AEG L87695NWD User manual

AEG L87695NWD User manual
BG
SL
Ръководство за употреба
Пералня-сушилня
Navodila za uporabo
Pralno-sušilni stroj
2
40
L 87695 NWD
2
www.aeg.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ..................................................................3
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ................................................................... 6
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА.......................................................................................7
4. КОМАНДНО ТАБЛО............................................................................................ 8
5. ПРОГРАМИ .......................................................................................................12
6. ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО.........................................................................18
7. OПЦИИ...............................................................................................................19
8. НАСТРОЙКИ......................................................................................................20
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО ПРАНЕ.................................................21
10. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО СУШЕНЕ............................................25
11. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА - ПРАНЕ & СУШЕНЕ....................................... 27
12. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ................................................................................29
13. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ................................................................................31
14. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ..................................................... 35
15. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ.................................................................................... 39
ЗА ОТЛИЧНИ РЕЗУЛТАТИ
Благодарим, че избрахте този продукт на AEG. Ние го създадохме, за да ви
предоставим безупречна експлоатация в продължение на много години с
иновативни технологии, които ни помагат да направим живота по-лесен функции, които не можете да откриете при обикновените уреди. Отделете
няколко минути за прочит, за да се възползвате от уреда по най-добрия
начин.
Посетете нашия уебсайт, за да:
Получите полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности,
сервизна информация:
www.aeg.com/webselfservice
Регистрирате своя продукт за по-добро обслужване:
www.registeraeg.com
Купите аксесоари, консумативи и оригинални резервни части за вашия
уред:
www.aeg.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И ОБСЛУЖВАНЕ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с нашия оторизиран отдел "Обслужване", трябва да
имате под ръка следната информация: Модел, PNC (номер на продукт),
сериен номер.
Информацията можете да намерите на табелката с данни.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Внимателно прочетете предоставените инструкции
преди инсталиране и употреба на уреда.
Производителят не е отговорен за контузии или
наранявания в резултат на неправилна инсталация
или употреба. Винаги дръжте инструкциите на
безопасно и лесно за достъп място за справка в
бъдеще.
1.1 Безопасност за децата и хората с
ограничени способности
ВНИМАНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или трайно
увреждане.
•
•
•
•
•
•
•
•
Този уред може да бъде използван от деца над 8
годишна възраст, както и лица с намалени
физически, сетивни и умствени възможности или
лица без опит и познания, само ако те са под
наблюдение или бъдат инструктирани относно
безопасната употреба на уреда и възможните
рискове.
Не позволявайте на деца да си играят с уреда.
Деца под 3 години трябва да се държат далеч от
уреда, винаги когато работи.
Дръжте всичките опаковачни материали далеч от
деца и ги изхвърлете, както е редно.
Пазете препарати далеч от деца.
Пазете децата и домашните любимци далеч от
уреда, когато вратичката е отворена.
Ако уредът има устройство за детска безопасност,
то трябва да се активира.
Деца няма да извършват почистване или
поддръжка на уреда без надзор.
1.2 Основна безопасност
•
Не променяйте предназначението на уреда.
3
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да се монтира, като
свободноястоящ или под кухненския плот, ако
пространството е достатъчно.
Не инсталирайте уреда зад самозалючваща се
врата, плъзгаща се или такава с панти в
срещуположната на уреда страна, защото биха
възпрепятствали пълното отваряне на врата на
уреда.
Включете захранващия щепсел към контакта само
в края на инсталацията. Уверете се, че щепселът
на захранването е достъпен след инсталиране.
Вентилационният отвор в основата не бива да
бъде покриван от килим или други постелки за под.
ВНИМАНИЕ: Уредът не трявба да е захранван
чрез външно, превключващо устройство, като
таймер или да е свързан към ел. верига, която
постоянно се вкл. и изкл. от устройство.
Погрижете се да осигурите добра вентилация в
помещението, за да избегнете обратен приток на
газове в помещението от уреди, които използват
газ или др. горива, включително открит огън.
Готварските пари не трябва да се извеждат в
комин, който се използва за изгорелите газове от
уреди, които работят с газ и друг вид гориво.
Налягането постъпващата водата постъпваща
мрежата трябва да е между 0,5 бара (0,05 MPa) и 8
бара (0,8 MPa).
Не превишавайте обема на максимално зареждане
от 9 кг (вижте глава „Таблица с програми“).
Уредът трябва да е свързан към водопровода с
новопредоставения комплект маркучи или други
такива, предоставени от оторизирания сервизен
център.
Старият комплект маркучи не трябва да се
използва повторно.
Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да
се смени от производителя, оторизиран сервизен
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
център или квалифицирано лице, за да се избегне
опасност.
Избършете праха или остатъците от опаковането,
който са се натрупали около уреда.
Тъкани, които са били замърсени с вещества като
зеленчуково или минерално масло, ацетон,
алкохол, бензин, керосин, препарати за
премахване на петна, терпентин, восък и
препарати за премахване на восък, трябва да се
изперат отделно с перилен препарат, преди да се
сушат в сушилнята.
Не използвайте уреда, ако прането е замърсено с
индустриални химикали.
Не сушете неизпрани дрехи в сушилнята.
Предмети като пенест каучук (латексова пяна),
шапчици за душ, водонепроницаеми тъкани,
артикули с гумена основа и дрехи или
възглавници, снабдени с подложки от каучукова
пяна, не трябва да се сушат в сушилня.
Омекотители на тъкани или подобни препарати
трябва да се използват само според
предписанията на производителя.
Премахнете всички предмети от прането, които
могат да причинят запалване, като запалки или
кибрити.
Не спирайте сушилнята преди края на цикъла на
сушене, освен ако няма да извадите бързо всички
дрехи и ги разделите, така че остатъчната топлина
да се разпръсне.
Заключителният цикъл на сушене се извършва без
нагряване (цикъл на охлаждане), за да се
гарантира, че дрехите ще достигнат температура,
която няма да ги повреди.
Не почиствайте уреда чрез пръскане с вода под
налягане и/или пара.
Почиствайте уреда с навлажнена кърпа.
Използвайте само неутрални, миещи препарати.
Не използвайте абразивни продукти, грапави,
6
www.aeg.com
•
почистващи кърпи, разтворители или метални
предмети.
Преди обслужване на уреда, го изключете и
извадете щепсела от захранващия контакт.
2. ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
2.1 Инсталиране
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Следвайте инструкциите за
инсталиране, приложени към
уреда.
Не инсталирайте и не използвайте
уреда, когато температурата може
да е по ниска от 0 °C, или когато е
изложен на атмосферни влияния.
Винаги дръжте уреда вертикално,
докато го местите.
Уверете се, че има циркулация на
въздух между уреда и пода.
Отстранете цялата опаковка и
транспортните болтове.
Подът, където ще се монтира
уредът, трябва да е равен,
стабилен, устойчив на топлина и
чист.
Дръжте транзитните болтове на
сигурно място. Ако уредът ще се
мести в бъдеще, трябва да се
откачи, за да се заключи барабана
и да се предотврати вътрешно
нараняване.
Винаги внимавайте, когато местите
уреда, тъй като е тежък. Винаги
използвайте предпазни ръкавици и
затворени обувки.
Не монтирайте или използвайте
наранен уред.
Не монтирайте уреда там, където
вратата на уреда не може да се
отвори напълно.
Регулирайте крачетата, така че да
има необходимото разстояние
между уреда и пода.
Когато уредът е в постоянното си
положение, проверете дали е
напълно нивелиран с помощта на
нивелир. Ако не е, наместете
крачетата.
2.2 Свързване към
електрическата мрежа
ВНИМАНИЕ!
Риск от пожар и токов
удар.
•
•
•
•
•
•
Уредът трябва да е заземен.
Винаги използвайте правилно
монтиран контакт със защита от
токов удар.
Не зползвайте разклонители или
адаптери с много входове.
Не издърпвайте захранващия
кабел, за да изключите уреда.
Винаги издърпвайте щепсела.
Не пипайте захранващия кабел или
щепсела с мокри ръце.
Уредът съответства на
Директивите на E.E.C.
2.3 Водно съединение
•
•
•
Не нанасяйте щети по маркучите за
вода.
Преди свързване с нови тръби,
неизползвани от дълго време
такива, където са правени ремонти
или с прикачени нови устройства
(водомери, и т.н.), оставете водата
да тече, докато не се избистри.
Уверете се, че няма видими течове
по време на и след първото
използване на уреда.
2.4 Употреба
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване,
токов удар, пожар,
изгаряне или повреда на
уреда.
•
•
Този уред е предназначен само за
домашна употреба.
Не поставяйте запалителни
материали или предмети, които са
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
напоени със запалителни
материали, в уреда, в близост до
него или върху него.
Не докосвайте стъклената
вратичка, докато програмата
работи. Стъклото може да се
нагорещи.
Не изсушавайте повредените
(скъсани, оръфани) дрехи, които
имат подплънки.
Ако прането е изпрано с препарат
за отстраняване на петна,
извършете допълнителен цикъл на
изплакване преди да стартирате
цикъла на сушене.
Уверете се, че всички метални
предмети са премахнати от
прането.
Сушете само тъкани, които са
подходящи да се сушат в пералня
със сушилня. Следвайте
инструкцията за почистване, на
етикета на всяка дреха.
Пластмасовите предмети не са
термоустойчиви.
– Ако използвате капсула,
премахнете я преди да
стартирате програмата на
сушене.
– Не използвайте топка с перилен
препарат, ако задавате
програма НОН-СТОП.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от нараняване
или повреда на уреда.
•
•
Не сядайте и не стъпвайте върху
отворената вратичка.
Не сушете в уреда дрехи, които са
много мокри и капят.
2.5 Изхвърляне
•
•
•
•
Изключете уреда от
електрозахранването и
водоподаването.
Извадете захранващия ел. кабел в
близост до уреда и го изхвърлете.
Премахнете дръжката на
вратичката, за да предотвратите
заклещването на деца или
домашни любимци в барабана.
Изхвърлете уреда в съответствие с
местните изисквания за изхвърляне
на "Отпадъци от електрическо и
електронно оборудване (ОЕЕО)".
3. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
3.1 Преглед на уреда
1
2
3
4
5
6
7
7
Работен плот
Дозатор за препарати
Контролен панел
Дръжка на вратичката
Табелка с технически данни
Филтър на помпата за източване
на водата
7 Крачета за изравняване на уреда
1
2
3
4
5
6
8
www.aeg.com
3.2 Как да активирате
устройството за
безопасност на деца
За да затворите вратата, завъртете
устройството обратно на
часовниковата стрелка, докато
линията застане вертикално.
Това устройство не позволява на деца
или домашни любимци да останат
затворени в барабана.
3.3 Фиксиране на комплекта
с табелите (4055171146)
Завърта устройството по посока на
часовниковата стрелка, докато
линията застане в хоризонтално
положение.
Не можете да затворите вратата.
Наличен при оторизиран дилър.
Ако монтирате уреда върху цокъл,
застопорете уреда във фиксиращите
плочи.
Внимателно прочетете приложените
към аксесоара инструкции.
4. КОМАНДНО ТАБЛО
4.1 Командно табло – описание
1
2
WASH/
DRYING
DRYING
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
Synthetics
Wool
Delicates
Drying
Level
Silk
Easy Iron
20 Min. - 3 kg
Spin/
Drain
Rinse
3
Wool
NonStop 60min.
Drying
Time
5
Anti-Allergy
/
Steam
On/Off
Temp.
12
1
2
3
4
5
6
7
4
бутон Вкл./Изкл.
Бутон за програми
Екран
бутон Ниво на сушене
бутон Време на сушене
бутон Старт / Пауза
бутон Delay Start (Отложен старт)
Spin
11
Stains/
Prewash
Extra
Rinse
Time
Save
Delay
Start
10
9
8
7
8
9
10
11
12
Start/Pause
6
бутон Спестете време
бутон Допълнително изплакване
бутон Петна/Предпране
бутон Центрофуга
бутон Температура
БЪЛГАРСКИ
9
4.2 Екран
A
B
C
P
D
E
F
O
G H I
N
J
M
K
L
На екрана се показва:
Температура на зададената програма
A
Студена вода
Скорост на центрофугиране на зададената програма
B
Символ "Без центрофугиране" 1)
Символ "Задържане на изплакването"
1) Налично само за програма "ЦЕНТРОФУГИРАНЕ/ИЗТОЧВАНЕ".
Символи за фази
Когато е зададена програма, всички символи на фазите, свързани с тази про‐
грама, светят.
Когато програмата стартира, само символът на протичащата фазата мига.
Когато програмата приключи, символът на последната фаза светва.
C
Фаза на предпране
Фаза на пране
Фаза на изплакване
Фаза на центрофугиране
D
Символът за сушене светва, когато зададете програма за суше‐
не.
E
Символът за пара светва, когато зададете "Програма с пара".
10
www.aeg.com
F
G
Символът за намачкване светва, когато зададете програма за
сушене.
Не можете да отворите вратата на уреда, когато този символ
свети. Можете да отворите вратата, само след като символът
изгасне.
Ако програмата приключи, но символът продължава да свети:
• Функцията "Задържане на изплакването" е активирана.
• В барабана има вода.
H
Символът "Заключване за безопасност на децата" светва, когато
това устройство е активирано.
I
Символът "Отложен старт" светва, когато зададете функцията
за отложен старт.
Продължителността на програмата (фаза пране и/или суше‐
не)
Когато програмата стартира, времето на програмата намалява
със стъпки по 1 минута.
Отложен старт
Когато натиснете бутона за отложен старт, дисплеят показва
времето на отложения старт
J
Кодове за аларма
Ако по уреда има повреда, дисплеят показва кодове на аларма.
Вижте «Отстраняване на неизправности».
Дисплеят показва това съобщение в продължение на няколко
секунди, когато:
• Не можете да настроите функция с програмата за измиване.
• Опитали сте се да промените програмата за измиване по
време на работа.
Когато програмата завърши.
Символи за степента на изсушаване: те светват, когато настроите автома‐
тично сушене.
Символ за степен Extra dry (Съвсем сухо)
K
Символ за степен Прибиране сухо
Символ за степен Сухо за гладене
БЪЛГАРСКИ
L
Символът за сушене светва, когато зададете програмата за су‐
шене.
М
Символът за предозиране с препарат светва в края на цикъла,
когато уредът засече твърде много препарат.
11
Графични ленти
Празната индикаторна лента се появява, само ако съответната
функция е достъпна за зададената програма.
Индикаторната лента се изпълва в съответствие със зададени‐
те функции.
Ако направите грешен избор, съобщението за грешка Err указва, че
изборът не може да бъде извършен.
Символът Спестете време светва, когато зададете продължи‐
телност на една от програмите.
N
Съкратено време
Много бързо
Символът Допълнително изплакване светва, когато е активира‐
на съответната функция.
O
Стойността показва общия брой изплаквания.
Индикаторната лента е изцяло пълна, когато зададете макси‐
малния брой изплаквания.
Символът Петна светва, когато активирате тази функция.
Символът Предпране светва, когато е активирана съответната
функция.
Р
Индикаторната лента не е изцяло пълна, когато зададете само
една от функциите.
Индикаторната лента е изцяло пълна, когато зададете двете
функции.
12
www.aeg.com
5. ПРОГРАМИ
5.1 Таблица с програмите
Програма
Температурен диапазон
Максимално ко‐
личество за за‐
реждане
Максимална
скорост на цен‐
трофугиране
Описание на програмата
(Тип зареждане и ниво на замър‐
сяване)
9 кг
1600 об./мин
Бели и цветни памучни тъкани.
Нормално и леко замърсяване.
Програми за измиване
Памучни тъкани
95°C - Студена вода
9 кг
Екологична програма за па‐ 1600 об./мин
мучни тъкани1)
60°C - 40°C
Синтетични тъкани
60°C - Студена вода
Silk (Коприна)
30°C
Вълна/Ръчно пране
40°C - Студена вода
60 мин без прекъсване
40°C - 30°C
Анти алергени
60° C
Бели и цветни памучни тъкани.
Нормално замърсяване. Консума‐
цията на енергия намалява и време‐
то на програмата за пране е удъл‐
жено.
4 кг
1200 об./мин
Синтетични и смесени тъкани.
Нормално замърсяване.
1 кг
1200 об./мин
Специална програма за коприна и
за дрехи от смесена синтетика.
2 кг
1200 об./мин
Вълна подходяща за пералня,
вълна за ръчно пране и други тъ‐
кани със символ за грижа «ръчно
пране».2).
1 кг
1200 об./мин
Цялостна програма, съставена от
фаза на измиване и фаза на сушене
за малък обем пране от смесени тъ‐
кани (памук и синтетика).
9 кг
1600 об./мин
Бели памучни дрехи. Тази програ‐
ма премахва микроорганизмите, ка‐
то пере на 60 °C и добавя едно из‐
плакване. По този начин прането е
по-ефективно.
БЪЛГАРСКИ
Програма
Температурен диапазон
Максимално ко‐
личество за за‐
реждане
Максимална
скорост на цен‐
трофугиране
13
Описание на програмата
(Тип зареждане и ниво на замър‐
сяване)
Програми с пара3)
Парата може да се използва за изсушено, изпрано или износено пране. Тези
програми могат да намалят гънките и миризмите и да направят прането ви помеко.
Не използвайте никакъв препарат. Ако е необходимо, отстранете петната чрез
изпиране или локално третиране на петна.
Програмите с пара не изпълняват хигиенизиращ цикъл.
Не задавайте програмата с пара с тези видове дрехи:
•
•
•
Дрехи, които трябва да се перат на температура по-ниска от 40°C.
Дрехи, които според етикета си не са обозначени като подходящи за барабанно
сушене.
Всички дрехи с пластмасови, метални, дървени части или подобни.
1,5 кг
Програма с пара за памучни и син‐
тетични тъкани. Този цикъл помага
да се премахнат гънките от прането.
Не нагласяйте тази програма с дре‐
хи, които трябва да се перат на тем‐
пература по-ниска от 40°C.
9 кг
1600 об./мин
За изплакване и центрофугиране на
прането. Всички тъкани, освен въл‐
нени и много деликатни. Намалете
скоростта на центрофугиране спо‐
ред типа пране.
9 кг
1600 об./мин
За да центрофугирате прането и да
източите водата в барабана. Всич‐
ки тъкани, освен вълнени и дели‐
катни.
3 кг
1200 об./мин
Памучни и синтетични дрехи с ле‐
ко замърсяване или носени само
веднъж.
4 кг
800 об./мин
Синтетични дрехи за леко пране.
Пара
Програми за измиване
Плакнене
Студено
Центрофугиране/Източва‐
не4)
20 мин. – 3 кг
40°C - 30°C
Полусухо
60°C - Студена вода
Нормално и леко замърсяване.5)
14
www.aeg.com
Програма
Температурен диапазон
Деликатни
40°C - Студена вода
Максимално ко‐
личество за за‐
реждане
Максимална
скорост на цен‐
трофугиране
Описание на програмата
(Тип зареждане и ниво на замър‐
сяване)
4 кг
1200 об./мин
Деликатни тъкани като акрил, ви‐
скоза и смесени тъкани, изисква‐
щи леко изпиране. Нормално за‐
мърсяване.
1 кг
Програма за сушене на вълнени
тъкани.
3 кг
Програма за сушене на синтетични
тъкани.
6 кг
Програма за сушене на памучни
тъкани.
Програми за сушене
Wool (Вълна)
Синтетични тъкани
Памучни тъкани
1) Програмата за пране Екологична програма за памучни тъкани при 60 ºC със заредено количе‐
ство пране 9 кг и програмата за изсушаване Памучни тъкани са еталонни програми за данните на
етикета за енергията, в съответствие със стандартите EEC 92/75.
Температурата на водата при фазата на пране може да се различава от температу‐
рата, посочена за избраната програма.
2) По време на този цикъл барабанът се върти бавно, за да осигури внимателно изпиране. Може
да изглежда, че барабанът не се върти или не се върти правилно, но това е нормално за тази про‐
грама.
3) Ако зададете програма с пара със сухо пране, в края на цикъла прането може да бъде влажно.
По-добре е да изложите дрехите на свеж въздух за около 10 минути, за да изсъхнат. Когато про‐
грамата приключи, бързо извадете прането от барабана. След цикъл с пара дрехите може да се
наложи да бъдат изгладени, но с доста по-малко усили.
4) Задайте скоростта на центрофугиране. Уверете се, че е подходяща за типа тъкани, които ще се
перат. Ако зададете опция без центрофуга, само фазата на източване е достъпна.
5) За да намалите намачкването в пералнята, този цикъл регулира температурата на водата и из‐
пълнява нежна към тъканите фаза на измиване и центрофуга. Уредът добавя допълнителни из‐
плаквания. Тази програма не е съвместима със сушене.
Съвместимост на опциите на програмата
До‐
Петна/ пълни‐
Пред‐ телно
пра‐
из‐
не1) плаква‐
Програма
Цен‐
трофу‐
га
не 2)
Памучни тъкани
■
■
■
■
ме3)
Delay
Start
(Отло‐
жен
старт)
■
■
Спе‐
стете
вре‐
БЪЛГАРСКИ
До‐
Петна/ пълни‐
Пред‐ телно
пра‐
из‐
не1) плаква‐
Програма
Цен‐
трофу‐
га
не 2)
Екологична програма
ме3)
Delay
Start
(Отло‐
жен
старт)
Спе‐
стете
вре‐
■
■
■
■
■ 4)
■
Синтетични тъкани
■
■
■
■
■
■
Silk (Коприна)
■
за памучни тъкани
Вълна/Ръчно пране
■
■
■
■
60 мин без прекъсване
Анти алергени
■
■
■
■
■
■
■
Пара
Плакнене
Центрофугиране/
Източване
15
■
■
■
■
■
■
20 мин. – 3 кг
■
■
Полусухо
■
■
■5)
■
■
■
Деликатни
■
■
■
■
■
■
1) Ако използвате течен препарат, задайте програма без предпране. Опцията "Петна" не е налич‐
на при температура, по-ниска от 40 °C.
2) Ако е активирана опцията постоянно допълнително изплакване, уредът добавя някои допълни‐
телни изплаквания. При програмата за изплакване, ако зададете ниска скорост на центрофугира‐
не, уредът изпълнява деликатни изплаквания и къса центрофуга.
3) Ако нагласите най-краткото времетраене, препоръчваме да намалите количеството на зарежда‐
нето. Възможно е да заредите напълно уреда, но резултатът от прането може да не е толкова за‐
доволителен.
4) За тази програма, можете да зададете само продължителност "Много бързо".
5) Достъпна е само опцията за предварително изпиране.
16
www.aeg.com
5.2 Автоматично сушене
Ниво на изсушаване
Тип тъкан
Зареждане
Напълно сухо
За хавлиени тъкани
Памук и лен
(хавлии, хавлиени кърпи и
др.)
до 6 кг
Памук и лен
Сухо за прибиране1)
(хавлии, хавлиени кърпи и
За пране, което е ще бъде опак. и др.)
съхран.
Синтетични и смесени
тъкани
(пуловери, блузи, бельо,
покривки)
до 6 кг
Копринено облекло (блу‐
зи, ризи, дрехи...)
до 1 кг
до 3 кг
Вълнено облекло (вълнен до 1 кг
пуловери)
Сухо за гладене
Подходяща за дрехи за гладене
Памук и лен
(чаршафи, покривки за ма‐
са, ризи и др.)
до 6 кг
1) Указания за лаб. тест Изпълнението на теста е в съответствие с EN 50229 и трябва да се осъ‐
ществи с ПЪРВО зареждане на дрехите за сушене според обозначения максимум за сушене (съ‐
став на прането според EN 61121) чрез задаване на програма за памук АВТОМАТИЧНО СУШЕНЕ
ЗА ПРИБИРАНЕ. ВТОРОТО зареждане за сушене с останалото пране трябва да се тества чрез за‐
даване на програмата за памук АВТОМАТИЧНО СУШЕНЕ ЗА ПРИБИРАНЕ.
5.3 Сушене с определено време
Ниво на изсушаване Тип тъкан
Напълно сухо
За хавлиени тъкани
Сухо за прибиране
За пране, което е ще
бъде опак. и съхран.
Памук и лен
(хавлии, хавлиени кърпи и
др.)
Памук и лен
(хавлии, хавлиени кърпи и
др.)
Количе‐
ство
пране
(кг)
Скорост Примерно
на цен‐ времетрае‐
трофу‐ не (мин)
гиране
(об./
мин)
6
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
БЪЛГАРСКИ
Ниво на изсушаване Тип тъкан
Сухо за прибиране
За пране, което е ще
бъде опак. и съхран.
Сухо за гладене
Подходяща за дрехи
за гладене
Скорост Примерно
на цен‐ времетрае‐
трофу‐ не (мин)
гиране
(об./
мин)
Синтетични и смесени
тъкани
(пуловери, блузи, бельо,
покривки)
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Вълна
(вълнени пуловери)
1
1200
110 - 130
Коприна
(блузи, ризи, дрехи и др.)
1
1000
80
Памук и лен
(чаршафи, покривки за ма‐
са, ризи и др.)
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
5.4 Woolmark Apparel Care Син
•
Количе‐
ство
пране
(кг)
Прането на вълнени тъкани с тази
машина е одобрено от компанията
Woolmark за пране на вълнени
дрехи, обозначени с "ръчно пране",
при условие, че продуктите се
17
перат съобразно с инструкциите на
етикета на дрехата и тези,
предоставени от производителя на
тази перална машина. M1144
• Цикълът за сушене на вълна на
тази машина е тестван и одобрен
от компанията Woolmark. Този
цикъл е подходящ за сушене на
вълнени дрехи, които са с етикет
"ръчно пране", при условие, че
дрехите се изпират в цикъл за
ръчно пране, одобрен от Woolmark,
и се сушат според инструкциите,
препоръчани от производителя.
M1224
В ОК, Ирландия, Хонг Конг и Индия
символът Woolmark е
сертификационна марка.
18
www.aeg.com
6. ДАННИ ЗА ПОТРЕБЛЕНИЕТО
Посочените стойности са получени в лабораторни условия със съо‐
тветните стандарти. Те могат да варират поради различни причини:
количеството и вида на прането и околната температура. Налягане‐
то на водата, захранващото напрежение и температурата на пода‐
ваната вода могат също да повлияят на продължителността на про‐
грамата за изпиране.
Техническите спецификации могат да бъдат променяни без предиз‐
вестие с цел подобряване на качеството на продукта.
При стартиране на програмата, екранът показва времетраенето на
програмата за максимално количество пране.
По време на фазата на пране, времетраенето на програма се из‐
числява автоматично и може значително да се намали, ако количе‐
ството пране е по-малко от максималното разрешено количество
пране (например Памук 60°C, максимално разрешено количество
пране 9 кг, времетраенето на програмата преминава 2 часа; реално
количество пране 1 кг, времетраенето на програмата не достига 1
час).
Когато уредът изчислява реалното времетраене на програмата, на
екрана започва да мига една точка.
Програми
Коли‐
чество
пране
(кг)
Енергий‐ Потребле‐
на консу‐ ние на вода
мация
(литри)
(кв/ч)
Приблизителна
продължителност
на програмата (ми‐
нути)
Памучни тъкани 60°C
9
1.6
69
168
Екологична програма за
памучни тъкани
Енергоспестяваща програ‐
9
1.05
56
244
Памук 40°C
9
1.0
69
164
Синтетика 40°C
4
0.6
48
105
Фини тъкани 40°C
4
0.7
58
86
Вълна/Ръчно пране 30°C
2
0.35
57
61
ма за памук на 60 °C1)
1) "Енергоспестяваща програма за памук" на 60 °C с максимално количество пране 9кг е еталон‐
ната програма за данните на енергийния етикет, в съответствие със стандартите ЕЕС 92/75.
БЪЛГАРСКИ
19
7. OПЦИИ
7.1 Вкл./Изкл.
Задайте тази опция, за да
предотвратите намачкаване на
тъканите. Програмата за пране
спира, но в барабана все още има
вода. Барабана се върти често, за
да намали намачкването.
Вратата остава блокирана. Трябва
да източите водата, за да отворите
вратата.
Натиснете този бутон, за да
активирате и деактивирате уреда.
Чува се мелодия, когато уредът е
активиран.
Функцията АВТОМАТИЧНА готовност
автоматично деактивира уреда, за да
намали консумацията на енергия
когато:
•
•
Не използвате уреда в
продължение на 5 минути преди да
натиснете бутон Старт / Пауза.
Всички настройки са отменени.
Натиснете бутона Вкл./Изкл., за да
активирате отново уреда.
Задайте отново програма за пране
и всички възможни функции.
5 минути след приключване на
програмата за пране.
Разгледайте опция
"АВТОМАТИЧНА готовност".
7.5 Петна/Предпране
Натиснете този бутон, за да добавите
фазата за петна и предпране към
програма.
Натиснете бутона неколкоктратно, за
да акттивирате една или двете опции.
Съответният индикатор и
индикаторната лента светват на
дисплея.
•
7.2 Бутон за програми
Завъртете този бутон, за да зададете
програма. Индикаторът на
съответната програма светва.
на петна в отделение
. Тази
опция увеличава
продължителността на програмата.
7.3 Температура
Натиснете този бутон , за да
промените зададената температура.
Когато на дисплея се покаже
и
, уредът не затопля водата.
7.4 Центрофуга
Натиснете този бутон, за да:
• Увеличите максималната скорост
на програмата за фаза
центрофугиране.
•
•
Дисплеят показва само
скоростите на
центрофугиране, които
са налични за
зададената програма.
Деактивирате фазата на
центрофугиране.
Активирате опцията "Задържане
на изплакването".
Петна: Използвайте тази опция за
пране с петна, които са трудни за
отстраняване.
Когато зададете тази опция,
поставете препарата за третиране
•
Тази опция не е
налична при
температура, по-ниска
от 40° C.
Предпране: Използвайте тази
опция, за да добавите фаза
предпране преди фазата пране.
Препоръчваме да използвате тази
опция, ако прането Ви е много
замърсено.
Тази опция увеличава
продължителността на
програмата.
7.6 Допълнително
изплакване
Натиснете бутона Допълнително
изплакване, за да добавите фази на
изплакване към програма.
20
www.aeg.com
Използвайте тази опция за хора, които
са алергични към перилни препарати
и в райони, където водата е мека.
7.7 Спестете време
С тази опция може да намалите
продължителността на програмата.
•
•
Натиснете веднъж, за да зададете
„Намалена продължителност“ за
нормално замърсени дрехи.
Натиснете два пъти, за да зададете
„Много бързо“ за дрехи, които са
леко замърсени.
Някои програми приемат
само една от двете опции.
нива на сушене. Дисплеят показва
символа на зададеното ниво:
•
Сухо за гладене – прането да
се изглади
•
Сухо за прибиране – прането
да се прибере
•
Допълнително сушене –
прането да бъде напълно изсушено
Не можете да зададете
автоматично всички
нива за всеки тип тъкан.
7.11 Време на сушене
7.8 Delay Start (Отложен
старт)
С тази опция можете да отложите
старта на програма от 30 минути до 20
часа.
Дисплеят показва съответния
индикатор и отложено време.
Натиснете този бутон, за да задете
времето, което е подходящо за вида
тъкан, която трябва да сушите. На
дисплея се показва зададената
стройност.
При всяко натискане на този бутон
времето за сушене се увеличава с 5
минути.
Продължителността на
сушене може да е
ограничена от избраната
програма.
7.9 Старт / Пауза
Натиснете бутон Старт / Пауза, за да
стартирате или прекъснете програма.
7.10 Ниво на сушене
Натиснете този бутон, за да настроите
едно от 3-те налични автоматични
8. НАСТРОЙКИ
8.1 Звукови сигнали
Ако деактивирате
звуковите сигнали, те ще
продължат да работят, ако
има неизправност в уреда.
Звуковите сигнали прозвучават,
когато:
• Активирате уреда.
• Деактивирате уреда.
• Натиснете бутоните.
• Програмата е приключила.
• Има неизправност в уреда.
За да деактивирате/активирате
звуковите сигнали, натиснете
едновременно за 6 секунди.
8.2 Защита за деца
и
С тази опция може да попречите на
децата да си играят с командното
табло.
•
За да активирате/деактивирате
тази опция, натиснете
и
едновременно, докато индикаторът
се включи/изключи.
Може да активирате тази опция:
БЪЛГАРСКИ
•
•
След като натиснете Старт / Пауза :
опциите и програмният бутон са
заключени.
Преди да натиснете Старт / Пауза :
уредът не може да стартира.
•
За да активирате/деактивирате
тази опция, натиснете
и
едновременно, докато индикаторът
се включи/изключи.
8.3 Постоянно
допълнително изплакване
С тази опция можете постоянно да
имате допълнително изплакване,
когато зададете нова програма.
9. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО ПРАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
9.1 Преди първоначална
употреба
1. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
2. Отворете крана за вода.
3. Сложете малко количество
перилен препарат в отделението
за пране.
4. Задайте и стартирайте програма
за памук при най-високата
температура без пране.
Това премахва всички възможни
замърсявания от барабана и
обвивката му.
9.2 Зареждане на прането
1. Отворете вратичката на уреда.
2. Поставете прането в барабана,
дреха по дреха.
3. Изтръскайте дрехите преди да ги
сложите в уреда.
Уверете се, че не поставяте твърде
много пране в барабана.
4. Затворете вратичката добре.
21
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че няма
останало пране между
уплътнението и вратата.
Съществува риск от
изтичане на вода или
повреждане на прането.
9.3 Слагане на препарат и
добавки
22
www.aeg.com
Отделение за препарат за
предпране, програма за
накисване или за премахване на
петна.
Отделение за фаза на пране.
Отделение за течни добавки
(омекотител на тъкани, препарат
за колосване).
Максимално ниво за количество
течни добавки.
Преградка за прах или течен
перилен препарат.
Винаги следвайте
инструкциите, които ще
откриете на опаковката на
перилните препарати.
A
4. За да използвате течен препарат,
обърнете преградата надолу.
B
9.4 Проверете позицията на
преградата
1. Дръпнете доколкото е възможно
навън чекмеджето за дозиране на
препарати.
2. Натиснете лостчето надолу, за да
извадите дозатора.
1
2
3. За да използвате прах за пране,
обърнете преградата нагоре.
Когато преградата е в
позиция НАДОЛУ:
• Не използвайте
гелообразни или
гъсти перилни
препарати.
• Не поставяйте
повече течен
препарат от
ограничението,
показано на
преградата.
• Не задавайте фаза
на предпране.
• Не задавайте
функцията за
отложен старт.
5. Измерване на перилния препарат
и омекотителя за тъкани.
6. Внимателно затворете дозатора.
Уверете се, че преградата не
предизвиква блокиране, когато
затворите чекмеджето.
БЪЛГАРСКИ
9.5 Активиране на уреда
1. Включете щепсела в контакта на
захранващата мрежа.
2. Отворете крана за вода.
3. Натиснете бутон Вкл./Изкл., за да
активирате уреда.
Прозвучава кратък звуков сигнал.
9.6 Задаване на програма
1. Завъртете копчето за програмите и
задайте програмата за измиване:
• Индикаторът на съответната
програма светва.
• Индикаторът на Старт / Пауза
премигва.
• На екрана се показва:
температурата по
подразбиране, скоростта на
центрофугата, индикаторите за
фази на програмата и
времетраенето на програмата.
2. Ако е необходимо, променете
температурата, скоростта на
центрофугиране, времетраенето
на цикъла или добавете налични
опции. Когато активирате тази
опция, индикаторът на зададената
опция светва.
Ако зададете грешни
данни, дисплеят ще
покаже съобщението Err.
9.7 Стартиране на програма
без отложен старт
Натиснете бутон Старт / Пауза, за да
стартирате програмата.
Съответният индикатор спира да мига
и остава включен.
На дисплея индикаторът на
работещата фаза започва да мига.
Програмата стартира, вратата е
заключена. Дисплеят показва
индикатора
.
Помпата за оттичане може
да работи за кратко време,
когато уредът се пълни с
вода.
23
9.8 Рекалкулация на
времето за цикъл
След приблизително 15
минути от началото на
програмата:
• Уредът автоматично
наглася времето на
цикъла за прането,
което сте поставили в
барабана, за да се
постигнат идеални
резултати от прането за
минималното
необходимо време.
• На екрана се показва
зададената нова
стойност на времето.
9.9 Стартиране на програма
без отложен старт
1. Натиснете бутон Delay Start
(Отложен старт) неколкократно,
докато на дисплея се покажат
минутите или часовете на
отлагане.
Съответният индикатор светва.
2. Натиснете бутон Старт / Пауза.
Уредът започва отброяването на
отложения старт.
Когато отброяването завърши,
програмата стартира автоматично.
Преди да натиснете бутон
Старт / Пауза за
включване на уреда,
можете да отмените или
промените настройката за
отложен старт.
9.10 Отмяна на отложен
старт
За да отмените отложения старт:
1. Натиснете бутона Старт / Пауза, за
да зададете пауза на уреда.
Съответният индикатор примигва.
2. Натиснете бутона Delay Start
(Отложен старт) няколко пъти,
докато на екрана се покаже .
3. Отново натиснете бутон Старт /
Пауза, за стартирате програмата.
24
www.aeg.com
9.11 Прекъсване на
програмата и промяна на
опция
Програмата или отложеният старт
продължават.
Можете да промените само някои
функции, преди те да започнат да
работят.
Когато програмата завърши, уредът
спира автоматично. Включва се
звуковият сигнал (ако е активиран).
1. Натиснете бутон Старт / Пауза.
Съответният индикатор мига.
2. Променете настройките на
опцията.
3. Отново натиснете бутона Старт /
Пауза.
Програмата продължава.
9.12 Отмяна на работеща
програма
1. Натиснете бутон Вкл./Изкл., за да
отмените програмата и да
деактивирате уреда.
2. Натиснете бутон Вкл./Изкл. отново,
за да активирате уреда.
Сега можете да зададете нова
програма за пране.
Преди да започнете
новата програма, уредът
може да източи водата. В
този случай, уверете се че
препаратът е все още в
отделението за препарат и
ако не е така, го напълнете
отново.
9.13 Отваряне на люка
Ако температурата и
нивото на водата в
барабана са прекалено
високи и/или барабанът
все още се върти, не
можете да отворите
вратата.
Докато програмата или отложения
старт работят, вратичката на уреда е
блокирана.
1. Натиснете бутон Старт / Пауза.
Съответният индикатор на дисплея за
блокировка на вратата се изключва.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Затворете вратата и натиснете
бутон Старт / Пауза.
9.14 Край на цикъла
На дисплея светва
и индикаторът за
заключена врата
изгасва.
Индикаторът на бутона Старт / Пауза
изгасва.
1. Натиснете бутон Вкл./Изкл., за да
деактивирате уреда.
Пет минути след края на програмата,
функцията за пестене на енергия
автоматично деактивира уреда.
Когато отново активирате
уреда, дисплеят показва
края на последната
зададена програма.
Завъртете копчето за
програми, за да зададете
нов цикъл.
2. Извадете прането от уреда.
3. Уверете се, че барабанът е
празен.
4. Дръжте вратата открехната, за да
предотвратите плесен и миризми
9.15 Източване на вода
след края на цикъла
Програмата за пране е завършила,
но няма вода в барабана:
Барабанът се върти постоянно, за да
предотврати намачкване на прането.
Индикаторът на заключена врата
е включен. Вратата остава блокирана.
Трябва да източите водата, за да
отворите вратата:
1. Ако е необходимо, намалете
скоростта на центрофугиране.
2. Натиснете бутона Старт / Пауза.
Уредът източва водата и
центрофугира.
3. Когато програмата приключи и
индикаторът за блокирана врата
изгасне, можете да отворите
вратата.
БЪЛГАРСКИ
4. Натиснете Вкл./Изкл. в
продължение на няколко секунди,
за да деактивирате уреда.
Уредът източва и
центрофугира
автоматично след
приблизително 18 часа.
9.16 АВТОМАТИЧНА
готовност опция
Функцията АВТОМАТИЧНА готовност
автоматично деактивира уреда, за да
намали консумацията на енергия
когато:
•
Не използвате уреда в
продължение на 5 минути преди да
натиснете бутон Старт / Пауза.
Натиснете бутона Вкл./Изкл., за да
активирате отново уреда.
•
25
5 минути след края на програмата
за пране
Натиснете бутона Вкл./Изкл., за да
активирате отново уреда.
Екранът показва края на
последната зададена програма.
Завъртете копчето за програми, за
да зададете нов цикъл.
Ако нагласите програма
или опция, която
приключва с вливане на
вода в барабана,
функцията
АВТОМАТИЧНА готовност
няма да се деактивира, за
да ви напомни да източите
водата.
10. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА – САМО СУШЕНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
10.1 Подготовка за сушене
1. Натиснете бутон Вкл./Изкл. за
няколко секунди, за да активирате
уреда
2. Заредете прането дреха по дреха.
3. Завъртете селектора на
програмата до програма,
подходяща за дрехите, които
трябва да изсушите.
Дисплеят показва минималната
времева стойност и следните
символи:
При сушене на голямо
количество пране, с цел
получаване на добри
резултати, се уверете, че
самото пране не се е
навило и е равномерно
разпределено в барабана.
За най-добри резултати
при сушене, когато
изпирате прането задайте
цикъл на центрофугиране
при минималната скорост,
позволена за вида на
дрехите.
Можете да изсушите прането по два
начина:
Символът за сушене светва.
10.2 Автоматично сушене
Символът против намачкване
светва.
1. Натиснете бутона Ниво на сушене
неколкократно, докато се появи
черна линия под един от
символите за степен на сушене:
Символът за времето за сушене
светва.
Допълнителна степен на сушене
26
www.aeg.com
Степен на сушене за прибиране
Символът за сушене светва.
Степен на сушене за гладене
Символът против намачкване
светва.
Символът за времето за сушене
изгасва
Дисплеят показва стойност на
времето, изчислена въз основа на
обема на зареждане по подразбиране.
Ако зареждането на прането е поголямо или по-малко от размера по
подразбиране, уредът автоматично
настройва времето по време на
цикъла.
2. Натиснете бутон Старт / Пауза, за
да стартирате програмата. На
дисплея:
Символът за заключена врата
светва.
Символът за сушене започва да
мига.
Символът на зададената степен
на изсушаване остава включена.
(например Сухо за прибиране).
Символите за другите степени из‐
гасват.
Дисплеят редовно обновява
стойността на цикъла за сушене (на
всяка минута).
Не може да зададете
всички нива за всеки тип
пране (вижте таблицата
"Програми за автоматично
сушене") .
10.3 Сушене с определено
време
1. Натиснете бутона Време на
сушене неколкократно, за да
зададете времето (вижте
таблицата «Програми за сушене»).
Символът за времето за сушене
светва.
Задайте времева стойност.
При всяко натискане на този бутон
стойността на времето за сушене се
увеличава с 5 минути. На дисплея се
показва зададеното време.
След няколко секунди, зададената
стойност на времето на дисплея се
променя: уредът изчислява също и
продължителността на фазите против
намачкване и на охлаждане.
Финална времева стойност.
2. Натиснете Старт / Пауза, за да
стартирате програмата.
Текстовата лента посочва, че
уредът суши. Дисплеят показва
новата стойност на времето на
всяка минута.
Символът за сушене започва да
мига.
Символът за заключена врата
светва.
Ако зададете стойност на
времето за само 10 мин,
уредът извършва само
фаза на охлаждане.
10.4 След завършване на
програмата за сушене
1. Уредът спира автоматично.
2. Прозвучават звукови сигнали (ако
са активирани).
3. Появява се на дисплея.
4. Индикаторът на бутона Старт /
Пауза изгасва.
5. По време на последните минути от
цикъла за сушене, уредът
БЪЛГАРСКИ
изпълнява фаза против
намачкване.
Символът против намачкване
започва да мига. Вратичката е
заключена (символът
е
включен).
6. Натиснете бутон Вкл./Изкл. за
няколко секунди, за да
деактивирате уредът.
27
7. Когато лампичката за затворена
врата
изгасне, можете да
отворите вратата.
8. Извадете прането от уреда.
Уверете се, че барабанът е
празен.
9. Дръжте вратата открехната, за да
предотвратите плесен и миризми.
10. Затворете крана за водата.
Няколко минути след
края на програмата,
функцията за
спестяване на енергия
автоматично
деактивира уреда.
11. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА - ПРАНЕ & СУШЕНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
11.1 Програма НОН-СТОП
ВНИМАНИЕ!
Не слагайте дозиращо
устройство/кълбо за
препарата в барабана.
1. Натиснете бутон Вкл./Изкл. за
няколко секунди, за да активирате
уреда.
2. Заредете прането дреха по дреха.
3. Сложете перилен препарат и
добавки в съответното отделение.
4. Завъртете селектора на програми
към програмата за пране.
Дисплеят показва символа на
различните фази на пране.
5. Задайте предоставените опциите.
ВНИМАНИЕ!
Не задавайте скорост на
центрофугиране по-ниска
от автоматичната скорост
на зададената програма.
11.2 Пране и Сушене на
автоматични нива
1. Натиснете бутона Ниво на сушене
неколкократно, докато се появи
черна линия под един от
символите за степен на сушене.
Степен на сушене за гладене
Степен на сушене за прибиране
Допълнителна степен на сушене
Символът за сушене светва.
Символът против намачкване
светва.
Екранът показва, че уредът е готов за
стартиране.
Времето на дисплея е
времетраенето на циклите за пране
и сушене, изчислени според
зареждането по подразбиране.
За по добро сушене,
уредът не позволява да
зададете прекалено ниска
скорост на
центрофугиране на дрехи,
които ще се перат и сушат.
2. Натиснете бутон Старт / Пауза, за
да стартирате програмата.
28
www.aeg.com
Символът на зададената степен
на изсушаване остава включена.
(например Сухо за прибиране).
Символите за другите степени из‐
гасват.
Символът за заключена врата
светва.
Дисплеят показва новата стойност на
времето на всяка минута.
По време на последните
минути от цикъла за
сушене, уредът изпълнява
фаза против намачкване и
фаза на охлаждане.
11.3 Пране и Сушене със
зададено време
ВНИМАНИЕ!
Не слагайте дозиращо
устройство/кълбо за
препарата в барабана.
1. Натиснете бутон Време на сушене
неколкократно, за да зададете
времето на сушене:
Символът за сушене светва.
Символът против намачкване
светва.
Символът за времето за сушене
светва.
Дисплеят показва зададената
стройност на времето за сушене.
Задайте стойността на време на
сушене.
При всяко натискане на този бутон
стойността на времето за сушене се
увеличава с 5 минути.
За по-добро сушене,
препоръчваме ви да не
задавате прекалено ниска
скорост на
центрофугиране на дрехи,
които ще се перат и сушат.
2. След няколко секунди дисплеят
показва цялото времетраене на
циклите:
Финална стойност на времето
(фаза на пране + сушене + про‐
тив намачкване + охлаждане)
Ако зададете време на
сушене за само 10 мин,
финалната стойност на
времето включва също и
фазите против намачкване
и на охлаждане.
3. Натиснете бутон Старт / Пауза, за
да стартирате програмата.
Вратата е блокирана.
Дисплеят показва новата стойност на
времето на всяка минута.
11.4 След завършване на
програмата за сушене
1. Уредът спира автоматично.
2. Прозвучават звукови сигнали (ако
са активирани).
3. Появява се на дисплея.
4. Индикаторът на бутона Старт /
Пауза изгасва.
5. По време на последните минути от
цикъла за сушене, уредът
изпълнява фаза против
намачкване.
Символът против намачкване
започва да мига. Вратичката е
заключена (символът
е
включен).
6. Натиснете бутон Вкл./Изкл. за
няколко секунди, за да
деактивирате уредът.
БЪЛГАРСКИ
Няколко минути след
края на програмата,
функцията за
спестяване на енергия
автоматично
деактивира уреда.
7. Когато лампичката за затворена
врата
изгасне, можете да
отворите вратата.
8. Извадете прането от уреда.
Уверете се, че барабанът е
празен.
9. Дръжте вратата открехната, за да
предотвратите плесен и миризми.
10. Затворете крана за водата.
11.5 Мъх от дрехите
По време на ФАЗА ПРАНЕ И/ИЛИ
СУШЕНЕ, някои видове тъкани,(полар,
вълна, суичъри) могат да отделят мъх.
Така отделеният мъх може да полепне
по тъканите през следващия цикъл.
За да предотвратите отделянето на
мъх от прането, ние Ви препоръчваме
да:
•
•
•
•
29
цветни тъкани (нов полар, вълна,
суичъри) и обратно.
Сушете линейно тези тъкани на
простор след първото им изпиране.
Почистете дренажния филтър.
След фазата на сушене почистете
основно празния барабан,
уплътнението и вратичката с
влажна кърпа.
11.6 Как да премахнете пуха
в дрехите
За да премахнете мъха от барабана,
задайте специална програма:
1. Изпразнете барабана.
2. Почистете барабана,
уплътнението и вратичката с
влажна кърпа.
3. Задайте програма за изплакване.
и
,
4. Натиснете едновременно
за да активирате функцията за
почистване, докато на дисплея се
покаже CLE.
5. Натиснете Старт / Пауза, за да
стартирате програмата.
Не перете тъмни материи след
изпиране и изсушаване на леки
12. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
12.1 Зареждане на прането
•
•
•
•
•
•
Разделете прането на: бяло пране,
цветно пране, изкуствени тъкани,
фини тъкани и вълна.
Спазвайте инструкциите за пране,
обозначени на етикетите.
Не поставяйте заедно бяло и
цветно пране.
Някои цветни дрехи може да се
обезцветят при първото пране.
Препоръчваме ви първия път да ги
изперете отделно.
Закопчайте калъфките за
възглавници, затворете циповете,
куките на копчетата и копчетата с
клипс. Закопчайте колани.
Изпразнете джобовете и разгънете
дрехите.
•
•
•
•
•
•
Обърнете наопаки многослойни
тъкани, вълна и дрехи с щампи.
Използвайте специален перилен
препарат за премахване на упорити
петна.
Измийте и почистете
предварително значителните
замърсявания от пръст, преди да
поставите прането в барабана
Внимавайте с пердетата.
Отстранете куките и поставете
пердетата в торба за пране или
калъфка за възглавница.
Не перете пране без подгъви или
със закъсано. Използвайте
торбичка за пране, за да перете
малки и/или деликатни елементи
(например сутиени без банел,
колани, чорапогащи и др.).
Много малко заредено пране може
да причини проблеми с баланса на
центрофугирането. Ако това се
случи, сортирайте ръчно дрехите в
30
www.aeg.com
казана и стартирайте отново
центрофугирането.
12.2 Упорити петна
12.4 Екологични съвети
•
За някои петна водата и препарата не
са достатъчни.
•
Препоръчваме предварително да
обработите тези петна, преди да
поставите дрехите в уреда.
•
Има специални препарати за
отстраняване на петна. Използвайте
специалния препарат за отстраняване
на петна, който е приложим за вида
петно и тъкан.
12.3 Перилни препарати и
добавки
•
•
•
•
•
•
Използвайте само перилни
препарати и добавки,
предназначени за употреба в
перална машина:
– прах за пране при всички
видове тъкани,
– прах за пране за фини тъкани
(40 °C макс.) и вълнени тъкани,
– течни перилни препарати, за
предпочитане при програми за
пране с ниска температура (60
°C макс.) при всички видове
тъкани или по специално за
вълнените тъкани.
Не смесвайте различни видове
перилни препарати.
За да щадите околната среда, не
използвайте по-голямо количество
перилен препарат, отколкото е
необходимо.
Винаги спазвайте инструкциите,
които ще откриете на опаковката на
тези продукти.
Използвайте правилните продукти
за вида и цвета на тъканта,
температурата на програмата и
нивото на замърсяване.
Ако уредът ви няма дозатор за
препарати с клапа, добавете
течния препарат с дозатор за
миялен препарат (осигурен от
производителя на препарата).
•
Задайте програма без предпране за
пране на дрехи с нормално
замърсяване.
Винаги стартирайте програма за
измиване с максимално допустимия
обем пране.
Ако е необходимо, използвайте
препарат за третиране на петна,
когато сте задали програма с ниска
температура.
За да използвате правилното
количество препарат, проверете
твърдостта на водата в домашната
ви система. Вижте "Твърдост на
водата".
12.5 Твърдост на водата
Ако твърдостта на водата в района ви
е висока или умерена, препоръчваме
да използвате омекотител за вода за
перални машини. В райони, където
твърдостта на водата е мека, не е
необходимо да използвате омекотител
за вода.
За да разберете твърдостта на водата
във вашия район се свържете с
местната водоснабдителна компания.
Използвайте правилното количество
омекотител за вода. Винаги спазвайте
инструкциите, които ще откриете на
опаковката на продукта.
12.6 Съвети за сушене
Подготовка на цикъла на сушене
• Отворете крана за вода.
• Проверете дали маркуча за канала
е свързан правилно. За повече
информация вижте глава
"Инсталиране".
• За максималните количества пране
при сушене вижте таблиците за
сушилните програми.
12.7 Елементи,
неподходящи за сушене
Не задавайте сушилна програма за
следните видове пране:
• Много деликатни изделия.
• Синтетични пердета.
• Облекла с метални елементи.
БЪЛГАРСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
Найлонови чорапи.
Юргани.
Кувертюри за легло.
Завивки.
Анораци.
Спални чували.
Тъкани с останали по тях спрейове
за коса, разтворители за лак и
подобни материали.
Облекла с пенокаучук или
материали подобни на пенокаучук.
12.8 Етикети на дрехите
При сушене на прането спазвате
инструкциите на производителя,
показани на етикетите:
•
= изделието е годно за
барабанно сушене
•
= сушене при висока
температура
•
= сушене при понижена
температура
•
= изделието не е годно за
барабанно сушене.
12.9 Времетраене на цикъла
на сушене
Времето на сушене е различно в
зависимост от:
• скоростта на последното
центрофугиране
• остатъчната влажност
• типа пране
•
31
теглото на зареденото пране
12.10 Допълнително сушене
Ако прането е още влажно след
приключване на програмата за
сушене, изберете отново кратък цикъл
на сушене.
ВНИМАНИЕ!
За да предотвратите
намачкване и свиване,
не сушете прането
прекалено дълго.
12.11 Основни препоръки
В таблицата «Програми за сушене»
ще намерите средните времена на
сушене.
Опитът ще ви помогне по-добре да
сушите прането. Отбелязвайте си
времетраенето на циклите, които вече
сте изпълнили.
За да избегнете натрупването на
статично електричество в края на
сушилния цикъл:
1. През перилната фаза използвайте
препарат за кондициониране на
тъкани.
2. Използвайте кондициониращ
препарат, който е специално
предназначен за барабанни
сушилни.
Когато програмата за сушене
приключи, извадете бързо прането.
13. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
13.1 Външно почистване
Почиствайте уреда само със сапун и
топла вода. Подсушете напълно
всички повърхности.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Не използвайте алкохол,
разтворители или
химически продукти.
13.2 Почистване на уреда от
котлен камък
Ако твърдостта на водата в района ви
е висока или умерена, препоръчваме
да използвате препарат за
премахване на котлен камък от водата
за перални машини.
Редовно проверявайте барабана, за
да предотвратите образуването на
котлен камък и ръжда.
За да премахнете ръждата,
използвайте само специални продукти
за перални машини. Правете това
отделно от прането на дрехи.
32
www.aeg.com
малко количество перилен
препарат.
Винаги спазвайте
инструкциите, които ще
откриете на опаковката на
продукта.
13.4 Уплътнение на
вратичката
13.3 Профилактично
пускане на програма за
пране
При програмите с ниска температура е
възможно да остане перилен препарат
в барабана. Извършвайте
поддържащо пране редовно. За целта:
•
•
Редовно оглеждайте уплътнението и
премахвайте всякакви предмети от
вътрешната му част.
Извадете всичкото пране от
барабана.
Изберете програмата за памук с
най-високата температура и с
13.5 Почистване на дозатора за миялен препарат
1.
2.
1
2
3.
4.
БЪЛГАРСКИ
13.6 Почистване на маркуча за подаване на вода и
филтъра на вентила
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
13.7 Почистване на филтъра за източване
Не чистете филтъра за източване, ако водата в уреда е гореща.
Редовно преглеждайте филтъра на помпата за източване дали е
чист.
Повторете стъпки 2 и 3, докато водата спре да изтича.
33
34
www.aeg.com
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
7.
8.
1
2
2
1
БЪЛГАРСКИ
Винаги дръжте парцал
наблизо, за да подсушите
при разлята вода.
13.8 Аварийно източване
Поради неизправност уредът не може
да източи водата.
Ако това се случи, направете стъпки
(1) до (8) на "Почистване на филтър за
източване". При необходимост
почистете помпата.
Когато източите водата чрез
процедурата за аварийно източване,
трябва пак да активирате системата
за източване:
35
по-ниска от 0° C, отстранете
останалата вода от маркуча за
подаване на вода и помпата за
източване.
1. Изключете щепсела от контакта.
2. Затворете крана за водата.
3. Поставете двата края на маркуча
за подаване на вода в контейнер и
оставете водата да изтече от
маркуча.
4. Изпразнете помпата за източване.
Вижте процедурата за аварийно
източване.
5. Когато помпата за източване е
празна, поставете маркуча за
подаване на вода отново.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че
температурата е по-висока
от 0 °C преди да
използвате отново уреда.
Производителят не е
отговорен за щети,
причинени от ниска
температура.
1. Поставете 2 литра вода в
отделението за пране на дозатора
за миялен препарат.
2. Стартирайте програмата, за да
източите водата.
13.9 Предпазни мерки
срещу замръзване
Ако уредът е инсталиран на място,
където температурата може да бъде
14. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
ВНИМАНИЕ!
Вж. глава "Безопасност".
14.1 Въведение
Уредът не се включва или спира по
време на работа.
Първо се опитайте да намерите
решение на проблема (вижте
таблицата). Ако проблемът продължи,
се обърнете към оторизирания
сервизен център.
При някои проблеми се чуват
звукови сигнали и дисплеят
показва код за аларма:
•
•
•
- Уредът не се пълни с вода
правилно.
- Уредът не източва водата.
- Вратата на уреда е отворена
или не е затворена правилно.
Моля, проверете вратата!
•
- Електрозахранването не е
стабилно. Изчакайте, докато
електрозахранването се
стабилизира.
•
- Липсва комуникация между
електронните компоненти и уреда.
Изключете и включете отново.
•
- Устройството против
наводнение работи. Изключете
уреда и затворете крана за вода.
Свържете се с оторизиран сервизен
център.
ВНИМАНИЕ!
Деактивирайте уреда,
преди да извършите
проверките.
36
www.aeg.com
14.2 Възможни неизправности
Проблем
Възможно решение
•
•
•
Програмата не се
включва.
•
•
•
•
•
Уредът не се пълни с
вода правилно.
•
•
•
•
•
Уредът не се пълни с
вода и веднага източва.
Уверете се, че кранът на водата е отворен.
Уверете се, че налягането на водата не е твърде ниско.
За тази информация се обърнете към местното водос‐
набдително дружество.
Уверете се, че кранът на водата не е запушен.
Уверете се, че филтърът на маркуча и филтърът на
вентила не са запушени. Вижте "Грижи и почистване".
Уверете се, че маркучът за входяща вода не е прегънат
или усукан.
Уверете се, че свързването на маркуча е правилно.
Уверете се, че свързването на маркучите е правилно.
•
Уверете се, че маркучът за източване е правилно пози‐
циониран. Маркучът може да е твърде ниско. Вижте
"Инструкции за инсталация".
•
•
Уверете се, че каналът за водата не е запушен.
Уверете се, че отходният маркуч не е прегънат или усу‐
кан.
Уверете се, че свързването на маркуча за източване е
правилно.
Задайте опцията за източване, ако зададете програма
без фаза на източване.
Задайте опцията за източване, ако зададете опция, коя‐
то завършва с вода в барабана.
Уверете се, че филтърът за източване не е запушен.
Ако е необходимо почистете филтъра. Вижте "Грижи и
почистване".
Ако проблемът продължи, се обърнете към оторизира‐
ния сервизен център.
•
Уредът не източва во‐
дата.
Уверете се, че щепселът е включен в контакта.
Уверете се, че уредът е заземен.
Уверете се, че няма повреден предпазител в електри‐
ческото табло.
Уверете се, че сте натиснали Старт/Пауза.
Ако сте задали отложен старт, отменете настройката
или изчакайте края на отброяването.
Изключете функцията за защита за деца, ако е включе‐
на.
•
•
•
•
БЪЛГАРСКИ
Проблем
Възможно решение
•
•
Фазата на центрофуги‐
•
ране не действа или ци‐
кълът на пране трае подълго от обикновено.
•
•
По пода има вода.
•
•
•
•
•
Не можете да отворите
люка на уреда.
•
•
Уредът издава необи‐
чаен шум.
•
•
•
Цикълът е по-кратък от
времето на дисплея.
Цикълът е по-дълъг от
времето на дисплея.
37
Задайте опцията на центрофугиране.
Задайте опцията за източване, ако сте задали опция,
която завършва с вода в барабана.
Уверете се, че филтърът за източване не е запушен.
Ако е необходимо почистете филтъра. Вижте "Грижи и
почистване".
Разпределете ръчно дрехите в барабана и стартирайте
отново центрофугирането. Този проблем може да е
причинен от проблем в баланса.
Уверете се, че маркучите са здраво прикрепени към
уреда и няма теч от мятото на свързване.
Уверете се, че маркучът за подаване на вода и марку‐
чът за източване на вода не са повредени.
Уверете се, че използвате правилния перилен препа‐
рат, в правилното количество.
Уверете се, че програмата за пране е приключила.
Задайте програмата за източване или центрофугиране,
ако има вода в барабана.
Изпълнете процедурата за аварийно източване. Вж.
"Предпазни мярки против замразяване" (в "Грижи и По‐
чистване" раздел).
Проверете дали уредът получава електрическа енер‐
гия.
Този проблем може да е причинен от повреда на уреда.
Свържете се с оторизиран сервизен център. Ако се на‐
ложи да отворите капака, моля, прочетете внимателно
"Извънредно отваряне на люка".
Уверете се, че уредът е правилно нивелиран. Вижте
"Инструкции за инсталация".
Уверете се, че опаковката и/или транспортните болтове
са премахнати. Вижте "Инструкции за инсталация".
Добавете още пране в барабана. Зареденото количе‐
ство пране е твърде малко.
•
Уредът изчислява ново време според теглото на пране‐
то. Вижте раздела "Стойности на потребление".
•
Небалансираното тегло на прането увеличава продъл‐
жителността на програмата. Това е нормален режим на
работа на уреда.
•
Увеличете количеството перилен препарат или използ‐
вайте друга марка.
Използвайте специални продукти, за да отстраните упо‐
ритите петна, преди изпиране.
Уверете се, че сте задали правилната температура.
Намалете зареденото пране.
Резултатите от прането •
не са задоволителни.
•
•
38
www.aeg.com
Проблем
Възможно решение
Не може да задавате
опция.
•
•
Уредът не изсушава
•
или не изсушава до же‐ •
ланото ниво.
•
По прането има мъх с
различни цветове.
Уверете се, че натискате единствено желания бутон(и).
Отворете крана за вода.
Уверете се, че филтърът за оттичане не е запушен.
Намалете зареденото количество.
Уверете се, че сте задали правилния цикъл. Ако е нео‐
бходимо, отново задайте кратко време за сушене.
Тъканите, изпрани при предходния цикъл, са отделили мъх
с различен цвят:
• Фазата на сушене спомага за елиминиране на мъхчета‐
та.
• Почистете дрехите с роло за мъх/влакна.
В случай на прекалено голямо количество мъх в барабана,
пуснете специалната програма, за да го почистите (за по‐
вече информация вижте "Мъх по тъканите").
След проверката включете уреда. Програмата продължава от момента на
прекъсване.
Ако проблемът се появи отново, се обърнете към оторизирания сервизен център.
Ако дисплеят покаже други алармени кодове. Изключете и включете уреда. Ако
проблемът продължи, се обърнете към оторизирания сервизен център.
14.3 Извънредно отваряне
на врата
В случай на проблеми със
захранването или с функционирането
на уреда, вратичките остават
заключени. Програмата за измиване
продължава, когато захранването се
възстанови. Ако в случай на проблем
вратичките останат заключени, има
възможност да ги отворите като
използвате функцията "Аварийно
отключване".
Преди да отворите вратичката:
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че
температурата на водата
не е прекалено висока и
прането не е прекалено
горещо. Ако се налага,
изчакайте докато се
охладят.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Уверете се, че барабанът
не се върти. Ако се
налага, изчакайте докато
барабанът спре да се
върти.
Уверете се, че нивото на
водата в барабана не е
прекалено високо. Ако е
наложително,
продължете с аварийно
източване (Вж.
"Аварийно източване" в
глава "Грижи и
почистване").
Отворете вратичката, постъпете по
следния начин:
1. Натиснете бутона Вкл./Изкл., за да
изключите уреда.
2. Изключете щепсела от контакта.
3. Отворете клапата на филтъра.
4. Дръжте спусъка за извънредно
отключване надолу, като в същото
време отворите вратата на уреда.
БЪЛГАРСКИ
39
5. Извадете прането и след това
затворете вратичката на уреда.
6. Затворете капака на филтъра.
15. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Измерение
Ширина/ Височина/ Дъл‐ 600 мм/ 850 мм/ 605 мм/ 639 мм
бочина/ Обща дълбочи‐
на
Електрическа връзка
Волтаж
Приблизителна мощ‐
ност
Бушон
Честота
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Ниво на защита срещу навлизане на твърди ча‐ IPX4
стици и влага, осигурено от защитното покритие,
освен в случаите, когато оборудването с ниско
напрежение не разполага със защита срещу
влага
Налягане на водос‐
набдяване
Миниум
Максимална
0,5 бара (0,05 MPa)
8 бара (0,8 MPa)
Максимално количе‐
ство заредено пране
Cotton (Памук)
9 кг
Максимално количе‐
ство заредено сухо
пране
Cotton (Памук)
Синтетика
6 кг
3 кг
Скорост на центрофу‐
га
Максимална
1600 об./мин
16. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със
символа . Поставяйте опаковките в
съответните контейнери за
рециклирането им. Помогнете за
опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за
рециклирането на отпадъци от
електрически и електронни уреди. Не
изхвърляйте уредите, означени със
символаl , заедно с битовата смет.
Върнете уреда в местния пункт за
рециклиране или се обърнете към
вашата общинска служба.
40
www.aeg.com
KAZALO
1. VARNOSTNA INFORMACIJE............................................................................ 41
2. VARNOSTNA NAVODILA...................................................................................43
3. OPIS IZDELKA....................................................................................................45
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA................................................................................... 46
5. PROGRAMI ........................................................................................................49
6. VREDNOSTI PORABE....................................................................................... 54
7. FUNKCIJE...........................................................................................................55
8. NASTAVITVE......................................................................................................56
9. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE................................................. 57
10. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE.............................................61
11. VSAKODNEVNA UPORABA - PRANJE IN SUŠENJE.....................................62
12. NAMIGI IN NASVETI........................................................................................ 65
13. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE.........................................................................66
14. ODPRAVLJANJE TEŽAV................................................................................. 70
15. TEHNIČNI PODATKI........................................................................................ 73
ZA ODLIČNE REZULTATE
Hvala, ker ste izbrali izdelek AEG. Ustvarili smo ga z namenom, da bi vam
brezhibno služil vrsto let, inovativna tehnologija pa vam bo olajšala življenje –
tega morda ne boste našli pri običajnih napravah. Prosimo, vzemite si nekaj minut
časa za branje, da boste izdelek čim bolje izkoristili.
Obiščite naše spletno mesto za:
pridobitev nasvetov glede uporabe, brošure, odpravljanje težav, servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registrirajte svoj izdelek za boljši servis:
www.registeraeg.com
Kupite dodatke, potrošni material in originalne nadomestne dele za vašo
napravo:
www.aeg.com/shop
POMOČ STRANKAM IN SERVIS
Priporočamo uporabo originalnih nadomestnih delov.
Ko kličete servis, imejte pri roki naslednje podatke: model, številko izdelka,
serijsko številko.
Podatke najdete na ploščici za tehnične navedbe.
Opozorilo/Pozor - Varnostne informacije
Splošne informacije in nasveti
Okoljske informacije.
Pridržujemo si pravico do sprememb.
SLOVENŠČINA
1.
41
VARNOSTNA INFORMACIJE
Pred namestitvijo in uporabo naprave natančno
preberite priložena navodila. Proizvajalec ni odgovoren
za poškodbe ali škodo, nastalo zaradi nepravilne
namestitve ali uporabe. Navodila vedno shranite na
varnem in dostopnem mestu za poznejšo uporabo.
1.1 Varnost otrok in ranljivih oseb
OPOZORILO!
Nevarnost zadušitve, poškodbe ali trajne
telesne okvare.
•
•
•
•
•
•
•
•
To napravo lahko uporabljajo otroci od osmega leta
naprej ter osebe z zmanjšanimi telesnimi, čutnimi ali
razumskimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem
izkušenj ter znanja le pod nadzorom ali če so dobile
ustrezna navodila glede varne uporabe naprave in če
se zavedajo nevarnosti, ki obstajajo.
Preprečite, da bi se otroci igrali z napravo.
Otrokom do tretjega leta starosti vedno preprečite
dostop do delujoče naprave.
Vso embalažo hranite zunaj dosega otrok in jo
ustrezno zavrzite.
Pralna sredstva hranite zunaj dosega otrok.
Ko so vrata naprave odprta, poskrbite, da bodo otroci
in hišni ljubljenčki dovolj oddaljeni od naprave.
Če ima naprava varovalo za otroke, ga je treba
vklopiti.
Čiščenja naprave in uporabniškega vzdrževanja na
njej ne smejo izvajati otroci brez nadzora.
1.2 Splošna varnostna navodila
•
•
•
Ne spreminjajte specifikacij te naprave.
Naprava mora biti nameščena kot samostoječa ali pod
kuhinjski pult, če je dovolj prostora.
Naprave ne nameščajte za vrati (običajnimi ali
drsnimi) s tečaji na nasprotni strani, kjer je
onemogočeno popolno odpiranje vrat naprave.
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Vtič vtaknite v vtičnico šele ob koncu postopka
nameščanja. Poskrbite, da bo vtič dosegljiv tudi po
namestitvi.
Prezračevalnih odprtin na dnu ne sme ovirati
preproga, predpražnik ali katera koli druga talna
obloga.
OPOZORILO: Naprava se ne sme napajati preko
zunanje preklopne naprave, kot je programska ura, in
ne sme biti priključena na tokokrog, kjer si redno
sledijo vklopi in izklopi.
V prostoru, kjer je postavljena naprava, naj bo
zagotovljeno dobro prezračevanje, da preprečite
prihod neželenih plinov v prostor, če naprava deluje
na plin ali drugo gorivo, vključno z odprtim ognjem.
Izhodni zrak ne sme biti izločen v vod, ki je namenjen
odvajanju hlapov iz naprav na plin ali drugo gorivo.
Delovni tlak vode na vhodnem mestu vode od
priključka za odvod mora biti med 0,5 bara (0,05 MPa)
in 8 bari (0,8 MPa).
Ne prekoračite največje količine perila 9 kg (oglejte si
poglavje »Razpredelnica programov«).
Napravo je treba priključiti na vodovodni sistem z
novim priloženim kompletom cevi ali drugimi kompleti
cevi, ki jih priskrbi pooblaščeni servisni center.
Starih kompletov cevi ne smete ponovno uporabiti.
Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati
predstavnik proizvajalca, pooblaščenega servisnega
centra ali druga strokovno usposobljena oseba, da se
izognete nevarnosti električnega udara.
Obrišite vlakna ali ostanke embalaže, ki so se nabrali
okoli naprave.
Izdelke, ki so bili prepojeni z rastlinskim ali mineralnim
oljem, acetonom, alkoholom, bencinom, kerozinom,
odstranjevalci madežev, terpentinom, voski in
odstranjevalci voskov ipd., pred sušenjem v pralnosušilnem stroju najprej dobro operite ločeno z dodatno
količino pralnega sredstva.
SLOVENŠČINA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
43
Naprave ne uporabljajte, če je perilo umazano od
industrijskih kemikalij.
V pralno-sušilnem stroju ne sušite neopranega perila.
V pralno-sušilnem stroju ni dovoljeno sušiti izdelkov iz
penaste gume (lateks), kap za tuširanje, impregniranih
tkanin, gumiranih izdelkov in oblačil ali blazin,
napolnjenih s penasto gumo.
Mehčalce ali podobne izdelke morate uporabiti samo v
skladu z navodili proizvajalca.
Iz oblačil odstranite vse predmete, ki so lahko vir
ognja, kot so vžigalniki ali vžigalice.
Pralno-sušilnega stroja ne zaustavljajte pred
zaključkom postopka sušenja, razen če vse kose
perila hitro vzamete iz stroja in jih ločite, da se lahko
preostala vročina porazgubi.
Zadnja faza sušenja v pralno-sušilnem stroju poteka
brez gretja (faza ohlajanja) in zagotovi, da perilo
doseže temperaturo, ki preprečuje poškodbe perila.
Za čiščenje naprave ne uporabljajte visokotlačnega
vodnega pršca in/ali pare.
Napravo očistite z vlažno krpo. Uporabljajte samo
nevtralna čistilna sredstva. Za čiščenje ne uporabljajte
abrazivnih čistil, grobih gobic, topil ali kovinskih
predmetov.
Pred vzdrževanjem izklopite napravo in iztaknite vtič iz
vtičnice.
2. VARNOSTNA NAVODILA
2.1 Namestitev
•
•
•
•
•
Upoštevajte navodila za namestitev,
priložena napravi.
Naprave ne nameščajte ali
uporabljajte na mestu, kjer lahko
temperatura pade pod 0 °C ali kjer je
izpostavljena vremenskim vplivom.
Pri premikanju naj bo naprava v
pokončnem položaju.
Poskrbite za kroženje zraka med
napravo in tlemi.
Odstranite vso embalažo in
transportne vijake.
•
•
•
•
Tla, kjer bo stala naprava, morajo biti
ravna, stabilna, odporna na toploto in
čista.
Transportne vijake hranite na varnem.
Če boste napravo v prihodnje
premikali, jih morate ponovno
namestiti, da zaklenete boben in
preprečite poškodbe notranjosti.
Pri premikanju naprave bodite pazljivi,
ker je težka. Vedno uporabljajte
zaščitne rokavice in priloženo obutev.
Ne nameščajte ali uporabljajte
poškodovane naprave.
44
www.aeg.com
•
•
•
Naprave ne postavljajte na mesto,
kjer njenih vrat ne morete povsem
odpreti.
Nastavite noge, tako da bo med
napravo in tlemi potreben razmik.
Ko je naprava na mestu, kjer bo trajno
delovala, z vodno tehtnico preverite,
ali je povsem poravnana. V
nasprotnem primeru ustrezno
nastavite noge.
2.2 Priključitev na električno
omrežje
OPOZORILO!
Nevarnost požara in
električnega udara.
•
•
•
•
•
•
Naprava mora biti ozemljena.
Vedno uporabite pravilno nameščeno
vtičnico, odporno proti udarcem.
Ne uporabljajte razdelilnikov in
podaljškov.
Če želite izključiti napravo, ne vlecite
za električni priključni kabel. Vedno
povlecite za vtič.
Priključnega kabla ali vtiča se ne
dotikajte z mokrimi rokami.
Naprava je izdelana v skladu z
direktivami EGS.
2.3 Vodovodna napeljava
•
•
•
Ne poškodujte cevi za vodo.
Pred priključitvijo na nove cevi, cevi,
ki že dolgo niso bile v uporabi, tam,
kjer so bila izvedena popravila ali
nameščene nove naprave (vodni
števci itd.), naj voda teče toliko časa,
da bo čista in prozorna.
Med in po prvi uporabi naprave se
prepričajte, da ni prisotnih vidnih
iztekanj vode.
2.4 Uporaba
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb,
električnega udara, požara,
opeklin ali poškodb naprave.
•
•
•
•
•
•
•
•
Naprava je namenjena samo za
uporabo v gospodinjstvu.
V napravo, njeno bližino ali nanjo ne
postavljajte vnetljivih izdelkov ali
mokrih predmetov z vnetljivimi izdelki.
Med izvajanjem programa se ne
dotikajte steklenih vrat. Steklo se
lahko močno segreje.
Ne sušite poškodovanega (strganega,
obrabljenega) perila, ki vsebuje
polnilo.
Če ste perilo prali s sredstvom za
odstranjevanje madežev, pred
sušenjem zaženite dodatno izpiranje.
S perila odstranite vse kovinske
predmete.
Sušite le perilo, ki je primerno za
sušenje v pralno-sušilnem stroju.
Upoštevajte navodila z etiket za nego
perila.
Plastični predmeti niso odporni na
toploto.
– Če uporabljate kroglico za pralno
sredstvo, jo pred programom
sušenja odstranite.
– Kroglice za pralno sredstvo ne
uporabljajte, če nastavite
neprekinjen program.
OPOZORILO!
Nevarnost telesnih poškodb
ali poškodb naprave.
•
•
Ne sedajte ali stopajte na odprta
vrata.
V napravi ne sušite oblačil, ki so tako
mokra, da od njih še kaplja.
2.5 Odstranjevanje
•
•
•
•
Napravo izključite iz napajanja in
vodovodnega sistema.
Odrežite električni priključni kabel tik
ob napravi in napravo zavrzite.
Odstranite zapah in na ta način
preprečite, da bi se otroci ali živali
zaprli v boben.
Napravo odstranite v skladu s
krajevnimi zahtevami za
odstranjevanje odpadne električne in
elektronske opreme (OEEO).
SLOVENŠČINA
45
3. OPIS IZDELKA
3.1 Pregled naprave
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Delovna površina
Predal za pomivalno sredstvo
Upravljalna plošča
Ročaj vrat
Ploščica za tehnične navedbe
Filter odtočne črpalke
Nogi za izravnavo naprave
5
6
7
3.2 Vklop varovala za otroke
S to pripravo preprečite, da bi se otroci
ali živali zaprli v boben naprave.
Pripravo obračajte v smeri urnega
kazalca, dokler utor ni v vodoravnem
položaju.
Vrat ne morete zapreti.
Če želite zapreti vrata, pripravo obračajte
v nasprotni smeri urnega kazalca, dokler
utor ni v navpičnem položaju.
3.3 Komplet pritrditvenih
plošč (4055171146)
Na voljo pri vašem pooblaščenem
prodajalcu.
Če napravo postavite na podstavek, jo
pritrdite na pritrditvene plošče.
Pazljivo preberite navodila, priložena
dodatni opremi.
46
www.aeg.com
4. UPRAVLJALNA PLOŠČA
4.1 Opis upravljalne plošče
1
2
WASH/
DRYING
DRYING
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
Synthetics
Wool
Delicates
Wool
NonStop 60min.
5
Drying
Time
Anti-Allergy
/
Steam
On/Off
Temp.
12
1
2
3
4
5
6
7
4
Drying
Level
Silk
Easy Iron
20 Min. - 3 kg
Spin/
Drain
Rinse
3
Tipka Vklop/Izklop
Gumb za izbiro programa
Prikazovalnik
Tipka Stopnja sušenja
Tipka Čas sušenja
Tipka Začetek/Prekinitev
Tipka Zamik vklopa
Spin
11
Stains/
Prewash
Extra
Rinse
Time
Save
Delay
Start
10
9
8
7
8
9
10
11
12
Start/Pause
6
Tipka Prihranek Časa
Tipka Dodatno izpiranje
Tipka Madeži/Predpranje
Tipka Ožemanje
Tipka Temperatura
4.2 Prikazovalnik
A
B
C
P
Na prikazovalniku se prikaže
naslednje:
D
E
O
F
G H I
N
J
M
K
L
SLOVENŠČINA
47
Temperatura nastavljenega programa
A
Hladna voda
Hitrost ožemanja nastavljenega programa
B
Simbol Brez ožemanja1)
Simbol zadržanega izpiranja
1) Na voljo le pri programu OŽEMANJE/ČRPANJE.
Simboli faz
Ko nastavite program, zasvetijo vsi simboli faz, povezani s programom.
Ko se program začne, utripa le simbol trenutne faze.
Ob zaključku programa sveti simbol zadnje faze.
C
Faza predpranja
Faza pranja
Faza izpiranja
Faza ožemanja
D
Simbol sušenja zasveti, ko nastavite program sušenja.
E
Simbol pare zasveti, ko nastavite program s paro.
F
Simbol zaščite proti mečkanju perila zasveti, ko nastavite program
sušenja.
Vrat naprave ne morete odpreti, ko simbol sveti. Vrata lahko odprete
le, ko simbol ugasne.
G
Če je program končan, a simbol še vedno sveti:
• Vklopljena je funkcija »Zadržano izpiranje«.
• V bobnu je voda.
H
Simbol varovala za otroke zasveti ob vklopu te naprave.
I
Simbol zamika vklopa zasveti, ko nastavite funkcijo zamika vklopa.
48
www.aeg.com
Čas trajanja programa (faza pranja in/ali sušenja)
Ko se program začne, se čas trajanja programa začne odštevati v
korakih po eno minuto.
Zamik vklopa
Ko pritisnete tipko za zamik vklopa, se na prikazovalniku prikaže čas
zamika vklopa.
Opozorilne kode
Če pride do motenj v delovanju naprave, se na prikazovalniku prika‐
žejo opozorilne kode. Oglejte si »Odpravljanje težav«.
J
To sporočilo je na prikazovalniku prikazano nekaj sekund, ko:
• Funkcije ne morete nastaviti pri programu pranja.
• Poskušate spremeniti program pranja med njegovim izvajanjem.
Ob koncu programa.
Simboli stopnje suhosti: zasvetijo, ko nastavite samodejno sušenje.
Simbol stopnje Zelo suho
K
Simbol stopnje Suho za v omaro
Simbol stopnje Suho za likanje
L
Simbol časa sušenja zasveti, ko nastavite program sušenja.
M
Simbol prevelike količine pralnega sredstva zasveti ob koncu cikla,
ko naprava zazna preveliko količino pralnega sredstva.
Grafični stolpci
Prazen indikatorski stolpec se prikaže le, če je določena funkcija na
voljo za nastavljen program.
Indikatorski stolpec se polni v skladu z nastavljenimi funkcijami.
Ob napačni izbiri sporočilo Err označuje, da izbira ni mogoča.
Simbol Prihranek Časa zasveti, ko nastavite eno izmed trajanj pro‐
grama.
N
Skrajšan čas
Zelo hitro
SLOVENŠČINA
49
Simbol Dodatno izpiranje zasveti, ko vklopite to funkcijo.
O
Vrednost prikazuje skupno število izpiranj.
Indikatorski stolpec je povsem zapolnjen, ko nastavite najvišje število
izpiranj.
Simbol Odstr. Madežev zasveti, ko vklopite funkcijo.
Simbol Predpranje zasveti, ko vklopite to funkcijo.
P
Indikatorski stolpec ni povsem zapolnjen, ko nastavite le eno izmed
funkcij.
Indikatorski stolpec je povsem zapolnjen, ko nastavite dve funkciji.
5. PROGRAMI
5.1 Razpredelnica programov
Program
Temperaturni razpon
Največja količina Opis programa
perila
(Vrsta perila in stopnja umazanosti)
Najvišje število
vrtljajev centrifu‐
ge
Programi pranja
Bombaž
95 °C - hladno
Bombaž Eco1)
60 °C - 40 °C
Sintetika
60 °C - hladno
Svila
30 °C
Volna/Ročno pranje
40 °C - hladno
9 kg
1600 vrt./min.
Belo in barvno bombažno perilo.
Običajno in malo umazano.
9 kg
1600 vrt./min.
Belo in barvno obstojno bombažno
perilo. Običajno umazano. Poraba
energije se zmanjša, trajanje programa
pranja pa podaljša.
4 kg
1200 vrt./min.
Sintetično ali mešano perilo. Običaj‐
no umazano.
1 kg
1200 vrt./min.
Poseben program za svileno in me‐
šano sintetično perilo.
2 kg
1200 vrt./min.
Volneno perilo za strojno pranje,
volneno perilo za ročno pranje in
druge tkanine s simbolom za »ročno
pranje«2)
50
www.aeg.com
Program
Temperaturni razpon
Največja količina Opis programa
perila
(Vrsta perila in stopnja umazanosti)
Najvišje število
vrtljajev centrifu‐
ge
Neprestano 60 min.
40 °C - 30 °C
1 kg
1200 vrt./min.
Celoten program, ki ga sestavljata faza
pranja in faza sušenja za majhne koli‐
čine mešanega perila (bombažna in
sintetična oblačila).
9 kg
1600 vrt./min.
Bela bombažna oblačila. Ta program
odstrani mikroorganizme, zahvaljujoč
pranju pri 60 °C, in doda eno izpiranje.
Pranje je na ta način bolj učinkovito.
Anti-alergijski
60 °C
Programi s paro3)
Paro lahko uporabite za suho, oprano ali enkrat nošeno perilo. Ti programi lahko
zmanjšajo pomečkanost in neprijeten vonj perila ter perilo zmehčajo.
Ne uporabljajte pralnega sredstva. Po potrebi odstranite madeže s pranjem ali upo‐
rabo lokalnega sredstva za odstranjevanje madežev.
Programi s paro ne opravijo higienskega cikla.
Programa s paro ne nastavite za naslednje vrste perila:
•
•
•
Perilo, ki ga je treba oprati pri temperaturi, nižji od 40 °C.
Perilo, ki ni označeno kot primerno za strojno sušenje.
Vse perilo z deli iz plastike, kovine, lesa ali podobnih materialov.
1,5 kg
Program s paro za bombažno in sin‐
tetično perilo. Ta program pomaga
osvežiti in zgladiti perilo. Tega progra‐
ma ne nastavljajte za perilo, oprano pri
temperaturah, nižjih od 40 °C.
9 kg
1600 vrt./min.
Za izpiranje in ožemanje perila. Vse
tkanine razen volnenih in zelo občutlji‐
vih. Znižajte število vrtljajev centrifuge
glede na vrsto perila.
9 kg
1600 vrt./min.
Za ožemanje perila in črpanje vode iz
bobna. Vse tkanine razen volnenih
in občutljivih.
3 kg
1200 vrt./min.
Malo umazano bombažno in sinte‐
tično perilo ali le enkrat nošeno peri‐
lo.
Para
Programi pranja
Izpiranje
Hladno
Ožemanje/Črpanje4)
20 min. - 3 kg
40 °C - 30 °C
SLOVENŠČINA
Program
Temperaturni razpon
Enostavno likanje
60 °C - hladno
Občutljivo
40 °C - hladno
51
Največja količina Opis programa
perila
(Vrsta perila in stopnja umazanosti)
Najvišje število
vrtljajev centrifu‐
ge
4 kg
800 vrt./min.
Sintetično perilo, ki ga je treba ne‐
žno oprati. Običajno in malo umaza‐
no.5)
4 kg
1200 vrt./min.
Občutljivo perilo, kot je perilo iz
akrila, viskoze in mešano perilo, ki
zahteva nežno pranje. Običajno uma‐
zano.
1 kg
Program sušenja za volneno perilo.
3 kg
Program sušenja za sintetično perilo.
6 kg
Program sušenja za bombažno peri‐
lo.
Programi sušenja
Volna
Sintetika
Bombaž
1) Program pranja Bombaž Eco pri 60 ºC z 9 kg perila in program sušenja Bombaž sta referenčna pro‐
grama za podatke na energijski nalepki v skladu s standardi EGS 92/75.
Temperatura vode pri fazi pranja se lahko razlikuje od temperature, navedene za izbrani
program.
2) Med tem programom se boben obrača počasi, da je zagotovljeno nežno pranje. Morda bo videti, kot
da se boben ne obrača ali se ne obrača pravilno, a to je normalno za ta program.
3) Če nastavite program s paro pri suhem perilu, je lahko perilo ob koncu programa vlažno. Perilo je bolje
10 minut sušiti na svežem zraku, da se vlaga posuši. Po zaključku programa perilo hitro odstranite iz
bobna. Po programu s paro bo morda vseeno potrebno likanje, vendar bo zahtevalo manj truda.
4) Nastavite število vrtljajev centrifuge. Prepričajte se, da ustreza vrsti tkanine, ki jo perete. Če nastavite
funkcijo Brez ožemanja, je na voljo le faza črpanja.
5) Za zmanjšanje pomečkanosti perila ta program nastavi temperaturo vode ter izvede nežno pranje in
ožemanje. Naprava doda nekaj izpiranj. Ta program ni združljiv s sušenjem.
Združljivost programskih možnosti
Program
Madeži/
Dodat‐ Prihra‐
Pred‐
no iz‐
nek
pra‐
2)
piranje
Časa3)
nje1)
Ože‐
manje
Zamik
vklopa
Bombaž
■
■
■
■
■
■
Bombaž Eco
■
■
■
■
■ 4)
■
52
www.aeg.com
Program
Madeži/
Dodat‐ Prihra‐
Pred‐
no iz‐
nek
pra‐
2) Časa3)
piranje
nje1)
Ože‐
manje
Sintetika
■
Svila
■
Volna/Ročno pranje
■
■
■
Zamik
vklopa
■
■
■
■
■
■
Neprestano 60 min.
Anti-alergijski
■
■
■
■
■
■
■
Para
Izpiranje
■
■
■
Ožemanje/Črpanje
■
20 min. - 3 kg
■
Enostavno likanje
■
■
■5)
■
■
■
Občutljivo
■
■
■
■
■
■
■
■
■
1) Če uporabljate tekoče pralno sredstvo, nastavite program brez predpranja. Funkcija Madeži ne deluje
pri temperaturah, nižjih od 40 °C.
2) Če vklopite funkcijo Trajno dodatno izpiranje, naprava doda nekaj izpiranj. Če pri programu Izpiranje
nastavite nizko število vrtljajev centrifuge, naprava izvede nežna izpiranja in kratko ožemanje.
3) Če nastavite najkrajše trajanje, priporočamo, da zmanjšate količino perila. Napravo je mogoče povsem
napolniti, vendar so lahko rezultati pranja manj zadovoljivi.
4) Za ta program lahko nastavite le trajanje Zelo hitro.
5) Na voljo je le funkcija predpranja.
5.2 Samodejno sušenje
Stopnja suhosti
Zelo suho
Za perilo iz frotirja
Vrsta tkanine
Količina perila
Bombaž in lan
(kopalni plašči, brisače itd.)
do 6 kg
SLOVENŠČINA
Stopnja suhosti
Suho za v omaro1)
Za perilo, ki ga nameravate shraniti
Lažje likanje
Primerno za likanje
Vrsta tkanine
Količina perila
Bombaž in lan
(kopalni plašči, brisače itd.)
do 6 kg
53
Sintetika in mešano perilo do 3 kg
(jopice, bluze, spodnje perilo,
gospodinjsko perilo)
Svileno perilo (bluze, sraj‐
ce, obleke ...)
do 1 kg
Volneno perilo (volnene jo‐
pice)
do 1 kg
Bombaž in lan
(rjuhe, prti, srajce itd.)
do 6 kg
1) Napotki za preizkuševalne inštitute Preizkus v skladu z EN 50229 morate izvesti s PRVO količino
perila za sušenje z največjo navedeno količino za sušenje (sestava perila v skladu z EN61121), tako da
nastavite program SAMODEJNO SUHO ZA V OMARO za bombaž. Preizkus z DRUGO količino perila za
sušenje s preostalo količino morate izvesti tako, da nastavite program SAMODEJNO SUHO ZA V OMA‐
RO za bombaž.
5.3 Časovno sušenje
Stopnja suhosti
Vrsta tkanine
Zelo suho
Za perilo iz frotirja
Bombaž in lan
(kopalni plašči, brisače itd.)
Suho za v omaro
Za perilo, ki ga name‐
ravate shraniti
Suho za v omaro
Za perilo, ki ga name‐
ravate shraniti
Količina Število
(kg)
vrtljajev
centrifu‐
ge (vrt./
min.)
Priporoče‐
na dolžina
trajanja
(min.)
6
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
Sintetika in mešano perilo
(jopice, bluze, spodnje perilo,
gospodinjsko perilo)
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Volna
(volnene jopice)
1
1200
110 - 130
Svila
(bluze, srajica, obleke itd.)
1
1000
80
Bombaž in lan
(kopalni plašči, brisače itd.)
54
www.aeg.com
Stopnja suhosti
Vrsta tkanine
Lažje likanje
Primerno za likanje
Bombaž in lan
(rjuhe, prti, srajce itd.)
5.4 Woolmark Apparel Care Modra
•
Postopek pranja volne tega stroja so
odobrili pri podjetju Woolmark za
pranje volnenih oblačil z oznako za »
ročno pranje«, pod pogojem, da so
Količina Število
(kg)
vrtljajev
centrifu‐
ge (vrt./
min.)
Priporoče‐
na dolžina
trajanja
(min.)
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
izdelki oprani v skladu z navodili na
etiketi oblačila in tistimi, ki jih je izdal
proizvajalec tega pralnega stroja.
M1144
• Postopek sušenja volne tega stroja so
preizkusili in odobrili pri podjetju
Woolmark. Postopek je primeren za
sušenje volnenega perila z oznako
primernosti za »ročno pranje«, če je
oprano s programom za ročno pranje,
ki ga je odobrilo podjetje Woolmark, in
posušeno v skladu z navodili, ki jih je
izdal proizvajalec. M1224
V VB, na Irskem, v Hongkongu in Indiji je
Woolmarkov simbol certifikacijska
blagovna znamka.
6. VREDNOSTI PORABE
Navedene vrednosti so dosežene v laboratorijskih pogojih z ustreznimi
standardi. Različni vzroki lahko spremenijo podatke: količina in vrsta pe‐
rila ter temperatura v prostoru. tlak vode, napajalna napetost in tempera‐
tura dovodne vode lahko tudi vplivajo na čas trajanja programa pranja.
Tehnične podatke lahko spremenimo brez predhodnega obvestila za iz‐
boljšanje kakovosti izdelka.
Na začetku programa se na prikazovalniku prikaže trajanje programa za
največjo količino perila.
Med pranjem se trajanje izračuna samodejno in se lahko močno skrajša,
če je perila manj, kot je največja količina (npr. Bombaž 60 °C, največja
količina perila 9 kg, trajanje programa presega dve uri; dejanska količina
1 kg, program traja manj kot eno uro).
Ko naprava računa dejansko trajanje programa, na prikazovalniku utripa
pika.
SLOVENŠČINA
Programi
Količi‐
na (kg)
Poraba
energije
(kWh)
Poraba vo‐
de (v litrih)
Približno trajanje
programa (v minu‐
tah)
Bombaž 60 °C
9
1.6
69
168
Bombaž Eco
Varčni program za pranje
9
1,05
56
244
Bombaž 40 °C
9
1.0
69
164
Sintetika 40 °C
4
0.6
48
105
Občutljivo perilo 40 °C
4
0.7
58
86
Volna/ročno pranje 30 °C
2
0.35
57
61
bombažnega perila 60 °C1)
55
1) »Varčni program za pranje bombažnega perila« pri 60 °C z 9 kg perila je referenčni program za podat‐
ke na energijski nalepki v skladu s standardi EGS 92/75.
7. FUNKCIJE
7.1 Vklop/Izklop
7.4 Ožemanje
S pritiskom te tipke vklopite ali izklopite
napravo. Ob vklopu naprave se oglasi
zvočni signal.
To tipko pritisnite za:
• Znižanje največjega števila vrtljajev
centrifuge programa.
Funkcija SAMODEJNO stanje
pripravljenosti samodejno izklopi napravo
za zmanjšanje porabe energije v
naslednjih primerih:
•
•
Ko naprave ne uporabljate pet minut,
preden pritisnete tipko Začetek/
Prekinitev.
Vse nastavitve so preklicane.
Pritisnite tipko Vklop/Izklop za
ponoven vklop naprave.
Ponovno nastavite program pranja in
vse možne funkcije.
Pet minut od konca programa pranja.
Oglejte si »Funkcija SAMODEJNO
stanje pripravljenosti«.
7.2 Gumb za izbiro programa
Ta gumb obrnite za nastavitev programa.
Zasveti ustrezen programski indikator.
7.3 Temperatura
To tipko pritisnite za spremembo privzete
temperature. Ko se na prikazovalniku
prikažeta
vode.
in
, naprava ne segreva
•
•
Na prikazovalniku se
prikažejo le števila
vrtljajev centrifuge, ki so
na voljo pri nastavljenem
programu.
Izklop centrifuge.
Vklop funkcije »Zadržano izpiranje«.
To funkcijo nastavite za preprečitev
mečkanja perila. Program pranja se
konča z vodo v bobnu. Boben se
občasno obrne in na ta način zmanjša
zmečkanost perila.
Vrata ostanejo zaklenjena. Če želite
vrata odkleniti, morate izčrpati vodo.
7.5 Madeži/Predpranje
To tipko pritisnite, da programu dodate
fazo odstranjevanja madežev in
predpranja.
Pritiskajte tipko, da vklopite eno ali obe
funkciji. Na prikazovalniku zasvetita
ustrezen indikator in indikatorski stolpec/
indikatorska vrstica.
56
www.aeg.com
•
Odstr. Madežev: To funkcijo
uporabite pri perilu s trdovratnimi
madeži.
Ko nastavite to funkcijo, dajte
sredstvo za odstranjevanje madežev
v predelek
. Ta funkcija podaljša
trajanje programa.
•
Ta funkcija ne deluje pri
temperaturah, nižjih od
40 °C.
Predpranje: To funkcijo uporabite za
dodajanje faze predpranja pred
pranjem.
Uporabo te funkcije priporočamo pri
zelo umazanem perilu.
Ta funkcija podaljša
trajanje programa.
7.6 Dodatno izpiranje
Pritisnite tipko Dodatno izpiranje, da
programu dodate izpiranja.
Ta funkcija je uporabna za osebe, ki so
alergične na pralna sredstva, in na
območjih z mehko vodo.
7.7 Prihranek Časa
S to funkcijo lahko skrajšate trajanje
programa.
•
•
To tipko pritisnite enkrat za
nastavitev »Skrajšano trajanje« za
perilo, ki ga dnevno menjate.
To tipko pritisnite dvakrat za
nastavitev »Izredno hitro« za le malo
umazano perilo.
Na prikazovalniku se prikažeta ustrezni
indikator in čas zamika vklopa.
7.9 Začetek/Prekinitev
Tipko Začetek/Prekinitev pritisnite za
vklop ali prekinitev programa.
7.10 Stopnja sušenja
Pritisnite to tipko, da nastavite eno izmed
treh razpoložljivih samodejnih stopenj
suhosti. Na prikazovalniku se prikaže
simbol nastavljene stopnje:
•
Suho za likanje – perilo, ki ga
nameravate likati
•
Suho za v omaro – perilo, ki ga
nameravate pospraviti
•
Zelo suho – perilo, ki ga
nameravate povsem posušiti
Vseh samodejnih stopenj
ne morete nastaviti za
vsako vrsto tkanin.
7.11 Čas sušenja
To tipko pritisnite za nastavitev časa, ki
ustreza tkaninam, ki jih želite sušiti. Na
prikazovalniku se prikaže nastavljena
vrednost.
Z vsakim pritiskom te tipke se časovna
vrednost podaljša za pet minut.
Čas sušenja lahko omeji
izbrani program.
Nekateri programi sprejmejo
le eno izmed dveh funkcij.
7.8 Zamik vklopa
S to funkcijo lahko zamaknete vklop
programa za 30 minut do 20 ur.
8. NASTAVITVE
8.1 Zvočni signali
Zvočni signali se oglasijo v naslednjih
primerih:
•
•
Ko vklopite napravo.
Ko izklopite napravo.
•
•
•
Ko pritisnete tipke.
Ko je program zaključen.
Ko so prisotne motnje v delovanju
naprave.
SLOVENŠČINA
Za izklop/vklop zvočnih signalov
To funkcijo lahko vklopite:
sočasno držite pritisnjeno
šest sekund.
•
in
Če izklopite zvočne signale,
ti še naprej delujejo v
primeru napake v delovanju
naprave.
8.2 Varovalo za otroke
S to funkcijo lahko otrokom preprečite
igranje z upravljalno ploščo.
•
Za vklop/izklop te funkcije sočasno
pritiskajte
in
, dokler ne
zasveti/ugasne indikator
.
•
Po tem, ko pritisnete Začetek/
Prekinitev: funkcije in gumb za izbiro
programa so zaklenjeni.
Preden pritisnete Začetek/Prekinitev:
naprave ni mogoče vklopiti.
8.3 Trajno dodatno izpiranje
S to funkcijo lahko trajno nastavite
dodatno izpiranje, ko nastavite nov
program.
•
Za vklop/izklop te funkcije sočasno
pritiskajte
in , dokler ne zasveti/
ugasne ustrezni indikator.
9. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
9.1 Pred prvo uporabo
1. Vtaknite vtič v vtičnico.
2. Odprite pipo.
3. V predelek za fazo pranja dajte
majhno količino pralnega sredstva.
4. Nastavite in vklopite program za
bombaž pri najvišji temperaturi brez
perila.
Na ta način iz bobna in kadi odstranite
vso morebitno umazanijo.
9.2 Vstavljanje perila
1. Odprite vrata naprave.
2. Posamezne kose perila enega za
drugim vstavite v boben.
3. Oblačila stresite, preden jih daste v
napravo.
Pazite, da v boben ne boste dali preveč
perila.
4. Dobro zaprite vrata.
57
POZOR!
Pazite, da se perilo ne bo
ujelo med tesnilo in vrata.
Obstaja nevarnost iztekanja
vode ali poškodbe perila.
58
www.aeg.com
9.3 Dodajanje pralnega
sredstva in dodatkov
A
4. Če želite uporabiti tekoče pralno
sredstvo, obrnite loputo navzdol.
Predelek za predpranje, program
namakanja ali sredstvo za
odstranjevanje madežev.
Predelek za fazo pranja.
B
Predelek za tekoče dodatke
(mehčalec, škrob).
Najvišja raven za tekoče dodatke.
Loputa za pralni prašek ali tekoče
pralno sredstvo.
Vedno upoštevajte navodila
z embalaže pralnih sredstev.
9.4 Preverjanje položaja
lopute
1. Predal za pralno sredstvo izvlačite,
dokler se ne ustavi.
2. Ročico potisnite navzdol, da
odstranite predal.
1
2
3. Če želite uporabiti prašek, obrnite
loputo navzgor.
Ko je loputa v položaju
NAVZDOL:
• Ne uporabljajte
želatinastih ali gostih
tekočih pralnih
sredstev.
• Ne vstavljajte večje
količine tekočega
pralnega sredstva,
kot je označeno na
loputi.
• Ne nastavite faze
predpranja.
• Ne nastavite funkcije
zamika vklopa.
5. Izmerite ustrezno količino pralnega
sredstva in mehčalca.
6. Pazljivo zaprite predal za pralno
sredstvo.
Loputa se med zapiranjem predala ne
sme zatikati.
9.5 Vklop naprave
1. Vtaknite vtič v vtičnico.
2. Odprite pipo.
SLOVENŠČINA
3. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za vklop
naprave.
Oglasi se kratek zvočni signal.
9.6 Nastavitev programa
1. Obrnite gumb za izbiro programa in
nastavite program:
• Zasveti ustrezen programski
indikator.
• Indikator tipke Začetek/Prekinitev
utripa.
• Na prikazovalniku se prikaže
naslednje: privzeta temperatura,
število vrtljajev centrifuge,
indikatorji faz programa in trajanje
programa.
2. Po potrebi spremenite temperaturo,
število vrtljajev centrifuge, trajanje
cikla ali dodajte razpoložljive funkcije.
Ko aktivirate funkcijo, zasveti
indikator nastavljene funkcije.
Če kaj nastavite napačno, se
na prikazovalniku prikaže
sporočilo Err.
9.7 Začetek programa brez
zamika vklopa
S pritiskom tipke Začetek/Prekinitev
vklopite program.
Ustrezni indikator preneha utripati in
sveti.
Na prikazovalniku začne utripati indikator
trenutne faze.
Program se zažene, vrata do zaklenjena.
Na prikazovalniku se prikaže indikator
.
Ko se naprava polni z vodo,
lahko kratek čas deluje
odtočna črpalka.
59
9.8 Ponovno preračunavanje
časa trajanja programa
Približno 15 minut po
začetku programa:
• Naprava samodejno
nastavi trajanje programa
glede na količino perila, ki
ste ga vstavili v boben,
ter tako zagotovi odličen
rezultat pranja v
najkrajšem času.
• Na prikazovalniku se
prikaže nov čas.
9.9 Začetek programa z
zamikom vklopa
1. Pritiskajte tipko Zamik vklopa, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže
število minut ali ur zamika.
Zasveti ustrezen indikator.
2. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev.
Naprava začne z odštevanjem časa
zamika vklopa.
Po koncu odštevanja se program zažene
samodejno.
Preden pritisnete tipko
Začetek/Prekinitev za vklop
naprave, lahko prekličete ali
spremenite nastavitev
zamika vklopa.
9.10 Preklic zamika vklopa
Preklic zamika vklopa:
1. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev, da
prekinete delovanje naprave.
Utripa ustrezni indikator.
2. Pritiskajte tipko Zamik vklopa, dokler
se na prikazovalniku ne prikaže .
3. Ponovno pritisnite tipko Začetek/
Prekinitev za takojšen vklop
programa.
9.11 Prekinitev programa in
spreminjanje funkcije
Spremenite lahko le nekatere funkcije
pred njihovim izvajanjem.
1. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev.
Utripa ustrezni indikator.
2. Spremenite nastavljeno funkcijo.
60
www.aeg.com
3. Ponovno pritisnite tipko Začetek/
Prekinitev.
Program se nadaljuje.
Pet minut po koncu programa funkcija
varčevanja z energijo samodejno izklopi
napravo.
9.12 Preklic delujočega
programa
Ob ponovnem vklopu
naprave se na
prikazovalniku prikaže konec
zadnjega nastavljenega
programa. Z obračanjem
gumba za izbiro programa
nastavite nov program.
2. Iz naprave odstranite perilo.
3. Preverite, ali je boben prazen.
4. Vrata pustite priprta, da preprečite
nastajanje plesni in neprijetnih
vonjav.
1. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za preklic
programa in izklop naprave.
2. Ponovno pritisnite tipko Vklop/Izklop
za vklop naprave.
Sedaj lahko nastavite nov program
pranja.
Pred začetkom novega
programa lahko naprava
izčrpa vodo. V tem primeru
preverite, ali je pralno
sredstvo še vedno v predalu
za pralno sredstvo; v
nasprotnem primeru
ponovno dodajte pralno
sredstvo.
9.13 Odpiranje vrat
Če sta temperatura in raven
vode v bobnu previsoki in/ali
se boben še vedno vrti, ne
morete odpreti vrat.
Med izvajanjem programa ali zamika
vklopa so vrata naprave zaklenjena.
1. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev.
Na prikazovalniku ustrezen indikator
zaklenjenih vrat ugasne.
2. Odprite vrata naprave.
3. Zaprite vrata in pritisnite tipko
Začetek/Prekinitev.
Izvajanje programa ali zamika vklopa se
nadaljuje.
9.15 Izčrpanje vode po koncu
programa
Program pranja je zaključen, a v
bobnu je voda:
Boben se občasno obrne in na ta način
prepreči mečkanje perila.
Sveti indikator zaklenjenih vrat
Vrata ostanejo zaklenjena.
Če želite odpreti vrata, morate izčrpati
vodo:
1. Po potrebi znižajte število vrtljajev
centrifuge.
2. Pritisnite tipko Začetek/Prekinitev.
Naprava izčrpa vodo in zažene
centrifugo.
3. Ko je program zaključen in indikator
zaklenjenih vrat
ugasne, lahko
odprete vrata.
4. Nekaj sekund držite pritisnjeno
Vklop/Izklop, da izklopite napravo.
Naprava samodejno izčrpa
vodo in zažene centrifugo po
približno 18 urah.
9.14 Konec programa
Ob koncu programa se naprava
samodejno izklopi. Oglasi se zvočni
signal (če je vklopljen).
Na prikazovalniku zasveti
zaklenjenih vrat
in indikator
ugasne.
Indikator tipke Začetek/Prekinitev
ugasne.
1. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za izklop
naprave.
.
9.16 Funkcija SAMODEJNO
stanje pripravljenosti
Funkcija SAMODEJNO stanje
pripravljenosti samodejno izklopi napravo
za zmanjšanje porabe energije v
naslednjih primerih:
•
Ko naprave ne uporabljate pet minut,
preden pritisnete tipko Začetek/
Prekinitev.
SLOVENŠČINA
•
Pritisnite tipko Vklop/Izklop za
ponoven vklop naprave.
Pet minut od konca programa pranja.
Pritisnite tipko Vklop/Izklop za
ponoven vklop naprave.
Na prikazovalniku se prikaže konec
zadnjega nastavljenega programa.
Z obračanjem gumba za izbiro
programa nastavite nov program.
61
Če nastavite program ali
funkcijo, ki se konča z vodo
v bobnu, funkcija
SAMODEJNO stanje
pripravljenosti ne izklopi
naprave in vas na ta način
opozori, da je treba izčrpati
vodo.
10. VSAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
10.1 Priprava na sušenje
1. Nekaj sekund držite pritisnjeno tipko
Vklop/Izklop, da vklopite napravo.
2. Posamezne kose perila enega za
drugim vstavite v stroj.
3. Gumb za izbiro programa obrnite na
program sušenja, primeren za
oblačila, ki jih nameravate sušiti.
Na prikazovalniku se prikažejo
najmanjša časovna vrednost in naslednji
simboli:
Zasveti simbol sušenja.
Zasveti simbol zaščite proti mečka‐
nju perila.
Zasveti simbol časa sušenja.
Če želite pri sušenju velike
količine perila dobre
rezultate, preverite, da perilo
ni zamotano in da je
enakomerno porazdeljeno
po bobnu.
Za najučinkovitejše sušenje
pri pranju perila ožemanje
nastavite na najvišjo
dovoljeno hitrost za vaša
oblačila.
Perilo lahko sušite na dva načina:
10.2 Samodejno sušenje
1. Pritiskajte tipko Stopnja sušenja,
dokler se pod enim od simbolov
stopnje suhosti ne prikaže črna
črtica:
Stopnja Zelo suho:
Stopnja Suho za v omaro:
Stopnja Suho za likanje:
Simbol časa sušenja ugasne.
Na prikazovalniku se prikaže časovna
vrednost, izračunana na osnovi privzete
količine perila. Če je perila več ali manj,
kot znaša privzeta količina, naprava med
ciklom samodejno nastavi časovno
vrednost.
2. S pritiskom tipke Začetek/Prekinitev
vklopite program. Na prikazovalniku:
Zasveti simbol zaklenjenih vrat.
Začne utripati simbol sušenja.
Simbol nastavljene stopnje še na‐
prej sveti (npr. suho za v omaro).
Simboli ostalih stopenj ugasnejo.
Prikazovalnik redno posodablja čas
trajanja programa sušenja (vsako
minuto).
62
www.aeg.com
Vseh stopenj ne morete
nastaviti za vse vrste perila
(oglejte si razpredelnico »
Programi za samodejno
sušenje«).
10.3 Časovno sušenje
1. Pritiskajte tipko Čas sušenja, da
nastavite časovno vrednost (oglejte
si razpredelnico »Programi sušenja
«).
Zasveti simbol sušenja.
Zasveti simbol zaščite proti mečka‐
nju perila.
Zasveti simbol časa sušenja.
Nastavljena časovna vrednost.
Z vsakim pritiskom te tipke se časovna
vrednost podaljša za pet minut. Na
prikazovalniku se prikaže nastavljena
časovna vrednost.
Čez nekaj sekund se nastavljena
časovna vrednost na prikazovalniku
spremeni: naprava izračuna tudi trajanje
faze zaščite proti mečkanju perila in faze
ohlajanja.
Končna časovna vrednost.
2. Pritisnite Začetek/Prekinitev za
začetek programa. Besedilna vrstica
sporoča, da naprava suši. Na
prikazovalniku se vsako minuto
prikaže nova časovna vrednost.
Zasveti simbol zaklenjenih vrat.
Če nastavite časovno
vrednost le 10 minut,
naprava izvede le fazo
ohlajanja.
10.4 Ob koncu programa
sušenja
1. Naprava se samodejno zaustavi.
2. Oglasijo se zvočni signali (če so
vklopljeni).
3. Na prikazovalniku zasveti .
4. Indikator tipke Začetek/Prekinitev
ugasne.
5. V zadnjih minutah programa sušenja
naprava izvede fazo proti mečkanju
perila.
Utripa simbol zaščite proti mečkanju
perila
. Vrata so še naprej
zaklenjena (sveti simbol
).
6. Nekaj sekund držite pritisnjeno tipko
Vklop/Izklop, da izklopite napravo.
Nekaj minut po koncu
programa funkcija
varčevanja z energijo
samodejno izklopi
napravo.
7. Ko lučka zaklenjenih vrat
ugasne, lahko odprete vrata.
8. Iz naprave odstranite perilo.
Preverite, ali je boben prazen.
9. Vrata pustite priprta, da preprečite
nastajanje plesni in neprijetnih
vonjav.
10. Zaprite pipo.
Utripati začne simbol sušenja.
11. VSAKODNEVNA UPORABA - PRANJE IN
SUŠENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
SLOVENŠČINA
11.1 Program NON-STOP
OPOZORILO!
V boben ne dajajte plastične
priprave/kroglice za pralno
sredstvo.
1. Nekaj sekund držite pritisnjeno tipko
Vklop/Izklop, da vklopite napravo.
2. Posamezne kose perila enega za
drugim vstavite v stroj.
3. V ustrezna predelka dajte pralno
sredstvo in dodatke.
4. Gumb za izbiro programa obrnite na
program pranja. Na prikazovalniku se
prikažejo simboli različnih faz pranja.
5. Nastavite razpoložljive funkcije.
OPOZORILO!
Ne nastavljajte nižje hitrosti
ožemanja od samodejne
hitrosti nastavljenega
programa.
11.2 Pranje in sušenje pri
samodejnih stopnjah
1. Pritiskajte tipko Stopnja sušenja,
dokler se pod enim od simbolov
stopnje suhosti ne prikaže črna
črtica.
Stopnja Suho za likanje
63
Če želite dobro posušiti
perilo, ki ga nameravate
prati in sušiti, naprava ne
dovoli nastaviti prenizkega
števila vrtljajev centrifuge.
2. S pritiskom tipke Začetek/Prekinitev
vklopite program.
Simbol nastavljene stopnje suhosti
še naprej sveti (npr. suho za v oma‐
ro). Simboli ostalih stopenj ugasne‐
jo.
Zasveti simbol zaklenjenih vrat.
Na prikazovalniku se vsako minuto
prikaže nova časovna vrednost.
V zadnjih minutah programa
sušenja naprava izvede fazi
proti mečkanju perila in
ohlajanja.
11.3 Pranje in sušenje z
nastavljenim časom
OPOZORILO!
V boben ne dajajte plastične
priprave/kroglice za pralno
sredstvo.
1. Pritiskajte tipko Čas sušenja, da
nastavite vrednost za čas sušenja:
Stopnja Suho za v omaro
Zasveti simbol sušenja.
Stopnja Zelo suho
Zasveti simbol sušenja.
Zasveti simbol zaščite proti mečka‐
nju perila.
Prikazovalnik prikazuje, da je naprava
pripravljena za vklop.
Časovna vrednost na prikazovalniku
je trajanje obeh ciklov, pranja in
sušenja, izračunano na osnovi
privzete količine perila.
Zasveti simbol zaščite proti mečka‐
nju perila.
Zasveti simbol časa sušenja.
Na prikazovalniku se prikaže nastavljena
vrednost za čas sušenja.
Nastavljena vrednost časa sušenja.
Z vsakim pritiskom te tipke se časovna
vrednost podaljša za pet minut.
64
www.aeg.com
Če želite dobro posušiti
perilo, ki ga nameravate
prati in sušiti, priporočamo,
da ne nastavite prenizkega
števila vrtljajev centrifuge.
2. Čez nekaj sekund se na
prikazovalniku prikaže skupno
trajanje ciklov:
Končna časovna vrednost (faze
pranja + sušenja + proti mečkanju
perila + ohlajanja)
Če nastavite samo 10 minut
dolg čas sušenja, končna
časovna vrednost vključuje
tudi fazo proti mečkanju
perila in fazo ohlajanja.
3. S pritiskom tipke Začetek/Prekinitev
vklopite program.
Vrata so zaklenjena.
Na prikazovalniku se vsako minuto
prikaže nova časovna vrednost.
11.4 Ob koncu programa
sušenja
1. Naprava se samodejno zaustavi.
2. Oglasijo se zvočni signali (če so
vklopljeni).
3. Na prikazovalniku zasveti .
4. Indikator tipke Začetek/Prekinitev
ugasne.
5. V zadnjih minutah programa sušenja
naprava izvede fazo proti mečkanju
perila.
Utripa simbol zaščite proti mečkanju
perila
. Vrata so še naprej
zaklenjena (sveti simbol
).
6. Nekaj sekund držite pritisnjeno tipko
Vklop/Izklop, da izklopite napravo.
Nekaj minut po koncu
programa funkcija
varčevanja z energijo
samodejno izklopi
napravo.
7. Ko lučka zaklenjenih vrat
ugasne, lahko odprete vrata.
8. Iz naprave odstranite perilo.
Preverite, ali je boben prazen.
9. Vrata pustite priprta, da preprečite
nastajanje plesni in neprijetnih
vonjav.
10. Zaprite pipo.
11.5 Kosmi na tkaninah
Med fazo pranja in/ali sušenja lahko
nekatere vrste tkanin (goba, volna,
puloverji) spustijo kosme.
Kosmi se lahko pri naslednjem programu
primejo oblačil.
Da se izognete nabiranju kosmov na
perilu, priporočamo:
•
•
•
•
Da ne perete temnih oblačil po tem,
ko operete in posušite svetle barvaste
tkanine (nove krpe, volno, puloverje)
in obratno.
Da posušite te vrste tkanin na zraku,
ko jih operete prvič.
Da očistite filter na odtoku.
Da po sušenju obrišete prazen boben,
tesnilo in vrata z mokro krpo.
11.6 Odstranjevanje kosmov
z oblačil
Za odstranitev kosmov iz bobna
nastavite poseben program:
1. Izpraznite boben.
2. Z mokro krpo obrišite boben, tesnilo
in vrata.
3. Nastavite program izpiranja.
4. Hkrati pritiskajte
in
za vklop
funkcije čiščenja, dokler se na
prikazovalniku ne prikaže CLE.
5. Pritisnite Začetek/Prekinitev za
začetek programa.
SLOVENŠČINA
65
12. NAMIGI IN NASVETI
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
12.1 Vstavljanje perila
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Perilo razdelite na: belo, barvno,
sintetično, občutljivo in volneno.
Upoštevajte navodila za pranje, ki se
nahajajo na etiketah za vzdrževanje
perila.
Belega in barvnega perila ne perite
skupaj.
Nekatero barvno perilo se pri prvem
pranju razbarva. Priporočamo, da ga
prvič perete ločeno.
Zapnite gumbe na prevlekah za
blazine, zadrge, sponke in kaveljčke.
Zapnite pasove.
Izpraznite žepe in razgrnite oblačila.
Večslojno, volneno perilo in perilo s
poslikavami obrnite z notranjo stranjo
navzven.
S posebnim čistilnim sredstvom
odstranite trdovratne madeže.
Trdovratne madeže sperite in
obdelajte, preden daste perilo v
boben
Pri zavesah bodite pazljivi. Snemite
kaveljčke in dajte zavese v pralno
vrečo ali prevleko za blazino.
Ne perite nezarobljenega ali
strganega perila. Za pranje majhnih
predmetov in/ali občutljivega perila
(npr. nedrčkov z lokom, pasov,
hlačnih nogavic itd.) uporabite pralno
vrečo.
Majhna količina perila lahko povzroči
težave z uravnoteženostjo pri
centrifugi. Če pride do tega, ročno
porazdelite perilo v kadi in ponovno
vklopite centrifugo.
12.2 Trdovratni madeži
Za nekatere madeže voda in pralno
sredstvo nista dovolj.
Priporočamo, da te madeže odstranite,
preden daste perilo v napravo.
Na voljo so posebna sredstva za
odstranjevanje madežev. Uporabite
posebno sredstvo za odstranjevanje
madežev, ki je primerno za vrsto madeža
in tkanine.
12.3 Pralna sredstva in
dodatki
•
•
•
•
•
•
Uporabljajte samo pralna sredstva in
dodatke, ki so posebej namenjeni
pranju v pralnem stroju:
– pralne praške za vse vrste tkanin,
– pralne praške za občutljive
tkanine (najv. 40 °C) in volno,
– tekoča pralna sredstva, po
možnosti za programe pranja pri
nižjih temperaturah (največ 60 °C)
za vse vrste tkanin ali posebne
samo za volno.
Ne mešajte različnih vrst pralnih
sredstev.
Zaradi varovanja okolja uporabljajte le
predpisano količino pralnega
sredstva.
Upoštevajte navodila z embalaže teh
izdelkov.
Uporabljajte prave izdelke za vrsto in
barvo perila, temperaturo programa in
stopnjo umazanosti.
Če vaša naprava nima predala za
pralno sredstvo z loputo, dodajte
tekoča pralna sredstva z dozirno
kroglo (pralnemu sredstvu jo priloži
proizvajalec pralnega sredstva).
12.4 Ekološki nasveti
•
•
•
•
Za pranje običajno umazanega perila
nastavite program brez predpranja.
Program pranja vedno vklopite, ko bo
pralni stroj povsem poln.
Ko nastavite program z nizko
temperaturo, po potrebi uporabite
sredstvo za odstranjevanje madežev.
Za pravilno količino pralnega sredstva
preverite trdoto vode vašega
domačega sistema. Oglejte si »Trdota
vode«.
12.5 Trdota vode
Če je trdota vode na vašem območju
visoka ali srednja, priporočamo, da
uporabite sredstvo za mehčanje vode za
pralne stroje. Na območjih, kjer je voda
66
www.aeg.com
bolj mehka, uporaba sredstva za
mehčanje vode ni potrebna.
•
Za informacije o trdoti vode v vašem
kraju se obrnite na krajevno vodovodno
podjetje.
= Sušenje poteka pri visoki
temperaturi.
•
= Sušenje poteka pri nižji
temperaturi.
•
= Perila ne smete sušiti v sušilnem
stroju.
Uporabite pravo količino sredstva za
mehčanje vode. Upoštevajte navodila z
embalaže izdelka.
12.6 Nasveti za sušenje
Priprava programa sušenja
• Odprite pipo.
• Preverite, ali je cev za odvod vode
priključena pravilno. Za dodatne
informacije si oglejte poglavje za
namestitev.
• Za največjo količino perila pri
programih sušenja si oglejte
razpredelnico programov sušenja.
12.7 Perilo, ki ni primerno za
sušenje
Programa sušenja ne nastavljajte za
naslednje vrste perila:
• Zelo občutljivo perilo.
• Sintetične zavese.
• Oblačila s kovinskimi dodatki.
• Najlonske nogavice.
• Prešite odeje.
• Posteljna pregrinjala.
• Odeje.
• Anorake.
• Spalne vreče.
• Tkanine, ki vsebujejo ostanke
razpršilcev za lase, odstranjevalcev
laka za nohte ali podobnih snovi.
• Izdelke iz penaste gume ali podobnih
materialov.
12.8 Etikete na oblačilih
Ko sušite perilo, upoštevajte oznake na
etiketah proizvajalca:
•
12.9 Trajanje programa
sušenja
Čas sušenja se lahko spremeni glede na:
• število vrtljajev zadnjega ožemanja,
• stopnjo suhosti,
• vrsto perila,
• težo perila.
12.10 Dodatno sušenje
Če je perilo po zaključku programa
sušenja še vedno vlažno, ponovno
nastavite kratek program sušenja.
OPOZORILO!
Da bi preprečili
zmečkanost in krčenje
perila, tega ne posušite
preveč.
12.11 Splošni nasveti
Oglejte si razpredelnico »Programi
sušenja« in poiščite povprečne čase
sušenja.
Izkušnje vam bodo pomagale bolje
posušiti perilo. Zabeležite čase trajanja
programov, ki ste jih že izvedli.
Za preprečitev statične elektrike ob
koncu sušenja:
1. Pri programu pranja uporabite
mehčalec.
2. Uporabite poseben mehčalec za
sušilne stroje.
Ob koncu programa sušenja perilo takoj
vzemite iz stroja.
= Perilo lahko sušite v sušilnem
stroju.
13. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
SLOVENŠČINA
67
13.3 Vzdrževalno pranje
13.1 Čiščenje zunanjih
površin
Pri programih z nizko temperaturo je
možno, da nekaj pralnega sredstva
ostane v bobnu. Redno izvajajte
vzdrževalna pranja. To storite na
naslednji način:
Napravo čistite le z milom in toplo vodo.
Povsem posušite vse površine.
POZOR!
Ne uporabljajte alkohola,
topil ali kemičnih izdelkov.
•
•
13.2 Odstranjevanje vodnega
kamna
Iz bobna odstranite vse perilo.
Izberite program za bombaž z najvišjo
temperaturo in majhno količino
pralnega sredstva.
13.4 Tesnilo na vratih
Če je trdota vode na vašem območju
visoka ali srednja, priporočamo, da
uporabite sredstvo za odstranjevanje
vodnega kamna za pralne stroje.
Redno pregledujte boben in tako
preprečite nastajanje vodnega kamna in
nabiranje delcev rje.
Za odstranjevanje delcev rje uporabite le
posebne izdelke za pralne stroje. To
naredite ločeno od pranja perila.
Redno pregledujete tesnilo in povsem
izpraznite notranjost.
Vedno upoštevajte navodila
z embalaže izdelka.
13.5 Čiščenje dozirnega predala za pralno sredstvo
1.
2.
1
2
68
www.aeg.com
3.
4.
13.6 Čiščenje filtra v cevi za dovod vode in filtra v ventilu
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
SLOVENŠČINA
13.7 Čiščenje filtra na odtoku
Filtra na odtoku ne čistite, če je voda v napravi vroča.
Redno pregledujte filter odtočne črpalke in poskrbite, da bo čist.
Ponavljajte koraka 2 in 3, dokler voda ne preneha iztekati.
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
69
70
www.aeg.com
7.
8.
1
2
2
1
Vedno imejte pri roki krpo za
brisanje vode.
13.8 Črpanje v sili
Zaradi motenj v delovanju naprava ne
more izčrpati vode.
V tem primeru izvedite korake od (1) do
(8) razdelka »Čiščenje filtra na odtoku«.
Po potrebi očistite črpalko.
Ko vodo izčrpate s pomočjo postopka za
črpanje v sili, morate znova vklopiti
odtočni sistem:
odstranite preostalo vodo iz cevi za
dovod vode in odtočne črpalke.
1. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
2. Zaprite pipo.
3. Konca cevi za dovod vode položite v
posodo in pustite, da voda odteče iz
cevi.
4. Izpraznite odtočno črpalko. Glejte
postopek za črpanje v sili.
5. Ko je odtočna črpalka prazna, znova
namestite cev za dovod vode.
OPOZORILO!
Pred ponovno uporabo
naprave se prepričajte, da je
temperatura višja od 0 °C.
Proizvajalec ni odgovoren za
škodo, nastalo zaradi nizkih
temperatur.
1. V predelek za glavno pranje predala
za pralno sredstvo vlijte dva litra
vode.
2. Vklopite program, da naprava izčrpa
vodo.
13.9 Zaščita pred zmrzaljo
Če je naprava nameščena na mestu, kjer
lahko temperatura pade pod 0 °C,
14. ODPRAVLJANJE TEŽAV
OPOZORILO!
Oglejte si poglavja o
varnosti.
14.1 Uvod
Naprava se ne zažene oz. se ustavi med
delovanjem.
Najprej poskusite najti rešitev težave
(oglejte si razpredelnico). Če se težava
nadaljuje, se obrnite na pooblaščeni
servisni center.
Pri nekaterih težavah se oglasijo
zvočni signali, na prikazovalniku pa
se prikaže opozorilna koda:
•
•
- Naprava se ne napolni z vodo
pravilno.
- Naprava ne izčrpa vode.
•
- Vrata naprave so odprta ali
niso pravilno zaprta. Preverite vrata!
•
- Električno napajanje je
nestabilno. Počakajte, da se
električno napajanje stabilizira.
SLOVENŠČINA
•
- Ni komunikacije med
elektronskimi elementi naprave.
Izklopite in ponovno vklopite.
•
- Vklopljen je zaščitni sistem za
zaporo vode. Izklopite napravo in
zaprite pipo. Obrnite se na
pooblaščeni servisni center.
71
OPOZORILO!
Pred preverjanji izklopite
napravo.
14.2 Možne okvare
Težava
Možna rešitev
•
•
•
Program se ne zažene.
•
•
•
•
•
Naprava se ne napolni z
vodo pravilno.
•
•
•
•
•
Naprava se napolni z vo‐
do, a jo takoj izčrpa.
Preverite, ali je pipa odprta.
Prepričajte se, da tlak dovoda vode ni prenizek. Za te infor‐
macije se obrnite na krajevno vodovodno podjetje.
Prepričajte se, da pipa ni zamašena.
Prepričajte se, da filter v cevi za dovod vode in filter v venti‐
lu nista zamašena. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
Prepričajte se, da cev za dovod vode ni prepognjena ali
ukrivljena.
Preverite, ali je cev za dovod vode pravilno priključena.
Preverite, ali so cevi za dovod vode pravilno priključene.
•
Poskrbite, da bo cev za odvod vode v pravem položaju.
Cev je morda nameščena prenizko. Oglejte si »Navodila za
namestitev«.
•
•
Prepričajte se, da sifon ni zamašen.
Prepričajte se, da cev za odvod vode ni prepognjena ali
ukrivljena.
Preverite, ali je cev za odvod vode pravilno priključena.
Nastavite program črpanja, če ste nastavili program brez fa‐
ze črpanja.
Nastavite funkcijo črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se za‐
ključi z vodo v bobnu.
Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen. Po potrebi
očistite filter. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
Če se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščeni servisni
center.
•
•
Naprava ne izčrpa vode.
Poskrbite, da bo vtič vtaknjen v vtičnico.
Poskrbite, da bodo vrata naprave zaprta.
Prepričajte se, da v omarici z varovalkami ni poškodovane
varovalke.
Prepričajte se, da ste pritisnili Začetek/Prekinitev.
Če je nastavljen zamik vklopa, nastavitev prekličite ali poča‐
kajte, da se odštevanje konča.
Izklopite funkcijo Varovalo za otroke, če je vklopljena.
•
•
•
72
www.aeg.com
Težava
Centrifuga ne deluje ali
pa pranje traja dlje kot
običajno.
Možna rešitev
•
•
•
•
•
Na tleh je voda.
•
•
Vrat naprave ne morete
odpreti.
•
•
•
•
•
Naprava povzroča neobi‐ •
čajen hrup.
•
•
Nastavite funkcijo ožemanja.
Nastavite funkcijo črpanja, če ste nastavili funkcijo, ki se za‐
ključi z vodo v bobnu.
Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen. Po potrebi
očistite filter. Oglejte si »Vzdrževanje in čiščenje«.
Ročno porazdelite perilo v kadi in ponovno vklopite centrifu‐
go. To težavo lahko povzročajo težave z uravnoteženostjo.
Preverite, ali priključki cevi za vodo tesnijo in da voda ne iz‐
teka.
Poskrbite, da na cevi za dovod in cevi za odvod vode ne bo
poškodb.
Poskrbite za uporabo pravega pralnega sredstva in zadost‐
ne količine.
Preverite, ali je program pranja končan.
Nastavite funkcijo črpanja ali ožemanja, če je voda v bobnu.
Opravite postopek za črpanje v sili. Oglejte si »Zaščita pred
zmrzaljo« (v poglavju »Vzdrževanje in čiščenje«).
Prepričajte se, da naprava dobiva električno energijo.
To težavo lahko povzroča okvara naprave. Obrnite se na
pooblaščeni servisni center. Če morate odpreti pokrov, na‐
tančno preberite »Odpiranje vrat v sili«.
Preverite, ali je naprava pravilno poravnana. Oglejte si »Na‐
vodila za namestitev«.
Poskrbite za odstranitev embalaže in/ali transportnih vija‐
kov. Oglejte si »Navodila za namestitev«.
V boben dodajte še perila. Količina perila je verjetno pre‐
majhna.
Program je krajši od pri‐
kazanega časa.
•
Naprava izračuna nov čas glede na količino perila. Oglejte
si poglavje »Vrednosti porabe«.
Program je daljši od pri‐
kazanega časa.
•
Neuravnotežena količina perila podaljša čas trajanja. To je
običajen odziv naprave.
•
•
•
•
Povečajte količino pralnega sredstva ali uporabite drugega.
Pred pranjem perila uporabite posebne izdelke za odstrani‐
tev trdovratnih madežev.
Poskrbite, da boste nastavili pravo temperaturo.
Zmanjšajte količino perila.
•
Pazite, da boste pritisnili samo želeno(e) tipko(e).
•
•
•
•
Odprite pipo.
Prepričajte se, da filter na odtoku ni zamašen.
Zmanjšajte količino perila.
Poskrbite za nastavitev pravega programa. Po potrebi po‐
novno nastavite kratek čas sušenja.
Rezultati pranja niso za‐
dovoljivi.
Nastavitev funkcije ni
možna.
Naprava ne suši oz. ne
suši pravilno.
SLOVENŠČINA
73
Težava
Možna rešitev
Perilo je polno kosmov
različne barve.
Predhodno oprane tkanine so za sabo pustile kosme drugačne
barve:
• Sušenje odstrani določen del kosmov.
• Oblačila očistite s pripomočkom za odstranjevanje kosmov.
V primeru prekomerne količine kosmov v bobnu zaženite pose‐
ben program, da jih očisti (za dodatne podrobnosti si oglejte
»Kosmi v tkanini«).
Po opravljenem pregledu vklopite napravo. Program se nadaljuje od trenutka prekinitve.
Če se težava ponovi, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
Če se na prikazovalniku prikažejo druge opozorilne kode. Izklopite in vklopite napravo. Če
se težava nadaljuje, se obrnite na pooblaščeni servisni center.
14.3 Odpiranje vrat v sili
V primeru izpada električne energije ali
okvare v delovanju naprave ostanejo
vrata naprave zaklenjena. Program
pranja se nadaljuje ob ponovni
vzpostavitvi električne napetosti. Če
ostanejo vrata zaklenjena v primeru
okvare, jih lahko odprete z uporabo
funkcije za odklepanje v sili.
Če želite odpreti vrata, nadaljujte po
naslednjem postopku:
1. Pritisnite tipko Vklop/Izklop za izklop
naprave.
2. Iztaknite vtič iz omrežne vtičnice.
3. Odprite loputo filtra.
4. Sprožilo za odklepanje v sili naj
ostane v spodnjem položaju, hkrati
pa odprite vrata naprave.
Pred odpiranjem vrat:
POZOR!
Prepričajte se, da voda in
perilo nista vroča. Po
potrebi počakajte, da se
ohladita.
POZOR!
Prepričajte se, da se
boben ne vrti. Po potrebi
počakajte, da se boben
neha vrteti.
Prepričajte se, da raven
vode v bobnu ni
previsoka. Po potrebi
opravite črpanje v sili
(oglejte si »Črpanje v sili
« v poglavju »Vzdrževanje
in čiščenje«).
5. Vzemite ven perilo in zaprite vrata
naprave.
6. Zaprite loputo filtra.
15. TEHNIČNI PODATKI
Mera
Širina/višina/globina/
skupna globina
600 mm/850 mm/605 mm/639 mm
74
www.aeg.com
Električna povezava
Napetost
Skupna moč
Varovalka
Frekvenca
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Stopnja zaščite pred vstopom trdih delcev in vlage,
kar zagotavlja zaščitni pokrov, razen v primeru, kjer
nizkonapetostna oprema nima zaščite pred vlago.
IPX4
Tlak vode
Najmanj
Največ
0,5 bara (0,05 MPa)
8 barov (0,8 MPa)
Največja količina za
pranje
Bombaž
9 kg
Največja količina za su‐
šenje
Bombaž
Sintetika
6 kg
3 kg
Hitrost ožemanja
Največ
1600 vrt./min.
16. SKRB ZA OKOLJE
Reciklirajte materiale, ki jih označuje
simbol . Embalažo odložite v ustrezne
zabojnike za reciklažo. Pomagajte
zaščititi okolje in zdravje ljudi ter
reciklirati odpadke električnih in
elektronskih naprav. Naprav, označenih
*
s simbolom , ne odstranjujte z
gospodinjskimi odpadki. Izdelek vrnite na
krajevno zbirališče za recikliranje ali se
obrnite na občinski urad.
SLOVENŠČINA
75
132895401-A-232017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement