AEG L87695NWD User manual

AEG L87695NWD User manual
HR
SR
Upute za uporabu
2
Perilica-sušilica
Упутство за употребу
36
Машина за прање и сушење рубља
L 87695 NWD
2
www.aeg.com
SADRŽAJ
1. SIGURNOSNE INFORMACIJE.............................................................................3
2. SIGURNOSNE UPUTE.........................................................................................5
3. OPIS PROIZVODA............................................................................................... 7
4. UPRAVLJAČKA PLOČA....................................................................................... 8
5. PROGRAMI ........................................................................................................11
6. POTROŠNJA...................................................................................................... 16
7. OPCIJE............................................................................................................... 17
8. POSTAVKE.........................................................................................................18
9. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE................................................. 19
10. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE.............................................23
11. SVAKODNEVNA UPORABA – PRANJE I SUŠENJE.......................................24
12. SAVJETI............................................................................................................26
13. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE............................................................................. 28
14. RJEŠAVANJE PROBLEMA.............................................................................. 32
15. TEHNIČKI PODACI...........................................................................................35
ZA SAVRŠENE REZULTATE
Zahvaljujemo vam što ste odabrali ovaj AEG proizvod. Proizveli smo ga kako bi
vam pružio godine nepogrešivog rada, s inovativnim tehnologijama koje život čine
jednostavnijim - svojstva koja ne možete pronaći kod običnih uređaja. Molimo vas
da odvojite nekoliko minuta za čitanje kako biste dobili ono najbolje od njega.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, rješavanje problema, brošure i servisne
informacije:
www.aeg.com/webselfservice
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.registeraeg.com
Kupujte dodatnu opremu, potrošni materijal i originalne rezervne dijele za svoj
uređaj:
www.aeg.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Prilikom kontaktiranja ovlaštenog servisnog centra, provjerite da su vam dostupni
sljedeći podaci: Model, PNC, serijski broj.
Informacije možete pronaći na natpisnoj pločici.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije
Opće informacije i savjeti
Ekološke informacije
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
3
SIGURNOSNE INFORMACIJE
Prije postavljanja i korištenja uređaja pažljivo pročitajte
isporučene upute. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakvu ozljedu ili oštećenje koji su rezultat neispravnog
postavljanja ili korištenja. Upute uvijek držite na
sigurnom i pristupačnom mjestu za buduću upotrebu.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE!
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
•
•
•
•
•
•
•
•
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina pa na
više i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih
mogućnosti ili osobe koje ne raspolažu iskustvom ili
znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za
njihovu sigurnost i rade po uputama koje se odnose
na sigurno korištenje uređaja te razumiju uključene
opasnosti.
Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
Djecu mlađu od 3 godine potrebno je držati podalje od
uređaja tijekom cijelog vremena uporabe uređaja.
Sva pakiranja držite izvan dohvata djece i odlažite ih
na odgovarajući način.
Deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
Djecu i kućne ljubimce držite podalje od uređaja dok
su vrata uređaja otvorena.
Ako uređaj ima sigurnosno zaključavanje za zaštitu
djece, morate ga aktivirati.
Bez nadzora djeca ne smiju čistiti uređaj i provoditi
održavanje koje izvršava korisnik.
1.2 Opća sigurnost
•
•
Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
Uređaj se mora postaviti kao samostojeći proizvod ili,
ako za to postoji dovoljno prostora, ispod kuhinjske
radne površine.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na suprotnoj
strani što bi spriječilo potpuno otvaranje vrata uređaja.
Utikač kabela napajanja uključite u utičnicu tek po
završetku postavljanja. Nakon postavljanja uređaja,
utičnica treba biti lako dostupna.
Otvori za ventilaciju na bazi ne smiju se pokrivati
sagom, podloškom ili bilo kakvom podnom oblogom.
UPOZORENJE: Uređaj se ne smije napajati putem
vanjskog uređaja za isključivanje, poput tajmera, ili
priključen na strujni krug koji se redoviti uključuje i
isključuje putem električne mreže.
Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji gdje je
uređaj postavljen kako biste izbjegli povratni protok
neželjenh plinova u prostoriju iz uređaja u kojima
izgaraju druga goriva, uključujući otvoreni plamen.
Ispušni zrak ne smije se ispuštati u dimnjak koji se
upotrebljava za ispušne pare iz uređaja u kojima
sagorijeva plin ili neko drugo gorivo.
Radni tlak vode na ulazu vode iz izlaznog priključka
mora biti između 0,5 bar (0,05 MPa) i 8 bar (0,8 MPa).
Ne prelazite maksimalno punjjenje od 9 kg (pogledajte
poglavlje "Tablica programa").
Uređaj mora biti spojen na vodovodnu mrežu pomoću
novog isporučenog kompleta crijeva ili drugih novih
kompleta crijeva koje je isporučio ovlašteni servisni
centar.
Stari komplet cijevi ne smije se ponovno upotrijebiti.
Ako je kabel napajanja oštećen, proizvođač, ovlašteni
servisni centar ili slično kvalificirana osoba mora ga
zamijeniti kako bi se izbjegla opasnost od strujnog
udara.
Obrišite dlačice ili ostatke ambalaže koji su se skupili
oko uređaja.
Prije sušenja u perilici-sušilici predmeti koji su
zaprljani tvarima kao što su biljno ili mineralno ulje,
aceton, alkohol, petrolej, kerozin, odstranjivači mrlja,
HRVATSKI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
terpentin, vosak ili odstranjivači voska trebaju se oprati
u vrućoj vodi s dodatnom količinom deterdženta.
Ako su predmeti zaprljani industrijskim kemikalijama,
ne koristite uređaj.
Nemojte sušiti neoprano rublje u sušilici.
Predmeti kao što su plastika (lateks pjena), kape za
tuširanje, vodonepropusne tkanine, predmeti s
postavom od gume te rublje ili jastučnice s plastičnim
umetcima ne smiju se sušiti u perilici-sušilici.
Omekšivači rublja ili slični proizvodi trebaju se koristiti
prema uputama proizvođača proizvoda.
Uklonite sve predmete koji bi mogli biti izvor požara
poput upaljača ili šibica.
Nemojte nikada zaustaviti perilicu-sušilicu prije
završetka ciklusa sušenja, osim u slučaju da odmah
izvadite i prostrete sve predmete tako da se preostala
toplina može raspršiti.
Završni dio ciklusa perilice-sušilice odvija se bez
topline (ciklus hlađenja) kako bi osigurao da predmeti
u njoj dosegnu temperaturu koja ih neće oštetiti.
Za čišćenje uređaja ne koristite prskalice vode i/ili pare
pod tlakom.
Očistite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo
neutralne deterdžente. Nikada ne koristite abrazivna
sredstva, jastučiće za ribanje, otapala ili metalne
predmete.
Prije održavanja uređaj isključite, a utikač izvadite iz
utičnice električnog napajanja.
2. SIGURNOSNE UPUTE
2.1 Postavljanje
•
•
•
•
•
Slijedite upute za postavljanje
isporučene s uređajem.
Uređaj ne postavljajte ili ne
upotrebljavajte na mjestima gdje
temperatura može biti niža od 0 °C ili
gdje je izložen vremenskim
utjecajima.
Tijekom premještanja uređaj uvijek
držite vertikalno.
•
•
Provjerite cirkulira li zrak između
uređaja i poda.
Otvorite pakiranje i izvadite
transportne vijke.
Površina na podu na koju će se
postaviti uređaj mora biti ravna,
stabilna, otporna na toplinu i čista.
Transportne vijke čuvajte na sigurnom
mjestu. Ako ćete uređaj u budućnosti
premještati, morat ćete ih ponovno
6
www.aeg.com
•
•
•
•
•
pričvrstiti kako biste blokirali bubanj i
spriječili unutarnje oštećivanje.
Prilikom pomicanja uređaja uvijek
budite pažljivi jer je uređaj težak.
Uvijek nosite zaštitne rukavice i
zatvorenu obuću.
Ne postavljajte i ne koristite oštećeni
uređaj.
Uređaj ne postavljajte na mjesta gdje
se vrata uređaja ne mogu potpuno
otvoriti.
Prilagodite nožice kako biste osigurali
dovoljno prostora između uređaja i
poda.
Nakon što se uređaj postavi u
konačan položaj, libelom provjerite je
li uređaj u niveliran. Ako nije, podesite
nožice.
2.2 Spajanje na električnu
mrežu
UPOZORENJE!
Opasnost od požara i
strujnog udara.
•
•
•
•
•
•
Uređaj mora biti uzemljen.
Uvijek koristite pravilno ugrađenu
utičnicu sa zaštitom od strujnog
udara.
Ne koristite višeputne utikače i
produžne kabele.
Ne povlačite kabel napajanja kako
biste izvukli utikač iz utičnice. Uvijek
uhvatite i povucite utikač.
Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte
vlažnim rukama.
Ovaj je uređaj usklađen s direktivama
EEZ-a.
2.4 Koristite
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda,
električnog udara, vatre,
opekotina ili oštećenja
uređaja.
•
•
•
•
•
•
•
•
UPOZORENJE!
Opasnost od ozljeda ili
oštećenja uređaja.
2.3 Spajanje na dovod vode
•
•
•
Ne oštećujte crijeva za vodu.
Prije priključka na nove cijevi, cijevi
koje dugo nisu korištene, nakon
popravka ili instalacije novih uređaja
(mjerila itd.), pustite da voda teče dok
nije čista i bistra.
Provjerite da nema vidljivih curenja
tijekom i nakon prve uporabe uređaja.
Ovaj uređaj namijenjen je isključivo
upotrebi u domaćinstvu.
Zapaljive predmete ili predmete
navlažene zapaljivim sredstvima ne
stavljajte u uređaj, pored ili na njega.
Tijekom rada bilo kojeg programa ne
dodirujte staklena vrata. Staklo može
postati vruće.
Ne sušite oštećene (poderane,
izlizane) predmete koji sadrže obloge
ili ispune.
Ako je rublje oprano sa sredstvom za
odstranjivanje mrlja, prije pokretanja
ciklusa sušenja pokrenite dodatni
ciklus ispiranja.
Pazite da su svi metalni predmeti
izvađeni iz rublja.
Sušite isključivo tkanine koje su
prikladne za sušenje u perilici-sušilici.
Slijedite upute za čišćenje na etiketi
proizvoda.
Plastični predmeti nisu otporni na
toplinu.
– Ako upotrebljavajte lopticu za
doziranje deterdženta, uklonite je
prije pokretanja programa
sušenja.
– Ne upotrebljavajte lopticu za
doziranje deterdženta ako
postavljate non-stop program.
•
•
Ne sjedajte na otvorena vrata i ne
stojite na njima.
Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u
uređaju.
2.5 Odlaganje
•
•
•
Uređaj isključite iz električnog
napajanja i iz vodovodnog sustava.
Odrežite kabel napajanja blizu
uređaja i odložite ga.
Uklonite bravu na vratima kako biste
spriječili zatvaranje djece ili kućnih
ljubimaca u bubnju.
HRVATSKI
•
7
Uređaj odlažite u skladu s lokalnim
zahtjevima za odlaganje električne i
elektroničke opreme (WEEE).
3. OPIS PROIZVODA
3.1 Pregled uređaja
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Radna ploča
Spremnik za deterdžent
Upravljačka ploča
Ručica na vratima
Natpisna pločica
Filtar odvodne pumpe
Nožica za niveliranje uređaja
5
6
7
3.2 Kako uključiti sigurnosnu
blokadu za djecu
Taj uređaj će spriječiti da djeca ili kućni
ljubimci budu zatvoreni u bubnju.
Okrenite uređaj u smjeru kazaljki na satu,
dok utor ne dođe u vodoravan položaj.
Ne možete zatvoriti vrata.
Za zatvaranje vrata, okrenite uređaj u
smjeru suprotnom od kazaljke na satu
dok utor ne bude postavljen okomito.
3.3 Komplet za pričvršćenje
ploče (4055171146)
Dostupan kod vašeg ovlaštenog
prodavača.
Ako postavljate uređaj na podnožje,
uređaj učvrstite na ploču za pričvršćenje.
Pažljivo pročitajte upute isporučene s
priborom.
8
www.aeg.com
4. UPRAVLJAČKA PLOČA
4.1 Opis upravljačke ploče
1
2
3
WASH/
DRYING
DRYING
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
Synthetics
Wool
Delicates
20 Min. - 3 kg
Spin/
Drain
Rinse
Wool
NonStop 60min.
5
Drying
Time
Anti-Allergy
/
Steam
On/Off
Temp.
12
1
2
3
4
5
6
7
4
Drying
Level
Silk
Easy Iron
Tipka Uklj./Isklj.
Programator
Zaslon
Tipka Razina sušenja
Tipka Vrijeme sušenja
Tipka Start / Paus
Tipka Viitstart
Spin
11
Stains/
Prewash
Extra
Rinse
Time
Save
Delay
Start
10
9
8
7
8
9
10
11
12
Start/Pause
6
Tipka Ušteda vremena
Tipka Extra ispiranje
Tipka Mrlje/Predpranje
Tipka Centrifugiranje
Tipka Temperatura
4.2 Zaslon
A
B
C
D
P
Na zaslonu se prikazuje:
Trajanje odabranog programa
A
Hladna voda
E
O
F
G H I
N
J
M
K
L
HRVATSKI
Brzina centrifuge postavljenog programa
B
Simbol izostanka centrifuge1)
Simbol Zadržavanja vode
1) Dostupno samo za program CENTRIFUGA/IZBACIVANJE.
Simboli faza
Kada je postavljen program, uključuju se svi simboli faza koji se odnose na pro‐
gram.
Kada program započne, trepće simbol faze koja se trenutačno izvodi.
Kada program završi, ostaje uključen simbol posljednje faze.
C
Faza pretpranja
Faza pranja
Faza ispiranja
Faza centrifuge
D
Simbol sušenja uključuje se kada odaberete program sušenja.
E
Simbol pare uključuje se kada odaberete program s parom.
F
Simbol djelovanja protiv nabora uključuje se kada odaberete pro‐
gram sušenja.
Ne možete otvoriti vrata uređaja dok je simbol uključen. Vrata može‐
te otvoriti tek kad se simbol isključi.
G
Ako je program završen, ali simbol ostaje uključen:
• Uključena je funkcija "Zadržavanje vode".
• U bubnju se nalazi voda.
H
Simbol roditeljske blokade prikazuje se kada je ovaj sustav uključen.
I
Simbol odgode početka prikazuje se kada uključite funkciju odgode
početka.
9
10
www.aeg.com
Trajanje programa (faza pranja i/ili sušenja)
Kad program započne, trajanje programa smanjuje se u koracima od
1 minute.
Odgoda početka
Kad pritisnete tipku za odgodu početka, na zaslonu se prikazuje
vrijeme odgode početka
Kodovi alarma
Ako dođe do kvara uređaja, zaslon prikazuje šifre alarma. Pogledajte
"Rješavanje problema".
J
Zaslon ovu poruku prikazuje na nekoliko sekundi kada:
• Ne možete postaviti funkciju s programom pranja.
• Pokušavate promijeniti program pranja dok je uređaj u radu.
Kad je program pranja završen.
Simboli razine sušenja: uključuju se kada postavite automatsko sušenje.
Simbol razine ekstra suho
K
Simbol razine suhoće za odlaganje
Simbol razine suhoće za glačanje
L
Simbol trajanja sušenja uključuje se kada postavite program sušenja.
M
Prekomjerna količina deterdženta uključuje se pri kraju ciklusa kada
uređaj otkrije preveliku količinu deterdženta.
Grafičke crtice
Prazna crtica indikatora prikazuje se samo ako je funkcija dostupna
uz odabrani program.
Crtica indikatora puni se u skladu s odabranim funkcijama.
Ako napravite pogrešan odabir, poruka Err ukazuje na to da odabir nije
moguć.
Simbol Ušteda vremena uključuje se kada postavite trajanje jednog
od programa.
N
Skraćeno vrijeme pranja
Ekstra brzo
HRVATSKI
11
Simbol Extra ispiranje prikazuje se kada je ta funkcija uključena.
O
Vrijednost prikazuje ukupan broj ispiranja.
Crtica indikatora potpuno je ispunjena kada postavite maksimalan
broj ispiranja.
Simbol Mrlje uključuje se kad aktivirate funkciju.
Simbol Predpranje prikazuje se kada je ta funkcija uključena.
P
Crtica indikatora nije potpuno ispunjena kada uključite samo jednu
od funkcija.
Crtica indikatora potpuno je ispunjena kada uključite obje funkcije.
5. PROGRAMI
5.1 Tablica programa
Program
Raspon temperature
Maksimalna
Opis programa
količina punjenja (Vrsta punjenja i stupanj
Maksimalna brzi‐ zaprljanosti)
na centrifuge
Programi pranja
Pamuk
95°C - hladno
Pamuk eko1)
9 kg
1600 o/min
Bijeli i šareni pamuk postojanih
boja. Normalno i malo prljavo.
9 kg
1600 o/min
Bijeli i šareni pamuk postojanih
boja. Normalno prljavo. Smanjuje se
potrošnja energije i produljuje se
vrijeme pranja.
4 kg
1200 o/min
Sintetičke ili miješane tkanine.
Normalno prljavo.
1 kg
1200 o/min
Poseban program za predmete od
svile i miješane sintetike.
2 kg
1200 o/min
Vuneni predmeti perivi u perilici, vu‐
neni predmeti koji se peru ručno i
ostale tkanine sa simbolom "ručno
60°C – 40°C
Sintetika
60 °C - hladno
Svila
30°C
Vuna/ručno pranje
40°C - hladno
pranje".2)
12
www.aeg.com
Program
Raspon temperature
Maksimalna
Opis programa
količina punjenja (Vrsta punjenja i stupanj
Maksimalna brzi‐ zaprljanosti)
na centrifuge
Non-Stop 60min.
40°C – 30°C
1 kg
1200 o/min
Kompletan program koji se sastoji od
faze pranja i faze sušenja za malu
količinu punjenja od miješanih tkanina
(predmeti od pamuka i sintetike).
9 kg
1600 o/min
Bijelo pamučno rublje. Ovaj program
uklanja mikroorganizme zahvaljujući
pranju na 60 °C i dodaje jedno
ispiranje. Na taj način pranje je
učinkovitije.
Anti-alergijski
60° C
Programi s parom3)
Para se može koristiti za suho, oprano ili rublje nošeno samo jednom. Ovi programi
smanjuju nabore i uklanjaju mirise a rublje vaše čine mekšim.
Ne koristite bilo kakav deterdžent. Ako je potrebno, mrlje uklonite pranjem ili
korištenjem odstranjivača mrlja.
Programi na paru ne izvode nikakve higijenske cikluse.
Ne koristite program s parom za sljedeće vrste rublja:
•
•
•
Predmeti koji se moraju prati na temperaturi nižoj od 40°C.
Predmeti na čijoj etiketi za održavanje nije navedeno da su prikladni za sušenje u su‐
šilici.
Sve predmete koji imaju plastične, metalne, drvene ili slične dijelove.
1,5 kg
Program s parom za pamučne i sinte‐
tičke predmete. Ovaj ciklus pomaže u
osvježavanju i uklanjanju nabora na
rublju. Ovaj program ne postavljajte s
predmetima koji se peru na temperatu‐
ri nižoj od 40°C.
9 kg
1600 o/min
Za ispiranje i centrifugiranje rublja. Sve
tkanine, osim vunenih i vrlo osjetljivih
tkanina. Brzinu centrifuge smanjite u
skladu s vrstom punjenja.
9 kg
1600 o/min
Za centrifugiranje rublja i izbacivanje
vode iz bubnja. Sve tkanine, osim vu‐
nenih i osjetljivih tkanina.
3 kg
1200 o/min
Pamučni i sintetički predmeti, laga‐
no zaprljani ili samo jednom nošeni.
Para
Programi pranja
Ispiranja
hladno
Centrifuga / Izbacivanje vo‐
de4)
20 min – 3 kg
40°C – 30°C
HRVATSKI
Program
Raspon temperature
Lako glačanje
60 °C - hladno
Osjetljivo
40°C - hladno
13
Maksimalna
Opis programa
količina punjenja (Vrsta punjenja i stupanj
Maksimalna brzi‐ zaprljanosti)
na centrifuge
4 kg
800 o/min
Sintetički predmeti koji se trebaju
nježno prati. Normalno i malo
prljavi.5)
4 kg
1200 o/min
Osjetljive tkanine, poput akrilnih,
viskoze i miješanih tkanina
zahtijevaju blago pranje. Normalno
prljavo.
1 kg
Program sušenja za vunene tkanine.
3 kg
Program sušenja za sintetičke
predmete.
6 kg
Program sušenja za pamučne
predmete.
Programi sušenja
Vuna
Sintetika
Pamuk
1) Program pranja Pamuk eko pri 60ºC s punjenjem od9 kg i programom sušenja Pamuk referentni su
programi za podatke unesene u energetsku oznaku, u skladu sa standardima EEC 92/75.
Temperatura vode u određenoj fazi pranja može se razlikovati od deklarirane temperature
odabranog programa.
2) Tijekom ovog ciklusa bubanj se polako okreće kako bi se osiguralo nježno pranje. Može izgledati kao
da se bubanj ne okreće ili da se ne okreće ispravno.
3) Ako pokrenete program s parom sa suhim rubljem, na kraju ciklusa rublje će biti vlažno. Najbolje je da
rublje ostavite na svježem zraku približno 10 minuta kako bi se osušilo. Kada program završi, rublje
odmah izvadite iz bubnja. Nakon ciklusa s parom, odjeću ćete možda ipak trebati glačati, ali s manje na‐
pora.
4) Postavite brzinu centrifuge. Pazite da je prikladna za vrstu tkanine koja se pere. Ako postavite opciju
Bez centrifuge, tada je dostupna samo faza izbacivanja vode.
5) Kako bi se smanjilo gužvanje, ovaj ciklus regulira temperaturu vode i provodi program nježnog pranja i
centrifugiranja. Uređaj dodaje dodatna ispiranja. Ovaj program nije kompatibilan sa sušenjem.
Kompatibilnost opcija programa
Faze
Mrlje/
Predpr
Centrif
ugiranj
e
Extra Ušteda
ispiran vreme
anje1)
je 2)
na3)
Viit‐
start
Pamuk
■
■
■
■
■
■
Pamuk eko
■
■
■
■
■ 4)
■
14
www.aeg.com
Faze
Mrlje/
Predpr
Centrif
ugiranj
e
Sintetika
■
Svila
■
Vuna/ručno pranje
■
Extra Ušteda
ispiran vreme
anje1)
je 2)
na3)
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
Para
Ispiranja
Centrifuga / Izbacivanje
vode
■
■
Non-Stop 60min.
Anti-alergijski
Viit‐
start
■
■
■
■
■
■
20 min – 3 kg
■
■
Lako glačanje
■
■
■5)
■
■
■
Osjetljivo
■
■
■
■
■
■
1) Ako koristite tekući deterdžent, odaberite program bez predpranja. Opcija Mrlje nije dostupna s tempe‐
raturom nižom od 40°C.
2) Ako je uključena opcija trajnog dodatnog ispiranja, uređaj dodaje dodatna ispiranja. Ako u programu
ispiranja postavite nisku brzinu centrifuge, uređaj provodi nježna ispiranja i kratku centrifugu.
3) Ako postavite najkraće trajanje, preporučujemo da smanjite količinu punjenja. Moguće je potpuno na‐
puniti uređaj, ali bi rezultati pranja mogli biti lošiji.
4) Za ovaj program možete postaviti samo trajanje Ekstra brzo.
5) Dostupna je samo opcija predpranja.
5.2 Automatsko sušenje
Razina suhoće
Ekstra suho
Za ručnike
Vrsta tkanine
Punjenje
Pamuk i lan
(ogrtači, ručnici, itd.)
do 6 kg
HRVATSKI
Razina suhoće
Suho za ormar1)
Za predmete koje treba spremiti
Suho za glačanje
Prikladno za glačanje
Vrsta tkanine
Punjenje
Pamuk i lan
(ogrtači, ručnici, itd.)
do 6 kg
Sintetika i miješane tkani‐
ne
(džemperi, bluze, donje
rublje, posteljina)
do 3 kg
Svileni predmeti (bluze,
košulje, odjeća...)
do 1 kg
Vuneni predmeti (vuneni
džemperi)
do 1 kg
Pamuk i lan
(posteljina, stolnjaci, košulje,
itd.)
do 6 kg
15
1) Savjeti za ustanove za testiranje Testiranje karakteristika, u skladu sa standardom EN 50229, mora
se provesti s PRVIM punjenjem za sušenje, s maksimalno deklariranim kapacitetom sušenja (sastav
punjenja u skladu s EN61121) postavljanjem programa za pamuk AUTOMATSKI SUHO ZA U ORMAR.
DRUGO punjenje za sušenje s preostalim punjenjem mora se testirati postavljanje. programa za pamuk
AUTOMATSKI SUHO ZA U ORMAR.
5.3 Vremenski programirano sušenje
Razina suhoće
Vrsta tkanine
Ekstra suho
Za ručnike
Pamuk i lan
(ogrtači, ručnici, itd.)
Suho za ormar
Za predmete koje tre‐
ba spremiti
Suho za ormar
Za predmete koje tre‐
ba spremiti
Količina Brzina
Predloženo
rublja
centrifu‐ trajanje
(kg)
ge (o/
(min)
min)
6
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
Sintetika i miješane tkani‐
ne
(džemperi, bluze, donje
rublje, posteljina)
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Vuna
(vuneni džemperi)
1
1200
110 - 130
Silk (Svila)
(bluze, košulje, odjeća itd.)
1
1000
80
Pamuk i lan
(ogrtači, ručnici, itd.)
16
www.aeg.com
Razina suhoće
Vrsta tkanine
Suho za glačanje
Prikladno za glačanje
Pamuk i lan
(posteljina, stolnjaci, košulje,
itd.)
5.4 Woolmark Apparel Care Plava
•
Ciklus pranja vune u ovom uređaju
odobrila je tvrtka The Woolmark
Company za pranje proizvoda od
vune s oznakom "ručno pranje" uz
Količina Brzina
Predloženo
rublja
centrifu‐ trajanje
(kg)
ge (o/
(min)
min)
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
uvjet da se proizvodi peru u skladu s
uputama na etiketi odjeće i u skladu s
uputama proizvođača ove perilice
rublja. M1144
• Ciklus sušenja vune ovog uređaja
provjerila je i odobrila tvrtka The
Woolmark Company. Ciklus je
prikladan za sušenje vunenih
predmeta označenih s "hand wash"
(ručno pranje) ako se peru u ciklusu
ručnog pranja kojeg odobrava
Woolmark i suše u sušilici u skladu s
uputama proizvođača. M1224
U Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong
Kongu i Indiji, simbol Woolmark zaštitni
je znak certifikata.
6. POTROŠNJA
Navedene vrijednosti dobivene su u laboratorijskim uvjetima, s
odgovarajućim standardima. Razni čimbenici mogu promijeniti podatke:
količina i vrsta rublja i temperatura okoline. Tlak vode, napon napajanja i
temperatura dovoda vode također mogu utjecati na trajanje program
pranja.
Tehničke specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti, u
svrhu poboljšanja kvalitete proizvoda.
Na početku programa zaslon prikazuje trajanje programa za maksimalno
punjenje.
Tijekom faze pranja automatski se izračunava trajanje programa i može
se značajno skratiti ako je punjenje manje od maksimalne količine (npr.
pamuk na 60 °C, maksimalno punjenje 9 kg, trajanje programa prelazi 2
sata; stvarno punjenje 1 kg, trajanje programa bit će kraće od 1 sata).
Kada program izračunava stvarno trajanje programa točka na zaslonu
trepti.
HRVATSKI
Programi
Količi‐
na
rublja
(kg)
Potrošnja Potrošnja
električne vode (u
energije
litrama)
(kWh)
Približno trajanje
programa (u minu‐
tama)
Pamuk 60°C
9
1.6
69
168
Pamuk eko
Pamuk- program uštede
9
1.05
56
244
Pamuk 40 °C
9
1.0
69
164
Sintetika 40°C
4
0.6
48
105
Osjetljivo 40°C
4
0.7
58
86
Vuna/ručno pranje 30°C
2
0.35
57
61
energije na 60°C1)
17
1) "Pamuk- program uštede energije" pri 60 °C s punjenjem od 9kg referentni je program za podatke na‐
vedene na energetskoj oznaci, u skladu sa standardima EEZ-a 92/75standards.
7. OPCIJE
7.1 Uklj./Isklj.
Za uključivanje ili isključivanje uređaja
pritisnite ovu tipku. Kada se uređaj
uključi, čuje se zvučni signal.
Funkcija AUTO Stanje pripravnosti
automatski isključuje uređaj kako bi se
smanjila potrošnja energije kada:
•
•
Uređaj ne koristite 5 minuta prije nego
pritisnete tipku Start / Paus.
se otkažu sve postavke.
Pritisnite tipku Uklj./Isklj. za ponovno
uključivanje uređaja.
Ponovno postavite program pranja i
sve moguće funkcije.
5 minuta nakon završetka programa
pranja.
Pogledajte opciju "AUTO Stanje
pripravnosti".
7.2 Programator
Okrenite ovu tipku za postavljanje
programa. Uključuje se odgovarajući
indikator programa.
7.3 Temperatura
Pritisnite ovu tipku za promjenu unaprijed
zadane vrijednosti temperature. Kad se
na zaslonu prikaže
i
neće zagrijavati vodu.
, uređaj
7.4 Centrifugiranje
Pritisnite tu tipku za:
• Smanjite maksimalnu brzinu
programa centrifuge.
•
•
Zaslon prikazuje samo
one brzine centrifugiranja
koje su dostupne za
odabrani program.
Deaktivirajte fazu centrifugiranja.
Aktivirajte funkciju Zadržavanje vode.
Postavite ovu opciju kako bi se
spriječilo gužvanje tkanina. Program
pranja završava s vodom u bubnju.
Bubanj se okreće u pravilnim
razmacima kako bi se smanjilo
gužvanje tkanina.
Vrata ostaju zaključana. Kako biste
otvorili vrata, morate izbaciti vodu.
7.5 Mrlje/Predpranje
Pritisnite tipku kako biste programu
dodali fazu za tretiranje mrlja i
pretpranje.
Uzastopce pritišćite tu tipku kako biste
aktivirali jednu ili obje opcije. Na zaslonu
18
www.aeg.com
svijetle odnosni indikator i crtica
indikatora.
•
Mrlje: Ovu opciju koristite za rublje s
mrljama koje je teško ukloniti.
Kada uključite ovu opciju, sredstvo za
odstranjivanje mrlja stavite u odjeljak
. Ova opcija produljuje trajanje
programa.
•
Ova opcija nije dostupna
s temperaturom nižom od
40°C.
Predpranje: Ovu opciju koristite kako
biste dodali fazu predpranja prije faze
pranja.
Preporučujemo korištenje ove opcije
ako je rublje vrlo prljavo.
Ova opcija produljuje
trajanje programa.
7.6 Extra ispiranje
Zaslon prikazuje odgovaarajući indikator
i vrijeme odgode.
7.9 Start / Paus
Za pokretanje ili prekid programa
pritisnite tipku Start / Paus.
7.10 Razina sušenja
Pritisnite tu tipku za postavljanje jedne
od 3 dostupne automatske razine
sušenja. Na zaslonu se prikazuje simbol
postavljene razine suhoće:
•
Suho za glačanje – rublje koje će
se glačati
•
Suho za u ormar – rublje koje će
se spremiti
•
Ekstra suho – rublje koje je
potrebno potpuno osušiti
Pritisnite tipku Extra ispiranje kako biste
programu dodali faze ispiranja.
Ovu opciju koristite za osobe koje su
alergične na deterdžente i u područjima s
mekom vodom.
7.7 Ušteda vremena
Pomoću ove opcije možete skratiti
trajanje programa pranja.
•
•
Pritisnite ovu tipku jednom za
"Skraćeno trajanje" za svakodnevno
uprljano rublje.
Pritisnite ovu tipku dva puta za odabir
„Ekstra brzo“, samo za malo zaprljano
rublje.
Ne možete postaviti sve
automatske razine za
svaku vrstu tkanine.
7.11 Vrijeme sušenja
Ovu tipku pritisnite kako biste postavili
trajanje prilagođeno vrsti tkanine koju
sušite. Na zaslonu se prikazuje
postavljena vrijednost.
Svakim pritiskom na ovu tipku vrijeme
sušenja se produljuje za 5 minuta.
Odabrani program može
ograničiti trajanje sušenja.
Neki programi prihvaćaju
samo jednu od ove dvije
opcije.
7.8 Viitstart
Pomoću ove opcije možete odgoditi
početak programa u rasponu od 30
minuta do 20 sati.
8. POSTAVKE
8.1 Zvučni signali
Zvučni signali oglašavaju se kada je:
•
•
•
Uključite uređaj.
Isključite uređaj.
Pritisnete neku od tipki.
HRVATSKI
• Program pranja završen.
• Uređaj u kvaru.
Za uključivanje/isključivanje zvučnih
signala, na 6 sekundi istovremeno
pritisnite tipku
i
.
Ako isključite zvučne
signale, oni će nastaviti s
radom ako dođe do kvara
uređaja.
Za uključivanje/isključivanje obe
opcije istovremeno pritisnite
•
•
Nakon pritiska Start / Paus: opcije i
programator su blokirani.
Prije pritiska na tipku Start / Paus:
uređaj ne može započeti s radom.
Ovom funkcijom možete trajno uključiti
dodatno ispiranje kada podesite novi
program.
Pomoću ove opcije možete spriječiti da
se djeca igraju s upravljačkom pločom.
sve dok se indikator
isključi.
Ovu opciju možete uključiti:
8.3 Trajno uključena funkcija
dodatnog ispiranja
8.2 Roditeljska zaštita
•
19
i
•
Da biste aktivirali/deaktivirali ovu
opciju, istodobno pritisnite i držite
dok se odnosni indikator
neuključi/isključi.
ne uključi/
9. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO PRANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
9.1 Prije prve uporabe
1. Utikač priključite u utičnicu električne
mreže.
2. Otvorite slavinu.
3. Stavite malu količinu deterdženta u
pretinac za fazu pranja.
4. Odaberite i pokrenite program za
pamučno rublje na najvišoj
temperaturi bez rublja.
Na taj ćete način ukloniti moguću
preostalu prljavštinu s bubnja i kade.
9.2 Umetanje rublja
1. Otvorite vrata uređaja.
2. Bubanj napunite rubljem umećući
jedan po jedan komad.
3. Protresite rublje prije stavljanja u
uređaj.
Pazite da u bubanj ne stavite previše
rublja.
4. Čvrsto zatvorite vrata.
OPREZ!
Pazite da između brtve i
vrata nema zahvaćenog
rublja. Postoji opasnost od
curenja vode ili oštećenja
rublja.
i
20
www.aeg.com
9.3 Punjenje deterdženta i
dodataka
A
4. Za korištenje tekućeg deterdženta
okrenite krilce prema dolje.
Spremnik za fazu predpranja,
program namakanja ili za sredstvo
za uklanjanje mrlja.
Spremnik za fazu pranja.
B
Spremnik za tekuće dodatke
(omekšivač rublja, štirka).
Maksimalna razina za količinu
tekućih dodataka.
Spremnik za deterdžent u prahu ili
tekući deterdžent.
Uvijek se pridržavajte uputa
na pakiranju deterdženta.
9.4 Provjerite položaj krilca
1. Do kraja izvucite spremnik za
deterdžent.
2. Pritisnite polugu prema dolje kako
biste uklonili spremnik.
1
2
3. Za korištenje praškastog deterdženta
okrenite krilce prema gore.
S krilcem u položaju
DOLJE:
• Ne koristite
želatinozne ili guste
tekuće deterdžente.
• Tekući deterdžent ne
ulijevajte iznad
ograničenja
prikazanog na krilcu.
• Ne postavljajte fazu
pretpranja.
• Ne postavljajte
funkciju odgode
pokretanja.
5. Izmjerite količinu sredstva za pranje i
omekšivača.
6. Pažljivo zatvorite spremnik za
deterdžent.
Pobrinite se da krilce ne uzrokuje
začepljenje kada zatvorite ladicu.
9.5 Uključivanje uređaja
1. Utikač uključite u utičnicu električne
mreže.
2. Otvorite slavinu.
HRVATSKI
3. Pritisnite tipku Uklj./Isklj. kako biste
uključili uređaj.
Oglašava se kratki zvuk.
9.6 Odabir programa
1. Okrenite programator i postavite
program:
• Uključuje se odgovarajući
indikator programa.
• Indikator Start / Paus bljeska.
• Na zaslonu se prikazuje: osnovnu
temperaturu, brzinu centrifuge,
indikatore faza programa i trajanje
programa.
2. Po potrebi promijenite temperaturu,
brzinu centrifuge, trajanje ciklusa ili
dodajte dostupne funkcije. Kada
uključite opciju, uključuje se indikator
postavljene opcije.
Ako ste postavili neku
pogrešnu opciju, na zaslonu
se prikazuje poruka Err.
Za pokretanje programa pritisnite tipku
Start / Paus.
Odgovarajući indikator prestaje bljeskati i
ostaje uključen.
Na zaslonu počinje bljeskati indikator
faze rada.
Program započinje, vrata su zaključana.
Odvodna pumpa može
kratko vrijeme raditi kada se
uređaj puni vodom.
9.8 Rekalkulacija trajanja
ciklusa
Nakon približno 15 minuta
od početka programa:
• Uređaj automatski
podešava vrijeme ciklusa
prema rublju koje ste
umetnuli u bubanj kako bi
se ostvarili idealni
rezultati pranja sa što je
moguće kraćim
vremenom pranja.
• Na zaslonu se prikazuje
novo vrijeme.
9.9 Pokretanje programa s
odgodom početka
1. Pritišćite tipku Viitstart sve dok se na
zaslonu ne prikaže broj minuta ili sati
odgode.
Uključuje se odgovarajući indikator.
2. Pritisnite tipku Start / Paus.
Uređaj započinje odbrojavanje odgode
početka.
Kad odbrojavanje završi, program se
automatski pokreće.
Prije nego pritisnete tipku
Start / Paus za početak rada
uređaja, možete poništiti ili
promijeniti postavljenu
odgodu početka.
9.10 Poništavanje odgode
početka
Za poništavanje odgode početka:
9.7 Pokretanje programa bez
odgode početka
Na zaslonu se prikazuje indikator
21
.
1. Za uključivanje pauze na uređaju
pritisnite tipku Start / Paus.
Treperi odgovarajući indikator.
2. Pritiščite tipku Viitstart dok zaslon ne
prikazuje .
3. Za pokretanje programa odmah,
pritisnite tipku Start / Paus.
9.11 Prekidanje programa i
mijenjanje opcije
Samo neke opcije možete promijeniti
prije nego se izvedu.
1. Pritisnite tipku Start / Paus.
Treperi odgovarajući indikator.
2. Promijenite odabranu opciju.
3. Ponovo pritisnite tipku Start / Paus.
Program se nastavlja.
9.12 Poništavanje programa u
tijeku
1. Za poništavanje programa i
isključivanje uređaja pritisnite tipku
Uklj./Isklj..
2. Kako biste uključiti uređaj, ponovno
pritisnite tipku Uklj./Isklj..
Sada možete odabrati novi program
pranja.
22
www.aeg.com
Prije pokretanja novog
programa, uređaj može
ispuštati vodu. U tom
slučaju, provjerite da je
deterdžent još uvijek u
odjeljku za deterdžent, a ako
nije ponovno napunite
deterdžent.
9.13 Otvaranje vrata
Ako su temperatura i razina
vode u bubnju preveliki, a
bubanj se i dalje vrti, ne
možete otvoriti vrata.
Dok traje program pranja ili odgoda
početka, vrata uređaja su zaključana.
1. Pritisnite tipku Start / Paus.
Odgovarajući indikator zaključanih vrata
na zaslonu se isključuje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Zatvorite vrata i pritisnite tipku Start /
Paus.
Program ili odgoda početka se
nastavljaju.
9.14 Kraj ciklusa
Po završetku programa uređaj se
automatski zaustavlja. Oglašava se
zvučni signali (ako je uključen).
Na zaslonu
se uključuje a indikator
zaključanih vrata
se isključuje.
Indikator tipke Start / Paus se isključuje.
1. Pritisnite tipku Uklj./Isklj. kako biste
isključili uređaj.
Pet minuta nakon završetka programa,
funkcija uštede energije automatski će
isključiti uređaj.
Kada ponovno uključite
uređaj, zaslon prikazuje kraj
posljednjeg odabranog
programa. Okrenite
programator kako biste
odabrali novi ciklus.
2. Izvadite rublje iz uređaja.
3. Provjerite je li bubanj prazan.
4. Vrata ostavite odškrinuta kako biste
spriječili stvaranje plijesni i nastanak
neugodnih mirisa
9.15 Ispuštanje vode nakon
završetak ciklusa
Program pranja je završen, ali u
bubnju još ima vode:
Bubanj se okreće u pravilnim razmacima
kako bi se spriječilo gužvanje rublja.
je
Indikator zaključanih vrata
uključen. Vrata ostaju zaključana.
Kako biste otvorili vrata, morate izbaciti
vodu:
1. Ako je potrebno, smanjite brzinu
centrifuge.
2. Pritisnite tipku Start / Paus.
Uređaj izbacuje vodu iz bubnja i
centrifugira.
3. Kada se program završi i isključi se
,
indikator zaključanih vrata
možete otvoriti vrata.
4. Pritisnite na nekoliko sekundi tipku
Uklj./Isklj. kako biste isključili uređaj.
Uređaj će automatski izbaciti
vodu i centrifugirati rublje
nakon otprilike 18 sati.
9.16 Opcija AUTO Stanje
pripravnosti
Funkcija AUTO Stanje pripravnosti
automatski isključuje uređaj kako bi se
smanjila potrošnja energije kada:
•
•
Uređaj ne koristite 5 minuta prije nego
pritisnete tipku Start / Paus.
Pritisnite tipku Uklj./Isklj. za ponovno
uključivanje uređaja.
5 minuta nakon završetka programa
pranja.
Pritisnite tipku Uklj./Isklj. za ponovno
uključivanje uređaja.
Na zaslonu se prikazuje vrijeme
završetka zadnjeg postavljenog
programa pranja.
Okrenite programator kako biste
odabrali novi ciklus.
Ako postavite program ili
opciju koji završavaju s
vodom u bubnju, AUTO
Stanje pripravnosti funkcija
ne uključuje uređaj kako bi
vas podsjetila da ispraznite
vodu.
HRVATSKI
23
10. SVAKODNEVNA UPORABA - SAMO SUŠENJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
10.1 Priprema za sušenje
1. Na nekoliko sekundi pritisnite
tipkuUklj./Isklj. za uključenje uređaja
2. U uređaj stavljajte jedan po jedan
predmet.
3. Okrenite programator na program
sušenja koji odgovara predmetima
koje sušite.
Na zaslonu se prikazuje minimalna
vrijednost vremena i sljedeći simboli:
Razina "za u ormar"
Razina "suho za glačanje"
Isključuje se simbol trajanja sušenja
Na zaslonu se prikazuje vrijeme sušenja
izračunato na zadanoj količini rublja. Ako
je vaša količina rublja veća ili manja od
zadane količine uređaj tijekom ciklusa
automatski postavlja vrijeme sušenja.
2. Za pokretanje programa pritisnite
tipku Start / Paus. Na zaslonu:
Uključuje se simbol sušenja.
Uključuje se simbol zaključanih vra‐
ta.
Uključuje se simbol djelovanja protiv
nabora.
Simbol sušenja počinje treptati.
Uključuje se simbol trajanja
sušenja.
Simbol postavljene razine ostaje
uključen (npr. "Suho za u ormar").
Ostali simboli razine se isključuju.
Kad sušite veću količinu
rublja, kako biste postigli
dobre značajke sušenja,
osigurajte da samo rublje
nije zarolano te da je
jednolično raposređeno u
bubnju.
Zaslon redovito ažurira vrijeme ciklusa
sušenja (svake minute).
Za najbolju učinkovitost
sušenje postavite, prilikom
pranja rublja najveću brzinu
centrifuge dozvoljenu za
vašu vrstu rublja.
10.3 Vremenski programirano
sušenje
Rublje možete sušiti na dva načina:
Ne možete postaviti sve
razine za sve vrste rublja
(pogledajte tablicu "Programi
automatskog sušenja").
1. Pritišćite tipku Vrijeme sušenja sve
dok ne postavite trajanje (pogledajte
tablicu "Program sušenja").
10.2 Automatsko sušenje
Uključuje se simbol sušenja.
1. Pritišćite tipku Razina sušenja sve
dok se ispod simbola jedne od razina
suhoće ne pojavi crna crta:
Uključuje se simbol djelovanja protiv
nabora .
Razina "ekstra suho"
Uključuje se simbol trajanja
sušenja.
24
www.aeg.com
Postavite trajanje.
Svakim pritiskom na ovu tipku vrijeme
sušenja se produljuje za 5 minuta. Na
zaslonu se prikazuje postavljena
vrijednost.
Nakon nekoliko sekundi postavljeno
trajanje na zaslonu se mijenja: uređaj
izračunava i trajanje faze protiv nabora i
faze hlađenja.
Završna vrijednost trajanja.
2. Pritisnite Start / Paus za pokretanje
programa. Tekstualna traka prikazuje
da uređaj suši. Na zaslonu se svake
minute prikazuje novo vrijeme.
Simbol sušenja počinje treptati.
Uključuje se simbol zaključanih vra‐
ta.
Ako trajanje postavite samo
na 10 minuta, uređaj provodi
samo fazu hlađenja.
2. Oglašavaju se zvučni signali (ako su
uključeni).
3. Na zaslonu se uključuje .
4. Indikator tipke Start / Paus goes off.
5. Tijekom posljednjih minuta ciklusa
sušenja uređaj provodi fazu
sprječavanja pojave nabora .
Simbol djelovanja protiv nabora
bljeska. Vrata su još uvijek
).
zaključana (uključen je simbol
6. Za isključenje uređaja na nekoliko
sekundi pritisnite tipku Uklj./Isklj..
Nekoliko minuta nakon
završetka programa
funkcija uštede energije
automatski će isključiti
uređaj.
7. Kada se svjetlo zaključanih vrata
isključi, možete otvoriti vrata.
8. Izvadite rublje iz uređaja. Provjerite je
li bubanj prazan.
9. Vrata ostavite odškrinuta kako biste
spriječili stvaranje plijesni i
neugodnih mirisa.
10. Zatvorite slavinu.
10.4 Na kraju programa
sušenja
1. Uređaj se automatski zaustavlja.
11. SVAKODNEVNA UPORABA – PRANJE I SUŠENJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
11.1 Program NON-STOP
UPOZORENJE!
Ne stavljajte plastične
posudice/loptice za doziranje
deterdženta u bubanj.
1. Pritisnite na nekoliko sekundi tipku
Uklj./Isklj. kako biste uključili uređaj.
2. U uređaj stavljajte jedan po jedan
predmet.
3. U odgovarajući odjeljak stavite
deterdžent i aditive.
4. Okrenite programator na program
pranja. Na zaslonu se prikazuju
simboli različitih faza pranja.
5. Postavite raspoložive opcije.
UPOZORENJE!
Brzinu centrifuge ne
postavljate na vrijednost nižu
od automatske brzine za
postavljeni program.
11.2 Pranje i sušenje na
automatskim razinama
1. Pritišćite tipku Razina sušenja sve
dok se ispod simbola jedne od razina
suhoće ne pojavi crna crta.
HRVATSKI
25
Razina suhoće za glačanje
1. Pritiščite tipku Vrijeme sušenja kako
biste odredili vrijeme sušenja:
Razina suhoće za u ormar
Uključuje se simbol sušenja.
Razina suhoće "ekstra suho"
Uključuje se simbol djelovanja protiv
nabora .
Uključuje se simbol sušenja.
Uključuje se simbol djelovanja protiv
nabora .
Zaslon prikazuje da je uređaj spreman za
pokretanje.
Vrijednost vremena na zaslonu je
trajanje ciklusa pranja i sušenja
izračunatog na temelju zadane
postavke količine rublja.
Radi što boljeg sušenja
uređaj vam ne omogućuje
postavljanje preniske brzine
centrifuge za predmete koje
je potrebno oprati i osušiti.
2. Za pokretanje programa pritisnite
tipku Start / Paus.
Simbol postavljene razine suhoće
ostaje uključen (npr. "Suho za u
ormar"). Simboli ostalih razina se
isključuju.
Uključuje se simbol zaključanih vra‐
ta.
Na zaslonu se svake minute prikazuje
novo vrijeme.
Tijekom posljednjih minuta
ciklusa sušenja uređaj
provodi fazu zaštite protiv
nabora i fazu hlađenja.
11.3 Pranje i sušenje s
određenim vremenom
UPOZORENJE!
Ne stavljajte plastične
posudice/loptice za doziranje
deterdženta u bubanj.
Uključuje se simbol trajanja
sušenja.
Na zaslonu se prikazuje postavljeno
trajanje sušenja.
Postavite vrijeme sušenja.
Svakim pritiskom na ovu tipku vrijeme
sušenja se produljuje za 5 minuta.
Radi što boljeg sušenja
preporučujemo vam da ne
postavite prenisku brzinu
centrifuge za predmete koje
je potrebno oprati i osušiti.
2. Nakon nekoliko sekundi na zaslonu
se prikazuje ukupno trajanje ciklusa:
Završna vrijednost trajanja (faze
pranje + sušenje + protiv nabora +
hlađenje)
Ako vrijeme sušenja
postavite samo na 10
minuta, završna vrijednost
vremena uključuje i fazu
protiv nabora i fazu hlađenja.
3. Za pokretanje programa pritisnite
tipku Start / Paus.
Vrata su zaključana.
Na zaslonu se svake minute prikazuje
novo vrijeme.
11.4 Na kraju programa
sušenja
1. Uređaj se automatski zaustavlja.
2. Oglašavaju se zvučni signali (ako su
uključeni).
3. Na zaslonu se uključuje .
26
www.aeg.com
4. Indikator tipke Start / Paus goes off.
5. Tijekom posljednjih minuta ciklusa
sušenja uređaj provodi fazu
sprječavanja pojave nabora .
Simbol djelovanja protiv nabora
bljeska. Vrata su još uvijek
zaključana (uključen je simbol
).
6. Za isključenje uređaja na nekoliko
sekundi pritisnite tipku Uklj./Isklj..
Nekoliko minuta nakon
završetka programa
funkcija uštede energije
automatski će isključiti
uređaj.
7. Kada se svjetlo zaključanih vrata
isključi, možete otvoriti vrata.
8. Izvadite rublje iz uređaja. Provjerite je
li bubanj prazan.
9. Vrata ostavite odškrinuta kako biste
spriječili stvaranje plijesni i
neugodnih mirisa.
10. Zatvorite slavinu.
11.5 Dlačice na tkanini
Tijekom faze pranja i/ili sušenja
određene vrste tkanina (spužvaste,
vunene majice i džemperi) mogu
otpuštati dlačice.
Otpuštene dlačice mogu se zalijepiti za
tkanine tijekom sljedećeg ciklusa.
Za sprječavanje pojave dlačica na vašoj
odjeći, preporučujemo vam:
•
•
•
•
Ne perite tamne tkanine nakon što ste
oprali i osušili svijetlo obojene tkanine
(novu spužvu, vunu ili džempere) i
obrnuto.
Objesite te vrste tkanina na
otvorenom nakon prvog pranja.
Očistite odvodni filtar.
Nakon faze sušenja mokrom krpom
očistite prazan bubanj, brtvu i vrata.
11.6 Kako ukloniti dlačice iz
odjeće
Za uklanjanje dlačica iz unutrašnjosti
bubnja postavite poseban program:
1. Ispraznite bubanj.
2. Mokrom krpom očistite bubanj, brtvu i
vrata.
3. Postavite program ispiranja.
i
4. Istovremeno držite pritisnute
za uključivanje funkcije čišćenja dok
se na zaslonu ne prikaže CLE.
5. Pritisnite Start / Paus za pokretanje
programa.
12. SAVJETI
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
12.1 Punjenje rublja
•
•
•
•
•
•
Rublje razdijelite na: bijelo, obojeno,
sintetičko, osjetljivo i vunu.
Pridržavajte se uputa za pranje na
etiketama za njegu rublja.
Bijele i obojene komade odjeće
nemojte prati zajedno.
Neki obojeni komadi odjeće mogu
pustiti boju prilikom prvog pranja.
Preporučujemo vam da ih prvi put
perete odvojeno.
Zakopčajte jastučnice, zatvorite
patentne zatvarače, kukice i dugmad.
Zavežite pojaseve.
Ispraznite džepove i razvijte složene
komade odjeće.
•
•
•
•
•
•
Tkanine s više slojeva, vunu i odjeću
s oslikanim ilustracijama okrenite na
krivu stranu.
Tvrdokorne mrlje uklonite posebnim
deterdžentom.
Tvrdokorne mrlje operite i tretirajte
prije stavljanja u bubanj.
Budite pažljivi sa zavjesama. Uklonite
kukice i zavjesu stavite u vreću za
pranje ili u jastučnicu.
Ne perite rublje bez rubova ili s
poderotinama. Za pranje malih i/ili
osjetljivih predmeta (npr. grudnjaka sa
žicom, remena, najlonki, itd.)
upotrebljavajte vrećice za pranje.
Vrlo malo punjenje može uzrokovati
probleme s uravnoteženjem prilikom
centrifugiranja. Ako se to dogodi,
ručno rasporedite predmete u bubnju i
ponovno pokrenite fazu
centrifugiranja.
HRVATSKI
12.2 Tvrdokorne mrlje
Za neke mrlje voda i deterdžent nisu
dovoljni.
Preporučujemo da te mrlje tretirate prije
nego predmete stavite u uređaj.
U prodaji su dostupna specijalna
sredstva za odstranjivanje mrlja. Koristite
specijalno sredstvo koje je prikladno za
vrstu mrlje i tkanine.
12.3 Deterdženti i dodaci
•
•
•
•
•
•
Upotrebljavajte isključivo deterdžente
i dodatke izrađene za perilice rublja:
– deterdžente u prahu za sve vrste
tkanina,
– deterdžente u prahu za osjetljive
(maks. temperatura 40 °C) i
vunene tkanine,
– tekuće deterdžente, po
mogućnosti za programe pranja
na nižim temperaturama (maks.
60 °C) za sve vrste tkanina ili
posebne samo za vunene
tkanine.
Ne miješajte različite vrste
deterdženata.
Ne koristite više od propisane količine
sredstva za pranje kako biste pomogli
u očuvanju okoliša.
Uvijek se pridržavajte uputa na
pakiranju ovih proizvoda.
Koristite ispravne proizvode za vrstu i
boju rublja, temperaturu programa i
razinu uprljanosti.
Ako vaš uređaj nema spremnik
deterdženta s jezičcem, tekući
deterdžent dodajte korištenjem loptice
za doziranje (isporučuje je proizvođač
deterdženta).
12.4 Savjeti za očuvanje
okoliša
•
•
•
•
Za pranje normalno uprljanog rublja
odaberite program bez predpranja.
Program pranja uvijek pokrenite s
maksimalnom dozvoljenom količinom
rublja.
Ako je potrebno, koristite sredstvo za
odstranjivanje mrlja kada perete na
nižim temperaturama.
Kako biste koristili ispravnu količinu
deterdženta, provjerite tvrdoću vode u
27
vašem sustavu. Pogledajte "Tvrdoća
vode".
12.5 Tvrdoća vode
Ako je tvrdoća vode na vašem području
visoka ili umjerena, preporučujemo
korištenje omekšivača vode za perilice
rublja. U područjima gdje je voda meka
nije potrebno koristiti omekšivače za
vodu.
Kako biste saznali tvrdoću vode u svom
području, kontaktirajte vodoopskrbno
poduzeće.
Upotrebljavajte odgovarajuću količinu
omekšivača vode. Pridržavajte se uputa
na pakiranju proizvoda.
12.6 Savjeti za sušenje
Pripremanje ciklusa sušenja
• Otvorite slavinu.
• Provjerite je li crijevo za ispuštanje
vode pravilno priključeno. Više
informacija potražite u poglavlju
postavljanja.
• Maksimalne količine rublja za
programe sušenje pogledajte u tablici
programa sušenja.
12.7 Predmeti koji nisu
pogodni za sušenje
Ne postavljajte program sušenja za
ove vrste rublja:
• Vrlo osjetljivo rublje.
• Zavjese od sintetičkih materijala.
• Odjevne predmete s metalnim
umetcima.
• Najlonske čarape.
• Poplune.
• Prekrivače.
• Perine.
• Jakne.
• Vreće za spavanje.
• Tkanine s ostacima laka za kosu,
odstranjivača laka za nokte ili sličnim.
• Odjevne predmete podstavljene
pjenastom gumom ili sličnim
materijalima.
12.8 Etikete na rublju
Kada sušite rublje, poštujte oznake
proizvođača na etiketama:
28
www.aeg.com
•
= Odjevni predmet može se
strojno sušiti
•
= Ciklus sušenja na visokoj
temperaturi
•
= Ciklus sušenja na sniženoj
temperaturi
12.11 Opće preporuke
•
= Odjevni predmet ne može se
strojno sušiti.
Pogledajte tablicu "Programi sušenja"
kako biste pronašli prosječna vremena
sušenja.
Iskustvo vam pomaže u boljem sušenju
rublja. Zabilježite trajanje već obavljenih
ciklusa.
12.9 Trajanje ciklusa sušenja
Vrijeme se može mijenjati ovisno o:
• brzini završnog centrifugiranja
• razini suhoće
• vrsti rublja
• masi rublja
12.10 Dodatno sušenje
Ako je na kraju programa sušenja rublje
još uvijek vlažno, ponovo postavite kratki
ciklus sušenja.
UPOZORENJE!
Za izbjegavanje pojave
nabora i gužvanje, rublje
nemojte presušiti.
Kako biste izbjegli pojavu statičkog
naboja na kraju ciklusa sušenja:
1. U ciklusu pranja upotrebljavajte
omekšivač.
2. Upotrebljavajte poseban omekšivač
za sušilice.
Kad je program sušenja završen, odmah
izvadite rublje.
13. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
13.1 Vanjsko čišćenje
Uređaj čistite samo sapunom i toplom
vodom. Potpuno osušite sve površine.
OPREZ!
Ne koristite alkohol, otapala
ili kemijske proizvode.
13.2 Uklanjanje kamenca
13.3 Pranje radi održavanja
Korištenjem programa s niskim
temperaturama pranja, moguće je da
nešto deterdženta ostane u bubnju.
Redovito provodite pranje radi
održavanja. To možete učiniti na sljedeći
način:
•
•
Potpuno ispraznite bubanj.
Odaberite program za pranje pamuka
s najvišom temperaturom i malom
količinom deterdženta.
13.4 Brtva na vratima
Ako je tvrdoća vode na vašem području
visoka ili umjerena, preporučujemo
korištenje proizvoda za uklanjanje
kamenca za perilice rublja.
Redovito provjeravajte bubanj kako biste
spriječili nastanak kamenca i hrđe.
Za uklanjanje čestica hrđe
upotrebljavajte samo posebne proizvode
za perilice rublja. Prilikom uklanjanja
kamenca, nemojte stavljati rublje u
bubanj.
Uvijek se pridržavajte uputa
na pakiranju proizvoda.
Redovito provjeravajte brtvu i uklonite
sve predmete iz unutarnjeg dijela.
HRVATSKI
13.5 Čišćenje spremnika za deterdžent
1.
2.
1
2
3.
4.
13.6 Čišćenje filtra crijeva za dovod vode i filtra ventila
1.
2.
1
2
3
29
30
www.aeg.com
3.
4.
45°
20°
13.7 Čišćenje odvodnog filtra
Ne čistite ispusni filtar ako je voda u uređaju vruća.
Redovito pregledavajte filtar pumpe za izbacivanje vode kako biste se
uvjerilili da je čist.
Ponovite korake 2 i 3 dok voda ne prestane istjecati.
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
HRVATSKI
5.
6.
7.
8.
31
1
2
2
1
Uvijek držite krpu u blizini,
kako biste pokupili prolivenu
vodu.
13.8 Izbacivanje vode u nuždi
Zbog kvara uređaj ne može izbaciti vodu.
Ako se ovo dogodi, provedite korake (1)
do (8) iz poglavlja 'Čišćenje ispusnog
filtra'. Po potrebi očistite pumpu.
Kada ispuštate vodu primjenom
postupka za ispuštanje vode u nuždi,
morate ponovno aktivirati sustav za
izbacivanje vode:
1. Ulijte 2 litre u odjeljak za glavno
pranje u spremniku za deterdžent.
2. Pokrenite program za izbacivanje
vode.
13.9 Zaštita od zamrzavanja
Ako se uređaj postavi u području u kojem
temperatura može pasti ispod 0° C,
ispraznite preostalu vodu iz crijeva za
dovod vode i pumpe za izbacivanje vode.
1. Utikač izvucite iz utičnice električne
mreže.
2. Zatvorite slavinu.
3. Oba kraja crijeva za dovod vode
stavite u posudu i pustite da voda
isteče iz crijeva.
4. Ispraznite odvodnu pumpu.
Pogledajte postupak za izbacivanje
vode u nuždi.
5. Kad se odvodna pumpa isprazni,
ponovno postavite crijevo za dovod
vode.
UPOZORENJE!
Prije nego ponovno koristite
uređaj, provjerite je li
temperatura u prostoriji viša
od 0 °C.
Proizvođač ne odgovara za
štete uzrokovane niskim
temperaturama.
32
www.aeg.com
14. RJEŠAVANJE PROBLEMA
•
- Vrata uređaja su otvorena ili
nisu ispravno zatvorena. Provjerite
vrata!
•
Uređaj se ne pokreće ili se zaustavlja
tijekom rada.
- Napajanje je nestabilno.
Pričekajte dok se napajanje ne
stabilizira.
•
Najprije pokušajte pronaći rješenje
problema (pogledajte tablicu). Ako
problem i dalje postoji, obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
- Nema komunikacije između
elektroničkih elemenata uređaja.
Isključite i ponovno uključite.
•
- Uključen je uređaj za zaštitu
od poplave. Iskopčajte uređaj i
zatvorite slavinu. Obratite se
ovlaštenom servisnom centru.
UPOZORENJE!
Pogledajte poglavlja sa
sigurnosnim uputama.
14.1 Uvod
Uz neke se probleme oglašava zvučni
signal i zaslon prikazuje šifru alarma:
•
•
- Uređaj se ne puni vodom na
ispravan način.
UPOZORENJE!
Prije provjere isključite
uređaj.
- Uređaj ne izbacuje vodu.
14.2 Moguće greške
Problem
Program ne započinje s
radom.
Moguće rješenje
•
•
•
•
•
•
•
•
Uređaj se ne puni vodom
na ispravan način.
•
•
•
•
•
Uređaj se ne puni vodom
i odmah izbacuje vodu.
•
Provjerite je li kabel napajanja uključen u utičnicu.
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema oštećenog osigu‐
rača.
Provjerite je li pritisnuta tipka Start/Pauza.
Ako je postavljena odgoda početka, poništite postavku ili
pričekajte završetak odbrojavanja.
Ako je uključena, isključite funkciju roditeljske zaštite.
Provjerite je li slavina otvorena.
Provjerite da tlak dovoda vode nije prenizak. Ovu in‐
formaciju potražite kod lokalnog distributera vode.
Provjerite da slavina nije začepljena.
Provjerite da filtar crijeva za dovod i filtar ventila nisu za‐
čepljeni. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".
Provjerite da dovodno crijevo nije prignječeno ili savijeno.
Provjerite je li priključak crijeva za dovod vode pravilno iz‐
veden.
Provjerite jesu li priključci crijeva za dovod vode pravilno iz‐
vedeni.
Provjerite nalazi li se crijevo za odvod vode u ispravnom
položaju. Crijevo je možda prenisko postavljeno. Pogledajte
poglavlje "Upute za postavljanje".
HRVATSKI
Problem
Moguće rješenje
•
•
•
Uređaj ne izbacuje vodu.
•
•
•
•
•
•
Faza centrifugiranja ne
radi ili ciklus pranja traje
dulje od uobičajenog.
•
•
•
Voda curi po podu.
•
•
•
•
Vrata uređaja se ne
mogu otvoriti.
Uređaj proizvodi neobi‐
čan zvuk.
33
•
•
•
•
•
•
Provjerite da sifon nije začepljen.
Provjerite da odvodno crijevo nije prignječeno ili savijeno.
Provjerite je li priključak crijeva za odvod vode pravilno iz‐
veden.
Ako ste postavili program bez faze izbacivanja vode, posta‐
vite opciju za izbacivanje vode.
Postavite opciju za izbacivanje vode ako ste odabrali jednu
od opcija koja završava s vodom u bubnju.
Provjerite da filtar odvoda nije začepljen. Po potrebi očistite
filtar. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".
Ako ponovno dođe do kvara, obratite se servisnom centru.
Postavite brzinu centrifuge.
Postavite opciju za izbacivanje vode ako ste odabrali jednu
od opcija koja završava s vodom u bubnju.
Provjerite da filtar odvoda nije začepljen. Po potrebi očistite
filtar. Pogledajte poglavlje "Čišćenje i održavanje".
Ručno rasporedite predmete u bubnju i ponovno pokrenite
fazu centrifugiranja. Ovaj problem može uzrokovati nesta‐
bilnost uređaja.
Provjerite jesu li spojevi crijeva za vodu zategnuti i da nema
curenja vode.
Provjerite da na crijevu za dovod i odvod nema oštećenja.
Provjerite upotrebljavate li odgovarajuću vrstu i ispravnu
količinu deterdženta.
Provjerite je li program pranja završen.
Postavite opciju izbacivanja vode ili centrifuge ako u bubnju
ima vode.
Provedite postupak hitnog ispuštanja vode. Pogledajte
odjeljak "Zaštita od zaleđivanja" (u poglavlju "Čišćenje i
održavanje").
Provjerite da se uređaj napaja električnom strujom.
Ovaj problem može prouzročiti neispravnost uređaja. Obra‐
tite se ovlaštenom servisu. Ako trebate otvoriti vrata,
pažljivo pročitajte "Otvaranje vrata u nuždi".
Provjerite je li uređaj ispravno niveliran. Pogledajte
poglavlje "Upute za postavljanje".
Provjerite jesu li skinuti pakiranje i transportni vijci.
Pogledajte poglavlje "Upute za postavljanje".
Dodajte još rublja u bubanj. Stavili ste premalo rublja.
Ciklus traje kraće nego
što je prikazano.
•
Uređaj izračunava novo vrijeme ovisno o količini punjenja.
Pogledajte poglavlje "Potrošnja".
Ciklus traje dulje nego
što je prikazano.
•
Neravnomjerno punjenje produljuje trajanje. To je
uobičajeno ponašanje uređaja.
34
www.aeg.com
Problem
Moguće rješenje
•
Rezultati pranja nisu za‐
dovoljavajući.
Ne možete postaviti
određenu opciju.
Uređaj ne suši ili ne suši
dovoljno dobro.
Rublje je puno dlačica
različitih boja.
•
•
Povećajte količinu deterdženta ili koristite neku drugu
marku.
Prije pranja upotrijebite poseban proizvod za uklanjanje tvr‐
dokornih mrlja.
Provjerite jeste li odabrali ispravnu temperaturu.
Smanjite količinu rublja.
•
Provjerite jeste li pritisnuli samo željenu tipku(tipke).
•
•
•
•
Otvorite slavinu.
Provjerite da filtar odvoda nije začepljen.
Smanjite količinu punjenja.
Provjerite jeste li odabrali ispravan ciklus. Ako je potrebno,
ponovno postavite vrijeme sušenja.
•
Tkanine oprane u prethodnom ciklusu ispustile su dlačice raz‐
nih boja:
• Faza sušenja pomaže ukloniti dio dlačica.
• Odjeću očistite valjkom za dlačice.
U slučaju prevelike količine dlačica u bubnju, pokrenite
specijalni program za njihovo čišćenje (za više pojedinosti
pogledajte "Dlačice na tkanini").
Nakon provjere uključite uređaj. Program se nastavlja u točki u kojoj je prekinut.
Ako ponovno dođe do kvara, obratite se servisnom centru.
Ako se na zaslonu prikazuju drugu kodovi alarma. Uključite i isključite uređaj. Ako i dalje
dolazi do kvara, obratite se servisnom centru.
14.3 Otvaranje vrata u slučaju
nužde
U slučaju nestanka struje ili neispravnog
rada uređaja vrata ostaju zaključana.
Nakon vraćanja struje program pranja se
nastavlja. Ako u slučaju kvara vrata
ostanu zaključana, mogu se otvoriti
pomoću funkcije otključavanja u nuždi.
Prije otvaranja vrata:
OPREZ!
Pazite da temperatura
vode nije previsoka i da
rublje nije vruće. Ako je
potrebno, pričekajte da se
sve ohladi.
OPREZ!
Provjerite da se bubanj ne
okreće. Ako je potrebno,
pričekajte da se bubanj
prestane okretati.
Provjerite da razina vode u
bubnju nije previsoka. Ako
je potrebno, nastavite s
pražnjenjem u nuždi
(pogledajte “Pražnjenje u
nuždi” u poglavlju
“Čišćenje i održavanje”).
Za otvaranje vrata nastavite kako slijedi:
1. Za isključivanje uređaja pritisnite
tipku Uklj./Isklj..
2. Izvucite utikač iz strujne utičnice.
3. Otvorite krilce filtra.
4. Prekidač za otključavanje u nuždi
držite pritisnutim i, istovremeno,
otvorite vrata uređaja.
HRVATSKI
35
5. Izvadite rublje i zatim zatvorite vrata
uređaja.
6. Zatvorite krilce filtra.
15. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije
Širina / Visina / Dubina /
Ukupna dubina
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
Spajanje na električnu
mrežu
Napon
Ukupna snaga
Osigurač
Frekvencija
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Razina zaštite protiv ulaska čvrstih predmeta i vlage IPX4
osigurana je zaštitnim poklopcem, osim gdje
niskonaponska oprema nije zaštićena od vlage
Tlak dovoda vode
Minimalno
Maksimalno
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maksimalna količina
rublja za pranje
Pamuk
9 kg
Maksimalna količina su‐ Pamuk
hog rublja
Sintetika
6 kg
3 kg
Brzina centrifugiranja
1600 o/min
Maksimalno
16. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom .
Ambalažu za recikliranje odložite u
prikladne spremnike. Pomozite u zaštiti
okoliša i ljudskog zdravlja, kao i u
recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktirajte
nadležnu službu.
36
www.aeg.com
САДРЖАЈ
1. БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ.................................................................... 37
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА............................................................................. 40
3. ОПИС ПРОИЗВОДА.......................................................................................... 41
4. КОМАНДНА ТАБЛА...........................................................................................42
5. ПРОГРАМИ .......................................................................................................45
6. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ...............................................................................51
7. ОПЦИЈЕ............................................................................................................. 52
8. ПОДЕШАВАЊА................................................................................................. 54
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПРАЊЕ................................................ 54
10. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕЊЕ........................................... 58
11. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА – ПРАЊЕ И СУШЕЊЕ.................................... 60
12. КОРИСНИ САВЕТИ.........................................................................................62
13. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ........................................................................................ 64
14. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА............................................................................... 68
15. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ...................................................................................... 72
ЗА САВРШЕНЕ РЕЗУЛТАТЕ
Хвала што сте одабрали овај AEG производ. Направили смо га како бисмо
вам у наредним годинама обезбедили несметани рад заједно са најновијим
технологијама које олакшавају свакодневицу. Ове функције вероватно
нећете наћи код уобичајених уређаја. Посветите се читању у наредних
неколико минута како бисте добили корисне информације.
Посетите наш веб сајт на адреси:
Обезбедите савете у вези са коришћењем, брошуре, решења за
проблеме, информације о сервисирању:
www.aeg.com/webselfservice
Региструјте свој производ ради боље услуге:
www.registeraeg.com
Купите додатни прибор, потрошне материјале и оригиналне резервне
делове за свој уређај:
www.aeg.com/shop
БРИГА О КОРИСНИКУ И СЕРВИСИРАЊЕ
Препоручујемо вам да користите оригиналне резервне делове.
Приликом обраћања сервисној служби, проверите да ли поседујете следеће
податке: Модел, број производа (PNC), серијски број.
Информације се могу наћи на плочици са техничким карактеристикама.
Упозорење/опрез - упутства о безбедности
Опште информације и савети
Информацији о заштити животне средине
Задржано право измена.
СРПСКИ
1.
37
БЕЗБЕДНОСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ
Пре инсталације и коришћења уређаја, пажљиво
прочитајте приложено упутство. Произвођач није
одговоран за било какве повреде или штете које су
резултат неисправне инсталације или употребе.
Чувајте упутство за употребу на безбедном и
приступачном месту за будуће коришћење.
1.1 Безбедност деце и осетљивих особа
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од угушења, повређивања или
трајног инвалидитета.
•
•
•
•
•
•
•
•
Овај уређај могу да користе деца старија од 8
година и особе са смањеним физичким, чулним
или менталним способностима, kao особе којима
недостају искуство и знање, уколико им се
обезбеди надзор или им се дају упутства у вези са
употребом уређаја на безбедан начин и уколико
схватају могуће опасности.
Немојте да дозволите деци да се играју уређајем.
Деца узраста од 3 године и млађа морају се
држати даље од овог уређаја, у сваком тренутку
када је уређај у употреби.
Држите сву амбалажу даље од деце и одлажите је
на одговарајући начин.
Детерџенте држите ван домашаја деце.
Децу и кућне љубимце држите подаље од уређаја
док су његова врата отворена.
Ако овај апарат има уређај за безбедност деце,
исти би требало да буде активиран.
Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко
одржавање уређаја без надзора.
1.2 Опште мере безбедности
•
Не мењајте спецификацију овог уређаја.
38
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Уређај ће бити инсталиран као самостојећи
производ или испод кухињске радне плоче
кухињске ако расположиви простор то дозвољава.
Немојте инсталирати уређај иза врата која се
закључавају, клизних врата нити врата са шарком
на супротној страни, која би онемогућила да се
врата уређаја отворе до краја.
Прикључите главни кабл за напајање на зидну
утичницу тек на крају поступка инсталације.
Уверите се да је после постављања уређаја
струјни утикач доступан.
Отвори за вентилацију у постољу не смеју бити
заклоњени тепихом, простирком или било каквом
подном облогом.
УПОЗОРЕЊЕ: Уређај не сме да се напаја путем
екстерног уређаја за укључивање као што је тајмер
нити да буде повезан на коло које се редовно
укључује и искључује путем струје.
Обезбедите добру вентилацију у просторији у којој
се налази уређај како бисте избегли да се
просторија испуни непожељним издувним
гасовима других уређаја насталих сагоревањем
неких других врста горива, укључујући и
сагоревање отвореним пламеном.
Издувни гасови не смеју се испуштати у цев која
служи за одвод издувних гасова из уређаја у
којима сагорева гас или друга горива.
Радни притисак воде на месту где вода улази из
излазног прикључка мора бити између 0,5 бара
(0,05 MPa) и 8 бара (0,8 MPa).
Не прекорачујте максималну количину веша од 9 кг
(погледајте у одељку „Табела програма“).
Уређај треба да се повеже на довод воде помоћу
новог комплета приложених црева или другог
новог комплета црева испорученог од стране
овлашћеног сервисног центра.
Старо црево се не сме поново користити.
СРПСКИ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
39
Уколико је кабл за напајање оштећен, њега мора
да замени произвођач, одговарајући Овлашћени
сервисни центар или лица сличне квалификације,
како би се избегла опасност од електрицитета.
Очистите отпала влакна или труње од амбалаже
које се накупило око уређаја.
Ствари које су запрљане супстанцама као што су
биљно или минерално уље, ацетон, алкохол,
бензин, керозин, средства за уклањање флека,
терпентин, восак и средства за уклањање воска
требало би да се засебно оперу у топлој води са
додатном количином детерџента пре сушења у
машини за прање и сушење веша.
Немојте користити уређај ако су предмети
запрљани индустријским хемикалијама.
Немојте да сушите неопране ствари у машини за
прање и сушење веша.
Ствари као што су сунђераста гума (пена од
латекса), капе за туширање, водоотпорни
материјали и комади и одећа који су постављени
гумом или јастуци пуњени уметком од пенасте гуме
не смеју да се суше у машини за прање и сушење
веша.
Фабрички омекшивачи или слични производи
морају се користити искључиво како је наведено у
упутству произвођача.
Уклоните све ствари из предмета који би могли
бити извор пожара, као што су упаљачи или
шибице.
Никада не заустављајте машину за прање и
сушење веша пре краја циклуса сушења; у случају
да то урадите, брзо уклоните све ствари и
раширите их тако да се топлота распореди.
Последњи део циклуса машине за сушење веша је
без топлоте (циклус хлађења) како би веш
достигао температуру која га неће оштетити.
Не чистите уређај распршивачима воде нити
паром под високим притиском.
40
www.aeg.com
•
•
Уређај очистите влажном крпом. Користите
искључиво неутралне детерџенте. Немојте
користити абразивне производе, абразивне
јастучиће за чишћење, раствараче или металне
предмете.
Пре било каквог поступка одржавања уређаја,
искључите га и извадите утикач кабла за напајање
из зидне утичнице.
2. БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА
2.1 Инсталација
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Придржавајте се упутства за
монтирање које сте добили уз
уређај.
Немојте да инсталирате или
користите уређај тамо где
температура може да буде нижа од
0 °C или где је изложен временским
условима.
Приликом премештања, уређај увек
мора да стоји вертикално.
Уверите се да постоји циркулација
ваздуха између уређаја и пода.
Уклоните комплетну амбалажу и
завртње за транспорт.
Област пода на којој ће уређај бити
монтиран мора бити равна,
стабилна, отпорна на топлоту и
чиста.
Држите транзитне завртње на
безбедном месту. Ако ће уређај у
будућности бити премештан,
завртњи морају бити монтирани да
би се блокирао бубањ и тако
спречила унутрашња оштећења.
Увек водите рачуна приликом
померања уређаја зато што је
тежак. Увек користите заштитне
рукавице и затворену обућу.
Немојте да монтирате или
користите оштећен уређај.
Уређај немојте инсталирати на
месту на коме врата уређаја не
могу до краја да се отворе.
Подесите ножице како бисте
обезбедили простор између уређаја
и пода.
Када се уређај постави у стални
положај, уз помоћ либеле
проверите да ли је потпуно
нивелисан. Ако није, подесите
ногице док се не изневелише.
2.2 Прикључивање струје
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од пожара и
електричног удара.
•
•
•
•
•
•
Уређај мора да буде уземљен.
Користите искључиво правилно
инсталирану утичницу, отпорну на
ударце.
Не користите адаптере за
вишеструке утикаче и продужне
каблове.
Немојте да вучете мрежни кабл да
бисте искључили уређај. Кабл
искључите тако што ћете извући
утикач из утчнице.
Немојте додиривати кабл за
напајање нити мрежни утикач
влажним рукама.
Овај уређај је усклађен са
директивама Европске уније.
2.3 Прикључивање воде
•
•
•
Немојте оштетити црева за воду.
Пре прикључења на нове цеви, или
цеви које нису коришћене дуже
време, или где је вршена поправка
или монтирани нови уређаји
(водомери, итд.), пустите воду да
истече док не буде чиста и бистра.
Уверите се да не постоји видљиво
цурење воде током и након прве
употребе уређаја.
СРПСКИ
2.4 Употреба
– Ако се користи детерџент у
лоптици, уклоните лоптицу пре
почетка програма сушења.
– Немојте користити лоптицу с
детерџентом када подешавате
неки нон-стоп програм.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од струјног
удара, пожара, опекотина
или оштећења уређаја.
•
•
•
•
•
•
•
•
Уређај је само за кућну употребу.
Запаљиве материје или предмете
натопљене запаљивим материјама
немојте стављати унутар и поред
уређаја или на њега.
Немојте додиривати стакло на
вратима док је програм у току.
Стакло може бити вруће.
Немојте да сушите оштећене
(подеране, излизане) предмете које
садрже поставу или испуне.
Ако веш је опран средством за
уклањање мрља, покрените
додатни циклус испирања пре него
што започнете циклус сушења.
Проверите да ли сте извадили све
металне предмете из веша.
Сушите искључиво тканине који су
погодне за сушење у машини за
прање и сушење веша. Пратите
инструкције за чишћење на етикети
на вешу.
Пластични предмети нису отпорни
на топлоту.
УПОЗОРЕЊЕ!
Постоји ризик од
озлеђивања или оштећења
уређаја.
•
•
Немојте седати нити стајати на
отворена врата.
У уређају немојте сушити мокар
веш из ког капље вода.
2.5 Одлагање
•
•
•
•
Искључијте уређај из електричног
напајања и са довода за воду.
Исеците мрежни електрични кабл
на месту које је близу уређаја и
одложите га.
Уклоните ручицу од врата да бисте
спречили да се деца или кућни
љубимци заглаве у бубњу.
Одложите апарат у складу са
важећим прописима за одлагање
отпада од електричних и
електронских уређаја (WEEE).
3. ОПИС ПРОИЗВОДА
3.1 Приказ уређаја
1
2
41
3
4
5
6
7
Радна површина
Дозатор детерџента
Командна табла
Ручица на вратима
Плочица са техничким
карактеристикама
6 Филтер одводне пумпе
7 Ногице за нивелисање уређаја
1
2
3
4
5
42
www.aeg.com
3.2 Како активирати уређај
за безбедност деце
Да бисте затворили врата, окрећите
уређај супротно смеру кретања
казаљки на сату, све док жлеб не
заузме вертикалан положај.
Овај уређај спречава да се деца или
кућни љубимци затворе у бубњу.
3.3 Опрема за постављање
плочица за фиксирање
(4055171146)
Окрећите уређај у смеру кретања
казаљке на сату, све док жлеб не дође
у хоризонталан положај.
Не можете да затворите врата.
Може се наћи код овлашћеног
продавца.
Ако инсталирате уређај на постоље,
причврстите уређај за плочице за
фиксирање.
Пажљиво прочитајте упутства која сте
добили уз додатну опрему.
4. КОМАНДНА ТАБЛА
4.1 Опис командне табле
1
2
WASH/
DRYING
DRYING
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
Synthetics
Wool
Delicates
Drying
Level
Silk
Easy Iron
20 Min. - 3 kg
Spin/
Drain
Rinse
3
Wool
NonStop 60min.
Drying
Time
Anti-Allergy
/
Steam
On/Off
Temp.
12
1
2
3
4
5
6
7
Дугме Укључено/Искључено
Дугме за избор програма
Дисплеј
Дугме Ниво сушења
Дугме Време сушења
Дугме Старт/пауза
Дугме Одложени старт
Spin
11
Stains/
Prewash
Extra
Rinse
Time
Save
Delay
Start
10
9
8
7
Start/Pause
6
8 Дугме Уштеда времена
9 Дугме Додатно испирање
10 Дугме Уклањање флека/
претпрање
11 Дугме Центрифуга
12 Дугме Температура
4
5
СРПСКИ
43
4.2 Дисплеј
A
B
C
P
D
E
F
G H I
O
N
J
M
K
L
На дисплеју се приказује:
Температура подешеног програма
A
Хладна вода
Брзина центрифуге подешеног програма
B
Нема симбола за програм центрифуге1)
Симбол „Задржавање испирања”
1) Доступно је искључиво за програм ЦЕНТРИФУГА/ИСПУШТАЊА ВОДЕ.
Симболи фаза
Када је програм подешен, сви симболи фаза за одговарајући програм светле.
Када се програм покрене, трепери искључиво симбол фазе која је активна.
Када се програм заврши, светли симбол последње фазе.
C
Фаза претпрања
Фаза прања
Фаза испирања
Фаза центрифуге
D
E
F
Симбол сушења светли када подесите програм сушења.
Симбол паре светли када подесите програм за пару.
Симбол против гужвања светли када подесите програм сушења.
44
www.aeg.com
G
Када овај симбол светли, не можете да отворите врата уређаја.
Врата уређаја можете да отворите када симбол престане да
светли.
Уколико се програм заврши, а симбол и даље светли:
• Функција „Задржавање испирања“ је укључена.
• У бубњу има воде.
H
Симбол блокаде за безбедност деце почиње да светли када је
овај уређај активиран.
I
Симбол одложеног старта почиње да светли када подесите
функцију одложеног старта.
Време програма (фаза прања и/или сушења)
Када се покрене програм, време програма се смањује постепено
за један минут.
Одложен старт
Када притиснете дугме за одложени старт, на дисплеју се прика‐
зује време одложеног старта
J
Шифре аларма
Када је уређај покварен, на дисплеју се приказују шифре за
аларм. Погледајте одељак „Решавање проблема”.
На дисплеју се приказује ова порука на неколико минута када:
• Не можете да подесите неку функцију са програмом за пра‐
ње.
• Покушавате да промените програм прања док је у току.
Када је програм завршен.
Симболи нивоа осушености: светле када подесите аутоматско сушење.
Симбол нивоа „екстра суво“
K
Симбол нивоа „суво за ормар“
Симбол нивоа „суво за пеглање“
L
Симбол за време сушења светли када подесите програм суше‐
ња.
М
Симбол за превелику количину детерџента почиње да светли на
крају циклуса када уређај детектује превише детерџента.
СРПСКИ
45
Графичке траке
Трака индикатора за празно појављује се искључиво када је од‐
говарајућа функција доступна за подешени програм.
Трака индикатора се попуњава према подешеној функцији.
Уколико начините погрешан избор појављује се порука Err (Грешка)
која указује на то да избор није могућ.
Симбол Уштеда времена се пали када подесите једно време
трајање програма.
N
Скраћено време
Изузетно брзо прање
Симбол Додатно испирање светли када је активирана ова функ‐
ција.
O
Вредност приказује укупан број испирања.
Трака индикатора је у потпуности испуњена када подесите мак‐
сималан број испирања.
Симбол Флеке светли када активирате ову функцију.
Симбол Претпрање светли када је активирана ова функција.
P
Трака индикатора није у потпуности испуњена када подесите са‐
мо једну од функција.
Трака индикатора је у потпуности испуњена када подесите две
функције.
5. ПРОГРАМИ
5.1 Табела програма
Програм
Распон температуре
Програми прања
Maксимална ко‐ Опис програма
личина веша за (Тип веша за прање и ниво запр‐
прање
љаности)
Максимална бр‐
зина центрифу‐
ге
46
www.aeg.com
Програм
Распон температуре
Памучни веш
95 °C - Хладно
Памук Еко1)
Maксимална ко‐ Опис програма
личина веша за (Тип веша за прање и ниво запр‐
прање
љаности)
Максимална бр‐
зина центрифу‐
ге
9 кг
1600 о/мин
Бели памук и обојени памук. Нор‐
мално и благо запрљани веш.
9 кг
1600 о/мин
Бели и шарени памук постојаних
боја. Нормалан степен запрљано‐
сти. Потрошња енергије се смањује
и време програма прања је продуже‐
но.
4 кг
1200 о/мин
Синтетика или веш од различитих
материјала. Нормалан степен запр‐
љаности.
1 кг
1200 о/мин
Специјални програм за свилу и ме‐
шани синтетички веш.
2 кг
1200 о/мин
Вуна која може да се пере у маши‐
ни, вуна која има ознаку да је са‐
мо за ручно прање и друге ткани‐
не са ознаком за негу „ручно пра‐
60 °C - 40 °C
Cинтетика
60 °C - Хладно
Свила
30 °C
Bуна/ручно прање
40 °C - Хладно
ње“.2).
NonStop 60 мин.
40 °C - 30 °C
Анти-алергијски
60 °C
1 кг
1200 о/мин
Комплетан програм који се састоји
од фазе прања и фазе сушења за
малу количину мешаних тканина
(памучни и синтетички веш).
9 кг
1600 о/мин
Одећа од белог памука. Овај про‐
грам уништава микроорганизме за‐
хваљујући прању на температури од
60 °C, као и додавањем једног испи‐
рања. На тај начин, прање је много
ефикасније.
СРПСКИ
Програм
Распон температуре
47
Maксимална ко‐ Опис програма
личина веша за (Тип веша за прање и ниво запр‐
прање
љаности)
Максимална бр‐
зина центрифу‐
ге
Програми паре3)
Пара може да се користи за веш који је осушен, опран или ношен само једном.
Ови програми могу да умање наборе и непријатне мирисе, као и да учине оде‐
ћу мекшом.
Немојте да користите детерџент. По потреби, уклоните флеке прањем или ко‐
ришћењем средства за уклањање флека на тим местима.
Програми паре не врше хигијенске циклусе.
Програм са паром немојте да подешавате са овим типовима одеће:
•
•
•
Одевни предмети који се перу на температури нижој од 40 °C.
Веш на чијој етикети о одржавању није назначено да је погодан за сушење у ма‐
шини за сушење веша.
Сав веш са пластичним, металним, дрвеним и сличним деловима.
1,5 кг
Програм паре за памучне и синте‐
тичке тканине. Овај циклус омогу‐
ћава да се изгужван веш освежи и
исправи. Овај програм не бирајте за
одевне предмете који се перу на
температури нижој од 40 °C.
9 кг
1600 о/мин
За испирање и центрифугирање ве‐
ша. Све тканине, изузев вунених и
веома осетљивих тканина. Смањите
брзину центрифуге тако да одговара
врсти веша.
9 кг
1600 о/мин
За центрифугирање веша и за испу‐
штање воде из бубња. Све тканине
изузев вунених и осетљивих ма‐
теријала.
3 кг
1200 о/мин
Памучне и синтетичке тканине са
благим степеном запрљаности
или ношене само једном.
4 кг
800 о/мин
Синтетичке тканине захтевају не‐
жно прање. Нормална и блага запр‐
Пара
Програми прања
Испирање
Хладно
Центрифуга / испуштање
воде4)
20 мин. - 3 кг
40 °C - 30 °C
Лако пеглање
60 °C - Хладно
љаност.5)
48
www.aeg.com
Програм
Распон температуре
Осетљиво
40 °C - Хладно
Maксимална ко‐ Опис програма
личина веша за (Тип веша за прање и ниво запр‐
прање
љаности)
Максимална бр‐
зина центрифу‐
ге
4 кг
1200 о/мин
Осетљиве тканине као што су
акрил, вискоза и тканине од ме‐
шовитих материјала које захтева‐
ју благо прање. Нормалан степен
запрљаности.
1 кг
Програм за сушење веша од вуне.
3 кг
Програм за сушење синтетичких
тканина.
6 кг
Програм за сушење памучних ства‐
ри.
Програми сушења
Вуна
Cинтетика
Памучни веш
1) Програм прања Памук Еко на 60 ºC са количином веша од 9 кг и програм сушења Памучни веш
су програми на које се односе подаци наведени на енергетској налепници, у сагласности са стан‐
дардима EEC 92/75.
Температура воде у фази прања може да се разликује од температуре која је наве‐
дена за изабрани програм.
2) Током овог циклуса бубањ се полако окреће како би обезбедио нежно прање. Може да изгледа
као да се бубањ не окреће или као да се не окреће правилно, али је то нормално за овај програм.
3) Уколико изаберете програм паре са осушеним вешом, на крају циклуса веш може бити влажан.
Боље је да се веш изложи свежем ваздуху на једно 10 минута да би влажност испарила. Када се
програм заврши, брзо извадите веш из бубња. Након циклуса са паром, одећа ће вероватно мора‐
ти да се пегла, али уз мање напора.
4) Подешавање брзине центрифуге. Водите рачуна да је погодно за врсту материјала који се пере.
Ако подесите опцију „Без центрифуге“, расположива је само фаза испуштања воде.
5) Да бисте смањили гужвање веша, овај циклус регулише температуру воде и обавља фазу меког
прања и центрифуге. Уређај ће аутоматски испрати веш неколико пута. Овај програм није компати‐
билан са сушењем.
Компатибилност опција програма
Укла‐
њање Додат‐ Уште‐
флека/
но
да
прет‐
испи‐ време‐
пра‐ рање 2) на3)
ње1)
Програм
Цен‐
трифу‐
га
Памучни веш
■
■
■
■
■
Одло‐
жени
старт
■
СРПСКИ
Укла‐
њање Додат‐ Уште‐
флека/
но
да
прет‐
испи‐ време‐
пра‐ рање 2) на3)
ње1)
Програм
Цен‐
трифу‐
га
Одло‐
жени
старт
Памук Еко
■
■
■
■
■ 4)
■
Cинтетика
■
■
■
■
■
■
Свила
■
Bуна/ручно прање
■
■
■
■
■
NonStop 60 мин.
Анти-алергијски
■
■
■
■
■
■
Пара
Испирање
Центрифуга / испушта‐
ње воде
49
■
■
■
■
■
■
20 мин. - 3 кг
■
■
Лако пеглање
■
■
■5)
■
■
■
Осетљиво
■
■
■
■
■
■
1) Уколико користите течни детерџент, подесите програм без опције Претпрање. Опција за укла‐
љање флека није доступна са температуром нижом од 40 °C.
2) Ако је стално активирана опција Додатно испирање, уређај додаје неколико додатних испирања.
У програму Испирање, ако посесите ниску брзину центрифуге уређај врши нежно испирање и скра‐
ћује центрифугирање.
3) Уколико изаберете најкраће трајање, препоручујемо да смањите количину веша за прање. Уре‐
ђај се може потпуно напунити вешом, међутим, резултати прања могу бити слабији.
4) За овај програм можете да подесите само Изузетно брзо трајање.
5) Расположива је само опција Претпрање.
5.2 Аутоматско сушење
Ниво осушености
Врста тканине
Количина веша
Екстра суво
За фротирске материјале
Памук и лан
до 6 кг
(баде-мантили, пешкири за
купање и сл.)
50
www.aeg.com
Ниво осушености
Врста тканине
Количина веша
Орман1)
За одећу која се одлаже
Памук и лан
до 6 кг
(баде-мантили, пешкири за
купање и сл.)
Синтетика и мешани ма‐
теријали
(џемпери, блузе, доњи
веш, постељина)
до 3 кг
Свилени одевни предме‐ до 1 кг
ти (блузе, кошуље, одећа..)
Вунени одевни предмети
(вунени џемпери)
Пегла
Погодно за пеглање
до 1 кг
Памук и лан
до 6 кг
(чаршави, столњаци, кошу‐
ље итд.)
1) Савети за институт за тестирање Тестирање перформанси у складу са стандардом EN 50229,
мора да се изврши количином веша за ПРВО сушење максималног назначеног капацитета (састав
веша у складу са EN 61121) подешавањем програма АУТОМАТСКИ СУВО ЗА ОРМАН за памук.
Количина веша за ДРУГО сушење заосталог веша мора да се тестира подешавањем програма
АУТОМАТСКИ СУВО ЗА ОРМАН за памук.
5.3 Временски ограничено сушење
Ниво осушености
Врста тканине
Екстра суво
За фротирске мате‐
ријале
Памук и лан
(баде-мантили, пешкири за
купање и сл.)
Орман
За одећу која се од‐
лаже
Памук и лан
(баде-мантили, пешкири за
купање и сл.)
Ко‐
личина
веша
(кг)
Брзина
центри‐
фуге (о/
мин)
Препо‐
ручено
трајање
(мин)
6
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
СРПСКИ
Ниво осушености
Врста тканине
Орман
За одећу која се од‐
лаже
Синтетика и мешани ма‐
теријали
(џемпери, блузе, доњи
веш, постељина)
Пегла
Погодно за пеглање
Брзина
центри‐
фуге (о/
мин)
Препо‐
ручено
трајање
(мин)
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Вуна
(вунени џемпери)
1
1200
110 - 130
Свила
(блузе, кошуље, одећа
итд.)
1
1000
80
Памук и лан
(чаршави, столњаци, кошу‐
ље итд.)
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
5.4 Woolmark Apparel Care Плава
•
Ко‐
личина
веша
(кг)
Циклус прања вуне у овој машини
одобрила је компанија The
Woolmark Company за прање
одевних предмета који садрже вуну
означених етикетом „ручно
51
прање“ уколико се одевни предмети
перу према упутствима на етикети и
оних које је издао произвођач ове
машине за прање рубља. M1144
• Циклус сушења вуне на овој
машини за сушење тестирала је и
одобрила компанија The Woolmark
Company. Овај циклус је погодан за
сушење одевних предмета од вуне
са ознаком „ручно прање“ под
условом да су одевни предмети
опрани у Woolmark одобреном
циклусу прања на руке и осушени у
складу са произвођачким
упутством. M1224
У Великој Британији, Ирској, Хонгконгу
и Индији симбол Woolmark је
сертификовани заштитни знак.
6. ВРЕДНОСТИ ПОТРОШЊЕ
Наведене вредности су добијене у лабораторијским условима по
релевантним стандардима. Различити узроци могу да промене под‐
атке: количина и врста веша и амбијетална температура. Притисак
воде, напон напајања и температура доводне воде такође могу да
утичу на трајање програма за прање.
Техничке спецификације могу бити промењене без претходне нај‐
аве ради побољшања квалитета производа.
52
www.aeg.com
На почетку програма дисплеј приказује трајање програма за макси‐
малну количину веша за прање.
Током фазе прања, трајање програма се аутоматски израчунава и
може се знатно скратити уколико се у бубањ ставља количина веша
која је мања од максималне дозвољене количина веша (нпр. памук
60 °C, максимална количина веша за прање 9 кг, трајање програма
је дуже од 2 сата; стварна количина веша за прање 1 кг, трајање
програма је краће од 1 сата).
Када уређај израчунава стварно трајање програма, на дисплеју тре‐
пери тачка.
Програми
Ко‐
личина
веша
(кг)
Потрош‐
ња елек‐
тричне
енергије
(kWh)
Потрошња
воде (у ли‐
трима)
Приближно трајање
програма (у мину‐
тима)
Памук 60 °C
9
1.6
69
168
Памук Еко
Програм за уштеду енер‐
гије при прању памучних
9
1.05
56
244
Памук 40 °C
9
1.0
69
164
Синтетика 40 °C
4
0.6
48
105
Осетљив веш 40 °C
4
0.7
58
86
Вуна/ручно прање 30 °C
2
0.35
57
61
ствари на 60 °C1)
1) Програм „Памук, уштеда енергије“ на 60 °C са количином веша од 9кг је програм на кога се од‐
носе подаци наведени на енергетској налепници, у сагласности са стандардима EEC 92/75.
7. ОПЦИЈЕ
7.1 Укључено/Искључено
Притисните ово дугме за активирање
или деактивирање уређаја. Када је
уређај активиран оглашава се звучни
сигнал.
Функција Аутоматски режим
приправности аутоматски деактивира
уређај како би се смањила потрошња
електричне енергије када:
•
Не користите уређај пет минута пре
него што притиснете дугме Старт/
пауза.
Када су сва подешавања отказана.
•
Притисните дугмеУкључено/
Искључено да бисте поново
активирали уређај.
Поново подесите програм за
прање, као и све могуће функције.
Пет минута после завршетка
програма прања.
Погледајте одељак „Опција
Аутоматски режим приправности“.
7.2 Дугме за избор
програма
Окрените ово дугме да бисте
подесили програм. Приказује се
индикатор одговарајућег програма.
СРПСКИ
7.3 Температура
•
Притисните ово дугме да бисте
променили фабрички подешену
температуру. Када се на дисплеју
приказује
воду.
и
, урећај не греје
7.4 Центрифуга
Притисните ово дугме да бисте:
• Смањили максималну брзину фазе
центрифуге за овај програм.
•
•
Дисплеј приказује
искључиво брзину
центрифуге која је
доступна за подешени
програм.
Деактивирали фазу центрифуге.
Активирали опцију Задржавање
испирања.
Подесите ову опцију да бисте
спречили гужвање тканина.
Програм прања се завршава се са
водом у бубњу. Бубањ се нормално
окреће да би се умањило гужвање.
Врата остају блокирана. Морате да
испустите воду да бисте их
откључали.
7.5 Уклањање флека/
претпрање
Притисните ово дугме да бисте
програму додали фазу за уклањање
флека и фазу претпрања.
Узастопно притискајте дугме да бисте
активирали једну или обе опције.
Одговарајући индикатор и трака
индикатора осветљавају дисплеј.
•
Флеке: Користите ову опцију да
бисте са веша уклонили чврсте
флеке.
Када подесите опцију, ставите
средство за уклањање флека у
преграду
. Ова опција
продужава трајање програма.
Ова функција није
доступна при
температурама нижим
од 40°C.
53
Претпрање:Користите ову
функцију да бисте додали фазу
претпрања пре фазе прања.
Препоручујемо вам да користите
ову опцију приликом прања веома
запрљаног веша.
Ова опција продужава
трајање програма.
7.6 Додатно испирање
Притисните дугме Додатно испирање
да бисте програму додали фазе
испирања.
Користите ову опцију за особе које су
алергичне на детерџенте, као и у
областима где је вода мека.
7.7 Уштеда времена
Овом опцијом можете скратити
трајање програма.
•
•
Притисните једном ово дугме да
бисте подесили функцију за
„скраћено трајање прања“ за веш
који се дневно прља.
Двапут притисните ово дугме да
бисте подесили функцију „изузетно
брзо“ прање за ствари које готово
да нису прљаве.
Неки програми прихватају
искључиво једну од ове
две опције.
7.8 Одложени старт
Притисните ову опцију да бисте
почетак програма одложили за 30
минута до 20 сати.
На дисплеју се приказује одговарајући
индикатор и време одлагања.
7.9 Старт/пауза
Притисните дугме Старт/пауза да
бисте започели или прекинули
програм.
7.10 Ниво сушења
Притисните ово дугме да бисте
подесили један од 3 расположива
нивоа осушености. На дисплеју се
приказује симбол подешеног нивоа:
54
www.aeg.com
•
Суво за пеглање – веш за
пеглање
•
Суво за орман – веш за
одлагање у орман
•
Екстра суво – веш за потпуно
сушење
7.11 Време сушења
Притисните ово дугме да бисте
подесили време у складу са тканином
коју треба осушити. Дисплеј приказује
подешену вредност.
Сваки пут када притиснете ово дугме
време се продужава за 5 минута.
Трајање сушења може
бити ограничено
изабраним програмом.
Не можете да подесите
све аутоматске нивое за
све врсте материјала.
8. ПОДЕШАВАЊА
8.1 Звучни сигнали
Звучни сигнали се оглашавају када:
• активирате уређај;
• деактивирате уређај;
• притискате дугмад;
• Програм је завршен.
• Уређај је покварен.
Да бисте деактивирали/aктивирали
звучне сигнале, истовремено
притисните
секунди.
и
8.2 Блокада за безбедност
деце
Помоћу ове опције можете спречити
да се деца играју са командном
таблом.
и
све док се индикатор
не
укључи/искључи.
Ову опцију можете активирати:
•
•
током 6
Ако деактивирате звучне
сигнале, они ће наставити
да раде уколико дође до
квара на уређају.
•
истовремено притисните
Након што притиснете Старт/пауза:
опције и дугме за избор програма
су закључани.
Пре него што притиснете Старт/
пауза: уређај не може да се
покрене.
8.3 Стално додатно
испирање
Помоћу ове опције можете стално
имати додатно испирање, кад год
подесите неки нов програм.
•
Да бисте активирали/
деактивирали ову опцију,
и
истовремено притисните
све док се одговарајући индикатор
не укључи/искључи.
Да бисте активирали/
деактивирали ову опцију,
9. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО ПРАЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
9.1 Пре прве употребе
1. Утакните мрежни утикач у зидну
утичницу.
2. Одврните славину за воду.
3. Ставите малу количину детерџента
у преграду за детерџент за фазу
прања.
4. Подесите и започните програм за
памук при највишој температури
без веша.
Ово уклања сву могућу прљавштину из
бубња и каде.
СРПСКИ
9.2 Стављање веша
1. Отворите врата уређаја.
2. Ставите веш у бубањ, комад по
комад.
3. Протресите веш пре него што га
ставите у уређај.
Проверите да нисте ставили превише
веша у бубањ.
4. Добро затворите врата.
55
Клапна за прашак или течни
детерџент.
Увек се придржавајте
упутстава која се налазе
на паковању производа
детерџента.
9.4 Проверите положај
преклопника
1. Вуците дозатор детерџента све
док се не заустави.
2. Притисните полугу надоле да
бисте извадили дозатор.
1
2
ОПРЕЗ
Водите рачуна да се веш
не заглави између
заптивача и врата. Постоји
опасност од цурења воде
или оштећења веша.
9.3 Додавање детерџента и
адитива
Одељак за фазу претпрања,
програм за потапање или
одстрањивач мрља.
Преграда за фазу прања.
Преграда за течне адитиве
(омекшивач, штирак).
Максимални ниво количине
течних адитива.
3. Ако користите прашак, окрените
преклопник нагоре.
A
4. Ако користите течни детерџент,
окрените преклопник надоле.
56
www.aeg.com
B
температура, брзина
центрифуге, индикатори фаза
програма и трајање програма.
2. По потреби, промените
темпертуру, брзину центрифуге,
трајање циклуса или додајте
расположиве опције. Након
активирања опције, индикатор
одговарајуће опције се укључује.
Ако подесите нешто
погрешно, на екрану се
приказује порука Err.
Када је преклопник у
положају ДОЛЕ:
• Немојте користити
желатинасте или
густе течне
детерџенте.
• Немојте сипати
течни детерџент
изнад нивоа ознаке
на преклопнику.
• Не подешавајте
фазу претпрања.
• Не подешавајте
функцију одложеног
старта.
5. Измерите количину детерџента и
омекшивача веша.
6. Пажљиво затворите дозатор
детерџента.
Водите рачуна о томе да преклопник
не блокира затварање фиоке.
9.5 Активирање уређаја
1. Утакните мрежни утикач у зидну
утичницу.
2. Одврните славину за воду.
3. Притисните дугме Укључено/
Искључено да бисте активирали
уређај.
Чује се кратак звук.
9.6 Подешавање програма
1. Окрените дугме за избор програма
и подесите програм:
• Приказује се индикатор
одговарајућег програма.
• Индикатор за Старт/пауза
трепери.
• На дисплеју се приказује:
фабрички подешена
9.7 Покретање програма без
одложеног старта
Притисните дугме Старт/пауза да
бисте покренули програм.
Одговарајући индикатор опције
престаје да трепери и остаје укључен.
Индикатор фазе која је у току почиње
да трепери на дисплеју.
Програм се покреће а врата се
закључавају. На дисплеју се приказује
индикатор
.
Одводна пумпа може да
ради кратко када се уређај
напуни водом.
9.8 Прерачунавање времена
трајања циклуса
Након приближно 15
минута од почетка
програма:
• Уређај аутоматски
прилагођава трајање
циклуса врсти веша коју
сте ставили у бубањ да
би постигао савршене
резултате прања у
минималном
временском року.
• Дисплеј показује нову
вредност времена.
9.9 Покретање програма са
одложеним стартом
1. Узастопно притискајте дугме
Одложени старт док се не појави
број минута или часова одлагања.
СРПСКИ
Одговарајући индикатор почиње да
светли.
2. Притисните дугме Старт/пауза.
Уређај започиње одбројавање до
одложеног старта.
Када се одбројавање заврши, програм
се аутоматски покреће.
Пре него што притиснете
дугме Старт/пауза да
бисте покренули уређај,
можете да откажете или
промените подешавање за
одложени старт.
9.10 Отказивање одложеног
старта
Да бисте отказали одложени старт:
1. Притисните дугме Старт/пауза да
бисте паузирали рад уређаја.
Одговарајући индикатор трепери.
2. Притискајте дугме Одложени старт
више пута узастопно док се на
дисплеју не прикаже ’.
3. Поново притисните дугме Старт/
пауза да бисте одмах покренули
програм.
9.11 Прекидање програма и
мењање опције
Можете да промените само неколико
опција пре него што се активирају.
1. Притисните дугме Старт/пауза.
Одговарајући индикатор трепери.
2. Промените подешену опцију.
3. Поново притисните дугме Старт/
пауза.
Програм се наставља.
9.12 Отказивање текућег
програма
1. Притисните дугме Укључено/
Искључено да бисте отказали
програм и деактивирали уређај.
2. Поново притисните дугме
Укључено/Искључено да бисте
активирали уређај.
Сада можете да подесите нови
програм прања.
57
Пре покретања новог
програма уређај може да
испусти воду. У том
случају, уверите се да је
детерџент још увек у
прегради за детерџент, а
ако није, сипајте га поново.
9.13 Отварање врата
Не можете да отворите
врата ако су температура и
ниво воде у бубњу
превисоки и/или се бубањ
још увек окреће.
Током трајања програма или током
одложеног старта врата уређаја су
закључана.
1. Притисните дугме Старт/пауза.
На дисплеју се гаси одговарајући
индикатор за закључана врата.
2. Отворите врата уређаја.
3. Затворите врата и притисните
дугме Старт/пауза.
Програм или одложени старт се
наставља.
9.14 Крај циклуса
Када се програм заврши, уређај се
аутоматски искључује. Звучни сигнал
се оглашава (уколико је активан).
На дисплеју почиње да светли и
гаси се индикатор за закључана врата
.
Гаси се индикатор дугмета Старт/
пауза.
1. Притисните дугме Укључено/
Искључено да бисте деактивирали
уређај.
Пет минута након завршетка
програма, функција за уштеду
електричне енергије аутоматски
деактивира уређај.
Када поново активирате
уређај, на екрану се
приказује крај последњег
подешеног програма.
Окрените дугме за програм
да бисте подесили нови
циклус.
58
www.aeg.com
2. Извадите веш из уређаја.
3. Уверите се да је бубањ празан.
4. Врата држите отшкринутим да
бисте спречили појаву буђи и
непријатних мириса
9.15 Испуштање воде након
краја циклуса
9.16 Аутоматски режим
приправности опција
Функција Аутоматски режим
приправности аутоматски деактивира
уређај како би се смањила потрошња
електричне енергије када:
•
Програм прања је завршен, али у
бубњу има воде:
Бубањ наставља да се окреће да би
се спречили набори на вешу.
Индикатор закључаних врата
светли. Врата остају закључана.
Морате да испустите воду да бисте
отворили врата.
1. по потреби, смањите брзину
центрифуге.
2. Притисните дугме Старт/пауза.
Уређај испушта воду и покреће
центрифугу.
3. Када се програм заврши и угаси се
индикатор закључаних врата
,
можете да отворите врата.
4. Притисните дугме Укључено/
Искључено неколико секунди да
бисте деактивирали уређај.
Уређај испушта воду и
покреће центрифугу
аутоматски након око 18
сати.
•
Не користите уређај пет минута пре
него што притиснете дугме Старт/
пауза;
Притисните дугмеУкључено/
Искључено да бисте поново
активирали уређај.
Пет минута након завршетка
програма прања.
Притисните дугмеУкључено/
Искључено да бисте поново
активирали уређај.
На дисплеју се приказује крај
последње подшеног програма.
Окрените дугме за избор програма
да бисте подесили нови циклус.
Уклико сте подесили
програм или опцију која се
завршава са водом која
остаје у бубњу, Аутоматски
режим приправности
функција не деактивира
уређај да би вас подсетила
да испустите воду.
10. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА - САМО СУШЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
10.1 Припрема за сушење
1. Притисните дугме Укључено/
Искључено на неколико секунди да
бисте активирали уређај
2. Убаците веш, комад по комад.
3. Бирач програма пребаците на
програм за сушење примерен вешу
који треба осушити.
На дисплеју се приказује минимално
време сушења и следећи симболи:
Пали се симбол сушења.
Пали се симбол против гужвања.
Пали се симбол за време суше‐
ња.
Када сушите велику
количину веша, за добре
резултате сушења уверите
се да веш није умотан и да
је равномерно расподељен
у бубњу.
СРПСКИ
Да бисте добили најбоље
резултате сушења,
приликом прања веша
подесите максималну
дозвољену брзину
центрифуге за ту врсту
веша.
Веш можете да сушите на два начина:
10.2 Аутоматско сушење
1. Притискајте дугме Ниво сушења
више пута за редом све док се не
појави црна линија испод једног од
симбола за ниво осушености:
59
Не можете да подесите
сваки ниво за све врсте
веша (погледајте табелу
„Програми за аутоматско
сушење“).
10.3 Временски ограничено
сушење
1. Притисните дугме Време сушења
више пута за редом да бисте
подесили вредност времена
(погледајте табелу „Програм
сушења“).
Пали се симбол сушења.
Ниво екстра суво
Ниво суво за орман
Ниво суво за пеглање
Симбол за време сушења се гаси
На дисплеју се приказује време,
израчунато на основу подразумеване
количине веша. Ако је количина веша
већа или мања од подразумеване,
уређај ће аутоматски подешавати ово
време у току циклуса.
2. Притисните дугме Старт/пауза да
бисте покренули програм. На
дисплеју:
Пали се симбол за закључана
врата.
Симбол сушења почиње да тре‐
пери.
Симбол подешеног нивоа остаје
упаљен (нпр. Суво за орман).
Симболи осталих нивоа се гасе.
Дисплеј редовно ажурира нову
вредност времена трајања циклуса
сушења (сваког минута).
Пали се симбол против гужвања.
Пали се симбол за време суше‐
ња.
Подесите време.
Сваки пут када притиснете ово дугме
време се продужава за 5 минута.
Дисплеј приказује подешену вредност
времена.
Након неколико секунди, подешено
време на дисплеју се мења: уређај
такође израчунава трајање фазе
против гужвања и фазе хлађења.
Коначно време.
2. Притисните Старт/пауза да бисте
покренули програм. Трака са
текстом говори да уређај суши
веш. На дисплеју се сваког минута
приказује ново време.
Симбол сушења почиње да тре‐
пери.
Пали се симбол за закључана
врата.
Ако подесите време од
само 10 минута, уређај ће
обавити само фазу
хлађења.
60
www.aeg.com
10.4 На крају програма
сушења
1. Уређај се аутоматски искљчује.
2. Звучни сигнали се оглашавају
(уколико су активни).
3. На дисплеју почиње да светли .
4. Индикатор дугмета Старт/пауза се
гаси.
5. Током последњих минута циклуса
сушења уређај обавља фазу
против гужвања.
Симбол против гужвања
трепери. Врата су још увек
закључана (симбол
је
укључен).
6. Притисните дугме Укључено/
Искључено на неколико секунди да
бисте деактивирали уређај.
Неколико минута након
завршетка програма,
функција за уштеду
електричне енергије
аутоматски деактивира
уређај.
7. Када се симбол за закључана
врата
угаси, можете да
отворите врата.
8. Извадите веш из уређаја. Уверите
се да је бубањ празан.
9. Врата држите отшкринутим да
бисте спречили појаву буђи и
непријатних мириса.
10. Заврните славину за воду.
11. СВАКОДНЕВНА УПОТРЕБА – ПРАЊЕ И
СУШЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
11.1 НОН-СТОП програм
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте да стављате
пластични уређај/лоптицу
са детерџентом у бубањ.
1. Притисните дугме Укључено/
Искључено на неколико секунди да
бисте активирали уређај.
2. Убаците веш, комад по комад.
3. Сипајте детерџент и додатке у
одговарајућу преграду.
4. Бирач програма пребаците на
програм прања. На дисплеју се
приказују симболи за различите
фазе прања.
5. Подесите расположиве опције.
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте подешавати нижу
брзину центрифуге од
аутоматске брзине за
подешени програм.
11.2 Прање и сушење на
аутоматском нивоу
1. Притискајте дугме Ниво сушења
више пута за редом све док се не
појави црна линија испод једног од
симбола за ниво осушености.
Ниво суво за пеглање
Ниво суво за орман
Ниво екстра суво
Пали се симбол сушења.
Пали се симбол против гужвања.
На дисплеју се приказује да је уређај
спреман за покретање.
Време приказано на дисплеју
представља трајање оба циклуса
прања и сушења, израчунато на
основу подразумеване количине
веша.
СРПСКИ
Да би се веш добро
осушио, уређај вам не
дозвољава да подесите
сувише малу брзину
центрифуге за одећу која
се пере и суши.
2. Притисните дугме Старт/пауза да
бисте покренули програм.
Симбол подешеног нивоа осуше‐
ности остаје упаљен (нпр. Суво за
орман). Симболи осталих нивоа
се гасе.
Пали се симбол за закључана
врата.
На дисплеју се сваког минута
приказује ново време.
Током последњих минута
циклуса сушења уређај
обавља фазу против
гужвања и фазу хлађења.
11.3 Прање и временски
одређено сушење
УПОЗОРЕЊЕ!
Немојте стављати
пластичан предмет/куглу
са детерџентом у бубањ.
1. Притисните дугме Време сушења
више пута да бисте подесили
време сушења:
Појављује се симбол сушења.
Појављује се симбол против гу‐
жвања.
Појављује се симбол времена су‐
шења.
На дисплеју се приказује подешено
време сушења.
Подесите време сушења.
61
Сваки пут када притисните ово дугме,
време се продужује за 5 минута.
За добро сушење
предлажемо вам да не
подешавате сувише малу
брзину окретања када су у
питању комади који треба
да се оперу и осуше.
2. После неколико секунди на
дисплеју се приказује укупно
трајање циклуса:
Коначно време (фазе прање +
сушење + против гужвања + хла‐
ђење)
Ако време сушења
подесите на само 10
минута, коначно време ће
обухватати и фазу против
гужвања и хлађење.
3. Притисните дугме Старт/пауза да
бисте покренули програм.
Врата се закључавају.
На дисплеју се приказује ново време
сваког минута.
11.4 На крају програма
сушења
1. Уређај се аутоматски искљчује.
2. Звучни сигнали се оглашавају
(уколико су активни).
3. На дисплеју почиње да светли .
4. Индикатор дугмета Старт/пауза се
гаси.
5. Током последњих минута циклуса
сушења уређај обавља фазу
против гужвања.
Симбол против гужвања
трепери. Врата су још увек
закључана (симбол
је
укључен).
6. Притисните дугме Укључено/
Искључено на неколико секунди да
бисте деактивирали уређај.
62
www.aeg.com
Неколико минута након
завршетка програма,
функција за уштеду
електричне енергије
аутоматски деактивира
уређај.
7. Када се симбол за закључана
врата
угаси, можете да
отворите врата.
8. Извадите веш из уређаја. Уверите
се да је бубањ празан.
9. Врата држите отшкринутим да
бисте спречили појаву буђи и
непријатних мириса.
10. Заврните славину за воду.
11.5 Длачице на тканини
Током фазе прања и/или сишења, неке
врсте тканина (мекане тканине, вуна,
дуксеви) могу да отпуштају длачице.
Отпуштене длачице могу да се залепе
на тканину у следећем циклусу.
Да бисте спречили отпуштање
длачица код рубља, препоручујемо:
•
•
•
•
обојених тканина (нове мекане
тканине, вуну и дуксеве) и обратно.
Овакве тканине после првог прања
сушите на отвореном ваздуху.
Очистите филтер за одвод воде.
Након фазе сушења, мокром крпом
очистите празан бубањ, заптивке и
врата.
11.6 Како да уклоните
отпуштене длачице у
одевним предметима
Да бисте отпуштене честице уклонили
из бубња, подесите посебан програм:
1. Испразните бубањ.
2. Очистите мокром крпом бубањ,
заптивке и врата.
3. Подесите програм испирања.
и
4. Истовремено притисните
да бисте активирали функцију
чишћења док се на дисплеју не
прикаже CLE.
5. Притисните Старт/пауза да бисте
покренули програм.
Немојте да перете тамне тканине
након прања и сушења светло
12. КОРИСНИ САВЕТИ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
12.1 Стављање рубља
•
•
•
•
•
•
Поделите рубље на: бело, у боји,
синтетику, осетљиво рубље и вуну.
Придржавајте се упутстава за
прање која се налазе на етикетама
за бригу о рубљу.
Немојте да перете заједно бели
веш и веш у боји.
Неко обојено рубље може да изгуби
боју током првог прања.
Препоручујемо вам да га по први
пут перете одвојено.
Закопчајте дугмад на јастучницама,
затворите рајсфершлусе, копче и
дрикере. Повежите каишеве.
Испразните џепове и размотајте
рубље.
•
•
•
•
•
•
Окрените наопачке вишеслојне
тканине, вуну и веш са насликаним
илустрацијама.
Упорне мрље отколните посебним
детерџентом.
Оперите и претходно третирајте
упорне мрље пре него што ставите
веш у бубањ
Будите пажљиви са завесама.
Уклоните кукице и ставите завесе у
торбу за прање или у јастучницу.
Немојте да перете одећу без
поруба или одећу са резовима.
Када перете мале и/или осетљиве
предмете, користите врећу за
прање (нпр. грудњаци са жицом,
каишеви, чарапе, итд.).
Веома мали унос рубља може да
изазове проблеме са балансом
током фазе центрифуге. Уколико се
ово догоди, ручно распоредите
рубље у бубњу, а затим започните
поново фазу центрифуге.
СРПСКИ
12.2 Упорне флеке
•
За неке флеке, вода и детерџент нису
довољни.
•
Препоручујемо Вам да третирате ове
флеке пре него што ставите веш у
уређај.
•
Доступна су посебна средства за
уклањање флека. Користите посебна
средства за уклањање флека која се
могу применити на тип флеке, као и на
тканину.
12.3 Детерџенти и адитиви
•
•
•
•
•
•
Користите искључиво детерџенте и
адитиве који су направљени
посебно за машину за прање
рубља:
– детерџенти у праху за све
типове материјала,
– детерџенти у праху за прање
осетљивог рубља (на
максимално 40°C) и вуне,
– течни детерџенти, по могућству
они за прање свих врста
материјала на нижим
температурама (до 60°C), или
специјални детерџенти за
прање вуне.
Немојте да мешате различите
типове детерџената.
Да бисте заштитили животну
средину, немојте да користите
више од прописане количине
детерџента.
Придржавајте се упутстава која се
налазе на паковању ових
производа.
Користите производе који
одговарају типу и боји тканине, као
и температури програма и нивоу
запрљаности.
Уколико уређај нема дозатор
детерџента са покретним
поклопцем, течни детерџент
додајте помоћу лоптице за
дозирање (испоручује произвођач
детерџента).
12.4 Eколошки савети
•
Подесите програм без фазе
претпрања да бисте опрали веш
нормалне запрљаности.
63
Програм прања започињите увек са
максималном дозвољеном
количином веша.
По потреби, користите средство за
уклањање флека када подесите
програм са ниском температуром.
Да бисте користили одговарајућу
количину детерџента, проверите
тврдоћу воде доводног система у
вашем домаћинству. Погледајте
одељак „Тврдоћа воде“.
12.5 Тврдоћа воде
Уколико је тврдоћа воде у вашем
подручју висока или умерена,
препоручујемо вам да користите
омекшивач воде за машину за прање
рубља. У подручјима где где је
тврдоћа воде блага није неопходно
користити омекшивач воде.
Да бисте сазнали о тврдоћи воде у
вашем подручју, обратите се локалној
управи за воду.
Користите одговарајућу количину
омекшивача воде. Придржавајте се
упутстава која се налазе на паковању
производа.
12.6 Савети у вези са
сушењем
Припрема циклуса сушења
• Одврните славину за воду.
• Проверите да ли је црево за
испуштање воде правилно
повезано. Детаљније информације
потражите у одељку о инсталацији.
• Максималне количине рубља за
програме сушења дате су у табели
програма сушења.
12.7 Рубље које није
погодно за сушење
Немојте да подешавате програм
сушења за ово рубље:
• Врло осетљиво рубље.
• Завесе од синтетике.
• Одевне предмете с металним
апликацијама.
• Најлон чарапе.
• Килтове.
• Креветске прекриваче.
• Јоргане.
64
www.aeg.com
•
•
•
•
Перјане јакне.
Вреће за спавање.
Тканине са заосталим флекама од
лака за косу, ацетона за нокте и
слично.
Одећу са деловима од пенасте
гуме или од сличних материјала.
12.8 Етикете на одећи
Приликом сушења рубља,
придржавајте се упутстава
произвођача означених на етикети:
•
= Може се сушити у бубњу
машине за веш
•
= Циклус сушења обавља се на
високој температури
•
= Циклус сушења обавља се на
сниженој температури
•
= Не може се сушити у бубњу
машине за веш.
12.9 Трајање циклуса
сушења
Време сушења може да се мења у
зависности од:
• брзине последње центрифуге
• степена осушености
• врсте рубља
• тежине убаченог рубља.
12.10 Додатно сушење
Ако је на крају програма сушења веша
и даље влажно, поново подесите
кратак циклус сушења.
УПОЗОРЕЊЕ!
Да бисте избегли
гужвање и скупљање
веша, немојте
прекомерно да га
сушите.
12.11 Општи савети
Погледајте табелу „Програми
сушења“ и у њој потражите просечна
времена сушења.
Искуство ће вам помоћи да рубље
осушите боље. Бележите времена
трајања претходно извршених циклуса
сушења.
Да бисте избегли стварање статичког
електрицитета на крају циклуса
сушења:
1. Користите омекшивач током
циклуса прања.
2. Користите специјалан омекшивач
за машине за сушење рубља.
Када се програм сушења заврши, брзо
извадите рубље из бубња.
13. НЕГА И ЧИШЋЕЊЕ
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
13.1 Спољашње чишћење
Уређај чистите искључиво сапуном и
топлом водом. У потпуности осушите
све површине.
ОПРЕЗ
Немојте да користите
алкохол, растварач или
хемијске производе.
13.2 Уклањање каменца
Уколико је тврдоћа воде у вашем
подручју висока или умерена,
препоручујемо вам да користите
производ за уклањање каменца из
воде за машину за прање рубља.
Редовно контролишите бубањ да
бисте спречили стварање честица
каменца и рђе.
Да бисте уклонили честице рђе,
користите само производе посебно
намењене машинама за прање рубља.
Урадите ово одвојено од прања
рубља.
Увек се придржавајте
упутстава која се налазе
на паковању производа.
13.3 Одржавање прањем
Код програма са ниским
температурама могуће је да у бубњу
СРПСКИ
остане нешто детерџента. Обављајте
редовно одржавање прањем. Да бисте
то урадили:
•
•
Редовно контролишите заптивку и
вадите све из унутрашњег дела.
Извадите сав веш из бубња.
Изаберите програм за прање
памука на највишој температури уз
употребу мале количине
детерџента.
13.4 Заптивка на вратима
13.5 Чишћење дозатора детерџента
1.
2.
1
2
3.
4.
65
66
www.aeg.com
13.6 Чишћење доводног црева и филтера вентила
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
13.7 Чишћење филтера за испуштање воде
Немојте да чистите одводни филтер ако је вода у уређају врућа.
Редовно проверавајте филтер одводне пумпе и видите да ли је чист.
Понављајте кораке 2 и 3 док вода не престане да истиче.
СРПСКИ
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
7.
8.
1
2
2
1
67
68
www.aeg.com
Увек држите крпу у
близини како бисте
обрисали воду која се
евентуално проспе.
13.8 Хитно испуштање воде
Услед квара, уређај не може да
испушта воду.
Уколико се ово догоди, поновите
кораке (1) до (8) из одељка „Чишћење
одводног филтера“. Ако је потребно,
очистите пумпу.
Када испустите воду у складу са
процедуром за хитне случајеве,
морате поново да активирате систем
за одвод:
буду ниже од 0°C, уклоните преосталу
воду из доводног црева и одводне
пумпе.
1. Искључите кабл из зидне
утичнице.
2. Затворите славину за воду.
3. Ставите два краја доводног црева
у посуду и пустите да вода истече
из црева.
4. Испразните одводну пумпу.
Прочитајте упутства за хитно
испуштање воде.
5. Када се пумпа за одвод испразни,
поново монтирајте доводно црево.
УПОЗОРЕЊЕ!
Уверите се да је
температура виша од 0°C
пре поновне употребе
уређаја.
Произвођач није одговоран
за оштећења која настану
услед ниских температура.
1. Сипајте два литра воде у преграду
за главно прање на дозатору за
детерџент.
2. Покрените програм за испуштање
воде.
13.9 Мере опреза против
замрзавања
Уколико је уређај монтиран у
просторији где температуре могу да
14. РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА
•
- Врата уређаја су отворена
или нису затворена како треба.
Проверите врата!
•
Уређај неће да се покрене или се
зауставља у току рада.
- Напајање је нестабилно.
Сачекајте док се напајање не
стабилизује.
•
Прво покушајте да пронађете решење
проблема (погледајте табелу). Уколико
се проблем настави, контактирајте
Овлашћени сервисни центар.
- Нема комуникације између
електронских елемената уређаја.
Искључите и укључите уређај
поново.
•
- Уређај за заштиту од
плављења је активиран. Ископчајте
уређај и затворите славину за воду.
Обратите се Овлашћеном
сервисном центру.
УПОЗОРЕЊЕ!
Погледајте поглавља о
безбедности.
14.1 Увод
Код појаве неких проблема, звучни
сигнали раде и на дисплеју се
приказује шифра за аларм:
•
- Уређај се не пуни водом како
треба.
•
- Уређај не одводи воду.
УПОЗОРЕЊЕ!
Деактивирајте уређај пре
него што почнете да
проверавате у чему је
проблем.
СРПСКИ
69
14.2 Могући кварови
Проблем
Могуће решење
•
•
•
Програм се не покреће.
•
•
•
•
•
Уређај се не пуни во‐
дом како треба.
•
•
•
•
•
Проверите да ли је мрежни утикач прикључен у мрежну
утичницу.
Проверите да ли су врата на уређају затворена.
Проверите да у кутији са осигурачима није прегорео не‐
ки осигурач.
Проверите да ли је притиснуто дугме Старт/Пауза.
Ако је подешен одложени старт, откажите одлагање или
сачекајте да се заврши одбројавање.
Деактивирајте функцију блокаде за безбедност деце ако
је укључена.
Уверите се да је славина за воду отворена.
Проверите да притисак воде није исувише низак. Ове
информације потражите у локалној надлежној служби
водовода.
Проверите да славина за воду није запушена.
Уверите се да филтер на доводном цреву и филтер на
вентилу нису запушени. Погледајте одељак „Нега и
чишћење“.
Проверите да доводно црево није увијено или савијено.
Уверите се да је доводно црево за воду правилно пове‐
зано.
Проверите да ли су прикључци доводних црева за воду
исправни.
Уређај се не испуни во‐ •
дом и одмах крене да је
испушта.
Проверите да ли се одводно црево налази у правилном
положају. Црево је можда постављено исувише ниско.
Погледајте одељак „Упутство за инсталирање“.
•
•
Проверите да сливник испод лавабоа није запушен.
Проверите да ли се одводно црево негде увило или са‐
вило.
Проверите да ли је одводно црево правилно при‐
кључено.
Подесите опцију за испуштање воде ако сте претходно
подесили програм без фазе испуштања воде.
Подесите опцију испуштања воде ако сте претходно
подесили опцију која се завршава са водом у бубњу.
Проверите да ли је филтер за одвод воде запушен.
Очистите филтер, уколико има потребе. Погледајте
одељак „Нега и чишћење“.
Уколико се проблем настави, контактирајте овлашћени
сервисни центар.
•
•
Уређај не одводи воду.
•
•
•
70
www.aeg.com
Проблем
Могуће решење
•
•
Центрифуга не ради
или циклус прања траје
дуже него обично.
•
•
•
На поду се појавила во‐ •
да.
•
•
•
•
Не можете да отворите
врата уређаја.
Уређај производи неуо‐
бичајен звук.
•
•
•
•
•
Подесите опцију центрифуге.
Подесите опцију испуштања воде ако сте претходно
подесили опцију која се завршава са водом у бубњу.
Проверите да ли је филтер за одвод воде запушен.
Очистите филтер, уколико има потребе. Погледајте
одељак „Нега и чишћење“.
Ручно распоредите ствари у машини, а затим поново ук‐
ључите центрифугу. Овај проблем може бити проузро‐
кован проблемима са равнотежом.
Проверите да ли су спојнице на цревима за воду чврсто
притегнуте и да из њих не цури вода.
Уверите се да на доводном и одводном цреву за воду
нема оштећења.
Водите рачуна да користите одговарајућу врсту и ко‐
личину детерџента.
Проверите да ли је програм прања завршен.
Ако још има воде у бубњу, подесите опцију за испушта‐
ње воде или центрифугу.
Обавите поступак хитног испуштања воде. Погледајте
„Мере опреза против замрзавања“ (у поглављу „Нега и
чишћење“).
Проверите да ли уређај добија електрично напајање.
Овај проблем може бити проузрокован кваром уређаја.
Обратите се Овлашћеном сервисном центру. Уколико
морате да отворите врата, пажљиво прочитајте „Хитно
отварање врата“.
Проверите да ли је уређај нивелисан. Погледајте оде‐
љак „Упутство за инсталирање“.
Проверите да ли су уклоњени сви делови пакета и/или
транспортни завртњи. Погледајте одељак „Упутство за
инсталирање“.
Убаците још веша у бубањ. Машина можда није довољ‐
но напуњена.
Циклус је краћи од вре‐
мена које је приказано.
•
Уређај израчунава ново време на основу количине ве‐
ша. Погледајте одељак „Вредности потрошње“.
Циклус је дужи од вре‐
мена које је приказано.
•
Ако је веш неравномерно распоређен, прање ће трајати
дуже. То је нормална појава код овог уређаја.
•
Повећајте количину детерџента или користите неки дру‐
ги.
Употребите специјална средства за скидање упорних
флека пре прања веша.
Проверите да ли сте подесили одговарајућу температу‐
ру.
Смањите количину веша.
Нисте задовољни ре‐
зултатима прања.
•
•
•
СРПСКИ
71
Проблем
Могуће решење
Не можете да подесите
опцију.
•
Уверите се да сте притиснули само жељене додирне та‐
стере.
•
•
Уређај не суши веш или
•
га не суши добро.
•
Отворите славину.
Проверите да ли филтер за одвод воде није запушен.
Смањите количину веша у бубњу.
Уверите се да сте подесили исправан циклус. По потре‐
би, поново подесите краће време сушења.
Материјали који су прани у претходном циклусу ослободи‐
ли су честице различитих боја:
По вешу има пуно
• Фаза сушења помаже у елиминисању неких честица.
длачица различитих бо‐ • Очистите одећу помоћу средства за уклањање честица.
ја.
У случају да има сувише честица тканине у бубњу покрени‐
те посебан програм да бисте га очистили (погледајте оде‐
љак „Честице на тканинама“ за више детаља).
Након провере, укључите уређај. Програм наставља да ради тамо где је прекинут.
Уколико се проблем поново јави, контактирајте Овлашћени сервисни центар.
Уколико се на дисплеју појаве друге шифре аларма, Дективирајте и активирајте
уређај. Уколико се проблем настави, контактирајте овлашћени сервисни центар.
14.3 Хитно отварање врата
У случају нестанка струје или квара
приликом рада, врата уређаја остају
блокирана. Када се струја врати,
програм прања се наставља. Ако
врата остану блокирана због квара,
можете их отворити помоћу функције
за откључавање у хитним
случајевима.
Пре него што отворите врата:
ОПРЕЗ
Водите рачуна да
температура воде не
буде висока и да веш
није врео. Ако је
неопходно, сачекајте да
се веш охлади.
ОПРЕЗ
Уверите се да се бубањ
не окреће. Ако је
неопходно, сачекајте да
бубањ престане да се
окреће.
Водите рачуна да ниво
воде унутар бубња није
превисок. Ако је
неопходно, наставите
поступак одвођења воде
у случају нужде
(погледајте „Хитно
испуштање воде“ у
поглављу „Нега и
чишћење“).
Да бисте отворили врата, поступите на
следећи начин:
1. Притисните дугме Укључено/
Искључено да бисте искључили
уређај.
2. Искључите кабл из зидне
утичнице.
3. Отворите клапну филтера.
4. Окидач за хитно отварање
повуците надоле и задржите, док
истовремено отварате врата.
72
www.aeg.com
5. Извадите веш и затим затворите
врата уређаја.
6. Затворите клапну филтера.
15. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ
Димензије
Ширина/висина/дубина/
укупна дубина
600 мм/ 850 мм/ 605 мм/ 639 мм
Прикључење на елек‐
тричну мрежу
Напон
Укупна снага
Осигурач
Фреквенција
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
Ниво заштите од продирања чврстих честица и
влаге пружа заштитни омотач, изузев места на
којима опрема под ниским напоном нема зашти‐
ту од влаге
IPX4
Притисак довода воде
Минимум
Максимум
0,5 бара (0,05 MPa)
8 бара (0,8 MPa)
Максимална количина
веша за прање
Памук
9 кг
Максимална количина
веша за сушење
Памук
Cинтетика
6 кг
3 кг
Брзина центрифуге
Максимум
1600 о/мин
16. ЕКОЛОШКА ПИТАЊА
Рециклирајте материјале са симболом
електричних уређаја. Уређаје
. Паковање одложите у
одговарајуће контејнере ради
рециклирања. Помозите у заштити
животне средине и људског здравља
као и у рециклирању отпадног
материјала од електронских и
обележене симболом немојте
бацати заједно са смећем. Производ
вратите у локални центар за
рециклирање или се обратите
општинској канцеларији.
*
СРПСКИ
73
74
www.aeg.com
СРПСКИ
75
132895391-A-232017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement