AEG | L87695WD | User manual | Aeg L87695WD Uživatelský manuál

Aeg L87695WD Uživatelský manuál
CS
SK
Návod k použití
Pračka se sušičkou
Návod na používanie
Práčka so sušičkou
2
37
L 87695 WD
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE......................................................................... 3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY................................................................................5
3. POPIS SPOTŘEBIČE.........................................................................................7
4. OVLÁDACÍ PANEL.............................................................................................7
5. PROGRAMY ....................................................................................................11
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ......................................................................................16
7. FUNKCE........................................................................................................... 17
8. NASTAVENÍ..................................................................................................... 18
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE PRANÍ...............................................................19
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE SUŠENÍ.......................................................... 22
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ A SUŠENÍ........................................................ 24
12. TIPY A RADY................................................................................................. 26
13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA...................................................................................... 28
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD.............................................................................. 32
15. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 36
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená nesprávnou
instalací či chybným používáním. Návod k použití vždy
uchovávejte spolu se spotřebičem pro jeho budoucí
použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Děti mladší tří let bez stálého dozoru držte z dosahu
spotřebiče.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
Všechny prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně stojící
nebo jej lze umístit pod kuchyňskou desku se
správným volným prostorem.
Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné
dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by
dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na
konci instalace spotřebiče. Po instalaci musí zůstat
síťová zástrčka nadále dostupná.
Větrací otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li
součástí spotřebiče) nesmí být zakryté kobercem.
Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému
toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná paliva včetně
otevřených topenišť do místnosti.
Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu
určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících
plyny nebo jiná paliva (podle situace).
Hodnota provozního tlaku vody (minimální a
maximální) musí být mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar
(0,8 MPa).
Dodržujte maximální náplň 9 kg (viz část „Tabulka
programů“).
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové dodané soupravy hadic. Neinstalujte již
jednou použitou soupravu hadic znovu.
Jestliže je poškozený přívodní kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Setřete vlákna, která se nahromadila kolem
spotřebiče.
Prádlo znečištěné látkami jako jedlý olej, aceton,
alkohol, benzín, petrolej, odstraňovače skvrn,
terpentýn, vosky či odstraňovače vosku je nutné
nejprve vyprat v horké vodě s velkým množstvím
pracího prostředku, a teprve pak sušit v pračce se
sušičkou.
Nepoužívejte spotřebič, pokud byly k čištění použity
průmyslové chemikálie.
Nevyprané prádlo v pračce se sušičkou nesušte.
V pračce se sušičkou se nesmějí sušit předměty z
pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice,
nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo
oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
5
Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné
používat podle pokynů jejich výrobce.
Z kapes vyjměte všechny předměty, jako např.
zapalovače nebo zápalky.
Pokud zastavíte pračku se sušičkou před koncem
sušicího programu, musíte všechno prádlo rychle
vyjmout a rozprostřít tak, aby se teplo mohlo rozptýlit.
Závěrečná část programu v pračce se sušičkou
probíhá bez ohřevu (zchlazovací cyklus) a tím je
zajištěno ponechání prádla v teplotě, která prádlo
nepoškodí.
K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody nebo
páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předměty.
Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
Přepravní šrouby uschovejte. Při
opětovném stěhování spotřebiče je
nutné zajistit buben.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
noste ochranné rukavice.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povětrnostním podmínkám.
Ujistěte se, že podlaha, na které
instalujte spotřebič, je plochá, stabilní,
odolná proti teplu a čistá.
Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
dvířka spotřebiče plně otevřít.
Spotřebič vždy přesunujte ve
vzpřímené poloze.
•
•
Zadní stěna spotřebiče musí být
umístěna směrem ke zdi.
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
Nastavte nožičky tak, aby mezi
spotřebičem a kobercem byl
požadovaný prostor.
Když spotřebič umístíte na konečné
místo, pomocí vodováhy zkontrolujte,
zda je zcela vyrovnán. Jestliže ne,
seřiďte nožičky podle potřeby.
2.2 Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Pouze pro Velkou Británii a Irsko:
Spotřebič je vybaven 13A síťovou
zástrčkou. Je-li nutné vyměnit pojistku
v síťové zástrčce, použijte 13A
pojistku ASTA (BS 1362).
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používané, nechte vodu na
několik minut odtéct, dokud nebude
čistá.
Při prvním použití spotřebiče se
ujistěte, že nedochází k únikům vody.
•
•
•
•
•
•
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
2.4 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
•
•
Tento spotřebič používejte pouze v
domácnosti.
Neměňte technické parametry tohoto
spotřebiče.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Při probíhajícím programu se
nedotýkejte skla dvířek. Sklo může
být horké.
Nesušte poškozené kusy oblečení,
které obsahují vycpávky nebo výplně.
Pokud jste vyprali prádlo s pomocí
odstraňovače skvrn, před spuštěním
sušicího cyklu proveďte dodatečný
cyklus máchání.
Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.
Sušte pouze tkaniny vhodné pro
sušení v pračce se sušičkou.
Dodržujte pokyny na etiketách oděvů.
Plastové předměty nejsou
žáruvzdorné.
– Pokud používáte dávkovací
kuličku pracího prostředku, před
nastavením sušicího programu ji
odstraňte.
– Nepoužívejte dávkovací kuličku
pracího prostředku, když
nastavujete nepřetržitý program.
•
•
Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si
na ně nestoupejte.
Promočené oděvy ve spotřebiči
nesušte.
2.5 Likvidace
•
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat ve spotřebiči.
ČESKY
7
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Přehled spotřebiče
1
2
3
Horní deska
Dávkovač pracího prostředku
Ovládací panel
Držadlo dvířek
Typový štítek
Filtr vypouštěcího čerpadla
Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
1
2
3
4
5
6
7
4
5
6
7
3.2 Souprava fixovacích
destiček (4055171146)
Pozorně si přečtěte pokyny dodané
spolu s příslušenstvím.
Dostupná u vašeho autorizovaného
prodejce.
Pokud spotřebič instalujete na
podstavec, zajistěte jej pomocí
fixovacích destiček.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacího panelu
1
2
3
ECO
4
SUPER ECO
Non Stop
60 Min.
5
20 Min. - 3 kg
/
On/Off
12
11
10
9
8
7
6
8
www.aeg.com
1 Zap/Vyp tlačítko
2 Volič programů
3 Displej
8 Úspora času tlačítko
9 Extra máchání tlačítko
10 Skvrny/Předpírka tlačítko
4 Stupeň sušení tlačítko
11 Odstředění tlačítko
5 Doba sušení tlačítko
12 Teplota tlačítko
6 Start/Pauza tlačítko
7 Odložený start tlačítko
4.2 Displej
A
B
C
D
P
E
F
G H I
O
Na displeji se zobrazuje:
Teplota nastaveného programu
A
Studená voda
Rychlost odstřeďování nastaveného programu
B
Symbol Bez odstředění1)
Symbol Zastavení máchání
1) Dostupné pouze u programu ODSTŘEDIT/VYPUSTIT.
N
J
M
K
L
ČESKY
Symboly fází
Po nastavení programu se zobrazí symboly všech příslušných fází zvoleného pro‐
gramu.
Po spuštění programu symbol probíhající fáze bliká.
Po dokončení programu se zobrazuje symbol poslední fáze.
C
Fáze předpírky
Fáze praní
Fáze máchání
Fáze odstřeďování
D
Symbol sušení se zobrazí, když nastavíte sušicí program.
E
Symbol páry se zobrazí po volbě parního programu.
F
Symbol fáze proti zmačkání se zobrazí, když nastavíte sušicí pro‐
gram.
Když se zobrazí tento symbol, nelze dvířka spotřebiče otevřít. Dvířka
můžete otevřít až poté, co se symbol přestane zobrazovat.
G
Pokud byl program dokončen, ale symbol se nadále zobrazuje:
• Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“.
• V bubnu je voda.
H
Symbol dětské bezpečnostní pojistky se zobrazí, když tuto funkci ak‐
tivujete.
I
Symbol odloženého startu se zobrazí, když nastavíte funkci odlože‐
ného startu.
9
10
www.aeg.com
Délka programu (prací nebo sušicí fáze)
Když se program spustí, začne se odečítat délka programu v krocích
po jedné minutě.
Odložený start
Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas
do odloženého startu.
Výstražné kódy
Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazí výstražné
kódy. Viz „Odstraňování závad“.
J
Na displeji se toto hlášení zobrazí na několik sekund, když:
• S pracím programem nelze nastavit funkce.
• Pokusíte se změnit prací program během jeho průběhu.
Když je program dokončen.
Symboly stupně suchosti: rozsvítí se, když nastavíte automatické sušení.
Symbol stupně Extra sušení
K
Symbol stupně Sušení k uložení
Symbol stupně Sušení k žehlení
L
Symbol doby sušení se zobrazí, když nastavíte sušicí program.
M
Symbol nadměrné dávky pracího prostředku se zobrazí na konci cy‐
klu, když spotřebič zjistí příliš mnoho pracího prostředku.
Stavové čárky
Prázdné stavové čárky se zobrazí pouze když je příslušná funkce u
zvoleného programu dostupná.
Stavové čárky se plní dle nastavených funkcí.
V případě špatné volby se zobrazí hlášení „Err“, které značí, že daná
volba není možná.
Symbol Úspora času se zobrazí, když nastavíte jednu z délek pro‐
gramu.
N
Zkrácená doba
Extra krátký
ČESKY
11
Symbol Extra máchání se zobrazí, když tuto funkci zapnete.
O
Hodnota zobrazuje celkový počet máchání.
Když nastavíte maximální počet máchání, jsou stavové čárky zcela
plné.
Symbol Skvrny se zobrazí, když tuto funkci zapnete.
Symbol Předpírka se zobrazí, když tuto funkci zapnete.
P
Stavové čárky nejsou zcela plné, když nastavíte pouze jednu z těch‐
to funkcí.
Stavové čárky jsou zcela plné, když nastavíte obě funkce.
5. PROGRAMY
5.1 Tabulka programů
Program
Teplotní rozsah
Maximální
množství prá‐
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Popis programu
(Druh náplně a stupeň zašpinění)
9 kg
1600 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Normálně a lehce zašpi‐
něné.
4 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směsových tkanin.
Normálně zašpiněné.
4 kg
800 ot/min
Syntetické prádlo k šetrnému praní. Normálně a
4 kg
1200 ot/min
Prádlo ze jemných tkanin jako akryl, viskóza,
polyester. Normálně zašpiněné.
2 kg
1200 ot/min
Vlna vhodná k praní v pračce, ručně prané
vlněné a jemné prádlo označené symbolem ruční‐
Prací programy
Bavlna
95 °C - studená
Syntetika
60 °C - studená
Snadné žehlení
60 °C - studená
Jemné
40 °C - studená
Vlna / hedvábí
40 °C - studená
lehce zašpiněné.1)
ho praní.2)
12
www.aeg.com
Program
Teplotní rozsah
Maximální
množství prá‐
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Popis programu
(Druh náplně a stupeň zašpinění)
20 min. - 3 kg
40 °C - 30 °C
3 kg
1200 ot/min
Lehce zašpiněné bavlněné a syntetické prádlo,
které bylo nošeno pouze jednou.
9 kg
1600 ot/min
Máchání a odstředění prádla. Všechny tkaniny.
9 kg
1600 ot/min
Odstředění prádla a vypuštění vody z bubnu. Všech‐
ny tkaniny.
1 kg
Sušicí program pro vlněné prádlo.
3 kg
Sušicí program pro syntetické prádlo.
7 kg
Sušicí program pro bavlněné prádlo.
1 kg
1200 ot/min
Kompletní program, který se skládá z prací fáze a
sušicí fáze pro menší náplně smíšených tkanin
(bavlněné a syntetické prádlo).
3 kg
1200 ot/min
Směsové tkaniny (bavlněné a syntetické prádlo).4)
9 kg
1600 ot/min
Bílá a stálobarevná bavlna. Normálně zašpiněné.
Spotřeba energie se sníží a délka pracího programu
se prodlouží.
Máchání
Studená
Odstředění / Vy‐
pouštění3)
Sušicí programy
Sušení vlny
Sušení syntetiky
Sušení bavlny
Nonstop 60 min.
30 °C
Prací programy
Super úsporný
Studená
Bavlna úsporný5)
60 °C - 40 °C
ČESKY
Program
Teplotní rozsah
Maximální
množství prá‐
dla
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
13
Popis programu
(Druh náplně a stupeň zašpinění)
Parní programy6)
Parní program lze použít u usušeného, vypraného nebo pouze jedinkrát nošeného
prádla. Pomocí těchto programů můžete snížit zmačkání prádla, odstranit
nepříjemné pachy a získat měkké prádlo.
Nepoužívejte žádný prací prostředek. V případě potřeby odstraňte skvrny praním ne‐
bo pomocí odstraňovače skvrn.
Napařovací programy neprovádí žádné hygienické cykly.
Parní program nepoužívejte u těchto typů prádla:
•
•
oděvy, u kterých není na štítku specifikováno, že jsou vhodné pro sušení v bubnové
sušičce.
veškeré oděvy s plastovými, kovovými či dřevěnými doplňky apod.
1,5 kg
Osvěžení parou
40 °C
chy.7)
1,5 kg
Parní program
proti zmačkání
40 °C
Parní program pro bavlněné a syntetické prádlo.
Tento program odstraní z prádla nepříjemné pa‐
Parní program pro bavlněné a syntetické prádlo.
Tento program pomáhá odstranit pomačkání prádla.
1) Aby se zabránilo pomačkání prádla, teplota vody v tomto programu je regulována a fáze praní a
odstředění je mírná. Spotřebič provede několik přídavných máchání. Tento program nelze kombinovat se
sušením.
2) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben
se neotáčí nebo že se neotáčí správně. Jedná se však o běžný jev.
3) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je vhodná pro daný typ prádla. Pokud nastavíte funkci
Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
4) Tento program je určen pro každodenní používání a dosáhnete s ním dobrých výsledků praní při nej‐
nižší spotřebě energie a vody.
5) Prací program Bavlna úsporný při 60 °C s náplní 9 kg a sušicí program Sušení bavlny jsou výchozími
programy pro údaje na energetickém štítku podle směrnice EHS 92/75.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
6) Pokud nastavíte parní program u usušeného prádla, prádlo může být na konci programu vlhké. Dopor‐
učuje se proto nechat prádlo 10 minut doschnout na čerstvém vzduchu. Po dokončení programu prádlo
co nejdříve vyndejte z bubnu. Po parním programu lze prádlo vyžehlit, a to daleko snadněji!
7) Napařování neodstraní zvířecí pachy.
14
www.aeg.com
Kombinace programů a funkcí
Program
2)
1)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 5)
■
1) Používáte-li tekutý prací prostředek, nastavte program bez Předpírky. Funkce Skvrny není k dispozici
u programů s teplotou nižší než 40 °C.
2) Je-li zapnutá funkce Trvalé extra máchání, spotřebič přidá několik dalších máchání. Pokud v programu
Máchání nastavíte nízkou rychlost odstřeďování, spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
3) Pokud nastavíte kratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně nalo‐
žit, zhorší se tím však výsledky praní.
4) K dispozici je pouze funkce Předpírka.
5) U tohoto programu lze nastavit pouze délku Extra krátký.
5.2 Programy pro automatické sušení
Stupeň suchosti
Extra suché
Pro savé materiály jako ručníky
K uložení1)
Pro prádlo k uložení
Druh tkaniny
Náplň
Bavlna a len
až do 7 kg
(koupací pláště, osušky, atd.)
Bavlna a len
až do 7 kg
(koupací pláště, osušky, atd.)
Syntetické a směsové tka‐ až do 3 kg
niny
(svetry, blůzy, spodní prádlo,
ložní prádlo)
ČESKY
Stupeň suchosti
Druh tkaniny
Náplň
K žehlení
Vhodné pro žehlení
Bavlna a len
(prostěradla, ubrusy, košile,
atd.)
až do 7 kg
15
1) Poznámky pro zkušebny Testování podle normy EN 50229 musí být NEJPRVE provedeno sušením
6 kg náplně prádla (o složení: povlak na polštář a ručníky) nastavením programu AUTOMATICKÉ SUŠE‐
NÍ K ULOŽENÍ pro Bavlnu. DRUHÁ náplň prádla k sušení o 3 kg (složení náplně: tři prostěradla a ruční‐
ky) musí být testována pomocí programu AUTOMATICKÉ SUŠENÍ K ULOŽENÍ pro Bavlnu.
5.3 Programy pro časované sušení
Stupeň suchosti
Druh tkaniny
Extra suché
Pro savé materiály ja‐
ko ručníky
Bavlna a len
(koupací pláště, osušky,
atd.)
K uložení
Pro prádlo k uložení
Bavlna a len
(koupací pláště, osušky,
atd.)
Náplň
(kg)
Ry‐
chlost
odstřeď
ování
(ot/min)
Doporuče‐
ná délka
chodu
(min)
7
1 600
240 - 250
5
1 600
140 - 160
2
1 600
85 - 95
7
1 600
230 - 240
5
1 600
130 - 150
2
1 600
75 - 85
K uložení
Pro prádlo k uložení
Syntetické a směsové tka‐
niny
(svetry, blůzy, spodní prádlo,
ložní prádlo)
3
1 200
135 - 145
1
1 200
40 - 50
K žehlení
Vhodné pro žehlení
Bavlna a len
(prostěradla, ubrusy, košile,
atd.)
7
1 600
210 - 230
5
1 600
100 - 120
2
1 600
65 - 75
1
1 200
110 - 130
Sušení vlny
Vlna
(vlněné svetry)
16
www.aeg.com
5.4 Woolmark Apparel Care Modrá
•
ruční praní za podmínky, že tyto
oděvy se budou prát podle pokynů
výrobce této pračky. Pokyny k sušení
a další péči o prádlo naleznete na
etiketě oděvů. M1144
• Sušicí program pro vlnu u této pračky
schválila společnost Woolmark pro
praní vlněných oděvů určených pro
ruční praní za podmínky, že tyto
oděvy se budou prát podle pokynů
výrobce tohoto spotřebiče. Pokyny k
další péči o prádlo naleznete na
etiketě oděvů. M1224
Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a
Indii představuje symbol Woolmark
certifikační ochrannou známku.
Prací program pro vlnu u této pračky
schválila společnost Woolmark pro
praní vlněných oděvů určených pro
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Údaje v této tabulce jsou přibližné. Údaje se mohou měnit vlivem růz‐
ných příčin: množství a typ prádla, teplota vody a prostředí.
Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maxi‐
mální náplň.
Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji výr‐
azně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při
programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 9 kg délka programu přesa‐
huje 2 hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne 1 hodi‐
ny).
Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká
tečka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (litry)
Přibližná délka pro‐
gramu (minuty)
Bavlna 60 °C
9
1.6
69
168
Bavlna úsporný
Úsporný program pro bavlnu
9
1,05
63
230
Bavlna 40 °C
9
1.0
69
164
Syntetika 40 °C
4
0.6
48
105
Jemné 40 °C
4
0.7
58
86
60 °C1)
ČESKY
Programy
Náplň
(kg)
Vlna / Ruční praní 30 °C
Spotřeba
energie
(kWh)
2
0.35
Spotřeba
vody (litry)
17
Přibližná délka pro‐
gramu (minuty)
57
61
1) „Úsporný program pro bavlnu“ při 60 °C s náplní 9 kg je referenční program pro údaje energetického
štítku podle směrnice EHS 92/75.
7. FUNKCE
7.1 Zap/Vyp
•
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo
vypnete spotřebič. Když zapnete
spotřebič, zazní zvukový signál.
Funkce Automatický pohotovostní režim
spotřebič automaticky vypne za účelem
snížení spotřeby energie, když:
•
•
Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti
minut před tím, než stisknete tlačítko
Start/Pauza.
Jsou zrušena všechna nastavení.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Znovu nastavíte prací program a
všechny možné funkce.
Po pěti minutách od konce pracího
programu
Viz část „Na konci programu“
7.5 Skvrny/Předpírka
Stisknutím tohoto tlačítka přidáte k
programu fázi odstraňování skvrn nebo
předpírky.
Opětovným stisknutím tohoto tlačítka
zapnete jednu nebo obě funkce. Na
displeji se zobrazí příslušný symbol a
stavové čárky.
•
7.3 Teplota
Stisknutím tohoto tlačítka změníte
výchozí teplotu. Když se na displeji
zobrazí
vodu.
a
, spotřebič neohřívá
Skvrny: Tuto funkci použijte u prádla
s odolnými skvrnami.
Při nastavení této funkce vložte
odstraňovač skvrn do komory
Tato funkce prodlouží délku
programu.
7.2 Volič programů
Otočením tohoto voliče nastavíte
program. Rozsvítí se příslušná kontrolka
programu.
Zapněte funkci Zastavení máchání.
Nastavením této funkce zabráníte
zmačkání tkanin. Spotřebič po
dokončení programu nevypustí vodu.
•
.
Tato funkce není k
dispozici u programů s
teplotou nižší než 40 °C.
Předpírka: Pomocí této funkce
přidáte před fázi praní fázi předpírky.
Tuto funkci se doporučuje použít v
případě velmi znečištěného prádla.
Nastavením této funkce
se prodlouží délka
programu.
7.4 Odstředění
7.6 Extra máchání
Toto tlačítko použijte ke:
• Snížení maximální rychlosti fáze
odstřeďování příslušného programu.
Stisknutím tlačítka Extra máchání přidáte
k programu fáze máchání.
•
Na displeji se zobrazí
pouze rychlosti
odstřeďování dostupné
se zvoleným programem.
Vypněte odstřeďovací fázi.
Tato funkce se používá pro osoby
alergické na prací prostředky a v
oblastech s měkkou vodou.
18
www.aeg.com
7.7 Úspora času
Pomocí této funkce můžete zkrátit délku
programu.
•
•
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
„Zkrácenou délku“ u prádla
znečištěného během dne.
Dvojím stisknutím nastavíte funkci
„Extra krátký“ u prádla, které téměř
není znečištěno.
Některé programy lze použít
pouze s jednou z těchto
dvou funkcí.
7.8 Odložený start
Pomocí této funkce můžete odložit
spuštění programu o 30 minut až 20
hodin.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel
a čas odloženého startu.
navrhovaných spotřebičem. Na displeji
se zobrazí symbol nastaveného stupně:
•
K žehlení – prádlo k žehlení
•
K uložení – prádlo k uložení
•
Extra sušení – prádlo k úplnému
usušení
Některé automatické
stupně nelze nastavit pro
každý typ tkaniny.
7.11 Doba sušení
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte dobu,
která vyhovuje sušeným tkaninám. Na
displeji se zobrazí nastavená hodnota.
S každým stisknutím tohoto tlačítka se
doba prodlouží o pět minut.
U některých druhů tkanin
nelze nastavit všechny
hodnoty času.
7.9 Start/Pauza
Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte
nebo přerušíte program.
7.10 Stupeň sušení
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte jeden
ze tří automatických stupňů sušení
8. NASTAVENÍ
8.1 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní, když:
•
•
•
•
•
Zapnete spotřebič.
Vypnete spotřebič.
Stisknete tlačítka.
Dokončí se program.
Vyskytla se závada či porucha na
spotřebiči.
K vypnutí či zapnutí zvukové
signalizace stiskněte současně Skvrny/
Předpírka a Extra máchání na dobu šesti
sekund.
Když zvukovou signalizaci
vypnete, bude stále funkční
v případě poruchy
spotřebiče.
8.2 Dětská bezpečnostní
pojistka
Díky této funkci můžete zabránit dětem,
aby si hrály s ovládacím panelem.
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím Teplota a
Odstředění, dokud se kontrolka
nerozsvítí nebo nezhasne.
Tuto funkci lze zapnout:
•
•
Po stisknutí Start/Pauza: tlačítka
funkcí a volič programů jsou
zablokované.
Před stisknutím Start/Pauza:
spotřebič nelze spustit.
ČESKY
8.3 Trvalé extra máchání
S touto funkcí můžete trvale zapnout
přídavné máchání při volbě nového
programu.
•
19
Odložený start, dokud se kontrolka
Extra máchání nerozsvítí nebo
nezhasne.
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím Úspora času a
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE PRANÍ
9.1 Před prvním použitím
1. Vložte menší množství pracího
prostředku do komory pro fázi praní.
2. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez
prádla.
Tímto postupem odstraníte všechny
možné nečistoty z bubnu a vany
spotřebiče.
9.3 Plnění pracího prostředku
a přísad
9.2 Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka spotřebiče
2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
3. Prádlo před vložením do spotřebiče
protřepte.
Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš
mnoho prádla.
4. Zavřete dvířka.
Komora pro fázi předpírky, pro
program namáčení nebo pro
odstraňovač skvrn.
Komora pro fázi praní.
Komora na tekuté přísady (aviváž,
škrob).
Značka maximálního množství pro
tekuté přísady.
Klapka pro práškový nebo tekutý
prací prostředek.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení pracích
prostředků.
POZOR!
Ujistěte se, že mezi těsněním a dvířky
nezůstane žádné prádlo. Hrozí
nebezpečí úniku vody nebo poškození
prádla.
9.4 Zkontrolujte polohu
klapky
1. Vytáhněte dávkovač pracího
prostředku až na doraz.
2. Stiskněte páčku dolů a dávkovač
vyjměte.
20
www.aeg.com
1
2
3. Pří použití práškového pracího
prostředku otočte klapku nahoru.
A
S klapkou DOLE:
• Nepoužívejte gelové
nebo husté tekuté
prací prostředky.
• Nepoužívejte více
tekutého pracího
prostředku, než je
uvedeno na klapce.
• Nenastavujte fázi
předpírky.
• Nepoužívejte funkci
odloženého startu.
5. Odměřte prací prostředek a aviváž.
6. Opatrně zavřete dávkovač pracího
prostředku.
Ujistěte se, že klapka při zasunutí
zásuvky nepřekáží.
9.5 Zapnutí spotřebiče
1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
3. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapnete
spotřebič.
Zazní krátký zvukový signál.
9.6 Nastavení programu
4. Pří použití tekutého pracího
prostředku otočte klapku dolů.
B
1. Otočením voliče programů nastavte
program:
• Rozsvítí se příslušná kontrolka
programu.
• Kontrolka Start/Pauza bliká.
• Na displeji se zobrazuje: výchozí
teplota, rychlost odstřeďování,
ukazatele fází programu a délka
programu.
2. V případě potřeby změňte teplotu,
rychlost odstřeďování, délku
programu nebo přidejte dostupné
funkce. Když zapnete nějakou funkci,
zobrazí se ukazatel dané funkce.
Pokud něco nastavíte
nesprávně, na displeji se
zobrazí hlášení Err.
9.7 Spuštění programu bez
odloženého startu
Stisknutím tlačítka Start/Pauza program
spustíte.
Příslušná kontrolka přestane blikat a
svítí.
Na displeji začne blikat ukazatel
probíhající fáze.
ČESKY
Program se spustí a dvířka se zablokují.
Na displeji se zobrazí ukazatel
.
Vypouštěcí čerpadlo může
při napouštění spotřebiče
vodou chvíli pracovat.
9.8 Chování spotřebiče
Po přibližně 15 minutách od
spuštění programu:
• Spotřebič automaticky
přizpůsobí délku cyklu
prádlu, které jste vložili
do bubnu, abyste dosáhli
dokonalých výsledků
praní při minimálním
potřebném času.
• Na displeji se zobrazí
nový časový údaj.
9.9 Spuštění programu s
odloženým startem
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí počet minut či hodin
zbývajících do odloženého startu.
Zobrazí se příslušný ukazatel.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič spustí odpočet do odloženého
startu.
Po dokončení odpočtu se automaticky
spustí zvolený program.
Před tím, než spustíte
spotřebič stisknutím tlačítka
Start/Pauza, můžete
nastavený odložený start
zrušit nebo změnit.
9.10 Zrušení odloženého
startu
Zrušení odloženého startu:
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
pozastavíte chod spotřebiče.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko
Odložený start, až se na displeji
zobrazí .
3. Dalším stisknutím tlačítka Start/
Pauza program ihned spustíte.
21
9.11 Přerušení programu a
změna funkce
Před vlastním spuštěním můžete měnit
jen některé funkce.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Změňte nastavenou funkci.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Program bude pokračovat.
9.12 Zrušení probíhajícího
programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zrušíte
program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným stisknutím tlačítka
Zap/Vyp zapnete spotřebič.
Nyní můžete zadat nový prací program.
Před spuštěním nového
programu může spotřebič
vypustit vodu. V takovém
případě se ujistěte, že je v
přihrádce stále prací
prostředek, který jinak opět
doplňte.
9.13 Otevření dvířek
Pokud je teplota a hladina
vody v bubnu příliš vysoká a
buben se stále otáčí, nelze
dvířka otevřít.
Zatímco probíhá program nebo odpočet
odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou
zablokovaná.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na displeji se přestane zobrazovat
příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Program nebo odpočet odloženého
startu bude pokračovat.
9.14 Konec cyklu
Po dokončení programu se spotřebič
automaticky zastaví. Zazní zvukový
signál (pokud je zapnutý).
22
www.aeg.com
Na displeji se zobrazí
a ukazatel
zablokování dvířek
zhasne.
Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypnete
spotřebič.
Po pěti minutách od konce programu
funkce úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
Při opětovném zapnutí
spotřebiče se na displeji
zobrazí konec posledně
nastaveného programu.
Otočením voliče programu
nastavte nový program.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
9.15 Vypouštění vody po
konci cyklu
Prací program je dokončen, ale v
bubnu není voda:
Buben se otáčí pravidelně, aby se
zabránilo zmačkání prádla.
Zobrazuje se ukazatel zablokování
dvířek
. Dvířka zůstanou
zablokována.
Před otevřením dvířek je nutné vypustit
vodu:
1. V případě potřeby snižte rychlost
odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí
ukazatele zablokování dvířek
můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím Zap/Vyp na několik
sekund vypněte spotřebič.
Spotřebič automaticky
vypustí vodu a odstředí
prádlo po přibližně 18
hodinách.
9.16 Funkce Automatický
pohotovostní režim
Funkce Automatický pohotovostní režim
spotřebič automaticky vypne za účelem
snížení spotřeby energie, když:
•
•
Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti
minut před tím, než stisknete tlačítko
Start/Pauza.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Po pěti minutách od konce pracího
programu
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Na displeji se zobrazí délka
posledního zvoleného programu.
Otočením voliče programu nastavte
nový cyklus.
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE SUŠENÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
10.1 Příprava na sušení
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na
několik sekund zapněte spotřebič.
2. Postupně naplňte prádlo.
3. Otočte voličem programů na sušicí
program vhodný k sušení daného
prádla.
Na displeji se zobrazí minimální doba
sušení a následující symboly:
Zobrazí se symbol sušení.
Zobrazí se symbol fáze proti zmačk‐
ání.
Zobrazí se symbol doby sušení.
ČESKY
Při sušení velkého množství
prádla zajistíte dobré
výsledky sušení tak, že
prádlo nebude zamotané a
bude rovnoměrně rozložené
v bubnu.
Nejlepších výsledků sušení
dosáhnete, když vyprané
prádlo odstředíte při
maximální rychlosti
odstřeďování možné pro
daný druh prádla.
Vaše prádlo můžete vyprat dvěma
způsoby:
10.2 Automatické sušení
1. Opětovně stiskněte tlačítko Stupeň
sušení, dokud se pod jedním ze
symbolů stupně suchosti nezobrazí
černá linka:
Stupeň Extra sušení
Stupeň Sušení k uložení
Stupeň Sušení k žehlení
Symbol délky sušení se přestane
zobrazovat.
Na displeji se zobrazí čas vypočítaný na
základě výchozí velikosti náplně. Pokud
je množství vašeho prádla větší či menší
než výchozí velikost, spotřebič
automaticky přizpůsobí délku sušení
během cyklu.
2. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
spustíte program. Na displeji:
Zobrazí se symbol zablokovaných
dvířek.
Symbol sušení začne blikat.
23
Nastavený symbol suchosti se dále
zobrazuje (např. Sušení k uložení).
Symboly ostatních stupňů se přes‐
tanou zobrazovat.
Displej pravidelně každou minutu
aktualizuje délku sušicího programu.
Některé stupně nelze
nastavit u všech druhů
prádla (viz tabulka
„Programy pro automatické
sušení“).
10.3 Časované sušení
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Doba
sušení a nastavte hodnotu času (viz
tabulka „Sušicí program“).
Zobrazí se symbol sušení.
Zobrazí se symbol fáze proti zmačk‐
ání.
Zobrazí se symbol doby sušení.
Nastavte hodnotu času.
S každým stisknutím tohoto tlačítka se
doba prodlouží o pět minut. Na displeji
se zobrazí nastavený čas.
Po několika sekundách se nastavená
hodnota času na displeji změní:
spotřebič také vypočítá délku chladicí
fáze a fáze proti zmačkání.
Konečná hodnota času.
2. Stiskněte Start/Pauza ke spuštění
programu. Textový řádek informuje o
probíhajícím sušení ve spotřebiči. Na
displeji se nový čas zobrazí každou
minutu.
Symbol sušení začne blikat.
Zobrazí se symbol zablokovaných
dvířek.
24
www.aeg.com
Pokud nastavíte hodnotu
času pouze 10 minut,
spotřebič provede pouze
chladicí fázi.
10.4 Na konci sušicího
programu
1. Spotřebič se automaticky zastaví.
2. Zazní zvuková signalizace (pokud je
zapnutá).
3. Na displeji se zobrazí .
4. Zhasne kontrolka tlačítka Start/
Pauza.
5. Během posledních minut sušicího
cyklu spotřebič provede fázi proti
zmačkání.
6. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp po dobu
několika sekund vypněte spotřebič.
Po několika minutách od
konce programu funkce
úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
7. Když zhasne kontrolka
zablokovaných dvířek
, můžete
dvířka otevřít.
8. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
9. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
10. Zavřete vodovodní kohoutek.
Symbol fáze proti zmačkání
bliká. Dvířka jsou stále zablokována
(zobrazuje se symbol
).
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ A SUŠENÍ
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Program NON-STOP
UPOZORNĚNÍ!
Do bubnu nevkládejte
plastové zařízení/kuličku na
prací prostředek.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na
několik sekund zapněte spotřebič.
2. Postupně naplňte prádlo.
3. Do příslušných komor nadávkujte
prací prostředek a přísady.
4. Pootočte voličem programů na prací
program. Na displeji se zobrazí
symboly různých pracích fází.
5. Zvolte dostupné funkce.
UPOZORNĚNÍ!
Nenastavujte rychlost
odstřeďování nižší než
automatickou rychlost
zvoleného programu.
11.2 Praní a sušení na
automatické stupně
1. Opětovně stiskněte tlačítko Stupeň
sušení, dokud se pod jedním ze
symbolů stupně suchosti nezobrazí
černá linka.
Stupeň Sušení k žehlení
Stupeň Sušení k uložení
Stupeň Extra sušení
Zobrazí se symbol sušení.
Zobrazí se symbol fáze proti zmačk‐
ání.
Na displeji se zobrazuje, že je spotřebič
připraven ke spuštění.
Hodnota času na displeji představuje
délku pracího a sušicího programu
vypočítanou na základě výchozí
velikosti náplně.
ČESKY
Aby bylo dosaženo dobrých
výsledků sušení, spotřebič
vám neumožní nastavit příliš
nízkou rychlost odstřeďování
praného a sušeného prádla.
2. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
spustíte program.
Nastavený symbol suchosti se dále
zobrazuje (např. Sušení k uložení).
Symboly ostatních stupňů se přes‐
tanou zobrazovat.
Zobrazí se symbol zablokovaných
dvířek.
Na displeji se nový čas zobrazí každou
minutu.
Během posledních minut
sušicího cyklu spotřebič
provede fázi proti zmačkání
a chladicí fázi.
11.3 Praní a časované sušení
UPOZORNĚNÍ!
Do bubnu nevkládejte
plastové zařízení/kuličku na
prací prostředek.
1. Dobu sušení nastavíte opakovaným
stisknutím tlačítka Doba sušení:
Zobrazí se symbol sušení.
Zobrazí se symbol fáze proti zmačk‐
ání.
Zobrazí se symbol doby sušení.
Na displeji se zobrazí nastavená doba
sušení.
Nastavte dobu sušení.
S každým stisknutím tohoto tlačítka se
doba prodlouží o pět minut.
25
Aby bylo dosaženo dobrých
výsledků sušení,
doporučujeme nenastavovat
příliš nízkou rychlost
odstřeďování praného a
sušeného prádla.
2. Po několika sekundách se na displeji
zobrazí celková délka cyklů:
Celková délka (praní + sušení +
proti zmačkání + chladicí fáze)
Pokud nastavíte délku
sušení pouze 10 minut,
celková hodnota času bude
také zahrnovat fázi proti
zmačkání a chladící fázi.
3. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
spustíte program.
Dvířka jsou zablokovaná.
Na displeji se nový čas zobrazí každou
minutu.
11.4 Na konci sušicího
programu
1. Spotřebič se automaticky zastaví.
2. Zazní zvuková signalizace (pokud je
zapnutá).
3. Na displeji se zobrazí .
4. Zhasne kontrolka tlačítka Start/
Pauza.
5. Během posledních minut sušicího
cyklu spotřebič provede fázi proti
zmačkání.
Symbol fáze proti zmačkání
bliká. Dvířka jsou stále zablokována
(zobrazuje se symbol
).
6. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp po dobu
několika sekund vypněte spotřebič.
26
www.aeg.com
Po několika minutách od
konce programu funkce
úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
7. Když zhasne kontrolka
•
zablokovaných dvířek
, můžete
dvířka otevřít.
8. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
9. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
10. Zavřete vodovodní kohoutek.
•
•
11.5 Vlákna v tkaninách
Během prací nebo sušicí fáze mohou
určité typy tkanin (utěrky, vlněné prádlo
či svetry) pouštět vlákna.
Uvolněná vlákna se mohou během
dalšího programu přichytit na tkaniny.
Toto riziko se zvyšuje u technických
tkanin.
Abyste zabránili uvolňování vláken
vašeho prádla, doporučujeme
následující:
•
Neperte tmavé tkaniny poté, co jste
vyprali a usušili světlé barevné prádlo
(nové utěrky, vlněné prádlo a svetry),
a opačně.
Pokud tyto druhy tkanin perete
poprvé, sušte je na vzduchu.
Čištění vypouštěcího filtru.
Po sušicí fázi prázdný buben, těsnění
a dvířka vyčistěte pomocí vlhkého
hadru.
11.6 Odstranění vláken z
oblečení
K odstranění vláken uvnitř bubnu
nastavte speciální program:
1. Vyprázdněte buben.
2. Vyčistěte buben, těsnění a dvířka
důkladně pomocí vlhkého hadru.
3. Nastavte program máchání.
4. Zapněte čisticí funkci současným
stisknutím Odstředění a Extra
máchání, dokud se na displeji
nezobrazí CLE.
5. Stiskněte Start/Pauza ke spuštění
programu.
12. TIPY A RADY
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Vkládání náplně prádla
•
•
•
•
•
•
•
•
Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,
syntetické, jemné a vlněné.
Řiďte se pokyny na etiketách praného
prádla.
Neperte současně bílé a barevné
prádlo.
Některé barevné oblečení může
během prvního praní pouštět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej při
prvním praní prali odděleně.
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásky.
Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.
Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.
Odstraňte odolné skvrny.
•
•
•
•
Silně zašpiněné skvrny vyperte
pomocí speciálního pracího
prostředku.
Při praní záclon buďte opatrní.
Odstraňte háčky nebo záclony vložte
do pracího pytle nebo povlečení na
polštář.
Ve spotřebiči neperte nezaobroubené
prádlo nebo prádlo, které se zatrhává.
Při praní malých nebo jemných kusů
prádla používejte prací pytel (např.
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty apod.).
Velmi malá náplň prádla může
způsobit problémy s vyvážením
během fáze odstřeďování. Pokud tak
nastane, ručně rozložte prádlo v
bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu.
12.2 Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
ČESKY
Takovéto skvrny doporučujeme odstranit
před vložení příslušných kusů prádlo do
spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
12.3 Prací prostředky a
přísady
•
•
•
•
•
•
Používejte výhradně prací prostředky
a přísady určené speciálně pro
pračky:
– práškové prostředky pro všechny
druhy tkanin,
– práškové prostředky pro jemné
tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
– tekuté prostředky, přednostně pro
prací programy s nízkou prací
teplotou (max. 60 °C), pro
všechny druhy tkanin nebo
speciální prostředky pouze pro
vlnu.
Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.
Abyste chránili životní prostředí,
nepoužívejte více pracího prostředku,
než je nutné.
Dodržujte pokyny uvedené na balení
těchto výrobků.
Používejte správné výrobky
odpovídající druhu a barvě tkanin,
teplotě pracího programu a míře
znečištění.
Pokud váš spotřebič není vybaven
dávkovačem pracího prostředku
vybaveným klapkou, tekuté prací
prostředky dávkujte pomocí
dávkovací odměrky/kuličky (dodává
výrobce pracího prostředku).
12.4 Ekologické rady
•
•
•
•
Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí
programu bez předpírky.
Vždy spouštějte prací program s
maximální možnou náplní prádla.
Pokud nastavíte program s nízkou
teplotou, použijte v případě nutnosti
odstraňovač skvrn.
Pro používání správného množství
pracího prostředku zkontrolujte
tvrdost vody ve vašem vodovodním
řadu.
27
12.5 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat změkčovač vody určený pro
pračky. V oblastech s měkkou vodou
není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství
změkčovače vody. Dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto výrobků.
12.6 Tipy k sušení
Příprava sušicího programu
• Otevřete vodovodní kohoutek.
• Zkontrolujte správné připojení
vypouštěcí hadice. Více informací viz
kapitola instalace.
• Maximální náplň prádla u sušicích
programů viz tabulka sušicích
programů.
12.7 Oblečení, které nesušit
Sušicí program nenastavujte u těchto
druhů prádla:
• Velmi jemné prádlo.
• Syntetické záclony.
• Oblečení s kovovými vložkami.
• Nylonové punčochy.
• Prošívané přikrývky.
• Pokrývky.
• Prostěradla.
• Větrovky.
• Spací pytle
• Tkaniny se zbytky laků na vlasy,
ředidel laků na nehty apod.
• Oděvy s vycpávkami z molitanu nebo
z podobných materiálů.
12.8 Etikety na oděvech
Když sušíte prádlo, řiďte se pokyny
výrobce uvedenými na etiketách:
•
= Oblečení lze sušit v bubnové
sušičce
•
= Sušicí program při vysoké
teplotě
•
= Sušicí program při snížené
teplotě
•
= Oblečení nelze sušit v bubnové
sušičce.
28
www.aeg.com
12.9 Délka sušicího programu
12.11 Všeobecné rady
Doba sušení se může lišit podle:
• rychlosti závěrečného odstředění
• stupně suchosti
• druhu prádla
• váhy vloženého prádla
Průměrné doby sušení naleznete v
kapitole „Sušicí programy“.
Prádlo lépe usušíte, když máte více
zkušeností. Zapisujte si délku sušení
dříve provedených programů.
12.10 Přídavné sušení
Abyste zabránili statickému výboji na
konci sušicího programu:
Jestliže je prádlo na konci sušicího
programu stále vlhké, přidejte znovu
program krátkého sušení.
1. Používejte při praní aviváž.
2. Používejte speciální aviváž pro
bubnové sušičky.
Po dokončení sušicího programu prádlo
co nejrychleji vyjměte.
UPOZORNĚNÍ!
Abyste zabránili zmačkání
tkaniny nebo sražení
prádla, prádlo
nepřesušujte.
13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Čištění vnějších ploch
Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a
vlažné vody. Všechny plochy důkladně
osušte.
POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.
13.3 Údržbové praní
U programů s nízkou teplotou je možné,
že v bubnu zůstane určité množství
pracího prostředku. Pravidelně proto
provádějte údržbové praní, které
provedete následovně:
•
•
Vyjměte prádlo z bubnu.
Nastavte program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou a malým množstvím
pracího prostředku.
13.4 Těsnění dvířek
13.2 Odstraňování vodního
kamene
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat odvápňovací prostředek určený
pro pračky.
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří nános vodního kamene
nebo stopy rzi.
Částice rzi odstraňujte pouze pomocí
speciálních výrobků určených pro pračky.
Tento proces proveďte odděleně od
praní prádla.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
Pravidelně kontrolujte těsnění a
odstraňte všechny předměty zachycené
uvnitř.
ČESKY
13.5 Čištění dávkovače pracího prostředku
1.
2.
1
2
3.
4.
13.6 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu
1.
2.
1
2
3
29
30
www.aeg.com
3.
4.
45°
20°
13.7 Čištění vypouštěcího filtru
UPOZORNĚNÍ!
Vypouštěcí filtr nečistěte,
pokud je voda ve spotřebiči
horká.
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
2
ČESKY
5.
31
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
13.8 Nouzové vypouštění
Spotřebič nemůže z důvodů poruchy
vypustit vodu.
Pokud se tak stane, proveďte kroky (1)
až (9) uvedené v části „Čištění
vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné,
čerpadlo vyčistěte.
Když vypustíte vodu pomocí nouzového
vypouštění, je nutné vypouštěcí systém
opět aktivovat:
1. Když vypustíte vodu pomocí
nouzového vypouštění, je nutné
vypouštěcí systém opět aktivovat: Do
komory pro hlavní praní dávkovače
pracího prostředku nalijte dva litry
vody.
2. Spusťte program na vypouštění
vody.
32
www.aeg.com
13.9 Opatření proti vlivu
mrazu
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné,
namontujte přívodní hadici zpět.
UPOZORNĚNÍ!
Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je
okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody
způsobené nízkými
teplotami.
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde
může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte
zbylou vodu z přívodní hadice a
vypouštěcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do
nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění.
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
UPOZORNĚNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
14.1 Úvod
Spotřebič se nespustí nebo se zastaví
během provozu.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz
tabulka). Pokud řešení nenajdete,
kontaktujte autorizované servisní
středisko.
U některých problémů zazní zvuková
signalizace a na displeji se zobrazí
výstražný kód:
•
- Spotřebič se neplní správně
vodou.
•
- Spotřebič nevypouští vodu.
•
- Dvířka spotřebiče jsou
otevřená nebo nejsou správně
zavřená. Zkontrolujte dvířka!
•
- Napájení ze sítě je nestabilní.
Vyčkejte, dokud nebude napájení v
síti stabilní.
•
- Chyba v komunikaci mezi
elektronickými prvky spotřebiče.
Spotřebič vypněte a znovu zapněte.
•
- Je aktivován systém proti
vyplavení. Odpojte spotřebič a
zavřete vodovodní kohoutek.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
UPOZORNĚNÍ!
Před kontrolou spotřebič
vypněte.
14.2 Možné závady
Problém
Možné řešení
Nespustil se program.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte do
konce odpočtu.
Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je zapnu‐
tá.
ČESKY
Problém
Možné řešení
Spotřebič se neplní vo‐
dou správně.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
33
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohledně
těchto informací se obraťte na místní vodárenský podnik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není uc‐
paný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
Spotřebič se neplní vo‐
dou a okamžitě se nevy‐
pustí.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Hadice
může být umístěna příliš nízko.
Spotřebič nevypouští vo‐
du.
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či přiskřípnutá.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili program bez
vypouštěcí fáze.
Nastavte vypouštěcí program, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou ve vaně.
Odstřeďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle než obvy‐
kle.
Nastavte program odstřeďování.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyváže‐
ním.
Na podlaze je voda.
Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neuni‐
ká z nich žádná voda.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není poškozená.
Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve správ‐
ném množství.
34
www.aeg.com
Problém
Možné řešení
Nelze otevřít dvířka
spotřebiče.
Ujistěte se, že se prací program dokončil.
Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací program, pokud je v bub‐
nu voda.
Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.
Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče. Kon‐
taktujte autorizované servisní středisko. Pokud potřebujete
otevřít dvířka, přečtěte si pečlivě část „Nouzové otevření
dvířek“.
Spotřebič vydává nez‐
vyklý hluk.
Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Řiďte se pokyny
v části „Instalace“.
Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a
přepravní šrouby. Řiďte se pokyny v části „Instalace“.
Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš malou
náplň.
Program je kratší než je
zobrazený čas.
Spotřebič vypočítá novou dobu podle množství prádla. Viz ka‐
pitola „Údaje o spotřebě“.
Program je delší než je
zobrazený čas.
Je-li prádlo rozložené nerovnoměrně, doba praní bude delší.
Jedná se o běžný jev.
Neuspokojivé výsledky
praní.
Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí speciál‐
ního přípravku.
Nastavte správnou teplotu.
Snižte náplň prádla.
Nelze nastavit funkci.
Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná tlačítka.
Spotřebič nesuší vůbec
nebo suší nedostatečně.
Otevřete vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr.
Snižte množství prádla.
Ujistěte se, že jste nastavili správný cyklus. V případě potřeby
opět nastavte krátkou dobu sušení.
ČESKY
35
Problém
Možné řešení
Prádlo je plné různobar‐
evných vláken.
Ze tkanin vypraných v předchozím cyklu se uvolnila vlákna od‐
lišné barvy:
• Sušicí fáze pomáhá odstranit některá vlákna.
• Oblečení vyčistěte pomocí odstraňovače vláken.
V případě nadměrného množství vláken v bubnu, spusťte spe‐
ciální čisticí program (více podrobností viz část „Vlákna v tkani‐
nách“).
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
14.3 Nouzové otevření dvířek
V případě výpadku napájení nebo
poruchy spotřebiče zůstanou dvířka
spotřebiče zablokovaná. Prací program
bude pokračovat, jakmile bude napájení
obnoveno. Pokud zůstanou dvířka
zablokovaná z důvodu poruchy, lze je
otevřít pomocí funkce nouzového
odblokování.
Dvířka otevřete následujícím způsobem:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte
spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Držte spoušť nouzového odblokování
zataženou dolů a současně otevřete
dvířka spotřebiče.
Před otevřením dvířek:
POZOR!
Ujistěte se, že voda a
prádlo nejsou horké. V
případě potřeby vyčkejte,
až vychladnou.
POZOR!
Ujistěte se, že se buben
neotáčí. V případě potřeby
vyčkejte, dokud se buben
nepřestane otáčet.
Ujistěte se, že hladina
vody v bubnu není příliš
vysoká. V případě potřeby
pokračujte nouzovým
vypouštěním (viz
„Nouzové vypouštění“ v
kapitole „Čištění a
údržba“).
5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka
spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.
36
www.aeg.com
15. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka /
Celková hloubka
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Připojení k elektrické síti Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti
IPX4
Tlak přívodu vody
Minimální
Maximální
0,5 barů (0,05 MPa)
8 barů (0,8 MPa)
Maximální náplň prané‐
ho prádla
Bavlna
9 kg
Maximální množství
sušeného prádla
Bavlna
Syntetika
7 kg
3 kg
Rychlost odstřeďování
Maximální
1600 ot/min
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
SLOVENSKY
37
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....................................................................38
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY............................................................................ 40
3. POPIS VÝROBKU............................................................................................ 42
4. OVLÁDACÍ PANEL...........................................................................................42
5. PROGRAMY ....................................................................................................46
6. SPOTREBA...................................................................................................... 52
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE..................................................................................... 52
8. NASTAVENIA................................................................................................... 54
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA PRANIE...................................................54
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA SUŠENIE.............................................. 58
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - PRANIE A SUŠENIE................................... 60
12. TIPY A RADY................................................................................................. 62
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE.........................................................................64
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV............................................................................... 67
15. TECHNICKÉ ÚDAJE...................................................................................... 71
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
38
1.
www.aeg.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nie je
zodpovedný za škody a zranenia spôsobené
nesprávnou inštaláciou a používaním. Návod na
používanie uchovávajte vždy v blízkosti spotrebiča, aby
ste doň mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti do 3 rokoch nesmú mať prístup k spotrebiču, iba
ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
Obaly uschovajte mimo dosahu detí.
Všetky pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu
detí.
Keď sú dvierka spotrebiča otvorené, nedovoľte deťom
ani domácim zvieratám, aby sa k nemu priblížili.
Čistenie a údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostné pokyny
•
•
•
Nemeňte technické charakteristiky tohto spotrebiča.
Spotrebič môžete namontovať ako voľne stojaci
spotrebič alebo vo výklenku pod kuchynský pult s
dostatočnými rozmermi.
Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere,
posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
strane alebo na miestach, kde dvierka spotrebiča
nemožno úplne otvoriť.
Zástrčku zapojte do zásuvky až na konci inštalácie.
Uistite sa, že je napájací elektrický kábel po inštalácii
prístupný.
Vetracie otvory v dolnej časti spotrebiča (ak sú k
dispozícii) nesmú byť zakryté kobercom.
V miestnosti, kde je spotrebič nainštalovaný,
zabezpečte vhodné vetranie a postarajte sa o to, aby
sa do miestnosti nevracali plyny zo spotrebičov
spaľujúcich palivá ani spaliny zo zariadení s
otvoreným plameňom.
Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia,
ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov
spaľujúcich plyn alebo iné druhy paliva (ak je k
dispozícii).
Prevádzkový tlak vody (minimálny a maximálny) musí
byť v škále medzi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8
MPa).
Dodržiavajte maximálne náplne 9 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc. Staré súpravy hadíc sa
nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Odstráňte vlákna, ktoré sa nahromadili okolo
spotrebiča.
Predmety znečistené látkami ako je olej na varenie,
acetón, alkohol, benzín, petrolej, čističe škvŕn,
terpentín, vosky a odstraňovače vosku sa pred
sušením v práčke so sušičkou musia vyprať v horúcej
vode so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
Spotrebič nepoužívajte, ak boli na čistenie použité
priemyselné chemikálie.
40
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V práčke so sušičkou nesušte eodevy, ktoré neboli
vyprané.
Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie
čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a
šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v
tejto práčke so sušičkou.
Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia
používať v súlade s pokynmi na avivážnom prípravku.
Z vreciek vyberte všetky predmety, ako napríklad
zapaľovače a zápalky.
Nikdy nezastavujte práčku so sušičkou pred
skončením cyklu sušenia, ak bielizeň okamžite
nevyberiete a nerozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
Záverečná časť cyklu práčky so sušičkou prebieha
bez ohrevu (ochladzovací cyklus), aby sa zabezpečilo
vychladenie bielizne a predišlo sa jej poškodeniu
vplyvom tepla.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody ani
paru.
Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou.
Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte
abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani
kovové predmety.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
•
•
•
•
•
Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
Prepravné prvky uschovajte. Keď
budete spotrebič znova presúvať,
musíte zablokovať bubon.
Pri premiestňovaní spotrebiča buďte
vždy opatrní, pretože je ťažký. Vždy
používajte bezpečnostné rukavice.
Poškodený spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte.
Dodržiavajte pokyny na inštaláciu
dodané so spotrebičom.
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde je
•
•
•
•
•
teplota nižšia ako 0 °C alebo kde je
spotrebič vystavený poveternostným
vplyvom.
Dbajte na to, aby bol povrch, kde
inštalujete spotrebič, rovný, stabilný,
teplovzdorný a čistý.
Spotrebič neinštalujte tam, kde
dvierka spotrebiča nemožno úplne
otvoriť.
Spotrebič vždy premiestňujte v
stojacej polohe.
Zadnú stranu spotrebiča je potrebné
umiestniť k stene.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
SLOVENSKY
•
•
Pomocou nožičiek nastavte potrebný
priestor medzi spotrebičom a
kobercom.
Po umiestnení spotrebiča do konečnej
trvalej polohy pomocou vodováhy
skontrolujte, či je vo vodorovnej
polohe. Ak spotrebič nie je vo
vodorovnej polohe, zvýšte alebo
znížte nožičky, aby ste dosiahli
vodorovnú polohu.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani zástrčky
mokrými rukami.
Iba pre V.B. a Írsko: Spotrebič má 13
A sieťovú zástrčku. Ak je potrebné
vymeniť poistku sieťovej zástrčky,
použite poistku 13 A ASTA (BS 1362).
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
2.4 Použite
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Pripojenie do
vodovodného potrubia
•
•
•
Uistite sa, že hadice na vodu nie sú
poškodené.
Pred pripojením spotrebiča k novému
potrubiu alebo potrubiu, ktoré sa dlho
nepoužívalo, nechajte vodu tiecť, až
kým nebude čistá.
Pri prvom použití spotrebiča
skontrolujte, či nikde neuniká voda.
41
Tento spotrebič používajte iba v
domácom prostredí.
Nemeňte technické charakteristiky
tohto spotrebiča.
Horľavé látky ani predmety, ktoré sú
nasiaknuté horľavými látkami,
neklaďte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Počas spusteného programu sa
nedotýkajte skla dvierok. Sklo môže
byť horúce.
Nesušte poškodené odevy, ktoré
obsahujú vypchávky alebo výplň.
Ak ste bielizeň prali s odstraňovačom
škvŕn, pred začatím cyklu sušenia
vykonajte extra cyklus plákania.
Uistite sa, že ste z odevov odstránili
všetky kovové predmety.
V tomto spotrebiči sušte iba bielizeň
vhodnú na sušenie v práčke so
sušičkou. Dodržiavajte pokyny na
štítku bielizne.
Plastové predmety nie sú tepelne
odolné.
– Ak používate na pranie
dávkovaciu guľu, pred nastavením
programu sušenia ju vyberte.
– Dávkovaciu guľu nepoužívajte, ak
nastavíte nepretržitý program.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
Na otvorené dvierka si nesadajte ani
na ne nestúpajte.
V spotrebiči nesušte mokré odevy, z
ktorých kvapká voda.
2.5 Likvidácia
•
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
Odrežte elektrický kábel a zlikvidujte
ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v spotrebiči.
42
www.aeg.com
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Prehľad spotrebiča
1
2
3
Pracovná plocha
Dávkovač pracieho prostriedku
Ovládací panel
Rukoväť dvierok
Typový štítok
Filter vypúšťacieho čerpadla
Nožičky na vyrovnanie spotrebiča
1
2
3
4
5
6
7
4
5
6
7
3.2 Súprava upevňovacích
doštičiek (4055171146)
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
K dispozícii u autorizovaného predajcu.
Ak spotrebič inštalujete na podstavec,
zaistite spotrebič upevňovacími
doštičkami.
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacieho panela
1
2
3
ECO
4
SUPER ECO
Non Stop
60 Min.
5
20 Min. - 3 kg
/
On/Off
12
11
10
9
8
7
6
SLOVENSKY
1 Zap. / Vyp. tlačidlo
2 Ovládač programov
3 Displej
43
8 Úspora času tlačidlo
9 Extra plákanie tlačidlo
10 Škvrny/Predpieranie tlačidlo
4 Úroveň vysušenia tlačidlo
11 Odstreďovanie tlačidlo
5 Čas sušenia tlačidlo
12 Teplota tlačidlo
6 Štart / Prestávka tlačidlo
7 Posunutý štart tlačidlo
4.2 Displej
A
B
C
D
P
E
O
F
G H I
N
Displej zobrazuje:
Teplota nastaveného programu
A
Studená voda
Rýchlosť odstreďovania nastaveného programu
B
Symbol Bez odstreďovania1)
Symbol Plákanie stop
1) K dispozícii iba pre program ODSTREĎOVANIE/VYPÚŠŤANIE.
J
M
K
L
44
www.aeg.com
Symboly jednotlivých fáz
Keď je program nastavený, všetky symboly fáz súvisiace s programom sa rozsvie‐
tia.
Keď sa program spustí, bliká len symbol prebiehajúcej fázy.
Po skončení programu svieti symbol poslednej fázy.
C
Fáza predpierania
Fáza prania
Fáza plákania
Fáza odstreďovania
D
Symbol sušenia sa rozsvieti po nastavení programu sušenia.
E
Symbol pary sa rozsvieti po nastavení programu Para.
F
Symbol fázy proti krčeniu sa rozsvieti po nastavení programu suše‐
nia.
Ak je zobrazený tento symbol, nie je možné otvoriť dvierka spotrebi‐
ča. Dvierka môžete otvoriť až vtedy, keď symbol zhasne.
G
Ak sa program skončil, ale symbol stále svieti:
• Je zapnutá funkcia „Plákanie stop”.
• V bubne je voda.
H
Symbol detskej poistky sa rozsvieti, keď je zariadenie zapnuté.
I
Symbol posunutého štartu svieti, keď nastavíte funkciu posunutého
štartu.
SLOVENSKY
45
Čas programu (fáza prania a/alebo sušenia)
Keď sa program spustí, čas programu sa skracuje po minútach.
Posunutý štart
Po stlačení tlačidla posunutého štartu sa na displeji zobrazí čas pos‐
unutého štartu
J
Kódy alarmu
Ak má spotrebič poruchu, na displeji sa zobrazia kódy alarmu. Poz‐
rite si časť „Riešenie problémov“.
Toto hlásenie sa na displeji zobrazí na niekoľko sekúnd v nasledujú‐
cich prípadoch:
• Funkciu nemôžete kombinovať s nastaveným pracím programom.
• Skúsite zmeniť prebiehajúci prací program.
Program sa skončil.
Symboly úrovne vysušenia: zobrazia sa, keď nastavíte automatické sušenie.
Symbol úrovne Extra suchá
K
Symbol úrovne Suchá na uloženie
Symbol úrovne Suchá na žehlenie
L
Symbol času sušenia sa rozsvieti po nastavení programu sušenia.
M
Symbol nadmerného množstva pracieho prostriedku sa rozsvieti po
skončení cyklu, keď spotrebič zistí nadmerné množstvo pracieho
prostriedku.
Grafické znázornenie
Prázdny čiarový ukazovateľ sa zobrazí, len ak je príslušná funkcia k
dispozícii pre nastavený program.
Čiarový ukazovateľ sa vypĺňa podľa nastavených funkcií.
Ak zvolíte nesprávnu funkciu, hlásenie Err signalizuje, že daný výber nie
je správny.
46
www.aeg.com
Ukazovateľ Úspora času sa zobrazí, keď nastavíte jedno z trvaní
programu.
N
Skrátený čas
Extra rýchly
Symbol Extra plákanie sa rozsvieti, keď je táto funkcia zapnutá.
O
Uvedená hodnota zobrazuje celkový počet plákaní.
Čiarový ukazovateľ sa naplní, keď nastavíte maximálny počet pláka‐
ní.
Symbol Škvrny sa rozsvieti po zapnutí funkcie.
Symbol Predpieranie sa rozsvieti, keď je táto funkcia zapnutá.
P
Čiarový ukazovateľ sa úplne nenaplní, keď nastavíte len jednu funk‐
ciu.
Čiarový ukazovateľ sa úplne naplní, keď nastavíte dve funkcie.
5. PROGRAMY
5.1 Tabuľka programov
Program
Maximálna
Teplotný rozsah hmotnosť
náplne
Maximálna rý‐
chlosť odstre‐
ďovania
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
Pracie programy
Bavlna
95 °C – studená
voda
Syntetika
60 °C – studená
voda
9 kg
1600 ot./min.
Biela a farebná bavlna. Bežné a mierne znečiste‐
nie.
4 kg
1200 ot./min.
Syntetické alebo zmesové tkaniny. Bežné znečis‐
tenie.
SLOVENSKY
Program
Maximálna
Teplotný rozsah hmotnosť
náplne
Maximálna rý‐
chlosť odstre‐
ďovania
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
4 kg
Jednoduché žeh‐ 800 ot./min.
lenie
60 °C – studená
voda
Syntetická bielizeň určená na jemné pranie.
Jemná bielizeň
40 °C – studená
voda
Vlna/hodváb
40 °C – studená
voda
20 min - 3 kg
40 °C – 30 °C
Plákanie
Studená voda
Odstreďovanie/
Bežné a mierne znečistenie.1)
4 kg
1200 ot./min.
Jemné tkaniny ako bielizeň z akrylu, viskózy a
polyestru. Bežné znečistenie.
2 kg
1200 ot./min.
Vlna vhodná na pranie v práčke, vlna určená na
ručné pranie a jemné tkaniny s označením «hand
washing» pre ručné pranie.2)
3 kg
1200 ot./min.
Bavlnené a syntetické tkaniny s miernym znečis‐
tením alebo iba jedenkrát nosené.
9 kg
1600 ot./min.
Plákanie a odstreďovanie bielizne. Všetky tkaniny.
9 kg
1600 ot./min.
Odstreďovanie bielizne a odčerpanie vody z bubna.
Všetky tkaniny.
vypúšťanie3)
Programy sušenia
1 kg
Program sušenia pre vlnu.
3 kg
Program sušenia pre syntetickú bielizeň.
7 kg
Program sušenia pre bavlnenú bielizeň.
Sušenie vlnenej
bielizne
Sušenie synte‐
tickej bielizne
Sušenie bavlne‐
nej bielizne
47
48
www.aeg.com
Program
Maximálna
Teplotný rozsah hmotnosť
náplne
Maximálna rý‐
chlosť odstre‐
ďovania
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
1 kg
Non Stop 60 min. 1200 ot./min.
30 °C
Úplný program zložený z fázy prania + fázy sušenia
pre malé množstvo zmiešaných materiálov (bavl‐
nené a syntetické odevy).
Pracie programy
Super úsporný
Studená voda
Bavlna úsporný5)
60 °C – 40 °C
3 kg
1200 ot./min.
Zmiešané tkaniny (bavlnené a syntetické tkaniny).4)
9 kg
1600 ot./min.
Biela bavlna a farebne stála bavlna. Bežné znečis‐
tenie. Spotreba energie sa zníži a trvanie pracieho
programu sa predĺži.
Parné programy6)
Paru možno použiť na usušenú, opranú alebo už jedenkrát nosenú bielizeň. Tieto
programy dokážu redukovať pokrčenie a zápach a zmäkčiť bielizeň.
Nepoužívajte žiaden prací prostriedok. V prípade potreby odstráňte škvrny praním
alebo odstraňovačom škvŕn.
Parné programy nemajú hygienický účinok.
Parný program nenastavujte pre tieto druhy bielizne:
•
•
bielizeň, ktorá nemá na štítku uvedené, že je vhodná na sušenie v sušičke.
bielizeň, ktorá má plastové, kovové a drevené časti a pod.
1.5 kg
Parné osvieženie
40 °C
Parný program pre bavlnenú a syntetickú bielizeň.
Tento cyklus odstraňuje pachy z oblečenia.7)
SLOVENSKY
Program
Maximálna
Teplotný rozsah hmotnosť
náplne
Maximálna rý‐
chlosť odstre‐
ďovania
1.5 kg
49
Popis programu
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
Parný program pre bavlnenú a syntetickú bielizeň.
Tento cyklus pomáha zbaviť bielizeň záhybov.
Parné vyhladenie
40 °C
1) Tento cyklus reguluje teplotu vody a vykoná jemné pranie a odstreďovanie, aby znížil pokrčenie bie‐
lizne. Spotrebič pridáva dodatočné plákania. Tento program nie je kompatibilný so sušením.
2) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby zaistil jemné pranie. Môže sa zdať, že sa bubon neotá‐
ča alebo že sa neotáča správne. Považujte to za normálne fungovanie spotrebiča.
3) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre vloženú bielizeň. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, prebehne iba fáza vypúšťania.
4) Tento program je určený na každodenné použitie a má najnižšiu spotrebu energie a vody pri zachova‐
ní dobrej účinnosti prania.
5) Prací program Bavlna úsporný pri 60 °C s náplňou o hmotnosti 9 kg a program sušenia Sušenie bavl‐
nenej bielizne sú referenčné programy pre údaje uvedené na štítku s energetickými údajmi v súlade s
európskou smernicou EHS 92/75.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
6) Ak nastavíte parný program s vysušenou bielizňou, na konci cyklu môže byť bielizeň vlhká. Odporú‐
čame zavesiť oblečenie na čerstvý vzduch asi na 10 minút, aby bielizeň vyschla. Po skončení programu
rýchlo vyberte bielizeň z bubna. Po parnom cykle bude možno treba bielizeň vyžehliť, ale s menšou ná‐
mahou!
7) Para neodstraňuje pachy zvierat.
Kompatibilita voliteľných funkcií s programami
Program
2)
1)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
50
www.aeg.com
Program
2)
1)
■
■
■
■
3)
■
■
■
■
■ 5)
■
1) Ak používate tekutý prací prostriedok, nastavte program bez funkcie Predpieranie. Funkcia Škvrny nie
je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.
2) Ak je aktivovaná funkcia Trvalé extra plákanie, spotrebič pridáva niekoľko dodatočných plákaní. Ak pri
programe Plákanie nastavíte nízku rýchlosť odstreďovania, spotrebič vykoná jemné plákania a krátke od‐
stredenie.
3) Ak nastavíte kratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. Je možné prať aj celú
náplň bielizne, ale účinnosť prania bude nižšia.
4) Je k dispozícii iba funkcia predpierania.
5) Pre tento program môžete nastaviť iba voliteľnú funkciu Extra rýchly.
5.2 Programy automatického sušenia
Úroveň vysušenia
Extra suchá
Na froté tkaniny
Suchá na uloženie1)
Na bielizeň, ktorú chcete odložiť
Suchá na žehlenie
Bielizeň určená na žehlenie
Druh tkaniny
Náplň
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
až do 7 kg
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
až do 7 kg
Syntetika a zmesové tkani‐ až do 3 kg
ny
(pulóvre, blúzky, spodná bie‐
lizeň, posteľná a stolová bie‐
lizeň)
Bavlna a ľan
(plachty, obrusy, košele a
pod.)
až do 7 kg
1) Informácie pre skúšobňu Preskúšanie v súlade s EN 50229 sa musí vykonať s PRVOU dávkou na
sušenie s hmotnosťou 6 kg (zloženie náplne: obliečka na vankúš a uteráky) pri nastavenom programe
AUTOMATICKÝ – SUCHÁ NA ULOŽENIE pre bavlnu. DRUHÁ dávka na sušenie s hmotnosťou 3 kg
(zloženie náplne: 3 plachty a uteráky) sa musí otestovať pri nastavenom programe AUTOMATICKÝ –
SUCHÁ NA ULOŽENIE pre bavlnu.
SLOVENSKY
51
5.3 Programy časového sušenia
Úroveň vysušenia
Druh tkaniny
Extra suchá
Na froté tkaniny
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
Suchá na uloženie
Na bielizeň, ktorú
chcete odložiť
Náplň
(kg)
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
Rý‐
Odporú‐
chlosť
čané trva‐
odstre‐ nie (min)
ďovania
(ot./min)
7
1600
240 - 250
5
1600
140 - 160
2
1600
85 - 95
7
1600
230 - 240
5
1600
130 - 150
2
1600
75 - 85
Suchá na uloženie
Na bielizeň, ktorú
chcete odložiť
Syntetika a zmesové tkani‐
ny
(pulóvre, blúzky, spodná bie‐
lizeň, posteľná a stolová bie‐
lizeň)
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Suchá na žehlenie
Bielizeň určená na
žehlenie
Bavlna a ľan
(plachty, obrusy, košele a
pod.)
7
1600
210 - 230
5
1600
100 - 120
2
1600
65 - 75
1
1200
110 - 130
Sušenie vlny
Vlna
(vlnené pulóvre)
5.4 Woolmark Apparel Care Modrý
•
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča
bol schválený spoločnosťou The
Woolmark Company na pranie
vlnených odevov, ktoré sú označené
symbolom ručného prania «hand
wash», za predpokladu, že odevy sa
perú v súlade s pokynmi výrobcu tejto
práčky. Pri sušení a ďalšej
starostlivosti o odevy postupujte podľa
pokynov na štítku. M1144
• Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča
bol schválený spoločnosťou The
Woolmark Company na sušenie
vlnených odevov, ktoré sú označené
symbolom ručného prania «hand
wash», za predpokladu, že odevy sa
sušia v súlade s pokynmi výrobcu
tohto spotrebiča. Pri ďalšej
starostlivosti o odevy postupujte podľa
pokynov na štítku. M1224
V Spojenom kráľovstve, Írsku,
Hongkongu a Indii je symbol Woolmark
certifikačnou obchodnou značkou.
52
www.aeg.com
6. SPOTREBA
Údaje v tejto tabuľke sú približné. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov:
množstvo a druh bielizne, teplota vody a okolitá teplota.
Na začiatku programu sa na displeji zobrazí trvanie programu pri maxi‐
málnej náplni.
Počas fázy prania sa automaticky vypočíta skutočné trvanie programu a
oproti pôvodnému času programu sa môže značne skrátiť, ak je množst‐
vo bielizne menšie než maximálna náplň (napr. Bavlna 60 °C, maximál‐
na náplň 9 kg, trvanie programu prekročí 2 hodiny; skutočná náplň 1 kg,
trvanie programu neprekročí 1 hodinu).
Počas vypočítavania skutočného trvania programu na displeji bliká bod‐
ka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (litre)
Približné trvanie pro‐
gramu (minúty)
Bavlna 60 °C
9
1.6
69
168
Bavlna úsporný
„Bavlna – úsporný pro‐
9
1.05
63
230
Bavlna 40 °C
9
1.0
69
164
Syntetika 40 °C
4
0.6
48
105
Jemná bielizeň 40 °C
4
0.7
58
86
Vlna/Ručné pranie 30 °C
2
0.35
57
61
gram“ 60 °C 1)
1) «Cotton Energy Saving programme » pri teplote 60 °C s náplňou 9 kg je referenčným programom pre
údaje na štítku s energetickými údajmi v súlade s európskou smernicou EHS 92/75.
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
7.1 Zap. / Vyp.
Stlačením tlačidla Zap. / Vyp.
spotrebič znovu zapnete.
Znovu nastavte prací program a
všetky ostatné možné funkcie.
Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu
Pozrite si časť „Po skončení
programu“.
Ak chcete spotrebič zapnúť alebo
vypnúť, stlačte toto tlačidlo. Keď sa
spotrebič zapne, zaznie zvukový signál.
•
V snahe ušetriť energiu funkcia
AUTOMATICKÝ pohotovostný režim
automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
7.2 Ovládač programov
•
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Štart / Prestávka nepoužívate 5 minút.
Všetky nastavenia sa zrušia.
Otáčaním tohto ovládača nastavíte
program. Rozsvieti sa ukazovateľ
príslušného programu.
SLOVENSKY
7.3 Teplota
Stlačením tohto tlačidla zmeníte
predvolenú teplotu. Keď sa na displeji
zobrazia symboly
nezohrieva vodu.
a
, spotrebič
7.4 Odstreďovanie
Stlačením tohto tlačidla:
• Znížite maximálnu rýchlosť fázy
odstreďovania programu.
•
•
Displej zobrazí iba otáčky
dostupné pre nastavený
program.
Vypnete fázu odstreďovania.
Zapnete funkciu Plákanie stop.
Túto funkciu nastavte vtedy, ak
chcete zabrániť pokrčeniu bielizne.
Spotrebič po skončení programu
nevypustí vodu.
7.5 Škvrny/Predpieranie
Stlačením tohto tlačidla pridáte k
programu fázu na škvrny alebo fázu
predpierania.
Opakovaným stláčaním tlačidla zapnete
jednu alebo dve voliteľné funkcie. Na
displeji sa zobrazí príslušný symbol a
čiarový ukazovateľ.
•
Škvrny: Túto funkciu použite na
bielizeň s odolnými škvrnami.
Keď nastavíte túto funkciu, do
priehradky
dajte odstraňovač
škvŕn. Táto funkcia predĺži trvanie
programu.
•
Táto funkcia nie je k
dispozícii pri teplotách
nižších ako 40° C.
Predpieranie: Prostredníctvom tejto
funkcie pridáte fázu predpierania pred
fázu prania.
Túto funkciu odporúčame použiť na
veľmi znečistenú bielizeň.
Nastavenie tejto funkcie
predlžuje trvanie
programu.
7.6 Extra plákanie
Stlačením tlačidla Extra plákanie pridáte
do programu fázy plákania.
53
Túto funkciu použite v prípade osôb
alergických na pracie prostriedky a v
oblastiach s mäkkou vodou.
7.7 Úspora času
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
skrátiť trvanie programu.
•
•
Jedným stlačením tohto tlačidla
nastavíte skrátený čas pre bežne
znečistené kusy bielizne.
Pri veľmi mierne znečistenej bielizni
stlačte tlačidlo dvakrát. Nastaví sa
možnosť „Extra rýchly“.
Niektoré programy umožňujú
len jednu z dvoch funkcií.
7.8 Posunutý štart
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
posunúť štart programu o 30 minút až 20
hodín.
Na displeji sa zobrazuje príslušný
ukazovateľ a čas oneskorenia.
7.9 Štart / Prestávka
Stlačením tlačidla Štart / Prestávka
spustíte alebo prerušíte program.
7.10 Úroveň vysušenia
Stlačením tohto tlačidla nastavíte jednu z
3 úrovní automatického vysušenia
navrhnutých spotrebičom. Na displeji sa
zobrazuje symbol nastavenej úrovne:
•
Suchá na žehlenie – bielizeň
určená na žehlenie
•
Suchá na uloženie – bielizeň
určená na uloženie
•
Extra suchá – bielizeň určená na
úplné vysušenie
Všetky automatické
úrovne nie je možné
nastaviť pre každý typ
materiálu.
7.11 Čas sušenia
Stlačením tohto tlačidla nastavíte čas,
ktorý vyhovuje bielizni, ktorú chcete
54
www.aeg.com
vysušiť. Na displeji sa zobrazí nastavená
hodnota.
Všetky časy sušenia nie je
možné nastaviť pre rôzne
typy materiálov.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa
hodnota zvýši o 5 minút.
8. NASTAVENIA
8.1 Zvukové signály
Kedy zaznejú zvukové signály:
• Zapnete spotrebič.
• Vypnete spotrebič.
• Stlačíte tlačidlá.
• Program sa skončil.
• Spotrebič má poruchu.
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
signály, stlačte tlačidlo Škvrny/
Predpieranie a tlačidlo Extra plákanie
súčasne na 6 sekúnd.
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
8.2 Detská poistka
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
•
tlačidlá Teplota a Odstreďovanie a
podržte ich stlačené, kým sa
ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Túto funkciu môžete zapnúť:
•
•
Po stlačení tlačidla Štart / Prestávka:
zablokujú sa voliteľné funkcie a
otočný ovládač programu.
Pred stlačením tlačidla Štart /
Prestávka: spotrebič sa nedá spustiť.
8.3 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie
pre každý nový nastavený program.
•
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
tlačidlá Úspora času a Posunutý štart
a podržte ich stlačené, kým sa
ukazovateľ Extra plákanie
nerozsvieti/nezhasne.
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA PRANIE
9.1 Pred prvým použitím
1. Do priehradky na fázu prania pridajte
malé množstvo pracieho prostriedku.
2. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite eventuálne nečistoty z
bubna a nádrže.
9.2 Vloženie bielizne
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
3. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš
veľa bielizne.
4. Zatvorte dvierka spotrebiča.
POZOR!
Uistite sa, že medzi tesnením a
dvierkami nezostala zachytená bielizeň.
SLOVENSKY
Hrozí riziko úniku vody alebo poškodenia
bielizne.
55
1
9.3 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
2
3. V prípade použitia práškového
pracieho prostriedku otočte klapku
nahor.
A
Priehradka pre fázu predpierania,
program namáčania alebo
odstraňovač škvŕn.
Priehradka pre fázu prania.
Priehradka na tekuté prídavné
prostriedky (avivážny prípravok,
škrob).
Maximálna úroveň pre množstvo
tekutých prídavných prostriedkov.
Klapka na práškový alebo tekutý
prací prostriedok.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale pracích
prostriedkov.
9.4 Kontrola poloha klapky
1. Dávkovač pracieho prostriedku úplne
vytiahnite.
2. Páčku stlačte nadol a vyberte
dávkovač.
4. V prípade použitia tekutého pracieho
prostriedku otočte klapku nadol.
B
56
www.aeg.com
Pri klapke v polohe
NADOL:
• Nepoužívajte gélové
ani husté tekuté
pracie prostriedky.
• Nepoužívajte viac
tekutého pracieho
prostriedku, ako je
limit označený na
klapke.
• Nenastavujte fázu
predpierania.
• Nenastavujte funkciu
posunutého štartu.
5. Odmerajte správne množstvo
pracieho prostriedku a aviváže.
6. Dôkladne zatvorte dávkovač
pracieho prostriedku.
Dbajte na to, aby klapka neprekážala pri
zatvorení zásuvky.
9.5 Zapnutie spotrebiča
1. Otvorte vodovodný ventil.
2. Zástrčku spotrebiča zapojte do
zásuvky elektrickej siete.
3. Stlačením tlačidla Zap. / Vyp.
spotrebič zapnite.
Zaznie krátky tón.
9.6 Nastavenie programu
1. Otočením ovládača programov
nastavte program:
• Rozsvieti sa ukazovateľ
príslušného programu.
• Ukazovateľ tlačidla Štart /
Prestávka bliká.
• Displej zobrazuje: predvolenú
teplotu, rýchlosť odstreďovania,
ukazovatele fáz programu a
trvanie programu.
2. V prípade potreby zmeňte teplotu,
rýchlosť odstreďovania, trvanie cyklu
alebo pridajte dostupné voliteľné
funkcie. Pri zapnutí niektorej
voliteľnej funkcie sa rozsvieti
ukazovateľ danej voliteľnej funkcie.
Pri nesprávnom nastavení
sa na displeji zobrazí
hlásenie Err.
9.7 Spustenie programu bez
posunutia štartu
Stlačením tlačidla Štart / Prestávka
spustite program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Na displeji začne blikať ukazovateľ
prebiehajúcej fázy.
Spustí sa program, dvierka sú
blokované. Na displeji sa zobrazí
.
ukazovateľ
Vypúšťacie čerpadlo sa
môže na chvíľu spustiť, keď
spotrebič napúšťa vodu.
9.8 Správanie spotrebiča
Po uplynutí približne 15
minút od začiatku programu:
• Spotrebič automaticky
nastaví čas cyklu pre
bielizeň, ktorú ste vložili
do bubna, aby ste
dosiahli dokonalé
výsledky prania za
minimálny čas.
• Na displeji sa zobrazí
nová hodnota času.
9.9 Spustenie programu s
posunutím štartu
1. Opätovným stláčaním tlačidla
Posunutý štart nastavte na displeji
príslušné číslo posunutia v minútach
alebo hodinách.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
2. Stlačte tlačidlo Štart / Prestávka.
Spotrebič začne odpočítavať čas
posunutého štartu.
Po skončení odpočítavania sa
automaticky spustí program.
Skôr ako spotrebič spustíte
stlačením tlačidla Štart /
Prestávka, môžete zrušiť
alebo zmeniť nastavený
posunutý štart.
SLOVENSKY
9.10 Zrušenie funkcie
Posunutý štart
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
1. Stlačením tlačidla Štart / Prestávka
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
Posunutý štart, kým sa na displeji
nezobrazí .
3. Opätovným stlačením tlačidla Štart /
Prestávka okamžite spustíte
program.
9.11 Prerušenie programu a
zmena funkcie
Len niekoľko voliteľných funkcií môžete
zmeniť ešte pred ich pôsobením.
1. Stlačte tlačidlo Štart / Prestávka.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte nastavenú funkciu.
3. Znovu stlačte tlačidlo Štart /
Prestávka.
Program bude pokračovať.
9.12 Zrušenie prebiehajúceho
programu
1. Stlačením tlačidla Zap. / Vyp. zrušíte
program a vypnete spotrebič.
2. Opätovným stlačením tlačidla Zap. /
Vyp. spotrebič zapnete.
Teraz môžete nastaviť nový prací
program.
Spotrebič pred spustením
nového programu môže
vypustiť vodu. V takomto
prípade skontrolujte, či je
dostatok pracieho
prostriedku v priehradke na
prací prostriedok, prípadne
ho doplňte.
9.13 Otvorenie dvierok
Ak sú teplota a hladina vody
v bubne príliš vysoké alebo
sa bubon točí, dvierka
nemôžete otvoriť.
57
Počas prebiehajúceho programu alebo
odpočítavania posunutého štartu sú
dvierka spotrebiča zablokované.
1. Stlačte tlačidlo Štart / Prestávka.
Na displeji prestane svietiť príslušný
ukazovateľ blokovania dvierok.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
Štart / Prestávka.
Program alebo odpočítavanie
posunutého štartu bude ďalej
pokračovať.
9.14 Koniec cyklu
Po ukončení programu sa spotrebič
automaticky zastaví. Zaznie zvukový
signál (ak je aktívny).
Na displeji sa zobrazí
a zhasne
ukazovateľ blokovania dvierok
.
Ukazovateľ tlačidla Štart / Prestávka
zhasne.
1. Stlačením tlačidla Zap. / Vyp.
spotrebič vypnete.
Päť minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne
spotrebič.
Ak spotrebič znovu zapnete,
na displeji sa zobrazí
indikácia ako na konci
naposledy zvoleného
programu. Otočením
ovládača programu nastavte
nový cyklus.
2. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu
9.15 Vypustenie vody po
skončení cyklu
Program prania sa skončil, ale v
bubne je voda:
Bubon sa pravidelne otáča, aby sa
zabránilo pokrčeniu bielizne.
Svieti ukazovateľ blokovania dvierok
Dvierka zostanú zablokované.
.
58
www.aeg.com
Ak chcete otvoriť dvierka, musíte
vypustiť vodu:
1. V prípade potreby znížte rýchlosť
odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart / Prestávka.
Spotrebič vypustí vodu a začne
odstreďovať.
3. Po skončení programu, keď
ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Tlačidlo Zap. / Vyp. podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
Spotrebič po približne 18
hodinách automaticky
vypustí vodu a odstredí
bielizeň.
automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
•
•
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Štart / Prestávka nepoužívate 5 minút.
Stlačením tlačidla Zap. / Vyp.
spotrebič znovu zapnete.
Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu
Stlačením tlačidla Zap. / Vyp.
spotrebič znovu zapnete.
Na displeji sa zobrazí koniec
naposledy nastaveného programu.
Otočením ovládača programu
nastavte nový cyklus.
9.16 Voliteľná funkcia
AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
V snahe ušetriť energiu voliteľná funkcia
AUTOMATICKÝ pohotovostný režim
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA SUŠENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.1 Príprava na sušenie
1. Tlačidlo Zap. / Vyp. podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
2. Bielizeň vkladajte do spotrebiča po
jednom.
3. Volič programov nastavte na
program sušenia určený pre bielizeň,
ktorú chcete sušiť.
Na displeji sa zobrazí minimálny čas
trvania a nasledovné symboly:
Rozsvieti sa symbol sušenia.
Rozsvieti sa symbol fázy proti krče‐
niu.
Rozsvieti sa symbol času sušenia.
Keď sušíte veľké množstvo
bielizne, v záujme
dosiahnutia dobrej účinnosti
sušenia sa uistite, že
bielizeň nie je stočená a že
je rovnomerne rozložená v
bubne.
Najlepšie výsledky sušenia
dosiahnete, ak pri praní
bielizne nastavíte rýchlosť
odstreďovania na maximálnu
hodnotu prípustnú pre váš
druh bielizne.
Bielizeň môžete sušiť dvomi spôsobmi:
10.2 Automatické sušenie
1. Opakovane stláčajte tlačidlo Úroveň
vysušenia, až kým sa nezobrazí
čierna čiara pod niektorým zo
symbolov úrovne vysušenia.
SLOVENSKY
Úroveň Extra suchá
Úroveň Suchá na uloženie
Úroveň Suchá na žehlenie
Symbol času sušenia zhasne
Na displeji sa zobrazí časová hodnota
vypočítaná podľa štandardnej veľkosti
náplne. Ak je množstvo bielizne väčšie
alebo menšie ako štandardná veľkosť
náplne, spotrebič počas cyklu
automaticky prispôsobí časový údaj.
2. Stlačením tlačidla Štart / Prestávka
spustite program. Na displeji:
Rozsvieti sa symbol zablokovaných
dvierok.
Symbol sušenia začína blikať.
Symbol nastavenej úrovne ďalej
svieti (napr. Suchá na uloženie).
Ďalšie symboly úrovní zhasnú.
Na displeji sa pravidelne aktualizuje
trvanie cyklu sušenia (každú minútu).
Nemôžete nastaviť všetky
úrovne pre všetky druhy
bielizne (pozrite si tabuľku
„Programy pre automatické
sušenie”).
10.3 Časové sušenie
1. Opakovaným stláčaním tlačidla Čas
sušenia nastavte časovú hodnotu
(pozrite si tabuľku «Program
sušenia»).
Rozsvieti sa symbol sušenia.
Rozsvieti sa symbol fázy proti krče‐
niu.
Rozsvieti sa symbol času sušenia.
59
Nastavte časovú hodnotu.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa
hodnota zvýši o 5 minút. Na displeji sa
zobrazí nastavený čas.
Po niekoľkých sekundách sa na displeji
zmení nastavená časová hodnota:
spotrebič pripočíta aj trvanie fázy proti
krčeniu a fázy chladenia.
Celkový čas.
2. Stlačením tlačidla Štart / Prestávka
spustite program. Textový riadok vás
informuje, že spotrebič vykonáva
sušenie. Na displeji sa zobrazuje
každú minútu nová časová hodnota.
Symbol sušenia začína blikať.
Rozsvieti sa symbol zablokovaných
dvierok.
Ak nastavíte časovú hodnotu
iba 10 minút, spotrebič
vykoná len fázu chladenia.
10.4 Po ukončení programu
sušenia
1. Spotrebič sa automaticky zastaví.
2. Zaznejú zvukové signály (ak sú
zapnuté).
3. Na displeji sa zobrazí symbol .
4. Ukazovateľ tlačidla zhasne Štart /
Prestávka.
5. Počas posledných minút cyklu
sušenia v spotrebiči prebieha fáza
proti pokrčeniu.
Bliká symbol fázy proti krčeniu
Dvierka sú zablokované (svieti
.
).
ukazovateľ
6. Tlačidlo Zap. / Vyp. podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
60
www.aeg.com
Niekoľko minút po
skončení programu
funkcia úspory energie
automaticky vypne
spotrebič.
7. Keď zhasne ukazovateľ blokovania
dvierok
8. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň. Skontrolujte, či je bubon
prázdny.
9. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu.
10. Zatvorte vodovodný kohútik.
, môžete otvoriť dvierka.
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - PRANIE A SUŠENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Program NON-STOP
VAROVANIE!
Do bubna nedávajte
plastovú nádobku alebo guľu
na prací prostriedok.
1. Tlačidlo Zap. / Vyp. podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
2. Bielizeň vkladajte do spotrebiča po
jednom.
3. Do príslušnej priehradky dajte prací
prostriedok a požadované prísady.
4. Volič programov nastavte na prací
program. Displej zobrazuje symboly
rôznych fáz pracieho programu.
5. Nastavte voliteľné funkcie.
VAROVANIE!
Nenastavujte rýchlosť
odstreďovania nižšiu, ako je
automaticky nastavená
rýchlosť pre zvolený
program.
11.2 Pranie a sušenie pri
automatických úrovniach
1. Opakovane stláčajte tlačidlo Úroveň
vysušenia, až kým sa nezobrazí
čierna čiara pod niektorým zo
symbolov úrovne vysušenia.
Úroveň vysušenia Suchá na žehle‐
nie
Úroveň vysušenia Suchá na ulože‐
nie
Úroveň vysušenia Extra suchá
Rozsvieti sa symbol sušenia.
Rozsvieti sa symbol fázy proti krče‐
niu.
Displej vás informuje, že je spotrebič
pripravený na spustenie.
Časová hodnota na displeji
zodpovedá trvaniu cyklu prania a
sušenia a je vypočítaná na základe
štandardnej veľkosti náplne.
V záujme dobrého vysušenia
vám spotrebič neumožní
nastaviť príliš nízku rýchlosť
odstreďovania bielizne, ktorá
sa má prať a sušiť.
2. Stlačením tlačidla Štart / Prestávka
spustite program.
Symbol nastavenej úrovne vysuše‐
nia ďalej svieti (napr. Suchá na ulo‐
ženie). Ďalšie symboly úrovní zhas‐
nú.
Rozsvieti sa symbol zablokovaných
dvierok.
Na displeji sa zobrazuje každú minútu
nová časová hodnota.
Počas posledných minút
cyklu sušenia prebieha v
spotrebiči fáza proti
pokrčeniu a fáza chladenia.
SLOVENSKY
11.3 Pranie a sušenie s
nastavením času
VAROVANIE!
Do bubna nedávajte
plastovú nádobku ani guľu
na prací prostriedok.
1. Opakovaným stláčaním tlačidla Čas
sušenia nastavte čas sušenia:
Rozsvieti sa symbol sušenia.
Rozsvieti sa symbol fázy proti krče‐
niu.
Rozsvieti sa symbol času sušenia.
Na displeji sa zobrazí nastavený čas
sušenia.
Nastavený čas sušenia.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa
hodnota zvýši o 5 minút.
V záujme dobrého vysušenia
vám odporúčame
nenastavovať príliš nízku
rýchlosť odstreďovania
bielizne, ktorá sa má prať a
sušiť.
2. Po niekoľkých sekundách sa na
displeji zobrazí celkové trvanie
cyklov:
Celkový čas (fázy prania, sušenia,
proti krčeniu a chladenia)
Ak nastavíte čas sušenia len
10 minút, celkový čas
zahŕňa aj fázu proti krčeniu a
fázu chladenia.
3. Stlačením tlačidla Štart / Prestávka
spustite program.
11.4 Po ukončení programu
sušenia
1. Spotrebič sa automaticky zastaví.
2. Zaznejú zvukové signály (ak sú
zapnuté).
3. Na displeji sa zobrazí symbol .
4. Ukazovateľ tlačidla zhasne Štart /
Prestávka.
5. Počas posledných minút cyklu
sušenia v spotrebiči prebieha fáza
proti pokrčeniu.
Bliká symbol fázy proti krčeniu
Dvierka sú zablokované (svieti
.
ukazovateľ
).
6. Tlačidlo Zap. / Vyp. podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
Niekoľko minút po
skončení programu
funkcia úspory energie
automaticky vypne
spotrebič.
7. Keď zhasne ukazovateľ blokovania
dvierok
, môžete otvoriť dvierka.
8. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň. Skontrolujte, či je bubon
prázdny.
9. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu.
10. Zatvorte vodovodný kohútik.
11.5 Uvoľnené vlákna v
tkaninách
Počas fázy prania a/alebo sušenia môžu
niektoré typy tkanín (nasiakavé látky,
vlna, teplákové bundy) uvoľňovať vlákna.
Uvoľnené vlákna môžu počas ďalšieho
cyklu priľnúť k tkaninám.
Táto nevýhoda je výraznejšia pri
technických tkaninách.
Ak chcete zabrániť uvoľneným vláknam v
bielizni, odporúčame nasledovné:
•
Dvierka sú zablokované.
Na displeji sa zobrazuje každú minútu
nový časový údaj.
61
•
Tmavú bielizeň neperte po praní a
sušení svetlej bielizne (nového
nasiakavého oblečenia, vlneného
oblečenia, teplákových búnd a pod.) a
naopak.
Pri prvom praní takéhoto typu bielizne
vysušte bielizeň na čerstvom
vzduchu.
62
www.aeg.com
•
•
Vyčistite odtokový filter.
Po fáze sušenia vlhkou handrou
vyčistite prázdny bubon, tesnenie a
dvierka.
11.6 Odstránenie uvoľnených
vlákien z odevov
Ak chcete odstrániť uvoľnené vlákna v
bubne, nastavte špeciálny program:
1. Vyprázdnite bubon.
2. Vlhkou handrou vyčistite bubon,
tesnenie a dvierka.
3. Nastavte program plákania.
4. Funkciu čistenia nastavte súčasným
stlačením tlačidiel Odstreďovanie a
Extra plákanie, až kým sa na displeji
nezobrazí symbol CLE.
5. Stlačením tlačidla Štart / Prestávka
spustite program.
12. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Vloženie bielizne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
prvýkrát osobitne.
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
Odstránenie odolných škvŕn.
Odolné škvrny odstraňujte
špeciálnymi pracími prostriedkami.
Záclony si vyžadujú veľmi jemné
zaobchádzanie. Odstráňte háčiky
alebo ich vložte do pracieho vaku
alebo obliečky.
V spotrebiči neperte neobrúbené ani
natrhnuté odevy. Na pranie malých a/
alebo citlivých kúskov (napr.
podprsenky s kosticami, opasky,
pančuchové nohavice a pod.) použite
pracie vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania. V takom prípade
odevy v bubne ručne rozložte a znovu
spustite fázu odstreďovania.
12.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame odstrániť ešte
pred vložením odevu do práčky.
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
12.3 Pracie prostriedky a
prídavné prostriedky
•
•
•
•
•
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín,
– práškové pracie prostriedky na
jemnú bielizeň (max. 40 °C) a
vlnu,
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
druhy tkanín, alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako je potrebné.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale týchto produktov.
Používajte správne produkty určené
pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu
programu a úroveň znečistenia.
Ak spotrebič nie je vybavený
dávkovačom pracieho prostriedku s
klapkou, pridajte tekutý prací
prostriedok do dávkovacej gule
SLOVENSKY
(dodáva výrobca pracieho
prostriedku).
12.4 Ekologické tipy
•
•
•
•
Pri praní bežne znečistenej bielizne
nastavte program bez fázy
predpierania.
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou náplňou bielizne.
V prípade potreby použite
odstraňovač škvŕn, ak periete pri
nízkej teplote.
Zistite si tvrdosť vody vo vašej
lokalite, aby ste používali správne
množstvo pracieho prostriedku.
12.5 Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať zmäkčovač vody pre práčky. V
oblastiach s mäkkou vodou nie je
potrebné používať zmäkčovač vody.
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
Použite správne množstvo zmäkčovača
vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
12.6 Rady pri sušení
Pripravte cyklus sušenia
• Otvorte vodovodný ventil.
• Skontrolujte, či je správne pripojená
odtoková hadica. Viac informácií
nájdete v kapitole o inštalácii.
• Maximálne náplne bielizne pre
programy sušenia nájdete v tabuľke
programov sušenia.
12.7 Bielizeň nevhodná na
sušenie
Program sušenia nenastavujte pre
túto bielizeň:
• Veľmi jemná bielizeň.
• Syntetické záclony.
• Odevy s kovovými prvkami.
• Nylonové pančuchy.
• Paplóny.
• Posteľné prikrývky.
• Deky.
• Vetrovky.
• Spacie vaky
•
•
63
Tkaniny so zvyškami laku na vlasy,
odlakovačov na nechty a podobných
látok.
Odevy s molitanom alebo podobným
materiálom.
12.8 Štítky na bielizni
Pri sušení bielizne sa riaďte pokynmi
výrobcu na štítkoch:
•
= Odev je možné sušiť v sušičke
•
= Cyklus sušenia pri vysokej
teplote
•
= Cyklus sušenia pri zníženej
teplote
•
= Odev nie je možné sušiť v
sušičke.
12.9 Trvanie cyklu sušenia
Trvanie sušenia sa môže meniť v
závislosti od:
• rýchlosti posledného odstreďovania
• stupňa usušenia
• druhu bielizne
• hmotnosti náplne bielizne
12.10 Doplnkové sušenie
Ak je bielizeň po ukončení programu
sušenia ešte stále vlhká, nastavte znovu
krátky cyklus sušenia.
VAROVANIE!
Bielizeň nepresušujte, aby
ste sa vyhli pokrčeniu
alebo zrazeniu oblečenia.
12.11 Všeobecné tipy
Pozrite si tabuľku «Programy sušenia», v
ktorej sú uvedené priemerné časy
sušenia.
Skúsenosti vám umožnia lepšie
odhadnúť čas sušenia bielizne. Poznačte
si trvanie sušenia už vykonaných cyklov.
Aby ste sa vyhli statickej elektrine na
konci cyklu sušenia:
1. Použite avivážny prostriedok pri
pracom cykle.
2. Použite špeciálnu aviváž pre sušičky.
Po dokončení programu sušenia bielizeň
čo najskôr vyberte.
64
www.aeg.com
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE
13.3 Program prania na
údržbu práčky
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pri programoch s nízkou teplotu sa môže
stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho
prostriedku. Pranie na údržbu práčky
vykonávajte pravidelne. Postup je takýto:
13.1 Vonkajšie čistenie
Spotrebič čistite iba mydlom a teplou
vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.
•
•
POZOR!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
Vyberte bielizeň z bubna.
Nastavte program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým
množstvom pracieho prostriedku.
13.4 Tesnenie dvierok
13.2 Odstraňovanie vodného
kameňa
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať odstraňovač vodného kameňa
pre práčky.
Pravidelne prezerajte bubon, aby
nedošlo k vzniku vodného kameňa a
hrdze.
Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho
vnútornej strany odstráňte všetky
predmety.
Na odstraňovanie čiastočiek hrdze
používajte len špeciálne produkty určené
pre práčky. Robte to oddelene od prania
bielizne.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale výrobku.
13.5 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku
1.
2.
1
2
SLOVENSKY
3.
4.
13.6 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventila
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
13.7 Čistenie odtokového filtra
VAROVANIE!
Odtokový filter nečistite, ak
je voda v spotrebiči horúca.
65
66
www.aeg.com
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
7.
2
2
8.
1
2
SLOVENSKY
67
9.
2
1
13.8 Núdzové vypustenie
V dôsledku poruchy spotrebič nemôže
vypustiť vodu.
V takom prípade vykonajte kroky (1) až
(9) z časti „Čistenie odtokového sitka“.
Podľa potreby čerpadlo vyčistite.
Keď vypustíte vodu postupom
núdzového vypustenia, musíte znova
aktivovať systém vypúšťania:
1. Keď vypustíte vodu postupom
núdzového vypustenia, musíte znova
aktivovať systém vypúšťania: Nalejte
2 litre vody do hlavnej priehradky
dávkovača pracieho prostriedku.
2. Vodu vypustíte spustením programu
zvyšnú vodu z prívodnej hadice a
vypúšťacieho čerpadla.
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
13.9 Ochranné opatrenia pred
mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Úvod
Spotrebič sa nespustí alebo sa zastaví
počas prevádzky.
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak ste riešenie
nenašli, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri niektorých problémoch zaznie
zvukový signál a na displeji sa
zobrazí poruchový kód:
•
•
- Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
•
– Dvierka spotrebiča sú
otvorené alebo sú nesprávne
zatvorené. Skontrolujte dvierka!
•
– Elektrické napájanie je
nestabilné. Počkajte, kým sa
napájanie neustáli.
68
www.aeg.com
•
- Elektronické prvky spotrebiča
nereagujú. Vypnite a opäť zapnite
spotrebič.
•
– Zaplo sa zariadenie proti
vytopeniu. Odpojte spotrebič a
zatvorte vodovodný kohútik. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
VAROVANIE!
Pred vykonaním kontroly
vypnite spotrebič.
14.2 Možné poruchy
Problém
Možné riešenie
Program sa nespúšťa.
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená ani
vyhodená.
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/Prestávka.
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie alebo
počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné in‐
formácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchaný.
Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter venti‐
lu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie”.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
Spotrebič sa nenapĺňa
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica
vodou a ihneď nevypúšťa môže byť príliš nízko.
vodu.
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchané.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby
vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte pro‐
gram s vypúšťaním.
SLOVENSKY
Problém
69
Možné riešenie
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, po skončení ktorej zostane
voda v bubne, nastavte program vypúšťania.
Fáza odstreďovania ne‐ Nastavte program odstreďovania.
funguje alebo cyklus pra‐
nia trvá dlhšie než zvy‐
čajne.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný. V prípade potreby
vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu odstre‐
ďovania. Tento problém môže byť spôsobený problémom s vy‐
vážením.
Na podlahe je voda.
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká
žiadna voda.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je poškodená.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho pros‐
triedku.
Nie je možné otvoriť
dvierka spotrebiča.
Uistite sa, že sa skončil prací program.
Ak je v bubne voda, nastavte program vypúšťania alebo od‐
streďovania.
Presvedčte sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie.
Tento problém môže byť spôsobený chybou spotrebiča. Ob‐
ráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak potrebujete ot‐
voriť dvierka, pozorne si prečítajte časť „Núdzové otvorenie
dvierok”.
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk.
Uistite sa, že je spotrebič správne vyvážený. Pozrite si časť
„Inštalácia”.
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Pozrite
si časť „Inštalácia”.
Pridajte do bubna ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš malá.
Cyklus je kratší ako zo‐
brazený čas.
Spotrebič podľa množstva bielizne vypočíta nový čas. Pozrite
si kapitolu „Spotreba“.
Cyklus je dlhší ako zo‐
brazený čas.
Nevyvážená náplň bielizne zvyšuje trvanie programu. Je to
normálne správanie spotrebiča.
Neuspokojivé výsledky
prania.
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou špe‐
ciálnych produktov.
70
www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
Nedá sa nastaviť voliteľ‐
ná funkcia.
Uistite sa, že ste stlačili iba požadované tlačidlo/tlačidlá.
Spotrebič bielizeň nesuší Otvorte vodovodný kohútik.
alebo ju nesuší dosta‐
točne.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchaný.
Vložte menej bielizne.
Uistite sa, že ste nastavili správny cyklus. V prípade potreby
znova nastavte krátky čas sušenia.
Na bielizni sa zachytilo
veľa chumáčikov fare‐
bných vlákien.
Z textílií vypraných v predchádzajúcom cykle sa uvoľnili vlákna
inej farby:
• Fáza sušenia môže odstrániť časť vlákien.
• Oblečenie očistite pomocou odstraňovača vlákien.
V prípade nadmerného množstva vlákien v bubne použite na
ich odstránenie špeciálny čistiaci program (podrobnosti nájdete
v príslušnej kapitole).
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy: Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
14.3 Núdzové otvorenie
dvierok
V prípade výpadku dodávky energie
alebo poruchy spotrebiča zostanú
dvierka spotrebiča zaistené. Po obnove
dodávky elektrickej energie prací
program pokračuje. Ak dvierka zostanú
zaistené z dôvodu poruchy, je možné ich
otvoriť pomocou funkcie núdzového
odistenia.
Pred otvorením dvierok:
POZOR!
Ubezpečte sa, že teplota
vody a bielizne nie je
vysoká. V prípade potreby
počkajte, kým vychladnú.
POZOR!
Ubezpečte sa, že bubon sa
netočí. V prípade potreby
počkajte, kým sa bubon
prestane točiť.
Ubezpečte sa, že hladina
vody vnútri bubna nie je
príliš vysoká. V prípade
potreby vykonajte
núdzové vypustenie vody
(pozrite si časť «Núdzové
vypustenie» v kapitole
«Starostlivosť a čistenie»).
SLOVENSKY
Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte
takto:
1. Stlačením tlačidla Zap. / Vyp. vypnite
spotrebič.
2. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.
3. Otvorte kryt filtra.
4. Páčku núdzového odistenia držte
stlačenú nadol a zároveň otvorte
dvierka spotrebiča.
71
5. Vyberte bielizeň a potom zatvorte
dvierka spotrebiča.
6. Zatvorte kryt filtra.
15. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmer
Šírka/výška/hĺbka/celková 600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
hĺbka
Zapojenie do elektrickej
siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
IPX4
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu
ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maximálna náplň pri
praní
Bavlna
9 kg
Maximálna náplň pri
sušení
Bavlna
Syntetika
7 kg
3 kg
Rýchlosť odstreďovania Maximálny
1600 ot./min.
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
odovzdajte na recykláciu.
. Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
72
www.aeg.com
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
spotrebiče označené symbolom spolu s
odpadom z domácnosti.
Výrobok
*
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
SLOVENSKY
73
74
www.aeg.com
SLOVENSKY
75
132926174-A-482014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising