Electrolux | EWF1486GDW2 | User manual | Electrolux EWF1486GDW2 Kasutusjuhend

Electrolux EWF1486GDW2 Kasutusjuhend
EWF 1486 GDW2
ET
HU
Pesumasin
Mosógép
Kasutusjuhend
Használati útmutató
2
28
2
www.electrolux.com
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 3
2. OHUTUSJUHISED............................................................................................. 4
3. TOOTE KIRJELDUS...........................................................................................6
4. JUHTPANEEL.................................................................................................... 7
5. PROGRAMMID ..................................................................................................8
6. TARBIMISVÄÄRTUSED...................................................................................11
7. VALIKUD.......................................................................................................... 12
8. SEADED........................................................................................................... 14
9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST....................................................................... 14
10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE........................................................................ 15
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID............................................................................19
12. PUHASTUS JA HOOLDUS............................................................................ 20
13. VEAOTSING...................................................................................................23
14. UKSE AVAMINE AVARIIOLUKORRAS......................................................... 26
15. TEHNILISED ANDMED.................................................................................. 26
SULLE MÕELDES
Täname teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille
loomisel on rakendatud pikaaegset asjatundlikku kogemust ja uuenduslikkust.
Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka teid. Ükskõik, millal te seda ka ei
kasuta – suurepärastes tulemustes võite te alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.electrolux.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registerelectrolux.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
3
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Alla 3-aastasi lapsi ei tohi kunagi töötava seadme
lähedusse lubada.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest
eemal, kui selle uks on lahti.
Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Ärge ületage maksimaalset pesukogust 8 kg (vt jaotist
"Programmitabel").
Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha
sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 baari
(0,05 MPa) kuni 8 baari (0,8 MPa).
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte,
mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada
uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud
hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
Vanu voolikukomplekte kasutada ei tohi.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja
eemaldage toitepistik pistikupesast.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks survestatud
vee- ja/või aurupihustit.
Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid
tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist
esemeid.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Eemaldage pakend ja
transpordipoldid.
Pange transpordipoldid kindlasse
kohta hoiule. Kui seadet tahetakse
teise kohta viia, tuleb transpordipolte
kasutada trumli paigalekinnitamiseks,
et vältida seadme kahjustamist.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Ärge paigutage seadet kohta, kus
temperatuur jääb alla 0 °C või kohta,
kus see puutub kokku välisõhuga.
Seadme alla jääv põrand peab olema
sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Veenduge, et seadme ja põranda
vahel oleks tagatud õhuringlus.
Ärge paigaldage seadet põrandas
oleva äravoolukoha peale.
Reguleerige jalgu, et seadme ja
põrandakatte vahele jääks piisavalt
ruumi.
Ärge paigaldage seadet kohta, kus
selle ust ei saa täielikult avada.
Ärge asetage võimaliku lekkevee
kogumiseks seadme alla nõusid.
Sobivate tarvikute kohta saate
lisateavet volitatud
teeninduskeskusest.
2.2 Elektriühendus
•
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Kontrollige, kas andmeplaadil olevad
elektriandmed vastavad teie kohaliku
vooluvõrgu näitajatele.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Veenduge, et te ei vigastaks
toitepistikut ega -juhet. Kui seadme
toitekaabel tuleb välja vahetada, siis
pöörduge meie hoolduskeskusse.
Ühendage toitepistik seinakontakti
alles pärast paigalduse lõpuleviimist.
Veenduge, et pärast paigaldamist
säilib juurdepääs toitepistikule.
Ärge katsuge toitejuhet ega
toitepistikut märgade kätega.
EESTI
•
•
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
See seade vastab EÜ direktiividele.
2.3 Veeühendus
•
•
•
•
•
Vältige veevoolikute kahjustamist.
Enne ühendamist uute või pikalt
kasutamata torudega või pärast
parandustöid või uute seadeldiste (nt
veemõõdikute) paigaldamist laske
veel mõnda aega voolata, kuni see on
puhas ja selge.
Seadme esmakordsel kasutamisel ja
pärast seda kontrollige, ega kuskil
pole lekkeid.
Ärge kasutage pikendusvoolikut, kui
sisselaskevoolik lühikeseks jääb.
Sisselaskevooliku asendamiseks
pöörduge teeninduskeskuse poole.
Tühjendusvoolikut saab pikendada
maksimaalselt pikkuseni 400 cm.
Teise tühjendusvooliku ja pikenduse
saamiseks pöörduge
teeninduskeskuse poole.
2.4 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
•
•
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
Järgige pesuainepakendil olevaid
ohutusjuhiseid.
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
•
•
•
2.5 Hooldus
•
•
Seadme parandamiseks võtke
ühendust volitatud
teeninduskeskusega.
Kasutage ainult originaalvaruosi.
2.6 Jäätmekäitlus
HOIATUS!
Lämbumis- või vigastusoht!
•
•
•
•
5
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Kõik metallist esemed peavad olema
riiete küljest eemaldatud.
Ärge peske masinas riideesemeid,
mis on õlised, rasvased või
määrdeainetega määrdunud. See
võib kahjustada pesumasina kummist
osi. Enne masinasse panekut tuleks
selliseid esemeid eelnevalt käsitsi
pesta.
Küpsetusprogrammi töösoleku ajal
ärge klaasust puudutage. Klaas võib
minna kuumaks.
Eemaldage seade vooluvõrgust ja
veevarustusest.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade trumlisse
lõksujäämist.
Seadme äraviskamisel tuleb järgida
elektri- ja elektrooniliste jäätmete
kõrvaldamise (WEEE) kohalikke
eeskirju.
6
www.electrolux.com
3. TOOTE KIRJELDUS
3.1 Seadme ülevaade
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Tööpind
Pesuaine jaotur
Juhtpaneel
Ukse käepide
Andmesilt
Tühjenduspumba filter
Jalad seadme loodimiseks
5
6
7
3.2 Lapseluku sisselülitamine
Nii hoiate ära võimaluse, et lapsed või
lemmikloomad trumlisse kinni jäävad.
Keerake seadist päripäeva, kuni soon on
horisontaalselt.
Te ei saa ust avada.
Ukse sulgemiseks keerake seadist
vastupäeva, kuni soon on vertikaalselt.
3.3 Kinnitusplaadikomplekt
(4055171146)
Saadaval volitatud edasimüüjalt.
Kui paigaldate seadme soklile, kinnitage
see spetsiaalsete kinnitusplaatide abil.
Lugege tähelepanelikult tarvikuga
kaasasolevaid juhiseid.
EESTI
7
4. JUHTPANEEL
4.1 Juhtpaneeli kirjeldus
1
2
3
4
5
6
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
7
Synthetics
Refresh
Prewash Delay Start
Temperature
Delicates
14 Min.
Sports
8
Duvet
Easy Iron Extra rinse
Spin
Wool/Handwash
9
Jeans
Spin/Drain
Rinse
On/Off
1 Sisse/välja nupp
2 Programminupp
Start/Pause
11
10
8 Lisaloputuse puutenupp
(Lisaloputus)
(On/Off)
9 Kerge triikimise puutenupp
(Kerge triikida)
3 Pöörete vähendamise nupp
(Tsentrifuugimine)
10 Start/paus-puutenupp
paus)
4 Temperatuuri puutenupp
(Temperatuur)
5 Ekraan
6 Eelpesu puutenupp
TimeManager
(Eelpesu)
(Start/
11 Ajahalduri puutenupud
(Time Manager)
7 Viitkäivituse puutenupp
(Viitkäivitus)
4.2 Ekraan
A
B
C
D
A. Temperatuuriala:
: temperatuuri indikaator
: külma vee indikaator
B.
: ajahalduri indikaator.
C. Aja ala:
•
•
G
F
E
: programmi kestus
: viitkäivitus
•
: veakoodid
•
: veateade
•
: programm on lõppenud.
D.
: lapseluku indikaator.
E. Pesemisindikaatorid:
•
: pesufaas
8
www.electrolux.com
•
: loputusfaas
•
: tsentrifuugimisfaas
•
: aurufaas
: lisaloputuse püsivalik.
•
F. Tsentrifuugimisala:
G.
•
: pöörlemiskiiruse
indikaator
•
: tsentrifuugimiseta valiku
indikaator
•
: loputusvee hoidmise
indikaator
•
: eriti vaikse programmi
indikaator.
: ukseluku indikaator
5. PROGRAMMID
5.1 Programmitabel
Programm
Maksi‐
Programmi kirjeldus
Temperatuurivahemik mumko‐ (Pesu ja määrdumise tüüp)
gus
Maksi‐
maalne
pöörle‐
miskiirus
Pesuprogrammid
Puuvillane
90°C - külm
8 kg
1400
p/min
Valge puuvillane ja värviline puuvillane. Ta‐
valine ja kerge määrdumine.
Puuvillane öko1)
60°C - 40°C
8 kg
1400
p/min
Valge puuvillane ja värvikindel puuvillane.
Tavaline määrdumisaste. Energiatarve vähe‐
neb ja pesuprogrammi aeg pikeneb.
Sünteetika
60°C - külm
4 kg
1200
p/min
Tehiskiust või segakiust esemed. Tavaline
määrdumisaste.
Õrn pesu
40°C - külm
4 kg
1200
p/min
Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos, po‐
lüester ja muud õrnpesu eeldavad segakan‐
gad. Tavaline määrdumisaste.
Villane/käsitsipe‐
su
40°C - külm
1,5 kg
1200
p/min
Masinpestav villane, käsitsipestav villane ja
õrnad kangad, millel on "käsitsipestava" ese‐
me sümbol2)
Teksad
60°C - külm
8 kg
1200
p/min
Teksariidest ja venivast materjalist esemed.
Ka tumedad esemed.
Loputus
8 kg
1400
p/min
Pesu loputamiseks ja tsentrifuugimiseks. Kõik
materjalid, välja arvatud villased ja väga õrnad
kangad. Vähendage pöörlemiskiirust vastavalt
pestava pesu tüübile.
EESTI
Programm
Maksi‐
Programmi kirjeldus
Temperatuurivahemik mumko‐ (Pesu ja määrdumise tüüp)
gus
Maksi‐
maalne
pöörle‐
miskiirus
Tsentrifuugimine/
tühjendus3)
8 kg
1400
p/min
Tekk
60°C - 30°C
3 kg
Spetsiaalne programm ühele tehiskiust tekile,
800 p/min voodikattele, tepitud tekile jne.
Spordiriided
30°C
2,5 kg
Tehiskiust ja õrn pesu. Kergelt määrdunud
800 p/min või värskendatavad esemed.
30°C
14 min.
Pesu tsentrifuugimiseks ning trumli veest tüh‐
jendamiseks. Kõik materjalid, välja arvatud
villased ja õrnad kangad.
1,5 kg
Tehis- ning segakiust esemed. Kerge määr‐
800 p/min dumisaste ja värskendamine.
Auruprogrammid4)
Auru võib kasutada kuivanud, pestud või üks kord kantud esemete puhul. Need pro‐
grammid vähendavad kortse ja lõhnu ning teevad pesu pehmemaks.
Ärge kasutage mingit pesuainet. Vajadusel eemaldage plekid pestes või kasutage
plekieemaldusvahendit.
Auruprogrammid ei sisalda hügieenitsüklit.
Ärge valige auruprogrammi järgmist tüüpi esemete puhul:
•
•
•
rõivad, mille pesemistemperatuur on alla 40°C.
rõivad, mille hooldusetiketile ei ole märgitud eseme sobivust trummelkuivatuseks.
Kõik esemed, millel on plastist, metallist, puidust vms osi.
1,5 kg
Auruprogramm puuvillastele ja tehiskiust
esemetele. See tsükkel eemaldab pesult lõh‐
nad5)
1,5 kg
Auruprogramm tehiskiust esemetele. See
tsükkel aitab pesult kortse eemaldada.
Värskendamine
Sünteetika
9
10
www.electrolux.com
Programm
Maksi‐
Programmi kirjeldus
Temperatuurivahemik mumko‐ (Pesu ja määrdumise tüüp)
gus
Maksi‐
maalne
pöörle‐
miskiirus
1,5 kg
Auruprogramm puuvillasele. See tsükkel aitab
pesult kortse eemaldada.
Puuvillane
1) Standardprogrammid energiaklassi tarbimisväärtustele. Vastavalt määrusele
1061/2010 on need programmid vastavalt "puuvillase pesu 60°C standardprogramm" ja
"puuvillase pesu 40°C standardprogramm". Kombineeritud energiakasutust ja veetarbimist
silmas pidades on need kõige tõhusamad programmid tavalise määrdumisastmega pesu
pesemiseks.
Pesufaasi veetemperatuur võib erineda valitud programmi kohta esitatud tem‐
peratuurist.
2) Õrna pesu tagamiseks pöörleb trummel selle tsükli ajal aeglaselt. Võib tunduda, et trum‐
mel ei pöörlegi või ei pöörle õigesti.
3) Valige pöörlemiskiirus. Jälgige, et see sobiks pestavate esemete materjaliga. Tsentrifuu‐
gimiseta funktsiooni puhul saate kasutada ainult tühjendusfaasi.
4) Kui valite kuivatatava pesu jaoks auruprogrammi, on tsükli lõpus pesu veidi niiske. Rii‐
deid on soovitatav hoida 10 minutit värske õhu käes, et niiskus kaoks. Kui programm on lõp‐
penud, võtke pesu masinast kiiresti välja. Pärast aurutsüklit tuleb riideid vahel triikida, aga
see on märksa kergem.
5) Loomade lõhna auruga eemaldada ei saa.
Programmivalikute ühilduvus
Programm
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
EESTI
11
Programm
■
■
■
■
1) Valige pöörlemiskiirus. Jälgige, et see sobiks pestavate esemete materjaliga. Tsentrifuu‐
gimiseta funktsiooni puhul saate kasutada ainult tühjendusfaasi.
5.2 Woolmark Apparel Care sinine
Selle pesumasina villapesu on testitud ja
see on saanud The Woolmark Company
heakskiidu, millega lubatakse pesta
villaseid "käsitsipesu" tähisega tooteid
tingimusel, et esemeid pestakse
käesoleva pesumasina tootja soovituste
kohaselt. Järgige hooldussildil olevaid
kuivatust ja muid pesu käsitlevaid
juhiseid. M1230
Ühendkuningriigis, Iirimaal, Hong Kongis
ja Indias on Woolmarki sümbol
sertifitseeritud kaubamärk.
6. TARBIMISVÄÄRTUSED
Toodud väärtused on saadud laboritingimustes vastavaid standardeid
järgides. Andmeid võivad muuta erinevad asjaolud: pesu kogus ja tüüp
ja ümbritsev temperatuur. Programmi kestust võivad mõjutada ka vee‐
surve, toitepinge ja veevarustusest tuleva vee temperatuur.
Toote kvaliteedi parandamiseks võidakse tehnilisi näitajaid ilma ette tea‐
tamata muuta.
Programmi käivitumisel kuvatakse näidikul programmi kestus maksi‐
maalse pesukoguse puhul.
Pesufaasi ajal arvutatakse programmi kestus automaatselt ning seda vä‐
hendatakse juhul, kui pesukogus jääb maksimaalsest kogusest väikse‐
maks (nt Puuvillase 60°C programmi puhul, kui maksimaalne pesukogus
on8 kg, ületab programmi kestus 2 tundi; kui pesukogus on 1 kg, jääb
programmi kestus alla 1 tunni).
Kui masin arvutab programmi tegelikku kestust, vilgub näidikul täpp.
Programmid
Kogus
(kg)
Energiatar‐ Veetarve
ve (kWh)
(liitrid)
Programmi Jääkniis‐
ligikaudne kus (%)1)
kestus (mi‐
nutid)
Puuvillane 60°C
8
1.60
72
168
52
Puuvillane 40°C
8
1.00
72
164
52
12
www.electrolux.com
Programmid
Kogus
(kg)
Energiatar‐ Veetarve
ve (kWh)
(liitrid)
Programmi Jääkniis‐
ligikaudne kus (%)1)
kestus (mi‐
nutid)
Sünteetika 40°C
4
0.60
50
110
35
Õrn pesu 40°C
4
0.70
60
91
35
1,5
0.35
57
58
30
Villane/käsitsipesu
30°C 2)
Puuvillase standardprogrammid
Puuvillase 60°C
standardprogramm
8
1.06
55
248
52
Puuvillase 60°C
standardprogramm
4
0.70
47
220
52
Puuvillase 40 °C
standardprogramm
4
0.59
47
197
52
1) Tsentrifuugimisfaasi lõpus.
2) Mõne mudeli puhul pole saadaval.
Väljas-režiim (W)
Ooterežiim (W)
0.30
0.30
Tabelis toodud andmed vastavad ELi komisjoni määruse 1015/2010 rakendusdirek‐
tiivile 2009/125/EÜ.
7. VALIKUD
7.1 Temperatuur
Vaiketemperatuuri muutmiseks valige
see funktsioon.
Indikaator
= külm vesi.
Ekraanil kuvatakse valitud temperatuur.
7.2 Tsentrifuugimine
Selle valikuga saate vähendada
pöörlemiskiiruse vaikeväärtust.
Ekraanil kuvatakse valitud kiiruse
indikaator.
Täiendavad tsentrifuugimisvalikud:
Tsentrifuugimiseta
•
•
•
Valige see funktsioon, kui soovite
tsentrifuugimisfaasid välja lülitada.
Valige see funktsioon väga õrnade
kangaste puhul.
Loputusfaas kasutab mõne
pesuprogrammi puhul rohkem vett.
• Ekraanil kuvatakse indikaator
Loputusvee hoidmine
•
•
.
Valige see funktsioon, et vältida pesu
kortsumist.
Pesuprogrammi lõpus jääb vesi
trumlisse. Trummel pöörleb
EESTI
Ekraanil kuvatakse indikaator
.
Vee väljalaskmiseks vt
jaotist "Pesuprogrammi
lõpus".
Eriti vaikne
•
•
•
•
•
Valige see tsükkel, et vaiksemaks
pesemiseks kõik tsentrifuugimisfaasid
välja lülitada.
Loputusfaas kasutab mõne
pesuprogrammi puhul rohkem vett.
Pesuprogrammi lõpus jääb vesi
trumlisse. Trummel pöörleb
regulaarselt, et takistada pesu
kortsumist.
Uks on lukustatud. Ukse lukust
vabastamiseks tuleb seadmest vesi
välja lasta.
Ekraanil kuvatakse indikaator
.
Vee väljalaskmiseks vt
jaotist "Pesuprogrammi
lõpus".
7.3 Eelpesu
Selle valikuga saate lisada
pesuprogrammile eelpesu tsükli.
Kasutage seda funktsiooni tugeva
määrdumise puhul.
Selle funktsiooni valimisel suureneb
programmi kestus.
Süttib vastav indikaator.
7.4 Viitkäivitus
Vajutage seda nuppu, et viivitada
programmi käivitamisega 30 minutit kuni
20 tundi.
Ekraanil kuvatakse vastav indikaator.
7.5 Lisaloputus
Selle valikuga saate lisada
pesuprogrammile loputustsükleid.
Kasutage seda programmi, kui kellelgi
lähikondlastest on pesuainete suhtes
Süttib vastav indikaator.
7.6 Kerge triikida
Kortsude vältimiseks on pesemine ja
tsentrifuugimine õrnem.
Seade vähendab pöörlemiskiirust,
kasutab rohkem vett ja kohandab
programmi kestuse pesu tüübile
vastavaks.
Süttib vastav indikaator.
7.7 Ajahaldur
Pesuprogrammi valimisel kuvatakse
ekraanil selle vaikekestus.
Programmi pikendamiseks või
või
lühendamiseks vajutage
.
Ajahaldur on saadaval ainult tabelis
toodud programmidega.
Puuvillane öko
•
13
allergia või kui asute pehme veega
piirkonnas.
Indikaator
•
regulaarselt, et takistada pesu
kortsumist.
Uks on lukustatud. Ukse lukust
vabastamiseks tuleb seadmest vesi
välja lasta.
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
1)
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
Puuvillane öko
www.electrolux.com
Indikaator
14
4)
■
■
■3)
■3)
1)
■
1)
■3)
1) Kui on saadaval.
2) Lühim: pesu värskendamiseks.
3) Programmi vaikekestus.
4) Pikim: Programmi kestuse järk-järguline
pikendamine vähendab energiatarvet. Opti‐
meeritud kuumutusfaas säästab energiat ja
pikem kestus tagab samad pesutulemused
(tavalise määrdumisega pesu puhul).
8. SEADED
•
8.1 Lapselukk
Selle valikuga saate takistada lastel
juhtpaneeliga mängimist.
•
Selle valiku aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks vajutage
samaaegselt
ja
, kuni
indikaator
süttib/kustub.
Selle funktsiooni saate aktiveerida:
•
vajutamist: valikute ja
Enne
programmi nupud on lukustatud.
•
vajutamist: seadet ei saa
Enne
sisse lülitada.
Selle valiku aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks vajutage
samaaegselt
indikaator
ja
, kuni
süttib/kustub.
8.3 Helisignaalid
Helisignaalid kõlavad:
• Programmi lõppemisel.
• Kui seadmel on tõrge.
Helisignaalide deaktiveerimiseks/
aktiveerimiseks vajutage samaaegselt
ja
6 sekundi vältel.
Helisignaalide
väljalülitamisel töötavad
need ikka, kui seadmel on
rike.
8.2 Püsiv lisaloputus
Selle valikuga jääb uue programmi
valimisel lisaloputus alati valituks.
9. ENNE ESIMEST KASUTAMIST
1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
2. Keerake veekraan lahti.
3. Kallake 2 liitrit vett pesufaasi
lahtrisse.
See lülitab tühjendussüsteemi sisse.
4. Kallake väike kogus pesuainet
pesufaasi lahtrisse.
5. Valige ja käivitage kõrgeima
temperatuuriga programm
puuvillasele ilma pesuta.
See eemaldab kõikvõimaliku mustuse
trumlist ja paagist.
EESTI
15
10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
10.1 Pesu panemine
masinasse
1. Avage seadme uks.
2. Raputage esemeid enne seadmesse
asetamist.
3. Asetage pesuesemed ükshaaval
trumlisse.
Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu
trumlisse.
4. Sulgege uks korralikult.
Väga õliste või rasvaste
riiete pesemine
pesumasinas võib
kahjustada seadme kummist
osi.
10.2 Pesuaine ja lisandite
kasutamine
1. Mõõtke välja vajalik kogus pesuainet
ja kanga pehmendajat.
2. Pange pesuaine ja
kangapehmendaja sektsioonidesse.
3. Sulgege pesuaine sahtel
ettevaatlikult.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et pesu ei jääks
ukse ja tihendi vahele.
Vastasel juhul tekib vee
lekkimise ja pesu
kahjustamise oht.
10.3 Pesuainelahtrid
ETTEVAATUST!
Kasutage ainult pesumasina jaoks mõeldud pesuainet.
Järgige alati pesuaine valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.
Pesuainelahter eelpesufaasi jaoks.
16
www.electrolux.com
Pesuainelahter pesufaasi jaoks.
Lahter vedelate lisandite (pesupehmendaja, tärgeldusvahendi)
jaoks.
Klapp pesupulbri või vedela pesuaine jaoks.
10.4 Vedel pesuaine või
pesupulber
A
1.
2.
B
3.
4.
• Asend A pesupulbri jaoks (tehaseseade).
• Asend B vedela pesuaine jaoks.
Kui kasutate vedelat pesuainet:
• Ärge kasutage želatiinitaolist või paksu vedelat pesuainet.
• Ärge pange maksimumtasemest rohkem vedelat pesuainet.
• Ärge valige eelpesutsüklit.
• Ärge valige viitkäivituse funktsiooni.
10.5 Seadme sisselülitamine
10.6 Programmi valimine
Seadme sisse- või väljalülitamiseks
1. Keerake programminuppu ja valige
pesuprogramm:
• Süttib valitud programmi
indikaator.
vajutage nuppu . Kui seade välja
lülitatakse, kostab helisignaal.
EESTI
•
•
-indikaator vilgub.
Ekraanil kuvatakse ajahalduri
tase, programmi kestus ja
programmi faaside indikaatorid.
2. Vajadusel muutke temperatuuri,
pöörlemiskiirust, tsükli kestust või
lisage saadaolevaid valikuid.
Funktsiooni aktiveerimisel süttib
vastava funktsiooni indikaator.
Kui teie valikus on viga,
kuvatakse ekraanil teade
10.8 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Vajutage korduvalt
, kuni ekraanil
kuvatakse soovitud viitkäivitusaeg.
Süttib vastav indikaator.
2. Vajutage
:
• Seade alustab pöördloendust.
• Uks lukustub, ekraanil kuvatakse
vilgub, siis uks
Kui indikaator
lukustub. Kui pärast indikaatori
10.7 Programmi käivitamine
ilma viitkäivituseta
.
•
Indikaator
lõpetab vilkumise ja
jääb põlema.
•
hakkab ekraanil
Indikaator
vilkuma.
Programm käivitub, uks lukustub
ja ekraanil kuvatakse indikaator
•
.
Kui indikaator
vilgub, siis uks
lukustub. Kui pärast
•
indikaatori
mõnesekundilist
vilkumist kuvatakse
ekraanil veateade,
siis tähendab see, et
uks ei ole korralikult
lukustunud (lisateavet
vt jaotisest
Veateated).
Kui seade veega täitub, võib
tühjenduspump lühiajaliselt
töötada.
Umbes 15 minutit pärast
programmi algust:
• Seade kohandab
programmi kestuse
automaatselt pestava
pesu kogusega.
• Ekraanil kuvatakse uus
näit.
.
indikaator
.
Vajutage
17
•
mõnesekundilist vilkumist
kuvatakse ekraanil veateade, siis
tähendab see, et uks ei ole
korralikult lukustunud (lisateavet
vt jaotisest Veateated).
Kui pöördloendus on lõppenud,
käivitub programm automaatselt.
Valitud viitkäivitust saab
tühistada või muuta,
vajutades
. Viitkäivituse
tühistamine:
•
Vajutage
, et
peatada seade.
•
Vajutage
, kuni
ekraanil kuvatakse
•
,
Vajutage uuesti
et programm kohe
käivitada.
'.
10.9 Programmi katkestamine
ja seadete muutmine
Enne töölehakkamist saate muuta vaid
mõnda funktsiooni.
1. Vajutage
.
Indikaator vilgub.
2. Muutke valikuid.
3. Vajutage uuesti
.
Pesuprogramm jätkab tööd.
10.10 Töötava programmi
tühistamine
1. Vajutage mõni sekund nuppu , et
tühistada programm ning seade välja
lülitada.
18
www.electrolux.com
2. Vajutage uuesti sama nuppu, et
seade sisse lülitada. Nüüd võite
valida uue pesuprogrammi.
Enne uue programmi
käivitamist võis seade
tühjenda veest. Sel juhul
kontrollige, kas pesuaine on
pesuainelahtris olemas; kui
mitte, täitke see uuesti.
•
Trummel pöörleb regulaarselt, et
takistada pesu kortsumist.
•
Ukseluku indikaator
põleb. Uks
on lukustatud.
Ukse avamiseks tuleb seadmest vesi
välja lasta.
•
Vee tühjendamiseks toimige
järgmiselt.
. Seade tühjeneb veest
1. Vajutage
ja tsentrifuugib.
2. Kui soovite ainult vee väljalaskmist,
10.11 Ukse avamine
ETTEVAATUST!
Kui trumlis oleva vee
temperatuur ja tase on liiga
kõrged ja trummel pöörleb,
ei saa te ust avada.
valige
. Vajadusel vähendage
pöörlemiskiirust.
3. Seadme väljalülitamiseks vajutage
paar sekundit nuppu
Seade tühjeneb veest ja
tsentrifuugib automaatselt
umbes 18 tunni pärast (välja
arvatud villase pesu
programm).
Programmi või pöördloenduse ajal on
seadme uks lukustatud ja ekraanil on
indikaator
.
Pöördloenduse ajal seadme ukse
avamiseks:
10.13 Automaatne ooterežiimvalik
1. Seadme väljalülitamiseks vajutage
.
2. Oodake, kuni ukseluku indikaator
Funktsioon Automaatne ooterežiim
lülitab seadme automaatselt välja, et
katkestada energiatarbimine, kui:
kustub.
3. Avage uks.
4. Sulgege uks ja vajutage uuesti
Programm või pöördloendus jätkab.
.
•
Seade peatab automaatselt töö.
Kõlab helisignaal (kui see on
aktiveeritud).
•
Ekraanil kuvatakse
•
•
•
- indikaator kustub.
Te võite ukse avada.
Eemaldage seadmest pesu.
Veenduge, et trummel on tühi.
Sulgege veekraan.
Seadme väljalülitamiseks vajutage
•
•
.
paar sekundit nuppu .
Niiskuse ja lõhnade vältimiseks
hoidke ust paokil.
Pesuprogramm on lõppenud, kuid
trumlis on vesi.
•
Seadet ei kasutata 5 minuti jooksul
enne nupu
vajutamist.
Seadme uuesti sisselülitamiseks
10.12 Programmi lõpus
•
•
.
•
vajutage nuppu .
Pärast 5 minuti möödumist
pesuprogrammi lõpust.
Seadme uuesti sisselülitamiseks
vajutage nuppu .
Ekraanil kuvatakse viimati valitud
pesuprogrammi aeg.
Keerake programminuppu uue tsükli
valimiseks.
Kui olete valinud programmi
või valiku, mille lõppedes
jääb vesi trumlisse, siis
funktsioon Automaatne
ooterežiim seadet välja ei
lülita, et teil oleks meeles
vesi seadmest ise välja
lasta.
EESTI
19
11. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
11.1 Pesu asetamine
masinasse
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Jaotage pesu: valge, värviline,
sünteetiline, õrn pesu ja villane pesu.
Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete
hooldussiltidel.
Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi
esemeid.
Mõned värvilised esemed võivad
esmasel pesul oma värvi kaotada.
Soovitame esimestel kordadel neid
esemeid pesta eraldi.
Nööpige kinni padjapüürid, sulgege
lukud, haagid ja trukid. Pange kinni
rihmad.
Tühjendage taskud ja voltige riided
lahti.
Keerake pahupidi mitmekihilised
riided, villased ja värvitud riided.
Eemaldage tugevad plekid
plekieemaldiga.
Peske ja töödelge tugevaid plekke
enne määrdunud esemete trumlisse
panekut.
Olge kardinatega ettevaatlikud.
Eemaldage kardinatelt klambrid või
asetage need pesukotti või
padjapüüri.
Ärge peske masinas palistusteta või
õmblemata servadega rõivaid. Peske
väikesi esemeid (tugikaartega
rinnahoidjaid, vöösid, sukkpükse)
pesukotis.
Väike pesukogus võib tekitada
probleeme masina tasakaaluga
väänamisfaasis. Kui see juhtub,
kohendage käsitsi esemeid trumlis
ning käivitage tsentrifuugimistsükkel
uuesti.
Saadaval on spetsiaalsed
plekieemaldajad. Kasutage
plekieemaldajat, mis vastab pleki tüübile
ja kangale.
11.3 Pesuained ja lisandid
•
•
•
•
•
•
Kasutage ainult pesumasinate jaoks
valmistatud pesuaineid ja lisandeid:
– pesupulbrid kõigile
kangatüüpidele,
– pesupulbrid õrnale pesule (maks.
40 °C) ja villastele esemetele,
– vedelad pesuained, soovitatavalt
madalal temperatuuril pestavate
(60 °C maks.) kõigi kangatüüpide
või spetsiaalselt villaste esemete
jaoks.
Ärge segage erinevaid pesuaineid.
Looduse säästmiseks ärge kasutage
pesuainet rohkem, kui ette nähtud.
Järgige toodete pakenditel olevaid
juhiseid.
Kasutage kanga tüübile ja värvile,
programmi temperatuurile ja
määrdumisastmele vastavaid tooteid.
Kui seadmel ei ole klapiga pesuaine
dosaatorit, lisage vedel pesuaine
doseerimiskuuliga (saadaval pesuaine
tootjalt).
11.4 Ökoloogilised näpunäited
•
•
•
Programmi käivitamisel sisestage alati
maksimaalne lubatud kogus pesu.
Vajadusel kasutage madala
temperatuuriga pestes
plekieemaldajat.
Õige pesuaine koguse kasutamiseks
kontrollige oma kodust veekaredust.
Vt jaotist "Vee karedus".
11.5 Vee karedus
11.2 Raskestieemaldatavad
plekid
Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge
või keskmine, soovitame pesumasinates
kasutada veepehmendajat. Madala
veekaredusega piirkondades ei ole tarvis
veepehmendajat kasutada.
Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja
pesuainest.
Veekareduse väljauurimiseks võtke
ühendust kohaliku vee-ettevõttega.
Soovitame neid plekke töödelda enne
esemete masinasse panemist.
20
www.electrolux.com
Kasutage õiges koguses
veepehmendajat. Järgige toodete
valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.
12. PUHASTUS JA HOOLDUS
12.3 Hoolduspesu
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
Madalate temperatuuridega
programmide puhul on võimalik, et osa
pesuainest jääb trumlisse. Teostage
hoolduspesu regulaarselt. Selleks
toimige järgmiselt:
12.1 Välispinna puhastamine
Puhastage seadet ainult seebi ja sooja
veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.
•
•
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage alkoholi,
lahusteid ega keemilisi
aineid.
Eemaldage trumlist kõik esemed.
Valige puuvillase pesu programm
kõrgeima temperatuuriga ning väikese
koguse pesuainega.
12.4 Uksetihend
12.2 Katlakivi eemaldamine
Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge
või keskmine, soovitame pesumasinates
kasutada veepehmendajat.
Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida
katlakivi- ja roostejääke.
Roosteplekkide eemaldamiseks
kasutage ainult pesumasinatele ette
nähtud tooteid. Ärge tehke seda koos
pesupesemisega.
Kontrollige regulaarselt uksetihendit ja
eemaldage kõik objektid siseosalt.
Järgige alati toodete
valmistajate pakenditel
olevaid juhiseid.
12.5 Pesuaine jaoturi puhastamine
1.
2.
1
2
EESTI
3.
4.
12.6 Tühjendusfiltri puhastamine
Ärge puhastage tühjendusfiltrit, kui vesi seadmes on kuum.
Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle
puhtuses.
Korrake samme 2 ja 3, kuni vett enam välja ei valgu.
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
21
22
www.electrolux.com
5.
6.
7.
8.
1
2
2
1
Väljavalgunud vee
eemaldamiseks hoidke lappi
käepärast.
12.7 Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine
1.
2.
1
2
3
EESTI
3.
23
4.
45°
20°
12.8 Vee tühjendamine
eriolukorras
Rikke tõttu ei tühjene seade veest.
Sellisel juhul teostage jaotises
"Tühjendusfiltri puhastamine" kirjeldatud
sammud (1) kuni (8). Vajadusel
puhastage pumpa.
Kui te sooritate avariitühjenduse, peate
tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:
1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi
põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee
tühjendamiseks.
eemaldage allesjäänud vesi
sissevõtuvoolikust ja tühjenduspumbast.
1. Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad
anumasse ja laske veel voolikust
välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt
hädaolukorras vee tühjendamise
toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi,
paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.
HOIATUS!
Enne seadme uuesti
kasutamist veenduge, et
temperatuur oleks üle 0 °C.
Tootja ei vastuta madalatest
temperatuuridest tingitud
kahjude eest.
12.9 Abinõud külmumise vastu
Kui seade on paigaldatud kohta, kus
temperatuur võib langeda alla 0° C,
13. VEAOTSING
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Sissejuhatus
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
Püüdke esmalt leida probleemi lahendus
(vt tabelit). Kui probleem ei kao,
pöörduge hoolduskeskusse.
Mõne probleemi puhul kõlab
helisignaal ning ekraanil kuvatakse
veateade:
•
- Seade ei täitu korralikult veega.
•
- Seade ei tühjene veest.
•
- Seadme uks on lahti või ei ole
korralikult suletud. Kontrollige ust!
Kui seade on liiga täis,
võtke trumlist mõned
asjad vähemaks ja/või
suruge ust ja vajutage
samaaegselt nuppu Start/
paus, kuni indikaator
lõpetab vilkumise (vt
allpool olevat pilti).
24
www.electrolux.com
•
- Elektrivarustus on kõikuv.
Oodake, kuni elektrivarustus on taas
püsiv.
•
- Elektrooniliste osade ja seadme
vahel puudub ühendus. Lülitage välja
ja siis uuesti sisse.
HOIATUS!
Enne kontrollima asumist
lülitage seade välja.
13.2 Võimalikud rikked
Probleem
Programm ei käivitu.
Võimalik lahendus
•
•
•
•
•
•
•
•
Seade ei täitu korrali‐
kult veega.
•
•
•
•
•
Seade ei täitu veega ja
tühjeneb koheselt.
Veenduge, et veekraan on lahti.
Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Sel‐
le teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte
poole.
Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ja klapi filtrid ei ole
ummistunud. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud ega
väänatud.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus oleks õi‐
ge.
Veenduge, et vee sisselaskevoolikute ühendused olek‐
sid õiged.
•
Veenduge, et tühjendusvoolik on õiges asendis. Voolik
võib olla liiga madalal. Vt jaotist "Paigaldamine".
•
•
Veenduge, et valamu äravool ei ole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega vää‐
natud.
Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus oleks õige.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi
ilma tühjendamisfaasita.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud program‐
mi, mille lõpus jääb vesi trumlisse.
Veenduge, et tühjendusfilter ei ole ummistunud. Vajadu‐
sel puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Kui probleem ei kao, pöörduge volitatud hoolduskeskus‐
se.
•
•
Seade ei tühjene veest.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.
Veenduge, et Start/paus-nuppu on vajutatud.
Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oo‐
dake pöördloenduse lõppemiseni.
Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees.
•
•
•
EESTI
Probleem
Võimalik lahendus
•
•
Seade ei tsentrifuugi
või kestab pesutsükkel
kauem kui tavaliselt.
•
•
•
Põrandal on vett.
•
•
•
•
•
Seadme ust ei saa ava‐
da.
•
•
Seade teeb imelikku
häält.
25
•
•
•
Valige tsentrifuugimine.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud program‐
mi, mille lõpus jääb vesi trumlisse.
Veenduge, et tühjendusfilter ei ole ummistunud. Vajadu‐
sel puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Kohendage esemeid trumlis ning käivitage uuesti tsent‐
rifuugimistsükkel. Probleem võib tekkida, kui seade on
tasakaalust väljas.
Veenduge, et veevoolikute ühendused on tihedad ning
et vesi kuskilt ei leki.
Veenduge, et vee sisselaske- ega tühjendusvoolikul ei
oleks vigastusi.
Veenduge, et kasutate õiget pesuvahendit ning sobilikku
kogust.
Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud.
Kui trumlis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimis‐
programm.
Kasutage avariitühjendust. Vt "Ettevaatusabinõud kül‐
mumise vastu" (jaotis "Puhastus ja hooldus").
Veenduge, et seade saab elektritoidet.
See probleem võib olla põhjustatud seadme rikkest.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse. Kui teil on vaja
kaant avada, lugege tähelepanelikult lõiku "Ukse avami‐
ne avariiolukorras".
Veenduge, et seade on korralikult tasakaalus. Vt jaotist
"Paigaldamine".
Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemal‐
datud. Vt jaotist "Paigaldamine".
Lisage veel pesu trumlisse. Pesukogus võib olla liiga
väike.
Tsükkel on lühem kui
ekraanil kuvatud aeg.
•
Seade arvutab uue aja vastavalt pesu kogusele. Vt jao‐
tist "Tarbimisväärtused".
Tsükkel on pikem kui
ekraanil kuvatud aeg.
•
Ebaühtlaselt jaotunud pesu pikendab tsükli kestust. Te‐
gemist on seadme normaalse tööga.
•
Suurendage pesuaine kogust või kasutage teist pesuai‐
net.
Enne pesu pesemist eemaldage spetsiaalsete toodete‐
ga tugevamad plekid.
Veenduge, et valisite õige temperatuuri.
Vähendage pesukogust.
Pesutulemused on eba‐ •
rahuldavad.
•
•
Funktsiooni valimine ei
õnnestu.
•
Veenduge, et te vajutate ainult vajalikke puutenuppe.
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.
Kui ekraanil on teised veakoodid. Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Kui rike ilmneb uuesti,
pöörduge hoolduskeskusse.
26
www.electrolux.com
14. UKSE AVAMINE AVARIIOLUKORRAS
Elektrikatkestuse või seadme rikke korral
jääb seadme uks lukustatuks.
Pesuprogramm jätkub, kui elektrivarustus
taastub. Kui uks jääb lukustatuks
seadme rikke korral, saab selle avada
avariiolukorra avamisfunktsiooni abil.
Enne ukse avamist:
ETTEVAATUST!
Veenduge, et vesi ja pesu
ei oleks liiga kuumad.
Vajadusel laske veel veidi
jahtuda.
Ukse avamiseks toimige järgmiselt:
1. Seadme väljalülitamiseks vajutage
nuppu On/Off.
2. Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
3. Avage filtriklapp.
4. Hoidke avariiolukorra
avamispäästikut allavajutatuna ja
avage samal ajal uks.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et trummel ei
pöörleks. Vajadusel
oodake, kuni trummel
lõpetab pöörlemise.
Veenduge, et trumlis oleva
vee tase ei oleks liiga
kõrge. Vajadusel kasutage
avariiolukorra tühjendust
(vt peatüki "Puhastus ja
hooldus" jaotist
"Tühjendus
avariiolukorras").
5. Võtke pesu välja ja sulgege siis
seadme uks.
6. Sulgege filtriklapp.
15. TEHNILISED ANDMED
Mõõtmed
Laius/ kõrgus/ sügavus/
kogusügavus
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639
mm
Elektriühendus
Pinge
Üldvõimsus
Kaitse
Sagedus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja niisku‐ IPX4
se juurdepääsu, välja arvatud kohtades, kus ma‐
dalpingeseadmel puudub kaitse niiskuse eest
Veesurve
Min
Maximum
Külm vesi
Veevarustus 1)
Maksimumkogus
Energiasäästuklass
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Puuvillane
8 kg
A+++
EESTI
Tsentrifuugi kiirus
Maximum
27
1400 p/min
1) Ühendage vee sisselaskevoolik 3/4'' keermega kraani külge.
15.1 Täiendavad tehnilised andmed
Brändi logo
ELECTROLUX
Maaletooja nimi
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet kir.né útja 87
Mudeli nimi
EWF 1486 GDW2
Mõõtühik
Energiaklass
(vahemikus A kuni D, kusjuures A
on kõige tõhusam ja D on kõige
vähem tõhus)
A+++
Pesutulemus
(vahemikus A kuni G, kusjuures A
on parem ja G on nõrgem pesutu‐
lemus)
A
Kuivatustulemused
(vahemikus A kuni G, kusjuures A
on parem ja G on nõrgem)
B
Jääkniiskus
%
52
Maksimaalne pöörlemiskiirus
p/min
1400
Pesukogus
kg
8
Keskmine aastane energiatar‐
ve1)
kWh
187
Keskmine aastane veetarve
liitrid
11099
Pesemise müratase tavalise
60°C puuvillase pesu pro‐
grammiga
dB(A) re 1pW
51
Tsentrifuugimise müratase ta‐ dB(A) re 1pW
valise 60°C puuvillase pesu
programmiga
79
1)
1) Vastab standardile EN60456.
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
28
www.electrolux.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK..........................................................................29
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK............................................................................ 30
3. TERMÉKLEÍRÁS.............................................................................................. 32
4. KEZELŐPANEL................................................................................................33
5. PROGRAMOK ................................................................................................. 34
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK...............................................................................37
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK.................................................................................38
8. BEÁLLÍTÁSOK................................................................................................. 40
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT........................................................................40
10. NAPI HASZNÁLAT......................................................................................... 41
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK....................................................45
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS.................................................................................46
13. HIBAELHÁRÍTÁS........................................................................................... 50
14. AJTÓ NYITÁSA VÉSZHELYZETBEN............................................................ 53
15. MŰSZAKI ADATOK........................................................................................ 54
GONDOLUNK ÖNRE
Köszönjük, hogy Electrolux terméket vásárolt. Ön olyan készülék tulajdonosa lett,
mely mögött több évtizedes szakmai tapasztalat és innováció áll. Rendkívüli
tudását és stílusos megjelenését az Ön igényei ihlették. Valahányszor csak
használja, biztos lehet abban, hogy a benne foglalt tudás a siker garanciája.
Köszöntjük az Electrolux világában!
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.electrolux.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registerelectrolux.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.electrolux.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
29
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol
a készüléktől, amikor az működik.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 8 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
30
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat
készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és
8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy
egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a
márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.
Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
•
•
•
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa
biztonságos helyen. Amennyiben a
készüléket a jövőben szállítani kell,
ezeket vissza kell szerelni, hogy a
dob rögzítésével megakadályozzák a
készülék belsejének sérülését.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
•
•
•
•
•
•
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alá süllyedhet, vagy ahol ki van téve
az időjárásnak.
A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Ne telepítse a készüléket közvetlenül
a padlóösszefolyó fölé.
Úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék és a padló között
rendelkezésre álljon a szükséges
hely.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
MAGYAR
•
Ne tegyen a készülék alá edényt
azért, hogy az esetleg a készülékből
szivárgó vizet összegyűjtse. A
használatra javasolt felszerelésekkel
kapcsolatban forduljon a
márkaszervizhez.
•
2.4 Használat
2.2 Elektromos csatlakoztatás
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ellenőrizze, hogy az adattáblán
szereplő adatok megfelelnek-e a helyi
elektromos hálózat paramétereinek.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
Ügyeljen a hálózati csatlakozódugó
és a hálózati kábel épségére.
Amennyiben a készülék hálózati
vezetékét ki kell cserélni, a cserét
márkaszervizünknél végeztesse el.
Csak az üzembe helyezés befejezése
után csatlakoztassa a hálózati
csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra,
hogy a hálózati dugasz üzembe
helyezés után is könnyen elérhető
legyen.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A hálózati vezeték kihúzásakor soha
ne vezetéket húzza. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Vízhálózatra csatlakoztatás
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
Ne használjon hosszabbítótömlőt, ha
túl rövid a befolyócső. A befolyócső
cseréje érdekében forduljon a
szervizhez.
31
Maximum 400 cm-ig hosszabbíthatja
meg a kifolyó csövet. Forduljon a
márkaszervizhez másik kifolyó csőért
vagy a hosszabbításért.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
•
•
•
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
Kövesse a mosószer csomagolásán
feltüntetett utasításokat.
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított-e a ruhákból.
Ne mosson olajjal, zsírral vagy egyéb
zsíros anyaggal erősen szennyezett
ruhaneműt. Ezzel károsíthatja a
mosógép gumi alkatrészeit. Az ilyen
ruhaneműt a mosógépbe helyezés
előtt mossa ki kézzel.
Ne érintse meg az ajtóüveget, amikor
egy program működik. Az üveg forró
lehet.
2.5 Szerviz
•
•
A készülék javítását bízza a
márkaszervizre.
Csak eredeti pótalkatrészeket
használjon.
2.6 Ártalmatlanítás
FIGYELMEZTETÉS!
Sérülés- vagy
fulladásveszély.
•
•
•
•
Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.
A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
32
www.electrolux.com
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 A készülék áttekintése
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Munkafelület
Mosószer-adagoló
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Leeresztő szivattyú szűrője
Lábak a készülék vízszintbe
állításához.
5
6
7
3.2 A gyerekzár bekapcsolása
Segítségével elkerülhető, hogy a
gyermekek vagy kisállatok bezáródjanak
a dobba.
A zárat bezáráshoz addig fordítsa az
óramutató járásával egyező irányba,
amíg vízszintes helyzetbe nem kerül a
horony.
Nem lehet a készülék ajtaját bezárni.
Az ajtó zárásához addig fordítsa a zárat
az óramutató járásával ellentétes
irányba, amíg függőleges helyzetbe nem
kerül a horony.
3.3 Rögzítőlemez készlet
(4055171146)
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél.
Ha a készüléket talapzatra állítja,
rögzítse a készüléket a
rögzítőlemezekhez.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
MAGYAR
33
4. KEZELŐPANEL
4.1 Kezelőpanel ismertetése
1
2
3
4
5
6
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
7
Synthetics
Refresh
Prewash Delay Start
Temperature
Delicates
14 Min.
Sports
8
Duvet
Easy Iron Extra rinse
Spin
Wool/Handwash
9
Jeans
Spin/Drain
Rinse
On/Off
1 Be/Ki gomb
(On/Off)
2 Programválasztó
3 Centrifugálás sebességét mérséklő
érintőgomb
(Centrifugálás)
TimeManager
Start/Pause
11
10
8 Extra öblítés érintőgomb
+)
(Öblítés
9 Vasaláskönnyítő érintőgomb
(Vasaláskönnyítés)
10 Indítás/Szünet érintőgomb
(Start / Szünet)
11 Time Manager érintőgombjai
4 Hőmérséklet érintőgomb
(Hőmérséklet)
5 Kijelző
(Time Manager)
6 Előmosás érintőgomb
(Előmosás)
7 Késleltetett indítás érintőgomb
(Késleltetett indítás)
4.2 Kijelző
A
B
C
D
A. Hőmérséklet terület:
: Hőmérséklet-visszajelző
: Hideg víz visszajelző
B.
: Time Manager visszajelző.
C. Időkijelző terület:
•
: késleltetett indítás
•
: riasztási kódok
•
G
F
•
E
D.
: a program időtartama
•
: hibaüzenet
: a program véget ért.
: gyermekbiztonsági zár
visszajelző.
34
www.electrolux.com
E. Mosási visszajelzők:
•
•
: mosási szakasz
: öblítési szakasz
•
: centrifugálási szakasz
•
: gőzölési szakasz
: Extra öblítés állandó
kiegészítő funkció.
F. Centrifugálás terület:
•
G.
•
: Centrifugálási sebességvisszajelző
•
: Nincs centrifugálás
visszajelző
•
: Öblítés tartás visszajelző
•
: Extra Csendes visszajelző.
: Ajtó zárva visszajelző
5. PROGRAMOK
5.1 Programtáblázat
Program
Hőmérséklet-tarto‐
mány
Maximá‐ Program leírása
lis töltet
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Maximá‐
lis centri‐
fugálási
sebesség
Mosási programok
Pamutok
90 °C - Hideg
8 kg
1400
ford./perc
Fehér és színes pamut. Normál vagy enyhe
szennyezettség.
Pamut Eco1)
60 °C - 40 °C
8 kg
1400
ford./perc
Fehér és színtartó pamut. Normál szennye‐
zettség. Az energiafogyasztás csökken, és a
mosóprogram ideje meghosszabbodik.
Műszál
60 °C - Hideg
4 kg
1200
ford./perc
Műszálas vagy kevert szálas szövetek. Nor‐
mál szennyezettség.
Kényes anyagok
40 °C - Hideg
4 kg
1200
ford./perc
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és kevert
szálas szövetek, melyek kímélő mosást igé‐
nyelnek. Normál szennyezettség.
Gyapjú/Kézi mo‐
sás
40 °C - Hideg
1,5 kg
1200
ford./perc
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel mosha‐
tó gyapjúhoz és „kézzel mosható” jelzéssel el‐
látott egyéb kényes szövetekhez2)
Farmer
60 °C - Hideg
8 kg
1200
ford./perc
Pamutvászon és jersey ruhanemű. Sötét szí‐
nű darabokhoz is.
8 kg
1400
ford./perc
A ruhanemű öblítéséhez és centrifugálásához.
Minden ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk
és gyapjú kivételével. Csökkentse a centrifugá‐
lási sebességet a töltet típusának megfelelően.
Öblítés
MAGYAR
35
Program
Hőmérséklet-tarto‐
mány
Maximá‐ Program leírása
lis töltet
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Maximá‐
lis centri‐
fugálási
sebesség
Centrifugálás/
Szivattyúzás3)
8 kg
1400
ford./perc
A ruhanemű centrifugálásához és a víz dobból
való leeresztéséhez. Minden ruhaanyaghoz,
a kényes ruhaneműk és gyapjú kivételével.
Takaró
60 °C - 30 °C
3 kg
800 ford./
perc
Mosási program egy műszálas takaróhoz,
paplanhoz, ágyterítőhöz stb.
Sportruházat
30 °C
2,5 kg
800 ford./
perc
Műszálas és kényes ruhaneműk. Enyhén
szennyezett vagy felfrissítendő ruhaneműk.
14 min.
30 °C
1,5 kg
800 ford./
perc
Műszálas vagy kevert szálas anyagok. Eny‐
hén szennyezett és felfrissítendő ruhaneműk.
Gőzölés programok4)
A gőzölés szárított, mosott vagy egyszer viselt ruháknál használható. Ezek a progra‐
mok csökkentik a gyűrődést és a kellemetlen szagokat, valamint simábbá varázsol‐
ják ruhaneműjét.
Ne használjon mosószert. Szükség esetén a foltokat mosással vagy helyi folteltávolí‐
tóval távolítsa el.
A gőzölés programok nem tartalmaznak higiéniai ciklust.
Az alábbi típusú ruháknál ne alkalmazza a gőzölés programot:
•
•
•
40 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten mosandó ruhadarabok.
Ruhaneműk, melyek címkéjén nem szerepel, hogy gépben való szárításra alkal‐
masak.
Valamennyi olyan ruhanemű, melynek műanyag, fém, fa vagy hasonló elemei
vannak.
1,5 kg
Gőzölő program pamut és műszálas anyag‐
okhoz. Ez a ciklus a ruhanemű szagtalanításá‐
ra alkalmas5)
1,5 kg
Gőzölő program műszálas ruhaneműk szá‐
mára. A ciklus segítségével kisimíthatja a ruha‐
neműt.
Frissítés
Műszál
36
www.electrolux.com
Program
Hőmérséklet-tarto‐
mány
Maximá‐ Program leírása
lis töltet
(Töltet típusa és szennyeződés mértéke)
Maximá‐
lis centri‐
fugálási
sebesség
1,5 kg
Gőzölő program pamut anyagokhoz. A ciklus
segítségével kisimíthatja a ruhaneműt.
Pamutok
1) Standard programok az energiacímke fogyasztási értékei számára. A 2010/1061 sz.
jogszabály értelmében ezek a programok a „Normál 60 °C-os pamut programnak” és a
„Normál 40 °C-os pamut programnak” felelnek meg. Ezek a leghatékonyabb programok a
normál szennyezettségű pamut ruhák mosásához, ami a vízfelhasználást és az energiafo‐
gyasztást illeti.
A mosási szakasz tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hő‐
mérséklettől.
2) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet,
hogy a dob nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a
programnál.
3) Állítsa be a centrifugálási sebességet. Ellenőrizze, hogy a program alkalmas-e az ilyen
típusú szövetek számára. Amennyiben a "Nincs centrifugálás" lehetőséget választja, csak a
szivattyúzás áll rendelkezésre.
4) Ha szárított ruhán állít be gőzölés programot, a ciklus végén a ruhanemű nedves marad‐
hat. Jobb a ruhákat kb. 10 percre friss levegőre vinni, hogy elpárologtassa a nedvességet.
Amikor a program befejeződött, gyorsan távolítsa el a ruhaneműt a dobból. Ha a gőzölést
követően úgy dönt, mégis kivasalja a ruhákat, sokkal kisebb erőfeszítésébe kerül!
5) A gőz nem távolítja el az állatok szagát.
Programfunkciók összeegyeztethetősége
Program
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
MAGYAR
37
Program
■
■
■
■
■
■
■
1) Állítsa be a centrifugálási sebességet. Ellenőrizze, hogy a program alkalmas-e az ilyen
típusú szövetek számára. Amennyiben a "Nincs centrifugálás" lehetőséget választja, csak a
szivattyúzás áll rendelkezésre.
5.2 Woolmark Apparel Care Kék
jóváhagyta a „kézzel mosható” jelzésű,
gyapjú ruhadarabok gépi mosására,
azzal a feltétellel, hogy a ruhák mosása
a mosógép gyártójától származó
utasítások szerint történik. Mindig
kövesse a ruhanemű kezelési címkéjén
szereplő szárítási és egyéb utasítást.
M1230
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
A Woolmark vállalat ennek a
mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között, a megfelelő
szabványelőírásoknak megfelelően lefolytatott méréseket tükrözik. Az
értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és
mennyisége, illetve a környezeti hőmérséklet függvényében. A víznyo‐
más, az üzemi feszültség és a befolyó víz hőmérséklete szintén hatással
lehet a mosási program időtartamára.
A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki adatok előzetes bejelen‐
tés nélkül változhatnak.
A program kezdetekor a kijelzőn a program maximális töltethez tartozó
időtartama jelenik meg.
A mosási fázis alatt a program időtartamát a készülék automatikusan
számítja, és az érték nagymértékben csökkenhet, ha a töltet nagysága
kisebb a maximálisan megengedett töltet értékénél (pl.: Pamut 60 °C,
maximális töltet: 8 kg; a program időtartama túllépi a 2 órát - valós töltet:
1 kg; a program időtartama nem éri el az 1 órát).
Amikor a készülék a valós időtartamot számítja, a kijelzőn egy pont vil‐
log.
38
www.electrolux.com
Programok
Töltet
(kg)
Energiafo‐
gyasztás
(kWh)
Vízfo‐
gyasztás
(liter)
Program
hozzávető‐
leges idő‐
tartama
(perc)
Fennmara‐
dó nedves‐
ségtarta‐
lom (%)1)
Pamutok 60°C
8
1.60
72
168
52
Pamutok 40°C
8
1.00
72
164
52
Műszál 40°C
4
0.60
50
110
35
Kényes anyagok
40°C
4
0.70
60
91
35
Gyapjú/Kézi mo‐
sás 30 °C 2)
1,5
0.35
57
58
30
8
1.06
55
248
52
4
0.70
47
220
52
4
0.59
47
197
52
Szabványos pamut programok
Szabványos pa‐
mut 60°C
Szabványos pa‐
mut 60°C
Szabványos pa‐
mut 40°C
1) A centrifugálási fázis végén.
2) Csak egyes modellek esetében áll rendelkezésre.
Kikapcsolt állapotban (W)
Bekapcsolva hagyva (W)
0.30
0.30
A fenti táblázatban szereplő adatok megfelelnek az EU 2009/125/EC számú bizott‐
sági rendelkezésének, mely a 1015/2010 számú irányelvet teljesíti.
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
7.1 Hőmérséklet
7.2 Centrifugálás
Az alapértelmezett hőmérséklet
módosításához válassza ezt a kiegészítő
funkciót.
Ezzel a kiegészítő funkcióval
csökkenthető az alapértelmezett
centrifugálási sebesség.
visszajelző = hideg víz.
A kijelző a beállított hőmérsékletet
mutatja.
A kijelzőn a beállított sebesség
visszajelzője látható.
További centrifugálási kiegészítő
funkciók:
Nincs centrifugálás
•
Ezzel a kiegészítő funkcióval
kikapcsolhatja az összes
centrifugálási fázist.
MAGYAR
•
•
Kényes anyagok esetében
alkalmazza.
Egyes mosási programok esetén az
öblítéseket a gép nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával
végzi.
•
A kijelzőn a
meg.
Öblítés tartás
visszajelző jelenik
•
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megelőzheti a ruhanemű gyűrődését.
A mosási program leáll, és a víz a
dobban marad. A dob rendszeres
időközönként forgást végez, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
Zárva marad az ajtó. Az ajtó
kinyitásához le kell a vizet engednie.
•
•
•
A kijelzőn a
meg.
visszajelző jelenik
A víz leeresztéséhez
olvassa el a „Miután a
program véget ért” című
részt.
Extra csendes
•
•
•
•
•
Ezzel a funkcióval kikapcsolhatja az
összes centrifugálási fázist, és halk
mosást végezhet.
Egyes mosási programok esetén az
öblítéseket a gép nagyobb
mennyiségű víz felhasználásával
végzi.
A mosási program leáll, és a víz a
dobban marad. A dob rendszeres
időközönként forgást végez, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
Zárva marad az ajtó. Az ajtó
kinyitásához le kell a vizet engednie.
A kijelzőn a
meg.
visszajelző jelenik
A víz leeresztéséhez
olvassa el a „Miután a
program véget ért” című
részt.
7.3 Előmosás
Ezzel a funkcióval egy előmosási
szakaszt adhat a mosási programhoz.
Erős szennyeződés esetén használja e
funkciót.
39
A funkció aktiválása növeli a program
időtartamát.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
7.4 Késleltetett indítás
Ezzel a funkcióval a program kezdetét 30
perc és 20 óra közötti időtartammal
késleltetheti.
A kijelzőn a funkcióhoz tartozó jelzőfény
jelenik meg.
7.5 Öblítés+
Ezzel a funkcióval további öblítési
szakaszokat adhat a mosási
programhoz.
Olyan személyek esetében használja ezt
a funkciót, akik allergiásak a
mosószerekre, valamint olyan helyeken,
ahol lágy a víz.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
7.6 Vasaláskönnyítés
A készülék gyengéd mosást és
centrifugálást végez, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
A készülék csökkenti a centrifugálási
sebességet, több vizet használ, és a
program időtartamát a ruhanemű
típusához igazítja.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
7.7 Time Manager
Egy mosási program beállításakor a
kijelzőn a program alapértelmezett
időtartama látható.
A program időtartamának
csökkentéséhez vagy növeléséhez
nyomja meg a
vagy
gombot.
A Time Manager funkció csak a
táblázatban található programoknál áll
rendelkezésre.
2)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
1)
4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■
■
Pamut Eco
Pamut Eco
■
1)
Visszajelzők
www.electrolux.com
Visszajelzők
40
■
■
■3)
■3)
1)
■
1)
■3)
1) Ha rendelkezésre áll.
2) Legrövidebb: a ruhanemű felfrissítése.
3) Program alapértelmezett időtartama.
4) Leghosszabb: A program időtartamának
fokozatos növelése csökkenti az energiafo‐
gyasztást. Az optimalizált fűtési szakasz
energiát takarít meg, és a hosszabb időtar‐
tam ugyanazt a mosási eredményt nyújtja
(különösen normál szennyezettség esetén).
■
8. BEÁLLÍTÁSOK
•
8.1 Gyerekzár
Ezzel a funkcióval megakadályozhatja a
gyermekeket abban, hogy játsszanak a
kezelőpanellel.
•
A funkció be/kikapcsolásához
tartsa megnyomva a
és
gombot, amíg a
jelzőfény
világítani nem kezd/el nem alszik.
Bekapcsolhatja a funkciót:
•
•
gomb megnyomása után: a
A
kiegészítő funkciók és a
programválasztó gomb zárolódnak.
A funkció be/kikapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megnyomva
a
és
gombot, amíg a
jelzőfény világítani nem kezd/el nem
alszik.
8.3 Hangjelzések
Hangjelzések hallhatóak, amikor:
• A program befejeződik.
• A készülékben hiba lépett fel.
A hangjelzések ki-/bekapcsolásához
egyidejűleg 6 másodpercre nyomja meg
a
gomb megnyomása előtt: a
A
készülék nem indítható.
és a
gombot.
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, azok csak
akkor működnek, amikor a
készülék működésében hiba
lép fel.
8.2 Állandó extra öblítés
A funkció mindig egy további öblítést
eredményez egy új program
beállításakor.
9. AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT
1. Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati
aljzatba.
2. Nyissa ki a vízcsapot.
3. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló mosási rekeszébe.
Ez aktiválja a leeresztő rendszert.
MAGYAR
4. Öntsön egy kevés mosószert a
mosószer-adagoló mosási
rekeszébe.
5. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
41
programot a legmagasabb
hőmérsékleten.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és az üstből.
10. NAPI HASZNÁLAT
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
10.1 A mosnivaló betöltése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
készülékbe helyezi őket.
3. Helyezze a mosandó darabokat
egyenként a dobba.
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok
mosandó holmit a dobba.
4. Csukja be jól az ajtót.
Az olajjal vagy zsírral erősen
szennyezett ruhanemű
mosása károsíthatja a
mosógép gumi alkatrészeit.
10.2 Mosószerek és adalékok
használata
1. Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.
2. Helyezze a mosó- és az öblítőszert a
megfelelő rekeszekbe.
3. Gondosan zárja be a mosószeradagolót
VIGYÁZAT!
Győződjön meg arról, hogy
az ajtó és a vízzáró
szigetelés közé nem szorulte be ruha. Ellenkező
esetben mosás közben víz
szivároghat ki, vagy
tönkremehet a ruha.
10.3 Mosószer-adagoló rekeszek
VIGYÁZAT!
Használjon automata mosógépekhez gyártott mosószert.
Mindig tartsa be a mosószertermékek csomagolásán található
utasításokat.
42
www.electrolux.com
Előmosási szakasz mosószer-adagolója.
Mosási szakasz mosószer-adagolója.
Rekesz a folyékony adalékok (öblítőszer, keményítő) számára.
A por állagú vagy folyékony mosószer kiválasztására szolgáló tere‐
lőlap.
10.4 Folyékony mosószer vagy
mosópor esetén
A
1.
2.
B
3.
4.
• A pozíció mosópor esetén (gyári beállítás).
• B pozíció folyékony mosószer esetén.
Folyékony mosószer használatakor:
• Ne használjon kocsonyás állagú vagy sűrű folyékony mosószereket.
• Ne helyezzen a készülékbe a maximális szintjelzésnél nagyobb
mennyiségű folyékony mosószert.
• Ne állítson be előmosási szakaszt.
• Ne állítsa be a késleltetett indítás funkciót.
MAGYAR
10.5 A készülék elindítása
Ha a
visszajelző
villog, az ajtó
reteszelődik. Ha a
Nyomja meg a
gombot a készülék bevagy kikapcsolásához. Hang hallatszik a
készülék bekapcsolásakor.
10.6 Program kiválasztása
1. Fordítsa el a programválasztó
gombot a kívánt program
beállításához:
• A megfelelő program visszajelzője
világítani kezd.
visszajelző villog.
A
A kijelzőn a Time Manager
szintje, a program időtartama és a
programszakaszok visszajelzői
láthatóak.
2. Szükség esetén módosítsa a
hőmérsékletet, a centrifugálási
sebességet, a ciklus időtartamát,
vagy adjon hozzá további kiegészítő
funkciókat. Ha elindít egy kiegészítő
funkciót, annak visszajelzője
megjelenik.
•
•
Amennyiben valamit
helytelenül állított be, a
kijelzőn az
jelenik meg.
üzenet
10.7 Egy program késleltetett
indítás nélküli indítása
Nyomja meg az
gombot.
•
A
visszajelző villogása
megszűnik, és folyamatosan
világítani kezd.
•
A
jelzőfény villogni kezd a
kijelzőn.
A program elindul, az ajtó
•
reteszelődik, és a kijelzőn a
visszajelzés jelenik meg.
43
•
kijelzőn a
visszajelző néhány
másodpercig tartó
villogása után
riasztási üzenet
látható, az azt jelzi,
hogy az ajtó nem
megfelelően
reteszelődött (további
részletekért olvassa
el a Hibaelhárítás
című fejezetet).
A leeresztő szivattyú egy rövid
időre bekapcsolhat, amikor a
készülék vizet tölt be.
A program kezdete után
körülbelül 15 perccel:
• A készülék
automatikusan állítja be a
program időtartamát a
ruhatöltetnek
megfelelően.
• A kijelző az új értéket
mutatja.
10.8 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
1. Annyiszor nyomja meg a
gombot,
amíg a kijelzőn a beállítandó
késleltetési idő meg nem jelenik.
A megfelelő visszajelző világítani kezd a
kijelzőn.
2. Nyomja meg a
gombot:
• A készülék megkezdi a
visszaszámlálást.
• Az ajtó reteszelődik, és a kijelzőn
a
visszajelző jelenik meg.
Ha a
visszajelző villog, az
ajtó reteszelődik. Ha a kijelzőn a
visszajelző néhány
másodpercig tartó villogása után
riasztási üzenet látható, az azt
jelzi, hogy az ajtó nem
megfelelően reteszelődött
(további részletekért olvassa el a
Hibaelhárítás című fejezetet).
44
www.electrolux.com
•
Amikor a visszaszámlálás
befejeződött, automatikusan
megkezdődik a program
végrehajtása.
Új program indítása előtt a
készülék leeresztheti a vizet.
Ebben az esetben
ellenőrizze, hogy továbbra is
van-e mosószer a
mosószer-adagoló
rekeszben, és ha nincs,
töltse fel ismét mosószerrel.
A késleltetett indítás a
gomb megnyomása előtt
módosítható vagy törölhető.
Késleltetett indítás törlése:
•
•
Nyomja meg a
gombot a készülék
működésének
szüneteltetéséhez.
Addig nyomja meg
10.11 Az ajtó kinyitása
VIGYÁZAT!
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, és a dob még forog,
nem nyithatja ki a készülék
ajtaját.
többször a
gombot, míg a ' jel
meg nem jelenik a
kijelzőn.
•
Nyomja meg a
gombot ismét a
program azonnali
elindításához.
10.9 A program megszakítása
és a kiegészítő funkciók
módosítása
Csak néhány kiegészítő funkciót
módosíthat a működése megkezdése
előtt.
1. Nyomja meg a
gombot.
A jelzőfény villog.
2. Módosítsa a kiegészítő funkciókat.
3. Nyomja meg ismét a
A program folytatódik.
gombot.
10.10 Folyamatban levő
program törlése
1. A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához nyomja meg a
gombot néhány másodpercre.
2. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg újra ugyanezt a gombot. Most új
mosási programot állíthat be.
A program vagy a késleltetett indítás
működése közben a készülék ajtaja
zárva van, és a kijelzőn a
látható.
visszajelző
A készülék ajtajának kinyitása, amikor
a program vagy a késleltetett indítás
működik:
1. A
gombbal kapcsolja szünet
üzemmódba a készüléket.
2. Várjon, amíg az ajtózár visszajelzője
kialszik.
3. Nyissa ki az ajtót.
4. Csukja be az ajtót, majd nyomja meg
gombot.
ismét a
A program vagy a késleltetett indítás
folytatja a működést.
10.12 Miután a program véget
ért
•
•
A készülék automatikusan leáll.
Egy hangjelzés hallható (ha
engedélyezve van).
•
A kijelzőn
•
•
•
Kialszik a
visszajelző.
A készülék ajtaja kinyitható.
Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
Zárja el a vízcsapot.
A készülék kikapcsolásához nyomja
•
•
jelenik meg.
gombot néhány
meg a
másodpercig.
MAGYAR
•
Hagyja egy ideig nyitva az ajtót, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
A mosási program véget ért, de még
mindig víz van a dobban:
• Rendszeresen forog a dob, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
•
•
Világít az ajtózár
visszajelző.
Zárva marad az ajtó.
Az ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie.
45
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
•
•
A
gomb megnyomása előtt 5
percen át nem használja a
készüléket.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a
gombot.
A mosási program befejezése után 5
perccel
A készülék ismételt bekapcsolásához
gombot.
nyomja meg a
A kijelzőn a legutoljára beállított
program befejezési ideje látható.
Forgassa el a programválasztó
gombot egy új program beállításához.
A víz leengedéséhez:
gombot. A
1. Nyomja meg az
készülék leereszti a vizet és
centrifugál.
2. Ha csak szivattyúzást szeretne
Ha olyan programot vagy
kiegészítő funkciót állít be,
melynek végén a víz a
dobban marad, a
Automatikus készenlét
funkció funkció nem
kapcsolja ki a készüléket
arra való emlékeztetőként,
hogy el kell végezni a
szivattyúzást.
végezni, állítsa be a
funkciót.
Szükség esetén csökkentse a
centrifugálási sebességet.
3. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a
gombot néhány
másodpercig.
A készülék leereszti a vizet,
és körülbelül 18 óra
elteltével automatikusan
centrifugál (kivéve gyapjú
program esetén).
10.13 Automatikus készenlét
funkció kiegészítő funkció
Az enrgiafogyasztás csökkentésére az
Automatikus készenlét funkció funkció
11. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
11.1 A ruha töltet
•
•
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
Egyes színes darabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
•
•
•
•
•
Célszerű az első mosásnál külön
mosni a darabokat.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse
össze az öveket.
Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a
darabokat.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és festett ábrákkal ellátott
darabokat.
Különleges mosószerrel távolítsa el
az erős szennyeződéseket.
A mosógépbe helyezés előtt a
ruhaneműből mossa ki és távolítsa el
az erős szennyeződéseket.
46
www.electrolux.com
•
•
•
Legyen körültekintő a függönyök
esetében. Vegye ki az akasztókat, és
tegye mosózsákba vagy
párnahuzatba a függönyöket.
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok stb.).
Centrifugálási szakaszban a nagyon
kicsi töltet kiegyensúlyozási
problémákat okozhat. Ilyen esetben
kézzel rendezze el a dobban a
ruhadarabokat, majd indítsa újra a
centrifugálási szakaszt.
•
•
•
•
A környezet védelme érdekében ne
használjon a szükségesnél több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószer termékek
csomagolásán található
útmutatásokat.
Az anyag fajtájának és színének, a
program hőmérsékletének és a
szennyezettség mértékének
megfelelő termékeket használja.
Ha a készüléke nem rendelkezik
terelőlapos mosószer-adagolóval,
akkor adagológolyóba öntse a
folyékony mosószereket (a golyót a
mosószer gyártója mellékeli).
11.2 Makacs szennyeződések
11.4 Környezetvédelmi
tanácsok
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
•
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
darab készülékbe tétele előtt kezelni.
•
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
•
11.3 Mosószerek és
adalékanyagok
•
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és adalékokat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor;
– finomtextil (max. 40 °C-os) és
gyapjú mosásához való mosópor,
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
a csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
Mindig maximális megengedett
ruhatöltettel indítson egy
mosóprogramot.
Szükség esetén használjon
folteltávolítót, amikor alacsony
hőmérsékletű programot állít be.
A megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze a háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
Lásd a „Vízkeménység” című
szakaszt.
11.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység nem szüksége vízlágyító
használata.
A körzetében lévő vízkeménység
megérdeklődéséhez a helyi vízellátó
vállalathoz forduljon.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
12. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
12.1 Külső tisztítás
Csak szappannal és meleg vízzel
tisztítsa a készüléket. Hagyjon minden
felületet megszáradni.
MAGYAR
47
mosószer marad a dobban.
Rendszeresen végezzen karbantartási
mosást. Ennek elvégzéséhez:
VIGYÁZAT!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
•
•
12.2 Vízkőtelenítés
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű
vízkőtelenítőt használni a
mosógépekben.
Szedje ki az összes ruhaneműt a
dobból.
Egy kevés mosószerrel, maximális
hőmérsékleten, pamut mosására
szolgáló, rövid programot használjon.
12.4 Az ajtó tömítése
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza vízkő- és
rozsdarészecskék képződését.
Csak mosógéphez való termékeket
használjon a rozsdarészecskék
eltávolítására. Ezt a ruhamosástól külön
végezze.
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
12.3 Karbantartási mosás
Az alacsony hőmérsékletű programok
használata esetén előfordulhat, hogy
12.5 A mosószer-adagoló tisztítása
1.
2.
1
2
48
www.electrolux.com
3.
4.
12.6 A leeresztő szűrő tisztítása
Ne kezdje el a szűrő tisztítását mindaddig, amíg a készülékben lévő víz
forró.
Rendszeresen ellenőrizze a leeresztőszivattyú szűrőjét, hogy az tiszta-e.
A 2. és 3. lépéseket addig ismételje, amíg nem folyik több víz ki a
készülékből.
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
MAGYAR
5.
6.
7.
8.
1
2
2
1
Tartson kéznél egy rongyot,
amivel felitathatja az esetleg
kifolyt vizet.
12.7 A befolyócső és a szelepben lévő szűrő tisztítása
1.
2.
1
2
3
49
50
www.electrolux.com
3.
4.
45°
20°
12.8 Vészleeresztés
Hibás működés miatt a készülék nem
tudja a vizet leereszteni.
Ha ez történik, akkor végezze el „A
lefolyószűrő tisztítása” című rész (1) - (8)
lépéseiben leírtakat. Szükség esetén
tisztítsa meg a szivattyút.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
megmaradt vizet a befolyócsőből és a
leeresztő szivattyúból.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy
magasabb-e 0 °C-nál a
hőmérséklet, mielőtt ismét
használja a készüléket.
A gyártó nem felelős az
alacsony hőmérsékletek
miatt keletkező károkért.
12.9 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C alatt lehet a
hőmérséklet, akkor engedje ki a
13. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
13.1 Bevezetés
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll.
Először próbálja meg kiküszöbölni a
problémát (lásd a táblázatot). Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
Egyes problémák esetén hangjelzések
hallhatóak, és riasztási kód jelenik
meg a kijelzőn:
•
•
•
- A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
vizet.
- A készülék nem ereszti le a
- A készülék ajtaja nyitva van,
vagy nem megfelelően van bezárva.
Kérjük, ellenőrizze az ajtót.
MAGYAR
Ha a készülékbe túl sok
ruhát helyezett, vegyen ki
néhány ruhadarabot a
dobból és/vagy tartsa
csukva az ajtót, és
nyomja meg egyszerre a
Start / Szünet gombot,
amíg a
visszajelző
villogása meg nem szűnik
(lásd az alábbi ábrát).
51
•
- A hálózati feszültség
ingadozik. Várja meg, hogy a
feszültségingadozás megszűnjön.
•
- Nincs kommunikáció a készülék
elektronikus alkatrészei között.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a
készüléket.
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja
ki a készüléket.
13.2 Lehetséges meghibásodások
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
•
•
A program nem indul el. •
•
•
•
•
A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
•
•
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a há‐
lózati aljzatba.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az Indítás/Szünet gom‐
bot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy
várja meg a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kap‐
csolva.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl ala‐
csony-e. Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi
vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben
található szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg
az „Ápolás és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsava‐
rodva vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a befolyócső csatlakozta‐
tása.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a vízbefolyó-tömlők csat‐
lakoztatása.
52
www.electrolux.com
Jelenség
A készülék nem tölt be
vizet, majd azonnal lee‐
reszti azt.
Lehetséges megoldás
•
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyó‐
cső. Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyez‐
kedik el. Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” cí‐
mű részt.
•
•
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva
vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kifolyócső csatlakozta‐
tása.
Állítsa be a szivattyúzás kiegészítő funkciót, ha szivat‐
tyúzás nélküli programot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás kiegészítő funkciót, ha olyan ki‐
egészítő funkciót állított be, melynek végén a víz a dob‐
ban marad.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.
Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” részt.
Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a
márkaszervizhez.
•
•
A készülék nem engedi
ki a vizet.
•
•
•
•
•
A centrifugálási sza‐
kasz nem működik,
vagy a mosási ciklus
szokatlanul sokáig tart.
•
•
•
Víz van a padlón.
•
•
•
•
•
Nem lehet kinyitni a ké‐
szülék ajtaját.
•
•
Állítsa be a centrifugálás kiegészítő funkciót.
Állítsa be a szivattyúzás kiegészítő funkciót, ha olyan ki‐
egészítő funkciót állított be, melynek végén a víz a dob‐
ban marad.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.
Szükség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat,
majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelen‐
séget kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szoro‐
san meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a víz befolyóés kifolyócsövén.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás kiegészítő
funkciót, ha víz van a dobban.
Végezze el a vészleeresztési eljárást. Olvassa el az
"Ápolás és tisztítás" című fejezet „Fagyveszély” című
szakaszát.
Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.
Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon
a márkaszervizhez. Ha ki kell nyitnia a fedelet, alaposan
olvassa el az „Ajtó nyitása vészhelyzetben” című sza‐
kaszt.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges megoldás
A készülékből szokat‐
lan zajok hallatszanak.
•
•
•
A ciklus rövidebb, mint
a kijelzett idő.
•
A ciklus hosszabb, mint •
a kijelzett idő.
•
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
•
•
•
Nem lehet beállítani
•
egy kiegészítő funkciót.
53
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése.
Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy
a szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe
helyezési utasítás” című részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet
túl kicsi.
A készülék a töltet súlya alapján kiszámítja az új mosási
időt. Lásd a „Fogyasztási értékek” c. fejezetet.
A kiegyensúlyozatlan ruhatöltet megnöveli az időtarta‐
mot. Ez a készülék normális viselkedése.
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon má‐
sikat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószere‐
ket a makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
Ügyeljen arra, hogy csak a szükséges érintőgombot/
gombokat nyomja meg.
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
14. AJTÓ NYITÁSA VÉSZHELYZETBEN
Áramszünet vagy a készülék
meghibásodása esetén a készülék ajtaja
zárva marad. Az áramkimaradás
megszűnése után a mosóprogram
folytatódik. Ha meghibásodás esetén az
ajtó zárva marad, kinyitása a
vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető
el.
Az ajtó kinyitása előtt:
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy a víz
hőmérséklete nem túl
magas-e és a mosás alatt
álló ruha nem forró-e.
Szükség esetén várja meg,
hogy lehűljenek.
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy a dob
nem forog-e. Szükség
esetén várja meg, hogy a
dob megálljon.
Ellenőrizze, hogy a víz
szintje a dobban nem túl
magas-e. Szükség esetén
végezze el a
vészleeresztést (lásd a
„Vészleeresztés” szakaszt
az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetben).
Az ajtó kinyitásához a következők szerint
járjon el:
1. Nyomja meg a On/Off gombot a
készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
54
www.electrolux.com
3. Nyissa ki a szűrőfedelet.
4. Tartsa lehúzva a vésznyitó elemet,
és közben nyissa ki a készülék
ajtaját.
5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a
készülék ajtaját.
6. Csukja vissza a szűrőfedelet.
15. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság / 600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639
mélység / teljes mély‐
mm
ség
Elektromos csatlakoz‐
tatás
Feszültség
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása el‐
leni védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve
ahol az alacsony feszültségű részeket nem védi
ez burkolat
IPX4
Hálózati víznyomás
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimum
Maximum
Hideg víz
Vízellátás 1)
Maximális töltet
Pamut
8 kg
Energiahatékonysági besorolás
A+++
Centrifugálási sebes‐
ség
1400 ford./perc
Maximum
1) Csatlakoztassa a vízbefolyó-tömlőt egy 3/4'' csavarmenetes csaphoz.
15.1 Kiegészítő műszaki adatok
Márkajelzés (logó)
ELECTROLUX
Forgalmazó neve
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest
Erzsébet királyné útja 87
A készülék azonosító jele
EWF 1486 GDW2
MAGYAR
55
Mértékegység
Energiaosztály
(az A és D közötti skálán, ahol az A+++
„A” a leghatékonyabb és „D” a leg‐
kevésbé hatékony)
Mosási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol „A”
a legnagyobb és „G” a legkisebb
teljesítményt jelenti)
A
Centrifugálási hatékonyság
(az A és G közötti skálán, ahol „A”
a leghatékonyabb, és „G” a legke‐
vésbé hatékony)
B
Maradék nedvesség
%
52
Maximális centrifugálási se‐
besség
ford./perc
1400
Mosási töltet
kg
8
Átlagos éves energiafogyasz‐
tás1)
kWh
187
Átlagos éves vízfogyasztás
liter
11099
Mosóprogram zajszintje nor‐
mál, 60 °C-os pamut program
esetében
(1 pW hangteljesítményre vonat‐
koztatott dB(A))
51
Centrifuga zajszintje normál,
60 °C-os pamut program ese‐
tében
(1 pW hangteljesítményre vonat‐
koztatott dB(A))
79
1)
1) Az EN60456 szabványnak megfelel.
16. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
*
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
132897041-A-242017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising