AEG L87695NWD User manual

AEG L87695NWD User manual
CS
ET
Návod k použití
Pračka se sušičkou
Kasutusjuhend
Pesumasin-kuivati
2
37
L 87695 NWD
2
www.aeg.com
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE............................................................................3
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ................................................................................. 5
3. POPIS SPOTŘEBIČE........................................................................................... 7
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................... 8
5. PROGRAMY ...................................................................................................... 11
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ........................................................................................ 16
7. FUNKCE............................................................................................................. 17
8. NASTAVENÍ........................................................................................................18
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE PRANÍ................................................................. 19
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE SUŠENÍ.............................................................23
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ A SUŠENÍ...........................................................24
12. TIPY A RADY....................................................................................................26
13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA.........................................................................................28
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD................................................................................ 32
15. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................35
PRO DOKONALÉ VÝSLEDKY
Děkujeme vám, že jste si zvolili výrobek značky AEG. Aby vám bezchybně sloužil
mnoho let, vyrobili jsme jej s pomocí inovativních technologií, které usnadňují
život, a vybavili jsme jej funkcemi, které u obyčejných spotřebičů nenajdete. Stačí
věnovat pár minut čtení a zjistíte, jak z něho získat co nejvíce.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.aeg.com/webselfservice
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.registeraeg.com
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro
váš spotřebič:
www.aeg.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující
údaje: Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace
Všeobecné informace a rady
Poznámky k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
3
BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před instalací
spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce nenese
odpovědnost za žádný úraz ani škodu v důsledku
nesprávné instalace nebo použití. Návod k použití vždy
uchovávejte na bezpečném a přístupném místě pro jeho
budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených osob
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo jiných
trvalých následků.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotřebič smí používat děti starší osmi let nebo
osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo
duševními schopnostmi nebo osoby bez patřičných
zkušeností a znalostí, pouze pokud tak činí pod
dozorem nebo vedením, které zohledňuje bezpečný
provoz spotřebiče, a pokud rozumí rizikům spojeným s
provozem spotřebiče.
Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
Děti mladší tří let držte z dosahu spotřebiče vždy, když
je v provozu.
Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí a řádně je
zlikvidujte.
Prací prostředky uschovejte z dosahu dětí.
Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte dětem a
domácím zvířatům, aby se k němu přibližovaly.
Pokud je spotřebič vybaven dětskou bezpečnostní
pojistkou, doporučuje se ji aktivovat.
Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by neměly
provádět děti bez dozoru.
1.2 Všeobecné bezpečnostní informace
•
•
Neměňte technické parametry tohoto spotřebiče.
Tento spotřebič se instaluje jako volně stojící nebo jej
lze umístit pod kuchyňskou desku, je-li k dispozici
volný prostor.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře, posuvné
dveře a dveře se závěsem na opačné straně, kde by
dvířka spotřebiče nešla zcela otevřít.
Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky až na
konci instalace spotřebiče. Zkontrolujte, zda je
zástrčka po instalaci spotřebiče přístupná.
Větrací otvor umístěný vespod spotřebiče nesmí být
zakrytý kobercem, rohoží ani jinou podlahovou
krytinou.
VAROVÁNÍ: Tento spotřebič se nesmí napájet přes
externí spínací zařízení, jako jsou časovače, nebo
připojovat k okruhu, který je při používání pravidelně
zapínán a vypínán.
Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpětnému
toku nechtěných plynů ze spotřebičů spalujících jiná
paliva včetně otevřených topenišť do místnosti.
Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu
určeného k odvádění spalin ze spotřebičů spalujících
plyny nebo jiná paliva.
Hodnota provozního tlaku vody na přívodu musí být
mezi 0,5 bar (0,05 MPa) a 8 bar (0,8 MPa).
Nepřekračujte maximální náplň 9 kg (viz část „Tabulka
programů“).
Spotřebič musí být připojen k vodovodnímu potrubí
pomocí nové soupravy hadic dodané se spotřebičem
nebo jiné nové soupravy hadic dodané z
autorizovaného servisního střediska.
Neinstalujte již jednou použitou soupravu hadic znovu.
Jestliže je poškozený napájecí kabel, smí ho vyměnit
pouze výrobce, autorizované servisní středisko nebo
osoba s podobnou příslušnou kvalifikací, jinak by
mohlo dojít k úrazu.
Setřete vlákna nebo zbytky obalu, které se
nahromadily kolem spotřebiče.
Prádlo znečištěné látkami jako rostlinný nebo
minerální olej, aceton, alkohol, benzín, petrolej,
odstraňovače skvrn, terpentýn, vosky či odstraňovače
vosku je nutné nejprve vyprat odděleně s velkým
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
množstvím pracího prostředku, a teprve pak sušit v
pračce se sušičkou.
Nepoužívejte spotřebič, pokud je prádlo zašpiněno
průmyslovými chemikáliemi.
Nevyprané prádlo v pračce se sušičkou nesušte.
V pračce se sušičkou se nesmějí sušit předměty z
pěnové pryže (latexové pěny), koupací čepice,
nepromokavé tkaniny, oděvy s gumovou vložkou nebo
oděvy či polštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
Avivážní přípravky nebo podobné prostředky je nutné
používat výhradně podle pokynů jejich výrobce.
Vyjměte z oděvů všechny předměty jako zapalovače
nebo zápalky, které by mohly způsobit vznícení.
Pokud zastavíte pračku se sušičkou před koncem
sušicího programu, musíte všechno prádlo rychle
vyjmout a rozprostřít tak, aby se zbytkové teplo mohlo
rozptýlit.
Závěrečná část sušicího programu probíhá bez
ohřevu (ochlazovací cyklus), čímž se dosáhne
bezpečné teploty, při které nedojde k poškození
prádla.
K čištění spotřebiče nepoužívejte vysokotlaký proud
vody nebo páru.
Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte pouze
neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte prostředky s
drsnými částicemi, drátěnky, rozpouštědla nebo
kovové předměty.
Před každou údržbou spotřebič vždy vypněte a
vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky.
2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
2.1 Instalace
•
•
•
•
•
5
Řiďte se pokyny k instalaci dodanými
spolu s tímto spotřebičem.
Neinstalujte nebo nepoužívejte
spotřebič tam, kde může teplota
klesnout pod 0 °C nebo kde je
vystaven povětrnostním podmínkám.
Při stěhování spotřebič vždy udržujte
ve svislé poloze.
•
•
Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a
podlahou může proudit vzduch.
Odstraňte všechny obaly nebo
přepravní šrouby.
Podlaha, na níž má být spotřebič
umístěn, musí být plochá, stabilní,
žáruvzdorná a čistá.
Přepravní šrouby uchovejte na
bezpečném místě. Bude-li se
spotřebič v budoucnu přesouvat,
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
pomocí těchto šroubů se musí zajistit
buben, aby nedošlo k poškození
vnitřních součástí.
Při přemisťování spotřebiče buďte
vždy opatrní, protože je těžký. Vždy
používejte ochranné rukavice a
uzavřenou obuv.
Poškozený spotřebič neinstalujte ani
nepoužívejte.
Spotřebič neinstalujte tam, kde nelze
dvířka spotřebiče plně otevřít.
Nastavte nožičky tak, aby mezi
spotřebičem a podlahou byl
požadovaný prostor.
Když spotřebič umístíte na konečné
místo, pomocí vodováhy zkontrolujte,
zda je zcela vyrovnán. Jestliže ne,
seřiďte nožičky podle potřeby.
2.2 Připojení k elektrické síti
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí požáru
nebo úrazu elektrickým
proudem.
•
•
•
•
•
•
Spotřebič musí být uzemněn.
Vždy používejte správně instalovanou
síťovou zásuvku s ochranou proti
úrazu elektrickým proudem.
Nepoužívejte rozbočovací zástrčky
ani prodlužovací kabely.
Neodpojujte spotřebič ze zásuvky
tahem za kabel. Vždy tahejte za
zástrčku.
Nedotýkejte se napájecího kabelu či
síťové zástrčky mokrýma rukama.
Tento spotřebič je v souladu se
směrnicemi EHS.
2.4 Použití spotřebiče
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění,
zásahu elektrickým
proudem, požáru nebo
poškození spotřebiče.
•
•
•
•
•
•
•
•
VAROVÁNÍ!
Hrozí nebezpečí poranění
nebo poškození spotřebiče.
2.3 Vodovodní přípojka
•
•
•
Dbejte na to, abyste hadice
nepoškodili.
Před připojením spotřebiče k novým
hadicím nebo k hadicím, které nebyly
dlouho používány, nebo tam, kde byly
prováděny opravy či instalována nová
zařízení (vodoměry apod.), nechte
vodu na několik minut odtéct, dokud
nebude čistá.
Ujistěte se, že při prvním použití
spotřebiče ani po něm nedošlo k
viditelnému úniku vody.
Tento spotřebič je určen pouze k
domácímu použití.
Do spotřebiče, do jeho blízkosti nebo
na spotřebič neumísťujte hořlavé
předměty nebo předměty obsahující
hořlavé látky.
Při probíhajícím programu se
nedotýkejte skla dvířek. Sklo může
být horké.
Nesušte poškozené kusy oblečení
(natržené, roztřepené), které obsahují
vycpávky nebo výplně.
Pokud jste vyprali prádlo s pomocí
odstraňovače skvrn, před spuštěním
sušicího cyklu proveďte dodatečný
cyklus máchání.
Ujistěte se, že se v prádle nenachází
žádné kovové předměty.
Sušte pouze tkaniny vhodné pro
sušení v pračce se sušičkou.
Dodržujte pokyny pro praní na
etiketách oděvů.
Plastové předměty nejsou
žáruvzdorné.
– Pokud používáte dávkovací
kuličku pracího prostředku, před
nastavením sušicího programu ji
odstraňte.
– Nepoužívejte dávkovací kuličku
pracího prostředku, když
nastavujete nepřetržitý program.
•
•
Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si
na ně nestoupejte.
Promočené oděvy ve spotřebiči
nesušte.
2.5 Likvidace
•
•
Odpojte spotřebič od elektrické sítě a
přívodu vody.
Odřízněte síťový kabel v blízkosti
spotřebiče a zlikvidujte jej.
ČESKY
•
•
Odstraňte dveřní západku, abyste
zabránili uvěznění dětí a domácích
zvířat v bubnu.
Spotřebič zlikvidujte v souladu s
místními předpisy pro likvidaci
elektrického a elektronického odpadu
(WEEE).
3. POPIS SPOTŘEBIČE
3.1 Přehled spotřebiče
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Horní deska
Dávkovač pracího prostředku
Ovládací panel
Držadlo dveří
Typový štítek
Filtr vypouštěcího čerpadla
Nožičky pro vyrovnání spotřebiče
5
6
7
3.2 Zapnutí dětské
bezpečnostní pojistky
Zabráníte tak dětem či zvířatům, aby se
zavřely v bubnu.
Otočte pojistku po směru hodinových
ručiček, dokud není rýha vodorovně.
Dvířka nelze zavřít.
Dvířka zavřete tak, že pojistku otočíte
proti směru hodinových ručiček, dokud
není rýha vertikálně.
3.3 Souprava fixovacích
destiček (4055171146)
Dostupné u vašeho autorizovaného
prodejce.
Pokud spotřebič instalujete na
podstavec, zajistěte jej pomocí
fixovacích destiček.
Pozorně si přečtěte pokyny dodané
spolu s příslušenstvím.
7
8
www.aeg.com
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacího panelu
1
2
3
WASH/
DRYING
DRYING
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
Synthetics
Wool
Delicates
20 Min. - 3 kg
Spin/
Drain
Rinse
Wool
NonStop 60min.
5
Drying
Time
Anti-Allergy
/
Steam
On/Off
Temp.
12
1
2
3
4
5
6
7
4
Drying
Level
Silk
Easy Iron
Tlačítko Zap/Vyp
Volič programů
Displej
Tlačítko Stupeň sušení
Tlačítko Doba sušení
Tlačítko Start/Pauza
Tlačítko Odložený start
Spin
11
Stains/
Prewash
Extra
Rinse
Time
Save
Delay
Start
10
9
8
7
8
9
10
11
12
Start/Pause
6
Tlačítko Úspora času
Tlačítko Extra máchání
Tlačítko Skvrny/Předpírka
Tlačítko Odstředění
Tlačítko Teplota
4.2 Displej
A
B
C
P
D
E
O
Na displeji se zobrazuje:
Teplota nastaveného programu
A
Studená voda
F
G H I
N
J
M
K
L
ČESKY
Rychlost odstřeďování nastaveného programu
B
Symbol Bez odstředění1)
Symbol Zastavení máchání
1) Dostupné pouze u programu ODSTŘEDIT/VYPUSTIT.
Symboly fází
Po nastavení programu se zobrazí symboly všech příslušných fází zvoleného pro‐
gramu.
Po spuštění programu symbol probíhající fáze bliká.
Po dokončení programu se zobrazuje symbol poslední fáze.
C
Fáze předpírky
Fáze praní
Fáze máchání
Fáze odstřeďování
D
Symbol sušení se zobrazí, když nastavíte sušicí program.
E
Symbol páry se zobrazí po volbě parního programu.
F
Symbol fáze proti zmačkání se zobrazí, když nastavíte sušicí pro‐
gram.
Když se zobrazí tento symbol, nelze dvířka spotřebiče otevřít. Dvířka
můžete otevřít až poté, co se symbol přestane zobrazovat.
G
Pokud byl program dokončen, ale symbol se nadále zobrazuje:
• Je zapnutá funkce „Zastavení máchání“.
• V bubnu je voda.
H
Symbol dětské bezpečnostní pojistky se zobrazí, když tuto funkci ak‐
tivujete.
I
Symbol odloženého startu se zobrazí, když nastavíte funkci odlože‐
ného startu.
9
10
www.aeg.com
Délka programu (prací nebo sušicí fáze)
Když se program spustí, začne se odečítat délka programu v krocích
po jedné minutě.
Odložený start
Když stisknete tlačítko odloženého startu, na displeji se zobrazí čas
do odloženého startu.
Výstražné kódy
Pokud dojde k poruše spotřebiče, na displeji se zobrazí výstražné
kódy. Viz „Odstraňování závad“.
J
Na displeji se toto hlášení zobrazí na několik sekund, když:
• S pracím programem nelze nastavit funkce.
• Pokusíte se změnit prací program během jeho průběhu.
Když je program dokončen.
Symboly stupně suchosti: rozsvítí se, když nastavíte automatické sušení.
Symbol stupně Extra sušení
K
Symbol stupně Sušení k uložení
Symbol stupně Sušení k žehlení
L
Symbol doby sušení se zobrazí, když nastavíte sušicí program.
M
Symbol nadměrné dávky pracího prostředku se zobrazí na konci cy‐
klu, když spotřebič zjistí příliš mnoho pracího prostředku.
Stavové čárky
Prázdné stavové čárky se zobrazí pouze když je příslušná funkce u
zvoleného programu dostupná.
Stavové čárky se plní dle nastavených funkcí.
V případě špatné volby se zobrazí hlášení „Err“, které značí, že daná
volba není možná.
Symbol Úspora času se zobrazí, když nastavíte jednu z délek pro‐
gramu.
N
Zkrácená doba
Extra krátký
ČESKY
11
Symbol Extra máchání se zobrazí, když tuto funkci zapnete.
O
Hodnota zobrazuje celkový počet máchání.
Když nastavíte maximální počet máchání, jsou stavové čárky zcela
plné.
Symbol Skvrny se zobrazí, když tuto funkci zapnete.
Symbol Předpírka se zobrazí, když tuto funkci zapnete.
P
Stavové čárky nejsou zcela plné, když nastavíte pouze jednu z těch‐
to funkcí.
Stavové čárky jsou zcela plné, když nastavíte obě funkce.
5. PROGRAMY
5.1 Tabulka programů
Program
Teplotní rozsah
Maximální množ‐ Popis programu
ství prádla
(Druh náplně a stupeň zašpinění)
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
Prací programy
Bavlna
95 °C - studená
Bavlna úsporný1)
60 °C - 40 °C
Syntetika
60 °C - studená
Hedvábí
30 °C
Vlna/Ruční praní
40 °C - studená
9 kg
1600 ot/min
Bílá a barevná bavlna. Normálně a
lehce zašpiněné.
9 kg
1600 ot/min
Bílá a stálobarevná bavlna. Normál‐
ně zašpiněné. Spotřeba energie se
sníží a délka pracího programu se pro‐
dlouží.
4 kg
1200 ot/min
Prádlo ze syntetických nebo směso‐
vých tkanin. Normálně zašpiněné.
1 kg
1200 ot/min
Speciální program pro hedvábí a smí‐
šené syntetické prádlo.
2 kg
1200 ot/min
Vlna vhodná k praní v pračce, ručně
prané vlněné prádlo a ostatní prádlo
označené symbolem ručního praní.2)
12
www.aeg.com
Program
Teplotní rozsah
Maximální množ‐ Popis programu
ství prádla
(Druh náplně a stupeň zašpinění)
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
NonStop 60min.
40 °C - 30 °C
1 kg
1200 ot/min
Kompletní program, který se skládá z
prací fáze a sušicí fáze pro menší ná‐
plně smíšených tkanin (bavlněné a
syntetické prádlo).
9 kg
1600 ot/min
Bílé bavlněné prádlo. Tento program
odstraní mikroorganismy pomocí praní
při teplotě 60 °C a přidáním jednoho
máchání. Tímto způsobem je praní da‐
leko účinnější.
Antialergický
60 °C
Parní programy3)
Parní program lze použít u usušeného, vypraného nebo pouze jedinkrát nošeného
prádla. Pomocí těchto programů můžete snížit zmačkání prádla, odstranit
nepříjemné pachy a získat měkčí prádlo.
Nepoužívejte žádný prací prostředek. V případě potřeby odstraňte skvrny praním ne‐
bo pomocí odstraňovače skvrn.
Parní programy neprovádí žádné hygienické cykly.
Parní program nepoužívejte u těchto typů prádla:
•
•
•
Oděvy, které se mají prát při teplotě nižší než 40 °C.
Oděvy, u kterých není na štítku specifikováno, že jsou vhodné pro sušení v bubnové
sušičce.
Veškeré oděvy s plastovými, kovovými či dřevěnými doplňky apod.
1,5 kg
Parní program pro bavlněné a synte‐
tické prádlo. Tento program pomáhá
osvěžit prádlo a odstranit jeho pomač‐
kání. Nespouštějte tento program u
prádla praného při teplotě nižší než 40
°C.
9 kg
1600 ot/min
Máchání a odstředění prádla. Veškeré
tkaniny s výjimkou vlněných a velmi
jemných tkanin. Snižte rychlost
odstřeďování v závislosti na typu prá‐
dla.
9 kg
1600 ot/min
Odstředění prádla a vypuštění vody z
bubnu. Veškeré tkaniny s výjimkou
vlněných a jemných tkanin.
Pára
Prací programy
Máchání
Studená
Odstředění / Vypouštění4)
ČESKY
13
Program
Teplotní rozsah
Maximální množ‐ Popis programu
ství prádla
(Druh náplně a stupeň zašpinění)
Maximální ry‐
chlost
odstřeďování
20 min - 3 kg
40 °C - 30 °C
3 kg
1200 ot/min
Lehce zašpiněné bavlněné a synte‐
tické prádlo, které bylo nošeno pouze
jednou.
4 kg
800 ot/min
Syntetické prádlo k šetrnému praní.
4 kg
1200 ot/min
Prádlo z jemných tkanin jako akryl,
viskóza a směsové tkaniny vyžadu‐
jící šetrné praní. Normálně zašpině‐
né.
1 kg
Sušicí program pro vlněné prádlo.
3 kg
Sušicí program pro syntetické prádlo.
6 kg
Sušicí program pro bavlněné prádlo.
Snadné žehlení
60 °C - studená
Jemné
40 °C - studená
Normálně a lehce zašpiněné.5)
Sušicí programy
Vlna
Syntetika
Bavlna
1) Prací program Bavlna úsporný při 60 °C s náplní 9 kg a sušicí program Bavlna jsou výchozími progra‐
my pro údaje na energetickém štítku podle směrnice EHS 92/75.
Teplota vody prací fáze se může lišit od teploty uvedené pro zvolený program.
2) Během tohoto programu se buben otáčí pomalu a praní je tak k prádlu šetrné. Může se zdát, že buben
se neotáčí nebo že se neotáčí správně, ale to je u tohoto programu běžný jev.
3) Pokud nastavíte parní program u usušeného prádla, prádlo může být na konci programu vlhké. Dopo‐
ručuje se proto nechat prádlo 10 minut doschnout na čerstvém vzduchu. Po dokončení programu prádlo
co nejdříve vyndejte z bubnu. Po parním programu lze prádlo vyžehlit, a to daleko snadněji.
4) Nastavte rychlost odstřeďování. Ujistěte se, že je rychlost vhodná pro daný typ praného prádla. Pokud
nastavíte funkci Bez odstředění, je dostupná pouze vypouštěcí fáze.
5) Aby se zabránilo pomačkání prádla, teplota vody v tomto programu je regulována a fáze praní a
odstředění je mírná. Spotřebič provede několik přídavných máchání. Tento program nelze kombinovat se
sušením.
14
www.aeg.com
Kombinace programů a funkcí
Program
Skvrny/ Extra
Úspora
Předpír máchá‐
času3)
ka1)
ní 2)
Odstře
dění
Odlo‐
žený
start
Bavlna
■
■
■
■
■
■
Bavlna úsporný
■
■
■
■
■ 4)
■
Syntetika
■
■
■
■
■
■
Hedvábí
■
Vlna/Ruční praní
■
■
■
■
■
NonStop 60min.
Antialergický
■
■
■
■
■
■
Pára
Máchání
Odstředění / Vypouštění
■
■
■
■
■
■
20 min - 3 kg
■
■
Snadné žehlení
■
■
■5)
■
■
■
Jemné
■
■
■
■
■
■
1) Používáte-li tekutý prací prostředek, nastavte program bez Předpírky. Funkce Skvrny není k dispozici
u programů s teplotou nižší než 40 °C.
2) Je-li zapnutá funkce Trvalé extra máchání, spotřebič přidá několik dalších máchání. Pokud v programu
Máchání nastavíte nízkou rychlost odstřeďování, spotřebič provede šetrné máchání a krátké odstředění.
3) Pokud nastavíte nejkratší délku programu, doporučujeme snížit množství prádla. Spotřebič lze plně
naložit, výsledky praní však mohou být méně uspokojivé.
4) U tohoto programu lze nastavit pouze délku Extra krátký.
5) K dispozici je pouze funkce Předpírka.
5.2 Automatické sušení
Stupeň suchosti
Extra suché
Pro savé materiály jako ručníky
Druh tkaniny
Náplň
Bavlna a len
až do 6 kg
(koupací pláště, osušky, atd.)
ČESKY
Stupeň suchosti
Druh tkaniny
15
Náplň
Bavlna a len
až do 6 kg
(koupací pláště, osušky, atd.)
K uložení1)
Pro prádlo k uložení
Syntetické a směsové tka‐ až do 3 kg
niny
(svetry, blůzy, spodní prádlo,
ložní prádlo)
Hedvábné prádlo (blůzy, ko‐ až do 1 kg
šile, oblečení...)
K žehlení
Vhodné pro žehlení
Vlněné prádlo (vlněné sve‐
try)
až do 1 kg
Bavlna a len
(prostěradla, ubrusy, košile,
atd.)
až do 6 kg
1) Poznámky pro zkušebny Testování podle normy EN 50229 musí být NEJPRVE provedeno sušením
maximální deklarované náplně prádla (o složení v souladu se směrnicí EN61121) nastavením programu
AUTOMATICKÉ SUŠENÍ K ULOŽENÍ pro Bavlnu. DRUHÁ náplň prádla k sušení se zbývající náplní mu‐
sí být testována pomocí programu AUTOMATICKÉ SUŠENÍ K ULOŽENÍ pro Bavlnu.
5.3 Časované sušení
Stupeň suchosti
Druh tkaniny
Extra suché
Pro savé materiály ja‐
ko ručníky
Bavlna a len
(koupací pláště, osušky,
atd.)
K uložení
Pro prádlo k uložení
K uložení
Pro prádlo k uložení
Náplň
(kg)
Ry‐
chlost
odstřeď
ování
(ot/min)
Doporuče‐
ná délka
chodu
(min)
6
1 600
220 - 240
4
1 600
140 - 160
2
1 600
100 - 110
6
1 600
210 - 230
4
1 600
130 - 150
2
1 600
90 - 100
Syntetické a směsové tka‐
niny
(svetry, blůzy, spodní prádlo,
ložní prádlo)
3
1 200
100 - 110
1
1 200
40 - 50
Vlna
(vlněné svetry)
1
1 200
110 - 130
Hedvábí
(blůzy, košile, oblečení atd.)
1
1 000
80
Bavlna a len
(koupací pláště, osušky,
atd.)
16
www.aeg.com
Stupeň suchosti
Druh tkaniny
K žehlení
Vhodné pro žehlení
Bavlna a len
(prostěradla, ubrusy, košile,
atd.)
5.4 Woolmark Apparel Care Modrá
•
Prací program pro vlnu u této pračky
schválila společnost Woolmark pro
praní vlněných oděvů určených pro
ruční praní za podmínky, že tyto
Náplň
(kg)
Ry‐
chlost
odstřeď
ování
(ot/min)
Doporuče‐
ná délka
chodu
(min)
6
1 600
150 - 170
4
1 600
85 - 105
2
1 600
55 - 65
oděvy se budou prát podle pokynů
uvedených na etiketě a podle pokynů
výrobce této pračky. M1144
• Program sušení vlny tohoto
spotřebiče byl testován a schválen
společností Woolmark. Tento program
je vhodný pro sušení vlněných oděvů,
které jsou označeny pro ruční praní,
za předpokladu, že jsou tyto oděvy
vyprány pomocí pracího programu
schváleného společností Woolmark
pro ruční praní a sušeny v bubnové
sušičce dle pokynů výrobce. M1224
Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a
Indii představuje symbol Woolmark
certifikační ochrannou známku.
6. ÚDAJE O SPOTŘEBĚ
Uvedené hodnoty byly získány v laboratorních podmínkách za použití
příslušných norem. Údaje se mohou měnit vlivem různých příčin: množ‐
ství a typ prádla a teplota prostředí. Na délku pracího programu může
mít vliv také tlak vody, síťové napětí a teplota přiváděné vody.
Technické údaje mohou být měněny bez předchozího ohlášení s cílem
zlepšování kvality výrobku.
Na začátku programu se na displeji zobrazí délka programu pro maxi‐
mální náplň.
Během fáze praní se délka programu vypočítává automaticky a lze ji vý‐
razně zkrátit, je-li množství prádla nižší než je maximální náplň (např. při
programu Bavlna 60 °C a maximální náplni 9 kg délka programu
přesahuje dvě hodiny; při reálné náplni 1 kg délka programu nedosáhne
jedné hodiny).
Když spotřebič vypočítává reálnou délku programu, na displeji bliká teč‐
ka.
ČESKY
Programy
Náplň
(kg)
Spotřeba
energie
(kWh)
Spotřeba
vody (litry)
Přibližná délka pro‐
gramu (minuty)
Bavlna 60 °C
9
1.6
69
168
Bavlna úsporný
Úsporný program pro bavlnu
9
1,05
56
244
Bavlna 40 °C
9
1.0
69
164
Syntetika 40 °C
4
0.6
48
105
Jemné 40 °C
4
0.7
58
86
Vlna / Ruční praní 30 °C
2
0.35
57
61
60 °C1)
17
1) „Úsporný program pro bavlnu“ při 60 °C s náplní 9 kg je referenční program pro údaje energetického
štítku podle směrnice EHS 92/75.
7. FUNKCE
7.1 Zap/Vyp
Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo
vypnete spotřebič. Když zapnete
spotřebič, zazní zvukový signál.
Funkce Automatický pohotovostní režim
spotřebič automaticky vypne za účelem
snížení spotřeby energie, když:
•
•
Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti
minut před tím, než stisknete tlačítko
Start/Pauza.
Jsou zrušena všechna nastavení.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Znovu nastavíte prací program a
všechny možné funkce.
Po pěti minutách po dokončení
pracího programu.
Viz „Funkce Automatický
pohotovostní režim“.
7.2 Volič programů
Otočením tohoto voliče nastavíte
program. Rozsvítí se příslušná kontrolka
programu.
7.3 Teplota
Stisknutím tohoto tlačítka změníte
výchozí teplotu. Když se na displeji
zobrazí
vodu.
a
, spotřebič neohřívá
7.4 Odstředění
Toto tlačítko použijte ke:
• Snížení maximální rychlosti fáze
odstřeďování příslušného programu.
•
•
Na displeji se zobrazí
pouze rychlosti
odstřeďování dostupné
se zvoleným programem.
Vypněte odstřeďovací fázi.
Zapněte funkci Zastavení máchání.
Nastavením této funkce zabráníte
zmačkání tkanin. Prací program
skončí s vodou v bubnu. Buben se
otáčí pravidelně, aby se snížilo
zmačkání prádla.
Dvířka zůstanou zablokována. Před
odblokováním dvířek je nutné vypustit
vodu.
7.5 Skvrny/Předpírka
Stisknutím tohoto tlačítka přidáte k
programu fázi odstraňování skvrn a
předpírky.
Opětovným stisknutím tohoto tlačítka
zapnete jednu nebo obě funkce. Na
displeji se zobrazí příslušný ukazatel a
stavové čárky.
18
www.aeg.com
•
Skvrny: Tuto funkci použijte u prádla
s odolnými skvrnami.
Při nastavení této funkce vložte
odstraňovač skvrn do komory
Tato funkce prodlouží délku
programu.
•
.
Tato funkce není k
dispozici u programů s
teplotou nižší než 40 °C.
Předpírka: Pomocí této funkce
přidáte před fázi praní fázi předpírky.
Tuto funkci se doporučuje použít v
případě velmi zašpiněného prádla.
Tato funkce prodlouží
délku programu.
7.6 Extra máchání
Stisknutím tlačítka Extra máchání přidáte
k programu fáze máchání.
Tato funkce se používá pro osoby
alergické na prací prostředky a v
oblastech s měkkou vodou.
7.7 Úspora času
Pomocí této funkce můžete zkrátit délku
programu.
•
•
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte
„Zkrácenou délku“ u prádla
znečištěného během dne.
Dvojím stisknutím nastavíte funkci
„Extra krátký“ u velmi málo
znečištěného prádla.
Na displeji se zobrazí příslušný ukazatel
a čas odloženého startu.
7.9 Start/Pauza
Stisknutím tlačítka Start/Pauza spustíte
nebo přerušíte program.
7.10 Stupeň sušení
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte jeden
ze tří automatických dostupných stupňů
sušení. Na displeji se zobrazí symbol
nastaveného stupně:
•
K žehlení – prádlo k žehlení
•
K uložení – prádlo k uložení
•
Extra sušení – prádlo k úplnému
usušení
Některé automatické
stupně nelze nastavit pro
každý typ tkaniny.
7.11 Doba sušení
Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte dobu,
která vyhovuje sušeným tkaninám. Na
displeji se zobrazí nastavená hodnota.
S každým stisknutím tohoto tlačítka se
doba prodlouží o pět minut.
Délka sušení může být
omezena zvoleným
programem.
Některé programy lze použít
pouze s jednou z těchto
dvou funkcí.
7.8 Odložený start
Pomocí této funkce můžete odložit
spuštění programu o 30 minut až 20
hodin.
8. NASTAVENÍ
8.1 Zvuková signalizace
Zvuková signalizace zazní, když:
•
•
•
Zapnete spotřebič.
Vypnete spotřebič.
Stisknete tlačítka.
•
•
Dokončí se program.
Vyskytla se závada či porucha na
spotřebiči.
K vypnutí či zapnutí zvukové
signalizace stiskněte současně
na dobu šesti sekund.
a
ČESKY
Když zvukovou signalizaci
vypnete, bude stále funkční
v případě poruchy
spotřebiče.
8.2 Dětská bezpečnostní
pojistka
•
•
Po stisknutí Start/Pauza: tlačítka
funkcí a volič programů jsou
zablokované.
Před stisknutím Start/Pauza:
spotřebič nelze spustit.
8.3 Trvalé extra máchání
Díky této funkci můžete zabránit dětem,
aby si hrály s ovládacím panelem.
S touto funkcí můžete trvale zapnout
přídavné máchání při volbě nového
programu.
•
•
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím
a
,
dokud se kontrolka
nerozsvítí
nebo nezhasne.
Tuto funkci lze zapnout:
Funkci zapnete či vypnete
současným stisknutím
a ,
dokud se příslušná kontrolka
nerozsvítí nebo nezhasne.
9. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE PRANÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
9.1 Před prvním použitím
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Vložte menší množství pracího
prostředku do komory pro fázi praní.
4. Nastavte a spusťte program pro
bavlnu na nejvyšší teplotu bez
prádla.
Tímto postupem odstraníte všechny
možné nečistoty z bubnu a vany
spotřebiče.
9.2 Vkládání prádla
1. Otevřete dvířka spotřebiče.
2. Vložte prádlo do bubnu kus po kuse.
3. Prádlo před vložením do spotřebiče
protřepte.
Ujistěte se, že do bubnu nevkládáte příliš
mnoho prádla.
4. Dvířka dobře zavřete.
POZOR!
Ujistěte se, že mezi
těsněním a dvířky nezůstane
žádné prádlo. Hrozí
nebezpečí úniku vody nebo
poškození prádla.
19
20
www.aeg.com
9.3 Plnění pracího prostředku
a přísad
A
4. Pří použití tekutého pracího
prostředku otočte klapku dolů.
Komora pro fázi předpírky, pro
program namáčení nebo pro
odstraňovač skvrn.
Komora pro fázi praní.
B
Komora na tekuté přísady (aviváž,
škrob).
Značka maximálního množství pro
tekuté přísady.
Klapka pro práškový nebo tekutý
prací prostředek.
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení pracích
prostředků.
S klapkou DOLE:
• Nepoužívejte gelové
nebo husté tekuté
prací prostředky.
• Nepoužívejte více
tekutého pracího
prostředku, než je
uvedeno na klapce.
• Nenastavujte fázi
předpírky.
• Nepoužívejte funkci
odloženého startu.
5. Odměřte prací prostředek a aviváž.
6. Opatrně zavřete dávkovač pracího
prostředku.
Ujistěte se, že klapka při zasunutí
zásuvky nepřekáží.
9.4 Zkontrolujte polohu
klapky
1. Vytáhněte dávkovač pracího
prostředku až na doraz.
2. Stiskněte páčku dolů a dávkovač
vyjměte.
1
2
3. Pří použití práškového pracího
prostředku otočte klapku nahoru.
9.5 Zapnutí spotřebiče
1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.
2. Otevřete vodovodní kohoutek.
3. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapnete
spotřebič.
Zazní krátký zvukový signál.
ČESKY
9.6 Nastavení programu
1. Otočením voliče programů nastavte
program:
• Rozsvítí se příslušná kontrolka
programu.
• Kontrolka Start/Pauza bliká.
• Na displeji se zobrazuje: výchozí
teplota, rychlost odstřeďování,
ukazatele fází programu a délka
programu.
2. V případě potřeby změňte teplotu,
rychlost odstřeďování, délku
programu nebo přidejte dostupné
funkce. Když zapnete nějakou funkci,
zobrazí se ukazatel dané funkce.
Pokud něco nastavíte
nesprávně, na displeji se
zobrazí hlášení Err.
9.7 Spuštění programu bez
odloženého startu
Stisknutím tlačítka Start/Pauza program
spustíte.
Příslušná kontrolka přestane blikat a
svítí.
Na displeji začne blikat ukazatel
probíhající fáze.
Program se spustí a dvířka se zablokují.
Na displeji se zobrazí ukazatel
.
Vypouštěcí čerpadlo může
při napouštění spotřebiče
vodou chvíli pracovat.
9.8 Opětovný výpočet délky
programu
Po přibližně 15 minutách od
spuštění programu:
• Spotřebič automaticky
přizpůsobí délku cyklu
prádlu, které jste vložili
do bubnu, abyste dosáhli
dokonalých výsledků
praní při minimálním
potřebném času.
• Na displeji se zobrazí
nový časový údaj.
21
9.9 Spuštění programu s
odloženým startem
1. Opakovaně stiskněte tlačítko
Odložený start, dokud se na displeji
nezobrazí počet minut či hodin
zbývajících do odloženého startu.
Zobrazí se příslušný ukazatel.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič spustí odpočet do odloženého
startu.
Po dokončení odpočtu se automaticky
spustí zvolený program.
Před tím, než spustíte
spotřebič stisknutím tlačítka
Start/Pauza, můžete
nastavený odložený start
zrušit nebo změnit.
9.10 Zrušení odloženého
startu
Zrušení odloženého startu:
1. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
pozastavíte chod spotřebiče.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko
Odložený start, až se na displeji
zobrazí .
3. Dalším stisknutím tlačítka Start/
Pauza program ihned spustíte.
9.11 Přerušení programu a
změna funkce
Před vlastním spuštěním můžete měnit
jen některé funkce.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Příslušná kontrolka začne blikat.
2. Změňte nastavenou funkci.
3. Stiskněte opět tlačítko Start/Pauza.
Program bude pokračovat.
9.12 Zrušení probíhajícího
programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zrušíte
program a vypnete spotřebič.
2. Opětovným stisknutím tlačítka
Zap/Vyp zapnete spotřebič.
Nyní můžete zadat nový prací program.
22
www.aeg.com
Před spuštěním nového
programu může spotřebič
vypustit vodu. V takovém
případě se ujistěte, že je v
přihrádce stále prací
prostředek, který jinak opět
doplňte.
9.13 Otevření dvířek
Pokud je teplota a hladina
vody v bubnu příliš vysoká
nebo se buben stále otáčí,
nelze dvířka otevřít.
Zatímco probíhá program nebo odpočet
odloženého startu, dvířka spotřebiče jsou
zablokovaná.
1. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Na displeji se přestane zobrazovat
příslušný ukazatel zablokování dvířek.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Zavřete dvířka a stiskněte tlačítko
Start/Pauza.
Program nebo odpočet odloženého
startu bude pokračovat.
9.15 Vypouštění vody po
konci cyklu
Prací program je dokončen, ale v
bubnu není voda:
Buben se otáčí pravidelně, aby se
zabránilo zmačkání prádla.
Zobrazuje se ukazatel zablokování
. Dvířka zůstanou
dvířek
zablokována.
Před otevřením dvířek je nutné vypustit
vodu:
1. V případě potřeby snižte rychlost
odstřeďování.
2. Stiskněte tlačítko Start/Pauza.
Spotřebič vypustí vodu a odstředí prádlo.
3. Po dokončení programu a zhasnutí
ukazatele zablokování dvířek
můžete dvířka otevřít.
4. Stisknutím Zap/Vyp na několik
sekund vypněte spotřebič.
Spotřebič automaticky
vypustí vodu a odstředí
prádlo po přibližně 18
hodinách.
9.14 Konec cyklu
Po dokončení programu se spotřebič
automaticky zastaví. Zazní zvukový
signál (pokud je zapnutý).
Na displeji se zobrazí
a ukazatel
zablokování dvířek
zhasne.
Zhasne kontrolka tlačítka Start/Pauza.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypnete
spotřebič.
Po pěti minutách od konce programu
funkce úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
Při opětovném zapnutí
spotřebiče se na displeji
zobrazí konec posledně
nastaveného programu.
Otočením voliče programu
nastavte nový program.
2. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
3. Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
4. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
9.16 Funkce Automatický
pohotovostní režim
Funkce Automatický pohotovostní režim
spotřebič automaticky vypne za účelem
snížení spotřeby energie, když:
•
•
Spotřebič nepoužíváte po dobu pěti
minut před tím, než stisknete tlačítko
Start/Pauza.
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Po pěti minutách od konce pracího
programu
Stisknutím tlačítka Zap/Vyp opětovně
zapnete spotřebič.
Na displeji se zobrazí délka
posledního zvoleného programu.
Otočením voliče programu nastavte
nový program.
ČESKY
23
Pokud jste nastavili program
nebo funkci, která končí s
vodou v bubnu, funkce
Automatický pohotovostní
režim nevypne spotřebič a
nepřipomene vám, abyste
vypustili vodu.
10. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - POUZE SUŠENÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
10.1 Příprava na sušení
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na
několik sekund zapněte spotřebič.
2. Postupně naplňte prádlo.
3. Otočte voličem programů na sušicí
program vhodný k sušení daného
prádla.
Na displeji se zobrazí minimální doba
sušení a následující symboly:
Zobrazí se symbol sušení.
Zobrazí se symbol fáze proti zmač‐
kání.
Zobrazí se symbol doby sušení.
Při sušení velkého množství
prádla zajistíte dobré
výsledky sušení tak, že
prádlo nebude zamotané a
bude rovnoměrně rozložené
v bubnu.
Nejlepších výsledků sušení
dosáhnete, když vyprané
prádlo odstředíte při
maximální rychlosti
odstřeďování možné pro
daný druh prádla.
Vaše prádlo můžete vyprat dvěma
způsoby:
10.2 Automatické sušení
1. Opětovně stiskněte tlačítko Stupeň
sušení, dokud se pod jedním ze
symbolů stupně suchosti nezobrazí
černá linka:
Stupeň Extra sušení
Stupeň Sušení k uložení
Stupeň Sušení k žehlení
Symbol délky sušení se přestane
zobrazovat.
Na displeji se zobrazí čas vypočítaný na
základě výchozí velikosti náplně. Pokud
je množství vašeho prádla větší či menší
než výchozí velikost, spotřebič
automaticky přizpůsobí délku sušení
během cyklu.
2. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
spustíte program. Na displeji:
Zobrazí se symbol zablokovaných
dvířek.
Symbol sušení začne blikat.
Nastavený symbol suchosti se dále
zobrazuje (např. Sušení k uložení).
Symboly ostatních stupňů se
přestanou zobrazovat.
Displej pravidelně každou minutu
aktualizuje délku sušicího programu.
24
www.aeg.com
Některé stupně nelze
nastavit u všech druhů
prádla (viz tabulka
„Programy pro automatické
sušení“).
10.3 Časované sušení
1. Opakovaně stiskněte tlačítko Doba
sušení a nastavte hodnotu času (viz
tabulka „Sušicí program“).
Zobrazí se symbol sušení.
Zobrazí se symbol fáze proti zmač‐
kání.
Zobrazí se symbol doby sušení.
Nastavte hodnotu času.
S každým stisknutím tohoto tlačítka se
doba prodlouží o pět minut. Na displeji
se zobrazí nastavený čas.
Po několika sekundách se nastavená
hodnota času na displeji změní:
spotřebič také vypočítá délku chladicí
fáze a fáze proti zmačkání.
Konečná hodnota času.
2. Stiskněte Start/Pauza ke spuštění
programu. Textový řádek informuje o
probíhajícím sušení ve spotřebiči. Na
displeji se nový čas zobrazí každou
minutu.
Symbol sušení začne blikat.
Zobrazí se symbol zablokovaných
dvířek.
Pokud nastavíte hodnotu
času pouze 10 minut,
spotřebič provede pouze
chladicí fázi.
10.4 Na konci sušicího
programu
1. Spotřebič se automaticky zastaví.
2. Zazní zvuková signalizace (pokud je
zapnutá).
3. Na displeji se zobrazí .
4. Zhasne kontrolka tlačítka Start/
Pauza.
5. Během posledních minut sušicího
cyklu spotřebič provede fázi proti
zmačkání.
Symbol fáze proti zmačkání
bliká. Dvířka jsou stále zablokována
(zobrazuje se symbol
).
6. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp po dobu
několika sekund vypněte spotřebič.
Po několika minutách od
konce programu funkce
úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
7. Když zhasne kontrolka
, můžete
zablokovaných dvířek
dvířka otevřít.
8. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
9. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
10. Zavřete vodovodní kohoutek.
11. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ - PRANÍ A SUŠENÍ
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
11.1 Program NON-STOP
VAROVÁNÍ!
Do bubnu nevkládejte
plastové zařízení/kuličku na
prací prostředek.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp na
několik sekund zapněte spotřebič.
2. Postupně naplňte prádlo.
ČESKY
3. Do příslušných komor nadávkujte
prací prostředek a přísady.
4. Pootočte voličem programů na prací
program. Na displeji se zobrazí
symboly různých pracích fází.
5. Zvolte dostupné funkce.
VAROVÁNÍ!
Nenastavujte rychlost
odstřeďování nižší než
automatickou rychlost
zvoleného programu.
11.2 Praní a sušení na
automatické stupně
1. Opětovně stiskněte tlačítko Stupeň
sušení, dokud se pod jedním ze
symbolů stupně suchosti nezobrazí
černá linka.
Stupeň Sušení k žehlení
Stupeň Sušení k uložení
Stupeň Extra sušení
Zobrazí se symbol sušení.
Zobrazí se symbol fáze proti zmač‐
kání.
Na displeji se zobrazuje, že je spotřebič
připraven ke spuštění.
Hodnota času na displeji představuje
délku pracího a sušicího programu
vypočítanou na základě výchozí
velikosti náplně.
Aby bylo dosaženo dobrých
výsledků sušení, spotřebič
vám neumožní nastavit příliš
nízkou rychlost odstřeďování
praného a sušeného prádla.
2. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
spustíte program.
25
Nastavený symbol suchosti se dále
zobrazuje (např. Sušení k uložení).
Symboly ostatních stupňů se
přestanou zobrazovat.
Zobrazí se symbol zablokovaných
dvířek.
Na displeji se nový čas zobrazí každou
minutu.
Během posledních minut
sušicího cyklu spotřebič
provede fázi proti zmačkání
a chladicí fázi.
11.3 Praní a časované sušení
VAROVÁNÍ!
Do bubnu nevkládejte
plastové zařízení/kuličku na
prací prostředek.
1. Dobu sušení nastavíte opakovaným
stisknutím tlačítka Doba sušení:
Zobrazí se symbol sušení.
Zobrazí se symbol fáze proti zmač‐
kání.
Zobrazí se symbol doby sušení.
Na displeji se zobrazí nastavená doba
sušení.
Nastavte dobu sušení.
S každým stisknutím tohoto tlačítka se
doba prodlouží o pět minut.
Aby bylo dosaženo dobrých
výsledků sušení,
doporučujeme nenastavovat
příliš nízkou rychlost
odstřeďování praného a
sušeného prádla.
2. Po několika sekundách se na displeji
zobrazí celková délka cyklů:
26
www.aeg.com
Celková délka (praní + sušení +
proti zmačkání + chladicí fáze)
Pokud nastavíte délku
sušení pouze 10 minut,
celková hodnota času bude
také zahrnovat fázi proti
zmačkání a chladící fázi.
3. Stisknutím tlačítka Start/Pauza
spustíte program.
Dvířka jsou zablokovaná.
Na displeji se nový čas zobrazí každou
minutu.
11.4 Na konci sušicího
programu
1. Spotřebič se automaticky zastaví.
2. Zazní zvuková signalizace (pokud je
zapnutá).
3. Na displeji se zobrazí .
4. Zhasne kontrolka tlačítka Start/
Pauza.
5. Během posledních minut sušicího
cyklu spotřebič provede fázi proti
zmačkání.
Symbol fáze proti zmačkání
bliká. Dvířka jsou stále zablokována
(zobrazuje se symbol
).
6. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp po dobu
několika sekund vypněte spotřebič.
Po několika minutách od
konce programu funkce
úspory energie spotřebič
automaticky vypne.
7. Když zhasne kontrolka
zablokovaných dvířek
dvířka otevřít.
, můžete
8. Vyjměte prádlo ze spotřebiče.
Zkontrolujte, zda je buben prázdný.
9. Nechte dvířka otevřená, abyste
zabránili vzniku plísní a nepříjemných
pachů.
10. Zavřete vodovodní kohoutek.
11.5 Vlákna v tkaninách
Během prací nebo sušicí fáze mohou
určité typy tkanin (utěrky, vlněné prádlo
či svetry) pouštět vlákna.
Uvolněná vlákna se mohou během
dalšího programu přichytit na tkaniny.
Abyste zabránili uvolňování vláken
vašeho prádla, doporučujeme
následující:
•
•
•
•
Neperte tmavé tkaniny poté, co jste
vyprali a usušili světlé barevné prádlo
(nové utěrky, vlněné prádlo a svetry),
a opačně.
Pokud tyto druhy tkanin perete
poprvé, sušte je na vzduchu.
Vyčistěte vypouštěcí filtr.
Po sušicí fázi prázdný buben, těsnění
a dvířka vyčistěte pomocí vlhkého
hadru.
11.6 Odstranění vláken z
oblečení
K odstranění vláken uvnitř bubnu
nastavte speciální program:
1. Vyprázdněte buben.
2. Vyčistěte buben, těsnění a dvířka
důkladně pomocí vlhkého hadru.
3. Nastavte program máchání.
4. Zapněte čisticí funkci současným
stisknutím
a , dokud se na
displeji nezobrazí CLE.
5. Stiskněte Start/Pauza ke spuštění
programu.
12. TIPY A RADY
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
12.1 Vkládání náplně prádla
•
Prádlo rozdělte na: bílé, barevné,
syntetické, jemné a vlněné.
•
•
•
Řiďte se pokyny na etiketách praného
prádla.
Neperte současně bílé a barevné
prádlo.
Některé barevné oblečení může
během prvního praní pouštět barvu.
Doporučujeme proto, abyste jej při
prvním praní prali odděleně.
ČESKY
•
•
•
•
•
•
•
•
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte
zipy, zapněte háčky a patenty. Svažte
pásky.
Vyprázdněte kapsy a jednotlivé kusy
prádla rozložte.
Vícevrstvé tkaniny, vlněné prádlo a
prádlo s potiskem či obrázky obraťte
naruby.
Silně zašpiněné skvrny odstraňte
pomocí speciálního pracího
prostředku.
Silně zašpiněné skvrny vyperte a
předem ošetřete před vložením
příslušných kusů prádla do bubnu.
Při praní záclon buďte opatrní.
Odstraňte háčky a záclony vložte do
pracího pytle nebo povlečení na
polštář.
Neperte nezaobroubené prádlo nebo
prádlo, které se zatrhává. Při praní
malých nebo jemných kusů prádla
používejte prací pytel (např.
podprsenky s kovovými kosticemi,
opasky, punčochové kalhoty apod.).
Velmi malá náplň prádla může
způsobit problémy s vyvážením
během fáze odstřeďování. Pokud tak
nastane, ručně rozložte prádlo v
bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu.
12.2 Odolné skvrny
U některých skvrn voda a prací
prostředek nestačí.
Takovéto skvrny doporučujeme předem
ošetřit před vložením příslušných kusů
prádla do spotřebiče.
K dispozici jsou speciální odstraňovače
skvrn. Použijte speciální odstraňovač
skvrn vhodný pro daný druh skvrny a
tkaniny.
12.3 Prací prostředky a
přísady
•
Používejte výhradně prací prostředky
a přísady určené speciálně pro
pračky:
– práškové prostředky pro všechny
druhy tkanin,
– práškové prostředky pro jemné
tkaniny (max. 40 °C) a vlnu,
– tekuté prostředky, přednostně pro
prací programy s nízkou prací
•
•
•
•
•
27
teplotou (max. 60 °C), pro
všechny druhy tkanin nebo
speciální prostředky pouze pro
vlnu.
Nemíchejte různé typy pracích
prostředků.
Abyste chránili životní prostředí,
nepoužívejte více pracího prostředku,
než je nutné.
Dodržujte pokyny uvedené na balení
těchto výrobků.
Používejte správné výrobky
odpovídající druhu a barvě tkanin,
teplotě pracího programu a míře
znečištění.
Pokud váš spotřebič není vybaven
dávkovačem pracího prostředku
vybaveným klapkou, tekuté prací
prostředky dávkujte pomocí
dávkovací odměrky/kuličky (dodává
výrobce pracího prostředku).
12.4 Ekologické rady
•
•
•
•
Běžně zašpiněné prádlo perte pomocí
programu bez předpírky.
Vždy spouštějte prací program s
maximální možnou náplní prádla.
Pokud nastavíte program s nízkou
teplotou, použijte v případě nutnosti
odstraňovač skvrn.
Pro používání správného množství
pracího prostředku zkontrolujte
tvrdost vody ve vašem vodovodním
řadu. Viz „Tvrdost vody“.
12.5 Tvrdost vody
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat změkčovač vody určený pro
pračky. V oblastech s měkkou vodou
není změkčovač vody nutné používat.
Tvrdost vody ve vaší oblasti zjistíte u
místní vodárenské společnosti.
Používejte správné množství
změkčovače vody. Dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto výrobků.
12.6 Tipy k sušení
Příprava sušicího programu
• Otevřete vodovodní kohoutek.
• Zkontrolujte, zda je správně připojena
vypouštěcí hadice. Více informací viz
kapitola instalace.
28
www.aeg.com
•
Maximální náplň prádla u sušicích
programů viz tabulka sušicích
programů.
12.7 Prádlo nevhodné pro
sušení
Sušicí program nenastavujte u těchto
druhů prádla:
• Velmi jemné prádlo.
• Syntetické záclony.
• Oblečení s kovovými vložkami.
• Nylonové punčochy.
• Prošívané přikrývky.
• Pokrývky.
• Prostěradla.
• Větrovky.
• Spací pytle.
• Tkaniny se zbytky laků na vlasy,
ředidel laků na nehty apod.
• Oděvy s vycpávkami z molitanu nebo
z podobných materiálů.
12.8 Etikety na oděvech
Když sušíte prádlo, řiďte se pokyny
výrobce uvedenými na etiketách:
•
= Oblečení lze sušit v bubnové
sušičce
•
= Sušicí program při vysoké
teplotě
•
= Sušicí program při snížené
teplotě
•
= Oblečení nelze sušit v bubnové
sušičce.
12.9 Délka sušicího programu
Doba sušení se může lišit podle:
• rychlosti závěrečného odstředění
• stupně suchosti
• druhu prádla
• hmotnosti náplně
12.10 Přídavné sušení
Jestliže je prádlo na konci sušicího
programu stále vlhké, přidejte znovu
program krátkého sušení.
VAROVÁNÍ!
Prádlo nepřesušujte, aby
nedošlo k jeho zmačkání a
sražení.
12.11 Všeobecné rady
Průměrné doby sušení naleznete v
kapitole „Sušicí programy“.
S přibývajícími zkušenostmi budete
prádlo sušit lépe. Zapisujte si délku dříve
provedených programů.
Abyste zabránili statickému výboji na
konci sušicího programu:
1. Používejte při praní aviváž.
2. Používejte speciální aviváž pro
bubnové sušičky.
Po dokončení sušicího programu prádlo
co nejrychleji vyjměte.
13. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
13.1 Čištění vnějších ploch
Spotřebič čistěte pouze pomocí mýdla a
vlažné vody. Všechny plochy důkladně
osušte.
POZOR!
Nepoužívejte alkohol,
rozpouštědla ani chemické
výrobky.
13.2 Odstraňování vodního
kamene
Pokud je tvrdost vody ve vaší oblasti
vysoká či střední, doporučujeme
používat odvápňovací prostředek určený
pro pračky.
Pravidelně kontrolujte buben, zda se na
něm netvoří nános vodního kamene
nebo stopy rzi.
Částice rzi odstraňujte pouze pomocí
speciálních výrobků určených pro pračky.
Tento proces proveďte odděleně od
praní prádla.
ČESKY
29
13.4 Těsnění dvířek
Vždy dodržujte pokyny
uvedené na balení těchto
výrobků.
13.3 Údržbové praní
U programů s nízkou teplotou je možné,
že v bubnu zůstane určité množství
pracího prostředku. Pravidelně proto
provádějte údržbové praní, které
provedete následovně:
•
•
Pravidelně kontrolujte těsnění a
odstraňte všechny předměty zachycené
uvnitř.
Vyjměte všechno prádlo z bubnu.
Nastavte program pro bavlnu s
nejvyšší teplotou a malým množstvím
pracího prostředku.
13.5 Čištění dávkovače pracího prostředku
1.
2.
1
2
3.
4.
30
www.aeg.com
13.6 Čištění přívodní hadice a filtru přívodního ventilu
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
13.7 Čištění vypouštěcího filtru
Vypouštěcí filtr nečistěte, pokud je voda ve spotřebiči horká.
Filtr vypouštěcího čerpadla pravidelně kontrolujte a čistěte.
Opakujte kroky 2 a 3, dokud nepřestane vytékat voda.
ČESKY
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
7.
8.
1
2
2
1
31
32
www.aeg.com
Připravte si hadr na utírání
vody, která by mohla vytéct.
13.8 Nouzové vypouštění
Spotřebič nemůže z důvodů poruchy
vypustit vodu.
Pokud se tak stane, proveďte kroky (1)
až (8) uvedené v části „Čištění
vypouštěcího filtru“. Je-li to nutné,
čerpadlo vyčistěte.
zbylou vodu z přívodní hadice a
vypouštěcího čerpadla.
1. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Oba konce přívodní hadice vložte do
nádoby a nechte z hadice vytéct
vodu.
4. Vyprázdněte vypouštěcí čerpadlo.
Viz nouzové vypouštění.
5. Když je vypouštěcí čerpadlo prázdné,
namontujte přívodní hadici zpět.
VAROVÁNÍ!
Před opětovným použitím
spotřebiče se ujistěte, že je
okolní teplota vyšší než 0
°C.
Výrobce neručí za škody
způsobené nízkými
teplotami.
Když vypustíte vodu pomocí nouzového
vypouštění, je nutné vypouštěcí systém
opět aktivovat:
1. Do komory pro hlavní praní
dávkovače pracího prostředku nalijte
dva litry vody.
2. Spusťte program na vypouštění
vody.
13.9 Opatření proti vlivu
mrazu
Pokud spotřebič instalujete v místě, kde
může teplota klesnout pod 0 °C, vypusťte
14. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
VAROVÁNÍ!
Viz kapitoly o bezpečnosti.
14.1 Úvod
Spotřebič nezačne pracovat nebo se
během provozu zastavuje.
Nejprve zkuste najít řešení problému (viz
tabulka). Pokud problém přetrvává,
obraťte se na autorizované servisní
středisko.
U některých problémů zazní zvuková
signalizace a na displeji se zobrazí
výstražný kód:
•
- Spotřebič se neplní správně
vodou.
•
- Spotřebič nevypouští vodu.
•
- Dvířka spotřebiče jsou
otevřená nebo nejsou správně
zavřená. Zkontrolujte dvířka!
•
- Napájení ze sítě je nestabilní.
Vyčkejte, dokud nebude napájení v
síti stabilní.
•
- Chyba v komunikaci mezi
elektronickými prvky spotřebiče.
Spotřebič vypněte a znovu zapněte.
•
- Je aktivován systém proti
vyplavení. Odpojte spotřebič a
zavřete vodovodní kohoutek.
Kontaktujte autorizované servisní
středisko.
VAROVÁNÍ!
Před kontrolou spotřebič
vypněte.
ČESKY
33
14.2 Možné závady
Problém
Nespustil se program.
Možné řešení
•
•
•
•
•
•
•
•
Spotřebič se neplní vo‐
dou správně.
•
•
•
•
•
Spotřebič se neplní vo‐
dou a okamžitě se nevy‐
pustí.
Spotřebič nevypouští vo‐
du.
Zkontrolujte, zda je vodovodní kohoutek otevřený.
Ujistěte se, že není příliš malý tlak na přívodu vody. Ohled‐
ně těchto informací se obraťte na místní vodárenský pod‐
nik.
Ujistěte se, že není zanesený vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že filtr na přívodní hadici a filtr na ventilu není
ucpaný. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ujistěte se, že přívodní hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je přívodní hadice správně umístěná.
Ujistěte se, že jsou přívodní hadice správně umístěné.
•
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice ve správné poloze. Ha‐
dice může být umístěna příliš nízko. Viz „Pokyny k instala‐
ci“.
•
•
Ujistěte se, že není zanesený sifon.
Ujistěte se, že vypouštěcí hadice není přehnutá či
přiskřípnutá.
Ujistěte se, že je vypouštěcí hadice správně umístěná.
Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili program bez
vypouštěcí fáze.
Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou v bubnu.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované se‐
rvisní středisko.
•
•
•
•
•
Odstřeďovací fáze ne‐
probíhá nebo prací pro‐
gram trvá déle než obvy‐
kle.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zásuvky.
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka či jistič.
Ujistěte se, že jste stisknuli tlačítko Start/Pauza.
Pokud je nastaven odložený start, zrušte jej nebo vyčkejte
do konce odpočtu.
Vypněte funkci dětské bezpečnostní pojistky, pokud je za‐
pnutá.
•
•
•
•
Nastavte odstřeďovací funkci.
Nastavte vypouštěcí funkci, pokud jste zvolili funkci, která
končí s vodou v bubnu.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr. Filtr v případě
potřeby vyčistěte. Řiďte se částí „Čištění a údržba“.
Ručně rozložte prádlo v bubnu a spusťte odstřeďovací fázi
znovu. Tento problém může být zapříčiněn potížemi s vyvá‐
žením.
34
www.aeg.com
Problém
Možné řešení
•
Na podlaze je voda.
•
•
•
•
Nelze otevřít dvířka
spotřebiče.
Spotřebič vydává nezvy‐
klý hluk.
•
•
•
•
•
•
Ujistěte se, že spojky na vodních hadicích jsou těsné a neu‐
niká z nich žádná voda.
Ujistěte se, že přívodní a vypouštěcí hadice není poškoze‐
ná.
Ujistěte se, že používáte správný prací prostředek ve
správném množství.
Ujistěte se, že se prací program dokončil.
Nastavte vypouštěcí či odstřeďovací funkci, pokud je v bub‐
nu voda.
Proveďte nouzové vypouštění. Viz „Opatření proti vlivu mra‐
zu“ (v kapitole „Čištění a údržba“).
Ujistěte se, že je spotřebič zapojen do elektrické sítě.
Tento problém může být způsoben poruchou spotřebiče.
Kontaktujte autorizované servisní středisko. Pokud
potřebujete otevřít víko, přečtěte si pečlivě část „Nouzové
otevření dvířek“.
Ujistěte se, že je spotřebič správně vyrovnán. Viz „Pokyny k
instalaci“.
Ujistěte se, že jste odstranili veškerý obalový materiál a
přepravní šrouby. Viz „Pokyny k instalaci“.
Do bubnu přidejte více prádla. Může se jednat o příliš ma‐
lou náplň.
Program je kratší než je
zobrazený čas.
•
Spotřebič vypočítá novou dobu podle množství prádla. Viz
kapitola „Údaje o spotřebě“.
Program je delší než je
zobrazený čas.
•
Je-li prádlo rozložené nerovnoměrně, doba praní bude del‐
ší. Jedná se o běžný jev.
•
•
Zvyšte množství pracího prostředku nebo použijte jiný.
Před vypráním prádla odstraňte odolné skvrny pomocí spe‐
ciálního přípravku.
Nastavte správnou teplotu.
Snižte náplň prádla.
Neuspokojivé výsledky
praní.
Nelze nastavit funkci.
Spotřebič nesuší vůbec
nebo suší nedostatečně.
Prádlo je plné různoba‐
revných vláken.
•
•
•
Ujistěte se, že jste stisknuli pouze požadovaná dotyková
tlačítka.
•
•
•
•
Otevřete vodovodní kohoutek.
Ujistěte se, že není zanesený vypouštěcí filtr.
Snižte množství prádla.
Ujistěte se, že jste nastavili správný program. V případě
potřeby nastavte opět krátkou dobu sušení.
Ze tkanin vypraných v předchozím programu se uvolnila vlákna
odlišné barvy:
• Sušicí fáze pomáhá odstranit některá vlákna.
• Oblečení vyčistěte pomocí odstraňovače vláken.
V případě nadměrného množství vláken v bubnu, spusťte spe‐
ciální čisticí program (více podrobností viz část „Vlákna v tkani‐
nách“).
ČESKY
35
Po kontrole spotřebič zapněte. Program bude pokračovat od okamžiku, ve kterém byl
přerušen.
Pokud se problém objeví znovu, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Pokud se na displeji zobrazí jiné výstražné kódy. Vypněte a zapněte spotřebič. Pokud
problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
14.3 Nouzové otevření dvířek
V případě výpadku napájení nebo
funkční poruchy zůstanou dvířka
spotřebiče zablokovaná. Prací program
bude pokračovat, jakmile bude napájení
obnoveno. Pokud zůstanou dvířka
zablokovaná z důvodu poruchy, lze je
otevřít pomocí funkce nouzového
odblokování.
Dvířka otevřete následujícím způsobem:
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp vypněte
spotřebič.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Otevřete klapku filtru.
4. Držte spoušť nouzového odblokování
zataženou dolů a současně otevřete
dvířka spotřebiče.
Před otevřením dvířek:
POZOR!
Ujistěte se, že teplota vody
není příliš vysoká a prádlo
není horké. V případě
potřeby vyčkejte, až
vychladnou.
POZOR!
Ujistěte se, že se buben
neotáčí. V případě potřeby
vyčkejte, dokud se buben
nepřestane otáčet.
5. Vyndejte prádlo a poté zavřete dvířka
spotřebiče.
6. Zavřete klapku filtru.
Ujistěte se, že hladina
vody v bubnu není příliš
vysoká. V případě potřeby
pokračujte nouzovým
vypouštěním (viz
„Nouzové vypouštění“ v
kapitole „Čištění a
údržba“).
15. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry
Šířka / Výška / Hloubka /
Celková hloubka
Připojení k elektrické síti Napětí
Celkový příkon
Pojistka
Frekvence
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
36
www.aeg.com
Úroveň ochrany proti průniku pevných částic a
vlhkosti, kterou zajišťuje ochranný kryt s výjimkou
míst, kde není nízkonapěťové vybavení chráněno
proti vlhkosti
IPX4
Tlak přívodu vody
Minimální
Maximální
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maximální náplň prané‐
ho prádla
Bavlna
9 kg
Maximální množství su‐
šeného prádla
Bavlna
Syntetika
6 kg
3 kg
Rychlost odstřeďování
Maximální
1600 ot/min
16. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené
určené k likvidaci. Spotřebiče označené
symbolem . Obaly vyhoďte do
příslušných odpadních kontejnerů k
recyklaci. Pomáhejte chránit životní
prostředí a lidské zdraví a recyklovat
elektrické a elektronické spotřebiče
příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře
nebo kontaktujte místní úřad.
EESTI
37
SISUKORD
1. OHUTUSINFO.................................................................................................... 38
2. OHUTUSJUHISED..............................................................................................40
3. TOOTE KIRJELDUS........................................................................................... 42
4. JUHTPANEEL.....................................................................................................43
5. PROGRAMMID .................................................................................................. 46
6. TARBIMISVÄÄRTUSED..................................................................................... 51
7. VALIKUD.............................................................................................................52
8. SEADED............................................................................................................. 53
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT PESEMINE........................................ 54
10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT KUIVATAMINE.................................58
11. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMINE JA KUIVATAMINE......................59
12. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID.............................................................................. 61
13. PUHASTUS JA HOOLDUS...............................................................................63
14. VEAOTSING..................................................................................................... 67
15. TEHNILISED ANDMED.................................................................................... 70
PARIMATE TULEMUSTE SAAVUTAMISEKS
Täname teid selle AEG toote valimise eest. Lõime toote, mis võimaldab teil
aastaid nautida laitmatuid tulemusi ning lisasime elu lihtsamaks ja kergemaks
muutvaid innovaatilisi tehnoloogiaid – omadusi, mida te tavaliste seadmete juures
ei pruugi leida. Leidke mõni minut aega ning lugege, kuidas seadmega parimaid
tulemusi saavutada.
Külastage meie veebisaiti:
Kasutusnõuanded, brošüürid, veaotsing, teenindusinfo:
www.aeg.com/webselfservice
Registreerige oma toode parema teeninduse saamiseks:
www.registeraeg.com
Ostke lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.aeg.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed: Mudel,
tootenumber (PNC), seerianumber.
Andmed leiate andmesildilt.
Hoiatus / oluline ohutusinfo
Üldine informatsioon ja nõuanded
Keskkonnateave
Jäetakse õigus teha muutusi.
38
1.
www.aeg.com
OHUTUSINFO
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei võta
endale vastutust vigastuste või varalise kahju eest, mis
on tingitud paigaldusnõuete eiramisest või väärast
kasutusest. Hoidke kasutusjuhend kindlas kohas alles,
et saaksite seda vajadusel vaadata.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste turvalisus
HOIATUS!
Lämbumise, vigastuse või püsiva kahjustuse
oht!
•
•
•
•
•
•
•
•
Üle 8-aastased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse erivajadusega või oskuste ja teadmisteta
inimesed võivad seda seadet kasutada vaid järelvalve
olemasolul ja juhul, kui neid on õpetatud seadet
turvaliselt kasutama ning nad mõistavad seadme
kasutamisega kaasnevaid ohte.
Ärge lubage lastel seadmega mängida.
Alla 3-aastasi lapsi ei tohi kunagi töötava seadme
lähedusse lubada.
Hoidke pakendimaterjal lastele kättesaamatus kohas
ja kõrvaldage see nõuetekohaselt.
Hoidke pesuained lastele kättesaamatuna.
Hoidke lapsed ja väikesed koduloomad seadmest
eemal, kui selle uks on lahti.
Kui seadmel on olemas lapselukk, tuleks see sisse
lülitada.
Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhastada ega
hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Üldine ohutus
•
•
•
Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
Seadme saab paigaldada kas eraldiseisvana või köögi
tööpinna alla, kui mõõtmed seda võimaldavad.
Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha,
liugukse taha või sellise ukse taha, mille hinged on
EESTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
seadme hingede suhtes vastasküljel, sest nii ei pruugi
uks täielikult avaneda.
Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast seda,
kui paigaldamine on lõpetatud. Veenduge, et
toitekaablile pääseb pärast paigaldamist ligi.
Põhjal olevaid ventilatsiooniavasid ei tohi vaipkatte,
mati või muu taolise materjaliga tõkestada.
HOIATUS! Seadet ei tohi kasutada välise
lülitusseadme kaudu (nt taimer) ega ühendada
vooluvõrku, mis regulaarselt sisse ja välja lülitub.
Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud korralik
ventilatsioon, mis takistaks sinna gaasi, muu kütuse
või lahtise leegi põlemise tagajärjel tekkivate
ebasoovitatavate gaaside imbumist.
Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida
kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate
seadmete heitgaaside väljastamiseks.
Kasutatav veesurve veevarustuse ühenduskoha
sisenemispunktis peab olema vahemikus 0,5 baari
(0,05 MPa) kuni 8 baari (0,8 MPa).
Ärge ületage maksimumkogust 9 kg (vt jaotist
"Programmitabel").
Seadme veevarustusega ühendamisel tuleb kasutada
uusi kaasasolevaid voolikukomplekte või volitatud
hoolduskeskusest saadud uusi voolikukomplekte.
Vanu voolikukomplekte kasutada ei tohi.
Kui toitejuhe on vigastatud, laske see elektriohutuse
tagamiseks välja vahetada tootja, selle volitatud
hooldekeskuse või vastavat kvalifikatsiooni omava
isiku poolt.
Pühkige ära pakendipraht, mis on seadme ümber
kogunenud.
Esemed, mis on määrdunud toidu- või mineraalõli,
atsetooni, alkoholi, bensiini, petrooleumi,
plekieemaldaja, tärpentini, vaha või vahaeemaldajaga,
tuleb enne pesumasin-kuivatis kuivatamist suurema
pesuainekogusega eraldi puhtaks pesta.
40
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ärge kasutage seadet, kui tegu on tööstuslike
kemikaalidega määrdunud riietega.
Ärge kuivatage pesumasin-kuivatis pesemata riideid.
Vahtkummist (lateksvahust) esemeid, vannimütse,
veekindlaid riideesemeid, kummist või vahtkummist
detailidega esemeid või patju ei tohi pesumasinkuivatis kuivatada.
Kangapehmendajaid või muid sarnaseid vahendeid
tuleb kasutada vastavalt tootja juhistele.
Eemaldage riietelt kõik objektid, mis võivad olla
süttimisallikaks, näiteks välgumihklid või tikud.
Ärge kunagi peatage pesumasin-kuivatit enne
kuivatustsükli lõppu; kui te seda teete, tuleb kiiresti
kõik riided välja võtta ja need kuumuse
eemaldamiseks laiali laotada.
Pesumasin-kuivati viimane kuivatustsükli osa ei
kasuta kuumust (jahutustsükkel), tagamaks sellist
temperatuuri, mis hoiab ära esemete kahjustamise.
Ärge kasutage seadme puhastamiseks survestatud
vee- ja/või aurupihustit.
Puhastage seadet niiske lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid pesuaineid. Ärge kasutage abrasiivseid
tooteid, küürimisšvamme, lahusteid ega metallist
esemeid.
Enne mis tahes hooldust lülitage seade alati välja ja
eemaldage toitepistik pistikupesast.
2. OHUTUSJUHISED
2.1 Paigaldamine
•
•
•
•
•
•
•
Järgige seadmega kaasasolevaid
paigaldusjuhiseid.
Ärge paigutage seadet kohta, kus
temperatuur jääb alla 0 °C või kohta,
kus see puutub kokku välisõhuga.
Seadme liigutamisel tuleb seda alati
hoida vertikaalasendis.
Veenduge, et seadme ja põranda
vahel oleks tagatud õhuringlus.
Eemaldage pakend ja
transpordipoldid.
•
•
•
Seadme alla jääv põrand peab olema
sile, stabiilne, kuumakindel ja puhas.
Pange transpordipoldid kindlasse
kohta hoiule. Kui seadet tahetakse
teise kohta viia, tuleb transpordipolte
kasutada trumli paigalekinnitamiseks,
et vältida seadme kahjustamist.
Kuna seade on raske, olge selle
liigutamisel ettevaatlik. Kasutage
töökindaid ja kinnisi jalanõusid.
Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada
ega kasutada.
Ärge paigaldage seadet kohta, kus
selle ust ei saa täielikult avada.
EESTI
•
•
Reguleerige jalgu, et seadme ja
põrandakatte vahele jääks piisavalt
ruumi.
Kui te seadme püsivalt oma kohale
asetate, jälgige loodi kasutades, et
see oleks täiesti rõhtsalt. Vastasel
juhul tõstke või langetage tugijalgu.
2.2 Elektriühendus
HOIATUS!
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
•
•
•
•
•
•
Seade peab olema maandatud.
Kasutage alati nõuetekohaselt
paigaldatud ohutut pistikupesa.
Ärge kasutage mitmikpistikuid ega
pikenduskaableid.
Seadet välja lülitades ärge tõmmake
toitekaablist. Hoidke alati kinni
toitepistikust.
Ärge katsuge toitejuhet ega
toitepistikut märgade kätega.
See seade vastab EÜ direktiividele.
•
•
•
•
•
•
•
2.3 Veeühendus
•
•
•
Vältige veevoolikute kahjustamist.
Enne ühendamist uute või pikalt
kasutamata torudega või pärast
parandustöid või uute seadeldiste (nt
veemõõdikute) paigaldamist laske
veel mõnda aega voolata, kuni see on
puhas ja selge.
Seadme esmakordsel kasutamisel ja
pärast seda kontrollige, ega kuskil
pole lekkeid.
2.4 Kasutamine
HOIATUS!
Vigastuse, elektrilöögi,
tulekahju, põletuste või
seadme kahjustamise oht!
•
See seade on ette nähtud ainult
koduseks kasutamiseks.
41
Ärge pange süttivaid või süttiva
ainega määrdunud esemeid
seadmesse, selle lähedusse või
peale.
Küpsetusprogrammi töösoleku ajal
ärge klaasust puudutage. Klaas võib
minna kuumaks.
Ärge kuivatage masinas katkisi
(rebenenud, kulunud) esemeid, mis
sisaldavad vatiini või täitematerjali.
Kui olete pesemisel kasutanud
plekieemaldit, teostage enne
kuivatustsüklit täiendav loputamine.
Kõik metallist esemed peavad olema
riiete küljest eemaldatud.
Kuivatage pesumasin-kuivatis ainult
selleks ette nähtud riideesemeid.
Järgige iga eseme etiketil olevaid
juhiseid.
Plastesemed ei ole kuumakindlad.
– Pesupalli kasutamisel tuleb see
enne kuivatusprogrammi
käivitamist eemaldada.
– Katkestuseta programmi valides
ärge pesupalli kasutage.
HOIATUS!
Seadme vigastamise või
kahjustamise oht!
•
•
Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
Ärge kuivatage trummelkuivatis
läbimärga pesu.
2.5 Jäätmekäitlus
•
•
•
•
Eemaldage seade vooluvõrgust ja
veevarustusest.
Lõigake elektrijuhe seadme lähedalt
läbi ja visake ära.
Eemaldage uksekäepide, et vältida
laste või lemmikloomade trumlisse
lõksujäämist.
Seadme äraviskamisel tuleb järgida
elektri- ja elektrooniliste jäätmete
kõrvaldamise (WEEE) kohalikke
eeskirju.
42
www.aeg.com
3. TOOTE KIRJELDUS
3.1 Seadme ülevaade
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Tööpind
Pesuaine jaotur
Juhtpaneel
Ukse käepide
Andmesilt
Tühjenduspumba filter
Jalad seadme loodimiseks
5
6
7
3.2 Lapseluku sisselülitamine
Nii hoiate ära võimaluse, et lapsed või
lemmikloomad trumlisse kinni jäävad.
Keerake seadist päripäeva, kuni soon on
horisontaalselt.
Te ei saa ust avada.
Ukse sulgemiseks keerake seadist
vastupäeva, kuni soon on vertikaalselt.
3.3 Kinnitusplaadikomplekt
(4055171146)
Saadaval volitatud edasimüüjalt.
Kui paigaldate seadme soklile, kinnitage
see spetsiaalsete kinnitusplaatide abil.
Lugege tähelepanelikult tarvikuga
kaasasolevaid juhiseid.
EESTI
43
4. JUHTPANEEL
4.1 Juhtpaneeli kirjeldus
1
2
3
WASH/
DRYING
DRYING
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
Synthetics
Wool
Delicates
20 Min. - 3 kg
Spin/
Drain
Rinse
Wool
NonStop 60min.
5
Drying
Time
Anti-Allergy
/
Steam
On/Off
Temp.
12
1
2
3
4
5
6
7
4
Drying
Level
Silk
Easy Iron
Sisse/välja-nupp
Programminupp
Ekraan
Kuivusaste-nupp
Kuivatusaeg-nupp
Start/paus-nupp
Viitkäivitus-nupp
Spin
11
Stains/
Prewash
Extra
Rinse
Time
Save
Delay
Start
10
9
8
7
8
9
10
11
12
Start/Pause
6
Ajasääst-nupp
Lisaloputus-nupp
Plekieemaldus/eelpesu-nupp
Tsentrifuugimine-nupp
Temperatuur-nupp
4.2 Ekraan
A
B
C
P
D
E
O
Ekraanil kuvatakse:
Valitud programmi temperatuur
A
Külm vesi
F
G H I
N
J
M
K
L
44
www.aeg.com
Valitud programmi pöörlemiskiirus
B
Tsentrifuugimiseta sümbol1)
Loputusvee hoidmise sümbol
1) Saadaval ainult TSENTRIFUUGIMISE/TÜHJENDUSE programmiga.
Tsüklite sümbolid
Kui programm on valitud, süttivad kõik programmiga seotud tsüklite sümbolid.
Programmi käivitamisel vilgub ainult käimasoleva tsükli sümbol.
Kui programm on lõppenud, põleb viimase faasi sümbol.
C
Eelpesu tsükkel
Pesutsükkel
Loputustsükkel
Tsentrifuugimistsükkel
D
E
F
Kuivatussümbol süttib, kui valite kuivatusprogrammi.
Aurusümbol süttib, kui valite auruprogrammi.
Kortsumisvastane sümbol süttib, kui valite kuivatusprogrammi.
Kui sümbol põleb, ei saa seadme ust avada. Ukse saate avada alles
siis, kui sümbol kustub.
G
Kui programm on lõppenud, kuid sümbol jääb põlema:
• "Loputusvee hoidmise" funktsioon on sees.
• Trumlis on vett.
H
Lapseluku sümbol süttib, kui seade sisse lülitatakse.
I
Viitkäivituse sümbol süttib, kui valite viitkäivituse funktsiooni.
EESTI
Programmi aeg (pesu- ja/või kuivatusfaas)
Programmi käivitumisel hakkab programmi aeg vähenema 1-minuti‐
liste sammudena.
Viitkäivitus
Kui vajutate viitkäivituse nuppu, kuvatakse ekraanil viitkäivituse al‐
guse aeg
Veakoodid
Kui seadmel ilmneb rike, kuvatakse ekraanil veakoode. Vt jaotist
"Veaotsing".
J
Ekraanil kuvatakse mõni sekund seda teadet järgmistel juhtudel:
• Te ei saa mõne programmi puhul teatud funktsiooni valida.
• Te üritate muuta pesuprogrammi selle töötamise ajal.
Kui pesuprogramm on lõppenud.
Kuivusastme sümbolid: süttivad, kui valite automaatse kuivatuse.
Eriti kuiva taseme sümbol
K
Säilituskuiva taseme sümbol
Triikimiskuiva taseme sümbol
L
Kuivatusaja sümbol süttib, kui valite kuivatusprogrammi.
M
Liigse pesuainekoguse sümbol süttib tsükli lõpus, kui seade tuvas‐
tab, et pesuainet on liiga palju.
Graafilised tulbad
Tühi indikaatortulp ilmub ainult siis, kui funktsioon on valitud pro‐
grammi puhul kättesaadav.
Indikaatortulp täitub vastavalt valitud funktsioonidele.
Kui olete teinud ebasobiva valiku, annab teade Err märku, et see ei ole
võimalik.
Sümbol Ajasääst süttib, kui valite ühe programmi kestuse.
N
Lühendatud aeg
Eriti kiire
45
46
www.aeg.com
Sümbol Lisaloputus süttib, kui see funktsioon on sisse lülitatud.
O
Väärtus näitab loputuste koguarvu.
Indikaatortulp on täiesti täis, kui valite maksimaalse loputuste arvu.
Sümbol Plekieemaldus süttib, kui lülitate funktsiooni sisse.
Sümbol Eelpesu süttib, kui see funktsioon on sisse lülitatud.
P
Indikaatortulp ei ole päris täis, kui valite ainult ühe funktsiooni.
Indikaatortulp on täiesti täis, kui valite kaks funktsiooni.
5. PROGRAMMID
5.1 Programmitabel
Programm
Temperatuurivahemik
Maksimumkogus Programmi kirjeldus
Maksimaalne
(Pesu ja määrdumise tüüp)
pöörlemiskiirus
Pesuprogrammid
Puuvillane
95°C - külm
Puuvillase ökonoomne1)
9 kg
1600 p/min
Valge puuvillane ja värviline puuvil‐
lane. Tavaline ja kerge määrdumine.
9 kg
1600 p/min
Valge puuvillane ja värvikindel puu‐
villane. Tavaline määrdumisaste.
Energiatarve väheneb ja pesupro‐
grammi aeg pikeneb.
4 kg
1200 p/min
Tehiskiust või segakiust esemed.
Tavaline määrdumisaste.
1 kg
1200 p/min
Eriprogramm siidist ja sega-tehis‐
kiust esemetele.
2 kg
1200 p/min
Masinpestav villane, käsitsipestav
villane ja õrnad kangad, millel on
60°C - 40°C
Tehiskiud
60°C - külm
Siid
30°C
Villane/käsitsipesu
40°C - külm
"käsitsipestava" eseme sümbol2)
EESTI
47
Programm
Temperatuurivahemik
Maksimumkogus Programmi kirjeldus
Maksimaalne
(Pesu ja määrdumise tüüp)
pöörlemiskiirus
Nonstopp 60 min
40°C - 30°C
1 kg
1200 p/min
Täielik programm koosneb pesemist‐
süklist ja kuivatustsüklist, väikesele
masinatäiele erinevast materjalist ese‐
metele (puuvillased ja tehiskiust).
9 kg
1600 p/min
Valged puuvillased. See programm
eemaldab mikroorganismid tänu 60°C
temperatuurile ja lisab ühe loputuse.
Nii muutub pesemine tõhusamaks.
Allergiavastane
60 °C
Auruprogrammid3)
Auru võib kasutada kuivanud, pestud või üks kord kantud esemete puhul. Need pro‐
grammid vähendavad kortse ja lõhnu ning teevad pesu pehmemaks.
Ärge kasutage mingit pesuainet. Vajadusel eemaldage plekid pestes või kasutage
plekieemaldusvahendit.
Auruprogrammid ei sisalda hügieenitsüklit.
Ärge valige auruprogrammi järgmist tüüpi esemete puhul:
•
•
•
rõivad, mille pesemistemperatuur on alla 40°C.
rõivad, mille hooldusetiketile ei ole märgitud eseme sobivust trummelkuivatuseks.
Kõik esemed, millel on plastist, metallist, puidust vms osi.
1,5 kg
Auruprogramm puuvillastele ja tehis‐
kiust esemetele. See tsükkel aitab
pesu värskendada ja kortse eemalda‐
da. Ärge valige seda programmi alla
40°C temperatuuril pestud pesu puhul.
9 kg
1600 p/min
Pesu loputamiseks ja tsentrifuugimi‐
seks. Kõik materjalid, välja arvatud
villased ja väga õrnad kangad. Vähen‐
dage pöörlemiskiirust vastavalt pesta‐
va pesu tüübile.
9 kg
1600 p/min
Pesu tsentrifuugimiseks ning trumli
veest tühjendamiseks. Kõik materja‐
lid, välja arvatud villased ja õrnad
kangad.
3 kg
1200 p/min
Puuvillased ja tehiskiust kergelt
määrdunud või üks kord kantud ese‐
med.
Aur
Pesuprogrammid
Loputus
Külm
Tsentrifuugimine/tühjendus4)
20 min - 3 kg
40°C - 30°C
48
www.aeg.com
Programm
Temperatuurivahemik
Maksimumkogus Programmi kirjeldus
Maksimaalne
(Pesu ja määrdumise tüüp)
pöörlemiskiirus
Kerge triikida
60°C - külm
Õrn materjal
40°C - külm
4 kg
800 p/min
Õrna pesu vajavad tehiskiust ese‐
4 kg
1200 p/min
Õrnad kangad nagu akrüül, viskoos,
polüester ja muud õrnpesu eelda‐
vad segakangad. Tavaline määrdumi‐
saste.
1 kg
Kuivatusprogramm villastele.
3 kg
Kuivatusprogramm tehiskiust eseme‐
tele.
6 kg
Kuivatusprogramm puuvillastele ese‐
metele.
med. Tavaline ja kerge määrdumine.5)
Kuivatusprogrammid
Vill
Tehiskiud
Puuvillane
1) Pesuprogramm Puuvillase ökonoomne 60 ºC juures kogusega 9 kg ja kuivatusprogramm Puuvillane
on programmid, mille põhjal on vastavalt EMÜ 92/75 standardile toodud andmed energiamärgisel.
Pesufaasi veetemperatuur võib erineda valitud programmi kohta esitatud temperatuurist.
2) Õrna pesu tagamiseks pöörleb trummel selle tsükli ajal aeglaselt. Võib tunduda, et trummel ei pöörlegi
või ei pöörle õigesti.
3) Kui valite kuivatatava pesu jaoks auruprogrammi, on tsükli lõpus pesu veidi niiske. Riideid on soovita‐
tav hoida 10 minutit värske õhu käes, et niiskus kaoks. Kui programm on lõppenud, võtke pesu masinast
kiiresti välja. Pärast aurutsüklit tuleb riideid vahel triikida, aga see on märksa kergem.
4) Valige pöörlemiskiirus. Jälgige, et see sobiks pestavate esemete materjaliga. Tsentrifuugimiseta funkt‐
siooni puhul saate kasutada ainult tühjendusfaasi.
5) Kortsumise vältimiseks reguleerib see tsükkel veetemperatuuri ja teostab õrna pesu- ja tsentrifuugi‐
mistsükli. Seade lisab mõned loputused. See programm ei sobi kuivatusega.
Programmivalikute ühilduvus
Ple‐
kiee‐
mal‐
Lisalo‐
Aja‐
dus/ putus 2) sääst3)
eelpe‐
Programm
Tsent‐
rifuugi‐
mine
Viitkäi‐
vitus
su1)
Puuvillane
■
■
■
■
■
■
EESTI
Ple‐
kiee‐
mal‐
Lisalo‐
Aja‐
dus/ putus 2) sääst3)
eelpe‐
Programm
Tsent‐
rifuugi‐
mine
49
Viitkäi‐
vitus
su1)
Puuvillase ökonoomne
■
■
■
■
■ 4)
■
Tehiskiud
■
■
■
■
■
■
Siid
■
Villane/käsitsipesu
■
■
■
■
■
Nonstopp 60 min
Allergiavastane
■
■
■
■
■
■
Aur
Loputus
Tsentrifuugimine/tühjen‐
dus
■
■
■
■
■
■
20 min - 3 kg
■
■
Kerge triikida
■
■
■5)
■
■
■
Õrn materjal
■
■
■
■
■
■
1) Kui kasutate vedelat pesuainet, valige ilma eelpesuta programm. Plekieemaldusfunktsioon ei ole saa‐
daval, kui temperatuur on alla 40°C.
2) Püsiva lisaloputuse valimisel lisab seade mõned täiendavad loputuskorrad. Kui valite loputusprogram‐
mile madala pöörlemiskiiruse, teostab seade õrnad loputused ja lühikese tsentrifuugimise.
3) Kui valite lühima kestuse, on soovitatav pesukogust vähendada. Masina võib ka täiesti täis panna,
kuid sel juhul ei pruugi pesutulemused kõige paremad olla.
4) Sellele programmile saab valida vaid Eriti kiire tsükli.
5) Saadaval on ainult eelpesufunktsioon.
5.2 Automaatne kuivatus
Kuivusaste
Kanga tüüp
Pesukogus
Ekstrakuiv
Froteeriidest esemed
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid, vannilinad
jms)
kuni 6 kg
50
www.aeg.com
Kuivusaste
Kanga tüüp
Pesukogus
Kapikuiv1)
Hoiule pandavad esemed
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid, vannilinad
jms)
kuni 6 kg
Tehiskiud ja segakangad
kuni 3 kg
(džemprid, pluusid, aluspesu,
voodipesu)
Triikimiskuiv
Sobiv triikimiseks
Siidist esemed (pluusid,
särgid jm..)
kuni 1 kg
Villased esemed (villased
džemprid)
kuni 1 kg
Puuvillane ja linane
(linad, laudlinad, särgid jms)
kuni 6 kg
1) Märkused testimisasutustele Standardiga EN 50229 kooskõlas olev testkuivatus tuleb ESIMESEL
korral läbi viia maksimaalses lubatud koguses pesuga (pesu koostis vastavalt standardile EN 61121), va‐
lides puuvillase pesu programmi AUTOMAATNE KAPIKUIV. TEINE testkuivatus ülejäänud pesuga tuleb
läbi viia puuvillase pesu programmiga AUTOMAATNE KAPIKUIV.
5.3 Ajastatud kuivatus
Kuivusaste
Kanga tüüp
Ekstrakuiv
Froteeriidest esemed
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid, vannilinad
jms)
Kapikuiv
Hoiule pandavad ese‐
med
Kapikuiv
Hoiule pandavad ese‐
med
Kogus
(kg)
Pöörle‐
miskii‐
rus (p/
min)
Pakutav
kestus
(min)
6
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
Tehiskiud ja segakangad
(džemprid, pluusid, aluspe‐
su, voodipesu)
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Vill
(villased džemprid)
1
1200
110 - 130
Siid
(pluusid, särgid jm)
1
1000
80
Puuvillane ja linane
(hommikumantlid, vannilinad
jms)
EESTI
Kuivusaste
Kanga tüüp
Triikimiskuiv
Sobiv triikimiseks
Puuvillane ja linane
(linad, laudlinad, särgid jms)
5.4 Woolmark Apparel Care sinine
•
Selle pesumasina villapesu on
saanud The Woolmark Company
heakskiidu, millega lubatakse pesta
villaseid "käsitsipesu" tähisega tooteid
Kogus
(kg)
Pöörle‐
miskii‐
rus (p/
min)
51
Pakutav
kestus
(min)
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
tingimusel, et esemeid pestakse
vastavalt hooldussildil olevatele
juhistele ning käesoleva pesumasina
tootja soovituste kohaselt. M1144
• Selle masina villakuivatustsükli on
testinud ja heaks kiitnud ettevõte The
Woolmark Company. Tsükliga saab
kuivatada käsipesuna märgistatud
villaseid rõivaid, juhul kui neid pesta
ettevõtte Woolmark poolt heaks
kiidetud käsipesu tsükliga ja kuivatada
vastavalt tootja antud juhistele.
M1224
Ühendkuningriigis, Iirimaal, Hong Kongis
ja Indias on Woolmarki sümbol
sertifitseeritud kaubamärk.
6. TARBIMISVÄÄRTUSED
Toodud väärtused on saadud laboritingimustes vastavaid standardeid
järgides. Andmeid võivad muuta erinevad asjaolud: pesu kogus ja tüüp
ja ümbritsev temperatuur. Programmi kestust võivad mõjutada ka vee‐
surve, toitepinge ja veevarustusest tuleva vee temperatuur.
Toote kvaliteedi parandamiseks võidakse tehnilisi näitajaid ilma ette tea‐
tamata muuta.
Programmi käivitumisel kuvatakse näidikul programmi kestus maksi‐
maalse pesukoguse puhul.
Pesufaasi ajal arvutatakse programmi kestus automaatselt ning seda vä‐
hendatakse juhul, kui pesukogus jääb maksimaalsest kogusest väikse‐
maks (nt Puuvillase 60°C programmi puhul, kui maksimaalne pesukogus
on9 kg, ületab programmi kestus 2 tundi; kui pesukogus on 1 kg, jääb
programmi kestus alla 1 tunni).
Kui masin arvutab programmi tegelikku kestust, vilgub näidikul täpp.
52
www.aeg.com
Programmid
Kogus
(kg)
Energia‐
tarve
(kWh)
Veetarve (lii‐ Programmi ligikaud‐
trid)
ne kestus (minutid)
Puuvillane 60 °C
9
1.6
69
168
Puuvillase ökonoomne
Puuvillase pesu 60°C ener‐
9
1.05
56
244
Puuvillane 40 °C
9
1.0
69
164
Sünteetika 40°C
4
0.6
48
105
Õrn pesu 40°C
4
0.7
58
86
Villane/käsipesu 30°C
2
0.35
57
61
giasäästuprogramm1)
1) "Puuvillase pesu energiasäästuprogramm" 60°C juures kogusega 9 kg on EMÜ standardi 92/75 koha‐
selt energiasildil sisestatud andmete alusprogrammiks.
7. VALIKUD
7.1 Sisse/välja
7.4 Tsentrifuugimine
Vajutage seda nuppu seadme sisse- või
väljalülitamiseks. Kui seade välja
lülitatakse, kostab helisignaal.
Vajutage seda nuppu järgmistel juhtudel.
• Programmi tsentrifuugimistsükli
maksimaalse pöörlemiskiiruse
vähendamiseks.
Funktsioon Automaatne ooterežiim
lülitab seadme automaatselt välja, et
katkestada energiatarbimine, kui:
•
•
Seadet ei kasutata 5 minuti jooksul
enne nupu Start/paus vajutamist.
Kõik seaded on tühistatud.
Seadme uuesti sisselülitamiseks
vajutage nuppu Sisse/välja.
Valige uuesti pesuprogramm ja kõik
võimalikud funktsioonid.
Pärast 5 minuti möödumist
pesuprogrammi lõpust.
Vt "Automaatne ooterežiimfunktsioon".
7.2 Programminupp
Programmi valimiseks keerake seda
nuppu. Süttib valitud programmi
indikaator.
7.3 Temperatuur
Vaiketemperatuuri muutmiseks vajutage
nuppu. Kui ekraanil kuvatakse sümbol
ja
, ei kuumuta seade vett.
•
•
Ekraanil kuvatakse ainult
programmi puhul
saadaolevad
pöörlemiskiirused.
Tsentrifuugimisfaasi väljalülitamiseks.
Funktsiooni Loputusvee hoidmine
sisselülitamiseks.
Valige see funktsioon, et vältida pesu
kortsumist. Pesuprogrammi lõpus
jääb vesi trumlisse. Trummel pöörleb
regulaarselt, et vähendada kortsumist.
Uks jääb lukustatuks. Ukse
avamiseks tuleb seadmest vesi välja
lasta.
7.5 Plekieemaldus/eelpesu
Vajutage nuppu, et lisada programmile
plekieemaldus- ja eelpesutsükkel.
Vajutage järjest nuppu, et aktiveerida üks
või mõlemad valikud. Ekraanile ilmub
vastav indikaator ja indikaatortulp.
•
Plekieemaldus: kasutage seda
funktsiooni, kui pesul on raskesti
eemaldatavaid plekke.
EESTI
Selle funktsiooni valimisel lisage
plekieemaldusvahendit lahtrisse
.
See funktsioon pikendab programmi
kestust.
•
Funktsioon ei ole
saadaval, kui
temperatuur on madalam
kui 40° C.
Eelpesu: kasutage seda funktsiooni
pesuprogrammile eelpesutsükli
lisamiseks.
Seda valikut on soovitatav kasutada
väga määrdunud pesu pesemiseks.
See funktsioon pikendab
programmi kestust.
53
Ekraanil kuvatakse vastav indikaator ja
viivituse aeg.
7.9 Start/paus
Programmi käivitamiseks või
katkestamiseks puudutage nuppu Start/
paus.
7.10 Kuivusaste
Vajutage seda nuppu, et valida üks
kolmest automaatsest kuivustasemest.
Ekraanil kuvatakse valitud taseme
sümbol:
•
7.6 Lisaloputus
•
Puudutage nuppu Lisaloputus, et lisada
programmile loputuskordi.
•
Kasutage seda programmi, kui kellelgi
lähikondlastest on pesuainete suhtes
allergia või kui asute pehme veega
piirkonnas.
Triikimiskuiv – triigitavale pesule
Kapikuiv – kohe kappi
pandavatele riietele
Eriti kuiv – täiskuivale pesule
Te ei saa kõiki
automaatseid tasemeid ei
saa iga kangatüübi puhul
valida.
7.7 Ajasääst
7.11 Kuivatusaeg
Selle valiku abil saate pesuprogrammi
kestust vähendada.
Vajutage seda nuppu, et valida aeg, mis
sobiks kuivatatavatele riietele. Ekraanil
kuvatakse määratud väärtus.
•
•
Igapäevaselt määrdunud esemete
puhul vajutage üks kord seda nuppu,
et valida "Lühendatud kestus".
Kergelt määrdunud esemete puhul
vajutage seda nuppu kaks korda, et
valida "Eriti kiire".
Iga kord, kui te seda nuppu vajutate,
pikeneb aeg 5 minuti võrra.
Kuivatusaeg võib olla
piiratud vastavalt valitud
programmile.
Mõne programmi puhul saab
valida ainult ühe kahest
funktsioonist.
7.8 Viitkäivitus
Vajutage seda nuppu, et viivitada
programmi käivitamisega 30 minutit kuni
20 tundi.
8. SEADED
8.1 Helisignaalid
Helisignaalid kõlavad:
•
•
Seadme käivitamisel.
Seadme väljalülitamisel.
•
•
•
Nuppude vajutamisel.
Programmi lõppemisel.
Kui seadmel on tõrge.
54
www.aeg.com
Helisignaalide deaktiveerimiseks/
aktiveerimiseks vajutage samaaegselt
ja
6 sekundi vältel.
Helisignaalide
väljalülitamisel töötavad
need ikka, kui seadmel on
rike.
Selle valikuga saate takistada lastel
juhtpaneeliga mängimist.
Selle valiku aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks vajutage
samaaegselt
•
•
Pärast Start/paus vajutamist: valikute
ja programmi nupud on lukustatud.
Enne Start/paus vajutamist: seadet ei
saa sisse lülitada.
8.3 Püsiv lisaloputus
Selle valikuga jääb uue programmi
valimisel lisaloputus alati valituks.
8.2 Lapselukk
•
Selle funktsiooni saate aktiveerida:
ja
•
Selle valiku aktiveerimiseks/
deaktiveerimiseks vajutage
samaaegselt
ja , kuni vastav
indikaator süttib/kustub.
, kuni indikaator
süttib/kustub.
9. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT PESEMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
9.1 Enne esimest kasutamist
1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
2. Keerake veekraan lahti.
3. Kallake väike kogus pesuainet
pesufaasi lahtrisse.
4. Valige ja käivitage kõrgeima
temperatuuriga programm
puuvillasele ilma pesuta.
See eemaldab kõikvõimaliku mustuse
trumlist ja paagist.
9.2 Pesu panemine
masinasse
1. Avage seadme uks.
2. Asetage pesuesemed ükshaaval
trumlisse.
3. Raputage esemeid enne seadmesse
asetamist.
Jälgige, et te ei paneks liiga palju pesu
trumlisse.
4. Sulgege uks korralikult.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et pesu ei jääks
ukse ja tihendi vahele kinni.
Vastasel juhul tekib vee
lekkimise ja pesu
kahjustamise oht.
EESTI
9.3 Pesuaine ja lisandite
lisamine
55
A
4. Vedela pesuaine kasutamiseks
keerake klapp alla.
Lahter eelpesu, leotusprogrammi
või plekieemaldi jaoks.
Lahter pesufaasi jaoks.
B
Lahter vedelate lisandite
(pesupehmendaja,
tärgeldusvahendi) jaoks.
Vedelate lisaainete maksimaalne
tase.
Klapp pesupulbri või vedela
pesuaine jaoks.
Järgige alati pesuaine
valmistajate pakenditel
olevaid juhiseid.
9.4 Klapi asendi kontrollimine
1. Tõmmake pesuaine jaotur lõpuni
välja.
2. Suruge kang alla, et jaotur
eemaldada.
1
2
Kui klapp on ALUMISES
asendis:
• Ärge kasutage
želatiinitaolist või
paksu vedelat
pesuainet.
• Ärge lisage vedelat
pesuainet üle klapil
näidatud piiri.
• Ärge valige
eelpesutsüklit.
• Ärge valige
viitkäivituse
funktsiooni.
5. Mõõtke välja vajalik kogus pesuainet
ja kanga pehmendajat.
6. Sulgege hoolikalt pesuaine jaotur.
Veenduge sahtlit sulgedes, et klapp ei
tekitaks takistust.
9.5 Seadme sisselülitamine
3. Pesupulbri kasutamiseks keerake
klapp üles.
1. Ühendage toitepistik pistikupessa.
2. Keerake veekraan lahti.
3. Vajutage nuppu Sisse/välja, et seade
sisse lülitada.
Kõlab lühike meloodia.
56
www.aeg.com
9.6 Programmi valimine
1. Keerake programminuppu ja valige
pesuprogramm:
• Süttib valitud programmi
indikaator.
• Start/paus-indikaator vilgub.
• Ekraanil kuvatakse:
vaiketemperatuur,
pöörlemiskiirus, programmi
faaside indikaatorid ja programmi
kestus.
2. Vajadusel muutke temperatuuri,
pöörlemiskiirust, tsükli kestust või
lisage saadaolevaid funktsioone.
Funktsiooni aktiveerimisel süttib
vastava funktsiooni indikaator.
Kui teie valikus on viga,
kuvatakse ekraanil veateade
Err.
9.7 Programmi käivitamine
ilma viitkäivituseta
Programmi käivitamiseks vajutage nuppu
Start/paus.
Indikaator lõpetab vilkumise ja jääb
põlema.
Töötava faasi indikaator hakkab ekraanil
vilkuma.
Programm käivitub, uks on lukustatud.
Ekraanil kuvatakse indikaator
.
Kui seade veega täitub, võib
tühjenduspump lühiajaliselt
töötada.
9.8 Tsükli aja uuesti
arvutamine
Umbes 15 minutit pärast
programmi algust:
• Heade pesutulemuste
saamiseks minimaalselt
vajaliku ajaga reguleerib
seade trumlisse pandud
pesu põhja automaatselt
tsükli kestust.
• Ekraanil kuvatakse uus
ajaväärtus.
9.9 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Vajutage korduvalt nuppu Viitkäivitus,
kuni ekraanil kuvatakse minutite või
tundide arv.
Süttib vastav indikaator.
2. Vajutage nuppu Start/paus.
Seade alustab viitkäivituse
pöördloendust.
Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm automaatselt.
Enne seadme käivitamist
nupule Start/paus
vajutamisega, saate
tühistada või muuta
viitkäivituse valikut.
9.10 Viitkäivituse tühistamine
Viitkäivituse tühistamine:
1. Vajutage nuppu Start/paus, et
seadme töö peatada.
Vastav indikaator vilgub.
2. Vajutage järjest nuppu Viitkäivitus,
kuni ekraanile ilmub .
3. Vajutage uuesti nuppu Start/paus, et
programm kohe käivitada.
9.11 Programmi katkestamine
ja valiku muutmine
Enne töölehakkamist saate muuta vaid
mõnda valikut.
1. Vajutage nuppu Start/paus.
Vastav indikaator vilgub.
2. Muutke valitud valik.
3. Vajutage uuesti nuppu Start/paus.
Pesuprogramm jätkab tööd.
9.12 Töötava programmi
tühistamine
1. Vajutage nuppu Sisse/välja, et
tühistada programm ning seade välja
lülitada;
2. vajutage nuppu Sisse/välja, et seade
sisse lülitada.
Nüüd võite valida uue pesuprogrammi.
EESTI
Enne uue programmi
käivitamist võis seade
tühjenda veest. Sel juhul
kontrollige, kas pesuaine on
pesuainelahtris olemas; kui
mitte, täitke see uuesti.
9.13 Ukse avamine
Kui trumlis oleva vee
temperatuur ja tase on liiga
kõrged ja trummel pöörleb,
ei saa te ust avada.
Programmi või viitkäivituse töösoleku ajal
on seadme uks lukustatud.
1. Vajutage nuppu Start/paus.
Oodake, kuni lukustatud ukse indikaator
kustub.
2. Avage seadme uks.
3. Sulgege uks ja vajutage nuppu Start/
paus.
Programmi või viitkäivituse tegevus
jätkub.
9.15 Vee väljalaskmine pärast
tsükli lõppu
Pesuprogramm on lõppenud, kuid
trumlis on vesi:
Trummel pöörleb regulaarselt, et
takistada pesu kortsumist.
Ukseluku indikaator
lukustatud.
Ekraanile ilmub
indikaator
ja ukse lukustuse
kustub.
1. Vajadusel vähendage
pöörlemiskiirust.
2. Vajutage Start/paus-nuppu.
Seade tühjeneb veest ja tsentrifuugib.
3. Kui programm on lõppenud ja
kustunud,
ukseluku indikaator
saate avada ukse.
4. Seadme väljalülitamiseks vajutage
paar sekundit Sisse/välja.
Seade tühjeneb veest ja
tsentrifuugib automaatselt
umbes 18 tunni pärast.
9.16 Automaatne ooterežiimvalik
Funktsioon Automaatne ooterežiim
lülitab seadme automaatselt välja, et
katkestada energiatarbimine, kui:
Nupu Start/paus indikaator kustub.
•
1. Vajutage nuppu Sisse/välja, et seade
välja lülitada.
Viis minutit pärast programmi lõppu
lülitab energiasäästu funktsioon seadme
automaatselt välja.
•
Seadet uuesti käivitades
näete ekraanil viimati valitud
programmi lõppu. Keerake
programminuppu uue tsükli
valimiseks.
2. Eemaldage seadmest pesu.
3. Veenduge, et trummel on tühi.
4. Niiskuse ja lõhnade vältimiseks
hoidke ust paokil.
põleb. Uks on
Ukse avamiseks tuleb vesi seadmest
välja lasta:
9.14 Tsükli lõpp
Kui programm on lõppenud, peatub
seade automaatselt. Kõlab helisignaal
(kui see on aktiveeritud).
57
Seadet ei kasutata 5 minuti jooksul
enne nupu Start/paus vajutamist.
Seadme uuesti sisselülitamiseks
vajutage nuppu Sisse/välja.
Pärast 5 minuti möödumist
pesuprogrammi lõpust.
Seadme uuesti sisselülitamiseks
vajutage nuppu Sisse/välja.
Ekraanil kuvatakse viimati valitud
pesuprogrammi aeg.
Keerake programminuppu uue tsükli
valimiseks.
Kui olete valinud programmi
või valiku, mille lõppedes
jääb vesi trumlisse, siis
funktsioon Automaatne
ooterežiim seadet välja ei
lülita, et teil oleks meeles
vesi seadmest ise välja
lasta.
58
www.aeg.com
10. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – AINULT
KUIVATAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
10.1 Ettevalmistamine
kuivatamiseks
1. Seadme sisselülitamiseks vajutage
paar sekundit nuppu Sisse/välja
2. Pange esemed ükshaaval sisse.
3. Keerake programmi valikunupp
kuivatatavatele esemetele sobivale
programmile.
Ekraanil kuvatakse minimaalne aeg ja
järgmised sümbolid:
Triikimiskuiv tase
Kuivatusaja sümbol kustub
Ekraanil kuvatakse aeg, mida
arvutatakse vaikimisi määratud
pesukoguse järgi. Kui teie pesukogus on
vaikimisi määratud kogusega enamvähem sama, arvutab seade
automaatselt uue ajakulu pesutsükli ajal.
2. Programmi käivitamiseks vajutage
nuppu Start/paus. Ekraanil:
Lukustatud ukse sümbol süttib.
Süttib kuivatuse sümbol.
Kuivatuse sümbol hakkab vilkuma.
Kortsumisvastane sümbol süttib.
Valitud kuivusastme sümbol (nt Ka‐
pikuiv) jääb põlema.
Teiste kuivusastmete tuled kustu‐
vad.
Süttib kuivatusaja sümbol.
Kui kuivatate suurt kogust
pesu, siis veenduge, et pesu
poleks kokku rullunud ega
trumlis ebaühtlaselt
paigutatud.
Pesu pesemisel parimate
kuivatustulemuste
saamiseks valige oma pesu
tüübile maksimaalne lubatud
tsentrifuugimiskiirus.
Pesu saab kuivatada kahel moel:
10.2 Automaatne kuivatus
1. Vajutage järjest nuppu Kuivusaste,
kuni ühe kuivusastme sümboli alla
ilmub must joon:
Ekraanil uuendatakse regulaarselt (iga
minuti järel) kuivatustsükli väärtust.
Igasuguse pesu puhul ei saa
kõiki tasemeid valida (vt
"Automaatsete
kuivatusprogrammide"
tabelit).
10.3 Ajastatud kuivatus
1. Vajutage järjest nuppu Kuivatusaeg,
et valida ajaväärtus (vt tabelit
"Kuivatusprogramm").
Süttib kuivatuse sümbol.
Kortsumisvastane sümbol süttib.
Eriti kuiv tase
Kapikuiv tase
Süttib kuivatusaja sümbol.
Määrake ajaväärtus.
EESTI
Iga kord, kui te seda nuppu vajutate,
pikeneb aeg 5 minuti võrra. Ekraanil on
valitud aja väärtus.
Mõne sekundi pärast ajaväärtus ekraanil
muutub: seade arvutab ka
kortsumisvastase- ja jahutustsükli
kestuse.
Lõplik ajaväärtus.
2. Vajutage Start/paus, et programm
käivitada. Tekstiribal teatatakse, et
seade kuivatab. Ekraanil muutub
kuluv aeg ühe minuti kaupa.
Kuivatuse sümbol hakkab vilkuma.
Lukustatud ukse sümbol süttib.
Kui ajaväärtuseks on
määratud ainult 10 minutit,
viib seade läbi ainult
jahutusfaasi.
10.4 Kuivatusprogrammi
lõpus
59
2. Kõlavad helisignaalid (kui need on
aktiveeritud).
3. Ekraanil kuvatakse .
4. Nupu Start/paus indikaator kustub.
5. Kuivatuse viimastel minutitel teostab
masin kortsumisvastast tsüklit.
Kortsumisvastane sümbol
vilgub. Uks on lukustatud (sümbol
põleb).
6. Seadme väljalülitamiseks vajutage
paar sekundit nuppu Sisse/välja.
Mõni minut pärast
programmi lõppu lülitab
energiasäästu funktsioon
seadme automaatselt
välja.
7. Kui lukustatud ukse tuli
kustub,
võite avada ukse.
8. Eemaldage seadmest pesu.
Veenduge, et trummel on tühi.
9. Niiskuse ja lõhnade vältimiseks
hoidke ust paokil.
10. Sulgege veekraan.
1. Seade peatab automaatselt töö.
11. IGAPÄEVANE KASUTAMINE – PESEMINE JA
KUIVATAMINE
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
11.1 PEATUSTETA programm
HOIATUS!
Ärge pange plastmassist
doseerimiskuuli pesuainega
trumlisse.
1. Seadme sisselülitamiseks vajutage
paar sekundit nuppu Sisse/välja.
2. Pange esemed ükshaaval sisse.
3. Lisage õigetesse lahtritesse
pesuaine ja lisandid.
4. Keerake programminupp
pesuprogrammi kohale. Ekraanil
kuvatakse erinevate
pesuprogrammide sümbolid.
5. Valige saadaolevad valikud.
HOIATUS!
Ärge seadke madalamat
tsentrifuugimiskiirust, kui
valitud programmil
automaatselt määratud
kiirus.
11.2 Pesemine ja kuivatamine
automaattasemetel
1. Vajutage järjest nuppu Kuivusaste,
kuni ühe kuivusastme sümboli alla
ilmub must joon.
Triikimiskuiv tase
Kapikuiv tase
60
www.aeg.com
Eriti kuiv tase
Süttib kuivatuse sümbol.
Kortsumisvastane sümbol süttib.
Ekraanil teatatakse, et seade on
käivitamiseks valmis.
Ekraanil kuvatav ajaväärtus on pesuja kuivatustsüklite kestus, mida
arvutatakse vaikimisi määratud
pesukoguse järgi.
Heade kuivatustulemuste
saamiseks ei luba masin teil
pestavate ja kuivatatavate
esemete jaoks valida liiga
väikest pöörlemiskiirust.
2. Programmi käivitamiseks vajutage
nuppu Start/paus.
Valitud kuivusastme sümbol(nt Ka‐
pikuiv) jääb põlema. Teiste kuivu‐
sastmete sümbolid kustuvad.
Lukustatud ukse sümbol süttib.
Ekraanil muutub kuluv aeg ühe minuti
kaupa.
Kuivatuse viimastel minutitel
teostab masin
kortsumisvastase ja
jahutustsükli.
11.3 Pesemine ja ajastatud
kuivatamine
HOIATUS!
Ärge pange plastmassist
doseerimiskuuli pesuainega
trumlisse.
1. Kuivatusaja valimiseks vajutage
järjest nuppu Kuivatusaeg:
Süttib kuivatuse sümbol.
Kortsumisvastane sümbol süttib.
Süttib kuivatusaja sümbol.
Ekraanil kuvatakse valitud kuivatusaeg.
Valige kuivatusaeg.
Iga kord, kui te seda nuppu vajutate,
pikeneb aeg 5 minuti võrra.
Heade kuivatustulemuste
saamiseks pole soovitatav
pestavate ja kuivatatavate
esemete jaoks valida liiga
väikest pöörlemiskiirust.
2. Mõne sekundi pärast kuvatakse
ekraanil tsüklite kogukestus:
Lõplik aeg (pesufaas + kuivatus‐
faas + kortsumisvastane faas + ja‐
hutusfaas)
Kui seate ainult 10-minutilise
kuivatusaja, on lõplikus ajas
ka kortsumisvastane- ja
jahutusfaas.
3. Programmi käivitamiseks vajutage
nuppu Start/paus.
Uks on avatud.
Ekraanil muutub kuluv aeg ühe minuti
kaupa.
11.4 Kuivatusprogrammi
lõpus
1. Seade peatab automaatselt töö.
2. Kõlavad helisignaalid (kui need on
aktiveeritud).
3. Ekraanil kuvatakse .
4. Nupu Start/paus indikaator kustub.
5. Kuivatuse viimastel minutitel teostab
masin kortsumisvastast tsüklit.
Kortsumisvastane sümbol
vilgub. Uks on lukustatud (sümbol
põleb).
6. Seadme väljalülitamiseks vajutage
paar sekundit nuppu Sisse/välja.
EESTI
Mõni minut pärast
programmi lõppu lülitab
energiasäästu funktsioon
seadme automaatselt
välja.
7. Kui lukustatud ukse tuli
kustub,
võite avada ukse.
8. Eemaldage seadmest pesu.
Veenduge, et trummel on tühi.
9. Niiskuse ja lõhnade vältimiseks
hoidke ust paokil.
10. Sulgege veekraan.
11.5 Ebemed riietel
Pesemis- ja/või kuivatusfaasi ajal võivad
mõnda tüüpi kangad, (kohevad või
villased materjalid, dressid) eraldada
ebemeid.
Need ebemed võivad järgmise tsükli
käigus järgmiste esemete külge kinni
jääda.
•
•
•
61
kangaste, villa või dresside) pesemist
ja kuivatamist ja vastupidi.
Pärast selliste riiete esimest pesemist
tuleks need õhu käes kuivatada.
Puhastage tühjendusfiltrit.
Pärast kuivatusfaasi puhastage
trumlit, tihendit ja ust märja lapiga.
11.6 Kuidas eemaldada
riietelt ebemeid
Trumlist ebemete eemaldamiseks valige
spetsiaalne programm:
1. Trumli tühjendamine.
2. Puhastage trummel, tihend ja uks
märja lapiga.
3. Valige loputusprogramm.
4. Puhastusfunktsiooni aktiveerimiseks
vajutage korraga
ja , kuni
näidikule ilmub CLE.
5. Vajutage Start/paus, et programm
käivitada.
Ebemete vältimiseks soovitame:
•
Ärge peske tumedaid riideid pärast
heledate esemete (eriti uute kohevate
12. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
12.1 Pesu asetamine
masinasse
•
•
•
•
•
•
•
Jaotage pesu: valge, värviline,
sünteetiline, õrn pesu ja villane pesu.
Järgige pesemisjuhiseid, mis on riiete
hooldussiltidel.
Ärge peske korraga valgeid ja värvilisi
esemeid.
Mõned värvilised esemed võivad
esmasel pesul oma värvi kaotada.
Soovitame esimestel kordadel neid
esemeid pesta eraldi.
Nööpige kinni padjapüürid, sulgege
lukud, haagid ja trukid. Pange kinni
rihmad.
Tühjendage taskud ja voltige riided
lahti.
Keerake pahupidi mitmekihilised
riided, villased ja värvitud riided.
•
•
•
•
•
Eemaldage tugevad plekid
plekieemaldiga.
Peske ja töödelge tugevaid plekke
enne määrdunud esemete trumlisse
panekut.
Olge kardinatega ettevaatlikud.
Eemaldage kardinatelt klambrid või
asetage need pesukotti või
padjapüüri.
Ärge peske masinas palistusteta või
õmblemata servadega rõivaid. Peske
väikesi esemeid (tugikaartega
rinnahoidjaid, vöösid, sukkpükse)
pesukotis.
Väike pesukogus võib tekitada
probleeme masina tasakaaluga
väänamisfaasis. Kui see juhtub,
kohendage käsitsi esemeid trumlis
ning käivitage tsentrifuugimistsükkel
uuesti.
12.2 Raskestieemaldatavad
plekid
Mõnele plekile ei piisa ainult veest ja
pesuainest.
62
www.aeg.com
Soovitame neid plekke töödelda enne
esemete masinasse panemist.
Veekareduse väljauurimiseks võtke
ühendust kohaliku vee-ettevõttega.
Saadaval on spetsiaalsed
plekieemaldajad. Kasutage
plekieemaldajat, mis vastab pleki tüübile
ja kangale.
Kasutage õiges koguses
veepehmendajat. Järgige toodete
valmistajate pakenditel olevaid juhiseid.
12.3 Pesuained ja lisandid
•
•
•
Kasutage ainult pesumasinate jaoks
valmistatud pesuaineid ja lisandeid:
– pesupulbrid kõigile
kangatüüpidele,
– pesupulbrid õrnale pesule (maks.
40 °C) ja villastele esemetele,
– vedelad pesuained, soovitatavalt
madalal temperatuuril pestavate
(60 °C maks.) kõigi kangatüüpide
või spetsiaalselt villaste esemete
jaoks.
Ärge segage erinevaid pesuaineid.
Looduse säästmiseks ärge kasutage
pesuainet rohkem, kui ette nähtud.
Järgige toodete pakenditel olevaid
juhiseid.
Kasutage kanga tüübile ja värvile,
programmi temperatuurile ja
määrdumisastmele vastavaid tooteid.
Kui seadmel ei ole klapiga pesuaine
dosaatorit, lisage vedel pesuaine
doseerimiskuuliga (saadaval pesuaine
tootjalt).
12.6 Näpunäiteid
kuivatamiseks
Kuivatustsükli ettevalmistamine
• Keerake veekraan lahti.
• Kontrollige, kas tühjendusvoolik on
õigesti ühendatud. Täiendavat teavet
vt paigalduspeatükist.
• Kuivatusprogrammide maksimaalseid
pesukoguseid vt
kuivatusprogrammide tabelist.
12.7 Millised esemed ei sobi
kuivatamiseks
12.4 Ökoloogilised
näpunäited
Ärge kuivatage järgnevat liiki pesu:
• Väga õrnad esemed.
• Tehiskiust kardinad.
• Metallosadega riideesemed.
• Nailonsukad.
• Vatitekid.
• Voodikatted.
• Suletekid.
• Tuulepluusid.
• Magamiskotid.
• Kangad, millel on juukselaki-,
küünelakieemaldi- vms jäätmeid.
• Vahtkummiga või sellele sarnase
materjaliga riideesemed.
•
12.8 Rõivaetiketid
•
•
•
•
•
•
Valige ilma eelpesuta programm, et
pesta tavalise määrdumisastmega
pesu.
Programmi käivitamisel sisestage alati
maksimaalne lubatud kogus pesu.
Vajadusel kasutage madala
temperatuuriga pestes
plekieemaldajat.
Õige pesuaine koguse kasutamiseks
kontrollige oma kodust veekaredust.
Vt jaotist "Vee karedus".
12.5 Vee karedus
Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge
või keskmine, soovitame pesumasinates
kasutada veepehmendajat. Madala
veekaredusega piirkondades ei ole tarvis
veepehmendajat kasutada.
Pesu kuivatades järgige juhiseid tootjate
etikettidel:
•
= rõivaeset võib trumlis kuivatada
•
= kuivatustsükkel toimub kõrgel
temperatuuril
•
= kuivatustsükkel toimub
alandatud temperatuuril
•
= rõivaeset ei tohi trumlis
kuivatada
12.9 Kuivatustsükli kestus
Kuivatusaeg sõltub järgnevatest
asjaoludest:
• viimase tsentrifuugimise kiirusest;
• kuivusastmest;
EESTI
•
•
pesuliigist;
pesu kaalust.
12.10 Täiendav kuivatamine
Kui kuivatusprogrammi lõppedes on
pesu endiselt niiske, siis valige uuesti
lühike kuivatustsükkel.
HOIATUS!
Kortsumise ja
kokkutõmbumise
vältimiseks hoiduge pesu
ülekuivatamisest.
63
Kogemused aitavad teil oma pesu
paremini kuivatada. Jätke meelde
eelmised kuivatustsüklite kestused.
Staatilise elektri vältimiseks
kuivatustsükli lõpus:
1. Kasutage pesutsükli ajal kanga
pehmendajat.
2. Kasutage just trummelkuivatitele
mõeldud kangapehmendajat.
Kuivatusprogrammi lõppedes tuleb pesu
masinast kohe välja võtta.
12.11 Üldisi nõuandeid
Keskmisi kuivatusaegu vt tabelist
"Kuivatusprogrammid".
13. PUHASTUS JA HOOLDUS
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
13.1 Välispinna puhastamine
Puhastage seadet ainult seebi ja sooja
veega. Kuivatage täielikult kõik pinnad.
ETTEVAATUST!
Ärge kasutage alkoholi,
lahusteid ega keemilisi
aineid.
13.3 Hoolduspesu
Madalate temperatuuridega
programmide puhul on võimalik, et osa
pesuainest jääb trumlisse. Teostage
hoolduspesu regulaarselt. Selleks
toimige järgmiselt:
•
•
Eemaldage trumlist kõik esemed.
Valige puuvillase pesu programm
kõrgeima temperatuuriga ning väikese
koguse pesuainega.
13.4 Uksetihend
13.2 Katlakivi eemaldamine
Kui vee karedus teie piirkonnas on kõrge
või keskmine, soovitame pesumasinates
kasutada veepehmendajat.
Kontrollige regulaarselt trumlit, et vältida
katlakivi- ja roostejääke.
Roosteplekkide eemaldamiseks
kasutage ainult pesumasinatele ette
nähtud tooteid. Ärge tehke seda koos
pesupesemisega.
Järgige alati toodete
valmistajate pakenditel
olevaid juhiseid.
Kontrollige regulaarselt uksetihendit ja
eemaldage kõik objektid siseosalt.
64
www.aeg.com
13.5 Pesuaine jaoturi puhastamine
1.
2.
1
2
3.
4.
13.6 Sissevõtuvooliku ja klapi filtri puhastamine
1.
2.
1
2
3
EESTI
3.
4.
45°
20°
13.7 Tühjendusfiltri puhastamine
Ärge puhastage tühjendusfiltrit, kui vesi seadmes on kuum.
Kontrollige regulaarselt tühjenduspumba filtrit ning veenduge selle
puhtuses.
Korrake samme 2 ja 3, kuni vett enam välja ei valgu.
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
65
66
www.aeg.com
5.
6.
7.
8.
1
2
2
1
Väljavalgunud vee
eemaldamiseks hoidke lappi
käepärast.
13.8 Vee tühjendamine
eriolukorras
Rikke tõttu ei tühjene seade veest.
Sellisel juhul teostage jaotises
"Tühjendusfiltri puhastamine" kirjeldatud
sammud (1) kuni (8). Vajadusel
puhastage pumpa.
Kui te sooritate avariitühjenduse, peate
tühjendussüsteemi uuesti aktiveerima:
1. Pange 2 liitrit vett pesuaine jaoturi
põhipesu lahtrisse.
2. Käivitage programm vee
tühjendamiseks.
13.9 Abinõud külmumise
vastu
Kui seade on paigaldatud kohta, kus
temperatuur võib langeda alla 0° C,
eemaldage allesjäänud vesi
sissevõtuvoolikust ja tühjenduspumbast.
1. Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
2. Sulgege veekraan.
3. Asetage sissevõtuvooliku otsad
anumasse ja laske veel voolikust
välja voolata.
4. Tühjendage tühjenduspump. Vt
hädaolukorras vee tühjendamise
toimingut.
5. Kui tühjenduspump on tühi,
paigaldage sissevõtuvoolik uuesti.
HOIATUS!
Enne seadme uuesti
kasutamist veenduge, et
temperatuur oleks üle 0 °C.
Tootja ei vastuta madalatest
temperatuuridest tingitud
kahjude eest.
EESTI
67
14. VEAOTSING
•
- Seadme uks on lahti või ei ole
korralikult suletud. Kontrollige ust!
•
- Elektrivarustus on kõikuv.
Oodake, kuni elektrivarustus on taas
püsiv.
Seade ei käivitu või seiskub töö käigus.
•
Püüdke esmalt leida probleemi lahendus
(vt tabelit). Kui probleem ei kao,
pöörduge hoolduskeskusse.
- Elektrooniliste osade ja seadme
vahel puudub ühendus. Lülitage välja
ja siis uuesti sisse.
•
- Üleujutuse-vastane seade
töötab. Eemaldage seade
vooluvõrgust ja sulgege veekraan.
Pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
HOIATUS!
Vt ohutust käsitlevaid
peatükke.
14.1 Sissejuhatus
Mõne probleemi puhul kõlab
helisignaal ning ekraanil kuvatakse
veateade:
•
•
- Seade ei täitu korralikult veega.
- Seade ei tühjene veest.
HOIATUS!
Enne kontrollima asumist
lülitage seade välja.
14.2 Võimalikud rikked
Probleem
Programm ei käivitu.
Võimalik lahendus
•
•
•
•
•
•
•
•
Seade ei täitu korralikult
veega.
•
•
•
•
•
Seade ei täitu veega ja
tühjeneb koheselt.
•
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läinud.
Veenduge, et Start/paus-nuppu on vajutatud.
Kui olete valinud viitkäivituse, siis tühistage see või oodake
pöördloenduse lõppemiseni.
Lülitage lapseluku funktsioon välja, kui see on sees.
Veenduge, et veekraan on lahti.
Veenduge, et veevarustuse surve ei ole liiga väike. Selle
teabe saamiseks pöörduge kohaliku vee-ettevõtte poole.
Veenduge, et veekraan ei ole ummistunud.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ja klapi filtrid ei ole um‐
mistunud. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Veenduge, et sisselaskevoolik ei oleks muljutud ega vääna‐
tud.
Veenduge, et vee sisselaskevooliku ühendus oleks õige.
Veenduge, et vee sisselaskevoolikute ühendused oleksid
õiged.
Veenduge, et tühjendusvoolik on õiges asendis. Voolik võib
olla liiga madalal. Vt jaotist "Paigaldamine".
68
www.aeg.com
Probleem
Võimalik lahendus
•
•
•
•
Seade ei tühjene veest.
•
•
•
•
•
Seade ei tsentrifuugi või
kestab pesutsükkel
kauem kui tavaliselt.
•
•
•
Põrandal on vett.
•
•
•
•
Seadme ust ei saa ava‐
da.
Seade teeb imelikku
häält.
•
•
•
•
•
•
Veenduge, et valamu äravool ei ole ummistunud.
Veenduge, et tühjendusvoolik ei ole muljutud ega väänatud.
Veenduge, et tühjendusvooliku ühendus oleks õige.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi il‐
ma tühjendamisfaasita.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi,
mille lõpus jääb vesi trumlisse.
Veenduge, et tühjendusfilter ei ole ummistunud. Vajadusel
puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Kui probleem ei kao, pöörduge volitatud hoolduskeskusse.
Valige tsentrifuugimine.
Valige tühjendusprogramm, kui olete valinud programmi,
mille lõpus jääb vesi trumlisse.
Veenduge, et tühjendusfilter ei ole ummistunud. Vajadusel
puhastage filter. Vt jaotist "Puhastus ja hooldus".
Kohendage esemeid trumlis ning käivitage uuesti tsentrifuu‐
gimistsükkel. Probleem võib tekkida, kui seade on tasakaa‐
lust väljas.
Veenduge, et veevoolikute ühendused on tihedad ning et
vesi kuskilt ei leki.
Veenduge, et vee sisselaske- ega tühjendusvoolikul ei
oleks vigastusi.
Veenduge, et kasutate õiget pesuvahendit ning sobilikku
kogust.
Veenduge, et pesuprogramm on lõppenud.
Kui trumlis on vett, valige tühjendus- või tsentrifuugimispro‐
gramm.
Kasutage avariitühjendust. Vt "Ettevaatusabinõud külmumi‐
se vastu" (jaotis "Puhastus ja hooldus").
Veenduge, et seade saab elektritoidet.
See probleem võib olla põhjustatud seadme rikkest. Pöör‐
duge volitatud hoolduskeskusse. Kui teil on vaja kaant ava‐
da, lugege tähelepanelikult lõiku "Ukse avamine avariiolu‐
korras".
Veenduge, et seade on korralikult tasakaalus. Vt jaotist
"Paigaldamine".
Veenduge, et pakend ja/või transpordipoldid on eemalda‐
tud. Vt jaotist "Paigaldamine".
Lisage veel pesu trumlisse. Pesukogus võib olla liiga väike.
Tsükkel on lühem kui
ekraanil kuvatud aeg.
•
Seade arvutab uue aja vastavalt pesu kogusele. Vt jaotist
"Tarbimisväärtused".
Tsükkel on pikem kui
ekraanil kuvatud aeg.
•
Ebaühtlaselt jaotunud pesu pikendab tsükli kestust. Tege‐
mist on seadme normaalse tööga.
EESTI
Probleem
Pesutulemused on eba‐
rahuldavad.
Funktsiooni valimine ei
õnnestu.
Seade ei kuivata või ei
kuivata korralikult.
69
Võimalik lahendus
•
•
•
•
Suurendage pesuaine kogust või kasutage teist pesuainet.
Enne pesu pesemist eemaldage spetsiaalsete toodetega
tugevamad plekid.
Veenduge, et valisite õige temperatuuri.
Vähendage pesukogust.
•
Veenduge, et te vajutate ainult vajalikke puutenuppe.
•
•
•
•
Lülitage veekraan sisse.
Veenduge, et tühjendusfilter pole ummistunud.
Vähendage pesukogust.
Veenduge, et valisite õige tsükli. Vajadusel valige veelkord
lühike kuivatusaeg.
Eelmise pesutsükli käigus pestud esemetelt eraldus teist värvi
ebemeid:
• Kuivatusfaas aitab ebemeid osaliselt eemaldada.
Pesul on rohkesti eri vär‐
• Puhastage riided ebeme-eemaldajaga.
vi ebemeid.
Kui trumlisse on jäänud liiga palju ebemeid, käivitage nende
eemaldamiseks spetsiaalne programm (täpsemalt vt jaotist
"Ebemed riietel").
Pärast kontrollimist lülitage seade sisse. Programm jätkub kohast, kus see katkes.
Kui rike ilmneb uuesti, pöörduge hoolduskeskusse.
Kui ekraanil on teised veakoodid. Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Kui rike ilmneb uuesti,
pöörduge hoolduskeskusse.
14.3 Ukse avamine
avariiolukorras
Elektrikatkestuse või seadme rikke korral
jääb seadme uks lukustatuks.
Pesuprogramm jätkub, kui elektrivarustus
taastub. Kui uks jääb lukustatuks
seadme rikke korral, saab selle avada
avariiolukorra avamisfunktsiooni abil.
Enne ukse avamist:
ETTEVAATUST!
Veenduge, et vesi ja pesu
ei oleks liiga kuumad.
Vajadusel laske veel veidi
jahtuda.
ETTEVAATUST!
Veenduge, et trummel ei
pöörleks. Vajadusel
oodake, kuni trummel
lõpetab pöörlemise.
Veenduge, et trumlis oleva
vee tase ei oleks liiga
kõrge. Vajadusel kasutage
avariiolukorra tühjendust
(vt peatüki "Puhastus ja
hooldus" jaotist
"Tühjendus
avariiolukorras").
Ukse avamiseks toimige järgmiselt:
1. Seadme väljalülitamiseks vajutage
nuppu Sisse/välja.
2. Ühendage toitepistik pistikupesast
lahti.
3. Avage filtriklapp.
4. Hoidke avariiolukorra
avamispäästikut allavajutatuna ja
avage samal ajal uks.
70
www.aeg.com
5. Võtke pesu välja ja sulgege siis
seadme uks.
6. Sulgege filtriklapp.
15. TEHNILISED ANDMED
Mõõtmed
Laius/ kõrgus/ sügavus/
kogusügavus
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Elektriühendus
Pinge
Üldvõimsus
Kaitse
Sagedus
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Kaitsekate hoiab ära tahkete osakeste ja niiskuse
IPX4
juurdepääsu, välja arvatud kohtades, kus madalpin‐
geseadmel puudub kaitse niiskuse eest
Veesurve
Min
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maksimaalne pesuko‐
gus
Puuvillane
9 kg
Maksimaalne kuiva pe‐
su kogus
Puuvill
Tehiskiud
6 kg
3 kg
Tsentrifuugi kiirus
Maximum
1600 p/min
16. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse. Aidake
hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised
jäätmed ringlusse. Ärge visake
*
sümboliga tähistatud seadmeid muude
majapidamisjäätmete hulka. Viige seade
kohalikku ringluspunkti või pöörduge abi
saamiseks kohalikku omavalitsusse.
EESTI
71
132895341-A-232017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement