AEG | L58405FL | User manual | Aeg L58405FL Посібник користувача

Aeg L58405FL Посібник користувача
UK
Інструкція
Пральна машина
L 58405 FL
2
www.aeg.com
ЗМІСТ
1. ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ..................................................................... 3
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ.........................................................................4
3. ОПИС ВИРОБУ....................................................................................................... 6
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ............................................................................................7
5. ПРОГРАМИ .......................................................................................................... 10
6. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ.............................................................................. 15
7. ФУНКЦІЇ................................................................................................................. 16
8. НАЛАШТУВАННЯ................................................................................................. 17
9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ................................................................ 18
10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ............................................................................ 18
11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ................................................................................ 22
12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА..........................................................................................23
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ...................................................................................... 27
14. АВАРІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ.................................................................... 30
15. ТЕХНІЧНІ ДАНІ................................................................................................... 30
ДЛЯ ВІДМІННОГО РЕЗУЛЬТАТУ
Дякуємо, що обрали цей прилад AEG. Ми створили його для бездоганної роботи
протягом багатьох років, за інноваційними технологіями, які допомагають
робити життя простішим — це властивості, які можна й не знайти в звичайних
приладах. Будь ласка, приділіть декілька хвилин, аби прочитати, як отримати
найкраще від цього приладу.
Звертайтеся на наш веб-сайт:
Поради з використання, брошури, інструкції з усунення несправностей,
сервісна інформація:
www.aeg.com
Зареєструйте виріб, щоб отримати покращене обслуговування:
www.registeraeg.com
Придбання приладдя, витратних матеріалів та оригінальних запчастин для
вашого приладу:
www.aeg.com/shop
РОБОТА З КЛІЄНТАМИ ТА СЕРВІСНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ
Рекомендується використовувати оригінальні запчастини.
При звертанні до сервісного центру необхідно мати наступну інформацію:
модель, номер виробу, серійний номер.
Її можна знайти на табличці з технічними даними.
Увага! Важлива інформація з техніки безпеки
Загальна інформація й рекомендації
Інформація щодо захисту навколишнього середовища
Може змінитися без оповіщення.
УКРАЇНСЬКА
1.
3
ІНФОРМАЦІЯ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
Перед установкою та експлуатацією приладу слід
уважно прочитати інструкцію користувача. Виробник
не несе відповідальності за пошкодження, що
виникли через неправильне встановлення чи
експлуатацію. Інструкції з користування приладом
слід зберігати з метою користування в майбутньому.
1.1 Безпека дітей і вразливих осіб
•
•
•
•
•
•
•
•
Діти від восьми років, особи з обмеженими
фізичними, сенсорними чи розумовими
здібностями й особи без відповідного досвіду та
знань можуть користуватися цим приладом лише
під наглядом або після проведення інструктажу
стосовно безпечного користування приладом і
пов’язаних ризиків.
Не дозволяйте дітям гратися з приладом.
Не слід залишати дітей до трьох років без
постійного нагляду поблизу приладу.
Пакувальні матеріали слід тримати в недоступному
для дітей місці.
Усі миючі засоби слід тримати в недоступному для
дітей місці.
Не допускайте дітей і домашніх тварин до
відчинених дверцят приладу.
Якщо прилад оснащено захистом від доступу дітей,
рекомендується його ввімкнути.
Не можна доручати чищення або технічне
обслуговування приладу дітям без відповідного
нагляду.
1.2 Загальні правила безпеки
•
•
•
Не змінюйте технічні характеристики приладу.
Дотримуйтесь максимального обсягу завантаження
10 кг (див. розділ «Таблиця програм»).
Мінімальний робочий тиск води має становити 0,5
бар (0,05 МПа), а максимальний — 8 бар (0,8 МПа).
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Килим не повинен закривати вентиляційні отвори в
основі приладу (за наявності).
Прилад слід підключати до водопроводу за
допомогою нових наборів шлангів, що
постачаються. Повторно використовувати старі
набори шлангів не можна.
У разі пошкодження електричного кабелю
виробник або його авторизований сервісний центр
чи інша кваліфікована особа має замінити його.
Робити це самостійно небезпечно.
Перед початком ремонту прилад треба від’єднати
від електромережі, знявши запобіжник або
витягнувши шнур живлення з розетки.
Не використовуйте водяні розпилювачі або пару,
щоб почистити прилад.
Витирайте прилад м’якою вологою ганчіркою.
Застосовуйте лише нейтральні миючі засоби. Не
застосовуйте абразивні засоби, абразивні
серветки, розчинники або металеві предмети.
2. ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
2.1 Встановлення
•
•
•
•
•
•
Видаліть усі транспортувальні
болти й пакувальні матеріали.
Зберігайте транспортувальні болти.
Коли ви знову переміщуватимете
прилад, необхідно буде
заблокувати барабан.
Прилад важкий, тому будьте
обережні, пересуваючи його.
Обов’язково одягайте захисні
рукавички.
Не встановлюйте й не
використовуйте пошкоджений
прилад.
Дотримуйтесь інструкцій зі
встановлення, що постачаються із
приладом.
Не встановлюйте та не
користуйтеся приладом у
приміщеннях, де температура
опускається нижче 0 °C або де він
може бути під впливом
атмосферних явищ.
•
•
•
•
Переконайтеся, що підлога, на якій
буде встановлено прилад, є рівною,
міцною, чистою та термостійкою.
Переконайтеся, що повітря може
вільно циркулювати між приладом і
підлогою.
Відрегулюйте ніжки для
забезпечення необхідної відстані
між приладом і килимом.
Не встановлюйте прилад у місцях,
де не можна повністю відкрити
дверцята.
2.2 Підключення до
електромережі
•
•
•
Прилад повинен бути заземленим.
Завжди використовуйте правильно
встановлену протиударну розетку.
Переконайтеся, що електричні
параметри на табличці з технічними
даними відповідають параметрам
електромережі. У разі
невідповідності слід звернутися до
електрика.
УКРАЇНСЬКА
•
•
•
•
•
•
•
Не використовуйте розгалужувачі,
перехідники й подовжувачі.
Будьте обережні, аби не пошкодити
штепсельну вилку та кабель. Якщо
кабель живлення потребує заміни,
зверніться до нашого сервісного
центру.
Вставляйте штепсельну вилку в
розетку електроживлення лише
після закінчення установки.
Переконайтеся, що після установки
є вільний доступ до розетки
електроживлення.
Не торкайтеся кабелю живлення чи
штепсельної вилки вологими
руками.
Не тягніть за кабель живлення, щоб
вимкнути прилад із мережі. Завжди
вимикайте, витягаючи штепсельну
вилку.
Лише для Великобританії та
Ірландії: прилад має електричну
вилку 13 А. Якщо необхідно
замінити плавкий запобіжник в
електричній вилці, встановіть
запобіжник ASTA (BS 1362) 13 А.
Цей прилад відповідає директивам
ЄЕС.
2.3 Підключення до
водопроводу
•
•
•
Стежте за тим, щоб не пошкодити
водяні шланги.
Перш ніж підключити прилад до
нових труб або до труб, які
впродовж тривалого часу не
використовувалися, зачекайте, поки
потік води стане прозорим.
При першому користуванні
приладом переконайтеся у
відсутності протікання.
2.4 Користування
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує ризик отримання
травм, ураження
електричним струмом,
пожежі, опіків або
пошкодження приладу.
•
•
•
•
•
•
5
Цей прилад призначено лише для
домашнього використання.
Дотримуйтеся інструкцій з безпеки,
що зазначені на упаковці миючого
засобу.
Не кладіть займисті речовини чи
предмети, змочені в займистих
речовинах, усередину приладу,
поряд із ним або на нього.
Подбайте про те, щоб у білизні не
залишалося металевих предметів.
Не підставляйте під прилад ємність
для збору води в разі можливого
протікання. Звертайтеся до
авторизованого сервісного центру
за інформацією про приладдя, яке
дозволяється використовувати.
Не торкайтеся скла дверцят під час
виконання програми. Скло може
бути гарячим.
2.5 Сервіс
•
•
Для ремонту приладу зверніться в
авторизований сервісний центр.
Використовуйте лише оригінальні
запасні частини.
2.6 Утилізація
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Існує небезпека
задушення.
•
•
•
Відключіть прилад від
електромережі.
Відріжте кабель живлення і
викиньте його.
Зніміть замок із дверцят, щоб
уникнути запирання дітей і
домашніх тварин у приладі.
Цей продукт по змісту небезпечних
речовин відповідає вимогам
Технічного регламенту обмеження
використання деяких небезпечних
речовин в електричному та
електронному обладнанні (постанова
Кабінета Міністрів України №1057 від 3
грудня 2008р.)
6
www.aeg.com
3. ОПИС ВИРОБУ
3.1 Огляд приладу
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Верхня кришка
Дозатор миючого засобу
Панель керування
Ручка дверцят
Табличка з технічними даними
Фільтр зливного насоса
Ніжки для вирівнювання приладу
5
6
7
3.2 Активація захисту від
доступу дітей
Це пристрій не дозволяє дітям або
домашнім тваринам зачинитися
всередині барабана.
Поверніть пристрій за годинниковою
стрілкою до горизонтального
положення позначки.
Дверцята не закриваються.
Щоб закрити дверцята, слід повернути
пристрій проти годинникової стрілки до
вертикального положення позначки.
3.3 Комплект кріпильних
накладок (4055171146)
Для придбання звертайтеся до
офіційного дилера.
Якщо прилад установлюється на
цокольну основу, закріпіть його за
допомогою кріпильних накладок.
Уважно прочитайте інструкцію, що
входить у комплект цього приладдя.
УКРАЇНСЬКА
7
4. ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ
4.1 Опис панелі керування
1
2
Разглаживание
Освежить
паром
Хлопок
Eco
Супер Eco
3
Хлопок
Очень тихая
Синтетика
Легкая глажка
20 мин - 3 кг
Тонкие ткани
Джинсы
Шерсть/Шелк
Полоскание
Одеяла
Отжим/Слив
Экономия Отсрочка
Доп.
Пятна/
старта
Температура Отжим Предв. стирка полоскание времени
Антиаллергенная
Auto Off
10
1 Кнопка ввімкнення/вимкнення (Auto
Off)
2 Перемикач програм
3 Дисплей
4 Кнопка «Пуск/пауза» (Старт/Пауза)
5 Кнопка відкладеного запуску
(Oтсрочка старта)
6 Кнопка «Економія часу» (Экономия
времени)
9
8
7
6
Старт/Пауза
5
4
7 Кнопка «Додаткове полоскання»
(Доп.полоскание)
8 Кнопка виведення плям/
попереднього прання (Пятна/
Предварит.стирка)
9 Кнопка зменшення швидкості
віджимання (Отжим)
10 Кнопка температури (Температура)
4.2 Дисплей
A
B
C
D
L
На дисплеї відображається така
інформація:
E
K
F
G
J
H
I
8
www.aeg.com
Температура встановленої програми
А
Холодна вода
Швидкість віджимання встановленої програми
В
Немає символа віджимання1)
Символ «Полоскання без зливу»
1) Доступний лише для програми «Віджимання/злив».
Символи фаз
Коли програму встановлено, загораються всі символи фаз, пов’язаних із
програмою.
Після запуску програми блимає лише символ фази, що виконується.
Після завершення програми світиться символ останньої фази.
C
Фаза попереднього прання
Фаза прання
Фаза полоскання
Фаза віджимання
D
Символ пари загорається при встановленні парової програми
(якщо передбачено для вашого приладу).
E
Символ передозування миючого засобу загорається наприкінці
циклу, коли прилад виявляє занадто велику кількість миючого
засобу.
F
G
Коли світиться цей символ, дверцята приладу відкрити не
можна. Дверцята приладу можна відкрити після того, як символ
згасне.
Якщо програму завершено, але символ продовжує світитися:
• активована функція «Полоскання без зливу»;
• у барабані залишилася вода.
Символ відкладеного запуску загорається при встановленні
функції відкладеного запуску.
УКРАЇНСЬКА
Час програми
Після запуску програми її час зменшується з кроком в 1 хвилину.
Відкладений запуск
Після натиснення кнопки відкладеного запуску на дисплеї
відобразиться час відкладеного запуску.
Коди попереджень
Якщо в приладі виникла несправність, на дисплеї
відображаються наведені нижче коди попереджень. Див. розділ
«Усунення проблем».
H
На дисплеї декілька секунд відображається це повідомлення,
якщо:
• ви не можете настроїти функцію разом із програмою прання;
• ви намагаєтеся змінити програму прання, що виконується.
Виконання програми завершилося.
Символ захисту від доступу дітей загорається при активації
цього приладу.
I
Графічні смужки
Пуста смужка з’являється тільки в тому разі, якщо відповідна
функція доступна для встановленої програми.
Індикаторна смуга заповнюється відповідно до встановлених
функцій.
Якщо ви зробили неправильний вибір, то відображається
повідомлення Err (вибір неможливий).
Символ економії часу загорається при встановленні тривалості
програми.
J
Скорочена програма
Дуже швидко
Символ додаткового полоскання загорається при ввімкненні цієї
функції.
K
Показник відображає загальну кількість полоскань.
Індикаторна смужка повністю заповнена, якщо ви встановили
максимальну кількість полоскань.
9
10
www.aeg.com
Символ «Виведення плям» загорається при ввімкненні цієї
функції.
L
Символ попереднього прання загорається при ввімкненні цієї
функції.
Індикаторна смужка заповнена не до кінця, якщо ви встановили
лише одну з функцій.
Індикаторна смужка заповнена повністю, якщо ви встановили
обидві функції.
5. ПРОГРАМИ
5.1 Таблиця програм
Програма
Діапазон
температур
Максималь Опис програми
не
(Тип завантаження та рівень забруднення)
завантажен
ня
Максималь
на
швидкість
віджимання
Програми прання
Хлопок
95 °C — холодне
прання
10 кг
1400 об/хв
Білі й кольорові бавовняні речі. Середнє або
незначне забруднення.
Очень тихая
95 °C — холодне
прання
10 кг
Білі та кольорові речі з бавовни Середнє або
незначне забруднення. Програма виключає всі
фази віджимання, щоб виконати безшумний
цикл. Цикл зупиняється, коли є вода всередині.
Синтетика
60 °C — холодне
прання
4 кг
1200 об/хв
Вироби із синтетичних або змішаних тканин.
Середній ступінь забруднення.
Легкая глажка
60 °C — холодне
прання
4 кг
800 об/хв
Синтетичні речі, які потребують обережного
Тонкие ткани
40 °C — холодне
прання
4 кг
1200 об/хв
Вироби з делікатних тканин, наприклад,
акрилу, віскози чи поліестеру. Середній
ступінь забруднення.
Шерсть/Шелк
40 °C — холодне
прання
2 кг
1200 об/хв
Вовна, призначена для прання у пральних
машинах, вовна, призначена для прання
вручну, і делікатні тканини з позначкою
прання. Середнє та незначне забруднення.1)
«прання вручну».2)
УКРАЇНСЬКА
11
Програма
Діапазон
температур
Максималь Опис програми
не
(Тип завантаження та рівень забруднення)
завантажен
ня
Максималь
на
швидкість
віджимання
Одеяла
60 °C — 30 °C
4 кг
800 об/хв
Спеціальна програма для прання однієї
синтетичної або пухової ковдри, покривала
тощо.
Антиаллергенная
60 °C
10 кг
1400 об/хв
Білі бавовняні речі. Ця програма видаляє
мікроорганізми шляхом прання при температурі
60 °C та передбачає додатковий цикл
полоскання. Завдяки цьому прання стає
ефективнішим.
Отжим/Слив3)
10 кг
1400 об/хв
Віджимання білизни та злив води з барабана.
Усі тканини.
Полоскание 4)
Холодне прання
10 кг
1400 об/хв
Полоскання та віджимання білизни. Усі тканини.
Джинсы
60 °С — холодне
прання
10 кг
1200 об/хв
Вироби із джинсових і трикотажних тканин.
Також для речей темних кольорів.
20 мин - 3 кг
40 °C — 30 °C
3 кг
1200 об/хв
Вироби з бавовняних і синтетичних тканин із
низьким ступенем забруднення або один раз
вдягнені вироби.
Супер Eco
Холодне прання
3 кг
1200 об/хв
Змішані тканини (речі з бавовни та
10 кг
1400 об/хв
Біла й нелинюча бавовна. Середній ступінь
забруднення. Енергоспоживання зменшується, а
час виконання програми прання збільшується.
Хлопок Eco 6)
60 °C — 40 °C
синтетики).5)
12
www.aeg.com
Програма
Діапазон
температур
Максималь Опис програми
не
(Тип завантаження та рівень забруднення)
завантажен
ня
Максималь
на
швидкість
віджимання
Програми пропарювання7)
Пара може використовуватись для сухої, випраної білизни або одягу, який
одягали один раз. Ці програми усувають зморшки та запахи і пом’якшують
білизну.
Не використовуйте миючі засоби. Якщо потрібно, видаліть плями пранням або
за допомогою засобу для видалення плям.
Парові програми не виконують гігієнічну обробку.
Не встановлюйте програму пропарювання для перелічених нижче видів одягу:
•
•
Речі, в яких на пам’ятці з догляду вказано, що вони не призначені для сушіння в
сушарці.
Речі із пластиковими, металевими, дерев’яними або іншими подібними
елементами.
Освежить паром
40 °C
1.5 кг
Програма пропарювання для речей із бавовни
та синтетики. Цей цикл усуває запахи з
білизни.8)
УКРАЇНСЬКА
Програма
Діапазон
температур
Максималь Опис програми
не
(Тип завантаження та рівень забруднення)
завантажен
ня
Максималь
на
швидкість
віджимання
Разглаживание
40 °C
1.5 кг
13
Програма пропарювання для синтетичних
речей. Ця програма допомагає розправити
зморшки на білизні.
1) Щоб зменшити складки на білизні, цей цикл регулює температуру води та виконує обережне
прання та віджимання. Прилад виконує додаткові цикли полоскання.
2) Під час цього циклу барабан обертається повільно, щоб забезпечити обережне прання. Може
здаватися, що барабан не обертається або не обертається належним чином. Зверніть увагу, що це
нормально для приладу.
3) Встановіть швидкість віджимання. Переконайтеся, що вона відповідає типу білизни. Якщо
встановлено функцію «Без віджимання», доступна лише фаза зливу.
4) Натисніть кнопку «Додаткове полоскання», щоб додати цикли полоскання. Якщо задано низьку
швидкість віджимання, прилад обережно полоще білизну та виконує короткий цикл віджимання.
5) Ця програма призначена для щоденного використання та характеризується найменшим
споживанням електроенергії та води, забезпечуючи хороші результати прання.
6) Стандартні програми для показників споживання, зазначених на ярлику
енергоспоживання. Згідно з положенням 1061/2010, ці програми є, відповідно, «Стандартна
програма для бавовни 60°С» і «Стандартна програма для бавовни 40°С». Це найбільш ефективні
програми з точки зору споживання електроенергії та води для прання бавовняних виробів із
середнім ступенем забруднення.
Температура води під час фази прання може відрізнятися від температури,
заявленої для обраної програми.
7) При встановленні програми пропарювання із сухою білизною наприкінці циклу білизна може бути
вологою. Рекомендується залишити речі на свіжому повітрі приблизно на 10 хвилин, щоб вони
просохли. Після завершення програми швидко витягніть білизну з барабана. Після застосування
циклу пропарювання так чи інакше може знадобитися прасування речей, однак воно буде легшим!
8) Пара не видаляє запахів тварин.
www.aeg.com
Сумісність функцій програм
■
Очень тихая
Oтсрочка старта
■
Экономия времени 3)
Хлопок
Доп.полоскание 2)
Програма
Пятна/Предварит.стирка 1)
14
■
■
■
■
■
■
■
■
Синтетика
■
■
■
■
■
■
Легкая глажка
■
■
■4)
■
■
■
Тонкие ткани
■
■
■
■
■
■
Шерсть/Шелк
■
■
Одеяла
■
Антиаллергенная
■
Отжим/Слив5)
■
Полоскание
■
■
Джинсы
■
■
20 мин - 3 кг
■
Супер Eco
■
■
■
■
Хлопок Eco
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 6)
■
1) У разі використання рідких миючих засобів слід обирати програми без попереднього прання.
Функція «Виведення плям» не може застосовуватися за температури нижче 40 °C.
2) Якщо задано низьку швидкість віджимання, прилад обережно полоще білизну та виконує
короткий цикл віджимання.
3) У разі вибору меншої тривалості рекомендуємо зменшити завантаження. Прилад можна
завантажити повністю, однак результати прання будуть гіршими.
4) Доступна лише функція попереднього прання.
5) Встановіть швидкість віджимання. Переконайтеся, що вона відповідає типу білизни. Якщо
встановлено функцію «Без віджимання», доступна лише фаза зливу.
6) Для цих програм можна задати лише коротшу тривалість.
УКРАЇНСЬКА
5.2 Woolmark Apparel Care
— Синій
15
Woolmark для прання виробів із вовни,
що мають на етикетці символ «ручне
прання», за умови дотримання
інструкцій, наданих виробником цієї
пральної машини. Дотримуйтесь
інструкцій щодо сушіння та інших
інструкцій щодо прання, зазначених на
етикетці виробу. M1144
У Великобританії, Ірландії, Гонконгу та
Індії символ Woolmark є товарним
знаком.
Програма прання вовняних речей у цій
машині була схвалена компанією
6. ПОКАЗНИКИ СПОЖИВАННЯ
Дані в цій таблиці є приблизними. Фактичні значення залежать від
різних факторів, як-от: кількість і тип білизни, вода й температура
навколишнього середовища.
Коли програма розпочинається, на дисплеї відображається її
тривалість за умови максимального завантаження.
У процесі прання тривалість програми розраховується автоматично
й може бути суттєво скорочена, якщо вага завантаженої білизни
менша максимально допустимої (наприклад, «Бавовна 60 °C»:
максимальне завантаження 10 кг, тривалість програми перевищує 2
години; якщо реальне завантаження 1 кг, тривалість програми стає
менше 1 години).
Під час розрахунку реальної тривалості програми на дисплеї
приладу блимає крапка.
Програми
Заванта
ження
(кг)
Споживанн Споживанн Приблизна Залишкова
я
я води (л)
тривалість вологість
електроене
програми
(%)1)
ргії (кВт(хв.)
год)
Хлопок 60 °C
10
1,80
82
185
52
Хлопок 40 °C
10
1,10
82
185
52
Синтетика 40 °C
4
0,60
55
100
35
Тонкие ткани 40 °C
4
0,70
62
86
35
2
0,50
59
60
30
Шерсть/Шелк
30 °С 2)
16
www.aeg.com
Програми
Заванта
ження
(кг)
Споживанн Споживанн Приблизна Залишкова
я
я води (л)
тривалість вологість
електроене
програми
(%)1)
ргії (кВт(хв.)
год)
Стандартні програми для бавовни
Стандартна
бавовна 60 °C
10
1,13
58
249
52
Стандартна
бавовна 60 °C
5
0,76
48
167
52
Стандартна
бавовна 40 °C
5
0,52
48
151
52
1) Наприкінці фази віджимання.
2) Недоступно для певних моделей.
Режим «Вимк.» (Вт)
Режим «Залиш. увімк.» (Вт)
0,05
0,05
Інформація, наведена в таблиці вище, відповідає положенню Європейської комісії
1015/2010, що впроваджує директиву 2009/125/EC.
7. ФУНКЦІЇ
7.1 Старт/Пауза
Натисніть кнопку Старт/Пауза, щоб
розпочати або перервати виконання
програми.
7.2 Oтсрочка старта
За допомогою цієї функції ви можете
відкласти запуск програми на період
від 30 хвилин до 20 годин.
На дисплеї відображається
відповідний індикатор і час
відкладеного запуску.
7.3 Экономия времени
За допомогою цієї функції можна
скоротити тривалість програми.
•
•
Натисніть цю кнопку один раз для
встановлення «Скороченої
тривалості» для речей, які одягали
один раз.
Натисніть цю кнопку двічі, щоб
встановити «Надзвичайно швидко»,
для прання майже незабруднених
речей.
Деякі програми приймають
лише одну з цих двох
функцій.
7.4 Доп.полоскание
За допомогою цієї функції можна
додати до програми прання додаткове
полоскання.
Використовуйте цю функцію для
прання речей людей, що мають
алергію на миючі засоби, або в
місцевостях з м'якою водою.
Засвітиться відповідний індикатор.
7.5 Пятна/Предварит.стирка
Натисніть кнопку, щоб додати до
програми фазу виведення плям і/або
попереднього прання.
Натискайте кнопку знов і знов, доки не
активується одна чи дві опції.
УКРАЇНСЬКА
Відповідний символ та індикаторна
смужка з’являться на дисплеї.
•
•
•
Выведение пятен: використовуйте
цю функцію для білизни зі стійкими
плямами.
При встановленні цієї функції
додайте засіб для видалення плям
зменшення максимальної швидкості
фази віджимання програми;
На дисплеї
відображаються лише
швидкості віджимання
доступні для
встановленої програми.
Вимкнення фази віджимання.
Увімкнення функції Полоскання
без зливу.
Встановлюйте цю функцію для
попередження зминання тканин.
Прилад не зливає воду після
закінчення програми.
у відділення . Ця функція
збільшує тривалість програми.
•
•
Ця функція не може
застосовуватися за
температури нижче
40 °C.
Предварит.стирка: використовуйте
цю функцію, щоб додати фазу
попереднього прання перед фазою
прання.
Ми рекомендуємо використовувати
цю функцію для білизни із високим
ступенем забруднення.
7.7 Температура
Встановлення цієї
функції збільшує
тривалість програми.
17
Натисніть цю кнопку, щоб змінити
температуру, встановлену за
промовчанням. Коли на дисплеї
відображається
нагріває воду.
і
, прилад не
7.6 Отжим
Використовуйте цю кнопку для:
8. НАЛАШТУВАННЯ
8.1 Звукові сигнали
Звукові сигнали лунають у таких
випадках:
• Увімкненні приладу.
• Вимкненні приладу.
• Натисненні кнопок.
• Програму завершено.
• У приладі виникли несправності.
Для деактивації/активації звукових
сигналів одночасно натисніть і
утримуйте Пятна/Предварит.стирка і
Доп.полоскание протягом 6 секунд.
Якщо звукові сигнали
деактивовано, вони будуть
вмикатися лише в разі
виникнення
несправностей.
8.2 Захист від дітей
Ця функція не дозволяє дітям гратись
з панеллю керування.
•
Щоб активувати/деактивувати цю
функцію, натисніть Температура і
Отжим одночасно, доки індикатор
не засвітиться/згасне.
Цю функцію можна активувати.
•
•
Після натиснення на Старт/Пауза:
функції перемикача програм
заблоковані.
Перед натисненням на Старт/
Пауза: прилад не можна ввімкнути.
8.3 Постійна функція
додаткового полоскання
Завдяки цій функції, функція
додаткового полоскання буде постійно
увімкнена при встановленні нової
програми.
•
Щоб активувати/деактивувати цю
функцію, натисніть Экономия
времени та Oтсрочка старта
одночасно, доки індикатор
18
www.aeg.com
Доп.полоскание не засвітиться/
згасне.
9. ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ
1. Додайте 2 літри води у відділення
для миючого засобу для фази
прання.
Це активує систему зливу.
2. Додайте невелику кількість
миючого засобу у відділення для
фази прання.
3. Встановіть та запустіть програму
для прання бавовни при найвищій
температурі без білизни.
Це видалить весь можливий бруд з
барабана та бака.
10. ЩОДЕННЕ КОРИСТУВАННЯ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
10.1 Увімкнення приладу
1. Відкрийте водопровідний кран.
2. Вставте вилку в розетку.
3. Натисніть кнопку Auto Off, щоб
увімкнути прилад.
Лунає коротка мелодія.
Переконайтеся, що білизна не
защемилася між ущільнювачем та
дверцятами. Існує ризик витікання
води і пошкодження білизни.
10.3 Додавання миючого
засобу й добавок
10.2 Завантаження білизни
1. Відкрийте дверцята приладу.
2. Одна за одною завантажте речі в
барабан.
3. Струшуйте речі, перш ніж класти їх
у прилад.
Переконайтеся, що в барабан не
завантажено надто багато білизни.
4. Зачиніть дверцята.
Відділення для фази
попереднього прання та
програми замочування.
Відділення для фази прання.
Відділення для рідких добавок
(пом’якшувач, крохмаль).
Максимальний рівень для рідких
добавок.
Відділення для засобу для
видалення плям.
Клапан для порошкового чи
рідкого миючого засобу.
ОБЕРЕЖНО!
Завжди дотримуйтесь
інструкцій, наведених на
упаковці миючих засобів.
УКРАЇНСЬКА
10.4 Перевірка положення
клапана
1. Витягніть лоток дозатора миючого
засобу до його зупинки.
2. Натисніть на важіль донизу, щоб
вийняти лоток.
1
2
3. Для використання порошкового
миючого засобу слід повернути
клапан доверху.
A
4. Для використання рідкого миючого
засобу слід повернути клапан
донизу.
B
19
Якщо клапан
знаходиться ВНИЗУ:
• не користуйтеся
гелевими чи густими
рідкими миючими
засобами;
• не виходьте за
обмеження на
клапані, додаючи
рідкий миючий засіб;
• не встановлюйте
фазу попереднього
прання;
• не налаштовуйте
функцію
відкладеного
запуску.
5. Відмірте необхідну кількість
миючого засобу і кондиціонера для
тканин.
6. Обережно закрийте дозатор
миючого засобу.
Стежте за тим, щоб клапан не
блокував лоток при зачиненні.
10.5 Встановлення
програми
1. Поверніть перемикач програм.
Засвітиться відповідний індикатор
програми.
Індикатор кнопки Старт/Пауза блимає
червоним світлом.
На дисплеї відображається
температура за промовчанням,
швидкість віджимання та пусті
індикаторні смужки доступних функцій.
2. Щоб змінити температуру та/або
швидкість віджимання, натисніть
відповідні кнопки.
3. Встановіть доступні функції.
10.6 Запуск програми без
відкладеного запуску
Натисніть кнопку Старт/Пауза, щоб
розпочати виконання програми.
Відповідний індикатор припинить
блимати і почне світитися постійно.
Індикатор фази операції починає
блимати на дисплеї.
Програма запускається, і дверцята
блокуються. На дисплеї
відображається індикатор
.
20
www.aeg.com
Протягом короткого часу,
поки прилад наповнюється
водою, може працювати
зливний насос.
10.7 Запуск програми з
функцією відкладеного
запуску
1. Натисніть кнопку Oтсрочка старта
кілька разів, доки на дисплеї не
відобразиться кількість хвилин або
годин затримки.
Засвітиться відповідний індикатор.
2. Натисніть кнопку Старт/Пауза.
Прилад розпочинає зворотний відлік
часу до відкладеного пуску.
Після закінчення зворотного відліку
автоматично запуститься програма.
До запуску приладу
шляхом натиснення кнопки
Старт/Пауза встановлений
відкладений запуск можна
скасувати або змінити.
10.8 Скасування
відкладеного пуску
Скасування відкладеного запуску.
1. Натисніть кнопку Старт/Пауза, щоб
перевести прилад у режим паузи.
Заблимає відповідний індикатор.
2. Натисніть кнопку Oтсрочка старта
кілька разів, доки на дисплеї не
відобразиться .
3. Натисніть кнопку Старт/Пауза
знову, щоб одразу запустити
програму.
10.9 Поведінка приладу
Приблизно через 15
хвилин після запуску
програми:
• Прилад автоматично
обчислює тривалість
циклу з урахуванням
завантаженої білизни,
забезпечуючи відмінний
результат прання за
мінімальний час.
• На дисплеї
відображається новий
час.
10.10 Скасування програми,
що виконується
1. Натисніть кнопку Auto Off, щоб
скасувати програму та вимкнути
прилад.
2. Натисніть ще раз кнопку Auto Off,
щоб увімкнути прилад.
Тепер можна встановити нову
програму прання.
Перш ніж розпочинати
нову програму, прилад
зливає воду. У цьому разі
переконайтеся, що миючий
засіб знаходиться у
відділенні для миючого
засобу; у противному разі
додайте миючий засіб.
10.11 Переривання
програми і зміна функції
Можна змінювати лише деякі функції,
перш ніж вони почнуть виконуватись.
1. Натисніть кнопку Старт/Пауза.
Заблимає відповідний індикатор.
2. Змініть встановлену функцію.
3. Натисніть кнопку Старт/Пауза ще
раз.
Виконання програми продовжиться.
УКРАЇНСЬКА
10.12 Відкривання дверцят
Якщо температура й рівень
води в барабані занадто
високі та барабан досі
обертається, відкрити
дверцята неможливо.
Під час виконання програми або
відкладеного запуску дверцята
приладу заблоковані.
1. Натисніть кнопку Старт/Пауза.
На дисплеї згасне відповідний
індикатор блокування дверцят.
2. Відкрийте дверцята приладу.
3. Закрийте дверцята та натисніть
кнопку Старт/Пауза.
Виконання програми або відкладеного
запуску продовжиться.
10.13 Завершення циклу
Після завершення програми прилад
автоматично зупиняється. Лунає
звуковий сигнал (якщо активовано).
На дисплеї загоряється індикатор , а
10.14 Злив води після
завершення циклу
Програма прання завершилася, але
в барабані залишилася вода.
Барабан обертається для
попередження зминання білизни.
Світиться індикатор блокування
. Дверцята залишаються
дверцят
заблокованими.
Щоб відкрити дверцята, необхідно
злити воду.
1. За потреби зменште швидкість
віджимання.
2. Натисніть кнопку Старт/Пауза.
Прилад зливає воду та здійснює
віджимання.
3. Після завершення програми та
згасання індикатора блокування
можна відкрити
дверцят
дверцята.
4. Натискайте Auto Off протягом
кількох секунд, щоб вимкнути
прилад.
Прилад автоматично
зливає воду та здійснює
віджимання приблизно
через 18 годин.
індикатор блокування дверцят
згасає.
Індикатор кнопки Старт/Пауза згасає.
1. Натисніть кнопку Auto Off, щоб
вимкнути прилад.
Через п’ять хвилин після завершення
програми прання функція
енергозбереження автоматично
вимикає прилад.
При повторному ввімкненні
приладу на дисплеї
відображається кінець
останньої встановленої
програми. Поверніть
перемикач програм, щоб
встановити новий цикл.
2. Вийміть білизну із приладу.
3. Переконайтеся в тому, що барабан
порожній.
4. Тримайте дверцята злегка
відкритими, щоб запобігти
утворенню плісняви й неприємного
запаху.
21
10.15 Функція
АВТОМАТИЧНЕ
ВИМКНЕННЯ
Функція АВТОМАТИЧНЕ ВИМКНЕННЯ
автоматично вимикає прилад для
зниження споживання електроенергії в
таких випадках.
•
•
Ви не користуєтесь приладом
протягом 5 хвилин до того, як
натиснути кнопку Старт/Пауза.
Натисніть кнопку Auto Off, щоб
знову ввімкнути прилад.
Через 5 хвилин після закінчення
програми прання.
Натисніть кнопку Auto Off, щоб
знову ввімкнути прилад.
На дисплеї відображається кінець
останньої встановленої програми.
Поверніть перемикач програм, щоб
встановити новий цикл.
22
www.aeg.com
11. ПОРАДИ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
11.1 Завантаження білизни
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Розподіліть білизну за типами: біла,
кольорова, синтетика, делікатні
вироби та вовна.
Дотримуйтеся вказівок щодо
прання, наведених на етикетках із
догляду за одягом.
Не періть білі та кольорові речі
разом.
Деякі кольорові речі можуть линяти
під час першого прання.
Рекомендується перші рази прати
їх окремо.
Наволочки застебніть на ґудзики,
застебніть «блискавки», гачки та
кнопки. Застебніть ремені.
Звільніть кишені та розправте одяг.
Виверніть навиворіт багатошарові
тканини, вовняні вироби й одяг із
фарбованими зображеннями.
Видаліть складні плями.
Речі із значними плямами періть зі
спеціальним миючим засобом.
Будьте обережні при пранні
фіранок. Зніміть усі гачки або
покладіть фіранки у мішок для
прання чи наволочку.
Не періть в приладі білизну з не
підшитими краями або розірвану
білизну. Для прання дрібних та/або
делікатних речей (таких як
бюстгальтери на кісточках, ремені,
колготки тощо) користуйтеся
мішками для прання.
Завантаження малої кількості
білизни може призвести до
дисбалансу під час віджимання. У
такому випадку розподіліть речі в
барабані вручну і знову увімкніть
цикл віджимання.
Можна користуватися спеціальними
засобами для видалення плям.
Користуйтеся спеціальним засобом
для видалення плям, що
застосовується до відповідного типу
плям та тканини.
11.3 Миючі засоби та
добавки
•
•
•
•
•
•
Застосовуйте лише миючі засоби та
добавки, призначені для
використання в пральних машинах:
– пральні порошки для всіх типів
волокон,
– пральні порошки для делікатних
(макс. 40 °C) та вовняних
виробів,
– рідкі миючі засоби, бажано для
низькотемпературних програм
прання (макс. 60 °C) для всіх
типів волокон або спеціально
лише для вовни.
Не використовуйте одночасно
миючі засоби різних типів.
З метою захисту навколишнього
середовища не використовуйте
миючі засоби в понаднормових
кількостях.
Дотримуйтесь інструкцій, наведених
на упаковці цих засобів.
Використовуйте засоби, що
підходять для типу та кольору
тканини, температури програми і
рівня забруднення.
Якщо прилад не оснащено
дозатором миючого засобу з
відкидною кришкою, додавайте рідкі
миючі засоби за допомогою
дозуючої кульки (постачається
виробником миючого засобу).
11.4 Екологічні
рекомендації
•
11.2 Стійкі плями
Для видалення деяких плям води та
миючого засобу недостатньо.
•
Рекомендуємо видаляти ці плями
перед тим, як класти речі в прилад.
•
Для прання білизни із середнім
ступенем забруднення
встановлюйте програму без фази
попереднього прання.
Завжди запускайте програму
прання при максимальному
завантаженні білизни.
За необхідності користуйтесь
засобом для видалення плям при
УКРАЇНСЬКА
•
встановленні програми з низькою
температурою прання.
Перевірте жорсткість води у
вашому домі для використання
правильної кількості миючого
засобу
11.5 Жорсткість води
Якщо жорсткість води у вашій
місцевості висока або середня,
рекомендується користуватися
23
пом'якшувачем води для пральних
машин. У місцевостях із м'якою водою
немає потреби використовувати
пом'якшувач води.
Щоб дізнатися жорсткість води у вашій
місцевості, зверніться до місцевої
служби водопостачання.
Використовуйте належну кількість
пом’якшувача води. Дотримуйтесь
інструкцій, наведених на упаковці цих
засобів.
12. ДОГЛЯД ТА ЧИСТКА
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
12.1 Чищення зовнішніх
поверхонь
Очищайте прилад лише теплою
мильною водою. Витріть насухо усі
поверхні.
барабані може залишатись певна
кількість миючого засобу. Регулярно
проводьте холосте прання. Для цього:
•
•
Вийміть білизну з барабана.
Встановіть програму прання
бавовняних речей на максимальній
температурі з малою кількістю
миючого засобу.
12.4 Ізоляція дверцят
ОБЕРЕЖНО!
Не користуйтесь спиртом,
розчинниками чи хімічними
продуктами.
12.2 Видалення накипу
Якщо жорсткість води у вашій
місцевості висока або середня,
рекомендується користуватися
засобом для видалення накипу для
пральних машин.
Регулярно оглядайте ізоляцію і
видаляйте всі об'єкти із внутрішньої
сторони.
Регулярно оглядайте барабан, щоб
запобігати утворенню накипу та іржі.
12.5 Чищення барабана
Для видалення іржі слід користуватися
лише спеціальними засобами для
пральних машин. Видаляйте вапняний
наліт окремо від прання білизни.
Завжди дотримуйтесь
інструкцій, наведених на
упаковці цих засобів.
12.3 Холосте прання
При користуванні програмами з
низькою температурою прання в
Регулярно оглядайте барабан, щоб
запобігати утворенню накипу та іржі.
Для видалення іржі з барабану слід
користуватися лише спеціальними
засобами.
Рекомендуємо:
1. прочистьте барабан спеціальним
засобом для нержавіючої сталі;
2. запустіть коротку програму прання
бавовняних речей на максимальній
температурі з малою кількістю
засобу для прання.
24
www.aeg.com
12.6 Чищення дозатора миючих засобів
1.
2.
1
2
3.
4.
12.7 Чищення зливного фільтра
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Не очищуйте зливний
фільтр, якщо вода у
приладі гаряча.
1.
2.
2
1
1
2
1
УКРАЇНСЬКА
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
25
26
www.aeg.com
12.8 Очищення впускного шланга та фільтра клапана
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.9 Екстрене зливання
Через поломку прилад не може злити
воду.
У такому випадку виконайте кроки (1) (9) розділу «Чищення зливного
фільтра». За необхідності почистіть
насос.
Якщо ви зливаєте воду в екстреному
порядку, потрібно знову ввімкнути
систему зливання:
1. Якщо ви зливаєте воду в
екстреному порядку, потрібно
знову ввімкнути систему зливання:
Додайте 2 літри води у відділення
для основного прання дозатору
миючого засобу.
2. Запустіть програму, щоб злити
воду.
12.10 Запобіжні заходи
проти замерзання
Якщо прилад встановлюється в місці,
де температура може бути нижчою
0°C, злийте воду, що залишилась у
шлангу подачі води та зливному
шлангу.
1. Витягніть вилку з розетки.
2. Закрийте водопровідний кран.
3. Встановіть обидва кінці шлангу
подачі води в миску або іншу
ємність та зачекайте, доки вода
витече зі шланга.
4. Спорожніть зливний насос.
Застосування процедури
екстреного зливання.
5. Після того, як зливний насос
спорожниться, знову вставте
шланг подачі води.
УКРАЇНСЬКА
27
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Переконайтеся, що
температура перевищує
0 °C, перш ніж знову
використовувати прилад.
Виробник не несе
відповідальності за збитки,
спричинені низькими
температурами.
13. УСУНЕННЯ ПРОБЛЕМ
•
– дверцята приладу відкриті
або закриті неправильно. Перевірте
дверцята!
•
Прилад не запускається або
зупиняється під час роботи.
– нестабільний рівень напруги
в мережі. Зачекайте, поки напруга
стабілізується.
•
Спершу спробуйте знайти рішення
проблеми в таблиці. Якщо вам це не
вдається, зверніться в сервісний
центр.
– відсутній зв’язок між
електронними елементами
приладу. Вимкніть і знову ввімкніть
прилад.
•
– працює пристрій, що
запобігає переливанню води.
Від’єднайте пристрій і перекрийте
водопровідний кран. Зверніться в
сервісний центр.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Див. розділи з інформацією
щодо техніки безпеки.
13.1 Вступ
При виникненні деяких проблем
лунають звукові сигнали, а на
дисплеї відображається код
попередження.
•
– прилад не заповнюється
водою належним чином.
•
– прилад не зливає воду.
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Вимкніть прилад, перш ніж
виконувати перевірку.
13.2 Можливі несправності
Проблема
Можливе рішення
Програма не
запускається.
Перевірте, чи вилка вставлена в розетку.
Переконайтеся в тому, що дверцята приладу закриті.
Переконайтеся, що на щитку немає пошкоджених
запобіжників.
Переконайтеся, що натиснуто кнопку «Пуск/пауза».
Якщо встановлено відкладений запуск, скасуйте його або
зачекайте до кінця зворотного відліку.
Вимкніть функцію захисту від доступу дітей, якщо її
ввімкнено.
28
www.aeg.com
Проблема
Можливе рішення
Пристрій не
заповнюється водою
належним чином.
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран відкрито.
Переконайтеся, що тиск води не є занадто низьким. Щоб
отримати цю інформацію, зверніться до місцевої
водопровідної служби.
Переконайтеся в тому, що водопровідний кран не
засмічено.
Переконайтеся в тому, що фільтр у впускному шлангу та
фільтр клапана не засмічено. Див. розділ «Догляд та
чистка».
Переконайтеся, що впускний шланг не перетиснутий і не
перекручений.
Переконайтеся, що шланг встановлено належним чином.
Прилад не
наповнюється водою і
відразу її зливає.
Переконайтеся в тому, що зливний шланг встановлено
правильно. Можливо, шланг розміщено занадто низько.
Прилад не зливає воду. Переконайтеся, що зливний отвір не засмічений.
Переконайтеся, що зливний шланг не перетиснутий і не
перекручений.
Переконайтеся, що зливний фільтр не забитий. У разі
потреби очистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка».
Переконайтеся, що зливний шланг встановлено належним
чином.
Встановіть програму зливу, якщо було обрано програму
без фази зливу.
Встановіть програму зливу, якщо було обрано функцію,
після виконання якої вода залишається в баку.
Фаза віджимання не
виконується або цикл
прання триває довше,
ніж звичайно.
Оберіть програму віджимання.
Переконайтеся, що зливний фільтр не забитий. У разі
потреби очистіть фільтр. Див. розділ «Догляд та чистка».
Розподіліть речі в барабані вручну та знову увімкніть фазу
віджимання. Ця проблема може бути пов'язана з
проблемами рівномірного розподілення.
Вода на підлозі.
Переконайтеся, що муфти шлангів добре затягнуті і немає
витікання води.
УКРАЇНСЬКА
Проблема
29
Можливе рішення
Переконайтеся, що зливний шланг не має пошкоджень.
Переконайтеся, що використовується належна кількість
належного миючого засобу.
Дверцята приладу не
відчиняються.
Переконайтеся, що програма прання завершена.
Оберіть програму зливу або віджимання, якщо в барабані
залишилася вода.
Переконайтесь у тому, що пристрій отримує
електроенергію.
Ця проблема може бути викликана несправністю приладу.
Зверніться до авторизованого сервісного центру. Перш ніж
відкривати дверцята, уважно прочитайте розділ «Аварійне
відкривання дверцят».
Під час роботи приладу Переконайтеся в тому, що прилад вирівняно. Див. розділ
чути незвичний шум.
«Установка».
Переконайтеся, що упаковку й транспортувальні болти
видалено. Див. розділ «Установка».
Додайте більше білизни в барабан. Можливо,
завантаження є недостатнім.
Цикл триває менше, ніж Прилад розраховує новий час відповідно до завантаженої
вказано на дисплеї.
білизни. Див. розділ «Показники споживання».
Цикл триває довше, ніж Нерівномірне завантаження білизни збільшує тривалість
вказано на дисплеї.
програми. Це нормальна поведінка приладу.
Результати прання
незадовільні.
Збільште кількість миючого засобу або використовуйте
інший.
Перш ніж починати прання, обробляйте стійкі плями
плямовивідником.
Переконайтеся, що встановлено належну температуру
прання.
Зменште кількість завантаженої білизни.
Не вдається встановити Натискайте тільки кнопки потрібних функцій.
функцію.
Після перевірки ввімкніть прилад. Виконання програми продовжиться з того моменту,
коли вона була перервана.
Якщо проблема виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
Якщо з’являються інші коди помилок. Увімкніть і вимкніть прилад. Якщо проблема
виникає знову, зверніться до авторизованого сервісного центру.
30
www.aeg.com
14. АВАРІЙНЕ ВІДКРИТТЯ ДВЕРЦЯТ
У випадку перебоїв
електропостачання або несправностей
приладу дверцята приладу
залишаються заблокованими.
Програму прання буде продовжено
після відновлення живлення. Якщо
дверцята залишаються заблокованими
під час припинення
електропостачання, їх можна відкрити
за допомогою функції аварійного
розблокування.
Щоб відкрити дверцята, дійте
наступним чином:
1. Натисніть кнопку Auto Off, щоб
вимкнути прилад.
2. Витягніть вилку з розетки.
3. Відкрийте клапан фільтра.
4. Утримуйте гачок аварійного
розблокування в положенні донизу
та одночасно відкрийте дверцята
приладу.
Перш ніж відкрити дверцята виконайте
такі дії.
ОБЕРЕЖНО!
Переконайтеся в тому,
що температура води й
білизни не занадто
висока. У разі
необхідності зачекайте,
доки вода й білизна
охолонуть.
ОБЕРЕЖНО!
Переконайтеся в тому,
що барабан не
обертається. У разі
необхідності зачекайте,
доки барабан припинить
обертатися.
5. Витягніть білизну, а потім закрийте
дверцята приладу.
6. Закрийте клапан фільтра.
Переконайтеся в тому,
що рівень води в
барабані не занадто
високий. У разі
необхідності перейдіть
до процедури аварійного
зливу (див. «Аварійний
злив» у розділі «Догляд і
чистка»).
15. ТЕХНІЧНІ ДАНІ
Розмір
Ширина/висота/глибина/ 600 мм/850 мм/605 мм/639 мм
загальна глибина
Під’єднання до
електромережі
Напруга
Загальна потужність
Запобіжник
Частота
230 В
2200 Вт
10 А
50 Гц
УКРАЇНСЬКА
31
Клас захисту від проникнення твердих часток і
IPX4
вологи, що забезпечується захисним кожухом, за
винятком випадків, коли низьковольтне
обладнання не має захисту від вологи
Тиск у мережі
водопостачання
Мінімальний
Максимальний
Холодна вода
Подача води 1)
Максимальне
завантаження
0,5 бар (0,05 МПа)
8 бар (0,8 МПа)
Бавовна
10 кг
Клас енергоефективності
A+++
Швидкість віджимання
1400 об/хв
Максимальний
1) Приєднайте впускний шланг до водопровідного крана з різьбленням 3/4 дюйма.
16. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ
Здавайте на повторну переробку
матеріали, позначені відповідним
приладів. Не викидайте прилади,
символом . Викидайте упаковку у
відповідні контейнери для вторинної
сировини. Допоможіть захистити
навколишнє середовище та здоров’я
інших людей і забезпечити вторинну
переробку електричних і електронних
*
позначені відповідним символом ,
разом з іншим домашнім сміттям.
Поверніть продукт до заводу із
вторинної переробки у вашій
місцевості або зверніться до місцевих
муніципальних органів влади.
132902060-A-442014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising