AEG | AL87680F | User manual | Aeg AL87680F Brugermanual

Aeg AL87680F Brugermanual
AL 87680 F
DA Brugsanvisning
NO Bruksanvisning
2
29
2
www.aeg.com
INDHOLDSFORTEGNELSE
1. OM SIKKERHED........................................................................................................ 3
2. SIKKERHEDSANVISNINGER.................................................................................... 4
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET............................................................... 5
4. BETJENINGSPANEL................................................................................................. 6
5. PROGRAMTABEL......................................................................................................9
6. WOOLMARK-CERTIFIKAT......................................................................................13
7. FORBRUGSVÆRDIER..............................................................................................13
8. TILVALG................................................................................................................... 14
9. INDSTILLINGER.......................................................................................................15
10. FØR FØRSTE ANVENDELSE............................................................................... 16
11. DAGLIG BRUG...................................................................................................... 16
12. RÅD OG TIP...........................................................................................................19
13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING..............................................................20
14. FEJLFINDING........................................................................................................24
15. NØDÅBNING AF LUGE....................................................................................... 27
16. TEKNISKE DATA................................................................................................... 27
FOR PERFEKTE RESULTATER
Tak fordi du valgte dette produkt fra AEG. Vi har skabt det, så du kan nyde en
uovertruffen funktionsevne i mange år med nyskabende teknologi, der gør livet
lettere – funktioner, som du ikke finder i almindelige apparater. Brug et par
minutter på at læse mere – så du kan få det bedste ud af det.
Besøg vores websted for at:
Få rådgivning, brochurer, fejlfinding, serviceinformation:
www.aeg.com
Registrere dit produkt for bedre service:
www.registeraeg.com
Købe tilbehør, forbrugsvarer og originale reservedele til dit apparat:
www.aeg.com/shop
KUNDEPLEJE OG SERVICE
Brug altid originale reservedele.
Sørg for at have følgende data tilgængelig, når du kontakter vores autoriserede
servicecenter: Model, PNC, serienummer.
Du finder oplysningerne på apparatets typeskilt.
Advarsel/Forsigtig-Sikkerhedsanvisninger
Generelle oplysninger og gode råd
Miljøoplysninger
Ret til ændringer uden varsel forbeholdes.
DANSK
1.
3
OM SIKKERHED
Læs brugsanvisningen grundigt, før apparatet installeres
og tages i brug. Producenten kan ikke drages til ansvar,
hvis apparatet installeres forkert og anvendelsen
forårsager skade. Opbevar altid brugsanvisningen
sammen med apparatet til eventuel fremtidig brug.
1.1 Sikkerhed for børn og andre udsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Apparatet kan bruges af børn fra 8 år og opefter samt
af personer med nedsat fysisk, sensorisk eller psykisk
funktionsevne, eller som mangler den nødvendige
erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er
blevet instrueret i at bruge apparatet på en sikker
måde samt forstår de medfølgende farer.
Børn må ikke lege med apparatet.
Opbevar al emballage utilgængeligt for børn.
Opbevar alle opvaskemidler utilgængeligt for børn.
Lad ikke børn og husdyr komme tæt på apparatet,
mens lugen er åben.
Hvis apparatet har en børnesikring, anbefales det, at
du aktiverer den.
Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn
uden overvågning.
1.2 Generelt om sikkerhed
•
•
•
•
•
•
Apparatets specifikationer må ikke ændres.
Overhold det maksimale 8 kg genstande, der kan
ilægges (se kapitlet “Programtabel”).
Vandtrykket (minimum og maksimum) skal være
mellem 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
Ventilationsåbningerne i bunden (hvis relevant) må
ikke tildækkes af et gulvtæppe.
Apparatet skal sluttes til vandledningsnettet ved hjælp
af de nye medfølgende slangesæt. Gamle slangesæt
må ikke genbruges.
Hvis netledningen er beskadiget, skal den af
sikkerhedsgrunde udskiftes af producenten, et
4
www.aeg.com
•
•
•
autoriseret servicecenter eller en tekniker med
tilsvarende kvalifikationer.
Sluk for apparatet, og tag stikket ud af kontakten
inden vedligeholdelse.
Undlad at bruge højtryksrenser eller damp til at
rengøre apparatet.
Rengør apparatet med en fugtig, blød klud. Brug kun
et neutralt rengøringsmiddel. Brug ikke slibende
midler, skuresvampe, opløsningsmidler eller
metalgenstande.
2. SIKKERHEDSANVISNINGER
2.1 Installation
• Fjern al emballagen og
transportboltene.
• Behold transportboltene. Når du
flytter apparatet igen, skal du blokere
tromlen.
• Vær altid forsigtig, når du flytter
apparatet, da det er tungt. Brug altid
sikkerhedshandsker.
• Undlad at installere eller bruge et
beskadiget apparat.
• Følg installationsvejledningen, der
følger med apparatet.
• Undlad at installere eller bruge
apparatet, når temperaturen er
mindre end 0 °C, eller steder, hvor
det udsættes for vejrlig.
• Sørg for, at gulvet, hvor apparatet skal
stå, er plant, stabilt, varmefast og
rent.
• Installér ikke apparatet på et sted,
hvor apparatets luge ikke kan åbnes
helt.
• Sørg for, at der er luftcirkulation
mellem apparatet og gulvet.
• Juster benene for at få det
nødvendige mellemrum mellem
apparatet og et evt. tæppe.
2.2 Tilslutning, el
• Apparatet skal tilsluttes strøm m/jord,
jvf. Stærkstrømsreglementet.
• Brug altid en korrekt monteret lovlig
stikkontakt.
• Sørg for, at de elektriske data på
typeskiltet svarer til strømforsyningen.
•
•
•
•
•
•
•
Hvis det ikke er tilfældet, skal du
kontakte en elektriker.
Brug ikke multistik-adaptere og
forlængerledninger.
Pas på, du ikke beskadiger vægstikket
og ledningen. Hvis der bliver behov
for at udskifte netledningen, skal det
udføres af vores autoriserede
servicecenter.
Sæt først netstikket i stikkontakten
ved installationens afslutning. Sørg
for, at der er adgang til elstikket efter
installationen.
Undgå at berøre netledningen eller
netstikket, hvis du har våde hænder.
Undgå at slukke for maskinen ved at
trække i ledningen. Tag altid selve
netstikket ud af kontakten.
Kun for Storbritannien og Irland:
Apparatet har et 13 amp netstik. Hvis
sikringen i netstikket skal udskiftes,
skal du bruge en sikring på 13 amp
ASTA (BS 1362).
Apparatet er i overensstemmelse med
EU-direktiverne.
2.3 Tilslutning, vand
• Pas på du ikke beskadiger
vandslangerne.
• Inden du tilslutter apparatet til nye rør
eller rør, som ikke har været i brug i
lang tid, skal du lade vandet løbe,
indtil det bliver klart.
• Kontrollér, at der ikke er nogen
utætheder, første gang du bruger
apparatet.
DANSK
2.4 Brug
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk stød, brand,
forbrændinger eller skade
på apparatet.
• Brug kun apparatet i et
husholdningsmiljø.
• Følg sikkerhedsanvisningen på
vaskemidlets emballage.
• Undlad at bruge brændbare
produkter eller ting, der er fugtet
med brændbare produkter, i
apparatet eller i nærheden af eller på
dette.
• Sørg for at fjerne alle metalgenstande
fra vasketøjet.
• Undlad at sætte en beholder til
indsamling af evt. vandlækage under
apparatet. Kontakt det autoriserede
servicenter for at sikre, hvilket
tilbehør, der kan bruges.
• Rør ikke ved lugeglasset, mens et
program er i gang. Glasset kan være
varmt.
2.5 Bortskaffelse
ADVARSEL!
Risiko for personskade eller
kvælning.
• Tag stikket ud af kontakten.
• Klip elledningen af, og kassér den.
• Fjern lågens lås, så børn og kæledyr
ikke kan blive lukket inde i apparatet.
3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET
3.1 Overblik over apparat
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Bordplade
Beholder til vaskemiddel
Betjeningspanel
Lugehåndtag
Mærkeplade
Ben til justering af apparatet
5
6
7
3.2 Sådan aktiveres
børnesikringen
Denne anordning forhindrer, at børn
eller dyr kan smække sig inde i tromlen.
Drej anordningen med uret, indtil rillen
er vandret.
Du kan ikke lukke lugen.
For at lukke lugen skal du dreje
anordningen mod uret, indtil rillen er
lodret.
5
6
www.aeg.com
3.3 Flersprogede mærker og
knap
3.4 Fastgørelsespladesæt
(4055171146)
For at installere det flersprogede mærke
og knappen skal du følge anvisningerne i
installationsbrochuren, der fulgte med
det relevante kit.
Fås hos den autoriserede forhandler.
Hvis du installerer apparatet over
gulvniveau, skal du fastgøre apparatet på
fastgørelsespladerne.
Læs omhyggeligt de anvisninger, der
følger med sættet.
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Beskrivelse af betjeningspanel
1
2
3
ECO
10
1 Automatisk slukning knap
2 Programvælger
3 Display
4 Start/pause knap
5 Senere start knap
6 Spar tid knap
9
8
7
6
5
4
7 Ekstra skylning knap
8 Pletfjerning/Forvask knap
9 Centrifugering knap
10 Temperatur knap
DANSK
4.2 Display
A
B
C
D
L
E
K
F
G
J
H
I
Displayet viser:
Det indstillede programs temperatur
A
Koldt vand
Centrifugeringshastighed for det indstillede program
B
Intet centrifugeringssymbol1)
Symbolet Skyllestop
1) Kun tilgængeligt for programmet CENTRIFUGERING/TØMNING.
Symboler for faserne
Når et program er indstillet, tænder alle symbolerne for faserne, der er relateret til
programmet.
Når programmet starter, blinker kun symbolet for den igangværende fase.
Når programmet er færdigt, lyser symbolet for den sidste fase.
C
Forvask-fase
Vaskefase
Skyllefase
Centrifugeringsfase
D
Dampsymbolet tændes, når du indstiller et dampprogram.
E
Symbolet for overdosering af vaskemiddel tændes ved afslutningen
på en cyklus, når apparatet detekterer for meget vaskemiddel.
7
8
www.aeg.com
Du kan ikke åbne lugen, når symbolet er tændt. Du kan først åbne
lugen, når symbolet er slukket.
F
Hvis programmet er afsluttet, men symbolet forbliver tændt:
• Funktionen 'Skyllestop' er slået til.
• Der står vand i tromlen.
Symbolet for udskudt start tændes, når du indstiller funktion for udskudt start.
G
Programtid
Når programmet starter, tæller programtiden ned i trin af 1 minut.
Udskudt start
Når du trykker på knappen for udskudt start, viser displayet den udskudte starttid
Alarmkoder
Hvis apparatet har en funktionsfejl, viser displayet alarmkoder. Se under 'Fejlfinding'.
H
Displayet viser denne meddelelse i nogle sekunder, når:
• Du ikke kan indstille en funktion med vaskeprogrammet
• Du prøver at ændre vaskeprogrammet, mens det er i gang
Når programmet er afsluttet.
Børnesikringssymbolet tændes, når denne anordning aktiveres.
I
Grafiske bjælker
Den tomme indikatorbjælke vises kun, hvis den relaterede funktion
er tilgængelig for det indstillede program.
Indikatorbjælken udfyldes alt efter de indstillede funktioner.
Hvis du foretager et forkert valg, indikerer meddelelsen Err, at du ikke
kan foretage valget.
Symbolet Tid tændes, når du indstiller en af programvarighederne.
J
Forkortet tid
Ekstra kort
DANSK
9
Symbolet Ekstra skyl tændes, når denne funktion er aktiveret.
K
Værdien viser det samlede antal skylninger.
Indikatorbjælken fyldes helt ud, når du indstiller den til det maksimale antal skylninger.
Symbolet Pletfjerner tændes, når du aktiverer funktionen.
Symbolet Forvask tændes, når denne funktion er aktiveret.
L
Indikatorbjælken er ikke helt udfyldt, når du kun indstiller en af disse
funktioner.
Indikatorbjælken er helt udfyldt, når du indstiller to funktioner.
5. PROGRAMTABEL
Program
Temperaturområde
Maksimal
fyldning
Maks. centrifugeringshastighed
Beskrivelse af programmet
(Arten af vasketøj og graden af snavs)
8 kg
1600 o/m
Hvid og kulørt bomuld. Normalt og let snavset.
8 kg
Hvidt og kulørt bomuld. Normalt og let snavset.
Programmet fjerner hele centrifugeringsfasen for at
udføre et stille program. Programmet standser,
mens vandet er i karret.
4 kg
1200 o/m
Syntetiske eller blandede ting. Normalt snavset.
4 kg
800 o/m
Syntetiske genstande, der skal vaskes mildt. Normalt og let snavset.
4 kg
1200 o/m
Sarte tekstiler som akryl, viskose, polyester. Normalt snavset.
Tørreprogrammer
Koge-/Kulørt
95°C - koldt
Ekstra Stille
95°C - koldt
Syntetiske stoffer
60° C - koldt
Strygelet1)
60° C - koldt
Finvask
40° C - koldt
10
www.aeg.com
Program
Temperaturområde
Uld/silke
40° C - koldt
Tæpper
60°C - 30° C
Antiallergi
60° C
Centr./Tømning3)
Skylning 4)
Maksimal
fyldning
Maks. centrifugeringshastighed
Beskrivelse af programmet
(Arten af vasketøj og graden af snavs)
2 kg
1200 o/m
Uld, der kan vaskes i maskine, uld til håndvask
og sarte stoffer med symbolet for «håndvask».2)
3 kg
800 o/m
Specialprogram til et enkelt syntetisk tæppe, vattæppe, sengetæppe osv.
8 kg
1600
Hvid bomuld. Dette program fjerner mikroorganismer pga. vask ved 60°C og tilføjer også en skylning. På den måde bliver vasken bedre.
8 kg
1600 o/m
Til at centrifugere vasketøjet og tømme vandet ud
af tromlen. Alle stoffer.
8 kg
1600 o/m
Til at skylle og centrifugere vasketøjet. Alle stoffer.
8 kg
1200 o/m
Ting i denim og jersey.. Også ting med mørke
farver.
3 kg
1200 o/m
Bomuldsgenstande og syntetiske genstande
med let snavs, eller som kun er blevet brugt én
gang.
3 kg
1200 o/m
Blandede stoffer (bomuldsgenstande og syntetiske genstande).5)
8 kg
1600 o/m
Hvidt og farveægte bomuld. Normalt snavset. Energiforbruget nedsættes, og vaskeprogrammets
varighed forlænges.
Koldt
Jeans
60° - koldt
20 min.-3Kg
40°C - 30°C
Super Eco
Koldt
Bomuld Øko6)
60°C - 40° C
DANSK
Program
Temperaturområde
Maksimal
fyldning
Maks. centrifugeringshastighed
11
Beskrivelse af programmet
(Arten af vasketøj og graden af snavs)
Dampprogrammer7)
Der kan bruges damp til vasketøj, der er tørret, vasket eller gået med én gang. Disse
programmer kan mindske folder og lugte og få dit vasketøj til at føles mere blødt.
Brug ikke vaskemiddel. Fjern om muligt pletter ved at vaske eller anvende lokal pletfjerner.
Dampprogrammer har ingen hygiejnefunktion.
Indstil ikke et dampprogram til denne type stoffer:
• Stoffer, hvor vaskemærket ikke udtrykkeligt angiver, at det egner sig til tørring i tørretumbler.
• Alle stoffer med dele af plastik, metal, træ eller lignende.
1.5 kg
Dampprogram til bomuldsgenstande og syntetiske genstande. Dette program fjerner lugte fra
vasketøjet.8)
1.5 kg
Dampprogram til syntetiske stoffer. Dette program hjælper med at fjerne vasketøjets folder.
Opfrisk
40° C
Krøludglatning
40° C
1) For at reducere folder i vasketøjet regulerer denne cyklus vandtemperaturen og udfører en mild vaskog centrifugeringsfase. Apparatet foretager ekstra skylninger.
2) Under denne cyklus roterer tromlen langsomt for at sikre en mild vask. Det ligner måske, at tromlen
ikke roterer eller ikke roterer korrekt. Anse dette for at være en normal drift af apparatet.
3) Vælg centrifugeringshastighed. Kontroller, at det passer til vasketøjet. Hvis du indstiller funktionen
"Ingen centifugering", er kun tømningsfasen tilgængelig.
4) Tryk på knappen Ekstra skylning for at tilføje skylninger. Med lav centrifugeringshastighed foretager
apparatet skånsomme skylninger og en kort centrifugering.
5) Dette program er til daglig brug og har det laveste energi- og vandforbrug, mens de gode vaskeresultater bevares.
6) Standardprogrammer for energimærkeforbrugsværdier. Ifølge bestemmelsen 1061/2010 er disse
programmer hhv. "Standard 60°C-bomuldsprogrammet" og "Standard 40°C-bomuldsprogrammet". De
er de mest effektive programmer, når det drejer sig om kombineret energi- og vandforbrug, til vask af
normalt snavset bomuldstøj.
Vaskefasens vandtemperatur kan variere fra den temperatur, der er angivet for det indstillede program.
7) Hvis du indstiller et dampprogram med tørt vasketøj, kan vasketøjet ved programslut føles fugtigt. Det
er bedst at udsætte genstandene for frisk luft i ca. 10 minutter for at lade fugten tørre. Fjern vasketøjet
fra tromlen, umiddelbart efter programmet er afsluttet. Efter et dampprogram kan det stadig være
nødvendigt at stryge tøjet!
8) Dampen fjerner ikke lugt fra dyr.
12
www.aeg.com
Programfunktionernes forenelighed
Program
Koge-/Kulørt
PletfEkstra
3) Senere
jerning/
2)Spar tid
start
skylning
Forvask 1)
■
■
Ekstra Stille
Syntetiske stoffer
Strygelet
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Finvask
Uld/silke
■
■
■
Tæpper
Antiallergi
Centr./Tømning5)
Skylning
■
■
■
Super Eco
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
■
■
■
■
■
■
■
Jeans
20 min.-3Kg
■
■
■
■
■
DANSK
Program
Bomuld Øko
13
PletfEkstra
3) Senere
jerning/
2)Spar tid
start
skylning
Forvask 1)
■
■
■
■
■ 6)
■
1) Hvis du bruger flydende vaskemiddel, skal du indstille et program uden forvask. Pletfjerningstilvalget
kan kun tilvælges ved temperaturer på mindst 40 °C.
2) Med lav centrifugeringshastighed foretager apparatet skånsomme skylninger og en kort centrifugering.
3) Hvis du indstiller en kortere varighed, anbefaler vi, at du mindsker mængden af vasketøj. Det er muligt
at fylde apparatet helt op, men vaskeresultaterne reduceres dog.
4) Kun forvask-funktionen er tilgængelig.
5) Vælg centrifugeringshastighed. Kontroller, at det passer til vasketøjet. Hvis du indstiller funktionen
"Ingen centifugering", er kun tømningsfasen tilgængelig.
6) Med disse programmer kan du kun indstille den kortere varighed.
6. WOOLMARK-CERTIFIKAT
mærket som "håndvask", såfremt tøjet
vaskes i henhold til instruktionerne på
vaskemærket samt anvisningerne fra
producenten af denne vaskemaskine
M1144
Uldvasken i denne maskine er testet og
godkendt af virksomheden Woolmark til
vask af tøj, der indeholder uld og er
I UK, Irland, Hong Kong og Indien er
Woolmark-symbolet et
certificeringsvaremærke.
7. FORBRUGSVÆRDIER
Dataene i denne tabel er omtrentlige. Forskellige årsager kan ændre dataene: mængden og typen af vasketøj, vandet og den omgivende temperatur.
Ved programstart viser displayet varigheden af programmet for den
maksimale fyldning. I løbet af vasken beregnes programvarigheden automatisk og kan reduceres mærkbart, hvis mængden af vasketøj er
mindre end den maksimale kapacitet (fx bomuld 60°C, maks. fyldning 8
kg, programmets varighed er over 2 timer; reel fyldning 1 kg, programmets varighed når ikke 1 time). Når maskinen beregner den reelle programvarighed, blinker der en prik i displayet.
14
www.aeg.com
Programmer
Mængde
(kg)
Energiforbrug (kWh)
Vandforbrug (liter)
Omtrentlig
programvarighed
(minutter)
Resterende
fugt (%) 1)
Koge-/Kulørt 60 °C
8
1.5
66
179
44
Koge-/Kulørt 40 °C
8
0.9
66
175
44
Syntetiske stoffer 40
°C
4
0.6
48
110
35
Finvask 40 °C
4
0.7
58
91
35
Uld/silke 30 °C
2
0.35
57
60
30
Standard bomuldsprogrammer
Standard 60 °C bomuld
8
0.89
55
225
44
Standard 60 °C bomuld
4
0.74
40
190
44
Standard 40 °C bomuld
4
0.49
40
179
44
1) Ved slutningen af centrifugeringsfasen.
Slukket funktion (W)
Tændt funktion (W)
0,05
0,05
Informationen i ovenstående tabel er i overensstemmelse med direktiv 1015/2010 til gennemførelse af Europa-Kommissionens forordning 2009/125/EU.
8. TILVALG
8.1 Start/pause
Tryk på knappen Start/pause for at starte
eller afbryde et program.
8.2 Senere start
Med denne funktion kan du udskyde
starten af et program fra 30 minutter til
20 timer.
Displayet viser den tilhørende lampe.
8.3 Spar tid
Med dette tilvalg kan du mindske
programmets varighed.
• Tryk én gang for at indstille "Forkortet
varighed" for ting med moderat
snavs.
• Tryk to gange for at indstille "Ekstra,
Kvik" for ting, der næsten ikke er
snavset.
Visse programmer kan kun
bruge et af de to tilvalg.
8.4 Ekstra skylning
Med dette tilvalg kan du tilføje nogle
skylninger til et vaskeprogram.
Brug dette tilvalg af hensyn til personer,
der er allergiske over for vaskemiddel, og
i områder med blødt vand.
Den tilhørende lampe tændes.
DANSK
15
8.5 Pletfjerning/Forvask
8.6 Centrifugering
Tryk på denne knap for at tilføje
pletfjerner- og/eller en forvask-fase til et
program.
Tryk på denne knap for at:
• Mindske den maksimale hastighed for
programmets centrifugeringsfase.
Tryk gentagne gange på knappen for at
aktivere et eller to tilvalg. Det relaterede
symbol og indikatorbjælken vises på
displayet.
Displayet viser kun de
centrifugeringshastigheder,
som er tilgængelige med
det indstillede program.
• Deaktiver centrifugeringsfasen.
• Tænd for funktionen Skyllestop.
Indstil denne funktion for at forhindre,
at stoffet bliver krøllet. Apparatet
tømmer ikke vandet ud, når
programmet er afsluttet.
• Plettet tøj: Brug dette tilvalg til
vasketøj med pletter, der er svære at
få af.
Når du indstiller dette tilvalg, skal du
komme pletfjerner i rummet .
Tilvalget øger programmets varighed.
Dette tilvalg kan kun
tilvælges ved
temperaturer på mindst
40° C.
• Forvask: Brug dette tilvalg til at tilføje
en forvask-fase inden vaskefasen.
Vi anbefaler, at du bruger dette
tilvalg, når du har meget snavset
vasketøj.
8.7 Temperatur
Tryk på denne knap for at ændre
standardtemperaturen. Når displayet
viser
og
ikke vandet.
, opvarmer apparatet
Indstillingen af dette
tilvalg øger programmets
varighed.
9. INDSTILLINGER
9.1 Akustiske signaler
Lydsignalerne høres, når:
• Du aktiverer apparatet.
• Du deaktiverer apparatet.
• Du trykker på knapperne.
• Programmet er færdigt.
• Der er en funktionsfejl i apparatet.
For at deaktivere/aktivere
lydsignalerne, skal du trykke på Stain/
Prewash og Extra Rinse samtidigt i 6
sekunder.
Hvis du deaktiverer
lydsignalerne, fortsætter de
med at blive udsendt, når
der er en funktionsfejl i
apparatet.
9.2 Børnesikring
Med denne funktion kan du forhindre, at
børn leger med kontrolpanelet.
• For at aktivere/deaktivere dette
tilvalg skal du trykke på Temp. og
Spin samtidigt, indtil lampen
tænder/slukker.
Du kan aktivere dette tilvalg:
• Efter du trykker på Start/pause :
tilvalgene og programknappen er låst.
• Før du trykker på Start/pause: kan
apparatet ikke starte.
9.3 Permanent ekstra skylning
Med denne funktion får du permanent
en ekstra skylning, når du indstiller et nyt
program.
• For at aktivere/deaktivere dette
tilvalg skal du trykke på Time Save og
Delay Start samtidigt, indtil lampen
Ekstra skylning tænder/slukker.
16
www.aeg.com
10. FØR FØRSTE ANVENDELSE
1. Kom 2 liter vand i
vaskemiddelrummet til vaskefasen.
Dette aktiverer afløbssystemet.
2. Kom lidt vaskemiddel i rummet for
vaskefasen.
3. Indstil og start et program til bomuld
ved den højeste temperatur uden
vasketøj.
Dette fjerner alt eventuelt snavs fra
tromle og kar.
11. DAGLIG BRUG
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
11.3 Påfyldning af vaske- og
plejemidler
11.1 Aktivering af apparatet
1. Åbn vandhanen.
2. Sæt stikket i stikkontakten.
3. Tryk på knappen Automatisk slukning
for at tænde for apparatet.
Der udsendes en kort tone.
11.2 Ilægning af vasketøjet
1. Åbn lugen
2. Kom vasketøjet i tromlen, ét ting ad
gangen.
3. Ryst tøjet, inden du lægger det i
apparatet.
Sørg for ikke at lægge for meget
vasketøj i tromlen.
4. Luk lugen.
Rum til forvaskfase og
iblødlægning.
Rum til vaskefasen.
Rum til flydende tilsætningsmidler
(skyllemiddel, stivelse).
Maks. niveau af mængde flydende
tilsætningsmidler.
Rum til pletfjerner.
Klap til pulver eller flydende
vaskemiddel.
Følg altid de anvisninger, du
finder på
vaskemiddelprodukternes
emballage.
PAS PÅ!
Sørg for, at der ikke sidder tøj i klemme
mellem lugebælgen og lugen. Der er
risiko for vandlækage og at tøjet bliver
ødelagt.
11.4 Kontroller klappens
position
1. Træk beholderen til vaskemiddel så
langt ud, den kan komme.
2. Tryk grebet ned for at fjerne
beholderen.
DANSK
1
2
3. Drej klappen op for at bruge
pulvervaskemiddel.
A
17
Når klappen er i positionen
NED:
• Brug hverken
geleagtige eller
tyktflydende
vaskemidler.
• Hæld ikke mere
flydende vaskemiddel
i end grænsen på
klappen.
• Indstil ikke
forvaskfasen.
• Indstil ikke den
udskudte startfunktion.
5. Afmål vaskemiddel og skyllemiddel.
6. Luk omhyggeligt beholderen til
vaskemiddel.
Sørg for, at klappen ikke forårsager en
blokering, når du lukker skuffen.
11.5 Indstilling af program
4. Drej klappen ned for at bruge
flydende vaskemiddel.
B
1. Drej programvælgeren. Den
tilsvarende programlampe tændes.
Kontrollampen for knappen Start/pause
blinker rødt.
Displayet viser standardtemperaturen,
centrifugeringshastigheden og de
tomme indikatorbjælker for de
tilgængelige funktioner.
2. Tryk på de relaterede knapper for at
ændre temperaturen og/eller
centrifugeringshastigheden.
3. Vælg de tilgængelige funktioner.
11.6 Start af et program uden
udskudt start
Tryk på knappen Start/pause for at starte
programmet.
Den relevante lampe holder op med at
blinke og forbliver tændt.
På displayet begynder lampen for
driftsfasen at blinke.
Programmet starter, lugen låses.
Displayet viser lampen
.
Udtømningspumpen kan
køre i en kort periode, når
apparatet fyldes med vand.
18
www.aeg.com
11.7 Start af et program med
udskudt start
1. Tryk gentagne gange på knappen
Senere start, indtil displayet viser
antallet af udskudte minutter eller
timer.
Den tilhørende lampe tændes.
2. Tryk på Start/pause-knappen.
Apparatet starter nedtællingen til den
udskudte start.
Når nedtællingen er slut, starter
programmet automatisk.
Inden du trykker på knappen
Start/pause for at starte
maskinen, kan du annullere
eller ændre indstillingen af
den udskudte start.
11.8 Annullering af udskudt
start
Sådan annulleres den udskudte start:
1. Tryk på knappen Start/pause for at
indstille apparatet til pause.
De tilsvarende lamper blinker.
2. Tryk gentagne gange på knappen
Senere start, indtil displayet viser .
3. Tryk på knappen Start/pause igen for
straks at starte programmet.
11.9 Apparatets handlinger
Efter ca. 15 minutter fra start
af programmet:
• Apparatet justerer
automatisk vasketiden
efter tøjet, du har lagt i
tromlen, for at få de
perfekte vaskeresultater
inden for den minimalt
nødvendige tid.
• Displayet viser den nye
tidsværdi.
11.10 Annullering af et
program
1. Tryk på knappen Automatisk slukning
for at annullere programmet og for at
slukke for maskinen.
2. Tryk på knappen Automatisk slukning
igen for at tænde for maskinen.
Nu kan du indstille et nyt vaskeprogram.
Inden apparatet starter det
nye program, udtømmes
vandet. Kontrollér, at der
stadigvæk er vaskemiddel i
vaskemiddelrummet. Ellers
skal der påfyldes
vaskemiddel igen.
11.11 Afbrydelse af et
program og ændring af en
funktion
Du kan kun ændre visse funktioner, inden
de går i gang.
1. Tryk på Start/pause-knappen.
De tilsvarende lamper blinker.
2. Skift den indstillede funktion.
3. Tryk på knappen Start/pause igen.
Programmet fortsætter.
11.12 Åbning af lugen
Hvis vandets temperatur og
niveau i tromlen er for højt,
og tromlen stadigvæk drejer
rundt, kan du ikke åbne
lugen.
Apparatets luge er låst, mens et program
eller den senere start er i gang.
1. Tryk på Start/pause-knappen.
På displayet slukkes den tilknyttede
lampe for lugens lås.
2. Åbn lugen til apparatet.
3. Luk lugen og tryk på knappen Start/
pause.
Programmet eller den udskudte start
fortsætter.
11.13 Programslut
Når programmet er færdigt, standser
maskinen automatisk. Lydsignalet lyder
(hvis det er aktiveret).
På displayet vises , og lampen for
lugens lås
slukkes.
Start/pause-kontrollampen slukkes.
1. Tryk på knappen Automatisk slukning
for at slukke for apparatet.
Fem minutter efter afslutningen af
programmet slukker
DANSK
energisparefunktionen automatisk for
maskinen.
2.
3.
4.
5.
Når du tænder for maskinen
igen, viser displayet
afslutningen af det program,
der er sidst er blevet
indstillet. Drej
programknappen for at
indstille et nyt program.
Fjern vasketøjet i apparatet.
Sørg for, at tromlen er tom.
Lad lugen stå på klem for at
forhindre mug og lugte.
Luk for vandhanen.
11.14 Vandudtømning efter
programslut
Vaskeprogrammet er færdigt, men der
er vand i tromlen:
Tromlen drejer jævnt for at forhindre, at
vasketøjet krøller.
Lampen for lugens lås
Lugen forbliver låst.
tænder.
Du skal tømme vandet ud for at åbne
lugen:
1. Sæt om nødvendigt
centrifugeringshastigheden ned.
2. Tryk på knappen Start/pause.
19
Apparatet udtømmer vandet og
centrifugerer.
3. Når programmet er færdigt, og
lampen for lugens lås
slukker,
kan du åbne lugen.
4. Tryk på Automatisk slukning i nogle
sekunder for at slukke for apparatet.
Maskinen tømmes og
centrifugerer automatisk
efter ca. 18 timer.
11.15 Automatisk slukningtilvalget
Funktionen Automatisk slukning
deaktiverer automatisk apparatet for at
reducere energiforbruget, når:
• Du ikke bruger maskinen i 5 minutter,
inden du trykker på knappen Start/
pause.
Tryk på knappen Automatisk slukning
igen for at aktivere apparatet.
• Efter 5 minutter efter afslutning af
vaskeprogrammet
Tryk på knappen Automatisk slukning
igen for at aktivere apparatet.
Displayet viser tilslutningen af det
sidst indstillede program.
Drej programknappen for at indstille
et nyt program.
12. RÅD OG TIP
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
12.1 Ilægning af vasketøj
• Opdel vasketøjet i: Hvidt, kulørt,
syntetiske stoffer, finvask og uld.
• Følg vaskeanvisningerne, som findes
på vasketøjsmærkerne.
• Undgå at vaske hvidt og kulørt tøj
sammen.
• Visse kulørte ting kan blive affarvet
ved den først vask. Vi anbefaler, at du
vasker dem separat de første gange.
• Knap pudebetræk, luk lynlåse, hægt
hægter, og lås tryklåse. Fastgør
bælter.
• Tøm lommerne, og fold tøjet ud.
• Vend indersiden udad på flerlagede
stoffer, uld og genstande med
malede illustrationer.
• Fjern hårde pletter.
• Vask meget snavsede pletter med et
specielt vaskemiddel.
• Pas på med gardiner. Fjern krogene
eller læg gardinerne i en vaskepose
eller i et pudebetræk.
• Vask ikke tøj uden sømme eller med
snit i vaskemaskinen. Brug en
vaskepose til at vaske små og/eller
sarte genstande (f.eks. bh'er med
bøjle, bælter, strømpebukser osv).
• En for lille mængde vasketøj kan
forårsage problemer med
centrifugeringen. Hvis dette skulle
ske, skal du tilpasse mængden af tøj i
tromlen og starte centrifugeringen
igen.
20
www.aeg.com
12.2 Vanskelige pletter
Til nogle pletter er vand og vaskemiddel
ikke tilstrækkeligt.
Vi anbefaler, at du fjerner disse pletter,
inden du lægger genstandene i
apparatet.
Man kan få specielle pletfjernere. Brug
den specielle pletfjerner, der kan
anvendes til plet- og stoftypen.
12.3 Vaske- og skyllemidler
• Brug kun vaskemidler og
tilsætningsmidler, der er specielt
beregnet til vaskemaskiner:
– Vaskepulver til alle stoftyper.
– Vaskepulver til sarte stoffer (40 °C
maks.) og uld.
– Flydende vaskemiddel, helst til
vaskeprogrammer med lave
temperaturer (maks. 60 °C) til alle
stoftyper eller specialmiddel kun
til uld.
• Undgå at blande forskellige typer
vaskemidler.
• Brug ikke mere end den korrekte
mængde vaskemiddel af hensyn til
miljøet.
• Følg anvisningerne, som findes på
pakningen af disse produkter.
• Brug de korrekte produkter til
stoftypen og -farven,
programtemperaturen og niveauet af
snavs.
• Hvis beholderen til vaskemiddel ikke
er forsynet med en klap, kan du tilføje
de flydende vaskemidler med en
doseringsbold (leveret af
producenten af vaskemidlet).
12.4 Råd om økologi
• Indstil et program uden forvask for at
vaske normalt beskidt tøj.
• Start altid et vaskeprogram med den
maksimale mængde vasketøj.
• Brug om nødvendigt en pletfjerner,
når du indstiller et program med en
lav temperatur.
• Kontrollér vandets hårdhedsgrad i dit
område for at bruge den korrekte
mængde vaskemiddel.
12.5 Vands hårdhedsgrad
Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område
er højt eller moderat, anbefaler vi, at du
bruger et skyllemiddel til vaskemaskiner.
I områder, hvor vandets hårdhedsgrad er
lav, er det ikke nødvendigt at bruge
skyllemiddel.
Kontakt dit lokale vandværk for at få
oplysninger om vandets hårdhedsgrad.
Brug den korrekte mængde
skyllemiddel. Følg anvisningerne, som
findes på pakningen af produktet.
13. VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
13.2 Afkalkning
13.1 Udvendig rengøring
Hvis vandets hårdhedsgrad i dit område
er højt eller moderat, anbefaler vi, at du
bruger et skyllemiddel til vaskemaskiner.
Rengør kun maskinen med sæbe og
varmt vand. Tør alle overfladerne helt.
Undersøg regelmæssigt tromlen for at
undgå kalkrande og rustpartikler.
PAS PÅ!
Undlad at bruge sprit,
opløsningsmidler eller
kemiske produkter.
For at fjerne rustpartikler må du kun
bruge specielle produkter til apparatet.
Det skal ske, når der ikke er vasketøj i
apparatet.
Følg altid anvisningerne,
som findes på pakningen af
produktet.
DANSK
13.3 Vedligeholdelsesvask
Undersøg jævnligt tætningen, og fjern
alle genstande fra indersiden.
Ved brug af programmer med lave
temperaturer er det muligt, at noget af
vaskemidlet forbliver i tromlen. Udfør
jævnligt en vedligeholdelsesvask. Gør
det på følgende måde:
13.5 Rengøring af tromle
Undersøg regelmæssigt tromlen for at
undgå kalkrande og rustpartikler. Brug
kun specielle produkter til at fjerne
rustpartikler fra tromlen.
• Fjern vasketøjet i tromlen.
• Indstil bomuldprogrammet til den
højeste temperatur og tilsæt lidt
vaskemiddel.
Vi anbefaler følgende:
1. Rengør tromlen med et specielt
produkt til rustfrit stål.
2. Start et kort program til bomuld ved
den maksimale temperatur med en
lille mængde vaskemiddel.
13.4 Lugetætning
13.6 Rengøring af beholderen til vaskemiddel
1.
2.
1
2
3.
21
4.
22
www.aeg.com
13.7 Rengøring af afløbsfiltret
ADVARSEL!
Rens ikke afløbsfilteret, hvis
vandet i maskinen er varmt.
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
2
2
DANSK
7.
8.
1
2
9.
2
1
13.8 Rengøring af tilløbsslangen og filteret i indløbsventilen
1.
2.
1
2
3
23
24
www.aeg.com
3.
4.
45°
20°
13.9 Nødtømning
På grund af en funktionsfejl kan
maskinen ikke tømme vandet ud.
Hvis dette sker, skal du udføre trin (1) til
(9) i 'Rengøring af afløbsfilteret'. Hvis det
er nødvendigt rengøres pumpen.
Når du tømmer vandet med
nødtømningsproceduren, skal du igen
aktivere udtømningssystemet:
1. Når du tømmer vandet med
nødtømningsproceduren, skal du
igen aktivere udtømningssystemet:
Kom 2 liter vand i
vaskemiddelbeholderens rum til
hovedvask.
2. Start programmet for at tømme
vandet ud
0 °C, skal du fjerne det resterende vand
fra tilløbsslangen og afløbspumpen.
1. Træk stikket ud af stikkontakten.
2. Luk for vandhanen.
3. Læg de to ender af tilløbsslangen i
en beholder, og lad vandet løbe ud
af slangen.
4. Tøm afløbspumpen. Se
nødtømningsproceduren.
5. Når afløbspumpen er tom, sættes
tilløbsslangen på igen.
ADVARSEL!
Kontroller, at temperaturen
er over 0 °C, inden du
bruger apparatet igen.
Producenten er ikke
ansvarlig for skader
forårsaget af lave
temperaturer.
13.10 Frostsikring
Hvis apparatet bliver installeret et sted,
hvor temperaturen kan blive mindre end
14. FEJLFINDING
ADVARSEL!
Se kapitlerne om sikkerhed.
Ved nogle problemer høres de
akustiske signaler, og displayet viser
en alarmkode:
14.1 Indledning
•
Maskinen starter ikke eller stopper under
betjening.
- Apparatet tager ikke vand ind
korrekt.
•
- Apparatet udtømmer ikke
vandet.
•
- Apparatets låge åbner eller
lukker ikke korrekt. Kontroller lågen!
•
- Strømforsyningen er ustabil.
Vent indtil strømforsyningen er stabil.
Prøv først at finde en løsning på
problemet (se i tabellen). Kontakt det
autoriserede servicecenter, hvis dette
ikke hjælper.
DANSK
•
- Overløbssikringen er blevet
udløst. Frakobl apparatet, og luk for
vandhanen. Kontakt det autoriserede
servicecenter.
25
ADVARSEL!
Sluk for apparatet, inden du
udfører eftersynet.
14.2 Mulige fejl
Problem
Mulig årsag
Programmet starter ikke.
Kontrollér, at netstikket er sat rigtigt i stikkontakten.
Kontrollér, at apparatets luge er lukket.
Kontrollér, at der ikke er sprunget en sikring i sikringsboksen.
Kontrollér, at der er trykket på Start/Pause.
Hvis udskudt start er indstillet, skal du annullere indstillingen
eller vente på, at nedtællingen er slut.
Deaktivér børnesikringen, hvis den er aktiveret.
Apparatet tager ikke
vand ind korrekt.
Kontrollér, at der er åbnet for vandhanen.
Kontrollér, at vandtrykket ikke er for lavt. Kontakt dit lokale
vandværk for at få disse oplysninger.
Kontrollér, at vandhanen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at tilløbsslangens filter og filteret til indløbsventilen
ikke er tilstoppet. Se "Vedligeholdelse og rengøring".
Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
Kontrollér, at tilløbsslangen er tilsluttet korrekt.
Apparatet bliver ikke
fyldt med vand og
tømmes med det
samme.
Kontroller, at afløbsslangen er i den korrekte position. Slangen
er muligvis placeret for lavt.
Apparatet tømmer ikke
vandet ud.
Kontrollér, at vandlåsen ikke er tilstoppet.
Kontrollér, at afløbsslangen ikke er knækket eller bøjet.
Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om
nødvendigt. Se 'Vedligeholdelse og rengøring'.
Kontrollér, at tilslutningen til tilløbsslangen er korrekt.
Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller et program
uden tømningsfasen.
Indstil tømningsprogrammet, hvis du indstiller en funktion, som
slutter med vand i tromlen.
26
www.aeg.com
Problem
Mulig årsag
Centrifugeringen funger- Vælg centrifugeringsprogrammet.
er ikke, eller en vask varer
længere end normalt.
Kontrollér, at afløbsfiltret ikke er tilstoppet. Rens filtret om
nødvendigt. Se 'Vedligeholdelse og rengøring'.
Justér tøjet i tromlen manuelt og start centrifugeringen igen.
Dette problem kan skyldes balanceproblemer.
Der er vand på gulvet.
Kontrollér, at tilslutningerne til vandslangen er tætte, og at der
ikke er nogen lækager.
Kontrollér, at tilløbsslangen ikke er beskadiget.
Kontrollér, at du bruger det rigtige vaskemiddel og den korrekte mængde.
Du kan ikke åbne appara- Kontrollér, at vaskeprogrammet er slut.
tets luge.
Indstil tømningsprogrammet, hvis der er vand i tromlen.
Kontrollér, at apparatet modtager strøm.
Dette problem kan skyldes en funktionsfejl i apparatet. Kontakt
det autoriserede servicecenter. Læs “Nødåbning af dør” omhyggeligt, hvis du har brug for at åbne døren.
Apparatet udsender en
unormal lyd.
Kontrollér, om nivelleringen af apparatet er korrekt. Se under
'Installation'.
Kontrollér, at emballagen og/eller transportboltene er fjernet.
Se under 'Installation'.
Læg mere tøj i tromlen. Der kan være for lidt tøj i maskinen.
Programmet er kortere
end den viste tid.
Apparatet beregner en ny tid i henhold til vaskemængden. Se
kapitlet "Forbrugsværdier".
Programmet er længere
end den viste tid.
En mængde vasketøj, der er ude af balance, øger varigheden.
Dette er normalt for apparatet.
Resultatet af vasken er
utilfredsstillende.
Forøg mængden af vaskemiddel, eller brug et andet vaskemiddel.
Brug specielle produkter til at fjerne vanskelige pletter, inden
du vasker tøjet.
Kontrollér, at du har indstillet den korrekte temperatur.
Reducér mængden af vasketøj.
Du kan ikke indstille et
tilvalg.
Sørg for at kun at trykke på de(n) ønskede knap(per).
DANSK
27
Tænd for apparatet, når det er kontrolleret. Programmet fortsætter fra det sted, hvor det
blev afbrudt.
Kontakt det autoriserede servicecenter, hvis problemet opstår igen.
Hvis displayet viser andre alarmkoder. Sluk, og tænd for apparatet. Kontakt det
autoriserede servicecenter, hvis problemet fortsætter.
15. NØDÅBNING AF LUGE
I tilfælde af strømafbrydelse eller fejl i
apparatet forbliver apparatets luge låst.
Vaskeprogrammet fortsætter, når
strømmen vender tilbage. Hvis lugen
forbliver låst i tilfælde af fejl, er det
muligt at åbne den vha. funktionen til
oplåsning i nødstilfælde.
Inden lugen åbnes:
Lugen åbnes på flg. måde:
1. Tryk på knappen Automatisk slukning
for at slukke for apparatet.
2. Træk stikket ud af stikkontakten.
3. Åbn filterklappen.
4. Hold udløseren til nødoplåsning
nedad, og åbn samtidig apparatets
luge.
PAS PÅ!
Sørg for, at
vandtemperaturen og
vasketøjet ikke er meget
varmt. Vent om
nødvendigt, til
temperaturen reduceres.
PAS PÅ!
Sørg for, at tromlen ikke
drejer. Vent om
nødvendigt, til tromlen
holder op med at dreje.
Sørg for, at vandstanden
inde i tromlen ikke er for
høj. Gå om nødvendigt i
gang med en nødtømning
(se “Nødtømning” i
kapitlet “Vedligeholdelse
og rengøring”).
5. Tag vasketøjet ud og luk derefter
apparatets luge.
6. Luk filterklappen.
16. TEKNISKE DATA
Mål
Bredde / Højde / Dybde / 600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Samlet dybde
Tilslutning, el
Spænding
Samlet effekt
Sikring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
28
www.aeg.com
Niveau af beskyttelse mod indtrængen af faste par- IPX4
tikler og fugt sikres af beskyttelsesdækslet, undtagen hvor lavspændingsudstyret ikke har beskyttelse
mod fugt
Vandforsyningens tryk
Minimum
Maks.
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Koldt vand
Vandforsyning 1)
Maksimal fyldning
Koge-/Kulørtvask
8 kg
Centrifugeringshastighed
Maks.
1600 o/m
1) Forbind tilførselsslangen til en vandtilslutning/lukkeventil med et 3/4"-gevind.
17. MILJØHENSYN
Genbrug materialer med symbolet .
Anbring emballagematerialet i passende
beholdere til genbrug. Hjælp med at
beskytte miljøet og menneskelig
sundhed samt at genbruge affald af
elektriske og elektroniske apparater.
Bortskaf ikke apparater, der er mærket
med symbolet , sammen med
husholdningsaffaldet. Lever produktet
tilbage til din lokale genbrugsplads eller
kontakt din kommune.
NORSK
29
INNHOLD
1. SIKKERHETSINFORMASJON.................................................................................30
2. SIKKERHETSANVISNINGER...................................................................................31
3. PRODUKTBESKRIVELSE......................................................................................... 32
4. BETJENINGSPANEL............................................................................................... 33
5. PROGRAMTABELL..................................................................................................36
6. WOOLMARK-SERTIFIKAT...................................................................................... 40
7. FORBRUKSVERDIER................................................................................................40
8. TILVALG................................................................................................................... 41
9. INNSTILLINGER.......................................................................................................42
10. FØR FØRSTE GANGS BRUK................................................................................43
11. DAGLIG BRUK....................................................................................................... 43
12. RÅD OG TIPS........................................................................................................ 46
13. STELL OG RENGJØRING.................................................................................... 47
14. FEILSØKING.......................................................................................................... 51
15. NØDÅPNING AV DØR.........................................................................................53
16. TEKNISKE DATA................................................................................................... 54
FOR PERFEKTE RESULTATER
Takk for at du valgte dette AEG-produktet. Vi har konstruert det for å gi deg
perfekt ytelse i mange år, med innovativ teknologi som bidrar til å gjøre livet
enklere – egenskaper som du kanskje ikke finner i ordinære produkter. Vi ber deg
bruke noen minutter på å lese denne bruksanvisningen, slik at du kan få mest
mulig ut av produktet.
Gå inn på vårt nettsted for å finne:
Få råd om bruk, finne brosjyrer, feilsøking, serviceinformasjon:
www.aeg.com
Registrer produktet ditt for å få bedre service:
www.registeraeg.com
Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet ditt:
www.aeg.com/shop
KUNDESTØTTE OG SERVICE
Bruk alltid originale reservedeler.
Når du kontakter vår autoriserte serviceavdeling, må du sørge for å ha følgende
data for hånden: Modell, PNC (produktnummer), serienummer.
Informasjonen finner du på typeskiltet.
Advarsel/Forsiktig – Sikkerhetsinformasjon
Generell informasjon og tips
Miljøinformasjon
Med forbehold om endringer.
30
1.
www.aeg.com
SIKKERHETSINFORMASJON
Les instruksjonene nøye før montering og bruk av
produktet. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle
skader som skyldes feilaktig montering og bruk.
Oppbevar produktets instruksjoner for fremtidig bruk.
1.1 Sikkerhet for barn og utsatte personer
•
•
•
•
•
•
•
Dette produktet kan brukes av barn fra åtte år og
oppover og personer med reduserte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og kunnskap hvis de har tilsyn eller får
instruksjon i sikker bruk av produktet og forstår hvilke
farer som kan inntreffe.
Ikke la barn leke med produktet.
Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn.
Oppbevar all vaskemidler utilgjengelig for barn.
Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren
er åpen.
Hvis produktet har en barnesikring, anbefaler vi at du
aktiverer den.
Rengjøring og vedlikehold skal ikke gjøres av barn
med mindre de har tilsyn.
1.2 Generelt om sikkerhet
•
•
•
•
•
•
Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
Overhold maksimalt lastevolum på 8 kg (se kapittelet
"Programskjema").
Vanntrykket (minimum og maksimum) må være
mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 8 bar (0,8 MPa).
Ventilasjonsåpningene på basen (hvis aktuelt) må ikke
blokkeres av et teppe.
Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye
medfølgende slangesettet. Gamle slangesett må ikke
brukes på nytt.
Om strømledningen er skadet må den erstattes av
produsenten, et autorisert servicesenter eller likt
kvalifiserte personer for å unngå skader.
NORSK
•
•
•
31
Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten
før rengjøring og vedlikehold.
Ikke bruk spylevann eller damp til å rengjøre
produktet.
Rengjør produktet med en fuktig, myk klut. Bare kun
nøytrale rengjøringsmidler. Du må aldri bruke
skurende oppvaskmidler, skuresvamper, løsemidler
eller metallgjenstander.
2. SIKKERHETSANVISNINGER
2.1 Montering
• Fjern all emballasjen og
transportboltene.
• Ta vare på transportboltene. Du må
blokkere trommelen når du flytter
produktet.
• Vær alltid forsiktig når du flytter
produktet, fordi det er tungt. Bruk
alltid vernehansker.
• Ikke monter eller bruk et skadet
produkt.
• Følg monteringsanvisningene som
følger med produktet.
• Ikke monter eller bruk produktet hvor
temperaturen er under 0 °C eller hvor
det kan bli utsatt for været.
• Sørg for at gulvet der produktet
monteres er flatt, stabilt,
varmebestandig og rent.
• Ikke monter produktet et sted hvor
døren på produktet ikke kan åpnes
helt.
• Sørg for at det er luftsirkulasjon
mellom produktet og gulvet.
• Juster føttene slik at det blir
nødvendig avstand mellom produktet
og teppet.
2.2 Elektrisk tilkopling
• Produktet må være jordet.
• Bruk alltid en korrekt montert, jordet
stikkontakt.
• Kontroller at det er samsvar mellom
den elektriske informasjonen på
typeskiltet og strømforsyningen i
huset. Hvis ikke, ta kontakt med en
elektriker.
• Ikke bruk doble stikkontakter eller
skjøteledninger.
• Pass på at støpselet og strømkabelen
ikke blir påført skade. Hvis
strømkabelen må erstattes, må dette
utføres av vårt Autoriserte
servicesenter.
• Ikke sett støpselet i stikkontakten før
monteringen er fullført. Kontroller at
det er tilgang til stikkontakten etter
monteringen.
• Ikke berør strømkabelen eller
støpselet med våte hender.
• Ikke trekk i kabelen for å koble fra
produktet. Trekk alltid i selve
støpselet.
• Kun for Storbritannia og Irland:
Produktet har en 13 A-stikkontakt.
Skulle det bli nødvendig å skifte
sikringen i stikkontakten, bruk en 13 A
ASTA (BS 1362) sikring.
• Dette produktet er i
overensstemmelse med EØSdirektivene.
2.3 Vanntilkopling
• Sørg for at vannslangene ikke påføres
skade.
• La vannet renne til det er rent, før du
kopler produktet til nye rør, eller rør
som ikke er brukt på lengre tid.
• Sørg for at det ikke oppstår lekkasje
første gang du bruker produktet.
2.4 Bruk
ADVARSEL!
Risiko for personskade,
elektrisk støt, brannskader,
eller skade på produktet.
32
www.aeg.com
• Bare bruk dette produktet i en
husholdning.
• Følg sikkerhetsinstruksjonene på
oppvaskmiddelpakken.
• Ikke legg brennbare produkter, eller
gjenstander som er fuktet med
brennbare produkter, inn i eller i
nærheten av produktet.
• Pass på å fjerne alle
metallgjenstander fra tøyet som skal
vaskes.
• Ikke sett en beholder under produktet
for å samle opp mulig vannlekkasje.
Ta kontakt med servicesenteret for å
forsikre deg om hvilke tilbehør som
kan benyttes.
• Ikke berør glasset i døren mens et
vaskeprogram er i gang. Glasset kan
være varmt.
2.5 Avfallsbehandling
ADVARSEL!
Fare for skade og kvelning.
• Koble produktet fra strømmen.
• Kutt av strømkabelen og kast den.
• Fjern dørlåsen for å forhindre at barn
og dyr stenger seg inne i produktet.
3. PRODUKTBESKRIVELSE
3.1 Produktoversikt
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
Topplate
Oppvaskmiddelbeholder
Betjeningspanel
Dørhåndtak
Typeskilt
Føtter
5
6
7
3.2 Aktivere barnesikringen
Dette forhindrer at barn eller kjæledyr
kan stenges inne i trommelen.
For å aktivere barnesikringen må du
dreie den med klokken til sporet står
horisontalt.
Døren kan ikke lukkes.
For å lukke døren må du dreie den mot
klokken til sporet står vertikalt.
3.3 Flerspråklig skilt og knapp
For å installere flerspråklig skilt og
knapp, følg instruksene som er gitt i
NORSK
monteringsheftet, som kommer med et
relevant sett.
33
3.4 Festeplatesett
(4055171146)
Er å få gjennom den autoriserte
forhandleren din.
Hvis du montere produktet på en sokkel,
må du sikre produktet med festeplaten.
Les nøye gjennom instruksjonene som
følger med settet.
4. BETJENINGSPANEL
4.1 Betjeningspanelbeskrivelse
1
2
3
ECO
10
1 Automatisk av -knapp
2 Programbryter
3 Visning
4 Start/pause -knapp
5 Starttidsforvalg -knapp
6 Tidsbesparelse -knapp
9
8
7
6
5
4
7 Ekstra skylling -knapp
8 Flekk/forvask -knapp
9 Sentrifugering -knapp
10 Temperatur -knapp
34
www.aeg.com
4.2 Visning
A
B
C
D
L
E
K
F
G
J
H
I
Displayet viser:
Temperaturen for det angitte programmet
A
Kaldt vann
Sentrifugehastigheten for det angitte programmet
B
Ingen sentrifugeringssymbol1)
Symbol for skyllestopp
1) Kun tilgjengelig for SENTRIFUGERING/TØMMING-programmet.
Fasesymbolene
Når er program er valgt vil alle de relaterte fasesymbolene tennes.
Når programmet startes vil kun symbolet til fasen som er i bruk blinke.
Symbolet for det siste fasen vil lyse når programmet er fullført.
C
Forvaskfase
Vaskefase
Skyllefase
Sentrifugeringsfase
D
Symbolet for damp tennes når du velger et dampprogram.
E
Symbolet for overdosering av vaskemiddel tennes på slutten av syklusen når produktet oppdager at det er brukt for mye vaskemiddel.
NORSK
35
Du kan ikke åpne produktets dør når symbolet lyser. Du kan åpne
døren når symbolet slukkes.
F
Hvis programmer er ferdig, men symbolet fortsetter å lyse:
• Funksjonen "Skyllestopp" er på.
• Det er vann i trommelen.
G
Symbolet for starttidsforvalg tennes når du stiller inn starttidsforvalg.
Programtid
Når programmet starter reduseres programtiden i trinn på 1 minutt.
Starttidsforvalg
Når du trykker på knappen for starttidsforvalg vil displayet vise det
utsatte starttidspunktet
Alarmkoder
Hvis produktet har en feil vil displayet vise alarmkoder. Se
«Feilsøking».
H
Displayet viser denne meldingen i noen sekunder når:
• du kan ikke stille inn en funksjon med vaskeprogrammet
• du prøvde å endre på vaskeprogrammet mens det var i bruk.
Når programmet er ferdig.
Barnesikringssymbolet tennes når produktet er aktivert.
I
Grafiske linjer
En tom indikatorlinje vises kun dersom relatert funksjon er tilgjengelig for det valgte programmet.
Indikatorlinjen fylles for å angi funksjoner.
Hvis du tar et galt valg vil beskjeden Err indikere at valget ikke er mulig.
Tidssparingssymbolet tennes når du angir programmets varighet.
J
Redusert tid
Extra Quick
36
www.aeg.com
Symbolet for ekstra skylling tennes når denne funksjonen er aktivert.
K
Verdien viser totalt antall skyllinger.
Indikatorlinjen er full når du har valgt maksimalt antall skyllinger.
symbolet for flekker tennes når du aktiverer funksjonen.
Symbolet for forvask tennes når denne funksjonen er aktivert.
L
Indikatorlinjen vil ikke være helt full hvis du kun angir en av funksjonene.
Indikatorlinjen er helt full når du har valgt to funksjoner.
5. PROGRAMTABELL
Program
Temperaturområde
Maksimal
tøymengde
Maksimal
sentrifugehastighet
Programbeskrivelse
(Type vask og smuss)
8 kg
1600 opm
Hvit bomull og farget bomull. Normal skitt og lite
skitt.
8 kg
Hvit og farget bomull. Normalt og lite smuss. Programmet fjerner alle sentrifugefasene for å utføre
en lydløs vasking. Avslutt med vann i trommelen.
4 kg
1200 opm
Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
4 kg
800 opm
Syntetiske plagg som skal vaskes og sentrifugeres skånsomt. Normalt og lite smuss.
4 kg
1200 opm
Delikate plagg som akryl, viskose og polyester.
Normalt skittent.
Vaskeprogram
Koke-/Kulørtvask
95°C – Kaldt
Ekstra stille
95°C – Kaldt
Lettstelt vask
60° C – Kaldt
Strykelett1)
60° C – Kaldt
Finvask
40° C – Kaldt
NORSK
Program
Temperaturområde
Ull/Silke
40° C – Kaldt
Sengeteppe
60° C – 30° C
Antiallergi
60° C
Sentr./Tømming3)
Skylling 4)
37
Maksimal
tøymengde
Maksimal
sentrifugehastighet
Programbeskrivelse
(Type vask og smuss)
2 kg
1200 opm
Maskinvaskbar ull, håndvaskbar ull og delikate
tekstiler med symbolet "håndvask".2)
3 kg
800 opm
Spesialprogram for ett syntetisk teppe, én dyne,
ett sengeteppe osv.
8 kg
1600
Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner
mikroorganismer fordi det vaskes på 60° C og legger til én skylling. Dermed blir vaskingen mer effektiv.
8 kg
1600 opm
Sentrifugere vasken og tømme vannet fra trommelen. Alle stoffer.
8 kg
1600 opm
Skylling og sentrifugering av vasken. Alle stoffer.
8 kg
1200 opm
Plagg i denim og jersey. Også for mørke plagg.
3 kg
1200 opm
Plagg av bomull, eller syntetiske plagg som er
lett skitne eller brukt én gang.
3 kg
1200 opm
Blandede stoffer (bomull og syntetiske plagg).5)
8 kg
1600 opm
Hvit bomull og fargeekte bomull. Normalt skittent. Energiforbruket synker og tiden til vaskeprogrammet er forlenget.
Kald
Jeans
60° – Kaldt
20 min.-3Kg
40°C – 30°C
Super Eco
Kald
Bomull Eco6)
60° C – 40° C
38
www.aeg.com
Program
Temperaturområde
Maksimal
tøymengde
Maksimal
sentrifugehastighet
Programbeskrivelse
(Type vask og smuss)
Dampprogrammer7)
Damp kan brukes til plagg som er tørket, vasket eller brukt én gang. Disse programmene kan redusere krøller og lukt og kan gjøre klesvasken smidigere.
Ikke bruk vaskemiddel. Fjern om nødvendig flekker ved å vaske tøyet eller bruke vanlige flekkfjerningsmidler.
Dampprogrammene har ingen hygienesyklus.
Ikke velg dampprogram for denne typen klær:
• plagg hvor vaskeanvisningen ikke angir at de egner seg for tørketrommel.
• klær med plast, metall, tredeler eller liknende.
1.5 kg
Dampprogram for bomull og syntetiske plagg.
Denne syklusen fjerner lukt fra klesvasken.8)
1.5 kg
Dampprogram for syntetiske plagg. Denne syklusen forhindrer at klesvasken blir rynkete.
Damp oppfriskning
40° C
Damp Antikrøll
40° C
1) For å redusere mengden rynker på tøyet, regulerer dette vaskeprogrammet vanntemperaturen og
kjører en myk vaske- og sentrifugeringsfase. Produktet legger til ekstra skyllinger.
2) Under dette programmet roterer trommelen langsomt for å forsikre en skånsom vasking. Det kan virke
som om at trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal. Se på dette som en normal funksjon
for produktet.
3) Velge sentrifugehastigheten. Sørg for at den passer til vasken. Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering er bare tømmefasen tilgjengelig.
4) Trykk på EKSTRA SKYLLING-knappen for å legge til skyllinger. Med en lav sentrifugehastighet utfører
produktet skånsomme skyllinger, og en kortere sentrifugering.
5) Dette programmet er for daglig bruk og har lavest energi- og vannforbruk og opprettholder en god
vaskeytelse.
6) Standardprogrammer for energimerkede forbruksverdier. I henhold til regulering 1061/2010 er
disse programmene, hver for seg, "Standard 60 °C-bomullsprogram" og "Standard 40 °C-bomullsprogram". De er de mest effektive programmene der forbruk av strøm og vann sees i forhold til hverandre,
for å vaske normalt, skittent bomullstøy.
Vanntemperaturen på vaskefasen kan være forskjellig fra temperaturen som er satt for det
valgte programmet.
7) Om du velger et dampprogram med tørket vask, vil tøyet føles fuktig på slutten av syklusen. Det er
bedre å henge opp klærne i frisk luft i omtrent 10 minutter for å la fuktigheten tørke. Du må fjerne vasken
fra trommelen med en gang programmet er fullført. Etter en dampsyklus må tøyet kanskje strykes likevel,
men strykingen går lettere!
8) Damp fjerner ikke lukt fra dyr.
NORSK
39
Kompatibilitet for programtilvalg
Program
Koke-/Kulørtvask
StartFlekk/
Ekstra Tidsbestidsfor1)
2)
3)
forvask skylling parelse
valg
■
■
Ekstra stille
Lettstelt vask
Strykelett
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Finvask
Ull/Silke
■
■
■
Sengeteppe
Antiallergi
Sentr./Tømming5)
Skylling
■
■
■
Super Eco
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
■
■
■
■
■
■
■
Jeans
20 min.-3Kg
■
■
■
■
■
40
www.aeg.com
Program
Bomull Eco
StartFlekk/
Ekstra Tidsbestidsfor1)
2)
3)
forvask skylling parelse
valg
■
■
■
■
■ 6)
■
1) Du må velge et program uten Forvask hvis du bruker et flytende vaskemiddel. Tilvalg Flekkfjerning er
ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.
2) Med en lav sentrifugehastighet utfører produktet skånsomme skyllinger, og en kortere sentrifugering.
3) Hvis du velger varigheten til Extra kort, anbefaler vi at du reduserer tøymengden. Det er mulig å fylle
opp hele produktet, men med reduserte vaskeresultater.
4) Kun forvaskfunksjonen er tilgjengelig.
5) Velge sentrifugehastigheten. Sørg for at den passer til vasken. Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering er bare tømmefasen tilgjengelig.
6) For disse programmene kan du kun velge kortere varighet.
6. WOOLMARK-SERTIFIKAT
merket som "bare håndvask", så sant
instruksjonene på plaggets merkelapp
og de fra vaskemaskinens produsent blir
fulgt. M1144
Ullprogrammet til denne maskinen har
blitt testet og godkjent av The Woolmark
Company, for vasking av ullprodukter
I Storbritannia, Hong Kong, og India, er
Woolmark-symbolet er varemerke for
sertifisering.
7. FORBRUKSVERDIER
Informasjonen i denne tabellen er omtrentlig. Informasjonen kan endres
av ulike årsaker: mengde, tøytype, vann og omgivelsestemperatur.
Ved programstart viser displayet varigheten til programmet med maksimal lastekapasitet. I løpet av vaskefasen kalkuleres programmets varighet automatisk og kan reduseres kraftig om mengden klesvask er mindre
enn makskapasitetet (f.eks. bomull 60°C, makskapasitet 8 kg, programmets varighet er mer enn 2 timer; ordentlig mengde 1 kg, programmets
varighet er mindre enn 1 time). Når produktet beregner den faktiske
programvarigheten, blinker en prikk i displayet.
NORSK
Programmer
Tøymeng
de (kg)
Energiforbruk (kWh)
Vannforbruk (liter)
Omtrentlig
programvarighet
(minutter)
Gjenværende fuktighet (%) 1)
Koke-/Kulørtvask 60
°C
8
1.5
66
179
44
Koke-/Kulørtvask 40
°C
8
0.9
66
175
44
48
110
35
Lettstelt vask 40 °C
4
0.6
41
Finvask 40 °C
4
0.7
58
91
35
Ull/Silke 30 °C
2
0.35
57
60
30
Standard bomullsprogrammer
Standard 60° C bomull
8
0.89
55
225
44
Standard 60° C bomull
4
0.74
40
190
44
Standard 40 °C bomull
4
0.49
40
179
44
1) På slutten av sentrifugeringsfasen.
Av-modus (W)
Forblitt på-modus (W)
0,05
0,05
Informasjonen gitt i tabellen over er i henhold til Eu-regulering 1015/2010 implementeringsdirektivet 2009/125/EC.
8. TILVALG
8.1 Start/pause
Trykk på knappen Start/pause for å starte
eller avbryte et program.
8.2 Starttidsforvalg
Med dette alternativet kan du utsette
programstarten – fra 30 minutter til 20
timer.
• Trykk på denne knappen én gang for
å angi Kortere varighet for plagg som
vaskes daglig.
• Trykk på denne knappen to ganger
for å velge "Ekstra kort" for plagg
som nesten ikke er skitne.
Noen programmer
akseptere kun én av de to
tilvalgene.
Skjermen viser den tilhørende
indikatoren.
8.4 Ekstra skylling
8.3 Tidsbesparelse
Med dette alternativet kan du legge til
skylling til et vaskeprogram.
Du kan bruke denne funksjonen til å
redusere programvarigheten.
Bruk dette alternativet for personer med
allergier, samt i områder hvor vannet er
bløtt.
42
www.aeg.com
Den tilhørende indikatoren tennes.
8.5 Flekk/forvask
Trykk på denne knappen for å legge en
flekk- og/eller forvaskfase til et program.
Trykk på knappen gjentatte ganger for å
aktivere et eller to alternativer. Det
relaterte symbolet og indikatorlinjen
vises på displayet.
• Flekk: Bruk dette tilvalget for klesvask
med flekker det er vanskelig å fjerne.
Når du velger dette tilvalget må du
helle flekkfjerner i -rommet. Denne
funksjonen vil øke programmets
varighet.
Dette tilvalget er ikke
tilgjengelig ved
temperaturer under 40°
C.
• Forvask: Bruk denne funksjonen for å
legge til et forvaskfase før vaskefasen.
Vi anbefaler at du bruker denne
funksjonen til svært skittent tøy.
Dette tilvalget vil øke
programmets varighet.
8.6 Sentrifugering
Trykk på denne knappen for å:
• Redusere programmets maksimale
sentrifugeringshastighet.
Displayet vise kun
sentrifugeringshastigheter
som er tilgjengelige for
det valgte programmet.
• Deaktiver sentrifugeringsfasen.
• Aktiver skyllestopp-funksjonen.
Velg denne funksjonen for å unngå
krøller. Produktet tømmes ikke for
vann etter at programmet er ferdig.
8.7 Temperatur
Bruk denne knappen til å endre
standardtemperaturen. Når displayet
viser
og
opp vannet.
, varmer ikke produktet
9. INNSTILLINGER
9.1 Lydsignaler
Lydsignalene vil høres når:
• Du slår på produktet.
• Du slår av produktet.
• Du trykker på knappene.
• Programmet er ferdig.
• Det er en feil på produktet.
For å deaktivere/aktivere lydsignalene,
trykk Stain/Prewash og Extra Rinse
samtidig i 6 sekunder.
Hvis du deaktiverer
varslingslydene, vil de
fortsatt høres når produktet
har en feil.
9.2 Barnesikring
Med dette alternativet kan du forhindre
at barna leker med betjeningspanelet.
• For å aktivere/deaktivere dette
valget, trykk Temp. og Spin samtidig
til indikatoren
tennes/slukkes.
Du kan aktivere dette alternativet:
• Etter at du har trykket på Start/pause :
tilvalgene og programbryter er låst.
• Før du trykker Start/pause: kan ikke
produktet starte.
9.3 Permanent ekstra skylling
Med dette alternativet kan du legge inn
en ekstra skylling permanent når du
starter et nytt program.
• For å aktivere/deaktivere dette
valget, trykk Time Save og Delay Start
samtidig til indikatoren Ekstra skylling
tennes/slukkes.
NORSK
43
10. FØR FØRSTE GANGS BRUK
1. Fyll 2 liter vann i
vaskemiddelbeholderen for
vaskefasen.
Dette aktiverer tømmesystemet.
2. Tilsett en liten mengde vaskemiddel i
kammeret for vaskefasen.
3. Velg og start et bomullsprogram på
høyest mulig temperatur, uten noe
inni.
For å fjerne smuss fra trommelen og
kammeret.
11. DAGLIG BRUK
ADVARSEL!
Se sikkerhetskapitler.
11.3 Fylle vaskemiddel og
tilsetningsmidler
11.1 Slå på produktet
1. Åpne vannkranen.
2. Sett støpselet inn i stikkontakten.
3. Trykk på knappen Automatisk av for
å slå på produktet.
En kort lyd høres.
11.2 Legge tøyet i
vaskemaskinen
1. Åpne døren til produktet
2. Legg klesvasken i trommelen, plagg
for plagg.
3. Rist plaggene før du legger dem inn i
produktet.
Sørg for at du ikke legger for mange klær
inn i trommelen.
4. Lukk døren.
Vaskemiddelbeholder for
forvaskfase og bløtlegginsprogram.
Vaskemiddelbeholder for
vaskefasen.
Kammer for flytende tilsetninger
(tøymykner, stivelse).
Det er et maksimalt nivå for
mengden av flytende
tilsetningsstoffer.
Kammer for flekkfjerningsmiddel.
Klaff for vaskepulver eller flytende
vaskemiddel.
Følg alltid instruksjonen du
finner på pakningen til
vaskemiddelprodukter.
OBS!
Pass på at det ikke blir liggende tøy
mellom pakningen og døren. Da kan det
oppstå lekkasje eller skade på tøyet.
11.4 Kontroller flappens
posisjon
1. Trekk den øvre vaskmiddelbeholdere
helt ut, til den stopper.
2. Trykk spaken ned for å fjerne
beholderen.
44
www.aeg.com
1
2
3. Vri flappen opp for å bruke
vaskepulver.
A
Med denne flappen i NEDposisjon:
• Ikke bruk geleaktige
eller tyktflytende
vaskemidler.
• Ikke tilsett mer
flytende vaskemiddel
enn flappen viser.
• Ikke velg
forvaskfasen.
• Ikke velg
starttidsforvalg.
5. Mål opp den riktige mengden
vaskemiddel og skyllemiddel.
6. Lukk vaskmiddelbeholderen
ordentlig.
Sørg for at flappen ikke lager en
blokkering når du lukker beholderen.
11.5 Velge et program
4. Vri flappen ned for å bruke flytende
vaskemiddel.
B
1. Drei programvelgeren. Den
tilhørende programindikatoren vil
tennes.
Indikatoren for Start/pause-knappen vil
blinke rødt.
Displayet vil vise standard temperatur,
sentrifugehastighet og en tom
indikatorlinje for tilgjenglige funksjoner.
2. Trykk på de relaterte knappene for å
endre temperaturen og/eller
sentrifugehastigheten.
3. Velg tilgjengelige funksjoner.
11.6 Starte et program uten
starttidsforvalget
Trykk på Start/pause-knappen for å starte
programmet.
Den aktuelle indikatoren slutter å blinke
og forblir på.
I displayet vil indikatoren for fase i bruk
begynne å blinke.
Programmet starter, døren er lukket.
Displayet viser indikatoren
.
Tømmepumpen kan brukes i
en kort periode når
produktet fylles med vann.
NORSK
11.7 Starte et program med
starttidsforvalg
1. Trykk på knapen Starttidsforvalg
gjentatte ganger til displayet viser
antall minutter eller timer.
Den tilhørende indikatoren tennes.
2. Trykk på knappen Start/pause.
Produktet starter nedtellingen til den
forsinkede starten.
Når nedtellingen er ferdig, starter
programmet automatisk.
Før du trykker på Start/
pause-knappen for å starte
produktet, kan du avbryte
eller endre starttidspunktet.
11.8 Avbryte starttidsforvalg
Avbryte starttidsforvalget:
1. Trykk på knappen Start/pause for å
sette produktet på pause.
Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Trykk på knappen Starttidsforvalg
flere ganger til displayet viser .
3. Trykk på knappen Start/pause igjen
for å starte programmet med en
gang.
11.9 Produktets atferd
Etter omtrent 15 minutter fra
du startet programmet:
• Produktet justere
syklusens tid automatisk
etter vasken du har lagt
inn i trommelen, for
perfekte vaskeresultater
på kortest mulig tid.
• Displayet viser den nye
tiden.
45
Produktet tømmer vannet
før et nytt program startes.
Påse at vaskemiddelet
fortsatt er i
vaskemiddelbeholderen,
hvis ikke må du fylle på mer.
11.11 Stoppe et program og
endre en funksjon
Bare noen av tilvalgene kan endres før
de starter.
1. Trykk på knappen Start/pause.
Den tilhørende indikatoren blinker.
2. Endre den innstilte funksjonen.
3. Trykk én gang til på Start/pauseknappen.
Programmet fortsetter.
11.12 Åpne døren
Hvis temperaturen og
vannstanden i trommelen er
for høy og fortsatt roterer,
kan du ikke åpne døren.
Produktets dør vil være lukket mens et
program, eller starttidsforvalget, er i
bruk.
1. Trykk på knappen Start/pause.
Dørlås-symbolet på displayet vil slukkes.
2. Åpne døren til produktet.
3. Lukk døren og trykk på knappen
Start/pause.
Programmet eller starttidsforvalget
fortsetter.
11.13 Syklusslutt
Når programmet er ferdig, stopper
produktet automatisk. Lydsignalene vil
brukes (dersom det er aktivert).
11.10 Avbryte et program
I displayet vises
1. Trykk på knappen Automatisk av for
å avbryte programmet og slå av
produktet.
2. Trykk på knappen Automatisk av
igjen for å slå på produktet.
Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.
dør
og indikator for lukket
slukkes.
Indikatoren for knappen Start/pause
slukkes.
1. Trykk på Automatisk av-knappen for
å slå av produktet.
Etter fem minutter etter at
vaskeprogrammet er ferdig, vil
energisparingsfunksjonen slå av
produktet automatisk.
46
www.aeg.com
2.
3.
4.
5.
Når du slår på produktet
igjen vil displayet vise
slutten på forrige valgte
program. Vri på
programvelgeren for å velge
en ny syklus.
Ta klesvasken ut av produktet.
Sørg for at trommelen er tom.
La døren stå på gløtt for å forhindre
mugg og lukt.
Steng vannkranen.
11.14 Tømmer ut vann etter
programslutt
Vaskeprogrammet er ferdig, men det
er fortsatt vann i trommelen:
Trommelen snus regelmessig for å
forhindre at klesvasken blir krøllete.
Dørlåsindikatoren
låst.
lyser. Døren forblir
Du må tømme ut vannet for å kunne
åpne døren:
1. Om nødvendig må du senke
sentrifugehastigheten.
2. Trykk på Start/pause-knappen.
Produktet tømmer vannet og
sentrifugerer.
3. Du kan åpne døren når programmet
er fullført og dørlåsindikatoren
slukker.
4. Trykk på Automatisk av i noen
sekunder for å deaktivere produktet.
Produktet tømmer vannet og
sentrifugerer automatisk
etter cirka 18 timer.
11.15 AUTOMATISK AValternativet
AUTOMATISK AV-alternativet slår av
produktet automatisk for å redusere
energiforbruket når:
• Du ikke har brukt produktet på 5
minutter, fra før du trykket på
knappen Start/pause.
Trykk på Automatisk av-knappen for å
slå på produktet igjen.
• 5 minutter etter at vaskeprogrammet
er avsluttet
Trykk på Automatisk av-knappen for å
slå på produktet igjen.
Skjermen viser slutten av det sist
valgte programmet.
Vri på programvelgeren for å velge en
ny syklus.
12. RÅD OG TIPS
ADVARSEL!
Se sikkerhetskapitler.
12.1 Vasketøy
• Del tøyet inn slik: hvitt, kulørt, lettstelt
vask, finvask og ull.
• Følg vaskeanvisningene på tøyets
merkelapper.
• Ikke vask hvite og fargede plagg
sammen.
• Noen fargede plagg kan farge av i
første vask. Vi anbefaler at du vasker
disse for seg de første gangene.
• Knepp igjen putetrekk og lukk alle
glidelåser, hemper og trykknapper.
Knytt belter.
• Tøm lommer og brett plaggene ut.
• Vreng stoffer med flere lag, ull og
plagg med trykte illustrasjoner.
• Fjern vanskelige flekker.
• Vask tøy med vanskelige flekker med
spesialvaskemiddel.
• Vær forsiktig med gardiner. Fjern
opphengskroker og legg gardinene i
en vaskepose eller et putevar.
• Vask ikke klær uten sømmer eller med
kutt i produktet. Bruk en vaskepose
for å vaske små og/eller delikate
plagg (f.eks. BH-er, belter, tights,
osv. ).
• Hvis det er veldig lite tøy i maskinen,
kan det oppstå balanseproblemer i
sentrifugeringsfasen. Hvis det skjer,
må du justere plaggene manuelt i
trommelen og starte sentrifugeringen
igjen.
12.2 Gjenstridige flekker
For noen flekker er det ikke tilstrekkelig
med vann og vaskemiddel.
NORSK
Vi anbefaler at du fjerner disse flekkene
før du legger plaggene i produktet.
Det er mulig å kjøpe spesielle
flekkfjerningsmidler. Bruk en type som
egner seg for den aktuelle flekken og
stoffet.
12.3 Vaskemidler og
tilsetningsmidler
• Bruk bare vaskemidler og
tilsetningsmidler som er beregnet for
bruk i vaskemaskiner:
– vaskemiddel i pulverform for alle
typer tekstiler,
– vaskemiddel i pulverform for
ømfintlige tekstiler (40 °C maks)
og ullplagg,
– flytende vaskemiddel, først og
fremst for vaskeprogrammer ved
lavere temperaturer (60 °C maks)
for alle typer tekstiler, eller
spesialmiddel kun for ull.
• Ikke bland ulike typer vaskemidler.
• For å ta vare på miljøet bør du ikke
bruke mer oppvaskmiddel enn
nødvendig.
• Følg anvisningene som du finner på
emballasjen til disse produktene.
• Bruk produkter som egner seg til
aktuell stofftype og -farge,
vasketemperatur og smussgrad.
47
• Ha i flytende vaskemiddel med en
vaskeball (skal være tilgjengelig hos
vaskemiddelprodusenten) dersom
produktet ditt ikke har
vaskemiddelbeholder med
klaffeenhet.
12.4 Miljøtips
• Velg et program uten forvask når du
vasker tøy som er normalt skittent.
• Vask alltid med maksimal tøymengde.
• Bruk om nødvendig en flekkfjerner
når du velger et program med lav
temperatur.
• Kontroller vannhardheten der du bor,
slik at du kan bruke riktig mengde
vaskemiddel
12.5 Vannhardhet
Hvis vannhardheten der du bor er høy
eller middels, anbefaler vi at du bruker
en skyllemiddel beregnet på
vaskemaskiner. I områder med bløtt vann
er det ikke nødvendig å bruke
skyllemiddel.
Kontakt det lokale vannverket for å få
greie på vannhardheten der du bor.
Bruk riktig mengde tøymykner. Følg
anvisningene som du finner på
emballasjen til produktet.
13. STELL OG RENGJØRING
ADVARSEL!
Se sikkerhetskapitler.
13.1 Utvendig rengjøring
Rengjør produktet med såpe og varmt
vann. Tørk alle overflater nøye.
OBS!
Ikke bruk alkohol,
løsemiddel elle kjemiske
midler.
13.2 Avkalkning
Hvis vannhardheten der du bor er høy
eller middels, anbefaler vi at du bruker
en skyllemiddel beregnet på
vaskemaskiner.
Undersøk trommelen med jevne
mellomrom for å forhindre kalk og
rustpartikler.
Du må bare bruke spesialprodukter for
vaskemaskin for å fjerne rustpartikler.
Ikke gjør dette med tøy i maskinen.
Følg alltid anvisningene som
du finner på emballasjen til
produktet.
13.3 Vedlikeholdsvask
Når du bruker programmer med lav
temperatur, kan noe av vaskemiddelet bli
værende igjen i trommelen. Foreta en
vedlikeholdsvask med jevne mellomrom.
Slik gjør du det:
• Ta tøyet ut av trommelen.
48
www.aeg.com
13.5 Rengjøring av trommelen
• Still inn bomullsprogrammet på
maksimal temperatur og bruk en liten
mengde vaskemiddel.
Undersøk trommelen med jevne
mellomrom for å forhindre kalk og
rustpartikler. Bruk spesielt egnede
produkter når du fjerner rust fra
trommelen.
13.4 Dørpakning
Vi anbefaler at du:
1. Rengjør trommelen med et spesielt
produkt egnet for rustfritt stål.
2. Start et kort bomullsprogram med
maksimal temperatur og litt
vaskemiddel.
Undersøk dørpakningen med jevne
mellomrom og fjern alle gjenstander fra
den indre delen.
13.6 Rengjøring av oppvaskmiddelbeholder
1.
2.
1
2
3.
4.
13.7 Rengjøre avløpsfilteret
ADVARSEL!
Ikke rengjør avløpsfilteret
hvis vannet i produktet er
varmt.
NORSK
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
7.
2
2
8.
1
2
49
50
www.aeg.com
9.
2
1
13.8 Rengjøring av inntaksslange og ventilfilter
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
13.9 Nødtømming
Produktet kan ikke tømme ut vannet på
grunn av en feil.
Hvis det skjer, må du utføre trinn (1) til og
med (9) under "Rengjøre avløpsfilteret".
Rengjør pumpen om nødvendig.
Når du tømmer ut vannet ved hjelp av
nødtømmingsprosedyren, må du aktivere
avløpssystemet på nytt:
1. Når du tømmer ut vannet ved hjelp
av nødtømmingsprosedyren, må du
aktivere avløpssystemet på nytt: Ha 2
liter vann i hovedkammeret i
oppvaskmiddelbeholder.
2. Start programmet for å tømme ut
vannet
NORSK
13.10 Forholdsregler ved frost
Hvis produktet er montert et sted hvor
temperaturen kan bli under 0° C, må du
fjerne vann som er igjen i inntaksslangen
og avløpspumpen.
51
5. Når avløpspumpen er tom, monterer
du vanninntaksslangen på nytt.
ADVARSEL!
Pass på at temperaturen er
over 0 °C før du bruker
produktet igjen.
Produsenten er ikke
ansvarlig for skader som
skyldes frost.
1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endende av
inntaksslangen i en beholder og la
vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se
nødtømmingsprosedyren.
14. FEILSØKING
ADVARSEL!
Se sikkerhetskapitler.
14.1 Innledning
Produktet vil ikke starte eller stopper
under bruk.
Forsøk først å finne en løsning på
problemet (se tabellen). Hvis ikke ta
kontakt med servicesenteret.
Ved noen feil avgir maskinen
lydsignaler og skjermen viser en
alarmkode:
•
•
•
– Døren til produktet er åpen
eller ikke ordentlig lukket. Kontroller
døren!
•
– Strømforsyningen er ustabil.
Vent til strømforsyningen er stabil
igjen.
•
– Lekkasjestoppsystemet er
aktivert. Kople fra produktet og lukk
vannkranen. Ta kontakt med
servicesenteret.
ADVARSEL!
Slå av produktet før du
utfører kontrollene.
– Produktet tar ikke inn vann.
vann.
– Produktet tømmer ikke ut
14.2 Mulige feil
Problem
Mulig løsning
Programmet starter ikke.
Sørg for at støpselet er satt helt inn i veggkontakten.
Kontroller at produktets dør er lukket.
Kontroller at det ikke er en skadet sikring i sikringsskapet.
Kontroller at Start/Pause har blitt trykket på.
Hvis du har valgt starttidsforvalg, avbryt innstillingen eller vent
til slutten av nedtellingen.
Deaktiver barnesikringen hvis denne er på.
Produktet tar ikke inn
vann.
Kontroller om vannkranen er åpen.
52
www.aeg.com
Problem
Mulig løsning
Kontroller at trykket til vannforsyningen ikke er for lav. For å
finne ut at dette, kontakt om nødvendig kommunen eller vannverket.
Kontroller at vannkranen ikke er tett.
Kontroller at filteret på vanninntaksslangen og filteret i inntaksventilen ikke er blokkert. Se kapittelet "Stell og rengjøring".
Kontroller at vanninntaksslangen ikke er bøyd eller i klem.
Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkoplet.
Produktet tar ikke inn og
tømmer vann med en
gang.
Kontroller at avløpsslangen ligger i korrekt posisjon. Slangen
kan ligge for lavt.
Produktet tømmes ikke
for vann.
Kontroller at avløpsrøret ikke er tett.
Kontroller at dreneringsslangen ikke er bøyd eller i klem.
Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det
er nødvendig. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkoplet.
Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program uten
tømming.
Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som
avsluttes med vann i maskinen.
Sentrifugeringsfasen fun- Still inn sentrifugeringsprogrammet.
gerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn
vanlig.
Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret hvis det
er nødvendig. Se kapitlet "Stell og rengjøring".
Juster tøyet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen
på nytt. Dette problemet kan forårsakes av balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.
Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det
ikke er noen vannlekkasjer.
Kontroller at avløpsslangen ikke er skadet.
Kontroller at du bruker rett vaskemiddel og korrekt mengde.
Du kan ikke åpne produktets dør.
Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig.
Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er
vann i trommelen.
NORSK
Problem
53
Mulig løsning
Sørg for at produktet får strøm.
Problemet kan være forårsaket av en feil på produktet. Kontakt
servicesenteret. Om du må åpne døren, les grundig «Nødåpning av dør».
Produktet lager en uvanlig lyd.
Pass på at produktet står i vater. Se "Montering".
Kontroller at forpakningen og/eller transportboltene har blitt
fjernet. Se "Montering".
Legg mer klesvask inni trommelen. Tøymengden kan være for
liten.
Syklusen er kortere enn
tiden som vises.
Produktet beregner en ny tid i basert på tøymengden. Se kapittelet "Forbruksverdier".
Syklusen er lengre enn
tiden som vises.
En ubalansert tøymengde øker varigheten på programmet.
Dette er helt normalt for produktet.
Vaskeresultatet er ikke til- Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel.
fredsstillende.
Bruk et spesielt flekkfjerningsmiddel for å fjerne de vanskelige
flekkene før du vasker plaggene.
Sørg for at du velger riktig temperatur.
Redusert mengden klesvask.
Du kan ikke velge et tilvalg.
Sørg for at du bare trykker på ønskede berøringsknapp(er).
Start produktet når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra det stedet det ble
avbrutt.
Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen opptrer igjen.
Hvis skjermen viser andre alarmkoder. Slå produktet på og av. Ta kontakt med
servicesenteret hvis feilen fortsetter å oppstå.
15. NØDÅPNING AV DØR
I tilfelle strømbrudd eller at produktet
feilfungerer, forblir døren låst.
Vaskeprogrammet fortsetter når
strømmen kommer tilbake. Hvis døren
forblir låst på grunn av en feil, er det
mulig å åpne den ved å bruke
nødfunksjonen for opplåsing.
Før døren åpnes:
OBS!
Kontroller at
vanntemperaturen og
vasken ikke er varm. Vent
til den avkjøles, om
nødvendig.
54
www.aeg.com
3. Åpne filterklaffen.
4. Hold nødopplåsingsutløseren nede
og åpne samtidig produktets dør.
OBS!
Kontroller at trommelen
ikke roterer. Vent til
trommelen stopper å
rotere, om nødvendig.
Kontroller vannivået inne i
trommelen ikke er for høy.
Fortsett med en
nødtømming, om
nødvendig (se i kapittelet
"Nødtømming" i "Stell og
rengjøring").
For å åpne døren, fortsett slik:
1. Trykk på knappen Automatisk av for
å skru av produktet.
2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
5. Ta ut klærne og lukk døren.
6. Lukk filterklaffen.
16. TEKNISKE DATA
Dimensjoner
Bredde/ høyde/ dybde/
total dybde
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Elektrisk tilkopling
Elektrisk spenning
Total effekt
Sikring
Frekvens
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Beskyttelsesgrad mot inntregning av harde partikler IPX4
og fuktighet sikres ved hjelp av et beskyttelsesdeksel, unntatt der lavspenningsutstyr ikke er beskyttet
mot fuktighet
Vanntrykk
Minimum
Maksimum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Kaldt vann
Vanntilførsel 1)
Maksimum ileggsmengde
Bomull
8 kg
Sentrifugehastighet
Maksimum
1600 opm
1) Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4-tommers gjenger.
17. BESKYTTELSE AV MILJØET
Resirkuler materialer som er merket med
symbolet . Legg emballasjen i riktige
beholdere for å resirkulere det. Bidrar til
å beskytte miljøet, menneskers helse og
for å resirkulere avfall av elektriske og
elektroniske produkter. Ikke kast
produkter som er merket med symbolet
*
sammen med husholdningsavfallet. Ta
med produktet til ditt lokale
resirkuleringsanlegg eller kontakte noen i
kommunen din for å få hjelp.
NORSK
55
132908291-A-242014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising