AEG | L73260SL | User manual | Aeg L73260SL Uživatelský manuál

Aeg L73260SL Uživatelský manuál
L 73260 SL
CS Návod k použití
ET Kasutusjuhend
2
26
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................4
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................5
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................6
5. PROGRAMY ......................................................................................................8
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ......................................................................................10
7. NASTAVENÍ..................................................................................................... 11
8. FUNKCE........................................................................................................... 12
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM...............................................................................13
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ........................................................................................ 13
11. TIPY A RADY................................................................................................. 17
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 18
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 22
14. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 24
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Dodržujte maximální náplň 6 kg (viz část „Tabulka
programů“).
Hodnota provozního tlaku vody (minimální a
maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar
(0,8 MPa).
Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li
součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již
jednou použitou soupravu hadic znovu.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
Přepravní šrouby uschovejte. Při
opětovném stěhování spotřebiče je
nutné zajistit buben.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povětrnostním podmínkám.
Ujistěte se, že podlaha, na které
instalujte spotřebič, je plochá, stabilní,
odolná proti teplu a čistá.
Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
dvířka spotřebiče plně otevřít.
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
Nastavte nožičky tak, aby mezi
spotřebičem a kobercem byl
požadovaný prostor.
•
•
•
•
•
•
•
•
Zkontrolujte, zda údaje o napájení na
typovém štítku souhlasí s parametry
elektrické sítě. Pokud tomu tak není,
obraťte se na kvalifikovaného
elektrikáře.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Dbejte na to, abyste nepoškodili
napájecí kabel a síťovou zástrčku.
Jestliže potřebujete vyměnit přívodní
kabel, musí výměnu provést námi
autorizované servisní středisko.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové
zásuvky až na konci instalace
spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Pouze pro Velkou Británii a Irsko:
Tento spotřebič je vybaven 13A
síťovou zástrčkou. Je-li nutné vyměnit
pojistku v síťové zástrčce, použijte
13A pojistku ASTA (BS 1362).
Tento spotřebič je v souladu s
směrnicemi EEC.
2.2 Připojení k elektrické síti
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
ČESKY
•
dlouho používané, nechte vodu na
několik minut odtéct, dokud nebude
čistá.
Při prvním použití spotřebiče se
ujistěte, že nedochází k únikům vody.
2.4 Použití
•
•
•
•
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
•
Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.
Pod spotřebič nepokládejte nádoby
na zachycení případného úniku vody.
Informace o vhodném příslušenství
vám poskytne autorizované servisní
středisko.
Při probíhajícím programu se
nedotýkejte skla dvířek. Sklo může
být horké.
2.5 Likvidace
Tento spotřebič používejte pouze v
domácnosti.
Řiďte se bezpečnostními pokyny
uvedenými na balení pracího
prostředku.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí úrazu či
udušení.
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Přehled spotřebiče
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Horní deska
Dávkovač pracího prostředku
Ovládací panel
Držadlo dvířek
Typový štítek
Filtr vypouštěcího čerpadla
Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
6
7
3.2 Souprava fixovacích
destiček (4055171146)
Dostupná u vašeho autorizovaného
prodejce.
Pokud spotřebič instalujete na
podstavec, zajistěte jej pomocí
fixovacích destiček.
5
Pozorně si přečtěte pokyny dodané s
příslušnou soupravou.
6
www.aeg.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacího panelu
1
2
3
Cottons
Eco
Super Eco
Cottons
+ Prewash
20 Min. - 3 kg
Extra Silent
Quick
intensive
Jeans
Synthetics
+ Prewash
Curtains
Rinse
Spin/
Drain
Easy Iron
Delicates
Wool/Silk
On/Off
Temp.
Spin
Stains
9
8
10
Tlačítko Zap/Vyp (Zapnuto/vypnuto)
Volič programů
Displej
Tlačítko Start/Pauza (Start/Pauza)
Tlačítko Odložený start (Odložený
start)
6 Tlačítko Úspora času (Úspora času)
1
2
3
4
5
Extra Rinse Time Save Delay Start
7
6
5
Start/Pause
4
7 Tlačítko Extra máchání (Extra
máchání)
8 Tlačítko Skvrny (Skvrny)
9 Tlačítko Snížení rychlosti
odstřeďování (Odstředění)
10 Tlačítko nastavení teploty (Teplota)
4.2 Displej
A
B
Část pro teplotu:
A
Ukazatel teploty
Ukazatel studené vody
C
D
ČESKY
Část pro odstředění:
Ukazatel rychlosti odstřeďování
B
Ukazatel funkce Bez odstředění1)
Ukazatel funkce Zastavení máchání
1) Dostupné pouze u programu Odstředění/Vypouštění.
Ukazatele na displeji:
Fáze praní
Fáze máchání
Fáze odstřeďování
C
Dětská bezpečnostní pojistka
Zablokování dvířek
Když se zobrazí tento symbol, nelze dvířka spotřebiče otevřít.
Když tento symbol bliká, nelze dvířka spotřebiče otevřít. Před
otevřením dvířek vyčkejte, dokud symbol nezmizí.
Dvířka můžete otevřít až poté, co symbol zmizí.
Odložený start
Část pro čas:
Délka programu
Odložený start
D
Výstražné kódy
Chybové hlášení
Program je dokončen
7
8
www.aeg.com
5. PROGRAMY
5.1 Tabulka programů
Program
Teplotní rozsah
Maximální
množství prá‐
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Popis programu
(Druh náplně a stupeň znečištění)
6 kg
1200 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce zašpi‐
něné.
Prací programy
Bavlna
95 °C - studená
6 kg
Bavlna + Předpír‐ 1200 ot/min
ka
95 °C - studená
6 kg
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně a lehce zaš‐
piněné. Program vyřadí veškeré odstřeďovací fáze a
provede tichý cyklus. Cyklus se zastaví s vodou ve
vaně.
3 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Normálně zašpiněné.
3 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Velmi zašpiněné a normálně zašpiněné.
1.5 kg
1000 ot/min
Syntetické prádlo k šetrnému praní. Normálně a
lehce zašpiněné.
Extra tichý
95 °C - studená
Syntetika
60 °C - studená
Syntetika + Před‐
pírka
60 °C - studená
Snadné žehlení
60 °C - studená
Jemné
40 °C - studená
Vlna / hedvábí
40 °C - studená
Odstředění / Vy‐
pouštění3)
Bílá a barevná bavlna. Velmi zašpiněné a nor‐
málně zašpiněné.
1)
3 kg
1200 ot/min
Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza,
polyester. Normálně zašpiněné.
2 kg
1200 ot/min
Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané
vlněné a jemné prádlo označené symbolem ruční‐
ho praní.2)
6 kg
1200 ot/min
Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu.
Všechny tkaniny.
ČESKY
Program
Teplotní rozsah
Máchání
Záclony
40 °C - studená
Džíny
60 °C - studená
Rychlý intenzivní
60 °C - 40 °C
20 min - 3 kg
40 °C - 30 °C
Super úsporný
Studená
Bavlna Úsporný6)
60 °C - 40 °C
Maximální
množství prá‐
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Popis programu
(Druh náplně a stupeň znečištění)
6 kg
1200 ot/min
Máchání a odstředění prádla. Všechny tkaniny.
2 kg
800 ot/min
Speciální program pro záclony. Fáze předpírky se
6 kg
1200 ot/min
Oděvy z džínoviny nebo žerzeje. Také pro prádlo
tmavé barvy.
5 kg
1200 ot/min
Rychlý prací program pro lehce zašpiněnou bí‐
lou nebo stálobarevnou bavlnu a směsové tkani‐
ny.
3 kg
1200 ot/min
Lehce zašpiněné bavlněné a syntetické prádlo,
které bylo nošeno pouze jednou.
3 kg
1200 ot/min
Směsové tkaniny (bavlněné a syntetické prádlo).5)
6 kg
1200 ot/min
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně zašpiněné.
Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu
se prodlouží.
9
zapne automaticky. 4)
1) Aby se zabránilo pomačkání prádla, teplota vody v tomto cyklu je regulována a fáze praní a odstředění
je mírná. Spotřebič provede několik přídavných máchání.
2) Během tohoto cyklu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben se
neotáčí nebo že se neotáčí správně. Jedná se však o běžný jev.
3) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je vhodná pro daný typ prádla. Pokud nastavíte funkci
Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
4) Při máchání pouze s vodou nepoužívejte žádný prací prostředek.
5) Tento program je určen pro každodenní používání a dosáhnete s ním dobrých výsledků praní při nej‐
nižší spotřebě energie a vody.
6) Standardní programy s hodnotami spotřeby uvedenými na energetickém štítku. Na základě
směrnice 1061/2010 tyto programy odpovídají „standardnímu 60 °C programu pro bavlnu“ a „standardní‐
mu 40 °C programu pro bavlnu“. Jedná se o nejúspornější programy ve smyslu kombinované spotřeby
energie a vody při praní běžně zašpiněného bavlněného prádla.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
10
www.aeg.com
Kombinace programů a funkcí
Program
Skvrn
Odstř
edění
y1)
Extra
má‐
Ús‐
pora
chání 2) času 3)
Odlo‐
žený
start
Bavlna
■
■
■
■
■
■
Bavlna + Předpírka
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Extra tichý
Syntetika
■
■
■
■
■
■
Syntetika + Předpírka
■
■
■
■
■
■
Snadné žehlení
■
■
■
■
■
Jemné
■
■
■
■
■
Vlna / hedvábí
■
■
Odstředění / Vypouštění
■
Máchání
■
■
■
■
Záclony
■
■
■
■
Džíny
■
■
■
■
Rychlý intenzivní
■
■
■
■
20 min - 3 kg
■
Super úsporný
■
■
Bavlna Úsporný
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
1) Funkce Skvrny není k dispozici u programů s teplotou nižší než 40 °C.
2) Zapnete-li funkci Extra máchání, spotřebič přidá několik dalších máchání. Pokud v programu Máchání
nastavíte nízkou rychlost odstřeďování, spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
3) Pokud nastavíte kratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně nalo‐
žit, zhorší se tím však výsledky praní.
4) U tohoto programu lze nastavit pouze délku Extra krátký.
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem růz‐
ných příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.
ČESKY
11
Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maxi‐
mální náplň. Během fáze praní se délka programu vypočítává automat‐
icky a lze ji výrazně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální
náplň (např. při programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 6 kg délka
programu přesahuje 2 hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu ne‐
dosáhne 1 hodiny). Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu,
na displeji bliká tečka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (litry)
Přibližná
délka pro‐
gramu
(minuty)
Zbytková
vlhkost (%) 1)
Bavlna 60 °C
6
1.00
56
146
53
Bavlna 40 °C
6
0.75
56
145
53
Syntetika 40 °C
3
0.47
45
127
35
Jemné 40 °C
3
0.65
62
100
35
Vlna / hedvábí 30
°C
2
0.25
55
56
30
Standardní programy pro bavlnu
Standardní 60 °C
program pro bavlnu
6
0.76
49
169
53
Standardní 60 °C
program pro bavlnu
3
0.66
40
154
53
Standardní 40 °C
program pro bavlnu
3
0.51
40
133
53
1) Na konci odstřeďovací fáze.
Režim vypnuto (W)
Režim zapnuto (W)
0,48
0,48
Údaje ve výše uvedené tabulce splňují nařízení Evropské komise 1015/2010, kterou se
provádí směrnice 2009/125/EC.
7. NASTAVENÍ
7.1 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní, když:
•
•
•
•
•
Zapnete spotřebič.
Vypnete spotřebič.
Stisknete tlačítka.
Dokončí se program.
Vyskytla se závada či porucha na
spotřebiči.
K vypnutí či zapnutí zvukové
signalizace stiskněte současně Skvrny a
Extra máchání na dobu šesti sekund.
Když zvukovou signalizaci
vypnete, bude stále funkční
v případě poruchy
spotřebiče.
12
www.aeg.com
7.2 Dětská bezpečnostní
pojistka
Díky této funkci můžete zabránit dětem,
aby si hrály s ovládacím panelem.
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím Teplota a
Odstředění, dokud se kontrolka
nerozsvítí nebo nezhasne.
Tuto funkci lze zapnout:
•
•
Před stisknutím Start/Pauza:
spotřebič nelze spustit.
7.3 Trvalé extra máchání
S touto funkcí můžete trvale zapnout
přídavné máchání při volbě nového
programu.
•
Po stisknutí Start/Pauza: tlačítka
funkcí a volič programů jsou
zablokované.
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím Odložený start
a Úspora času, dokud se kontrolka
Extra máchání nerozsvítí nebo
nezhasne.
8. FUNKCE
8.1 Volič programů
Otočením tohoto voliče nastavíte
program. Rozsvítí se příslušná kontrolka
programu.
8.2 Start/Pauza
Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte
nebo přerušíte program.
8.3 Odložený start
Pomocí této funkce můžete odložit
spuštění programu o 30 minut až 20
hodin.
Tato funkce se používá pro osoby
alergické na prací prostředky a v
oblastech s měkkou vodou.
Zobrazí se příslušný ukazatel.
8.6 Skvrny
Nastavením této funkce přidáte k
programu fázi odstraňování skvrn.
Tuto funkci použijte u prádla s odolnými
skvrnami.
Při nastavení této funkce vložte
odstraňovač skvrn do komory
Tato funkce prodlouží délku
programu. Tato funkce není
k dispozici u programů s
teplotou nižší než 40 °C.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel
a čas odloženého startu.
8.4 Úspora času
Pomocí této funkce můžete zkrátit délku
programu.
•
•
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
„Zkrácenou délku“ u prádla
znečištěného během dne.
Dvojím stisknutím nastavíte funkci
„Extra krátký“ u prádla, které téměř
není znečištěno.
Některé programy lze použít
pouze s jednou z těchto
dvou funkcí.
8.5 Extra máchání
Díky této funkci můžete k pracímu
programu přidat několik máchání.
.
8.7 Odstředění
Pomocí této funkce můžete snížit
výchozí rychlost odstřeďování.
Na displeji se zobrazí ukazatel
nastavené rychlosti.
Dodatečné funkce odstřeďování:
Bez odstředění
•
•
•
Nastavením této funkce zrušíte
všechny odstřeďovací fáze.
Nastavuje se u velmi jemných tkanin.
Fáze máchání u některých pracích
programů spotřebuje více vody.
• Na displeji se zobrazí ukazatel
Zastavení máchání
.
ČESKY
•
•
•
•
Nastavením této funkce zabráníte
zmačkání tkanin.
Prací program se zastaví s vodou v
bubnu. Buben se otáčí pravidelně,
aby se zabránilo zmačkání prádla.
Dvířka zůstanou zablokována. Před
odblokováním dvířek je nutné vypustit
vodu.
Na displeji se zobrazí ukazatel
8.8 Teplota
Nastavením této funkce změníte výchozí
teplotu.
Ukazatel
= studená voda.
Na displeji se zobrazuje nastavená
teplota.
.
Vypuštění vody viz „Na konci
programu“.
9. PŘED PRVNÍM POUŽITÍM
1. Nalijte dva litry vody do komory na
prací prostředek pro fázi praní.
Zapnete tak vypouštěcí systém.
2. Vložte menší množství pracího
prostředku do komory pro fázi praní.
3. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez
prádla.
Tímto postupem odstraníte všechny
možné nečistoty z bubnu a vany
spotřebiče.
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
10.1 Zapnutí spotřebiče
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto
zapnete spotřebič.
Zazní krátký zvukový signál.
10.2 Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka spotřebiče
2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
3. Prádlo před vložením do spotřebiče
protřepte.
Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš
mnoho prádla.
4. Zavřete dvířka.
13
POZOR!
Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky
nezůstane žádné prádlo. Hrozí
nebezpečí úniku vody nebo poškození
prádla.
14
www.aeg.com
10.3 Plnění pracího
prostředku a přísad
A
4. Pří použití tekutého pracího
prostředku otočte klapku dolů.
Komora pro fázi předpírky, pro
program namáčení nebo pro
odstraňovač skvrn.
Komora pro fázi praní.
B
Komora na tekuté přísady (aviváž,
škrob).
Značka maximálního množství pro
tekuté přísady.
Klapka pro práškový nebo tekutý
prací prostředek.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení pracích
prostředků.
10.4 Zkontrolujte polohu
klapky
1. Vytáhněte dávkovač pracího
prostředku až na doraz.
2. Stiskněte páčku dolů a dávkovač
vyjměte.
S klapkou DOLE:
• Nepoužívejte gelové
nebo husté tekuté
prací prostředky.
• Nepoužívejte více
tekutého pracího
prostředku, než je
uvedeno na klapce.
• Nenastavujte fázi
předpírky.
• Nepoužívejte funkci
odloženého startu.
5. Odměřte prací prostředek a aviváž.
6. Opatrně zavřete dávkovač pracího
prostředku.
Ujistěte se, že klapka při zasunutí
zásuvky nepřekáží.
10.5 Nastavení programu
3. Pří použití práškového pracího
prostředku otočte klapku nahoru.
1. Otočením voliče programů nastavte
program:
• Rozsvítí se příslušná kontrolka
programu.
• Kontrolka Start/Pauza bliká.
ČESKY
•
Na displeji se zobrazuje: výchozí
teplota, rychlost odstřeďování,
ukazatele fází programu a délka
programu.
2. V případě potřeby změňte teplotu,
rychlost odstřeďování, délku
programu nebo přidejte dostupné
funkce. Když zapnete nějakou funkci,
zobrazí se ukazatel dané funkce.
Pokud něco nastavíte
nesprávně, na displeji se
zobrazí hlášení Err.
Po dokončení odpočtu se automaticky
spustí zvolený program.
Před tím, než spustíte
spotřebič stisknutím tlačítka
Start/Pauza, můžete
nastavený odložený start
zrušit nebo změnit.
10.9 Zrušení odloženého
startu
Zrušení odloženého startu:
10.6 Spuštění programu bez
odloženého startu
Stisknutím tlačítka Start/Pauza program
spustíte.
Příslušná kontrolka přestane blikat a
svítí.
Na displeji začne blikat ukazatel
probíhající fáze.
Program se spustí a dvířka se zablokují.
Na displeji se zobrazí ukazatel
15
.
Vypouštěcí čerpadlo může
při napouštění spotřebiče
vodou chvíli pracovat.
10.7 Chování spotřebiče
Po přibližně 15 minutách od
spuštění programu:
• Spotřebič automaticky
přizpůsobí délku cyklu
prádlu, které jste vložili
do bubnu, abyste dosáhli
dokonalých výsledků
praní při minimálním
potřebném času.
• Na displeji se zobrazí
nový časový údaj.
10.8 Spuštění programu s
odloženým startem
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí počet minut či hodin
zbývajících do odloženého startu.
Zobrazí se příslušný ukazatel.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič spustí odpočet do odloženého
startu.
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
pozastavíte chod spotřebiče.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko
Odložený start, až se na displeji
zobrazí .
3. Dalším stisknutím tlačítka Start/
Pauza program ihned spustíte.
10.10 Přerušení programu a
změna funkce
Před vlastním spuštěním můžete měnit
jen některé funkce.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Změňte nastavenou funkci.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Program bude pokračovat.
10.11 Zrušení programu
1. Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto
zrušíte program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným stisknutím tlačítka
Zapnuto/vypnuto zapnete spotřebič.
Nyní můžete zadat nový prací program.
Před spuštěním nového
programu spotřebič vypustí
vodu. Ujistěte se, že v
komoře je stále prací
prostředek. Pokud tomu tak
není, prací prostředek
doplňte.
16
www.aeg.com
10.12 Otevření dvířek během
probíhajícího programu
POZOR!
Pokud je teplota nebo
hladina vody v bubnu moc
vysoká, ukazatel
zablokování dvířek
zůstane zobrazen a dvířka
nelze otevřít.
2.
3.
4.
Při opětovném zapnutí
spotřebiče se na displeji
zobrazí konec posledně
nastaveného programu.
Otočením voliče programu
nastavte nový cyklus.
Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
Zavřete vodovodní kohoutek.
Dvířka otevřete následujícím způsobem:
5.
1. Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto
na několik sekund vypněte spotřebič.
2. Vyčkejte několik minut a poté opatrně
otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka spotřebiče.
4. Zapněte spotřebič a znovu nastavte
program.
10.15 Vypouštění vody po
konci cyklu
10.13 Otevření dvířek
spotřebiče během
odloženého startu
Během probíhajícího odloženého startu
jsou dvířka spotřebiče zablokovaná.
Otevření dvířek spotřebiče:
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na displeji se přestane zobrazovat
.
ukazatel zablokování dvířek
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Odložený start bude pokračovat.
10.14 Konec cyklu
Prací program je dokončen, ale v
bubnu není voda:
Buben se otáčí pravidelně, aby se
zabránilo zmačkání prádla.
Zobrazuje se ukazatel zablokování
. Dvířka zůstanou
dvířek
zablokována.
Před otevřením dvířek je nutné vypustit
vodu:
1. V případě potřeby snižte rychlost
odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí
ukazatele zablokování dvířek
můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím Zapnuto/vypnuto na
několik sekund vypněte spotřebič.
Spotřebič automaticky
vypustí vodu a odstředí
prádlo po přibližně 18
hodinách.
Po dokončení programu se spotřebič
automaticky zastaví. Zazní zvukový
signál (pokud je zapnutý).
Na displeji se zobrazí
a ukazatel
zablokování dvířek
zhasne.
Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza.
1. Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto
vypnete spotřebič.
Po pěti minutách od konce programu
funkce úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
10.16 Funkce Automatický
pohotovostní režim
Funkce Automatický pohotovostní režim
spotřebič automaticky vypne za účelem
snížení spotřeby energie, když:
•
•
Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti
minut před tím, než stisknete tlačítko
Start/Pauza.
Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto
opětovně zapnete spotřebič.
Po pěti minutách od konce pracího
programu
ČESKY
Stisknutím tlačítka Zapnuto/vypnuto
opětovně zapnete spotřebič.
Na displeji se zobrazí délka
posledního zvoleného programu.
17
Otočením voliče programu nastavte
nový cyklus.
11. TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Vkládání náplně prádla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,
syntetické, jemné a vlněné.
Řiďte se pokyny na etiketách praného
prádla.
Neperte současně bílé a barevné
prádlo.
Některé barevné oblečení může
během prvního praní pouštět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej při
prvním praní prali odděleně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásky.
Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.
Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.
Odstraňte odolné skvrny.
Silně zašpiněné skvrny vyperte
pomocí speciálního pracího
prostředku.
Při praní záclon buďte opatrní.
Odstraňte háčky nebo záclony vložte
do pracího pytle nebo povlečení na
polštář.
Ve spotřebiči neperte nezaobroubené
prádlo nebo prádlo, které se zatrhává.
Při praní malých nebo jemných kusů
prádla používejte prací pytel (např.
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty apod.).
Velmi malá náplň prádla může
způsobit problémy s vyvážením
během fáze odstřeďování. Pokud tak
nastane, ručně rozložte prádlo v
bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu.
Takovéto skvrny doporučujeme odstranit
před vložení příslušných kusů prádlo do
spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
11.3 Prací prostředky a
přísady
•
•
•
•
•
•
Používejte výhradně prací prostředky
a přísady určené speciálně pro
pračky:
– práškové prostředky pro všechny
druhy tkanin,
– práškové prostředky pro jemné
tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
– tekuté prostředky, přednostně pro
prací programy s nízkou prací
teplotou (max. 60 °C), pro
všechny druhy tkanin nebo
speciální prostředky pouze pro
vlnu.
Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.
Abyste chránili životní prostředí,
nepoužívejte více pracího prostředku,
než je nutné.
Dodržujte pokyny uvedené na balení
těchto výrobků.
Používejte správné výrobky
odpovídající druhu a barvě tkanin,
teplotě pracího programu a míře
znečištění.
Pokud váš spotřebič není vybaven
dávkovačem pracího prostředku
vybaveným klapkou, tekuté prací
prostředky dávkujte pomocí
dávkovací odměrky/kuličky (dodává
výrobce pracího prostředku).
11.4 Ekologické rady
11.2 Odolné skvrny
•
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
•
Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí
programu bez předpírky.
Vždy spouštějte prací program s
maximální možnou náplní prádla.
18
www.aeg.com
•
•
Pokud nastavíte program s nízkou
teplotou, použijte v případě nutnosti
odstraňovač skvrn.
Pro používání správného množství
pracího prostředku zkontrolujte
tvrdost vody ve vašem vodovodním
řadu.
11.5 Tvrdost vody
používat změkčovač vody určený pro
pračky. V oblastech s měkkou vodou
není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství
změkčovače vody. Dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto výrobků.
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
12. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Čištění vnějších ploch
Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a
vlažné vody. Všechny plochy důkladně
osušte.
POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.
12.3 Údržbové praní
U programů s nízkou teplotou je možné,
že v bubnu zůstane určité množství
pracího prostředku. Pravidelně proto
provádějte údržbové praní, které
provedete následovně:
•
•
Vyjměte prádlo z bubnu.
Nastavte program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou a malým množstvím
pracího prostředku.
12.4 Těsnění dvířek
12.2 Odstraňování vodního
kamene
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat změkčovač vody určený pro
pračky.
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří nános vodního kamene
nebo stopy rzi.
Částice rzi odstraňujte pouze pomocí
speciálních výrobků určených pro pračky.
Tento proces proveďte odděleně od
praní prádla.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
Pravidelně kontrolujte těsnění a
odstraňte všechny předměty zachycené
uvnitř.
ČESKY
12.5 Čištění dávkovače pracího prostředku
1.
2.
3.
4.
12.6 Čištění vypouštěcího filtru
UPOZORNĚNÍ!
Vypouštěcí filtr nečistěte,
pokud je voda ve spotřebiči
horká.
1.
2.
1
1
2
19
20
www.aeg.com
3.
4.
2
1
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
9.
ČESKY
21
12.7 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.8 Nouzové vypouštění
Spotřebič nemůže z důvodů poruchy
vypustit vodu.
Pokud se tak stane, proveďte kroky (1)
až (9) uvedené v části „Čištění
vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné,
čerpadlo vyčistěte.
Když vypustíte vodu pomocí nouzového
vypouštění, je nutné vypouštěcí systém
opět aktivovat:
1. Když vypustíte vodu pomocí
nouzového vypouštění, je nutné
vypouštěcí systém opět aktivovat: Do
komory pro hlavní praní dávkovače
pracího prostředku nalijte dva litry
vody.
2. Spusťte program na vypouštění
vody.
12.9 Opatření proti vlivu
mrazu
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde
může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte
zbylou vodu z přívodní hadice a
vypouštěcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do
nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné,
namontujte přívodní hadici zpět.
UPOZORNĚNÍ!
Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je
okolní teplota vyšší než 0
°C. Výrobce neručí za škody
způsobené nízkými
teplotami.
22
www.aeg.com
13. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
•
- Dvířka spotřebiče jsou
otevřená nebo nejsou správně
zavřená. Zkontrolujte dvířka!
•
- Napájení se sítě je nestabilní.
Vyčkejte, dokud nebude napájení v
síti stabilní.
•
- Je aktivován systém proti
vyplavení. Odpojte spotřebič a
zavřete vodovodní kohoutek.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
13.1 Úvod
Spotřebič se nespustí nebo se zastaví
během provozu.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz
tabulka). Pokud řešení nenajdete,
kontaktujte autorizované servisní
středisko.
U některých problémů zazní zvuková
signalizace a na displeji se zobrazí
výstražný kód:
•
- Spotřebič se neplní správně
vodou.
- Spotřebič nevypouští vodu.
•
UPOZORNĚNÍ!
Před kontrolou spotřebič
vypněte.
13.2 Možné závady
Problém
Možné řešení
Nespustil se program.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do
konce odpočtu.
Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnu‐
tá.
Spotřebič se neplní vo‐
dou správně.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně
těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není uc‐
paný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
Spotřebič se neplní vo‐
dou a okamžitě se nevy‐
pustí.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice
může být umístěna příliš nízko.
ČESKY
Problém
Možné řešení
Spotřebič nevypouští vo‐
du.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
23
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez
vypouštěcí fáze.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou ve vaně.
Odstřeďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle než obvy‐
kle.
Nastavte program odstřeďování.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyváže‐
ním.
Na podlaze je voda.
Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuni‐
ká z nich žádná voda.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.
Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správ‐
ném množství.
Nelze otevřít dvířka
spotřebiče.
Ujistěte se, že se prací program dokončil.
Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v bub‐
nu voda.
Spotřebič vydává nez‐
vyklý hluk.
Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Řiďte se pokyny
v části „Instalace“.
Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a
přepravní šrouby. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou
náplň.
Program je kratší než je
zobrazený čas.
Spotřebič vypočítá novou dobu podle množství prádla. Viz ka‐
pitola „Údaje o spotřebě“.
Program je delší než je
zobrazený čas.
Je-li prádlo rozložené nerovnoměrně, doba praní bude delší.
Jedná se o běžný jev.
24
www.aeg.com
Problém
Možné řešení
Neuspokojivé výsledky
praní.
Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciál‐
ního přípravku.
Nastavte správnou teplotu.
Snižte náplň prádla.
Nelze nastavit funkci.
Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná dotyková tlačít‐
ka.
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
14. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka /
Celková hloubka
600 mm/ 850 mm/ 450 mm/ 487 mm
Připojení k elektrické síti Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
230 V
2 000 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti
IPX4
Tlak přívodu vody
0,5 barů (0,05 MPa)
8 barů (0,8 MPa)
Minimální
Maximální
Studená voda
Přívod vody 1)
Maximální množství
prádla
Bavlna
6 kg
Třída energetické účinnosti
A++
Rychlost odstřeďování
1200 ot/min
Maximální
1) Přívodní hadici připojte ke kohoutku se závitem 3/4".
POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
ČESKY
symbolem nelikvidujte spolu s
domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
25
26
www.aeg.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................. 27
2. OHUTUSJUHISED........................................................................................... 28
3. SEADME KIRJELDUS......................................................................................29
4. JUHTPANEEL.................................................................................................. 30
5. PROGRAMMID ................................................................................................32
6. TARBIMISVÄÄRTUSED...................................................................................34
7. SEADED........................................................................................................... 35
8. VALIKUD.......................................................................................................... 36
9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 37
10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE........................................................................ 37
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................41
12. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 42
13. VEAOTSING...................................................................................................46
14. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 48
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teave teeninduse kohta:
www.aeg.com
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed. Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
27
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse tõttu
tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke juhend alles,
et saaksite seda ka edaspidi kasutada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aastased
lapsed ning füüsilise, sensoorse või vaimse puudega
inimesed või kogemuste ja teadmisteta isikud juhul,
kui nende tegevuse üle on järelvalve ja neid
juhendatakse seadme turvalise kasutamise osas ning
nad mõistavad seadme kasutamisega kaasnevaid
ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uksest
eemal, kui see on avatud.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Ärge ületage maksimaalset pesukogust 6 kg (vt jaotist
"Programmitabel").
Kasutatav veesurve (minimaalne ja maksimaalne)
peab olema vahemikus 0,5 baari (0,05 MPa) kuni 8
baari (0,8 MPa).
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid (kui need on
olemas) ei tohi vaipkattega tõkestada.
Seade tuleb veevarustusega ühendada kaasasolevate
uute voolikukomplektide abil. Vanu voolikukomplekte
kasutada ei tohi.
28
www.aeg.com
•
•
•
•
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see ohutuse mõttes
välja vahetada tootja, selle volitatud hooldekeskuses
või lihtsalt kvalifitseeritud isiku poolt.
Enne hooldust lülitage seade välja ja ühendage
toitepistik pistikupesast lahti.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks vee- või
aurupihustit.
Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasutage
ainult neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega
metallist esemeid.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage pakend ja
transportimispoldid.
Jätke transportimispoldid alles.
Seadme liigutamisel peate trumli
fikseerima.
Olge seadme teise kohta viimisel
ettevaatlik, sest see on raske.
Kasutage alati kaitsekindaid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasas olevaid
paigaldusjuhiseid.
Ärge paigutage seadet kohta, kus
temperatuur jääb alla 0 °C või kohta,
kus see puutub kokku välisõhuga.
Veenduge, et põrand, kuhu te
seadme paigaldate, on tasane,
stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Ärge paigaldage seadet kohta, kus
selle ust ei saa täielikult avada.
Veenduge, et seadme ja põranda
vahel oleks tagatud õhuringlus.
Reguleerige jalgu, et seadme ja vaiba
vahele jääks piisavalt ruumi.
2.2 Elektriühendus
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Kontrollige, kas andmesildil toodud
elektrilised parameetrid vastavad
vooluvõrgu näitajatele. Vastasel juhul
võtke ühendust elektrikuga.
•
•
•
•
•
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Ärge katsuge toitejuhet ega
toitepistikut märgade kätega.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Ainult UK-s ja Iirimaal: Seadmel on
13-ampriline voolupistik. Kui on vaja
vahetada toitepistikus olevat kaitset,
kasutage 13-amprilist ASTA (BS
1362) kaitset.
See seade vastab EÜ direktiividele.
2.3 Veeühendus
•
•
•
Veenduge, et te veevoolikuid ei
vigastaks.
Enne seadme ühendamist uute torude
või pikalt kasutamata torudega laske
neist vett läbi voolata, kuni vesi jääb
puhtaks.
Seadme esmakordsel kasutamisel
veenduge, et kusagil ei oleks lekkeid.
EESTI
2.4 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
•
•
•
Kasutage seda seadet ainult kodustes
tingimustes.
Järgige pesuainepakendil olevaid
kasutusjuhiseid.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Jälgige, et pesu hulgas ei oleks
metallist esemeid.
Ärge asetage võimaliku lekkevee
kogumiseks seadme alla nõusid.
Sobivate tarvikute kohta saate
lisateavet volitatud
teeninduskeskusest.
Ärge puudutage programmi
töötamisel ukseklaasi. Klaas võib olla
kuum.
2.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust.
Lõigake toitekaabel seadme küljest
lahti ja visake ära.
Eemaldage seadme ukse fiksaator, et
vältida laste ja loomade seadmesse
lõksujäämist.
3. SEADME KIRJELDUS
3.1 Seadme ülevaade
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Tööpind
Pesuaine jaotur
Juhtpaneel
Ukse käepide
Andmesilt
Tühjenduspumba filter
Jalad seadme loodimiseks
6
7
3.2 Kinnitusplaadikomplekt
(4055171146)
Saadaval volitatud edasimüüjalt.
Kui paigaldate seadme soklile, kinnitage
see spetsiaalsete kinnitusplaatide abil.
29
Lugege tähelepanelikult komplektiga
kaasasolevaid juhiseid.
30
www.aeg.com
4. JUHTPANEEL
4.1 Juhtpaneeli kirjeldus
1
2
3
Cottons
Eco
Super Eco
Cottons
+ Prewash
20 Min. - 3 kg
Extra Silent
Quick
intensive
Jeans
Synthetics
+ Prewash
Curtains
Rinse
Spin/
Drain
Easy Iron
Delicates
Wool/Silk
On/Off
Temp.
10
1
2
3
4
5
6
7
Spin
Stains
9
8
Sisse/välja nupp (Sees/väljas)
Programminupp
Ekraan
Start/paus-nupp (Start/paus)
Viitkäivituse nupp (Viitkäivitus)
Ajasäästunupp (Ajasääst)
Lisaloputuse nupp (Lisaloputus)
Extra Rinse Time Save Delay Start
7
6
5
Start/Pause
4
8 Plekieemalduse nupp
(Plekieemaldus)
Pöörete
arvu vähendamisnupp
9
(Tsentrifuugimine)
10 Temperatuuri nupp (Temperatuur)
4.2 Ekraan
A
B
Temperatuuri ala:
A
Temperatuuri indikaator
Külma vee indikaator.
C
D
EESTI
31
Tsentrifuugimisala:
Pöörlemiskiiruse indikaator
B
Tsentrifuugimiseta-indikaator1)
Loputusvee hoidmise indikaator
1) Saadaval ainult Tsentrifuugimis-/tühjendusprogrammiga.
Ekraani indikaatorid:
Pesutsükkel
Loputuste tsükkel
Tsentrifuugimistsükkel
Lapselukk
C
Uks lukustatud
Kui sümbol põleb, ei saa seadme ust avada.
Kui sümbol vilgub, ei saa seadme ust avada. Enne ukse avamist oo‐
dake, kuni sümbol kustub.
Ukse saate avada alles siis, kui sümbol kustub.
Viitkäivitus
Aja ala:
Programmi kestus
Viitkäivitus
D
Veakoodid
Veateade
Programm on lõppenud
32
www.aeg.com
5. PROGRAMMID
5.1 Programmide tabel
Programm
Maksimaalne
Temperatuuriva‐ pesukogus
hemik
Maksimaalne
pöörlemiskii‐
rus
Programmi kirjeldus
(Pesu ja määrdumise tüüp)
Pesuprogrammid
Puuvill
95°C - külm
Puuvill + eelpesu
95°C - külm
6 kg
1200 p/min
Valge puuvillane ja värviline puuvillane. Tavaline
ja kerge määrdumine.
6 kg
1200 p/min
Valge puuvillane ja värviline puuvillane. Tugev ja
keskmine määrdumine.
6 kg
Valge ja värviline puuvillane pesu.Tavaline ja
kerge määrdumine. Vaikse töö tagamiseks jätab
programm ära kõik tsentrifuugimised. Tsükkel pea‐
tub täis paagiga.
3 kg
1200 p/min
Tehiskiust või segakiust esemed. Tavaline määr‐
dumisaste.
3 kg
1200 p/min
Tehiskiust või segakiust esemed. Tugev ja kesk‐
mine määrdumine.
1.5 kg
1000 p/min
Õrna pesu vajavad tehiskiust esemed. Normaalne
ja kerge määrdumine.
Eriti vaikne
95°C - külm
Tehiskiud
60°C - külm
Tehiskiud + eel‐
pesu
60°C - külm
Kerge triikida
60°C - külm
Õrn materjal
40°C - külm
Villane/siid
40°C - külm
Tsentrifuugimine/
tühjendus3)
1)
3 kg
1200 p/min
Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, polüester.
Tavaline määrdumisaste.
2 kg
1200 p/min
Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja õr‐
nad kangad, millel on "käsitsipestava" eseme süm‐
bol.2)
6 kg
1200 p/min
Pesu kuivatamiseks ning trumli veest tühjendami‐
seks. Kõik materjalid.
EESTI
Programm
Maksimaalne
Temperatuuriva‐ pesukogus
hemik
Maksimaalne
pöörlemiskii‐
rus
Loputus
Kardinad
40°C - külm
Teksad
60°C - külm
Kiire intensiivpe‐
su
60°C - 40°C
20 min - 3 kg
40°C - 30°C
Supersäästlik
Külm
Puuvillase öko‐
noomne6)
60°C - 40°C
33
Programmi kirjeldus
(Pesu ja määrdumise tüüp)
6 kg
1200 p/min
Pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Kõik ma‐
terjalid.
2 kg
800 p/min
Eriprogramm kardinatele. Eelpesutsükkel käivitub
6 kg
1200 p/min
Teksariidest ja venivast materjalist esemed. Ka
tumedad esemed.
5 kg
1200 p/min
Kiirpesuprogramm valgetele/värvikindlatele puu‐
villastele esemetele ja segakangastele, mis on
kergelt määrdunud.
3 kg
1200 p/min
Puuvillased ja tehiskiust kergelt määrdunud või
üks kord kantud esemed.
3 kg
1200 p/min
Segakiud (puuvillased ja tehiskiust esemed).5)
6 kg
1200 p/min
Valge puuvillane ja värvikindel puuvillane. Tava‐
line määrdumisaste. Energiatarve väheneb ja pesu‐
programmi aeg pikeneb.
automaatselt. 4)
1) Pesu kortsumise vältimiseks reguleerib see tsükkel veetemperatuuri ja teostab õrna pesu- ja tsentri‐
fuugimistsükli. Seade lisab mõned loputused.
2) Õrna pesu tagamiseks pöörleb trummel selle tsükli ajal aeglaselt. Võib tunduda, et trummel ei pöörlegi
või ei pöörle õigesti. Tegu on seadme normaalse tööga.
3) Valige pöörlemiskiirus. Jälgige, et see sobiks pesu tüübiga. Tsentrifuugimiseta funktsiooni puhul saate
kasutada ainult seda tühjendusfaasi.
4) Ärge lisage eelpesu jaoks pesuainet, kui soovite loputada ainult veega.
5) See häid pesutulemusi pakkuv madala energia- ja veetarbimisega programm on mõeldud igapäeva‐
seks kasutuseks.
6) Standardprogrammid energiaklassi tarbimisväärtustele.Vastavalt määrusele 1061/2010 on need
programmid vastavalt "puuvillase pesu 60°C standardprogramm" ja "puuvillase pesu 40°C standardprog‐
ramm". Kombineeritud energiakasutust ja veetarbimist silmas pidades on need kõige tõhusamad pro‐
grammid tavalise määrdumisastmega pesu pesemiseks.
Pesufaasi veetemperatuur võib erineda valitud programmi kohta esitatud temperatuurist.
34
www.aeg.com
Programmi valikute ühilduvus
Programm
Ple‐
Viit‐
kiee‐ Lisalo‐ Aja‐
käivi‐
mal‐ putus 2) sääst 3)
tus
dus1)
Tsen‐
trifuu‐
gi‐
mine
Puuvill
■
■
■
■
■
■
Puuvill + eelpesu
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Eriti vaikne
Tehiskiud
■
■
■
■
■
■
Tehiskiud + eelpesu
■
■
■
■
■
■
Kerge triikida
■
■
■
■
■
Õrn materjal
■
■
■
■
■
Villane/siid
■
■
Tsentrifuugimine/tühjendus
■
Loputus
■
■
■
■
Kardinad
■
■
■
■
Teksad
■
■
■
■
Kiire intensiivpesu
■
■
■
■
20 min - 3 kg
■
Supersäästlik
■
■
Puuvillase ökonoomne
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
1) Plekieemaldusfunktsioon ei ole saadaval, kui temperatuur on madalam kui 40°C.
2) Lisaloputuse valimisel lisab seade mõned täiendavad loputuskorrad. Kui valite loputusprogrammile
madala pöörlemiskiiruse, teostab seade õrnad loputused ja lühikese tsentrifuugimise.
3) Kui valite lühema kestuse, on soovitatav pesukogust vähendada. Masina võib ka täiesti täis panna,
kuid sel juhul ei pruugi pesutulemused kõige paremad olla.
4) Sellele programmile saab valida vaid Eriti kiire tsükli.
6. TARBIMISVÄÄRTUSED
Selles tabelis toodud andmed on ligikaudsed. Andmeid võivad muuta
erinevad asjaolud: pesu kogus ja tüüp, vee ja ümbritseva õhu tempera‐
tuur.
EESTI
35
Programmi käivitumisel kuvatakse näidikul programmi kestus maksi‐
maalse pesukoguse puhul. Pesufaasi ajal arvutatakse programmi kestus
automaatselt üle ning seda vähendatakse juhul, kui pesukogus jääb
maksimaalsest kogusest väiksemaks (nt Puuvillase 60°C programmi pu‐
hul, kui maksimaalne pesukogus on6 kg, ületab programmi kestus 2 tun‐
di; kui pesukogus on 1 kg, jääb programmi kestus alla 1 tunni). Kui ma‐
sin arvutab programmi tegelikku kestust, vilgub näidikul täpp.
Programmid
Kogus
(kg)
Energia‐
tarve (kWh)
Veekulu (lii‐ Programmi
trid)
ligikaudne
kestus
(minutid)
Jääkniiskus
(%) 1)
Puuvill 60 °C
6
1.00
56
146
53
Puuvill 40 °C
6
0.75
56
145
53
Tehiskiud 40 °C
3
0.47
45
127
35
Õrn materjal 40 °C
3
0.65
62
100
35
Villane/siid 30 °C
2
0.25
55
56
30
Puuvillase standardprogrammid
Puuvillase 60 °C
standardprogramm
6
0.76
49
169
53
Puuvillase 60 °C
standardprogramm
3
0.66
40
154
53
Puuvillase 40 °C
standardprogramm
3
0.51
40
133
53
1) Tsentrifuugimisfaasi lõpus.
Väljas-režiim (W)
Ooterežiim (W)
0,48
0,48
Tabelis toodud andmed vastavad ELi komisjoni määruse 1015/2010 rakendusdirektiivile
2009/125/EÜ.
7. SEADED
7.1 Helisignaalid
Helisignaalid kõlavad:
•
•
•
•
•
Seadme käivitamisel.
Seadme väljalülitamisel.
Nuppude vajutamisel.
Programmi lõppemisel.
Kui seadmel on tõrge.
Helisignaalide deaktiveerimiseks/
aktiveerimiseks vajutage samaaegselt
Plekieemaldus ja Lisaloputus 6 sekundi
vältel.
Helisignaalide
väljalülitamisel töötavad
need ikka, kui seadmel on
rike.
36
www.aeg.com
7.2 Lapselukk
•
Selle valikuga saate takistada lastel
juhtpaneeliga mängimist.
7.3 Püsiv lisaloputus
•
Selle valiku aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks vajutage
samaaegselt Temp. ja
Tsentrifuugimine, kuni indikaator
süttib/kustub.
Selle funktsiooni saate aktiveerida:
•
Enne Start/paus vajutamist: seadet ei
saa sisse lülitada.
Selle valikuga jääb uue programmi
valimisel lisaloputus alati valituks.
•
Enne Start/paus vajutamist: valikute ja
programmi nupud on lukustatud.
Selle valiku aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks vajutage
samaaegselt Viitkäivitus ja Ajasääst,
kuni indikaator Lisaloputus süttib/
kustub.
8. VALIKUD
8.1 Programminupp
Programmi valimiseks keerake seda
nuppu. Süttib valitud programmi
indikaator.
8.2 Start/paus
Programmi käivitamiseks või
katkestamiseks puudutage nuppu Start/
paus.
8.3 Viitkäivitus
Vajutage seda nuppu, et viivitada
programmi käivitamisega 30 minutit kuni
20 tundi.
Kasutage seda programmi, kui kellelgi
lähikondlastest on pesuainete suhtes
allergia või kui asute pehme veega
piirkonnas.
Süttib vastav indikaator.
8.6 Plekieemaldus
Valige see funktsioon, et lisada
programmile plekieemaldusfaas.
Kasutage seda funktsiooni, kui pesul on
raskesti eemaldatavaid plekke.
Selle funktsiooni valimisel lisage
plekieemaldusvahendit lahtrisse
See funktsioon pikendab
programmi kestust. See
funktsioon ei ole saadaval,
kui temperatuur on madalam
kui 40 °C.
Ekraanil kuvatakse vastav indikaator ja
viivituse aeg.
8.4 Ajasääst
Selle valiku abil saate pesuprogrammi
kestust vähendada.
•
•
Igapäevaselt määrdunud esemete
puhul vajutage üks kord seda nuppu,
et valida "Lühendatud kestus".
Kergelt määrdunud esemete puhul
vajutage seda nuppu kaks korda, et
valida "Eriti kiire".
Mõne programmi puhul saab
valida ainult ühe kahest
funktsioonist.
8.5 Lisaloputus
Selle valikuga saate lisada
pesuprogrammile loputustsükleid.
.
8.7 Tsentrifuugimine
Selle valikuga saate vähendada
pöörlemiskiiruse vaikeväärtust.
Ekraanil kuvatakse valitud kiiruse
indikaator.
Täiendavad tsentrifuugimisvalikud:
Tsentrifuugimiseta
•
•
•
•
Valige see funktsioon, kui soovite
tsentrifuugimisfaasid välja lülitada.
Valige see funktsioon väga õrnade
kangaste puhul.
Loputusfaas kasutab mõne
pesuprogrammi puhul rohkem vett.
Ekraanil kuvatakse indikaator
.
EESTI
Loputusvee hoidmine
•
•
•
•
Valige see funktsioon, et vältida pesu
kortsumist.
Pesuprogrammi lõpus jääb vesi
trumlisse. Trummel pöörleb
regulaarselt, et takistada pesu
kortsumist.
Uks on lukustatud. Ukse lukust
vabastamiseks tuleb seadmest vesi
välja lasta.
Ekraanil kuvatakse indikaator
.
Vee väljalaskmiseks vt
jaotist "Pesuprogrammi
lõpus".
8.8 Temperatuur
Vaiketemperatuuri muutmiseks valige
see funktsioon.
Indikaator
= külm vesi.
Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur.
9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
1. Kallake 2 liitrit vett pesufaasi
lahtrisse.
See lülitab tühjendussüsteemi sisse.
2. Kallake väike kogus pesuainet
pesufaasi lahtrisse.
3. Valige ja käivitage kõrgeima
temperatuuriga programm
puuvillasele ilma pesuta.
See eemaldab kõikvõimaliku mustuse
trumlist ja paagist.
10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
10.1 Seadme sisselülitamine
1. Keerake veekraan lahti.
2. Ühendage toitepistik pistikupessa.
3. Vajutage nuppu Sees/väljas, et
seade sisse lülitada.
Kõlab lühike meloodia.
10.2 Pesu panemine
masinasse
1. Avage seadme uks.
2. Asetage pesuesemed ükshaaval
trumlisse.
3. Raputage esemeid enne seadmesse
asetamist.
Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu
trumlisse.
4. Sulgege uks.
37
ETTEVAATUST!
Veenduge, et pesu ei jääks ukse ja
tihendi vahele. Vastasel juhul tekib vee
lekkimise ja pesu kahjustamise oht.
38
www.aeg.com
10.3 Pesuaine ja lisandite
lisamine
A
4. Vedela pesuaine kasutamiseks
keerake klapp alla.
Lahter eelpesu, leotusprogrammi
või plekieemaldi jaoks.
Lahter pesufaasi jaoks.
B
Lahter vedelate lisandite
(pesupehmendaja,
tärgeldusvahendi) jaoks.
Vedelate lisaainete maksimaalne
tase.
Klapp pesupulbri või vedela
pesuaine jaoks.
Järgige alati pesuaine
valmistajate pakenditel
olevaid juhiseid.
10.4 Klapi asendi
kontrollimine
1. Tõmmake pesuaine jaotur lõpuni
välja.
2. Suruge hooba alla, et jaotur
eemaldada.
Kui klapp on ALUMISES
asendis:
• Ärge kasutage
želatiinitaolist või
paksu vedelat
pesuainet.
• Ärge lisage vedelat
pesuainet üle klapil
näidatud piiri.
• Ärge valige
eelpesutsüklit.
• Ärge valige
viitkäivituse
funktsiooni.
5. Mõõtke välja vajalik kogus pesuainet
ja kanga pehmendajat.
6. Sulgege hoolikalt pesuaine jaotur.
Veenduge sahtlit sulgedes, et klapp ei
tekitaks takistust.
10.5 Programmi valimine
3. Pesupulbri kasutamiseks keerake
klapp üles.
1. Keerake programminuppu ja valige
pesuprogramm:
• Süttib valitud programmi
indikaator.
EESTI
•
•
Start/paus-indikaator vilgub.
Ekraanil kuvatakse:
vaiketemperatuur,
pöörlemiskiirus, programmi
faaside indikaatorid ja programmi
kestus.
2. Vajadusel muutke temperatuuri,
pöörlemiskiirust, tsükli kestust või
lisage saadaolevaid funktsioone.
Funktsiooni aktiveerimisel süttib
vastava funktsiooni indikaator.
Kui teie valikus on viga,
kuvatakse ekraanil veateade
Err.
10.6 Programmi käivitamine
ilma viitkäivituseta
Programmi käivitamiseks vajutage nuppu
Start/paus.
Indikaator lõpetab vilkumise ja jääb
põlema.
Töötava faasi indikaator hakkab ekraanil
vilkuma.
Programm käivitub, uks on lukustatud.
Ekraanil kuvatakse indikaator
.
Kui seade veega täitub, võib
tühjenduspump lühiajaliselt
töötada.
10.7 Kuidas seade töötab
Umbes 15 minutit pärast
programmi algust:
• Heade pesutulemuste
saamiseks minimaalselt
vajaliku ajaga reguleerib
seade trumlisse pandud
pesu põhja automaatselt
tsükli kestust.
• Ekraanil kuvatakse uus
ajaväärtus.
10.8 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Vajutage korduvalt nuppu Viitkäivitus,
kuni ekraanil kuvatakse minutite või
tundide arv.
Süttib vastav indikaator.
2. Vajutage nuppu Start/paus.
Seade alustab viitkäivituse
pöördloendust.
39
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm automaatselt.
Enne seadme käivitamist
nupule Start/paus
vajutamisega, saate
tühistada või muuta
viitkäivituse valikut.
10.9 Viitkäivituse tühistamine
Viitkäivituse tühistamine:
1. Vajutage nuppu Start/paus, et
seadme töö peatada.
Vastav indikaator vilgub.
2. Vajutage järjest nuppu Viitkäivitus,
kuni ekraanile ilmub .
3. Vajutage uuesti nuppu Start/paus, et
programm kohe käivitada.
10.10 Programmi
katkestamine ja funktsiooni
muutmine
Enne töölehakkamist saate muuta vaid
mõnda funktsiooni.
1. Vajutage nuppu Start/paus.
Vastav indikaator vilgub.
2. Muutke valitud funktsioon.
3. Vajutage uuesti nuppu Start/paus.
Pesuprogramm jätkab tööd.
10.11 Programmi tühistamine
1. Vajutage nuppu Sees/väljas, et
tühistada programm ning seade välja
lülitada;
2. vajutage nuppu Sees/väljas, et seade
sisse lülitada.
Nüüd võite valida uue pesuprogrammi.
Enne uue programmi
käivitamist tühjeneb seade
veest. Kontrollige, kas
pesuaine on pesuainelahtris
olemas; kui mitte, täitke see
uuesti.
40
www.aeg.com
10.12 Kaane avamine
programmi töötamise ajal
ETTEVAATUST!
Kui temperatuur ja veetase
trumlis on liiga kõrged, siis
ukseluku indikaator
ei
kao ning te ei saa ust avada.
2.
3.
4.
Seadet uuesti käivitades
näete ekraanil viimati valitud
programmi lõppu. Keerake
programminuppu uue tsükli
valimiseks.
Eemaldage seadmest pesu.
Veenduge, et trummel on tühi.
Niiskuse ja lõhnade vältimiseks
hoidke ust paokil.
Sulgege veekraan.
Ukse avamiseks toimige järgmiselt:
5.
1. Seadme väljalülitamiseks vajutage
paar sekundit nuppu Sees/väljas.
2. Oodake mõni minut ja seejärel avage
ettevaatlikult uks.
3. Sulgege seadme uks.
4. Lülitage seade sisse ja valige uuesti
programm.
10.15 Vee väljalaskmine
pärast tsükli lõppu
10.13 Ukse avamine
sisselülitatud viitkäivituse
ajal
Viitkäivituse töötamise ajal on seadme
uks lukustatud.
Seadme ukse avamiseks toimige
järgnevalt:
1. Vajutage nuppu Start/paus.
Oodake, kuni lukustatud ukse indikaator
kustub.
2. Avage seadme uks.
3. Sulgege uks ja vajutage nuppu Start/
paus.
Viitkäivitus jätkub.
Pesuprogramm on lõppenud, kuid
trumlis on vesi:
Trummel pöörleb regulaarselt, et
takistada pesu kortsumist.
Ukseluku indikaator
lukustatud.
Ukse avamiseks tuleb vesi seadmest
välja lasta:
1. Vajadusel vähendage
pöörlemiskiirust.
2. Vajutage Start/paus-nuppu.
Seade tühjeneb veest ja tsentrifuugib.
3. Kui programm on lõppenud ja
ukseluku indikaator
kustunud,
saate avada ukse.
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage
paar sekundit Sees/väljas.
Seade tühjeneb veest ja
tsentrifuugib automaatselt
umbes 18 tunni pärast.
10.14 Tsükli lõpp
Kui programm on lõppenud, peatub
seade automaatselt. Kõlab helisignaal
(kui see on aktiveeritud).
Ekraanile ilmub
indikaator
ja ukse lukustuse
kustub.
Nupu Start/paus indikaator kustub.
1. Vajutage nuppu Sees/väljas, et
seade välja lülitada.
Viis minutit pärast programmi lõppu
lülitab energiasäästu funktsioon seadme
automaatselt välja.
põleb. Uks on
10.16 Automaatne ooterežiimvalik
Funktsioon Automaatne ooterežiim
lülitab seadme automaatselt välja, et
vähendada energiatarbimist, kui:
•
•
Seadet ei kasutata 5 minuti jooksul
enne nupu Start/paus vajutamist.
Seadme uuesti sisselülitamiseks
vajutage nuppu Sees/väljas.
Pärast 5 minuti möödumist
pesuprogrammi lõpust.
Seadme uuesti sisselülitamiseks
vajutage nuppu Sees/väljas.
Ekraanil kuvatakse viimati valitud
pesuprogrammi aeg.
EESTI
41
Keerake programminuppu uue tsükli
valimiseks.
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
11.1 Pesu asetamine
masinasse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jaotage pesu: valge, värviline,
sünteetiline, õrn pesu ja villane pesu.
Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete
hooldussiltidel.
Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi
esemeid.
Mõned värvilised esemed võivad
esmasel pesul oma värvi kaotada.
Soovitame esimestel kordadel neid
esemeid pesta eraldi.
Nööpige kinni padjapüürid, sulgege
lukud, haagid ja trukid. Pange kinni
rihmad.
Tühjendage taskud ja voltige riided
lahti.
Keerake pahupidi mitmekihilised
riided, villased ja värvitud riided.
Eemaldage tugevad plekid.
Peske rasketele plekkidele sobiva
pesuainega.
Olge kardinatega ettevaatlikud.
Eemaldage kardinatelt klambrid või
asetage need pesukotti või
padjapüüri.
Ärge peske masinas palistusteta või
õmblemata servadega rõivaid. Peske
väikesi esemeid (tugikaartega
rinnahoidjaid, vöösid, sukkpükse)
pesukotis.
Väike pesukogus võib tekitada
probleeme masina tasakaaluga
väänamisfaasis. Kui see juhtub,
kohendage käsitsi esemeid trumlis
ning käivitage tsentrifuugimistsükkel
uuesti.
11.2 Raskestieemaldatavad
plekid
Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja
pesuainest.
Soovitame need plekid eemaldada enne
esemete masinasse panemist.
Vastavad plekieemaldajad on olemas.
Kasutage plekieemaldajat, mis on vastav
pleki tüübile ja kangale.
11.3 Pesuained ja lisandid
•
•
•
•
•
•
Kasutage ainult pesumasinate jaoks
valmistatud pesuaineid ja lisandeid:
– pesupulbrid kõigile
kangatüüpidele,
– pesupulbrid õrnale pesule (maks.
40 °C) ja villastele esemetele,
– vedelad pesuained, soovitatavalt
madalal temperatuuril pestavate
(60 °C maks.) kõigi kangatüüpide
või spetsiaalselt villaste esemete
jaoks.
Ärge segage erinevaid pesuaineid.
Looduse säästmiseks ärge kasutage
pesuainet rohkem, kui ette nähtud.
Järgige toodete pakenditel olevaid
juhiseid.
Kasutage kanga tüübile ja värvile,
programmi temperatuurile ja
määrdumisastmele vastavaid tooteid.
Kui seadmel ei ole klapiga pesuaine
dosaatorit, lisage vedel pesuaine
doseerimiskuuliga (saadaval pesuaine
tootjalt).
11.4 Ökoloogilised
näpunäited
•
•
•
•
Valige ilma eelpesuta programm, et
pesta tavalise määrdumisastmega
pesu.
Programmi käivitamisel sisestage alati
maksimaalne kogus pesu.
Vajadusel kasutage madala
temperatuuriga pestes
plekieemaldajat.
Õige pesuaine koguse kasutamiseks
kontrollige oma kodust veekaredust.
11.5 Vee karedus
Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge
või keskmine, soovitame pesumasinates
42
www.aeg.com
kasutada veepehmendajat. Madala
veekaredusega piirkondades ei ole tarvis
veepehmendajat kasutada.
Kasutage õiges koguses
veepehmendajat. Järgige toodete
valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.
Veekareduse väljauurimiseks võtke
ühendust kohaliku vee-ettevõttega.
12. PUHASTUS JA HOOLDUS
12.3 Hoolduspesu
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
12.1 Välispinna puhastamine
Madalate temperatuuridega
programmide puhul on võimalik, et osa
pesuainest jääb trumlisse. Tehke
regulaarselt hoolduspesusid. Selleks:
Puhastage masin ainult seebi ja sooja
veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.
•
•
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage alkoholi,
lahusteid ega keemilisi
aineid.
Eemaldage trumlis olevad esemed.
Valige puuvillase pesu programm
kõige kõrgema temperatuuriga ning
väikese koguse pesuainega.
12.4 Uksetihend
12.2 Katlakivi eemaldamine
Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge
või keskmine, soovitame pesumasinates
kasutada veepehmendajat.
Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida
katlakivi- ja roostejääke.
Kontrollige regulaarselt uksetihendit ja
eemaldage kõik objektid siseosalt.
Roosteplekkide eemaldamiseks
kasutage ainult pesumasinatele ette
nähtud tooteid. Ärge tehke seda koos
pesupesemisega.
Järgige alati toodete
valmistajate pakenditel
olevaid juhiseid.
12.5 Pesuaine jaoturi puhastamine
1.
2.
EESTI
3.
4.
12.6 Tühjendusfiltri puhastamine
HOIATUS!
Ärge puhastage
tühjendusfiltrit, kui vesi
seadmes on kuum.
1.
2.
1
1
2
3.
4.
2
1
43
44
www.aeg.com
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
9.
EESTI
45
12.7 Sissevõtuvooliku ja ventiilifiltri puhastamine
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.8 Vee tühjendamine
eriolukorras
Rikke tõttu ei tühjene seade veest.
Sellisel juhul teostage jaotises
"Tühjendusfiltri puhastamine" kirjeldatud
sammud (1) kuni (9). Vajadusel
puhastage pumpa.
Kui te sooritate avariitühjenduse, peate
tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima.
1. Kui te sooritate avariitühjenduse,
peate tühjendussüsteemi uuesti
aktiveerima. Pange kaks liitrit vett
pesuaine jaoturi põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee
tühjendamiseks.
12.9 Ettevaatusabinõud
külmumise vastu
Kui seade on paigaldatud kohta, kus
temperatuur võib langeda alla 0° C,
eemaldage allesjäänud vesi
sissevõtuvoolikust ja tühjenduspumbast.
1. Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad
anumasse ja laske veel voolikust
välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt
hädaolukorras vee tühjendamise
toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi,
paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.
HOIATUS!
Enne seadme uuesti
kasutamist veenduge, et
temperatuur oleks üle 0 °C.
Tootja ei vastuta madalatest
temperatuuridest tingitud
kahjude eest.
46
www.aeg.com
13. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Sissejuhatus
Seadet ei õnnestu käivitada või see jääb
töö käigus seisma.
Püüdke esmalt leida probleemi lahendus
(vt tabelit). Kui see ei õnnestu, pöörduge
teeninduskeskusse.
Mõne probleemi puhul kõlab
helisignaal ning ekraanil kuvatakse
veateade:
•
- Seade ei täitu korralikult veega.
•
- Seade ei tühjene veest.
•
- Seadme uks on lahti või ei ole
korralikult suletud. Kontrollige ust!
•
- Elektrivarustus on kõikuv.
Oodake, kuni elektrivarustus on taas
püsiv.
•
- Üleujutuse-vastane seade
töötab. Eemaldage seade
vooluvõrgust ja sulgege veekraan.
Pöörduge volitatud
teeninduskeskusse.
HOIATUS!
Enne kontrollima asumist
lülitage seade välja.
13.2 Võimalikud rikked
Probleem
Võimalik lahendus
Programm ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.
Veenduge, et Start/paus-nuppu on vajutatud.
Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake
pöördloenduse lõppemiseni.
Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sisse lülitatud.
Seade ei täitu korralikult
veega.
Veenduge, et veekraan on lahti.
Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Selle teabe
saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.
Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ja klapi filtrid ei ole ummis‐
tunud. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud ega väänatud.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus oleks õige.
Seade ei täitu veega ja
tühjeneb koheselt.
Veenduge, et tühjendusvoolik on õiges asendis. Voolik võib ol‐
la liiga madalal.
Seade ei tühjene veest.
Veenduge, et valamu äravool ei ole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega väänatud.
EESTI
Probleem
47
Võimalik lahendus
Veenduge, et tühjendusfilter ei ole ummistunud. Vajadusel
puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus oleks õige.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi ilma
tühjendamisfaasita.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi, mille
lõpus jääb vesi trumlisse.
Seade ei tsentrifuugi või
kestab pesutsükkel
kauem kui tavaliselt.
Valige tsentrifuugimisprogramm.
Veenduge, et tühjendusfilter ei ole ummistunud. Vajadusel
puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Kohendage esemeid trumlis ning käivitage uuesti tsentrifuugi‐
mistsükkel. Probleem võib tekkida, kui seade on tasakaalust
väljas.
Põrandal on vett.
Veenduge, et veevoolikute ühendused on tihedad ning et vesi
kuskilt ei leki.
Veenduge, et tühjendusvoolikul pole kahjustusi.
Veenduge, et kasutate õiget pesuvahendit ning sobilikku ko‐
gust.
Seadme ust ei saa ava‐
da.
Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud.
Kui trumlis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimisprog‐
ramm.
Seade teeb imelikku
häält.
Veenduge, et seade on korralikult tasakaalus. Vt jaotist "Pai‐
galdamine".
Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemaldatud. Vt
jaotist "Paigaldamine".
Lisage veel pesu trumlisse. Pesukogus võib olla liiga väike.
Tsükkel on lühem kui ek‐ Seade arvutab uue aja vastavalt pesu kogusele. Vt jaotist "Tar‐
raanil kuvatud aeg.
bimisväärtused".
Tsükkel on pikem kui ek‐
raanil kuvatud aeg.
Ebaühtlaselt jaotunud pesu pikendab tsükli kestust. Tegemist
on seadme normaalse tööga.
Pesutulemused on ebar‐
ahuldavad.
Suurendage pesuaine kogust või kasutage teist pesuainet.
Enne pesu pesemist eemaldage spetsiaalsete toodetega tuge‐
vamad plekid.
48
www.aeg.com
Probleem
Võimalik lahendus
Veenduge, et valisite õige temperatuuri.
Vähendage pesukogust.
Funktsiooni valimine ei
õnnestu.
Veenduge, et te vajutate ainult vajalikke puutenuppe.
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.
Kui ekraanil on teised veakoodid. Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Kui rike ilmneb uuesti,
pöörduge hoolduskeskusse.
14. TEHNILISED ANDMED
Mõõtmed
Laius/ kõrgus/ sügavus/
kogusügavus
600 mm/ 850 mm/ 450 mm/ 487 mm
Elektriühendus
Pinge
Üldvõimsus
Kaitse
Sagedus
230 V
2000 W
10 A
50 Hz
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja niiskuse
IPX4
juurdepääsu, välja arvatud kohtades, kus madalpin‐
geseadmel puudub kaitse niiskuse eest
Veesurve
Minimaalne
Maksimaalne
Külm vesi
Veevarustus 1)
Maksimaalne kogus
Puuvillane
6 kg
Energiasäästuklass
Pöörlemiskiirus
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
A++
Maksimaalne
1200 p/min
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.
JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid
saatke ringlusse. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
*
EESTI
49
50
www.aeg.com
EESTI
51
132908750-A-092014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising