AEG L87695NWD User manual

AEG L87695NWD User manual
MK
Упатство за ракување
Машина за перење со сушална
L 87695 NWD
2
www.aeg.com
СОДРЖИНА
1. БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ....................................................................... 3
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА...............................................................................6
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ................................................................................... 8
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА...........................................................................................9
5. ПРОГРАМИ .......................................................................................................12
6. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ...................................................................... 18
7. ОПЦИИ...............................................................................................................19
8. ПОСТАВКИ........................................................................................................ 21
9. ДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПЕРЕЊЕ.......................................................... 21
10. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕЊЕ............................................25
11. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА - ПЕРЕЊЕ И СУШЕЊЕ................................... 27
12. ПОМОШ И СОВЕТИ........................................................................................ 30
13. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ..........................................................................................32
14. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ......................................................................... 36
15. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ................................................................................. 39
ЗА СОВРШЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Ви благодариме што го избравте овој производ на AEG. Го создадовме за
да ви обезбедиме долгогодишен беспрекорен перформанс, со иновативни
технологии кои го прават животот поедноставен - функции што можеби нема
да ги најдете кај обичните апарати. Ве молиме, одвојте неколку минути за
читање за да го добиете најдоброто од овој апарат.
Посетете ја нашата страница за да:
Добијте корисни совети, брошури, водич за решавање на проблеми,
информации за сервисирање:
www.aeg.com/webselfservice
Да го регистрирате вашиот производ за подобро сервисирање:
www.registeraeg.com
Да купувате додатоци, половни и оригинални делови за вашиот апарат:
www.aeg.com/shop
ГРИЖА ЗА КОРИСНИЦИ И СЕРВИСИРАЊЕ
Секогаш користете оригинални резервни делови.
Кога ќе контактирате со нашиот Овластен сервис, треба да ги имате на
располагање следниве податоци: Модел, број на производот, сериски број.
Информациите можете да ги најдете на плочката со спецификации.
Предупредување / Внимание-Безбедносни информации
Општи информации и совети
Информации за животната средина
Можноста за промени е задржана.
МАКЕДОНСКИ
1.
3
БЕЗБЕДНОСНИ ИНФОРМАЦИИ
Пред монтажата и употребата на овој апарат,
внимателно прочитајте ги приложените упатства.
Производителот не сноси одговорност за направена
повреда или штета кои се резултат на неправилна
монтажа или употреба. Секогаш чувајте ги
упатствата на сигурно и безбедно место за
подоцнежна употреба.
1.1 Безбедност на деца и ранливи лица
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од задушување, повреда или траен
инвалидитет.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овој апарат можат да го користат деца над 8
години и лица со намалени физички, сетилни или
ментални способности или лица без искуство и
знаење доколку тоа го прават под надзор или им
биле дадени упатства како безбедно да го
употребуваат апаратот и ги разбираат опасностите
поврзани со него.
Не дозволувајте им на децата да играат со
апаратот.
Децата на 3 годишна возраст и помали мора да се
држат подалеку од апаратот секогаш кога работи.
Држете ја амбалажата подалеку од децата и
разрешете се соодветно од него.
Чувајте ги сите детергенти настрана од дофат на
деца.
Држете ги децата и миленичињата подалеку од
апаратот кога вратата е отворена.
Ако апаратот има уред за заштита на деца, треба
да вклучи.
Децата не треба да го чистат или да го оддржуваат
апаратот без надзор.
1.2 Општа безбедност
•
Не менувајте ги спецификациите на овој апарат.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Апаратот треба да биде монтиран како
самостоечки елемент или под некоја кујнска
работна површина ако тоа го дозволуваат
маргините во просторот.
Не монтирајте го апаратот зад врата што може да
се заклучува, лизгачка врата или врата со шарки
на спротивната страна, кадешто вратата на
апаратот не може целосно да се отвори.
Поврзете го приклучокот за струја со штекерот на
крајот од монтажата. Погрижете се, по
монтирањето да можете да пријдете до
приклучокот за струја.
Отворите за вентилација во основата не смеат да
бидат попречени од таписон, килим или било каков
покривач за под.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Апаратот не смее да биде
доставен преку надворешен уред за префрлање,
како на пример тајмер или да биде поврзан на
струја кога се гаси и пали постојано со помош на
уред.
Уверете се дека имате добро проветрување во
собата каде што е машината за да избегнете
враќање на несаканите гасови во собата од други
апарати што горат различно гориво, вклучувајќи и
отворен оган.
Издувниот воздух не смее да биде испуштен во
оџак кој се користи за издувните гасови кои
доаѓаат од запаливиот гас на некои апарати или од
други горива.
Притисокот на водата при работа кај точката на
влез на водата од доводот мора да биде меѓу 0,5
bar (0,05 MPa) и 8 bar (0,8 MPa).
Почитувајте ја максималната количина на полнење
од 9 kg (погледнете во поглавјето „Табела со
програми“).
Апаратот мора да биде поврзан со водоводната
мрежа со помош на добиениот комплет на црева,
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
или нов комплет од црева кои ќе ги добиете од
Овластениот сервисен центар.
Старите комплети црева не смеат да се користат
пак.
Доколку се оштети кабелот за напојување, тој
треба да биде заменет од страна на
производителот, негов Овластен сервисен центар
или слично квалификувани лица за да се избегне
опасност.
Исчистете ги влакенцата или сите остатоците од
амбалажата кои се насобрале околу апаратот.
Предметите извалкани со материи како што се
масло за готвење или минерално масло, ацетон,
нафта, керозин, средства за чистење дамки,
терпентин, восоци и средства за отстранување
восок треба да се измијат во топла вода со повеќе
детергент пред да се сушат во машината за
сушење.
Не го користете апаратот ако предметите се
извалкани со индустриски хемикалии.
Не сушете неиспрани предмети во машината за
сушење.
Предмети од гумена пена (пена од латекс), капи за
туширање, водоотпорни ткаенини, предмети со
гумена подлога и облека или перници со подлошки
од гумена пена не смеат да се сушат во машината
за перење и сушење.
Омекнувачите за ткаенини или сличните
производи треба да се користат како што е
определено во упатството на омекнувачот.
Извадете ги сите предмети од алиштата кои може
да предизвикаат пожар како запалки или кибрит.
Не прекинувајте ја машината за сушење алишта
пред крајот на циклусот за сушење освен ако сите
предмети не се отстранат брзо и распостелат за
да се испушти преостаната топлина.
Последниот дел од циклусот на машината за
сушење се изведува без топлина (циклус на
6
www.aeg.com
•
•
•
ладење) за да се осигура дека алиштата ќе ја
достигнат температурата која нема да ги оштети.
Не користете вода во спреј и/или пареа за чистење
на уредот.
Чистете го апаратот со навлажнета крпа.
Користете само неутрални детергенти. Не
користете абразивни производи, абразивни
сунгери за чистење, растворувачи или метални
предмети.
Пред одржување, исклучете го апаратот и
извадете го штекерот за струја од приклучницата.
2. БЕЗБЕДНОСНИ УПАТСТВА
2.1 Монтажа
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Придржувајте се до упатството за
монтажа приложено со апаратот.
Не монтирајте го и не користете го
апаратот на места каде што
температурата е пониска од 0°C
или каде што е изложен на
атмосферски влијанија.
Секогаш држете го апаратот во
вертикална положба кога го
преместувате.
Проверете дали има циркулација
на воздух меѓу апаратот и подот.
Отстранете ја сета амбалажа и
транспортните завртки.
Подот каде што ќе биде поставен
апаратот мора да биде рамен,
стабилен, отпорен на топлина и
чист.
Чувајте ги транспортните
штрафови на сигурно место. Ако
апаратот ќе се премести во иднина
тие мора да бидат заштрафени за
да се заклучи барабанот и да се
спречи внатрешно оштетување.
Секогаш внимавјте кога го
пренесувате апаратот затоа што е
тежок. Секогаш носете заштитни
ракавици и приложените обувки.
Немојте да монтирате ниту да
користите оштетен апарат.
Не монтирајте го апаратот на места
каде што вратата на апаратот не
може целосно да се отвори.
•
•
Приспособете ги ногарките за да
има доволно простор меѓу апаратот
и килимот.
Кога апаратот е поставен во
неговата постојана позиција,
проверете дали е целосно
порамнет со помош на либела. Ако
не е, приспособете ги ногарките
додека не се порамни.
2.2 Поврзување со струја
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од пожар и струен
удар.
•
•
•
•
•
•
Апаратот мора да биде заземјен.
Секогаш користете правилно
монтиран штекер отпорен на
струјни удари.
Не користете адаптери со повеќе
приклучоци и продолжни кабли.
Не влечете го кабелот за да го
исклучите апаратот од струја.
Секогаш повлекувајте го
приклучокот за струја.
Не допирајте го кабелот за струја
или приклучокот со влажни раце.
Апаратот ги исполнува барањата
предвидени со Директивите на ЕЕЗ.
2.3 Поврзување на водата
•
•
Не ги оштетувајте цревата за вода.
Пред да ги поврзете новите црева,
цревата кои не биле користени
подолг период, каде се направила
МАКЕДОНСКИ
•
некаква поправка или биле ставени
нови уреди (мерачи за вода итн.),
оставете ја водата да тече се
додека не стане чиста и бистра.
Проверете дали има видливи
протекувања на вода за време или
после првата работа на апаратот.
•
•
2.4 Употребa
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Опасност од повреди,
струен удар, пожар,
изгореници или
оштетување на апаратот.
•
•
•
•
•
•
Овој апарат е само за домашна
употреба.
Не ставајте запаливи производи
или предмети натопени со
запаливи средства во, блиску до,
или на апаратот.
Не ја допирајте стаклената врата
додека работи програмата.
Стаклото може да биде жешко.
Не сушете ги оштетените алишта
(искинати, излижани) кои содржат
постава или полнење.
Ако алиштата биле испрани со
отстранувач за дамки, пуштете
уште еден циклус на плакнење
пред да започне циклусот на
сушење.
Проверете дали сите метални
предмети се извадени од алиштата.
7
Сушете само ткаенини што можат
да се сушат во машина за сушење.
Следете ги упатствата на етикетата
на секое парче од облеката.
Пластичните предмети не се
отпорни на топлина.
– Ако се користи топка со
детергент, извадете ја пред да
започне програмата на сушење.
– Не користете топка за
детергент кога поставувате нонстоп програма.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Ризик од повреда или
оштетување на апаратот.
•
•
Немојте да седите или да стоите на
отворената врата.
Не сушете неисцедени влажни
алишта во апаратот.
2.5 Расходување
•
•
•
•
Исклучете го апаратот од струја и
вода.
Извадете го електричниот кабел
блиску до апаратот и фрлете го.
Извадете ја кваката на вратата за
да спречите затварање на деца или
миленици во барабанот.
Фрлете го апаратот во согласност
со условите за фрлање на
Искористена електрична и
електронска опрема (ИЕЕО).
8
www.aeg.com
3. ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ
3.1 Преглед на апаратот
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
Работна површина
Дозер за детергент
Контролна плоча
Рачка на вратата
Плочка со спецификации
Филтер на одводната пумпа
Ногарки за ливелирање на
апаратот
6
7
3.2 Како да го вклучите
уредот за безбедност на
децата
Ова спречува во барабанот да се
затворат деца или домашни
миленичиња.
Свртете го уредот надесно додека
жлебот не дојде во хоризонтална
положба.
Не можете да ја затворите вратата.
За да ја затворите вратата, свртете го
уредот налево, додека жлебот не
дојде во вертикална положба.
3.3 Прибор за плочата за
зацврстување (4055171146)
Достапно кај вашиот овластен
продавач.
Доколку го поставувате апаратот на
подножје, прицврстете го апаратот на
плочите за прицврстување.
Прочитајте го внимателно упатството
дадено со додатоците.
МАКЕДОНСКИ
9
4. КОНТРОЛНА ТАБЛА
4.1 Опис на контролна табла
1
2
3
WASH/
DRYING
DRYING
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
Synthetics
Wool
Delicates
20 Min. - 3 kg
Spin/
Drain
Rinse
Wool
NonStop 60min.
5
Drying
Time
Anti-Allergy
/
Steam
On/Off
Temp.
12
1
2
3
4
5
6
7
4
Drying
Level
Silk
Easy Iron
копче Вклучено/Исклучено
Регулатор за програми
Екран
копче Ниво на сушење
копче Траење на сушењето
копче Старт/Пауза
копче Одложен почеток
Spin
11
Stains/
Prewash
Extra
Rinse
Time
Save
Delay
Start
10
9
8
7
8
9
10
11
12
Start/Pause
6
копче Заштеда на време
копче Екстра плакнење
копче Дамки/Претперење
копче Центрифуга
копче Тепература
4.2 Екран
A
B
C
P
D
E
F
O
Екранот го прикажува:
Температура на поставената програма
A
Студена вода
G H I
N
J
M
K
L
10
www.aeg.com
Брзина на центрифугата за поставената програма
B
Нема симбол за центрифуга1)
Симбол за задржано плакнење
1) Достапно само за програмата ЦЕНТРИФУГА/ЦЕДЕЊЕ.
Симболи за фази
Кога е поставена програма, се вклучуваат сите симболи за фазите поврзани
со програмата.
Кога започнува програмата, трепка само симболот на фазата која е во
функција.
Кога ќе заврши програмата, се вклучува симболот на последната фаза.
C
Фаза на претперење
Фаза на перење
Фаза на плакнење
Фаза на центрифугирање
D
Симболот за сушење се вклучува кога ќе поставите програма за
сушење.
E
Симболот за пареа се вклучува кога ќе поставите програма за
пареа.
F
Симболот за заштита од туткање се вклучува кога ќе поставите
програма за сушење.
Не можете да ја отворите вратата на апаратот кога симболот е
вклучен. Можете да ја отворите вратата кога симболот ќе се
изгаси.
G
Доколку програмата е завршена, а симболот продолжува да
свети:
• Вклучена е функцијата «Задржано плакнење».
• Во барабанот има вода.
H
Кога овој уред е вклучен, се пали симболот за безбедносна
блокада на деца.
I
Симболот за одложен почеток се пали кога ќе ја поставите
фунцијата за одложен почеток.
МАКЕДОНСКИ
11
Време на програмата (фаза на перење и/или сушење)
Кога започнува програмата, времето на програмата се намалува
во периоди од 1 минута.
Одложен почеток
Кога ќе го притиснете копчето за одложен почеток, екранот го
прикажува времето на одложениот почеток
Шифри за тревоги
Ако уредот има дефект, на екранот се прикажуваат шифри за
тревоги. Видете во „Решавање проблеми“.
J
Оваа порака се прикажува на екранот неколку секунди кога:
• Не можете да поставите функција со програмата за перење.
• Се обидувате да ја промените програмата за перење додека
апаратот работи.
Кога програмата ќе заврши.
Симболи за степен на сувост: се вклучуваат кога ќе поставите автоматско
сушење.
Симбол за екстра суво ниво
K
Симбол за ниво на сувост за кревање на алиштата во плакар
Симбол за сувост за пеглање на алиштата
L
Симболот за времето на сушење се вклучува кога ќе поставите
програма за сушење.
M
Симболот за предозирање со детергент се вклучува на крајот на
циклусот кога апаратот ќе открие премногу детергент.
Графички ленти
Лентата со празно показно светло се појавува само доколу
поврзаната функција е достапна за поставената програма.
Лентата на показното светло се исполнува соодветно со
поставените функции.
Доколку направите погрешен избор, пораката Err покажува дека тој
избор не е возможен.
12
www.aeg.com
Симболот Заштеда на времесе вклучува кога ќе поставите едно
траење на програма.
N
Скратено време
Екстра брзо
Симболот Екстра плакнење се пали кога е вклучена оваа
функција.
O
Вредноста го покажува вкупниот број на плакнења.
Лентата на индикаторот е целосно исполнета кога ќе поставите
максимален број на плакнења.
Симболот Дамки се пали кога ќе ја вклучите оваа функција.
Симболот Предперење се пали кога е вклучена оваа функција.
P
Лентата на индикаторот не е целосно исполнета кога ќе
поставите само една од функциите.
Лентата на индикаторот е целосно исполнета кога ќе ги
поставите двете функции.
5. ПРОГРАМИ
5.1 Табела со програми
Програма
Опсег на температурата
Максимално
полнење
Максимална
брзина на
центрифугата
Опис на програма
(Вид полнење и ниво на
валканост)
Програми за миење
Памучни
95°C - Студено
Памучни Еко1)
60°C - 40°C
9 kg
Бели памучни алишта и обоени
1600 rpm (врт. во памучни алишта. Нормално
минута)
извалкани и малку извалкани.
9 kg
Бели памучни алишта и алишта
1600 rpm (врт. во од трајно обоен памук. Нормално
минута)
извалкани. Потрошувачката на
енергија се намалува, а времето на
програмата за перење се
продолжува.
МАКЕДОНСКИ
Програма
Опсег на температурата
Максимално
полнење
Максимална
брзина на
центрифугата
13
Опис на програма
(Вид полнење и ниво на
валканост)
Cинтетика
60°C - Студено
4 kg
Синтетички алишта или алишта
1200 rpm (врт. во од мешани ткаенини. Нормално
минута)
извалкани.
Свила
30°C
1 kg
Специјална програма за свила и
1200 rpm (врт. во мешани синтетички алишта.
минута)
Волна/Рачно перење
40°C - Студено
2 kg
Волна што се пере во машина,
1200 rpm (врт. во волна што се пере рачно и нежни
минута)
ткаенини со симбол за грижа за
НонСтоп 60 мин.
40°C - 30°C
Анти-алергиски
60° C
«рачно перење». 2)
1 kg
Комплетна програма која се состои
1200 rpm (врт. во од фаза на перење и фаза на
минута)
сушење за мало полнење со
мешани ткенини (памук и
синтетика).
9 kg
Бели памучни алишта. Оваа
1600 rpm (врт. во програма ги отстранува
минута)
микроорганизмите благодарение на
перењето на 60°С и додава едно
плакнење. На тој начин перењето е
поефикасно.
Програми со пареа3)
Пареата може да се користи за исушени, перени или еднаш носени алишта.
Овие програми може да ги намалат туткањето и мирисите и да ги направат
алиштата помеки.
Не користете никаков детергент. Ако е потребно, отстранете ги дамките со
перење или со локална примена на средство за отстранување дамки.
Програмите со пареа не содржат циклус за дезинфекција.
Не поставувајте ја програмата со пареа за следните видови алишта:
•
•
•
Алишта што се перат на температура пониска од 40°C.
Алишта на чија што етикета за одржување не е означено дека се погодни за
сушење во машина.
Сите алишта со пластични, метални, дрвени и други слични делови.
14
www.aeg.com
Програма
Опсег на температурата
Максимално
полнење
Максимална
брзина на
центрифугата
Опис на програма
(Вид полнење и ниво на
валканост)
1,5 kg
Програма со пареа за памучни и
синтетички алишта. Овој циклус
помага за освежување и исправање
на алиштата. Не поставувајте ја
оваа програма со алишта испрани
на температура пониска од 40°C.
Пареа
Програми за миење
Плакнење
Студено
9 kg
За плакнење и центрифугирање на
1600 rpm (врт. во алиштата. Сите ткаенини, освен
минута)
волнени и многу чувствителни
ткаенини. Намалете ја брзината на
центрифугата во зависност од видот
на алишта.
9 kg
За центрифугирање на алиштата и
1600 rpm (врт. во за цедење на водата од барабанот.
Центрифугирање/Цедење4) минута)
Сите ткаенини, освен волнени и
многу чувствителни ткаенини.
20 мин. - 3 kg
40°C - 30°C
Лесно пеглање
60°C - Студено
Нежни
40°C - Студено
3 kg
Малку извалкани или само еднаш
1200 rpm (врт. во носени памучни синтетички
минута)
алишта.
4 kg
800 rpm (врт. во
минута)
Синтетички алишта што треба
внимателно да се перат. Нормално
и малку извалкани.5)
4 kg
Чувствителните ткаенини како на
1200 rpm (врт. во пример акрил, вискоза и
минута)
мешаните ткаенини имаат
потреба од нежно перење.
Нормално извалкани.
Програми за сушење
1 kg
Програма за сушење волнени
алишта.
3 kg
Програма за сушење за ситнетички
алишта.
Волна
Cинтетика
МАКЕДОНСКИ
Програма
Опсег на температурата
Максимално
полнење
Максимална
брзина на
центрифугата
Опис на програма
(Вид полнење и ниво на
валканост)
6 kg
Програма за сушење за памучни
ткаенини.
Памучни
15
1) Програмата за перење Памучни Еко на 60°C со полнење од 9 kg и програмата за сушење
Памучни се референтни програми за податоците внесени на енергетската етикета, во согласност
со стандардите EEC 92/75.
Температурата на водата во фазата на перење може да биде различна од
декларираната температура за поставената програма.
2) За време на овој циклус, барабанот бавно ротира за да се обезбеди нежно перење. Може да
изгледа дека не ротира воопшто или неправилно ротира, но тоа е нормално за оваа програма.
3) Ако поставите програма со пареа со исушени алишта, на крајот на циклусот алиштата ќе бидат
влажни. Подобро оставете ги околу 10 минути на воздух за да испари влагата. Штом ќе заврши
програмата, веднаш извадете ги алиштата од барабанот. Откако ќе заврши циклусот со пареа,
алиштата можеби ќе треба сепак да се испеглаат, но за тоа ќе биде потребен помал напор.
4) Поставете ја брзината на центрифугата. Проверете дали е соодветна за видот на ткаенина која
се пере. Доколку ја поставите опцијата Без центрифуга, достапна е само фазата на цедење.
5) За да се намали туткањето на алиштата, овој циклус ја регулира температурата на водата и
изведува нежно перење и фаза на центрифуга. Апаратот ќе додаде неколку плакнења. Оваа
програма не е компатибилна со сушење.
Компатибилност на опции со програми
Програмa
Дамки/ Екстра
Претпе плакне
Центр
ифуга
рење1)
ње 2)
Заште
да на
врем
е3)
Одлож
ен
почето
к
Памучни
■
■
■
■
■
■
Памучни Еко
■
■
■
■
■ 4)
■
Cинтетика
■
■
■
■
■
■
Свила
■
Волна/Рачно перење
■
■
■
■
■
НонСтоп 60 мин.
Анти-алергиски
Пареа
■
■
■
■
■
■
16
www.aeg.com
Програмa
Дамки/ Екстра
Претпе плакне
Центр
ифуга
Плакнење
Центрифугирање/
Цедење
рење1)
■
■
ње 2)
Заште
да на
врем
е3)
Одлож
ен
почето
к
■
■
■
■
20 мин. - 3 kg
■
■
Лесно пеглање
■
■
■5)
■
■
■
Нежни
■
■
■
■
■
■
1) Ако користите течен детергент, поставете програма без Претперење. Опцијата Дамки не е
достапна за температура пониска од 40°C.
2) Ако е вклучена опцијата Дополнително плакнење, апаратот додава неколку дополнителни
плакнења. Кај програмата за Плакнење, ако поставите ниска брзина на центрифугата, апаратот
изведува нежни плакнења и кратка центрифуга.
3) Доколку поставите најкратко времетраење, ви препорачуваме да ја намалите количината на
полнење. Апаратот може целосно да се наполни, но резултатите од перењето ќе бидат послаби.
4) Кај оваа програма можете да поставите само Екстра брзо времетраење.
5) Достапна е само опцијата на Претперење.
5.2 Автоматско сушење
Ниво на сувост
Вид ткаенина
Полнење
Екстра суви
За материјали за впивање
Памучни и Ленени
до 6 kg
(бањарки, крпи за бањање,
итн.)
Суви за во плакар1)
За алишта за чување
Памучни и Ленени
до 6 kg
(бањарки, крпи за бањање,
итн.)
Синтетички и мешани
ткаенини
(џемпери, блузи, долна
облека, постелнина)
до 3 kg
Свилени алишта (блуза,
кошула, облека..)
до 1 kg
Волнени алишта (волнен
џемпер)
до 1 kg
МАКЕДОНСКИ
Ниво на сувост
Вид ткаенина
Полнење
Суви за пеглање
Погодни за пеглање
Памучни и Ленени
(чаршафи, прекривачи за
маса, кошули, итн.)
до 6 kg
17
1) Совети за институти за тестирање Тестирањето на перформансот, во согласност со EN
50229, мора да биде направено со ПРВОТО полнење алишта за сушење со максимален означен
капацитет на сушење (содржина на полнење во согласност со EN 61121) со поставување на
копчето АВТОМАТСКО СУШЕЊЕ ЗА ВО ПЛАКАР за Памучни. ВТОРОТО полнење на алишта за
сушење со останатите алишта мора да биде тестирано со поставување на програмата
АВТОМАТСКО СУШЕЊЕ ЗА ВО ПЛАКАР за Памучни.
5.3 Сушење со тајмер
Ниво на сувост
Вид ткаенина
Екстра суви
За материјали за
впивање
Памучни и Ленени
(бањарки, крпи за бањање,
итн.)
Суви за во плакар
За алишта за чување
Суви за во плакар
За алишта за чување
Суви за пеглање
Погодни за пеглање
Полнењ Брзина
е (kg)
на
центри
фуга
rpm
(врт./
мин.)
Предложен
о траење
(минути)
6
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
Синтетички и мешани
ткаенини
(џемпери, блузи, долна
облека, постелнина)
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Волна
(волнени џемпери)
1
1200
110 - 130
Свила
(блузи, кошули, алишта
итн)
1
1000
80
Памучни и Ленени
(чаршафи, прекривачи за
маса, кошули, итн.)
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
Памучни и Ленени
(бањарки, крпи за бањање,
итн.)
18
www.aeg.com
5.4 Woolmark Apparel Care Сино
•
пере според инструкциите на
етикетата на облеката и според
инструкциите издадени од
производителот на оваа машина за
перење. M1144
• Циклусот за сушење на волна на
оваа машина за сушење е тестиран
и одобрен од The Woolmark
Company. Циклусот е погоден за
сушење волнени материјали
означени за „рачно перење“ под
услов материјалите да се испрани
со Woolmark одобрен циклус за
рачно перење и сушени според
упатствата на производителот.
M1224
Во Обединетото Кралство, Ирска,
Хонгконг и Индија, симболот Woolmark
е заштитена трговска марка.
Перењето волна со оваа машина е
тестирано и одобрено од
компанијата The Woolmark
Company за перење облека што
содржи волна означена со „рачно
перење“ под услов облеката да се
6. ПОТРОШУВАЧКИ ВРЕДНОСТИ
Прикажаните вредности се добиени во лабараториски услови со
важечки стандарди. Податоците може да се променат од различни
причини: количината и типот на алишта и температурата на
околината. Притисокот на водата, напонот на струјата и
температурата на доводната вода исто така може да влијаат врз
времетраењето на програмата за перење.
Техничките спецификации може да се сменат без претходна најава
за да се подобри квалитетот на производот.
На почетокот на програмата, екранот го прикажува траењето на
програмата со максимално полнење.
За време на фазата на перење, траењето на програмата
автоматски се пресметува и може значително да се намали ако
полнењето е помало од максималниот капацитет на полнење (на
пр. Памучни 60°C , максимално полнење 9 kg, траењето на
програмата надминува 2 часа; реално полнење од 1 kg, траењето
на програмата е пократко од 1 час).
Кога апаратот го пресметува реалното траење на програмата, на
екранот трепка точкa.
Програми
Памук 60°C
Полне Потрошу
ње (kg) вачка на
енергија
(kWh)
9
1.6
Потрошува Приближно траење
чка на вода на програмата
(литри)
(минути)
69
168
МАКЕДОНСКИ
Програми
Полне Потрошу
ње (kg) вачка на
енергија
(kWh)
Памучни Еко
Програмата за штедење
енергија за памучни
19
Потрошува Приближно траење
чка на вода на програмата
(литри)
(минути)
9
1.05
56
244
Памук 40°C
9
1.0
69
164
Синтетика 40°C
4
0.6
48
105
Нежни 40°C
4
0.7
58
86
Волна/Рачно перење 30°C
2
0.35
57
61
алишта на 60°C1)
1) «Програма за штедење енергија за памучни алишта» 60°C со полнење од 9 kg е референтна
програма за податоците внесени на енергетската етикета, во согласност со стандардите 92/75 на
ЕЕЗ.
7. ОПЦИИ
7.1 Вклучено/Исклучено
7.3 Тепература
Притиснете го ова копче за да го
вклучите или исклучите апаратот. Се
огласуваат звуци на мелодија кога ќе
се активира машината.
Притиснете го ова копче за да ја
промените основната температура.
Функцијата АВТОМАТСКА состојба на
мирување автоматски го исклучува
апаратот за да ја намали
потрошувачката на електрична
енергија кога:
•
•
Не користете го апаратот 5 минути
пред да го притиснете копчето
Старт/Пауза.
Сите поставки се откажани.
Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за повторно да ја
вклучите машината.
Повторно поставете ја програмата
за перење и сите можни опции.
После 5 минути од крајот на
програмата за перење.
Видете во „Функцијата
АВТОМАТСКА состојба на
мирување“.
7.2 Копче за програми
Свртете го ова копче за да ја
поставите програмата. Се пали
соодветното програмско светло.
и
Кога екранот ќе покаже
апаратот не ја загрева водата.
,
7.4 Центрифуга
Употребувајте го ова копче за:
• Намалете ја максималната брзина
на фазата на центрифугирање на
програмата.
•
•
Екранот ја покажува
само брзината на
центрифугата достапна
за поставената
програма.
Исклучете ја фазата на
центрифугирање.
Вклучете ја опцијата Задржано
плакнење.
Поставете ја оваа опција за да
спречите туткање на алиштата.
Програмата за перење запира со
вода во барабанот. Барабанот
постојано врти за да го намали
туткањето.
20
www.aeg.com
Вратата останува заклучена.
Морате да ја исцедите водата за да
ја отклучите вратата.
•
Некои програми прифаќаат
само една од двете опции.
7.5 Дамки/Претперење
Притиснете го ова копче за да
додадете на програмата фаза на
дамки и предперење.
Притиснете го неколку пати копчето за
да ги вклучите и двете опции.
Соодветниот симбол и индикаторот со
линии се појавуваат на екранот.
•
Дамки:Користете ја оваа функција
за алишта со тврдокорни дамки.
Кога ќе ја поставите оваа функција,
ставете средство за отстранување
дамки во фиоката
. Оваа
функција го продолжува траењето
на програмата.
•
Оваа опција не е
достапна за
температура под 40° C.
Предперење: Оваа функција
користете ја за да додадете фаза
на предперење пред фазата на
перење.
Ви препорачуваме да ја користите
оваа опција кога имате многу
извалкани алишта.
Оваа функција го
продолжува траењето
на програмата.
7.6 Екстра плакнење
Притиснете го копчето Екстра
плакнење за да додадете фази на
плакнење на програмата.
Користете ја оваа опција за лица
алергични на детергенти и во области
каде водата е мека.
7.7 Заштеда на време
Со оваа функција можете да го
намалите времетраењето на
програмата.
•
Притиснете еднаш за да поставите
„Скратено времетраење“ за алишта
кои се извалкани од секојдневно
носење.
Притиснете на ова копче два пати
за подесување на „Екстра брзо“ за
алишта кои се скоро неизвалкани.
7.8 Одложен почеток
Со оваа опција можете да го одложите
почетокот на програмата од 30 минути
до 20 часа.
Екранот го покажува соодветниот
показател и времето на одложување.
7.9 Старт/Пауза
Притиснете го копчето Старт/Пауза за
да ја почнете или прекинете
програмата.
7.10 Ниво на сушење
Притиснете го ова копче за да
поставите 3 автоматски ниво на сувост
кои се достапни. На екранот се
покажува симболот на поставеното
ниво:
•
Суви за пеглање – алиштата
треба да се пеглаат
•
Суви за во плакар - алишта
кои треба да се кренат во плакар
•
Екстра суви - алишта кои што
треба да бидат целосно суви
Не можете да ги
поставувате сите
автоматски нивоа за
секој вид ткаенина.
7.11 Траење на сушењето
Притиснете го ова копче за да го
поставите времето соодветно за
ткаенината што треба да ја сушите. На
екранот се покажува поставената
вредност.
Со секое притискање на ова копче,
времето се продолжува за 5 минути.
МАКЕДОНСКИ
21
Времетраењето на
сушење може да биде
намалено од страна на
одбраната програма.
8. ПОСТАВКИ
8.1 Звучни сигнали
и
сé додека не се
вклучи/
исклучи показното светло .
Оваа опција можете да ја вклучите:
Звучните сигнали работат кога:
• Го вклучувате апаратот.
• Го исклучувате апаратот.
• Ги притискате копчињата.
• програмата е завршена.
• Апаратот е во дефект.
За да ги вклучите/исклучите
звучните сигнали, притиснете ги
истовремено копчињата
секунди.
и
•
•
6
Ако ги исклучите звучните
сигнали, тие продолжуваат
да работат кога апаратот
има дефект.
8.2 Брава за деца
Со оваа опција можете да спречите
децата да си играат со контролната
табла.
•
Откако ќе го притиснете копчето
Старт/Пауза: копчињата за опциите
и програмата се заклучени.
Пред да го притиснете копчето
Старт/Пауза: апаратот не може да
се вклучи.
8.3 Постојано
дополнително плакнење
Со оваа опција можете постојано да
имате дополнително плакнење кога
поставувате нова програма.
•
За да ја вклучите/исклучите оваа
опција, притискајте ги истовремено
и
сé додека не се вклучи/
исклучи соодветното показно
светло.
За да ја вклучите/исклучите оваа
опција, притискајте ги истовремено
9. ДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПЕРЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
9.1 Пред првата употреба
1. Ставете го приклучокот за струја
во штекерот.
2. Отворете ја славината за вода.
3. Ставете мала количина детергент
во фиоката за фазата на перење.
4. Поставете ја и стартувајте ја
програмата за памук на
највисоката температура без
алишта.
Ова ја отстранува целата нечистотија
од барабанот и од внатрешноста.
9.2 Полнење со алишта
1. Отворете ја вратата на апаратот.
2. Ставете ги алиштата во
барабанот, едно по едно парче.
3. Протресете ги алиштата пред да
ги ставите во апаратот.
Не ставајте многу алишта во
барабанот.
4. Добро затворете ја вратата.
22
www.aeg.com
9.4 Проверете ја позицијата
на клапната
1. Повлечете го дозерот за детергент
додека не застане.
2. Притиснете ја рачката за да го
тргнете дозерот.
1
ВНИМАНИЕ!
Проверете дали има
алишта меѓу заштитната
гума и вратата. Постои
опасност од протекување
на вода или оштетување
на алиштата.
9.3 Ставање детергент и
додатоци
2
3. За да користите детергент во прав,
свртете ја клапната нагоре.
A
4. За да користите течен детергнет,
свртете ја клапната надолу.
Преградата за фаза на
претперење, програма за
киснење или средство за
отстранување дамки.
Преграда за фазата на перење.
Преграда за течни додатоци
(омекнувач, штирак).
Максимално ниво на количина за
течни додатоци.
Клапна за детергент во прав или
за течен детергент.
Секогаш следете ги
упатствата што ќе ги
најдете на пакувањето на
детергентот.
B
МАКЕДОНСКИ
Кога клапната е во
позиција ДОЛУ:
• Не користете
желатински или
густи течни
детергенти.
• Не ставајте повеќе
течен детергент од
лимитот поставен
на клапната.
• Не поставувајте ја
фазата на
предперење.
• Не ја подесувајте
функцијата за
одложен почеток.
5. Измерете ги детергентот и
омекнувачот.
6. Внимателно затворете го дозерот
за детергент.
Осигурете се дека клапната не
предизвикува блокада кога ја
затворате фиоката.
9.5 Вклучување на
машината
1. Ставете го приклучокот за струја
во штекерот.
2. Отворете ја славината за вода.
3. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за да го вклучите
апаратот.
Се огласува краток звук.
9.6 Поставување програма
1. Свртете го копчето на
програматорот и поставете ја
програмата:
• Се пали показното светло за
соодветната програма.
• Показното светло за Старт/
Пауза трепка.
• На екранот се прикажани:
фабрички поставената
температура, брзината на
центрифугата, показните светла
за фазите на програмата и
времетраењето на програмата.
2. Доколку е неопходно, променете ја
температурата, брзината на
центрифугата, времетраењето на
циклусот, или додајте ги
достапните опции. Кога вклучувате
23
опција, се вклучува показното
светло за поставената опција.
Доколку поставите нешто
неточно, на екранот се
прикажува пораката Err.
9.7 Започнување програма
без одложен почеток
Притиснете го копчето Старт/Пауза за
да започне програмата.
Показното светло престанува да
трепка и останува вклучено.
Показното светло за фазата која е во
функција започнува да трепка на
екранот.
Програмата започнува, вратата е
заклучена. На екранот се прикажува
показното светло
.
Пумпата за цедење може
да работи кратко време
кога апаратот полни вода.
9.8 За пресметка на циклус
време
По околу 15 минути од
почетокот на програмата:
• Апаратот автоматски го
нагодува времето на
циклусот за алиштата
кои сте ги ставиле во
барабанот за да
добиете перфектни
резултати при перењето
за минимално потребно
време.
• Екранот го прикажува
новото време.
9.9 Започнување програма
со одложен почеток
1. Притискајте го копчето Одложен
почеток повторно и повторно,
додека на екранот не се прикаже
бројот на минути или часови на
одложувањето.
Се пали соодветното показно светло.
2. Притиснете го копчето Старт/
Пауза.
Апаратот започнува со одбројување
на одложениот почеток.
24
www.aeg.com
Кога ќе заврши одбројувањето,
програмата за перење започнува
автоматски.
Пред да го притиснете
копчето Старт/Пауза за да
го вклучите апаратот,
можете да ги откажете или
промените поставките на
одложениот почеток.
9.10 Откажување на
одложениот почеток
За да го откажете одложениот
почеток:
1. Притиснете го копчето Старт/
Пауза за го поставите апаратот на
пауза.
Соодветното светло трепка.
2. Притискајте го копчето Одложен
почеток неколку пати се додека на
екранот не се прикаже ’.
3. Притиснете го копчето Старт/
Пауза повторно за да почне
веднаш програмата.
9.11 Прекинување на
програма и менување на
опција
Можете да промените само одредени
опции пред да се вклучат.
1. Притиснете го копчето Старт/
Пауза.
Соодветното светло трепка.
2. Сменете го нагодувањето на
опцијата.
3. Притиснете го копчето Старт/
Пауза повторно.
Програмата продолжува.
9.12 Откажување програма
во тек
1. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за да откажете
програма или да го исклучете
апаратот.
2. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено повторно за да го
вклучите апаратот.
Сега, можете да поставите нова
програма за перење.
Пред да започне со новата
програма, апаратот може
да ја цеди водата. Во тој
случај, проверете дали
детергентот е уште во
преградата за детергент,
ако не е, повторно
наполнете детергент.
9.13 Отворање на вратата
Доколку температурата и
нивото на водата во
барабанот се премногу
високи и/или барабанот се
уште се врти, не можете да
ја отворите вратата.
Додека програмата или одложениот
почеток се во тек, вратата на апаратот
е затворена.
1. Притиснете го копчето Старт/
Пауза.
На екранот се исклучува соодветното
показно светло за заклучена врата.
2. Отворете ја вратата на апаратот.
3. Затворете ја вратата и притиснете
го копчето Старт/Пауза.
Програмата или одложениот почеток
продолжуваат.
9.14 Крај на циклусот
Кога ќе заврши програмата, апаратот
автоматски престанува со работа.
Звучниот сигнал работи (ако е
вклучен).
На екранот се појавува и се
исклучува показното светло за
затворена врата
.
Се исклучува показното светло на
копчето Старт/Пауза.
1. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за да го исклучите
апаратот.
По пет минути од завршувањето на
програмата, функцијата за штедење
енергија автоматски го исклучува
апаратот.
МАКЕДОНСКИ
Кога го вклучувате
апаратот повторно,
екранот го прикажува
крајот на последната
поставена програма.
Свртете го програматорот
за да поставите нов
циклус.
2. Извадете ги алиштата од
апаратот.
3. Проверете дали барабанот е
празен.
4. Подотворете ја вратата за да
спречите мувла и мириси
Апаратот се цеди и
центрифугира автоматски
после приближно 18 часа.
9.16 Опција АВТОМАТСКА
состојба на мирување
Функцијата АВТОМАТСКА состојба на
мирување автоматски го исклучува
апаратот за да намали
потрошувачката на електрична
енергија кога:
•
9.15 Цедење на вода после
крајот на циклусот
Програмата за перење е завршена,
но има вода во барабанот:
Барабанот се врти редовно за да
спречи туткање на алиштата.
Показното светло за заклучување на
свети. Вратата останува
вратата
заклучена.
Мора да ја исцедите водата за да ја
отворите вратата:
1. Ако е неопходно, намалете ја
брзината на центрифугата.
2. Притиснете го копчето Старт/
Пауза.
Апаратот ја цеди водата и
центрифугира.
3. Кога програмата ќе заврши и
показното светло за заклучена
25
•
не го користите апаратот 5 минути
пред да го притиснете копчето
Старт/Пауза.
Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за повторно да ја
вклучите машината.
По 5 минути од крајот на
програмата за перење
Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено за повторно да ја
вклучите машината.
На екранот се прикажува крајот на
последната поставена програма.
Свртете го програматорот за да
поставите нов циклус.
Ако сте поставиле
програма или опција што
завршува со вода во
барабанот, АВТОМАТСКА
состојба на мирување
функцијата не го
исклучува апаратот за да
ве потсети да ја испуштите
водата.
врата ќе се изгасне
, можете да
ја отворите вратата.
4. Притиснете го Вклучено/Исклучено
неколку секунди за да ја исклучите
машината.
10. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
10.1 Подготовка за сушење
1. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено неколку секунди за да ја
вклучите машината
2. Ставајте ги алиштата едно по
едно.
3. Свртете го програматорот на
програмата за сушење соодветна
на алиштата за сушење.
26
www.aeg.com
Екранот ја прикажува минималната
вредност на времето и следните
симболи:
Се пали симболот за сушење.
Се пали симболот за заштита од
туткање.
Се пали симболот за времето на
сушење.
Кога сушите голема
количина на алишта, за да
имате добри резултати при
сушењето, проверете дали
алиштата се завиткани и
дали се подеднакво
распоредени во
барабанот.
За да добиете најдобри
резултати при сушење кога
перете алишта, поставете
ја центрифугата на
максималната дозволена
брзина за видот на вашите
алишта.
Исто така, алиштата можете да ги
исушите на два начина:
10.2 Автоматско сушење
1. Притискајте го копчето Ниво на
сушење додека не се појави црна
линија под еден од симболите за
ниво на сувост:
количина на полнење. Доколку
количината на вашите алишта е
поголема или помала од стандардната
количина, апаратот автоматски го
приспособува времето во текот на
циклусот.
2. Притиснете го копчето Старт/
Пауза за да започне програмата.
На екранот:
Се пали симболот за заклучена
врата.
Почнува да трепка симболот за
сушење.
Симбол за поставеното ниво на
сувост останува вклучен (на пр.
Суви за во плакар).
Симболите за другите нивоа се
гасат.
Екранот постојано ја ажурира
вредноста на циклусот на сушење
(секоја минута).
Не можете да ги поставите
сите нивоа за сите видови
алишта (погледнете во
табелата „Програми за
автоматско сушење“).
10.3 Сушење со тајмер
1. Притиснете го копчето Траење на
сушењето повеќе пати за да го
поставите времето (видете ја
табелата «Програма за сушење»).
Екстра суво ниво
Се пали симболот за сушење.
Ниво Суви за во плакар
Се пали симболот за заштита од
туткање.
Ниво Суви за пеглање
Симболот за време на сушење се
исклучува
Екранот го покажува времето
пресметано според стандардната
Се пали симболот за времето на
сушење.
Поставување време.
Со секое притискање на ова копче,
времето се продолжува за 5 минути.
МАКЕДОНСКИ
На екранот се покажува поставената
временска вредност.
По неколку секунди, поставеното
време на екранот се менува: апаратот
исто така го пресметува
времетрењето на фазите за заштита
од туткање и за ладење.
Вредност на завршното време.
2. Притиснете Старт/Пауза за да ја
вклучите програмата. Линијата со
текст покажува дека апаратот
суши. Екранот го покажува новото
време секоја минута.
Почнува да трепка симболот за
сушење.
Се пали симболот за заклучена
врата.
Ако го поставите времето
на само 10 минути,
апаратот ја извршува само
фазата на ладење.
10.4 На крај на програмата
за сушење
1. Уредот запира автоматски.
27
2. Звучните сигнали работат (ако се
вклучени).
3. Симболот се пали на екранот.
4. Се исклучува показното светло за
копчето Старт/Пауза.
5. Во последните минути од циклусот
на сушење, апаратот ја изведува
фазата за заштита од туткање.
Симболот за заштита од туткање
трепка. Вратата е се уште
свети).
заклучена и (симболот
6. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено неколку секунди за да ја
исклучите машината.
После неколку минути
од завршувањето на
програмата,
функцијата за штедење
енергија автоматски го
исклучува апаратот.
7. Кога ќе се изгаси светлото за
заклучена врата
, можете да ја
отворите вратата.
8. Извадете ги алиштата од
апаратот. Проверете дали
барабанот е празен.
9. Подотворете ја вратата за да
спречите мувла и мириси.
10. Затворете ја славината за вода.
11. СЕКОЈДНЕВНА УПОТРЕБА - ПЕРЕЊЕ И
СУШЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
11.1 Програма НОН-СТОП
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте пластични
уреди/топки за детергент
во барабанот.
1. Притиснете го Вклучено/Исклучено
неколку секунди за да ја вклучите
машината.
2. Ставајте ги алиштата едно по
едно.
3. Ставете детергент и адитиви во
соодветната преграда.
4. Свртете го копчето на
програматорот на програмата за
перење. Екранот ги покажува
симболите на различните фази на
перење.
5. Поставете ги достапните опции.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не поставувајте ја
брзината на центрифугата
на помало ниво од
автоматската брзина
поставена за таа
програма.
28
www.aeg.com
11.2 Миење и Сушење на
автоматско ниво
1. Притискајте го копчето Ниво на
сушење додека не се појави црна
линија под еден од симболите за
ниво на сувост.
Ниво на сувост за пеглање
Ниво на сувост за во плакар
Екстра суво ниво
Се пали симболот за сушење.
Се пали симболот за заштита од
туткање.
Екранот покажува дека апаратот е
подготвен за вклучување.
Времето на екранот е
времетраењето на двата циклуси
перење и сушење, пресметано
според стандардна количина на
полнење.
За сушењето да биде
добро, апаратот не ви
дозволува да поставите
прениска брзина на
центрифугата за алиштата
кои ќе се перат и сушат.
2. Притиснете го копчето Старт/
Пауза за да започне програмата.
Поставениот симбол за ниво на
сувост останува вклучен (на пр.
суви за во плакар). Симболите за
другите нивоа се гасат.
Се пали симболот за заклучена
врата.
Екранот го покажува новото време
секоја минута.
Во последните минути на
циклусот на сушење,
апаратот ги изведува
фазите за заштита од
туткање и за ладење.
11.3 Перење и временски
определено сушење
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Не ставајте пластичен
уред/топка за детергент во
барабанот.
1. Притиснете го копчето Траење на
сушењето за да го поставите
времето на сушење:
Се пали симболот за сушење.
Се пали симболот за заштита од
туткање.
Се пали симболот за времето на
сушење.
На екранот се прикажува поставеното
време на сушење.
Поставете ја вредноста за време
на сушењето.
Со секое притискање на ова копче,
времето се продолжува за 5 минути.
За сушењето да биде
добро, Ви предлагаме да
не поставувате прениска
брзина на центрифугата за
алиштата кои ќе се перат и
сушат.
2. После неколку секунди, на екранот
се покажува вкупното времетрење
на циклусите:
Вредност на завршното време
(фази на перење + сушење +
заштита од туткање + ладење)
МАКЕДОНСКИ
Ако го поставите времето
на сушење на само 10
минути, завршното време
ги вклучува и фазите за
заштита од туткање и за
ладење.
3. Притиснете го копчето Старт/
Пауза за да започне програмата.
Вратата е заклучена.
Екранот го покажува новото време
секоја минута.
11.4 На крај на програмата
за сушење
1. Уредот запира автоматски.
2. Звучните сигнали работат (ако се
вклучени).
3. Симболот се пали на екранот.
4. Се исклучува показното светло за
копчето Старт/Пауза.
5. Во последните минути од циклусот
на сушење, апаратот ја изведува
фазата за заштита од туткање.
Симболот за заштита од туткање
трепка. Вратата е се уште
свети).
заклучена и (симболот
6. Притиснете го копчето Вклучено/
Исклучено неколку секунди за да ја
исклучите машината.
После неколку минути
од завршувањето на
програмата,
функцијата за штедење
енергија автоматски го
исклучува апаратот.
7. Кога ќе се изгаси светлото за
заклучена врата
, можете да ја
отворите вратата.
8. Извадете ги алиштата од
апаратот. Проверете дали
барабанот е празен.
9. Подотворете ја вратата за да
спречите мувла и мириси.
29
10. Затворете ја славината за вода.
11.5 Влакненца во
ткаенините
За време на фазата за перење и/или
сушење, некои типови ткаенини
(сунѓер, волна, блузони) може да
испуштат влакненца.
Испуштените влакненца можат да се
залепат на ткаенините за време на
следниот циклус.
За да спречите лепење на
влакненцата на вашите алишта, ви
препорачуваме:
•
•
•
•
Да не се перат темни ткаенини
откако сте переле и сушеле светло
обоени ткаенини (нови сунѓери,
волна, блузони) и обратно.
Овие видови ткаенини да се сушат
на воздух по првото перење.
Исчистете го филтерот на одводот.
По фазата на сушење, темелно
исчистете го празниот барабан,
дихтунгот и вратата со влажна
крпа.
11.6 Како да ги отстраните
влакненцата од алиштата
За да ги отстраните влакненцата од
внатрешноста на барабанот,
поставете специјална програма:
1. Испразнете го барабанот.
2. Исчистете ги барабанот, дихтунгот
и вратата со влажна крпа.
3. Поставете ја програмата за
плакнење.
4. Истовремено притиснете на
и
за да ја вклучите функцијата за
чистење, додека на екранот не се
прикаже CLE.
5. Притиснете Старт/Пауза за да ја
вклучите програмата.
30
www.aeg.com
12. ПОМОШ И СОВЕТИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
12.1 Полнење алишта
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Поделете ги алиштата на: бели,
обоени, синтетика, нежни и
волнени.
Следете ги упатствата за перење
што се наоѓаат на етикетите на
алиштата.
Не перете заедно бели и алишта во
боја.
Некои алишта во боја може да ја
изгубат боја по првото перење. Ви
препорачуваме да ги перете
одделно првиот пат.
Закопчајте ги навлаките за
перници, патентите, куките и
дрикерите. Врзете ги ремените.
Испразнете ги џебовите и
исправете ги алиштата.
Превртете ги повеќеслојните
ткаенини, волната и алиштата со
насликани илустрации.
Извадете ги тврдокорните дамки со
специјален детергент.
Измијте ги и исчистете ги
претходно тврдокорните дамки
пред да ги ставите во барабанот
Бидете внимателни со завесите.
Извадете ги куките и ставете ги
пердињата во вреќичка за перење
или во навлака за перници.
Немојте да перете во апаратот
исечени или алишта без раб.
Користете ја корпатвреќичката за
перење за перење на мали и/или
чувствителни алишта ( на пр.
градници со жица, колани,
хулахопки, итн.).
Многу мало полнење може да
предизвика проблеми со
рамнотежата за време на фазата
на центрифугирање. Ако се случи
ова, распоредете ги рачно
алиштата во барабанот и повторно
вклучете ја фазата на
центрифугирање.
12.2 Тврдоглави дамки
За некои дамки, водата и детергентот
не се доволни.
Ви препорачуваме да ги исчистите
овие дамки пред да ги ставите
алиштата во апаратот.
На располагање има специјални
отстранувачи на дамки. Користете
специјален отстранувач за дамки
којшто е прикладен за видот на
дамката и материјалот.
12.3 Детергенти и додатоци
•
•
•
•
•
•
Користете само детергенти и
додатоци што се предвидени за
употреба во машина за перење:
– прашоци за перење за сите
видови ткаенини,
– прашоци за перење за
чувствителни ткаенини (до 40
°C) и волна,
– течни детергенти, претежно за
програми за перење на ниски
температури (до 60 °C) за сите
видови ткаенини или
специјални само за волна.
Не мешајте различни видови
детергенти.
Заради заштита на животната
средина, не користете повеќе од
точното количество детергент.
Секогаш следете ги упатствата што
ќе ги најдете на пакувањето на
овие производи.
Користете соодветни производи за
видот и бојата на ткаенината,
температурата на програмата и
нивото на извалканост.
Ако вашиот апарат нема дозер за
детергент со преклопник, додајте
течен детергент со топка за
дозирање (испорачана од
производителот на детергентот).
12.4 Еколошки практични
совети
•
Поставете програма за перење на
алишта со нормална извалканост
без фаза на предперење.
МАКЕДОНСКИ
•
•
•
Секогаш стартувајте ја програмата
за перење со максимален
капацитет на алишта.
Ако е потребно, користете
отстранувач за дамки за да
поставите програма со ниска
температура.
За да користите точна количина на
детергент, проверете ја тврдоста
на водата во вашиот дом. Видете
во „Тврдост на водата“.
12.5 Тврдост на вода
Ако тврдоста на водата во вашата
област е висока или средна, ви
препорачуваме да користите
омекнувач за вода за машини за
перење. Во областите каде тврдоста
на водата е мека, нема потреба од
омекнувач за вода.
За да ја дознаете тврдоста на водата
во вашата област, јавете се во
локалното претпријатие за водовод.
Користете соодветна количина на
омекнувач за водата. Секогаш следете
ги упатствата што ќе ги најдете на
пакувањето на производот.
12.6 Корисни совети за
сушење
Подготвување на циклусот на
сушење
• Отворете ја славината за вода.
• Проверете дали цревото за цедење
е правилно поврзано. За повеќе
информации, видете во поглавјето
за монтажа.
• За максималното полнење на
алишта за програмите за сушење,
видете во табелата за програмите
за сушење.
12.7 Алиштата не се
погодни за сушење
Не поставувајте програма за
сушење за овие алишта:
• Многу нежни парчиња.
• Синтетички завеси.
• Парчиња облека со метални
влошки.
• Најлонски чорапи.
• Покривачи.
•
•
•
•
•
•
31
Прекривачи за кревет.
Јоргани.
Ветровки.
Вреќи за спиење.
Ткаенини со остатоци од спрејови
за коси, раствори за нокти или
слично.
Облека со пена-гума или со
материјали слични на пена-гума.
12.8 Етикети на деловите од
облеката
При сушење на алиштата, почитувајте
ги укажувањата на етикетите на
производителите:
•
= Парчето облека може да се
суши во машина за сушење
•
= Циклусот на сушење е на
висока температура
•
= Циклусот на сушење е на
намалена температура
•
= Парчето облека не може да се
суши во машина за сушење.
12.9 Траење на циклусот на
сушење
Траењето на сушењето може да се
промени во зависност од:
• брзината на последното
центрифугирање
• нивото на исушеност
• типот на алиштата
• тежината на полнењето
12.10 Дополнително
сушење
Ако алиштата се уште влажни на
крајот од програмата за сушење,
одново поставете краток циклус на
сушење.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
За да избегнете
плисирање и набирање
немојте да ги
пресушувате алиштата.
32
www.aeg.com
12.11 Општи совети
Видете во табелата «Програми за
сушење» за да ги најдете просечните
времиња на сушење.
Искуството ќе ви помогне за да сушете
пообро алиштата. Прибележете го
траењето на сушењето за веќе
завршените циклуси.
1. Користете кондиционер за
ткаенини во циклусот на перење.
2. Користете специјален кондиционер
за ткаенини за машините за
сушење.
Кога програмата за сушење ќе заврши
веднаш извадете ги алиштата.
За избегнување на статичкиот
електрицитет на крајот на циклусот на
сушење:
13. НЕГА И ЧИСТЕЊЕ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
13.1 Надворешно чистење
Исчистете го апаратот само со сапун и
топла вода. Целосно исушете ги сите
површини.
ВНИМАНИЕ!
Не користете алкохол,
растворувачи или хемиски
производи.
13.3 Перење за одржување
Со програмите за ниска температура
можно е да остане малку детергент во
барабанот. Редовно пуштајте миење
за одржување. Направете го следното:
•
•
Извадете ги алиштата од
барабанот.
Поставете ја програмата за
памучни алишта на највисока
температура со мала количина на
детергент.
13.4 Дихтунг на вратата
13.2 Отстранување на бигор
Ако тврдоста на водата во вашата
област е висока или средна, ви
препорачуваме да користите средство
за отстранување бигор за машини за
перење.
Редовно прегледувајте го барабанот
за да спречите појава на бигор и рѓа.
За да ја отстраните 'рѓата, користете
само специјални производи за машини
за перење. Направете го ова засебно
од перењето алишта.
Секогаш следете ги
упатствата што ќе ги
најдете на пакувањето на
производот.
Редовно прегледувајте го дихтунгот и
вадете ги сите предмети од
внатрешниот дел.
МАКЕДОНСКИ
33
13.5 Чистење на дозерот за детергент
1.
2.
1
2
3.
4.
13.6 Чистење на доводното црево и филтерот на вентилот
1.
2.
1
2
3
34
www.aeg.com
3.
4.
45°
20°
13.7 Чистење на одводниот филтер
Не чистете го одводниот филтер ако водата во апаратот е жешка.
Редовно прегледувајте го одводниот филтер и проверувајте дали е
чист.
Повторете ги чекорите 2 и 3 додека не престане да истекува вода.
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
МАКЕДОНСКИ
5.
6.
7.
8.
35
1
2
2
1
Секогаш чувајте крпа во
близина за да се исуши
истекувањето на вода.
13.8 Цедење во вонредна
ситуација
Заради некој проблем, апаратот не
може да цеди вода.
Ако се случи ова, направете ги
чекорите од (1) до (8) од „Чистење на
филтерот за цедење“. Ако е потребно,
исчистете ја пумпата.
Кога ја цедите водата со помош на
постапката за итно цедење, мора
повторно да го активирате системот за
цедење:
1. Ставете 2 литри вода во главната
преграда за перење од дозерот за
детергент.
2. Стартувајте ја програмата за
цедење на водата.
13.9 Заштита од
замрзнување
Ако апаратот е монтиран во област
каде што температурата може да
падне под 0°C, отстранете ја
преостаната вода од доводното црево
и од пумпата за цедење.
1. Извадете го приклучокот за струја
од штекерот.
2. Затворете ја славината за вода.
3. Ставете ги двата краја на
доводното црево во садот и
оставете ја водата да тече од
цревото.
4. Испразнете ја пумпата.
Погледнете ја постапката за итно
цедење.
5. Кога одводната пумпа е празна,
вратете го доводното црево назад.
36
www.aeg.com
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Проверете дали
температурата е повисока
од 0°C пред повторно да го
користите апаратот.
Производителот не е
одговорен за штетите
предизвикани од ниска
температура.
14. РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Видете во поглавјата за
заштита и сигурност.
14.1 Вовед
Апаратот не се вклучува или
прекинува додека работи.
Прво, обидете се да најдете решение
за проблемот (погледнете во
табелата). Ако повторно се појави
проблемот, контактирајте со Овластен
сервисен центар.
Кај некои проблеми, звучните
сигнали работат и на екранот се
прикажува шифра за тревога:
•
- Апаратот не се полни
правилно со вода.
•
- Апаратот не ја испушта
водата.
•
- Вратата на апаратот е
отворена или не е правилно
затворена. Проверете ја вратата!
•
- Напојувањето со струја е
нестабилно. Почекајте додека не се
стабилизира напојувањето со
струја.
•
- Нема комуникација меѓу
електронските елементи на
апаратот. Исклучете го и повторно
вклучете го.
•
- Вклучена е заштитата од
поплавување. Исклучете го
апаратот и затворете ја славината
за вода. Стапете во контакт со
Овластен сервисен центар.
ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ!
Исклучете ја машината
пред да ги направите
проверките.
14.2 Можни дефекти
Проблем
Можно решение
•
Програмата не почнува
да работи.
•
•
•
•
•
Проверете дали приклучокот за струја е вклучен во
штекерот.
Проверете дали вратата на апаратот е затворена.
Проверете дали има оштетен осигурувач во таблата со
осигурувачи.
Проверете дали е притиснато копчето Старт/Пауза.
Ако е поставен одложен почеток, откажете ја
поставката или почекајте да заврши одбројувањето.
Доколку е вклучена, исклучете ја функцијата Блокада за
деца.
МАКЕДОНСКИ
Проблем
Можно решение
•
•
Апаратот не се полни
правилно со вода.
•
•
•
•
•
Апаратот не се полни
со вода и веднаш ја
испушта.
Проверете дали одводното црево е во правилна
положба. Цревото може да е поставено многу ниско.
Видете во „Инструкции за монтажа“.
•
•
Проверете дали е затната одводниот сливник.
Проверете да не е засукано или свиткано одводното
црево.
Проверете дали одводното црево е правилно поврзано.
Поставете ја опцијата за цедење доколку поставувате
програма без фаза на цедење.
Поставете ја опцијата за цедење доколку поставувате
опција што завршува со вода во барабанот.
Проверете да не е затнат одводниот филтер. Исчистете
го филтерот доколку е потребно. Погледнете во „Нега и
чистење“.
Ако повторно се појави проблемот, контактирајте со
Овластен сервисен центар.
•
•
•
•
•
Фазата на центрифуга
•
не работи или циклусот
на перење трае
подолго од вообичаено. •
•
На подот има вода.
Проверете дали е отворена славината за вода.
Проверете дали е многу низок притисокот во доводот за
вода. За овие информации, јавете се во локалното
претпријатие за водовод.
Проверете дали е затната славината за вода.
Проверете да не се затнати филтерот на доводното
црево и филтерот на вентилот. Погледнете во „Нега и
чистење“.
Проверете дали доводното црево е засукано или
свиткано.
Проверете дали е правилно поврзано цревото за довод
на вода.
Проверете дали доводните црева се правилно
поврзани.
•
•
•
Апаратот не испушта
вода.
37
•
•
Поставете ја опцијата за центрифугирање.
Поставете ја опцијата за цедење доколку поставувате
опција што завршува со вода во барабанот.
Проверете да не е затнат одводниот филтер. Исчистете
го филтерот доколку е потребно. Погледнете во „Нега и
чистење“.
Распоредете ги рачно алиштата во барабанот и
повторно пуштете ја фазата на центрифугирање. Овој
проблем може да е предизвикан од проблеми со
рамнотежата.
Проверете дали спојките на цревата за вода се
стегнати и дали протекува вода.
Погрижете се цревото за довод на вода и цревото за
одвод на вода да не е оштетено.
Проверете дали користите соодветен детергент и
соодветна количина од него.
38
www.aeg.com
Проблем
Можно решение
•
•
Не можете да ја
отворите вратата на
апаратот.
Машината прави
невообичаена бука.
•
•
•
•
•
•
Циклусот трае пократко
од прикажаното време.
Циклусот трае подолго
од прикажаното време.
Резултатите од
перењето се
незадоволителни.
Не можете да
поставите опција.
Апаратот не суши или
не суши правилно.
Алиштата се полни со
влакненца во различна
боја.
Проверете дали е завршена програмата за перење.
Поставете ја опцијата за цедење или за
центрифугирање доколку има вода во барабанот.
Направте ја процедурата за итно цедење. Видете во
„Мерки за заштита од замрзнување“ (во поглавјето
„Нега и чистење“).
Проверете дали апаратот прима струја.
Овој проблем можеби е предизвикан од дефект на
апаратот. Стапете во контакт со Овластен сервисен
центар. Ако треба да ја отворите вратата, Ве молиме
внимателно да го прочитате „Итно отворање на врата”.
Проверете дали апаратот е правилно нивелиран.
Видете во „Инструкции за монтажа“.
Проверете дали е отстранета амбалажата и/или
транспортните завртки. Видете во „Инструкции за
монтажа“.
Додајте уште алишта во барабанот. Полнењето со
алишта можеби е премало.
•
Апаратот пресметува ново време во зависност од
полнењето со алишта. Видете во поглавјето
„Потрошувачки вредности“.
•
Несоодветното полнење со алишта го зголемува
времетраењето на циклусот. Ова е нормално
однесување на апаратот.
•
Зголемете го количеството детергент или употребете
друг.
Користете специјални производи за да ги отстраните
тврдокорните дамки пред да ги перете алиштата.
Проверете дали сте ја поставиле точната температура.
Намалете го полнењето со алишта.
•
•
•
•
Проверете дали сте ги притиснале само саканите
копчиња.
•
•
•
•
Отворете ја славината.
Проверете дали е затнат одводниот филтер.
Намалете го полнењето со алишта.
Проверете дали сте го поставиле точниот циклус. Ако е
потребно, поставете повторно кратко време на сушење.
Ткаенините кои се испрани во претходниот циклус
испуштиле влакненца со различна боја:
• Фазата на сушење помага да се отстрани одреден дел
од влакненцата.
• Чистете ги алиштата со отстранувач на влакненца.
Во случај на голема количина влакненца, пуштете ја
специјалната програма за да ги исчистите (за повеќе
детали погледнете во „Влакненца од ткаенини“).
МАКЕДОНСКИ
39
Откако ќе направите проверка, вклучете ја машината. Програмата продолжува од
точката на прекинот.
Ако повторно се појави проблемот, контактирајте со Овластен сервисен центар.
Ако на екранот се прикажуваат други шифри за тревога. Вклучете го и исклучете го
апаратот. Ако повторно се појави проблемот, контактирајте со Овластен сервисен
центар.
14.3 Итно отварање на
врата
Во случај на прекин на електрична
енергија или прекинување на работата
на апаратот вратите остануваат
затворени. Програмата за перење
продолжува со повторното
обновување на електричната енергија.
Ако вратата остане затворена во
случај на престанок со работа, можно
е да ја отворите со помош на одликата
за итно отклучување.
За да ја отворите вратата, постапете
на следниов начин:
1. Притиснете на копчето Вклучено/
Исклучено за да го исклучите
апаратот.
2. Извадете го приклучокот за струја
од штекерот.
3. Отворете го капакот на филтерот.
4. Држете го чкрапецот за итно
отворање повлечен надолу и,
истовремено, отворајте ја вратата
на апаратот.
Пред да ја отворите вратата:
ВНИМАНИЕ!
Проверете дали
температурата на водата
и на алиштата е жешка.
Ако е потребно,
почекајте да се олади.
ВНИМАНИЕ!
Проверете дали
барабанот врти. Ако е
потребно, почекајте
барабанот да престане
да врти.
5. Извадете ги алиштата и потоа
затворете ја вратата на апаратот.
6. Затворете го капакот на филтерот.
Осигурете се дека
нивото на водата во
барабанот не е многу
високо. Ако е потребно,
продолжете со итно
цедење (видете во «Итно
цедење' во поглавјето»
«Нега и чистење»).
15. ТЕХНИЧКИ ПОДАТОЦИ
Димензија
Ширина/ Висина/
Длабочина/ Вкупна
длабочина
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
40
www.aeg.com
Поврзување на струја
Волтажа
Вкупна моќност
Осигурувач
Фреквенција
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Ниво на заштита од навлегување на тврди
честички и влага обезбеденa со заштитниот
капак, освен кога опремата со низок напон нема
заштита од влага
IPX4
Притисок на доводот
на вода
Минимален
Максимален
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Максимално полнење
за перење
Памучни
9 kg
Максимално полнење
за сушење
Памучни
Cинтетика
6 kg
3 kg
Брзина на
центрифугата
Максимален
1600 rpm (врт. во минута)
16. ГРИЖА ЗА ОКОЛИНАТА
Рециклирајте ги материјалите со
фрлајте ги апаратите озанчени со
симболот . Ставете ја амбалажата
во соодветни контејнери за да ја
рециклирате. Помогнете во заштитата
на живтната средина и човековото
здравје и рециклирајте го отпадот од
електрични и електронски апарати. Не
симболот во отпадот од
домаќинството. Вратете го производот
во вашиот локален капацитет за
рециклирање или контактирајте ја
вашата општинска канцеларија.
*
МАКЕДОНСКИ
41
42
www.aeg.com
МАКЕДОНСКИ
43
132895431-A-232017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement