Electrolux | EWF1484EDW | User manual | Electrolux EWF1484EDW Használati utasítás

Electrolux EWF1484EDW Használati utasítás
EWF 1484 EDW
HU MOSÓGÉP
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
2
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK................................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................... 4
3. TERMÉKLEÍRÁS......................................................................................................6
4. KEZELŐPANEL........................................................................................................6
5. PROGRAMTÁBLÁZAT.............................................................................................7
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK.....................................................................................10
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK...................................................................................... 11
8. BEÁLLÍTÁSOK....................................................................................................... 12
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT..............................................................................13
10. NAPI HASZNÁLAT............................................................................................... 13
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK......................................................... 17
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS...................................................................................... 18
13. HIBAELHÁRÍTÁS................................................................................................. 22
14. MŰSZAKI ADATOK..............................................................................................24
15. MAGYAR MŰSZAKI ADATOK............................................................................. 25
ÖNRE GONDOLUNK
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli tudását
és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak használja, biztos
lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A nem megfelelő
üzembe helyezés vagy használat által okozott károkért
nem vállal felelősséget a gyártó. További tájékozódás
érdekében tartsa elérhető helyen az útmutatót.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
A készüléket a gyermekek (csak 8 évnél idősebb) és
csökkent fizikai, értelmi vagy mentális képességű,
illetve megfelelő tapasztalatok és ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől.
Minden mosószert tartson távol a gyermekektől.
A gyermekeket és kedvenc háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet.
1.2 Általános biztonság
•
•
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
Az üzemi víznyomás (minimum és maximum)
értékének 0,5 bar (0,05 MPa) és 8 bar (0,8 MPa)
között kell lennie.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílásokat (ha vannak) a készülék alatti
szőnyeg ne zárja el.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet. Régi
tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy veszélyhelyzet
álljon elő.
Karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket, és húzza
ki a hálózati csatlakozódugót a csatlakozóaljzatból.
A készülék tisztításához ne használjon vízsugarat
vagy gőzt.
A készüléket puha, nedves ruhával tisztítsa. Csak
semleges tisztítószert használjon. Ne használjon
súrolószert, súrolószivacsot, oldószert vagy fém
tárgyat.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
Őrizze meg a szállítási
rögzítőcsavarokat. Amikor ismét
szállítani szeretné a készüléket, a
dobját rögzítenie kell.
Súlyos a készülék, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
viseljen munkavédelmi kesztyűt.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alatt van, vagy ahol ki van téve az
időjárásnak.
Ügyeljen arra, hogy a készülék
üzemeltetésének helyén a padló
vízszintes, sík, stabil, hőálló és tiszta
legyen.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
•
Úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék és a szőnyeg között
rendelkezésre álljon a szükséges
hely.
2.2 Elektromos csatlakoztatás
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő elektromos adatok
megfelelnek-e a háztartási hálózati
áram paramétereinek. Amennyiben
nem, forduljon szakképzett
villanyszerelőhöz.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
MAGYAR
•
•
•
•
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Kizárólag az Egyesült Királyságban
és Írországban érvényes: A készülék
egy 13 amperes hálózati
csatlakozódugóval rendelkezik. Ha
szükségessé válik a biztosíték cseréje
a hálózati csatlakozódugóban, akkor
egy 13 amperes ASTA (BS 1362)
biztosítékra cserélje.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Vízhálózatra csatlakoztatás
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja a
készüléket, addig folyassa a vizet,
amíg az teljesen ki nem tisztul.
A készülék első használata előtt
ellenőrizze, hogy nincs-e szivárgás.
2.4 Használat
VIGYÁZAT!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
A készüléket kizárólag háztartási
célra használja.
Tartsa be a mosogatószer
csomagolásán feltüntetett
utasításokat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított a ruhákból.
Ne tegyen a készülék alá edényt
azért, hogy az esetleg a készülékből
szivárgó vizet összegyűjtse. A
használatra javasolt felszerelésekkel
kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.
Ne érintse meg az ajtóüveget egy
program működése során. Az üveg
forró lehet.
2.5 Ártalmatlanítás
VIGYÁZAT!
Sérülés- vagy fulladásveszély.
•
•
•
Bontsa a készülék hálózati
csatlakozását.
Vágja le a hálózati tápkábelt, és
helyezze a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékben
rekedését.
5
6
www.electrolux.com
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 A készülék áttekintése
1
2
3
1 Munkafelület
2 Mosószer-adagoló
4
3 Kezelőpanel
5
4 Ajtófogantyú
5 Adattábla
6 Leeresztő szivattyú
7 Készülék szintbe állítására szolgáló
lábak
6
7
3.2 Rögzítőlemez készlet
(4055171146)
Figyelmesen olvassa el a készlethez
adott használati utasítást.
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél.
Ha a készüléket talapzatra állítja,
rögzítse a készüléket a
rögzítőlemezekhez.
4. KEZELŐPANEL
4.1 Kezelőpanel ismertetése
1
2
3
4
5
6
7
8
Start/Pause
10
1 Programválasztó gomb
9
MAGYAR
7
2 Centrifugálás sebességét mérséklő
érintőgomb
(Spin)
8 Vasaláskönnyítő érintőgomb
(Easy Iron)
3 Hőmérséklet érintőgomb
(Temperature)
4 Kijelző
9 Indítás/Szünet érintőgomb
(Start/
Pause)
10 Time Manager érintőgombjai
5 Előmosás érintőgomb
(Prewash)
6 Késleltetett indítás érintőgomb
(Delay Start)
7 Extra öblítés érintőgomb
Rinse)
(Extra
4.2 Kijelző
A
E
B
D
C
A) Idő terület:
• Program időtartama.
• A riasztási kódok. Leírásukat lásd
a „Hibaelhárítás” című részben.
• A Time Manager
szintje.
B) Késleltetett indítás jelzőfény.
C) Gyerekzár jelzőfény.
D) Ajtó zárva jelzőfény:
• Ha világít, nem lehet a készülék
ajtaját kinyitni.
• Ha nem világít, a készülék ajtaja
kinyitható.
• Ha villog, nem lehet a készülék
ajtaját kinyitni. Várjon néhány
percet, míg a jelzőfény kikapcsol.
E) Mosogatási fázis visszajelzők.
•
•
•
: mosási szakasz
: öblítési szakasz
: centrifugálási szakasz
5. PROGRAMTÁBLÁZAT
Program
Hőmérséklettartomány
Maximális töl‐ Program leírása
tet
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Maximális
centrifugálási
sebesség
Cottons
90°C – Hideg
8 kg
Fehér és színes pamut. Normál vagy enyhe
1400 ford./perc szennyezettség.
8
www.electrolux.com
Program
Hőmérséklettartomány
Maximális töl‐ Program leírása
tet
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Maximális
centrifugálási
sebesség
Cottons
Eco1)
60° - 40° C
8 kg
Fehér és színtartó pamut. Normál szennyezett‐
1400 ford./perc ség. Az energiafogyasztás csökken, és a mosó‐
program ideje meghosszabbodik.
Synthetics
60° – Hideg
3 kg
Műszálas vagy kevert szálas szövetek. Nor‐
1200 ford./perc mál szennyezettség.
Delicates
40° – Hideg
3 kg
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és poliészt‐
1200 ford./perc er. Normál szennyezettség.
Wool/
Handwash
40° – Hideg
2 kg
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosható
1200 ford./perc gyapjúhoz és „kézzel mosható” jelzéssel ellátott
kényes szövetekhez.2)
Silk
1 kg
800 ford./perc
Speciális program selyem és kevert műszálas
ruhadarabok számára.
Duvet
60° - 30°C
2.5 kg
800 ford./perc
Mosási program egy műszálas takaróhoz, pa‐
planhoz, ágyterítőhöz stb.
Rinse
Hideg
8 kg
A ruhanemű öblítéséhez és centrifugálásához.
1400 ford./perc Minden ruhaanyaghoz.
30°
Drain
8 kg
A víz dobból való leeresztéséhez. Minden ru‐
haanyaghoz.
Spin
8 kg
A ruhanemű centrifugálásához és a víz dobból
1400 ford./perc való leeresztéséhez. Minden ruhaanyaghoz.
Jeans
60° – Hideg
8 kg
Pamutvászon és jersey ruhanemű. Sötét színű
1200 ford./perc darabokhoz is.
Curtains
40° – Hideg
2 kg
800 ford./perc
Speciális program függönyökhöz. Az Előmosás
szakasz automatikusan aktiválódik. 3)
Sports
1.5 kg
800 ford./perc
Műszálas és kényes ruhaneműk. Enyhén szen‐
nyezett vagy felfrissítendő ruhaneműk.
30°
MAGYAR
Program
Hőmérséklettartomány
Maximális töl‐ Program leírása
tet
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Maximális
centrifugálási
sebesség
5 Shirts
30°
1.5 kg
800 ford./perc
9
Műszálas vagy kevert szálas anyagok. Enyhén
szennyezett és felfrissítendő ruhaneműk. 5 - 6 db
inghez.
1) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára. A 1061/2010 sz.
jogszabály értelmében ezek a programok a «Normál 60 °C-os pamut programnak» és a
«Normál 40 °C-os pamut programnak» felelnek meg. Ezek a leghatékonyabb programok a
normál szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafo‐
gyasztást illeti.
A mosási fázis tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hőmér‐
séklettől.
2) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet,
hogy a dob nem forog, vagy nem megfelelően forog. Ez a készülék normális visekedése.
3) Csak vízzel való öblítéshez ne használjon az előmosáshoz mosószert a készülékben.
Programfunkciók összeegyeztethetősége
Program■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
10
www.electrolux.com
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A címkén szereplő adatok tájékoztató jellegűek. Az értékek különböző
okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és mennyisége, a víz és a
környezeti hőmérséklet függvényében.
A program kezdetekor a kijelzőn a program maximális töltethez tartozó
időtartama jelenik meg. A mosási fázis alatt a program időtartamát a kés‐
zülék automatikusan számítja, és az érték nagymértékben csökkenhet, ha
a töltet nagysága kisebb a maximálisan megengedett töltet értékénél (pl.:
Gyapjú 60 °C, maximális töltet: 8 kg; a program időtartama túllépi a 2 órát
- valós töltet: 1 kg; a program időtartama nem éri el az 1 órát). Amikor a
készülék a valós időtartamot számítja, a kijelzőn egy pont villog.
Programok
Töltet
(kg)
Cottons 60 °C
Energiafo‐
gyasztás
(kWh)
8
1.56
Vízfo‐
gyasztás
(liter)
65
Program
hozzávető‐
leges idő‐
tartama
(perc)
Fennmara‐
dó nedves‐
ségtarta‐
lom (%) 1)
240
52
Cottons 40 °C
8
0.90
65
236
52
Synthetics 40 °C
3
0.40
45
100
35
Delicates 40 °C
3
0.52
50
80
35
Wool/Handwash
30 °C
2
0.31
48
60
30
Szabványos pamut program
Szabványos pa‐
mut 60 °C
8
1.02
55
242
52
Szabványos pa‐
mut 60 °C
4
0.78
45
211
52
Szabványos pa‐
mut 40 °C
4
0.59
45
191
52
1) A centrifugálási fázis végén.
Kikapcsolt állapotban (W)
Bekapcsolva hagyva (W)
0,48
0,48
A fenti táblázatban szereplő adatok megfelelnek az EU 2009/125/EC számú bizott‐
sági rendelkezésének, mely a 1015/2010 számú irányelvet teljesíti.
MAGYAR
11
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
7.1 Temperature
Az alapértelmezett hőmérséklet
módosításához válassza ezt a funkciót.
jelzőfény = hideg víz.
Erős szennyeződés esetén használja e
funkciót.
A funkció aktiválása növeli a program
időtartamát.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
Megjelenik a beállított hőmérséklet
visszajelzője.
7.4 Delay Start
7.2 Spin
Ezzel a funkcióval a program kezdetét 30
perc és 20 óra közötti időtartammal
késleltetheti.
Ezzel a funkcióval módosítható az
alapértelmezett centrifugálási sebesség.
Megjelenik a beállított sebesség
visszajelzője.
További centrifugálási funkciók:
Nincs centrifugálás
•
•
•
•
Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja az
összes centrifugálási fázist. Csak a
szivattyúzás programfázis áll
rendelkezésre.
A megfelelő visszajelző világítani
kezd.
Ezt a funkciót kényes anyagok
esetében alkalmazza.
Egyes mosási programok esetén az
öblítéseket a gép nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával
végzi.
Öblítőstop
•
•
•
•
•
Ezzel a funkcióval megelőzheti a
ruhanemű gyűrődését.
A megfelelő visszajelző világítani
kezd.
A program befejeztével a víz a
dobban marad.
A dob rendszeres időközönként
forgást végez, hogy megakadályozza
a ruhák gyűrődését.
Zárva marad az ajtó. Az ajtó
kinyitásához le kell a vizet engednie.
A víz leeresztéséhez olvassa
el a „Miután a program véget
ért” című részt.
7.3 Prewash
Ezzel a funkcióval egy előmosási
szakaszt adhat a mosási programhoz.
A kijelzőn a funkcióhoz tartozó jelzőfény
jelenik meg.
7.5 Extra Rinse
Ezzel a funkcióval további öblítési
szakaszokat adhat a mosási
programhoz.
Olyan személyek esetében használja ezt
a funkciót, akik allergiásak a
mosószerekre, valamint olyan helyeken,
ahol lágy a víz.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
7.6 Easy Iron
A készülék gyengéd mosást és
centrifugálást végez, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
A készülék csökkenti a centrifugálási
sebességet, több vizet használ, és a
program időtartamát a ruhanemű
típusához igazítja.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
7.7 Time Manager
Egy mosási program beállításakor a
kijelzőn a program alapértelmezett
időtartama látható.
A program időtartamának
csökkentéséhez vagy növeléséhez
nyomja meg a
vagy
gombot.
A Time Manager funkció csak a
táblázatban található programoknál áll
rendelkezésre.
12
www.electrolux.com
kijelző
2)
■
■
■
■
3)
1)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4) ■4) ■4) ■4) ■4) ■4)
1) Ha rendelkezésre áll.
2) Legrövidebb: a ruhanemű felfrissítése.
3) Leghosszabb: A program időtartamának
fokozatos növelése csökkenti az energiafo‐
gyasztást. Az optimalizált fűtési szakasz
energiát takarít meg, és a hosszabb időtar‐
tam ugyanazt a mosási eredményt nyújtja
(különösen normál szennyezettség esetén).
4) Alapértelmezett időtartam az összes pro‐
gram számára.
8. BEÁLLÍTÁSOK
•
8.1 Gyerekzár
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megakadályozhatja a gyermekeket
abban, hogy játsszanak a kezelőpanellel.
•
A kiegészítő funkció be/
kikapcsolásához egyidejűleg addig
tartsa megnyomva a
és
gombot, amíg a
jelzőfény
világítani nem kezd/el nem alszik.
Bekapcsolhatja a kiegészítő funkciót:
•
•
A
gomb megnyomása után: a
kiegészítő funkciók gombja és a
programválasztó gomb hatástalanná
válnak.
A
gomb megnyomása előtt: a
készülék nem indítható.
8.2 Állandó extra öblítés
A kiegészítő funkció mindig egy további
öblítést eredményez egy új program
beállításakor.
A kiegészítő funkció be/
kikapcsolásához egyidejűleg addig
tartsa megnyomva a
és
gombot, amíg a
jelzőfény
világítani nem kezd/el nem alszik.
8.3 Hangjelzések
Hangjelzések hallhatóak, amikor:
• A program befejeződik.
• A készülékben hiba lépett fel.
A hangjelzések ki-/bekapcsolására,
egyidejűleg 6 másodpercre nyomja meg
a
és a
gombot.
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, azok csak
akkor működnek, amikor a
készülék működésében hiba
lép fel.
MAGYAR
13
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló mosási rekeszébe.
Ez aktiválja a leeresztő rendszert.
2. Öntsön egy kevés mosószert a
mosószer-adagoló mosási
rekeszébe.
3. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és a tartályból.
10. NAPI HASZNÁLAT
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.
10.1 A mosnivaló betöltése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját
2. Helyezze a mosandó darabokat
egyenként a dobba.
3. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
készülékbe helyezi őket.
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok
mosandó holmit a dobba.
4. Csukja be az ajtót.
FIGYELMEZTETÉS!
Győződjön meg arról, hogy az ajtó és a
vízzáró szigetelés közé nem szorult-e be
ruha. Ellenkező esetben mosás közben
víz szivároghat ki, vagy tönkremehet a
ruha.
10.2 Mosószerek és adalékok
használata
1. Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.
2. Gondosan zárja be a mosószeradagolót
10.3 Mosószer-adagoló rekeszek
Előmosási szakasz mosószer-adagolója.
Mosási szakasz mosószer-adagolója.
Rekesz a folyékony adalékok (öblítőszer, keményítő) számára.
A por állagú vagy folyékony mosószer kiválasztására szolgáló tere‐
lőlap.
14
www.electrolux.com
10.4 Folyékony mosószer vagy
mosópor esetén
A
1.
2.
B
3.
4.
• A pozíció mosópor esetén (gyári beállítás).
• B pozíció folyékony mosószer esetén.
Folyékony mosószer használatakor:
• Ne használjon kocsonyás állagú vagy sűrű folyékony mosószereket.
• Ne helyezzen a készülékbe a maximális szintjelzésnél nagyobb
mennyiségű folyékony mosószert.
• Ne állítson be előmosási szakaszt.
• Ne állítsa be a késleltetett indítás funkciót.
10.5 Program kiválasztása
1. Fordítsa el a programválasztó
gombot a kívánt program
beállításához:
visszajelző villog.
A
A kijelzőn a Time Manager
szintje, a program időtartama és a
programszakaszok jelzőfényei
láthatóak.
2. Szükség esetén módosítsa a
hőmérsékletet és a centrifugálási
sebességet, vagy adjon hozzá
további kiegészítő funkciókat. Ha
•
•
elindít egy kiegészítő funkciót, annak
visszajelzője megjelenik.
Amennyiben valamit
helytelenül állított be, a
kijelzőn a(z)
jelenik meg.
üzenet
10.6 Egy program késleltetett
indítás nélküli indítása
Nyomja meg a
gombot.
MAGYAR
•
A
jelzőfény villogása
megszűnik, és folyamatosan
világítani kezd.
•
A
jelzőfény villogni kezd a
kijelzőn.
A program elindul, az ajtó
•
•
reteszelődik, és a kijelzőn a
visszajelzés jelenik meg.
A leeresztő szivattyú egy rövid
időre bekapcsolhat, amikor a
készülék vizet tölt be.
A program kezdete után
körülbelül 15 perccel:
• A készülék automatikusan
állítja be a program
időtartamát a ruhatöltetnek
megfelelően.
• A kijelző az új értéket
mutatja.
10.7 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
1. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a kijelzőn a beállítandó
késleltetési idő meg nem jelenik.
A megfelelő visszajelző világítani kezd a
kijelzőn.
gombot:
2. Nyomja meg a
• a készülék megkezdi a
visszaszámlálást.
• Amikor a visszaszámlálás
befejeződött, automatikusan
megkezdődik a program
végrehajtása.
15
A késleltetett indítás a
gomb megnyomása előtt
módosítható vagy törölhető.
Késleltetett indítás törlése:
•
•
Nyomja meg a
gombot a készülék
működésének
szüneteltetéséhez.
Addig nyomja meg
többször a
gombot,
míg a ' jel meg nem
jelenik a kijelzőn.
•
Nyomja meg a
gombot ismét a
program azonnali
elindításához.
10.8 A program megszakítása
és a kiegészítő funkciók
módosítása
Csak néhány kiegészítő funkciót
módosíthat a működése megkezdése
előtt.
gombot.
1. Nyomja meg a
A jelzőfény villog.
2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat.
3. Nyomja meg ismét a
A program folytatódik.
gombot.
10.9 Program törlése
1. Az aktív program törléséhez és a
készülék kikapcsolásához fordítsa a
állásba.
programválasztó gombot
2. A készülék bekapcsolásához újra
fordítsa el a programválasztó
gombot. Most új mosási programot
állíthat be.
Új program indítása előtt a
készülék leereszti a vizet.
Ellenőrizze, hogy továbbra is
van-e mosószer a mosószeradagoló rekeszben, és ha
nincs, töltse fel ismét
mosószerrel.
16
www.electrolux.com
10.10 A készülék ajtajának
kinyitása, amikor a késleltetett
indítás működik
A késleltetett indítás működése közben a
készülék ajtaja zárva van, és a
visszajelző világít.
1. A
gomb megnyomásával
szüneteltesse a készülék működését.
jelzőfény
2. Várjon, amíg az ajtózár
kialszik.
3. A készülék ajtaja kinyitható.
4. Csukja be az ajtót, majd nyomja meg
ismét a
gombot.
A késleltetett indítás funkció folytatja a
működést.
•
•
Zárja el a vízcsapot.
A készülék kikapcsolásához fordítsa
el a programválasztó gombot
állásba.
• Hagyja egy ideig nyitva az ajtót, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
A mosási program véget ért, de még
mindig víz van a dobban:
• Rendszeresen forog a dob, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
•
•
Világít az ajtózár
jelzőfény. A
visszajelző villog. Zárva marad az
ajtó.
Az ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie.
A víz leengedéséhez:
10.11 A készülék ajtajának
kinyitása, amikor a program
működik
1. Szükség esetén csökkentse a
centrifugálási sebességet. Ha
A program működése közben a készülék
gombot. A
2. Nyomja meg a
készülék leereszti a vizet és
centrifugál.
3. A program befejezése után kialszik
ajtaja zárva van, és a
világít.
visszajelző
FIGYELMEZTETÉS!
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, nem nyithatja ki a
készülék ajtaját.
funkciót, a készülék
beállítja a
csak szivattyúzást végez.
az ajtózár
jelzőfény, és
kinyithatja az ajtót.
4. A készülék kikapcsolásához fordítsa
el a programválasztó gombot
állásba.
1. A készülék kikapcsolásához fordítsa
el a programválasztó gombot
állásba.
2. Várjon néhány percet, mielőtt
kinyitná az ajtót.
3. Csukja be a készülék ajtaját.
4. Válassza ki ismét a kívánt programot.
10.12 Miután a program véget
ért
•
•
A készülék automatikusan leáll.
Egy hangjelzés hallható (ha
engedélyezve van).
•
Kigyullad a
jelzőfény.
•
Kialszik a
visszajelző.
•
•
•
szimbólum.
Eltűnik az ajtózár
A készülék ajtaja kinyitható.
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
A készülék leereszti a vizet,
és körülbelül 18 óra elteltével
automatikusan centrifugál
(kivéve gyapjú program
esetén).
10.13 Készenlét
Ha nem kapcsolja ki a készüléket, akkor
az a program lejárta után néhány perccel
készenléti állapotba lép.
Készenléti állapotban a készülék
kevesebb energiát fogyaszt.
•
Minden jelzőfény és a kijelző kialszik.
•
•
A
jelzőfény lassan villog.
A kiegészítő funkciók gombjainak
egyikét megnyomva kapcsolja ki a
készenléti állapotot.
MAGYAR
17
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
11.1 A ruha töltet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
Egyes színes darabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első mosásnál külön
mosni a darabokat.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse
össze az öveket.
Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a
darabokat.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és festett ábrákkal ellátott
darabokat.
Távolítsa el a makacs
szennyeződéseket.
Különleges mosószerrel mossa az
erősen szennyeződéseket.
Legyen körültekintő a függönyök
esetében. Vegye ki az akasztókat
vagy tegye mosózsákba vagy
párnahuzatba a függönyöket.
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok stb.).
Centrifugálási fázisban egyensúlyi
problémákat okozhat egy nagyon kicsi
darab. Ilyen esetben kézzel rendezze
el a tartályban a darabokat, majd
indítsa újra a centrifugálási fázist.
11.2 Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
darab készülékbe tétele előtt eltávolítani.
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
11.3 Mosószerek és
adalékanyagok
•
•
•
•
•
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és adalékokat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor;
– finomtextil (max. 40 °C-os) és
gyapjú mosásához való mosópor;
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
a csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a szükségesnél több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószer termékek
csomagolásán található
útmutatásokat.
Az anyag fajtájának és színének, a
program hőmérsékletének és a
szennyezettség mértékének
megfelelő termékeket használja.
Ha a készüléke nem rendelkezik
terelőlapos mosószer-adagolóval,
akkor adagológolyóba öntse a
folyékony mosószereket (a golyót a
mosószer gyártója mellékeli).
11.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
•
•
•
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
Mindig maximális ruhatöltettel indítson
egy mosóprogramot.
Szükség esetén használjon
folteltávolítót, amikor alacsony
hőmérsékletű programot állít be.
Megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
11.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
18
www.electrolux.com
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység nem szüksége vízlágyító
használata.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
A körzetében lévő vízkeménység
megérdeklődéséhez a helyi vízellátó
vállalathoz forduljon.
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.
12.1 Külső tisztítás
Csak szappannal és meleg vízzel
tisztítsa a készüléket. Hagyjon minden
felületet megszáradni.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
12.3 Karbantartási mosás
Az alacsony hőmérsékletű programok
használata esetén előfordulhat, hogy
mosószer marad a dobban.
Rendszeresen végezzen karbantartási
mosást. Ezt a következőképp végezze:
•
•
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Egy kevés mosószerrel, maximális
hőmérsékleten, pamut mosására
szolgáló, rövid programot használjon.
12.4 Az ajtó tömítése
12.2 Vízkőtelenítés
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben.
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza vízkő- és
rozsdarészecskék képződését.
Csak mosógéphez való termékeket
használjon a rozsdarészecskék
eltávolítására. Ezt a ruhamosástól külön
végezze.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
MAGYAR
12.5 A mosószer-adagoló tisztítása
1.
2.
1
2
3.
4.
12.6 A lefolyószűrő tisztítása
VIGYÁZAT!
Ne tisztítsa a kifolyócső
szűrőt, ha forró a készülékben
lévő víz.
1.
2.
1
1
2
19
20
www.electrolux.com
3.
4.
2
1
5.
6.
1
7.
2
8.
1
2
9.
MAGYAR
21
12.7 A befolyócső és a szelepszűrő tisztítása
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
12.8 Vészleeresztés
Hibás működés miatt a készülék nem
tudja a vizet leereszteni.
Ha ez történik, akkor végezze el a „A
lefolyószűrő tisztítása” című rész (1) - (9)
lépéseiben leírtakat. Szükség esetén
tisztítsa meg a szivattyút.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
1. Amikor vészleeresztési eljárással
engedi le a vizet, akkor ismét be kell
kapcsolnia a leeresztőrendszert:
Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot
12.9 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C alatt lehet a
hőmérséklet, akkor engedje ki a
megmaradt vizet a befolyócsőből és a
leeresztő szivattyúból.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy magasabb-e
0 °C-nál a hőmérséklet,
mielőtt ismét használja a
készüléket. A gyártó nem
felelős az alacsony
hőmérsékletek miatt keletkező
károkért.
22
www.electrolux.com
13. HIBAELHÁRÍTÁS
VIGYÁZAT!
Olvassa el a „Biztonság” című
fejezetet.
13.1 Bevezetés
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a
problémát (lásd a táblázatot). Ha nem
sikerül, forduljon a márkaszervizhez.
•
•
- A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
vizet.
- A készülék nem ereszti le a
•
- Nem megfelelően nyílik vagy
záródik a készülék ajtaja. Kérjük,
ellenőrizze az ajtót.
•
- A hálózati feszültség
ingadozik. Várja meg, hogy a
feszültségingadozás megszűnjön.
Egyes problémák esetén hangjelzések
hallhatóak, és riasztási kód jelenik
meg a kijelzőn:
VIGYÁZAT!
Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja
ki a készüléket.
13.2 Lehetséges meghibásodások
Jelenség
Lehetséges megoldás
A program nem indul el. Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálóza‐
ti aljzatba.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az Indítás/Szünet gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.
A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e.
Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben ta‐
lálható szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsavarod‐
va vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a vízbefolyó-tömlő csatlakoz‐
tatása.
MAGYAR
23
Jelenség
Lehetséges megoldás
A készülék nem tölt be
vizet, majd azonnal
leereszti azt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső.
Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.
A készülék nem engedi
ki a vizet.
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva va‐
gy megtörve.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a leeresztő tömlő csatlakoz‐
tatása.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha szivattyúzás nélküli
programot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás programot, ha olyan kiegészítő
funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban marad.
A centrifugálási sza‐
kasz nem működik, va‐
gy a mosási ciklus szo‐
katlanul sokáig tart.
Indítsa el a centrifugálási programot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat,
majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget
kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.
Víz van a padlón.
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan
meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a kifolyócsövön.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
Nem lehet kinyitni a
készülék ajtaját.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás programot, ha
víz van a dobban.
A készülékből szokat‐
lan zajok hallatszanak.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Ol‐
vassa el az „Üzembe helyezés” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a
szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helye‐
zés” című részt.
24
www.electrolux.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl
kicsi.
A ciklus rövidebb, mint
a kijelzett idő.
A készülék a töltet súlya alapján kiszámítja az új mosási
időt. Lásd a „Fogyasztási értékek” c. fejezetet.
A ciklus hosszabb, mint A kiegyensúlyozatlan ruhatöltet megnöveli az időtartamot.
a kijelzett idő.
Ez a készülék normális visekedése.
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon mási‐
kat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket
a makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
Nem lehet beállítani
Ügyeljen arra, hogy csak a szükséges érintőgombot/
egy kiegészítő funkciót. gombokat nyomja meg.
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
14. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság / 600 mm/ 850 mm/ 522 mm/ 540
mélység / teljes mély‐
mm
ség
Elektromos csatlakoz‐
tatás
Feszültség
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása el‐
leni védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve
ahol az alacsony feszültségű részeket nem védi
ez burkolat
IPX4
Hálózati víznyomás
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimum
Maximum
Hideg víz
Vízellátás 1)
Maximális töltet
Cotton (Pamut)
8 kg
Centrifugálási sebes‐
ség
Maximum
1400 ford./perc
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4"-os csavarmenetes csaphoz.
MAGYAR
25
15. MAGYAR MŰSZAKI ADATOK
Márkajelzés (logó)
ELECTROLUX
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet királyné útja 87
A készülék azonosító jele
EWF 1484 EDW
Mértékegység
Energiaosztály
(az A és D közötti skálán, ahol az A+++
„A” a leghatékonyabb és „D” a leg‐
kevésbé hatékony)
Mosási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol „A”
a legnagyobb és „G” a legkisebb
teljesítményt jelenti)
A
Centrifugálási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol „A”
a leghatékonyabb, és „G” a legke‐
vésbé hatékony)
B
Maradék nedvesség
%
52
Maximális centrifugálási se‐
besség
ford./perc
1400
Mosási töltet
kg
8
Átlagos éves energiafogyasz‐
tás1)
kW
204.4
Átlagos éves vízfogyasztás
liter
11200
Mosóprogram zajszintje nor‐
mál, 60 °C-os pamut program
esetében
dB/A
59
Centrifuga zajszintje normál,
60 °C-os pamut program ese‐
tében
dB/A
79
1)
1) Az EN60456 szabványnak megfelel.
16. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A jelzéssel ellátott anyagok
újrahasznosíthatóak. Újrahasznosításhoz
tegye a megfelelő konténerekbe a
csomagolást. Járuljon hozzá
környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
*
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
26
www.electrolux.com
MAGYAR
27
132908901-A-292014
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising