ušetříte
energii.
= OFF
Ke zrušení probíhajícího programu nebo vy‐
pnutí spotřebiče.
1) Zvolíte-li funkci Extra krátký stisknutím tlačítka 6 , doporučujeme snížit maximální množství
prádla podle uvedených pokynů. Plná náplň prádla je možná, ale prací výsledky budou trochu
horší.
2) Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez předpírky.
3) Funkci Skvrny můžete zvolit pouze u teploty 40 °C nebo vyšší.
Užitečné rady a tipy
Třídění prádla
Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce oděvu a dodržujte pokyny
výrobce pro praní. Prádlo roztřiďte takto: bílé, barevné, syntetické, jemné,
vlněné.
Užitečné rady a tipy
21
Teploty
95° nebo 90°
pro normálně zašpiněné bílé bavlněné a lněné prádlo
(např. utěrky, ručníky, ubrusy, prostěradla...).
60°/50°
pro normálně zašpiněné, barevně stálé oděvy (např. ko‐
šile, noční prádlo, pyžama...) ze lněných, bavlněných
nebo syntetických tkanin a pro lehce zašpiněné bílé bavl‐
něné prádlo (např. spodní prádlo)
40°-30°- studená
pro jemné kusy (např. síťové záclony), smíšené prádlo
včetně syntetických vláken a vlny se značkou "čistá
střižní vlna, možno prát v pračce, nesráží se"
Před vložením prádla
Nikdy neperte bílé a barevné prádlo dohromady. Bílé prádlo by při takovém
praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu; a proto by se poprvé mělo prát
samostatně.
Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové předměty (např. sponky do
vlasů, špendlíky zavírací i obyčejné apod.).
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
všechny pásky nebo dlouhé stužky.
Před praním odstraňte silné skvrny.
Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před praním speciálním čistidlem nebo
čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí. Odstraňte háčky, nebo je vložte do
nějakého uzavřeného pytlíku nebo síťky.
Maximální množství prádla
Doporučená množství prádla jsou vyznačena v tabulkách programů.
Obecné zásady:
• Bavlna, len: plný buben, ale ne napěchovaný;
• Syntetické: buben plný pouze do poloviny;
• Jemné prádlo a vlna: buben plný do jedné třetiny.
Praní s maximální náplní prádla v bubnu umožňuje nejefektivnější využití vody
a energie.
U silně zašpiněného prádla snižte množství vloženého prádla.
Váhy prádla
Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:
Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:
koupací plášť
1200 g
povlak na přikrývku
700 g
pánská pracovní košile
600 g
prostěradlo, pánské pyžamo
500 g
ubrus
250 g
22
Užitečné rady a tipy
Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:
polštářový povlak, osuška, noční prádlo, pánská košile
200 g
utěrka, dámské kalhotky, ubrousek, blůza, pánské
spodky
100 g
Stupně tvrdosti vody
Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Tvrdost vody ve své domácnosti
zjistíte u místního vodárenského podniku, nebo na místním úřadě. Pokud má
voda střední nebo vysoký stupeň tvrdosti, doporučujeme přidat změkčovadlo
vody, vždy však s ohledem na pokyny výrobce. Pokud je voda měkká, upravte
množství pracího prostředku.
Krev: čerstvé skvrny odstraňujte studenou vodou. Zaschlé skvrny nechte přes
noc namočené ve speciálním pracím přípravku a pak je odstraňte ručně vodou
a mýdlem.
Olejové barvy: navlhčete benzinovým čističem skvrn, položte kus na měkkou
látku a skvrnu vytřete; postup několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: navlhčete terpentýnem a položte kus na měkkou látku.
Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku bavlněné látky.
Rez: použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké vodě, nebo odstraňo‐
vač rzi používaný za studena. U starých rezavých skvrn si počínejte opatrně,
protože celulózová struktura bude již poškozená a tkanina by se mohla pro‐
děravět.
Plísňové skvrny: ošetřete je bělicím prostředkem a dobře vymáchejte (jen bílé
a stálobarevné prádlo).
Tráva: lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem (jen bílé a stálobarev‐
né prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel: navlhčete acetonem 1), položte oděv na
měkkou látku a skvrnu ručně vytřete.
Rtěnka: navlhčete acetonem jako v předchozím případě, a pak skvrny ošetřete
metylalkoholem. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělicího prostředku.
Červené víno: namočte do vody s pracím prostředkem, vymáchejte a ošetřete
kyselinou octovou nebo citrónovou a vymáchejte. Zbylé stopy odstraňte po‐
mocí bělicího prostředku.
Inkoust: podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu nejprve acetonem 1), pak ky‐
selinou octovou; zbylé stopy na bílém prádle ošetřete bělicím prostředkem a
pak řádně vymáchejte.
Skvrny od dehtu: nejprve skvrny ošetřete odstraňovačem skvrn, metylalkoho‐
lovým nebo benzinovým, a pak vytřete pastovým čisticím prostředkem.
Prací prostředky a přísady
Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího prostředku a použití správ‐
ného množství, aby nedocházelo k plýtvání a poškozování životního prostředí.
Ačkoli jsou prací prostředky biologicky rozložitelné, obsahují látky, které ve
velkých množstvích mohou změnit jemnou rovnováhu v přírodě.
1) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte
Čištění a údržba
23
Volba pracího prostředku závisí na druhu tkaniny (jemná, vlněná, bavlněná
apod.), barvě, prací teplotě a stupni zašpinění.
V této pračce se mohou používat všechny běžně dostupné prací prostředky,
určené pro automatické pračky:
• práškové prostředky pro všechny druhy tkanin
• práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 60 °C) a vlnu
• tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s nízkou prací teplotou
(max. 60 °C), pro všechny druhy tkanin nebo speciální prostředky pouze pro
vlnu.
Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před spuštěním pracího programu
dávkovat do příslušné komory zásuvky dávkovače.
Jestliže použijete tekutý prací prostředek, musíte zvolit program bez předpírky.
Tato pračka je vybavena systémem recirkulace, který umožňuje optimální vy‐
užití koncentrovaného pracího prostředku.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého pracího prostředku
a nepřekračujte značku "MAX" na zásuvce dávkovače pracího prostředku .
Stupně tvrdosti vody
Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Tvrdost vody ve své domácnosti
zjistíte u místního vodárenského podniku, nebo na místním úřadě.
Změkčovač vody se musí přidávat, jakmile má voda střední stupeň tvrdosti (od
stupně tvrdosti II). Řiďte se pokyny výrobce. Množství pracího prostředku pak
lze vždy určit podle stupně tvrdosti I (= měkká).
Stupeň
Charakteristika
1
měkká
2
3
4
Stupně tvrdosti vody
Německé °dH
Francouzské °T.H.
0-7
0-15
střední
8-14
16-25
tvrdá
15-21
26-37
velmi tvrdá
> 21
> 37
Čištění a údržba
Před každou údržbou nebo čištěním musíte spotřebič ODPOJIT od přívodu
elektrického proudu.
Odvápnění
Běžně používaná voda obsahuje vápenec. Doporučujeme proto pravidelně
používat v pračce práškový změkčovač vody. Tento postup provádějte samo‐
statně, nikoliv při praní, a dodržujte pokyny výrobce ohledně změkčovacího
prášku. Tím se zabrání usazování vodního kamene.
Po každém praní
Nechte dvířka na chvíli otevřená. To pomůže zabránit vlhkosti a vzniku zápa‐
chu uvnitř spotřebiče. Otevřením dvířek po praní se také chrání dveřní těsnění.
24
Čištění a údržba
Údržbové praní
Při nízkých pracích teplotách se uvnitř bubnu mohou vytvořit usazeniny.
Doporučujeme proto provádět pravidelně údržbové praní.
K provedení údržbového praní:
• V bubnu nesmí být prádlo.
• Zvolte prací program pro bavlnu s nejvyšší teplotou.
• Použijte normální dávku pracího prostředku s biologickými vlastnostmi.
Čištění vnějších ploch
Venkovní plochy pračky umývejte pouze vodou se saponátem a poté důkladně
vysušte.
K čištění vnějších ploch nepoužívejte metylalkohol, rozpouštědla nebo pod‐
obné prostředky.
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Zásuvku dávkovače pracích prostředků je nutné čistit pravidelně.
1. Pevným tahem vyjměte zásuvku dávkovače pracího prostředku.
2. Vyjměte vložku na aviváž z
prostřední komory.
3. Všechny části omyjte vodou.
4. Zasuňte vložku na aviváž zpět co
nejdále, aby pevně seděla na svém
místě.
5. Očistěte kartáčkem všechny díly
pračky, zejména trysky v horní části
komor.
6. Vložte zásuvku dávkovače pracích
prostředků do kolejniček a zasuňte
ji dozadu.
Prací buben
V bubnu se může usazovat rez z rezavých částic v prací vodě nebo z vodo‐
vodního kohoutku obsahujících železo.
Při čištění bubnu nepoužívejte kyselé odvápňovací prostředky, drsné čisticí
prostředky obsahující chlor, železné nebo ocelové drátěnky.
1. Odstraňte všechny usazeniny rzi v bubnu čisticími prostředky pro nerezo‐
vou ocel.
2. Nechte proběhnout prací program bez prádla, aby se odstranily všechny
zbytky čisticích prostředků.
Čištění a údržba
25
Program: Zvolte program pro bavlnu s maximální teplotou a přidejte asi 1/4
odměrky pracího prostředku.
Těsnění dvířek
Čas od času je nutné zkontrolovat těsnění
dvířek a odstranit případné cizí předměty,
které se do něj mohly zachytit.
Vypouštěcí čerpadlo
Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno pravidelně a zejména, jestliže:
• pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje,
• pračka je během čerpání vody neobvykle hlučná, což je způsobeno předmě‐
ty, jako jsou zavírací špendlíky, mince apod. které blokují čerpadlo.
Postupujte následovně:
1. Spotřebič odpojte od sítě.
2. Jestliže je to nutné, počkejte, až se voda ochladí.
3. Otevřete dvířka čerpadla.
Otevřete dvířka čerpadla.
4. Umístěte pod čerpadlo nádobu na vodu, která vyteče z pračky.
5. Vyjměte nouzovou vypouštěcí hadičku, vložte ji do nádoby a odšroubujte
uzávěr.
26
Čištění a údržba
6. Když voda přestane vytékat, odšroubujte čerpadlo a odstraňte ho. Připrav‐
te si hadřík na utírání vody, která by mohla vytéct při odmontování čerpa‐
dla.
7. Otáčením vyjměte všechny předměty z oběžného kola čerpadla.
8. Nasaďte uzávěr na nouzovou vypouštěcí hadičku a vraťte na původní
místo.
9. Čerpadlo úplně zašroubujte.
10. Zavřete dvířka čerpadla.
UPOZORNĚNÍ
Čištění a údržba
27
Jestliže je pračka v provozu, může být v závislosti na vybraném programu v
čerpadle horká voda. Nikdy nesnímejte kryt čerpadla během pracího cyklu,
vždy čekejte, až pračka skončí cyklus, a je prázdná. Jestliže nasazujete kryt
zpět, ujistěte se, že je bezpečně utažen tak, aby nemohla prosakovat voda a
malé děti ho nemohly odšroubovat.
Čištění filtru přívodní hadice
Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu
než se naplní vodou, zkontrolujte filtr umí‐
stěný ve šroubení přívodní hadice, zda ne‐
ní zanesený.
1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního ko‐
houtku.
3. Vyčistěte filtr v hadici tvrdým kartáč‐
kem.
4. Přívodní hadici našroubujte zpět na vo‐
dovodní kohoutek.
Opatření proti vlivu mrazu
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem mrazu, je třeba provést
určitá opatření:
1. zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici od kohoutu;
2. vložte konec nouzové vypouštěcí hadičky a konec přívodní hadice do nád‐
oby umístěné na podlaze a nechte vytéct vodu z pračky;
3. přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu a nouzovou vypouštěcí ha‐
dičku vraťte po nasazení uzávěru zpět na její místo.
Po provedení těchto úkonů se vypustí veškerá voda z pračky, a tím se zabrání
tvorbě ledu a případnému poškození příslušných částí pračky.
Když budete chtít pračku znovu uvést do provozu, zkontrolujte, jestli je teplota
nad 0 °C.
Nouzové vypouštění
Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji následujícím postupem:
1. vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
2. zavřete vodovodní kohoutek;
3. podle potřeby počkejte, až se voda ochladí;
4. otevřete dvířka;
5. položte na podlahu nádobu a vložte do ní konec nouzové vypouštěcí ha‐
dičky. Sejměte uzávěr hadičky. Voda vyteče sama do nádoby. Když je
nádoba plná, uzávěr opět zašroubujte. Nádobu vylijte. Opakujte postup,
dokud voda vytéká;
6. je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle dříve uvedených pokynů.
7. na vypouštěcí hadičku nasaďte uzávěr a vraťte ji zpět;
8. zašroubujte opět čerpadlo a zavřete dvířka.
28
Co dělat, když...
Co dělat, když...
Některé problémy jsou způsobeny pouze zanedbáním jednoduché údržby ne‐
bo přehlédnutím a můžete je snadno odstranit sami bez volání do servisu. Než
zavoláte do servisního střediska, proveďte nejprve níže uvedené kontroly.
Je možné, že během provozu pračky začne blikat žlutá kontrolka tlačítka 7 ,
na displeji se zobrazí jeden z následujících poplachových kódů a současně
zazní každých 20 vteřin zvukový signál na znamení, že pračka nefunguje:
: problém s přívodem vody
•
: problém s vypouštěním vody
•
: otevřená dvířka
•
: aktivace systému proti vyplavení
•
Po odstranění problému stiskněte tlačítko 7 pro restartování programu. Pokud
potíže přetrvávají i po provedení všech kontrol, obraťte se na místní servisní
středisko.
Problém
Možná příčina/Řešení
Pračka nezačne prát:
Dvířka nejsou zavřená.
• Zavřete dobře dvířka.
Zástrčka není řádně zasunutá do síťové
zásuvky.
• Zasuňte zástrčku do síťové zásuvky.
V zásuvce není proud.
• Zkontrolujte elektrickou instalaci v do‐
mácnosti.
Je spálená hlavní pojistka.
• Vyměňte pojistku.
Nenastavili jste správně volič programu a
nestiskli tlačítko 7 .
• Otočte voličem programu a stiskněte
opět tlačítko 7 .
Zvolili jste odložený start.
• Přejete-li si vyprat prádlo hned, zrušte
odložený start.
Je zapnutá dětská pojistka.
• Vypněte dětskou pojistku.
Pračka se neplní vodou:
Vodovodní kohout je zavřený.
• Otevřete vodovodní kohout.
Přívodní hadice je přiskřípnutá nebo
přehnutá.
• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Filtr v přívodní hadici je zanesený.
• Vyčistěte filtr v přívodní hadici.
Dvířka nejsou správně zavřená.
• Zavřete dobře dvířka.
Pračka napustí vodu a hned ji vypustí:
Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko.
• Viz příslušný odstavec v části "Vypou‐
štění vody".
Co dělat, když...
Problém
29
Možná příčina/Řešení
Hadice je přiskřípnutá nebo přehnutá.
Pračka nevypouští vodu a/nebo ne‐
odstřeďuje:
• Zkontrolujte připojení vypouštěcí hadi‐
ce.
Došlo k ucpání vypouštěcího filtru.
• Vyčistěte vypouštěcí filtr.
Zvolili jste možnost nebo program končí‐
cí s nevypuštěnou vodou v bubnu, nebo
program, u kterého jsou zrušeny všechny
fáze odstřeďování.
• Zvolte program Vypouštění nebo
Odstředění.
Prádlo uvnitř pračky je nerovnoměrně
rozloženo.
• Rozložte znovu prádlo.
Na podlaze je voda:
Bylo použito nadměrné množství anebo
nevhodný prací prostředek (příliš pění).
• Snižte množství pracího prostředku,
nebo použijte jiný.
Zkontrolujte, zda nedochází k únikům vli‐
vem netěsnosti ve spojkách přívodních
hadic. Někdy není snadné únik vody z
hadice zpozorovat, protože voda teče po
hadici; zkontrolujte proto, zda není vlhká.
• Zkontrolujte připojení přívodní hadice.
Vypouštěcí nebo přívodní hadice je po‐
škozená.
• Vyměňte ji za novou.
Nevrátili jste zpět kryt filtru, nebo jste filtr
po vyčištění špatně zašroubovali.
• Nasaďte kryt zpět na filtr, nebo úplně
zašroubujte filtr.
Prádlo není dobře vyprané:
Použili jste málo pracího prostředku ne‐
bo nevhodný prostředek.
• Zvyšte množství pracího prostředku
nebo použijte jiný.
Odolné skvrny nebyly před praním nijak
ošetřeny.
• K odstranění odolných skvrn používej‐
te čisticí prostředky na skvrny.
Nezvolili jste správnou teplotu.
• Zkontrolujte, zda jste zvolili správnou
teplotu.
Nadměrné množství prádla.
• Snižte množství prádla.
30
Co dělat, když...
Problém
Možná příčina/Řešení
Dvířka nejdou otevřít:
Program ještě běží.
• Počkejte na konec pracího cyklu.
Zablokování dvířek není uvolněno.
• Počkejte, až symbol 9.5 zhasne.
V bubnu je voda.
• Pro vypuštění vody zvolte program vy‐
pouštění nebo odstředění.
Pračka vibruje nebo je hlučná:
Nebyly odstraněny přepravní šrouby a
výplň.
• Zkontrolujte správnou instalaci
spotřebiče.
Nožičky nejsou seřízené.
• Zkontrolujte správné vyvážení
spotřebiče vodováhou.
Prádlo uvnitř pračky je nerovnoměrně
rozloženo.
• Rozložte znovu prádlo.
Může to být také tím, že je v pračce příliš
málo prádla.
• Vložte více prádla.
Odstřeďování se spustí později nebo vů‐
bec:
Elektronické zařízení pro detekci nevy‐
váženosti přerušilo odstřeďování, proto‐
že prádlo není v bubnu rovnoměrně roz‐
loženo. Otáčením bubnu v opačném
směru se systém snaží o lepší rozložení
prádla. Může se o to pokusit několikrát,
než zmizí nerovnováha a může se do‐
končit normální odstředění. V případě, že
ani po uplynutí několika minut není prá‐
dlo rovnoměrně rozloženo v bubnu, prač‐
ka prádlo neodstředí.
• Možná je v pračce málo prádla. Zkuste
přidat další prádlo, prádlo rukou rov‐
noměrně rozložte a zvolte program
odstředění.
Pračka vydává zvláštní zvuk:
Pračka je vybavena typem motoru, který
vydává ve srovnání s tradičními motory
nezvyklý zvuk. Nový motor zajišťuje
měkčí začátek a rovnoměrnější rozděle‐
ní prádla v bubnu při odstředění i zvýše‐
nou stabilitu pračky.
V bubnu není vidět žádná voda:
Spotřebiče s moderní technologií fungují
velmi úsporně s menší spotřebou vody
při zachování stejné účinnosti.
Na displeji se zobrazí poplachový kód
:
Byl aktivován systém proti vyplavení.
• Odpojte pračku a obraťte se na servis‐
ní středisko
Technické údaje
31
Pokud problém nemůžete určit nebo
vyřešit, obraťte se prosím na naše servisní
středisko. Dříve než budete telefonovat do
servisu, poznamenejte si model, sériové
číslo a datum zakoupení pračky; servisní
středisko se na tyto údaje bude dotazovat.
Technické údaje
Rozměry
Šířka
Výška
Hloubka
60 cm
85 cm
63 cm
Připojení k elektrické síti
Napětí - celkový výkon pojistka
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na
typovém štítku na vnitřním okraji dvířek spotřebiče.
Tlak přívodu vody
Minimální
Maximální
0,05 MPa
0,8 MPa
Maximální množství prádla Bavlna
8 kg
Otáčky odstřeďování
1 400 ot./min
Maximální
Údaje o spotřebě
Program
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba vo‐
dy
(v litrech)
Bílá bavlna 95°
2.5
62
Bavlna 60°
1.7
63
1)
1.20
57
Bavlna 40°
0.97
62
Syntetika 40°
0.55
51
Jemné 40°
0.54
67
Vlna/Ruční praní 30°
0.3
64
Bavlna ÚSPORNÝ 60°
Délka programu
(v minutách)
Délku programů můžete
vidět na displeji ovládací‐
ho panelu.
1) " Bavlna Úsporný " při 60 °C s náplní 8 kg je výchozím programem pro údaje energetického
štítku podle norem EHS 92/75.
32
Instalace
Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, protože se mo‐
hou lišit podle množství a druhu prádla, teploty přiváděné vody a teploty
prostředí.
Pokyny k instalaci
Instalace
Vybalení
Před použitím spotřebiče je nutné odstranit všechny přepravní šrouby, výplně
a obaly.
Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní prvky, abyste je mohli
použít při případné další dopravě spotřebiče.
1. Po úplném odstranění obalů položte
pračku opatrně na zadní stranu,
abyste mohli odstranit polystyréno‐
vý podstavec ze spodní části
spotřebiče.
2. Vyjměte elektrický napájecí kabel a
vypouštěcí hadici z držáků na zadní
straně pračky.
Instalace
3. Přiloženým klíčem vyšroubujte tyto
tři šrouby.
4. Vytáhněte příslušné plastové roz‐
pěrky.
5. Otevřete dvířka, vytáhněte přívodní
hadici z bubnu a odstraňte polysty‐
rénový blok, usazený na těsnění
dvířek.
33
34
Instalace
6. Do menšího horního otvoru a dvou
větších otvorů vložte odpovídající
plastové krytky, které jsou přiložené
v sáčku s návodem k použití.
7. Připojte přívodní hadici podle popi‐
su v odstavci "Přívod vody".
Umístění a vyrovnání
Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem
spotřebiče není znemožněno koberci, ro‐
hožemi apod.
Před instalací na malé dlaždice položte gu‐
movou podložku.
Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti
podlahy podkládáním pračky kartónem,
dřevem a podobnými materiály.
Jestliže je nutné postavit spotřebič vedle
plynového sporáku nebo kamen na uhlí,
musí být mezi oběma spotřebiči izolační
panel pokrytý hliníkovou folií na straně
směrem ke sporáku nebo kamnům.
Pračka se nesmí instalovat v místnostech, kde teplota může klesnou pod bod
mrazu 0°C.
Přívodní ani vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucené.
Uvědomte si prosím, že spotřebič musí být po instalaci dobře přístupný pro
technika v případě závady.
Pečlivě spotřebič vyrovnejte povolením nebo utažením regulovatelných noži‐
ček. Nikdy nevyrovnávejte případné nerovnosti podlahy podkládáním kartónu,
dřeva nebo podobných materiálů pod spotřebič.
Přívod vody
Přívodní hadice se dodává spolu se zařízením a najdete ji v bubnu pračky.
Tento spotřebič musí být připojen k přívodu studené vody.
Pro přívod vody nepoužívejte hadice z předchozího spotřebiče.
Instalace
1. Otevřete dvířka a vytáhněte přívod‐
ní hadici.
2. Zapojte hadici k pračce s použitím
úhlového spoje.
Neumisťujte přívodní hadici směrem
dolů. Zahněte hadici doleva nebo do‐
prava podle polohy vodovodního ko‐
houtku.
3. Nasaďte správně hadici utažením
pojistné matice. Po umístění přívod‐
ní hadice se ujistěte, že jste dotáhli
matici, aby neunikala voda.
4. Přívodní hadici připojte ke kohoutku
s 3/4" závitem. Vždy použijte hadici
dodávanou s pračkou.
Přívodní hadici nelze nastavovat. Jes‐
tliže je příliš krátká a nechcete přemístit
kohoutek, musíte koupit novou delší
hadici, která je speciálně určená pro
tento účel.
Instalace musí být provedena v souladu
s místním vodárenským podnikem a
požadavky stavebních předpisů. Infor‐
mace o připojení k elektrické síti jsou
uvedeny na typovém štítku na vnitřním
okraji dveří spotřebiče a v části Tech‐
nické údaje".
35
36
Instalace
Bezpečnostní zařízení k zastavení úniku vody
Přívodní hadice se dodává s bezpečnost‐
ním zařízením k zastavení úniku vody, kte‐
ré chrání před škodami způsobenými úni‐
kem vody z hadice, jež může být způsobe‐
no jejím přirozeným stárnutím. Tato poru‐
cha je signalizována červeným polem v
okně "A" . Zjistíte-li tuto poruchu, zavřete
přívod vody a zavolejte do servisního
střediska se žádostí o výměnu hadice.
Vypouštění vody
Konec vypouštěcí hadice můžete umístit třemi různými způsoby:
1. Zaháknutím umělohmotného kolena dodávaného s pračkou za okraj umy‐
vadla.
Důležité je, aby koleno se zahnutou částí hadice nemohlo při vypouštění
sklouznout z umyvadla.
Upevněte ho proto šňůrkou ke ko‐
houtku nebo k háčku na zdi.
2. Odbočkou v odpadu umyvadla. Tato
odbočka se musí nacházet nad si‐
fonem tak, aby byl oblouk hadice
vzdálený minimálně 60 cm od pod‐
lahy.
3. Do odpadního potrubí, které se na‐
chází ve výšce minimálně 60 cm a
maximálně 90 cm od podlahy.
Konec vypouštěcí hadice musí být stále
větraný, tj. vnitřní průměr odpadního
potrubí musí byt širší než vnější průměr
vypouštěcí hadice.
Vypouštěcí hadice nesmí být nikde zkroucená.
Připojení k elektrické síti
37
Je-li to nutné, můžete vypouštěcí hadici prodloužit na maximálně 4 metry.
Přídavnou vypouštěcí hadici a spojovací díl můžete zakoupit v místním se‐
rvisním středisku.
Připojení k elektrické síti
Informace o připojení k elektrické síti jsou uvedeny na typovém štítku na
vnitřním okraji dvířek pračky.
Ověřte si, ze váš domácí elektrický rozvod unese maximální požadované za‐
tížení i případné další současně zapnuté domácí elektrospotřebiče.
UPOZORNĚNÍ
Pračku zapojte na zásuvku s uzemněním.
UPOZORNĚNÍ
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné poškození zdraví a za škody
na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
UPOZORNĚNÍ
Přívodní kabel musí být po instalaci spotřebiče snadno přístupný.
UPOZORNĚNÍ
Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní kabel, musí výměnu provést naše se‐
rvisní středisko.
Poznámky k ochraně životního prostředí
Symbol
na výrobku nebo jeho balení udává, že tento výrobek nepatří do
domácího odpadu. Je nutné odvézt ho do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto
výrobku pomůžete zabránit negativním důsledkům pro životní prostředí a
lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto
výrobku. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u
příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v
obchodě, kde jste výrobek zakoupili.
38
Obalové materiály
Materiály označené symbolem
jsou recyklovatelné.
>PE <=polyethylene
>PS <=polystyrene
>PP <=polypropylen
Tyto materiály je nutné vhodit do příslušných sběrných kontejnerů, aby mohlo
dojít k jejich druhotnému využití.
Ekologické rady
Chcete-li ušetřit vodu i energii a přispět k ochraně životního prostředí, dopo‐
ručujeme řídit se následujícími radami:
• Normálně zašpiněné prádlo můžete prát bez předpírky, ušetříte prací
prostředek, vodu i čas (a ochráníte tak i životní prostředí).
• Praní je úspornější při plné náplni prádla.
• Vhodným předběžným ošetřením můžete před praním odstranit skvrny a
zašpiněná místa; prádlo pak můžete vyprat při nižší teplotě.
• Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody, množství praného prádla a
stupně zašpinění.
39
www.electrolux.com
132954720 - 00 -162009
www.aeg-electrolux.cz
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement