Electrolux | EW1259W | User manual | Electrolux EW1259W Kasutusjuhend

Electrolux EW1259W Kasutusjuhend
PESUMASIN / KUIVATI
EW 1259 W
Kasutusjuhend
Lugupeetud klient,
Lugege palun käesolev kasutusjuhend hoolikalt
läbi, pöörates erilist tähelepanu esimestel
lehekülgedel toodud ohutusjuhistele. Soovitame
käesoleva kasutusjuhendi hilisemaks
kasutamiseks alles hoida ja anda selle edasi
pesumasina võimalikule uuele kasutajale.
Transportimise käigus tekkinud vigastused
Pakendi lahtivõtmisel vaadatakse seade üle, et
avastada võimalikud transpordi käigus tekkinud
vigastused.
NB! Kui masin on kahjustatud, peab sellest
viivitamatult informeerima seadme edasimüüjat.
Juhised kasutusjuhendi lugemiseks
Kasutusjuhendi mõned peatükid on tähistatud teatud sümbolitega. Nende sümbolite tähendus on
järgmine:
Peatükis antakse olulisi juhiseid pesumasina kasutamiseks. Nende juhiste eiramine
võib põhjustada tehnilisi vigu.
Peatükis antakse pesumasina laitmatuks funktsioneerimiseks vajalikku informatsiooni.
Peatükis on toodud olulised keskkonnakaitset puudutavad andmed.
Kasutades käesoleva kasutusjuhise trükkimiseks taastöödeldud paberit kaitseme
loodust.
2
Sisukord
Ohutusjuhised3
4-5
Utiliseerimin
5
Keskkonnakaitsejuhised
5
Programmitabel
Pesuprogrammid
Eriprogrammid
Ajaliselt programmeeritud kuivatus
Hooldamine
Pesumasina korpus
Pesuvahendisahtel
Sahtlisüvend
Ebemefilter
Veevõtufilter
Pesumasina puhastamine
Lubja eemaldamine
Kaitse külmumise eest
Käsitsi veest tühjendamine
KASUTAJALE
Uus kuivatav pesumasin
Pesumasina kirjeldus
Juhtpaneel
Pesumasina lülitid
Juhised programmi kasutamiseks
6
7
7
7-10
11
Nõuanded pesupesemiseks
Pesu liigitamine
Temperatuurid
Masina maksimaalne täitmisaste
Pesuvahendid ja lisaained
12
12
12
12
13
Juhised pesu kuivatamiseks
Pesukogus
Rõivad, mida ei tohi masinas kuivatada
Riietel olev tähistus
Kuivatamise kestus
Täiendav kuivatamine
Masinasse jäävad ebemed
Pesutähised
14
14
14
14
14
14
14
15
Pesumasina täitmine ja käivitamine
Pesumasina täitmine
Pesuvahendi lisamine sahtlisse
Vajaduse korral loputusvahendi
lisamine
Pesumasina ühendamine vooluvõrku
Soovitud pesuprogrammi valik
funktsiooni
Tsentrifuugimiskiiruse või
valik
Lisafunktsioonide valik
“Ajastamise”-funktsiooni valik
Pesuprogrammi käivitamine
Pesuprogrammi lõppemine
16
16
16
Kui pesumasin ei tööta
Hooldus ja varuosad
Tarbijanõustamine
Maaletooja
Garantii
19-21
19
20
21
22
22
22
22
22
22
23
23
23
23
24-25
26
26
26
26
MONTÖÖRILE
16
16
16
16
17
17
17
17
3
Tehnilised andmed
26
Paigaldamine
Pakendi avamine
Tarvikud
Transporditoed
Asukoht
Horisontaalne paigutus
Ühendamine veevärgiga
Ühendamine kanalisatsiooniga
– üle valamu serva
– otse tühjendustorusse
– valamu tühjendustoru harusse
ühendamine vooluvõrku
27
27
27
27
27
27
28
28
28
28
28
28
Ohutusjuhised
Alljärgnevad hoiatused on olulised üldise ohutuse tagamiseks. Lugege need enne pesumasina
paigaldamist hoolikalt läbi.
Üldine ohutus
Kasutamine
• Pesumasin on mõeldud kodumajapidamises
• Kui pesumasina töös ilmneb häire, ärge
•
•
•
•
püüdke pesumasinat ise remontida.
Oskamatu inimese poolt teostatud remont
võib viga süvendada.
Kui remont osutub vajalikuks, võtke ühendust
volitatud hooldusfirmaga ja küsige originaalvaruosi.
Pesumasin on mõeldud kasutamiseks
täiskasvanutele. Ärge lubage lastel
programmeerimislülititega või masinaga
mängida.
Vee kuumutamise ajal on pesumasina luuk
kuum. Ärge seda puudutage.
Kontrollige alati enne pesumasina täitmist ja
käivitamist, et trummel oleks tühi.
•
•
•
•
Paigaldus
• Kõik pakendi osad tuleb enne masina
•
kasutuselevõttu eemaldada. Masin või selle
kõrval paiknevad mööbliesemed võivad viga
saada, kui masina transporditugesid ei ole
eemaldatud või kui need on osaliselt
eemaldatud.
• Kõik paigaldustööd võib sooritada ainult
vastava ettevalmistuse saanud isik.
Ebaprofessionaalse isiku poolt teostatud
remont võib masina tööd nõrgendada ja
põhjustada inimeste vigastamist.
• Veenduge, et masina ühendusjuhe ei jääks
masina alla ja et masina veevõtu- ja
äravooluvoolikud ei ole keerdus või kokku
surutud.
• Kui masin paigutatakse alusele, veenduge, et
õhk pääseb masina tugijalgade ja põranda
vahel vabalt ringlema.
•
•
•
•
•
•
4
rõivaste pesemiseks vastavalt käesolevale
kasutusjuhendile. Masinat ei ole lubatud
kasutada muul eesmärgil.
Peske ainult masinpesu taluvaid esemeid.
Järgige pesul toodud pesemisjuhiseid.
Ärge pesumasinat üle koormake. Järgige
kasutusjuhendis toodud eeskirju.
Enne esemete masinasse paigutamist
kontrollige, kas taskud on tühjad, lahtised
pisiesemed, nt. mündid, haaknõelad, naelad
ja kruvid võivad masinale tõsiseid vigastusi
põhjustada.
Ärge peske masinas bensiiniga,
metanoolalkoholiga, triklooretüleeniga vms.
määrdunud rõivaid. Kui selliseid vahendeid on
enne pesemist kasutatud plekkide
eemaldamiseks, oodake, kuni vahend on
enne esemete masinasse paigutamist
täielikult lendunud.
Paigutage väikesed esemed, nt. sokid, vööd
jne. pesukotti või padjapüüri, et vältida nende
sattumist trumli ja pesuvanni vahele.
Kui doseerite pesuvahendi masinasse plastist
doseerimispallis, eemaldage pall enne
kuivatusprogrammi käivitamist.
Plahvatusoht! Ärge kunagi kuivatage
masinas kergestisüttivaid aineid (bensiini,
alkoholi, plekieemaldusvahendit jne.)
sisaldavaid esemeid, kuna ained võivad
aurustudes plahvatada. Kuivatada on lubatud
ainult veega pestud rõivaid.
Järgige pesuvahendi doseerimisjuhiseid. Liiga
suur pesuvahendikogus võib rõivaid
kahjustada.
Jätke pesumasina luuk veidi praokile, kui te
masinat ei kasuta. Nii säästate luugi tihendit
ja takistate masinas ebameeldiva lõhna
moodustumist.
Enne luugi avamist veenduge, et pesumasina
pole enam vett. Kui masinas on siiski vett,
eemaldage vesi käsitsi (vt. juhis).
Peale pesumasina kasutamist eemaldage
masina pistik seinakontaktist ja sulgege
veekraan.
Laste ohutuse tagamine
• Hoidke kõiki pesuvahendeid ohutus kohas
• Lapsed ei ole tavaliselt elektriseadmete
väljaspool laste käeulatust.
• Kui pesumasin tuleb utiliseerida, eemaldage
pistik seinakontaktist ja lõigake ühendusjuhe
pesumasina poolsest otsast läbi. Lõhkuge
luugi lukk, siis ei saa lapsed mänguhoos
masinasse luku taha jääda.
ohtlikkusest teadlikud. Kui pesumasin töötab,
ei tohi lapsi järelvalvete jätta ega lasta neil
pesumasinaga mängida.
• Pakkematerjalid (nt. plastkile, polüstüreen)
võivad lastele ohtlikud olla – lämbumisoht!
Ärge jätke neid materjale laste käeulatusse.
Utiliseerimine
Pakkematerjalid
Pesumasin
Sümboliga tähistatud materjalid on
taastöödeldavad.
>PE< polüeteen
>PS< polüstüreen
>PP< polüpropüleen
See tähendab, et materjale saab taastöödelda
viies neid selleks ettenähtud kogumiskastidesse.
Viige vana pesumasin ametlikule prügimäele.
Vajaduse korral võtke ühendust kohaliku
jäätmekäitlusspetsialistiga. Aidake ka omalt poolt
keskkond puhas hoida!
Keskkonnakaitsejuhised
• Plekid ja vähese mustuse võib eemaldada
Vee, energia ja keskkonna säästmiseks
soovitame järgida järgmisi juhiseid:
• Veidi määrdunud pesu võib vee ja aja
säästmiseks pesta ilma eelpesuta (nii
säästate ka keskkonda!).
• Peske ainult täis masinatäisi (nii pesemisekui ka kuivatusfaasis).
• Kasutage väikese pesukoguse pesemisel
ainult pool või 2/3 soovitatud
pesuvahendikogusest.
õige eeltöötlemise käigus; seejärel peske
pesu madalamal temperatuuril.
• Doseerige pesuvahendit vastavalt vee
karedusele, määrdumisastmele ja pesu
kogusele.
• Masin kulutab vähem energiat, kui pesu enne
kuivatamist korralikult tsentrifuugitakse.
5
Uus kuivatav pesumasin
Teie uus DIRECT SPRAY –süsteemiga varustatud pesumasin vastab kõigile nüüdisaegse
pesupesemise nõuetele:
Elektri- ja veekasutus kohaneb pesu kogusele ja liigile.
• Kombineeritud programmi valikulüliti,
• Villa eriprogramm – töötleb õrnalt villaseid
milles on kombineeritud pesuprogrammi- ja
temperatuuri valikulüliti, võimaldab lihtsamat
kasutamist.
• Programmi jälgimisekraan näitab
programmi faasi.
• Programmil 95ºC on automaatne pesuvee
jahutamine 60ºC-ni enne vee eemaldamist.
See vähendab pesu reageerimist
temperatuurile ja kortsumist.
esemeid.
• Tasakaalustatuse kontroll – kontrollsüsteem
märkab pesu ebaühtlast jaotumist. See
süsteem tagab, et masin ei hakka
tsentrifuugimisel rappuma.
• Tänu kuivatusprogrammile saab pesu
kiiresti kuivaks ja pehmeks.
Pesumasina kirjeldus
1 Pesuvahendisahtel
2 Programmitabel
3 Juhtpaneel
4 Täitmisluugi signaallamp
5 Ebemefilter
6 Reguleeritavad tugijalad
Luugi signaallamp
Pesumasina täitmisluuk on lukustatud kogu
pesuprogrammi kestuse jooksul. Kui täitmisluuk
on lukustatud, põleb signaallamp. Täitmisluuki
ei saa enne avada, kui signaallamp on
kustunud.
Pesuvahendilahtrid
Eelpesu pesuvahend
Pesuvahend
Loputusvahend
6
Kasutamine
Juhtpaneel
Programm on valitud õigesti, kui soovitud
pesuprogrammi temperatuur või täht või
programmi sümbol
on juhtpaneeli
tähisjoonega kohakuti.
1 Programmitabel
pesuvahendisahtli siseküljel on rootsikeelne
programmitabel. Soomekeelne programmikaart
on lisatud kasutusjuhendile.
Peale programmi lõppemist tuleb programmi
valikulüliti keerata tagasi asendisse “0”.
2 Kasutuse signaallamp
kasutuse signaallamp põleb, kui masin on
ühendatud vooluvõrku.
Programmitabelis kasutatud sümbolid:
• E tähendab energiasäästuprogrammi
tähendab “külma”, vett ei soojendata
•
tähendab “kuivatust”.
•
3 Voolunupp
Selle nupu abil ühendatakse masin vooluvõrku ja
uuesti välja.
Lisaprogrammide nupud
4 Programmi valikunupp
Eri programmidega võib kombineerida erinevaid
lisatoiminguid. Toimingud tuleb valida peale
programmi valimist ja enne, kui vajutate
ALGUS/PAUS-nuppu. Nendele nuppudele
vajutamisel süttib vastav signaallamp. Kui nuppu
uuesti vajutatakse, signaallamp kustub. Kui valite
väära toimingu, vilgub vastav signaallamp
umbes 2 sekundi jooksul ja ekraanile ilmub Err.
pesumasinas on viis erinevat programmi:
valge ja kirju pesu (helesinine tsoon)
mittekortsuvate esemete pesu (kollane tsoon)
peenpesu (must tsoon)
vill
(must tsoon)
lisaprogrammid A...G
Programmi ja temperatuuri või eriprogrammi
A...G valimiseks keerake lülitit paremale või
vasakule
5 Eelpesunupp
väga määrdunud tekstiile võib pesta
programmiga, mille juurde kuulub ka eelpesu.
Tegelikule pesukorrale eelneb eelpesu, mille vee
temperatuur on maks. 30ºC.
Eelpesuprogrammi ei saa valida villapesu puhul.
Valge ja kirju pesu ning mittekortsuvate esemete
pesemisel lõpeb eelpesu lühikese
tsentrifuugimisega (650 p/min).
Peenpesuprogrammi puhul lõpeb
eelpesuprogramm pesumasina tühjendamisega.
7
Kasutatakse ainult veidi määrdunud pesu
pesemisel.
Funktsiooni KIIRPESU ei saa
energiasäästuprogrammiga E samaaegselt
kasutada.
6 Tsentrifuugimiskiiruse nupp
Selle nupu abil võite vähendada pesumasinal
kehtestatud tsentrifuugimiskiiruse valitud
pesuprogrammiga sobivaks või valida funktsiooni
(loputamise katkestamine). Süttib valitud
funktsiooni signaallamp.
8 Lisaloputusnupp
Masin lisab veel ühe loputuskorra. Loputuskordi
on kolme asemel neli.
Seda funktsiooni saab kasutada kõikide teiste
pesuprogrammide v.a. villapesuprogrammi
puhul.
Funktsioone peaks kasutama piirkondades, kus
vesi on väga pehme. Funktsiooni võib kasutada
ka siis, kui peres on tundliku nahaga liikmeid.
Tsentrifuugimine
Igal programmil on sobiv tsentrifuugimiskiirus:
• valge ja kirju pesu:
500/700/900, maks. 1200 p/min.
• mittekortsuvate esemete pesu /vill:
50/700 maks. 900 p/min
• peenpesu:
500 maks. 700 p/ min.
9 Elektroonilise kuivatuse nupp
Selle nupu abil võite valida valge ja kirju pesu
ning mittekortsuvate esemete soovitud
kuivatusastme.
Väga kuiv (valge ja kirju pesu)
Kapikuiv (valge ja kirju pesu ning
mittekortsuvad esemed)
triikimiskuiv (valge ja kirju pesu)
Loputuse katkestamine
Kui olete valinud selle funktsiooni, jääb pesu
viimasesse loputusvette. ALGUS/PAUS
signaallamp vilgub programmi lõpus ja näitab, et
vesi tuleb veel masinast välja lasta, enne kui
täitmisluugi võib avada.
Ekraanile on ilmunud null.
Tühjendamist võib teostada kolmel viisil:
• Valige programm D “Tühjendamine”.
Masin tühjendatakse veest, kuid pesu ei
tsentrifuugita.
Enne programmi D (tühjendamine) valimist tuleb
programmi valikulüliti keerata asendisse “0”.
• Vajutage nuppu ALGUS/PAUS
Masin tühjendatakse veest, seejärel toimub
pesu tsentrifuugimine vastavalt programmile.
• Valige tsentrifuugimiskiirus
Valige vastava nupu abil õige
tsentrifuugimiskiirus ja vajutage
ALGUS/PAUS-nuppu. Seda funktsiooni ei saa
kasutada programmi PESU JA
KUIVATAMINE puhul.
10 Triikimiskuiva pesu nupp
Kui soovite elektroonilise programmi asemel
kasutada ajaliselt programmeeritud kuivatamist,
vajutage seda nuppu seni, kuni ekraanile ilmub
kuivatava pesu puhul sobiv aeg (valge ja kirju
pesu või mittekortsuv pesu).
VALGE- JA KIRJU PESU puhul võite valida
kuivatusaja 10 – 130 minutit.
MITTEKORTSUVATE ESEMETE PESU puhul
võite valida kuivatusaja 10 – 100 minutit.
11 Taimerinupp
“Taimeri”-nupu abil võite programmeerida
pesuprogrammi alguse kuni 24 tundi hiljemaks.
See funktsioon võimaldab pesta pesu näiteks
öösel, kui saab kasutada tariifiga elektrit.
Taimeri reguleerimine
• Ühendage masin Vool-nupu abil vooluvõrku.
7 Kiirpesunupp
• Valige programm.
Selle nupu abil saate pesuaega lühendada
järgmiselt:
- valge pesu, 95ºC puhul 53 minutit
- kirju pesu , 60ºC puhul 23 minutit
- kirju pesu, 40ºC ja 30ºC puhul 72 minutit
- mittekortsuva pesu puhul 24 minutit
- peenpesu puhul 8 minutit.
Villapesuprogrammi puhul seda toimingut
kasutada ei saa.
• Sisestage käivitusaeg vajutades Taimer-
nuppu nii mitu korda, kuni ekraanile ilmub
soovitud aeg.
• Vajutage ALGUS/PAUS-nuppu.
Kehtestatud aega loetakse tunnikaupa. Viivituse
ajal võib luugi avada ja masinasse pesu juurde
panna.
Programm käivitud, kui aeg on täis.
8
Taimeri kehtestuse muutmine
Programmi lõppemine või luugi luku avanemine
ilmub ekraanile vilkuva nullina.
• Vajutage ALGUS/PAUS-nuppu.
• Vajutage taimerinuppu nii mitu korda, kuni
ekraanile ilmub soovitud kellaaeg.
Kui soovite kehtestuse tühistada, vajutage
nuppu üks kord. Ekraanile ilmub “0h” (0 tundi).
• Vajutage uuesti ALGUS/PAUS-nuppu.
Käivitub programmeeritud aeg või programm.
Kui olete valinud loputamise katkestuse
null ei vilgu.
,
Kuivatusaeg
Valitud kuivatusaeg ilmub ekraanile minutites või
tundides ja minutites.
12 Näidupaneel
näidupaneelil on toodud järgmised andmed:
tühistamine – kestus – kuivatusaeg – taimer viga seadme töös – veakood.
Tühistamine
Kui programm tühistatakse – programmi
valikulüliti keeratakse asendisse “0” – ekraanile
ilmub kolm vilkuvat joont.
Kui programm on käivitatud, järel olev aeg
kahaneb iga minuti järel.
Taimer
Taimeri abil kehtestatud käivitamine, mis on
kehtestatud nupuga
(maks 24 tundi) ilmub
ekraanile 4 sekundiks, seejärel on ekraanil
endiselt kestus.
Nüüd võib valida uue programmi.
Kestus
Kui programm on valitud, ilmub ekraanile kestus
tundides ja minutites (nt. 2.05).
Kehtestatud aja kuvamine lüheneb tunni kaupa.
Viga töös
Kui pesuprogrammi valimisel on valitud
funktsioon, mis ei sobi programmiga, ilmub
ekraanile “Err”.
Ekraani näit vastab iga programmi
maksimaalsele pesukogusele.
Kui programm on käivitatud, muutub valitud aeg
minutiliste vahedega.
Programmi kestust mõjutavad siiski mitmed
faktorid, nt. pesukogus, masinasse tuleva vee
temperatuur ja vahu teke. Masin registreerib
need faktorid ja korrigeerib ülejäänud aega
vastavalt sellele.
9
14 Programmikulu näit
Veakood
Programmi valimisel näitavad programmi kulu
signaallambid valitud programmi eri faase.
Peale programmi käivitumist ilmub
programmikulu näidule käimasolev programmi
faas. Programmi lõpp kuvatakse samuti ekraanil.
Masina töös esinevate häirete kohta edastatakse
info ekraanile ilmuva veakoodiga, nt. E20 (vt. lk.
). Kui võtate ühendust hooldusfirmaga, teatage
ka võimalik veakood.
Eelpesu
Pesu
Loputused
Loputuse katkestamine
Tühjendamine
Tsentrifuugimine
Kuivatamine
Valmis
13 ALGUS/PAUS-nupp
Funktsioonide kohta kehtivad juhised
Signaallambid
Signaallambid süttivad vastavalt valitud
funktsioonile kas üksikult või rühmiti.
Masina elektroonika märkab, kui nupu abil
valitakse toiming, mis ei ole lubatud või arukas.
Vastav signaallambirida süttib u. 2 sekundiks ja
ekraanile ilmub “Err”.
Programmi lõpp
Kui täitmisluugi signaallamp kustub, võib luugi
avada. Juhtpaneeli ekraanil vilgub null. Süttib
signaallamp VALMIS
.
Lülitage masin vooluvõrgust välja ja võtke pesu
masinast. Keerake programmi valikulüliti
asendisse “0”.
sellel nupul on kolm funktsiooni:
Alustamine – paus – tühjendamine
Alustamine
Programmi korrigeerimine
Programmi saab seni korrigeerida, kuni nuppu
ALGUS/PAUS ei ole vajutatud. Kui programm on
käivitatud, võib programmi muuta vaid siis, kui
eelmine programm on tühistatud.
Valige uus programm ja vajutage nuppu
ALGUS/PAUS.
Nupu abil käivitatakse valitud programm, mil
ALGUS/PAUS-nupu signaallamp enam ei vilgu,
vaid põleb ühtlaselt.
Taimeri abil kehtestatud programm käivitub.
Ekraanile ilmub kestusaeg või taimeri abil
kehtestatud viivitus tundides.
Paus
Programmi katkestamine
Vajutage ALGUS/PAUS-nuppu, vastav
signaallamp hakkab vilkuma.
Selle nupu abil saab programmi millal tahes
katkestada.. programmi jätkamiseks vajutage
nuppu uuesti. Pausi ajal hakkab ALGUS/PAUSnupu signaallamp vilkuma.
Programmi tühistamine.
Kui soovite valitud programmi tühistada, keerake
programmilüliti asendisse “0”. Juhtpaneeli
ekraanile ilmub kolm vilkuvat joont. Nüüd võite
valida teise programmi.
Täitmisluugi avamine peale programmi
käivitamist
Enne täitmisluugi avamist tuleb pesuprogramm
katkestada vajutades ALGUS/PAUS-nuppu.
Tühjendamine
Kui vajutate seda nuppu, siis
• Programmi “leotamine” (A) puhul
tühjendatakse masin veest
• Programmide puhul, mis lõpevad loputusega,
tühjendatakse masin veest ja teostatakse
viimane tsentrifuugimine.
10
Võite avada täitmisluugi kohe, kui käepideme
kõrval olev signaallamp on kustunud.
Kui luuk ei avane, siis masin kas soojendab vett
või kuivatab pesu, veenivoo on üle luugi alumise
serva või trummel pöörleb.
Kuivatamise ajal saab luugi avada ainult
esimese 10 minuti jooksul ja peale kuivatamise
lõppemist (peale jahutusfaasi).
Kui peate mingi eespool kirjeldatud faasi ajal
luugi lahti saama, peate masina vooluvõrgust
voolunupu abil välja lülitama. Luugi saab avada
u. 3 minuti möödudes (arvestage veenivood ja
temperatuuri). Kui soovite programmi uuesti
käivitada, sulgege luuk ja vajutage voolunuppu.
• Kui valitud leotusaeg on lõppenud ja masin on
veest tühjenenud, võib valida pesuprogrammi.
Keerake esmalt programmi valikulüliti
asendisse “O”, valige pesuprogramm ja
vajutage ALGUS/PAUS-nuppu.
B = Loputus
Selle iseseisva programmi abil võite loputada ja
tsentrifuugida käsitsipestavaid tekstiile.
Masin teeb kolm loputust ja viimase
tsentrifuugimise kiirusel 1200 p/min.
tsentrifuugimiskiirust saab muuta
tsentrifuugimiskiiruse nupu abil.
C = Loputus
Käsitsipestavaid tekstiile saab järeltöödelda.
Masin loputab ja tsentrifuugib maksimumkiirusel.
Kiirust võib vähendada tsentrifuugimiskiiruse
nupu abil.
Programmide kohta kehtivad juhised
Vill
Selle programmi abil saate lisaks masinas
pestavale villale pesta ka käsitsipestavat villa ja
teisi käsitsipestavaid tekstiile.
D = Tühjendamine
Seda iseseisvat tühjendusprogrammi võib
kasutada programmides, mille viimane
loputusvesi jääb masinasse. Keerake esmalt
programmi valikulüliti asendisse “O” ja valige
seejärel programm “D” (tühjendamine). Vajutage
ALGUS/PAUS-nuppu.
A = Leotus 30ºC
Leotusprogramm on iseseisev programm, mille
saab käivitada ALGUS/PAUS-nupu abil, kui
programm on valitud.
Leotamist kasutatakse eriti määrdunud pesu
pesemiseks.
Pesutemperatuur on 30º C, ja programmi
lõppedes jääb vesi masinasse.
Veest tühjendamiseks on kaks võimalust:
• Ainult tühjendamine
Vajutage ALGUS/PAUS-nuppu. Masin
tühjeneb veest.
• Tühjendamine ja tsentrifuugimine
Keerake programmi valikulüliti asendisse “O”,
valige programm “F” ning vajaduse korral
tsentrifuugimiskiirus ja vajutage
ALGUS/PAUS-nuppu.
NB!
• Kui pesu ei eemaldata masinast 18 tunni
jooksul, tühjendatakse pesumasin
automaatselt.
F = Tsentrifuugimine
See iseseisev tsentrifuugimisprogramm
tsentrifuugib pesu maksimumkiirusel.
Tsentrifuugimiskiiruse nupu abil saab valida ka
teisi tsentrifuugimiskiirusi, kuid sellisel juhul tuleb
siiski arvestada pesu liiki.
G = Lühike programm 30ºC
Eraldi programm, mida saab kombineerida
järgmiste funktsioonidega: tsentrifuugimiskiiruse
vähendamine, loputuse katkestamine ja taimeri
funktsioon.
Programmi võib kasutada veidi määrdunud pesu
pesemiseks ja pesu värskendamiseks.
Täitmiskogus maks. 2 kg.
Pesemistemperatuur on 30ºC.
Programmi kestus on 30 minutit.
Tsentrifuugimiskiirus on 700 p/min.
O = Tühistamine
Kui soovite valitud programmi tühistada, keerake
programmi valikulüliti asendisse “O”. Nüüd võite
valida teise programmi.
11
Masina maksimaalne täitmisaste
Nõuandeid pesu pesemiseks
Tegelikult pe2aks pesu iga kord enne pesemist
üle kaaluma. Trumlisse mahub maks. 5 kg
puuvillast ja linast pesu. Kunstkiu ja habraste
tekstiilide puhul on maksimaalne täitmiskogus
2,5 kg ja villa puhul 2 kg.
Pesu kaalumine on aeganõudev, seetõttu
anname järgmised täitmisjuhised:
Puuvill ja linane (valge-kirju pesu): trummel
täis, kuid mitte liiga tihedalt
Värvikindlad kunstkiud: maks. 2/3 trumli
mahust.
Haprad tekstiilid ja vill: ½ trumli mahust.
Pesu liigitamine
• Musta pesu ei tohiks liiga kaua säilitada. See
•
•
•
•
•
•
•
kehtib eriti niiskete riiete puhul, need võivad
hallitama minna. Hallituseplekid ei tule pesus
välja.
Tutvuge hoolikalt käesolevas kasutusjuhendis
toodud rõivaste pesemissümbolite
selgitustega.
Pöörake erilist tähelepanu järgmistele
seikadele:
Nõu all olev joon tähendab seda, et rõivast ei
või pesta tugevatele kangaliikidele nagu
puuvilla ja linase tarvis mõeldud
programmidega.
Peske valgeid ja värvilisi rõivaid eraldi.
Peske mittekortsuvad rõivaesemed kunstkiule
mõeldud programmiga (nt. polüester/puuvill).
Tundlikud materjalid nt. akrüül ja enamik
kardinakangaid pestakse peenpesuprogrammiga.
Villaprogramm on mõeldud peamiselt “uue
masinpestava villa” (Pure new wool= ja käsitsi
pestavate esemete pesemiseks.
Villased rõivaesemed tsentrifuugitakse kohe
peale pesemist.
Enne pesu masinasse panemist:
- parandage riietel olevad rebenenud kohad
- nööpige nööbid kinni, sulgege trukid ja
tõmblukud
- tühjendage taskud. Nõelad, naelad ja muud
teravad esemed võivad pesumasinat ja
pestavaid esemeid kahjustada.
- Eemaldage kardinakonksud
- Peske värvilisi ja värviandvaid esemeid
esimest korda eraldi, sest need annavad
tõenäoliselt esimese pesukorra ajal värvi.
Eemaldage värviplekid nt. tärpentini abil.
Oodake, et tärpentin täielikult lenduks ja kuivaks,
enne kui pesete. Pesumasina tootja ei vastuta
kahjustuste eest, mis on tekkinud lenduvate,
tuleohtlike või mürgiste ainete kasutamise
tulemusena.
Temperatuurid
• Valge ja puuvillase pesu pesemiseks
soovitame valida temperatuuri 95ºC asemel
60ºC. Kui pesu ei ole väga määrdunud, saab
see sama hästi puhtaks kui kõrgemal
temperatuuril ja energiasääst on kuni 30 %.
Kui pesu ei ole kuigi määrdunud, piisab ka
temperatuurist 40ºC.
• Värviandvaid esemeid pestakse temperatuuril
maksimaalselt 40ºC. Kui värviandvad ja
värvipidavad esemed on samas pesus,
valitakse temperatuur vastavalt
värviandvatele materjalidele, st. maks. 40ºC.
• Tugevad valged esemed ja värvilised
kunstkiud taluvad tavaliselt temperatuuri
60ºC, kuid tavaliselt on piisav ka 40ºC, kui
pesu ei ole kuigi määrdunud.
• Masin võib pesta ka “külmalt”. Sellisel juhul
peab siiski meeles pidama, et pesemiseks ei
tohi kasutada tavalist pesuvahendit, kuna see
ei lahustu külmas vees – eriti talvel. Külma
veega pesemisel tuleks kasutada vedelaid
pesuvahendeid.
12
Pesuvahendid ja lisaained
Vedelad pesuvahendid
Hea pesemistulemus oleneb nt. sellest, millist
pesuvahendit ja millises koguses on kasutatud.
Nii kirju-, peen- kui ka villapesu tarvis on olemas
spetsiaalsed pesuvahendid.
Kasutage ainult esmaklassilisi, masinpesuks
ettenähtud pesuvahendeid.
Järgige tootja poolt antud doseerimisjuhiseid.
Doos oleneb pesu kogusest, määrdumusastmest
ja vee karedusest. Kohalikust
veepuhastusjaamast saate andmeid vee
kareduse kohta.
Liiga väike kogus võib ilmneda pesule tekkinud
hallide laikudena või trumlile tekkinud pruunide
laikudena, masinasse on jäänud ebameeldiv
lõhn. Liiga suur doos saastab loodust. Ka
bioloogiliselt hajuvates pesuvahendites on
aineid, mis suurtes kogustes kahjustavad
ökoloogilist tasakaalu.
Kontrollige alati rõivaste pesemissümbolitest,
kas kasutate pesemisel õiget temperatuuri.
Rõivad võivad värvi anda, kui neid pestakse liiga
kuuma veega.
Pulberpesuvahendi asemel võib madala või
keskmise temperatuuriga programmides
kasutada sobivat vedelat pesuvahendit. Sellisel
juhul eelpesu vaja ei ole. Kallake vedelat
pesuvahendit pesu- ja loputusvahendilahtrisse
enne programmi käivitamist.
Vedelad lisaained
Pesu pehmendamiseks võib soovi korral lisada
loputusvahendit pesu- ja loputusvahendilahtrisse
enne programmi käivitamist. Kui rõivaid
peale pesemist kuivatatakse pesutrumlis,
eemaldab loputusvahend staatilise elektri.
Järgige tootja poolt antud juhiseid.
Pulberpesuvahend
Pesuvahend tuleb lisada õigesse lahtrisse enne
pesuprogrammi käivitamist.
Kontsentreeritud pesuvahend
Pesuvahendikontsentraati kallatakse põhipesuks
ettenähtud pesuvahendilahtrisse.
Kontsentreeritud pesuvahendi kasutamisel ei
pea eelpesu valima.
13
Kuivatamise kestus
Juhised pesu kuivatamiseks
Kuivatamise kestus võib varieeruda
• Vastavalt lõpptsentrifuugimise kiirusele
• Vastavalt vajalikule kuivusastmele
• Vastavalt pesu liigile
• Vastavalt pesukogusele.
Programmitabelisse on märgitud tavapärased
kuivatusajad. Kui olete masinat kasutama
harjunud, leiate kindlasti ka teie vajadusele ja
erinevate kangaliikide kuivatamiseks sobiva
temperatuuri. Need ajad oleks kasulik üles
märkida.
Pesumasin töötab kuivatustrumlina tihendamise
põhimõttel. Seetõttu peab ka kuivatamise ajal
olema veekraan lahti ja tühjendustoru suunatuna
valamusse või kanalisatsioonitorusse.
Pesu kogus
Pesu liik
Valge-kirju pesu
Mittekortsuvad
Maksimaalne
täitmiskogus (kuivkaal)
2,5 kg
2 kg
Täiendav kuivatamine
Hoiatus:
Kui pesu kogus ületab ülaltoodud maks.koguse,
kuivatusvõimsus nõrgeneb.
Kui pesu on programmi lõppedes liiga märg,
kehtestage masinal veel üks kuivatusfaas.
Hoiatus! Vältige tekstiile ülemäära
kuivatamast, nii väldite kortsumist ja
kokkutõmbumist.
Rõivad, mida masinas kuivatada ei saa
• Masinas ei tohi kuivatada hapraid tekstiile, nt.
kunstkiust valmistatud kardinaid, villaseid ja
siidesemeid, metalldetailidega rõivaid,
nailonsukki, või väga ruumilisi rõivaid, nt,
mantleid, voodikatteid, tekke ja magamiskotte.
• Vahtkummiga vms. materjaliga polsterdatud
rõivaid ei tohi masinas kuivatada, kuna need
võivad tekitada tulekahjuohu.
• Ka rõivaid, millel on juukselaki, atsetooni vms.
materjalide jälgi, ei tohi masinas kuivatada,
kuna neist tekib kahjulikke aure.
Masinasse jäävad ebemed
Kui olete masinas kuivatanud ebemeidtekitavaid
tekstiile, nt. uusi käterätikuid, peaksite masinat
kergelt loputama, et ebemed ei jääks masina
külge kinni ja hiljem kuivatatavate rõivast külge.
Ebemefiltrit tuleb kontrollida ja puhastada
peale iga kuivatuskorda.
Rõivastel olevaid kuivatustähised
Kontrollige alati rõivaeseme pesemisjuhiselt, kas
seda võib masinas kuivatada.
Kuivatamise kohta kehtivad järgmised tähised:
Masinas kuivatamine on lubatud
Normaalne kuivatamine
(normaaltemperatuur)
Kerge kuivatamine (madalam temperatuur)
Masinas kuivatamine keelatud.
14
Pesutähised
Enamik rõivaesemeid on tänapäeval varustatud pesemis- ja hooldussümbolitega. Need aitavad
saavutada hea pesemistulemuse.
Normaalprogramm
VESIPESU
Vesipesu 95º
Vesipesu 60º
Vesipesu 40º
Vesipesu 30º
Käsitsi pesu
Vesipesu
keelatud
Säästlik
programm
VALGENDAMINE
KLOORIGA
Klooriga valgendamine lubatud
Klooriga valgendamine keelatud
TRIIKIMINE
Triikimine niiskelt
maks. 200ºC
Triikimine niiskelt
või läbi niiske lapi
maks. 150ºC
Triikimine kuivalt
maks. 100ºC
Triikimine
keelatud
KUIVPESU
Normaalne
kuivpesu
Spetsiaalne
kuivpesu
Spetsiaalne
kuivpesu
Kuivpesu
keelatud
KUIVAKuivatus tasasel
TAMINE
alusel
(vabatahtlik)
Kuivatus
ülesriputatult
Kuivatus
riidepuul
15
Tavaline
trummelkuivatus
Pehme
trummelkuivatus
Trummelkuivatus
lubatud
Trummelkuivatus keelatud
4.
Masina täitmine ja käivitamine
Vajutades Voolulülitit, ühendage masin
vooluvõrku.
Kasutuse signaallamp süttib.
Ainult pesemine
Enne esmakordselt pesemist oleks hea käivitada
masin temperatuuri 60ºC ilma eelpesuta, siis
puhastuvad masina trummel ja sisedetailid.
Doseerige ½ mõõdutäit pesuvahendit
pesuvahendilahtrisse ja teostage pesuprogramm
ilma pesuta.
1.
Ühendage pesumasin vooluvõrku
Masina täitmine
Avage luuk.
Paigutage pestavad pesuesemed võimalikult
ühtlaselt ükshaaval pesumasinasse. Sulgege
luuk veendudes, et lukk klõpsatab kinni.
Kui programmivalikulüliti on TÜHISTSMINEasendis, ilmub ekraanile kolm vilkuvat joont. Kui
programmi valikulüliti on pesuprogrammi
asendis, vilgub ekraanil null.
5.
Valige soovitud pesuprogramm
Keerake programmi valikulüliti soovitud
programmi kohale. Programmi erinevatele
faasidele vastavad signaallambid süttivad.
2.
Lisage pesuvahend lahtrisse.
Tõmmake sahtel juhtpaneelist välja.
Mõõtke pesuvahend dosaatoriga ja kallake
pesuvahend sahtli keskossa. Kui soovite
kasutada programmi, mille juurde kuulub ka
eelpesu või programmi A “leotamine”, doseerige
pesuvahendit vasakpoolsesse lahtrisse.
3.
Ekraanile ilmub programmi kestus.
6.
Vajaduse korral lisage
loputusvahend.
Valige tsentrifuugimiskiirus või
funktsioon
Süttib valitud programmi signaallamp.
Kallake loputusvahendit sahtli
Täitke kuni MAX-tasemeni.
ossa.
16
7.
Valige lisafunktsioonid
9.
Valige soovitud funktsioon. Valitud funktsiooni
signaallamp süttib.
8.
Programmi käivitamine
Käivitage soovitud programm vajutades
ALGUS/PAUS-nuppu. Siis lakkab vastav
signaallamp vilkumast.
Käivitatud programmi signaallamp süttib.
Luugi valgustus süttib märkimaks, et uks on
lukustatud.
Masin käivitub.
Valige “Taimer”-funktsioon
Kui soovite, et pesuprogramm algaks hiljem,
vajutage ALGUS-nuppu
enne, kui käivitate
pesuprogrammi.
Valitud viivitusaeg ilmub ekraanile u. 4
sekundiks, seejärel ilmub ekraanile valitud
programmi kestus.
Kui vajutate ALGUS/PAUS-nuppu, ilmub
ekraanile uuesti valitud viivitusaeg, ja masin
hakkab aega lugema.
10. Pesuprogrammi lõpetamine
Pesuprogramm lõpeb automaatselt.
Kui olete valinud “Loputuse katkestamine”funktsiooni, hakkab ALGUS/PAUS-nupu
signaallamp vilkuma. Ekraanil on null. Sellisel
juhul tuleb masin enne luugi avamist veest
tühjendada.
Täitmisluugi võib avada alles siis, kui luugi
signaallamp on kustunud ja süttinud on
VALMIS -signaallamp. Ekraanil on vilkuv null.
Keerake programmi valikulüliti asendisse “O”.
Võite masina vooluvõrgust väljalülitamiseks
vajutada VOOL-nuppu. Kasutuse signaallamp
kustub.
Võtke pesu masinast.
Veenduge, et pesumasina trummel on tühi.
Trumlisse ununenud rõivad võivad järgmise
pesukorra ajal kahjustuda (nt. kui temperatuur on
liiga kõrge) või anda teistele rõivastele värvi. Kui
te ei kavatse rohkem pesu pesta, sulgege
pesumasina veekraan ja tõmmake pistik
seinakontaktist.
Laske täitmisluugil olla hetk avatud, siis jõuab
niiskus pesumasina trumlist kuivada.
Kui viivitusaeg ei ole läbi, võib luugi avada ja
lisada masinasse pesu. Sellisel juhul peab
masina esmalt ALGUS/PAUS-nupule vajutades
peatama. Seejärel võib luugi avada ja lisada
pesu masinasse. Sulgege täitmisluuk ja vajutage
uuesti ALGUS/PAUS-nuppu.
17
Ainult kuivatamine
Automaatne pesemine ja kuivatamine
(NON-STOP-programm)
Hoiatus! Ärge pange masinasse liiga palju pesu.
Suurimad lubatud kogused on järgmised:
- 2,5 kg valget või kirjut pesu
- 2 kg mittekortsuvaid
Avage veekraan ja paigutage tühjendusvoolik
valamusse või ühendage see
kanalisatsioonitoruga.
1. Paigutage pesu masinasse.
2. Ühendage masin vooluvõrku, vajutades
Hoiatus! Ka NON-STOP-programmide puhul on
väga oluline, et pesu ei ole masinas liiga palju
(2,5 kg valget ja kirjut pesu, 2 kg mittekortsuvaid
rõivaid).
1. Paigutage pesu masinasse.
2. Lisage pesuvahendit ja loputusvahendit.
3. Ühendage masin vooluvõrku, vajutades
.
voolunuppu
4. Valige pesuprogramm.
5. Valige vajaduse korral lisafunktsioonid
vastavat nuppude abil. Kui võimalik, ärge
valige funktsiooni puhul soovitatud
tsentrifuugimiskiirusest madalamat kiirust, et
kuivatusaeg ei oleks liiga pikk. Nii säästate
energiat.
Tsentrifuugimiskiiruse vähendamine on igal
juhul võimalik alles peale kuivatuse valimist.
Kõige madalamad valitavad kuivatuskiirused
on:
- 900 p/min valge ja kirju pesu puhul ning
mittekortsuvate esemete elektroonilisel
kuivatamisel
- 900 p/min valge ja kirju pesu ja 700 p/min
mittekortsuvate esemete ajaliselt juhitud
kuivatamisel
6. Valige kuivatusaeg või kuivusaste.
7. Käivitage programm vajutades
ALGUS/PAUS-nuppu.
8. Keerake programmi valikulüliti
TÜHISTAMINE-asendisse O pöörde lõppedes
ja lülitage funktsioon välja vajutades uuesti
voolulüliti .
9. Võtke pesu masinast.
voolunuppu
.
3. Valige kuivatusprogramm (valge ja kirju
pesu või mittekortsuv pesu)
4. Vajutage KUIVATUSAEG-nuppu , kuni
ekraanile ilmub soovitud aeg (ajastatud
kuivatamine).
Kui soovite kasutada elektroonilist
kuivatamist, vajutage nuppu , kuni süttib
soovitud kuivatusastmele vastav signaallamp.
5. Käivitage programm vajutades
ALGUS/PAUS-nuppu
.
6. Keerake programmi valikulüliti
TÜHISTAMINE-asendisse O pöörde
lõppedes ja lülitage funktsioon välja vajutades
uuesti voolulülitit
.
7. Võtke pesu masinast.
18
Programmitabel
Pesuprogrammid
Tsoon
Helesinine
Helesinine
Helesinine
Helesinine
Helesinine
Kollane
Kollane
Must
Must
Programm/
temperatuur
Kanga-tüüp
Programmi kulg
Tegelik pesu 95ºC
3 loputust
Tavatsentrifuug.
E
Säästlik pesu Tegelik pesu 60ºC
60ºC
3 loputust
Tavatsentrifuug.
Tegelik pesu 60ºC
60ºC ** Kirju pesu,
mitte värvi3 loputust
andev
Tavatsentrifuug.
E
Säästlik pesu Tegelik pesu 40ºC
40ºC
3 loputust
Tavatsentrifuug.
30º-40º Kirju pesu,
Tegelik pesu 30ºvärvi-andev
40ºC
3 loputust
Tavatsentrifuug.
Tegelik pesu 30º-40º30º-40º Mitte60ºC
kortsuvate
60º
pesu
3 loputust
Säästlik tsentrifuug.
E
Säästlik pesu Tegelik pesu 40ºC
40ºC
3 loputust
Säästlik tsentrifuug.
30º-40º Peenpesu
Tegelik pesu 30º40ºC
3 loputust
Säästlik tsentrifuug.
Tegelik pesu 30º-30º-40º Vill
40ºC või külm
3 loputust
Säästlik tsentrifuug.
95º
Vale pesu
*
Lisafunktsioonid
Pesukogus
maks.
Tarbimisväärtused
Elekter
kWh
Vesi
liitrit
Aeg,
min.
5 kg
1.9
49
150
5 kg
1.3
44
139
5 kg
0.95
44
132
5 kg
0.7
44
138
5 kg
0.65
60
130
2,5 kg
0.85
60
89
2,5 kg
0.65
60
94
2,5 kg
0.55
53
64
2 kg
0.35
42
55
Need tarbimisväärtused on viitelised ja olenevad rõivaste kogusest ja liigist, vee ja keskkonna
temperatuurist. Need viitavad vastava programmi kõige kuumemale lubatud temperatuurile.
**
Energiatähise andmetes viidatakse 60º kirjule pesule vastavalt direktiivile 92/75/EY.
ENERGIASÄÄSTUPROGRAMM
Kui pesu pole kuigi määrdunud, tuleks valida energiasäästuprogramm “E”. pesufaas kestab veidi
kauem, kuid seda kompenseerib madalam temperatuur.
19
Programmitabel
Pesuprogrammid
Tsoon
Sinine
Sinine
Programm
A
B
Prog-rammi
kirjeldus
Vesi
liitrit
Aeg,
min.
22
20
5 kg
0.15
37
58
Loputused
3 loputust
loputusvahendiga
Tsentrifuug.
1 loputus
loputusvahendiga
Tsentrifuug.
5 kg
-
16
25
/
-
-
3
5 kg
-
-
10
2 kg
0.3
40
30
-
-
-
Leotus
Sinine
D
Tühjendus
G
Tarbimisväärtused
Elekter
kWh
0.4
Loputus
Sinine
Pesukogus
maks.
5 kg
C
F
Lisafunktsioonid
Leotus 30ºC. Vesi
jääb masinasse.
Vajutage
ALGUS/PAUSnuppu masina
tühjendamiseks.
Peale 18 t
leotamist tühjeneb
masin
automaatselt
Sinine
Sinine
Programmi kulg
Tsentrifuugimine
Lühike
programm
Paus
Tegelik pesu 30º2 loputust
Tsentrifuug.700
p/min.
Programmi
tühistamine
O
*
Need tarbimisväärtused on viitelised ja olenevad rõivaste kogusest ja liigist, vee ja keskkonna
temperatuurist. Need viitavad vastava programmi kõige kuumemale lubatud temperatuurile.
20
Programmitabel
Ajaliselt juhitud kuivatamine
Kuivusaste
Väga kuiv.
Sobib
suurepäraselt
käterätikutele.
Kapikuiv.
(*)
Sobib rõivastele,
mida ei pea
triikima.
Triikimiskuiv
Sobib
triikimiseks
Kangatüüp
Maksimaalne
täitmiskogus
Tsentrifuugimiskiirus
Kuivatusaeg
(min.)
2,5 kg
1200
85
1,5 kg
1200
65
2,5 kg
1200
75
1,5 kg
1200
55
Kunstkiud ja
segakangad (kootud
esemed, aluspesu,
voodilinad)
2 kg
900
100
1 kg
900
60
Puuvillane ja linane
(voodilinad,
laudlinad, särgid
jne. )
2,5 kg
1200
55
1,5 kg
1200
45
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid,
käterätikud jne.)
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid,
t-särgid, käterätikud
jne.)
(*) KAPIKUIV-kuivatusprogramm puuvillale on vastavalt standardile EEC 92/75 energiamärgi
viiteprogramm.
21
Hooldus
Pesumasina korpus
Ebemefilter
Pesumasin puhastatakse väljastpoolt sooja
veega ja üldpuhastusvahendiga, mis ei sisalda
abraseerivaid aineid. Loputage lõpuks sooja
veega ja kuivatage.
NB! Piirituse, vedeldaja jms. ainete kasutamine
on keelatud.
Ebemefiltrisse kogunevad ebemed, niidijupid ja
väikesed pesu hulka jäänud esemed. Kontrollige
filtrit regulaarselt, et tagada pesumasina laitmatu
töö.
1.
Avage filtri luuk.
2.
Asetage selle alla nõu ja keerake filtrit
vasakule, kuni see avaneb.
Pesuvahendisahtel
Pesuvahendisahtlisse tekib aja jooksul
pesuainejääke.
Puhastage sahtlit aeg-ajalt voolava vee all.
Sahtli võib vajaduse korral tervenisti välja
tõmmata, vajutades sahtli vasakul poolel olevat
riivi.
Puhastamise hõlbustamiseks võib eemaldada ka
loputusvahendisahtli pealmise osa.
3.
4.
5.
Sahtlisüvend
Eemaldage filter.
Puhastage filter voolava vee all.
Asetage filter tagasi kohale ja sulgege luuk.
Veevõtufilter
Pesuvahendit võib koguneda ka
sahtlisüvendisse, mida saab puhastada nt. vana
hambaharjaga. Peale puhastamist lükatakse
sahtel tagasi ja masin lülitatakse ilma pesuta
loputamise rezhiimile.
Kui masina veega täitumiseks läheb kauem aega
kui tavaliselt, kontrollige, kas veevõtufilter on
umbes. Sulgege veekraan ja keerake
veevõtuvoolik kraani küljest lahti. Puhastage
filter nt. hambaharjaga. Kinnitage voolik tagasi
kraani külge.
22
Pesumasina puhastamine
Käsitsi veest tühjendamine
Kui kasutate pesu pesemisel enamasti
madalamat temperatuuri ja/või väikest kogust
pesuvahendit, tuleks masin puhastada kord
kuus. Nii väldite halba lõhna tekitava hallituse
teket. Doseerige masinasse tavapärane kogus
pesuvahendit ja valige valge pesu programm
ilma pesuta ja võimalikult kõrge temperatuur
(95ºC).
Kui masin tuleb mingil põhjusel käsitsi
tühjendada, toimige alljärgnevalt:
1. Lülitage masin vooluvõrgust välja.
2. Sulgege veekraan.
3. Oodake, kuni kuum pesuvesi jahtub.
4. Asetage vee äravooluvooliku ots ämbrisse
või otse põrandatrappi.
Kui see ei ole pesumasina asukoha tõttu
võimalik, eemaldage ebemefilter ja laske veel
selle kaudu välja valguda.
Katlakivi eemaldamine
Kui vee karedus on suurem kui 7ºdH, tuleb
pesumasinat puhastada vähemalt neli korda
aastas. (Küsige veevärgivee karedust kohalikust
veepuhastusjaamast.) katlakivi ladestumine võib
vähendada pesumasina küttekeha kasutusiga.
Doseerige masinasse 1-2 spl sidrunhapet (saab
apteegist). Valige valge pesu programm,
temperatuur 95ºC ja käivitage pesumasin ilma
pesuta.
Kaitse külmumise eest
Kui pesumasin on paigutatud ruumi, kus
temperatuur võib olla alla 0ºC, tuleb rakendada
järgmisi meetmeid. Vastasel korral võib masinas
olev vesi jäätudes kahjustada masina detaile.
1. Sulgege veekraan ja eemaldage
veevõtuvoolik.
2. Paigutage veevõtu- ja vee väljalaskevoolikute
otsad põrandale anumasse, millesse vesi võib
valguda.
3. Valige “tühjendamine” D ja laske programmil
lõpuni töötada.
4. Keerake programmi valikulüliti asendisse “O”.
.
5. Vajutage VOOL-nuppu
Kui pesumasin uuesti kasutusele võetakse, tuleb
veevärgi ja kanalisatsiooniühendused taastada.
Enne esmakordselt kasutamist peavad masin ja
ruum soojenema ja kuivama, kuni on saavutatud
tavapärased kasutustingimused.
Kontrollige esimeste kasutuskordade ajal, et
masinas ei oleks hoolimata
ettevaatusabinõudest tekkinud veelekkeid
tekitavaid jäätumiskahjustusi.
NB! Masin on mõeldud kasutamiseks ja
säilitamiseks tavalisel toatemperatuuril.
23
Kui pesumasin ei tööta
Siit leiate juhiseid selle kohta, kuidas ise väikesi masina töös tekkinud häireid kõrvaldada, enne kui
hooldusfirmaga ühendust võtate.
Masina kasutamisel võivad hakata vilkuma järgmised veakoodid:
- E10 = nt. veekraan on kinni (vt. allpool lõiku “Probleem”)
- E20 = nt. äravooluvoolik on paindunud või filter ei ole paigas kinni (vt. allpool lõiku “Probleem”)
- E40 = täitmisluuk ei ole korralikult kinni.
Kui olete vea kõrvaldanud, vajutage katkestatud programmi jätkamiseks ALGUS/PAUS-nuppu. Kui
viga ei ole kõrvaldatud, võtke ühendust hooldusfirmaga.
• PROBLEEM
• VÕIMALIK PÕHJUS
• Pesumasin ei käivitu
• Kas kaitsmed on korras?
• Kas pesumasin on ühendatud vooluvõrku?
• Kas täitmisluuk on kinni? (E20)
• Kas programm on valitud?
• Kas veekraan on lahti?
• Kas ALGUS/PAUS-nuppu on vajutatud?
• Kas olete valinud taimerifunktsiooni?
• Pesumasin ei võta vett
• Kas veekraan on lahti? Kas kraanist tuleb vett?
Kas veesurve on piisav? (E10)
• Kas veevõtuvoolik on paindunud või keerdus?
(E10)
• Kas veevõtufilter on paigas? (E10)
• Kas täitmisluuk on kinni? (E40)
• Pesumasin täitub veega, kuid tühjeneb
• Kas veevõtuvoolik on õiges asendis? Voolik
kohe jälle
peab olema vähemalt 60 cm kõrgusel enne kui
see juhitakse kanalisatsiooni.
• Pesumasin ei tsentrifuugi/vesi jääb
• Kas vee äravoolutoru on keerdus? (E20)
trumlisse
• Kas ebemefilter on umbes? Filtrit tuleb
regulaarselt puhastada. (E20)
• Kas programmile on valitud loputuse
•
•
Pesumasin rappub ja tekitab müra:
•
•
•
•
•
•
Põrandale valgub vett:
•
•
•
•
•
•
24
?
seiskamise funktsioon
Pesu on trumlis ebaühtlaselt jaotunud.
Kas transporditoed on eemaldatud?
Kas masin seisab tasasel pinnal?
Kas masina ja seina vahel on piisavalt ruumi?
Kas pesumasinas on liiga palju pesu?
Pesu on trumlis ebaühtlaselt jaotunud.
Kas pesuvahendi kogus on õige? (liiga palju
pesuvahendit tekitab liiga palju vahtu.)
Kas olete kasutanud vale pesuvahendit?
Kas pesuvahendilahter oli puhas või on see
umbes?
Kas vee äravoolutoru on korralikult kinni?
Kas ebemefilter on peale puhastamist paigal?
Kas vee äravoolutoru lekib? Kas ühendused
või kraan on kahjustatud?
•
•
•
PROBLEEM
Täitmisluuk ei avane:
Pesumasinas on ebameeldiv lõhn:
•
VÕIMALIK PÕHJUS
•
•
Veenivoo on üle täitmisluugi allserva.
Pesumasin soojendab vett või kuivatab pesu.
•
Trummel pöörleb.
•
•
Pesuvahendi kogus on liiga väike.
Kui peaaegu alati kasutate temperatuuri 40 kraadi
ja väga harva temperatuuri 60/95ºC.
• Pesumasinat ei ole pikemat aega kasutatud.
Toimimisviis: peske tühja masinaga 95 kraadi juures
tavalise pesuvahendikogusega.
•
Tsentrifuugimine käivitub viivitusega või
masin ei tsentrifuugi pesu korralikult
programmi lõppedes:
•
Masinas oleva elektrooniline kontroll reageerib
pesu trumlis ebaühtlasele jaotumisele. Trummel
muudab pöörlemissuunda ja tsentrifuugimine
käivitub uuesti teisest suunast, et pesu trumlis
ühtlasemalt jaotuks. Seda korratakse, kuni pesu on
ühtlaselt jaotunud ja võib alustada normaalselt
tsentrifuugist. Pesu ühtlustamisfaas kestab u. 15
minutit. Kui pesu ei ole ka peale seda ühtlaselt
jaotunud, tsentrifuugimiskiirus väheneb.
•
Ebatavalised helid:
•
Pesumasinas on kaasaegne kasutussüsteem, mis
võrreldes vanade süsteemidega võib lasta
kuuldavale teistsuguseid helisid. Uus
kasutussüsteem võimaldab masinat pehmelt
käivitada ja pesu ühtlasemat jaotumist
pesumasinas tsentrifuugimise ajal. Nii on masin
paremini tasakaalus.
•
Trumlis ei paista vett:
•
Kaasaegsed pesumasinad tarbivad vett väga
säästlikult. Sellest hoolimata tagavad nad hea
pesemis- ja loputustulemuse.
•
Halb pesemistulemus:
•
•
On kasutatud liiga vähe pesuvahendit.
•
•
Kinnikuivanud plekke ei ole enne pesemist
töödeldud.
On valitud vale programm või temperatuur.
Pesu on liiga palju.
•
Pesuvahendijäägid peale pesemist:
•
Selle põhjus on ilmselt selles, et kaasaegsed
pesuvahendid sisaldavad mittelahustuvaid
koostisosi. See ei tähenda ebapiisavat loputamist.
Harjake või puhastage rõivad ja kui vaja, peske
need uuesti.
•
Vahujäägid peale viimast loputust:
•
kaasaegsed pesuvahendid võivad tekitada vahtu
ka peale loputamist, kuid see ei mõjuta
pesemistulemuse kvaliteeti.
•
Pesumasin ei kuivata, või pesu ei kuiva
korralikult:
•
•
•
•
•
25
Veekraan on kinni (E10)
Ebemefilter on umbes (E20)
On valitud vale kuivatusprogramm või –aeg.
Pesumasinas on liiga palju pesu.
Pesu ei ole enne kuivatamist piisavalt
tsentrifuugitud.
Hooldus ja varuosad
Hooldust ja võimalikku remonti teostavad
volitatud hooldusfirmad. Et tagada pesumasina
laitmatu töö, nõudke alati sobivaima, st.
originaal-varuosa kasutamist. Hoolduse ja
varuosade müügi eest vastutab
Hooldusfirmaga ühendust võttes teatage
pesumasin tüüp. Kopeerige masina andmesildilt
toote andmed alltoodud kohta, siis on neid kerge
leida, kui peate hooldusfirmaga ühendust võtma.
Garantii
Tootel on ühe (1) aasta garantii.
Garantiitingimused vastavad ala üldistele
garantiitingimustele ja neid võib saada seadme
müünud kauplusest või maaletoojalt.
Ostukviitung tuleb alles hoida, kuna garantii
alguskuupäevaks loetakse seadme
ostukuupäev. Remont on garantiiajal tasuline,
kui tegemist on:
• Põhjusetu väljakutsega
• Kui kasutusjuhendit on eiratud.
Mudel: .............................................................
Tootenumber: ..................................................
Seerianumber: .................................................
Ostukuupäev: .................................................
Tehnilised andmed
Mõõdud
Laius
Kõrgus
Sügavus
60 cm
85 cm
58 cm
Ühendamine elektrivõrku
Toitepinge
Ühendusvõimsus
220-230 V / 50 Hz
2200 W (10 A)
Sissevõetava vee surve
Minimaalselt
Maksimaalselt
50 kPa
800 kPa
Valge-kirju pesu
Mittekortsuvad
Peenpesu
Vill
Pesemine
5 kg
2,5 kg
2,5 kg
2 kg
Maksimaalselt
1200 p/min.
Maksimaalne täitmiskogus
Tsentrifuugimine
Kuivatus
2,5 kg
2,5 kg
-
Ühendusvoolikute pikkus
1,55 m
Vee äravooluvooliku pikkus 1,70 m
Veevõtuvooliku pikkus
1.50 m
See seade vastab EU poolt kehtestatud direktiivide 89/336/EU ja 73/23 EU nõuetele.
26
Paigaldus
7. Eemaldage polüstüreenalus ja tõstke masin
püsti.
8. Eemaldage pesumasina tagaküljel olevad
kaks viimast kruvi.
9. Eemaldage 3 plastpolti.
Katke avad kasutusjuhendi kohaselt masina
komplektis olnud plastkorkidega.
Pakendi avamine
Veenduge, et lapsed ei saaks
pakkematerjalidega mängida.
Tarvikud
Kitsendusmuhv ¾” –1/2”.
Filter veevõtuvooliku ja veekraani vahele.
Transporditoed
Pesutrummel on lukustatud
transporditugedega, et see transpordi ajal
viga ei saaks. Need toed tuleb enne
masina võrku ühendamist eemaldada.
1. Eemaldage masina tagaküljel olev
parempoolne kruvi (kasutage mutrivõtit).
2. Kallutage pesumasinat tahapoole tagaosale
toetuma ja veenduge, et voolikud ei saa viga.
NB! Hoidke kõik pakendi osad hiljem
kasutamiseks alles, kui peate masinat kunagi
mujale vedama.
Asukoht
Paigutage pesumasin tugevasti siledale pinnale.
Pesumasin ei tohi toetuda vastu seina või
mööblit.
Veekraan, kanalisatsiooniühendus ja
seinakontakt peavad olema pesumasina
voolikute ja ühendusjuhtme suhtes kergesti
kättesaadavad. Vajaduse korral kutsuge
montöör.
3. Asetage masina ja põranda vahele tükk
polüstüreeni.
4. Eemaldage mootorist polüstüreenkaitsed ja
eemaldage mõlemad plastkotid.
5. Eemaldage parempoolne polüeteenkott (1),
tõmmates seda ettevaatlikult masina keskosa
poole.
6. Eemaldage samal viisil vasakpoolne
polüeteenkott (2), tõmmates seda masina
keskkoha poole.
Tasane alus
Masin peab seisma kindlal ja tasasel pinnal, et
oleks tagatud laitmatu töö. Reguleerige masina
all olevaid reguleerimistugesid.
Tsentrifuugimise ajal tekkiv vibratsioon on
normaalne ja möödapääsmatu. Eriti sel juhul, kui
masin ei ole loodi viidud.
27
Ühendamine otse tühjendustorusse: hea on
kasutada 65 cm kõrgust toru. Toru ei tohi mingil
juhul olla lühem kui 69 cm ega pikem kui 90 cm.
Tühjendusvooliku otsas peab olema alati
õhuvahe, st. toru sisediameeter peab olema
suurem kui tühjendusvooliku välisdiameeter.
Ühendamine veevärgiga
Ühendage veevõtuvoolik kraaniga ¾” keermega.
Veevõtuvoolikut ei tohi pikendada. Kui see on
liiga lühike, ja kui soovite muuta veekraani
asukohta, vahetage veevõtuvoolik uue
spetsiaalse vooliku vastu.
Kontrollige, kas voolikuühendused on
veekindlad.
Veevõtuvooliku pesumasinaga ühendatav ots
pöördub igas suunas. Lõdvendage ainult
ühendusosa, keerake voolik soovitud asendisse
ja keerake uuesti kinni.
Valamu tühjendusvooliku harusse: toruharu
peab olema valamu vesiluku kohal nii, et vooliku
ots peab olema põrandast vähemalt 60 cm
kõrgusel.
Äravooluvoolik on 1,70 cm pikk; seda saab
pikendada kuni 4 m.
Kasutage pikendusvoolikut, mille sisediameeter
on sama kui originaal-voolikul, ning sobivat
voolikuühendust.
Voolik asetatakse põrandale ja valamu kohal
tõstetakse üles.
Veenduge, et voolik on terve.
Veenduge, et vooliku ühenduskohad on
veekindlad.
Ühendamine kanalisatsiooniga
Tühjendusvooliku otsa võib paigutada kolmel
erineval viisil:
Üle valamu serva: sellisel juhul tuleb voolik
tugevasti kinni keerata, kas konksuga seina
külge või nt. veekraani külge kinni sidudes.
Ühendamine elektrivõrku
Pesumasin ühendatakse 220 – 230 V
elektrivõrku 10 A kaitsmega maandatud
seinakontakti kaudu.
Peale pesumasina paigaldamist peab võrgujuhe
olema hõlpsasti ligipääsetav.
Ühendusjuhtme vahetamist või
paigaldamist võib teostada kvalifitseeritud
elektrik.
28
ELECTROLUX EESTI AS
GARANTIIREMONDI EESKIRJAD
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eestisse toodud profi- ja kodumasinatele kehtib
garantiiaeg 12 kuud arvestades toodete üleandmist ostjale (arve-saateleht),
kodumasinatele - müügipäevast (ostukviitung). Vahetult enne garantiiaja lõppu
remonditud toodetele pikeneb garantiiaeg sama vea esinemise puhul lisaks 31
päeva.
Garantiiremondi sisuks on:
∗ toote varjatud konstruktsiooni-, valmistamis- ja toorainedefektide avastamine ning
nende likvideerimine. Eelpoolnimetatud puudused kõrvaldatakse kuni toote normaalse
funktsioneerimiseni. Kaubandusliku väljanägemise taastamine ei kuulu garantiitööde
hulka.
Garantiiaeg kehtib vaid nendele toodetele, mille kasutamisel on kinni peetud toote
kasutusjuhendist ja antud toodet on kasutatud otstarbel, milleks see on valmistatud. Kui
toodet soovitakse kasutada mingitel muudel eesmärkidel või intensiivsemalt kui
valmistajatehase poolt ette nähtud (Näiteks: kodumasinad kommertsteenuse osutamiseks,
profiseadmeid mitme vahetusega tööl), tuleb garantiitingimuste kohta sõlmida Electrolux
Eesti müügiosakonnaga eraldi leping.
Igasugused garantiinõuded esitatakse ainult garantiiandjale.
Garantii alla ei kuulu detailid, mis on purunenud ja vead, mis on tekkinud alljärgnevatel
põhjustel:
* transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
* toote hoolimatul kasutamisel või ülekoormamisel;
* kasutamiseeskirjadest mittekinnipidamisel;
* garantiiandjast sõltumatutel põhjustel;
* (Näiteks: pingemuutused vooluvõrgus, küttegaasi keemilise koostise muutumine, äike,
tulekahju, putukatest põhjustatud lühised, vee kvaliteet ja muud välised mõjurid);
* kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
* paigaldusvigadest või valesti ühendamisest;
* integreeritaval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
Samuti ei kuulu garantiiremondi alla sellised osad, millede kulumine on normaalne,
näiteks:
* tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning
käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid).
Garantii alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, hooldus, puhastus ega ka selliste
vigade kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhise väär käsitlus.
Vea ilmnemisel garantiiaja jooksul tuleb kliendil sellest koheselt teatada toote müüjale või
volitatud teenindajale.
Vajalik on teatada:
* toote mudel, ostmise aeg ja koht, toote number ja seeria number (need on kirjas toote
etiketil);
* kui võimalik, tuleks kirjeldada ka viga ja tingimusi, millest see võis tekkida;
Suuregabariidiliste ja raskete seadmete transport garantiiremondi puhul töökotta ja tagasi
toimub garantiiandja vahenditega ja on kliendile tasuta. Garantiiremondi alla kuuluv viga
kõrvaldatakse esimesel võimalusel. Kui garantiiremondi korral toote tööseisak ületab 7
tööpäeva, on kliendil õigus nõuda garantiiaja pikendamist vastavalt seisakule
täisnädalates, kuid summaarselt mitte rohkem kui kuu võrra. Kui on tegemist kodumasina
garantii alla kuuluva suure ulatusega veaga või ühe kodumasina korduva
garantiiremondiga, siis on ostjal õigus nõuda toote ümbervahetamist või tagasivõtmist.
Toote tagasivõtmisel hüvitatakse ostjale toote müügihind, millest on maha arvestatud toote
tegelik kulumine kasutamise ajal.
Garantiiremont on kliendile tasuta. See eeldab, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale. Kui käesolevate garantiieeskirjade
tõlgendamisel tekib eriarvamusi kliendi ja volitatud remontija vahel, lahendab küsimuse
Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist.
EUROOPA Garantii
Kui te vahetate elukohta Euroopa piires, siis meie kodumasinate garantii tuleb Teiega
kaasa Teie uude elukohta järgmistel tingimustel:
- Garantii alguseks loetakse esialgne ostukuupäev (ostukviitungi, arve alusel)
- Garantii kestvus ja tingimused on sellised, nagu on kehtestatud Teie uuel asukohamaal
sama kaubamärgiga samale tootele.
- Garantii kehtib ainult Teile, seda ei saa üle anda kellelegi teisele.
- Teie uus elukoht on Euroopa Ühenduses või Euroopa vabakaubanduse tsoonis.
- Seade on paigaldatud kooskõlas instruktsiooniga ja kasutatakse kasutusjuhendis
ettenähtud eesmärkidel.
- Paigaldamisel on arvesse võetud kõiki Teie uue asukohamaa paigalduseeskirju.
Enne kolimist palun võtke ühendust oma senise lähima klienditeeninduse keskusega ja
informeerige neid oma uuest kodukohast. Klienditeenindus peab kindlustama, et Teie uue
asukohamaa teenindusorganisatsioon on teadlik Teie kodukohast, seadmetest ja
õigustest. Telefonid kuhu helistada on järgmised:
Eesti
Tallinn
+372 6650090
Soome
Pori
+358 2 6223300
Saksamaa
Nürnberg
+49 9113232600
Prantsusmaa
Senlis
+33 344622929
Rootsi
Stockholm +46 87387910
Itaalia
Pordenone +39 167847910
Inglismaa
Newbury
+44 1635572700
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
GARANTIITALONG
Mudel ________________________Toote nr. ______________________________
Seeria nr. _____________________Ostukuupäev __________________________
Garantiitingimustega tutvunud:
Ostja: ________________________________
Müügiorganisatsioon: ________________________________________________
Müüja allkiri: __________________
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Kodutehnika
Mustamäe tee 24,
10621 TALLINN
Tel.
6650090
Fax
6650076
OÜ GASPRE
Õle 27, Tallinn
Gaasiseadmed, remont ja
müük
Tel. 6507580
Fax 6507589
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Tedre 11, RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 032 40472, 051 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19,
NARVA
Kodumasinad
Tel.
035 60708, 056
486164
OÜ ALBAVIS PRO
Pikk 11 – 4, KOHTLAJÄRVE
Töökoda: Ritsika 20-1, VanaAhtme
Kodumasinad
Tel. 033 68931, 033 67130
Mob. 056 481932
OÜ KONTROLLSÜSTEEM
Metsapargi 18-50, KOHTLA –
JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 033 50649, 033 50931
OÜ EDELWEIS – NORD
Lehe 8, Kohtla – Järve
Kodumasinad
Tel. 033 41318, 055 18775
Läänemaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
Pärnumaa
FIE KALEV TAMM
Peetri 16, PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 48460, 051 18355
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 044 32552
Raplamaa
Järvamaa
FIE Avo Oolberg
Pärnu 118, PAIDE
Kodumasinad
Tel. 038 53084, 050 29050
Jõgevamaa
OÜ AAMI TEENINDUS
Suur tn. 21, JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 077 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020
VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 043 33802
Tartumaa
Põlvamaa
Võrumaa
OÜ ERGO Thermolux
Linda 33,
TARTU
Kodumasinad, Profiseadmed
Tel.
07 348359
Fax
07 348265
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, TARTU
Kodumasinad
Tel. 07 349123
Fax 07 303957
Valgamaa
VALGA KODUTEHNIKA
Kuperjanovi 57, VALGA
Kodumasinad
Tel. 076 61270, 050 79738
Saaremaa
E-LUX Kodutehnika
Mustamäe tee 24,
TALLINN
Tel.
6650075
Fax
6650076
Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 047 44484, 050 54439
10621
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising