AEG | L89495FL2 | User manual | Aeg L89495FL2 Használati utasítás

Aeg L89495FL2 Használati utasítás
HU
RO
Használati útmutató
Mosógép
Manual de utilizare
Maşină de spălat rufe
2
32
L 89495 FL2
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK............................................................................3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.............................................................................. 4
3. TERMÉKLEÍRÁS................................................................................................ 6
4. KEZELŐPANEL..................................................................................................7
5. PROGRAMOK ................................................................................................. 10
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK...............................................................................14
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................16
8. BEÁLLÍTÁSOK................................................................................................. 17
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................17
10. NAPI HASZNÁLAT......................................................................................... 17
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................21
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................22
13. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 27
14. AJTÓ NYITÁSA VÉSZHELYZETBEN............................................................ 29
15. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 30
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk készítésekor
egy olyan beredezést kívántunk létrehozni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
3 évesnél fiatalabb gyermekek kizárólag folyamatos
felügyelet mellett tartózkodhatnak a készülék
közelében.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor célszerű azt bekapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
1.2 Általános biztonság
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 9 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
Az üzemi víznyomás (minimum és maximum)
értékének 0,5 bar (0,05 MPa) és 8 bar (0,8 MPa)
között kell lennie.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti
szőnyeg ne zárja el.
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi
tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
Őrizze meg a szállítási
rögzítőcsavarokat. Amikor ismét
szállítani szeretné a készüléket, a
dobját rögzítenie kell.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt van, vagy ahol ki van téve az
időjárásnak.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
üzemeltetésének helyén a padló
vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta
legyen.
•
•
•
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék és a szőnyeg között
rendelkezésre álljon a szükséges
hely.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag az Egyesült Királyságban
és Írországban érvényes: A készülék
egy 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval rendelkezik. Ha
szükségessé válik a biztosíték cseréje
a hálózati csatlakozódugóban, akkor
egy 13 amperes ASTA (BS 1362)
biztosítékra cserélje.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
•
•
•
•
•
•
2.5 Szerviz
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja a
készüléket, addig folyassa a vizet,
amíg az teljesen ki nem tisztul.
A készülék első használata előtt
ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
2.4 Használat
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.6 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
2.3 Vízhálózatra
csatlakoztatás
•
A készüléket kizárólag háztartási
célra használja.
Tartsa be a mosogatószer
csomagolásán feltüntetett
utasításokat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított a ruhákból.
Ne tegyen a készülék alá edényt
azért, hogy az esetleg a készülékből
szivárgó vizet összegyűjtse. A
használatra javasolt felszerelésekkel
kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.
Ne érintse meg az ajtóüveget egy
program működése során. Az üveg
forró lehet.
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
5
6
www.aeg.com
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 A készülék áttekintése
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Munkafelület
Mosogatószer-adagoló
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Leeresztő szivattyú szűrője
Készülék szintbe állítására szolgáló
lábak
6
7
3.2 A gyerekzár
bekapcsolása
Segítségével elkerülhető, hogy a
gyermekek vagy kisállatok bezáródjanak
a dobba.
A zárat bezáráshoz addig fordítsa az
óramutató járásával egyező irányba,
amíg vízszintes helyzetbe nem kerül a
horony.
Nem lehet a készülék ajtaját bezárni.
Az ajtó zárásához addig fordítsa a zárat
az óramutató járásával ellentétes
irányba, amíg függőleges helyzetbe nem
kerül a horony.
3.3 Rögzítőlemez készlet
(4055171146)
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél.
Ha a készüléket talapzatra állítja,
rögzítse a készüléket a
rögzítőlemezekhez.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
MAGYAR
4. KEZELŐPANEL
4.1 Kezelőpanel ismertetése
1
2
3
Anticrease
Cottons
Refresh
Cottons
Eco
Super Eco 30°
Synthetics
20 Min. - 3 kg
Delicates
Extra Silent
Easy Iron
Jeans
Wool/Silk
Duvet
Rinse
Spin/
Drain
/
Anti-Allergy
Auto Off
Temp.
Spin
10
9
1 Be/Ki gomb
2 Programválasztó gomb
3 Kijelző
Stains/
Prewash
8
Extra
Rinse
Time
Save
Delay
Start
Start/Pause
7
6
5
4
7 Extra öblítés gomb
8 Előmosás / foltmosás gomb
9 Centrifugálás gomb
4 Start / Szünet gomb
10 Hőmérséklet gomb
5 Késleltetett indítás gomb
6 Időmegtakarítás gomb
4.2 Kijelző
A
B
C
D
L
A kijelző a következőket jeleníti meg:
E
K
F
G
J
H
I
7
8
www.aeg.com
A kiválasztott program hőmérséklete
A
Hideg víz
A beállított program centrifugálási sebessége
B
Nincs centrifugálás szimbólum1)
Öblítés tartás szimbólum
1) Csak a SZIVATTYÚZÁS/CENTRIFUGÁLÁS programnál érhető el.
A fázisok szimbólumai
Amikor egy programot beállított, a programhoz kapcsolódó fázisok szimbólumai
megjelennek.
Amikor a program elindul, csak a működő fázis szimbóluma villog.
Amikor a program befejeződött, az utolsó fázis szimbóluma látható.
C
Előmosási fázis
Mosási fázis
Öblítési fázis
Centrifugálási fázis
D
A gőzölés szimbólum akkor kezd világítani, amikor beállít egy gőzö‐
lési programot (ha a készülék azzal rendelkezik).
E
A mosószer-túladagolás szimbólum a ciklus végén jelenik meg, ami‐
kor a készülék túl sok mosószert érzékel.
Nem lehet kinyitni a készülék ajtaját, amíg ez a szimbólum látható.
Csak a szimbólum eltűnése után nyithatja ki az ajtót.
F
G
Ha befejeződött a program, de a szimbólum látható marad:
• Be van kapcsolva az „Öblítés tartás” funkció.
• Víz van a dobban.
A késleltetett indítás szimbóluma akkor jelenik meg, amikor beállítja
a késleltetett indítás funkciót.
MAGYAR
Program időtartama
Amikor a program elindul, a programidő 1 perces időközökkel csökk‐
en.
Késl. indítás
Amikor megnyomja a késleltetett indítás gombot, a kijelzőn megjele‐
nik a késleltetett indítás ideje.
Hibakódok
Ha a készülékben üzemzavar keletkezik, riasztási kód jelenik meg a
kijelzőn. Olvassa el a „Hibaelhárítás” című részt.
H
A kijelző ezt az üzenetet mutatja néhány másodpercig, amikor:
• egy funkciót nem lehet a mosási programhoz beállítani.
• működés közben próbálja megváltoztatni a mosási programot.
Miután a program véget ért.
A gyermekbiztonsági zár szimbóluma akkor jelenik meg, amikor a
készüléket bekapcsolja.
I.
Grafikus sávok
Az üres jelző sáv csak akkor jelenik meg, ha a hozzá tartozó funkció
elérhető a beállított programnál.
A beállított funkciók szerint telik meg a kijelző sáv.
Ha rossz kiválasztást tesz, az Err üzenet jelzi, hogy a kiválasztás nem
lehetséges.
Az időmegtakarítás szimbólum akkor jelenik meg, ha az alábbi pro‐
gramidőtartamok egyikét állította be.
J
Rövid programidő
Extra gyors
Az extra öblítés szimbólum akkor jelenik meg, ha a funkciót bekapc‐
solja.
K
Az érték az öblítések számát mutatja összesen.
A kijelző sáv teljes mértékben telített, ha a maximális öblítésszámot
állítja be.
9
10
www.aeg.com
A Folteltávolítás szimbólum akkor világít, amikor aktiválja a funkciót.
L
Az Előmosás szimbólum akkor jelenik meg, ha a funkciót bekapcsol‐
ja.
A kijelző sáv nem teljes mértékben telített, ha csak az egyik funkciót
állítja be.
A kijelző sáv teljes mértékben telített, ha két funkciót állít be.
5. PROGRAMOK
5.1 Programtáblázat
Program
Hőmérséklet-tarto‐
mány
Maximális
töltet
Maximális
centrifugá‐
lási sebes‐
ség
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
9 kg
1400 ford./
perc
Fehér és színes pamut. Normál vagy enyhe szen‐
nyezettség.
9 kg
Fehér és színes pamut. Normál és enyhe szen‐
nyezettség. A program törli az összes centrifugálási
fázist a halk mosás érdekében. A ciklus végén a víz
a dobban marad.
Műszál
60 °C – Hideg
4 kg
1200 ford./
perc
Műszálas vagy kevert szálas szövetek. Normál
szennyezettség.
Vasaláskönnyítő
60 °C – Hideg
4 kg
800 ford./
perc
Műszálas szövetek, amelyek mosása kímélő
módon történik. Normál és enyhe szennyezett‐
4 kg
1200 ford./
perc
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és poliészter.
Normál szennyezettség.
2 kg
1200 ford./
perc
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható
gyapjúhoz és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott
Mosási programok
Pamut
95 °C - Hideg
Extra csendes
95 °C - Hideg
Kímélő
40 °C – Hideg
Gyapjú / Selyem
40 °C – Hideg
ség.1)
kényes szövetekhez.2)
MAGYAR
Program
Hőmérséklet-tarto‐
mány
11
Maximális
töltet
Maximális
centrifugá‐
lási sebes‐
ség
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
3 kg
800 ford./
perc
Mosási program egy műszálas takaróhoz, pa‐
planhoz, ágyterítőhöz stb.
9 kg
1400 ford/
perc
Fehér pamut darabok. A program a 60 °C-os mo‐
sásnak és az extra öblítésnek köszönhetően eltávo‐
lítja a mikroorganizmusokat. Így a mosás hatéko‐
nyabb.
Centrifugálás/Szivat‐
tyúzás
9 kg
1400 ford./
perc
A ruhanemű centrifugálásához és a víz dobból való
leeresztéséhez. Minden ruhaanyaghoz.
Öblítés
Hideg
9 kg
1400 ford./
perc
A ruhanemű öblítéséhez és centrifugálásához.
Minden ruhaanyaghoz.
Farmer
60° - Hideg
9 kg
1200 ford./
perc
Pamutvászon és jersey ruhanemű. Sötét színű
darabokhoz is.
20 perc - 3 kg
40 °C - 30 °C
3 kg
1200 ford./
perc
Enyhén szennyezett vagy csupán egyszer viselt
pamut és műszálas darabok.
Szuper Eco 30° 3)
30 °C - Hideg
3 kg
1200 ford./
perc
Pamut, műszálas és kevertszálas szövetek. Nor‐
mál szennyezettség.
9 kg
1400 ford./
perc
Fehér és színtartó pamut. Normál szennyezett‐
ség. Az energiafogyasztás csökken, és a mosópro‐
gram ideje meghosszabbodik.
Takaró
60 °C - 30 °C
Anti-allergén
60 °C
Pamut Eco4)
60 °C - 40 °C
12
www.aeg.com
Program
Hőmérséklet-tarto‐
mány
Maximális
töltet
Maximális
centrifugá‐
lási sebes‐
ség
Program leírása
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Gőzölés programok5)
A gőzölés szárított, mosott vagy egyszer viselt ruháknál használható. Ezek a progra‐
mok csökkentik a gyűrődést és a kellemetlen szagokat, és simábbá varázsolják ru‐
haneműjét.
Ne használjon mosószert. Szükség esetén a foltokat mosással vagy helyi folteltávolí‐
tóval távolítsa el.
A gőzölés programok nem tartalmaznak higiéniai ciklust.
Az alábbi típusú ruháknál ne alkalmazza a gőzölés programot:
•
•
ruhaneműk, melyek címkéjén nem szerepel, hogy gépben való szárításra alkalmasak.
valamennyi olyan ruhanemű, melynek műanyag, fém, fa vagy hasonló elemei vannak.
1.5 kg
1.5 kg
Gőz Gyűrődés‐
mentes
40 °C
Gőzölő program pamut és műszálas anyago‐
khoz. E ciklus a szagokat távolítja el a ruhákból.6)
Gőz frissítés
40 °C
Gőzölő program műszálas ruhaneműk számára. A
ciklus segítségével kisimíthatja a ruhaneműt.
1) A ruhanemű gyűrödésének csökkentése érdekében ez a ciklus szabályozza a víz hőmérsékletét, vala‐
mint kímélő mosást és centrifugálást végez. Ekkor a mosógép további öblítéseket végez.
2) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob
nem forog, vagy nem megfelelően forog. Ez a készülék normális visekedése.
3) Válassza ezt a programot, ha jó mosási eredményt szeretne az energia- és vízfogyasztás csökken‐
tése mellett.
4) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára. A 1061/2010 sz. jogszabály
értelmében ezek a programok a «Normál 60 °C-os pamut programnak» és a «Normál 40 °C-os pamut
programnak» felelnek meg. Ezek a leghatékonyabb programok a normál szennyezettségű pamut ruhák
mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafogyasztást illeti.
A mosási fázis tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hőmérséklettől.
5) Ha szárított ruhán állít be gőzölés programot, a ciklus végén a ruhanemű nedves maradhat. Jobb a
ruhákat kb. 10 percre friss levegőre vinni, hogy elpárologtassa a nedvességet. Amikor a program befeje‐
ződött, gyorsan távolítsa el a ruhaneműt a dobból. Ha a gőzölést követően úgy dönt, mégis kivasalja a
ruhákat, sokkal kisebb erőfeszítésébe kerül!
6) A gőz nem távolítja el állatok szagát.
MAGYAR
13
Programfunkciók
összeegyeztethetősége
Program-
Pamut
Előmo‐
Időmeg‐ Késlel‐
sás /
Extra
takarí‐ tetett in‐
foltmo‐ öblítés 2)
dítás
tás 3)
sás 1)
Cen
tri‐
fugá‐
lás
■
■
Extra csendes
Műszál
Vasaláskönnyítő
Kímélő
Gyapjú / Selyem
Takaró
Anti-allergén
Centrifugálás/Szivattyúzás5)
Öblítés
Hideg
Farmer
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Szuper Eco 30°
■
■
■
■
■
■
■
■
20 perc - 3 kg
■
■
■ 4)
■
■
■
■
■
■
■
■
14
www.aeg.com
Program-
Pamut Eco
Előmo‐
Időmeg‐ Késlel‐
sás /
Extra
takarí‐ tetett in‐
foltmo‐ öblítés 2)
dítás
tás 3)
sás 1)
Cen
tri‐
fugá‐
lás
■
■
■
■
■6)
■
1) Ha folyékony mosószert használ, Előmosás nélküli programot állítson be. A Foltmosás kiegészítő
funkció 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet-beállítás esetén nem áll rendelkezésre.
2) Alacsony sebességen kímélő öblítéseket és egy rövid centrifugálást végez a készülék.
3) Ha rövidebb időtartamot állít be, azt ajánljuk, hogy csökkentse a töltet mennyiségét. Meg lehet teljesen
tölteni a készüléket, de csökken a mosás hatékonysága.
4) Csak az Előmosás funkció áll rendelkezésre.
5) Állítsa be a centrifugálási sebességet. Ellenőrizze, hogy megfelel-e a ruháknak. Amennyiben a Nincs
centrifugálás lehetőséget választja, csak a szivattyúzás áll rendelkezésre.
6) Ezeknél a programoknál csak a rövidebb időtartamot állíthatja be.
5.2 Woolmark Apparel Care Zöld
jóváhagyta a „kézzel mosható” jelzésű,
gyapjú ruhadarabok gépi mosására,
azzal a feltétellel, hogy a ruhák mosása
a mosógép gyártójától származó
utasítások szerint történik. Mindig
kövesse a ruhanemű kezelési címkéjén
szereplő szárítási és egyéb utasítást.
M1361
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
A Woolmark vállalat ennek a
mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző
okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és
a környezeti hőmérséklet függvényében.
MAGYAR
15
A program kezdetekor a kijelzőn a program maximális töltethez tartozó
időtartama jelenik meg.
A mosási fázis alatt a program időtartamát a készülék automatikusan
számítja, és az érték nagymértékben csökkenhet, ha a töltet nagysága
kisebb a maximálisan megengedett töltet értékénél (pl.: Gyapjú 60 °C,
maximális töltet: 9 kg; a program időtartama túllépi a 2 órát - valós töltet:
1 kg; a program időtartama nem éri el az 1 órát).
Amikor a készülék a valós időtartamot számítja, a kijelzőn egy pont vil‐
log.
Programok
Töltet
(kg)
Energiafo‐
gyasztás
(kWh)
Vízfogyasz‐ Program
tás (liter)
hozzávető‐
leges idő‐
tartama
(perc)
Fennmara‐
dó nedves‐
ségtartalom
(%)1)
Pamut 60 °C
9
1.55
87
220
52
Pamut 40 °C
9
0.97
87
205
52
Műszál 40 °C
4
0.72
55
155
35
Kímélő 40 °C
4
0.60
59
89
35
2
0.35
58
60
30
Gyapjú / Selyem 30
°C 2)
Szabványos pamut program
Szabványos pamut
60 °C
9
0.64
57
226
52
Szabványos pamut
60 °C
4.5
0.34
41
185
52
Szabványos pamut
40 °C
4.5
0.34
40
199
52
1) A centrifugálási fázis végén.
2) Csak egyes modellek esetében áll rendelkezésre.
Kikapcsolt állapotban (W)
Bekapcsolva hagyva (W)
0,05
0,05
A fenti táblázatban szereplő adatok megfelelnek az EU 2009/125/EC számú bizottsági
rendelkezésének, mely a 1015/2010 számú irányelvet teljesíti.
16
www.aeg.com
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
7.1 Start / Szünet
•
Nyomja meg a Start / Szünet gombot, a
program indítására vagy
megszakítására.
tegyen folttisztítót a rekeszbe . A
funkció növeli a program időtartamát.
7.2 Késleltetett indítás
Ezzel a funkcióval a program kezdetét 30
perc és 20 óra közötti időtartammal
késleltetheti.
A kijelzőn megjelenik a hozzá tartozó
visszajelző és a késleltetési időtartam.
•
7.3 Időmegtakarítás
Ezzel a kiegészítő funkcióval
csökkentheti a program időtartamát.
•
•
Nyomja meg ezt a gombot egyszer,
hogy átlagos szennyezettségű
darabokhoz beállítsa a „Rövidített
időtartamot”.
Alig szennyezett darabok esetében
kétszer nyomja meg a gombot az
„Extra gyors” mosás beállítására.
Bizonyos programok a két
kiegészítő funkció közül
csak az egyiket fogadják el.
Olyan személyek esetében használja ezt
a kiegészítő funkciót, akik allergiásak a
mosószerekre, valamint olyan helyeken,
ahol lágy a víz.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
7.5 Előmosás / foltmosás
A folt/előmosás funkció programhoz való
hozzáadásához nyomja meg a gombot.
Egy vagy két kiegészítő funkció
aktiválásához nyomja meg ismételten a
gombot. A hozzá tartozó szimbólum és a
jelző sáv megjelenik a kijelzőn.
A kiegészítő funkció 40
°C-nál alacsonyabb
hőmérséklet esetén nem
áll rendelkezésre.
Előmosás: A kiegészítő funkció
használatával előmosási fázist adhat
hozzá a mosási fázis előtt.
A kiegészítő funkció használatát
erősen szennyezett ruhanemű esetén
javasoljuk.
A kiegészítő funkció
aktiválása növeli a
program időtartamát.
7.6 Centrifugálás
A gomb funkciói a következők:
• A program maximális centrifugálási
sebességének csökkentése.
7.4 Extra öblítés
Ezzel a kiegészítő funkcióval további
öblítési szakaszokat adhat a mosási
programhoz.
Foltmosás: Nehezen eltávolítható
foltokkal szennyezett ruhákhoz
használja ezt a kiegészítő funkciót.
Amikor beállítja a kiegészítő funkciót,
•
•
A kijelző csak a beállított
programnál elérhető
centrifugálási sebességet
mutatja.
A centrifugálási szakasz
kikapcsolása.
Az Öblítés tartás funkció
bekapcsolása.
Ezzel a funkcióval megelőzheti a
mosott holmi gyűrődését. A program
befejeztével a készülék nem engedi le
a vizet.
7.7 Hőmérséklet
Az alapértelmezett hőmérséklet
módosításához nyomja meg a gombot.
és
látható, a
Amikor a kijelzőn
készülék nem melegíti fel a vizet.
MAGYAR
17
8. BEÁLLÍTÁSOK
8.1 Hangjelzések
Hangjelzések hallhatóak, amikor:
• Bekapcsolja a készüléket.
• Amikor kikapcsolja a készüléket.
• Amikor megnyomja a gombokat.
• A program befejeződik.
• A készülékben hiba lépett fel.
A hangjelzések ki-/bekapcsolásához
egyidejűleg 6 másodpercre nyomja meg
a Előmosás / foltmosás és a Öblítés+
gombot.
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, azok csak
akkor működnek, amikor a
készülék működésében hiba
lép fel.
tartsa megnyomva a Hőmérséklet és
Centrifugálás gombot, amíg a
visszajelző világítani nem kezd/el
nem alszik.
Bekapcsolhatja a kiegészítő funkciót:
•
•
8.3 Állandó extra öblítés
A kiegészítő funkció mindig egy további
öblítést eredményez egy új program
beállításakor.
•
8.2 Gyerekzár
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megakadályozhatja a gyermekeket
abban, hogy játsszanak a kezelőpanellel.
•
A Start / Szünet gomb megnyomása
után: a kiegészítő funkciók és a
programválasztó gomb zárolódnak.
A Start / Szünet gomb megnyomása
előtt: a készülék nem indítható.
A kiegészítő funkció be/
kikapcsolásához egyidejűleg addig
tartsa megnyomva a Time Save és
Késleltetett indítás gombot, amíg a
Extra öblítés visszajelző világítani
nem kezd/el nem alszik.
A kiegészítő funkció be/
kikapcsolásához egyidejűleg addig
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Öntsön egy kevés mosószert a
mosószer-adagoló mosási
rekeszébe.
2. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és a tartályból.
10. NAPI HASZNÁLAT
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
10.1 A készülék elindítása
1. Nyissa ki a vízcsapot.
2. Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati
aljzatba.
3. A Be/Ki gombot nyomja meg a
készülék bekapcsolásához.
Egy rövid hangjelzés hallható.
10.2 A mosnivaló betöltése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Helyezze a mosandó darabokat
egyenként a dobba.
3. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
készülékbe helyezi őket.
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok
mosandó holmit a dobba.
4. Csukja be jól az ajtót.
18
www.aeg.com
Mindig tartsa be a
mosószertermékek
csomagolásán található
utasításokat.
10.4 A terelőlap helyzetének
az ellenőrzése
FIGYELMEZTETÉS!
Győződjön meg arról, hogy
az ajtó és a vízzáró
szigetelés közé nem szorulte be ruha. Ellenkező
esetben mosás közben víz
szivároghat ki, vagy
tönkremehet a ruha.
1. Üközésig húzza ki a mosószeradagolót.
2. Az adagoló kivételéhez nyomja lefelé
a kart.
1
2
10.3 A mosószer és az
adalékok betöltése
3. Por állagú mosószer használatához
hajtsa fel a terelőlapot.
A
Rekesz az előmosás és az
áztatóprogram mosószere
számára.
Mosási szakasz mosószeradagolója.
Rekesz a folyékony adalékok
(öblítőszer, keményítő) számára.
A folyékony adalékok maximális
szintje.
Rekesz a folteltávolító számára.
A por állagú vagy folyékony
mosószer kiválasztására szolgáló
terelőlap.
4. Folyékony állagú mosószer
használatához hajtsa le a terelőlapot.
MAGYAR
B
19
10.6 Egy program késleltetett
indítás nélküli indítása
A program elindításához nyomja meg a
Start / Szünet gombot.
A hozzá tartozó visszajelző villogása
megszűnik, és folyamatosan világítani
kezd.
A kijelzőn a program éppen működő
fázisának visszajelzője villogni kezd.
A program elindul, és az ajtó
reteszelődik. A kijelzőn a
visszajelző
jelenik meg.
Amikor LE helyzetben van
a terelőlap:
• Ne használjon
kocsonyás állagú
vagy sűrű folyékony
mosószereket.
• Ne töltsön be a
tekerőlapon jelzett
maximumnál több
folyékony mosószert.
• Ne állítson be
előmosási szakaszt.
• Ne állítsa be a
késleltetett indítás
funkciót.
5. Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.
6. Gondosan zárja be a mosószeradagolót.
Ellenőrizze, hogy a terelőlap nem
akadályozza-e a fiók bezárását.
10.5 Program kiválasztása
1. Fordítsa el a programválasztó
gombot. A megfelelő program
visszajelzője világítani kezd.
Piros színnel villog a Start / Szünet gomb
visszajelzője.
A kijelző az alapértelmezett
hőmérsékletet, a centrifugálási
sebességet mutatja, az üres kijelző
sávok az elérhető funkciókat jelenítik
meg.
2. Nyomja meg a megfelelő gombokat a
hőmérséklet és/vagy a centrifugálási
sebesség megváltoztatásához.
3. Állítsa be a kívánt és elérhető
funkciókat.
A leeresztő szivattyú egy
rövid időre bekapcsolhat,
amikor a készülék vizet tölt
be.
10.7 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
1. Nyomja meg többször a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
késleltetés perceinek vagy óráinak
száma meg nem jelenik.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
2. Nyomja meg az Start / Szünet
gombot.
A készülék megkezdi a késleltetett
indítás visszaszámlálását.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
Amíg a készüléket el nem
indítja a Start / Szünet
gombbal, törölheti vagy
megváltoztathatja a beállított
késleltetett indítást.
10.8 A késleltetett indítás
törlése
Késleltetett indítás törlése:
1. Nyomja meg a Start / Szünet gombot
a készülék működésének
szüneteltetéséhez.
A megfelelő visszajelző villog.
2. Nyomja meg egymás után többször a
Késleltetett indítás gombot, amíg a
meg nem jelenik a kijelzőn.
3. A program azonnali elindításához
nyomja meg ismét a Start / Szünet
gombot.
20
www.aeg.com
10.9 A készülék viselkedése
A program kezdete után
körülbelül 15 perccel:
• A minimálisan szükséges
időn belüli tökéletes
mosási eredmény
eléréséhez, a készülék
automatikusan állítja be a
dobba tett ruhákhoz a
ciklusidőt.
• A kijelző az új időtartamot
mutatja.
10.10 Folyamatban levő
program törlése
1. A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához a Be/Ki gombot
nyomja meg.
2. A készülék bekapcsolásához ismét
nyomja meg a Be/Ki gombot.
Most új mosási programot állíthat be.
Új program indítása előtt a
készülék leeresztheti a vizet.
Ebben az esetben
ellenőrizze, hogy továbbra is
van-e mosószer a
mosószer-adagoló
rekeszben, és ha nincs,
töltse fel ismét mosószerrel.
10.11 A program
megszakítása és a funkció
módosítása
Csak néhány kiegészítő funkciót
módosíthat a működése megkezdése
előtt.
1. Nyomja meg az Start / Szünet
gombot.
A megfelelő visszajelző villog.
2. Változtassa meg a beállított funkciót.
3. Nyomja meg ismét a Start / Szünet
gombot.
A program folytatódik.
10.12 Az ajtó kinyitása
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, és a dob még forog,
nem nyithatja ki a készülék
ajtaját.
A program vagy a késleltetett indítás
működése közben a készülék ajtaja
zárva van.
1. Nyomja meg az Start / Szünet
gombot.
A hozzá tartozó ajtózár visszajelző
kialszik a kijelzőn.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Zárja be az ajtót, és nyomja meg a
Start / Szünet gombot.
Folytatódik a program vagy a késleltetett
indítás végrehajtása.
10.13 Ciklus vége
Amikor a program befejeződött, a
készülék automatikusan leáll. Egy
hangjelzés hallható (ha engedélyezve
van).
A kijelzőn
visszajelző
jelenik meg, és az ajtó zárva
eltűnik.
Kialszik a Start / Szünet gomb
visszajelzője.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot.
A program lejárta után öt perccel az
energiatakarékos funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
Amikor ismét bekapcsolja a
készüléket, akkor a kijelzőn
a utoljára beállított program
kijelzése látható. Forgassa
el a programválasztó
gombot egy új program
beállításához.
2. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
3. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
4. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
MAGYAR
10.14 Vízleeresztés a ciklus
vége után
A mosási program véget ért, de még
mindig víz van a dobban:
Rendszeresen forog a dob, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
Világít az ajtózár
marad az ajtó.
visszajelző. Zárva
21
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
•
•
Az ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie:
1. Szükség esetén csökkentse a
centrifugálási sebességet.
2. Nyomja meg a Start / Szünet
gombot.
A készülék leereszti a vizet és
centrifugál.
3. A program befejezése után kialszik
A Start / Szünet gomb megnyomása
előtt 5 percen át nem használja a
készüléket.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be/Ki gombot.
A mosási program befejezése után 5
perccel
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be/Ki gombot.
A kijelzőn a legutoljára beállított
program befejezési ideje látható.
Forgassa el a programválasztó
gombot egy új program beállításához.
Ha olyan programot vagy
kiegészítő funkciót állít be,
melynek végén a víz a
dobban marad, a
AUTOMATIKUS
KIKAPCSOLÁS funkció nem
kapcsolja ki a készüléket
arra való emlékeztetőként,
hogy el kell végezni a
szivattyúzást.
az ajtózár
visszajelző, és
kinyithatja az ajtót.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be/Ki gombot néhány
másodpercig.
A készülék leereszti a vizet,
és körülbelül 18 óra
elteltével automatikusan
centrifugál.
10.15 AUTOMATIKUS
KIKAPCSOLÁS kiegészítő
funkció
Az enrgiafogyasztás csökkentésére az
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS funkció
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
11.1 A ruha töltet
•
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
•
•
•
•
•
Egyes színes darabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első mosásnál külön
mosni a darabokat.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse
össze az öveket.
Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a
darabokat.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és festett ábrákkal ellátott
darabokat.
Távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
22
www.aeg.com
•
•
•
•
Különleges mosószerrel mossa az
erősen szennyeződéseket.
Legyen körültekintő a függönyök
esetében. Vegye ki az akasztókat
vagy tegye mosózsákba vagy
párnahuzatba a függönyöket.
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok stb.).
Centrifugálási fázisban egyensúlyi
problémákat okozhat egy nagyon kicsi
darab. Ilyen esetben kézzel rendezze
el a tartályban a darabokat, majd
indítsa újra a centrifugálási fázist.
11.2 Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
darab készülékbe tétele előtt eltávolítani.
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
11.3 Mosószerek és
adalékanyagok
•
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és adalékokat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor;
– finomtextil (max. 40 °C-os) és
gyapjú mosásához való mosópor;
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
a csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
•
•
•
•
A környezet védelme érdekében ne
használjon a szükségesnél több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószer termékek
csomagolásán található
útmutatásokat.
Az anyag fajtájának és színének, a
program hőmérsékletének és a
szennyezettség mértékének
megfelelő termékeket használja.
Ha a készüléke nem rendelkezik
terelőlapos mosószer-adagolóval,
akkor adagológolyóba öntse a
folyékony mosószereket (a golyót a
mosószer gyártója mellékeli).
11.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
•
•
•
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
Mindig maximális ruhatöltettel indítson
egy mosóprogramot.
Szükség esetén használjon
folteltávolítót, amikor alacsony
hőmérsékletű programot állít be.
Megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
11.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység nem szüksége vízlágyító
használata.
A körzetében lévő vízkeménység
megérdeklődéséhez a helyi vízellátó
vállalathoz forduljon.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
12.1 Külső tisztítás
Csak szappannal és meleg vízzel
tisztítsa a készüléket. Hagyjon minden
felületet megszáradni.
MAGYAR
23
12.4 Az ajtó tömítése
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
12.2 Vízkőtelenítés
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű
vízkőtelenítőt használni a
mosógépekben.
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza vízkő- és
rozsdarészecskék képződését.
12.5 A dob tisztítása
Csak mosógéphez való termékeket
használjon a rozsdarészecskék
eltávolítására. Ezt a ruhamosástól külön
végezze.
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza vízkő- és
rozsdarészecskék képződését. Csak erre
a célra szolgáló termékeket használjon a
rozsdarészecskék dobról való
eltávolítására.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
Azt javasoljuk, hogy:
12.3 Karbantartási mosás
1. Rozsdamentes acélhoz készült
termékkel tisztítsa meg a dobot.
2. Egy kevés mosószerrel, maximális
hőmérsékleten, pamut mosására
szolgáló rövid programot indítson.
Az alacsony hőmérsékletű programok
használata esetén előfordulhat, hogy
mosószer marad a dobban.
Rendszeresen végezzen karbantartási
mosást. Ezt a következőképp végezze:
•
•
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Egy kevés mosószerrel, maximális
hőmérsékleten, pamut mosására
szolgáló, rövid programot használjon.
12.6 A mosószer-adagoló tisztítása
1.
2.
1
2
24
www.aeg.com
3.
4.
12.7 A lefolyószűrő tisztítása
VIGYÁZAT!
Ne tisztítsa a kifolyócső
szűrőt, ha forró a
készülékben lévő víz.
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
2
MAGYAR
5.
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
25
26
www.aeg.com
12.8 A befolyócső és a szelepszűrő tisztítása
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.9 Vészleeresztés
Hibás működés miatt a készülék nem
tudja a vizet leereszteni.
Ha ez történik, akkor végezze el a „A
lefolyószűrő tisztítása” című rész (1) - (9)
lépéseiben leírtakat. Szükség esetén
tisztítsa meg a szivattyút.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
1. Amikor vészleeresztési eljárással
engedi le a vizet, akkor ismét be kell
kapcsolnia a leeresztőrendszert:
Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot
12.10 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C alatt lehet a
hőmérséklet, akkor engedje ki a
megmaradt vizet a befolyócsőből és a
leeresztő szivattyúból.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy
magasabb-e 0 °C-nál a
hőmérséklet, mielőtt ismét
használja a készüléket.
A gyártó nem felelős az
alacsony hőmérsékletek
miatt keletkező károkért.
MAGYAR
27
13. HIBAELHÁRÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság”
című fejezetet.
13.1 Bevezetés
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a
problémát (lásd a táblázatot). Ha nem
sikerül, forduljon a márkaszervizhez.
Egyes problémák esetén hangjelzések
hallhatóak, és riasztási kód jelenik
meg a kijelzőn:
•
•
•
- A készülék ajtaja nyitva van,
vagy nem megfelelően van bezárva.
Kérjük, ellenőrizze az ajtót.
•
- A hálózati feszültség
ingadozik. Várja meg, hogy a
feszültségingadozás megszűnjön.
•
- Nincs kommunikáció a készülék
elektronikus alkatrészei között.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a
készüléket.
•
- A túlcsordulás-gátló
bekapcsolt. Húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból, és zárja
el a vízcsapot. Forduljon a
márkaszervizhez.
- A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
vizet.
- A készülék nem ereszti le a
VIGYÁZAT!
Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja
ki a készüléket.
13.2 Lehetséges meghibásodások
Jelenség
Lehetséges megoldás
A program nem indul el.
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálózati
aljzatba.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a bizto‐
sítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az Indítás/Szünet gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja meg
a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.
A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e. Ez‐
zel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben talál‐
ható szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsavarodva
vagy megtörve.
28
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a befolyócső csatlakoztatása.
A készülék nem tölt be
vizet, majd azonnal leer‐
eszti azt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső. Le‐
hetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.
A készülék nem engedi
ki a vizet.
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva vagy
megtörve.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szükség
esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás és tisztí‐
tás” részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kifolyócső csatlakoztatása.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli
programot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő funk‐
ciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad.
A centrifugálási szakasz Indítsa el a centrifugálási programot.
nem működik, vagy a
mosási ciklus szokatlanul
sokáig tart.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szükség
esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás és tisztí‐
tás” részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat, majd
indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget kiegyen‐
súlyozási hiba is kiválthatja.
Víz van a padlón.
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan meg
vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a kifolyócsövön.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű mo‐
sószert használja-e.
Nem lehet kinyitni a kés‐
zülék ajtaját.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha víz
van a dobban.
Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.
MAGYAR
Jelenség
29
Lehetséges megoldás
Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a már‐
kaszervizhez. Ha ki kell nyitnia az ajtót, alaposan olvassa el az
«Ajtó nyitása vészhelyzetben» című szakaszt.
A készülékből szokatlan
zajok hallatszanak.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Olvas‐
sa el az „Üzembe helyezés” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a szál‐
lítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helyezés” cí‐
mű részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl kicsi.
A ciklus rövidebb, mint a
kijelzett idő.
A készülék a töltet súlya alapján kiszámítja az új mosási időt.
Lásd a „Fogyasztási értékek” c. fejezetet.
A ciklus hosszabb, mint a A kiegyensúlyozatlan ruhatöltet megnöveli az időtartamot. Ez a
kijelzett idő.
készülék normális viselkedése.
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket a
makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
Nem lehet beállítani egy
kiegészítő funkciót.
Ügyeljen arra, hogy csak a szükséges gombot/gombokat
nyomja meg.
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
14. AJTÓ NYITÁSA VÉSZHELYZETBEN
Áramszünet vagy a készülék
meghibásodása esetén a készülék ajtaja
zárva marad. Az áramkimaradás
megszűnése után a mosóprogram
folytatódik. Ha meghibásodás esetén az
ajtó zárva marad, kinyitása a
vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető
el.
Az ajtó kinyitása előtt:
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy a víz és
a mosás alatt álló ruha
nem forró-e. Szükség
esetén várja meg, hogy
lehűljenek.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy a dob
nem forog-e. Szükség
esetén várja meg, hogy a
dob megálljon.
30
www.aeg.com
Ellenőrizze, hogy a víz
szintje a dobban nem túl
magas-e. Szükség esetén
végezze el a
vészleeresztést (lásd a
„Vészleeresztés” szakaszt
az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetben).
Az ajtó kinyitásához a következők szerint
járjon el:
1. Nyomja meg a Be/Ki gombot a
készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
3. Nyissa ki a szűrőfedelet.
4. Tartsa lehúzva a vésznyitó elemet,
és közben nyissa ki a készülék
ajtaját.
5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a
készülék ajtaját.
6. Csukja vissza a szűrőfedelet.
15. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság /
mélység / teljes mélység
Elektromos csatlakozta‐ Feszültség
tás
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni
IPX4
védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az
alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Hideg víz
Vízellátás 1)
Maximális töltet
Pamut
9 kg
Energiahatékonysági osztály
A+++
Centrifugálási sebesség Maximum
1400 ford./perc
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
15.1 Kiegészítő műszaki adatok
Márkajelzés (logó)
AEG
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet királyné útja 87
MAGYAR
A készülék azonosító jele
31
L 89495 FL2
Mértékegység
Energiaosztály
(az A és D közötti skálán, ahol az „A” A+++
a leghatékonyabb és „D” a legke‐
vésbé hatékony)
Mosási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol „A” a
legnagyobb és „G” a legkisebb telje‐
sítményt jelenti)
A
Centrifugálási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol „A” a
leghatékonyabb, és „G” a legke‐
vésbé hatékony)
B
Maradék nedvesség
%
52
Maximális centrifugálási sebes‐
ség
ford./perc
1400
Mosási töltet
kg
9
Átlagos éves energiafogyasz‐
kWh
105
liter
10499
tás1)
Átlagos éves vízfogyasztás
1)
Mosóprogram zajszintje normál, dB/A
60 °C-os pamut program eseté‐
ben
51
Centrifuga zajszintje normál, 60
°C-os pamut program esetében
75
dB/A
1) Az EN60456 szabványnak megfelel.
16. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
32
www.aeg.com
CUPRINS
1. INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA............................................................... 33
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA...........................................................34
3. DESCRIEREA PRODUSULUI..........................................................................36
4. PANOUL DE COMANDĂ..................................................................................37
5. PROGRAME ....................................................................................................40
6. VALORI DE CONSUM......................................................................................44
7. OPŢIUNI........................................................................................................... 45
8. SETĂRI.............................................................................................................46
9. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE......................................................................46
10. UTILIZAREA ZILNICĂ.................................................................................... 47
11. INFORMAŢII ŞI SFATURI.............................................................................. 50
12. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA........................................................................ 51
13. DEPANARE.................................................................................................... 56
14. DESCHIDEREA DE URGENȚĂ A UȘII.......................................................... 58
15. DATE TEHNICE............................................................................................. 59
PENTRU REZULTATE PERFECTE
Vă mulțumim că ați ales acest produs AEG. Am creat acest produs pentru a vă
oferi performanțe impecabile, pentru mulți ani, cu tehnologii inovative care fac
viața mai simplă - funcții pe care s-ar putea să nu le găsiți la aparatele obișnuite.
Vă rugăm să alocați câteva minute cititului pentru a obține ce este mai bun din
acest aparat.
Vizitați website-ul la:
Aici găsiți sfaturi privind utilizarea, broșuri, informații care vă ajută la
rezolvarea unor probleme apărute și informații despre service:
www.aeg.com
Înregistrați-vă produsul pentru a beneficia de servicii mai bune:
www.registeraeg.com
Cumpărați accesorii, consumabile și piese de schimb originale pentru aparatul
dvs.:
www.aeg.com/shop
SERVICIUL DE RELAȚII CU CLIENȚII ȘI SERVICE
Utilizați doar piese de schimb originale.
Atunci când contactați centrul autorizat de service, asigurați-vă că aveți
disponibile următoarele informații: Model, PNC, Număr de serie.
Informațiile pot fi găsite pe plăcuța cu datele tehnice.
Avertisment / Atenție-Informații privind siguranța
Informații generale și recomandări
Informații privind mediul înconjurător
Ne rezervãm dreptul asupra efectuãrii de modificãri.
ROMÂNA
1.
33
INFORMAŢII PRIVIND SIGURANŢA
Înainte de instalarea şi de utilizarea aparatului, citiţi cu
atenţie instrucţiunile furnizate. Producătorul nu este
responsabil dacă instalarea şi utilizarea incorectă a
aparatului provoacă vătămări şi daune. Păstraţi
întotdeauna instrucţiunile împreună cu aparatul pentru
consultare ulterioară.
1.1 Siguranța copiilor și a persoanelor
vulnerabile
•
•
•
•
•
•
•
•
Acest aparat poate fi utilizat de copiii cu vârsta mai
mare de 8 ani, de persoanele cu capacităţi fizice,
senzoriale sau mentale reduse sau de persoanele fără
cunoştinţe sau experienţă doar sub supraveghere sau
după o scurtă instruire care să le ofere informaţiile
necesare despre utilizarea sigură a aparatului şi să le
permită să înţeleagă pericolele la care se expun.
Nu lăsaţi copiii să se joace cu aparatul.
Copiii cu vârsta mai mică de 3 ani nu trebuie lăsați să
se apropie de aparat dacă nu sunt supravegheați
permanent.
Nu lăsaţi ambalajul produsului la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi detergenţii la îndemâna copiilor.
Nu lăsaţi copiii şi animalele să se apropie de uşa
aparatului când aceasta este deschisă.
Dacă aparatul are un dispozitiv de siguranţă pentru
copii, vă recomandăm să-l activaţi.
Curăţarea şi întreţinerea curentă nu trebuie efectuate
de copii nesupravegheaţi.
1.2 Aspecte generale privind siguranța
•
•
•
Nu modificați specificațiile acestui aparat.
Respectați volumul maxim de încărcare de 9 kg
(consultați capitolul “Tabelul de programe”).
Presiunea de funcționare a apei (minimă și maximă)
trebuie să fie între 0,5 bar (0,05 MPa) și 8 bar (0,8
MPa).
34
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
Fantele de aerisire din bază (dacă este cazul) nu
trebuie să fie blocate de covoare.
Aparatul va fi conectat la rețeaua de apă folosind noile
furtunuri furnizate. Furtunurile vechi nu trebuie
reutilizate.
În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat,
trebuie înlocuit de producător, de centrul autorizat de
service al acestuia sau de persoane cu o calificare
similară pentru a se evita orice pericol.
Înainte de a efectua operațiile de întreținere,
dezactivați aparatul și scoateți ștecherul din priză.
Nu folosiți apă pulverizată și abur pentru curățarea
aparatului.
Curățați aparatul cu o lavetă moale, umedă. Utilizați
numai detergenți neutri. Nu folosiți produse abrazive,
bureți abrazivi, solvenți sau obiecte metalice.
2. INSTRUCŢIUNI PRIVIND SIGURANŢA
2.1 Instalarea
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Scoateți toate materialele folosite la
ambalare și buloanele de transport.
Păstrați buloanele de transport. Atunci
când mutați din nou aparatul trebuie
să blocați tamburul.
Procedaţi cu atenţie sporită atunci
când mutaţi aparatul deoarece acesta
este greu. Purtaţi întotdeauna mănuşi
de protecţie.
Dacă aparatul este deteriorat, nu îl
instalaţi sau utilizaţi.
Respectaţi instrucţiunile de instalare
furnizate împreună cu aparatul.
Nu instalați sau utilizați aparatul în
locuri în care temperatura este sub
0°C sau direct expus intemperiilor.
Aparatul se va instala doar pe o
podea dreaptă, stabilă, rezistentă la
căldură și curată.
Asigurați circulația aerului între aparat
și podea.
Pentru a obține spațiul necesar între
aparat și mochetă reglați picioarele
acestuia.
Nu instalați aparatul în locuri care nu
permit deschiderea completă a ușii
acestuia.
2.2 Conexiunea la rețeaua
electrică
•
•
•
•
•
•
•
Aparatul trebuie legat la o priză cu
împământare.
Utilizați întotdeauna o priză cu
protecție (împământare) contra
electrocutării, montată corect.
Verificați dacă informațiile de natură
electrică, specificate pe plăcuța cu
datele tehnice, corespund cu cele ale
sursei de tensiune. În caz contrar,
contactați un electrician.
Nu folosiți prize multiple și cabluri
prelungitoare.
Procedați cu atenție pentru a nu
deteriora ștecherul și cablul de
alimentare electrică. Dacă este
necesară înlocuirea cablului de
alimentare, acesta trebuie înlocuit
numai de către centrul autorizat de
service.
Introduceți ștecherul în priză numai
după încheierea procedurii de
instalare. Asigurați accesul la priză
după instalare.
Nu atingeți cablul de alimentare sau
ștecherul cu mâinile ude.
ROMÂNA
•
•
•
Nu trageți de cablul de alimentare
pentru a scoate din priză aparatul.
Trageți întotdeauna de ștecher.
Doar pentru Regatul Unit și Irlanda:
Aparatul are un ștecher pentru 13 Aamperi. Dacă este necesară
schimbarea siguranței din ștecher,
folosiți o siguranță tip ASTA (BS
1362) de 13 A-amperi.
Acest aparat este conform cu
Directivele C.E.E.
2.3 Racordarea la apă
•
•
•
Procedaţi cu atenţie pentru a nu
deteriora furtunurile de apă.
Înainte de a conecta aparatul la ţevi
noi sau la ţevi care nu au mai fost
folosite de mult, lăsaţi apa să curgă
până când este curată.
La prima utilizare a aparatului,
asiguraţi-vă că nu există nicio
pierdere de apă.
2.4 Utilizarea
AVERTIZARE!
Pericol de rănire,
electrocutare, incendiu,
arsuri sau de deteriorare a
aparatului.
•
•
•
Utilizaţi acest aparat doar într-un
mediu casnic.
Respectați instrucțiunile de siguranță
de pe ambalajul detergentului.
Produsele inflamabile sau obiectele
umezite cu produse inflamabile nu
•
•
•
35
trebuie introduse în aparat, nici puse
adiacent sau deasupra acestuia.
Nu uitați să îndepărtați toate obiectele
metalice din rufe.
Nu așezați niciun recipient pentru
colectarea posibilelor scurgeri de apă
de sub aparat. Contactați centrul de
service autorizat pentru a afla ce
accesorii pot fi utilizate.
Nu atingeți sticla ușii în timpul
funcționării unui program. Sticla poate
fi fierbinte.
2.5 Service
•
•
Pentru a repara aparatul contactați un
Centru de service autorizat.
Utilizați numai piese de schimb
originale.
2.6 Gestionarea deșeurilor
după încheierea ciclului de
viață al aparatului
AVERTIZARE!
Pericol de vătămare sau
sufocare.
•
•
•
Deconectaţi aparatul de la sursa de
alimentare electrică.
Tăiaţi cablul electric şi îndepărtaţi-l.
Scoateţi dispozitivul de blocare a uşii
pentru a preveni închiderea copiilor
sau a animalelor de companie în
aparat.
36
www.aeg.com
3. DESCRIEREA PRODUSULUI
3.1 Prezentarea aparatului
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Suprafață de lucru
Dozator pentru detergent
Panou de comandă
Mâner ușă
Plăcuță cu date tehnice
Filtru de la pompa de evacuare
Picioare pentru echilibrarea
aparatului
6
7
3.2 Activarea dispozitivului
de siguranță pentru copii
Acest dispozitiv nu permite copiilor sau
animalelor să rămână captive în tambur.
Rotiți dispozitivul spre dreapta până când
canelura este orizontală.
Nu puteți închide ușa.
Pentru a închide ușa, rotiți dispozitivul
spre stânga până când canelura este
verticală.
3.3 Set placă de fixare
(4055171146)
Disponibil la dealerii autorizați.
Dacă instalați aparatul pe o plintă, fixați-l
cu plăci de fixare.
Citiți cu atenție instrucțiunile furnizate
împreună cu accesoriul.
ROMÂNA
4. PANOUL DE COMANDĂ
4.1 Descrierea panoului de comandă
1
2
3
Anticrease
Cottons
Refresh
Cottons
Eco
Super Eco 30°
Synthetics
20 Min. - 3 kg
Delicates
Extra Silent
Easy Iron
Jeans
Wool/Silk
Duvet
Rinse
Spin/
Drain
/
Anti-Allergy
Auto Off
1 Pornit / Oprit Buton
2 Buton de selectare a programului
3 Afişaj
4 Start / Pauză Buton
Temp.
Spin
10
9
Stains/
Prewash
8
Extra
Rinse
Time
Save
Delay
Start
Start/Pause
7
6
5
4
7 Clătire suplimentară Buton
8 Pete / Prespălare Buton
9 Centrifugare Buton
10 Temperatură Buton
5 Pornire cu întârziere Buton
6 Economie timp Buton
4.2 Afişaj
A
B
C
D
L
Afişajul indică:
E
K
F
G
J
H
I
37
38
www.aeg.com
Temperatura programului setat
A
Apă rece
Viteza de centrifugare a programului selectat
B
Simbol Fără centrifugare1)
Simbolul Clătire oprită
1) Disponibil numai pentru programul CENTRIFUGARE/EVACUARE.
Simbolurile fazelor
La selectarea unui program se aprind toate simbolurile fazelor asociate acestuia.
Când programul porneşte, se aprinde intermitent numai simbolul fazei aflate în der‐
ulare.
La finalul programului rămâne aprins simbolul ultimei faze derulate.
C
Faza de prespălare
Faza de spălare
Faza clătirilor
Faza de centrifugare
D
Simbolul pentru Abur se aprinde când selectaţi un program cu abur
(dacă este disponibil pe aparat).
E
Simbolul pentru depăşirea cantităţii de detergent se aprinde la finalul
ciclului, dacă aparatul detectează prea mult detergent.
Atunci când acest simbol este aprins, uşa aparatului nu poate fi de‐
schisă. Uşa poate fi deschisă numai după stingerea simbolului.
F
G
Dacă programul s-a încheiat dar simbolul rămâne aprins:
• Este activă funcţia „Clătire oprită”.
• Există apă în tambur.
Simbolul pentru pornire întârziată se aprinde la selectarea funcţiei
corespunzătoare.
ROMÂNA
39
Durata programului
După începerea programului, durata acestuia scade în trepte de 1
minut.
Pornirea cu întârziere
Când apăsaţi butonul de pornire cu întârziere, pe afişaj apare durata
până la pornire.
Coduri de alarmă
Dacă aparatul este defect, pe afişaj apar coduri de alarmă. Consulta‐
ţi capitolul „Depanarea”.
H
Acest mesaj apare pe afişaj timp de câteva secunde când:
• nu puteţi seta o funcţie împreună cu programul de spălare
• aţi încercat să modificaţi programul de spălare când era în func‐
ţiune.
Programul s-a terminat.
Simbolul pentru dispozitivul de siguranţă pentru copii se aprinde
când dispozitivul este activat.
I
Bare grafice
Bara indicatoare pentru nivel zero apare numai dacă funcţia afer‐
entă este disponibilă pentru programul selectat.
Bara indicatoare se umple în funcţie de funcţiile selectate.
Dacă selecţia efectuată este greşită, mesajul Err indică faptul că selecţia
nu este posibilă.
Simbolul pentru economie de timp se aprinde când selectaţi una din‐
tre opţiunile de durată următoare.
J
Durată scurtată
Extra rapid
Simbolul pentru clătire suplimentară se aprinde la activarea funcţiei
corespunzătoare.
K
Valoarea reprezintă numărul total de clătiri.
Bara indicatoare este complet plină când selectaţi numărul maxim de
clătiri.
40
www.aeg.com
simbolul Pete se aprinde atunci când activaţi funcţia.
L
Simbolul pentru Prespălare se aprinde la activarea funcţiei core‐
spunzătoare.
Dacă selectaţi numai una dintre funcţiile anterioare, bara indicatoare
nu va fi plină.
Dacă selectaţi ambele funcţii, bara indicatoare va fi complet plină.
5. PROGRAME
5.1 Tabelul programelor
Program
Încărcătură
Interval pentru tem‐ maximă
peratură
Viteză max‐
imă de cen‐
trifugare
Descrierea programului
(Tip de încărcătură și de murdărie)
Programe de spălare
Bumbac
95°C - Rece
9 kg
1400 rpm
Bumbac alb și colorat. Nivel mediu și redus de
murdărie.
9 kg
Bumbac alb și colorat. Nivel mediu și redus de
murdărie. Programul elimină toate fazele de centri‐
fugare pentru a realiza un ciclu silențios. Ciclul se
oprește cu apă în cuvă.
4 kg
1200 rpm
Articole sintetice sau articole cu țesături mixte.
Nivel mediu de murdărie.
4 kg
800 rpm
Articole sintetice care vor fi spălate atent. Nivel
4 kg
1200 rpm
Țesături delicate precum cele din acril, viscoză,
poliester. Nivel mediu de murdărie.
2 kg
1200 rpm
Țesături din lână care pot fi spălate în mașină,
pot fi spălate manual sau țesături delicate cu
Super silențios
95°C - Rece
Sintetice
60°C - Rece
Călcare ușoară
60°C - Rece
Delicate
40°C - Rece
Lână / Mătase
40°C - Rece
Pilotă
60°C - 30°C
mediu și redus de murdărie.1)
simbolul de îngrijire «spălare manuală».2)
3 kg
800 rpm
Program special pentru o pătură sintetică, pilotă,
cuvertură etc.
ROMÂNA
Program
Încărcătură
Interval pentru tem‐ maximă
peratură
Viteză max‐
imă de cen‐
trifugare
Descrierea programului
(Tip de încărcătură și de murdărie)
9 kg
1400 rpm
Articole din bumbac alb. Acest program elimină
micro-organismele datorită spălării la 60°C și
adaugă o clătire. În acest fel spălarea este mai efi‐
cientă.
9 kg
1400 rpm
Pentru a centrifuga rufele și pentru a evacua apa
din tambur. Toate țesăturile.
9 kg
1400 rpm
Pentru clătirea și centrifugarea rufelor. Toate
țesăturile.
9 kg
1200 rpm
Articole din denim și jerseu. De asemenea, pen‐
tru articole în culori închise.
3 kg
1200 rpm
Articole din bumbac și sintetice cu nivel redus
de murdărie sau purtate o singură dată.
Super economic 30° 3) 3 kg
1200 rpm
30°C - Rece
Bumbac, țesături sintetice și mixte. Nivel mediu
de murdărie.
Anti-Alergic
60°C
Centrifugare / Evac‐
uare
Clătire
Rece
Blugi
60° - Rece
20 min.-3Kg
40°C - 30°C
Bumbac Eco4)
9 kg
1400 rpm
60°C - 40°C
41
Bumbac alb și bumbac colorat cu culori rezis‐
tente. Nivel mediu de murdărie. Consumul de ener‐
gie scade și durata programului de spălare este ex‐
tinsă.
Programe cu abur5)
Aburul poate fi utilizat pentru rufe uscate, spălate sau purtate o singură dată. Aceste
programe pot reduce cutele și mirosurile și vă pot face hainele mai moi.
Nu folosiți niciun tip de detergent. Dacă este necesar, îndepărtați petele prin spălare
sau folosind un agent de îndepărtare localizată a petelor.
Programele care utilizează abur nu efectuează niciun ciclu de igienizare.
Nu selectați un program cu Abur pentru aceste tipuri de articole:
•
•
articolele care, conform etichetei, nu sunt potrivite pentru uscarea la uscător cu tambur
rotativ.
toate articolele cu materiale din plastic, metal, lemn sau similar.
1.5 kg
Abur Reîmprospătare
40°C
Program cu abur pentru bumbac și articole sinte‐
tice. Acest ciclu îndepărtează mirosurile din rufe.6)
42
www.aeg.com
Program
Încărcătură
Interval pentru tem‐ maximă
peratură
Viteză max‐
imă de cen‐
trifugare
1.5 kg
Descrierea programului
(Tip de încărcătură și de murdărie)
Program cu abur pentru articole sintetice. Acest
ciclu vă ajută să eliminați cutele rufelor.
Abur Antișifonare
40°C
1) Pentru a reduce șifonarea rufelor, acest ciclu reglează temperatura apei și efectuează o fază delicată
de spălare și centrifugare. Aparatul va suplimenta clătirile.
2) Pe durata acestui ciclu tamburul se rotește încet pentru a asigura o spălare delicată. Puteți avea im‐
presia că tamburul nu se rotește sau nu se rotește corect. Considerați acest lucru o funcționare normală a
aparatului.
3) Setați acest program pentru a reduce consumul de apă și energie, menținând o performanță bună la
spălare.
4) Programe standard pentru valorile de consum din eticheta energetică. Conform reglementării
1061/2010, aceste programe sunt «programul standard la 60°C pentru bumbac» și, respectiv, «progra‐
mul standard la 40°C pentru bumbac». Acestea sunt cele mai eficiente programe în ceea ce privește con‐
sumul combinat de curent și de apă pentru spălatul rufelor din bumbac cu grad normal de murdărie.
Temperatura apei în faza de spălare poate diferi de temperatura specificată pentru pro‐
gramul selectat.
5) Dacă setați un program cu Abur pentru rufe uscate, la sfârșitul ciclului rufele pot fi umede. Este reco‐
mandat să expuneți articolele la aer proaspăt timp de circa 10 minute pentru a elimina umiditatea. La ter‐
minarea programului, scoateți rapid rufele din tambur. După un ciclu cu abur articolele pot fi călcate cu
un efort considerabil mai mic!
6) Utilizarea aburului nu poate îndepărta mirosurile provocate de contactul cu animalele.
Compatibilitatea opțiunilor
programelor
Program
Bumbac
Cen
tri‐
fu‐
gare
■
Pete /
Prespăl
Călcare ușoară
Econo‐
mie
are 1) mentară 2) timp 3)
■
Super silențios
Sintetice
Clătire
supli‐
Pornire
cu întâr‐
ziere
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
■
■
ROMÂNA
Program
Delicate
Lână / Mătase
Pilotă
Anti-Alergic
Centrifugare / Evacuare5)
Clătire
Rece
Blugi
Cen
tri‐
fu‐
gare
Pete /
Prespăl
Econo‐
mie
are 1) mentară 2) timp 3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Pornire
cu întâr‐
ziere
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
20 min.-3Kg
■
Super economic 30°
■
■
■
■
Bumbac Eco
Clătire
supli‐
43
■
■ 4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■6)
■
1) Dacă folosiți detergent lichid, setați un program fără Prespălare. Opțiunea Pete nu este disponibilă cu
o temperatură mai mică de 40°C.
2) La viteze reduse de centrifugare, aparatul execută clătiri delicate și o centrifugare scurtă.
3) Dacă setați o durată mai mică, vă recomandăm să reduceți cantitatea de rufe. Este posibil să încărcați
la maxim aparatul, însă rezultatele la spălare vor fi slabe.
4) Este disponibilă doar funcția Prespălare.
5) Setați viteza de centrifugare. Verificați dacă se potrivește tipului de rufe. Dacă setați opțiunea Fără
centrifugare va fi disponibilă doar faza de evacuare.
6) Cu aceste programe puteți seta doar o durată mai scurtă.
44
www.aeg.com
5.2 Woolmark Apparel Care Verde
Company pentru spălarea articolelor de
îmbrăcăminte din lână care sunt
etichetate cu „spălare manuală”, cu
condiția ca articolele să fie spălate în
conformitate cu instrucțiunile
producătorului acestei mașini de spălat
rufe. Respectați instrucțiunile de îngrijire
de pe eticheta produsului referitoare la
uscare și alte tratamente. M1361
În Regatul Unit, Irlanda, Hong Kong și
India simbolul Woolmark este o marcă
comercială de certificare.
Ciclul de spălare pentru lână al acestei
mașini a fost aprobat de The Woolmark
6. VALORI DE CONSUM
Datele din acest tabel sunt aproximative. Factori care pot conduce la
modificarea datelor: cantitatea și tipul de rufe, apa și temperatura mediu‐
lui ambiant.
La pornirea programului afișajul prezintă durata programului pentru ca‐
pacitatea maximă de încărcare.
Pe durata fazei de spălare durata programului este calculată automat și
poate fi redusă semnificativ dacă încărcătura de rufe este mai mică dec‐
ât capacitatea maximă de încărcare (de ex. Bumbac 60°C, capacitatea
maximă de încărcare 9 kg, durata programului depășește 2 ore; la o
încărcătură reală de 1 kg, durata programului nu depășește 1 oră).
Atunci când aparatul calculează durata reală a programului un punct se
aprinde intermitent pe afișaj.
Programe
Încărcătu Consum de
ră (kg)
energie
(kWh)
Consum de
apă (litri)
Durata
aproxima‐
tivă a pro‐
gramului
(minute)
Grad de
umezeală
remanentă
(%)1)
Bumbac 60°C
9
1.55
87
220
52
Bumbac 40°C
9
0.97
87
205
52
Sintetice 40°C
4
0.72
55
155
35
Delicate 40°C
4
0.60
59
89
35
2
0.35
58
60
30
Lână / Mătase
30°C 2)
Programe standard pentru bumbac
ROMÂNA
Programe
Încărcătu Consum de
ră (kg)
energie
(kWh)
Consum de
apă (litri)
Durata
aproxima‐
tivă a pro‐
gramului
(minute)
45
Grad de
umezeală
remanentă
(%)1)
Standard 60°C pen‐
tru bumbac
9
0.64
57
226
52
Standard 60°C pen‐
tru bumbac
4.5
0.34
41
185
52
Standard 40°C pen‐
tru bumbac
4.5
0.34
40
199
52
1) La finalul fazei de centrifugare.
2) Nu este disponibil la anumite modele.
Modul Oprit (W)
Modul Inactiv (W)
0,05
0,05
Informațiile oferite în tabelul de mai sus sunt în conformitate cu reglementarea Comisiei
UE 1015/2010 de implementare a directivei 2009/125/CE.
7. OPŢIUNI
7.1 Start / Pauză
Unele programe acceptă
numai una dintre cele două
opțiuni.
Pentru a porni sau întrerupe un program
apăsaţi butonul Start / Pauză.
7.2 Pornire cu întârziere
7.4 Clătire suplimentară
Cu această opțiune puteți întârzia
pornirea unui program pornind de la 30
de minute și până la 20 de ore.
Cu această opțiune puteți adăuga câteva
clătiri la un program de spălare.
Afișajul prezintă indicatorul
corespunzător și durata întârzierii.
7.3 Economie timp
Cu această opțiune puteți reduce durata
programului.
•
•
În cazul articolelor purtate o zi,
apăsați acest buton o singură dată
pentru a activa opțiunea „Durată
redusă”.
În cazul articolelor foarte puțin
murdare, apăsați acest buton de două
ori pentru a activa opțiunea „Extra
rapid”.
Utilizați această opțiune pentru
persoanele alergice la detergenți și în
zone unde apa are o duritate redusă.
Indicatorul aferent se aprinde.
7.5 Pete / Prespălare
Pentru adăugarea fazei pentru pete
şi/sau fazei de prespălare unui program,
apăsaţi acest buton.
Pentru activarea uneia dintre opţiuni sau
a ambelor, apăsaţi butonul în mod
repetat. Pe afişaj apar simbolul aferent şi
bara indicatoare.
•
Pete: Utilizaţi această opţiune pentru
articole cu pete persistente.
Atunci când setaţi această opţiune,
puneţi substanţa de scos petele în
46
www.aeg.com
compartimentul . Această fază
creşte durata programului.
•
Această opţiune nu este
disponibilă la o
temperatură sub 40 °C.
Prespălare: Folosiţi această funcţie
pentru a introduce o fază de
prespălare înaintea celei de spălare.
Recomandăm utilizarea acestei
opţiuni când rufele prezintă un grad
ridicat de murdărie.
Prin selectarea acestei
opţiuni durata
programului creşte.
7.6 Centrifugare
Apăsaţi acest buton pentru:
•
•
•
Reduceţi viteza maximă a fazei de
centrifugare a programului.
Pe afişaj vor apărea
numai vitezele de
centrifugare disponibile
pentru programul
respectiv.
Dezactivaţi faza de centrifugare.
Activaţi funcţia Clătire oprită.
Selectaţi această funcţie pentru a
preveni şifonarea. Aparatul nu va
evacua apa la finalul programului.
7.7 Temperatură
Apăsaţi acest buton pentru a modifica
temperatura implicită. Când pe afişaj
apare simbolul
încălzeşte apa.
şi
, aparatul nu
8. SETĂRI
8.1 Semnalele acustice
Sunt emise semnale acustice atunci
când:
• Activați aparatul.
• Dezactivați aparatul.
• Apăsați butoanele.
• Programul s-a încheiat.
• Aparatul este defect.
Pentru dezactivarea/activarea
semnalelor acustice, apăsați simultan
butoanele Pete / Prespălare și Clătire
suplimentară timp de 6 secunde.
Dacă dezactivați semnalele
acustice, acestea continuă
să funcționeze atunci când
aparatul are o defecțiune.
8.2 Blocare acces copii
Cu această opțiune puteți împiedica
copiii să se joace la panoul de comenzi.
•
Temperatură și Centrifugare până
când indicatorul
se aprinde/se
stinge.
Puteți activa această opțiune:
•
•
După apăsarea Start / Pauză :
opțiunile și butonul de selectare a
programului sunt blocate.
Înainte de a apăsa Start / Pauză :
aparatul nu poate fi pornit.
8.3 Clătirea suplimentară
permanentă
Cu această opțiune puteți avea
permanent o clătire suplimentară atunci
când setați un program nou.
•
Pentru a activa/dezactiva această
opțiune, apăsați simultan Economie
timp și Pornire cu întârziere până
când indicatorul Clătire suplimentară
se aprinde/se stinge.
Pentru a activa/dezactiva această
opțiune, apăsați simultan
9. ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE
1. Puneți o cantitate redusă de
detergent în compartimentul pentru
faza de spălare.
2. Selectați și porniți un program pentru
articole din bumbac, la cea mai înaltă
temperatură, fără rufe.
ROMÂNA
47
Astfel este eliminată eventuala murdărie
acumulată pe cuvă și tambur.
10. UTILIZAREA ZILNICĂ
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
10.3 Umplerea cu detergent și
aditivi
10.1 Activarea aparatului
1. Deschideți robinetul de apă.
2. Introduceți ștecherul în priză.
3. Pentru a activa aparatul apăsați
butonul Pornit / Oprit.
Se aude o melodie scurtă.
10.2 Încărcarea rufelor
1. Deschideți ușa aparatului
2. Introduceți rufele în tambur, câte un
articol pe rând.
3. Scuturați rufele înainte să le
introduceți în aparat.
Asigurați-vă că nu introduceți prea multe
rufe în tambur.
4. Închideți ușa corect.
Compartiment pentru faza de
prespălare și program de înmuiere.
Compartiment pentru faza de
spălare.
Compartiment pentru aditivi lichizi
(balsam de rufe, apret).
Nivel maxim pentru cantitatea de
aditivi lichizi.
Compartiment pentru agentul de
îndepărtare a petelor.
Clapetă pentru detergent pudră sau
lichid.
Respectați întotdeauna
instrucțiunile de pe
ambalajul detergenților.
10.4 Verificați poziția clapetei
ATENŢIE!
Asigurați-vă că nu sunt rufe
prinse între garnitură și ușă.
Există riscul de scurgere a
apei sau de deteriorare a
rufelor.
1. Trageți dozatorul pentru detergent
până la capăt.
2. Apăsați maneta în jos pentru a
scoate dozatorul.
48
www.aeg.com
1
2
3. Pentru a utiliza detergent pudră, rotiți
clapeta în sus.
A
Cu clapeta în poziția de
JOS:
• Nu utilizați detergenți
lichizi denși sau
gelatinoși.
• Nu adăugați mai mult
detergent lichid decât
limita indicată pe
clapetă.
• Nu selectați faza de
prespălare.
• Nu selectați funcția
de pornire cu
întârziere.
5. Măsurați cantitatea de detergent și de
balsam de rufe.
6. Închideți cu atenție dozatorul pentru
detergent.
Asigurați-vă că clapeta nu creează un
blocaj atunci când închideți sertarul.
10.5 Setarea unui program
4. Pentru a utiliza detergent lichid, rotiți
clapeta în jos.
B
1. Rotiţi butonul pentru programe. Se
aprinde indicatorul programului
corespunzător.
Indicatorul butonului Start / Pauză se
aprinde intermitent în culoarea roşie.
Pe afişaj apare temperatura implicită,
viteza de centrifugare şi barele
indicatoare pentru nivel zero
corespunzătoare funcţiilor disponibile.
2. Pentru modificarea temperaturii
şi/sau a vitezei de centrifugare,
apăsaţi butoanele corespunzătoare.
3. Selectaţi funcţiile disponibile.
10.6 Pornirea unui program
fără întârziere
Pentru a porni programul apăsați butonul
Start / Pauză.
Indicatorul corespunzător nu se mai
aprinde intermitent și rămâne pornit.
Pe afișaj începe să clipească indicatorul
fazei aflate în desfășurare.
Programul pornește, ușa este blocată.
.
Afișajul prezintă indicatorul
Pompa de evacuare poate
funcționa pentru o scurtă
perioadă de timp atunci când
aparatul se alimentează cu
apă.
ROMÂNA
10.7 Pornirea unui program
cu ajutorul pornirii cu
întârziere
1. Apăsați butonul Pornire cu întârziere
în mod repetat până când afișajul
indică numărul de minute sau ore de
întârziere.
Indicatorul aferent se aprinde.
2. Apăsați butonul Start / Pauză.
Aparatul pornește numărătoarea inversă
pentru pornirea cu întârziere.
Atunci când numărătoarea inversă este
încheiată, programul pornește automat.
Înainte de a apăsa butonul
Start / Pauză pentru a porni
aparatul, puteți anula sau
modifica durata până la
pornirea cu întârziere.
10.8 Anularea pornirii cu
întârziere
Pentru a anula pornirea cu întârziere:
1. Apăsați butonul Start / Pauză pentru
a pune aparatul pe pauză.
Indicatorul aferent se aprinde intermitent.
2. Apăsați butonul Pornire cu întârziere
în mod repetat până când afișajul
indică .
3. Pentru a porni programul imediat,
apăsați din nou butonul Start /
Pauză.
10.9 Comportarea aparatului
După aproximativ 15 minute
de la pornirea programului:
• Aparatul reglează
automat durata ciclului la
rufele pe care le-ați
introdus în tambur, pentru
a obține rezultate de
spălare perfecte în durata
necesară minimă.
• Afișajul indică noua
valoare de timp.
10.10 Anularea unui program
aflat în derulare
1. Pentru a anula un program și a
dezactiva aparatul, apăsați butonul
Pornit / Oprit.
49
2. Pentru a reactiva aparatul apăsați din
nou butonul Pornit / Oprit.
Acum puteți selecta un alt program de
spălare.
Înainte de a începe noul
program, aparatul poate
evacua apa. În acest caz,
asigurați-vă că mai aveți
detergent în compartimentul
pentru detergent și
completați dacă acesta
lipsește.
10.11 Întreruperea unui
program și modificarea unei
funcții
Puteți schimba numai unele opțiuni,
înainte de a fi activate.
1. Apăsați butonul Start / Pauză.
Indicatorul aferent se aprinde intermitent.
2. Schimbați funcția selectată.
3. Apăsați din nou butonul Start /
Pauză.
Programul este reluat.
10.12 Deschiderea ușii
Dacă temperatura și nivelul
apei din tambur sunt prea
mari și tamburul încă se
învârte, nu puteți deschide
ușa.
În timpul funcționării unui program sau a
pornirii cu întârziere, ușa aparatului este
blocată.
1. Apăsați butonul Start / Pauză.
Pe afișaj se stinge indicatorul
corespunzător pentru ușă blocată.
2. Deschideți ușa aparatului.
3. Închideți ușa și apăsați butonul Start /
Pauză.
Programul sau pornirea cu întârziere
continuă.
10.13 Terminarea ciclului
Atunci când programul s-a terminat,
aparatul se oprește automat. Semnalele
acustice funcționează (dacă sunt active).
50
www.aeg.com
Pe afișaj apare
blocată
și indicatorul ușă
se stinge.
Indicatorul butonului Start / Pauză se
stinge.
1. Apăsați butonul Pornit / Oprit pentru
a dezactiva aparatul.
La cinci minute de la încheierea
programului, funcția de economisire a
energiei dezactivează automat aparatul.
Atunci când activați aparatul
din nou, pe afișaj apare
sfârșitul ultimului program
selectat. Rotiți butonul
pentru programe pentru a
seta un ciclu nou.
2. Scoateți rufele din aparat.
3. Lăsați tamburul gol.
4. Țineți ușa întredeschisă, pentru a
preveni formarea mucegaiului și a
mirosurilor
10.14 Evacuarea apei după
terminarea ciclului
Aparatul evacuează apa și
centrifughează.
3. Atunci când se termină programul și
se stinge,
indicatorul ușă blocată
puteți deschide ușa.
4. Apăsați Pornit / Oprit timp de câteva
secunde pentru a dezactiva aparatul.
Aparatul evacuează apa și
centrifughează automat
după 18 ore.
10.15 Opțiunea OPRIRE
AUTOMATĂ
Funcția OPRIRE AUTOMATĂ
dezactivează automat aparatul pentru a
reduce consumul de energie dacă:
•
•
Programul de spălare este terminat,
dar tamburul mai conține apă:
Tamburul se rotește în mod regulat
pentru a preveni șifonarea rufelor.
Indicatorul ușă blocată
Ușa rămâne blocată.
este pornit.
Nu utilizați aparatul timp de 5 minute
înainte de a apăsa butonul Start /
Pauză.
Pentru a reactiva aparatul apăsați
butonul Pornit / Oprit.
După 5 minute de la încheierea
programului de spălare
Pentru a reactiva aparatul apăsați
butonul Pornit / Oprit.
Afișajul indică finalul ultimului program
setat.
Rotiți butonul pentru programe pentru
a seta un ciclu nou.
Dacă setați un program sau
o opțiune care se termină cu
apă în tambur, funcția
OPRIRE AUTOMATĂ nu
dezactivează aparatul
pentru a vă reaminti să
evacuați apa.
Trebuie să evacuați apa pentru a
deschide ușa:
1. Dacă este necesar, reduceți viteza
de centrifugare.
2. Apăsați butonul Start / Pauză.
11. INFORMAŢII ŞI SFATURI
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
11.1 Încărcătura de rufe
•
•
•
Împărțiți rufele în: albe, colorate,
sintetice, delicate și lână.
Respectați instrucțiunile de spălare de
pe etichetele rufelor.
Nu spălați articole albe și colorate
împreună.
•
•
•
•
•
Unele articole colorate se pot
decolora la prima spălare.
Recomandăm ca primele spălări ale
acestora să fie făcute separat.
Închideți nasturii fețelor de pernă,
închideți fermoarele, găicile și
capsele. Legați curelele.
Goliți buzunarele și depliați articolele.
Țesăturile cu mai multe straturi,
articolele din lână și cele cu
imprimeuri trebuie întoarse pe dos.
Eliminați petele persistente.
ROMÂNA
•
•
•
•
Articolele foarte murdare trebuie
spălate cu un detergent special.
Atenție la perdele. Scoateți cârligele
sau puneți perdelele într-un săculeț
de spălare sau într-o față de pernă.
Nu spălați în aparat rufe fără tivuri sau
cu tăieturi. Folosiți o plasă de spălare
pentru a spăla articolele mici și/sau
delicate (de ex. sutiene fără sârmă,
curele, colanți, etc.).
O încărcătură foarte mică poate
provoca probleme de echilibru în
timpul fazei de centrifugare. În acest
caz, aranjați manual articolele din
cuvă și reluați faza de centrifugare.
11.2 Petele persistente
În cazul anumitor pete, apa și detergentul
nu sunt suficiente.
Recomandăm eliminarea acestor pete
înainte de introducerea articolelor în
aparat.
Sunt disponibile substanțe speciale
pentru îndepărtarea petelor. Folosiți
substanța specială pentru îndepărtarea
petelor, corespunzătoare tipului de pată
și țesăturii.
11.3 Detergenți și aditivi
•
•
Utilizați numai detergenți și aditivi
produși special pentru utilizarea într-o
mașină de spălat rufe:
– detergenți praf pentru toate
tipurile de țesături,
– detergenți praf pentru țesături
delicate (max. 40°C) și lână,
– detergenți lichizi, de preferat
pentru programe de spălare la
temperatură joasă (max. 60°C)
pentru toate tipurile de țesături
sau speciali, numai pentru lână.
Nu amestecați tipuri diferite de
detergenți.
•
•
•
•
51
Pentru a ajuta mediul înconjurător, nu
utilizați o cantitate mai mare de
detergent decât cea corectă.
Respectați instrucțiunile de pe
ambalajul acestor produse.
Folosiți produsele corespunzătoare
tipului și culorii materialului,
temperaturii programului și gradului de
murdărie.
Dacă aparatul pe care-l aveți nu este
prevăzut cu dozator pentru detergent
lichid cu clapetă, adăugați detergenții
lichizi cu bila de dozare (furnizată de
producătorul detergentului).
11.4 Recomandări ecologice
•
•
•
•
Pentru a spăla rufe cu un nivel mediu
de murdărie folosiți un program fără
prespălare.
Porniți întotdeauna un program de
spălare cu o cantitate maximă de rufe.
Dacă este necesar, când setați un
program cu temperatură redusă,
utilizați o substanță de scos petele.
Pentru utilizarea cantității optime de
detergent, verificați duritatea apei din
locuință
11.5 Duritatea apei
Dacă apa din zona în care vă aflați are o
duritate ridicată sau medie, recomandăm
utilizarea unui dedurizator de apă pentru
mașini de spălat. În zonele în care apa
are o duritate redusă nu este necesară
utilizarea unui dedurizator.
Pentru a afla duritatea apei din zona în
care vă aflați, adresați-vă furnizorului de
apă local.
Folosiți o cantitate corectă pentru
dedurizatorul apei. Respectați
instrucțiunile de pe ambalajul produsului.
12. ÎNGRIJIREA ŞI CURĂŢAREA
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
12.1 Curățarea exterioară
Curățați aparatul numai cu săpun și apă
caldă. Uscați complet toate suprafețele.
ATENŢIE!
Nu folosiți alcool, solvenți
sau produse chimice.
52
www.aeg.com
12.2 Îndepărtarea calcarului
12.4 Garnitura ușii
Dacă apa din zona în care vă aflați are o
duritate ridicată sau medie, recomandăm
utilizarea unui produs de decalcifiere a
apei pentru mașini de spălat.
Verificați regulat tamburul pentru a
preveni depunerile de calcar și particulele
de rugină.
Pentru eliminarea petelor de rugină
utilizați doar produse speciale dedicate
mașinilor de spălat. Efectuați această
procedură separat față de spălarea
rufelor.
Verificați regulat garnitura și scoateți
toate obiectele din partea interioară.
12.5 Curățarea tamburului
Verificați regulat tamburul pentru a
preveni depunerile de calcar și particulele
de rugină. Utilizați doar produse speciale
pentru a îndepărta particulele de rugină
de pe tambur.
Respectați întotdeauna
instrucțiunile de pe
ambalajul produsului.
12.3 Spălarea de întreținere
Vă sugerăm următoarele:
Este posibil ca în cazul programelor cu
temperatură redusă anumiți detergenți să
rămână în tambur. Efectuați regulat o
spălare de întreținere. Pentru aceasta:
•
•
1. Curățați tamburul cu un produs
special pentru oțel inoxidabil.
2. Porniți un program scurt pentru
bumbac la temperatura maximă cu o
cantitate mică de detergent.
Scoateți rufele din tambur.
Setați programul pentru bumbac cu
cea mai ridicată temperatură și o
cantitate redusă de detergent.
12.6 Curățarea dozatorului pentru detergent
2.
1.
1
2
ROMÂNA
3.
4.
12.7 Curățarea filtrului de evacuare
AVERTIZARE!
Nu curățați filtrul de
evacuare dacă apa din
aparat este fierbinte.
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
2
53
54
www.aeg.com
5.
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
ROMÂNA
55
12.8 Curățarea furtunului de alimentare cu apă și a filtrul
robinetului
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.9 Evacuarea de urgență
Din cauza unei defecțiuni, aparatul nu
poate evacua apa.
În acest caz, parcurgeți etapele de la (1)
la (9) din secțiunea „Curățarea filtrului de
evacuare”. Dacă este necesar, curățați
pompa.
Când evacuați apa prin procedura de
evacuare de urgență, trebuie să activați
din nou sistemul de evacuare:
1. Când evacuați apa prin procedura de
evacuare de urgență, trebuie să
activați din nou sistemul de
evacuare: Turnați 2 litri de apă în
compartimentul principal de spălare
al dozatorului pentru detergent.
2. Porniți programul pentru a evacua
apa
12.10 Măsuri de precauție
împotriva înghețului
Dacă aparatul este instalat într-o zonă
unde temperatura poate coborî sub 0°C,
eliminați apa rămasă în furtunul de
alimentare și din pompa de evacuare.
1. Scoateți ștecherul din priză.
2. Închideți robinetul de apă.
3. Puneți cele două capete ale
furtunului de alimentare într-un
recipient și lăsați apa să se scurgă
din furtun.
4. Goliți pompa de evacuare. Consultați
procedura de evacuare de urgență.
5. Când pompa de drenare este goală,
montați la loc furtunul de alimentare
cu apă.
56
www.aeg.com
AVERTIZARE!
Înainte de a reutiliza
aparatul, verificați dacă
temperatura este peste 0°C.
Producătorul nu este
responsabil de daunele
provocate de temperaturi
reduse.
13. DEPANARE
•
- Ușa aparatului este deschisă
sau nu este închisă corect. Verificați
ușa!
•
Aparatul nu pornește sau se oprește în
timpul funcționării.
- Sursa de alimentare nu este
stabilă. Așteptați stabilizarea sursei de
alimentare.
•
Mai întâi încercați să găsiți o soluție la
problemă (consultați tabelul). Dacă
acțiunea nu dă rezultate, adresați-vă
Centrului de service autorizat.
- Nu există comunicare între
elementele electronice ale aparatului.
Opriți și porniți din nou.
•
- Dispozitivul anti-inundație este
pornit. Deconectați aparatul și
închideți robinetul de apă. Contactați
centrul de service autorizat.
AVERTIZARE!
Consultați capitolele privind
siguranța.
13.1 Introducere
În cazul anumitor probleme, sunt
activate semnalele acustice și afișajul
indică un cod de alarmă:
•
•
- Aparatul nu se alimentează
corect cu apă.
AVERTIZARE!
Dezactivați aparatul înainte
de a realiza verificările.
- Aparatul nu evacuează apa.
13.2 Defecţiuni posibile
Problemă
Soluție posibilă
Programul nu pornește.
Verificați dacă ștecherul este introdus în priză.
Verificați dacă ușa aparatului este închisă.
Verificați dacă există o siguranță arsă în tabloul de siguranțe.
Verificați dacă Start / Pauză a fost apăsat.
Dacă este setată pornirea cu întârziere, anulați setarea sau
așteptați terminarea numărătorii inverse.
Dezactivați funcția Blocare acces copii dacă este pornită.
Aparatul nu se alimen‐
tează corect cu apă.
Verificați dacă robinetul de apă este deschis.
Verificați dacă presiunea de la rețeaua de alimentare cu apă
nu este prea mică. Pentru această informație, contactați com‐
pania locală de furnizare a apei.
ROMÂNA
Problemă
57
Soluție posibilă
Verificați dacă robinetul de apă este înfundat.
Verificați dacă filtrul furtunului de alimentare și filtrul supapei nu
sunt înfundate. Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”.
Verificați dacă furtunul de alimentare este răsucit sau îndoit.
Verificați dacă racordul furtunului de alimentare cu apă este re‐
alizat corect.
Aparatul nu se umple cu Verificați dacă furtunul de evacuare este în poziția corectă.
apă și o evacuează imed‐ Furtunul poate fi poziționat prea jos.
iat.
Aparatul nu evacuează
apa.
Verificați dacă scurgerea chiuvetei este înfundată.
Verificați dacă furtunul de evacuare este răsucit sau îndoit.
Verificați dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este nec‐
esar, curățați filtrul. Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”.
Verificați dacă racordul furtunului de evacuare este realizat
corect.
Setați un program de evacuare dacă ați setat un program fără
faza de evacuare.
Setați un program de evacuare dacă ați setat o opțiune care se
termină cu apă în cuvă.
Faza de centrifugare nu
funcționează sau ciclul
de spălare durează mai
mult decât este normal.
Setați programul de centrifugare.
Verificați dacă filtrul de evacuare este înfundat. Dacă este nec‐
esar, curățați filtrul. Consultați capitolul „Îngrijirea și curățarea”.
Aranjați manual articolele din cuvă și reluați faza de centrifu‐
gare. Această problemă poate fi cauzată de lipsa echilibrării.
Pe jos este apă.
Verificați dacă racordurile furtunurilor de apă sunt etanșe și nu
există nicio pierdere de apă.
Verificați dacă furtunul de evacuare a apei prezintă deteriorări.
Utilizați un tip adecvat de detergent și în cantitatea corectă.
Nu puteți deschide ușa
aparatului.
Verificați dacă programul de spălare s-a terminat.
Setați un program de evacuare sau de centrifugare dacă există
apă în tambur.
Asigurați-vă că aparatul este alimentat cu curent electric.
58
www.aeg.com
Problemă
Soluție posibilă
Problema poate fi cauzată de o defecțiune a aparatului. Con‐
tactați centrul de service autorizat. Dacă trebuie să deschideți
ușa, citiți cu atenție «Deschiderea de urgență a ușii».
Aparatul face un zgomot
neobișnuit.
Verificați dacă aparatul a fost adus la nivel. Consultați capitolul
„Instalarea”.
Îndepărtați toate materialele folosite la ambalare și / sau buloa‐
nele folosite la transport. Consultați capitolul „Instalarea”.
Adăugați mai multe rufe în tambur. Încărcătura poate fi prea
mică.
Ciclul durează mai puțin
decât durata afișată.
Aparatul calculează o nouă durată în funcție de încărcătura de
rufe. Consultați capitolul „Valori de consum”.
Ciclul durează mai mult
decât durata afișată.
O încărcătură dezechilibrată de rufe mărește durata. Acest
comportament al aparatului este normal.
Rezultatele la spălare nu
sunt satisfăcătoare.
Măriți cantitatea de detergent sau folosiți un alt detergent.
Folosiți produse speciale pentru a îndepărta petele persistente
înainte de a spăla rufele.
Verificați dacă ați selectat temperatura corectă.
Reduceți încărcătura de rufe.
Nu puteți seta o opțiune.
Verificați dacă ați apăsat doar butoanele dorite.
După verificare, activați aparatul. Programul continuă din punctul în care a fost întrerupt.
Dacă problema apare din nou, contactați centrul de service autorizat.
Dacă afișajul prezintă alte coduri de alarmă. Dezactivați și activați aparatul. Dacă problema
continuă să apară, contactați centrul de service autorizat.
14. DESCHIDEREA DE URGENȚĂ A UȘII
În cazul unei pene de curent sau a
defectării aparatului, ușa aparatului
rămâne blocată. Programul de spălare
continuă când alimentarea cu curent este
restabilită. Dacă ușa rămâne blocată ca
urmare a defectării aparatului, ușa se
poate deschide folosind deblocarea de
siguranță.
Înainte de a deschide ușa:
ATENŢIE!
Asigurați-vă că apa și
rufele nu sunt fierbinți.
Dacă este necesar,
așteptați până când
acestea se răcesc.
ATENŢIE!
Asigurați-vă că tamburul
nu se mai învârte. Dacă
este necesar, așteptați
până când tamburul s-a
oprit din învârtire.
ROMÂNA
59
Asigurați-vă că nivelul
apei din interiorul
tamburului nu este prea
ridicat. Dacă este necesar,
efectuați o evacuare de
urgență (consultați
«Evacuarea de urgență»
din capitolul «Îngrijirea și
curățarea»).
Pentru deschiderea ușii, procedați după
cum urmează:
1. Apăsați butonul Pornit / Oprit pentru
a opri aparatul.
2. Scoateți ștecherul din priză.
3. Deschideți clapeta filtrului.
4. Trageți în jos de dispozitivul de
deblocare și, simultan, deschideți ușa
aparatului.
5. Scoateți rufele, după care închideți
ușa aparatului.
6. Închideți clapeta filtrului.
15. DATE TEHNICE
Dimensiuni
Lățime / Înălțime / Adân‐
cime / Adâncime totală
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Conexiunea la rețeaua
electrică
Tensiune
Putere totală
Siguranță fuzibilă
Frecvență
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Nivel de protecție împotriva pătrunderii particulelor IPX4
solide și a umidității asigurat de capacul de pro‐
tecție, cu excepția cazului în care echipamentul de
joasă tensiune nu este deloc protejat împotriva umi‐
dității
Presiunea de alimen‐
tare cu apă
Minimă
Maximă
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Apă rece
Alimentarea cu apă 1)
Încărcătură maximă
Bumbac
9 kg
Clasa de eficiență energetică
A+++
Viteza de centrifugare
1400 rpm
Maximă
1) Racordați furtunul de alimentare cu apă la un robinet cu filet 3/4".
15.1 Date tehnice suplimentare
Denumire marcă
AEG
60
www.aeg.com
Nume distribuitor
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapesta
Erzsébet kir.né útja 87
Denumire model
L 89495 FL2
Unitate de măsură
Clasa energetică
(pe o scară de la A la D, unde A A+++
este cea mai economică și D cea mai
puțin economică)
Performanța la spălare
(pe o scară de la A la G, unde A este A
performanța maximă și G minimă)
Performanța uscării la centrifu‐
gare
(pe o scară de la A la G, unde A este B
ridicată și G redusă)
Umiditatea reziduală
%
52
Viteză maximă de centrifugare
rpm
1400
Încărcătura pentru spălat
kg
9
Consumul anual mediu de ener‐
kWh
105
litri
10499
Zgomot la spălarea cu program
normal pentru articole din bum‐
bac la 60°C
dB/A
51
Zgomot la centrifugare cu pro‐
gram normal pentru articole din
bumbac la 60°C
dB/A
75
gie1)
Consumul mediu anual de apă
1)
1) Conform cu EN60456.
16. INFORMAŢII PRIVIND MEDIUL
Reciclaţi materialele marcate cu simbolul
. Pentru a recicla ambalajele, acestea
trebuie puse în containerele
corespunzătoare. Ajutaţi la protejarea
mediului şi a sănătăţii umane şi la
reciclarea deşeurilor din aparatele
electrice şi electrocasnice. Nu aruncaţi
*
aparatele marcate cu acest simbol
împreună cu deşeurile menajere.
Returnaţi produsul la centrul local de
reciclare sau contactaţi administraţia
oraşului dvs.
ROMÂNA
61
62
www.aeg.com
ROMÂNA
63
132902850-A-022015
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising