Electrolux EWW1696SWD User manual

Electrolux EWW1696SWD User manual
EWW1696SWD
SQ
Pajisje për Larje-Tharje
Udhëzimet për përdorim
2
www.electrolux.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË...............................................................................3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË............................................................................ 6
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT...............................................................................7
4. PANELI I KONTROLLIT..................................................................................... 8
5. PROGRAMET ....................................................................................................9
6. VLERAT E KONSUMIT.................................................................................... 15
7. OPSIONET....................................................................................................... 15
8. CILËSIMET.......................................................................................................17
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË.................................................................17
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE............................................. 18
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE.......................................... 22
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE...................................23
13. UDHËZIME DHE KËSHILLA.......................................................................... 25
14. KUJDESI DHE PASTRIMI.............................................................................. 27
15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE......................................................................... 30
16. HAPJA E DERËS NË RAST EMERGJENCE.................................................33
17. TË DHËNAT TEKNIKE................................................................................... 34
ME JU NË MENDJE
Faleminderit që bletë një produkt Electrolux. Ju keni zgjedhur një produkt i cili
sjell me vete dekada të tëra me përvojë dhe risi nga profesionistë. Gjenial dhe
elegant, ky produkt është projektuar duke ju pasur ju në mendje. Pra, sa herë që
ta përdorni mund të ndjeheni të sigurt se çdo herë do të merrni prej tij rezultate të
shkëlqyera.
Mirë se vini në Electrolux.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.electrolux.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registerelectrolux.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.electrolux.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
3
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, plagosjeje ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Fëmijët nga 3 deri në 8 vjeç dhe personat me aftësi të
kufizuara shumë të theksuara dhe komplekse duhet të
mbahen larg, përveçse kur mbahen nën monitorim të
vazhdueshëm.
Fëmijët nën 3 vjeç duhet të mbahen larg, përveçse kur
mbikëqyren në mënyrë të vazhdueshme.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ai duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
4
www.electrolux.com
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Pajisja duhet të instalohet më vete ose poshtë
tavolinës së kuzhinës nëse e lejon hapësira.
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun
e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të
derës së pajisjes.
Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të
montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e
arritshme mbas instalimit.
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të
mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë
tjetër dyshemeje.
PARALAJMËRIM: Pajisja nuk duhet të furnizohet
përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh.
kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe
fiket rregullisht nga një mjet.
Siguroni ajrim të mirë të dhomës ku është instaluar
pajisja për të shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve
të padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose
lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
Ajri i shkarkimit nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për shkarkimin e tymrave nga
pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse.
Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga
lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa)
dhe 8 bar (0,8 MPa).
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 9 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke
përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen
ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga
qendra e autorizuar e shërbimit.
Kompletet e vjetra të tubave nuk duhet të ripërdoren.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë
grumbulluar përreth pajisjes.
Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj vegjetal
ose mineral, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës
njollash, terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të
lahen veçmas me një sasi shtesë detergjenti përpara
se të thahen në makinën larëse dhe tharëse.
Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me
kimikate industriale.
Mos thani në tharëse rroba të palara.
Artikujt e tillë si sfungjeri i gomuar (sfungjer lateks),
skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikujt me
pjesë të gomuara dhe rrobat ose jastëkët me mbushje
prej sfungjeri të gomuar nuk duhet të thahen në
makinën larëse dhe tharëse.
Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të
përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit të produktit.
Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen
burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.
Mos e fikni asnjëherë makinën larëse dhe tharëse
përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë
artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë
që nxehtësia e mbetur të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të makinës larëse dhe tharëse
kryhet pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të siguruar që
artikujt të arrijnë një temperaturë që nuk i dëmton.
Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë
dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të njomë. Përdorni
vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte
gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
6
www.electrolux.com
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
Instalimi duhet të jetë në
përputhje me rregulloret
përkatës kombëtare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
Mos e instaloni ose mos e përdorni
pajisjen kur temperatura mund të jetë
më e ulët se 0°C ose kur ekspozohet
ndaj kushteve atmosferike.
Gjithmonë mbajeni pajisjen
vertikalisht kur e transportoni.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
Mbajini bulonat e transportit në një
vend të sigurt. Nëse pajisja do të
transportohet në të ardhmen, ata
duhet të vendosen për të bllokuar
kazanin për të parandaluar dëmtimet
e brendshme.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Mos e instaloni pajisjen në një vend
ku dera e pajisjes nuk mund të hapet
plotësisht.
Rregullojini këmbëzat në mënyrë që
mes pajisjes dhe dyshemesë të ketë
hapësirë të mjaftueshme.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditjeje
elektrike.
•
Pajisja duhet tokëzuar.
•
•
•
•
•
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
2.3 Lidhja e ujit
•
•
•
Mos u shkaktoni dëmtim tubave të
ujit.
Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat
që nuk janë përdorur për një kohë të
gjatë, aty ku janë kryer punime
riparimi ose janë vendosur pajisje të
reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të
rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i
pastër.
Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të
dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit
të parë të pajisjes.
2.4 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos vendosni produkte të ndezshme
ose sende të lagura me produkte të
ndezshme brenda, pranë ose mbi
pajisje.
Mos e prekni xhamin e derës gjatë
kohës që një program është në punë
e sipër. Xhami mund të nxehet.
Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur,
të çarë) që përmbajnë material
mbushës.
Nëse rrobat janë larë me një heqës
njollash, kryeni një cikël shtesë
shpëlarjeje përpara se të filloni një
cikël tharjeje.
Sigurohuni që të keni hequr të gjitha
objektet metalike nga rrobat.
SHQIP
•
•
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në
lavatriçen me tharëse. Ndiqni
udhëzimet e pastrimit në etiketën e
artikujve.
Sendet plastike që nuk janë
rezistuese ndaj të nxehtit.
– Nëse përdoret një top me
detergjent, hiqeni përpara se të
filloni programin e tharjes.
– Mos përdorni top me detergjent
nëse vendosni një program pa
ndalim.
•
2.5 Eliminimi i pajisjes
•
•
•
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik plagosjeje ose
dëmtim i pajisjes.
•
7
Mos thani në pajisje rroba të lagura
që pikojnë ujë.
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme e pajisjes
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Pjesa e sipërme
Kutia e detergjentit
Paneli i kontrollit
Doreza e derës
Etiketa e specifikimeve
Filtri i pompës së shkarkimit
Këmbët për nivelimin e pajisjes
5
6
7
3.2 Mënyra e aktivizimit të
mekanizmit të sigurisë për
fëmijët
Kjo pajisje parandalon mbylljen e
fëmijëve ose të kafshëve shtëpiake
brenda në kazan.
Kthejeni pajisjen në drejtim orar, derisa
kanali të jetë horizontalisht.
Ju nuk mund ta mbyllni derën.
Për ta mbyllur derën, kthejeni pajisjen në
drejtim të kundërt të akrepave të orës
derisa kanali të jetë vertikalisht.
8
www.electrolux.com
3.3 Grupi i pllakës fiksuese
(4055171146)
Lexoni me kujdes manualin e ofruar
bashkë me aksesorët.
I disponueshëm nga shitësi i autorizuar.
Nëse e instaloni pajisjen mbi plintë,
sigurojeni në pllakat fiksuese.
4. PANELI I KONTROLLIT
4.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
1 Butoni me shtypje Ndezur/Fikur
(Ndezur/Fikur)
2 Çelësi i programeve
3 Butoni me prekje për reduktimin e
centrifugimit
(Centrifugimi)
4 Butoni me prekje i temperaturës
(Temperatura)
5 Ekrani
6 Butoni me prekje i kohës së tharjes
(Koha e tharjes)
7 Butoni me prekje i shtyrjes së
(Vonesë në nisje)
programit
10
8 Butoni me prekje i paralarjes
(Paralarje)
9 Butoni me prekje i nivelit të tharjes
(Niveli i tharjes)
10 Butoni me prekje Nis/Ndërprit
(Nisja/Pauza)
11 Butoni me prekje i rregulluesit të
kohës
(Time Manager)
SHQIP
4.2 Ekrani
A
B
C
K
J
D
E
F
I
H
A. Zona e temperaturës:
: Treguesi i temperaturës
: Treguesi i ujit të ftohtë
G
, , : Treguesit e nivelit të
thatësisë.
H. Zona e centrifugimit:
G.
B.
: Treguesi i rregulluesit të kohës.
C. Zona e kohës:
•
: kohëzgjatja e programit
•
: shtyrja e programit
•
: kodet e alarmit
•
: mesazhi i defektit
•
: programi ka përfunduar.
D.
: Faza e larjes.
E.
: Faza e avullit.
F.
I.
•
: treguesi i shpejtësisë së
centrifugimit
•
: treguesi i opsionit Pa
centrifugim
•
: treguesi i ndërprerjes së
shpëlarjes
: Faza e larjes.
J.
: Treguesi i bllokimit për fëmijët.
K.
: Treguesi i derës së bllokuar
: Opsioni i përhershëm Shpëlarje
shtesë.
5. PROGRAMET
5.1 Tabela e programeve
Programi
Gama e temperaturës
Ngarkesa
maksimale
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i
ndotjes)
9 kg
1600 rpm
Të pambuktat e bardha dhe me
ngjyra. Ndotje normale dhe e
lehtë.
Programet e larjes
Pambuk
90°C - I ftohtë
9
10
www.electrolux.com
Programi
Gama e temperaturës
Pambuk Eko1)
Ngarkesa
maksimale
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i
ndotjes)
9 kg
1600 rpm
Të pambukta të bardha dhe të
pambukta me ngjyra që nuk
zbehen. Ndotje normale. Konsumi
i energjisë ulet dhe koha e
programit të larjes zgjatet.
1 kg
1200 rpm
Program i plotë i përbërë nga faza
e larjes dhe nga faza e tharjes për
ngarkesë të vogël rrobash të
përziera (artikuj të pambuktë dhe
sintetikë).
4 kg
1200 rpm
Artikuj sintetikë ose tekstile të
përziera. Ndotje normale.
4 kg
1200 rpm
Tekstile delikate të tilla si
akrilike, viskoze dhe tekstile të
përziera kërkojnë larje më
delikate. Ndotje normale.
1 kg
1000 rpm
Program special për rroba
mëndafshi dhe sintetike të
përziera.
1,5 kg
1200 rpm
Të leshta që lahen në makinë
larëse, të leshta që lahen me
dorë dhe tekstile të tjera me
simbolin e kujdesit "larje me
dorë"2).
3 kg
800 rpm
Program i posaçëm për një
batanije sintetike, jorgan,
mbulesë krevati etj.
9 kg
1600 rpm
Për të centrifuguar rrobat dhe për
të shkarkuar ujin në kazan. Të
gjitha tekstilet, përveç të
leshtave dhe tekstileve shumë
delikate.
9 kg
1600 rpm
Për të shpëlarë dhe për të
centrifuguar rrobat. Të gjitha
tekstilet, përveç të leshtave dhe
tekstileve shumë delikate.
Reduktojeni shpejtësinë e
centrifugimit sipas llojit të rrobave.
60°C - 40°C
Larje dhe tharje 60 min.
40°C - 30°C
Sintetike
60°C - I ftohtë
Delikate
40°C - I ftohtë
Mëndafsh
30°C
Të leshta / Larje me dorë
40°C - I ftohtë
Jorgan
60°C - I ftohtë
Centrifugim/Shkarkim3)
Shpëlarje
I ftohtë
SHQIP
Programi
Gama e temperaturës
Ngarkesa
maksimale
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i
ndotjes)
1 kg
Programi i tharjes për të leshtat.
3 kg
Programi i tharjes për artikujt
sintetikë.
6 kg
Programi i tharjes për artikujt e
pambuktë.
11
Programet e tharjes
Tharja e të leshtave
Tharja e sintetikeve
Tharje e të pambuktave
Programet me avull4)
Avulli mund të përdoret për rrobat e thara, të lara ose të veshura vetëm një herë.
Këto programe mund të reduktojnë rrudhat dhe aromat dhe mund t'i bëjnë rrobat më
të buta.
Mos përdorni detergjent. Nëse është e nevojshme, hiqini njollat me larje ose duke
përdorur heqës njollash vetëm aty ku ka njolla.
Programet me avull nuk kryejnë cikël higjienizues.
Mos e vendosni programin me avull me këto lloje artikujsh:
•
•
•
Artikujt që do të lahen në temperaturë më të ulët se 40°C.
Artikujt që nuk e kanë të specifikuar në etiketën e kujdesit se mund të thahen me
tharëse rrobash me rrotullim.
Të gjithë artikujt me pjesë plastike, metalike, druri ose të ngjashme.
12
www.electrolux.com
Programi
Gama e temperaturës
Ngarkesa
maksimale
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i
ndotjes)
1,5 kg
Program me avull për heqjen e
rrudhave ose për freskimin e
artikujve të pambuktë dhe
sintetikë.
Shtypni butonat Time Manager për
të zgjedhur një nga ciklet e
disponueshme:
Avull
•
Antirrudhë
(kohëzgjatja e
parazgjedhur e programit)
•
Freskim
(kohëzgjatja e
shkurtër e programit)
1) Programi i kursimit të energjisë për të pambuktat. Ky program në 60°C me një ngarkesë
prej 9 kg është programi i referencës për të dhënat në etiketën e energjisë, në përputhje me
standardet EEC 92/75. Caktoni këtë program për të pasur rezultate të mira në larje dhe për
të ulur konsumin e energjisë. Koha e programit të larjes është zgjatur.
2) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket
sikur kazani nuk rrotullohet ose nuk rrotullohet siç duhet, por kjo është normale për këtë
program.
3) Vendosni shpejtësinë e centrifugimit. Sigurohuni që të jetë e përshtatshme për llojin e
tekstileve që po lahen. Nëse vendosni opsionin Pa centrifugim, atëherë ka vetëm fazë
shkarkimi.
4) Nëse vendosni një program me avull me rroba të thara, në fund të ciklit rrobat mund të
jenë të njoma. Është mirë që rrobat të ekspozohen në ajër të freskët për rreth 10 minuta për
ta tharë lagështinë. Kur programi përfundon, hiqini me shpejtësi rrobat nga kazani. Pas një
cikli me avull, rrobat mund të hekurosen, por me më pak mundim.
Përshtatshmëria e opsioneve të programit
Programi
Pambuk
■
■
■
■
■
■
Pambuk Eko
■
■
■
■
■
■
■
Larje dhe tharje 60 min.
Sintetike
■
■
■
■
■
■
Delikate
■
■
■
■
■
■
Mëndafsh
■
■
Të leshta / Larje me dorë
■
■
Jorgan
■
■
■
■
■
SHQIP
13
Programi
Centrifugim/Shkarkim
1)
Shpëlarje
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Vendosni shpejtësinë e centrifugimit. Sigurohuni që të jetë e përshtatshme për llojin e
tekstileve që po lahen. Nëse vendosni opsionin Pa centrifugim, atëherë ka vetëm fazë
shkarkimi.
5.2 Tharje automatike
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Tharje ekstra
Për materialet prej peshqiri
Të pambukta dhe tekstile deri në 6 kg
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
Tharje për dollap1)
Për rrobat që vihen në dollap
Të pambukta dhe tekstile deri në 6 kg
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
Tharje për hekurosje
E përshtatshme për hekurosje
Ngarkesa
Materiale sintetike ose të
përziera
(trikot, bluzat, të
brendshmet, shtrojat dhe
çarçafët)
deri në 3 kg
Artikuj prej mëndafshi
(bluza grash, këmisha,
veshje..)
deri në 1 kg
Artikuj prej leshi (triko
leshi)
deri në 1 kg
Të pambukta dhe tekstile deri në 6 kg
prej linoje
(çarçafë, mbulesat e
tavolinës, këmisha, etj)
1) Këshilla për institutin testues Performanca e testit, në përputhje me EN 50229, duhet
të kryhet me ngarkesën E PARË të tharjes me kapacitetin maksimal të deklaruar të tharjes
(përbërja e ngarkesës sipas EN 61121) duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE
PËR DOLLAP për Pambuk Eko. Ngarkesa E DYTË e tharjes me ngarkesën e mbetur duhet
të testohet duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE PËR DOLLAP për Pambuk
Eko.
14
www.electrolux.com
5.3 Tharja e programuar
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Tharje ekstra
Për materialet prej
peshqiri
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
Tharje për dollap
Për rrobat që vihen
në dollap
Tharje për dollap
Për rrobat që vihen
në dollap
Tharje për
hekurosje
E përshtatshme për
hekurosje
Shpejtë
sia e
centrifu
gimit
(rpm)
Kohëzgjatj
ae
rekomand
uar (min)
6
1600
225 - 245
4
1600
135 - 155
2
1600
95 - 105
6
1600
215 - 235
4
1600
125 - 145
2
1600
85 - 95
Materiale sintetike ose të
përziera
(trikot, bluzat, të
brendshmet, shtrojat dhe
çarçafët)
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Të leshta
(triko të leshta)
1
1200
110 - 130
Silk (Mëndafsh)
(bluza grash, këmisha,
veshje etj.)
1
1000
80
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(çarçafë, mbulesat e
tavolinës, këmisha, etj)
6
1600
185 - 205
4
1600
95 - 115
2
1600
75 - 85
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
5.4 Woolmark Apparel Care Blu
•
Ngarke
sa (kg)
Cikli i larjes për të leshtat në këtë
lavatriçe është miratuar nga The
Woolmark Company për larjen e
rrobave të leshta që mbajnë etiketën
për larje me dorë nëse rrobat lahen
sipas udhëzimeve në etiketën e
rrobës dhe ato të dhëna nga
prodhuesi i kësaj lavatriçeje. M1144
• Cikli për tharjen e të leshtave në këtë
pajisje është testuar dhe miratuar nga
The Woolmark Company. Cikli është i
përshtatshëm për të tharë rroba të
leshta që mbajnë etiketën për larje me
dorë me kusht që rrobat të lahen në
një cikël me larje me dorë të miratuar
nga Woolmark dhe të thahen sipas
udhëzimeve të lëshuara nga
prodhuesi. M1224
Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë,
Hong-Kong dhe Indi, simboli "Woolmark"
është markë tregtare certifikimi.
SHQIP
15
6. VLERAT E KONSUMIT
Vlerat e deklaruara janë marrë në kushte laboratorike me standardet
përkatëse. Shkaqe të ndryshme mund të ndryshojnë të dhënat: sasia
dhe lloji i rrobave për larje dhe temperatura e ambientit. Gjithashtu në
kohëzgjatjen e programit të larjes mund të ndikojë edhe presioni i ujit,
tensioni i furnizimit dhe temperatura e ujit në hyrje.
Specifikimet teknike mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim paraprak për
të përmirësuar cilësinë e produktit.
Në nisje të programit, ekrani tregon kohëzgjatjen e programit për
kapacitetin maksimal të ngarkesës.
Gjatë fazës së larjes, kohëzgjatja e programit llogaritet automatikisht dhe
mund të reduktohet mjaft nëse ngarkesa e rrobave është më e ulët sesa
kapaciteti maksimal i ngarkesës (p.sh. Të pambuktat 60°C, kapaciteti
maksimal i ngarkesës 9 kg, kohëzgjatja e programit i tejkalon 2 orë;
ngarkesa reale 1 kg, kohëzgjatja e programit do të jetë më pak se 1 orë).
Kur pajisja është duke llogaritur kohëzgjatjen e vërtetë të programit, në
ekran pulson një pikë.
Programet
Ngarke Konsumi Konsumi i
sa (kg) i
ujit (litra)
energjisë
(kWh)
Kohëzgjatja e
përafërt e
programit (minuta)
Të pambukta 60°C
9
1.68
71
180
Pambuk Eko
Programi me kursim
energjie për të pambukta
60°C1)
9
1.05
57
220
Të pambukta 40°C
9
1.05
71
175
Sintetike 40°C
4
0.65
52
110
Delikate 40°C
4
0.7
63
91
1,5
0.35
57
58
Të leshta / Larje me dorë
30 °C
1) "Programi me kursim energjie për të pambukta" në 60°C me ngarkesë 9 kg është
programi të cilit i referohen të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me standardet EEC
92/75.
7. OPSIONET
7.1 Temperatura
Treguesi
Vendosni këtë opsion për të ndryshuar
temperaturën e parazgjedhur.
Në ekran shfaqet temperatura e
vendosur.
= ujë i ftohtë.
www.electrolux.com
Përdoreni këtë opsion për rroba shumë
të ndotura.
7.2 Centrifugimi
Me këtë opsion ju mund të ulni
shpejtësinë e parazgjedhur të
centrifugimit.
Kur ta vendosni këtë opsion, kohëzgjatja
e programit rritet.
Opsionet shtesë të centrifugimit:
Pa centrifugim
•
•
•
Caktoni këtë opsion për të hequr të
gjitha fazat e centrifugimit.
Vendosni këtë për pëlhura shumë
delikate.
Faza e shpëlarjes përdor më shumë
ujë për disa programe larjeje.
• Ekrani shfaq treguesin
Ndërprerje e shpëlarjes
•
•
•
•
7.6 Niveli i tharjes
Me këtë opsion ju mund të vendosni një
nivel automatik tharjeje për rrobat. Ekrani
tregon simbolin e nivelit të vendosur.
•
Niveli Ekstra i thatë për artikujt e
pambuktë
•
Niveli Tharje për dollap për artikuj
të pambuktë, sintetikë, prej mëndafshi
dhe prej leshi
•
Niveli Tharje për hekurosje për
artikujt e pambuktë
.
Vendosni këtë opsion për të
parandaluar rrudhat e rrobave.
Programi i larjes ndalon me ujin në
kazan. Kazani rrotullohet rregullisht
për të parandaluar krijimin e rrudhave.
Dera qëndron e bllokuar. Për të
zhbllokuar derën duhet të shkarkoni
ujin.
Ekrani shfaq treguesin
Treguesi përkatës ndizet.
.
Për ta shkarkuar ujin,
referojini kapitullit "Në
përfundim të programit".
7.3 Koha e tharjes
Me këtë opsion ju mund të vendosni
kohën për materialet që duhet të thani.
Në ekran shfaqet vlera e vendosur.
Sa herë që të shtypni këtë fushë me
prekje, koha rritet me 5 minuta.
Ju nuk mund t'i vendosni të
gjithë vlerat e kohës për lloje
të ndryshme materialesh.
7.4 Vonesë në nisje
Me këtë opsion mund ta shtyni fillimin e
programit nga 30 minuta në 20 orë.
Ekrani shfaq treguesin përkatës.
7.5 Paralarje
Me këtë opsion mund të shtoni një fazë
paralarjeje te një program larjeje.
7.7 Rregulluesi i kohës
Kur vendos një program larjeje, ekrani
tregon kohëzgjatjen e parazgjedhur.
Shtypni
ose
për të ulur ose rritur
kohëzgjatjen e programit.
Opsioni Rregulluesi i kohës është i
disponueshëm vetëm me programet në
tabelë.
Pambuk Eko
Ekrani tregon treguesin e shpejtësisë së
vendosur.
Treguesi
16
1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■3)
■3)
■
■
■
■
■
■
■ 2)
Treguesi
Pambuk Eko
SHQIP
4)
■
■
■3)
3)
■5)
1) Më e shkurtra: për t'i freskuar rrobat.
2) Kohëzgjatja e programit e përshtatshme
për rifreskim të rrobave.
3) Kohëzgjatja e parazgjedhur e programit.
4) Më e gjata: Rritja e kohëzgjatjes së
programit ul gradualisht konsumin e
energjisë. Faza e optimizuar e ngrohjes
kursen energji dhe kohëzgjatja më e gjatë
ruan të njëjtat rezultate larjeje (veçanërisht
për ndotje normale).
5) Kohëzgjatja e parazgjedhur e programit
e përshtatshme për heqjen e rrudhave te
rrobat.
8. CILËSIMET
•
8.1 Bllokimi për fëmijët
Me këtë opsion mund të parandaloni që
fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.
•
Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, shtypni
dhe
njëkohësisht derisa treguesi
ndizet/të fiket.
Mund ta aktivizoni këtë opsion:
të
•
Pasi të shtypni
: opsionet dhe
çelësi i programit janë të bllokuar.
•
Para se të shtypni
mund të niset.
: pajisja nuk
8.2 Shpëlarja e përhershme
shtesë
Me këtë funksion mund të keni në
mënyrë të përhershme një shpëlarje
shtesë kur vendosni një program të ri.
Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, shtypni
dhe
njëkohësisht derisa treguesi
ndizet/të fiket.
8.3 Sinjalet akustike
Dëgjohen sinjalet akustike kur:
• Programi ka mbaruar.
• Pajisja ka keqfunksionim.
Për të çaktivizuar/aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni njëkohësisht
dhe
për 6 sekonda.
Nëse çaktivizoni sinjalet
akustike, ato vazhdojnë të
punojnë kur pajisja ka
keqfunksionim.
9. PËRPARA PËRDORIMIT TË PARË
1. Futeni spinën në prizën elektrike.
2. Hapeni rubinetin e ujit.
të
3. Hidhni 2 litra ujë në kutinë e
detergjentit për fazën e larjes.
17
18
www.electrolux.com
Kjo aktivizon sistemin e shkarkimit.
4. Vendosni një sasi të vogël me
detergjent në ndarjen e fazës së
larjes.
5. Vendosni dhe startoni një program
për të pambuktat në temperaturën
më të lartë pa rroba.
Kjo do të heqë të gjitha papastërtitë e
mundshme nga tamburi dhe kazani.
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
10.1 Futja e rrobave në pajisje
1. Hapni derën e pajisjes
2. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes.
3. Vendosini artikujt në kazan, njërin
pas tjetrit.
Sigurohuni që të mos fusni në kazan më
shumë rroba sesa duhet.
4. Mbylleni derën mirë.
Larja e njollave tepër të
ndotura me vaj dhe graso
mund të dëmtojë pjesët prej
gome të lavatriçes.
10.2 Përdorimi i detergjenteve
dhe aditivëve
1. Matni sasinë e duhur të detergjentit
dhe të zbutësit të rrobave.
2. Vendosni detergjentin dhe zbutësin e
rrobave te ndarjet.
3. Mbylleni me kujdes sirtarin e
detergjentit
KUJDES!
Sigurohuni që të mos
mbeten rroba ndërmjet
guarnicionit dhe derës.
Ekziston rreziku i rrjedhjes
së ujit ose i dëmtimit të
rrobave.
10.3 Ndarjet e detergjentit
KUJDES!
Përdorni vetëm detergjente specifikë për lavatriçe.
SHQIP
Gjithmonë zbatoni udhëzimet që gjeni tek ambalazhi i produkteve të
detergjentit.
Kutia e detergjentit për fazën e paralarjes.
Kutia e detergjentit për fazën e larjes.
Foleja për solucionet shtesë në trajtë të lëngët (zbutësi i rrobave,
ngrirësit).
Ndarësja për detergjentin pluhur ose të lëngshëm.
10.4 Detergjenti pluhur ose i
lëngshëm
A
1.
2.
B
3.
4.
• Pozicioni A për detergjentin pluhur (cilësimi nga fabrika).
• Pozicioni B për detergjentin e lëngshëm.
Kur përdorni detergjentin e lëngshëm:
• Mos përdorni detergjent xhelatinoz ose detergjente me lëng të trashë.
• Mos vendosni më shumë se lëng se niveli maksimal.
• Mos e vendosni fazën e paralarjes.
• Mos e vendosni funksionin e shtyrjes së programit.
19
20
www.electrolux.com
10.5 Aktivizimi i pajisjes
•
Shtypni butonin
për të aktivizuar ose
çaktivizuar pajisjen. Dëgjohet një melodi
kur aktivizohet pajisja.
Pas rreth 15 minutash nga
fillimi i programit:
• Pajisja rregullon
automatikisht
kohëzgjatjen e programit
në përputhje me
ngarkesën e rrobave.
• Në ekran shfaqet vlera e
re.
10.6 Vendosja e një programi
1. Rrotullojeni çelësin e programit dhe
vendosni programin:
• Treguesi përkatës i programit
ndizet.
pulson.
Treguesi i
Ekrani tregon nivelin e
menaxhuesit të kohës,
kohëzgjatjen e programit dhe
treguesit e fazave të programit.
2. Nëse është e nevojshme, ndryshoni
temperaturën, shpejtësinë e
centrifugimit, kohëzgjatjen e ciklit ose
shtoni funksionet e disponueshme.
Kur aktivizoni një opsion, treguesi i
opsionit të vendosur ndizet.
•
•
Nëse e vendosni diçka në
mënyrë të pasaktë, ekrani
tregon mesazhin
10.8 Nisja e një programi me
shtyrje programi
1. Shtypni
vazhdimisht derisa ekrani
të tregojë shtyrjen që dëshironi të
vendosni.
Treguesi përkatës ndizet në ekran.
2. Shtypni
:
• Pajisja fillon numërimin mbrapsht.
• Dera kyçet, ekrani shfaq treguesin
.
.
Nëse treguesi
pulson, dera
po kyçet. Nëse ekrani shfaq një
10.7 Nisja e një programi pa
shtyrje programi
Shtypni
.
•
Treguesi i
ndalon së pulsuari
dhe qëndron i ndezur.
•
Treguesi
fillon të pulsojë në
ekran.
Programi fillon, dera bllokohet dhe
•
ekrani tregon treguesin
Nëse treguesi
pulson, dera po
kyçet. Nëse ekrani
shfaq një mesazh
alarmi pasi treguesi
ka pulsuar për
pak sekonda, kjo
tregon se dera nuk
është kyçur mirë (për
më shumë detaje
shikoni kapitullin
"Zgjidhja e
problemeve").
Pompa e shkarkimit mund të
punojë për një kohë të shkurtër
kur pajisja mbushet me ujë.
.
•
mesazh alarmi pasi treguesi
ka pulsuar për pak sekonda, kjo
tregon se dera nuk është kyçur
mirë (për më shumë detaje
shikoni kapitullin "Zgjidhja e
problemeve").
Kur të përfundojë numërimi
mbrapsht, programi fillon
automatikisht.
Mund ta anuloni ose ta
ndryshoni vendosjen e
shtyrjes së programit
përpara se të shtypni
.
Për të anuluar shtyrjen e
programit:
•
Shtypni
për ta
vendosur pajisjen në
pauzë.
•
Shtypni
derisa
ekrani të tregojë
•
'.
Shtypni
përsëri
për ta filluar
programin
menjëherë.
SHQIP
10.9 Ndërprerja e programit
dhe ndryshimi i opsioneve
10.12 Në përfundim të
programit
Ju mund të ndryshoni vetëm disa
opsione përpara se të vihen në punë.
•
•
.
1. Shtypni
Treguesi pulson.
2. Ndrysho opsionet.
3. Shtypni
përsëri.
Programi vazhdon.
10.10 Anulimi i një programi në
vazhdim
1. Shtypni butonin
për disa sekonda
për të anuluar programin dhe për të
çaktivizuar pajisjen.
2. Shtypni sërish këtë buton për të
riaktivizuar pajisjen. Tashmë mund të
vendosni një program të ri larjeje.
Përpara nisjes së një
programi të ri, pajisja mund
të shkarkojë ujin. Në këtë
rast, sigurohuni që në
ndarjen e detergjentit të ketë
ende detergjent, nëse jo,
mbusheni sërish me
detergjent.
Në ekran ndizet
Treguesi i
fiket.
Ju mund ta hapni derën.
Nxirrni nga pajisja rrobat. Sigurohuni
që kazani të jetë bosh.
Mbyllni rubinetin e ujit.
•
•
Shtypni butonin
për disa sekonda
për të çaktivizuar pajisjen.
• Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe erërat e
pakëndshme.
Programi i larjes ka përfunduar, por ka
ende ujë në kazan:
• Kazani rrotullohet rregullisht për të
parandaluar krijimin e rrudhave te
rrobat brenda.
është
Treguesi i bllokimit të derës
ndezur. Dera qëndron e bllokuar.
Për të hapur derën duhet të shkarkoni
ujin.
Për të shkarkuar ujin:
1. Shtypni
. Pajisja shkarkon ujin
dhe kryen centrifugimin.
2. Për ta bërë pajisjen që vetëm të
shkarkojë, vendosni
. Nëse
është e nevojshme, ulni shpejtësinë
e centrifugimit.
për disa sekonda
3. Shtypni butonin
për të çaktivizuar pajisjen.
Funksioni shkarkon ujin dhe
kryen centrifugimin
automatikisht pas afro 18
orësh (përveç programit Të
leshta).
Kur një program ose shtyrje programi
është në punë, dera e pajisjes është e
.
Hapja e derës së pajisjes kur programi
ose shtyrja e programit është në
punë:
1. Shtypni
për ta ndërprerë pajisjen.
2. Prisni derisa të fiket treguesi i
.
4. Mbyllni derën dhe shtypni sërish
Programi ose shtyrja e programit
vazhdon të funksionojë.
.
•
•
KUJDES!
Nëse temperatura dhe niveli
i ujit në kazan janë shumë të
lartë dhe kazani vazhdon të
rrotullohet, dera nuk mund të
hapet.
bllokimit të derës
3. Hapni derën.
Pajisja ndalon automatikisht.
Sinjali akustik funksionon (nëse është
aktiv).
•
•
•
•
10.11 Hapja e derës
bllokuar dhe ekrani shfaq treguesin
21
.
10.13 Opsioni Pritje
AUTOMATIKE
Funksioni Pritje AUTOMATIKE çaktivizon
automatikisht pajisjen për të ulur
konsumimin e energjisë kur:
•
Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta
përpara se të shtypni Nisja/Pauza.
22
www.electrolux.com
•
Shtypni butonin Ndezur/Fikur për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
5 minuta pas përfundimit të programit
të larjes
Nëse vendosni një program
ose opsion që përfundon me
ujë në kazan, funksioni Pritje
AUTOMATIKE nuk
çaktivizon pajisjen për t'ju
kujtuar të shkarkoni ujin.
Shtypni butonin Ndezur/Fikur për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
Ekrani tregon përfundimin e programit
të fundit të vendosur.
Rrotullojeni çelësin e programit për të
vendosur një cikël të ri.
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Kjo pajisje është lavatriçe
automatike me tharje.
11.1 Cilësimi i tharjes
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që rubineti i
ujit të jetë i hapur.
1. Shtypni Ndezur/Fikur për disa
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
3. Rrotulloni çelësin e programit te
programi përkatës për tharjen e
artikujve. Ekrani shfaq treguesin e
tharjes
.
Për të pasur një
performancë të mirë në
tharje mos tejkaloni
ngarkesat maksimale të
tharjes të rekomanduara në
manualin e përdorimit. Mos
vendosni shpejtësi
centrifugimi më të ulët se
shpejtësia automatike e
programit të vendosur.
11.2 Tharja në nivele
automatike
Rrobat mund të thahen në nivele të
paracaktuara tharjeje:
1. Shtypni
disa herë derisa ekrani të
tregojë një nga treguesit e nivelit të
tharjes:
•
: Treguesi i nivelit THARJE
PËR HEKUROSJE për artikujt e
pambuktë
•
: Treguesi i nivelit THARJE
PËR DOLLAP për artikuj të
pambuktë, sintetikë, prej
mëndafshi dhe prej leshi
•
: Treguesi i nivelit EKSTRA TË
THATA për artikujt e pambuktë
Ekrani tregon një vlerë kohe, llogaritur në
madhësinë e paracaktuar të ngarkesës.
Nëse sasia e ngarkesës tuaj është më e
vogël se madhësia e paracaktuar, pajisja
rregullon automatikisht vlerën e kohës
gjatë ciklit.
për të nisur programin.
2. Shtypni
Ekrani shfaq treguesin e derës së
. Treguesi i tharjes
bllokuar
të pulsojë.
fillon
Ju nuk mund t'i vendosni të
gjitha nivelet e tharjes për
çdo lloj rrobe.
11.3 Tharja e programuar
Rrobat mund të thahen me një tharje
manuale të programuar:
1. Shtypni
disa herë deri për të
vendosur vlerën e kohës (shiko
tabelën e "Programet me tharje të
programuar").
• Ekrani shfaq 10 minuta. Sa herë
që të shtypni këtë fushë me
prekje, koha rritet me 5 minuta.
SHQIP
•
•
•
Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse
janë aktive).
.
Pas disa sekondash ekrani tregon
•
Në ekran ndizet .
•
•
Treguesi
fiket.
Gjatë minutave të fundit të ciklit të
tharjes pajisja kryen një fazë ftohjeje
dhe kundër-rrudhosjes. Dera është
ende e bllokuar.
një vlerë të re të kohës:
.
Pajisja llogarit edhe kohëzgjatjen
e fazave kundra-rrudhosjes dhe të
ftohjes.
2. Shtypni
për të nisur programin.
• Ekrani tregon rregullisht një vlerë
të re të kohës.
•
•
23
Në ekran shfaqet vlera e
vendosur e kohës: për shembull -
fillon të
Treguesi i tharjes
pulsojë.
Ekrani shfaq treguesin e derës së
bllokuar
.
Nëse vendosni një tharje me
vetëm 10 minuta, pajisja
kryen vetëm një fazë
ftohjeje.
Nëse rrobat nuk janë tharë
sa duhet, vendosni sërish
një kohë tharjeje të shkurtër.
Kur dera e bllokuar
mund të hapni derën.
fiket në ekran,
për disa sekonda
1. Shtypni butonin
për të çaktivizuar pajisjen.
Disa minuta pas përfundimit të programit,
funksioni i kursimit të energjisë e
çaktivizon automatikisht pajisjen.
2. Nxirrni nga pajisja rrobat.
Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
3. Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe aromat e
pakëndshme.
4. Mbyllni rubinetin e ujit.
11.4 Përfundimi i programit të
tharjes
Pajisja ndalon automatikisht.
12. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Kjo pajisje është lavatriçe
automatike me tharje.
12.1 Programi Non-Stop
1. Shtypni Ndezur/Fikur për disa
sekonda për të aktivizuar pajisjen.
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
Për të pasur një
performancë të mirë në
tharje mos tejkaloni
ngarkesat maksimale të
tharjes të rekomanduara në
manualin e përdorimit. Mos
vendosni shpejtësi
centrifugimi më të ulët se
shpejtësia automatike e
programit të vendosur.
3. Vendosni detergjentin dhe produktet
suplementare në ndarjen e duhur.
4. Rrotulloni çelësin e zgjedhjes te
programi i larjes.
Ekrani tregon treguesit e fazave të
ndryshme të larjes.
5. Zgjidhni opsionet në dispozicion.
24
www.electrolux.com
12.2 Larja dhe tharja
automatike
1. Shtypni
disa herë derisa ekrani të
tregojë një nga treguesit e nivelit të
tharjes:
finale
, që është kohëzgjatja totale
e cikleve të larjes dhe tharjes (fazat larje
+ tharje + kundra-rrudhosje + ftohje).
Nëse vendosni vetëm 10
minuta tharje pas larjes,
pajisja llogarit edhe
kohëzgjatjen e fazave
kundra-rrudhosje dhe ftohje.
•
: Treguesi i nivelit THARJE
PËR HEKUROSJE për artikujt e
pambuktë
•
: Treguesi i nivelit THARJE
PËR DOLLAP për artikuj të
pambuktë, sintetikë, prej leshi dhe
prej mëndafshi
Në ekran ndizet treguesi
. Dera është
e kyçur. Ekrani tregon rregullisht një
vlerë të re të kohës.
•
: Treguesi i nivelit EKSTRA TË
THATA për artikujt e pambuktë
12.4 Përfundimi i programit
Ekrani shfaq treguesin . Vlera e kohës
në ekran është kohëzgjatja e cikleve të
larjes dhe tharjes, llogaritur në
madhësinë e paracaktuar të ngarkesës.
Për të pasur një tharje të
mirë pajisja nuk ju lejon të
vendosni shpejtësi
centrifugimi shumë të ulët
për rrobat që do të lahen e
thahen.
2. Shtypni
për të nisur programin.
Në ekran treguesi i nivelit të vendosur të
tharjes qëndron i ndezur.
Treguesi i bllokimit të derës
ndizet.
Ekrani tregon rregullisht një vlerë të re të
kohës.
Gjatë minutave të fundit të
ciklit të tharjes pajisja kryen
një fazë ftohjeje dhe kundërrrudhosjes.
12.3 Larja dhe tharja me kohë
të caktuar
Për të pasur një tharje të mirë pajisja nuk
ju lejon të vendosni shpejtësi centrifugimi
shumë të ulët për rrobat që do të lahen e
thahen.
për të vendosur kohën e
1. Shtypni
tharjes. Ekrani shfaq 10 minuta.
2. Shtypni
për të nisur programin.
Pajisja ndalon automatikisht. Sinjalet
akustike funksionojnë, (nëse janë aktive).
Për më shumë informacion shikoni "Në
fund të programit të tharjes" në kapitullin
e mëparshëm.
1. Nxirrni nga pajisja rrobat.
Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
2. Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe aromat e
pakëndshme.
3. Mbyllni rubinetin e ujit.
12.5 Push në rroba
Gjatë fazës së larjes dhe/ose tharjes,
disa lloje pëlhurash, (prej sfungjeri, leshi,
pëlhurat e trikove) mund të lëshojnë
push.
Pushi i lëshuar mund të ngjitet me rrobat
gjatë ciklit tjetër të larjes.
Për të parandaluar pushin në rrobat
tuaja, ju rekomandojmë që:
•
•
•
•
Mos lani pëlhura të errëta pasi keni
larë dhe tharë pëlhura me ngjyra të
çelura (sfungjer i ri, lesh, pulovra
pambuku) dhe anasjelltas.
Thajini këto lloje pëlhurash në tel
jashtë kur lahen për herë të parë.
Pastroni filtrin e shkarkimit.
Pas fazës së tharjes, pastroni kazanin
bosh, guarnicionin dhe derën me një
leckë të lagur.
Treguesi
shfaqet në ekran. Ekrani
tregon vlerën e kohës së caktuar të
12.6 Si të hiqni pushin në rroba
tharjes, për shembull:
.Pas disa
sekondash ekrani tregon vlerën e kohës
Për të hequr pushin brenda kazanit,
vendosni një program të veçantë:
SHQIP
1. Zbrazni kazanin.
2. Pastroni kazanin, guarnicionin dhe
derën me një leckë të lagur.
3. Vendosni programin e shpëlarjes.
25
pastrimit derisa ekrani të tregojë
CLE.
5. Shtypni
për të nisur programin.
4. Shtypni në të njëjtën kohë
dhe
për të aktivizuar funksionin e
13. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
13.1 Ngarkesa e rrobave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ndani rrobat në: të bardha, me ngjyra,
sintetike, delikate dhe të leshta.
Zbatoni udhëzimet e larjes që
ndodhen në etiketat e kujdesit te
rrobat.
Mos lani së bashku rrobat e bardha
dhe ato me ngjyrë.
Disa rroba me ngjyra të nxjerrin bojë
gjatë larjes së parë. Rekomandojmë
që ato të lahen më vete herën e parë.
Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni
zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhini
rripat.
Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.
Kthejini së prapthi rrobat me disa
shtresa, të leshtat dhe veshjet me
stampa.
Hiqini njollat e vështira me detergjent
të veçantë.
Lajini dhe trajtojini paraprakisht njollat
e vështira përpara se t'i vendosni
artikujt në kazan
Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset
e tyre dhe futini perdet në një qese
për larje apo këllëf jastëku.
Mos lani rroba pa tegela ose me
prerje. Përdorni një trastë larjeje për
të larë rroba të vogla dhe/ose delikate
(p.sh. sytjena me tela, rripa, streçe
etj.).
Një ngarkesë shumë e vogël mund të
shkaktojë probleme balancimi gjatë
fazës së centrifugimit. Nëse ndodh
kjo, rregulloni manualisht artikujt
brenda tamburit dhe niseni sërish
fazën e centrifugimit.
13.2 Njollat e vështira
Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe
detergjenti.
Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni
përpara se të vendosni rrobat në pajisje.
Për këtë ka heqës të veçantë njollash.
Përdorni heqës të veçantë njollash që i
përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.
13.3 Detergjentet dhe produktet
suplementare
•
•
•
•
•
•
Përdorni vetëm detergjente dhe
shtesa të prodhuara posaçërisht për
lavatriçe:
– detergjentet në trajtë pluhuri për
të gjitha llojet e rrobave,
– detergjentet në trajtë pluhuri për
rrobat delikate (40 °C maksimumi)
dhe të leshtat,
– detergjentet në trajtë lëngu,
mundësisht për programe me
temperatura të ulëta (60 °C
maksimumi) për të gjitha llojet e
rrobave, ose të posaçme vetëm
për të leshtat.
Mos i përzieni llojet e ndryshme të
detergjenteve.
Për të ndihmuar mjedisin, mos
përdorni më shumë detergjent sesa
sasia e caktuar.
Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i këtyre produkteve.
Përdorni produktet e duhura për llojin
dhe ngjyrën e pëlhurës, programin,
temperaturën dhe nivelin e ndotjes.
Nëse pajisja nuk ka fole detergjenti
me ndarëse, shtojini detergjentet e
lëngshme me një enë (jepet nga
prodhuesi i detergjentit).
26
www.electrolux.com
13.4 Këshilla ekologjike
•
•
•
•
Vendosni një program pa fazën e
paralarjes për të larë rroba me ndotje
normale.
Gjithmonë fillojeni një program larjeje
me ngarkesën maksimale të lejuar të
rrobave.
Nëse është e nevojshme, përdorni një
heqës njollash kur vendosni një
program me temperaturë të ulët.
Që të përdorni sasinë e duhur të
detergjentit, kontrolloni fortësinë e ujit
në sistemin tuaj hidraulik. Referojuni
paragrafit "Fortësia e ujit".
13.5 Fortësia e ujit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në
zonat ku uji është i butë nuk nevojitet
përdorimi i zbutësit të ujit.
•
•
Coha me mbetje të llakut të flokëve,
produkte për lyerjen e thonjve ose
gjëra të ngjashme.
Artikuj me sfungjer të gomuar ose
materiale të ngjashme me të.
13.8 Etiketat e veshjeve
Kur thani rrobat, zbatoni udhëzimet në
etiketat e prodhuesve:
•
= Artikulli mund të thahet
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të lartë
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të reduktuar
•
= Artikulli nuk mund të thahet.
13.9 Kohëzgjatja e ciklit të
tharjes
Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të
ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produktit.
Koha e tharjes mund të ndryshojë në
varësi të:
• shpejtësisë së shtrydhjes
përfundimtare
• nivelit të tharjes
• llojit të rrobave
• peshës së ngarkesës
13.6 Këshilla për tharjen
13.10 Tharje shtesë
Përgatitja e ciklit të tharjes
• Hapeni rubinetin e ujit.
• Kontrolloni nëse tubi i shkarkimit
është lidhur mirë. Shikoni kapitullin e
instalimit për më shumë informacion.
• Për ngarkesë maksimale rrobash në
programet e tharjes, shikoni tabelën e
programeve të tharjes.
Nëse rrobat janë ende të njoma në
përfundim të programit të tharjes,
zgjidhni sërish një cikël të shkurtër
tharjeje.
Kontaktoni me autoritetet lokale të
ujësjellësit për të njohur fortësinë e ujit.
13.7 Artikuj të papërshtatshëm
për tharje
Mos vendosni program tharjeje për
këto rroba:
• Perde sintetike.
• Copa që kanë pjesë metali të
bashkëngjitura.
• Çorape najloni.
• Kuverta.
• Mbulesa krevati.
• Jorganë.
• Xhupa me kapuç.
• Dyshekë gjumi.
PARALAJMËRIM!
Për të shmangur rrudhat
dhe hyrjen në ujë të
rrobave, mos i lini ato të
thahen më shumë sesa
duhet.
13.11 Këshilla të përgjithshme
Shikoni tabelën "Programet e tharjes" për
të gjetur kohën mesatare të tharjes.
Përvoja do t'ju ndihmojë t'i thani rrobat
më mirë. Mbani shënim kohëzgjatjen e
cikleve që keni realizuar më parë.
Për të shmangur shkarkimin statik në
përfundim të ciklit të tharjes:
1. Përdorni zbutës rrobash në ciklin e
larjes.
SHQIP
2. Përdorni zbutës të veçantë për
tharësit.
27
Kur programi i tharjes ka përfunduar,
hiqni rrobat shpejt.
14. KUJDESI DHE PASTRIMI
14.3 Larja e mirëmbajtjes
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Me programet me temperaturë të ulët
është e mundur që në kazan të mbetet
pak detergjent. Kryeni rregullisht një larje
mirëmbajtjeje. Për ta kryer këtë:
14.1 Pastrimi i jashtëm
•
•
Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të
ngrohtë dhe sapun. Thajini plotësisht të
gjitha sipërfaqet.
KUJDES!
Mos përdorni alkool, tretës
boje ose produkte kimike.
Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
Zgjidhni programin e të pambuktave
me temperaturën më të lartë, me një
sasi të vogël detergjenti.
14.4 Guarnicioni i derës
14.2 Heqja e çmërsit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni produkt zbutjeje uji për lavatriçe.
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
parandaluar çmërsin dhe grimcat e
ndryshkut.
Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe
hiqni të gjitha objektet nga pjesa e
brendshme.
Për heqjen e grimcave të ndryshkut,
përdorni vetëm produkte speciale për
lavatriçe. Bëjeni këtë veç procesit të
larjes së rrobave.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
14.5 Pastrimi i sirtarit të detergjentit
1.
2.
1
2
28
www.electrolux.com
3.
4.
14.6 Pastrimi i filtrit të shkarkimit
Mos e pastroni filtrin e shkarkimit nëse uji në pajisje është i nxehtë.
Kontrolloni rregullisht filtrin e pompës së shkarkimit dhe sigurohuni që të
jetë e pastër.
Përsëritni hapat 2 dhe 3 derisa uji të ndalojë së rrjedhuri.
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
SHQIP
5.
6.
7.
8.
1
2
2
1
Mbani gjithmonë një leckë
pranë për të fshirë çdo
rrjedhje uji.
14.7 Pastrimi i zorrës së hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës
1.
2.
1
2
3
29
30
www.electrolux.com
3.
4.
45°
20°
14.8 Shkarkimi i emergjencës
Për shkak të një keqfunksionimi, pajisja
nuk mund ta shkarkojë ujin.
Nëse kjo ndodh, kryeni hapat (1) deri (8)
të kapitullit "Pastrimi i filtrit të kullimit".
Nëse është e nevojshme, pastroni
pompën.
Kur e shkarkoni ujin me procedurën e
shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta
aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:
1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes
së ujit në një enë dhe lëreni ujin të
rrjedhë nga zorra.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit.
Referojuni procedurës së shkarkimit
të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e
zbrazur, vendosni përsëri zorrën e
hyrjes së ujit.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që temperatura
të jetë më e lartë se 0 °C
përpara se ta përdorni sërish
pajisjen.
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi për dëme të
shkaktuara nga temperaturat
e ulëta.
1. Hidhni 2 litra ujë në folenë e larjes
kryesore të folesë së detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin.
14.9 Masat paraprake të
parandalimit të brymës
Nëse pajisja është e instaluar në një
zonë ku temperatura është më pak se 0°
C, hiqni ujin e mbetur nga zorra e hyrjes
së ujit dhe pompa e shkarkimit.
15. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
15.1 Hyrje
Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë
punës.
Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje
për problemin (referojuni tabelës). Nëse
problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
Për disa keqfunksionime, dëgjohen
sinjalet akustike dhe ekrani tregon një
kod alarmi:
•
•
•
- Pajisja nuk mbushet mirë me
ujë. Niseni pajisjen sërish duke
shtypur butonin Nisja/Pauza. Pas 10
sekondash, dera do të zhbllokohet.
- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
- Dera e pajisjes është e hapur
ose nuk është mbyllur mirë. Ju lutemi
kontrolloni derën!
SHQIP
Nëse pajisja është e
mbingarkuar, hiqni disa
artikuj nga kazani
dhe/ose mbani shtypur
derën dhe shtypni
butonin Nisja/Pauza në të
njëjtën kohë derisa
treguesi
të ndalojë së
pulsuari (shikoni figurën
më poshtë).
31
•
- Furnizimi me rrymë është i
paqëndrueshëm. Prisni derisa
furnizimi me rrymë të bëhet i
qëndrueshëm.
•
- Nuk ka komunikim ndërmjet
elementeve elektronike të pajisjes.
Fikeni dhe ndizeni sërish. Programi
nuk ka përfunduar siç duhet ose
pajisja ka ndaluar shumë herët. Nëse
shfaqet sërish kodi i alarmit,
kontaktoni qendrën e autorizuar të
shërbimit.
PARALAJMËRIM!
Çaktivizojeni pajisjen para
se të kryeni kontrollet.
15.2 Defektet e mundshme
Problemi
Zgjidhja e mundshme
•
•
•
Programi nuk fillon.
•
•
•
•
•
Pajisja nuk mbushet
mirë me ujë.
•
•
•
•
•
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
Sigurohuni që në kutinë e siguresave të mos ketë
siguresë të prishur.
Sigurohuni që butoni Nisja/Pauza të jetë shtypur.
Nëse caktohet vonesa ne nisje e programit, anulojeni
cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.
Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët, nëse është
i ndezur.
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë
shumë i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetet
vendase të ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që filtri në tubin hyrës dhe filtri i valvulës të
mos jenë të bllokuar. Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe
pastrimi".
Sigurohuni që tubi i furnizimit me ujë të mos jetë i
përdredhur ose i përthyer.
Sigurohuni që lidhja e tubit të hyrjes së ujit të jetë e
saktë.
Sigurohuni që lidhjet e tubave të hyrjes së ujit të jenë të
sakta.
32
www.electrolux.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Pajisja nuk mbushet me •
ujë dhe e shkarkon atë
menjëherë.
•
•
Pajisja nuk e shkarkon
ujin.
•
•
•
•
•
•
•
Faza e centrifugimit nuk
•
funksionon ose cikli i
larjes zgjat më shumë
sesa zakonisht.
•
•
Ka rrjedhur ujë në
dysheme.
•
•
•
•
•
Dera e pajisjes nuk
mund të hapet.
•
•
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë në pozicionin e
duhur. Tubi mund të jetë shumë poshtë. Shihni kapitullin
"Udhëzime instalimi".
Sigurohuni që tubi lidhës i lavamanit të mos jetë i
bllokuar.
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos jetë i përdredhur
ose i përthyer.
Sigurohuni që lidhja e tubit të shkarkimit të jetë e saktë.
Vendosni opsionin e shkarkimit nëse vendosni
programin pa fazën e shkarkimit.
Vendosni opsionin e shkarkimit nëse vendosni një
opsion që përfundon me ujë në kazan.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.
Nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni
kapitullit "Kujdesi dhe pastrimi".
Nëse problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
Vendosni opsionin e centrifugimit.
Vendosni opsionin e shkarkimit nëse vendosni një
opsion që përfundon me ujë në kazan.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.
Nëse është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni
kapitullit "Kujdesi dhe pastrimi".
Rregulloni me dorë artikujt brenda kazanit dhe niseni
sërish fazën e centrifugimit. Ky problem mund të
shkaktohet nga probleme ekuilibri.
Sigurohuni që bashkueset e tubave të ujit të jenë
shtrënguar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji.
Sigurohuni që tubi i hyrjes së ujit dhe tubi i shkarkimit të
mos kenë dëmtime.
Sigurohuni që të përdorni detergjentin e duhur dhe
sasinë e duhur të tij.
Sigurohuni që programi i larjes ka përfunduar.
Vendosni opsionin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse
ka ende ujë në kazan.
Kryeni procedurën e shkarkimit të emergjencës. Shihni
"Parandalimi i formimit të brymës" (në kapitullin "Kujdesi
dhe pastrimi").
Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji.
Ky problem mund të shkaktohet nga një defekt i
pajisjes. Kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit.
Nëse ju duhet të hapni derën, ju lutemi të lexoni me
kujdes "Hapja e derës në rast emergjence".
SHQIP
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Pajisja bën një zhurmë
të pazakontë.
•
•
•
33
Sigurohuni që nivelimi i pajisjes është i saktë. Shihni
kapitullin "Udhëzime instalimi".
Sigurohuni që të keni hequr paketimin dhe/ose bulonat
e transportit. Shihni kapitullin "Udhëzime instalimi".
Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të
jetë tepër e vogël.
Cikli është më i shkurtër •
sesa koha e afishuar.
Pajisja llogarit një kohë të re sipas ngarkesës së
rrobave. Shihni kapitullin "Vlerat e konsumit".
Cikli është më i gjatë
sesa koha e afishuar.
•
Ngarkesa e paekuilibruar e rrobave rrit kohëzgjatjen. Ky
është reagim normal i pajisjes.
•
•
Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një lloj tjetër.
Përdorni produkte të veçanta për të hequr njollat e
vështira përpara se të lani rrobat.
Sigurohuni që të vendosni temperaturën e duhur.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Rezultatet e larjes nuk
janë të kënaqshme.
Ju nuk mund të
vendosni një opsion.
Pajisja nuk than ose
nuk than siç duhet.
•
•
•
Sigurohuni që të shtypni vetëm butonin ose butonat e
dëshiruar.
•
•
•
•
Hapni rubinetin e ujit.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Sigurohuni që keni vendosur ciklin e duhur. Nëse
nevojitet, vendosni sërish një kohë tharjeje të shkurtër.
Rrobat e lara në ciklin e mëparshëm, kanë lëshuar push të
një ngjyre tjetër:
• Faza e tharjes ndihmon në eliminimin e një pjese të
Rrobat janë plot me
pushit.
push me ngjyra të tjera. • Pastroni rrobat me një heqës pushi.
Në rast se ka sasi të tepruar pushi në kazan, aktivizoni një
program të veçantë për ta pastruar atë (referojuni “Push në
rroba” për hollësi të mëtejshme).
Pas kontrollit, aktivizojeni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi. Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi
vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
16. HAPJA E DERËS NË RAST EMERGJENCE
Në rast të shkëputjes së energjisë ose
defekteve në funksionim, dera e pajisjes
mbetet e kyçur. Programi i larjes
vazhdon kur të rikthehet energjia. Nëse
në rast defekti dera mbetet e kyçur,
mund ta hapni atë duke përdorur
funksionin e shkyçjes së emergjencës.
Përpara hapjes së derës:
KUJDES!
Sigurohuni që temperatura
e ujit nuk është tepër e
lartë dhe rrobat të mos
jenë të nxehta. Nëse
nevojitet, prisni derisa të
ftohen.
34
www.electrolux.com
KUJDES!
Sigurohuni që kazani të
mos rrotullohet. Nëse
nevojitet, prisni derisa
kazani të ndalojë së
rrotulluari.
3. Hapni kapakun e filtrit.
4. Mbajeni këmbëzën e zhbllokimit të
emergjencës të tërhequr poshtë dhe
në të njëjtën kohë hapni derën e
pajisjes.
Sigurohuni që niveli i ujit
brenda në kazan të mos
jetë shumë i lartë. Nëse
nevojitet, kryeni zbrazjen e
emergjencës (referojuni
«Zbrazja e emergjencës»
në kapitullin «Kujdesi dhe
pastrimi»).
Për të hapur derën, veproni si më
poshtë:
1. Shtypni butonin Ndezur/Fikur për të
fikur pajisjen.
2. Hiqni spinën nga priza elektrike.
5. Nxirrni rrobat dhe pastaj mbyllni
derën e pajisjes.
6. Mbylleni kapakun e filtrit.
17. TË DHËNAT TEKNIKE
Përmasat
Gjerësia / Lartësia /
Thellësia / Thellësia
totale
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639
mm
Lidhja elektrike
Tensioni
Fuqia totale
Siguresa
Frekuenca
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të
ngurta dhe lagështisë sigurohet nga kapaku
mbrojtës, përveç rastit kur pajisja me tension të
ulët nuk ka mbrojtje kundër lagështisë
IPX4
Furnizimi me ujë 1)
Ujë i ftohtë
Presioni i furnizimit me Minimumi
ujë
Maksimumi
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Ngarkesa maksimale e Pambuk
larjes
9 kg
Ngarkesa maksimale e Pambuk
tharjes
Sintetike
6 kg
3 kg
Shpejtësia e
centrifugimit
1600 rpm
Maksimumi
1) Lidheni zorrën e hyrjes së ujit me një rubinet me filetim 3/4'' .
SHQIP
35
18. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
132895543-A-482017
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement