Electrolux | EWW1697SWD | User manual | Electrolux EWW1697SWD Korisnički priručnik

Electrolux EWW1697SWD Korisnički priručnik
EWW 1697 SWD
HR
SL
Perilica-sušilica
Pralno-sušilni stroj
Upute za uporabu
Navodila za uporabo
2
35
2
www.electrolux.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.......................................................................... 3
2. SIGURNOSNE UPUTE...................................................................................... 5
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................. 7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA.....................................................................................7
5. PROGRAMI ....................................................................................................... 9
6. POTROŠNJA....................................................................................................13
7. OPCIJE.............................................................................................................14
8. POSTAVKE...................................................................................................... 16
9. PRIJE PRVE UPORABE.................................................................................. 17
10. SVAKODNEVNA UPORABA..........................................................................17
11. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE.......................................... 21
12. SVAKODNEVNA UPORABA – PRANJE I SUŠENJE.................................... 22
13. SAVJETI......................................................................................................... 24
14. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE...........................................................................26
15. RJEŠAVANJE PROBLEMA............................................................................30
16. OTVARANJE VRATA U SLUČAJU NUŽDE...................................................33
17. TEHNIČKI PODACI........................................................................................ 33
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom
donosi desetljeća profesionalnog iskustva i inovacija. Domišljat i elegantan,
projektiran je misleći na vas. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete biti sigurni
znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registerelectrolux.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od
uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok
su vrata uređaja otvorena.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Uređaj se mora postaviti kao samostojeći proizvod ili,
ako za to postoji dovoljno prostora, ispod kuhinjske
radne površine.
4
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja,
utičnica treba biti lako dostupna.
Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrivati
sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.
UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati putem
vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili
priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i
isključuje putem električne mreže.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok
neželjenh plinova u prostoriju iz uređaja u kojima
izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak koji se
upotrebljava za ispušne pare iz uređaja u kojima
sagorijeva plin ili neko drugo gorivo.
Radni tlak vode na ulazu vode iz izlaznog priključka
mora biti između 0,5 bar (0,05 MPa) i 8 bar (0,8 MPa).
Ne prelazite maksimalno punjjenje od 9 kg (pogledajte
poglavlje "Tablica programa").
Uređaj mora biti spojen na vodovodnu mrežu pomoću
novog isporučenog kompleta crijeva ili drugih novih
kompleta crijeva koje je isporučio ovlašteni servisni
centar.
Stari komplet cijevi ne smije se ponovno upotrijebiti.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili
oko uređaja.
Prije sušenja u perilici-sušilici predmeti koji su
zaprljani tvarima kao što su biljno ili mineralno ulje,
aceton, alkohol, petrolej, kerozin, odstranjivači mrlja,
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se oprati
u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta.
Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama,
ne koristite uređaj.
Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u perilici-sušilici.
Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti
prema uputama proizvođača proizvoda.
Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara
poput upaljača ili šibica.
Nemojte nikada zaustaviti perilicu-sušilicu prije
završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah
izvadite i prostrete sve predmete tako da se preostala
toplina može raspršiti.
Završni dio ciklusa perilice-sušilice odvija se bez
topline (ciklus hlađenja) kako bi osigurao da predmeti
u njoj dosegnu temperaturu koja ih neće oštetiti.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskalice vode i/ili pare
pod tlakom.
Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
Tijekom premještanja uređaj uvijek
držite vertikalno.
Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.
Otvorite pakiranje i izvadite
transportne vijke.
•
•
•
Površina na podu na koju će se
postaviti uređaj mora biti ravna,
stabilna, otporna na toplinu i čista.
Transportne vijke čuvajte na sigurnom
mjestu. Ako ćete uređaj u budućnosti
premještati, morat ćete ih ponovno
pričvrstiti kako biste blokirali bubanj i
spriječili unutarnje oštećivanje.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
6
www.electrolux.com
•
•
•
•
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje
se vrata uređaja ne mogu potpuno
otvoriti.
Prilagodite nožice kako biste osigurali
dovoljno prostora između uređaja i
poda.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.3 Spajanje na dovod vode
•
•
•
Ne oštećujte crijeva za vodu.
Prije priključka na nove cijevi, cijevi
koje dugo nisu korištene, nakon
popravka ili instalacije novih uređaja
(mjerila itd.), pustite da voda teče dok
nije čista i bistra.
Provjerite da nema vidljivih curenja
tijekom i nakon prve uporabe uređaja.
2.4 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Zapaljive predmete ili predmete
navlažene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
Tijekom rada bilo kojeg programa ne
dodirujte staklena vrata. Staklo može
postati vruće.
Ne sušite oštećene (poderane,
izlizane) predmete koji sadrže obloge
ili ispune.
Ako je rublje oprano sa sredstvom za
odstranjivanje mrlja, prije pokretanja
ciklusa sušenja pokrenite dodatni
ciklus ispiranja.
Pazite da su svi metalni predmeti
izvađeni iz rublja.
Sušite isključivo tkanine koje su
prikladne za sušenje u perilici-sušilici.
Slijedite upute za čišćenje na etiketi
proizvoda.
Plastični predmeti nisu otporni na
toplinu.
– Ako upotrebljavajte lopticu za
doziranje deterdženta, uklonite je
prije pokretanja programa
sušenja.
– Ne upotrebljavajte lopticu za
doziranje deterdženta ako
postavljate non-stop program.
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
•
•
Ne sjedajte na otvorena vrata i ne
stojite na njima.
Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u
uređaju.
2.5 Odlaganje
•
•
•
•
Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.
Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).
HRVATSKI
7
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Pregled uređaja
1
2
1
2
3
4
5
6
7
3
4
Radna ploča
Spremnik za deterdžent
Upravljačka ploča
Ručica na vratima
Natpisna pločica
Filtar odvodne pumpe
Nožica za niveliranje uređaja
5
6
7
3.2 Komplet za pričvršćenje
ploče (4055171146)
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.
Dostupan kod vašeg ovlaštenog
prodavača.
Ako postavljate uređaj na podnožje,
uređaj učvrstite na ploču za pričvršćenje.
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Opis upravljačke ploče
1
2
Steam
Cottons
Drying
Synthetics
Drying
3
4
5
6
Cottons
Cottons Eco
7
Wash&Dry 60Min.
Wool
Drying
Temperature
Drying
Time
Delay
Start
Spin
Drying
Level
Prewash
Synthetics
Rinse
Delicates
Spin/
Drain
8
9
Silk
Duvet
Wool/Handwash
On/Off
MyFavourite
12
1 Tipka Uključeno/isključeno
(Sisse / Välja)
TimeManager
11
2 Programator
Start/Pause
10
8
www.electrolux.com
3 Dodirna tipka smanjene centrifuge
(Centrifugiranje)
9 Dodirna tipka razina sušenja
(Razina sušenja)
4 Dodirna tipka temperature
(Temperatura)
5 Zaslon
10 Dodirna tipka "Start/pauza"
(Start / Paus)
11 Dodirne tipke uštede vremena
6 Dodirna tipka vremena sušenja
(Vrijeme sušenja)
(Time Manager)
12 Dodirna tipka najdražeg programa
(Moji favoriti)
7 Dodirna tipka odgode početka
(Viitstart)
8 Dodirna tipka predpranja
(Predpranje )
Zaslon
A
B
C
D
E
F
G
L
K
J
I
A. Područje temperature:
: Indikator temperature
: Indikator hladne vode
B.
: Maksimalno punjenje
rublja1)
Ovaj se indikator uključuje kada se
program postavi, a vrata su otvorena.
Kada zatvorite vrata, on se isključuje.
: Time Manager indikator
C.
D. Područje vremena:
•
: Trajanje programa
•
: Odgoda početka
•
: Šifre alarma
•
: Poruka pogreške
1) vidljivo samo kad su vrata otvorena.
•
E.
F.
H
: Program pranja je završen.
: Indikator odgode početka
: Indikator trajno uključenog
dodatnog ispiranja
G.
: Indikator roditeljske blokade
H.
,
,
: Indikatori razine sušenja
I.
: Indikator zaključanih vrata
• Ne možete otvoriti vrata uređaja
dok je simbol uključen.
• Vrata možete otvoriti tek kad se
simbol isključi.
J. Indikatori pranja i sušenja:
•
•
•
: Faza pranja
: Faza ispiranja
: Faza centrifugiranja
HRVATSKI
•
•
: Faza sušenja
: Faza rada s parom
Kada je program
postavljen, uključuju se
svi indikatori faza koji se
odnose na program.
Kada program započne,
bljeska samo indikator
faze koja se trenutačno
izvodi.
Kada faza završi,
indikator faze ostaje
uključen.
Kada program završi,
ostaje uključen simbol
posljednje faze.
9
K.
: Eco Info indikator
L. Područje centrifugiranja:
•
: Indikator brzine
centrifuge
•
: Indikator rada bez
centrifugiranja
•
: Indikator zadržavanja
ispiranja
•
: Indikator Ekstra tiho
5. PROGRAMI
5.1 Tablica programa
Program
Raspon temperature
Maksimalna
količina
punjenja
Maksimalna
brzina centri‐
fuge
Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
9 kg
1600 o/min
Bijeli i šareni pamuk postojanih boja.
Normalno i malo prljavo.
9 kg
1600 o/min
Bijeli i šareni pamuk postojanih boja.
Normalno prljavo. Smanjuje se potrošnja
energije i produljuje se vrijeme pranja.
1 kg
1200 o/min
Kompletan program koji se sastoji od fa‐
ze pranja i faze sušenja za malu količinu
predmeta od miješanih tkanina (pamuk i
sintetika).
4 kg
1200 o/min
Sintetičke ili miješane tkanine.
Normalno prljavo.
4 kg
1200 o/min
Osjetljive tkanine, poput akrilnih,
viskoze i miješanih tkanina zahtijevaju
blago pranje. Normalno prljavo.
Programi pranja
Cottons
90°C – Hladno
Cottons Eco1)
60°C – 40°C
Wash&Dry 60Min.
40°C - 30°C
Synthetics
60°C - hladno
Delicates
40°C – Hladno
10
www.electrolux.com
Program
Raspon temperature
Silk
30°C
Wool/Handwash
40°C – Hladno
Duvet
60°C - 30°C
Spin/Drain3)
Rinse
hladno
Maksimalna
količina
punjenja
Maksimalna
brzina centri‐
fuge
Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
1 kg
800 o/min
Poseban program za predmete od svile
i miješane sintetike.
2 kg
1200 o/min
Vuneni predmeti perivi u perilici, vune‐
ni predmeti koji se peru ručno i ostale
tkanine sa simbolom "ručno pranje".2)
3 kg
800 o/min
Posebni program za jedan sintetički
prekrivač, deku, poplun, prekrivač za
krevet i slično.
9 kg
1600 o/min
Za centrifugiranje rublja i izbacivanje vo‐
de iz bubnja. Sve tkanine, osim vune‐
nih i osjetljivih tkanina.
9 kg
1600 o/min
Za ispiranje i centrifugiranje rublja. Sve
tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih
tkanina. Brzinu centrifuge smanjite u
skladu s vrstom punjenja.
1 kg
Program sušenja za vunene tkanine.
3 kg
Program sušenja za sintetičke
predmete.
6 kg
Program sušenja za pamučne
predmete.
Programi sušenja
Wool Drying
Synthetics Drying
Cottons Drying
Programi s parom
HRVATSKI
Program
Raspon temperature
11
Maksimalna
količina
punjenja
Maksimalna
brzina centri‐
fuge
Opis programa
(Vrsta punjenja i stupanj zaprljanosti)
1,5 kg
Program s parom za uklanjanje nabora ili
osvježavanje pamučnih i sintetičkih
predmeta.
Pritisnite tipke Time Manager za odabir
jednog od dostupnih ciklusa:
Steam
•
Uklanjanje nabora
trajanje programa)
•
Osvježavanje
grama)
(osnovno
(kratko trajanje pro‐
1) Program uštede energije za pamuk. Ovaj program na 60ºC uz punjenje od 9 kg referentni
je program koji je korišten za podatke na energetskoj naljepnici, u skladu sa standardima
EEC 92/75. Ovaj program postavite za dobre rezultate pranja i smanjenje potrošnje
energije. Trajanje programa pranja je produženo.
2) Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi se osiguralo nježno pranje. Može
izgledati kao da se bubanj ne okreće ili da se ne okreće ispravno.
3) Postavite brzinu centrifuge. Pazite da je prikladna za vrstu tkanine koja se pere. Ako po‐
stavite opciju Bez centrifuge, tada je dostupna samo faza izbacivanja vode.
Kompatibilnost opcija programa
Faze
Cottons
■
■
■
■
■
■
■
Cottons Eco
■
■
■
■
■
■
Wash&Dry 60Min.
■
Synthetics
■
■
■
■
■
■
■
Delicates
■
■
■
■
■
■
■
Silk
■
■
Wool/Handwash
■
■
Duvet
■
Spin/Drain1)
■
■
Rinse
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Postavite brzinu centrifuge. Pazite da je prikladna za vrstu tkanine koja se pere. Ako po‐
stavite opciju Bez centrifuge, tada je dostupna samo faza izbacivanja vode.
12
www.electrolux.com
5.2 Automatsko sušenje
Razina suhoće
Vrsta tkanine
Punjenje
Ekstra suho
Za ručnike
Pamuk i lan
(ogrtači, ručnici, itd.)
do 6 kg
Suho za ormar1)
Za predmete koje treba spremiti
Pamuk i lan
(ogrtači, ručnici, itd.)
do 6 kg
Sintetika i miješane tkani‐ do 3 kg
ne
(džemperi, bluze, donje
rublje, posteljina)
Suho za glačanje
Prikladno za glačanje
Svileni predmeti (bluze,
košulje, odjeća...)
do 1 kg
Vuneni predmeti (vuneni
džemperi)
do 1 kg
Pamuk i lan
(posteljina, stolnjaci,
košulje, itd.)
do 6 kg
1) Savjeti za ustanove za testiranje Testiranje karakteristika, u skladu sa standardom EN
50229, mora se provesti s PRVIM punjenjem za sušenje, s maksimalno deklariranim kapa‐
citetom sušenja (sastav punjenja u skladu s EN61121) postavljanjem programa za pamuk
AUTOMATSKI SUHO ZA U ORMAR. DRUGO punjenje za sušenje s preostalim punjenjem
mora se testirati postavljanje. programa za pamuk AUTOMATSKI SUHO ZA U ORMAR.
5.3 Vremenski programirano sušenje
Razina suhoće
Vrsta tkanine
Ekstra suho
Za ručnike
Pamuk i lan
(ogrtači, ručnici, itd.)
Suho za ormar
Pamuk i lan
Za predmete koje tre‐ (ogrtači, ručnici, itd.)
ba spremiti
Količi‐
na
rublja
(kg)
Brzina Predlože‐
centri‐ no trajanje
fuge (o/ (min)
min)
6
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
HRVATSKI
Razina suhoće
Vrsta tkanine
Količi‐
na
rublja
(kg)
Suho za ormar
Sintetika i miješane tkani‐
Za predmete koje tre‐ ne
ba spremiti
(džemperi, bluze, donje
rublje, posteljina)
Brzina Predlože‐
centri‐ no trajanje
fuge (o/ (min)
min)
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Vuna
(vuneni džemperi)
1
1200
110 - 130
Silk (Svila)
(bluze, košulje, odjeća itd.)
1
1000
80
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
Suho za glačanje
Pamuk i lan
Prikladno za glačanje (posteljina, stolnjaci,
košulje, itd.)
5.4 Woolmark Apparel Care Plava
•
13
Ciklus pranja vune u ovom uređaju
odobrila je tvrtka The Woolmark
Company za pranje proizvoda od
vune s oznakom "ručno pranje" uz
uvjet da se proizvodi peru u skladu s
uputama na etiketi odjeće i u skladu s
uputama proizvođača ove perilice
rublja. M1144
• Ciklus sušenja vune ovog uređaja
provjerila je i odobrila tvrtka The
Woolmark Company. Ciklus je
prikladan za sušenje vunenih
predmeta označenih s "hand wash"
(ručno pranje) ako se peru u ciklusu
ručnog pranja kojeg odobrava
Woolmark i suše u sušilici u skladu s
uputama proizvođača. M1224
U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong
Kongu i Indiji, simbol Woolmark zaštitni
je znak certifikata.
6. POTROŠNJA
Navedene vrijednosti dobivene su u laboratorijskim uvjetima, s
odgovarajućim standardima. Razni čimbenici mogu promijeniti podatke:
količina i vrsta rublja i temperatura okoline. Tlak vode, napon napajanja i
temperatura dovoda vode također mogu utjecati na trajanje program
pranja.
Tehničke specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti, u
svrhu poboljšanja kvalitete proizvoda.
14
www.electrolux.com
Na početku programa zaslon prikazuje trajanje programa za maksimalno
punjenje.
Tijekom faze pranja automatski se izračunava trajanje programa i može
se značajno skratiti ako je punjenje manje od maksimalne količine (npr.
pamuk na 60 °C, maksimalno punjenje 9 kg, trajanje programa prelazi 2
sata; stvarno punjenje 1 kg, trajanje programa bit će kraće od 1 sata).
Kada program izračunava stvarno trajanje programa točka na zaslonu
trepti.
Programi
Količi‐
na
rublja
(kg)
Potrošnj
a
električ‐
ne
energije
(kWh)
Potrošnja
vode (u
litrama)
Približno trajanje
programa (u minu‐
tama)
Pamuk 60°C
9
1.6
69
168
Cottons Eco
Pamuk- program uštede
energije na 60°C1)
9
1.05
56
244
Pamuk 40 °C
9
1.0
69
164
Sintetika 40°C
4
0.6
48
105
Osjetljivo 40°C
4
0.7
58
86
Vuna/ručno pranje 30°C
2
0.35
57
61
1) "Pamuk- program uštede energije" pri 60 °C s punjenjem od 9kg referentni je program za
podatke navedene na energetskoj oznaci, u skladu sa standardima EEZ-a 92/75standards.
7. OPCIJE
7.1 Centrifugiranje
•
Pomoću ove opcije možete smanjiti
brzinu centrifuge.
•
Na zaslonu se prikazuje indikator
postavljene brzine.
Dodatne opcije centrifugiranja:
Bez centrifuge
•
•
•
•
Ovu opciju postavite za isključenje
svih faza centrifuge.
Postavite je za vrlo osjetljive tkanine.
Faza ispiranja upotrebljava više vode
za određene programe pranja.
Na zaslonu se prikazuje indikator
.
Kraj nakon ispiranja
•
•
Postavite ovu funkciju kako bi se
spriječilo gužvanje tkanina.
Program pranja završava s vodom u
bubnju. Bubanj se okreće u pravilnim
razmacima kako bi se spriječilo
gužvanje rublja.
Vrata ostaju zaključana. Kako biste
otvorili vrata, morate izbaciti vodu.
Na zaslonu se prikazuje indikator
.
Za ispuštanje vode
pogledajte "Po završetku
programa".
Ekstra tiho
•
Postavite ovu opciju za isključivanje
svih faza centrifugiranja i provođenja
tihog pranja.
HRVATSKI
15
Uključuje se odgovarajući indikator.
Faza ispiranja upotrebljava više vode
za određene programe pranja.
Program pranja završava s vodom u
bubnju. Bubanj se okreće u pravilnim
razmacima kako bi se spriječilo
gužvanje rublja.
Vrata ostaju zaključana. Kako biste
otvorili vrata, morate izbaciti vodu.
Pomoću ove opcije možete postaviti
automatsku razinu suhoće za rublje. Na
zaslonu se prikazuje simbol postavljene
razine suhoće.
Na zaslonu se prikazuje indikator
•
Razina ekstra suho za pamučne
predmete
•
7.2 Temperatura
Razina suho za ormar za
pamučne, sintetičke i vunene
predmete
•
Postavite ovu opciju za promjenu
unaprijed zadane vrijednosti
temperature.
Razina suho za glačanje za
pamučne predmete
7.7 Upravljanje vremenom
•
•
Za ispuštanje vode
pogledajte "Po završetku
programa".
Indikator
= hladna voda.
Na zaslonu se prikazuje postavljena
temperatura.
7.3 Vrijeme sušenja
Pomoću ove opcije možete postaviti
vrijeme sušenja za tkanine koje trebate
osušiti. Na zaslonu se prikazuje
postavljena vrijednost.
Svakim pritiskom na ovu tipku vrijeme
sušenja produljuje se za 5 minuta.
Za sve vrste tkanina ne
možete postaviti sve
vrijednosti trajanja sušenja.
7.4 Viitstart
Pomoću ove opcije možete odgoditi
početak programa u rasponu od 30
minuta do 20 sati.
.
7.6 Razina sušenja
Kada postavite program pranja na
zaslonu se prikazuje zadano trajanje
programa.
Pritisnite
ili
za smanjenje ili
povećanje trajanja programa.
Funkcija upravljanja vremenom dostupna
je samo s programima u tablici.
Cottons Eco
•
Indikator
•
1)
■
■
■
■
■
■
Na zaslonu se prikazuje odgovarajući
indikator.
■
■
7.5 Predpranje
■
■
■3)
■3)
■
■
Pomoću ove opcije možete programu
pranja dodati fazu pretpranja.
Koristite ovu opciju za jako zaprljano
rublje.
Kada postavite ovu opciju, trajanje
programa se produžuje.
■
■
■
■
■ 2)
16
www.electrolux.com
Indikator
4)
Ako snizite temperaturu pranja, broj
crta na simbolu Eko informacije se
povećava.
Savjeti za dobivanje optimalnih
postavki:
• Podesite indikatore funkcije Time
Cottons Eco
•
■
■
■3)
■3)
■5)
1) Najkraće: za osvježavanje odjeće.
2) Kratko trajanje: program pogodan za
osvježavanje rublja.
3) Zadano trajanje programa.
4) Najduže: Produljenje trajanja programa
postupno smanjuje potrošnju energije. Op‐
timalna faza zagrijavanja štedi energiju, a
duljim se trajanjem zadržavaju isti rezultati
pranja (osobito za normalna zaprljanja).
5) Osnovno trajanje: program pogodan za
uklanjanje nabora na rublju.
Eko informacije
Crte na simbolu Eko informacije
(dostupnom samo za programe za
pamuk i sintetiku) prikazuju učinkovitost
programa pranja po pitanju uštede
energije:
•
6 crta: najučinkovitija postavka za
optimizaciju karakteristika programa
pranja.
• 1 crta: postavka s najnižom razinom
učinkovitosti.
Broj crta na simbolu Eko informacije
mijenja se ako izmijenite trajanje
programa pranja (pogledajte funkciju
Time Manager), temperaturu pranja i
masu rublja. Za optimizaciju
karakteristika programa pranja, broj crta
mora se povećati:
•
Ako produljite trajanje programa, broja
crta na simbolu Eko informacije se
povećava. Produljivanje trajanja
programa pranja omogućuje stalne
karakteristike koje smanjuju potrošnju
energije.
•
•
Manager
ili .
Postavite najnižu moguću
temperaturu pranja.
Ne postavljajte opciju pretpranja.
7.8 Moji favoriti
Pomoću ove opcije možete pohraniti svoj
omiljeni program i opcije.
Nije moguće pohraniti opcije odgode
početka uz opciju MyFavourite.
Kako pohraniti program
kako biste uključili
1. Pritisnite tipku
uređaj.
2. Postavite program i opcije koje želite
pohraniti.
3. Pritišćite MyFavourite sve dok se na
zaslonu ne prikaže tekst "MEM".
Kako postaviti pohranjen program
kako biste uključili
1. Pritisnite tipku
uređaj.
2. Na kratko pritisnite MyFavourite.
Odgoda početka nije
pohranjena.
7.9 Extra ispiranje
Pomoću ove opcije možete programu
pranja dodati nekoliko ispiranja.
Ovu opciju koristite za osobe koje su
alergične na deterdžente i u područjima s
mekom vodom.
Na zaslonu se uključuje odgovarajući
indikator. Za aktivaciju te opcije
pogledajte u "Postavke".
8. POSTAVKE
8.1 Roditeljska zaštita
Pomoću ove opcije možete spriječiti da
se djeca igraju s upravljačkom pločom.
•
Za uključivanje/isključivanje obe
opcije istovremeno pritisnite
i
HRVATSKI
sve dok se indikator
ne uključi/
isključi.
Ovu opciju možete uključiti:
•
Nakon pritiska
: opcije i
programator su blokirani.
•
: uređaj ne
Prije pritiska na tipku
može započeti s radom.
Ovom funkcijom možete trajno uključiti
dodatno ispiranje kada podesite novi
program.
Za uključivanje/isključivanje ove
opcije istovremeno pritisnite
ne uključi/
8.3 Zvučni signali
Zvučni signali oglašavaju se kada je:
8.2 Trajno uključena funkcija
dodatnog ispiranja
•
sve dok se indikator
isključi.
• Program pranja završen.
• Uređaj u kvaru.
Za uključivanje/isključivanje zvučnih
signala, na 6 sekundi istovremeno
pritisnite tipku
i
.
Ako isključite zvučne
signale, oni će nastaviti s
radom ako dođe do kvara
uređaja.
i
9. PRIJE PRVE UPORABE
1. Utikač priključite u utičnicu električne
mreže.
2. Otvorite slavinu.
3. Stavite malu količinu deterdženta u
pretinac za fazu pranja.
4. Odaberite i pokrenite program za
pamučno rublje na najvišoj
temperaturi bez rublja.
Na taj ćete način ukloniti moguću
preostalu prljavštinu s bubnja i kade.
10. SVAKODNEVNA UPORABA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
10.1 Umetanje rublja
1. Otvorite vrata uređaja
2. Prije stavljanja u uređaj, protresite
predmete.
3. Bubanj napunite rubljem umećući
jedan po jedan komad.
Pripazite da bubanj ne pretrpate rubljem.
4. Čvrsto zatvorite vrata.
OPREZ!
Provjerite da između brtve i
vrata nema rublja. Postoji
opasnost od curenja vode ili
oštećenja rublja.
17
18
www.electrolux.com
3. Pažljivo zatvorite spremnik za
deterdžent
Pranje jako zauljenih,
masnih mrlja može
uzrokovati oštećenje
gumenih dijelova perilice
rublja.
10.2 Punjenje deterdženta i
dodataka
1. Izmjerite količinu sredstva za pranje i
omekšivača.
2. Stavite deterdžent i omekšivač u
odjeljke.
10.3 Pretinci za deterdžent
OPREZ!
Koristite isključivo posebne deterdžente za perilice rublja.
Uvijek se pridržavajte uputa na pakiranju deterdženta.
Spremnik za deterdžent za fazu pretpranja.
Spremnik za deterdžent za fazu pranja.
Pretinac za tekuće dodatke (omekšivač rublja, štirka).
Spremnik za deterdžent u prahu ili tekući deterdžent.
10.4 Tekući deterdžent ili
deterdžent u prahu
A
1.
2.
HRVATSKI
19
B
3.
4.
• Položaj A za deterdžent u prahu (tvornička postavka).
• Položaj B za tekući deterdžent.
Kada upotrebljavate tekući deterdžent:
• Ne koristite želatinozne ili guste tekuće deterdžente.
• Ne stavljajte više od oznake maksimalne razine.
• Ne postavljajte fazu pretpranja.
• Ne postavljajte funkciju odgode početka.
10.5 Uključivanje uređaja
Za uključivanje ili isključivanje uređaja
pritisnite tipku . Kada se uređaj uključi,
čuje se zvučni signal.
•
Indikator
prestaje bljeskati i
ostaje uključen.
•
Indikator
počinje bljeskati na
zaslonu.
Program započinje, vrata su
zaključana i na zaslonu se
•
10.6 Odabir programa
prikazuje indikator
1. Okrenite programator i postavite
program:
• Uključuje se odgovarajući
indikator programa.
, vrata su
zaključana. Ako
zaslon prikazuje
poruku alarma nakon
trepće.
Indikator
Na zaslonu se prikazuje razina
Upravljanja vremenom, trajanje
programa i indikatori faza
programa.
2. Po potrebi promijenite temperaturu,
brzinu centrifuge, trajanje ciklusa ili
dodajte dostupne funkcije. Kada
uključite opciju, uključuje se indikator
postavljene opcije.
•
•
Ako ste postavili neku
pogrešnu opciju, na zaslonu
se prikazuje poruka
.
10.7 Pokretanje programa bez
odgode početka
Pritisnite
.
.
Ako bljeska indikator
•
što je indikator
bljeskao nekoliko
sekundi, to označava
da vrata nisu
ispravno zaključana
(za više detalja
pogledajte odjeljak
Rješavanje
problema).
Odvodna pumpa može kratko
vrijeme raditi kada se uređaj puni
vodom.
20
www.electrolux.com
Nakon približno 15 minuta
od početka programa:
• Uređaj automatski
podešava trajanje
programa prema količini
punjenja.
• Na zaslonu se prikazuje
novo vrijeme.
10.8 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Pritišćite tipku odgode početka
sve dok se na zaslonu ne prikaže
vrijeme odgođenog početka koje
želite postaviti.
Na zaslonu se uključuje odgovarajući
indikator.
2. Pritisnite
:
• Uređaj počinje s odbrojavanjem.
• Vrata se zaključavaju, na zaslonu
se prikazuje indikator
.
Ako bljeska indikator
, vrata
su zaključana. Ako zaslon
prikazuje poruku alarma nakon
•
bljeskao
što je indikator
nekoliko sekundi, to označava da
vrata nisu ispravno zaključana (za
više detalja pogledajte odjeljak
Rješavanje problema).
Kad odbrojavanje završi, program
se automatski pokreće.
Postavljenu odgodu početka
možete poništiti ili promijeniti
prije nego što pritisnete
.
Za poništavanje odgode
početka:
• Za uključivanje pauze
na uređaju pritisnite
.
•
sve dok
Pritišćite
se na zaslonu ne
prikaže
•
'.
Ponovno pritisnite
za trenutačno
pokretanje programa.
10.9 Prekidanje programa i
mijenjanje opcija
Samo neke opcije možete promijeniti
prije nego se izvedu.
.
1. Pritisnite
Indikator treperi.
2. Promijenite opcije.
3. Ponovno pritisnite
Program se nastavlja.
.
10.10 Poništavanje programa u
tijeku
1. Na nekoliko sekundi pritisnite tipku
za poništavanje programa i
isključivanje uređaja.
2. Ponovno pritisnite istu tipku za
uključivanje uređaja. Sada možete
odabrati novi program pranja.
Prije pokretanja novog
programa, uređaj može
ispuštati vodu. U tom
slučaju, provjerite da je
deterdžent još uvijek u
odjeljku za deterdžent, a ako
nije ponovno napunite
deterdžent.
10.11 Otvaranje vrata
OPREZ!
Ako su temperatura i razina
vode u bubnju preveliki, a
bubanj se i dalje vrti, ne
možete otvoriti vrata.
Dok su u radu program ili odgoda
početka, poklopac uređaja je zaključan i
na zaslonu se prikazuje indikator
.
Otvaranje vrata uređaja dok traje
program ili faza odgode početka:
1. Pritisnite
za uključivanje pauze.
2. Pričekajte da se indikator zaključanih
vrata
isključi.
3. Otvorite vrata.
4. Zatvorite vrata i ponovno pritisnite
.
Program ili odgoda početka nastavlja s
radom.
HRVATSKI
10.12 Po završetku programa
•
•
Uređaj se automatski zaustavlja.
Oglašava se zvučni signali (ako je
uključen).
•
•
•
Na zaslonu se uključuje .
Isključuje se indikator Start / Paus.
Isključuje se indikator zaključanih
vrata
.
Možete otvoriti vrata.
Izvadite rublje iz uređaja. Provjerite je
li bubanj prazan.
• Zatvorite slavinu.
• Pritisnite na nekoliko sekundi tipku
Sisse / Välja kako biste isključili
uređaj.
• Vrata ostavite odškrinuta kako biste
spriječili stvaranje plijesni i nastanak
neugodnih mirisa.
Program pranja je završen, ali u
bubnju još ima vode:
• Bubanj se okreće u pravilnim
razmacima kako bi se spriječilo
gužvanje rublja.
•
•
•
•
Indikator zaključanih vrata
je
uključen. Vrata ostaju zaključana.
Kako biste otvorili vrata, morate
izbaciti vodu.
Za izbacivanje vode:
1. Pritisnite
.
postavite
. Ako je potrebno,
smanjite brzinu centrifuge.
3. Kada se program završi i isključi se
indikator zaključanih vrata
,
možete otvoriti vrata.
4. Pritisnite na nekoliko sekundi tipku
Sisse / Välja kako biste isključili
uređaj.
Uređaj će automatski izbaciti
vodu i centrifugirati rublje
nakon otprilike 18 sati (osim
za program pranja vune).
10.13 Opcija AUTO Stanje
pripravnosti
Nekoliko minuta nakon završetka
programa pranja, ako ne isključite uređaj,
uključuje se stanje uštede energije.
Stanje uštede energije smanjuje
potrošnju energije kada je uređaj u stanju
pripravnosti.
•
Svi indikatori i zaslon se isključuju.
•
•
polako bljeska.
Indikator
Pritisnite jednu od tipki kako biste
isključili stanje uštede energije.
11. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
11.1 Postavka sušenja
UPOZORENJE!
Provjerite je li slavina
otvorena.
1. Na nekoliko sekundi pritisnite tipku
Sisse / Välja kako biste uključili
uređaj.
2. U uređaj stavljajte jedan po jedan
predmet.
3. Okrenite programator na program
koji odgovara predmetima koje
21
Uređaj izbacuje vodu iz bubnja i
centrifugira.
2. Kako bi uređaj samo ispustio vodu,
sušite. Na zaslonu se prikazuje
indikator sušenja
.
Za dobre performanse
sušenja ne prekoračujte
preporučene maksimalne
količine punjenja iz ovih
uputa. Brzinu centrifuge ne
postavljate na vrijednost nižu
od vrijednosti automatske
brzine za postavljeni
program.
11.2 Sušenje na automatskim
razinama
Rublje se može sušiti na unaprijed
određene razine suhoće:
22
www.electrolux.com
1. Pritišćite
dok se na zaslonu ne
prikaže jedan od indikatora razine
suhoće:
•
: indikator razine SUHO ZA
GLAČANJE za pamučne
predmete
•
: indikator razine SUHO ZA
ORMAR zasintetičke, svilene i
vunene predmete
vrijednost vremena:
. Uređaj
također izračunava trajanje faze
protiv nabora i faze hlađenja.
2. Pritisnite
za pokretanje
programa.
• Na zaslonu se redovito prikazuje
novo vrijeme.
•
•
•
: indikator razine EKSTRA
SUHO za pamučne predmete
Na zaslonu se prikazuje vrijeme sušenja
izračunato na zadanoj količini rublja. Ako
je vaša količina rublja veća ili manja od
zadane količine uređaj tijekom ciklusa
automatski postavlja vrijeme sušenja.
za pokretanje
2. Pritisnite
programa.
Na zaslonu se prikazuje indikator
zaključanih vrata
. Indikator sušenja
počinje treperiti.
Za sve vrste rublja ne
možete postaviti sve razine
suhoće.
11.3 Vremenski programirano
sušenje
Rublje se može sušiti i ručno
programiranim sušenjem:
1. Pritišćite
dok ne postavite
vrijednost trajanja (pogledajte tablicu
"Vremenski programirano sušenje").
• Na zaslonu se prikazuje 10
minuta. Svakim pritiskom na ovu
tipku vrijeme sušenja produljuje
se za 5 minuta.
• Na zaslonu se prikazuje
postavljena vrijednost: na primjer
•
.
–
Nakon nekoliko sekundi na
zaslonu se prikazuje nova
Indikator sušenja
počinje
treperiti.
Na zaslonu se prikazuje indikator
zaključanih vrata
.
Ako trajanje sušenja
postavite na samo 10
minuta, uređaj provodi samo
fazu hlađenja.
Ako rublje nije dovoljno
suho, ponovno postavite
kratko vrijeme sušenja.
11.4 Kraj programa sušenja
Uređaj se automatski zaustavlja.
•
Oglašavaju se zvučni signali (ako su
uključeni).
•
Na zaslonu se uključuje .
•
•
Indikator
se isključuje.
Tijekom posljednjih minuta ciklusa
sušenja uređaj provodi fazu zaštite od
gužvanja. Vrata su i dalje zaključana.
Kada se svjetlo zaključanih vrata
isključi, vrata možete otvoriti.
1. Pritisnite na nekoliko sekundi tipku
kako biste uređaj isključili.
Nekoliko minuta nakon završetka
programa funkcija uštede energije
automatski će isključiti uređaj.
2. Izvadite rublje iz uređaja.
Provjerite je li bubanj prazan.
3. Vrata ostavite odškrinuta kako biste
spriječili stvaranje plijesni i
neugodnih mirisa.
4. Zatvorite slavinu.
12. SVAKODNEVNA UPORABA – PRANJE I SUŠENJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Program Non-stop
1. Na nekoliko sekundi pritisnite tipku
Sisse / Välja kako biste uređaj
uključili.
HRVATSKI
2. U uređaj stavljajte jedan po jedan
predmet.
Za dobre performanse
sušenja ne prekoračujte
preporučene maksimalne
količine punjenja iz ovih
uputa. Brzinu centrifuge ne
postavljate na vrijednost nižu
od vrijednosti automatske
brzine za postavljeni
program.
3. U odgovarajući odjeljak stavite
deterdžent i aditive.
4. Okrenite programator na program
pranja.
Na zaslonu se prikazuju indikatori
različitih faza pranja.
5. Postavite raspoložive opcije.
12.2 Pranje i automatsko
sušenje
1. Pritišćite
dok se na zaslonu ne
prikaže jedan od indikatora razine
suhoće:
•
: indikator razine SUHO ZA
GLAČANJE za pamučne
predmete
•
: indikator razine SUHO ZA
ORMAR za pamučne, sintetičke,
vunene i svilene predmete
•
: indikator razine EKSTRA
SUHO za pamučne predmete
Na zaslonu se prikazuje indikator .
Vrijednost vremena na zaslonu
predstavlja trajanje ciklusa pranja +
sušenja izračunato na temelju zadane
postavke količine rublja.
Radi što boljeg sušenja
uređaj vam ne omogućuje
postavljanje preniske brzine
centrifuge za predmete koje
je potrebno oprati i osušiti.
2. Pritisnite
za pokretanje
programa.
Indikator postavljene razine sušenja na
zaslonu ostaje uključen.
Isključuje se indikator zaključanih vrata
.
Na zaslonu se redovito prikazuje novo
vrijeme.
23
Tijekom posljednjih minuta
ciklusa sušenja uređaj
provodi fazu zaštite protiv
nabora i fazu hlađenja.
12.3 Pranje i vremenski
programirano sušenje
Radi što boljeg sušenja uređaj vam ne
omogućuje postavljanje preniske brzine
centrifuge za predmete koje je potrebno
oprati i osušiti.
za postavljanje
1. Pritisnite
vrijednosti vremena sušenja. Na
zaslonu se prikazuje 10 minuta.
Na zaslonu se prikazuje indikator . Na
zaslonu se prikazuje postavljeno vrijeme
trajanja sušenja, na primjer .
. Nakon
nekoliko sekundi na zaslonu se prikazuje
završna vrijednost vremena
, što je
ukupno trajanje ciklusa pranja i sušenja
(pranje + sušenje + zaštita od gužvanja +
faza hlađenja).
Ako vrijeme sušenja
postavite na samo 10
minuta, uređaj izračunava i
trajanje faze zaštite od
gužvanja i faze hlađenja.
2. Pritisnite
programa.
za pokretanje
Na zaslonu se uključuje indikator
.
Vrata su zaključana. Na zaslonu se
redovito prikazuje novo vrijeme.
12.4 Završetak programa
Uređaj se automatski zaustavlja.
Oglašavaju se zvučni signali (ako su
uključeni).
Više informacija potražite u odjeljku "Po
završetku programa sušenja" u
prethodnom poglavlju.
1. Izvadite rublje iz uređaja.
Provjerite je li bubanj prazan.
2. Vrata ostavite odškrinuta kako biste
spriječili stvaranje plijesni i nastanak
neugodnih mirisa.
24
www.electrolux.com
12.5 Dlačice na tkanini
•
Tijekom faze pranja i/ili sušenja
određene vrste tkanina (spužvaste,
vunene majice i džemperi) mogu
otpuštati dlačice.
12.6 Kako ukloniti dlačice iz
odjeće
Otpuštene dlačice mogu se zalijepiti za
tkanine tijekom sljedećeg ciklusa.
Za sprječavanje pojave dlačica na vašoj
odjeći, preporučujemo vam:
•
•
•
Ne perite tamne tkanine nakon što ste
oprali i osušili svijetlo obojene tkanine
(novu spužvu, vunu ili džempere) i
obrnuto.
Objesite te vrste tkanina na
otvorenom nakon prvog pranja.
Očistite odvodni filtar.
Nakon faze sušenja mokrom krpom
očistite prazan bubanj, brtvu i vrata.
Za uklanjanje dlačica iz unutrašnjosti
bubnja postavite poseban program:
1. Ispraznite bubanj.
2. Mokrom krpom očistite bubanj, brtvu i
vrata.
3. Postavite program ispiranja.
4. Istovremeno držite pritisnute
i
za uključivanje funkcije čišćenja dok
se na zaslonu ne prikaže CLE.
5. Pritisnite
za pokretanje programa.
13. SAVJETI
13.1 Punjenje rublja
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rublje razdijelite na: bijelo, obojeno,
sintetičko, osjetljivo i vunu.
Pridržavajte se uputa za pranje na
etiketama za njegu rublja.
Bijele i obojene komade odjeće
nemojte prati zajedno.
Neki obojeni komadi odjeće mogu
pustiti boju prilikom prvog pranja.
Preporučujemo vam da ih prvi put
perete odvojeno.
Zakopčajte jastučnice, zatvorite
patentne zatvarače, kukice i dugmad.
Zavežite pojaseve.
Ispraznite džepove i razvijte složene
komade odjeće.
Tkanine s više slojeva, vunu i odjeću
s oslikanim ilustracijama okrenite na
krivu stranu.
Tvrdokorne mrlje uklonite posebnim
deterdžentom.
Tvrdokorne mrlje operite i tretirajte
prije stavljanja u bubanj.
Budite pažljivi sa zavjesama. Uklonite
kukice i zavjesu stavite u vreću za
pranje ili u jastučnicu.
Ne perite rublje bez rubova ili s
poderotinama. Za pranje malih i/ili
osjetljivih predmeta (npr. grudnjaka sa
žicom, remena, najlonki, itd.)
upotrebljavajte vrećice za pranje.
Vrlo malo punjenje može uzrokovati
probleme s uravnoteženjem prilikom
centrifugiranja. Ako se to dogodi,
ručno rasporedite predmete u bubnju i
ponovno pokrenite fazu
centrifugiranja.
13.2 Tvrdokorne mrlje
Za neke mrlje voda i deterdžent nisu
dovoljni.
Preporučujemo da te mrlje tretirate prije
nego predmete stavite u uređaj.
U prodaji su dostupna specijalna
sredstva za odstranjivanje mrlja. Koristite
specijalno sredstvo koje je prikladno za
vrstu mrlje i tkanine.
13.3 Deterdženti i dodaci
•
•
Upotrebljavajte isključivo deterdžente
i dodatke izrađene za perilice rublja:
– deterdžente u prahu za sve vrste
tkanina,
– deterdžente u prahu za osjetljive
(maks. temperatura 40 °C) i
vunene tkanine,
– tekuće deterdžente, po
mogućnosti za programe pranja
na nižim temperaturama (maks.
60 °C) za sve vrste tkanina ili
posebne samo za vunene
tkanine.
Ne miješajte različite vrste
deterdženata.
HRVATSKI
•
•
•
•
Ne koristite više od propisane količine
sredstva za pranje kako biste pomogli
u očuvanju okoliša.
Uvijek se pridržavajte uputa na
pakiranju ovih proizvoda.
Koristite ispravne proizvode za vrstu i
boju rublja, temperaturu programa i
razinu uprljanosti.
Ako vaš uređaj nema spremnik
deterdženta s jezičcem, tekući
deterdžent dodajte korištenjem loptice
za doziranje (isporučuje je proizvođač
deterdženta).
13.4 Savjeti za očuvanje
okoliša
•
•
•
•
Za pranje normalno uprljanog rublja
odaberite program bez predpranja.
Program pranja uvijek pokrenite s
maksimalnom dozvoljenom količinom
rublja.
Ako je potrebno, koristite sredstvo za
odstranjivanje mrlja kada perete na
nižim temperaturama.
Kako biste koristili ispravnu količinu
deterdženta, provjerite tvrdoću vode u
vašem sustavu. Pogledajte "Tvrdoća
vode".
•
13.7 Predmeti koji nisu pogodni
za sušenje
Ne postavljajte program sušenja za
ove vrste rublja:
• Vrlo osjetljivo rublje.
• Zavjese od sintetičkih materijala.
• Odjevne predmete s metalnim
umetcima.
• Najlonske čarape.
• Poplune.
• Prekrivače.
• Perine.
• Jakne.
• Vreće za spavanje.
• Tkanine s ostacima laka za kosu,
odstranjivača laka za nokte ili sličnim.
• Odjevne predmete podstavljene
pjenastom gumom ili sličnim
materijalima.
13.8 Etikete na rublju
Kada sušite rublje, poštujte oznake
proizvođača na etiketama:
13.5 Tvrdoća vode
•
Ako je tvrdoća vode na vašem području
visoka ili umjerena, preporučujemo
korištenje omekšivača vode za perilice
rublja. U područjima gdje je voda meka
nije potrebno koristiti omekšivače za
vodu.
= Odjevni predmet može se
strojno sušiti
•
= Ciklus sušenja na visokoj
temperaturi
•
= Ciklus sušenja na sniženoj
temperaturi
•
= Odjevni predmet ne može se
strojno sušiti.
Kako biste saznali tvrdoću vode u svom
području, kontaktirajte vodoopskrbno
poduzeće.
Upotrebljavajte odgovarajuću količinu
omekšivača vode. Pridržavajte se uputa
na pakiranju proizvoda.
13.6 Savjeti za sušenje
Pripremanje ciklusa sušenja
• Otvorite slavinu.
• Provjerite je li crijevo za ispuštanje
vode pravilno priključeno. Više
informacija potražite u poglavlju
postavljanja.
25
Maksimalne količine rublja za
programe sušenje pogledajte u tablici
programa sušenja.
13.9 Trajanje ciklusa sušenja
Vrijeme se može mijenjati ovisno o:
• brzini završnog centrifugiranja
• razini suhoće
• vrsti rublja
• masi rublja
13.10 Dodatno sušenje
Ako je na kraju programa sušenja rublje
još uvijek vlažno, ponovo postavite kratki
ciklus sušenja.
26
www.electrolux.com
UPOZORENJE!
Za izbjegavanje pojave
nabora i gužvanje, rublje
nemojte presušiti.
13.11 Opće preporuke
Pogledajte tablicu "Programi sušenja"
kako biste pronašli prosječna vremena
sušenja.
Iskustvo vam pomaže u boljem sušenju
rublja. Zabilježite trajanje već obavljenih
ciklusa.
Kako biste izbjegli pojavu statičkog
naboja na kraju ciklusa sušenja:
1. U ciklusu pranja upotrebljavajte
omekšivač.
2. Upotrebljavajte poseban omekšivač
za sušilice.
Kad je program sušenja završen, odmah
izvadite rublje.
14. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
14.1 Vanjsko čišćenje
Uređaj čistite samo sapunom i toplom
vodom. Potpuno osušite sve površine.
OPREZ!
Ne koristite alkohol, otapala
ili kemijske proizvode.
14.2 Uklanjanje kamenca
14.3 Pranje radi održavanja
Korištenjem programa s niskim
temperaturama pranja, moguće je da
nešto deterdženta ostane u bubnju.
Redovito provodite pranje radi
održavanja. To možete učiniti na sljedeći
način:
•
•
Potpuno ispraznite bubanj.
Odaberite program za pranje pamuka
s najvišom temperaturom i malom
količinom deterdženta.
14.4 Brtva na vratima
Ako je tvrdoća vode na vašem području
visoka ili umjerena, preporučujemo
korištenje proizvoda za uklanjanje
kamenca za perilice rublja.
Redovito provjeravajte bubanj kako biste
spriječili nastanak kamenca i hrđe.
Za uklanjanje čestica hrđe
upotrebljavajte samo posebne proizvode
za perilice rublja. Prilikom uklanjanja
kamenca, nemojte stavljati rublje u
bubanj.
Uvijek se pridržavajte uputa
na pakiranju proizvoda.
Redovito provjeravajte brtvu i uklonite
sve predmete iz unutarnjeg dijela.
HRVATSKI
14.5 Čišćenje spremnika za deterdžent
1.
2.
1
2
3.
4.
14.6 Čišćenje odvodnog filtra
Ne čistite ispusni filtar ako je voda u uređaju vruća.
Redovito pregledavajte filtar pumpe za izbacivanje vode kako biste se
uvjerilili da je čist.
Ponovite korake 2 i 3 dok voda ne prestane istjecati.
27
28
www.electrolux.com
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
7.
8.
1
2
2
1
HRVATSKI
29
Uvijek držite krpu u blizini,
kako biste pokupili prolivenu
vodu.
14.7 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Izbacivanje vode u nuždi
Zbog kvara uređaj ne može izbaciti vodu.
Ako se ovo dogodi, provedite korake (1)
do (8) iz poglavlja 'Čišćenje ispusnog
filtra'. Po potrebi očistite pumpu.
Kada ispuštate vodu primjenom
postupka za ispuštanje vode u nuždi,
morate ponovno aktivirati sustav za
izbacivanje vode:
1. Ulijte 2 litre u odjeljak za glavno
pranje u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program za izbacivanje
vode.
14.9 Zaštita od zamrzavanja
Ako se uređaj postavi u području u kojem
temperatura može pasti ispod 0° C,
ispraznite preostalu vodu iz crijeva za
dovod vode i pumpe za izbacivanje vode.
1. Utikač izvucite iz utičnice električne
mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode
stavite u posudu i pustite da voda
isteče iz crijeva.
4. Ispraznite odvodnu pumpu.
Pogledajte postupak za izbacivanje
vode u nuždi.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni,
ponovno postavite crijevo za dovod
vode.
30
www.electrolux.com
UPOZORENJE!
Prije nego ponovno koristite
uređaj, provjerite je li
temperatura u prostoriji viša
od 0 °C.
Proizvođač ne odgovara za
štete uzrokovane niskim
temperaturama.
15. RJEŠAVANJE PROBLEMA
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
15.1 Uvod
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja
tijekom rada.
Najprije pokušajte pronaći rješenje
problema (pogledajte tablicu). Ako
problem i dalje postoji, obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
Uz neke se probleme oglašava zvučni
signal i zaslon prikazuje šifru alarma:
•
- Uređaj se ne puni vodom na
ispravan način.
- Napajanje je nestabilno.
Pričekajte dok se napajanje ne
stabilizira.
•
- Nema komunikacije između
elektroničkih elemenata uređaja.
Isključite i ponovno uključite.
•
- Uključen je uređaj za zaštitu
od poplave. Iskopčajte uređaj i
zatvorite slavinu. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
•
•
•
- Uređaj ne izbacuje vodu.
- Vrata uređaja su otvorena ili
nisu ispravno zatvorena. Provjerite
vrata!
Ako je uređaj previše
napunjen, uklonite neke
stvari iz bubnja i/ili
istodobno vrata držite
zatvorena i pritišćite tipku
Start / Paus dok indikator
ne prestane treperiti
(pogledajte sliku u
nastavku).
UPOZORENJE!
Prije provjere isključite
uređaj.
HRVATSKI
31
15.2 Moguće greške
Problem
Moguće rješenje
•
•
•
Program ne započinje s
radom.
•
•
•
•
•
Uređaj se ne puni vo‐
dom na ispravan način.
•
•
•
•
•
Uređaj se ne puni vo‐
dom i odmah izbacuje
vodu.
Provjerite je li slavina otvorena.
Provjerite da tlak dovoda vode nije prenizak. Ovu in‐
formaciju potražite kod lokalnog distributera vode.
Provjerite da slavina nije začepljena.
Provjerite da filtar crijeva za dovod i filtar ventila nisu za‐
čepljeni. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".
Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno ili
savijeno.
Provjerite je li priključak crijeva za dovod vode pravilno
izveden.
Provjerite jesu li priključci crijeva za dovod vode pravilno
izvedeni.
•
Provjerite nalazi li se crijevo za odvod vode u ispravnom
položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno.
Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".
•
•
Provjerite da sifon nije začepljen.
Provjerite da odvodno crijevo nije prignječeno ili
savijeno.
Provjerite je li priključak crijeva za odvod vode pravilno
izveden.
Ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode, po‐
stavite opciju za izbacivanje vode.
Postavite opciju za izbacivanje vode ako ste odabrali
jednu od opcija koja završava s vodom u bubnju.
Provjerite da filtar odvoda nije začepljen. Po potrebi oči‐
stite filtar. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".
Ako ponovno dođe do kvara, obratite se servisnom cen‐
tru.
•
Uređaj ne izbacuje vo‐
du.
Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu.
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog osi‐
gurača.
Provjerite je li pritisnuta tipka Start/Pauza.
Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku
ili pričekajte završetak odbrojavanja.
Ako je uključena, isključite funkciju roditeljske zaštite.
•
•
•
•
•
•
Faza centrifugiranja ne
•
radi ili ciklus pranja traje
dulje od uobičajenog.
•
Postavite brzinu centrifuge.
Postavite opciju za izbacivanje vode ako ste odabrali
jednu od opcija koja završava s vodom u bubnju.
Provjerite da filtar odvoda nije začepljen. Po potrebi oči‐
stite filtar. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".
Ručno rasporedite predmete u bubnju i ponovno pokre‐
nite fazu centrifugiranja. Ovaj problem može uzrokovati
nestabilnost uređaja.
32
www.electrolux.com
Problem
Moguće rješenje
•
Voda curi po podu.
•
•
•
•
Vrata uređaja se ne
mogu otvoriti.
Uređaj proizvodi neobi‐
čan zvuk.
•
•
•
•
•
•
Provjerite jesu li spojevi crijeva za vodu zategnuti i da
nema curenja vode.
Provjerite da na crijevu za dovod i odvod nema
oštećenja.
Provjerite upotrebljavate li odgovarajuću vrstu i ispravnu
količinu deterdženta.
Provjerite je li program pranja završen.
Postavite opciju izbacivanja vode ili centrifuge ako u
bubnju ima vode.
Provedite postupak hitnog ispuštanja vode. Pogledajte
odjeljak "Zaštita od zaleđivanja" (u poglavlju "Čišćenje i
održavanje").
Provjerite da se uređaj napaja električnom strujom.
Ovaj problem može prouzročiti neispravnost uređaja.
Obratite se ovlaštenom servisu. Ako trebate otvoriti vra‐
ta, pažljivo pročitajte "Otvaranje vrata u nuždi".
Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte
poglavlje "Upute za postavljanje".
Provjerite jesu li skinuti pakiranje i transportni vijci.
Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".
Dodajte još rublja u bubanj. Stavili ste premalo rublja.
Ciklus traje kraće nego
što je prikazano.
•
Uređaj izračunava novo vrijeme ovisno o količini
punjenja. Pogledajte poglavlje "Potrošnja".
Ciklus traje dulje nego
što je prikazano.
•
Neravnomjerno punjenje produljuje trajanje. To je
uobičajeno ponašanje uređaja.
•
Rezultati pranja nisu
zadovoljavajući.
•
•
•
Povećajte količinu deterdženta ili koristite neku drugu
marku.
Prije pranja upotrijebite poseban proizvod za uklanjanje
tvrdokornih mrlja.
Provjerite jeste li odabrali ispravnu temperaturu.
Smanjite količinu rublja.
Ne možete postaviti
određenu opciju.
•
Provjerite jeste li pritisnuli samo željenu tipku(tipke).
•
•
Uređaj ne suši ili ne su‐
•
ši dovoljno dobro.
•
Rublje je puno dlačica
različitih boja.
Otvorite slavinu.
Provjerite da filtar odvoda nije začepljen.
Smanjite količinu punjenja.
Provjerite jeste li odabrali ispravan ciklus. Ako je potreb‐
no, ponovno postavite vrijeme sušenja.
Tkanine oprane u prethodnom ciklusu ispustile su dlačice
raznih boja:
• Faza sušenja pomaže ukloniti dio dlačica.
• Odjeću očistite valjkom za dlačice.
U slučaju prevelike količine dlačica u bubnju, pokrenite
specijalni program za njihovo čišćenje (za više pojedinosti
pogledajte "Dlačice na tkanini").
HRVATSKI
33
Nakon provjere uključite uređaj. Program se nastavlja u točki u kojoj je prekinut.
Ako ponovno dođe do kvara, obratite se servisnom centru.
Ako se na zaslonu prikazuju drugu kodovi alarma. Uključite i isključite uređaj. Ako i dalje
dolazi do kvara, obratite se servisnom centru.
16. OTVARANJE VRATA U SLUČAJU NUŽDE
U slučaju nestanka struje ili neispravnog
rada uređaja vrata ostaju zaključana.
Nakon vraćanja struje program pranja se
nastavlja. Ako u slučaju kvara vrata
ostanu zaključana, mogu se otvoriti
pomoću funkcije otključavanja u nuždi.
Prije otvaranja vrata:
OPREZ!
Pazite da temperatura
vode nije previsoka i da
rublje nije vruće. Ako je
potrebno, pričekajte da se
sve ohladi.
Za otvaranje vrata nastavite kako slijedi:
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku Sisse / Välja.
2. Izvucite utikač iz strujne utičnice.
3. Otvorite krilce filtra.
4. Prekidač za otključavanje u nuždi
držite pritisnutim i, istovremeno,
otvorite vrata uređaja.
OPREZ!
Provjerite da se bubanj ne
okreće. Ako je potrebno,
pričekajte da se bubanj
prestane okretati.
Provjerite da razina vode u
bubnju nije previsoka. Ako
je potrebno, nastavite s
pražnjenjem u nuždi
(pogledajte “Pražnjenje u
nuždi” u poglavlju
“Čišćenje i održavanje”).
5. Izvadite rublje i zatim zatvorite vrata
uređaja.
6. Zatvorite krilce filtra.
17. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
Širina / Visina / Dubina / 600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639
Ukupna dubina
mm
Spajanje na električnu
mrežu
Napon
Ukupna snaga
Osigurač
Frekvencija
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih predmeta i
vlage osigurana je zaštitnim poklopcem, osim
gdje niskonaponska oprema nije zaštićena od
vlage
IPX4
Tlak dovoda vode
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Minimalno
Maksimalno
34
www.electrolux.com
Maksimalna količina
rublja za pranje
Pamuk
9 kg
Maksimalna količina
suhog rublja
Pamuk
Sintetika
6 kg
3 kg
Brzina centrifugiranja
Maksimalno
1600 o/min
18. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
SLOVENŠČINA
35
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE.......................................................................... 36
2. VARNOSTNA NAVODILA................................................................................ 38
3. OPIS IZDELKA................................................................................................. 40
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA.................................................................................40
5. PROGRAMI ..................................................................................................... 42
6. VREDNOSTI PORABE.....................................................................................46
7. FUNKCIJE........................................................................................................ 46
8. NASTAVITVE................................................................................................... 49
9. PRED PRVO UPORABO..................................................................................49
10. VSAKODNEVNA UPORABA..........................................................................49
11. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE.......................................... 53
12. VSAKODNEVNA UPORABA - PRANJE IN SUŠENJE.................................. 55
13. NAMIGI IN NASVETI...................................................................................... 56
14. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE...................................................................... 58
15. ODPRAVLJANJE TEŽAV............................................................................... 62
16. ODPIRANJE VRAT V SILI..............................................................................65
17. TEHNIČNI PODATKI...................................................................................... 65
MISLIMO NA VAS
Zahvaljujemo se vam za nakup Electroluxove naprave. Izbrali ste izdelek, ki
vključuje desetletja profesionalnih izkušenj in izboljšav. Inovativen in eleganten je
bil zasnovan z mislijo na vas. Kadarkoli ga boste uporabili, ste lahko prepričani v
zagotovitev odličnih rezultatov.
Dobrodošli pri Electroluxu.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.electrolux.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registerelectrolux.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.electrolux.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
36
1.
www.electrolux.com
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne
telesne okvare.
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite
dostop do delujoče naprave.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Naprava mora biti nameščena kot samostoječa ali pod
kuhinjski pult, če je dovolj prostora.
Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali
drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je
onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
37
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
Prezračevalnih odprtin na dnu ne sme ovirati
preproga, predpražnik ali katera koli druga talna
obloga.
OPOZORILO: Naprava se ne sme napajati preko
zunanje preklopne naprave, kot je programska ura, in
ne sme biti priključena na tokokrog, kjer si redno
sledijo vklopi in izklopi.
V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo
zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite
prihod neželenih plinov v prostor, če naprava deluje
na plin ali drugo gorivo, vključno z odprtim ognjem.
Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen
odvajanju hlapov iz naprav na plin ali drugo gorivo.
Delovni tlak vode na vhodnem mestu vode od
priključka za odvod mora biti med 0,5 bara (0,05 MPa)
in 8 bari (0,8 MPa).
Ne prekoračite največje količine perila 9 kg (oglejte si
poglavje »Razpredelnica programov«).
Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z
novim priloženim kompletom cevi ali drugimi kompleti
cevi, ki jih priskrbi pooblaščeni servisni center.
Starih kompletov cevi ne smete ponovno uporabiti.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Obrišite vlakna ali ostanke embalaže, ki so se nabrali
okoli naprave.
Izdelke, ki so bili prepojeni z rastlinskim ali mineralnim
oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom,
odstranjevalci madežev, terpentinom, voski in
odstranjevalci voskov ipd., pred sušenjem v pralnosušilnem stroju najprej dobro operite ločeno z dodatno
količino pralnega sredstva.
38
www.electrolux.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprave ne uporabljajte, če je perilo umazano od
industrijskih kemikalij.
V pralno-sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.
V pralno-sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz
penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih
tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin,
napolnjenih s penasto gumo.
Mehčalce ali podobne izdelke morate uporabiti samo v
skladu z navodili proizvajalca.
Iz oblačil odstranite vse predmete, ki so lahko vir
ognja, kot so vžigalniki ali vžigalice.
Pralno-sušilnega stroja ne zaustavljajte pred
zaključkom postopka sušenja, razen če vse kose
perila hitro vzamete iz stroja in jih ločite, da se lahko
preostala vročina porazgubi.
Zadnja faza sušenja v pralno-sušilnem stroju poteka
brez gretja (faza ohlajanja) in zagotovi, da perilo
doseže temperaturo, ki preprečuje poškodbe perila.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnega
vodnega pršca in/ali pare.
Napravo očistite z vlažno krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih
predmetov.
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
•
•
•
•
•
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Pri premikanju naj bo naprava v
pokončnem položaju.
Poskrbite za kroženje zraka med
napravo in tlemi.
Odstranite vso embalažo in
transportne vijake.
Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti
ravna, stabilna, odporna na toploto in
čista.
•
•
•
•
Transportne vijake hranite na varnem.
Če boste napravo v prihodnje
premikali, jih morate ponovno
namestiti, da zaklenete boben in
preprečite poškodbe notranjosti.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer njenih vrat ne morete povsem
odpreti.
SLOVENŠČINA
•
•
Nastavite noge, tako da bo med
napravo in tlemi potreben razmik.
Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno
delovala, z vodno tehtnico preverite,
ali je povsem poravnana. V
nasprotnem primeru ustrezno
nastavite noge.
•
•
•
2.2 Priključitev na električno
omrežje
•
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
varnostno vtičnico.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Ne vlecite za električni priključni
kabel, če želite izključiti napravo.
Vedno povlecite za vtič.
Priključnega kabla ali vtiča se ne
dotikajte z mokrimi rokami.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
•
•
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
2.3 Vodovodna napeljava
•
•
•
Ne poškodujte cevi za vodo.
Pred priključitvijo na nove cevi, cevi,
ki že dolgo niso bile v uporabi, tam,
kjer so bila izvedena popravila ali
nameščene nove naprave (vodni
števci itd.), naj voda teče toliko časa,
da bo čista in prozorna.
Med in po prvi uporabi naprave se
prepričajte, da ni prisotnih vidnih
iztekanj vode.
2.4 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
električnega udara, požara,
opeklin ali poškodb naprave.
•
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
39
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Med izvajanjem programa se ne
dotikajte steklenih vrat. Steklo se
lahko močno segreje.
Ne sušite poškodovanega (strganega,
obrabljenega) perila, ki vsebuje
polnilo.
Če ste perilo prali s sredstvom za
odstranjevanje madežev, pred
sušenjem zaženite dodatno izpiranje.
S perila odstranite vse kovinske
predmete.
Sušite le perilo, ki je primerno za
sušenje v pralno-sušilnem stroju.
Upoštevajte navodila z etiket za nego
perila.
Plastični predmeti niso odporni na
toploto.
– Če uporabljate kroglico za pralno
sredstvo, jo pred programom
sušenja odstranite.
– Kroglice za pralno sredstvo ne
uporabljajte, če nastavite
neprekinjen program.
•
•
Ne sedajte ali stopajte na odprta
vrata.
V napravi ne sušite oblačil, ki so tako
mokra, da od njih še kaplja.
2.5 Odstranjevanje
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja in
vodovodnega sistema.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v boben.
Napravo odstranite v skladu s
krajevnimi zahtevami za
odstranjevanje odpadne električne in
elektronske opreme (OEEO).
40
www.electrolux.com
3. OPIS IZDELKA
3.1 Pregled naprave
1
2
1
2
3
4
5
6
7
3
4
Delovna površina
Predal za pomivalno sredstvo
Upravljalna plošča
Ročaj vrat
Ploščica za tehnične navedbe
Filter odtočne črpalke
Nogi za izravnavo naprave
5
6
7
3.2 Komplet pritrditvenih plošč
(4055171146)
Pazljivo preberite navodila, priložena
dodatni opremi.
Na voljo pri vašem pooblaščenem
prodajalcu.
Če napravo postavite na podstavek, jo
pritrdite na pritrditvene plošče.
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
4.1 Opis upravljalne plošče
1
2
Steam
Cottons
Drying
Synthetics
Drying
3
4
5
6
Cottons
Cottons Eco
7
Wash&Dry 60Min.
Wool
Drying
Temperature
Drying
Time
Delay
Start
Spin
Drying
Level
Prewash
Synthetics
Rinse
Delicates
Spin/
Drain
8
9
Silk
Duvet
Wool/Handwash
MyFavourite
On/Off
12
1 Tipka za vklop/izklop
Izklop)
(Vklop/
TimeManager
11
Start/Pause
10
2 Gumb za izbiro programa
SLOVENŠČINA
41
3 Tipka na dotik za znižanje hitrosti
ožemanja
(Ožemanje)
9 Tipka na dotik za stopnje sušenja
(Stopnja sušenja)
4 Tipka na dotik za temperaturo
(Temperatura)
5 Prikazovalnik
10 Tipka na dotik za vklop/prekinitev
(Začetek/Prekinitev)
11 Tipki na dotik za upravljanje časa
6 Tipka na dotik za čas sušenja
(Čas sušenja)
(Time Manager)
Tipka
na
dotik
za najljubši program
12
(Priljubljene)
7 Tipka na dotik za zamik vklopa
(Zamik vklopa)
8 Tipka na dotik za predpranje
(Predpranje)
Prikazovalnik
A
B
C
D
E
F
G
L
K
J
A. Področje za temperaturo:
: prikazovalnik temperature
: indikator hladne vode
B.
: največja količina perila1)
Ta indikator zasveti, ko je program
nastavljen in so vrata odprta. Ko
vrata zaprete, ugasne.
: indikator Time Manager
C.
D. Področje za čas:
•
•
: trajanje programa
: zamik vklopa
•
: opozorilne kode
•
: sporočilo o napaki
•
: program je zaključen
1) vidno samo ob odprtih vratih.
I
H
E.
: indikator zamika vklopa
F.
: indikator za trajno dodatno
izpiranje
G.
: indikator varovala za otroke
H.
,
,
: indikatorji stopnje suhosti
I.
: indikator zaklenjenih vrat
• Vrat naprave ne morete odpreti,
ko simbol sveti.
• Vrata lahko odprete le, ko simbol
ugasne.
J. Indikatorji pranja in sušenja:
•
: faza pranja
•
: faza izpiranja
•
: faza ožemanja
•
: faza sušenja
42
www.electrolux.com
•
: faza s paro
Ko nastavite program,
zasvetijo vsi indikatorji
faz, povezanih s
programom.
Ko se program začne,
utripa le indikator
trenutne faze.
Ko se faza zaključi,
indikator faze še naprej
sveti.
Ob zaključku programa
sveti simbol zadnje faze.
K.
: indikator Eco Info.
L. Področje ožemanja:
•
: prikazovalnik števila
vrtljajev centrifuge
•
: indikator Brez ožemanja
•
: indikator Zadržano izpiranje
•
: indikator Zelo tiho.
5. PROGRAMI
5.1 Razpredelnica programov
Program
Temperaturni razpon
Največja koli‐ Opis programa
čina perila
(Vrsta perila in stopnja umazanosti)
Najvišje števi‐
lo vrtljajev
centrifuge
Programi pranja
Cottons
90 °C - hladno
Cottons Eco1)
60 °C - 40 °C
Wash&Dry 60Min.
40 °C - 30 °C
Synthetics
60 °C - hladno
Delicates
40 °C - hladno
Silk
30 °C
9 kg
1600 vrt./min.
Belo in barvno bombažno perilo. Obi‐
čajno in malo umazano.
9 kg
1600 vrt./min.
Belo in barvno obstojno bombažno
perilo. Običajno umazano. Poraba ener‐
gije se zmanjša, trajanje programa pranja
pa podaljša.
1 kg
1200 vrt./min.
Celoten program, ki ga sestavljata faza
pranja in faza sušenja za majhne količine
mešanega perila (bombažna in sintetična
oblačila).
4 kg
1200 vrt./min.
Sintetično ali mešano perilo. Običajno
umazano.
4 kg
1200 vrt./min.
Občutljivo perilo, kot je perilo iz akrila,
viskoze in mešano perilo, ki zahteva
nežno pranje. Običajno umazano.
1 kg
800 vrt./min.
Poseben program za svileno in mešano
sintetično perilo.
SLOVENŠČINA
Program
Temperaturni razpon
Wool/Handwash
40 °C - hladno
Duvet
60 °C - 30 °C
Spin/Drain3)
Rinse
Hladno
43
Največja koli‐ Opis programa
čina perila
(Vrsta perila in stopnja umazanosti)
Najvišje števi‐
lo vrtljajev
centrifuge
2 kg
1200 vrt./min.
Volneno perilo za strojno pranje, vol‐
neno perilo za ročno pranje in druge
tkanine s simbolom za »ročno pranje«2)
3 kg
800 vrt./min.
Poseben program za eno odejo iz sinte‐
tike, prešito odejo, posteljno pregri‐
njalo itd.
9 kg
1600 vrt./min.
Za ožemanje perila in črpanje vode iz
bobna. Vse tkanine razen volnenih in
občutljivih.
9 kg
1600 vrt./min.
Za izpiranje in ožemanje perila. Vse tka‐
nine razen volnenih in zelo občutljivih.
Znižajte število vrtljajev centrifuge glede
na vrsto perila.
1 kg
Program sušenja za volneno perilo.
3 kg
Program sušenja za sintetično perilo.
6 kg
Program sušenja za bombažno perilo.
1,5 kg
Program s paro za glajenje ali osveževa‐
nje bombažnega in sintetičnega perila.
Pritisnite tipki Time Manager za izbiro
enega izmed razpoložljivih programov:
Programi sušenja
Wool Drying
Synthetics Drying
Cottons Drying
Programi s paro
Steam
•
Proti mečkanju
programa)
•
Osvežitev
ma)
(privzeto trajanje
(kratko trajanje progra‐
1) Varčni program za pranje bombažnega perila. Ta program pri 60 ºC s količino perila 9 kg
je referenčni program za podatke na energijski nalepki v skladu s standardi EGS 92/75. Ta
program nastavite za dobre rezultate pranja in zmanjšanje porabe energije. Čas programa
pranja se podaljša.
2) Med tem programom se boben obrača počasi, da je zagotovljeno nežno pranje. Morda
bo videti, kot da se boben ne obrača ali se ne obrača pravilno, a to je normalno za ta pro‐
gram.
3) Nastavite število vrtljajev centrifuge. Prepričajte se, da ustreza vrsti tkanine, ki jo perete.
Če nastavite funkcijo Brez ožemanja, je na voljo le faza črpanja.
44
www.electrolux.com
Združljivost programskih možnosti
Program
Cottons
■
■
■
■
■
■
■
Cottons Eco
■
■
■
■
■
■
Wash&Dry 60Min.
■
Synthetics
■
■
■
■
■
■
■
Delicates
■
■
■
■
■
■
■
Silk
■
■
Wool/Handwash
■
■
Duvet
■
Spin/Drain1)
■
■
Rinse
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Nastavite število vrtljajev centrifuge. Prepričajte se, da ustreza vrsti tkanine, ki jo perete.
Če nastavite funkcijo Brez ožemanja, je na voljo le faza črpanja.
5.2 Samodejno sušenje
Stopnja suhosti
Vrsta tkanine
Količina perila
Zelo suho
Za perilo iz frotirja
Bombaž in lan
do 6 kg
(kopalni plašči, brisače itd.)
Suho za v omaro1)
Za perilo, ki ga nameravate shra‐
niti
Bombaž in lan
do 6 kg
(kopalni plašči, brisače itd.)
Sintetika in mešano peri‐ do 3 kg
lo
(jopice, bluze, spodnje peri‐
lo, gospodinjsko perilo)
Svileno perilo (bluze, sraj‐ do 1 kg
ce, obleke ...)
Lažje likanje
Primerno za likanje
Volneno perilo (volnene
jopice)
do 1 kg
Bombaž in lan
(rjuhe, prti, srajce itd.)
do 6 kg
1) Napotki za preizkuševalne inštitute Preizkus v skladu z EN 50229 morate izvesti s PR‐
VO količino perila za sušenje z največjo navedeno količino za sušenje (sestava perila v
skladu z EN61121), tako da nastavite program SAMODEJNO SUHO ZA V OMARO za
bombaž. Preizkus z DRUGO količino perila za sušenje s preostalo količino morate izvesti
tako, da nastavite program SAMODEJNO SUHO ZA V OMARO za bombaž.
SLOVENŠČINA
45
5.3 Časovno sušenje
Stopnja suhosti
Vrsta tkanine
Količi‐
na (kg)
Zelo suho
Za perilo iz frotirja
Bombaž in lan
(kopalni plašči, brisače itd.)
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Volna
(volnene jopice)
1
1200
110 - 130
Svila
(bluze, srajica, obleke itd.)
1
1000
80
Bombaž in lan
(rjuhe, prti, srajce itd.)
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
Suho za v omaro
Sintetika in mešano peri‐
Za perilo, ki ga name‐ lo
ravate shraniti
(jopice, bluze, spodnje peri‐
lo, gospodinjsko perilo)
5.4 Woolmark Apparel Care Modra
•
Priporoče‐
na dolžina
trajanja
(min.)
6
Suho za v omaro
Bombaž in lan
Za perilo, ki ga name‐ (kopalni plašči, brisače itd.)
ravate shraniti
Lažje likanje
Primerno za likanje
Število
vrtljajev
centri‐
fuge
(vrt./
min.)
Postopek pranja volne tega stroja so
odobrili pri podjetju Woolmark za
pranje volnenih oblačil z oznako za »
ročno pranje«, pod pogojem, da so
izdelki oprani v skladu z navodili na
etiketi oblačila in tistimi, ki jih je izdal
proizvajalec tega pralnega stroja.
M1144
• Postopek sušenja volne tega stroja so
preizkusili in odobrili pri podjetju
Woolmark. Postopek je primeren za
sušenje volnenega perila z oznako
primernosti za »ročno pranje«, če je
oprano s programom za ročno pranje,
ki ga je odobrilo podjetje Woolmark, in
posušeno v skladu z navodili, ki jih je
izdal proizvajalec. M1224
V VB, na Irskem, v Hongkongu in Indiji je
Woolmarkov simbol certifikacijska
blagovna znamka.
46
www.electrolux.com
6. VREDNOSTI PORABE
Navedene vrednosti so dosežene v laboratorijskih pogojih z ustreznimi
standardi. Različni vzroki lahko spremenijo podatke: količina in vrsta pe‐
rila ter temperatura v prostoru. tlak vode, napajalna napetost in tempera‐
tura dovodne vode lahko tudi vplivajo na čas trajanja programa pranja.
Tehnične podatke lahko spremenimo brez predhodnega obvestila za iz‐
boljšanje kakovosti izdelka.
Na začetku programa se na prikazovalniku prikaže trajanje programa za
največjo količino perila.
Med pranjem se trajanje izračuna samodejno in se lahko močno skrajša,
če je perila manj, kot je največja količina (npr. Bombaž 60 °C, največja
količina perila 9 kg, trajanje programa presega dve uri; dejanska količina
1 kg, program traja manj kot eno uro).
Ko naprava računa dejansko trajanje programa, na prikazovalniku utripa
pika.
Programi
Količi‐ Poraba
na (kg) energije
(kWh)
Poraba vo‐
de (v litrih)
Približno trajanje
programa (v minu‐
tah)
Bombaž 60 °C
9
1.6
69
168
Cottons Eco
Varčni program za pranje
bombažnega perila 60
°C1)
9
1,05
56
244
Bombaž 40 °C
9
1.0
69
164
Sintetika 40 °C
4
0.6
48
105
Občutljivo perilo 40 °C
4
0.7
58
86
Volna/ročno pranje 30 °C
2
0.35
57
61
1) »Varčni program za pranje bombažnega perila« pri 60 °C z 9 kg perila je referenčni pro‐
gram za podatke na energijski nalepki v skladu s standardi EGS 92/75.
7. FUNKCIJE
7.1 Ožemanje
•
S to funkcijo lahko znižate privzeto
število vrtljajev centrifuge.
•
•
Na prikazovalniku se prikaže indikator
nastavljenega števila vrtljajev centrifuge.
•
Dodatne funkcije ožemanja:
Brez ožemanja
To funkcijo nastavite za odstranitev
vseh faz ožemanja.
Nastavite jo za zelo občutljive tkanine.
Pri fazi izpiranja je uporabljene več
vode za nekatere programe pranja.
Na prikazovalniku se prikaže indikator
.
Zadržano izpiranje
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
To funkcijo nastavite za preprečitev
zmečkanosti perila.
Program pranja se zaustavi z vodo v
bobnu. Boben se občasno obrne in na
ta način prepreči mečkanje perila.
Vrata ostanejo zaklenjena. Če želite
vrata odkleniti, morate izčrpati vodo.
Na prikazovalniku se prikaže indikator
.
Za izčrpanje vode si oglejte
razdelek »Ob koncu
programa«.
Zelo tiho
•
•
•
•
•
To funkcijo nastavite za odstranitev
vseh faz ožemanja in izvedbo tihega
pranja.
Pri fazi izpiranja je uporabljene več
vode za nekatere programe pranja.
Program pranja se zaustavi z vodo v
bobnu. Boben se občasno obrne in na
ta način prepreči mečkanje perila.
Vrata ostanejo zaklenjena. Če želite
vrata odkleniti, morate izčrpati vodo.
Na prikazovalniku se prikaže indikator
.
Za izčrpanje vode si oglejte
razdelek »Ob koncu
programa«.
7.2 Temperatura
To funkcijo nastavite za spremembo
privzete temperature.
Indikator
= hladna voda.
7.4 Zamik vklopa
S to funkcijo lahko zamaknete vklop
programa za 30 minut do 20 ur.
Na prikazovalniku se prikaže ustrezni
indikator.
7.5 Predpranje
S to funkcijo lahko programu pranja
dodate fazo predpranja.
To funkcijo uporabite pri izredno
umazanem perilu.
Ko nastavite to funkcijo, se trajanje
programa podaljša.
Zasveti ustrezen indikator.
7.6 Stopnja sušenja
S to funkcijo lahko nastavite samodejno
stopnjo suhosti za perilo. Na
prikazovalniku se prikaže simbol
nastavljene stopnje.
•
Stopnja izredne suhosti za
bombažno perilo
•
Stopnja suhosti za v omaro za
bombažno, sintetično, svileno in
volneno perilo
•
Stopnja suhosti za lažje likanje
za bombažno perilo
7.7 Upravljanje časa
Ko nastavite program pranja, se na
prikazovalniku prikaže privzeto trajanje.
Pritisnite
ali
za skrajšanje ali
podaljšanje trajanja programa.
7.3 Čas sušenja
Funkcija »Upravljanje časa« je na voljo
le pri programih iz razpredelnice.
Vseh časovnih vrednosti ne
morete nastaviti za različne
tkanine.
Indikator
Z vsakim pritiskom tega polja na dotik se
časovna vrednost podaljša za pet minut.
Cottons Eco
Na prikazovalniku se prikaže nastavljena
temperatura.
S to funkcijo lahko nastavite čas za
oblačila, ki jih morate posušiti. Na
prikazovalniku se prikaže nastavljena
vrednost.
47
1)
■
■
www.electrolux.com
4)
učinkovitosti programa pranja se mora
število črtic povečati:
Cottons Eco
Indikator
48
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
•
■
■
■
■ 2)
časa
ali .
Nastavite najnižjo mogočo
temperaturo pranja.
Ne nastavite faze predpranja.
7.8 Priljubljene
■3)
■5)
1) Najkrajše: za osvežitev perila.
2) Kratko trajanje: program je primeren za
osveževanje perila.
3) Privzeto trajanje programa.
4) Najdaljše: podaljšanje trajanja programa
postopoma zmanjša porabo električne
energije. Optimizirana faza ogrevanja pri‐
hrani energijo, zaradi daljšega trajanja pa
so rezultati pranja isti (posebej pri običajno
umazanem perilu).
5) Privzeto trajanje: program je primeren za
perilo, ki se rado mečka.
Eko Info
Črtice Eko Info (na voljo samo pri
programih za bombaž in sintetiko)
prikazujejo učinkovitost programa pranja
glede varčevanja z energijo:
•
•
•
■
■3)
Če podaljšate trajanje programa, se
poveča število črtic Eko Info.
Podaljševanje trajanja programa
pranja omogoča stalno delovanje, ki
zmanjša porabo energije.
• Če zmanjšate temperaturo pranja, se
poveča število črtic Eko Info.
Nekaj nasvetov za najučinkovitejšo
nastavitev:
• Nastavite indikator za Upravljanje
6 črtic: najučinkovitejša nastavitev za
izboljšanje učinkovitosti programa
pranja.
• 1 črtica: najmanj učinkovita
nastavitev.
Število črtic Eko Info se spremeni, če
spremenite trajanje programa pranja
(oglejte si Upravljanje časa), temperaturo
pranja in težo perila. Za izboljšanje
S to funkcijo lahko shranite svoje
priljubljene programe in funkcije.
Funkcije Zamik vklopa ne morete shraniti
s funkcijo MyFavourite.
Shranjevanje programa
za vklop naprave.
1. Pritisnite tipko
2. Nastavite program in funkcije, ki jih
želite shraniti.
3. Pritiskajte MyFavourite, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže
besedilo »MEM«.
Nastavitev shranjenega programa
1. Pritisnite tipko
za vklop naprave.
2. Pritisnite na kratko MyFavourite.
Zamik vklopa ni shranjen.
7.9 Dodatno izpiranje
S to funkcijo lahko programu pranja
dodate nekaj izpiranj.
Ta funkcija je uporabna za osebe, ki so
alergične na pralna sredstva, in na
območjih z mehko vodo.
Na prikazovalniku zasveti ustrezen
indikator. Za vklop te funkcije si oglejte »
Nastavitve«.
SLOVENŠČINA
49
8. NASTAVITVE
8.1 Varovalo za otroke
•
pritiskajte
S to funkcijo lahko otrokom preprečite
igranje z upravljalno ploščo.
•
Za vklop/izklop te funkcije sočasno
pritiskajte
in
, dokler ne zasveti/
ugasne indikator .
To funkcijo lahko vklopite:
•
Po tem, ko pritisnete
: funkcije in
gumb za izbiro programa so
zaklenjeni.
•
Preden pritisnete
mogoče vklopiti.
: naprave ni
8.2 Trajno dodatno izpiranje
S to funkcijo lahko trajno nastavite
dodatno izpiranje, ko nastavite nov
program.
Za vklop/izklop te funkcije sočasno
in
, dokler ne zasveti/
ugasne indikator
.
8.3 Zvočni signali
Zvočni signali se oglasijo v naslednjih
primerih:
•
•
Ko je program zaključen.
Ko so prisotne motnje v delovanju
naprave.
Za izklop/vklop zvočnih signalov hkrati
držite pritisnjeni polji
sekund.
in
šest
Če izklopite zvočne signale,
ti še naprej delujejo v
primeru napake v delovanju
naprave.
9. PRED PRVO UPORABO
1. Vtaknite vtič v vtičnico.
2. Odprite pipo.
3. V predelek za fazo pranja dajte
majhno količino pralnega sredstva.
4. Nastavite in vklopite program za
bombaž pri najvišji temperaturi brez
perila.
10. VSAKODNEVNA UPORABA
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
10.1 Vstavljanje perila
1. Odprite vrata naprave.
2. Oblačila stresite, preden jih daste v
napravo.
3. Posamezne kose perila enega za
drugim vstavite v boben.
Pazite, da v boben ne boste dali preveč
perila.
4. Dobro zaprite vrata.
Na ta način iz bobna in kadi odstranite
vso morebitno umazanijo.
50
www.electrolux.com
POZOR!
Pazite, da se perilo ne bo
ujelo med tesnilo in vrata.
Obstaja nevarnost iztekanja
vode ali poškodbe perila.
2. Pralno sredstvo in mehčalec dajte v
predelka.
3. Pazljivo zaprite predal za pralno
sredstvo.
Zaradi pranja zelo mastnih
madežev se lahko
poškodujejo gumijasti deli
pralnega stroja.
10.2 Uporaba pralnega
sredstva in dodatkov
1. Izmerite ustrezno količino pralnega
sredstva in mehčalca.
10.3 Predelki za pralno sredstvo
POZOR!
Uporabljajte samo pralna sredstva za pralne stroje.
Vedno upoštevajte navodila z embalaže pralnih sredstev.
Predelek za pralno sredstvo za fazo predpranja.
Predelek za pralno sredstvo za fazo pranja.
Predelek za tekoče dodatke (mehčalec, škrob).
Loputa za pralni prašek ali tekoče pralno sredstvo.
SLOVENŠČINA
51
10.4 Tekoče pralno sredstvo ali
pralni prašek
A
1.
2.
B
3.
4.
• Položaj A za pralni prašek (tovarniška nastavitev).
• Položaj B za tekoče pralno sredstvo.
Ko uporabljate tekoče pralno sredstvo:
• Ne uporabljajte želatinastih ali gostih tekočih pralnih sredstev.
• Tekočine ne vlijte preko oznake za najvišjo raven.
• Ne nastavite faze predpranja.
• Ne nastavite zamika vklopa.
10.5 Vklop naprave
S pritiskom tipke
vklopite ali izklopite
napravo. Ob vklopu naprave se oglasi
zvočni signal.
10.6 Nastavitev programa
1. Obrnite gumb za izbiro programa in
nastavite program:
• Zasveti ustrezen programski
indikator.
•
•
.
Utripa indikator
Na prikazovalniku se prikažejo
stopnja upravljanja časa, trajanje
programa in indikatorji faz
programov.
2. Po potrebi spremenite temperaturo,
število vrtljajev centrifuge, trajanje
cikla ali dodajte razpoložljive funkcije.
Ko aktivirate funkcijo, zasveti
indikator nastavljene funkcije.
Če kaj nastavite napačno, se
na prikazovalniku prikaže
sporočilo
.
10.7 Začetek programa brez
zamika vklopa
Pritisnite
.
52
www.electrolux.com
•
•
•
Indikator polja
preneha
utripati in sveti.
Na prikazovalniku začne utripati
indikator
.
Program se začne, vrata se
zaklenejo, na prikazovalniku pa
se prikaže indikator
.
Če indikator
utripa, se vrata
zaklepajo. Če se na
prikazovalniku po
•
tem, ko indikator
utripa nekaj sekund,
prikaže opozorilno
sporočilo, to
ponazarja, da vrata
niso pravilno
zaklenjena (za
dodatne podrobnosti
si oglejte poglavje
Odpravljanje težav).
Ko se naprava polni z vodo, lahko
kratek čas deluje odtočna črpalka.
Približno 15 minut po
začetku programa:
• Naprava samodejno
prilagodi trajanje
programa, ki ustreza
količini perila.
• Na prikazovalniku se
prikaže nova vrednost.
10.8 Začetek programa z
zamikom vklopa
1. Pritiskajte
, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže zamik, ki
ga želite nastaviti.
Na prikazovalniku zasveti ustrezen
indikator.
:
2. Pritisnite
• Naprava začne z odštevanjem.
• Vrata se zaklenejo, na
prikazovalniku pa se prikaže
indikator
.
Če indikator
utripa, se vrata
zaklepajo. Če se na
prikazovalniku po tem, ko
indikator
utripa nekaj sekund,
•
prikaže opozorilno sporočilo, to
ponazarja, da vrata niso pravilno
zaklenjena (za dodatne
podrobnosti si oglejte poglavje
Odpravljanje težav).
Po koncu odštevanja se program
zažene samodejno.
Nastavljen zamik vklopa
lahko prekličete ali
spremenite, preden
pritisnete
vklopa:
. Preklic zamika
•
Pritisnite
, da
prekinete delovanje
naprave.
•
Pritiskajte
, dokler
se na prikazovalniku
'.
ne prikaže
•
Ponovno pritisnite
za takojšen vklop
programa.
10.9 Prekinitev programa in
spreminjanje funkcij
Spremenite lahko le nekatere funkcije
pred njihovim izvajanjem.
1. Pritisnite
.
Indikator utripa.
2. Spremenite funkcije.
3. Ponovno pritisnite
Program se nadaljuje.
.
10.10 Preklic delujočega
programa
1. Za nekaj sekund pritisnite tipko
za
preklic programa in izklop naprave.
2. Napravo vklopite s ponovnim
pritiskom iste tipke. Sedaj lahko
nastavite nov program pranja.
Pred začetkom novega
programa lahko naprava
izčrpa vodo. V tem primeru
preverite, ali je pralno
sredstvo še vedno v predalu
za pralno sredstvo; v
nasprotnem primeru
ponovno dodajte pralno
sredstvo.
SLOVENŠČINA
10.11 Odpiranje vrat
POZOR!
Če sta temperatura in raven
vode v bobnu previsoki in se
boben še vedno vrti, ne
morete odpreti vrat.
Med izvajanjem programa ali zamika
vklopa so vrata naprave zaklenjena, na
prikazovalniku pa se prikaže indikator
.
Odpiranje vrat naprave med
izvajanjem programa ali zamika
vklopa:
, da prekinete delovanje
1. Pritisnite
naprave.
2. Počakajte, da indikator zaklenjenih
ugasne.
vrat
3. Odprite vrata.
4. Zaprite vrata in ponovno pritisnite
•
•
Sveti indikator zaklenjenih vrat
.
Vrata ostanejo zaklenjena.
Če želite odpreti vrata, morate izčrpati
vodo.
Za črpanje vode:
.
1. Pritisnite
Naprava izčrpa vodo in zažene
centrifugo.
2. Če želite, da naprava samo izčrpa
vodo, nastavite
. Po potrebi
znižajte število vrtljajev centrifuge.
3. Ko je program zaključen in indikator
ugasne, lahko
zaklenjenih vrat
odprete vrata.
4. Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklop/
Izklop, da izklopite napravo.
Naprava samodejno izčrpa
vodo in zažene centrifugo po
približno 18 urah (razen za
program Volna).
.
Program ali zamik vklopa se še naprej
izvaja.
10.12 Ob koncu programa
53
Program pranja je zaključen, a v
bobnu je voda:
• Boben se občasno obrne in na ta
način prepreči mečkanje perila.
•
•
Naprava se samodejno zaustavi.
Oglasi se zvočni signal (če je
vklopljen).
10.13 Funkcija
SAMODEJNEGA stanja
pripravljenosti
•
•
Na prikazovalniku zasveti .
Indikator polja Začetek/Prekinitev
ugasne.
Če nekaj minut po koncu programa
pranja ne izklopite naprave, se vklopi
energijsko varčno stanje.
•
•
•
ugasne.
Indikator zaklenjenih vrat
Lahko odprete vrata.
Iz naprave odstranite perilo. Preverite,
ali je boben prazen.
Zaprite pipo.
Nekaj sekund pritiskajte tipko Vklop/
Izklop, da izklopite napravo.
Vrata pustite priprta, da preprečite
nastajanje plesni in neprijetnih vonjav.
Energijsko varčno stanje zmanjša porabo
energije, ko je naprava v stanju
pripravljenosti.
•
•
•
•
Vsi indikatorji in prikazovalnik
ugasnejo.
•
•
Indikator
počasi utripa.
Pritisnite eno izmed funkcij, da
izklopite energijsko varčno stanje.
11. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
11.1 Nastavitev za sušenje
OPOZORILO!
Prepričajte se, da je pipa
odprta.
54
www.electrolux.com
1. Nekaj sekund držite pritisnjeno
Vklop/Izklop, da vklopite napravo.
2. Posamezne kose perila enega za
drugim vstavite v stroj.
3. Gumb za izbiro programa obrnite na
program, primeren za oblačila, ki jih
nameravate sušiti. Na prikazovalniku
se prikaže indikator sušenja
.
Za dobro sušenje ne
prekoračite največje količine
perila za sušenje, kot je
priporočeno v navodilih za
uporabo. Ne nastavljajte
nižje hitrosti ožemanja od
samodejne hitrosti
nastavljenega programa.
11.3 Časovno sušenje
Perilo lahko posušite tudi z ročno
nastavljenim časom:
1. Pritiskajte , da nastavite časovno
vrednost (oglejte si razpredelnico »
Programi za sušenje z nastavljenim
časom«).
• Na prikazovalniku se prikaže 10
minut. Z vsakim pritiskom tega
polja na dotik se časovna
vrednost podaljša za pet minut.
• Na prikazovalniku se prikaže
nastavljena časovna vrednost: na
•
. Naprava
časovna vrednost:
izračuna tudi trajanje faze zaščite
proti mečkanju perila in faze
ohlajanja.
11.2 Sušenje pri samodejnih
stopnjah
Perilo lahko posušite pri predhodno
nastavljenih stopnjah suhosti:
1. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže eden
izmed indikatorjev stopnje suhosti:
•
•
za začetek programa.
2. Pritisnite
• Na prikazovalniku se redno
prikazuje nova časovna vrednost.
•
: indikator stopnje suhosti za
LAŽJE LIKANJE za bombažno
perilo
•
zaklenjenih vrat
. Indikator sušenja
začne utripati.
Vseh stopenj suhosti ne
morete nastaviti za vse vrste
perila.
.
Če za sušenje nastavite
samo 10 minut, naprava
izvede le fazo ohlajanja.
Če perilo ni dovolj suho,
ponovno nastavite kratek
čas sušenja.
•
2. Pritisnite
za začetek programa.
Na prikazovalniku se prikaže indikator
Indikator sušenja
začne
utripati.
Na prikazovalniku se prikaže
indikator zaklenjenih vrat
: indikator stopnje SUHOSTI
ZA V OMARO za bombažno,
sintetično, svileno in volneno
perilo
: indikator stopnje IZREDNE
SUHOSTI za bombažno perilo
Na prikazovalniku se prikaže časovna
vrednost, izračunana na osnovi privzete
količine perila. Če je perila več ali manj,
kot znaša privzeta količina, naprava med
ciklom samodejno nastavi časovno
vrednost.
primer –
.
Čez nekaj sekund se na
prikazovalniku prikaže nova
11.4 Konec programa sušenja
Naprava se samodejno zaustavi.
•
Oglasijo se zvočni signali (če so
vklopljeni).
•
Na prikazovalniku zasveti .
•
•
ugasne.
Indikator
V zadnjih minutah programa sušenja
naprava izvede fazo ohlajanja in fazo
proti mečkanju perila. Vrata so še
naprej zaklenjena.
ugasne
Ko indikator zaklenjenih vrat
na prikazovalniku, lahko odprete vrata.
1. Nekaj sekund pritiskajte tipko
izklopite napravo.
, da
SLOVENŠČINA
Nekaj minut po koncu programa funkcija
varčevanja z energijo samodejno izklopi
napravo.
2. Iz naprave odstranite perilo.
Preverite, ali je boben prazen.
55
3. Vrata pustite priprta, da preprečite
nastajanje plesni in neprijetnih
vonjav.
4. Zaprite pipo.
12. VSAKODNEVNA UPORABA - PRANJE IN SUŠENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
12.1 Program Non-stop
1. Nekaj sekund držite pritisnjeno
Vklop/Izklop, da vklopite napravo.
2. Posamezne kose perila enega za
drugim vstavite v stroj.
Za dobro sušenje ne
prekoračite največje količine
perila za sušenje, kot je
priporočeno v navodilih za
uporabo. Ne nastavljajte
nižje hitrosti ožemanja od
samodejne hitrosti
nastavljenega programa.
3. V ustrezna predelka dajte pralno
sredstvo in dodatke.
4. Gumb za izbiro programa obrnite na
program pranja.
Na prikazovalniku se prikažejo indikatorji
različnih faz pranja.
5. Nastavite razpoložljive funkcije.
12.2 Pranje in samodejno
sušenje
1. Pritiskajte , dokler se na
prikazovalniku ne prikaže eden
izmed indikatorjev stopnje suhosti:
•
: indikator stopnje suhosti za
LAŽJE LIKANJE za bombažno
perilo
•
: indikator stopnje SUHOSTI
ZA V OMARO za bombažno,
sintetično, volneno in svileno
perilo
•
: indikator stopnje IZREDNE
SUHOSTI za bombažno perilo
Na prikazovalniku se prikaže indikator
. Časovna vrednost na prikazovalniku
je trajanje ciklov pranja + sušenja,
izračunano na osnovi privzete količine
perila.
Če želite dobro posušiti
perilo, ki ga nameravate
prati in sušiti, naprava ne
dovoli nastaviti prenizkega
števila vrtljajev centrifuge.
2. Pritisnite
za začetek programa.
Na prikazovalniku še naprej sveti
indikator nastavljene stopnje suhosti.
.
Zasveti indikator zaklenjenih vrat
Na prikazovalniku se redno prikazuje
nova časovna vrednost.
V zadnjih minutah programa
sušenja naprava izvede fazi
proti mečkanju perila in
ohlajanja.
12.3 Pranje in časovno sušenje
Če želite dobro posušiti perilo, ki ga
nameravate prati in sušiti, naprava ne
dovoli nastaviti prenizkega števila
vrtljajev centrifuge.
1. Pritisnite , da nastavite vrednost
za čas sušenja. Na prikazovalniku se
prikaže 10 minut.
Na prikazovalniku se prikaže indikator
. Na prikazovalniku se prikaže
nastavljena vrednost za čas sušenja, na
. Čez nekaj sekund se na
primer:
prikazovalniku prikaže končna časovna
vrednost
, ki pa je skupno trajanje
faz pranja in sušenja (faze pranja +
sušenja + proti mečkanju perila +
ohlajanja).
Če po pranju nastavile samo
10 minut sušenja, naprava
izračuna tudi trajanje faz
proti mečkanju perila in
ohlajanja.
56
www.electrolux.com
2. Pritisnite
za začetek programa.
Na prikazovalniku zasveti indikator
.
Vrata so zaklenjena. Na prikazovalniku
se redno prikazuje nova časovna
vrednost.
Da se izognete nabiranju kosmov na
perilu, priporočamo:
•
12.4 Konec programa
•
Naprava se samodejno zaustavi.
Oglasijo se zvočni signali (če so
vklopljeni).
Za dodatne informacije si oglejte »Ob
koncu programa sušenja« prejšnjega
poglavja.
•
•
1. Iz naprave odstranite perilo.
Preverite, ali je boben prazen.
2. Vrata pustite priprta, da preprečite
nastajanje plesni in neprijetnih
vonjav.
12.5 Kosmi na tkaninah
Med fazo pranja in/ali sušenja lahko
nekatere vrste tkanin (goba, volna,
puloverji) spustijo kosme.
Kosmi se lahko pri naslednjem programu
primejo oblačil.
Da ne perete temnih oblačil po tem,
ko operete in posušite svetle barvaste
tkanine (nove krpe, volno, puloverje)
in obratno.
Da posušite te vrste tkanin na zraku,
ko jih operete prvič.
Da očistite filter na odtoku.
Da po sušenju obrišete prazen boben,
tesnilo in vrata z mokro krpo.
12.6 Odstranjevanje kosmov z
oblačil
Za odstranitev kosmov iz bobna
nastavite poseben program:
1. Izpraznite boben.
2. Z mokro krpo obrišite boben, tesnilo
in vrata.
3. Nastavite program izpiranja.
in
za vklop
4. Hkrati pritiskajte
funkcije čiščenja, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže CLE.
5. Pritisnite
za začetek programa.
13. NAMIGI IN NASVETI
13.1 Vstavljanje perila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Perilo razdelite na: belo, barvno,
sintetično, občutljivo in volneno.
Upoštevajte navodila za pranje, ki se
nahajajo na etiketah za vzdrževanje
perila.
Belega in barvnega perila ne perite
skupaj.
Nekatero barvno perilo se pri prvem
pranju razbarva. Priporočamo, da ga
prvič perete ločeno.
Zapnite gumbe na prevlekah za
blazine, zadrge, sponke in kaveljčke.
Zapnite pasove.
Izpraznite žepe in razgrnite oblačila.
Večslojno, volneno perilo in perilo s
poslikavami obrnite z notranjo stranjo
navzven.
S posebnim čistilnim sredstvom
odstranite trdovratne madeže.
Trdovratne madeže sperite in
obdelajte, preden daste perilo v
boben
•
•
•
Pri zavesah bodite pazljivi. Snemite
kaveljčke in dajte zavese v pralno
vrečo ali prevleko za blazino.
Ne perite nezarobljenega ali
strganega perila. Za pranje majhnih
predmetov in/ali občutljivega perila
(npr. nedrčkov z lokom, pasov,
hlačnih nogavic itd.) uporabite pralno
vrečo.
Majhna količina perila lahko povzroči
težave z uravnoteženostjo pri
centrifugi. Če pride do tega, ročno
porazdelite perilo v kadi in ponovno
vklopite centrifugo.
13.2 Trdovratni madeži
Za nekatere madeže voda in pralno
sredstvo nista dovolj.
Priporočamo, da te madeže odstranite,
preden daste perilo v napravo.
Na voljo so posebna sredstva za
odstranjevanje madežev. Uporabite
SLOVENŠČINA
57
posebno sredstvo za odstranjevanje
madežev, ki je primerno za vrsto madeža
in tkanine.
Za informacije o trdoti vode v vašem
kraju se obrnite na krajevno vodovodno
podjetje.
13.3 Pralna sredstva in dodatki
Uporabite pravo količino sredstva za
mehčanje vode. Upoštevajte navodila z
embalaže izdelka.
•
•
•
•
•
•
Uporabljajte samo pralna sredstva in
dodatke, ki so posebej namenjeni
pranju v pralnem stroju:
– pralne praške za vse vrste tkanin,
– pralne praške za občutljive
tkanine (najv. 40 °C) in volno,
– tekoča pralna sredstva, po
možnosti za programe pranja pri
nižjih temperaturah (največ 60 °C)
za vse vrste tkanin ali posebne
samo za volno.
Ne mešajte različnih vrst pralnih
sredstev.
Zaradi varovanja okolja uporabljajte le
predpisano količino pralnega
sredstva.
Upoštevajte navodila z embalaže teh
izdelkov.
Uporabljajte prave izdelke za vrsto in
barvo perila, temperaturo programa in
stopnjo umazanosti.
Če vaša naprava nima predala za
pralno sredstvo z loputo, dodajte
tekoča pralna sredstva z dozirno
kroglo (pralnemu sredstvu jo priloži
proizvajalec pralnega sredstva).
13.4 Ekološki nasveti
•
•
•
•
Za pranje običajno umazanega perila
nastavite program brez predpranja.
Program pranja vedno vklopite, ko bo
pralni stroj povsem poln.
Ko nastavite program z nizko
temperaturo, po potrebi uporabite
sredstvo za odstranjevanje madežev.
Za pravilno količino pralnega sredstva
preverite trdoto vode vašega
domačega sistema. Oglejte si »Trdota
vode«.
13.6 Nasveti za sušenje
Priprava programa sušenja
• Odprite pipo.
• Preverite, ali je cev za odvod vode
priključena pravilno. Za dodatne
informacije si oglejte poglavje za
namestitev.
• Za največjo količino perila pri
programih sušenja si oglejte
razpredelnico programov sušenja.
13.7 Perilo, ki ni primerno za
sušenje
Programa sušenja ne nastavljajte za
naslednje vrste perila:
• Zelo občutljivo perilo.
• Sintetične zavese.
• Oblačila s kovinskimi dodatki.
• Najlonske nogavice.
• Prešite odeje.
• Posteljna pregrinjala.
• Odeje.
• Anorake.
• Spalne vreče.
• Tkanine, ki vsebujejo ostanke
razpršilcev za lase, odstranjevalcev
laka za nohte ali podobnih snovi.
• Izdelke iz penaste gume ali podobnih
materialov.
13.8 Etikete na oblačilih
Ko sušite perilo, upoštevajte oznake na
etiketah proizvajalca:
•
= Perilo lahko sušite v sušilnem
stroju.
13.5 Trdota vode
•
Če je trdota vode na vašem območju
visoka ali srednja, priporočamo, da
uporabite sredstvo za mehčanje vode za
pralne stroje. Na območjih, kjer je voda
bolj mehka, uporaba sredstva za
mehčanje vode ni potrebna.
= Sušenje poteka pri visoki
temperaturi.
•
= Sušenje poteka pri nižji
temperaturi.
•
= Perila ne smete sušiti v sušilnem
stroju.
58
www.electrolux.com
13.9 Trajanje programa sušenja
13.11 Splošni nasveti
Čas sušenja se lahko spremeni glede na:
• število vrtljajev zadnjega ožemanja,
• stopnjo suhosti,
• vrsto perila,
• težo perila.
Oglejte si razpredelnico »Programi
sušenja« in poiščite povprečne čase
sušenja.
Izkušnje vam bodo pomagale bolje
posušiti perilo. Zabeležite čase trajanja
programov, ki ste jih že izvedli.
13.10 Dodatno sušenje
Če je perilo po zaključku programa
sušenja še vedno vlažno, ponovno
nastavite kratek program sušenja.
OPOZORILO!
Da bi preprečili
zmečkanost in krčenje
perila, tega ne posušite
preveč.
Za preprečitev statične elektrike ob
koncu sušenja:
1. Pri programu pranja uporabite
mehčalec.
2. Uporabite poseben mehčalec za
sušilne stroje.
Ob koncu programa sušenja perilo takoj
vzemite iz stroja.
14. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
14.1 Čiščenje zunanjih površin
Napravo čistite le z milom in toplo vodo.
Povsem posušite vse površine.
POZOR!
Ne uporabljajte alkohola,
topil ali kemičnih izdelkov.
14.2 Odstranjevanje vodnega
kamna
14.3 Vzdrževalno pranje
Pri programih z nizko temperaturo je
možno, da nekaj pralnega sredstva
ostane v bobnu. Redno izvajajte
vzdrževalna pranja. To storite na
naslednji način:
•
•
Iz bobna odstranite vse perilo.
Izberite program za bombaž z najvišjo
temperaturo in majhno količino
pralnega sredstva.
14.4 Tesnilo na vratih
Če je trdota vode na vašem območju
visoka ali srednja, priporočamo, da
uporabite sredstvo za odstranjevanje
vodnega kamna za pralne stroje.
Redno pregledujte boben in tako
preprečite nastajanje vodnega kamna in
nabiranje delcev rje.
Za odstranjevanje delcev rje uporabite le
posebne izdelke za pralne stroje. To
naredite ločeno od pranja perila.
Vedno upoštevajte navodila
z embalaže izdelka.
Redno pregledujete tesnilo in povsem
izpraznite notranjost.
SLOVENŠČINA
14.5 Čiščenje dozirnega predala za pralno sredstvo
1.
2.
1
2
3.
4.
14.6 Čiščenje filtra na odtoku
Filtra na odtoku ne čistite, če je voda v napravi vroča.
Redno pregledujte filter odtočne črpalke in poskrbite, da bo čist.
Ponavljajte koraka 2 in 3, dokler voda ne preneha iztekati.
59
60
www.electrolux.com
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
7.
8.
1
2
2
1
SLOVENŠČINA
61
Vedno imejte pri roki krpo za
brisanje vode.
14.7 Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
14.8 Črpanje v sili
Zaradi motenj v delovanju naprava ne
more izčrpati vode.
V tem primeru izvedite korake od (1) do
(8) razdelka »Čiščenje filtra na odtoku«.
Po potrebi očistite črpalko.
Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za
črpanje v sili, morate znova vklopiti
odtočni sistem:
1. V predelek za glavno pranje predala
za pralno sredstvo vlijte dva litra
vode.
2. Vklopite program, da naprava izčrpa
vodo.
14.9 Zaščita pred zmrzaljo
Če je naprava nameščena na mestu, kjer
lahko temperatura pade pod 0 °C,
odstranite preostalo vodo iz cevi za
dovod vode in odtočne črpalke.
1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Zaprite pipo.
3. Konca cevi za dovod vode položite v
posodo in pustite, da voda odteče iz
cevi.
4. Izpraznite odtočno črpalko. Glejte
postopek za črpanje v sili.
5. Ko je odtočna črpalka prazna, znova
namestite cev za dovod vode.
OPOZORILO!
Pred ponovno uporabo
naprave se prepričajte, da je
temperatura višja od 0 °C.
Proizvajalec ni odgovoren za
škodo, nastalo zaradi nizkih
temperatur.
62
www.electrolux.com
15. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
15.1 Uvod
Naprava se ne zažene oz. se ustavi med
delovanjem.
Najprej poskusite najti rešitev težave
(oglejte si razpredelnico). Če se težava
nadaljuje, se obrnite na pooblaščeni
servisni center.
Pri nekaterih težavah se oglasijo
zvočni signali, na prikazovalniku pa
se prikaže opozorilna koda:
•
- Naprava se ne napolni z vodo
pravilno.
•
•
- Naprava ne izčrpa vode.
- Vrata naprave so odprta ali
niso pravilno zaprta. Preverite vrata!
Če je naprava preveč
napolnjena, iz bobna
odstranite nekaj oblačil
in/ali sočasno pritiskajte
vrata in tipko Začetek/
Prekinitev, dokler
•
- Električno napajanje je
nestabilno. Počakajte, da se
električno napajanje stabilizira.
•
- Ni komunikacije med
elektronskimi elementi naprave.
Izklopite in ponovno vklopite.
•
- Vklopljen je zaščitni sistem za
zaporo vode. Izklopite napravo in
zaprite pipo. Obrnite se na
pooblaščeni servisni center.
OPOZORILO!
Pred preverjanji izklopite
napravo.
indikator
ne neha
utripati (oglejte si spodnjo
sliko).
15.2 Možne okvare
Težava
Možna rešitev
•
•
•
Program se ne zažene.
•
•
•
Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
Poskrbite, da bodo vrata naprave zaprta.
Prepričajte se, da v omarici z varovalkami ni poškodova‐
ne varovalke.
Prepričajte se, da ste pritisnili Začetek/Prekinitev.
Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekličite ali
počakajte, da se odštevanje konča.
Izklopite funkcijo Varovalo za otroke, če je vklopljena.
SLOVENŠČINA
Težava
Možna rešitev
•
•
Naprava se ne napolni
z vodo pravilno.
•
•
•
•
•
Naprava se napolni z
vodo, a jo takoj izčrpa.
Naprava ne izčrpa vo‐
de.
Poskrbite, da bo cev za odvod vode v pravem položaju.
Cev je morda nameščena prenizko. Oglejte si »Navodila
za namestitev«.
•
•
Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena ali
ukrivljena.
Preverite, ali je cev za odvod vode pravilno priključena.
Nastavite program črpanja, če ste nastavili program
brez faze črpanja.
Nastavite funkcijo črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se
zaključi z vodo v bobnu.
Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen. Po potre‐
bi očistite filter. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščeni ser‐
visni center.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Na tleh je voda.
Preverite, ali je pipa odprta.
Prepričajte se, da tlak dovoda vode ni prenizek. Za te in‐
formacije se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.
Prepričajte se, da pipa ni zamašena.
Prepričajte se, da filter v cevi za dovod vode in filter v
ventilu nista zamašena. Oglejte si »Vzdrževanje in čiš‐
čenje«.
Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena ali
ukrivljena.
Preverite, ali je cev za dovod vode pravilno priključena.
Preverite, ali so cevi za dovod vode pravilno priključene.
•
•
Centrifuga ne deluje ali
pa pranje traja dlje kot
običajno.
63
•
•
Nastavite funkcijo ožemanja.
Nastavite funkcijo črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se
zaključi z vodo v bobnu.
Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen. Po potre‐
bi očistite filter. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
Ročno porazdelite perilo v kadi in ponovno vklopite cen‐
trifugo. To težavo lahko povzročajo težave z uravnote‐
ženostjo.
Preverite, ali priključki cevi za vodo tesnijo in da voda ne
izteka.
Poskrbite, da na cevi za dovod in cevi za odvod vode ne
bo poškodb.
Poskrbite za uporabo pravega pralnega sredstva in za‐
dostne količine.
64
www.electrolux.com
Težava
Možna rešitev
•
•
Vrat naprave ne morete
odpreti.
•
•
•
Naprava povzroča neo‐ •
bičajen hrup.
•
•
Preverite, ali je program pranja končan.
Nastavite funkcijo črpanja ali ožemanja, če je voda v
bobnu.
Opravite postopek za črpanje v sili. Oglejte si »Zaščita
pred zmrzaljo« (v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«).
Prepričajte se, da naprava dobiva električno energijo.
To težavo lahko povzroča okvara naprave. Obrnite se
na pooblaščeni servisni center. Če morate odpreti po‐
krov, natančno preberite »Odpiranje vrat v sili«.
Preverite, ali je naprava pravilno poravnana. Oglejte si
»Navodila za namestitev«.
Poskrbite za odstranitev embalaže in/ali transportnih vi‐
jakov. Oglejte si »Navodila za namestitev«.
V boben dodajte še perila. Količina perila je verjetno
premajhna.
Program je krajši od pri‐ •
kazanega časa.
Naprava izračuna nov čas glede na količino perila.
Oglejte si poglavje »Vrednosti porabe«.
Program je daljši od pri‐ •
kazanega časa.
Neuravnotežena količina perila podaljša čas trajanja. To
je običajen odziv naprave.
•
Rezultati pranja niso
zadovoljivi.
•
•
•
Povečajte količino pralnega sredstva ali uporabite dru‐
gega.
Pred pranjem perila uporabite posebne izdelke za od‐
stranitev trdovratnih madežev.
Poskrbite, da boste nastavili pravo temperaturo.
Zmanjšajte količino perila.
Nastavitev funkcije ni
možna.
•
Pazite, da boste pritisnili samo želeno(e) tipko(e).
•
•
•
•
Odprite pipo.
Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen.
Zmanjšajte količino perila.
Poskrbite za nastavitev pravega programa. Po potrebi
ponovno nastavite kratek čas sušenja.
Naprava ne suši oz. ne
suši pravilno.
Perilo je polno kosmov
različne barve.
Predhodno oprane tkanine so za sabo pustile kosme dru‐
gačne barve:
• Sušenje odstrani določen del kosmov.
• Oblačila očistite s pripomočkom za odstranjevanje ko‐
smov.
V primeru prekomerne količine kosmov v bobnu zaženite
poseben program, da jih očisti (za dodatne podrobnosti si
oglejte »Kosmi v tkanini«).
Po opravljenem pregledu vklopite napravo. Program se nadaljuje od trenutka prekinitve.
Če se težava ponovi, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode. Izklopite in vklopite napravo. Če
se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
SLOVENŠČINA
65
16. ODPIRANJE VRAT V SILI
V primeru izpada električne energije ali
okvare v delovanju naprave ostanejo
vrata naprave zaklenjena. Program
pranja se nadaljuje ob ponovni
vzpostavitvi električne napetosti. Če
ostanejo vrata zaklenjena v primeru
okvare, jih lahko odprete z uporabo
funkcije za odklepanje v sili.
Pred odpiranjem vrat:
Če želite odpreti vrata, nadaljujte po
naslednjem postopku:
1. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za izklop
naprave.
2. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
3. Odprite loputo filtra.
4. Sprožilo za odklepanje v sili naj
ostane v spodnjem položaju, hkrati
pa odprite vrata naprave.
POZOR!
Prepričajte se, da voda in
perilo nista vroča. Po
potrebi počakajte, da se
ohladita.
POZOR!
Prepričajte se, da se
boben ne vrti. Po potrebi
počakajte, da se boben
neha vrteti.
Prepričajte se, da raven
vode v bobnu ni
previsoka. Po potrebi
opravite črpanje v sili
(oglejte si »Črpanje v sili
« v poglavju »Vzdrževanje
in čiščenje«).
5. Vzemite ven perilo in zaprite vrata
naprave.
6. Zaprite loputo filtra.
17. TEHNIČNI PODATKI
Mera
Širina/višina/globina/
skupna globina
600 mm/850 mm/605 mm/639 mm
Električna povezava
Napetost
Skupna moč
Varovalka
Frekvenca
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Stopnja zaščite pred vstopom trdih delcev in vla‐ IPX4
ge, kar zagotavlja zaščitni pokrov, razen v prime‐
ru, kjer nizkonapetostna oprema nima zaščite
pred vlago.
Tlak vode
Najmanj
Največ
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barov (0,8 MPa)
Največja količina za
pranje
Bombaž
9 kg
Največja količina za
sušenje
Bombaž
Sintetika
6 kg
3 kg
66
www.electrolux.com
Hitrost ožemanja
Največ
1600 vrt./min.
18. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
67
132895722-A-222017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising