Electrolux EWW1697SWD User manual

Electrolux EWW1697SWD User manual
EWW 1697 SWD
SQ
Pajisje për Larje-Tharje
Udhëzimet për përdorim
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 5
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 8
5. PROGRAMET ....................................................................................................9
6. VLERAT E KONSUMIT.................................................................................... 14
7. OPSIONET....................................................................................................... 14
8. CILËSIMET.......................................................................................................17
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................17
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM.........................................................................17
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE.......................................... 22
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE...................................23
13. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 24
14. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 26
15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 30
16. HAPJA E DERËS NË RAST EMERGJENCE.................................................33
17. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 34
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët e moshës 3 vjeç e poshtë duhet të mbahen
gjithmonë larg nga kjo pajisje kur ajo është në punë.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Pajisja duhet të instalohet më vete ose poshtë
tavolinës së kuzhinës nëse e lejon hapësira.
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të
derës së pajisjes.
Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të
montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e
arritshme mbas instalimit.
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të
mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë
tjetër dyshemeje.
PARALAJMËRIM: Pajisja nuk duhet të furnizohet
përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh.
kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe
fiket rregullisht nga një mjet.
Siguroni ajrim në mirë të dhomës së montimit për të
shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve të
padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose
lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
Ajri i shkarkimit nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për shkarkimin e tymrave nga
pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse.
Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga
lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa)
dhe 8 bar (0,8 MPa).
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 9 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke
përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen
ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga
qendra e autorizuar e shërbimit.
Kompletet e vjetra të tubave nuk duhet të ripërdoren.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë
grumbulluar përreth pajisjes.
Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj vegjetal
ose mineral, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
njollash, terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të
lahen veçmas me një sasi shtesë detergjenti përpara
se të thahen në makinën larëse dhe tharëse.
Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me
kimikate industriale.
Mos thani në tharëse rroba të palara.
Artikujt e tillë si sfungjeri i gomuar (sfungjer lateks),
skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikujt me
pjesë të gomuara dhe rrobat ose jastëkët me mbushje
prej sfungjeri të gomuar nuk duhet të thahen në
makinën larëse dhe tharëse.
Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të
përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit të produktit.
Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen
burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.
Mos e fikni asnjëherë makinën larëse dhe tharëse
përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë
artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë
që nxehtësia e mbetur të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të makinës larëse dhe tharëse
kryhet pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të siguruar që
artikujt të arrijnë një temperaturë që nuk i dëmton.
Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë
dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të njomë. Përdorni
vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte
gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
•
•
•
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Gjithmonë mbajeni pajisjen
vertikalisht kur e transportoni.
•
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
Mbajini bulonat e transportit në një
vend të sigurt. Nëse pajisja do të
transportohet në të ardhmen, ata
duhet të vendosen për të bllokuar
kazanin për të parandaluar dëmtimet
e brendshme.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Mos e instaloni pajisjen në një vend
ku dera e pajisjes nuk mund të hapet
plotësisht.
Rregullojini këmbëzat në mënyrë që
mes pajisjes dhe dyshemesë të ketë
hapësirë të mjaftueshme.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
•
2.4 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Lidhja e ujit
•
•
Mos u shkaktoni dëmtim zorrëve të
ujit.
Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat
që nuk janë përdorur për një kohë të
gjatë, aty ku janë kryer punime
riparimi ose janë vendosur pajisje të
reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të
rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i
pastër.
Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të
dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit
të parë të pajisjes.
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
pajisjes ose mbi të.
Mos e prekni xhamin e derës gjatë
kohës që një program është në punë
e sipër. Xhami mund të nxehet.
Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur,
të çarë) që përmbajnë material
mbushës.
Nëse rrobat janë larë me një heqës
njollash, kryeni një cikël shtesë
shpëlarjeje përpara se të filloni një
cikël tharjeje.
Sigurohuni që të keni hequr të gjitha
objektet metalike nga rrobat.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në
lavatriçen me tharëse. Ndiqni
udhëzimet e pastrimit në etiketën e
artikujve.
Sendet plastike që nuk janë
rezistuese ndaj të nxehtit.
– Nëse përdoret një top me
detergjent, hiqeni përpara se të
filloni programin e tharjes.
– Mos përdorni top me detergjent
nëse vendosni një program pa
ndalim.
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në pajisje rroba të lagura
që pikojnë ujë.
SHQIP
2.5 Eliminimi i pajisjes
•
•
•
•
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme e pajisjes
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Pjesa e sipërme
Foleja e detergjentit
Paneli i kontrollit
Doreza e derës
Etiketa e specifikimeve
Filtri i pompës së shkarkimit
Këmbët për nivelimin e pajisjes
5
6
7
3.2 Grupi i pllakës fiksuese
(4055171146)
I disponueshëm nga shitësi i autorizuar.
Nëse e instaloni pajisjen mbi plintë,
sigurojeni në pllakat fiksuese.
Lexoni me kujdes manualin e ofruar
bashkë me aksesorët.
7
8
www.electrolux.com
4. PANELI I KONTROLLIT
4.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit
1
2
Steam
Cottons
Drying
Synthetics
Drying
3
4
5
6
Cottons
Cottons Eco
7
Wash&Dry 60Min.
Wool
Drying
Temperature
Drying
Time
Delay
Start
Spin
Drying
Level
Prewash
Synthetics
Rinse
8
Delicates
Spin/
Drain
9
Silk
Duvet
Wool/Handwash
12
11
10
8 Butoni me prekje i paralarjes
(Prewash)
9 Butoni me prekje i niveleve të tharjes
1 Butoni me shtypje i ndezjes/fikjes
(Ndezja/Fikja)
2 Çelësi i programeve
3 Butoni me prekje i reduktimit të
centrifugimit
Start/Pause
TimeManager
MyFavourite
On/Off
(Centrifugimi)
4 Butoni me prekje i temperaturës
(Temperaturat)
5 Ekrani
6 Butoni me prekje i kohës së tharjes
(Koha e tharjes)
7 Butoni me prekje i shtyrjes së
(Vonesë në nisje)
programit
(Niveli i tharjes)
10 Butoni me prekje i nisjes/ndërprerjes
(Nisja/Pauza)
11 Butonat me prekje të menaxhuesit të
kohës
(Time Manager)
12 Butoni me prekje i programit të
(Të preferuarat e mia)
preferuar
Ekrani
A
B
C
D
E
F
G
L
K
J
I
H
SHQIP
A. Zona e temperaturës:
: Treguesi i temperaturës
: Treguesi i ujit të ftohtë
B.
: Ngarkesa maksimale e
rrobave1)
Ky tregues ndizet kur programi është
vendosur dhe dera është e hapur.
Kur e mbyllni derën, ai fiket.
•
•
: Faza e shpëlarjeve
•
: Faza e centrifugimit
•
•
•
F.
G.
H.
: Shtyrja e programit
: Kodet e alarmit
•
: Mesazhi i defektit
•
E.
: Kohëzgjatja e programit
•
: Programi ka mbaruar.
: Treguesi i shtyrjes së programit
: Treguesi i shpëlarjes së
përhershme shtesë
: Treguesi i bllokimit për fëmijët
, ,
tharjes
: Treguesit e nivelit të
: Treguesi i derës së bllokuar
• Kur simboli është i ndezur, nuk
mund ta hapni derën e pajisjes.
• Mund ta hapni derën e pajisjes
vetëm kur simboli të fiket.
J. Treguesit e larjes dhe tharjes:
I.
: Faza e tharjes
: Faza e avullit
Kur vendoset një
program, ndizen të gjithë
treguesit e fazave që
lidhen me atë program.
Kur programi fillon,
pulson vetëm treguesi i
fazës në përdorim.
Kur një fazë përfundon,
treguesi i fazës mbetet i
ndezur.
Kur përfundon programi,
simboli i fazës së fundit
është i ndezur.
: Treguesi Time Manager
C.
D. Zona e kohës:
•
: Faza e larjes
K.
: Treguesi Eco Info
L. Zona e centrifugimit:
•
•
: Treguesi i shpejtësisë së
centrifugimit
: Treguesi pa centrifugim
•
: Treguesi i ndërprerjes së
shpëlarjes
•
: Treguesi ekstra i heshtur
5. PROGRAMET
5.1 Tabela e programeve
Programi
Gama e temperaturës
Ngarkesa
maksimale
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
9 kg
1600 rpm
Të pambuktat e bardha dhe me ngjyra.
Ndotje normale dhe e lehtë.
Programet e larjes
Cottons
90°C - Ujë i ftohtë
1) e dukshme vetëm kur hapet dera.
9
10
www.electrolux.com
Programi
Gama e temperaturës
Cottons Eco1)
Ngarkesa
maksimale
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
9 kg
1600 rpm
Të pambukta të bardha dhe të
pambukta me ngjyra që nuk zbehen.
Ndotje normale. Konsumi i energjisë ulet
dhe koha e programit të larjes zgjatet.
1 kg
1200 rpm
Program i plotë i përbërë nga faza e
larjes dhe nga faza e tharjes për
ngarkesë të vogël rrobash të përziera
(artikuj të pambuktë dhe sintetikë).
4 kg
1200 rpm
Artikuj sintetikë ose tekstile të
përziera. Ndotje normale.
4 kg
1200 rpm
Tekstile delikate të tilla si akrilike,
viskoze dhe tekstile të përziera
kërkojnë larje delikate. Ndotje normale.
1 kg
800 rpm
Program special për rroba mëndafshi
dhe sintetike të përziera.
2 kg
1200 rpm
Të leshta që lahen në makinë larëse,
të leshta që lahen me dorë dhe tekstile
të tjera me simbolin e kujdesit "larje me
dorë"2).
3 kg
800 rpm
Program i posaçëm për një batanije
sintetike, jorgan, mbulesë krevati etj.
9 kg
1600 rpm
Për të centrifuguar rrobat dhe për të
shkarkuar ujin në kazan. Të gjitha
tekstilet, përveç të leshtave dhe
tekstileve shumë delikate.
9 kg
1600 rpm
Për të shpëlarë dhe për të centrifuguar
rrobat. Të gjitha tekstilet, përveç të
leshtave dhe tekstileve shumë delikate.
Reduktojeni shpejtësinë e centrifugimit
sipas llojit të rrobave.
1 kg
Programi i tharjes për të leshtat.
60°C - 40°C
Wash&Dry 60Min.
40°C - 30°C
Synthetics
60°C - Ujë i ftohtë
Delicates
40°C - Ujë i ftohtë
Silk
30°C
Wool/Handwash
40°C - Ujë i ftohtë
Duvet
60°C - 30°C
Spin/Drain3)
Rinse
Ujë i ftohtë
Programet e tharjes
Wool Drying
SHQIP
Programi
Gama e temperaturës
11
Ngarkesa
maksimale
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i ndotjes)
3 kg
Programi i tharjes për artikujt sintetikë.
6 kg
Programi i tharjes për artikujt e
pambuktë.
1,5 kg
Program me avull për heqjen e rrudhave
ose për freskimin e artikujve të
pambuktë dhe sintetikë.
Shtypni butonat Time Manager për të
zgjedhur një nga ciklet e disponueshme:
Synthetics Drying
Cottons Drying
Programet me avull
Steam
•
Antirrudhë
(kohëzgjatja e
parazgjedhur e programit)
•
Freskim
(kohëzgjatja e shkurtër e
programit)
1) Programi i kursimit të energjisë për të pambuktat. Ky program në 60°C me një ngarkesë
prej 9 kg është programi i referencës për të dhënat në etiketën e energjisë, në përputhje me
standardet EEC 92/75. Caktoni këtë program për të pasur rezultate të mira në larje dhe për
të ulur konsumin e energjisë. Koha e programit të larjes është zgjatur.
2) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket
sikur kazani nuk rrotullohet ose nuk rrotullohet siç duhet, por kjo është normale për këtë
program.
3) Vendosni shpejtësinë e centrifugimit. Sigurohuni që të jetë e përshtatshme për llojin e
tekstileve që po lahen. Nëse vendosni opsionin Pa centrifugim, atëherë ka vetëm fazë
shkarkimi.
Përputhshmëria e opsioneve të programeve
Programi
Cottons
■
■
■
■
■
■
■
Cottons Eco
■
■
■
■
■
■
Wash&Dry 60Min.
■
Synthetics
■
■
■
■
■
■
■
Delicates
■
■
■
■
■
■
■
Silk
■
■
Wool/Handwash
■
■
■
■
■
■
■
12
www.electrolux.com
Programi
Duvet
■
■
Spin/Drain1)
■
■
Rinse
■
■
■
■
■
■
1) Vendosni shpejtësinë e centrifugimit. Sigurohuni që të jetë e përshtatshme për llojin e
tekstileve që po lahen. Nëse vendosni opsionin Pa centrifugim, atëherë ka vetëm fazë
shkarkimi.
5.2 Tharje automatike
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Tharje ekstra
Për materialet prej peshqiri
Të pambukta dhe tekstile deri në 6 kg
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
Tharje për dollap1)
Për rrobat që vihen në dollap
Të pambukta dhe tekstile deri në 6 kg
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
Tharje për hekurosje
E përshtatshme për hekurosje
Ngarkesa
Materiale sintetike ose të
përziera
(trikot, bluzat, të
brendshmet, shtrojat)
deri në 3 kg
Artikuj prej mëndafshi
(bluza grash, këmisha,
veshje..)
deri në 1 kg
Artikuj prej leshi (triko
leshi)
deri në 1 kg
Të pambukta dhe tekstile deri në 6 kg
prej linoje
(çarçafë, mbulesat e
tavolinës, këmisha, etj)
1) Këshilla për institutin testues Performanca e testit, në përputhje me EN 50229, duhet
të kryhet me ngarkesën E PARË të tharjes me kapacitetin maksimal të deklaruar të tharjes
(përbërja e ngarkesës sipas EN 61121) duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE
PËR DOLLAP për të pambukta. Ngarkesa E DYTË e tharjes me ngarkesën e mbetur duhet
të testohet duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE PËR DOLLAP për të pambukta.
SHQIP
13
5.3 Tharja e programuar
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Tharje ekstra
Për materialet prej
peshqiri
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
6
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
Materiale sintetike ose të
përziera
(trikot, bluzat, të
brendshmet, shtrojat)
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Të leshta
(triko të leshta)
1
1200
110 - 130
Silk (Mëndafsh)
(bluza grash, këmisha,
veshje etj.)
1
1000
80
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(çarçafë, mbulesat e
tavolinës, këmisha, etj)
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
Tharje për dollap
Për rrobat që vihen
në dollap
Tharje për dollap
Për rrobat që vihen
në dollap
Tharje për
hekurosje
E përshtatshme për
hekurosje
5.4 Woolmark Apparel Care Blu
•
Cikli i larjes për të leshtat në këtë
lavatriçe është miratuar nga The
Woolmark Company për larjen e
rrobave të leshta që mbajnë etiketën
Ngarke
sa (kg)
Shpejtë
sia e
centrifu
gimit
(rpm)
Kohëzgjatj
ae
rekomand
uar (min)
për larje me dorë nëse rrobat lahen
sipas udhëzimeve në etiketën e
rrobës dhe ato të dhëna nga
prodhuesi i kësaj lavatriçeje. M1144
• Cikli për tharjen e të leshtave në këtë
pajisje është testuar dhe miratuar nga
The Woolmark Company. Cikli është i
përshtatshëm për të tharë rroba të
leshta që mbajnë etiketën për larje me
dorë me kusht që rrobat të lahen në
një cikël me larje me dorë të miratuar
nga Woolmark dhe të thahen sipas
udhëzimeve të lëshuara nga
prodhuesi. M1224
Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë,
Hong-Kong dhe Indi, simboli "Woolmark"
është markë tregtare certifikimi.
14
www.electrolux.com
6. VLERAT E KONSUMIT
Vlerat e deklaruara janë marrë në kushte laboratorike me standardet
përkatëse. Shkaqe të ndryshme mund të ndryshojnë të dhënat: sasia
dhe lloji i rrobave për larje dhe temperatura e ambientit. Gjithashtu në
kohëzgjatjen e programit të larjes mund të ndikojë edhe presioni i ujit,
tensioni i furnizimit dhe temperatura e ujit në hyrje.
Specifikimet teknike mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim paraprak për
të përmirësuar cilësinë e produktit.
Në nisje të programit, ekrani tregon kohëzgjatjen e programit për
kapacitetin maksimal të ngarkesës.
Gjatë fazës së larjes, kohëzgjatja e programit llogaritet automatikisht dhe
mund të reduktohet mjaft nëse ngarkesa e rrobave është më e ulët sesa
kapaciteti maksimal i ngarkesës (p.sh. Të pambuktat 60°C, kapaciteti
maksimal i ngarkesës 9 kg, kohëzgjatja e programit i tejkalon 2 orë;
ngarkesa reale 1 kg, kohëzgjatja e programit do të jetë më pak se 1 orë).
Kur pajisja është duke llogaritur kohëzgjatjen e vërtetë të programit, në
ekran pulson një pikë.
Programet
Ngarke Konsumi Konsumi i
sa (kg) i
ujit (litra)
energjisë
(kWh)
Kohëzgjatja e
përafërt e
programit (minuta)
Të pambukta 60°C
9
1.6
69
168
Cottons Eco
Programi me kursim
energjie për të pambukta
60°C1)
9
1.05
56
244
Të pambukta 40°C
9
1.0
69
164
Sintetike 40°C
4
0.6
48
105
Delikate 40°C
4
0.7
58
86
Të leshta / Larje me dorë
30 °C
2
0.35
57
61
1) "Programi me kursim energjie për të pambukta" në 60°C me ngarkesë 9 kg është
programi të cilit i referohen të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me standardet EEC
92/75.
7. OPSIONET
7.1 Centrifugimi
Me këtë opsion ju mund të ulni
shpejtësinë e parazgjedhur të
centrifugimit.
Ekrani tregon treguesin e shpejtësisë së
vendosur.
Opsionet shtesë të centrifugimit:
Pa centrifugim
SHQIP
•
•
•
Caktoni këtë opsion për të hequr të
gjitha fazat e centrifugimit.
Vendosni këtë për pëlhura shumë
delikate.
Faza e shpëlarjes përdor më shumë
ujë për disa programe larjeje.
• Ekrani shfaq treguesin
Ndërprerje e shpëlarjes
•
•
•
•
.
Vendosni këtë opsion për të
parandaluar rrudhat e rrobave.
Programi i larjes ndalon me ujin në
kazan. Kazani rrotullohet rregullisht
për të parandaluar krijimin e rrudhave
te rrobat.
Dera qëndron e bllokuar. Për të
zhbllokuar derën duhet të shkarkoni
ujin.
Ekrani shfaq treguesin
.
Për të shkarkuar ujin,
referojuni seksionit "Në
përfundim të programit".
Ekstra i heshtur
•
•
•
•
•
Vendosni këtë opsion për të hequr të
gjitha fazat e centrifugimit dhe për të
kryer një larje pa zhurmë.
Faza e shpëlarjes përdor më shumë
ujë për disa programe larjeje.
Programi i larjes ndalon me ujin në
kazan. Kazani rrotullohet rregullisht
për të parandaluar krijimin e rrudhave
te rrobat.
Dera qëndron e bllokuar. Për të
zhbllokuar derën duhet të shkarkoni
ujin.
Ekrani shfaq treguesin
.
Për të shkarkuar ujin,
referojuni seksionit "Në
përfundim të programit".
7.2 Temperaturat
Vendosni këtë opsion për të ndryshuar
temperaturën e parazgjedhur.
Treguesi
= ujë i ftohtë.
Në ekran shfaqet temperatura e
vendosur.
15
7.3 Koha e tharjes
Me këtë opsion ju mund të vendosni
kohën për materialet që duhet të thani.
Në ekran shfaqet vlera e vendosur.
Sa herë që të shtypni këtë fushë me
prekje, koha rritet me 5 minuta.
Ju nuk mund t'i vendosni të
gjithë vlerat e kohës për lloje
të ndryshme materialesh.
7.4 Vonesë në nisje
Me këtë opsion mund ta shtyni fillimin e
programit nga 30 minuta në 20 orë.
Ekrani shfaq treguesin përkatës.
7.5 Prewash
Me këtë opsion mund të shtoni një fazë
paralarjeje te një program larjeje.
Përdoreni këtë opsion për rroba shumë
të ndotura.
Kur ta vendosni këtë opsion, kohëzgjatja
e programit rritet.
Treguesi përkatës ndizet.
7.6 Niveli i tharjes
Me këtë opsion ju mund të vendosni një
nivel automatik tharjeje për rrobat. Ekrani
tregon simbolin e nivelit të vendosur.
•
Niveli Ekstra i thatë për artikujt e
pambuktë
•
Niveli Tharje për dollap për artikuj
të pambuktë, sintetikë, prej mëndafshi
dhe prej leshi
•
Niveli Tharje për hekurosje për
artikujt e pambuktë
7.7 Menaxhuesi i kohës
Kur vendos një program larjeje, ekrani
tregon kohëzgjatjen e parazgjedhur.
ose
për të ulur ose rritur
Shtypni
kohëzgjatjen e programit.
Opsioni Menaxheri i kohës është i
disponueshëm vetëm me programet në
tabelë.
www.electrolux.com
1)
4)
rrobave. Për të optimizuar performancën
e programit të larjes, duhet të rritet numri
i shiritave:
Cottons Eco
Treguesi
16
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
•
■
■
■
■ 2)
•
■
•
kohës
ose .
Caktoni temperaturën më të ulët të
mundshme të larjes.
Mos e caktoni opsionin e paralarjes.
7.8 Të preferuarat e mia
■3)
■3)
■5)
1) Më e shkurtra: për t'i freskuar rrobat.
2) Kohëzgjatja e shkurtër: program i
përshtatshëm për freskimin e rrobave.
3) Kohëzgjatja e parazgjedhur e programit.
4) Më e gjata: Rritja e kohëzgjatjes së
programit ul gradualisht konsumin e
energjisë. Faza e optimizuar e ngrohjes
kursen energji dhe kohëzgjatja më e gjatë
ruan të njëjtat rezultate larjeje (veçanërisht
për ndotje normale).
5) Kohëzgjatja e parazgjedhur: program i
përshtatshëm për heqjen e rrudhave të
rrobave.
Informacioni i kursimit
Shiritat e informacionit të kursimit (të
disponueshme vetëm në programin e të
pambuktave dhe sintetikeve) tregojnë
efikasitetin e programit të larjes në lidhje
me kursimin e energjisë:
•
Nëse rrisni kohëzgjatjen e programit,
rritet numri i shiritave të informacionit
të kursimit. Rritja e kohëzgjatjes së
programit të larjes mundëson
performancë konstante me reduktim
të konsumit të energjisë.
• Nëse ulni temperaturën e larjes, rritet
numri i shiritave të informacionit të
kursimit.
Disa këshilla për të pasur cilësimin më
efikas:
• Caktoni treguesit e menaxhuesit të
6 shirita: cilësimi më efikas për
optimizimin e performancës së
programit të larjes.
• 1 shirit: cilësimi më pak efikas.
Numri i shiritave të informacionit të
kursimit ndryshon nëse modifikoni
kohëzgjatjen e programit të larjes
(drejtohuni te "Menaxhuesi i kohës"),
temperaturën e larjes dhe peshën e
Me këtë opsion ju mund të memorizoni
programin dhe opsionet tuaja të
preferuara.
Nuk mund të memorizohet opsioni i
shtyrjes së programit me MyFavourite.
Memorizimi i një programi
për të aktivizuar
1. Shtypni butonin
pajisjen.
2. Vendosni programin dhe opsionet që
dëshironi të memorizoni.
3. Shtypni MyFavourite derisa ekrani të
tregojë tekstin "MEM".
Si të vendosni programin e
memorizuar
1. Shtypni butonin
për të aktivizuar
pajisjen.
2. Shtypni shkurtimisht MyFavourite.
Nuk është memorizuar
shtyrja e programit.
7.9 Shpëlarje shtesë
Me këtë opsion mund të shtoni disa
shpëlarje te një program larjeje.
Përdoreni këtë opsion për njerëzit që
janë alergjikë ndaj detergjenteve dhe në
zonat ku uji është i butë.
SHQIP
17
Treguesi përkatës ndizet në ekran.
Shihni "Cilësimet" për mënyrën se si ta
aktivizoni këtë funksion.
8. CILËSIMET
•
8.1 Bllokimi për fëmijët
opsion, shtypni
Me këtë opsion mund të parandaloni që
fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.
•
Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, shtypni
dhe
njëkohësisht derisa treguesi
ndizet/të fiket.
Mund ta aktivizoni këtë opsion:
të
•
Pasi të shtypni
: opsionet dhe
çelësi i programit janë të bllokuar.
•
Para se të shtypni
mund të niset.
: pajisja nuk
Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë
dhe
njëkohësisht derisa treguesi
ndizet/të fiket.
të
8.3 Sinjalet akustike
Dëgjohen sinjalet akustike kur:
• Programi ka mbaruar.
• Pajisja ka keqfunksionim.
Për të çaktivizuar/aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni njëkohësisht
dhe
për 6 sekonda.
Nëse çaktivizoni sinjalet
akustike, ato vazhdojnë të
punojnë kur pajisja ka
keqfunksionim.
8.2 Shpëlarja e përhershme
shtesë
Me këtë funksion mund të keni në
mënyrë të përhershme një shpëlarje
shtesë kur vendosni një program të ri.
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Futeni spinën në prizën elektrike.
2. Hapeni rubinetin e ujit.
3. Vendosni një sasi të vogël me
detergjent në ndarjen e fazës së
larjes.
4. Vendosni dhe startoni një program
për të pambuktat në temperaturën
më të lartë pa rroba.
Kjo do të heqë të gjitha papastërtitë e
mundshme nga tamburi dhe kazani.
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
10.1 Futja e rrobave në pajisje
1. Hapni derën e pajisjes
2. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes.
3. Vendosini artikujt në kazan, njërin
pas tjetrit.
Sigurohuni që të mos fusni në kazan më
shumë rroba sesa duhet.
4. Mbylleni derën mirë.
18
www.electrolux.com
10.2 Përdorimi i detergjenteve
dhe aditivëve
1. Matni sasinë e duhur të detergjentit
dhe të zbutësit të rrobave.
2. Vendosni detergjentin dhe zbutësin e
rrobave te ndarjet.
3. Mbylleni me kujdes sirtarin e
detergjentit
KUJDES!
Sigurohuni që të mos
mbeten rroba ndërmjet
guarnicionit dhe derës.
Ekziston rreziku i rrjedhjes
së ujit ose i dëmtimit të
rrobave.
Larja e njollave tepër të
ndotura me vaj dhe graso
mund të dëmtojë pjesët prej
gome të lavatriçes.
10.3 Ndarjet e detergjentit
KUJDES!
Përdorni vetëm detergjente specifikë për lavatriçe.
Gjithmonë zbatoni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produkteve të
detergjentit.
Kutia e detergjentit për fazën e paralarjes.
Kutia e detergjentit për fazën e larjes.
Foleja për solucionet shtesë në trajtë të lëngët (zbutësi i rrobave,
ngrirësit).
Ndarësja për detergjentin pluhur ose të lëngshëm.
SHQIP
19
10.4 Detergjenti pluhur ose i
lëngshëm
A
1.
2.
B
3.
4.
• Pozicioni A për detergjentin pluhur (cilësimi nga fabrika).
• Pozicioni B për detergjentin e lëngshëm.
Kur përdorni detergjentin e lëngshëm:
• Mos përdorni detergjent xhelatinoz ose detergjente me lëng të trashë.
• Mos vendosni më shumë se lëng se niveli maksimal.
• Mos e vendosni fazën e paralarjes.
• Mos e vendosni funksionin e shtyrjes së programit.
10.5 Aktivizimi i pajisjes
Shtypni butonin
për të aktivizuar ose
çaktivizuar pajisjen. Dëgjohet një melodi
kur aktivizohet pajisja.
10.6 Vendosja e një programi
1. Rrotullojeni çelësin e programit dhe
vendosni programin:
• Treguesi përkatës i programit
ndizet.
•
•
pulson.
Treguesi i
Ekrani tregon nivelin e
menaxhuesit të kohës,
kohëzgjatjen e programit dhe
treguesit e fazave të programit.
2. Nëse është e nevojshme, ndryshoni
temperaturën, shpejtësinë e
centrifugimit, kohëzgjatjen e ciklit ose
shtoni funksionet e disponueshme.
Kur aktivizoni një opsion, treguesi i
opsionit të vendosur ndizet.
Nëse e vendosni diçka në
mënyrë të pasaktë, ekrani
tregon mesazhin
.
20
www.electrolux.com
10.7 Nisja e një programi pa
shtyrje programi
Shtypni
.
•
Treguesi i
ndalon së pulsuari
dhe qëndron i ndezur.
•
Treguesi
fillon të pulsojë në
ekran.
Programi fillon, dera bllokohet dhe
•
ekrani tregon treguesin
.
Nëse treguesi
pulson, dera po
kyçet. Nëse ekrani
shfaq një mesazh
alarmi pasi treguesi
•
ka pulsuar për
pak sekonda, kjo
tregon se dera nuk
është kyçur mirë (për
më shumë detaje
shikoni kapitullin
"Zgjidhja e
problemeve").
Pompa e shkarkimit mund të
punojë për një kohë të shkurtër
kur pajisja mbushet me ujë.
Pas rreth 15 minutash nga
fillimi i programit:
• Pajisja rregullon
automatikisht
kohëzgjatjen e programit
në përputhje me
ngarkesën e rrobave.
• Në ekran shfaqet vlera e
re.
•
mesazh alarmi pasi treguesi
ka pulsuar për pak sekonda, kjo
tregon se dera nuk është kyçur
mirë (për më shumë detaje
shikoni kapitullin "Zgjidhja e
problemeve").
Kur të përfundojë numërimi
mbrapsht, programi fillon
automatikisht.
Mund ta anuloni ose ta
ndryshoni vendosjen e
shtyrjes së programit
përpara se të shtypni
.
Për të anuluar shtyrjen e
programit:
•
Shtypni
për ta
vendosur pajisjen në
pauzë.
•
Shtypni
derisa
ekrani të tregojë
•
'.
Shtypni
përsëri
për ta filluar
programin
menjëherë.
10.9 Ndërprerja e programit
dhe ndryshimi i opsioneve
Ju mund të ndryshoni vetëm disa
opsione përpara se të vihen në punë.
1. Shtypni
.
Treguesi pulson.
2. Ndrysho opsionet.
përsëri.
3. Shtypni
Programi vazhdon.
10.8 Nisja e një programi me
shtyrje programi
10.10 Anulimi i një programi në
vazhdim
1. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të tregojë shtyrjen që dëshironi të
vendosni.
Treguesi përkatës ndizet në ekran.
1. Shtypni butonin
për disa sekonda
për të anuluar programin dhe për të
çaktivizuar pajisjen.
2. Shtypni sërish këtë buton për të
riaktivizuar pajisjen. Tashmë mund të
vendosni një program të ri larjeje.
2. Shtypni
:
• Pajisja fillon numërimin mbrapsht.
• Dera kyçet, ekrani shfaq treguesin
.
Nëse treguesi
pulson, dera
po kyçet. Nëse ekrani shfaq një
SHQIP
Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe aromat e
pakëndshme.
Programi i larjes ka përfunduar, por ka
ende ujë në kazan:
• Kazani rrotullohet rregullisht për të
parandaluar krijimin e rrudhave te
rrobat brenda.
Përpara nisjes së një
programi të ri, pajisja mund
të shkarkojë ujin. Në këtë
rast, sigurohuni që në
ndarjen e detergjentit të ketë
ende detergjent, nëse jo,
mbusheni sërish me
detergjent.
•
10.11 Hapja e derës
•
KUJDES!
Nëse temperatura dhe niveli
i ujit në kazan janë shumë të
lartë dhe kazani vazhdon të
rrotullohet, dera nuk mund të
hapet.
.
1. Shtypni
Pajisja shkarkon ujin dhe kryen
centrifugimin.
2. Për ta vendosur pajisjen që vetëm të
.
Hapja e derës së pajisjes kur programi
ose shtyrja e programit është në
punë:
për ta ndërprerë pajisjen.
1. Shtypni
2. Prisni derisa të fiket treguesi i
bllokimit të derës
3. Hapni derën.
treguesi i bllokimit të derës
të
fiket, mund ta hapni derën.
4. Shtypni butonin Ndezja/Fikja për disa
sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
Pajisja shkarkon ujin dhe
kryen centrifugimin
automatikisht pas rreth 18
orësh (përveç programit Të
leshta).
.
10.12 Në përfundim të
programit
•
•
Pajisja ndalon automatikisht.
Sinjali akustik funksionon (nëse është
aktiv).
•
•
Në ekran ndizet .
Treguesi iNisja/Pauza fiket.
•
•
•
Treguesi i bllokimit të derës
fiket.
Mund ta hapni derën.
Nxirrni rrobat nga pajisja. Sigurohuni
që kazani të jetë bosh.
Mbyllni rubinetin e ujit.
Shtypni butonin Ndezja/Fikja për disa
sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
•
•
shkarkojë ujin, vendosni
.
Nëse është e nevojshme, ulni
shpejtësinë e centrifugimit.
3. Kur programi të ketë përfunduar dhe
.
4. Mbyllni derën dhe shtypni sërish
Programi ose shtyrja e programit
vazhdon të funksionojë.
Treguesi i bllokimit të derës
është
ndezur. Dera qëndron e bllokuar.
Për të hapur derën duhet të shkarkoni
ujin.
Për të shkarkuar ujin:
Kur një program ose shtyrje programi
është në punë, dera e pajisjes është e
bllokuar dhe ekrani shfaq treguesin
21
•
10.13 Opsioni i Pritjes
AUTOMATIKE
Disa minuta pas përfundimit të programit
të larjes, nëse nuk e çaktivizoni pajisjen,
aktivizohet gjendja e kursimit të
energjisë.
Gjendja e kursimit të energjisë ul
konsumin e energjisë kur pajisja është
në pritje aktive.
•
Të gjithë treguesin fiken së bashku
me ekranin.
•
•
Treguesi
pulson ngadalë.
Shtypni një nga opsionet për të
çaktivizuar gjendjen e kursimit të
energjisë.
22
www.electrolux.com
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
11.1 Cilësimi i tharjes
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që rubineti i
ujit të jetë i hapur.
1. Shtypni Ndezja/Fikja për disa
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
3. Rrotulloni çelësin e programit te
programi përkatës për tharjen e
artikujve. Ekrani shfaq treguesin e
tharjes
.
Për të pasur një
performancë të mirë në
tharje mos tejkaloni
ngarkesat maksimale të
tharjes të rekomanduara në
manualin e përdorimit. Mos
vendosni shpejtësi
centrifugimi më të ulët se
shpejtësia automatike e
programit të vendosur.
vogël se madhësia e paracaktuar, pajisja
rregullon automatikisht vlerën e kohës
gjatë ciklit.
2. Shtypni
për të nisur programin.
Ekrani shfaq treguesin e derës së
bllokuar
. Treguesi i tharjes
të pulsojë.
Ju nuk mund t'i vendosni të
gjitha nivelet e tharjes për
çdo lloj rrobe.
11.3 Tharja e programuar
Rrobat mund të thahen me një tharje
manuale të programuar:
1. Shtypni
disa herë deri për të
vendosur vlerën e kohës (shiko
tabelën e "Programet me tharje të
programuar").
• Ekrani shfaq 10 minuta. Sa herë
që të shtypni këtë fushë me
prekje, koha rritet me 5 minuta.
• Në ekran shfaqet vlera e
vendosur e kohës: për shembull •
1. Shtypni
disa herë derisa ekrani të
tregojë një nga treguesit e nivelit të
tharjes:
•
: Treguesi i nivelit THARJE
PËR HEKUROSJE për artikujt e
pambuktë
•
: Treguesi i nivelit THARJE
PËR DOLLAP për artikuj të
pambuktë, sintetikë, prej
mëndafshi dhe prej leshi
•
: Treguesi i nivelit EKSTRA TË
THATA për artikujt e pambuktë
Ekrani tregon një vlerë kohe, llogaritur në
madhësinë e paracaktuar të ngarkesës.
Nëse sasia e ngarkesës tuaj është më e
.
Pas disa sekondash ekrani tregon
një vlerë të re të kohës:
.
Pajisja llogarit edhe kohëzgjatjen
e fazave kundra-rrudhosjes dhe të
ftohjes.
11.2 Tharja në nivele
automatike
Rrobat mund të thahen në nivele të
paracaktuara tharjeje:
fillon
2. Shtypni
për të nisur programin.
• Ekrani tregon rregullisht një vlerë
të re të kohës.
•
•
fillon të
Treguesi i tharjes
pulsojë.
Ekrani shfaq treguesin e derës së
bllokuar
.
Nëse vendosni një tharje me
vetëm 10 minuta, pajisja
kryen vetëm një fazë
ftohjeje.
Nëse rrobat nuk janë tharë
sa duhet, vendosni sërish
një kohë tharjeje të shkurtër.
SHQIP
11.4 Përfundimi i programit të
tharjes
Pajisja ndalon automatikisht.
•
Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse
janë aktive).
•
Në ekran ndizet .
•
•
Treguesi
fiket.
Gjatë minutave të fundit të ciklit të
tharjes pajisja kryen një fazë ftohjeje
dhe kundër-rrudhosjes. Dera është
ende e bllokuar.
Kur dera e bllokuar
mund të hapni derën.
23
1. Shtypni butonin
për disa sekonda
për të çaktivizuar pajisjen.
Disa minuta pas përfundimit të programit,
funksioni i kursimit të energjisë e
çaktivizon automatikisht pajisjen.
2. Nxirrni nga pajisja rrobat.
Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
3. Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe aromat e
pakëndshme.
4. Mbyllni rubinetin e ujit.
fiket në ekran,
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
12.1 Programi Non-Stop
1. Shtypni Ndezja/Fikja për disa
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
Për të pasur një
performancë të mirë në
tharje mos tejkaloni
ngarkesat maksimale të
tharjes të rekomanduara në
manualin e përdorimit. Mos
vendosni shpejtësi
centrifugimi më të ulët se
shpejtësia automatike e
programit të vendosur.
3. Vendosni detergjentin dhe produktet
suplementare në ndarjen e duhur.
4. Rrotulloni çelësin e zgjedhjes te
programi i larjes.
Ekrani tregon treguesit e fazave të
ndryshme të larjes.
5. Zgjidhni opsionet në dispozicion.
12.2 Larja dhe tharja
automatike
1. Shtypni
disa herë derisa ekrani të
tregojë një nga treguesit e nivelit të
tharjes:
•
: Treguesi i nivelit THARJE
PËR HEKUROSJE për artikujt e
pambuktë
•
: Treguesi i nivelit THARJE
PËR DOLLAP për artikuj të
pambuktë, sintetikë, prej leshi dhe
prej mëndafshi
•
: Treguesi i nivelit EKSTRA TË
THATA për artikujt e pambuktë
Ekrani shfaq treguesin . Vlera e kohës
në ekran është kohëzgjatja e cikleve të
larjes dhe tharjes, llogaritur në
madhësinë e paracaktuar të ngarkesës.
Për të pasur një tharje të
mirë pajisja nuk ju lejon të
vendosni shpejtësi
centrifugimi shumë të ulët
për rrobat që do të lahen e
thahen.
2. Shtypni
për të nisur programin.
Në ekran treguesi i nivelit të vendosur të
tharjes qëndron i ndezur.
ndizet.
Treguesi i bllokimit të derës
Ekrani tregon rregullisht një vlerë të re të
kohës.
Gjatë minutave të fundit të
ciklit të tharjes pajisja kryen
një fazë ftohjeje dhe kundërrrudhosjes.
24
www.electrolux.com
12.3 Larja dhe tharja me kohë
të caktuar
Për të pasur një tharje të mirë pajisja nuk
ju lejon të vendosni shpejtësi centrifugimi
shumë të ulët për rrobat që do të lahen e
thahen.
për të vendosur kohën e
1. Shtypni
tharjes. Ekrani shfaq 10 minuta.
Treguesi
shfaqet në ekran. Ekrani
tregon vlerën e kohës së caktuar të
12.5 Push në rroba
Gjatë fazës së larjes dhe/ose tharjes,
disa lloje pëlhurash, (prej sfungjeri, leshi,
pëlhurat e trikove) mund të lëshojnë
push.
Pushi i lëshuar mund të ngjitet me rrobat
gjatë ciklit tjetër të larjes.
Për të parandaluar pushin në rrobat
tuaja, ju rekomandojmë që:
•
.Pas disa
tharjes, për shembull:
sekondash ekrani tregon vlerën e kohës
finale
, që është kohëzgjatja totale
e cikleve të larjes dhe tharjes (fazat larje
+ tharje + kundra-rrudhosje + ftohje).
Nëse vendosni vetëm 10
minuta tharje pas larjes,
pajisja llogarit edhe
kohëzgjatjen e fazave
kundra-rrudhosje dhe ftohje.
2. Shtypni
për të nisur programin.
Në ekran ndizet treguesi
. Dera është
e kyçur. Ekrani tregon rregullisht një
vlerë të re të kohës.
12.4 Përfundimi i programit
Pajisja ndalon automatikisht. Sinjalet
akustike funksionojnë, (nëse janë aktive).
Për më shumë informacion shikoni "Në
fund të programit të tharjes" në kapitullin
e mëparshëm.
•
•
•
Mos lani pëlhura të errëta pasi keni
larë dhe tharë pëlhura me ngjyra të
çelura (sfungjer i ri, lesh, pulovra
pambuku) dhe anasjelltas.
Thajini këto lloje pëlhurash në tel
jashtë kur lahen për herë të parë.
Pastroni filtrin e shkarkimit.
Pas fazës së tharjes, pastroni kazanin
bosh, guarnicionin dhe derën me një
leckë të lagur.
12.6 Si të hiqni pushin në rroba
Për të hequr pushin brenda kazanit,
vendosni një program të veçantë:
1. Zbrazni kazanin.
2. Pastroni kazanin, guarnicionin dhe
derën me një leckë të lagur.
3. Vendosni programin e shpëlarjes.
4. Shtypni në të njëjtën kohë
dhe
për të aktivizuar funksionin e
pastrimit derisa ekrani të tregojë
CLE.
5. Shtypni
për të nisur programin.
1. Nxirrni nga pajisja rrobat.
Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
2. Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe aromat e
pakëndshme.
13. UDHËZIME DHE KËSHILLA
13.1 Ngarkesa e rrobave
•
•
•
Ndani rrobat në: të bardha, me ngjyra,
sintetike, delikate dhe të leshta.
Zbatoni udhëzimet e larjes që
ndodhen në etiketat e kujdesit te
rrobat.
Mos lani së bashku rrobat e bardha
dhe ato me ngjyrë.
•
•
•
•
Disa rroba me ngjyra të nxjerrin bojë
gjatë larjes së parë. Rekomandojmë
që ato të lahen më vete herën e parë.
Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni
zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhini
rripat.
Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.
Kthejini së prapthi rrobat me disa
shtresa, të leshtat dhe veshjet me
stampa.
SHQIP
•
•
•
•
•
Hiqini njollat e vështira me detergjent
të veçantë.
Lajini dhe trajtojini paraprakisht njollat
e vështira përpara se t'i vendosni
artikujt në kazan
Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset
e tyre dhe futini perdet në një qese
për larje apo këllëf jastëku.
Mos lani rroba pa tegela ose me
prerje. Përdorni një trastë larjeje për
të larë rroba të vogla dhe/ose delikate
(p.sh. sytjena me tela, rripa, streçe
etj.).
Një ngarkesë shumë e vogël mund të
shkaktojë probleme balancimi gjatë
fazës së centrifugimit. Nëse ndodh
kjo, rregulloni manualisht artikujt
brenda tamburit dhe niseni sërish
fazën e centrifugimit.
13.2 Njollat e vështira
Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe
detergjenti.
Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni
përpara se të vendosni rrobat në pajisje.
Për këtë ka heqës të veçantë njollash.
Përdorni heqës të veçantë njollash që i
përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.
13.3 Detergjentet dhe produktet
suplementare
•
•
•
•
Përdorni vetëm detergjente dhe
shtesa të prodhuara posaçërisht për
lavatriçe:
– detergjentet në trajtë pluhuri për
të gjitha llojet e rrobave,
– detergjentet në trajtë pluhuri për
rrobat delikate (40 °C maksimumi)
dhe të leshtat,
– detergjentet në trajtë lëngu,
mundësisht për programe me
temperatura të ulëta (60 °C
maksimumi) për të gjitha llojet e
rrobave, ose të posaçme vetëm
për të leshtat.
Mos i përzieni llojet e ndryshme të
detergjenteve.
Për të ndihmuar mjedisin, mos
përdorni më shumë detergjent sesa
sasia e caktuar.
Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i këtyre produkteve.
•
•
25
Përdorni produktet e duhura për llojin
dhe ngjyrën e pëlhurës, programin,
temperaturën dhe nivelin e ndotjes.
Nëse pajisja nuk ka fole detergjenti
me ndarëse, shtojini detergjentet e
lëngshme me një enë (jepet nga
prodhuesi i detergjentit).
13.4 Këshilla ekologjike
•
•
•
•
Vendosni një program pa fazën e
paralarjes për të larë rroba me ndotje
normale.
Gjithmonë fillojeni një program larjeje
me ngarkesën maksimale të lejuar të
rrobave.
Nëse është e nevojshme, përdorni një
heqës njollash kur vendosni një
program me temperaturë të ulët.
Që të përdorni sasinë e duhur të
detergjentit, kontrolloni fortësinë e ujit
në sistemin tuaj hidraulik. Referojuni
paragrafit "Fortësia e ujit".
13.5 Fortësia e ujit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në
zonat ku uji është i butë nuk nevojitet
përdorimi i zbutësit të ujit.
Kontaktoni me autoritetet lokale të
ujësjellësit për të njohur fortësinë e ujit.
Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të
ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produktit.
13.6 Këshilla për tharjen
Përgatitja e ciklit të tharjes
• Hapeni rubinetin e ujit.
• Kontrolloni nëse tubi i shkarkimit
është lidhur mirë. Shikoni kapitullin e
instalimit për më shumë informacion.
• Për ngarkesë maksimale rrobash në
programet e tharjes, shikoni tabelën e
programeve të tharjes.
13.7 Artikuj të papërshtatshëm
për tharje
Mos vendosni program tharjeje për
këto rroba:
• Artikuj shumë delikatë.
• Perde sintetike.
26
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Copa që kanë pjesë metali të
bashkëngjitura.
Çorape najloni.
Kuverta.
Mbulesa krevati.
Jorganë.
Xhupa me kapuç.
Dyshekë gjumi.
Coha me mbetje të llakut të flokëve,
produkte për lyerjen e thonjve ose
gjëra të ngjashme.
Artikuj me sfungjer të gomuar ose
materiale të ngjashme me të.
13.8 Etiketat e veshjeve
Kur thani rrobat, zbatoni udhëzimet në
etiketat e prodhuesve:
•
= Artikulli mund të thahet
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të lartë
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të reduktuar
•
= Artikulli nuk mund të thahet.
13.9 Kohëzgjatja e ciklit të
tharjes
Koha e tharjes mund të ndryshojë në
varësi të:
• shpejtësisë së shtrydhjes
përfundimtare
•
•
•
nivelit të tharjes
llojit të rrobave
peshës së ngarkesës
13.10 Tharje shtesë
Nëse rrobat janë ende të njoma në
përfundim të programit të tharjes,
zgjidhni sërish një cikël të shkurtër
tharjeje.
PARALAJMËRIM!
Për të shmangur rrudhat
dhe hyrjen në ujë të
rrobave, mos i lini ato të
thahen më shumë sesa
duhet.
13.11 Këshilla të përgjithshme
Shikoni tabelën "Programet e tharjes" për
të gjetur kohën mesatare të tharjes.
Përvoja do t'ju ndihmojë t'i thani rrobat
më mirë. Mbani shënim kohëzgjatjen e
cikleve që keni realizuar më parë.
Për të shmangur shkarkimin statik në
përfundim të ciklit të tharjes:
1. Përdorni zbutës rrobash në ciklin e
larjes.
2. Përdorni zbutës të veçantë për
tharësit.
Kur programi i tharjes ka përfunduar,
hiqni rrobat shpejt.
14. KUJDESI DHE PASTRIMI
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
14.1 Pastrimi i jashtëm
Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të
ngrohtë dhe sapun. Thajini plotësisht të
gjitha sipërfaqet.
KUJDES!
Mos përdorni alkool, tretës
boje ose produkte kimike.
14.2 Heqja e çmërsit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni produkt zbutjeje uji për lavatriçe.
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
parandaluar çmërsin dhe grimcat e
ndryshkut.
Për heqjen e grimcave të ndryshkut,
përdorni vetëm produkte speciale për
lavatriçe. Bëjeni këtë veç procesit të
larjes së rrobave.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
14.3 Larja e mirëmbajtjes
Me programet me temperaturë të ulët
është e mundur që në kazan të mbetet
pak detergjent. Kryeni rregullisht një larje
mirëmbajtjeje. Për ta kryer këtë:
SHQIP
•
•
Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
Zgjidhni programin e të pambuktave
me temperaturën më të lartë, me një
sasi të vogël detergjenti.
Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe
hiqni të gjitha objektet nga pjesa e
brendshme.
14.4 Guarnicioni i derës
14.5 Pastrimi i sirtarit të detergjentit
1.
2.
1
2
3.
4.
27
28
www.electrolux.com
14.6 Pastrimi i filtrit të shkarkimit
Mos e pastroni filtrin e shkarkimit nëse uji në pajisje është i nxehtë.
Kontrolloni rregullisht filtrin e pompës së shkarkimit dhe sigurohuni që të
jetë e pastër.
Përsëritni hapat 2 dhe 3 derisa uji të ndalojë së rrjedhuri.
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
SHQIP
7.
29
8.
1
2
2
1
Mbani gjithmonë një leckë
pranë për të fshirë çdo
rrjedhje uji.
14.7 Pastrimi i zorrës së hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Shkarkimi i emergjencës
Për shkak të një keqfunksionimi, pajisja
nuk mund ta shkarkojë ujin.
Nëse kjo ndodh, kryeni hapat (1) deri (8)
të kapitullit "Pastrimi i filtrit të kullimit".
Nëse është e nevojshme, pastroni
pompën.
30
www.electrolux.com
Kur e shkarkoni ujin me procedurën e
shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta
aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:
1. Hidhni 2 litra ujë në folenë e larjes
kryesore të folesë së detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit.
Referojuni procedurës së shkarkimit
të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e
zbrazur, vendosni përsëri zorrën e
hyrjes së ujit.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që temperatura
të jetë më e lartë se 0 °C
përpara se ta përdorni sërish
pajisjen.
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi për dëme të
shkaktuara nga temperaturat
e ulëta.
14.9 Masat paraprake të
parandalimit të brymës
Nëse pajisja është e instaluar në një
zonë ku temperatura është më pak se 0°
C, hiqni ujin e mbetur nga zorra e hyrjes
së ujit dhe pompa e shkarkimit.
1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes
së ujit në një enë dhe lëreni ujin të
rrjedhë nga zorra.
15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
Nëse pajisja është e
mbingarkuar, hiqni disa
artikuj nga kazani
dhe/ose mbani shtypur
derën dhe shtypni
butonin Nisja/Pauza në të
njëjtën kohë derisa
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
15.1 Hyrje
Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë
punës.
treguesi
të ndalojë së
pulsuari (shikoni figurën
më poshtë).
Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje
për problemin (referojuni tabelës). Nëse
problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
Për disa keqfunksionime, dëgjohen
sinjalet akustike dhe ekrani tregon një
kod alarmi:
•
•
•
ujë.
- Pajisja nuk mbushet mirë me
- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
- Dera e pajisjes është e hapur
ose nuk është mbyllur mirë. Ju lutemi
kontrolloni derën!
•
- Furnizimi me rrymë është i
paqëndrueshëm. Prisni derisa
furnizimi me rrymë të bëhet i
qëndrueshëm.
•
- Nuk ka komunikim ndërmjet
elementeve elektronike të pajisjes.
Fikeni dhe ndizeni sërish.
SHQIP
•
- Pajisja kundër përmbytjes
është e aktivizuar. Shkëpusni pajisjen
dhe mbyllni rubinetin e ujit. Kontaktoni
qendrën e autorizuar të shërbimit.
31
PARALAJMËRIM!
Çaktivizojeni pajisjen para
se të kryeni kontrollet.
15.2 Defektet e mundshme
Problemi
Zgjidhja e mundshme
•
•
•
Programi nuk fillon.
•
•
•
•
•
Pajisja nuk mbushet
mirë me ujë.
•
•
•
•
•
Pajisja nuk mbushet me •
ujë dhe e shkarkon atë
menjëherë.
•
•
Pajisja nuk e shkarkon
ujin.
•
•
•
•
•
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
Sigurohuni që në kutinë e siguresave të mos ketë
siguresë të prishur.
Sigurohuni që butoni Nisja/Pauza të jetë shtypur.
Nëse caktohet vonesa ne nisje e programit, anulojeni
cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.
Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët, nëse është
i ndezur.
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë
shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetet
vendase të ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që filtri në tubin hyrës dhe filtri i valvulës të
mos jenë të bllokuar. Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
Sigurohuni që tubi i furnizimit me ujë të mos jetë i
përdredhur ose i përthyer.
Sigurohuni që lidhja e tubit të hyrjes së ujit të jetë e
saktë.
Sigurohuni që lidhjet e tubave të hyrjes së ujit të jenë të
sakta.
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë në pozicionin e
duhur. Tubi mund të jetë shumë poshtë. Shihni kapitullin
"Udhëzime instalimi".
Sigurohuni që tubi lidhës i lavamanit të mos jetë i
bllokuar.
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos jetë i përdredhur
ose i përthyer.
Sigurohuni që lidhja e tubit të shkarkimit të jetë e saktë.
Vendosni opsionin e shkarkimit nëse vendosni
programin pa fazën e shkarkimit.
Vendosni opsionin e shkarkimit nëse vendosni një
opsion që përfundon me ujë në kazan.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.
Nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni
kapitullit "Kujdesi dhe pastrimi".
Nëse problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
32
www.electrolux.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
•
•
Faza e centrifugimit nuk
•
funksionon ose cikli i
larjes zgjat më shumë
sesa zakonisht.
•
•
Ka rrjedhur ujë në
dysheme.
•
•
•
•
•
Dera e pajisjes nuk
mund të hapet.
Pajisja bën një zhurmë
të pazakontë.
•
•
•
•
•
Vendosni opsionin e centrifugimit.
Vendosni opsionin e shkarkimit nëse vendosni një
opsion që përfundon me ujë në kazan.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.
Nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni
kapitullit "Kujdesi dhe pastrimi".
Rregulloni me dorë artikujt brenda kazanit dhe niseni
sërish fazën e centrifugimit. Ky problem mund të
shkaktohet nga probleme ekuilibri.
Sigurohuni që bashkueset e tubave të ujit të jenë
shtrënguar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji.
Sigurohuni që tubi i hyrjes së ujit dhe tubi i shkarkimit të
mos kenë dëmtime.
Sigurohuni që të përdorni detergjentin e duhur dhe
sasinë e duhur të tij.
Sigurohuni që programi i larjes ka përfunduar.
Vendosni opsionin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse
ka ende ujë në kazan.
Kryeni procedurën e shkarkimit të emergjencës. Shihni
"Parandalimi i formimit të brymës" (në kapitullin "Kujdesi
dhe pastrimi").
Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji.
Ky problem mund të shkaktohet nga një defekt i
pajisjes. Kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.
Nëse ju duhet të hapni derën, ju lutemi të lexoni me
kujdes "Hapja e derës në rast emergjence".
Sigurohuni që nivelimi i pajisjes është i saktë. Shihni
kapitullin "Udhëzime instalimi".
Sigurohuni që të keni hequr paketimin dhe/ose bulonat
e transportit. Shihni kapitullin "Udhëzime instalimi".
Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të
jetë tepër e vogël.
Cikli është më i shkurtër •
sesa koha e afishuar.
Pajisja llogarit një kohë të re sipas ngarkesës së
rrobave. Shihni kapitullin "Vlerat e konsumit".
Cikli është më i gjatë
sesa koha e afishuar.
•
Ngarkesa e paekuilibruar e rrobave rrit kohëzgjatjen. Ky
është reagim normal i pajisjes.
•
•
Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një lloj tjetër.
Përdorni produkte të veçanta për të hequr njollat e
vështira përpara se të lani rrobat.
Sigurohuni që të vendosni temperaturën e duhur.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Rezultatet e larjes nuk
janë të kënaqshme.
Ju nuk mund të
vendosni një opsion.
•
•
•
Sigurohuni që të shtypni vetëm butonin ose butonat e
dëshiruar.
SHQIP
Problemi
Pajisja nuk than ose
nuk than siç duhet.
33
Zgjidhja e mundshme
•
•
•
•
Hapni rubinetin e ujit.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Sigurohuni që keni vendosur ciklin e duhur. Nëse
nevojitet, vendosni sërish një kohë tharjeje të shkurtër.
Rrobat e lara në ciklin e mëparshëm, kanë lëshuar push të
një ngjyre tjetër:
• Faza e tharjes ndihmon në eliminimin e një pjese të
Rrobat janë plot me
pushit.
push me ngjyra të tjera. • Pastroni rrobat me një heqës pushi.
Në rast se ka sasi të tepruar pushi në kazan, aktivizoni një
program të veçantë për ta pastruar atë (referojuni “Push në
rroba” për hollësi të mëtejshme).
Pas kontrollit, aktivizojeni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi. Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi
vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
16. HAPJA E DERËS NË RAST EMERGJENCE
Në rast të shkëputjes së energjisë ose
defekteve në funksionim, dera e pajisjes
mbetet e kyçur. Programi i larjes
vazhdon kur të rikthehet energjia. Nëse
në rast defekti dera mbetet e kyçur,
mund ta hapni atë duke përdorur
funksionin e shkyçjes së emergjencës.
Përpara hapjes së derës:
KUJDES!
Sigurohuni që temperatura
e ujit nuk është tepër e
lartë dhe rrobat të mos
jenë të nxehta. Nëse
nevojitet, prisni derisa të
ftohen.
KUJDES!
Sigurohuni që kazani të
mos rrotullohet. Nëse
nevojitet, prisni derisa
kazani të ndalojë së
rrotulluari.
Sigurohuni që niveli i ujit
brenda në kazan të mos
jetë shumë i lartë. Nëse
nevojitet, kryeni zbrazjen e
emergjencës (referojuni
«Zbrazja e emergjencës»
në kapitullin «Kujdesi dhe
pastrimi»).
Për të hapur derën, veproni si më
poshtë:
1. Shtypni butonin Ndezja/Fikja për të
fikur pajisjen.
2. Hiqni spinën nga priza elektrike.
3. Hapni kapakun e filtrit.
4. Mbajeni këmbëzën e zhbllokimit të
emergjencës të tërhequr poshtë dhe
në të njëjtën kohë hapni derën e
pajisjes.
34
www.electrolux.com
5. Nxirrni rrobat dhe pastaj mbyllni
derën e pajisjes.
6. Mbylleni kapakun e filtrit.
17. TË DHËNAT TEKNIKE
Përmasat
Gjerësia / Lartësia /
Thellësia / Thellësia
totale
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639
mm
Lidhja elektrike
Tensioni
Fuqia totale
Siguresa
Frekuenca
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të
ngurta dhe lagështisë sigurohet nga kapaku
mbrojtës, përveç rastit kur pajisja me tension të
ulët nuk ka mbrojtje kundër lagështisë
IPX4
Presioni i furnizimit me Minimumi
ujë
Maksimumi
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Ngarkesa maksimale e Pambuk
larjes
9 kg
Ngarkesa maksimale e Të pambukta
tharjes
Sintetike
6 kg
3 kg
Shpejtësia e
centrifugimit
1600 rpm
Maksimumi
18. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
SHQIP
35
132895762-A-222017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement