AEG | L87695WD | User manual | Aeg L87695WD Упатство за користење

Aeg L87695WD Упатство за користење
MK
SR
Упатство за ракување
2
Машина за перење со сушална
Упутство за употребу
40
Машина за прање и сушење рубља
L 87695 WD
2
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ..................................................................... 3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ.................................................................... 6
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................. 7
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА.........................................................................................8
5. ПРОГРАМИ .....................................................................................................11
6. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ.................................................................... 17
7. ОПЦИИ.............................................................................................................17
8. ПОСТАВКИ...................................................................................................... 19
9. ДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПЕРЕЊЕ........................................................20
10. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕЊЕ......................................... 24
11. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА - ПЕРЕЊЕ И СУШЕЊЕ.................................26
12. ПОМОШ И СОВЕТИ......................................................................................28
13. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ........................................................................................30
14. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ.......................................................................34
15. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ............................................................................... 38
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добиете корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com
Го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Купувате дополнителен прибор, потрошни или оригинални резервни
делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА И УСЛУГА ЗА КОРИСНИЦИ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите може да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание - Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
3
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не е одговорен ако неправилната
монтажа и употреба предизвикаат повреди и
оштетувања. Секогаш чувајте го упатството со
апаратот за идна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Апаратот не смее да биде во дофат на деца
помали од 3 години освен ако не се под постојан
надзор.
Чувајте го пакувањето настрана од дофат на деца.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Чувајте ги децата и домашните миленичиња
настрана од вратата на апаратот кога е отворена.
Чистењето и одржувањето од страна на
корисникот не треба да го прават деца без надзор.
1.2 Општа безбедност
•
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
Апаратот може да се постави самостојно или под
кујнска работна површина со соодветен простор.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да
се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки
на спротивната страна, кадешто вратата на
апаратот не може целосно да се отвори.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Проверете дали приклучокот
за струја е пристапен по монтирањето.
Отворите за вентилација во основата (ако ги има)
не смеат да бидат попречени од килим.
Проверете дали има добра вентилација во собата
каде што е монтиран апаратот, за да избегнете
враќање на гасовите од други апарати што
користат различно гориво, вклучувајќи и отворен
оган.
Издувниот воздух не смее да биде испуштен во
оџак кој се користи за издувните гасови кои
доаѓаат од запаливиот гас или од други горива
(ако е применливо).
Работниот притисок на водата (минимум и
максимум) мора да биде меѓу 0,5 bar (0,05 MPa) и
8 bar (0,8 MPa).
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 9 kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Апаратот треба да се поврзе со довод на вода со
користење на приложените нови комплети црева.
Старите комплети црева не смеат да се користат
пак.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Исчистете ги сите влакненца кои се насобрале
околу апаратот.
Предметите извалкани со материи како што се
масло за готвење, ацетон, нафта, керозин,
средства за чистење дамки, терпентин, восоци и
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
средства за отстранување восок треба да се
измијат во топла вода со повеќе детергент пред да
се сушат во машината за сушење.
Не користете го апаратот ако бил чистен со
индустриски хемикалии.
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од џебовите, како на
пример, запалки и кибрит.
Не прекинувајте ја машината за сушење алишта
пред крајот на циклусот за сушење освен ако сите
предмети не се отстранат брзо и распостелат за
да се испушти топлината.
Последниот дел од циклусот на машината за
сушење е без топлина (циклус за ладење) како
гаранција дека предметите ќе бидат на
температура што нема да ги оштети.
Не користете воден спреј и пареа за чистење на
апаратот.
Чистете го апаратот со мека, влажна крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунѓери за чистење, растворувачи или метални
предмети.
Пред одржувањето, исклучете го апаратот и
откачете го кабелот од штекерот за струја.
6
www.aeg.com
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ
2.1 Монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Отстранете ја сета амбалажа и
транспортните завртки.
Задржете ги транспортните
завртки. Кога повторно ќе го
преместувате апаратот, мора да го
блокирате барабанот.
Секогаш внимавајте кога го
преместувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Немојте да го монтирате ниту да го
користите апаратот на места каде
што температурата е пониска од
0°C или каде што е изложен на
атмосферски влијанија.
Проверете дали подот на кој го
монтирате апаратот е рамен,
стабилен, отпорен на топлина и
чист.
Не монтирајте го апаратот на места
каде што вратата на апаратот не
може целосно да се отвори.
Секогаш преместувајте го апаратот
вертикално.
Задната површина на апаратот
мора да се постави кон ѕидот.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Приспособете ги ногалките за да
има доволно простор меѓу апаратот
и килимот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е целосно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногалките
додека не се порамни.
•
•
•
2.3 Поврзување на водата
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Потрудете се да не ги оштетите
цревата за вода.
Пред да го поврзете апаратот со
нови цевки или цевки што не биле
користени подолго време, оставете
водата да тече додека не започне
да тече чиста вода.
Кога за прв пат го користите
апаратот, проверете дали од
некаде протекува.
2.4 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
•
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжени кабли.
Не повлекувајте го кабелот за
струја за да го исклучите апаратот.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Само за Обединетото Кралство и
Ирска: Апаратот има приклучок за
струја со јачина од 13 ампери. Ако е
потребно да го смените
осигурувачот во приклучокот за
струја, користете осигурувач од 13
ампери ASTA (BS 1362).
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
•
•
Користете го апаратот само во
домашни услови.
Не менувајте ги спецификациите на
овој апарат.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
Не допирајте го стаклото на
вратата додека програмата е во
функција. Стаклото може да биде
жешко.
Не сушете ги оштетените алишта
кои содржат постава или полнење.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
Ако сте ги испрале вашите алишта
со отстранувач за дамки, вклучете
дополнителен циклус на плакнење
пред да ја пуштите машината за
сушење.
Погрижете се да ги тргнете сите
метални предмети од алиштата за
перење.
Сушете само ткаенини што можат
да се сушат во машина за сушење.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
Пластичните предмети не се
отпорни на топлина.
– Доколку користите топка за
детергент, извадете ја пред да
ја поставите програмата за
сушење.
– Не користете топка за
детергент кога поставувате нонстоп програма.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во апаратот.
2.5 Расходување
•
•
•
Исклучете го апаратот од
приклучокот за струја.
Отсечете го кабелот за струја и
фрлете го.
Извадете ја рачката на вратата за
да спречите затворање на деца и
миленичиња во апаратот.
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
3.1 Преглед на апаратот
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Работна површина
Дозер за детергент
Контролна табла
Рачка на вратата
Плочка со спецификации
Филтер на одводната пумпа
Ногалки за нивелирање на
апаратот
6
7
3.2 Прибор за плочата за
зацврстување (4055171146)
Достапно кај вашиот овластен
продавач.
Доколку го поставувате апаратот на
подножје, прицврстете го апаратот на
плочите за прицврстување.
7
Прочитајте го внимателно упатството
дадено со додатоците.
8
www.aeg.com
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
4.1 Опис на контролна табла
1
2
3
ECO
4
SUPER ECO
Non Stop
60 Min.
5
20 Min. - 3 kg
/
On/Off
12
1 Вклучено/Исклучено копче
2 Регулатор за програми
3 Екран
11
10
9
8
7
6
8 Заштеда на време копче
9 Дополнително плакнење копче
10 Дамки/Претперење копче
4 Ниво на сушење копче
11 Центрифуга копче
5 Време на сушење копче
12 Температура копче
6 Почеток/Пауза копче
7 Одложен почеток копче
4.2 Екран
A
B
C
P
Екранот го прикажува:
D
E
O
F
G H I
N
J
M
K
L
МАКЕДОНСКИ
Температура на поставената програма
A
Студена вода
Брзина на центрифугата за поставената програма
B
Нема симбол за центрифуга1)
Симбол за задржано плакнење
1) Достапно само за програмата ЦЕНТРИФУГА/ЦЕДЕЊЕ.
Симболи за фази
Кога е поставена програма, се вклучуваат сите симболи за фазите поврзани
со програмата.
Кога започнува програмата, трепка само симболот на фазата која е во
функција.
Кога ќе заврши програмата, се вклучува симболот на последната фаза.
C
Фаза на претперење
Фаза на перење
Фаза на плакнење
Фаза на центрифугирање
D
Симболот за сушење се вклучува кога ќе поставите програма за
сушење.
E
Симболот за пареа се вклучува кога ќе поставите програма за
пареа.
F
Симболот за заштита од туткање се вклучува кога ќе поставите
програма за сушење.
Не можете да ја отворите вратата на апаратот кога симболот е
вклучен. Можете да ја отворите вратата кога симболот ќе се
изгаси.
G
H
Доколку програмата е завршена, а симболот продолжува да
свети:
• Вклучена е функцијата «Задржано плакнење».
• Во барабанот има вода.
Кога овој уред е вклучен, се пали симболот за безбедносна
блокада на деца.
9
10
www.aeg.com
Симболот за одложен почеток се пали кога ќе ја поставите
фунцијата за одложен почеток.
I
Време на програмата (фаза на перење и/или сушење)
Кога започнува програмата, времето на програмата се намалува
во периоди од 1 минута.
Одложен почеток
Кога ќе го притиснете копчето за одложен почеток, екранот го
прикажува времето на одложениот почеток
Шифри за тревоги
Ако уредот има дефект, на екранот се прикажуваат шифри за
тревоги. Видете во „Решавање проблеми“.
J
Оваа порака се прикажува на екранот неколку секунди кога:
• Не можете да поставите функција со програмата за перење.
• Се обидувате да ја промените програмата за перење додека
апаратот работи.
Кога програмата ќе заврши.
Симболи за степен на сувост: се вклучуваат кога ќе поставите автоматско
сушење.
Симбол за екстра суво ниво
K
Симбол за ниво на сувост за кревање на алиштата во плакар
Симбол за сувост за пеглање на алиштата
L
Симболот за времето на сушење се вклучува кога ќе поставите
програма за сушење.
M
Симболот за предозирање со детергент се вклучува на крајот на
циклусот кога апаратот ќе открие премногу детергент.
Графички ленти
Лентата со празно показно светло се појавува само доколу
поврзаната функција е достапна за поставената програма.
Лентата на показното светло се исполнува соодветно со
поставените функции.
Доколку направите погрешен избор, пораката Err покажува дека тој
избор не е возможен.
МАКЕДОНСКИ
11
Симболот Заштеда на времесе вклучува кога ќе поставите едно
траење на програма.
N
Скратено време
Екстра брзо
Симболот Дополнително плакнење се пали кога е вклучена оваа
функција.
O
Вредноста го покажува вкупниот број на плакнења.
Лентата на индикаторот е целосно исполнета кога ќе поставите
максимален број на плакнења.
Симболот Дамки се пали кога ќе ја вклучите оваа функција.
Симболот Претперење се пали кога е вклучена оваа функција.
P
Лентата на индикаторот не е целосно исполнета кога ќе
поставите само една од функциите.
Лентата на индикаторот е целосно исполнета кога ќе ги
поставите двете функции.
5. ПРОГРАМИ
5.1 Табела со програми
Програма
Опсег на
температурата
Максимално
полнење
Максимална
брзина на
центрифугата
Опис на програма
(Вид полнење и ниво на валканост)
Програми за перење
Памучни
95 °C - Студено
9 kg
1600 rpm (врт.
во минута)
Бели памучни алишта и обоени памучни
алишта. Нормално извалкани и малку извалкани.
Синтетика
60°C - Студено
4 kg
1200 rpm (врт.
во минута)
Синтетички алишта или алишта од мешани
ткаенини. Нормално извалкани.
4 kg
800 rpm (врт.
во минута)
Синтетички алишта што треба внимателно да
Лесно пеглање
60°C - Студено
се перат. Нормално и малку извалкани.1)
12
www.aeg.com
Програма
Опсег на
температурата
Нежни
40°C - Студено
Волна/Свила
40°C - Студено
20 мин.-3Kg
40°C - 30°C
Плакнење
Студено
Максимално
полнење
Максимална
брзина на
центрифугата
Опис на програма
(Вид полнење и ниво на валканост)
4 kg
1200 rpm (врт.
во минута)
Нежни ткаенини какви што се акрил, вискоза,
полиестер. Нормално извалкани.
2 kg
1200 rpm (врт.
во минута)
Волна што се пере во машина, волна што се
пере на рака и нежни ткаенини со ознака за
3 kg
1200 rpm (врт.
во минута)
Малку извалкани или само еднаш носени
памучни и синтетички алишта.
9 kg
1600 rpm (врт.
во минута)
За плакнење и центрифугирање на алиштата.
Сите ткаенини.
9 kg
За центрифугирање на алиштата и за цедење на
водата од барабанот. Сите ткаенини.
Центрифугирање/ 1600 rpm (врт.
во минута)
Цедење3)
нега «рачно перење».2)
Програми за сушење
1 kg
Програма за сушење волнени алишта.
3 kg
Програма за сушење за ситнетички алишта.
7 kg
Програма за сушење за памучни ткаенини.
1 kg
1200 rpm (врт.
во минута)
Комплетна програма која се состои од фаза на
перење + фаза на сушење за мало полнење со
мешани ткенини (памук и синтетика).
Сушење волна
Сушење
синтетички
алишта
Сушење
памучни алишта
Нон -стоп 60
мин.
30°C
Програми за перење
Супер Еко
Студено
3 kg
1200 rpm (врт.
во минута)
Мешани ткаенини (памучни и синтетички
алишта).4)
МАКЕДОНСКИ
Програма
Опсег на
температурата
Памучни Еко5)
60°C - 40°C
Максимално
полнење
Максимална
брзина на
центрифугата
Опис на програма
(Вид полнење и ниво на валканост)
9 kg
1600 rpm (врт.
во минута)
Бели памучни алишта и алишта од трајно
обоен памук. Нормално извалкани.
Потрошувачката на енергија се намалува, а
времето на програмата за перење се
продолжува.
Програми со пареа6)
Пареата може да се користи за исушени, перени или еднаш носени алишта.
Овие програми може да ги намалат туткањето и мирисите и да ги направат
алиштата помеки.
Не користете никаков детергент. Ако е потребно, отстранете ги дамките со
перење или со локална примена на отстранувач на дамки.
Програмите со пареа не содржат циклус за дезинфекција.
Не поставувајте ја програмата со пареа за следните видови алишта:
•
•
алишта на чија што етикетата за одржување не е означено дека се погодни за
сушење во машина.
сите алишта со пластични, метални, дрвени и други слични делови.
1.5 kg
Пареа за
освежување
40°C
Програма со пареа за памучни и синтетички
алишта. Со овој циклус се отстрануваат
мирисите од алиштата.7)
13
14
www.aeg.com
Програма
Опсег на
температурата
Максимално
полнење
Максимална
брзина на
центрифугата
Опис на програма
(Вид полнење и ниво на валканост)
1.5 kg
Програма со пареа за памучни и синтетички
алишта. Со овој циклус се исправаат алиштата.
Пареа против
туткање
40°C
1) За да се намали туткањето на алиштата, овој циклус ја регулира температурата на водата и
изведува нежно перење и фаза на центрифуга. Апаратот ќе додаде неколку плакнења. Оваа
програма не е компатибилна со сушење.
2) Во текот на овој циклус, барабанот се врти бавно за да обезбеди нежно перење. Може да
изгледа како барабанот воопшто да не се врти или како да не се врти правилно. Ова е нормално
функционирање на апаратот.
3) Поставете ја брзината на центрифугата. Проверете дали е соодветна за алиштата. Доколку ја
поставите опцијата Без центрифуга, достапна е само фазата на цедење.
4) Оваа програма е за секојдневна употреба и со најмала потрошувачка на енергија и вода,
обезбедувајќи притоа добри резултати од перењето.
5) Програмата за перење Памучни Еко на 60°C со полнење од 9 kg и програмата за сушење
Сушење памучни алишта се референтни програми за податоците внесени на енергетската
етикета, во согласност со стандардите EEC 92/75.
Температурата на водата во фазата на перење може да биде различна од
декларираната температура за поставената програма.
6) Ако поставите програма со пареа со исушени алишта, на крајот на циклусот алиштата ќе бидат
влажни. Подобро оставете ги околу 10 минути на воздух за да испари влагата. Штом ќе заврши
програмата, веднаш извадете ги алиштата од барабанот. Откако ќе заврши циклусот со пареа,
алиштата можеби ќе треба сепак да се испеглаат, но за тоа ќе биде потребен помал напор!
7) Пареата не ги отстранува животинските мириси.
Компатибилност на опции на програми
Програмa
2)
1)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
МАКЕДОНСКИ
Програмa
2)
1)
■
15
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 5)
■
1) Ако користите течен детергент, поставете програма без Предперење. Функцијата Дамки не е
достапна за температура под 40°C.
2) Ако е вклучена опцијата Постојано дополнително плакнење, апаратот додава неколку
дополнителни плакнења. Кај програмата за Плакнење, ако поставите ниска брзина на
центрифугата, апаратот изведува нежни плакнења и кратка центрифуга.
3) Доколку поставите пократко времетраење, ви препорачуваме да ја намалите количината на
полнење. Апаратот може целосно да се наполни, но резултатите од перењето ќе бидат послаби.
4) Достапна е само фазата на Предперење.
5) Кај оваа програма можете да поставите само Екстра брзо времетраење.
5.2 Програми за автоматско сушење
Ниво на сувост
Вид ткаенина
Eкстра суви
За материјали за впивање
Памучни и Ленени
до 7 kg
(бањарки, крпи за бањање,
итн.)
За во плакар1)
За алишта за кревање настрана
Памучни и Ленени
до 7 kg
(бањарки, крпи за бањање,
итн.)
За пеглање
Погодни за пеглање
Полнење
Синтетички и мешани
ткаенини
(џемпери, блузи, долна
облека, постелнина)
до 3 kg
Памучни и Ленени
(чаршафи, прекривачи за
маса, кошули, итн.)
до 7 kg
1) Совети за институти за тестирање Тестот за работата, во согласност со EN 50229, морa да се
спроведе при ПРВОТО полнење за сушење 6 kg (состав на полнењето: навлаки за перници и крпи)
со поставување на програмата АВТОМАТСКО СУШЕЊЕ ЗА ВО ПЛАКАР за Памучни. ВТОРО
полнење за сушење 3 kg (состав на полнењето: 3 чаршафи и крпи) мора да се тестира со
поставување на програмата АВТОМАТСКО СУШЕЊЕ ЗА ВО ПЛАКАР за Памучни.
16
www.aeg.com
5.3 Програми за временски програмирано сушење
Ниво на сувост
Вид ткаенина
Eкстра суви
За материјали за
впивање
Памучни и Ленени
(бањарки, крпи за бањање,
итн.)
За во плакар
За алишта за
кревање настрана
Полнењ Брзина
е (kg)
на
центри
фуга
rpm
(врт./
мин.)
Памучни и Ленени
(бањарки, крпи за бањање,
итн.)
Предложен
о траење
(минути)
7
1600
240 - 250
5
1600
140 - 160
2
1600
85 - 95
7
1600
230 - 240
5
1600
130 - 150
2
1600
75 - 85
За во плакар
За алишта за
кревање настрана
Синтетички и мешани
ткаенини
(џемпери, блузи, долна
облека, постелнина)
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
За пеглање
Погодни за пеглање
Памучни и Ленени
(чаршафи, прекривачи за
маса, кошули, итн.)
7
1600
210 - 230
5
1600
100 - 120
2
1600
65 - 75
1
1200
110 - 130
Сушење волна
Bолна
(волнени џемпери)
5.4 Woolmark Apparel Care Сино
•
Циклусот за перење волна кај оваа
машина е одобрен од страна на
компанијата The Woolmark
Company за перење волнени
алишта означени со етикетата
«рачно перење», под услов
алиштата да се испрани според
инструкциите дадени од
производителот на оваа машина за
перење. Следете ги инструкциите
дадени на етикетата на алиштата
за сушење, како и другите
инструкции за алиштата. M1144
• Циклусот на сушење волна со оваа
машина е тестирано и одобрено од
компанијата The Woolmark
Company за сушење волнена
облека означена со «рачно
перење» под услов облеката да се
суши според инструкциите
издадени од производителот на
оваа машина. Следете ги
инструкциите на етикетата за друг
вид алишта. M1224
Во Обединетото Кралство, Ирска,
Хонгконг и Индија, симболот Woolmark
е заштитена трговска марка.
МАКЕДОНСКИ
17
6. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ
Податоците во оваа табела се приближни. Податоците може да се
променат од различни причини: количината и типот на алишта,
водата и температурата на околината.
На почетокот на програмата, екранот го прикажува траењето на
програмата со максимално полнење.
За време на фазата на перење, траењето на програмата
автоматски се пресметува и може значително да се намали ако
полнењето е помало од максималниот капацитет на полнење (на
пр. Памучни 60°C , максимално полнење 9 kg, траењето на
програмата надминува 2 часа; реално полнење од 1 kg, траењето
на програмата е пократко од 1 час).
Кога апаратот го пресметува реалното траење на програмата, на
екранот трепка точкa.
Програми
Полне Потрошу
ње (kg) вачка на
енергија
(kWh)
Потрошува Приближно траење
чка на вода на програмата
(литри)
(минути)
Памучни 60 °C
9
1.6
69
168
Памучни Еко
Програмата за штедење
енергија за памучни
9
1.05
63
230
Памучни 40°C
9
1.0
69
164
Синтетика 40°C
4
0.6
48
105
Нежни 40°C
4
0.7
58
86
Волна/Рачно перење 30°C
2
0.35
57
61
алишта на 60°C 1)
1) «Програма за штедење енергија за памучни алишта» 60°C со полнење од 9 kg е референтна
програма за податоците внесени на енергетската етикета, во согласност со стандардите 92/75 на
ЕЕС.
7. ОПЦИИ
7.1 Вклучено/Исклучено
Притиснете го ова копче за да го
вклучите или исклучите апаратот. Се
огласуваат звуци на мелодија кога ќе
се активира машината.
Функцијата АВТОМАТСКА состојба на
мирување автоматски го исклучува
апаратот за да намали
потрошувачката на електрична
енергија кога:
•
Не користете го апаратот 5 минути
пред да го притиснете копчето
Почеток/Пауза.
Сите поставки се откажани.
Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за повторно да ја
вклучите машината.
18
www.aeg.com
•
Повторно поставете ја програмата
за перење и сите можни опции.
По 5 минути од крајот на
програмата за перење
Видете во „На крај од програмата“
•
7.2 Копче за програми
Свртете го ова копче за да ја
поставите програмата. Се пали
соодветното програмско светло.
Поставувањето на оваа
функција го продолжува
траењето на
програмата.
7.3 Температура
Притиснете го ова копче за да ја
промените основната температура.
и
Кога екранот ќе покаже
апаратот не ја загрева водата.
,
7.4 Центрифуга
Употребувајте го ова копче за:
• Да ја намалите максималната
брзина на фазата на
центрифугирање на програмата.
•
•
Екранот ја покажува
само брзината на
центрифугата достапна
за поставената
програма.
Исклучете ја фазата на
центрифугирање.
Вклучете ја функцијата Задржано
плакнење.
Поставете ја оваа функција за да
спречите туткање на ткаенините.
Апаратот не ја цеди водата кога
програмата ќе заврши.
7.5 Дамки/Претперење
Притиснете го ова копче за да
додадете на програмата фаза на
дамки и/или предперење.
Притиснете го копчето повеќе пати за
да вклучите една или две опции.
Соодветниот симбол и индикаторот со
линии се појавуваат на екранот.
•
Дамки:Користете ја оваа функција
за алишта со тврдокорни дамки.
Кога ќе ја поставите оваа функција,
ставете средство за отстранување
дамки во фиоката
. Оваа
функција го продолжува траењето
на програмата.
Оваа опција не е
достапна за
температура под 40° C.
Претперење: Оваа функција
користете ја за да додадете фаза
на предперење пред фазата на
перење.
Ви препорачуваме да ја користите
оваа опција кога имате многу
валакни алишта.
7.6 Дополнително плакнење
Притиснете го копчето Дополнително
плакнење за да додадете фази на
плакнење на програмата.
Користете го ова копче за лица
алергични на детергенти и во области
каде што водата е мека.
7.7 Заштеда на време
Со оваа функција можете да го
намалите времетраењето на
програмата.
•
•
Притиснете еднаш за да поставите
„Скратено времетраење“ за алишта
кои се извалкани од секојдневно
носење.
Притиснете два пати за
подесување на „Екстра брзо“ за
алишта кои се скоро неизвалкани.
Некои програми прифаќаат
само една од двете опции.
7.8 Одложен почеток
Со оваа опција можете да го одложите
почетокот на програмата од 30 минути
до 20 часа.
Екранот го покажува соодветниот
показател и времето на одложување.
7.9 Почеток/Пауза
Притиснете го копчето Почеток/Пауза
за да ја почнете или прекинете
програмата.
МАКЕДОНСКИ
19
7.10 Ниво на сушење
7.11 Време на сушење
Допрете го ова копче за да поставите
едно од 3 автоматски нивоа на сувост
предложени од апаратот. На екранот
се покажува симболот на поставеното
ниво:
Притиснете го ова копче за да го
поставите времето соодветно за
ткаенината што треба да ја сушите. На
екранот се покажува поставената
вредност.
•
Суви за пеглање – алиштата
треба да се пеглаат
•
Суви за во плакар - алишта
кои треба да се кренат во плакар
•
Екстра суви - алишта кои што
треба да бидат целосно суви
Со секое притискање на ова копче,
времето се продолжува за 5 минути.
Не можете да ги поставите
сите временски вредности
за различни видови на
ткаенини.
Не можете да ги
поставувате сите
автоматски нивоа за
секој вид ткаенина.
8. ПОСТАВКИ
8.1 Звучни сигнали
Звучните сигнали работат кога:
• Го вклучувате апаратот.
• Го исклучувате апаратот.
• Ги притискате копчињата.
• програмата е завршена.
• Апаратот е во дефект.
За да ги вклучите/исклучите
звучните сигнали, притиснете ги
истовремено копчињата Дамки/
Претперење и Дополнително
плакнење 6 секунди.
Ако ги исклучите звучните
сигнали, тие продолжуваат
да работат кога апаратот
има дефект.
8.2 Брава за деца
Со оваа опција можете да спречите
децата да си играат со контролната
табла.
•
За да ја вклучите/исклучите оваа
опција, притискајте ги истовремено
Температура и Центрифуга сé
додека не се вклучи/исклучи
показното светло .
Оваа опција можете да ја вклучите:
•
•
Откако ќе го притиснете копчето
Почеток/Пауза: копчињата за
опциите и програмата се заклучени.
Пред да го притиснете копчето
Почеток/Пауза: апаратот не може
да се вклучи.
8.3 Постојано
дополнително плакнење
Со оваа опција можете постојано да
имате дополнително плакнење кога
поставувате нова програма.
•
За да ја вклучите/исклучите оваа
опција, притискајте ги истовремено
Заштеда на време и Oдложен
почеток сé додека не се вклучи/
исклучи показното светло
Дополнително плакнење не се
вклучи/исклучи.
20
www.aeg.com
9. ДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПЕРЕЊЕ
9.1 Пред првата употреба
1. Ставете мала количина детергент
во фиоката за фазата на перење.
2. Поставете ја и стартувајте ја
програмата за памук на
највисоката температура без
алишта.
Ова ја отстранува целата нечистотија
од барабанот и од внатрешноста.
9.3 Ставање на детергент и
додатоци
9.2 Полнење со алишта
1. Отворете ја вратата на апаратот
2. Ставете ги алиштата во
барабанот, едно по едно парче.
3. Протресете ги алиштата пред да
ги ставите во апаратот.
Не ставајте многу алишта во
барабанот.
4. Затворете ја вратата.
Оддел за фаза на предперење,
програма за киснење или
отстранувач на дамки.
Преграда за фазата на перење.
Преграда за течни додатоци
(омекнувач, штирак).
Максимално ниво на количина за
течни додатоци.
Клапна за детергент во прав или
за течен детергент.
Секогаш следете ги
упатствата што ќе ги
најдете на пакувањето на
детергентот.
ВНИМАНИЕ!
Проверете дали има алишта меѓу
заштитната гума и вратата. Постои
опасност од протекување на вода или
оштетување на алиштата.
9.4 Проверете ја позицијата
на клапната
1. Повлечете го дозерот за детергент
додека не застане.
2. Притиснете ја рачката за да го
тргнете дозерот.
МАКЕДОНСКИ
1
2
3. За да користите детергент во прав,
свртете ја клапната нагоре.
A
21
Кога клапната е во
позиција ДОЛУ:
• Не користете
желатински или
густи течни
детергенти.
• Не ставајте повеќе
течен детергент од
лимитот поставен
на клапната.
• Не поставувајте ја
фазата на
предперење.
• Не ја подесувајте
функцијата за
одложен почеток.
5. Измерете ги детергентот и
омекнувачот.
6. Внимателно затворете го дозерот
за детергент.
Осигурете се дека клапната не
предизвикува блокада кога ја
затворате фиоката.
9.5 Вклучување на
машината
4. За да користите течен детергнет,
свртете ја клапната надолу.
B
1. Отворете ја славината за вода.
2. Ставете го приклучокот за струја
во штекерот.
3. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за да го вклучите
апаратот.
Се огласува краток звук.
9.6 Поставување програма
1. Свртете го копчето на
програматорот и поставете ја
програмата:
• Се пали показното светло за
соодветната програма.
• Показното светло за Почеток/
Пауза трепка.
• На екранот се прикажани:
фабрички поставената
температура, брзината на
центрифугата, показните светла
за фазите на програмата и
времетраењето на програмата.
2. Доколку е неопходно, променете ја
температурата, брзината на
центрифугата, времетраењето на
циклусот, или додајте ги
достапните опции. Кога вклучувате
22
www.aeg.com
опција, се вклучува показното
светло за поставената опција.
Доколку поставите нешто
неточно, на екранот се
прикажува пораката Err.
9.7 Започнување програма
без одложен почеток
Притиснете го копчето Почеток/Пауза
за да започне програмата.
Показното светло престанува да
трепка и останува вклучено.
Показното светло за фазата која е во
функција започнува да трепка на
екранот.
Програмата започнува, вратата е
заклучена. На екранот се прикажува
.
показното светло
Пумпата за цедење може
да работи кратко време
кога апаратот полни вода.
9.8 Однесување на
апаратот
По околу 15 минути од
почетокот на програмата:
• Апаратот автоматски го
нагодува времето на
циклусот за алиштата
кои сте ги ставиле во
барабанот за да
добиете перфектни
резултати при перењето
за минимално потребно
време.
• Екранот го прикажува
новото време.
9.9 Започнување програма
со одложен почеток
1. Притискајте го копчето Одложен
почеток повторно и повторно,
додека на екранот не се прикаже
бројот на минути или часови на
одложувањето.
Се пали соодветното показно светло.
2. Притиснете го копчето Почеток/
Пауза.
Апаратот започнува со одбројување
на одложениот почеток.
Кога ќе заврши одбројувањето,
програмата за перење започнува
автоматски.
Пред да го притиснете
копчето Почеток/Пауза за
да го вклучите апаратот,
можете да ги откажете или
промените поставките на
одложениот почеток.
9.10 Откажување на
одложениот почеток
За да го откажете одложениот
почеток:
1. Притиснете го копчето Почеток/
Пауза за го поставите апаратот на
пауза.
Соодветното светло трепка.
2. Притискајте го копчето Одложен
почеток неколку пати се додека на
екранот не се прикаже ’.
3. Притиснете го копчето Почеток/
Пауза повторно за да почне
веднаш програмата.
9.11 Прекинување на
програма и менување на
функција
Можете да промените само одредени
опции пред да се вклучат.
1. Притиснете го копчето Почеток/
Пауза.
Соодветното светло трепка.
2. Сменете го нагодувањето на
функцијата.
3. Притиснете го копчето Почеток/
Пауза повторно.
Програмата продолжува.
9.12 Откажување програма
во тек
1. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за да откажете
програма или да го исклучете
апаратот.
2. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено повторно за да го
вклучите апаратот.
Сега, можете да поставите нова
програма за перење.
МАКЕДОНСКИ
Пред да започне со новата
програма, апаратот може
да ја цеди водата. Во тој
случај, проверете дали
детергентот е уште во
преградата за детергент,
ако не е, повторно
наполнете детергент.
9.13 Отворање на вратата
Доколку температурата и
нивото на водата во
барабанот се премногу
високи и барабанот се
уште се врти, не можете да
ја отворите вратата.
Додека програмата или одложениот
почеток се во тек, вратата на апаратот
е затворена.
1. Притиснете го копчето Почеток/
Пауза.
На екранот се исклучува соодветното
показно светло за заклучена врата.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Затворете ја вратата и притиснете
го копчето Почеток/Пауза.
Програмата или одложениот почеток
продолжуваат.
9.14 Крај на циклусот
Кога ќе заврши програмата, апаратот
автоматски престанува со работа.
Звучниот сигнал работи (ако е
вклучен).
На екранот се појавува и се
исклучува показното светло за
затворена врата
.
Се исклучува показното светло на
копчето Почеток/Пауза.
1. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за да го исклучите
апаратот.
По пет минути од завршувањето на
програмата, функцијата за штедење
енергија автоматски го исклучува
апаратот.
23
Кога го вклучувате
апаратот повторно,
екранот го прикажува
крајот на последната
поставена програма.
Свртете го програматорот
за да поставите нов
циклус.
2. Извадете ги алиштата од
апаратот.
3. Проверете дали барабанот е
празен.
4. Подотворете ја вратата за да
спречите мувла и мириси
9.15 Цедење на вода после
крајот на циклусот
Програмата за перење е завршена,
но има вода во барабанот:
Барабанот се врти редовно за да
спречи туткање на алиштата.
Показното светло за заклучување на
свети. Вратата останува
вратата
заклучена.
Мора да ја исцедите водата за да ја
отворите вратата:
1. Ако е неопходно, намалете ја
брзината на центрифугата.
2. Притиснете го копчето Почеток/
Пауза.
Апаратот ја цеди водата и
центрифугира.
3. Кога програмата ќе заврши и
показното светло за заклучена
врата ќе се изгасне
, можете да
ја отворите вратата.
4. Притиснете го Вклучено/Исклучено
неколку секунди за да ја исклучите
машината.
Апаратот се цеди и
центрифугира автоматски
после приближно 18 часа.
9.16 Опција АВТОМАТСКА
состојба на мирување
Опцијата АВТОМАТСКА состојба на
мирување автоматски ја исклучува
машината за да ја намали
потрошувачката на електрична
енергија кога:
24
www.aeg.com
•
•
Не користете го апаратот 5 минути
пред да го притиснете копчето
Почеток/Пауза.
Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за повторно да ја
вклучите машината.
По 5 минути од крајот на
програмата за перење
Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за повторно да ја
вклучите машината.
На екранот се прикажува крајот на
последната поставена програма.
Свртете го програматорот за да
поставите нов циклус.
10. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
10.1 Подготовка за сушење
1. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено неколку секунди за да ја
вклучите машината
2. Ставајте ги алиштата едно по
едно.
3. Свртете го програматорот на
програмата за сушење соодветна
на алиштата за сушење.
Екранот ја прикажува минималната
вредност на времето и следните
симболи:
Се пали симболот за сушење.
Се пали симболот за заштита од
туткање.
Се пали симболот за времето на
сушење.
Кога сушите голема
количина на алишта, за да
имате добри резултати при
сушењето, проверете дали
алиштата се завиткани и
дали се подеднакво
распоредени во
барабанот.
За да добиете најдобри
резултати при сушење кога
перете алишта, поставете
ја центрифугата на
максималната дозволена
брзина за видот на вашите
алишта.
Исто така, алиштата можете да ги
исушите на два начина:
10.2 Автоматско сушење
1. Притискајте го копчето Ниво на
сушење додека не се појави црна
линија под еден од симболите за
ниво на сувост:
Екстра суво ниво
Ниво Суви за во плакар
Ниво Суви за пеглање
Симболот за време на сушење се
исклучува
Екранот го покажува времето
пресметано според стандардната
количина на полнење. Доколку
количината на вашите алишта е
поголема или помала од стандардната
количина, апаратот автоматски го
приспособува времето во текот на
циклусот.
2. Притиснете го копчето Почеток/
Пауза за да започне програмата.
На екранот:
МАКЕДОНСКИ
Се пали симболот за заклучена
врата.
Почнува да трепка симболот за
сушење.
Симбол за поставеното ниво на
сувост останува вклучен (на пр.
Суви за во плакар).
Симболите за другите нивоа се
гасат.
Екранот постојано ја ажурира
вредноста на циклусот на сушење
(секоја минута).
Не можете да ги поставите
сите нивоа за сите видови
алишта (погледнете во
табелата „Програми за
автоматско сушење“).
10.3 Сушење со тајмер
1. Притиснете го копчето Време на
сушење повеќе пати за да го
поставите времето (видете ја
табелата «Програма за сушење»).
Се пали симболот за сушење.
Се пали симболот за заштита од
туткање.
Се пали симболот за времето на
сушење.
Поставување време.
Со секое притискање на ова копче,
времето се продолжува за 5 минути.
На екранот се покажува поставената
временска вредност.
По неколку секунди, поставеното
време на екранот се менува: апаратот
исто така го пресметува
времетрењето на фазите за заштита
од туткање и за ладење.
Вредност на завршното време.
25
2. Притиснете Почеток/Пауза за да ја
вклучите програмата. Линијата со
текст покажува дека апаратот
суши. Екранот го покажува новото
време секоја минута.
Почнува да трепка симболот за
сушење.
Се пали симболот за заклучена
врата.
Ако го поставите времето
на само 10 минути,
апаратот ја извршува само
фазата на ладење.
10.4 На крај на програмата
за сушење
1. Уредот запира автоматски.
2. Звучните сигнали работат (ако се
вклучени).
3. Симболот се пали на екранот.
4. Се исклучува показното светло за
копчето Почеток/Пауза.
5. Во последните минути од циклусот
на сушење, апаратот ја изведува
фазата за заштита од туткање.
Симболот за заштита од туткање
трепка. Вратата е се уште
заклучена и (симболот
свети).
6. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено неколку секунди за да ја
исклучите машината.
После неколку минути
од завршувањето на
програмата,
функцијата за штедење
енергија автоматски го
исклучува апаратот.
7. Кога ќе се изгаси светлото за
заклучена врата
, можете да ја
отворите вратата.
8. Извадете ги алиштата од
апаратот. Проверете дали
барабанот е празен.
9. Подотворете ја вратата за да
спречите мувла и мириси.
10. Затворете ја славината за вода.
26
www.aeg.com
11. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА - ПЕРЕЊЕ И
СУШЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
11.1 Програма НОН-СТОП
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте пластични
уреди/топки за детергент
во барабанот.
1. Притиснете го Вклучено/Исклучено
неколку секунди за да ја вклучите
машината.
2. Ставајте ги алиштата едно по
едно.
3. Ставете детергент и адитиви во
соодветната преграда.
4. Свртете го копчето на
програматорот на програмата за
перење. Екранот ги покажува
симболите на различните фази на
перење.
5. Поставете ги достапните опции.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не поставувајте ја
брзината на центрифугата
на помало ниво од
автоматската брзина
поставена за таа
програма.
11.2 Миење и Сушење на
автоматско ниво
1. Притискајте го копчето Ниво на
сушење додека не се појави црна
линија под еден од симболите за
ниво на сувост.
Ниво на сувост за пеглање
Ниво на сувост за во плакар
Екстра суво ниво
Се пали симболот за сушење.
Се пали симболот за заштита од
туткање.
Екранот покажува дека апаратот е
подготвен за вклучување.
Времето на екранот е
времетраењето на двата циклуси
перење и сушење, пресметано
според стандардна количина на
полнење.
За сушењето да биде
добро, апаратот не ви
дозволува да поставите
прениска брзина на
центрифугата за алиштата
кои ќе се перат и сушат.
2. Притиснете го копчето Почеток/
Пауза за да започне програмата.
Поставениот симбол за ниво на
сувост останува вклучен (на пр.
суви за во плакар). Симболите за
другите нивоа се гасат.
Се пали симболот за заклучена
врата.
Екранот го покажува новото време
секоја минута.
Во последните минути на
циклусот на сушење,
апаратот ги изведува
фазите за заштита од
туткање и за ладење.
11.3 Перење и временски
определено сушење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте пластичен
уред/топка за детергент во
барабанот.
1. Притиснете го копчето Време на
сушење за да го поставите
времето на сушење:
МАКЕДОНСКИ
Се пали симболот за сушење.
Се пали симболот за заштита од
туткање.
Се пали симболот за времето на
сушење.
На екранот се прикажува поставеното
време на сушење.
Поставете ја вредноста за време
на сушењето.
Со секое притискање на ова копче,
времето се продолжува за 5 минути.
За сушењето да биде
добро, Ви предлагаме да
не поставувате прениска
брзина на центрифугата за
алиштата кои ќе се перат и
сушат.
2. После неколку секунди, на екранот
се покажува вкупното времетрење
на циклусите:
Вредност на завршното време
(фази на перење + сушење +
заштита од туткање + ладење)
Ако го поставите времето
на сушење на само 10
минути, завршното време
ги вклучува и фазите за
заштита од туткање и за
ладење.
3. Притиснете го копчето Почеток/
Пауза за да започне програмата.
Вратата е заклучена.
Екранот го покажува новото време
секоја минута.
11.4 На крај на програмата
за сушење
1. Уредот запира автоматски.
2. Звучните сигнали работат (ако се
вклучени).
27
3. Симболот се пали на екранот.
4. Се исклучува показното светло за
копчето Почеток/Пауза.
5. Во последните минути од циклусот
на сушење, апаратот ја изведува
фазата за заштита од туткање.
Симболот за заштита од туткање
трепка. Вратата е се уште
свети).
заклучена и (симболот
6. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено неколку секунди за да ја
исклучите машината.
После неколку минути
од завршувањето на
програмата,
функцијата за штедење
енергија автоматски го
исклучува апаратот.
7. Кога ќе се изгаси светлото за
заклучена врата
, можете да ја
отворите вратата.
8. Извадете ги алиштата од
апаратот. Проверете дали
барабанот е празен.
9. Подотворете ја вратата за да
спречите мувла и мириси.
10. Затворете ја славината за вода.
11.5 Влакненца во
ткаенините
За време на фазата на перење и/или
сушење, некои типови ткаенини
(сунѓер, волна, блузони) може да
испуштат влакненца.
Испуштените влакненца можат да се
залепат на ткаенините за време на
следниот циклус.
Овој недостаток е позастапен кај
техничките ткаенини.
За да спречите лепење на
влакненцата на вашите алишта, ви
препорачуваме:
•
•
•
Да не се перат темни ткаенини
откако сте переле и сушеле светло
обоени ткаенини (нови сунѓери,
волна, блузони) и обратно.
Овие видови ткаенини да се сушат
на воздух по првото перење.
Да се чисти одводниот филтер.
28
www.aeg.com
•
По фазата на сушење, темелно
исчистете го празниот барабан,
дихтунгот и вратата со влажна
крпа.
11.6 Како да ги отстраните
влакненцата од алиштата
За да ги отстраните влакненцата од
внатрешноста на барабанот,
поставете специјална програма:
1. Испразнете го барабанот.
2. Исчистете ги барабанот, дихтунгот
и вратата со влажна крпа.
3. Поставете ја програмата за
плакнење.
4. Истовремено притиснете на
Центрифуга и Дополнително
плакнење за да ја вклучите
функцијата за чистење, додека на
екранот не се прикаже CLE.
5. Притиснете Почеток/Пауза за да ја
вклучите програмата.
12. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
•
12.1 Полнење алишта
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Поделете ги алиштата на: бели,
обоени, синтетика, нежни и
волнени.
Следете ги упатствата за перење
што се наоѓаат на етикетите на
алиштата.
Не перете заедно бели и алишта во
боја.
Некои алишта во боја може да ја
изгубат боја по првото перење. Ви
препорачуваме да ги перете
одделно првиот пат.
Закопчајте ги навлаките за
перници, патентите, куките и
дрикерите. Врзете ги ремените.
Испразнете ги џебовите и
исправете ги алиштата.
Превртете ги повеќеслојните
ткаенини, волната и алиштата со
насликани илустрации.
Отстранете ги тешките дамки.
Перете ги тврдокорните дамки со
специјален детергент.
Бидете внимателни со завесите.
Тргнете ги куките или ставете ги
завесите во торба за перење или
во навлака.
Немојте да перете во апаратот
исечени или алишта без раб.
Користете ја корпата за перење за
перење на мали предмети ( на пр.
градници со жица, колани,
хулахопки, итн.).
Многу мало полнење може да
предизвика проблеми со
рамнотежата за време на фазата
на центрифугирање. Ако се случи
ова, распоредете ги рачно
алиштата во барабанот и повторно
вклучете ја фазата на
центрифугирање.
12.2 Тврдоглави дамки
За некои дамки, водата и детергентот
не се доволни.
Ви препорачуваме да ги отстраните
овие дамки пред да ги ставите
алиштата во апаратот.
На располагање има специјални
отстранувачи на дамки. Користете
специјален отстранувач за дамки
којшто е прикладен за видот на
дамката и материјалот.
12.3 Детергенти и додатоци
•
•
Користете само детергенти и
додатоци што се предвидени за
употреба во машина за перење:
– прашоци за перење за сите
видови ткаенини,
– прашоци за перење за
чувствителни ткаенини (до 40
°C) и волна,
– течни детергенти, претежно за
програми за перење на ниски
температури (до 60 °C) за сите
видови ткаенини или
специјални само за волна.
Не мешајте различни видови
детергенти.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
Заради заштита на животната
средина, не користете повеќе од
точното количество детергент.
Секогаш следете ги упатствата што
ќе ги најдете на пакувањето на
овие производи.
Користете соодветни производи за
видот и бојата на ткаенината,
температурата на програмата и
нивото на извалканост.
Ако вашиот апарат нема дозер за
детергент со преклопник, додајте
течен детергент со топка за
дозирање (испорачана од
производителот на детергентот).
12.4 Еколошки практични
совети
•
•
•
•
Поставете програма за перење на
алишта со нормална извалканост
без фаза на предперење.
Секогаш стартувајте ја програмата
за перење со максимален
капацитет на алишта.
Ако е потребно, користете
отстранувач за дамки за да
поставите програма со ниска
температура.
За да користите точна количина на
детергент, проверете ја тврдоста
на водата во вашиот дом
12.5 Тврдост на вода
Ако тврдоста на водата во вашата
област е висока или средна, ви
препорачуваме да користите
омекнувач за вода за машини за
перење. Во областите каде тврдоста
на водата е мека, нема потреба од
омекнувач за вода.
За да ја дознаете тврдоста на водата
во вашата област, јавете се во
локалното претпријатие за водовод.
Користете соодветна количина на
омекнувач за водата. Секогаш следете
ги упатствата што ќе ги најдете на
пакувањето на производот.
29
12.6 Корисни совети за
сушење
Подготвување на циклусот на
сушење
• Отворете ја славината за вода.
• Проверете дали цревото за одвод
на вода е правилно поврзано. За
повеќе информации, видете во
поглавјето за монтажа.
• За максималното полнење на
алишта за програмите за сушење,
видете во табелата за програмите
за сушење.
12.7 Алишта кои се за
сушење
Не поставувајте програма за
сушење за овие алишта:
• Многу нежни парчиња.
• Синтетички завеси.
• Парчиња облека со метални
влошки.
• Најлонски чорапи.
• Покривачи.
• Прекривачи за кревет.
• Јоргани.
• Ветровки.
• Вреќи за спиење
• Ткаенини со остатоци од спрејови
за коси, раствори за нокти или
слично.
• Облека со пена-гума или со
материјали слични на пена-гума.
12.8 Етикети на деловите од
облеката
При сушење на алиштата, почитувајте
ги укажувањата на етикетите на
производителите:
•
= Парчето облека може да се
суши во машина за сушење
•
= Циклусот на сушење е на
висока температура
•
= Циклусот на сушење е на
намалена температура
•
= Парчето облека не може да се
суши во машина за сушење.
30
www.aeg.com
12.9 Траење на циклусот на
сушење
Траењето на сушењето може да се
промени во зависност од:
• брзината на последното
центрифугирање
• нивото на исушеност
• типот на алиштата
• тежината на полнењето
12.10 Дополнително
сушење
Ако алиштата се уште влажни на
крајот од програмата за сушење,
одново поставете краток циклус на
сушење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
За да се избегне
брчкањето на ткаенините
или собирањето на
облеката, не
пресушувајте ги
алиштата.
12.11 Општи совети
Видете во табелата «Програми за
сушење» за да ги најдете просечните
времиња на сушење.
Искуството ќе ви помогне да ги
исушите алиштата на поправилен
начин. Прибележете го траењето на
сушењето за веќе завршените
циклуси.
За избегнување на статичкиот
електрицитет на крајот на циклусот на
сушење:
1. Користете кондиционер за
ткаенини во циклусот на перење.
2. Користете специјален кондиционер
за ткаенини за машините за
сушење.
Кога ќе заврши програмата за
сушење, извадете ги алиштата за
кратко време.
13. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
За да ја отстраните 'рѓата, користете
само специјални производи за машини
за перење. Направете го ова засебно
од перењето алишта.
13.1 Надворешно чистење
Секогаш следете ги
упатствата што ќе ги
најдете на пакувањето на
производот.
Исчистете го апаратот само со сапун и
топла вода. Целосно исушете ги сите
површини.
ВНИМАНИЕ!
Не користете алкохол,
растворувачи или хемиски
производи.
13.2 Отстранување бигор
Ако тврдоста на водата во вашата
област е висока или средна, ви
препорачуваме да користите средство
за отстранување бигор за машини за
перење.
Редовно прегледувајте го барабанот
за да спречите појава на бигор и рѓа.
13.3 Перење за одржување
Со програмите за ниска температура
можно е да остане малку детергент во
барабанот. Редовно чистете го
апаратот. За да го направите ова:
•
•
Извадете ги алиштата од
барабанот.
Поставете ја програмата за
памучни алишта на највисока
температура со мала количина на
детергент.
МАКЕДОНСКИ
13.4 Дихтунг на вратата
Редовно прегледувајте го дихтунгот и
вадете ги сите предмети од
внатрешниот дел.
13.5 Чистење на дозерот за детергент
1.
2.
1
2
3.
31
4.
32
www.aeg.com
13.6 Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
13.7 Чистење на одводниот филтер
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не чистете го одводниот
филтер ако водата во
апаратот е жешка.
1.
2.
2
1
1
2
1
МАКЕДОНСКИ
3.
4.
1
5.
2
6.
1
2
7.
8.
1
2
9.
2
1
33
34
www.aeg.com
13.8 Цедење во вонредна
ситуација
Заради некој проблем, апаратот не
може да цеди вода.
Ако се случи ова, направете ги
чекорите од (1) до (9) од 'Чистење на
филтерот за цедење'. Ако е
неопходно, исчистете ја пумпата.
Кога ја цедите водата со помош на
процедурата за итно цедење, мора
повторно да го активирате систем за
цедење:
1. Кога ја цедите водата со помош на
постапката за итно цедење, мора
повторно да го активирате
системот за цедење: Ставете 2
литри вода во главната преграда
за перење од дозерот за
детергент.
2. Стартувајте ја програмата за
цедење на водата
падне под 0°C, отстранете ја
преостаната вода од доводното црево
и од пумпата за цедење.
1. Извадете го приклучокот за струја
од штекерот.
2. Затворете ја славината за вода.
3. Ставете ги двата краја на
доводното црево во садот и
оставете ја водата да тече од
цревото.
4. Испразнете ја пумпата.
Погледнете ја постапката за итно
цедење.
5. Кога одводната пумпа е празна,
вратете го доводното црево назад.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Проверете дали
температурата е повисока
од 0°C пред повторно да го
користите апаратот.
Производителот не е
одговорен за штетите
предизвикани од ниска
температура.
13.9 Заштита од
замрзнување
Ако апаратот е монтиран во област
каде што температурата може да
14. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
14.1 Вовед
Машината не почнува да работи или
запира за време на работата.
Прво, обидете се да најдете решение
за проблемот (погледнете во
табелата). Ако не успеете,
контактирајте со Овластен сервисен
центар.
Кај некои проблеми, звучните
сигнали работат и на екранот се
прикажува шифра за тревога:
•
- Апаратот не се полни
правилно со вода.
•
- Апаратот не ја испушта
водата.
•
- Вратата на апаратот е
отворена или не е правилно
затворена. Проверете ја вратата!
•
- Напојувањето со струја е
нестабилно. Почекајте додека не се
стабилизира напојувањето со
струја.
•
- Нема комуникација меѓу
електронските елементи на
апаратот. Исклучете го и повторно
вклучете го.
•
- Вклучена е заштитата од
поплавување. Исклучете го
апаратот и затворете ја славината
за вода. Стапете во контакт со
Овластен сервисен центар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете ја машината
пред да ги направите
проверките.
МАКЕДОНСКИ
35
14.2 Можни дефекти
Проблем
Можно решение
Програмата не почнува
да работи.
Проверете дали приклучокот за струја е вклучен во
штекерот.
Проверете дали вратата на апаратот е затворена.
Проверете дали има оштетен осигурувач во таблата со
осигурувачи.
Проверете дали е притиснато копчето Старт/Пауза.
Доколку е поставен одложен почеток, откажете ја
поставката или почекајте да заврши одбројувањето.
Доколку е вклучена, исклучете ја функцијата Блокада за
деца.
Апаратот не се полни
правилно со вода.
Проверете дали е отворена славината за вода.
Проверете дали е многу низок притисокот во доводот за
вода. За овие информации, јавете се во локалното
водостопанство.
Проверете дали е затната славината за вода.
Проверете да не се затнати филтерот на доводното црево
и филтерот на вентилот. Погледнете во „Нега и чистење“.
Проверете дали доводното црево е засукано или свиткано.
Проверете дали е правилно поврзано цревото за довод на
вода.
Апаратот не се полни
со вода и веднаш ја
испушта.
Проверете дали цревото за цедење е во правилна
положба. Цревото може да е поставено многу ниско.
Апаратот не испушта
вода.
Проверете дали е затната одводната славина.
Проверете одводното црево да не е засукано или
свиткано.
Проверете да не е затнат одводниот филтер. Исчистете го
филтерот доколку е потребно. Погледнете во „Нега и
чистење“.
Проверете дали одводното црево е правилно поврзано.
Поставете ја програмата за цедење доколку поставувате
програма без фаза на цедење.
Поставете ја програмата за цедење доколку поставувате
опција што завршува со вода во барабанот.
36
www.aeg.com
Проблем
Можно решение
Фазата на центрифуга
Поставете ја програмата за центрифугирање.
не работи или циклусот
на перење трае
подолго од вообичаено.
Проверете да не е затнат одводниот филтер. Исчистете го
филтерот доколку е потребно. Погледнете во „Нега и
чистење“.
Распоредете ги рачно алиштата во барабанот и започнете
ја фазата на центрифугирање уште еднаш. Овој проблем
може да е предизвикан од проблеми со рамнотежата.
На подот има вода.
Погрижете се спојките на цревата за вода да се стегнати и
да нема протекување на вода.
Проверете дали е оштетено одводното црево.
Проверете дали користите соодветен детергент и
соодветна количина од него.
Не можете да ја
отворите вратата на
апаратот.
Проверете дали е завршена програмата за перење.
Поставете ја програмата за цедење или за
центрифугирање доколку има вода во барабанот.
Проверете дали апаратот прима струја.
Овој проблем можеби е предизвикан од дефект на
апаратот. Стапете во контакт со Овластен сервисен
центар. Ако треба да ја отворите вратата, внимателно
прочитајте го делот «Итно отворање на врата».
Машината прави
невообичаена бука.
Проверете дали апаратот е правилно нивелиран.
Погледнете во „Монтажа“.
Проверете дали е отстранета амбалажата и/или
транспортните завртки. Погледнете во „Монтажа“.
Додајте уште алишта во барабанот. Полнењето со алишта
можеби е премало.
Циклусот трае пократко Апаратот пресметува ново време во зависност од
од прикажаното време. полнењето со алишта. Видете во поглавјето
„Потрошувачки вредности“.
Циклусот трае подолго
од прикажаното време.
Несоодветното полнење со алишта го зголемува
времетраењето на циклусот. Ова е нормално однесување
на апаратот.
Резултатите од
перењето се
незадоволителни.
Зголемете го количеството детергент или употребете друг.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
37
Можно решение
Користете специјални производи за да ги отстраните
тврдокорните дамки пред да ги перете алиштата.
Проверете дали сте ја поставиле точната температура.
Намалете го полнењето со алишта.
Не можете да
поставите опција.
Проверете дали сте ги притиснале само саканото копче
(иња).
Апаратот не суши или
не суши правилно.
Отворете ја славината.
Проверете дали е затнат одводниот филтер.
Намалете го полнењето со алишта.
Уверете се дека сте поставиле правилен циклус. Ако е
потребно, повторно поставете кусо време на сушење.
Алиштата се полни со
влакненца во различна
боја.
Ткаенините кои се испрани во претходниот циклус
испуштиле влакненца со различна боја:
• Фазата на сушење помага да се отстранат малку од
влакненцата.
• Чистете ги алиштата со отстранувач на влакненца.
Во случај да има голема количина влакненца, пуштете ја
специјалната програма за да ги исчистите (за повеќе
детали погледнете во „Влакненца од ткаенини“).
Откако ќе ја изведете проверката, вклучете ја машината. Програмата продолжува од
точката на прекинот.
Ако повторно се појави проблемот, контактирајте со Овластен сервисен центар.
Ако на екранот се прикажуваат други шифри за тревога. Вклучете го и исклучете го
апаратот. Ако повторно се појави проблемот, стапете во контакт со Овластен
сервисен центар.
14.3 Итно отварање на
врата
Во случај на прекин на електрична
енергија или прекинување на работата
на апаратот вратите остануваат
затворени. Програмата за перење
продолжува со повторното
обновување на електричната енергија.
Ако вратата остане затворена во
случај на престанок со работа, можно
е да ја отворите со помош на одликата
за итно отклучување.
Пред да ја отворите вратата:
ВНИМАНИЕ!
Проверете дали
температурата на водата
и на алиштата е жешка.
Ако е потребно,
почекајте да се олади.
ВНИМАНИЕ!
Проверете дали
барабанот врти. Ако е
потребно, почекајте
барабанот да престане
да врти.
38
www.aeg.com
истовремено, отворајте ја вратата
на апаратот.
Осигурете се дека
нивото на водата во
барабанот не е многу
високо. Ако е потребно,
продолжете со итно
цедење (видете во «Итно
цедење' во поглавјето»
«Нега и чистење»).
За да ја отворите вратата, постапете
на следниов начин:
1. Притиснете на копчето Вклучено/
Исклучено за да го исклучите
апаратот.
2. Извадете го приклучокот за струја
од штекерот.
3. Отворете го капакот на филтерот.
4. Држете го чкрапецот за итно
отворање повлечен надолу и,
5. Извадете ги алиштата и потоа
затворете ја вратата на апаратот.
6. Затворете го капакот на филтерот.
15. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензија
Ширина / Висина /
Длабочина / Вкупна
длабочина
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Поврзување на струја
Волтажа
Вкупна моќност
Осигурувач
Фреквенција
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Ниво на заштита од навлегување на тврди
честички и влага обезбедено со заштитниот
капак, освен кога опремата со низок напон нема
заштита од влага
IPX4
Притисок на доводот
на вода
Минимален
Максимален
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Максимално полнење
за перење
Памучни
9 kg
Максимално полнење
за сушење
Памучни
Синтетика
7 kg
3 kg
Брзина на
центрифугата
Максимален
1600 rpm (врт. во минута)
16. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
фрлајте ги апаратите озанчени со
МАКЕДОНСКИ
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
39
40
www.aeg.com
САДРЖАЈ
1. ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ.............................................................. 41
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ....................................................................... 44
3. ОПИС ПРОИЗВОДА........................................................................................45
4. КОМАНДНА ТАБЛА.........................................................................................46
5. ПРОГРАМИ .....................................................................................................49
6. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ............................................................................ 55
7. ОПЦИЈЕ........................................................................................................... 55
8. ПОДЕШАВАЊА............................................................................................... 57
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПРАЊЕ..............................................58
10. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕЊЕ.........................................62
11. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА – ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ..................................63
12. КОРИСНИ САВЕТИ.......................................................................................66
13. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ......................................................................................68
14. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................. 71
15. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ.................................................................................... 75
ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо
вам у наредним годинама обезбедили несметани рад заједно са најновијим
технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно
нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних
неколико минута како бисте добили корисне информације.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.aeg.com
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошни материјал и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информације о заштити животне средине
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
41
ИНФОРМАЦИЈЕ О БЕЗБЕДНОСТИ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран уколико услед неправилне инсталације и
употребе уређаја дође до повреда и квара. Чувајте
упутство за употребу поред уређаја ради даљих
подешавања.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од угушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, као и особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте дозволити деци да се играју уређајем.
Децу млађу од 3 године треба удаљити уколико
нису под непрекидним надзором.
Сву амбалажу држите ван домашаја деце.
Све врсте детерџената држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су врата отворена.
Чишћење и одржавање не треба да обављају
деца, уколико нису под надзором.
1.2 Опште мере безбедности
•
•
•
Не мењајте спецификацију овог уређаја.
Уређај може да се инсталира самостално или
испод кухињсих елемената са одговарајућим
простором.
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
на супротној страни, због чега врата уређаја не би
могла до краја да се отворе.
Прикључите главни кабл за напајање на мрежну
утичницу тек на крају инсталације. Водите рачуна
да постоји приступ мрежној утичници након
инсталације.
Отвори за вентилацију у постољу (ако их има) не
смеју бити заклоњени тепихом.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
монтирате уређај како бисте избегли да се
просторија испуни издувним гасовима других
уређаја, насталих сагоревањем неких других врста
горива, укључујући и сагоревање отвореним
пламеном.
Издувни гасови не смеју да се испуштају у цев која
служи за одвод издувних гасова из уређаја у
којима сагорева гас или друга горива (уколико
постоји).
Радни притисак воде (минимални и максимални)
мора бити између 0,5 бара (0,05 MPa) и 8 бара (0,8
MPa).
Поштујте максималну количину пуњења од 9 кг
(погледајте одељак „Графикон програма“).
Уређај треба да се повеже на довод воде помоћу
новог приложеног црева. Старо црево се не сме
поново користити.
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност.
Очистите отпала влакна која су се накупила око
уређаја.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
уље за кување, ацетон, алкохол, бензин, керозин,
средства за уклањање флека, терпентин, восак и
средства за уклањање воска требало би да се
оперу у топлој води са додатном количином
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43
детерџента пре сушења у машини за прање и
сушење рубља.
Немојте користити уређај ако су претходно
индустријске хемикалије биле коришћене за
чишћење.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
прање и сушење рубља.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали, комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени уметком од пенасте гуме
не смеју да се суше у машини за прање и сушење
рубља.
Фабрички омекшивачи, или слични производи се
морају се користити како је наведено у упутству за
фабрички омекшивач.
Уклоните све предмете из џепова као што су
упаљачи и шибице.
Никада не заустављајте машину за прање и
сушење рубља пре краја циклуса сушења; у
случају да то урадите, брзо уклоните све ствари и
раширите их тако да се топлота распореди.
Последњи део циклуса машине за прање и
сушење рубља је без топлоте (циклус хлађења)
како би веш био на температурти која га неће
оштетити.
Немојте користити млаз воде или пару за чишћење
уређаја.
Уређај чистите влажном меком крпом. У ту сврху
користите само неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе, абразивне
подлоге за чишћење, раствараче или металне
предмете.
Пре одржавања уређаја, искључите га и извадите
утикач кабла за напајање из зидне утичнице.
44
www.aeg.com
2. УПУТСТВА О БЕЗБЕДНОСТИ
2.1 Монтирање
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уклоните комплетно паковање и
завртње за пренос.
Сачувајте завртње за пренос.
Приликом премештања уређаја,
поново ћете морати да блокирате
бубањ.
Увек будите пажљиви када
померате уређај, јер је тежак. Увек
носите заштитне рукавице.
Немојте да инсталирате или
користите оштећен уређај.
Придржавајте се упутства за
инсталацију које сте добили уз
уређај.
Немојте да монтирате или
користите уређај тамо где је
температура нижа од 0°C или где
би био изложен временским
условима.
Уверите се да је подлога на којој
монтирате уређај равна, стабилна,
отпорна на топлоту и чиста.
Уређај немојте инсталирати на
месту на којем се врата уређаја не
могу потпуно отворити.
Уређај увек померајте држећи га у
усправном положају.
Задњи део уређаја мора да буде
ослоњен на зид.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Подесите ножице како бисте
обезбедили простор између уређаја
и тепиха.
Када се уређај постави у крајњу
позицију, проверите да ли је сасвим
у нивоу помоћу васер-ваге. Уколико
није, подешавајте ногице док се не
изнивелише.
•
•
•
•
•
2.3 Прикључивање воде
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.
Водите рачуна да не оштетите
црева за довод воде.
Пре него што повежете уређај на
нове цеви или цеви које се нису
дуго користиле, пустите да вода
истече док не буде чиста.
Када по први пут користите уређај,
проверите да негде не цури.
2.4 Употреба
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
2.2 Прикључење струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Не вуците кабл за напајање како
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Само за Велику Британију и Ирску:
Уређај има мрежни утикач од 13
ампера. Ако је је потребно да се
промени осигурач за утичницу,
користити осигурач од 13 ампера
АSTA (BS 1362).
Овај уређај је усклађен са
директивама ЕЕЗ-а.
•
•
•
Користите овај уређај само у
домаћинству.
Не мењајте спецификацију овог
уређаја.
Запаљиве материје или предмете
натопљне запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
Немојте додиривати стакло на
вратима док је програм у току.
Стакло може бити вруће.
У машини немојте сушити
оштећено рубље са поставом или
испунама.
Уколико сте рубље опрали уз
коришћење средства за уклањање
флека, пре циклуса сушења
СРПСКИ
•
•
•
покрените један допунски циклус
испирања.
Проверите да ли сте извадили све
металне предмете из веша.
Сушите искључиво материјале који
могу да се суше у машини за прање
и сушење рубља. Следите упутства
са етикета на рубљу.
Пластични предмети нису отпорни
на топлоту.
– Ако користите лоптицу с
детерџентом, извадите је пре
но што подесите програм
сушења.
– Немојте користити лоптицу с
детерџетом када подешавате
неки нон-стоп програм.
•
•
45
Немојте седати нити стајати на
отворена врата.
У уређају немојте сушити мокро
рубље из којег капље вода.
2.5 Одлагање
•
•
•
Искључите утикач кабла за
напајање уређаја из мрежне
утичнице.
Одсеците кабл за напајање и
баците га у смеће.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца и кућни
љубимци затворе у уређају.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
3.1 Приказ уређаја
1
2
3
4
5
Радна површина
Дозатор детерџента
Командна табла
Ручица на вратима
Плочица са техничким
карактеристикама
6 Филтер одводне пумпе
7 Ногице за подешавање нивоа
уређаја
1
2
3
4
5
6
7
3.2 Опрема за постављање
плочица за фиксирање
(4055171146)
Може се наћи код овлашћеног
продавца.
Ако инсталирате уређај на постоље,
причврстите уређај за плочице за
фиксирање.
Пажљиво прочитајте упутства која сте
добили уз додатну опрему.
46
www.aeg.com
4. КОМАНДНА ТАБЛА
4.1 Опис командне табле
1
2
3
ECO
4
SUPER ECO
Non Stop
60 Min.
5
20 Min. - 3 kg
/
On/Off
12
1 Укључивање/искључивање дугме
11
10
9
8
7
6
8 Уштедите време дугме
9 Додатно испирање дугме
10 Уклањање флека/претпрање дугме
2 Дугме за избор програма
3 Дисплеј
4 Ниво сушења дугме
11 Центрифуга дугме
5 Време сушења дугме
12 Температура дугме
6 Старт/пауза дугме
7 Одложен старт дугме
4.2 Дисплеј
A
B
C
P
На дисплеју се приказује:
D
E
O
F
G H I
N
J
M
K
L
СРПСКИ
47
Температура подешеног програма
A
Хладна вода
Брзина центрифуге подешеног програма
B
Нема симбола за програм центрифуге1)
Симбол „Задржавање испирања”
1) Доступно је искључиво за програм ЦЕНТРИФУГА/ИСПУШТАЊА ВОДЕ.
Симболи фаза
Када је програм подешен, сви симболи фаза за одговарајући програм светле.
Када се програм покрене, трепери искључиво симбол фазе која је активна.
Када се програм заврши, светли симбол последње фазе.
C
Фаза претпрања
Фаза прања
Фаза испирања
Фаза центрифуге
D
E
F
G
Симбол сушења светли када подесите програм сушења.
Симбол паре светли када подесите програм за пару.
Симбол против гужвања светли када подесите програм сушења.
Када овај симбол светли, не можете да отворите врата уређаја.
Врата уређаја можете да отворите када симбол престане да
светли.
Уколико се програм заврши, а симбол и даље светли:
• Функција „Задржавање испирања“ је укључена.
• У бубњу има воде.
H
Симбол блокаде за безбедност деце почиње да светли када је
овај уређај активиран.
I
Симбол одложеног старта почиње да светли када подесите
функцију одложеног старта.
48
www.aeg.com
Време програма (фаза прања и/или сушења)
Када се покрене програм, време програма се смањује постепено
за један минут.
Одложен старт
Када притиснете дугме за одложени старт, на дисплеју се
приказује време одложеног старта
Шифре аларма
Када је уређај покварен, на дисплеју се приказују шифре за
аларм. Погледајте одељак „Решавање проблема”.
J
На дисплеју се приказује ова порука на неколико минута када:
• Не можете да подесите неку функцију са програмом за
прање.
• Покушавате да промените програм прања док је у току.
Када је програм завршен.
Симболи нивоа осушености: светле када подесите аутоматско сушење.
Симбол нивоа „екстра суво“
K
Симбол нивоа „суво за ормар“
Симбол нивоа „суво за пеглање“
L
Симбол за време сушења светли када подесите програм
сушења.
М
Симбол за превелику количину детерџента почиње да светли на
крају циклуса када уређај детектује превише детерџента.
Графичке траке
Трака индикатора за празно појављује се искључиво када је
одговарајућа функција доступна за подешени програм.
Трака индикатора се попуњава према подешеној функцији.
Уколико начините погрешан избор појављује се порука Err (Грешка)
која указује на то да избор није могућ.
СРПСКИ
49
Симбол Уштедите време се пали када подесите једно време
трајање програма.
N
Скраћено време
Изузетно брзо прање
Симбол Додатно испирање светли када је активирана ова
функција.
O
Вредност приказује укупан број испирања.
Трака индикатора је у потпуности испуњена када подесите
максималан број испирања.
Симбол Флеке светли када активирате ову функцију.
Симбол Претпрање светли када је активирана ова функција.
P
Трака индикатора није у потпуности испуњена када подесите
само једну од функција.
Трака индикатора је у потпуности испуњена када подесите две
функције.
5. ПРОГРАМИ
5.1 Табела програма
Програм
Температурни
опсег
Maксимална
количина
веша за
прање
Максимална
брзина
центрифуге
Опис програма
(Тип веша за прање и ниво запрљаности)
9 кг
1600 о/мин
Бели памук и обојени памук. Нормално и благо
запрљани веш.
4 кг
1200 о/мин
Синтетика или веш од различитих материјала.
Нормалан степен запрљаности.
Програми прања
Памук
95°C – хладно
Синтетика
60°C – хладно
50
www.aeg.com
Програм
Температурни
опсег
Лако пеглање
60°C – хладно
Осетљив веш
40°C – хладно
Вуна/Свила
40°C – хладно
20 мин.-3 кг
40°C-30°C
Испирање
Хладно
Центрифуга/
испуштање
Maксимална
количина
веша за
прање
Максимална
брзина
центрифуге
Опис програма
(Тип веша за прање и ниво запрљаности)
4 кг
800 о/мин
Нежно прање синтетичких ствари. Нормална и
4 кг
1200 о/мин
Осетљиве тканине као што су акрил, вискоза и
полиестер. Нормалан степен запрљаности.
2 кг
1200 о/мин
Вунена одећа која се пере у машини, вунена
одећа која се пере ручно и осетљиве тканине
блага запрљаност.1)
са ознаком „прање на руке”.2)
3 кг
1200 о/мин
Памучне и синтетичке тканине са благим
степеном запрљаности или ношене само
једном.
9 кг
1600 о/мин
За испирање и центрифугирање веша. Све
тканине.
9 кг
1600 о/мин
За центрифугирање веша и за испуштање воде
из бубња. Све тканине.
воде3)
Програми сушења
1 кг
Програм за сушење веша од вуне.
3 кг
Програм за сушење синтетичких тканина.
7 кг
Програм за сушење памучних ствари.
Сушење вуне
Сушење
синтетике
Сушење памука
1 кг
1200 о/мин
Без
заустављања 60
мин
30°C
Комплетан програм који се састоји од фазе
прања + фаза сушења за малу количину мешаног
веша (памучни и синтетички веш).
СРПСКИ
Програм
Температурни
опсег
Maксимална
количина
веша за
прање
Максимална
брзина
центрифуге
Опис програма
(Тип веша за прање и ниво запрљаности)
3 кг
1200 о/мин
Помешане тканине (памук и синтетичке
9 кг
1600 о/мин
Бели и шарени памук постојаних боја.
Нормалан степен запрљаности. Потрошња
енергије се смањује и време програма прања је
продужено.
51
Програми прања
Супер
економично
Хладно
Памук
економично5)
60°C-40°C
тканине).4)
Програми паре6)
Пара може да се користи за веш који је осушен, опран или ношен само једном.
Ови програми могу да умање наборе и непријатне мирисе, као и да учине
одећу мекшом.
Немојте користити детерџент. По потреби, уклоните флеке прањем или
коришћењем средства за уклањање флека на тим местима.
Програми паре не врше хигијенске циклусе.
Програм са паром немојте подешавати са овим типовима одеће:
•
•
веш на чијој етикети о одржавању није назначено да је погодан за сушење у
машини за сушење веша;
сав веш са пластичним, металним, воденим и сличним деловима.
1.5 кг
Освежавање
помоћу паре
40°C
Програм паре за памучне и синтетичке
тканине. Овај циклус отклања непријатне мирисе
из веша.7)
52
www.aeg.com
Програм
Температурни
опсег
Maксимална
количина
веша за
прање
Максимална
брзина
центрифуге
Опис програма
(Тип веша за прање и ниво запрљаности)
1.5 кг
Програм паре за памучне и синтетичке
тканине. Овај циклус омогућава да се изгужван
веш исправи.
Програм паре
против гужвања
40°C
1) Да бисте смањили гужвање веша, овај циклус регулише температуру воде и обавља фазу меког
прања и центрифуге. Уређај ће аутоматски испрати веш неколико пута. Овај програм није
компатибилан са сушењем.
2) За време овог циклуса бубањ се споро окреће да би осигурао нежно прање. То може изгледати
као да се бубањ не окреће или да се не окреће правилно. Сматрајте то као нормално
функционисање уређаја.
3) Подешавање брзине центрифуге. Проверите да ли је она у складу са вешом. Ако подесите
опцију „Без центрифуге“, расположива је само фаза испуштања воде.
4) Ово је програм за свакодневну употребу који троши најмање енергије и воде задржавајући
добар учинак прања.
5) Програм прања Памук економично на 60 ºC са количином веша од 9 кг и програм сушења
Сушење памука су програми на које се односе подаци наведени на енергетској налепници, у
сагласности са стандардима EEC 92/75.
Температура воде у фази прања може да се разликује од температуре која је
наведена за изабрани програм.
6) Уколико изаберете програм паре са осушеним вешом, на крају циклуса веш може бити влажан.
Боље је да се веш изложи свежем ваздуху на једно 10 минута да би влага испарила. Када се
програм заврши, брзо извадите веш из бубња. Након циклуса са паром, одећа ће свакако морати
да се пегла, али уз мање труда!
7) Пара не уклања мирисе животиња.
Компатибилност програмских опција
Прогам
2)
1)
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■4)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
СРПСКИ
Прогам
2)
1)
■
■
■
53
3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 5)
■
1) Уколико користите течни детерџент, подесите програм без опције Претпрање. Опција за
уклаљање флека није доступна са температуром нижом од 40 °C.
2) Ако је активирана опција Стално додатно испирање, уређај додаје неколико додатних
испирања. У програму Испирање, ако посесите ниску брзину центрифуге уређај врши нежно
испирање и скраћује центрифугирање.
3) Уколико изаберете краће трајање, препоручујемо вам да смањите количину веша за прање.
Могуће је да се уређај у потпуности напуни вешом, међутим, резултати прања су слабији.
4) Расположива је само опција Претпрање.
5) За овај програм можете да изаберете само вредност трајања Изузетно брзо.
5.2 Програми за аутоматско сушење
Ниво осушености
Врста материјала
Екстра суво
За фротирске материјале
Памук и лан
до 7 кг
(баде-мантили, пешкири за
купање итд.)
Суво за орман1)
За веш које се одлаже
Памук и лан
до 7 кг
(баде-мантили, пешкири за
купање итд.)
Суво за пеглање
Погодно за пеглање
Количина веша
Синтетика и мешани
материјали
(џемпери, блузе, доњи
веш, постељина)
до 3 кг
Памук и лан
(чаршави, столњаци,
кошуље итд.)
до 7 кг
1) Савети за институт за тестирање Тестирање перформанси у складу са стандардом EN 50229,
мора да се изврши са количином веша за ПРВО сушење од 6 кг (састав веша: јастучница и
пешкири) подешавањем програма АУТОМАТСКИ СУВО ЗА ОРМАН за памук. Количина веша за
ДРУГО сушење од 3 кг (састав веша: 3 чаршава и пешкири) мора да се тестира подешавањем
програма АУТОМАТСКИ СУВО ЗА ОРМАН за памук.
54
www.aeg.com
5.3 Програми за временски ограничено сушење
Ниво осушености
Врста материјала
Екстра суво
За фротирске
материјале
Памук и лан
(баде-мантили, пешкири за
купање итд.)
Суво за орман
За веш које се
одлаже
Количи
на веша
за
прање
(кг)
Памук и лан
(баде-мантили, пешкири за
купање итд.)
Брзина Препоруче
центри но трајање
фуге (о/ (мин)
мин)
7
1600
240 - 250
5
1600
140 - 160
2
1600
85 - 95
7
1600
230 - 240
5
1600
130 - 150
2
1600
75 - 85
Суво за орман
За веш које се
одлаже
Синтетика и мешани
материјали
(џемпери, блузе, доњи
веш, постељина)
3
1200
135 - 145
1
1200
40 - 50
Суво за пеглање
Погодно за пеглање
Памук и лан
(чаршави, столњаци,
кошуље итд.)
7
1600
210 - 230
5
1600
100 - 120
2
1600
65 - 75
1
1200
110 - 130
Сушење вуне
Вуна
(вунени џемпери)
5.4 Woolmark Apparel Care Плава
•
Циклус прања вуне у овој машини
је одобрила компанија The
Woolmark Company за прање
одевних предмета који садрже вуну
означених етикетом „ручно
прање“ уколико се одевни предмети
перу према упутствима које је
издао произвођач ове машине за
прање веша. Пратите начин
одржавања на етикети рубља за
сушење и остала упутства за
рубље. M1144
• Циклус сушења вуне у овој машини
одобрила компанија The Woolmark
Company за сушење одевних
предмета од вуне означених
етикетом „ручно прање“ уколико се
одевни предмети суше према
упутствима које је издао
произвођач ове машине. Пратите
начин одржавања на етикети
рубља за остала упутства за
рубље. M1224
У Великој Британији, Ирској, Хонгконгу
и Индији симбол Woolmark је
сертификована робна марка.
СРПСКИ
55
6. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ
Подаци у овој табели су приближни. Различити узроци могу да
промене податке: количина и врста веша, температура воде и
амбијетална температура.
На почетку програма дисплеј приказује трајање програма за
максималну количину веша за прање.
Током фазе прања, трајање програма се аутоматски израчунава и
може се знатно смањити уколико се у машину не стави максимална
дозвољена количина веша (нпр. памук 60°C, максимална количина
веша за прање 9 кг, трајање програма је дуже од 2 сата; стварна
количина веша за прање 1 кг, трајање програма је краће од 1 сата).
Када уређај израчунава стварно трајање програма, на дисплеју
трепери тачка.
Програми
Колич
ина
веша
за
прање
(кг)
Потрошњ Потрошња
а
воде (у
електрич литрима)
не
енергије
(kWh)
Приближно трајање
програма (у
минутима)
Памук 60 °C
9
1.6
69
168
Памук економично
Програм „Памук, уштеда
9
1.05
63
230
Памук 40 °C
9
1.0
69
164
Синтетика 40 °C
4
0.6
48
105
Осетљив веш 40 °C
4
0.7
58
86
Вуна/ручно прање 30°C
2
0.35
57
61
енергије” 60 °C1)
1) Програм „Памук, уштеда енергије” на 60 °C са количином од 9 кг је програм на кога се односе
подаци наведени на енергетској налепници, у сагласности са стандардима EEC 92/75.
7. ОПЦИЈЕ
7.1 Укључивање/
искључивање
Притисните ово дугме за активирање
или деактивирање уређаја. Када је
уређај активиран оглашава се звучни
сигнал.
Функција Аутоматски режим
приправности аутоматски деактивира
уређај како би се смањила потрошња
електричне енергије када:
•
Не користите уређај пет минута пре
него што притиснете дугмеСтарт/
пауза;
Сва подешавања су отказана.
Притисните дугме Укључивање/
искључивање да бисте поново
активирали уређај.
56
www.aeg.com
•
Поново подесите програм за
прање, као и све могуће функције.
Пет минута након завршетка
програма прања.
Погледајте одељак „На крају
програма“.
7.2 Дугме за избор
програма
преграду
. Ова функција
продужава трајање програма.
•
Окрените ово дугме да бисте
подесили програм. Приказује се
индикатор одговарајућег програма.
Подешавањем ове
опције повећава се
трајање програма.
7.3 Температура
Притисните ово дугме да бисте
променили фабрички подешену
температуру. Када се на дисплеју
приказује
воду.
и
, урећај не греје
7.4 Центрифуга
Притисните ово дугме да бисте:
• Смањили максималне брзине фазе
центрифуге за програм.
•
•
На дисплеју се
приказује искључиво
брзина центрифуге која
је доступна за
подешени програм.
Деактивирали фазу центрифуге.
Активирали функцију Rinse Hold.
Подесите ову функцију да бисте
спречили гужвање тканине. Уређај
не испушта воду када се програм
заврши.
7.5 Уклањање флека/
претпрање
Ова функција није
доступна при
температурама нижим
од 40°C.
Претпрање:Користите ову
функцију да бисте додали фазу
претпрања пре фазе прања.
Препоручујемо вам да користите
ову опцију када је ниво
запрљаности веша веома висок.
7.6 Додатно испирање
Притисните дугме Додатно испирање
да бисте програму додали фазе
испирања.
Користите ову функцију за особе које
су алергичне на детерџенте, као и у
областима где је вода мека.
7.7 Уштедите време
Овом опцијом можете скратити
трајање програма.
•
•
Притисните једном ово дугме да
бисте подесили функцију за
„скраћено трајање прања“ за веш
који се дневно прља.
Двапут притисните ово дугме да
бисте подесили функцију „изузетно
брзо“ прање за ствари које готово
да нису прљаве.
Неки програми прихватају
искључиво једну од ове
две опције.
Притисните ово дугме да бисте
програму додали фазу за уклањање
флека и/или фазу за претпрање.
7.8 Одложен старт
Поново притискајте дугме све док се
не активира једна или две опције.
Одговарајући симбол и трака
индикатора почињу да светле на
дисплеју.
На дисплеју се приказује одговарајући
индикатор и време одлагања.
•
Флеке: Користите ову опцију да
бисте са веша уклонили чврсте
флеке.
Када подесите опцију, ставите
средство за уклањање флека у
Притисните ову опцију да бисте
почетак програма одложили за 30
минута до 20 сати.
СРПСКИ
7.9 Старт/пауза
Притисните дугме Старт/пауза да
бисте започели или прекинули
програм.
7.10 Ниво сушења
Притисните ово дугме да бисте
подесили један од три нивоа сушења
које предлаже уређај. На дисплеју се
приказује симбол подешеног нивоа:
•
Суво за пеглање – веш за
пеглање
•
Суво за орман – веш за
одлагање у орман
•
Екстра суво – веш за потпуно
сушење
57
Не можете да подесите
све аутоматске нивое за
све врсте материјала.
7.11 Време сушења
Притисните ово дугме да бисте
подесили време у складу са тканином
коју треба осушити. Дисплеј приказује
подешену вредност.
Сваки пут када притиснете ово дугме
време се повећава за 5 минута.
Не можете да подесите
било које време за све
врсте материјала.
8. ПОДЕШАВАЊА
8.1 Звучни сигнали
Звучни сигнали се оглашавају када:
• активирате уређај;
• деактивирате уређај;
• притискате дугмад;
• Програм је завршен.
• Уређај је покварен.
Да бисте деактивирали/aктивирали
звучне сигнале, истовремено
притисните Уклањање флека/
претпрање и Додатно испирање током
6 секунди.
Ако деактивирате звучне
сигнале, они ће наставити
да раде уколико дође до
квара на уређају.
8.2 Блокада за безбедност
деце
Помоћу ове опције можете спречити
да се деца играју са командном
таблом.
•
Да бисте активирали/
деактивирали ову опцију,
истовремено притисните
Температура и Центрифуга све док
се индикатор
не укључи/
искључи.
Ову опцију можете активирати:
•
•
Након што притиснете Старт/пауза:
опције и дугме за избор програма
су закључани.
Пре него што притиснете Старт/
пауза: уређај не може да се
покрене.
8.3 Стално додатно
испирање
Помоћу ове опције можете стално
имати додатно испирање, кад год
подесите неки нов програм.
•
Да бисте активирали/
деактивирали ову опцију,
истовремено притисните Уштедите
време и Одложен старт све док се
индикатор Додатно испирање не
укључи/искључи.
58
www.aeg.com
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПРАЊЕ
9.1 Пре прве употребе
1. Ставите малу количину детерџента
у преграду за детерџент за фазу
прања.
2. Подесите и започните програм за
памук при највишој температури
без рубља.
Ово уклања сву могућу прљавштину из
бубња и каде.
9.3 Додавање детерџента и
адитива
9.2 Стављање веша
1. Отворите врата уређаја
2. Ставите веш у бубањ, комад по
комад.
3. Протресите веш пре него што га
ставите у уређај.
Проверите да нисте ставили превише
веша у бубањ.
4. Затворите врата.
Одељак за фазу претпрања,
програм за потапање или
одстрањивач мрља.
Преграда за фазу прања.
Преграда за течне адитиве
(омекшивач, штирак).
Максимални ниво количине
течних адитива.
Клапна за прашак или течни
детерџент.
Увек се придржавајте
упутстава која се налазе
на паковању производа
детерџента.
УПОЗОРЕЊЕ!
Водите рачуна да се веш не закачи
између заптивке и врата. Постоји
ризик од цурења воде или оштећења
веша.
9.4 Проверите положај
преклопника
1. Вуците дозатор детерџента све
док се не заустави.
2. Притисните полугу надоле да
бисте извадили дозатор.
СРПСКИ
1
2
3. Ако користите прашак, окрените
преклопник нагоре.
A
59
Када је преклопник у
положају ДОЛЕ:
• Немојте користити
желатинасте или
густе течне
детерџенте.
• Немојте сипати
течни детерџент
преко ознаке на
преклопнику.
• Не подешавајте
фазу претпрања.
• Не подешавајте
функцију одложеног
старта.
5. Измерите количину детерџента и
омекшивача веша.
6. Пажљиво затворите дозатор
детерџента.
Водите рачуна о томе да преклопник
не блокира затварање фиоке.
9.5 Активирање уређаја
4. Ако користите течни детерџент,
окрените преклопник надоле.
B
1. Одврните славину за воду.
2. Утакните утикач у зидну утичницу.
3. Притисните дугме Укључивање/
искључивање да бисте активирали
уређај.
Чује се кратак звук.
9.6 Подешавање програма
1. Окрените дугме за избор програма
и подесите програм:
• Приказује се индикатор
одговарајућег програма.
• Индикатор за Старт/пауза
трепери.
• На дисплеју се приказује:
фабрички подешена
температура, брзина
центрифуге, индикатори фаза
програма и трајање програма.
2. По потреби, промените
темпертуру, брзину центрифуге,
трајање циклуса или додајте
расположиве опције. Након
активирања опције, индикатор
одговарајуће опције се укључује.
Ако подесите нешто
погрешно, на екрану се
приказује порука Err.
60
www.aeg.com
9.7 Покретање програма без
одложеног старта
9.10 Отказивање одложеног
старта
Притисните дугме Старт/пауза да
бисте покренули програм.
Одговарајући индикатор опције
престаје да трепери и остаје укључен.
Индикатор фазе која је у току почиње
да трепери на дисплеју.
Програм се покреће а врата се
закључавају. На дисплеју се приказује
.
индикатор
Да бисте отказали одложени старт:
Одводна пумпа може да
ради кратко када се уређај
напуни водом.
9.8 Понашање уређаја
Након приближно 15
минута од почетка
програма:
• Уређај аутоматски
прилагођава трајање
циклуса врсти веша коју
сте ставили у бубањ да
би постигао савршене
резултате прања у
минималном
временском року.
• Дисплеј показује нову
вредност времена.
9.9 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Узастопно притискајте дугме
Одложен старт док се не појави
број минута или часова одлагања.
Одговарајући индикатор почиње да
светли.
2. Притисните дугме Старт/пауза.
Уређај започиње одбројавање до
одложеног старта.
Када се одбројавање заврши, програм
се аутоматски покреће.
Пре него што притиснете
дугме Старт/пауза да
бисте покренули уређај,
можете да откажете или
промените подешавање за
одложени старт.
1. Притисните дугме Старт/пауза да
бисте паузирали рад уређаја.
Одговарајући индикатор трепери.
2. Притискајте дугме Одложен старт
више пута узастопно док се на
дисплеју не прикаже ’.
3. Поново притисните дугме Старт/
пауза да бисте одмах покренули
програм.
9.11 Прекидање програма и
мењање функције
Можете да промените само неколико
опција пре него што се активирају.
1. Притисните дугме Старт/пауза.
Одговарајући индикатор трепери.
2. Промените подешену функцију.
3. Поново притисните дугме Старт/
пауза.
Програм се наставља.
9.12 Отказивање текућег
програма
1. Притисните дугме Укључивање/
искључивање да бисте отказали
програм и деактивирали уређај.
2. Поново притисните дугме
Укључивање/искључивање да
бисте активирали уређај.
Сада можете да подесите нови
програм прања.
Пре покретања новог
програма уређај може да
испусти воду. У том
случају, уверите се да је
детерџент још увек у
прегради за детерџент, а
ако није, сипајте га поново.
9.13 Отварање врата
Не можете да отворите
врата ако су температура и
ниво воде у бубњу
превисоки и бубањ се још
увек окреће.
СРПСКИ
Током трајања програма или током
одложеног старта врата уређаја су
закључана.
1. Притисните дугме Старт/пауза.
На дисплеју се гаси одговарајући
индикатор за закључана врата.
2. Отворите врата уређаја.
3. Затворите врата и притисните
дугме Старт/пауза.
Програм или одложени старт се
наставља.
9.14 Крај циклуса
Када се програм заврши, уређај се
аутоматски искључује. Звучни сигнал
се оглашава (уколико је активан).
На дисплеју почиње да светли и
гаси се индикатор за закључана врата
Бубањ наставља да се окреће да би
се спречили набори на вешу.
Индикатор закључаних врата
светли. Врата остају закључана.
Морате да испустите воду да бисте
отворили врата.
1. по потреби, смањите брзину
центрифуге.
2. Притисните дугме Старт/пауза.
Уређај испушта воду и покреће
центрифугу.
3. Када се програм заврши и угаси се
,
индикатор закључаних врата
можете да отворите врата.
4. Притисните дугме Укључивање/
искључивање неколико секунди да
бисте деактивирали уређај.
Уређај испушта воду и
покреће центрифугу
аутоматски након око 18
сати.
.
Гаси се индикатор дугмета Старт/
пауза.
1. Притисните дугме Укључивање/
искључивање да бисте
деактивирали уређај.
Пет минута након завршетка
програма, функција за уштеду
електричне енергије аутоматски
деактивира уређај.
Када поново активирате
уређај, на екрану се
приказује крај последњег
подешеног програма.
Окрените дугме за програм
да бисте подесили нови
циклус.
2. Извадите веш из уређаја.
3. Уверите се да је бубањ празан.
4. Врата држите отшкринутим да
бисте спречили појаву буђи и
непријатних мириса
9.15 Испуштање воде након
краја циклуса
Програм прања је завршен, али у
бубњу има воде:
61
9.16 Аутоматски режим
приправности опција
Опција Аутоматски режим
приправности аутоматски деактивира
уређај како би се смањила потрошња
електричне енергије када:
•
•
Не користите уређај пет минута пре
него што притиснете дугме Старт/
пауза;
Притисните дугме Укључивање/
искључивање да бисте поново
активирали уређај.
Пет минута након завршетка
програма прања
Притисните дугме Укључивање/
искључивање да бисте поново
активирали уређај.
На дисплеју се приказује крај
последње подшеног програма.
Окрените дугме за програм да
бисте подесили нови циклус.
62
www.aeg.com
10. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
10.1 Припрема за сушење
1. Притисните дугме Укључивање/
искључивање на неколико секунди
да бисте активирали уређај
2. Убаците веш, комад по комад.
3. Бирач програма пребаците на
програм за сушење примерен вешу
који треба осушити.
На дисплеју се приказује минимално
време сушења и следећи симболи:
Ниво суво за орман
Ниво суво за пеглање
Симбол за време сушења се гаси
На дисплеју се приказује време,
израчунато на основу подразумеване
количине веша. Ако је количина веша
већа или мања од подразумеване,
уређај ће аутоматски подешавати ово
време у току циклуса.
2. Притисните дугме Старт/пауза да
бисте покренули програм. На
дисплеју:
Пали се симбол сушења.
Пали се симбол против гужвања.
Пали се симбол за време
сушења.
Када сушите велику
количину веша, за добре
резултате сушења уверите
се да веш није умотан и да
је равномерно расподељен
у бубњу.
Да бисте добили најбоље
резултате сушења,
приликом прања веша
подесите максималну
дозвољену брзину
центрифуге за ту врсту
веша.
Веш можете да сушите на два начина:
10.2 Аутоматско сушење
1. Притискајте дугме Ниво сушења
више пута за редом све док се не
појави црна линија испод једног од
симбола за ниво осушености:
Ниво екстра суво
Пали се симбол за закључана
врата.
Симбол сушења почиње да
трепери.
Симбол подешеног нивоа остаје
упаљен (нпр. Суво за орман).
Симболи осталих нивоа се гасе.
Дисплеј редовно ажурира нову
вредност времена трајања циклуса
сушења (сваког минута).
Не можете да подесите
сваки ниво за све врсте
веша (погледајте табелу
„Програми за аутоматско
сушење“).
10.3 Временски ограничено
сушење
1. Притисните дугме Време сушења
више пута за редом да бисте
подесили вредност времена
(погледајте табелу „Програм
сушења“).
Пали се симбол сушења.
СРПСКИ
Пали се симбол против гужвања.
10.4 На крају програма
сушења
Пали се симбол за време
сушења.
1. Уређај се аутоматски искљчује.
2. Звучни сигнали се оглашавају
(уколико су активни).
Подесите време.
Сваки пут када притиснете ово дугме
време се продужава за 5 минута.
Дисплеј приказује подешену вредност
времена.
Након неколико секунди, подешено
време на дисплеју се мења: уређај
такође израчунава трајање фазе
против гужвања и фазе хлађења.
Коначно време.
2. Притисните Старт/пауза да бисте
покренули програм. Трака са
текстом говори да уређај суши
веш. На дисплеју се сваког минута
приказује ново време.
Симбол сушења почиње да
трепери.
Пали се симбол за закључана
врата.
Ако подесите време од
само 10 минута, уређај ће
обавити само фазу
хлађења.
63
3. На дисплеју почиње да светли .
4. Индикатор дугмета Старт/пауза се
гаси.
5. Током последњих минута циклуса
сушења уређај обавља фазу
против гужвања.
Симбол против гужвања
трепери. Врата су још увек
закључана (симбол
је
укључен).
6. Притисните дугме Укључивање/
искључивање на неколико секунди
да бисте деактивирали уређај.
Неколико минута након
завршетка програма,
функција за уштеду
електричне енергије
аутоматски деактивира
уређај.
7. Када се симбол за закључана
врата
угаси, можете да
отворите врата.
8. Извадите веш из уређаја. Уверите
се да је бубањ празан.
9. Врата држите отшкринутим да
бисте спречили појаву буђи и
непријатних мириса.
10. Заврните славину за воду.
11. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА – ПРАЊЕ И
СУШЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
11.1 НОН-СТОП програм
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да стављате
пластични уређај/лоптицу
са детерџентом у бубањ.
1. Притисните дугме Укључивање/
искључивање на неколико секунди
да бисте активирали уређај.
2. Убаците веш, комад по комад.
3. Сипајте детерџент и додатке у
одговарајућу преграду.
4. Бирач програма пребаците на
програм прања. На дисплеју се
приказују симболи за различите
фазе прања.
5. Подесите расположиве опције.
64
www.aeg.com
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте подешавати нижу
брзину центрифуге од
аутоматске брзине за
подешени програм.
11.2 Прање и сушење на
аутоматском нивоу
1. Притискајте дугме Ниво сушења
више пута за редом све док се не
појави црна линија испод једног од
симбола за ниво осушености.
Ниво суво за пеглање
Ниво суво за орман
На дисплеју се сваког минута
приказује ново време.
Током последњих минута
циклуса сушења уређај
обавља фазу против
гужвања и фазу хлађења.
11.3 Прање и временски
одређено сушење
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте стављати
пластичан предмет/куглу
са детерџентом у бубањ.
1. Притисните дугме Време сушења
више пута да бисте подесили
време сушења:
Ниво екстра суво
Појављује се симбол сушења.
Пали се симбол сушења.
Појављује се симбол против
гужвања.
Пали се симбол против гужвања.
На дисплеју се приказује да је уређај
спреман за покретање.
Време приказано на дисплеју
представља трајање оба циклуса
прања и сушења, израчунато на
основу подразумеване количине
веша.
Да би се веш добро
осушио, уређај вам не
дозвољава да подесите
сувише малу брзину
центрифуге за одећу која
се пере и суши.
2. Притисните дугме Старт/пауза да
бисте покренули програм.
Симбол подешеног нивоа
осушености остаје упаљен (нпр.
Суво за орман). Симболи осталих
нивоа се гасе.
Пали се симбол за закључана
врата.
Појављује се симбол времена
сушења.
На дисплеју се приказује подешено
време сушења.
Подесите време сушења.
Сваки пут када притисните ово дугме,
време се продужује за 5 минута.
За добро сушење
предлажемо вам да не
подешавате сувише малу
брзину окретања када су у
питању комади који треба
да се оперу и осуше.
2. После неколико секунди на
дисплеју се приказује укупно
трајање циклуса:
Коначно време (фазе прање +
сушење + против гужвања +
хлађење)
СРПСКИ
Ако време сушења
подесите на само 10
минута, коначно време ће
обухватати и фазу против
гужвања и хлађење.
3. Притисните дугме Старт/пауза да
бисте покренули програм.
Врата се закључавају.
На дисплеју се приказује ново време
сваког минута.
11.4 На крају програма
сушења
1. Уређај се аутоматски искљчује.
2. Звучни сигнали се оглашавају
(уколико су активни).
3. На дисплеју почиње да светли .
4. Индикатор дугмета Старт/пауза се
гаси.
5. Током последњих минута циклуса
сушења уређај обавља фазу
против гужвања.
Симбол против гужвања
трепери. Врата су још увек
је
закључана (симбол
укључен).
6. Притисните дугме Укључивање/
искључивање на неколико секунди
да бисте деактивирали уређај.
Неколико минута након
завршетка програма,
функција за уштеду
електричне енергије
аутоматски деактивира
уређај.
7. Када се симбол за закључана
врата
угаси, можете да
отворите врата.
8. Извадите веш из уређаја. Уверите
се да је бубањ празан.
9. Врата држите отшкринутим да
бисте спречили појаву буђи и
непријатних мириса.
65
10. Заврните славину за воду.
11.5 Длачице на одевним
предметима
Током фазе прања и/или сишења, неке
врсте тканина (мекане тканине, вуна,
дуксеви) могу да отпуштају длачице.
Отпуштене длачице могу да се залепе
на тканину у следећем циклусу.
То се повећава код синтетичких
тканина.
Да бисте спречили отпуштање
длачица код рубља, препоручујемо:
•
•
•
•
Немојте да перете тамне тканине
након прања и сушења светло
обојених тканина (нове мекане
тканине, вуну и дуксеве) и обратно.
Овакве врсте материјала после
првог прања сушите на отвореном
ваздуху.
Очистите филтер за одвод воде.
Након фазе сушења, мокром крпом
очистите празан бубањ, заптивке и
врата.
11.6 Како да уклоните
отпуштене длачице у
одевним предметима
Да бисте отпуштене честице уклонили
из бубња, подесите посебан програм:
1. Испразните бубањ.
2. Очистите мокром крпом бубањ,
заптивке и врата.
3. Подесите програм испирања.
4. Истовремено притисните
Центрифуга и Додатно испирање
да бисте активирали функцију
чишћења док се на дисплеју не
прикаже CLE.
5. Притисните Старт/пауза да бисте
покренули програм.
66
www.aeg.com
12. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
12.1 Стављање рубља
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Поделите рубље на: бело, у боји,
синтетику, осетљиво рубље и вуну.
Придржавајте се упутстава за
прање која се налазе на етикетама
за бригу о рубљу.
Немојте да перете заједно бело
рубље и рубље у боји.
Неко обојено рубље може да изгуби
боју током првог прања.
Препоручујемо вам да га по први
пут перете одвојено.
Закопчајте дугмад на јастучницама,
затворите рајсфершлусе, копче и
дрикере. Повежите каишеве.
Испразните џепове и размотајте
рубље.
Окрените наопачке вишеслојне
тканине, вуну и рубље са
насликаним илустрацијама.
Уклоните чврсте флеке.
Тешко запрљане флеке оперите
посебним детерџентом.
Будите пажљиви са завесама.
Уклоните кукице или ставите завесе
у торбу за прање или у јастучницу.
Немојте у уређају прати одећу без
поруба или одећу са резовима.
Када перете мале и/или осетљиве
предмете, користите врећу за
прање (нпр. грудњаци са жицом,
каишеви, чарапе, итд.).
Веома мали унос рубља може да
изазове проблеме са балансом
током фазе центрифуге. Уколико се
ово догоди, ручно распоредите
рубље у бубњу, а затим започните
поново фазу центрифуге.
Доступна су посебна средства за
уклањање флека. Користите посебна
средства за уклањање флека која се
могу применити на тип флеке, као и на
тканину.
12.3 Детерџенти и адитиви
•
•
•
•
•
•
12.4 Eколошки савети
12.2 Упорне флеке
•
За неке флеке, вода и детерџент нису
довољни.
•
Препоручујемо вам да уклоните ове
флеке пре него што ставите рубље у
уређај.
Користите искључиво детерџенте и
адитиве који су направљени
посебно за машину за прање
рубља:
– детерџенти у праху за све
типове материјала,
– детерџенти у праху за прање
осетљивог веша (на
максимално 40 °C) и вуне,
– течни детерџенти, по могућству
они за прање свих врста
материјала на нижим
температурама (до 60 °C), или
специјални детерџенти за
прање вуне.
Немојте да мешате различите
типове детерџената.
Да бисте заштитили животну
средину, немојте да користите
више од прописане количине
детерџента.
Придржавајте се упутстава која се
налазе на паковању ових
производа.
Користите производе који
одговарају типу и боји тканине, као
и температури програма и нивоу
запрљаности.
Уколико уређај нема дозатор
детерџента са покретним
поклопцем, течни детерџент
додајте помоћу лоптице за
дозирање (испоручује произвођач
детерџента).
•
Подесите програм без фазе
претпрања да бисте опрали веш
нормалне запрљаности.
Програм прања започињите увек
када је количина веша максимална.
По потреби, користите средство за
уклањање флека када подесите
програм са ниском температуром.
СРПСКИ
•
Да бисте користили одговарајућу
количину детерџента, проверите
тврдоћу воде доводног система у
вашем домаћинству.
12.5 Тврдоћа воде
Уколико је тврдоћа воде у вашем
подручју висока или умерена,
препоручујемо вам да користите
омекшивач воде за машину за прање
рубља. У подручјима где где је
тврдоћа воде блага није неопходно
користити омекшивач воде.
Да бисте сазнали о тврдоћи воде у
вашем подручју, обратите се локалној
управи за воду.
Користите одговарајућу количину
омекшивача воде. Придржавајте се
упутстава која се налазе на паковању
производа.
12.6 Савети у вези са
сушењем
Припрема циклуса сушења
• Одврните славину за воду.
• Проверите да ли је одводно црево
правилно прикључено. Детаљније
информације потражите у одељку о
инсталацији.
• Максималне количине рубља за
програме сушења дате су у табели
програма сушења.
12.7 Рубље које се не суши
Немојте да подешавате програм
сушења за ово рубље:
• Врло осетљиво рубље.
• Завесе од синтетике.
• Одевне предмете с металним
апликацијама.
• Најлон чарапе.
• Килтове.
• Креветске прекриваче.
• Јоргане.
• Перјане јакне.
• Вреће за спавање.
• Тканине са заосталим флекама од
лака за косу, ацетона за нокте и
слично.
• Одећу са деловима од пенасте
гуме или од сличних материјала.
67
12.8 Етикете на одећи
Приликом сушења рубља,
придржавајте се упутстава
произвођача означених на етикети:
•
= Може се сушити у бубњу
машине за веш
•
= Циклус сушења обавља се на
високој температури
•
= Циклус сушења обавља се на
сниженој температури
•
= Не може се сушити у бубњу
машине за веш.
12.9 Трајање циклуса
сушења
Време сушења може се мењати у
зависности од:
• брзине последње центрифуге
• степена осушености
• врсте рубља
• тежине убаченог рубља
12.10 Додатно сушење
Ако је на крају програма сушења
рубље и даље влажно, поново
подесите кратак циклус сушења.
УПОЗОРЕЊЕ!
Да бисте избегли
гужвање тканине и
скупљање одеће,
трудите се да рубље
никада не осушите
превише.
12.11 Општи савети
Погледајте табелу „Програми
сушења“ и у њој потражите просечна
времена сушења.
Искуство ће вам помоћи да рубље
сушите на правилнији начин.
Бележите времена трајања претходно
извршених циклуса сушења.
Да бисте избегли стварање статичког
електрицитета на крају циклуса
сушења:
1. Користите омекшивач током
циклуса прања.
2. Користите специјалан омекшивач
за машине за сушење веша.
68
www.aeg.com
Извадите рубље из машине одмах по
завршетку програма сушења.
13. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
Увек се придржавајте
упутстава која се налазе
на паковању производа.
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
13.1 Спољашње чишћење
13.3 Одржавање прањем
Уређај чистите искључиво са сапуном
и топлом водом. У потпуности осушите
све површине.
Код програма са ниским
температурама могуће је да у бубњу
остане нешто детерџента. Извршите
редовно одржавање прањем. Да бисте
ово урадили:
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да користите
алкохол, растварач или
хемијске производе.
•
•
13.2 Уклањање каменца
Уколико је тврдоћа воде у вашем
подручју висока или умерена,
препоручујемо вам да користите
производ за уклањање каменца из
воде за машину за прање рубља.
Извадите рубље из бубња.
Подесите програм за прање памука
на највишу температуру уз
додавање мале количине
детерџента.
13.4 Заптивка на вратима
Редовно контролишите бубањ да
бисте спречили стварање честица
каменца и рђе.
Да бисте уклонили честице рђе,
користите само производе посебно
намењене машинама за прање рубља.
Урадите ово одвојено од прања
рубља.
Редовно контролишите заптивку и
вадите све из унутрашњег дела.
13.5 Чишћење дозатора детерџента
1.
2.
1
2
СРПСКИ
3.
4.
13.6 Чишћење доводног црева и филтера вентила
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
13.7 Чишћење филтера за одвод воде
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да чистите
одводни филтер ако је
вода у уређају врућа.
69
70
www.aeg.com
1.
2.
2
1
1
2
1
3.
4.
1
5.
6.
1
7.
2
2
8.
1
2
СРПСКИ
71
9.
2
1
13.8 Хитно испуштање воде
Услед квара, уређај не може да
испушта воду.
Уколико се ово догоди, поновите
кораке (1) до (9) из одељка „Чишћење
одводног филтера”. Ако је потребно,
очистите пумпу.
Када испустите воду у складу са
процедуром за хитне случајеве,
морате поново активирати систем за
одвод:
1. Када испустите воду у складу са
процедуром за хитне случајеве,
морате поново активирати систем
за одвод: Сипајте два литра воде у
преграду за главно прање на
дозатору за детерџент.
2. Покрените програм да бисте
испустили воду
буду ниже од 0° C, уклоните преосталу
воду из доводног црева и одводне
пумпе.
1. Искључите кабл из зидне
утичнице.
2. Заврните славину за воду.
3. Ставите два краја доводног црева
у посуду и пустите да вода истече
из црева.
4. Испразните одводну пумпу.
Прочитајте упутства за хитно
испуштање воде.
5. Када се пумпа за одвод испразни,
поново монтирајте доводно црево.
УПОЗОРЕЊЕ!
Уверите се да је
температура виша од 0 °C
пре поновне употребе
уређаја.
Произвођач није одговоран
за оштећења која су
настала услед ниских
температура.
13.9 Мере опреза против
замрзавања
Уколико је уређај инсталиран у
просторији где температуре могу да
14. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
14.1 Увод
Уређај се не покреће или се
зауставља током рада.
Прво покушајте да пронађете решење
проблема (погледајте табелу). Уколико
не успете, обратите се Овлашћеном
сервисном центру.
Код појаве неких проблема, звучни
сигнали раде и на дисплеју се
приказује шифра за аларм:
•
- Уређај се не пуни водом како
треба.
72
www.aeg.com
•
•
- Уређај не одводи воду.
- Врата уређаја су отворена
или нису затворена како треба.
Проверите врата!
•
- Напајање је нестабилно.
Сачекајте док се не стабилизује.
•
- Нема комуникације између
електронских елемената уређаја.
Искључите и укључите уређај
поново.
•
- Уређај за заштиту од
плављења је активиран. Ископчајте
уређај и затворите славину.
Обратите се Овлашћеном
сервисном центру.
УПОЗОРЕЊЕ!
Деактивирајте уређај пре
него што почнете да
проверавате у чему је
проблем.
14.2 Могући кварови
Проблем
Могуће решење
Програм се не покреће. Проверите да ли је утикач прикључен у утичницу.
Проверите да ли су врата уређаја затворена.
Проверите да у кутији са осигурачима није прегорео неки
осигурач.
Проверите да ли је притиснуто дугме Старт/Пауза.
Ако је подешен одложени старт, откажите одлагање или
сачекајте да се заврши одбројавање.
Деактивирајте функцију блокаде за безбедност деце ако је
укључена.
Уређај се не пуни
водом како треба.
Проверите да ли је славина одврнута.
Проверите да притисак воде није исувише низак. За ове
информације се обратите локалној надлежној служби
водовода.
Проверите да славина за воду није запушена.
Уверите се да филтер на доводном цреву и филтер на
вентилу нису запушени. Погледајте одељак „Нега и
чишћење“.
Уверите се да доводно црево није увијено или савијено.
Уверите се да је доводно црево за воду правилно
прикључено.
Уређај се не испуни
Проверите да ли се одводно црево налази у добром
водом и одмах крене да положају. Црево је можда постављено исувише ниско.
је испушта.
Уређај не одводи воду.
Проверите да славина на судопери није зачепљена.
СРПСКИ
Проблем
73
Могуће решење
Проверите да се одводно црево није негде увило или
савило.
Проверите да ли је филтер за одвод воде запушен. По
потреби, очистите филтер. Погледајте одељак „Нега и
чишћење“.
Проверите да ли је одводно црево правилно прикључено.
Укључите програм за испуштање воде, уколико сте
претходно укључили програм који нема опцију испуштања
воде.
Укључите програм за испуштање воде, уколико сте
претходно укључили опцију испуштања воде у каду.
Центрифуга не ради
или циклус прања траје
дуже него обично.
Укључите центрифугу.
Проверите да ли је филтер за одвод воде запушен.
Очистите филтер, уколико има потребе. Погледајте
одељак „Нега и чишћење“.
Ручно распоредите веш у машини, а затим поново
укључите центрифугу. До оваквог квара може доћи због
проблема са равнотежом.
На поду се појавила
вода.
Проверите да ли су спојнице на цревима за воду чврсто
притегнуте и да из њих не цури вода.
Проверите да на одводном цреву нема оштећења.
Водите рачуна да користите одговарајућу врсту и количину
детерџента.
Не можете да отворите
врата уређаја.
Проверите да ли је програм прања завршен.
Ако још има воде у бубњу, подесите програм за испуштање
воде или укључите центрифугу.
Проверите да ли струја долази до уређаја.
Овај проблем може бити проузрокован кваром уређаја.
Обратите се Овлашћеном сервисном центру. Уколико
морате да отворите врата, пажљиво прочитајте „Хитно
отварање врата“.
Уређај производи
неуобичајену буку.
Проверите да ли је уређај у равнотежи. Погледајте одељак
„Инсталација“.
Проверите да ли су уклоњени сви делови амбалаже и/или
транспортни завртњи. Погледајте одељак „Инсталација“.
74
www.aeg.com
Проблем
Могуће решење
Убаците још веша у бубањ. Машина можда није довољно
напуњена.
Циклус је краћи од
времена које је
приказано.
Уређај израчунава ново време на основу количине веша.
Погледајте одељак „Вредности потрошње”.
Циклус је дужи од
времена које је
приказано.
Ако је веш неравномерно распоређен, прање ће трајати
дуже. То је нормална појава код овог уређаја.
Нисте задовољни
резултатима прања.
Повећајте количину детерџента или користите неки други.
Употребите специјална средства за скидање упорних
флека пре прања веша.
Проверите да ли сте подесили одговарајућу температуру.
Смањите количину веша.
Не можете да подесите
опцију.
Уверите се да сте притиснули само жељени тастер(е).
Уређај не суши веш или Отворите славину.
га не суши добро.
Уверите се да филтер за одвод воде није запушен.
Смањите количину веша у бубњу.
Проверите да ли сте укључили одговарајући циклус. По
потреби, подесите краће време сушења.
По вешу има пуно
длачица различитих
боја.
Материјали који су прани у претходном циклусу
ослободили су честице различитих боја:
• Фаза сушења помаже у елиминисању неких честица.
• Очистите тканине помоћу средства за уклањање
честица.
У случају да има сувише честица тканине у бубњу
покрените посебан програм да бисте га очистили
(погледајте одељак „Честице на тканинама“ за више
детаља).
Након провере, активирајте уређај. Програм наставља да ради тамо где је прекинуо.
Уколико се проблем поново јави, контактирајте Овлашћени сервисни центар.
Уколико се на дисплеју појаве друге шифре аларма. Дективирајте и активирајте
уређај. Уколико проблем не нестане, контактирајте Овлашћени сервисни центар.
14.3 Хитно отварање врата
У случају нестанка струје или квара
уређаја, врата уређаја остају
блокирана. Програм прања се
наставља када се напајање поново
успостави. Ако врата остану
блокирана због квара, можете их
отворити помоћу функције за
откључавање у хитним случајевима.
СРПСКИ
Пре него што отворите врата:
УПОЗОРЕЊЕ!
Водите рачуна да
температура воде не
буде висока и веш врео.
Ако је неопходно,
сачекајте да се охладе.
УПОЗОРЕЊЕ!
Уверите се да се бубањ
не окреће. Ако је
неопходно, сачекајте да
бубањ престане да се
окреће.
Водите рачуна да ниво
воде унутар бубња није
превисок. Ако је
неопходно, наставите
поступак одвођења воде
у случају нужде
(погледајте „Хитно
испуштање воде“ у
поглављу „Нега и
чишћење“).
75
1. Притисните дугме Укључивање/
искључивање да бисте искључили
уређај.
2. Искључите кабл из зидне
утичнице.
3. Отворите клапну филтера.
4. Окидач за хитно отварање
повуците надоле и задржите, док
истовремено отварате врата.
5. Извадите рубље и затим затворите
врата уређаја.
6. Затворите клапну филтера.
Да бисте отворили врата, поступите на
следећи начин:
15. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Димензије
Тежина/висина/дубина/
укупна дубина
600 мм/850 мм/605 мм/639 мм
Прикључење на
електричну мрежу
Напон
Укупна снага
Осигурач
Фреквенција
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Ниво заштите од продирања чврстих честица и
влаге пружа заштитни омотач, изузев места на
којима опрема под напоном нема заштиту од
влаге
IPX4
Притисак воде
Минимум
Максимум
0,5 бара (0,05 MPa)
8 бара (0,8 MPa)
Максимална количина
рубља за прање
Памук
9 кг
Максимална количина
рубља за сушење
Памук
Cинтетика
7 кг
3 кг
Брзина центрифуге
Максимум
1600 о/мин
76
www.aeg.com
16. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
СРПСКИ
77
78
www.aeg.com
СРПСКИ
79
132926194-A-482014
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising