AEG L87695NWD User manual

AEG L87695NWD User manual
SQ
Udhëzimet për përdorim
Pajisje për Larje-Tharje
L 87695 NWD
2
www.aeg.com
PËRMBAJTJA
1. TË DHËNA PËR SIGURINË................................................................................. 3
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË.............................................................................. 5
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT................................................................................. 7
4. PANELI I KONTROLLIT........................................................................................8
5. PROGRAMET .................................................................................................... 11
6. VLERAT E KONSUMIT.......................................................................................17
7. OPSIONET..........................................................................................................18
8. CILËSIMET......................................................................................................... 20
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE................................................. 20
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE.............................................24
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE..................................... 26
12. UDHËZIME DHE KËSHILLA.............................................................................28
13. KUJDESI DHE PASTRIMI................................................................................ 30
14. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE............................................................................33
15. TË DHËNAT TEKNIKE..................................................................................... 37
PËR REZULTATE TË SHKËLQYERA
Faleminderit që zgjodhët këtë produkt AEG. Këtë produkt e kemi prodhuar që të
ketë performancë të plotë për shumë vite, duke u bazuar në teknologji inovative
që e bëjnë jetën më të thjeshtë, karakteristika të cilat mund të mos i gjeni në
pajisjet e zakonshme. Ju lutemi kushtojini pak minuta lexim për të marrë
maksimumin prej këtij produkti.
Vizitoni faqen tonë të internetit për:
Merrni këshilla përdorimi, broshura, informacion për ndreqjen e problemeve si
dhe për shërbimin:
www.aeg.com/webselfservice
Regjistroni produktin tuaj për shërbim më të mirë:
www.registeraeg.com
Blini aksesorë, pjesë konsumi, pjesë këmbimi origjinale për pajisjen tuaj:
www.aeg.com/shop
KUJDESI DHE SHËRBIMI PËR KLIENTËT
Përdorni gjithmonë pjesë këmbimi origjinale.
Kur kontaktoni me Qendrën e Autorizuar të Shërbimit, sigurohuni që të dispononi
të dhënat e mëposhtme: Modeli, PNC, Numri i serisë.
Informacioni mund të gjendet në pllakën e specifikimeve.
Paralajmërim / Të dhëna për sigurinë dhe kujdesin
Të dhëna të përgjithshme dhe këshilla
Të dhëna për ambientin
Rezervohet mundësia e ndryshimeve.
SHQIP
1.
TË DHËNA PËR SIGURINË
Përpara instalimit dhe përdorimit të pajisjes, lexoni me
kujdes udhëzimet e ofruara. Prodhuesi nuk është
përgjegjës për lëndimet apo dëmet si rezultat i instalimit
apo përdorimit të papërshtatshëm. Gjithmonë mbajini
udhëzimet në një vend të sigurt dhe ku mund të arrihen
lehtë për t'iu referuar në të ardhmen.
1.1 Siguria e fëmijëve dhe personave me
probleme
PARALAJMËRIM!
Rrezik mbytjeje, lëndimi ose gjymtimi të
përhershëm.
•
•
•
•
•
•
•
•
Kjo pajisje mund të përdoret nga fëmijë të moshës 8
vjeç e sipër dhe persona me aftësi të kufizuara fizike,
ndijimesh ose mendore ose që nuk kanë eksperiencë
dhe njohuri, nëse këta mbahen nën mbikëqyrje ose
udhëzohen për përdorimin e sigurt të pajisjes dhe i
kuptojnë rreziqet e përdorimit.
Mos i lejoni fëmijët të luajnë me pajisjen.
Fëmijët e moshës 3 vjeç e poshtë duhet të mbahen
gjithmonë larg nga kjo pajisje kur ajo është në punë.
Mbajeni të gjithë paketimin larg nga fëmijët dhe
hidheni atë siç kërkohet.
Mbajini detergjentet larg fëmijëve.
Mbajini fëmijët dhe kafshët shtëpiake larg pajisjes,
gjatë kohës që dera e saj është e hapur.
Nëse pajisja ka një mekanizëm për sigurinë e
fëmijëve, ky duhet aktivizuar.
Fëmijët nuk duhet të kryejnë pastrimin dhe
mirëmbajtjen e pajisjes pa mbikëqyrje.
1.2 Siguria e përgjithshme
•
•
Mos i ndryshoni specifikimet e kësaj pajisjeje.
Pajisja duhet të instalohet më vete ose poshtë
tavolinës së kuzhinës nëse e lejon hapësira.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Mos e instaloni pajisjen pas një dere që kyçet, një
dere rrëshqitëse apo një dere me menteshë në krahun
e kundërt, e cila mund të pengojë hapjen e plotë të
derës së pajisjes.
Futeni spinën në prizë vetëm në fund të procesit të
montimit. Sigurohuni që spina elektrike të jetë e
arritshme mbas instalimit.
Vrima e ajrimit në pjesën e poshtme nuk duhet të
mbulohet nga tapeti, rrugica apo ndonjë mbulesë
tjetër dyshemeje.
PARALAJMËRIM: Pajisja nuk duhet të furnizohet
përmes një pajisjeje të jashtme ndezëse, si p.sh.
kohëmatës, apo të lidhet me një qark që ndizet dhe
fiket rregullisht nga një mjet.
Siguroni ajrim në mirë të dhomës së montimit për të
shmangur rrjedhjen në dhomë të gazeve të
padëshiruara që lëshojnë pajisjet që djegin gaz ose
lëndë të tjera djegëse, duke përfshirë flakët e hapura.
Ajri i shkarkimit nuk duhet të shkarkohet në një sistem
aspirimi që përdoret për shkarkimin e tymrave nga
pajisjet që djegin gaz ose lëndë të tjera djegëse.
Presioni i punës i ujit në pikën e hyrjes së ujit nga
lidhja e daljes duhet të jetë midis 0,5 bar (0,05 MPa)
dhe 8 bar (0,8 MPa).
Mos tejkaloni ngarkesën maksimale prej 9 kg
(referojuni kapitullit "Tabela e programeve").
Pajisja duhet të lidhet me furnizimin me ujë duke
përdorur kompletin e ri të tubave që vjen me pajisjen
ose komplete të tjera të reja tubash të ofruara nga
qendra e autorizuar e shërbimit.
Kompletet e vjetra të tubave nuk duhet të ripërdoren.
Për të shmangur rreziqet elektrike, nëse kablloja
elektrike është e dëmtuar, ajo duhet ndërruar nga
prodhuesi, qendra e autorizuar e shërbimit ose
persona me kualifikim të ngjashëm.
Fshini pushin ose mbetjet e paketimit që janë
grumbulluar përreth pajisjes.
SHQIP
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Artikujt e ndotur me substanca të tilla si vaj vegjetal
ose mineral, aceton, alkool, benzinë, vajguri, heqës
njollash, terpentinë, dyllë dhe heqës dylli duhet të
lahen veçmas me një sasi shtesë detergjenti përpara
se të thahen në makinën larëse dhe tharëse.
Mos e përdorni pajisjen nëse artikujt janë të ndotur me
kimikate industriale.
Mos thani në tharëse rroba të palara.
Artikujt e tillë si sfungjeri i gomuar (sfungjer lateks),
skufjet e dushit, tekstilet rezistente ndaj ujit, artikujt me
pjesë të gomuara dhe rrobat ose jastëkët me mbushje
prej sfungjeri të gomuar nuk duhet të thahen në
makinën larëse dhe tharëse.
Zbutësit e rrobave ose produkte të ngjashme duhet të
përdoren vetëm sipas specifikimeve të udhëzimeve të
prodhuesit të produktit.
Hiqni të gjitha objektet nga artikujt që mund të bëhen
burim zjarri, të tillë si çakmakët apo shkrepëset.
Mos e fikni asnjëherë makinën larëse dhe tharëse
përpara përfundimit të ciklit të tharjes, nëse të gjithë
artikujt nuk nxirren shpejt dhe nuk hapen në mënyrë
që nxehtësia e mbetur të shpërndahet.
Faza e fundit e ciklit të makinës larëse dhe tharëse
kryhet pa nxehtësi (cikli i ftohjes) për të siguruar që
artikujt të arrijnë një temperaturë që nuk i dëmton.
Mos përdorni spërkatës me ujë me presion të lartë
dhe/ose avull për të pastruar pajisjen.
Pastrojeni pajisjen me një leckë të njomë. Përdorni
vetëm detergjente neutrale. Mos përdorni produkte
gërryese, materiale pastruese të ashpra, tretës ose
objekte metalike.
Përpara se të kryeni shërbim mirëmbajtjeje, çaktivizoni
pajisjen dhe hiqni spinën nga priza.
2. UDHËZIMET PËR SIGURINË
2.1 Instalimi
•
5
Ndiqni udhëzimet e instalimit të dhëna
me pajisjen.
•
Mos e instaloni ose mos e përdorni
pajisjen kur temperatura mund të jetë
më e ulët se 0°C ose kur ekspozohet
ndaj kushteve atmosferike.
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gjithmonë mbajeni pajisjen
vertikalisht kur e transportoni.
Sigurohuni që ndërmjet pajisjes dhe
dyshemesë të qarkullojë ajër.
Hiqni paketimin dhe bulonat e
transportit.
Zona e dyshemesë ku do të instalohet
pajisja duhet të jetë e sheshtë, e
qëndrueshme, rezistente ndaj
nxehtësisë dhe e pastër.
Mbajini bulonat e transportit në një
vend të sigurt. Nëse pajisja do të
transportohet në të ardhmen, ata
duhet të vendosen për të bllokuar
kazanin për të parandaluar dëmtimet
e brendshme.
Gjithmonë bëni kujdes kur e lëvizni
pajisjen sepse është e rëndë.
Përdorni gjithnjë doreza sigurie dhe
këpucë të mbyllura.
Mos instaloni ose mos përdorni një
pajisje të dëmtuar.
Mos e instaloni pajisjen në një vend
ku dera e pajisjes nuk mund të hapet
plotësisht.
Rregullojini këmbëzat në mënyrë që
mes pajisjes dhe dyshemesë të ketë
hapësirë të mjaftueshme.
Pasi ta keni vendosur pajisjen në
vendin e saj të përhershëm të punës,
kontrolloni që të jetë tërësisht e
niveluar me ndihmën e një niveluesi.
Nëse jo, rregulloni këmbëzat siç
duhet.
2.3 Lidhja e ujit
•
•
•
2.4 Përdorimi
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi, goditjeje
elektrike, zjarri, djegieje ose
dëmtimi të pajisjes.
•
•
•
•
•
2.2 Lidhja elektrike
PARALAJMËRIM!
Rrezik zjarri dhe goditje
elektrike.
•
•
•
•
•
•
Pajisja duhet tokëzuar.
Përdorni gjithmonë një prizë me
tokëzim të instaluar mirë.
Mos përdorni përshtatës me shumë
spina dhe kabllo zgjatuese.
Mos e shkëputni pajisjen nga rrjeti
duke e tërhequr nga kablloja elektrike.
Gjithmonë tërhiqeni kabllon duke e
kapur nga spina.
Mos e prekni kabllon kryesore ose
spinën e rrymës me duar të lagura.
Kjo pajisje është në përputhje me
direktivat E.E.C.
Mos u shkaktoni dëmtim tubave të
ujit.
Përpara lidhjes me tuba të rinj, tubat
që nuk janë përdorur për një kohë të
gjatë, aty ku janë kryer punime
riparimi ose janë vendosur pajisje të
reja (sahate uji, etj.), lëreni ujin të
rrjedhë derisa të jetë i kthjellët dhe i
pastër.
Sigurohuni që të mos ketë rrjedhje të
dukshme uji gjatë dhe pas përdorimit
të parë të pajisjes.
•
•
•
Kjo pajisje është vetëm për përdorim
shtëpiak.
Mos vendosni produkte që marrin
flakë ose sende të lagura me
produkte të ndezshme brenda, pranë
pajisjes ose mbi të.
Mos e prekni xhamin e derës gjatë
kohës që një program është në punë
e sipër. Xhami mund të nxehet.
Mos thani artikuj të dëmtuar (të grisur,
të çarë) që përmbajnë material
mbushës.
Nëse rrobat janë larë me një heqës
njollash, kryeni një cikël shtesë
shpëlarjeje përpara se të filloni një
cikël tharjeje.
Sigurohuni që të keni hequr të gjitha
objektet metalike nga rrobat.
Thani vetëm rroba që janë të
përshtatshme për tharjen në
lavatriçen me tharëse. Ndiqni
udhëzimet e pastrimit në etiketën e
artikujve.
Sendet plastike që nuk janë
rezistuese ndaj të nxehtit.
– Nëse përdoret një top me
detergjent, hiqeni përpara se të
filloni programin e tharjes.
– Mos përdorni top me detergjent
nëse vendosni një program pa
ndalim.
SHQIP
•
PARALAJMËRIM!
Rrezik lëndimi ose dëmtim i
pajisjes.
•
•
•
Mos u ulni dhe mos peshoni mbi
derën e hapur.
Mos thani në pajisje rroba të lagura
që pikojnë ujë.
•
2.5 Eliminimi i pajisjes
•
7
Priteni kabllon e rrjetit elektrik pranë
pajisjes dhe hidheni atë.
Hiqni kapësen e derës për të
parandaluar ngecjen e fëmijëve dhe
të kafshëve shtëpiake brenda kazanit.
Hidheni pajisjen në përputhje me
kërkesat lokale për hedhjen e
pajisjeve mbeturina elektrike dhe
elektronike (WEEE).
Shkëputeni pajisjen nga rrjeti i
furnizimit me energji dhe ai me ujë.
3. PËRSHKRIM I PRODUKTIT
3.1 Pamje e përgjithshme e pajisjes
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Pjesa e sipërme
Foleja e detergjentit
Paneli i kontrollit
Doreza e derës
Etiketa e specifikimeve
Filtri i pompës së shkarkimit
Këmbët për nivelimin e pajisjes
5
6
7
3.2 Mënyra e aktivizimit të
mekanizmit të sigurisë për
fëmijët
Kjo pajisje parandalon mbylljen e
fëmijëve ose të kafshëve shtëpiake
brenda në kazan.
Kthejeni pajisjen në drejtim orar, derisa
kanali të jetë horizontalisht.
Ju nuk mund ta mbyllni derën.
Për ta mbyllur derën, kthejeni pajisjen në
drejtim të kundërt të akrepave të orës
derisa kanali të jetë vertikalisht.
3.3 Grupi i pllakës fiksuese
(4055171146)
I disponueshëm nga shitësi i autorizuar.
Nëse e instaloni pajisjen mbi plintë,
sigurojeni në pllakat fiksuese.
8
www.aeg.com
Lexoni me kujdes manualin e ofruar
bashkë me aksesorët.
4. PANELI I KONTROLLIT
4.1 Përshkrimi i panelit të kontrollit
1
2
WASH/
DRYING
DRYING
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
Synthetics
Wool
Delicates
Wool
NonStop 60min.
5
Drying
Time
Anti-Allergy
/
Steam
On/Off
Temp.
12
1
2
3
4
5
6
7
4
Drying
Level
Silk
Easy Iron
20 Min. - 3 kg
Spin/
Drain
Rinse
3
Butoni Ndezur/Fikur
Çelësi i programeve
Ekrani
Butoni Niveli i tharjes
Butoni Koha e tharjes
Butoni Start/Pause
Butoni Vonesë në nisje
Spin
11
Stains/
Prewash
Extra
Rinse
Time
Save
Delay
Start
10
9
8
7
8
9
10
11
12
Start/Pause
6
Butoni Kursimi i kohës
Butoni Shpëlarje shtesë
Butoni Njolla/Paralarje
Butoni Centrifugimi
Butoni Temperatura
4.2 Ekrani
A
B
C
P
Në ekran shfaqet:
D
E
O
F
G H I
N
J
M
K
L
SHQIP
9
Temperatura e programit të vendosur
A
Ujë i ftohtë
Shpejtësia e centrifugimit të programit të vendosur
B
Pa simbol për centrifugimin1)
Simboli i ndërprerjes së shpëlarjes
1) E disponueshme vetëm për programin CENTRIFUGIM/SHKARKIM.
Simbolet e fazës
Kur vendoset një program, ndizen të gjithë simbolet e fazave që lidhen me atë
program.
Kur programi fillon, pulson vetëm simboli i fazës në funksionim.
Kur përfundon programi, simboli i fazës së fundit është i ndezur.
C
Faza e paralarjes
Faza e larjes
Faza e shpëlarjes
Faza e centrifugimit
D
E
F
Simboli i tharjes ndizet kur vendosni një program tharjeje.
Simboli i avullit ndizet kur vendosni një program avulli.
Simboli i antirrudhës ndizet kur vendosni një program tharjeje.
Kur simboli është i ndezur, nuk mund ta hapni derën e pajisjes. Mund
ta hapni derën e pajisjes vetëm kur simboli të fiket.
G
Nëse programi ka përfunduar, por simboli qëndron i ndezur:
• Funksioni "Ndërprerje e shpëlarjes" është i aktivizuar.
• Në kazan ka ujë.
H
Simboli i bllokimit për fëmijët ndizet kur aktivizohet kjo pajisje.
I
Simboli i shtyrjes së programit ndizet kur vendosni funksionin e
shtyrjes së programit.
10
www.aeg.com
Tharja e programuar (faza e larjes dhe/ose tharjes)
Kur fillon programi, koha e programit ulet me hapa prej 1 minute.
Shtyrja e programit
Kur shtypni butonin e shtyrjes së programit, ekrani tregon kohën e
shtyrjes së programit
Kodet e alarmit
Nëse pajisja ka keqfunksionim, ekrani do të shfaqë kode alarmi.
Referojuni kapitullit "Zgjidhja e problemeve".
J
Ky mesazh shfaqet në ekran për disa sekonda nëse:
• Nuk mund ta vendosni këtë funksion për gjithë programet e larjes.
• Jeni përpjekur të ndryshoni programin gjatë punës.
Kur programi ka përfunduar.
Simbolet e nivelit të tharjes: ato ndizen kur vendosni një tharje automatike.
Simboli i nivelit të tharjes ekstra
K
Simboli i nivelit të tharjes për ruajtje
Simboli i nivelit të tharjes për hekurosje
L
Simboli i kohës së tharjes ndizet kur vendosni një program tharjeje.
M
Simboli i tejmbushjes me detergjent ndizet në fund të ciklit, kur
pajisja dikton shumë detergjent.
Shiritat grafikë
Shiriti tregues bosh shfaqet vetëm nëse funksioni përkatës është i
disponueshëm për programin e vendosur.
Shiriti tregues mbushet sipas funksioneve të vendosura.
Nëse bëni një përzgjedhje të gabuar, mesazhi Err tregon që përzgjedhja
nuk është e mundur.
Simboli Kursimi i kohës ndizet kur vendosni një nga kohëzgjatjet e
programit.
N
Koha e shkurtuar
Shumë e shpejtë
SHQIP
11
Simboli Shpëlarje shtesë ndizet kur aktivizohet ky funksion.
O
Vlera tregon numrin total të shpëlarjeve.
Shiriti tregues mbushet plotësisht kur vendosni numrin maksimal të
shpëlarjeve.
Simboli Njolla ndizet kur aktivizoni funksionin.
Simboli Paralarje ndizet kur aktivizohet ky funksion.
P
Shiriti tregues nuk mbushet plotësisht kur vendosni vetëm një nga
funksionet.
Shiriti tregues mbushet plotësisht kur i vendosni të dyja funksionet.
5. PROGRAMET
5.1 Tabela e programeve
Programi
Gama e temperaturës
Ngarkesa
maksimale
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i
ndotjes)
9 kg
1600 rpm
Të pambuktat e bardha dhe me
ngjyra. Ndotje normale dhe e lehtë.
9 kg
1600 rpm
Të pambukta të bardha dhe të
pambukta me ngjyra që nuk zbehen.
Ndotje normale. Konsumi i energjisë
ulet dhe koha e programit të larjes
zgjatet.
4 kg
1200 rpm
Artikuj sintetikë ose tekstile të
përziera. Ndotje normale.
1 kg
1200 rpm
Program special për rroba mëndafshi
dhe sintetike të përziera.
Programet e larjes
Cottons (Të pambukta)
95°C - I ftohtë
Cottons Eco (Të pambukta
Eko)1)
60°C - 40°C
Synthetics (Sintetike)
60°C - I ftohtë
Silk (Mëndafsh)
30°C
12
www.aeg.com
Programi
Gama e temperaturës
Wool/Handwash (Të leshta /
Larje me dorë)
40°C - I ftohtë
NonStop 60min.
40°C - 30°C
Anti-Allergy (Antialergjik)
60°C
Ngarkesa
maksimale
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i
ndotjes)
2 kg
1200 rpm
Të leshta që lahen në makinë larëse,
të leshta që lahen me dorë dhe
tekstile të tjera me simbolin e kujdesit
"larje me dorë"2).
1 kg
1200 rpm
Program i plotë i përbërë nga faza e
larjes dhe nga faza e tharjes për
ngarkesë të vogël ose tekstilet të
përziera (artikuj pambuku dhe
sintetikë).
9 kg
1600 rpm
Artikuj të bardhë të pambuktë. Ky
program largon mikroorganizmat falë
larjes me 60°C dhe shton një
shpëlarje. Në këtë mënyrë, larja është
me efikase.
Programet me avull3)
Avulli mund të përdoret për rrobat e thara, të lara ose të veshura vetëm një herë.
Këto programe mund të reduktojnë rrudhat dhe aromat dhe mund t'i bëjnë rrobat më
të buta.
Mos përdorni detergjent. Nëse është e nevojshme, hiqini njollat me larje ose duke
përdorur heqës njollash vetëm aty ku ka njolla.
Programet me avull nuk kryejnë cikël higjienizues.
Mos e vendosni programin me avull me këto lloje artikujsh:
•
•
•
Artikujt që do të lahen në temperaturë më të ulët se 40°C.
Artikujt që nuk e kanë të specifikuar në etiketën e kujdesit se mund të thahen me
tharëse rrobash me rrotullim.
Të gjithë artikujt me pjesë plastike, metalike, druri ose të ngjashme.
1,5 kg
Steam (Me avull)
Programet e larjes
Program me avull për të pambuktat
dhe sintetiket. Ky cikël ndihmon që
rrobat të rifreskohen dhe t'u hiqen
rrudhat. Mos e vendosni këtë program
me artikujt që lahen me temperaturë
më të ulët se 40°C.
SHQIP
Programi
Gama e temperaturës
Rinse (Shpëlarja)
I ftohtë
Spin/Drain (Centrifugim/
Ngarkesa
maksimale
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i
ndotjes)
9 kg
1600 rpm
Për të shpëlarë dhe për të centrifuguar
rrobat. Të gjitha tekstilet, përveç të
leshtave dhe tekstileve shumë
delikate. Reduktojeni shpejtësinë e
centrifugimit sipas llojit të rrobave.
9 kg
1600 rpm
Për të centrifuguar rrobat dhe për të
shkarkuar ujin në kazan. Të gjitha
tekstilet, përveç të leshtave dhe
tekstileve shumë delikate.
3 kg
1200 rpm
Artikuj të pambuktë dhe sintetikë
me nivel ndotjeje të lehtë ose të
veshura vetëm një herë.
Shkarkim)4)
20 Min. - 3 kg
40°C - 30°C
4 kg
Easy Iron (Hekurosje e lehtë) 800 rpm
60°C - I ftohtë
Delicates (Delikate)
40°C - I ftohtë
Artikuj sintetikë që kërkojnë larje
delikate. Ndotje normale dhe e
lehtë.5)
4 kg
1200 rpm
Tekstile delikate të tilla si akrilike,
viskoze dhe tekstile të përziera
kërkojnë larje delikate. Ndotje
normale.
1 kg
Programi i tharjes për të leshtat.
3 kg
Programi i tharjes për artikujt
sintetikë.
Programet e tharjes
Wool (Të leshta)
Synthetics (Sintetike)
13
14
www.aeg.com
Programi
Gama e temperaturës
Ngarkesa
maksimale
Shpejtësia
maksimale e
rrotullimit
Përshkrimi i programit
(Lloji i ngarkesës dhe niveli i
ndotjes)
6 kg
Programi i tharjes për artikujt e
pambuktë.
Cottons (Të pambukta)
1) Programi i larjes Cottons Eco (Të pambukta Eko) në 60ºC me ngarkesë prej 9 kg dhe programi i
tharjes Cottons (Të pambukta) janë programet e referencës për të dhënat e vendosura në etiketën e
energjisë, në përputhje me standardet EEC 92/75.
Temperatura e ujit në fazën e larjes mund të ndryshojë nga temperatura e deklaruar për
programin e zgjedhur.
2) Gjatë këtij cikli kazani rrotullohet ngadalë për të garantuar larje delikate. Mund të duket sikur kazani
nuk rrotullohet ose nuk rrotullohet siç duhet, por kjo është normale për këtë program.
3) Nëse vendosni një program me avull me rroba të thara, në fund të ciklit rrobat mund të jenë të njoma.
Është mirë që rrobat të ekspozohen në ajër të freskët për rreth 10 minuta për ta tharë lagështinë. Kur
programi përfundon, hiqini me shpejtësi rrobat nga kazani. Pas një cikli me avull, rrobat mund të
hekurosen, por me më pak mundim.
4) Vendosni shpejtësinë e centrifugimit. Sigurohuni që të jetë e përshtatshme për llojin e tekstileve që po
lahen. Nëse vendosni opsionin Pa centrifugim, atëherë ka vetëm fazë shkarkimi.
5) Për të reduktuar rrudhat, ky cikël rregullon temperaturën e ujit dhe kryen një fazë larjeje dhe
centrifugimi të butë. Pajisja do të shtojë shpëlarje shtesë. Ky program nuk përshtatet me tharje.
Përshtatshmëria e opsioneve të programit
Programi
Cottons (Të pambukta)
Kursim
Vonesë
ii
në
kohë
nisje
shtesë 2)
3)
s
Njolla/ Shpëla
Paralar
rje
Centrif
ugimi
je1)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■ 4)
■
Synthetics (Sintetike)
■
■
■
■
■
■
Silk (Mëndafsh)
■
Wool/Handwash (Të
leshta / Larje me dorë)
■
Cottons Eco (Të
pambukta Eko)
■
■
■
■
NonStop 60min.
Anti-Allergy (Antialergjik)
■
■
■
■
■
SHQIP
Programi
Kursim
Vonesë
ii
në
kohë
nisje
shtesë 2)
s3)
Njolla/ Shpëla
Paralar
rje
Centrif
ugimi
je1)
■
Steam (Me avull)
Rinse (Shpëlarja)
Spin/Drain (Centrifugim/
Shkarkim)
20 Min. - 3 kg
Easy Iron (Hekurosje e
lehtë)
Delicates (Delikate)
15
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■5)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Nëse përdorni detergjent të lëngshëm, caktoni një program pa paralarje. Opsioni Njollat nuk
disponohet me një temperaturë më të ulët se 40°C.
2) Nëse aktivizohet opsioni Shpëlarje shtesë e përhershme, pajisja shton disa shpëlarje shtesë. Në
programin e shpëlarjes, nëse nuk caktoni një shpejtësi të ulët centrifugimi, pajisja kryen shpëlarje
delikate dhe centrifugim të shkurtër.
3) Nëse vendosni kohëzgjatjen më të shkurtër, ne ju rekomandojmë që të pakësoni sasinë e ngarkesës.
Pajisja mund të ngarkohet plotësisht, por rezultatet e larjes mund të jenë më pak të kënaqshme.
4) Për këtë program mund të caktoni vetëm kohëzgjatjen Ekstra të shpejtë.
5) Disponohet vetëm opsioni i paralarjes.
5.2 Tharje automatike
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Ngarkesa
Tharje ekstra
Për materialet prej peshqiri
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
deri në 6 kg
16
www.aeg.com
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Ngarkesa
Tharje për dollap1)
Për rrobat që vihen në dollap
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
deri në 6 kg
Materiale sintetike ose të
deri në 3 kg
përziera
(trikot, bluzat, të brendshmet,
shtrojat)
Artikuj prej mëndafshi
(bluza grash, këmisha,
veshje..)
deri në 1 kg
Artikuj prej leshi (triko leshi) deri në 1 kg
Tharje për hekurosje
E përshtatshme për hekurosje
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(çarçafë, mbulesat e
tavolinës, këmisha, etj)
deri në 6 kg
1) Këshilla për institutin testues Performanca e testit, në përputhje me EN 50229, duhet të kryhet me
ngarkesën E PARË të tharjes me kapacitetin maksimal të deklaruar të tharjes (përbërja e ngarkesës
sipas EN 61121) duke caktuar programin THARJE AUTOMATIKE PËR DOLLAP për të pambukta.
Ngarkesa E DYTË e tharjes me ngarkesën e mbetur duhet të testohet duke caktuar programin THARJE
AUTOMATIKE PËR DOLLAP për të pambukta.
5.3 Tharja e programuar
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Tharje ekstra
Për materialet prej
peshqiri
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
6
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(rrobat e banjës, peshqirët,
etj)
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
Tharje për dollap
Për rrobat që vihen në
dollap
Ngarkes Shpejtë
a (kg)
sia e
centrifu
gimit
(rpm)
Kohëzgjatja
e
rekomandu
ar (min)
SHQIP
Niveli i tharjes
Lloji i tekstilit
Tharje për dollap
Për rrobat që vihen në
dollap
Materiale sintetike ose të
përziera
(trikot, bluzat, të brendshmet,
shtrojat)
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Të leshta
(triko të leshta)
1
1200
110 - 130
Silk (Mëndafsh)
(bluza grash, këmisha,
veshje etj.)
1
1000
80
Të pambukta dhe tekstile
prej linoje
(çarçafë, mbulesat e
tavolinës, këmisha, etj)
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
Tharje për hekurosje
E përshtatshme për
hekurosje
5.4 Woolmark Apparel Care Blu
•
Cikli i larjes për të leshtat në këtë
lavatriçe është miratuar nga The
Woolmark Company për larjen e
rrobave të leshta që mbajnë etiketën
Ngarkes Shpejtë
a (kg)
sia e
centrifu
gimit
(rpm)
17
Kohëzgjatja
e
rekomandu
ar (min)
për larje me dorë nëse rrobat lahen
sipas udhëzimeve në etiketën e
rrobës dhe ato të dhëna nga
prodhuesi i kësaj lavatriçeje. M1144
• Cikli për tharjen e të leshtave në këtë
pajisje është testuar dhe miratuar nga
The Woolmark Company. Cikli është i
përshtatshëm për të tharë rroba të
leshta që mbajnë etiketën për larje me
dorë me kusht që rrobat të lahen në
një cikël me larje me dorë të miratuar
nga Woolmark dhe të thahen sipas
udhëzimeve të lëshuara nga
prodhuesi. M1224
Në Mbretërinë e Bashkuar, Irlandë,
Hong-Kong dhe Indi, simboli "Woolmark"
është markë tregtare certifikimi.
6. VLERAT E KONSUMIT
Vlerat e deklaruara janë marrë në kushte laboratorike me standardet
përkatëse. Shkaqe të ndryshme mund të ndryshojnë të dhënat: sasia
dhe lloji i rrobave për larje dhe temperatura e ambientit. Gjithashtu në
kohëzgjatjen e programit të larjes mund të ndikojë edhe presioni i ujit,
tensioni i furnizimit dhe temperatura e ujit në hyrje.
Specifikimet teknike mund të ndryshojnë pa dhënë njoftim paraprak për
të përmirësuar cilësinë e produktit.
18
www.aeg.com
Në nisje të programit, ekrani tregon kohëzgjatjen e programit për
kapacitetin maksimal të ngarkesës.
Gjatë fazës së larjes, kohëzgjatja e programit llogaritet automatikisht dhe
mund të reduktohet mjaft nëse ngarkesa e rrobave është më e ulët sesa
kapaciteti maksimal i ngarkesës (p.sh. Të pambuktat 60°C, kapaciteti
maksimal i ngarkesës 9 kg, kohëzgjatja e programit i tejkalon 2 orë;
ngarkesa reale 1 kg, kohëzgjatja e programit do të jetë më pak se 1 orë).
Kur pajisja është duke llogaritur kohëzgjatjen e vërtetë të programit, në
ekran pulson një pikë.
Programet
Të pambukta 60°C
Ngarke Konsumi i Konsumi i
sa (kg) energjisë ujit (litra)
(kWh)
Kohëzgjatja e
përafërt e programit
(minuta)
9
1.6
69
168
9
1.05
56
244
Të pambukta 40°C
9
1.0
69
164
Sintetike 40°C
4
0.6
48
105
Delikate 40°C
4
0.7
58
86
Të leshta / Larje me dorë 30
°C
2
0.35
57
61
Cottons Eco (Të pambukta
Eko)
Programi me kursim
energjie për të pambukta
60°C1)
1) "Programi me kursim energjie për të pambukta" në 60°C me ngarkesë 9 kg është programi të cilit i
referohen të dhënat në etiketën e energjisë, në pajtim me standardet EEC 92/75.
7. OPSIONET
7.1 Ndezur/Fikur
Shtypeni këtë buton për të aktivizuar ose
çaktivizuar pajisjen. Kur aktivizohet
pajisja dëgjohet një tingull.
Funksioni Pritje AUTOMATIKE çaktivizon
automatikisht pajisjen për të ulur
konsumimin e energjisë kur:
•
Mos e përdorni pajisjen për 5 minuta
përpara se të shtypni butonin Start/
Pause.
Të gjitha parametrat anullohen.
Shtypni butonin Ndezur/Fikur për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
Vendosni sërish programin e larjes
dhe të gjitha funksionet e mundshme.
•
5 minuta pas përfundimit të programit
të larjes.
Referojuni "Opsionit Pritje
AUTOMATIKE".
7.2 Çelësi i programeve
Rrotullojeni këtë çelës për të vendosur
një program. Treguesi përkatës i
programit ndizet.
7.3 Temperatura
Shtypni këtë buton për të ndryshuar
temperaturën e parazgjedhur. Kur ekrani
tregon
ujin.
dhe
, pajisja nuk e ngroh
SHQIP
19
7.4 Centrifugimi
7.6 Shpëlarje shtesë
Shtypeni këtë buton:
• Për të ulur shpejtësinë maksimale të
fazës së centrifugimit të programit.
Shtypni butonin Shpëlarje shtesë për të
shtuar fazat e shpëlarjes në një program.
•
•
Ekrani tregon vetëm
shpejtësitë e
disponueshme të
centrifugimit për
programin e vendosur.
Çaktivizoni fazën e centrifugimit.
Aktivizoni funksionin Ndërprerje e
shpëlarjes.
Vendosni këtë opsion për të
parandaluar rrudhat e rrobave.
Programi i larjes përfundon me ujë në
kazan. Kazani rrotullohet rregullisht
për të reduktuar rrudhosjen.
Dera qëndron e bllokuar. Për të
zhbllokuar derën duhet të shkarkoni
ujin.
Përdoreni këtë opsion për njerëzit që
janë alergjikë ndaj detergjenteve dhe në
zonat ku uji është i butë.
7.7 Kursimi i kohës
Me këtë opsion mund të ulni
kohëzgjatjen e programit.
•
•
Shtypeni këtë buton një herë për
vendosur 'Kohëzgjatjen e shkurtuar'
për rrobat me ndotje të përditshme.
Shtypeni dy herë këtë buton për
vendosur "Ekstra e shpejtë" për rrobat
me ndotje të lehtë.
Disa programe pranojnë
vetëm një nga dy opsionet.
7.5 Njolla/Paralarje
7.8 Vonesë në nisje
Shtypni këtë buton për të shtuar fazën e
njollave dhe të paralarjes në një
program.
Me këtë opsion mund ta shtyni fillimin e
programit nga 30 minuta në 20 orë.
Shtypeni butonin vazhdimisht për të
aktivizuar njërin opsion ose të dy. Në
ekran ndizen treguesi përkatës dhe shiriti
tregues.
•
Njolla: Përdoreni këtë opsion për
rroba që kanë njolla të vështira për t'u
hequr.
Kur vendosni këtë opsion, hidhni
heqësin e njollave në ndarje
. Ky
opsion rrit kohëzgjatjen e programit.
•
Ky opsion nuk është i
disponueshëm me një
temperaturë më të ulët se
40°C.
Paralarje: Përdoreni këtë funksion
për të shtuar një fazë paralarjeje
përpara fazës së larjes.
Ju rekomandojmë që ta përdorni këtë
opsion kur keni rroba me nivel të lartë
ndotjeje.
Ky opsion rrit
kohëzgjatjen e programit.
Ekrani shfaq treguesin përkatës dhe
kohën e shtyrjes.
7.9 Start/Pause
Shtypni butonin Start/Pause për të filluar
ose ndërprerë programin.
7.10 Niveli i tharjes
Shtypni këtë buton për të vendosur një
nga 3 nivelet e tharjes automatike të
disponueshme. Ekrani tregon simbolin e
nivelit të vendosur:
•
Tharje për hekurosje – rrobat që
do të hekurosen
•
Tharje për dollap – rrobat që
duhet të futen në dollap
•
Ekstra e thatë – rrobat që duhet
të thahen plotësisht
Nuk mund të vendosni të
gjitha nivelet automatike
për secilën lloj tekstili.
20
www.aeg.com
7.11 Koha e tharjes
Kohëzgjatja e tharjes mund
të kufizohet nga programi i
zgjedhur.
Shtypni këtë buton për të vendosur
kohën e duhur sipas tekstileve që do të
lani. Në ekran shfaqet vlera e vendosur.
Sa herë që të shtypni këtë buton, koha
rritet me 5 minuta.
8. CILËSIMET
8.1 Sinjalet akustike
Dëgjohen sinjalet akustike kur:
• Aktivizoni pajisjen.
• Çaktivizoni pajisjen.
• Shtypni butonat.
• Programi ka mbaruar.
• Pajisja ka keqfunksionim.
Për të çaktivizuar/aktivizuar sinjalet
akustike, shtypni njëkohësisht
dhe
për 6 sekonda.
Nëse çaktivizoni sinjalet
akustike, ato vazhdojnë të
punojnë kur pajisja ka
keqfunksionim.
8.2 Bllokimi për fëmijët
Me këtë opsion mund të parandaloni që
fëmijët të luajnë me panelin e kontrollit.
•
njëkohësisht derisa treguesi
ndizet/të fiket.
Mund ta aktivizoni këtë opsion:
•
•
të
Pasi të shtypni Start/Pause: opsionet
dhe çelësi i programeve janë të
bllokuar.
Para se të shtypni Start/Pause: pajisja
nuk mund të niset.
8.3 Shpëlarja e përhershme
shtesë
Me këtë funksion mund të keni në
mënyrë të përhershme një shpëlarje
shtesë kur vendosni një program të ri.
•
Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, shtypni
dhe
njëkohësisht derisa treguesi përkatës
të ndizet/fiket.
Për të aktivizuar/çaktivizuar këtë
opsion, shtypni
dhe
9. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM LARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
9.1 Përpara përdorimit të parë
1. Futeni spinën në prizën elektrike.
2. Hapeni rubinetin e ujit.
3. Vendosni një sasi të vogël me
detergjent në ndarjen e fazës së
larjes.
4. Vendosni dhe startoni një program
për të pambuktat në temperaturën
më të lartë pa rroba.
Kjo do të heqë të gjitha papastërtitë e
mundshme nga tamburi dhe kazani.
9.2 Futja e rrobave në pajisje
1. Hapni derën e pajisjes.
2. Vendosini artikujt në kazan, njërin
pas tjetrit.
3. Shkundini artikujt përpara se t'i
vendosni ato brenda pajisjes.
Sigurohuni që të mos fusni në kazan më
shumë rroba sesa duhet.
4. Mbylleni derën mirë.
SHQIP
21
9.4 Kontrolloni pozicionin e
ndarëses
1. Tërhiqeni jashtë kutinë e detergjentit
derisa të ndalojë.
2. Shtypeni levën për poshtë për ta
hequr kutinë.
1
2
KUJDES!
Sigurohuni që të mos ngecin
rroba ndërmjet guarnicionit
dhe derës. Ekziston rreziku i
rrjedhjes së ujit ose i
dëmtimit të rrobave.
9.3 Mbushja me detergjente
dhe produkte suplementare
Dhomëza për fazën e paralarjes,
programin e njomjes ose heqjen e
njollave.
Ndarja për fazën e larjes.
Dhomëza për solucionet shtesë në
trajtë të lëngët (zbutësi i rrobave,
ngrirësit).
Niveli maksimal i sasisë së
aditivëve të lëngshëm.
Ndarësja për detergjentin pluhur
ose të lëngshëm.
Gjithmonë ndiqni udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produkteve të detergjentit.
3. Për të përdorur detergjent pluhur,
ktheni ndarësen për lart.
A
4. Për të përdorur detergjent të
lëngshëm, ktheni ndarësen për
poshtë.
B
22
www.aeg.com
Me ndarësen në pozicionin
POSHTË:
• Mos përdorni
detergjent xhelatinoz
ose detergjente me
lëng të trashë.
• Mos hidhni më
shumë detergjent të
lëngshëm sesa kufiri i
treguar në ndarëse.
• Mos e vendosni fazën
e paralarjes.
• Mos e vendosni
funksionin e shtyrjes
së programit.
5. Matni sasinë e duhur të detergjentit
dhe të zbutësit të rrobave.
6. Mbylleni me kujdes kutinë e
detergjentit.
Sigurohuni që ndarësja të mos krijojë
bllokim kur të mbyllni sirtarin.
9.5 Aktivizimi i pajisjes
1. Futeni spinën në prizën elektrike.
2. Hapeni rubinetin e ujit.
3. Shtypni butonin Ndezur/Fikur për të
aktivizuar pajisjen.
Bie një tingull i shkurtër.
9.6 Vendosja e një programi
1. Rrotullojeni çelësin e programit dhe
vendosni programin:
• Treguesi përkatës i programit
ndizet.
• Pulson treguesi i Start/Pause.
• Në ekran shfaqet: temperatura e
paracaktuar, shpejtësia e
centrifugimit, treguesit e fazave të
programit dhe kohëzgjatja e
programit.
2. Nëse është e nevojshme, ndryshoni
temperaturën, shpejtësinë e
centrifugimit, kohëzgjatjen e ciklit ose
shtoni funksione nga ato të
disponueshmet. Kur aktivizoni një
opsion, treguesi i opsionit të
vendosur ndizet.
Nëse e vendosni diçka në
mënyrë të pasaktë, ekrani
tregon mesazhin Err.
9.7 Nisja e një programi pa
shtyrje programi
Shtypni butonin Start/Pause për të filluar
programin.
Treguesi përkatës ndalon së pulsuari
dhe qëndron i ndezur.
Në ekran, fillon të pulsojë treguesi i fazës
në funksionim.
Programi fillon, dera është e bllokuar.
Ekrani shfaq treguesin
.
Pompa e shkarkimit mund të
punojë për një kohë të
shkurtër kur pajisja mbushet
me ujë.
9.8 Rillogaritja e kohës së
ciklit
Pas rreth 15 minutash nga
fillimi i programit:
• Pajisja e përshtat
automatikisht kohën e
ciklit sipas rrobave që
vendosni në kazan për të
pasur rezultate perfekte
në larje duke shfrytëzuar
minimumin e nevojshëm
të kohës.
• Në ekran shfaqet vlera e
re e kohës.
9.9 Nisja e një programi me
shtyrje programi
1. Shtypni butonin Vonesë në nisje
vazhdimisht derisa ekrani të shfaqë
numrin e minutave ose orëve të
shtyrjes.
Treguesi përkatës ndizet.
2. Shtypni butonin Start/Pause.
Pajisja nis numërimin mbrapsht të
shtyrjes së programit.
Kur të përfundojë numërimi mbrapsht,
programi fillon automatikisht.
Përpara se të shtypni
butonin Start/Pause për të
startuar pajisjen, ju mund të
anuloni ose ndryshoni
vendosjen e shtyrjes së
programit.
SHQIP
9.10 Anulimi i shtyrjes së
programit
Për të anuluar shtyrjen e programit:
1. Shtypni butonin Start/Pause për ta
caktuar pajisjen në pauzë.
Treguesi përkatës pulson.
2. Shtypni vazhdimisht butonin Vonesë
në nisje derisa ekrani të tregojë .
3. Shtypni sërish butonin Start/Pause
për ta nisur programin menjëherë.
9.11 Ndërprerja e programit
dhe ndryshimi i një opsioni
Ju mund të ndryshoni vetëm disa
opsione përpara se të vihen në punë.
1. Shtypni butonin Start/Pause.
Treguesi përkatës pulson.
2. Ndryshoni opsionin e vendosur.
3. Shtypni butonin Start/Pause sërish.
Programi vazhdon.
9.12 Anulimi i një programi
në funksionim
1. Shtypni butonin Ndezur/Fikur për të
anuluar programin dhe për të
çaktivizuar pajisjen.
2. Shtypni butonin Ndezur/Fikur sërish
për të aktivizuar pajisjen.
Tashmë mund të vendosni një program
të ri larjeje.
Përpara nisjes së një
programi të ri, pajisja mund
të shkarkojë ujin. Në këtë
rast, sigurohuni që në
ndarjen e detergjentit të ketë
ende detergjent, nëse jo,
mbusheni sërish me
detergjent.
9.13 Hapja e derës
Nëse temperatura dhe niveli
i ujit në kazan janë shumë të
larta dhe/ose kazani
vazhdon të rrotullohet, ju nuk
mund ta hapni derën.
Kur një program ose shtyrje programi
është në punë, dera e pajisjes është e
kyçur.
23
1. Shtypni butonin Start/Pause.
Në ekran fiket treguesi përkatës i
bllokimit të derës.
2. Hapni derën e pajisjes.
3. Mbyllni derën dhe shtypni butonin
Start/Pause.
Vazhdon programi ose shtyrja e
programit.
9.14 Fundi i ciklit
Kur programi të ketë përfunduar, pajisja
fiket automatikisht. Bie sinjali akustik
(nëse është aktiv).
Në ekran ndizet
së kyçur
dhe treguesi i derës
fiket.
Treguesi i butonit Start/Pause fiket.
1. Shtypni butonin Ndezur/Fikur për të
çaktivizuar pajisjen.
Pesë minuta pas përfundimit të
programit, funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon automatikisht
pajisjen.
Kur e aktivizoni pajisjen
përsëri, ekrani tregon fundin
e programit të fundit të
vendosur. Rrotullojeni
çelësin e programit për të
vendosur një cikël të ri.
2. Nxirrni rrobat nga pajisja.
3. Sigurohuni që kazani të jetë bosh.
4. Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe aromat e
pakëndshme
9.15 Shkarkimi i ujit pas
përfundimit të ciklit
Programi i larjes ka përfunduar, por ka
ende ujë në kazan:
Kazani rrotullohet rregullisht për të
parandaluar krijimin e rrudhave te rrobat
brenda.
është
Treguesi i bllokimit të derës
ndezur. Dera qëndron e bllokuar.
Për të hapur derën duhet të shkarkoni
ujin:
1. Nëse është e nevojshme, ulni
shpejtësinë e centrifugimit.
2. Shtypni butonin Start/Pause.
24
www.aeg.com
Pajisja shkarkon ujin dhe kryen
centrifugimin.
3. Kur programi të ketë përfunduar dhe
treguesi i bllokimit të derës
të
fiket, ju mund ta hapni derën.
4. Shtypni Ndezur/Fikur për disa
sekonda për të çaktivizuar pajisjen.
Funksioni zbraz ujin dhe
kryen centrifugimin
automatikisht pas afro 18
orësh.
9.16 Opsioni Pritje
AUTOMATIKE
Funksioni Pritje AUTOMATIKE çaktivizon
automatikisht pajisjen për të ulur
konsumimin e energjisë kur:
•
•
Shtypni butonin Ndezur/Fikur për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
5 minuta pas përfundimit të programit
të larjes
Shtypni butonin Ndezur/Fikur për ta
aktivizuar pajisjen sërish.
Ekrani tregon përfundimin e programit
të fundit të vendosur.
Rrotullojeni çelësin e programit për të
vendosur një cikël të ri.
Nëse vendosni një program
ose opsion që përfundon me
ujë në kazan, funksioni Pritje
AUTOMATIKE nuk
çaktivizon pajisjen për t'ju
kujtuar të shkarkuar ujin.
Nuk e përdorni pajisjen për 5 minuta
përpara se të shtypni butonin Start/
Pause.
10. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - VETËM THARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
10.1 Përgatitja për tharje
1. Shtypni butoninNdezur/Fikur për disa
sekonda për të aktivizuar pajisjen
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
3. Rrotulloni çelësin e programit te
programi përkatës i tharjes për
tharjen e artikujve.
Ekrani tregon një vlerë minimale kohe
dhe simbolet e mëposhtme:
Simboli i tharjes ndizet.
Simboli antirrudhë ndizet.
Simboli i kohës së tharjes ndizet.
Kur thani një sasi të madhe
rrobash, për të pasur një
performancë tharjeje të mirë
sigurohuni që rrobat nuk
janë mbështjellë me njëratjetrën dhe që janë të
shpërndara në mënyrë
uniforme në kazan.
Për të pasur performancë
optimale në tharje kur lani
rroba, vendosni një cikël
centrifugimi me shpejtësinë
maksimale të lejuar për ato
lloj rrobash.
Mund t'i thani rrobat në dy mënyra:
10.2 Tharje automatike
1. Shtypni butonin Niveli i tharjes në
mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet
një vijë e zezë poshtë njërit prej
simboleve të nivelit të tharjes:
Niveli i tharjes ekstra
SHQIP
Niveli i tharjes për dollap
Niveli i tharjes për hekurosje
Simboli i kohës së tharjes fiket
Ekrani tregon një vlerë kohe, llogaritur në
madhësinë e paracaktuar të ngarkesës.
Nëse sasia e ngarkesës tuaj është më e
vogël se madhësia e paracaktuar, pajisja
rregullon automatikisht vlerën e kohës
gjatë ciklit.
2. Shtypni butonin Start/Pause për të
filluar programin. Në ekran:
Simboli i derës së kyçur ndizet.
Simboli i tharjes fillon të pulsojë.
Simboli i nivelit të vendosur të
tharjes qëndron i ndezur (p.sh.
Tharje për dollap).
Simbolet e niveleve të tjera fiken.
Ekrani e përditëson rregullisht kohën e
ciklit të tharjes (çdo minutë).
Nuk mund t'i vendosni të
gjitha nivelet për të gjitha
llojet e rrobave (drejtojuni
tabelës "Programet për
tharje automatike").
10.3 Tharja e programuar
1. Shtypni butonin Koha e tharjes
vazhdimisht për të vendosur vlerën e
kohës (shiko tabelën "Programi i
tharjes").
Simboli i tharjes ndizet.
Simboli antirrudhë ndizet.
Simboli i kohës së tharjes ndizet.
Vendosni vlerën e kohës.
25
Sa herë që të shtypni këtë buton, koha
rritet me 5 minuta. Në ekran shfaqet
vlera e vendosur e kohës.
Pas disa sekondash, vlera e vendosur e
kohës në ekran ndryshon: pajisja llogarit
edhe kohëzgjatjen e fazave antirrudhë
dhe të ftohjes.
Vlerën e kohës përfundimtare.
2. Shtypni Start/Pause për të nisur
programin. Shiriti i tekstit tregon që
pajisja po than. Ekrani shfaq vlerën e
re të kohës çdo minutë.
Simboli i tharjes fillon të pulsojë.
Simboli i derës së kyçur ndizet.
Nëse vendosni një vlerë
kohe me vetëm 10 minuta,
pajisja kryen vetëm një fazë
ftohjeje.
10.4 Në fund të programit të
tharjes
1. Pajisja ndalon automatikisht.
2. Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse
janë aktive).
3. Në ekran ndizet .
4. Treguesi i butonit Start/Pause fiket.
5. Minutat e fundit të ciklit të tharjes
pajisja kryen një fazë antirrudhë.
Simboli antirrudhë
pulson. Dera
është ende e bllokuar (simboli
është i ndezur).
6. Shtypni butonin Ndezur/Fikur për
disa sekonda për të çaktivizuar
pajisjen.
Disa minuta pas
përfundimit të programit,
funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon
automatikisht pajisjen.
7. Kur drita e derës së bllokuar
fiket, mund të hapni derën.
8. Nxirrni nga pajisja rrobat. Sigurohuni
që kazani të jetë bosh.
9. Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe aromat e
pakëndshme.
26
www.aeg.com
10. Mbyllni rubinetin e ujit.
11. PËRDORIMI I PËRDITSHËM - LARJE DHE THARJE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
11.1 Programi NON-STOP (pa
ndërprerje)
PARALAJMËRIM!
Mos fusni pajisje/top plastik
për detergjent brenda në
kazan.
1. Shtypni butonin Ndezur/Fikur për
disa sekonda për të aktivizuar
pajisjen.
2. Ngarkoni rrobat njëra pas tjetrës.
3. Vendosni detergjentin dhe produktet
suplementare në ndarjen e duhur.
4. Rrotulloni çelësin e zgjedhjes te
programi i larjes. Ekrani tregon
simbolet e fazave të ndryshme të
larjes.
5. Zgjidhni opsionet në dispozicion.
PARALAJMËRIM!
Mos vendosni shpejtësi
centrifugimi më të ulët se
shpejtësia automatike e
programit të vendosur.
11.2 Larja dhe tharja në
nivele automatike
1. Shtypni butonin Niveli i tharjes në
mënyrë të përsëritur derisa të shfaqet
vija e zezë poshtë njërit prej
simboleve të nivelit të tharjes.
Niveli i tharjes për hekurosje
Niveli i tharjes për dollap
Niveli i tharjes ekstra
Simboli i tharjes ndizet.
Simboli antirrudhë ndizet.
Ekrani tregon që pajisja është gati për t'u
nisur.
Vlera e kohës në ekran është
kohëzgjatja e cikleve të larjes dhe
tharjes, llogaritur në madhësinë e
paracaktuar të ngarkesës.
Për të pasur një tharje të
mirë pajisja nuk ju lejon të
vendosni shpejtësi
centrifugimi shumë të ulët
për rrobat që do të lahen e
thahen.
2. Shtypni butonin Start/Pause për të
filluar programin.
Simboli i vendosur i nivelit të tharjes
qëndron i ndezur (p.sh. Tharje për
dollap). Simbolet e niveleve të tjera
fiken.
Simboli i derës së kyçur ndizet.
Ekrani shfaqe vlerën e re të kohës çdo
minutë.
Gjatë minutave të fundit të
ciklit të tharjes pajisja kryen
një fazë ftohjeje dhe
antirrudhë.
11.3 Larje dhe tharje me kohë
të caktuar
PARALAJMËRIM!
Mos fusni pajisje/top plastik
për detergjent brenda në
kazan.
1. Shtypni butonin Koha e tharjes në
mënyrë të përsëritur për të vendosur
kohën e tharjes:
Simboli i tharjes ndizet.
SHQIP
Simboli antirrudhë ndizet.
Simboli i kohës së tharjes ndizet.
Në ekran shfaqet koha e vlerës së
vendosur të tharjes.
Simboli antirrudhë
Për të pasur një tharje të
mirë sugjerojmë që të mos
vendosni shpejtësi
centrifugimi shumë të ulët
për rrobat që do të lahen e
thahen.
2. Pas disa sekondash, ekrani tregon
kohëzgjatjen totale të cikleve:
Vlera përfundimtare e kohës (fazat
e larjes + tharjes + antirrudhë +
ftohjes)
Nëse vendosni kohë tharjeje
vetëm 10 minuta, vlera
përfundimtare e kohës
përfshin edhe fazat e
antirrudhës dhe ftohjes.
3. Shtypni butonin Start/Pause për të
filluar programin.
Dera është e kyçur.
Ekrani shfaqe vlerën e re të kohës çdo
minutë.
11.4 Në fund të programit të
tharjes
1. Pajisja ndalon automatikisht.
2. Sinjalet akustike funksionojnë, (nëse
janë aktive).
3. Në ekran ndizet .
4. Treguesi i butonit Start/Pause fiket.
5. Minutat e fundit të ciklit të tharjes
pajisja kryen një fazë antirrudhë.
pulson. Dera
është ende e bllokuar (simboli
është i ndezur).
6. Shtypni butonin Ndezur/Fikur për
disa sekonda për të çaktivizuar
pajisjen.
Disa minuta pas
përfundimit të programit,
funksioni i kursimit të
energjisë e çaktivizon
automatikisht pajisjen.
Vendosni vlerën e kohës së tharjes.
Sa herë që të shtypni këtë buton, koha
rritet me 5 minuta.
27
7. Kur drita e derës së bllokuar
fiket, mund të hapni derën.
8. Nxirrni nga pajisja rrobat. Sigurohuni
që kazani të jetë bosh.
9. Mbajeni derën paksa të hapur, për të
parandaluar mykun dhe aromat e
pakëndshme.
10. Mbyllni rubinetin e ujit.
11.5 Push në rroba
Gjatë fazës së larjes dhe/ose tharjes,
disa lloje pëlhurash, (prej sfungjeri, leshi,
pëlhurat e trikove) mund të lëshojnë
push.
Pushi i lëshuar mund të ngjitet me rrobat
gjatë ciklit tjetër të larjes.
Për të parandaluar pushin në rrobat
tuaja, ju rekomandojmë që:
•
•
•
•
Mos lani pëlhura të errëta pasi keni
larë dhe tharë pëlhura me ngjyra të
çelura (sfungjer i ri, lesh, pulovra
pambuku) dhe anasjelltas.
Thajini këto lloje pëlhurash në tel
jashtë kur lahen për herë të parë.
Pastroni filtrin e shkarkimit.
Pas fazës së tharjes, pastroni kazanin
bosh, guarnicionin dhe derën me një
leckë të lagur.
11.6 Si të hiqni pushin në
rroba
Për të hequr pushin brenda kazanit,
vendosni një program të veçantë:
1. Zbrazni kazanin.
2. Pastroni kazanin, guarnicionin dhe
derën me një leckë të lagur.
3. Vendosni programin e shpëlarjes.
28
www.aeg.com
4. Shtypni në të njëjtën kohë
dhe
për të aktivizuar funksionin e
pastrimit derisa ekrani të tregojë
CLE.
5. Shtypni Start/Pause për të nisur
programin.
12. UDHËZIME DHE KËSHILLA
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
12.1 Ngarkesa e rrobave
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ndani rrobat në: të bardha, me ngjyra,
sintetike, delikate dhe të leshta.
Zbatoni udhëzimet e larjes që
ndodhen në etiketat e kujdesit te
rrobat.
Mos lani së bashku rrobat e bardha
dhe ato me ngjyrë.
Disa rroba me ngjyra të nxjerrin bojë
gjatë larjes së parë. Rekomandojmë
që ato të lahen më vete herën e parë.
Kopsitni këllëfët e jastëkëve, mbyllni
zinxhirët, tokëzat dhe sustat. Lidhini
rripat.
Zbrazni xhepat dhe shpalosni rrobat.
Kthejini së prapthi rrobat me disa
shtresa, të leshtat dhe veshjet me
stampa.
Hiqini njollat e vështira me detergjent
të veçantë.
Lajini dhe trajtojini paraprakisht njollat
e vështira përpara se t'i vendosni
artikujt në kazan
Bëni kujdes me perdet. Hiqini kapëset
e tyre dhe futini perdet në një qese
për larje apo këllëf jastëku.
Mos lani rroba pa tegela ose me
prerje. Përdorni një trastë larjeje për
të larë rroba të vogla dhe/ose delikate
(p.sh. sytjena me tela, rripa, streçe
etj.).
Një ngarkesë shumë e vogël mund të
shkaktojë probleme balancimi gjatë
fazës së centrifugimit. Nëse ndodh
kjo, rregulloni manualisht artikujt
brenda tamburit dhe niseni sërish
fazën e centrifugimit.
12.2 Njollat e vështira
Për disa njolla, nuk mjafton uji dhe
detergjenti.
Rekomandojmë që këto njolla t'i trajtoni
përpara se të vendosni rrobat në pajisje.
Për këtë ka heqës të veçantë njollash.
Përdorni heqës të veçantë njollash që i
përshtaten llojit të njollës dhe pëlhurës.
12.3 Detergjentet dhe
produktet suplementare
•
•
•
•
•
•
Përdorni vetëm detergjente dhe
shtesa të prodhuara posaçërisht për
lavatriçe:
– detergjentet në trajtë pluhuri për
të gjitha llojet e rrobave,
– detergjentet në trajtë pluhuri për
rrobat delikate (40 °C maksimumi)
dhe të leshtat,
– detergjentet në trajtë lëngu,
mundësisht për programe me
temperatura të ulëta (60 °C
maksimumi) për të gjitha llojet e
rrobave, ose të posaçme vetëm
për të leshtat.
Mos i përzieni llojet e ndryshme të
detergjenteve.
Për të ndihmuar mjedisin, mos
përdorni më shumë detergjent sesa
sasia e caktuar.
Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i këtyre produkteve.
Përdorni produktet e duhura për llojin
dhe ngjyrën e pëlhurës, programin,
temperaturën dhe nivelin e ndotjes.
Nëse pajisja nuk ka fole detergjenti
me ndarëse, shtojini detergjentet e
lëngshme me një enë (jepet nga
prodhuesi i detergjentit).
12.4 Këshilla ekologjike
•
•
Vendosni një program pa fazën e
paralarjes për të larë rroba me ndotje
normale.
Gjithmonë fillojeni një program larjeje
me ngarkesën maksimale të lejuar të
rrobave.
SHQIP
•
•
Nëse është e nevojshme, përdorni një
heqës njollash kur vendosni një
program me temperaturë të ulët.
Që të përdorni sasinë e duhur të
detergjentit, kontrolloni fortësinë e ujit
në sistemin tuaj hidraulik. Referojuni
paragrafit "Fortësia e ujit".
12.5 Fortësia e ujit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni zbutës uji për lavatriçe. Në
zonat ku uji është i butë nuk nevojitet
përdorimi i zbutësit të ujit.
Kontaktoni me autoritetet lokale të
ujësjellësit për të njohur fortësinë e ujit.
Përdorni sasinë e duhur të zbutësit të
ujit. Zbatoni udhëzimet që gjeni tek
ambalazhi i produktit.
12.6 Këshilla për tharjen
Përgatitja e ciklit të tharjes
• Hapeni rubinetin e ujit.
• Kontrolloni nëse tubi i shkarkimit
është lidhur mirë. Shikoni kapitullin e
instalimit për më shumë informacion.
• Për ngarkesë maksimale rrobash në
programet e tharjes, shikoni tabelën e
programeve të tharjes.
12.7 Artikuj të
papërshtatshëm për tharje
Mos vendosni program tharjeje për
këto rroba:
• Artikuj shumë delikatë.
• Perde sintetike.
• Copa që kanë pjesë metali të
bashkëngjitura.
• Çorape najloni.
• Kuverta.
• Mbulesa krevati.
• Jorganë.
• Xhupa me kapuç.
• Dyshekë gjumi.
• Coha me mbetje të llakut të flokëve,
produkte për lyerjen e thonjve ose
gjëra të ngjashme.
• Artikuj me sfungjer të gomuar ose
materiale të ngjashme me të.
29
12.8 Etiketat e veshjeve
Kur thani rrobat, zbatoni udhëzimet në
etiketat e prodhuesve:
•
= Artikulli mund të thahet
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të lartë
•
= Cikli i tharjes është në
temperaturë të reduktuar
•
= Artikulli nuk mund të thahet.
12.9 Kohëzgjatja e ciklit të
tharjes
Koha e tharjes mund të ndryshojë në
varësi të:
• shpejtësisë së shtrydhjes
përfundimtare
• nivelit të tharjes
• llojit të rrobave
• peshës së ngarkesës
12.10 Tharje shtesë
Nëse rrobat janë ende të njoma në
përfundim të programit të tharjes,
zgjidhni sërish një cikël të shkurtër
tharjeje.
PARALAJMËRIM!
Për të shmangur rrudhat
dhe hyrjen në ujë të
rrobave, mos i lini ato të
thahen më shumë sesa
duhet.
12.11 Këshilla të
përgjithshme
Shikoni tabelën "Programet e tharjes" për
të gjetur kohën mesatare të tharjes.
Përvoja do t'ju ndihmojë t'i thani rrobat
më mirë. Mbani shënim kohëzgjatjen e
cikleve që keni realizuar më parë.
Për të shmangur shkarkimin statik në
përfundim të ciklit të tharjes:
1. Përdorni zbutës rrobash në ciklin e
larjes.
2. Përdorni zbutës të veçantë për
tharësit.
Kur programi i tharjes ka përfunduar,
hiqni rrobat shpejt.
30
www.aeg.com
13. KUJDESI DHE PASTRIMI
13.3 Larja e mirëmbajtjes
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
Me programet me temperaturë të ulët
është e mundur që në kazan të mbetet
pak detergjent. Kryeni rregullisht një larje
mirëmbajtjeje. Për ta kryer këtë:
13.1 Pastrimi i jashtëm
•
•
Pastrojeni pajisjen vetëm me ujë të
ngrohtë dhe sapun. Thajini plotësisht të
gjitha sipërfaqet.
KUJDES!
Mos përdorni alkool, tretës
boje ose produkte kimike.
Nxirrni të gjitha rrobat nga kazani.
Zgjidhni programin e të pambuktave
me temperaturën më të lartë, me një
sasi të vogël detergjenti.
13.4 Guarnicioni i derës
13.2 Heqja e çmërsit
Nëse fortësia e ujit në zonën tuaj është e
lartë ose mesatare, rekomandojmë që të
përdorni produkt zbutjeje uji për lavatriçe.
Kontrollojeni kazanin rregullisht për të
parandaluar çmërsin dhe grimcat e
ndryshkut.
Kontrolloni rregullisht guarnicionin dhe
hiqni të gjitha objektet nga pjesa e
brendshme.
Për heqjen e grimcave të ndryshkut,
përdorni vetëm produkte speciale për
lavatriçe. Bëjeni këtë veç procesit të
larjes së rrobave.
Zbatoni gjithmonë udhëzimet
që gjeni tek ambalazhi i
produktit.
13.5 Pastrimi i sirtarit të detergjentit
1.
2.
1
2
SHQIP
3.
4.
13.6 Pastrimi i zorrës së hyrjes së ujit dhe filtrit të valvulës
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
31
32
www.aeg.com
13.7 Pastrimi i filtrit të shkarkimit
Mos e pastroni filtrin e shkarkimit nëse uji në pajisje është i nxehtë.
Kontrolloni rregullisht filtrin e pompës së shkarkimit dhe sigurohuni që të
jetë e pastër.
Përsëritni hapat 2 dhe 3 derisa uji të ndalojë së rrjedhuri.
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
SHQIP
7.
33
8.
1
2
2
1
Mbani gjithmonë një leckë
pranë për të fshirë çdo
rrjedhje uji.
13.8 Shkarkimi i emergjencës
Për shkak të një keqfunksionimi, pajisja
nuk mund ta shkarkojë ujin.
Nëse kjo ndodh, kryeni hapat (1) deri (8)
të kapitullit "Pastrimi i filtrit të kullimit".
Nëse është e nevojshme, pastroni
pompën.
Kur e shkarkoni ujin me procedurën e
shkarkimit të emergjencës, ju duhet ta
aktivizoni përsëri sistemin e shkarkimit:
C, hiqni ujin e mbetur nga zorra e hyrjes
së ujit dhe pompa e shkarkimit.
1. Hiqni spinën nga priza elektrike.
2. Mbyllni rubinetin e ujit.
3. Vendosni dy skajet e zorrës së hyrjes
së ujit në një enë dhe lëreni ujin të
rrjedhë nga zorra.
4. Zbrazni pompën e shkarkimit.
Referojuni procedurës së shkarkimit
të emergjencës.
5. Kur pompa e shkarkimit të jetë e
zbrazur, vendosni përsëri zorrën e
hyrjes së ujit.
PARALAJMËRIM!
Sigurohuni që temperatura
të jetë më e lartë se 0 °C
përpara se ta përdorni sërish
pajisjen.
Prodhuesi nuk mban
përgjegjësi për dëme të
shkaktuara nga temperaturat
e ulëta.
1. Hidhni 2 litra ujë në folenë e larjes
kryesore të folesë së detergjentit.
2. Nisni programin për të shkarkuar ujin.
13.9 Masat paraprake të
parandalimit të brymës
Nëse pajisja është e instaluar në një
zonë ku temperatura është më pak se 0°
14. ZGJIDHJA E PROBLEMEVE
PARALAJMËRIM!
Referojuni kapitujve për
sigurinë.
14.1 Hyrje
problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e
autorizuar të shërbimit.
Për disa keqfunksionime, dëgjohen
sinjalet akustike dhe ekrani tregon një
kod alarmi:
Pajisja nuk ndizet ose ndalon gjatë
punës.
•
Së pari, përpiquni të gjeni një zgjidhje
për problemin (referojuni tabelës). Nëse
•
ujë.
- Pajisja nuk mbushet mirë me
- Pajisja nuk e shkarkon ujin.
34
www.aeg.com
•
- Dera e pajisjes është e hapur
ose nuk është mbyllur mirë. Ju lutemi
kontrolloni derën!
•
- Furnizimi me rrymë është i
paqëndrueshëm. Prisni derisa
furnizimi me rrymë të bëhet i
qëndrueshëm.
•
- Nuk ka komunikim ndërmjet
elementeve elektronike të pajisjes.
Fikeni dhe ndizeni sërish.
•
- Pajisja kundër përmbytjes
është e aktivizuar. Shkëpusni pajisjen
dhe mbyllni rubinetin e ujit. Kontaktoni
qendrën e autorizuar të shërbimit.
PARALAJMËRIM!
Çaktivizojeni pajisjen para
se të kryeni kontrollet.
14.2 Defektet e mundshme
Problemi
Zgjidhja e mundshme
•
•
•
Programi nuk fillon.
•
•
•
•
•
•
Pajisja nuk mbushet mirë •
me ujë.
•
•
•
Pajisja nuk mbushet me
ujë dhe e shkarkon atë
menjëherë.
•
Sigurohuni që spina të jetë futur në prizë.
Sigurohuni që dera e pajisjes të jetë e mbyllur.
Sigurohuni që në kutinë e siguresave të mos ketë siguresë
të prishur.
Sigurohuni që butoni Nisja/Pauza të jetë shtypur.
Nëse caktohet vonesa ne nisje e programit, anulojeni
cilësimin ose prisni sa të përfundojë numërimi mbrapsht.
Çaktivizoni funksionin e bllokimit për fëmijët, nëse është i
ndezur.
Sigurohuni që rubineti i ujit të jetë i hapur.
Sigurohuni që presioni i furnizimit me ujë të mos jetë shumë
i ulët. Për këtë informacion, kontaktoni autoritetet vendase
të ujësjellësit.
Sigurohuni që rubineti i ujit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që filtri në tubin hyrës dhe filtri i valvulës të mos
jenë të bllokuar. Referojuni kapitullit "Kujdesi dhe pastrimi".
Sigurohuni që tubi i furnizimit me ujë të mos jetë i
përdredhur ose i përthyer.
Sigurohuni që lidhja e tubit të hyrjes së ujit të jetë e saktë.
Sigurohuni që lidhjet e tubave të hyrjes së ujit të jenë të
sakta.
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të jetë në pozicionin e duhur.
Tubi mund të jetë shumë poshtë. Shihni kapitullin
"Udhëzime instalimi".
SHQIP
Problemi
Zgjidhja e mundshme
•
•
•
•
Pajisja nuk e shkarkon
ujin.
•
•
•
•
•
Faza e centrifugimit nuk
funksionon ose cikli i
larjes zgjat më shumë
sesa zakonisht.
•
•
•
Ka rrjedhur ujë në
dysheme.
•
•
•
•
•
Dera e pajisjes nuk mund
të hapet.
35
•
•
Pajisja bën një zhurmë të •
pazakontë.
•
•
Sigurohuni që tubi lidhës i lavamanit të mos jetë i bllokuar.
Sigurohuni që tubi i shkarkimit të mos jetë i përdredhur ose
i përthyer.
Sigurohuni që lidhja e tubit të shkarkimit të jetë e saktë.
Vendosni opsionin e shkarkimit nëse vendosni programin
pa fazën e shkarkimit.
Vendosni opsionin e shkarkimit nëse vendosni një opsion
që përfundon me ujë në kazan.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit
"Kujdesi dhe pastrimi".
Nëse problemi vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të
shërbimit.
Vendosni opsionin e centrifugimit.
Vendosni opsionin e shkarkimit nëse vendosni një opsion
që përfundon me ujë në kazan.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar. Nëse
është e nevojshme, pastrojeni filtrin. Referojuni kapitullit
"Kujdesi dhe pastrimi".
Rregulloni me dorë artikujt brenda kazanit dhe niseni sërish
fazën e centrifugimit. Ky problem mund të shkaktohet nga
probleme ekuilibri.
Sigurohuni që bashkueset e tubave të ujit të jenë
shtrënguar fort dhe që nuk ka rrjedhje uji.
Sigurohuni që tubi i hyrjes së ujit dhe tubi i shkarkimit të
mos kenë dëmtime.
Sigurohuni që të përdorni detergjentin e duhur dhe sasinë e
duhur të tij.
Sigurohuni që programi i larjes ka përfunduar.
Vendosni opsionin e shkarkimit ose të centrifugimit nëse ka
ende ujë në kazan.
Kryeni procedurën e shkarkimit të emergjencës. Shihni
"Parandalimi i formimit të brymës" (në kapitullin "Kujdesi
dhe pastrimi").
Sigurohuni që pajisja furnizohet me energji.
Ky problem mund të shkaktohet nga një defekt i pajisjes.
Kontaktoni qendrën e autorizuar të shërbimit. Nëse ju duhet
të hapni derën, ju lutemi të lexoni me kujdes "Hapja e derës
në rast emergjence".
Sigurohuni që nivelimi i pajisjes është i saktë. Shihni
kapitullin "Udhëzime instalimi".
Sigurohuni që të keni hequr paketimin dhe/ose bulonat e
transportit. Shihni kapitullin "Udhëzime instalimi".
Shtoni më shumë rroba në kazan. Ngarkesa mund të jetë
tepër e vogël.
36
www.aeg.com
Problemi
Zgjidhja e mundshme
Cikli është më i shkurtër
sesa koha e afishuar.
•
Pajisja llogarit një kohë të re sipas ngarkesës së rrobave.
Shihni kapitullin "Vlerat e konsumit".
Cikli është më i gjatë
sesa koha e afishuar.
•
Ngarkesa e paekuilibruar e rrobave rrit kohëzgjatjen. Ky
është reagim normal i pajisjes.
•
•
Shtoni sasinë e detergjentit ose përdorni një lloj tjetër.
Përdorni produkte të veçanta për të hequr njollat e vështira
përpara se të lani rrobat.
Sigurohuni që të vendosni temperaturën e duhur.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Rezultatet e larjes nuk
janë të kënaqshme.
•
•
Ju nuk mund të vendosni •
një opsion.
Pajisja nuk than ose nuk
than siç duhet.
•
•
•
•
Sigurohuni që të shtypni vetëm butonin ose butonat e
dëshiruar.
Hapni rubinetin e ujit.
Sigurohuni që filtri i shkarkimit të mos jetë i bllokuar.
Pakësoni ngarkesën e rrobave.
Sigurohuni që keni vendosur ciklin e duhur. Nëse nevojitet,
vendosni sërish një kohë tharjeje të shkurtër.
Rrobat e lara në ciklin e mëparshëm, kanë lëshuar push të një
ngjyre tjetër:
• Faza e tharjes ndihmon në eliminimin e një pjese të pushit.
Rrobat janë plot me push
• Pastroni rrobat me një heqës pushi.
me ngjyra të tjera.
Në rast se ka sasi të tepruar pushi në kazan, aktivizoni një
program të veçantë për ta pastruar atë (referojuni “Push në
rroba” për hollësi të mëtejshme).
Pas kontrollit, aktivizojeni pajisjen. Programi vazhdon nga pika e ndërprerjes.
Nëse problemi ndodh përsëri, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
Nëse ekrani shfaq kode të tjera alarmi. Çaktivizoni dhe aktivizoni pajisjen. Nëse problemi
vazhdon, lidhuni me qendrën e autorizuar të shërbimit.
14.3 Hapja e derës në rast
emergjence
Në rast të shkëputjes së energjisë ose
defekteve në funksionim, dera e pajisjes
mbetet e kyçur. Programi i larjes
vazhdon kur të rikthehet energjia. Nëse
në rast defekti dera mbetet e kyçur,
mund ta hapni atë duke përdorur
funksionin e shkyçjes së emergjencës.
Përpara hapjes së derës:
KUJDES!
Sigurohuni që temperatura
e ujit nuk është tepër e
lartë dhe rrobat të mos
jenë të nxehta. Nëse
nevojitet, prisni derisa të
ftohen.
KUJDES!
Sigurohuni që kazani të
mos rrotullohet. Nëse
nevojitet, prisni derisa
kazani të ndalojë së
rrotulluari.
SHQIP
37
në të njëjtën kohë hapni derën e
pajisjes.
Sigurohuni që niveli i ujit
brenda në kazan të mos
jetë shumë i lartë. Nëse
nevojitet, kryeni zbrazjen e
emergjencës (referojuni
«Zbrazja e emergjencës»
në kapitullin «Kujdesi dhe
pastrimi»).
Për të hapur derën, veproni si më
poshtë:
1. Shtypni butonin Ndezur/Fikur për të
fikur pajisjen.
2. Hiqni spinën nga priza elektrike.
3. Hapni kapakun e filtrit.
4. Mbajeni këmbëzën e zhbllokimit të
emergjencës të tërhequr poshtë dhe
5. Nxirrni rrobat dhe pastaj mbyllni
derën e pajisjes.
6. Mbylleni kapakun e filtrit.
15. TË DHËNAT TEKNIKE
Përmasat
Gjerësia / Lartësia /
Thellësia / Thellësia
totale
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Lidhja elektrike
Tensioni
Fuqia totale
Siguresa
Frekuenca
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Niveli i mbrojtjes ndaj hyrjes së grimcave të ngurta
dhe lagështisë sigurohet nga kapaku mbrojtës,
përveç rastit kur pajisja me tension të ulët nuk ka
mbrojtje kundër lagështisë
IPX4
Presioni i furnizimit me
ujë
Minimumi
Maksimumi
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Ngarkesa maksimale e
larjes
Pambuk
9 kg
Ngarkesa maksimale e
tharjes
Të pambukta
Sintetike
6 kg
3 kg
Shpejtësia e
centrifugimit
Maksimumi
1600 rpm
16. ÇËSHTJE QË LIDHEN ME AMBIENTIN
Ricikloni materialet me simbolin .
Vendoseni ambalazhin te kontejnerët e
riciklimit nëse ka. Ndihmoni në mbrojtjen
e mjedisit dhe shëndetit të njerëzve dhe
në riciklimin e mbetjeve të pajisjeve
elektrike dhe elektronike. Mos hidhni
*
pajisjet e shënuara me simbolin e
mbeturinave shtëpiake. Ktheni produktin
në pikën lokale të riciklimit ose
kontaktoni me zyrën komunale.
38
www.aeg.com
SHQIP
39
132895421-A-232017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement