AEG L87695NWD User manual

AEG L87695NWD User manual
HU
SK
Használati útmutató
Mosó-szárítógép
Návod na používanie
Práčka so sušičkou
2
39
L 87695 NWD
2
www.aeg.com
TARTALOM
1. BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK.............................................................................. 3
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK.................................................................................6
3. TERMÉKLEÍRÁS.................................................................................................. 7
4. KEZELŐPANEL.................................................................................................... 8
5. PROGRAMOK ................................................................................................... 12
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK................................................................................. 18
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK................................................................................... 18
8. BEÁLLÍTÁSOK....................................................................................................20
9. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS........................................................21
10. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS........................................................... 25
11. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS.................................................. 26
12. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK...................................................... 29
13. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS................................................................................... 31
14. HIBAELHÁRÍTÁS..............................................................................................34
15. MŰSZAKI ADATOK.......................................................................................... 38
AZ ÖN ELÉGEDETTSÉGE ÉRDEKÉBEN
Köszönjük, hogy megvásárolta ezt az AEG készüléket. Termékünk gyártásakor
egy olyan beredezést kívántunk megalkotni az Ön számára, amely kifogástalan
teljesítményt nyújt hosszú éveken keresztül, köszönhetően az alkalmazott
innovatív technológiáknak, amelyek az életét jelentősen megkönnyítik – és
amelyeket más készülékeken nem talál meg. Kérjük, szánjon néhány percet az
útmutató végigolvasására, hogy a maximumot hozhassa ki készülékéből.
Látogassa meg a weboldalunkat:
Kezelési tanácsok, kiadványok, hibaelhárító, szerviz információk:
www.aeg.com/webselfservice
További előnyökért regisztrálja készülékét:
www.registeraeg.com
Kiegészítők, segédanyagok és eredeti alkatrészek vásárlása a készülékhez:
www.aeg.com/shop
VÁSÁRLÓI TÁMOGATÁS ÉS SZERVIZ
Kizárólag eredeti alkatrészek használatát javasoljuk.
Ha készülékével a szervizhez fordul, legyenek kéznél az alábbi adatok: Típus,
termékszám, sorozatszám.
Ezek az információk az adattáblán olvashatók.
Figyelmeztetés - Biztonsági információk
Általános információk és hasznos tanácsok
Környezetvédelmi információk
A változtatások jogát fenntartjuk.
MAGYAR
1.
3
BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK
Az üzembe helyezés és használat előtt gondosan
olvassa el a mellékelt útmutatót. A gyártó nem vállal
felelősséget a helytelen beszerelés vagy használat miatt
keletkezett sérülésekért és károkért. Tartsa biztonságos
és elérhető helyen az útmutatót, hogy szükség esetén
mindig a rendelkezésére álljon.
1.1 Gyermekek és fogyatékkal élő személyek
biztonsága
FIGYELMEZTETÉS!
Fulladás, sérülés vagy tartós rokkantság
kockázata.
•
•
•
•
•
•
•
•
A készüléket 8 év feletti gyermekek és csökkent
fizikai, értelmi vagy mentális képességű, illetve
megfelelő tapasztalatok vagy ismeretek híján lévő
személyek csak felügyelettel, vagy a készülék
biztonságos használatára vonatkozó megfelelő
tájékoztatás esetén használhatják.
Ne hagyja, hogy gyerekek játsszanak a készülékkel.
A 3 évesnél fiatalabb gyermekeket mindig tartsa távol
a készüléktől, amikor az működik.
Minden csomagolóanyagot tartson távol a
gyermekektől, és megfelelően dobja azokat
hulladékba.
A mosószereket tartsa távol a gyermekektől.
A gyermekeket és a háziállatokat tartsa távol a
készüléktől, amikor az ajtaja nyitva van.
Ha rendelkezik gyermekbiztonsági zárral a készülék,
akkor azt be kell kapcsolni.
Gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetnek
tisztítási vagy karbantartási tevékenységet a
készüléken.
1.2 Általános biztonság
•
Ne változtassa meg a készülék műszaki jellemzőit.
4
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A készülék elhelyezhető szabadon álló módon vagy a
konyhai munkapult alá, ha van elegendő hely.
A készüléket ne helyezze üzembe zárható ajtó,
tolóajtó vagy olyan ajtó mögött, amelynél a
készülékkel ellentétes oldalon található a zsanér, és
emiatt a készülék ajtaja nem nyitható ki teljesen.
Csak a telepítés befejezése után csatlakoztassa a
hálózati csatlakozódugót a hálózati
csatlakozóaljzatba. Ügyeljen arra, hogy a hálózati
dugasz az üzembe helyezés után hozzáférhető
legyen.
Ügyeljen arra, hogy a készülék alsó részén levő
szellőzőnyílást a készülék alatti szőnyeg, lábtörlő vagy
egyéb padlóburkoló tárgy ne zárja el.
FIGYELMEZTETÉS: A készüléket tilos külső
kapcsolóeszközzel, például időzítővel ellátni, vagy
olyan áramkörre kötni, amelyet rendszeresen be- és
kikapcsolnak.
Gondoskodjon a készüléknek helyt adó helyiség jó
szellőzéséről, hogy elkerülje a gázt vagy más
tüzelőanyagokat elégető készülékekből (beleértve a
nyílt tüzet is) származó füstgázok nem kívánt
visszaáramlását.
A készülékből kilépő levegőt ne vezesse olyan
szellőzőbe, mely gáz vagy egyéb anyag elégetéséből
létrejövő füstgáz elvezetésére szolgál.
Az üzemi víznyomás értékének a vízhálózat
készülékcsatlakozási pontjánál 0,5 bar (0,05 MPa) és
8 bar (0,8 MPa) között kell lennie.
Soha ne lépje túl a megengedett legnagyobb töltetet,
mely 9 kg tömegű lehet (lásd a „Programtáblázat”
című fejezetet).
A készülék vízhálózatra történő csatlakoztatásához
használja a mellékelt, új tömlőkészletet vagy a
márkaszerviz által biztosított egyéb új tömlőkészletet.
Régi tömlőkészlet nem használható fel újra.
Ha a hálózati kábel megsérül, azt a gyártónak vagy a
márkaszerviznek vagy más hasonlóan képzett
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
5
személynek kell kicserélnie, nehogy elektromos
veszélyhelyzet álljon elő.
Törölje le a készülék körül felhalmozódott szöszöket
és csomagolási törmeléket.
Az olyan anyagokkal szennyezett ruhadarabokat, mint
növényi- vagy ásványolaj, aceton, alkohol, benzin,
kerozin, folteltávolítók, terpentin, viasz és
viaszeltávolítók, elkülönítve kell kimosni extra
mennyiségű mosószer használatával, mielőtt a mosószárítógépben szárítaná.
Nem szabad olyan ruhadarabot szárítani, mely ipari
vegyszerrel szennyeződött.
Ne szárítson mosatlan ruhadarabokat a mosószárítógépben.
Olyan darabokat, mint habszivacs, (latexhab)
zuhanysapkák, vízálló textíliák, gumírozott
ruhadarabok vagy habszivacs darabokkal kitömött
párnák, tilos a mosó-szárítógépben szárítani.
A textilöblítőket vagy hasonló készítményeket az
azokhoz mellékelt gyártói utasításoknak megfelelően
kell használni.
Távolítsa el a ruhadarabokból az összes olyan tárgyat,
mely gyújtószikra forrása lehet, pl. öngyújtó vagy
gyufa.
Soha ne állítsa le a mosó-szárítógépet a szárítási
ciklus befejeződése előtt, hacsak nem tudja az összes
darabot gyorsan kiszedni és kiteregetni, hogy a
maradékhő eltávozzon.
A mosó-szárító ciklus utolsó része fűtés nélkül történik
(hűtési ciklus), annak biztosítása érdekében, hogy a
ruhadarabok olyan hőmérsékletre kerüljenek, melyen
nem károsodnak.
A készülék tisztításához ne használjon nagy nyomású
vízsugarat és/vagy gőzt.
A készüléket nedves ruhával tisztítsa. Csak semleges
tisztítószert használjon. Ne használjon súrolószert,
súrolószivacsot, oldószert vagy fém tárgyat.
6
www.aeg.com
•
Bármilyen karbantartás előtt kapcsolja ki a készüléket,
és húzza ki a hálózati csatlakozódugót a
csatlakozóaljzatból.
2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK
2.1 Üzembe helyezés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Tartsa be a készülékhez mellékelt
üzembe helyezési útmutatóban
foglaltakat.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol a hőmérséklet 0 °C
alá süllyedhet, vagy ahol ki van téve
az időjárásnak.
Mozgatáskor mindig tartsa a
készüléket függőleges helyzetben.
Gondoskodjon arról, hogy keringeni
tudjon a levegő a készülék és a padló
között.
Távolítsa el az összes csomagolást
és a szállítási rögzítőcsavarokat.
A készülék üzemeltetésének helyén a
padló vízszintes, sík, stabil, hőálló és
tiszta legyen.
A szállítási rögzítőcsavarokat tartsa
biztonságos helyen. Amennyiben a
készüléket a jövőben szállítani kell,
ezeket vissza kell szerelni, hogy a
dob rögzítésével megakadályozzák a
készülék belsejének sérülését.
A készülék nehéz, ezért legyen
körültekintő a mozgatásakor. Mindig
használjon munkavédelmi kesztyűt és
zárt lábbelit.
Ne helyezzen üzembe, és ne is
használjon sérült készüléket.
Ne helyezze üzembe a készüléket
olyan helyen, ahol az ajtaját nem
lehet teljesen kinyitni.
Úgy állítsa be a lábakat, hogy a
készülék és a padló között
rendelkezésre álljon a szükséges
hely.
A készülék végleges elhelyezési
pozíciójában ellenőrizze a felület
vízszintességét vízmértékkel. Ha a
felület nem teljesen vízszintes, a
lábak emelésével vagy
süllyesztésével biztosítsa a vízszintes
helyzetet.
2.2 Elektromos
csatlakoztatás
FIGYELMEZTETÉS!
Tűz- és áramütésveszély.
•
•
•
•
•
•
A készüléket kötelező földelni.
Mindig megfelelően felszerelt,
áramütés ellen védett aljzatot
használjon.
Ne használjon hálózati elosztókat és
hosszabbító kábeleket.
A készülék csatlakozásának
bontására, soha ne a hálózati
kábelnél fogva húzza ki a
csatlakozódugót. A kábelt mindig a
csatlakozódugónál fogva húzza ki.
Nedves kézzel ne érintse meg a
hálózati kábelt és a csatlakozódugót.
A készülék megfelel az EGK
irányelveinek.
2.3 Vízhálózatra
csatlakoztatás
•
•
•
Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
sérülést a vízcsöveknek.
Mielőtt új vagy hosszabb idő óta nem
használt csövekhez csatlakoztatja
javítás vagy új eszköz (pl. vízóra stb.)
felszerelése után a készüléket, addig
folyassa a vizet, amíg az teljesen ki
nem tisztul.
A készülék első használata közben és
után ellenőrizze, hogy nem látható-e
vízszivárgás.
2.4 Használat
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés, áramütés,
tűz, égési sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
Ez a készülék kizárólag háztartási
célokra használható.
MAGYAR
•
•
•
•
•
•
•
Ne tegyen gyúlékony anyagot vagy
gyúlékony anyaggal szennyezett
tárgyat a készülékbe, annak
közelébe, illetve annak tetejére.
Ne érintse meg az ajtóüveget, amikor
egy program működik. Az üveg forró
lehet.
Ne szárítson olyan töltött vagy bélelt
darabokat, melyek külső huzatanyaga
megsérült (elszakadt vagy
kirojtosodott).
Ha a szennyes ruhaneműket
folteltávolítóval mosta ki, még egyszer
le kell futtatnia egy öblítőprogramot,
mielőtt elindítja a szárítási ciklust.
Ellenőrizze, hogy minden fémtárgyat
eltávolított-e a ruhákból.
Csak olyan ruhaneműt szárítson,
melynek gépi szárítása
engedélyezett. Kövesse a ruhanemű
kezelési címkéjén feltüntetett
utasításokat.
A műanyag részek nem hőállók.
– Amennyiben mosógolyót használ,
a szárítóprogram elindítása előtt
távolítsa el azt.
– Ne használjon mosógolyót, ha
non-stop programot választ ki.
FIGYELMEZTETÉS!
Személyi sérülés vagy a
készülék károsodásának
veszélye áll fenn.
•
•
Ne üljön vagy álljon rá a nyitott ajtóra.
Olyan ruhadarabot nem szabad a
készülékbe tenni, amelyből csöpög a
víz.
2.5 Ártalmatlanítás
•
•
•
•
Bontsa a készülék elektromos- és
vízhálózati csatlakozását.
A készülék közelében vágja át a
hálózati kábelt, és tegye a hulladékba.
Szerelje le az ajtókilincset, hogy
megakadályozza gyermekek és
kedvenc állatok készülékdobban
rekedését.
A készüléket az elektromos és
elektronikus berendezésekre (WEEE)
vonatkozó helyi rendeleteknek
megfelelően tegye a hulladékba.
3. TERMÉKLEÍRÁS
3.1 A készülék áttekintése
1
2
3
4
5
6
7
7
1
2
3
4
5
6
7
Munkafelület
Mosogatószer-adagoló
Kezelőpanel
Ajtófogantyú
Adattábla
Leeresztő szivattyú szűrője
Lábak a készülék vízszintbe
állításához.
8
www.aeg.com
3.2 A gyerekzár
bekapcsolása
Az ajtó zárásához addig fordítsa a zárat
az óramutató járásával ellentétes
irányba, amíg függőleges helyzetbe nem
kerül a horony.
Segítségével elkerülhető, hogy a
gyermekek vagy kisállatok bezáródjanak
a dobba.
3.3 Rögzítőlemez készlet
(4055171146)
A zárat bezáráshoz addig fordítsa az
óramutató járásával egyező irányba,
amíg vízszintes helyzetbe nem kerül a
horony.
Nem lehet a készülék ajtaját bezárni.
Beszerezhető a hivatalos
márkakereskedőnél.
Ha a készüléket talapzatra állítja,
rögzítse a készüléket a
rögzítőlemezekhez.
Figyelmesen olvassa el a tartozékhoz
mellékelt használati utasítást.
4. KEZELŐPANEL
4.1 Kezelőpanel ismertetése
1
2
WASH/
DRYING
DRYING
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
Synthetics
Wool
Delicates
Drying
Level
Silk
Easy Iron
20 Min. - 3 kg
Spin/
Drain
Rinse
3
Wool
NonStop 60min.
Drying
Time
Anti-Allergy
/
Steam
On/Off
Temp.
12
1
2
3
4
5
6
7
Be / Ki gomb
Programválasztó gomb
Kijelző
Szárítási fokozat gomb
Szárítási idő gomb
Start / Szünet gomb
Késleltetett indítás gomb
Spin
11
Stains/
Prewash
Extra
Rinse
Time
Save
Delay
Start
10
9
8
7
8
9
10
11
12
Start/Pause
6
Időmegtakarítás gomb
Öblítés+ gomb
Előmosás/foltmosás gomb
Centrifugálás gomb
Hőmérséklet gomb
4
5
MAGYAR
9
4.2 Kijelző
A
B
C
P
D
E
F
G H I
O
N
J
M
K
L
A kijelző a következőket jeleníti meg:
A kiválasztott program hőmérséklete
A
Hideg víz
A beállított program centrifugálási sebessége
B
Nincs centrifugálás szimbólum1)
Öblítés tartás szimbólum
1) Csak a SZIVATTYÚZÁS/CENTRIFUGÁLÁS programnál érhető el.
A fázisok szimbólumai
Amikor egy programot beállított, a programhoz kapcsolódó fázisok szimbólumai
megjelennek.
Amikor a program elindul, csak a működő fázis szimbóluma villog.
Amikor a program befejeződött, az utolsó fázis szimbóluma látható.
C
Előmosási fázis
Mosási fázis
Öblítési fázis
Centrifugálási fázis
D
A szárítás szimbólum akkor kezd világítani, amikor beállít egy szárí‐
tóprogramot.
E
A gőzölés szimbólum akkor kezd világítani, amikor beállít egy gőzö‐
lési programot.
10
www.aeg.com
F
A gyűrődésgátló szimbólum akkor kezd világítani, amikor beállít egy
szárítóprogramot.
Nem lehet kinyitni a készülék ajtaját, amíg ez a szimbólum látható.
Csak a szimbólum eltűnése után nyithatja ki az ajtót.
G
Ha befejeződött a program, de a szimbólum látható marad:
• Be van kapcsolva az „Öblítés tartás” funkció.
• Víz van a dobban.
H
A gyermekbiztonsági zár szimbóluma akkor jelenik meg, amikor a
készüléket bekapcsolja.
I
A késleltetett indítás szimbóluma akkor jelenik meg, amikor beállítja
a késleltetett indítás funkciót.
Program időtartama (mosási és/vagy szárítási fázis)
Amikor a program elindul, a programidő 1 perces időközökkel csök‐
ken.
Késl. indítás
Amikor megnyomja a késleltetett indítás gombot, a kijelzőn megjele‐
nik a késleltetett indítás ideje.
J
Hibakódok
Ha a készülékben üzemzavar keletkezik, riasztási kód jelenik meg a
kijelzőn. Olvassa el a „Hibaelhárítás” című részt.
A kijelző ezt az üzenetet mutatja néhány másodpercig, amikor:
• Egy funkciót nem lehet a mosási programhoz beállítani.
• Működés közben próbálja megváltoztatni a mosási programot.
Miután a program véget ért.
Szárítási fokozatok szimbólumai: akkor kezdenek világítani, amikor beállít egy
automatikus szárítóprogramot.
Extra száraz fokozat szimbóluma
K
Szekrényszáraz fokozat szimbóluma
Vasalószáraz fokozat szimbóluma
L
A szárítási idő szimbólum akkor kezd világítani, amikor beállít egy
szárítóprogramot.
MAGYAR
11
A mosószer-túladagolás szimbólum a ciklus végén jelenik meg, ami‐
kor a készülék túl sok mosószert érzékel.
M
Grafikus sávok
Az üres jelzősáv csak akkor jelenik meg, ha a hozzá tartozó funkció
elérhető a beállított programnál.
A beállított funkciók szerint telik meg a jelzősáv.
Ha rossz kiválasztást tesz, az Err üzenet jelzi, hogy a kiválasztás nem
lehetséges.
A Időmegtakarítás szimbólum akkor jelenik meg, amikor a program
időtartamát beállítja.
N
Rövid programidő
Extra gyors
Az Öblítés+ szimbólum akkor jelenik meg, ha a funkciót bekapcsolja.
O
Az érték az öblítések számát mutatja összesen.
A kijelző sáv teljes mértékben telített, ha a maximális öblítésszámot
állítja be.
A Foltmosás szimbólum akkor világít, amikor aktiválja a funkciót.
P
Az Előmosás szimbólum akkor jelenik meg, ha a funkciót bekapcsol‐
ja.
A kijelző sáv nem teljes mértékben telített, ha csak az egyik funkciót
állítja be.
A kijelző sáv teljes mértékben telített, ha két funkciót állít be.
12
www.aeg.com
5. PROGRAMOK
5.1 Programtáblázat
Program
Hőmérséklet-tartomány
Maximális töltet Program leírása
Maximális centri‐ (Töltet típusa és szennyeződés mér‐
fugálási sebes‐
téke)
ség
Mosási programok
Pamut
95°C - Hideg
Pamut Eco1)
9 kg
1600 ford./perc
Fehér és színes pamut. Normál vagy
enyhe szennyezettség.
9 kg
1600 ford./perc
Fehér és színtartó pamut. Normál
szennyezettség. Az energiafogyasztás
csökken, és a mosóprogram ideje
meghosszabbodik.
4 kg
1200 ford./perc
Műszálas vagy kevert szálas szöve‐
tek. Normál szennyezettség.
1 kg
1200 ford./perc
Speciális program selyem és kevert
műszálas ruhadarabok számára.
2 kg
1200 ford./perc
Gépben mosható gyapjúhoz, kézzel
mosható gyapjúhoz és „kézzel mos‐
ható” jelzéssel ellátott egyéb kényes
60°C - 40°C
Műszál
60°C - Hideg
Selyem
30°C
Gyapjú/Kézi mosás
40°C - Hideg
NonStop 60 perc.
40°C - 30°C
Anti-allergén
60° C
szövetekhez2)
1 kg
1200 ford./perc
Mosási és szárítási szakaszból álló tel‐
jes program kevert szálas szövetek kis
töltetéhez (pamut és műszálas dara‐
bok).
9 kg
1600 ford./perc
Fehér pamut darabok. A program a
60 °C-os mosásnak és az extra öblí‐
tésnek köszönhetően eltávolítja a mik‐
roorganizmusokat. Így a mosás haté‐
konyabb.
MAGYAR
Program
Hőmérséklet-tartomány
13
Maximális töltet Program leírása
Maximális centri‐ (Töltet típusa és szennyeződés mér‐
fugálási sebes‐
téke)
ség
Gőzölés programok3)
A gőzölés szárított, mosott vagy egyszer viselt ruháknál használható. Ezek a progra‐
mok csökkentik a gyűrődést és a kellemetlen szagokat, valamint simábbá varázsol‐
ják ruhaneműjét.
Ne használjon mosószert. Szükség esetén a foltokat mosással vagy helyi folteltávolí‐
tóval távolítsa el.
A gőzölés programok nem tartalmaznak higiéniai ciklust.
Az alábbi típusú ruháknál ne alkalmazza a gőzölés programot:
•
•
•
40 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten mosandó ruhadarabok.
Ruhaneműk, melyek címkéjén nem szerepel, hogy gépben való szárításra alkalmasak.
Valamennyi olyan ruhanemű, melynek műanyag, fém, fa vagy hasonló elemei vannak.
1,5 kg
Gőzölő program pamut és műszálas
anyagokhoz. A ciklus segítségével
felfrissítheti és kisimíthatja a ruhane‐
műt. Ne használja ezt a programot 40
°C-nál alacsonyabb hőmérsékleten
mosandó ruhadarabokhoz.
9 kg
1600 ford./perc
A ruhanemű öblítéséhez és centrifugá‐
lásához. Minden ruhaanyaghoz, a
kényes ruhaneműk és gyapjú kivételé‐
vel. Csökkentse a centrifugálási se‐
bességet a töltet típusának megfelelő‐
en.
9 kg
1600 ford./perc
A ruhanemű centrifugálásához és a víz
dobból való leeresztéséhez. Minden
ruhaanyaghoz, a kényes ruhaneműk
és gyapjú kivételével.
3 kg
1200 ford./perc
Enyhén szennyezett vagy csupán
egyszer viselt pamut és műszálas da‐
rabok.
4 kg
800 ford./perc
Műszálas szövetek, amelyek mosá‐
sa kímélő módon történik. Normál és
Gőzölés
Mosási programok
Öblítések
Hideg
Centrifugálás/Szivattyúzás4)
20 perc - 3 kg
40°C - 30°C
Vasaláskönnyítés
60°C - Hideg
enyhe szennyezettség.5)
14
www.aeg.com
Program
Hőmérséklet-tartomány
Kímélő
40°C - Hideg
Maximális töltet Program leírása
Maximális centri‐ (Töltet típusa és szennyeződés mér‐
fugálási sebes‐
téke)
ség
4 kg
1200 ford./perc
Kényes textília, pl. akril, viszkóz és
kevert szálas szövetek, melyek kí‐
mélő mosást igényelnek. Normál
szennyezettség.
1 kg
Szárítóprogram gyapjúhoz.
3 kg
Szárítóprogram műszálas ruhane‐
műk számára.
6 kg
Szárítóprogram pamut ruhaneműk
számára.
Szárítóprogramok
Gyapjú
Műszál
Pamut
1) A Pamut Eco mosási program 60 ºC-on 9 kg töltettel és a Pamut szárítóprogram az energiatakarékos‐
sági címkén szereplő adatok referenciaprogramjai az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
A mosási szakasz tényleges vízhőmérséklete eltérhet a megadott program-hőmérséklet‐
től.
2) A ciklus közben a dob kis sebességen forog a kíméletes mosás érdekében. Úgy tűnhet, hogy a dob
nem forog, vagy nem megfelelően forog, azonban ez normális jelenség ennél a programnál.
3) Ha szárított ruhán állít be gőzölés programot, a ciklus végén a ruhanemű nedves maradhat. Jobb a
ruhákat kb. 10 percre friss levegőre vinni, hogy elpárologtassa a nedvességet. Amikor a program befeje‐
ződött, gyorsan távolítsa el a ruhaneműt a dobból. Ha a gőzölést követően úgy dönt, mégis kivasalja a
ruhákat, sokkal kisebb erőfeszítésébe kerül!
4) Állítsa be a centrifugálási sebességet. Ellenőrizze, hogy a program alkalmas-e az ilyen típusú szöve‐
tek számára. Amennyiben a "Nincs centrifugálás" lehetőséget választja, csak a szivattyúzás áll rendelke‐
zésre.
5) A ruhanemű gyűrödésének csökkentése érdekében ez a ciklus szabályozza a víz hőmérsékletét, vala‐
mint kímélő mosást és centrifugálást végez. Ekkor a mosógép további öblítéseket végez. Ez a program
nem kombinálható a szárítással.
Programfunkciók összeegyeztethetősége
Program
Előmo‐
Idő‐
sás/
Öblítés megta‐
foltmo‐
karí‐
+ 2)
sás1)
tás3)
Centri‐
fugálás
Késlel‐
tetett
indítás
Pamut
■
■
■
■
■
■
Pamut Eco
■
■
■
■
■ 4)
■
Műszál
■
■
■
■
■
■
MAGYAR
Program
Előmo‐
Idő‐
sás/
Öblítés megta‐
foltmo‐
karí‐
+ 2)
sás1)
tás3)
Centri‐
fugálás
Selyem
Gyapjú/Kézi mosás
Késlel‐
tetett
indítás
■
■
■
■
■
■
NonStop 60 perc.
Anti-allergén
■
■
■
■
■
■
Gőzölés
Öblítések
Centrifugálás/Szivattyú‐
zás
15
■
■
■
■
■
■
20 perc - 3 kg
■
■
Vasaláskönnyítés
■
■
■5)
■
■
■
Kímélő
■
■
■
■
■
■
1) Ha folyékony mosószert használ, Előmosás nélküli programot állítson be. A Foltmosás kiegészítő
funkció 40 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet-beállítás esetén nem áll rendelkezésre.
2) Ha az állandó Extra öblítés kiegészítő funkció be van kapcsolva, a készülék további öblítéseket végez.
Ha az Öblítés programban alacsony sebességű centrifugálást állít be, a készülék kímélő öblítéseket és
egy rövid centrifugálást végez.
3) Ha a legrövidebb időtartamot állítja be, azt ajánljuk, hogy csökkentse a töltet méretét. Meg lehet telje‐
sen tölteni a készüléket, de csökkenhet a mosás hatékonysága.
4) Ennél a programnál csak az Extra gyors időtartamot állíthatja be.
5) Csak az Előmosás kiegészítő funkció áll rendelkezésre.
5.2 Automatikus szárítás
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Töltet
Extra száraz
Törülközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
maximum 6 kg
16
www.aeg.com
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Töltet
Szekrényszáraz1)
Tárolni kívánt ruhaneműkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
maximum 6 kg
Műszálas és kevertszálas
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóne‐
műk, törülközők, háztartási
lenvászon)
maximum 3 kg
Selyem ruhadarabok (blú‐
maximum 1 kg
zok, ingek, egyéb ruhanemű)
Gyapjú ruhadarabok (gyap‐ maximum 1 kg
jú pulóverek)
Pamut és lenvászon
maximum 6 kg
(lepedők, asztalterítők, ingek
stb.)
Vasalószáraz
Vasaláshoz alkalmas
1) Tanácsok a bevizsgáló intézetek számára Az EN 50229 szabvány szerinti bevizsgálást ELŐSZÖR
a maximális névleges tömegű szárítandó töltettel telepakolt készülékkel kell elvégezni (a töltet összetéte‐
le az EN 61121 szabványnak megfelelően), ahol pamuthoz való AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ
programot kell kiválasztani. A MÁSODIK szárítandó töltet részleges töltet legyen, melyhez pamuthoz va‐
ló AUTOMATIKUS SZEKRÉNYSZÁRAZ programot kell kiválasztani.
5.3 Időzített szárítás
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Extra száraz
Törülközőkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
Szekrényszáraz
Tárolni kívánt ruhane‐
műkhöz
Pamut és lenvászon
(fürdőköpenyek, törülközők
stb.)
Töltet
(kg)
Centri‐
fugálási
sebes‐
ség
(ford./
perc)
Javasolt
időtartam
(perc)
6
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
MAGYAR
Szárazsági fokozat
Textil típusa
Szekrényszáraz
Tárolni kívánt ruhane‐
műkhöz
Műszálas és kevertszálas
szövetek
(pulóverek, blúzok, alsóne‐
műk, törülközők, háztartási
lenvászon)
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Gyapjú
(gyapjú pulóverek)
1
1200
110 - 130
Selyem
(blúzok, ingek, egyéb ruha‐
darabok stb.)
1
1000
80
Pamut és lenvászon
(lepedők, asztalterítők, ingek
stb.)
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
Vasalószáraz
Vasaláshoz alkalmas
5.4 Woolmark Apparel Care Kék
•
The Woolmark Company ennek a
mosógépnek a gyapjúmosási ciklusát
jóváhagyta a „kézzel mosható”
jelzésű, gyapjútartalmú ruhadarabok
gépi mosására, azzal a feltétellel,
Töltet
(kg)
Centri‐
fugálási
sebes‐
ség
(ford./
perc)
17
Javasolt
időtartam
(perc)
hogy a ruhák mosása a ruhanemű
kezelési címkén szereplő és a
mosógép gyártójától származó
utasítások szerint történik. M1144
• E gép gyapjúszárítási ciklusát a The
Woolmark Company ellenőrizte és
jóváhagyta. Az említett ciklus
alkalmas a „kézimosás” címkével
ellátott gyapjú ruhanemű szárítására,
feltéve, hogy a ruhanemű mosása a
Woolmark által javasolt kézimosási
ciklussal történt, és a gyártó által
előírt utasításoknak megfelelően lett
szárítva. M1224
Az Egyesült Királyságban, Írországban,
Hongkongban és Indiában a Woolmark
szimbólum minőségtanúsító védjegy
funkciót tölt be.
18
www.aeg.com
6. FOGYASZTÁSI ÉRTÉKEK
A feltüntetett értékek laboratóriumi körülmények között, a megfelelő
szabványelőírásoknak megfelelően lefolytatott méréseket tükrözik. Az
értékek különböző okok miatt változhatnak, pl. a ruhanemű jellege és
mennyisége, illetve a környezeti hőmérséklet függvényében. A víznyo‐
más, az üzemi feszültség és a befolyó víz hőmérséklete szintén hatással
lehet a mosási program időtartamára.
A folyamatos termékfejlesztés miatt a műszaki adatok előzetes bejelen‐
tés nélkül változhatnak.
A program kezdetekor a kijelzőn a program maximális töltethez tartozó
időtartama jelenik meg.
A mosási fázis alatt a program időtartamát a készülék automatikusan
számítja, és az érték nagymértékben csökkenhet, ha a töltet nagysága
kisebb a maximálisan megengedett töltet értékénél (pl.: Pamut 60 °C,
maximális töltet: 9 kg; a program időtartama túllépi a 2 órát - valós töltet:
1 kg; a program időtartama nem éri el az 1 órát).
Amikor a készülék a valós időtartamot számítja, a kijelzőn egy pont vil‐
log.
Programok
Töltet
(kg)
Energia‐
fogyasz‐
tás (kWh)
Vízfogyasz‐
tás (liter)
Program hozzávető‐
leges időtartama
(perc)
Pamut 60 °C
9
1.6
69
168
Pamut Eco
Pamut energiatakarékos
9
1.05
56
244
Pamut 40 °C
9
1.0
69
164
Műszál 40 °C
4
0.6
48
105
Kímélő 40 °C
4
0.7
58
86
Gyapjú/Kézi mosás 30 °C
2
0.35
57
61
program 60 °C-on,1)
1) „Pamut energiatakarékos program” 60 °C-on, 9 kg töltettel az energiatakarékossági címkén szereplő
adatok referenciaprogramja az EGK 92/75 sz. szabványának megfelelően.
7. KIEGÉSZÍTŐ FUNKCIÓK
7.1 Be / Ki
Nyomja meg ezt a gombot a készülék kiés bekapcsolásához. Hang hallatszik a
készülék bekapcsolásakor.
Az enrgiafogyasztás csökkentésére az
Automatikus készenlét funkció funkció
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
•
A Start / Szünet gomb megnyomása
előtt 5 percen át nem használja a
készüléket.
Az összes beállítást törölte.
MAGYAR
•
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be / Ki gombot.
Állítsa be újra a mosási programot és
minden szükséges funkciót.
A mosási program befejezése után 5
perccel.
Lásd a „Automatikus készenlét
funkció kiegészítő funkció” c.
szakaszt.
•
Foltmosás: Nehezen eltávolítható
foltokkal szennyezett ruhákhoz
használja ezt a kiegészítő funkciót.
Amikor beállítja a kiegészítő funkciót,
tegyen folttisztítót a rekeszbe
.A
kiegészítő funkció növeli a program
időtartamát.
7.2 Programválasztó gomb
Egy program kiválasztásához fordítsa el
ezt a gombot. A megfelelő program
visszajelzője világítani kezd.
•
7.3 Hőmérséklet
Az alapértelmezett hőmérséklet
módosításához nyomja meg a gombot.
A kiegészítő funkció 40
°C-nál alacsonyabb
hőmérséklet esetén nem
áll rendelkezésre.
Előmosás: A kiegészítő funkció
használatával előmosási fázist adhat
hozzá a mosási fázis előtt.
Ezt a kiegészítőt erősen szennyezett
ruhanemű esetében javasolt
használni.
A kiegészítő funkció
növeli a program
időtartamát.
Amikor a kijelzőn
és
látható, a
készülék nem melegíti fel a vizet.
7.4 Centrifugálás
7.6 Öblítés+
A gomb funkciói a következők:
• A program maximális centrifugálási
sebességének csökkentése.
Nyomja meg a Öblítés+ gombot, ha
öblítési szakaszokat szeretne adni a
programhoz.
•
•
A kijelző csak a beállított
programnál választható
centrifugálási sebességet
jelzi.
A centrifugálási szakasz
kikapcsolása.
Az Öblítés tartás kiegészítő funkció
bekapcsolása.
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megelőzheti a ruhanemű gyűrődését.
A mosási program leáll, és a víz a
dobban marad. A dob rendszeres
időközönként forgást végez, hogy
csökkentse a ruhák gyűrődését.
Zárva marad az ajtó. Az ajtó
kinyitásához le kell engedni a vizet.
7.5 Előmosás/foltmosás
A folt és előmosás funkció programhoz
való hozzáadásához nyomja meg ezt a
gombot.
E gomb többszöri megnyomásával lehet
az egyik vagy mindkét kiegészítő
funkciót bekapcsolni. A hozzá tartozó
visszajelző és a jelző sáv világít a
kijelzőn.
19
Olyan személyek esetében használja ezt
a kiegészítő funkciót, akik allergiásak a
mosószerekre, valamint olyan helyeken,
ahol lágy a víz.
7.7 Időmegtakarítás
Ezzel a kiegészítő funkcióval
csökkentheti a program időtartamát.
•
•
Nyomja meg ezt a gombot egyszer,
hogy átlagos szennyezettségű
darabokhoz beállítsa a „Rövidített
időtartamot”.
Kizárólag alig szennyezett
ruhadarabok esetében kétszer
nyomja meg a gombot az „Extra
gyors” mosás beállítására.
Bizonyos programok a két
kiegészítő funkció közül
csak az egyiket fogadják el.
7.8 Késleltetett indítás
Ezzel a funkcióval a program kezdetét 30
perc és 20 óra közötti időtartammal
késleltetheti.
20
www.aeg.com
A kijelzőn megjelenik a hozzá tartozó
visszajelző és a késleltetési időtartam.
•
7.9 Start / Szünet
Extra száraz – teljesen
megszárítandó ruhanemű
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az
összes automatikus
fokozat.
Nyomja meg a Start / Szünet gombot, a
program indítására vagy
megszakítására.
7.10 Szárítási fokozat
7.11 Szárítási idő
Ezzel a gombbal tudja kiválasztani a 3
automatikus szárazsági fokozat egyikét.
A kijelzőn a beállított fokozat szimbóluma
látható:
A szárítandó ruhának megfelelő szárítási
idő beállításához nyomja meg a gombot.
A kijelző a beállított értéket mutatja.
•
Vasalószáraz – vasalandó
ruhanemű
•
Szekrényszáraz – tárolandó
ruhanemű
A gomb minden egyes megnyomására a
szárítás időtartama 5 perccel nő.
A szárítási időtartamok a
kiválasztott programtól
függően korlátozottak
lehetnek.
8. BEÁLLÍTÁSOK
8.1 Hangjelzések
Hangjelzések hallhatóak, amikor:
• Bekapcsolja a készüléket.
• Amikor kikapcsolja a készüléket.
• Amikor megnyomja a gombokat.
• A program befejeződik.
• A készülékben hiba lépett fel.
A hangjelzések ki-/bekapcsolásához
egyidejűleg 6 másodpercre nyomja meg
a
és a
gombot.
Ha kikapcsolja a
hangjelzéseket, azok csak
akkor működnek, amikor a
készülék működésében hiba
lép fel.
8.2 Gyerekzár
Ezzel a kiegészítő funkcióval
megakadályozhatja a gyermekeket
abban, hogy játsszanak a kezelőpanellel.
•
A kiegészítő funkció be/
kikapcsolásához egyidejűleg addig
tartsa megnyomva a
és
gombot, amíg a
visszajelző
világítani nem kezd/el nem alszik.
Bekapcsolhatja a kiegészítő funkciót:
•
•
A Start / Szünet gomb megnyomása
után: a kiegészítő funkciók és a
programválasztó gomb zárolódnak.
A Start / Szünet gomb megnyomása
előtt: a készülék nem indítható.
8.3 Állandó extra öblítés
A kiegészítő funkció mindig egy további
öblítést eredményez egy új program
beállításakor.
•
A kiegészítő funkció be/
kikapcsolásához egyidejűleg addig
és
tartsa megnyomva a
gombot, amíg a megfelelő visszajelző
világítani nem kezd/el nem alszik.
MAGYAR
21
9. NAPI HASZNÁLAT - KIZÁRÓLAG MOSÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
9.3 A mosószer és az
adalékok betöltése
9.1 Az első használat előtt
1. Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati
aljzatba.
2. Nyissa ki a vízcsapot.
3. Öntsön egy kevés mosószert a
mosószer-adagoló mosási
rekeszébe.
4. Állítsa be és ruhák nélkül indítson el
egy pamut mosására szolgáló
programot a legmagasabb
hőmérsékleten.
Ez minden szennyeződést eltávolít a
dobból és az üstből.
9.2 A mosnivaló betöltése
1. Nyissa ki a készülék ajtaját.
2. Helyezze a mosandó darabokat
egyenként a dobba.
3. Rázza meg a darabokat, mielőtt a
készülékbe helyezi őket.
Ügyeljen arra, hogy ne tegyen túl sok
mosandó holmit a dobba.
4. Csukja be jól az ajtót.
Rekesz az előmosás és az
áztatóprogram mosószere, valamint
a folteltávolító számára.
Mosási szakasz mosószeradagolója.
Rekesz a folyékony adalékok
(öblítőszer, keményítő) számára.
A folyékony adalékok maximális
szintje.
A por állagú vagy folyékony
mosószer kiválasztására szolgáló
terelőlap.
Mindig kövesse a
mosószerek csomagolásán
található utasításokat.
9.4 A terelőlap helyzetének
az ellenőrzése
1. Üközésig húzza ki a mosószeradagolót.
2. Az adagoló kivételéhez nyomja lefelé
a kart.
VIGYÁZAT!
Győződjön meg arról, hogy
az ajtó és a vízzáró
szigetelés közé nem szorulte be ruha. Ellenkező
esetben mosás közben víz
szivároghat ki, vagy
tönkremehet a ruha.
22
www.aeg.com
1
2
3. Por állagú mosószer használatához
hajtsa fel a terelőlapot.
A
Amikor LE helyzetben van
a terelőlap:
• Ne használjon
kocsonyás állagú
vagy sűrű folyékony
mosószereket.
• Ne töltsön be a
tekerőlapon jelzett
maximumnál több
folyékony mosószert.
• Ne állítson be
előmosási szakaszt.
• Ne állítsa be a
késleltetett indítás
funkciót.
5. Mérje ki a mosó- és az öblítőszert.
6. Gondosan zárja be a mosószeradagolót.
Ellenőrizze, hogy a terelőlap nem
akadályozza-e a fiók bezárását.
9.5 A készülék elindítása
4. Folyékony állagú mosószer
használatához hajtsa le a terelőlapot.
B
1. Csatlakoztassa a dugaszt a hálózati
aljzatba.
2. Nyissa ki a vízcsapot.
3. Nyomja meg az Be / Ki gombot a
készülék bekapcsolásához.
Egy rövid hangjelzés hallható.
9.6 Program kiválasztása
1. Fordítsa el a programválasztó
gombot a kívánt program
beállításához:
• A megfelelő program visszajelzője
világítani kezd.
• A Start / Szünet visszajelző villog.
• A kijelző a következőket jeleníti
meg: alapértelmezett
hőmérséklet, centrifugálási
sebesség, a
programszakaszoknak és a
program időtartamának
visszajelzői.
2. Szükség esetén módosítsa a
hőmérsékletet, a centrifugálási
sebességet, a ciklus időtartamát,
vagy adjon hozzá további kiegészítő
funkciókat. Ha elindít egy kiegészítő
funkciót, annak visszajelzője
megjelenik.
MAGYAR
Amennyiben valamit
helytelenül állított be, a
kijelzőn az Err üzenet jelenik
meg.
9.7 Egy program késleltetett
indítás nélküli indítása
A program elindításához nyomja meg a
Start / Szünet gombot.
A hozzá tartozó visszajelző villogása
megszűnik, és folyamatosan világítani
kezd.
A kijelzőn a program éppen működő
fázisának visszajelzője villogni kezd.
A program elindul, és az ajtó
reteszelődik. A kijelzőn a
jelenik meg.
visszajelző
A leeresztő szivattyú egy
rövid időre bekapcsolhat,
amikor a készülék vizet tölt
be.
9.8 Ciklus időtartamának
újraszámítása
A program kezdete után
körülbelül 15 perccel:
• A minimálisan szükséges
időn belüli tökéletes
mosási eredmény
eléréséhez, a készülék
automatikusan állítja be a
dobba tett ruhákhoz a
ciklusidőt.
• A kijelző az új időtartamot
mutatja.
9.9 Egy program késleltetett
indítással történő indítása
1. Nyomja meg többször a Késleltetett
indítás gombot, amíg a kijelzőn a
késleltetés perceinek vagy óráinak
száma meg nem jelenik.
A megfelelő visszajelző világítani kezd.
2. Nyomja meg az Start / Szünet
gombot.
A készülék megkezdi a késleltetett
indítás visszaszámlálását.
Amikor a visszaszámlálás befejeződött,
automatikusan megkezdődik a program
végrehajtása.
23
Amíg a készüléket el nem
indítja a Start / Szünet
gombbal, törölheti vagy
megváltoztathatja a beállított
késleltetett indítást.
9.10 A késleltetett indítás
törlése
Késleltetett indítás törlése:
1. Nyomja meg a Start / Szünet gombot
a készülék működésének
szüneteltetéséhez.
A megfelelő visszajelző villog.
2. Nyomja meg egymás után többször a
Késleltetett indítás gombot, amíg a
meg nem jelenik a kijelzőn.
3. A program azonnali elindításához
nyomja meg ismét a Start / Szünet
gombot.
9.11 A program megszakítása
és a kiegészítő funkció
módosítása
Csak néhány kiegészítő funkciót
módosíthat a működése megkezdése
előtt.
1. Nyomja meg a Start / Szünet
gombot.
A megfelelő visszajelző villog.
2. Változtassa meg a beállított
kiegészítő funkciót.
3. Nyomja meg ismét a Start / Szünet
gombot.
A program folytatódik.
9.12 Folyamatban levő
program törlése
1. A program törléséhez és a készülék
kikapcsolásához a Be / Ki gombot
nyomja meg.
2. A készülék bekapcsolásához ismét
nyomja meg a Be / Ki gombot.
Most új mosási programot állíthat be.
24
www.aeg.com
Új program indítása előtt a
készülék leeresztheti a vizet.
Ebben az esetben
ellenőrizze, hogy továbbra is
van-e mosószer a
mosószer-adagoló
rekeszben, és ha nincs,
töltse fel ismét mosószerrel.
9.13 Az ajtó kinyitása
Ha a hőmérséklet vagy a
dobban lévő víz szintje túl
magas, és/vagy a dob még
forog, nem nyithatja ki a
készülék ajtaját.
A program vagy a késleltetett indítás
működése közben a készülék ajtaja
zárva van.
1. Nyomja meg a Start / Szünet
gombot.
A hozzá tartozó ajtózár visszajelző
kialszik a kijelzőn.
2. Nyissa ki a készülék ajtaját.
3. Zárja be az ajtót, és nyomja meg a
Start / Szünet gombot.
Folytatódik a program vagy a késleltetett
indítás végrehajtása.
9.14 Ciklus vége
2. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
3. Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
4. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
9.15 Vízleeresztés a ciklus
vége után
A mosási program véget ért, de még
mindig víz van a dobban:
Rendszeresen forog a dob, hogy
megakadályozza a ruhák gyűrődését.
Világít az ajtózár
marad az ajtó.
Az ajtó kinyitásához le kell a vizet
engednie:
1. Szükség esetén csökkentse a
centrifugálási sebességet.
2. Nyomja meg a Start / Szünet
gombot.
A készülék leereszti a vizet és
centrifugál.
3. A program befejezése után kialszik
az ajtózár
visszajelző, és
kinyithatja az ajtót.
4. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
A készülék leereszti a vizet,
és körülbelül 18 óra
elteltével automatikusan
centrifugál.
Amikor a program befejeződött, a
készülék automatikusan leáll. Egy
hangjelzés hallható (ha engedélyezve
van).
A kijelzőn
visszajelző
jelenik meg, és az ajtó zárva
eltűnik.
Kialszik a Start / Szünet gomb
visszajelzője.
1. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot.
A program lejárta után öt perccel az
energiatakarékos funkció automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
Amikor ismét bekapcsolja a
készüléket, akkor a kijelzőn
a utoljára beállított program
kijelzése látható. Forgassa
el a programválasztó
gombot egy új program
beállításához.
visszajelző. Zárva
9.16 Automatikus készenlét
funkció kiegészítő funkció
Az enrgiafogyasztás csökkentésére az
Automatikus készenlét funkció funkció
automatikusan kikapcsolja a készüléket,
ha:
•
•
A Start / Szünet gomb megnyomása
előtt 5 percen át nem használja a
készüléket.
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be / Ki gombot.
A mosási program befejezése után 5
perccel
A készülék ismételt bekapcsolásához
nyomja meg a Be / Ki gombot.
A kijelzőn a legutoljára beállított
program befejezési ideje látható.
MAGYAR
Forgassa el a programválasztó
gombot egy új program beállításához.
25
Ha olyan programot vagy
kiegészítő funkciót állít be,
melynek végén a víz a
dobban marad, a
Automatikus készenlét
funkció funkció nem
kapcsolja ki a készüléket
arra való emlékeztetőként,
hogy el kell végezni a
szivattyúzást.
10. NAPI HASZNÁLAT – CSAK SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
10.1 Előkészületek
szárításhoz
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Fordítsa a programkapcsolót a
szárítandó ruhadaraboknak
megfelelő szárítóprogramra.
A kijelzőn a legkisebb időtartam és az
alábbi szimbólumok jelennek meg:
A szárítás szimbólum világítani
kezd.
A gyűrődésgátló szimbólum világíta‐
ni kezd.
A szárítási idő szimbólum világítani
kezd.
Nagy mennyiségű ruhanemű
szárításakor a jó szárítási
eredmény elérése
érdekében ügyeljen arra,
hogy a ruhanemű ne legyen
összehajtva, és
egyenletesen legyen a
dobban elosztva.
Mosáskor a legjobb szárítási
teljesítmény elérése
érdekében válasszon ki egy
centrifugálási ciklust a
ruhanemű típusa számára
megengedett maximális
centrifugálási sebességen.
A ruhanemű kétféle módon szárítható:
10.2 Automatikus szárítás
1. Többször nyomja meg az Szárítási
fokozat gombot, míg egy fekete vonal
meg nem jelenik a szárazsági
fokozatok egyik szimbóluma alatt:
Extra száraz fokozat
Szekrényszáraz fokozat
Vasalószáraz fokozat
Kialszik a szárítási idő szimbóluma.
A kijelző a töltet alapértelmezett
mennyisége alapján kiszámított
időtartamot mutatja. Amennyiben a
ruhanemű mennyisége kevesebb vagy
több, mint az alapértelmezett érték, a
készülék automatikusan beállítja az
időtartamot a ciklus során.
2. A program elindításához nyomja meg
a Start / Szünet gombot. A kijelzőn:
Megjelenik az ajtózár szimbólum.
26
www.aeg.com
A szárítás szimbólum villogni kezd.
A beállított fokozat szimbóluma to‐
vábbra is világít (pl. Szekrényszá‐
raz).
A többi fokozat szimbólumai kial‐
szanak.
A kijelző rendszeresen (percenként)
frissíti a szárítási ciklus időtartamát.
Bizonyos típusú ruháknál
nem állítható be az összes
fokozat (lásd a Programok
automatikus szárításhoz c.
táblázatot).
10.3 Időzített szárítás
1. Nyomja meg többször a Szárítási idő
gombot az időtartam értékének
beállításához (lásd a Szárítóprogram
c. táblázatot).
A szárítás szimbólum világítani
kezd.
A gyűrődésgátló szimbólum világíta‐
ni kezd.
A szárítási idő szimbólum világítani
kezd.
Időtartam beállítása.
A gomb minden egyes megnyomására a
szárítás időtartama 5 perccel nő. A
kijelző a beállított időtartamot mutatja.
Néhány másodperc elteltével az
időtartam értéke megváltozik a kijelzőn: a
készülék a gyűrődésgátló és a hűtési
fázis időtartamát is kiszámítja.
Végső időtartam.
2. Nyomja meg a Start / Szünet gombot
a program elindításához. A
szövegsáv azt jelzi, hogy a készülék
szárítást végez. A kijelző az új
időtartamot mutatja percben.
A szárítás szimbólum villogni kezd.
Megjelenik az ajtózár szimbólum.
Ha csupán 10 perces
időtartamot állít be, akkor a
készülék csak a hűtési fázist
hajtja végre.
10.4 Miután a szárítóprogram
véget ért
1. A készülék automatikusan leáll.
2. A hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak.
3. A kijelzőn jelenik meg.
4. Kialszik a Start / Szünet gomb
visszajelzője.
5. A szárítási ciklus utolsó perceiben a
gyűrődésgátló fázis működik.
szimbólum
A gyűrődésgátló
villogni kezd. Az ajtó még zárva van
(és világít a
szimbólum).
6. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
A program lejárta után
néhány perccel az
energiatakarékos funkció
automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
7. Amint kialszik az
ajtózár
jelzőfény, kinyitható az ajtó.
8. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
9. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
10. Zárja el a vízcsapot.
11. NAPI HASZNÁLAT – MOSÁS ÉS SZÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
MAGYAR
11.1 NON-STOP program
FIGYELMEZTETÉS!
A dobba ne tegyen
semmilyen műanyag
eszközt/labdát a mosószer
számára.
1. A készülék bekapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
2. Egyenként pakolja be a
ruhadarabokat.
3. Tegye a mosószert és az adalékokat
a megfelelő rekeszbe.
4. Fordítsa a programkapcsolót a
mosási programra. A kijelzőn a
különböző mosási fázisok
szimbólumai láthatóak.
5. Állítsa be a kiegészítő funkciókat.
FIGYELMEZTETÉS!
Ne állítson be olyan
centrifugálási sebességet,
mely alacsonyabb, mint a
beállított program
automatikus centrifugálási
sebessége.
11.2 Mosás és szárítás
automatikus fokozaton
1. Ismételten nyomja meg az Szárítási
fokozat gombot, míg a fekete vonal
meg nem jelenik a szárazsági
fokozatok egyik szimbóluma alatt.
Vasalószáraz fokozat
Szekrényszáraz fokozat
Extra száraz fokozat
A szárítás szimbólum világítani
kezd.
A gyűrődésgátló szimbólum világíta‐
ni kezd.
A kijelző azt mutatja, hogy a készülék
készen áll az elindításra.
27
A kijelző a töltet alapértelmezett
mennyisége alapján jeleníti meg a
mosási és szárítási ciklust is
magában foglaló, kiszámított
időtartamot.
A megfelelő szárítás elérése
érdekében a készülék nem
engedi, hogy túl alacsony
centrifugálási fordulatszámot
válasszon a mosandó és
szárítandó ruhadarabokhoz.
2. A program elindításához nyomja meg
a Start / Szünet gombot.
A beállított szárazsági fokozat szim‐
bóluma továbbra is világít (pl. Szek‐
rényszáraz). A többi fokozat szim‐
bólumai kialszanak.
Megjelenik az ajtózár szimbólum.
A kijelző az új időtartamot mutatja
percben.
A szárítási ciklus utolsó
perceiben a készülék
gyűrődésgátló és hűtési
fázist végez.
11.3 Mosás és időzített
szárítás
FIGYELMEZTETÉS!
A dobba ne tegyen
semmilyen műanyag
mosószer-adagoló eszközt/
labdát.
1. A szárítási idő beállításához nyomja
meg többször a Szárítási idő gombot:
A szárítás szimbólum világítani
kezd.
A gyűrődésgátló szimbólum világíta‐
ni kezd.
A szárítási idő szimbólum világítani
kezd.
28
www.aeg.com
A kijelző a szárítás beállított időtartamát
mutatja.
A program lejárta után
néhány perccel az
energiatakarékos funkció
automatikusan
kikapcsolja a készüléket.
Állítsa be a szárítási időtartamot.
A gomb minden egyes megnyomására a
szárítás időtartama 5 perccel nő.
A megfelelő szárítás elérése
érdekében javasoljuk, hogy
ne válasszon túl alacsony
centrifugálási sebességet a
mosandó és szárítandó
ruhadarabokhoz.
2. Néhány másodperc elteltével a
kijelzőn a ciklusok teljes időtartama
látható:
Végső időtartam (mosás + szárítás
+ gyűrődésgátló + hűtő ciklus)
Ha csupán 10 perces
szárítási időtartamot állít be,
akkor a végső időtartam a
gyűrődésgátló és a hűtő
fázist is tartalmazza.
3. A program elindításához nyomja meg
a Start / Szünet gombot.
Az ajtó reteszelődik.
A kijelző az új időtartamot mutatja
percben.
11.4 Miután a szárítóprogram
véget ért
1. A készülék automatikusan leáll.
2. A hangjelzések hallhatóak, ha
engedélyezve vannak.
3. A kijelzőn jelenik meg.
4. Kialszik a Start / Szünet gomb
visszajelzője.
5. A szárítási ciklus utolsó perceiben a
gyűrődésgátló fázis működik.
A gyűrődésgátló
szimbólum
villogni kezd. Az ajtó még zárva van
szimbólum).
(és világít a
6. A készülék kikapcsolásához nyomja
meg a Be / Ki gombot néhány
másodpercig.
7. Amint kialszik az
ajtózár
jelzőfény, kinyitható az ajtó.
8. Szedje ki a ruhaneműt a dobból.
Ellenőrizze, hogy a dob üres-e.
9. Hagyja egy ideig nyitva az ajtót, hogy
elkerülje a penész vagy kellemetlen
szagok keletkezését.
10. Zárja el a vízcsapot.
11.5 Szöszök a ruhaneműn
A mosási és/vagy szárító fázis során
bizonyos típusú textilek, mint törlőruha,
gyapjú, melegítőfelső szöszölhetnek.
A következő ciklus során, a keletkezett
szösz a textíliákhoz tapadhat.
A következők ajánlottak ruhái
szöszölődésének megelőzésére:
•
•
•
•
Világos színű textilek (különösen új
törlőruha, gyapjú, melegítőfelső)
mosása és szárítása után ne mosson
sötét textileket, és fordítva.
Az első mosás után szabad levegőn
kiteregetve szárítsa az ilyen textileket.
Tisztítsa meg a lefolyószűrőt.
A szárítási fázis után tisztítsa meg az
üres dobot, a tömítést és az ajtót egy
nedves ruhával.
11.6 A szöszök eltávolítása
A dob belsejében maradt szösz
eltávolításához végezze el a speciális
tisztítóprogramot:
1. Ürítse ki a dobot.
2. Tisztítsa meg a dobot, a tömítést és
az ajtót egy nedves ruhával.
3. Állítsa be az öblítőprogramot.
4. A tisztító funkció bekapcsolásához
egyidejűleg addig tartsa megnyomva
a
és
gombot, amíg a CLE
szimbólum meg nem jelenik a
kijelzőn.
5. Nyomja meg a Start / Szünet gombot
a program elindításához.
MAGYAR
29
12. HASZNOS TANÁCSOK ÉS JAVASLATOK
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
12.1 A ruha töltet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
A következők szerint válogassa szét a
ruhákat: fehér, színes, műszálas,
kényes és gyapjúruhák.
Tartsa be a mosási útmutatásokat,
melyek a ruhák kezelési címkéin
találhatóak.
Ne mosson együtt fehér és színes
darabokat.
Egyes színes darabok
elszíneződhetnek az első mosásnál.
Célszerű az első mosásnál külön
mosni a darabokat.
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza
össze a cipzárakat, kapcsolja be a
kapcsokat és patentokat. Kösse
össze az öveket.
Ürítse ki a zsebeket, és fordítsa ki a
darabokat.
Fordítsa ki a többrétegű anyagokat,
gyapjút és festett ábrákkal ellátott
darabokat.
Különleges mosószerrel távolítsa el
az erős szennyeződéseket.
A mosógépbe helyezés előtt a
ruhaneműből mossa ki és távolítsa el
az erős szennyeződéseket.
Legyen körültekintő a függönyök
esetében. Vegye ki az akasztókat, és
tegye mosózsákba vagy
párnahuzatba a függönyöket.
Ne mossa a készülékben a nem
szegett vagy szakadt ruhadarabokat.
Használjon mosózsákot a kis és/vagy
kényes darabok mosására (pl.:
merevített melltartók, övek,
harisnyanadrágok stb.).
Centrifugálási szakaszban a nagyon
kicsi töltet kiegyensúlyozási
problémákat okozhat. Ilyen esetben
kézzel rendezze el a dobban a
ruhadarabokat, majd indítsa újra a
centrifugálási szakaszt.
12.2 Makacs szennyeződések
Egyes szennyeződések esetében nem
elegendő a víz és a mosószer.
Célszerű az ilyen szennyeződéseket a
darab készülékbe tétele előtt kezelni.
Különleges folteltávolítók állnak
rendelkezésre. Azt a különleges
folteltávolítót használja, mely megfelel a
folt és az anyag jellegének.
12.3 Mosószerek és
adalékanyagok
•
•
•
•
•
•
Csak mosógépek számára készült
mosószereket és adalékokat
használjon:
– univerzális, valamennyi
anyagtípushoz való mosópor;
– finomtextil (max. 40 °C-os) és
gyapjú mosásához való mosópor,
– valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú
(max. 60 °C-os) programokhoz
való folyékony mosószerek, illetve
a csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
Ne keverje a különböző fajtájú
mosószereket.
A környezet védelme érdekében ne
használjon a szükségesnél több
mosószert.
Mindig tartsa be a mosószer termékek
csomagolásán található
útmutatásokat.
Az anyag fajtájának és színének, a
program hőmérsékletének és a
szennyezettség mértékének
megfelelő termékeket használja.
Ha a készüléke nem rendelkezik
terelőlapos mosószer-adagolóval,
akkor adagológolyóba öntse a
folyékony mosószereket (a golyót a
mosószer gyártója mellékeli).
12.4 Környezetvédelmi
tanácsok
•
•
•
Előmosási fázis nélkül tegye be a
normál szennyezettségű ruhákat
mosáshoz.
Mindig maximális megengedett
ruhatöltettel indítson egy
mosóprogramot.
Szükség esetén használjon
folteltávolítót, amikor alacsony
hőmérsékletű programot állít be.
30
www.aeg.com
•
A megfelelő mennyiségű mosószer
használatához ellenőrizze a háztartási
vízhálózatában lévő víz keménységét.
Lásd a „Vízkeménység” című
szakaszt.
12.5 Vízkeménység
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű vízlágyítót
használni a mosógépekben. Olyan
körzetekben, ahol alacsony a
vízkeménység nem szüksége vízlágyító
használata.
A körzetében lévő vízkeménység
megérdeklődéséhez a helyi vízellátó
vállalathoz forduljon.
Megfelelő mennyiségű vízlágyítót
alkalmazzon. Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található útmutatásokat.
12.6 Szárítási tanácsok
A szárítási ciklus előkészítése
• Nyissa ki a vízcsapot.
• Ellenőrizze, hogy a lefolyócső
megfelelően a helyére van-e téve.
További információkért lapozzon az
üzembe helyezés fejezetre.
• A szárítóprogramok esetén
használható maximális töltettel
kapcsolatosan tekintse meg a
programok táblázatot.
12.7 Szárításra nem alkalmas
ruhaneműk
Ne állítson be szárítóprogramot az
alábbi ruhaneműhöz:
• Nagyon kényes darabok.
• Műszálas függönyök.
• Fémbetéttel rendelkező ruhadarabok.
• Nejlonharisnyák.
• Paplanok.
• Paplanhuzat.
• Takarók.
• Anorákok.
• Hálózsákok.
• Hajspray, körömlakklemosó vagy
ehhez hasonló anyagmaradványokkal
szennyezett szövetek.
• Habszivaccsal vagy habszivacshoz
hasonló anyagokkal bélelt
ruhadarabok.
12.8 Ruhanemű kezelési
címkéje
A ruhanemű szárításakor tartsa be a
gyártói címkén található utasításokat:
•
= Gépben szárítható
•
= A szárítás magas hőmérsékletű
•
•
= A szárítás alacsony
hőmérsékletű
= Gépben nem szárítható.
12.9 A szárítási ciklus
időtartama
A szárítási idő a következőktől függően
változhat:
• az utolsó centrifugálás sebessége
• szárazsági fok
• az anyag fajtája
• a töltet tömege
12.10 További szárítás
Ha a szárítóprogram végén a ruhanemű
még nedves, válasszon ismét egy rövid
szárítási ciklust.
FIGYELMEZTETÉS!
A szövetek gyűrődésének,
illetve a méretváltozás
elkerülése érdekében ne
szárítsa túl a ruhákat.
12.11 Általános tanácsok
Tekintse meg a „Szárítóprogramok”
táblázatot az átlagos szárítási időhöz.
A gyakorlati tapasztalatok birtokában
jobb hatásfokú szárítás érhető el.
Jegyezze fel a szárítási időtartamot a
korábban végrehajtott ciklusok esetében.
A sztatikus feltöltődés elkerüléséhez a
szárítási ciklus végén:
1. Használjon öblítőszert a mosási
ciklushoz.
2. Használjon speciális,
szárítógépekhez használható
öblítőszert.
A szárítóprogram befejeződése után
azonnal vegye ki a ruhaneműt.
MAGYAR
31
13. ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS
13.3 Karbantartási mosás
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
Az alacsony hőmérsékletű programok
használata esetén előfordulhat, hogy
mosószer marad a dobban.
Rendszeresen végezzen karbantartási
mosást. Ennek elvégzéséhez:
13.1 Külső tisztítás
Csak szappannal és meleg vízzel
tisztítsa a készüléket. Hagyjon minden
felületet megszáradni.
•
•
VIGYÁZAT!
Ne használjon alkoholt,
oldószereket vagy
vegyszereket.
Szedje ki az összes ruhaneműt a
dobból.
Egy kevés mosószerrel, maximális
hőmérsékleten, pamut mosására
szolgáló, rövid programot használjon.
13.4 Az ajtó tömítése
13.2 Vízkőtelenítés
Ha nagy vagy közepes a vízkeménység
a körzetében, akkor célszerű
vízkőtelenítőt használni a
mosógépekben.
Rendszeresen ellenőrizze a dobot, hogy
megakadályozza vízkő- és
rozsdarészecskék képződését.
Rendszeresen ellenőrizze a tömítést, és
minden idegen tárgyat távolítson el a
belső részéről.
Csak mosógéphez való termékeket
használjon a rozsdarészecskék
eltávolítására. Ezt a ruhamosástól külön
végezze.
Mindig tartsa be a termék
csomagolásán található
útmutatásokat.
13.5 A mosószer-adagoló tisztítása
1.
2.
1
2
32
www.aeg.com
3.
4.
13.6 A befolyócső és a szelepben lévő szűrő tisztítása
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
MAGYAR
13.7 A leeresztő szűrő tisztítása
Ne kezdje el a szűrő tisztítását mindaddig, amíg a készülékben lévő víz
forró.
Rendszeresen ellenőrizze a leeresztőszivattyú szűrőjét, hogy az tiszta-e.
A 2. és 3. lépéseket addig ismételje, amíg nem folyik több víz ki a
készülékből.
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
33
34
www.aeg.com
7.
8.
1
2
2
1
Tartson kéznél egy rongyot,
amivel felitathatja az esetleg
kifolyt vizet.
13.8 Vészleeresztés
Hibás működés miatt a készülék nem
tudja a vizet leereszteni.
Ha ez történik, akkor végezze el „A
lefolyószűrő tisztítása” című rész (1) - (8)
lépéseiben leírtakat. Szükség esetén
tisztítsa meg a szivattyút.
Amikor vészleeresztési eljárással engedi
le a vizet, akkor ismét be kell kapcsolnia
a leeresztőrendszert:
hőmérséklet, akkor engedje ki a
megmaradt vizet a befolyócsőből és a
leeresztő szivattyúból.
1. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
2. Zárja el a vízcsapot.
3. Tegye a befolyócső két végét egy
tartályba, és hagyja a csőből kifolyni
a vizet.
4. Ürítse ki a leeresztő szivattyút.
Tekintse át a vészleeresztési eljárást.
5. Amikor üres a vízszivattyú, akkor
szerelje ismét vissza a
befolyócsövet.
FIGYELMEZTETÉS!
Ellenőrizze, hogy
magasabb-e 0 °C-nál a
hőmérséklet, mielőtt ismét
használja a készüléket.
A gyártó nem felelős az
alacsony hőmérsékletek
miatt keletkező károkért.
1. Öntsön 2 liter vizet a mosószeradagoló főmosási rekeszébe.
2. A víz leeresztéséhez indítsa el a
programot.
13.9 Fagyveszély
Ha olyan helyen van a készülék
elhelyezve, ahol 0 °C alatt lehet a
14. HIBAELHÁRÍTÁS
FIGYELMEZTETÉS!
Lásd a Biztonságról szóló
részt.
14.1 Bevezetés
probléma továbbra is fennáll, akkor
forduljon a márkaszervizhez.
Egyes problémák esetén hangjelzések
hallhatóak, és riasztási kód jelenik
meg a kijelzőn:
A készülék nem indul el, vagy működés
közben leáll.
•
Először próbálja meg kiküszöbölni a
problémát (lásd a táblázatot). Ha a
•
- A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
vizet.
- A készülék nem ereszti le a
MAGYAR
•
- A készülék ajtaja nyitva van,
vagy nem megfelelően van bezárva.
Kérjük, ellenőrizze az ajtót.
•
- A hálózati feszültség
ingadozik. Várja meg, hogy a
feszültségingadozás megszűnjön.
•
- Nincs kommunikáció a készülék
elektronikus alkatrészei között.
Kapcsolja ki, majd kapcsolja be újra a
készüléket.
•
35
- A túlcsordulás-gátló
bekapcsolt. Húzza ki a hálózati
dugaszt a hálózati aljzatból, és zárja
el a vízcsapot. Forduljon a
márkaszervizhez.
FIGYELMEZTETÉS!
Mielőtt ellenőrizné, kapcsolja
ki a készüléket.
14.2 Lehetséges meghibásodások
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
A program nem indul el.
•
•
•
•
•
•
•
A készülék nem tölti be
megfelelően a vizet.
•
•
•
•
•
A készülék nem tölt be
vizet, majd azonnal lee‐
reszti azt.
•
Ügyeljen arra, hogy a villásdugó be legyen dugva a hálózati
aljzatba.
Ellenőrizze, hogy a készülék ajtaja be van-e csukva.
Ellenőrizze, hogy nem oldott-e ki valamelyik biztosíték a
biztosítékdobozban.
Ellenőrizze, hogy megnyomta-e az Indítás/Szünet gombot.
Ha késleltetett indítás van beállítva, törölje azt, vagy várja
meg a visszaszámlálás befejeződését.
Kapcsolja ki a Gyerekzár funkciót, ha az be van kapcsolva.
Ellenőrizze, hogy nyitva van-e a vízcsap.
Ellenőrizze, hogy a hálózati víznyomás nem túl alacsony-e.
Ezzel kapcsolatban kérjen tájékoztatást a helyi vízműtől.
Ellenőrizze, hogy a vízcsap nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlőben és a szelepben ta‐
lálható szűrők egyike nincs-e eltömődve. Nézze meg az
„Ápolás és tisztítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy a vízbefolyó-tömlő nincs-e megcsavarod‐
va vagy megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a befolyócső csatlakoztatása.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a vízbefolyó-tömlők csatla‐
koztatása.
Ellenőrizze, hogy megfelelő helyzetben van-e a kifolyócső.
Lehetséges, hogy kifolyócső túl alacsonyan helyezkedik el.
Olvassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
36
www.aeg.com
Jelenség
Lehetséges megoldás
•
•
•
•
A készülék nem engedi
ki a vizet.
•
•
•
•
•
A centrifugálási szakasz
nem működik, vagy a
•
mosási ciklus szokatlanul
sokáig tart.
•
•
Víz van a padlón.
•
•
•
•
Nem lehet kinyitni a ké‐
szülék ajtaját.
A készülékből szokatlan
zajok hallatszanak.
•
•
•
•
•
•
Ellenőrizze, hogy a szifon nincs-e eltömődve.
Ellenőrizze, hogy a kifolyócső nincs-e megcsavarodva vagy
megtörve.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a kifolyócső csatlakoztatása.
Állítsa be a szivattyúzás kiegészítő funkciót, ha szivattyú‐
zás nélküli programot állított be.
Állítsa be a szivattyúzás kiegészítő funkciót, ha olyan kiegé‐
szítő funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban ma‐
rad.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ha a probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márka‐
szervizhez.
Állítsa be a centrifugálás kiegészítő funkciót.
Állítsa be a szivattyúzás kiegészítő funkciót, ha olyan kiegé‐
szítő funkciót állított be, melynek végén a víz a dobban ma‐
rad.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve. Szük‐
ség esetén tisztítsa meg a szűrőt. Nézze meg az „Ápolás
és tisztítás” részt.
Ilyen esetben kézzel rendezze el a dobban a darabokat,
majd indítsa újra a centrifugálási szakaszt. Ezt a jelenséget
kiegyensúlyozási hiba is kiválthatja.
Ellenőrizze, hogy a vízcsövek vízcsatlakozásai szorosan
meg vannak-e húzva, és nincs-e vízszivárgás.
Ellenőrizze, hogy nincsenek-e sérülések a víz befolyó- és
kifolyócsövén.
Ellenőrizze, hogy a megfelelő minőségű és mennyiségű
mosószert használja-e.
Ellenőrizze, hogy a mosási program befejeződött-e.
Állítsa be a szivattyúzás vagy centrifugálás kiegészítő funk‐
ciót, ha víz van a dobban.
Végezze el a vészleeresztési eljárást. Olvassa el az "Ápo‐
lás és tisztítás" című fejezet „Fagyveszély” című szakaszát.
Ellenőrizze, hogy a készülék kap-e tápfeszültséget.
Ezt a jelenséget a készülék hibája okozhatja. Forduljon a
márkaszervizhez. Ha ki kell nyitnia a fedelet, alaposan ol‐
vassa el az „Ajtó nyitása vészhelyzetben” című szakaszt.
Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a készülék vízszintezése. Ol‐
vassa el az „Üzembe helyezési utasítás” című részt.
Ellenőrizze, hogy eltávolította-e a csomagolást és/vagy a
szállítási rögzítőcsavarokat. Olvassa el az „Üzembe helye‐
zési utasítás” című részt.
Tegyen több ruhát a dobba. Lehetséges, hogy a töltet túl ki‐
csi.
MAGYAR
Jelenség
Lehetséges megoldás
A ciklus rövidebb, mint a
kijelzett idő.
•
A ciklus hosszabb, mint a •
kijelzett idő.
Nem kielégítő a mosás
eredménye.
Nem lehet beállítani egy
kiegészítő funkciót.
A készülék nem vagy
nem megfelelően szárít.
A ruhanemű tele van kü‐
lönböző színű szösszel.
•
•
•
•
37
A készülék a töltet súlya alapján kiszámítja az új mosási
időt. Lásd a „Fogyasztási értékek” c. fejezetet.
A kiegyensúlyozatlan ruhatöltet megnöveli az időtartamot.
Ez a készülék normális viselkedése.
Növelje a mosószer mennyiségét, vagy használjon másikat.
A ruhák mosása előtt használjon speciális tisztítószereket a
makacs szennyeződések eltávolítására.
Ellenőrizze, hogy megfelelő hőmérsékletet állított-e be.
Csökkentse a töltetet.
•
Ügyeljen arra, hogy csak a szükséges érintőgombot/
gombokat nyomja meg.
•
•
•
•
Nyissa ki a vízcsapot.
Ellenőrizze, hogy a lefolyószűrő nincs-e eltömődve.
Csökkentse a töltet mennyiségét.
Ellenőrizze, hogy megfelelő ciklust állított-e be. Ha szüksé‐
ges, ismét állítson be egy rövid szárítási időtartamot.
A különböző színű szöszök az előzőleg kimosott ruhából szár‐
maznak:
• A szárítási fázis segít a szöszök egy részének eltávolításá‐
ban.
• Tisztítsa meg a ruhát egy szösz eltávolítóval.
Ha a dobban nagy mennyiségű szösz marad, tisztításához fut‐
tassa le a speciális tisztító programot (a további részleteket
lásd a „Szöszök a ruhaneműn” című részben).
Ellenőrzés után kapcsolja be a készüléket. A program a megszakítási ponttól folytatódik.
Ha a probléma ismét jelentkezik, akkor forduljon a márkaszervizhez.
Ha a kijelző a fentiektől eltérő riasztási kódot mutat. Kapcsolja ki majd be a készüléket. Ha a
probléma továbbra is fennáll, akkor forduljon a márkaszervizhez.
14.3 Ajtó nyitása
vészhelyzetben
Áramszünet vagy a készülék
meghibásodása esetén a készülék ajtaja
zárva marad. Az áramkimaradás
megszűnése után a mosóprogram
folytatódik. Ha meghibásodás esetén az
ajtó zárva marad, kinyitása a
vészhelyzeti nyitás funkcióval végezhető
el.
Az ajtó kinyitása előtt:
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy a víz
hőmérséklete nem túl
magas-e és a mosás alatt
álló ruha nem forró-e.
Szükség esetén várja meg,
hogy lehűljenek.
VIGYÁZAT!
Ellenőrizze, hogy a dob
nem forog-e. Szükség
esetén várja meg, hogy a
dob megálljon.
38
www.aeg.com
Ellenőrizze, hogy a víz
szintje a dobban nem túl
magas-e. Szükség esetén
végezze el a
vészleeresztést (lásd a
„Vészleeresztés” szakaszt
az „Ápolás és tisztítás”
című fejezetben).
Az ajtó kinyitásához a következők szerint
járjon el:
1. Nyomja meg a Be / Ki gombot a
készülék kikapcsolásához.
2. Húzza ki a hálózati csatlakozódugót
a konnektorból.
3. Nyissa ki a szűrőfedelet.
4. Tartsa lehúzva a vésznyitó elemet,
és közben nyissa ki a készülék
ajtaját.
5. Vegye ki a ruhákat, majd csukja be a
készülék ajtaját.
6. Csukja vissza a szűrőfedelet.
15. MŰSZAKI ADATOK
Méretek
Szélesség / magasság /
mélység / teljes mélység
Elektromos csatlakozta‐ Feszültség
tás
Összteljesítmény
Biztosíték
Frekvencia
600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
230 V
2200 W
10 A
50 Hz
A szilárd részecskék és nedvesség bejutása elleni
IPX4
védelmet a védőburkolat biztosítja, kivéve ahol az
alacsony feszültségű részeket nem védi ez burkolat
Hálózati víznyomás
Minimum
Maximum
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maximális mosási töltet
Pamut
9 kg
Maximális szárítási töl‐
tet
Pamut
Műszál
6 kg
3 kg
Centrifugálási sebesség Maximum
1600 ford./perc
16. KÖRNYEZETVÉDELMI TUDNIVALÓK
A
következő jelzéssel ellátott
anyagokat hasznosítsa újra.
Újrahasznosításhoz tegye a megfelelő
konténerekbe a csomagolást. Járuljon
hozzá környezetünk és egészségünk
védelméhez, és hasznosítsa újra az
elektromos és elektronikus hulladékot. A
tiltó szimbólummal ellátott készüléket
ne dobja a háztartási hulladék közé.
Juttassa el a készüléket a helyi
újrahasznosító telepre, vagy lépjen
kapcsolatba a hulladékkezelésért felelős
hivatallal.
SLOVENSKY
39
OBSAH
1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE....................................................................... 40
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY...............................................................................42
3. POPIS VÝROBKU...............................................................................................44
4. OVLÁDACÍ PANEL............................................................................................. 45
5. PROGRAMY ...................................................................................................... 48
6. SPOTREBA.........................................................................................................54
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE........................................................................................55
8. NASTAVENIA..................................................................................................... 56
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA PRANIE..................................................... 57
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA SUŠENIE.................................................61
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - PRANIE A SUŠENIE......................................63
12. TIPY A RADY....................................................................................................65
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE........................................................................... 67
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV..................................................................................70
15. TECHNICKÉ ÚDAJE.........................................................................................74
NAJLEPŠIE VÝSLEDKY
Ďakujeme vám, že ste si vybrali tento výrobok značky AEG. Vyrobili sme ho tak,
aby vám poskytoval perfektný výkon mnoho rokov, a s inovatívnymi
technológiami, ktoré vám uľahčia život – to sú vlastnosti, ktoré pri bežných
spotrebičoch často nenájdete. Venujte, prosím, niekoľko minút tomuto návodu a
dôkladne si ho prečítajte, aby ste svoj spotrebič mohli využívať čo najlepšie.
Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:
Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o
údržbe:
www.aeg.com/webselfservice
Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registeraeg.com
Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely
pre váš spotrebič:
www.aeg.com/shop
STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM
Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.
Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť
nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.
Tieto informácie nájdete na typovom štítku.
Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny
Všeobecné informácie a tipy
Ochrana životného prostredia
Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.
40
1.
www.aeg.com
BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE
Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne
prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca
nezodpovedá za telesnú ujmu ani za škody spôsobené
nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny
uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste
do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb
VAROVANIE!
Nebezpečenstvo udusenia, poranenia alebo
trvalého postihnutia.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov
a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo
psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom
skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom
zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou
osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a
rozumejú prípadným rizikám.
Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom.
Deti do 3 rokov vrátane sa nesmú nikdy približovať k
spotrebiču, keď je v prevádzke.
Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich
zlikvidujte.
Pracie prostriedky uschovajte mimo dosahu detí.
Keď sú dvierka otvorené, nedovoľte deťom a domácim
zvieratám, aby sa k nim priblížili.
Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať
žiadnu údržbu na spotrebiči.
1.2 Všeobecná bezpečnosť
•
•
Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
Spotrebič sa má inštalovať ako voľne stojaci produkt
alebo pod pracovnú plochu linky, ak to umožňujú
požadované medzery.
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
41
Spotrebič neinštalujte za uzamykateľné dvere,
posuvné dvere ani dvere so závesom na opačnej
strane, kde dvierka spotrebiča nemožno úplne otvoriť.
Sieťovú zástrčku zapojte do sieťovej zásuvky až na
konci procesu inštalácie. Skontrolujte, či je prívodný
elektrický kábel po inštalácii prístupný.
Vetrací otvor v dolnej časti spotrebiča nesmie byť
zakrytý kobercom, podložkou ani inou pokrývkou
podlahy.
VAROVANIE: Spotrebič sa nesmie zapájať cez
externé spínacie zariadenie, ako napr. časovač, ani
nesmie byť zapojený do obvodu, ktorý sa pravidelne
vypína a zapína.
V miestnosti inštalácie spotrebiča zabezpečte vhodné
vetranie a postarajte sa o to, aby sa do miestnosti
nevracali nežiaduce plyny zo spotrebičov spaľujúcich
plyn alebo iné palivá, ani spaliny zo zariadení s
otvoreným plameňom.
Vyfukovaný vzduch sa nesmie odvádzať do potrubia,
ktoré je určené na odvádzanie dymu zo spotrebičov
spaľujúcich plyn alebo iné palivá.
Prevádzkový tlak vody v mieste vstupu vody z prípojky
musí byť v rozmedzí od 0,5 barov (0,05 MPa) do 8
barov (0,8 MPa).
Neprekračujte maximálnu náplň 9 kg (pozrite si
kapitolu „Tabuľka programov“).
Spotrebič treba zapojiť do vodovodnej siete pomocou
novej dodanej súpravy hadíc alebo iných nových
súprav hadíc dodaných autorizovaným servisným
strediskom.
Staré súpravy hadíc sa nesmú opätovne použiť.
Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho
dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom
stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo
nebezpečenstvu.
Odstráňte vlákna alebo obalové nečistoty, ktoré sa
nahromadili okolo spotrebiča.
42
www.aeg.com
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Predmety znečistené látkami, ako sú rastlinný olej
alebo minerálny olej, acetón, alkohol, benzín, petrolej,
čističe škvŕn, terpentín, vosky a odstraňovače vosku,
sa pred sušením v práčke so sušičkou musia vyprať
samostatne so zvýšenou dávkou pracieho prostriedku.
Spotrebič nepoužívajte, ak boli kusy bielizne vyčistené
priemyselnými chemikáliami.
V práčke so sušičkou nesušte odevy, ktoré neboli
vyprané.
Predmety ako molitan (latexová pena), kúpacie
čiapky, vode odolné textílie, pogumované predmety a
šaty či vankúše plnené molitanom by sa nemali sušiť v
tejto práčke so sušičkou.
Avivážne prípravky alebo podobné výrobky sa musia
používať iba v súlade s pokynmi od výrobcu produktu.
Z bielizne vyberte všetky predmety, ktoré by mohli byť
zdrojom vznietenia ako napr. zapaľovače alebo
zápalky.
Nikdy nezastavujte práčku so sušičkou pred
skončením cyklu sušenia, ak bielizeň okamžite
nevyberiete a nerozprestriete, aby sa teplo rozptýlilo.
Záverečná časť cyklu práčky so sušičkou prebieha
bez ohrevu (ochladzovací cyklus), aby sa zabezpečilo
vychladenie bielizne na teplotu, ktorá bielizeň
nepoškodí.
Na čistenie spotrebiča nepoužívajte prúd vody pod
tlakom a/alebo paru.
Vyčistite spotrebič vlhkou handrou. Používajte iba
neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne výrobky,
brúsne čistiace vankúšiky, rozpúšťadlá alebo kovové
predmety.
Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a
vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
2.1 Inštalácia
•
Dodržiavajte pokyny pre inštaláciu
dodané so spotrebičom.
•
Spotrebič neinštalujte ani
nepoužívajte na miestach, kde môže
byt teplota nižšia ako 0 °C alebo kde
SLOVENSKY
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
je spotrebič vystavený
poveternostným vplyvom.
Pri presúvaní držte spotrebič vo
vertikálnej polohe.
Zabezpečte prúdenie vzduchu medzi
spotrebičom a podlahou.
Odstráňte všetky obaly a prepravné
prvky.
Podlaha, kde má byť spotrebič
umiestnený, musí byť rovná, stabilná,
čistá a odolná voči vyššej teplote.
Prepravné skrutky uschovajte na
bezpečnom mieste. Ak sa chystáte
spotrebič v budúcnosti presúvať,
skrutky musíte znovu použiť a
zablokovať bubon, aby ste predišli
vnútornému poškodeniu.
Vždy dávajte pozor, ak presúvate
spotrebič, pretože je ťažký. Vždy
používajte ochranné rukavice a
uzavretú obuv.
Neinštalujte ani nepoužívajte
poškodený spotrebič.
Spotrebič neinštalujte tam, kde
dvierka spotrebiča nemožno úplne
otvoriť.
Pomocou nožičiek nastavte potrebný
priestor medzi spotrebičom a
podlahou.
Po umiestnení spotrebiča do konečnej
trvalej polohy skontrolujte pomocou
vodováhy, či je vo vodorovnej polohe.
Ak nie je vo vodorovnej polohe,
zvýšte alebo znížte nožičky podľa
potreby.
2.2 Zapojenie do elektrickej
siete
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
požiaru a zásahu
elektrickým prúdom.
•
•
•
•
•
•
Spotrebič musí byť uzemnený.
Vždy používajte správne inštalovanú
uzemnenú zásuvku.
Nepoužívajte adaptéry, rozdvojky ani
predlžovacie prívodné káble.
Pri odpájaní spotrebiča od elektrickej
siete neťahajte za napájací elektrický
kábel. Vždy ťahajte za zástrčku.
Nedotýkajte sa elektrického
napájacieho kábla ani jeho zástrčky
mokrými rukami.
Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.
43
2.3 Pripojenie do
vodovodného potrubia
•
•
•
Vodné hadice nesmiete poškodiť.
Pred pripojením k novým potrubiam
alebo potrubiam, ktoré boli opravené
alebo vybavené novými zariadeniami
(vodomery atď.), nechajte vodu stiecť,
kým nebude čistá a číra.
Uistite sa, že počas alebo po prvom
použití spotrebiča neuniká viditeľne
voda.
2.4 Použitie
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia, úrazu elektrickým
prúdom, požiaru, popálenín
alebo poškodenia
spotrebiča.
•
•
•
•
•
•
•
•
Tento spotrebič je určený iba na
použitie v domácnosti.
Horľavé produkty alebo predmety,
ktoré obsahujú horľavé látky,
nevkladajte do spotrebiča, do jeho
blízkosti ani naň.
Nedotýkajte sa sklenených dvierok,
pokiaľ je zapnutý program. Sklo môže
byť horúce.
Nesušte poškodené odevy
(roztrhnuté, rozstrapkané), ktoré
obsahujú vypchávky alebo výplň.
Ak periete bielizeň s odstraňovačom
škvŕn, pred cyklom sušenia pustite
dodatočný opakovací cyklus.
Uistite sa, že ste z bielizne odstránili
všetky kovové predmety.
V tomto spotrebiči sušte iba bielizeň
vhodnú na sušenie v práčke so
sušičkou. Dodržiavajte pokyny pre
pranie uvedené na štítku bielizne.
Plastové predmety nie sú tepelne
odolné.
– Ak používate guľu na pranie,
vyberte ju pred spustením
programu sušenia.
– Guľu na pranie nepoužívajte, ak
nastavíte nepretržitý program.
VAROVANIE!
Hrozí nebezpečenstvo
zranenia alebo poškodenia
spotrebiča.
44
www.aeg.com
•
•
Na otvorené dvierka si nesadajte ani
na ne nestúpajte.
V spotrebiči nesušte mokré odevy, z
ktorých kvapká voda.
•
•
2.5 Likvidácia
•
•
Spotrebič odpojte od elektrickej siete
a prívodu vody.
Prívodný elektrický kábel odrežte
blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
Odstráňte západku dvierok, aby ste
zabránili uviaznutiu detí a domácich
zvierat v bubne.
Spotrebič zlikvidujte v súlade s
miestnymi požiadavkami na
recykláciu elektrických a
elektronických spotrebičov (WEEE).
3. POPIS VÝROBKU
3.1 Prehľad spotrebiča
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
Pracovná plocha
Dávkovač pracieho prostriedku
Ovládací panel
Rukoväť dvierok
Typový štítok
Filter vypúšťacieho čerpadla
Nôžky na vyrovnanie spotrebiča
5
6
7
3.2 Zapnutie detskej poistky
dverí
Toto zariadenie zabráni tomu, aby v
bubne ostali zatvorené deti alebo
domáce zvieratá.
Zariadenie otočte v smere hodinových
ručičiek, kým nebude drážka vo
vodorovnej polohe.
Nie je možné zatvoriť dvierka.
Ak chcete zatvoriť dvierka, zariadenie
otočte proti smeru hodinových ručičiek,
kým drážka nebude vo zvislej polohe.
3.3 Súprava upevňovacích
doštičiek (4055171146)
K dispozícii u autorizovaného predajcu.
Ak spotrebič inštalujete na podstavec,
zaistite spotrebič upevňovacími
doštičkami.
Pozorne si prečítajte pokyny dodávané s
príslušenstvom.
SLOVENSKY
45
4. OVLÁDACÍ PANEL
4.1 Popis ovládacieho panela
1
2
WASH/
DRYING
DRYING
Cottons
Cottons
Synthetics
Cottons Eco
Synthetics
Wool
Delicates
Wool
NonStop 60min.
5
Drying
Time
Anti-Allergy
/
Steam
On/Off
Temp.
12
1
2
3
4
5
6
7
4
Drying
Level
Silk
Easy Iron
20 Min. - 3 kg
Spin/
Drain
Rinse
3
Tlačidlo Zap/Vyp
Ovládač programov
Displej
Tlačidlo Úroveň vysušenia
Tlačidlo Čas sušenia
Tlačidlo Štart/Prestávka
Tlačidlo Posunutý štart
Spin
11
Stains/
Prewash
Extra
Rinse
Time
Save
Delay
Start
10
9
8
7
8
9
10
11
12
Start/Pause
6
Tlačidlo Úspora času
Tlačidlo Extra plákanie
Tlačidlo Škvrny/Predpieranie
Tlačidlo Odstreďovanie
Tlačidlo Teplota
4.2 Displej
A
B
C
P
D
E
O
Displej zobrazuje:
Teplota nastaveného programu
A
Studená voda
F
G H I
N
J
M
K
L
46
www.aeg.com
Rýchlosť odstreďovania nastaveného programu
B
Symbol Bez odstreďovania1)
Symbol Plákanie stop
1) K dispozícii iba pre program ODSTREĎOVANIE/VYPÚŠŤANIE.
Symboly jednotlivých fáz
Keď je program nastavený, všetky symboly fáz súvisiace s programom sa rozsvie‐
tia.
Keď sa program spustí, bliká len symbol prebiehajúcej fázy.
Po skončení programu svieti symbol poslednej fázy.
C
Fáza predpierania
Fáza prania
Fáza plákania
Fáza odstreďovania
D
Symbol sušenia sa rozsvieti po nastavení programu sušenia.
E
Symbol pary sa rozsvieti po nastavení programu Para.
F
Symbol fázy proti krčeniu sa rozsvieti po nastavení programu suše‐
nia.
Ak je zobrazený tento symbol, nie je možné otvoriť dvierka spotrebi‐
ča. Dvierka môžete otvoriť až vtedy, keď symbol zhasne.
G
Ak sa program skončil, ale symbol stále svieti:
• Je zapnutá funkcia „Plákanie stop”.
• V bubne je voda.
H
Symbol detskej poistky sa rozsvieti, keď je zariadenie zapnuté.
I
Symbol posunutého štartu svieti, keď nastavíte funkciu posunutého
štartu.
SLOVENSKY
47
Čas programu (fáza prania a/alebo sušenia)
Keď sa program spustí, čas programu sa skracuje po minútach.
Posunutý štart
Po stlačení tlačidla posunutého štartu sa na displeji zobrazí čas po‐
sunutého štartu
J
Kódy alarmu
Ak má spotrebič poruchu, na displeji sa zobrazia kódy alarmu. Pozri‐
te si časť „Riešenie problémov“.
Toto hlásenie sa na displeji zobrazí na niekoľko sekúnd v nasledujú‐
cich prípadoch:
• Funkciu nemôžete kombinovať s nastaveným pracím programom.
• Skúsite zmeniť prebiehajúci prací program.
Program sa skončil.
Symboly úrovne vysušenia: zobrazia sa, keď nastavíte automatické sušenie.
Symbol úrovne Extra suchá
K
Symbol úrovne Suchá na uloženie
Symbol úrovne Suchá na žehlenie
L
Symbol času sušenia sa rozsvieti po nastavení programu sušenia.
M
Symbol nadmerného množstva pracieho prostriedku sa rozsvieti po
skončení cyklu, keď spotrebič zistí nadmerné množstvo pracieho
prostriedku.
Grafické znázornenie
Prázdny čiarový ukazovateľ sa zobrazí, len ak je príslušná funkcia k
dispozícii pre nastavený program.
Čiarový ukazovateľ sa vypĺňa podľa nastavených funkcií.
Ak zvolíte nesprávnu funkciu, hlásenie Err signalizuje, že daný výber nie
je správny.
48
www.aeg.com
Ukazovateľ Úspora času sa zobrazí, keď nastavíte jedno z trvaní
programu.
N
Skrátený čas
Extra rýchly
Symbol Extra plákanie sa rozsvieti, keď je táto funkcia zapnutá.
O
Uvedená hodnota zobrazuje celkový počet plákaní.
Čiarový ukazovateľ sa naplní, keď nastavíte maximálny počet pláka‐
ní.
Symbol Škvrny sa rozsvieti po zapnutí funkcie.
Symbol Predpieranie sa rozsvieti, keď je táto funkcia zapnutá.
P
Čiarový ukazovateľ sa úplne nenaplní, keď nastavíte len jednu funk‐
ciu.
Čiarový ukazovateľ sa úplne naplní, keď nastavíte dve funkcie.
5. PROGRAMY
5.1 Tabuľka programov
Program
Teplotný rozsah
Maximálna hmot‐ Popis programu
nosť náplne
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
Maximálna rých‐
losť odstreďova‐
nia
Pracie programy
Bavlna
95 °C – studená voda
Bavlna úsporný1)
60 °C – 40 °C
Syntetika
60 °C – studená voda
9 kg
1600 ot./min
Biela a farebná bavlna. Bežné a
mierne znečistenie.
9 kg
1600 ot./min
Biela bavlna a farebne stála bavlna.
Bežné znečistenie. Spotreba energie
sa zníži a trvanie pracieho programu
sa predĺži.
4 kg
1200 ot./min
Syntetické alebo zmesové tkaniny.
Bežné znečistenie.
SLOVENSKY
Program
Teplotný rozsah
Hodváb
30 °C
Vlna/Ručné pranie
40 °C – studená voda
Non top 60 min.
40 °C – 30 °C
Antialergický
60 °C
49
Maximálna hmot‐ Popis programu
nosť náplne
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
Maximálna rých‐
losť odstreďova‐
nia
1 kg
1200 ot./min
Špeciálny program na hodváb a zme‐
sové syntetické materiály.
2 kg
1200 ot./min
Vlna vhodná na pranie v práčke, vl‐
na určená na ručné pranie a iné tka‐
niny s označením «hand washing» pre
ručné pranie.2)
1 kg
1200 ot./min
Úplný program zložený z fázy prania a
fázy sušenia na malú náplň zmieša‐
ných materiálov (bavlnené a syntetické
odevy).
9 kg
1600 ot./min
Biela bavlnená bielizeň. Tento pro‐
gram odstraňuje mikroorganizmy vďa‐
ka praniu pri teplote 60 °C a pridáva
jedno plákanie. Zvyšuje sa tým účin‐
nosť prania.
Parné programy3)
Paru možno použiť na usušenú, opranú alebo už jedenkrát nosenú bielizeň. Tieto
programy dokážu redukovať pokrčenie a zápach a zmäkčiť bielizeň.
Nepoužívajte žiaden prací prostriedok. V prípade potreby odstráňte škvrny praním
alebo odstraňovačom škvŕn.
Parné programy nemajú hygienický účinok.
Parný program nenastavujte na tieto druhy bielizne:
•
•
•
Bielizeň určenú na pranie pri teplote nižšej ako 40 °C.
Bielizeň, ktorá nemá na štítku uvedené, že je vhodná na sušenie v sušičke.
Bielizeň, ktorá má plastové, kovové a drevené časti a pod.
1,5 kg
Para
Pracie programy
Program s použitím pary pre bavlnenú
a syntetickú bielizeň. Tento cyklus
pomáha osviežiť bielizeň a zbaviť ju
záhybov. Tento program nenastavujte
pre bielizeň, ktorá sa perie pri teplote
nižšej ako 40 °C.
50
www.aeg.com
Program
Teplotný rozsah
Plákanie
Studená voda
Odstreďovanie/vypúšťanie4)
20 min - 3 kg
40 °C – 30 °C
Jednoduché žehlenie
60 °C – studená voda
Jemná bielizeň
40 °C – studená voda
Maximálna hmot‐ Popis programu
nosť náplne
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
Maximálna rých‐
losť odstreďova‐
nia
9 kg
1600 ot./min
Plákanie a odstreďovanie bielizne.
Všetky tkaniny, okrem vlnenej a veľmi
jemnej bielizne. Rýchlosť odstreďova‐
nia znížte podľa druhu bielizne.
9 kg
1600 ot./min
Odstreďovanie bielizne a odčerpanie
vody z bubna. Všetky tkaniny, okrem
vlnenej a veľmi jemnej bielizne.
3 kg
1200 ot./min
Bavlnené a syntetické tkaniny s
miernym znečistením alebo iba je‐
denkrát nosené.
4 kg
800 ot./min
Syntetická bielizeň určená na jemné
4 kg
1200 ot./min
Jemné tkaniny ako akryl, viskóza a
zmiešané tkaniny, ktoré si vyžadujú
šetrné pranie. Bežné znečistenie.
1 kg
Program sušenia na vlnenú bielizeň.
3 kg
Program sušenia pre syntetickú bieli‐
zeň.
pranie. Bežné a mierne znečistenie.5)
Programy sušenia
Vlna
Syntetika
SLOVENSKY
Program
Teplotný rozsah
51
Maximálna hmot‐ Popis programu
nosť náplne
(Druh náplne a úroveň znečistenia)
Maximálna rých‐
losť odstreďova‐
nia
6 kg
Program sušenia pre bavlnenú bieli‐
zeň.
Bavlna
1) Prací program Bavlna úsporný pri 60 °C s náplňou o hmotnosti 9 kg a program sušenia Bavlna sú
referenčné programy pre údaje uvedené na štítku s energetickými údajmi v súlade s európskou smerni‐
cou EHS 92/75.
Teplota vody počas fázy prania sa môže líšiť od teploty určenej pre zvolený program.
2) Počas tohto cyklu sa bubon otáča pomaly, aby bolo zaručené jemné vypranie. Môže sa zdať, že sa
bubon neotáča alebo že sa neotáča správne.
3) Ak nastavíte parný program s vysušenou bielizňou, na konci cyklu môže byť bielizeň vlhká. Odporúča‐
me zavesiť oblečenie na čerstvý vzduch asi na 10 minút, aby vyschlo. Po skončení programu rýchlo vy‐
berte bielizeň z bubna. Po parnom cykle bude možno treba bielizeň vyžehliť, ale s menšou námahou.
4) Nastavte rýchlosť odstreďovania. Uistite sa, že je vhodná pre druh pranej tkaniny. Ak nastavíte funkciu
Bez odstreďovania, potom prebehne iba fáza vypúšťania.
5) Tento cyklus reguluje teplotu vody a vykoná jemné pranie a odstreďovanie, aby znížil pokrčenie. Spo‐
trebič pridáva dodatočné plákania. Tento program nie je kompatibilný so sušením.
Kompatibilita voliteľných funkcií s programami
Program
Škvrny/
Pred‐
piera‐
Od‐
streďo‐
vanie
nie1)
Extra
pláka‐
nie 2)
času3)
Posu‐
nutý
štart
Úspora
Bavlna
■
■
■
■
■
■
Bavlna úsporný
■
■
■
■
■ 4)
■
Syntetika
■
■
■
■
■
■
Hodváb
■
Vlna/Ručné pranie
■
■
■
■
■
Non top 60 min.
Antialergický
■
■
■
■
■
Para
Plákanie
■
■
■
■
52
www.aeg.com
Program
Škvrny/
Pred‐
piera‐
Od‐
streďo‐
vanie
Odstreďovanie/vypúšťa‐
nie
■
nie1)
Extra
pláka‐
nie 2)
Úspora
času3)
■
Posu‐
nutý
štart
■
20 min - 3 kg
■
■
Jednoduché žehlenie
■
■
■5)
■
■
■
Jemná bielizeň
■
■
■
■
■
■
1) Ak používate tekutý prací prostriedok, nastavte program bez funkcie Predpieranie. Funkcia Škvrny nie
je k dispozícii pri teplotách nižších ako 40 °C.
2) Ak je aktivovaná funkcia trvalé Extra plákanie, spotrebič pridáva niekoľko dodatočných plákaní. Ak pri
programe Plákanie nastavíte nízku rýchlosť odstreďovania, spotrebič vykoná jemné plákania a krátke od‐
stredenie.
3) Ak nastavíte najkratšie trvanie, odporúčame, aby ste znížili množstvo náplne. V spotrebiči je možné
prať aj celú náplň bielizne, ale účinnosť prania môže byť nižšia.
4) Pre tento program môžete nastaviť iba voliteľnú funkciu Extra rýchly.
5) Je k dispozícii iba funkcia Predpieranie.
5.2 Automatické sušenie
Úroveň vysušenia
Extra suchá
Na froté tkaniny
Suchá na uloženie1)
Bielizeň určená na uloženie
Druh tkaniny
Náplň
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
až do 6 kg
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
až do 6 kg
Syntetika a zmesové tkani‐ až do 3 kg
ny
(pulóvre, blúzky, spodná bie‐
lizeň, posteľná a stolová bie‐
lizeň)
Hodvábna bielizeň (blúzky,
košele, odev...)
až do 1 kg
Vlnená bielizeň (vlnené sve‐ až do 1 kg
tre)
SLOVENSKY
Úroveň vysušenia
Druh tkaniny
Náplň
Suchá na žehlenie
Vhodné na žehlenie
Bavlna a ľan
(plachty, obrusy, košele a
pod.)
až do 6 kg
53
1) Informácie pre skúšobňu Preskúšanie v súlade s EN 50229 sa musí vykonať s PRVOU dávkou na
sušenie s maximálnou deklarovanou kapacitou sušenia (zloženie dávky podľa EN 61121) pri nastavenom
programe AUTOMATICKÝ – SUCHÁ NA ULOŽENIE pre bavlnu. DRUHÁ dávka na sušenie so zostatko‐
vou náplňou musí byť preskúšaná pri nastavenom programe AUTOMATICKÝ – SUCHÁ NA ULOŽENIE
pre bavlnu.
5.3 Časové sušenie
Úroveň vysušenia
Druh tkaniny
Extra suchá
Na froté tkaniny
Bavlna a ľan
(župany, osušky a pod.)
Rých‐
Odporúča‐
losť od‐ né trvanie
streďo‐ (min)
vania
(ot./min)
6
1600
220 - 240
4
1600
140 - 160
2
1600
100 - 110
6
1600
210 - 230
4
1600
130 - 150
2
1600
90 - 100
3
1200
100 - 110
1
1200
40 - 50
Vlna
(vlnené pulóvre)
1
1200
110 - 130
Hodváb
(blúzky, košele, odevy atď.)
1
1000
80
Bavlna a ľan
(plachty, obrusy, košele a
pod.)
6
1600
150 - 170
4
1600
85 - 105
2
1600
55 - 65
Suchá na uloženie
Bavlna a ľan
Bielizeň určená na ulo‐ (župany, osušky a pod.)
ženie
Suchá na uloženie
Syntetika a zmesové tkani‐
Bielizeň určená na ulo‐ ny
ženie
(pulóvre, blúzky, spodná bie‐
lizeň, posteľná a stolová bie‐
lizeň)
Suchá na žehlenie
Vhodné na žehlenie
Náplň
(kg)
54
www.aeg.com
5.4 Woolmark Apparel Care Modrý
•
wash», za predpokladu, že odevy sa
perú v súlade s pokynmi uvedenými
na štítku odevov a pokynmi výrobcu
tejto práčky. M1144.
• Cyklus sušenia vlny tohto spotrebiča
bol testovaný a schválený
spoločnosťou The Woolmark
Company. Cyklus je vhodný na
sušenie vlnených odevov označených
symbolom ručného prania «hand
wash» za predpokladu, že odevy boli
vyprané cyklom ručného prania, ktorý
schválila spoločnosť Woolmarka
vysušené podľa pokynov výrobcu.
M1224
V Spojenom kráľovstve, Írsku,
Hongkongu a Indii je symbol Woolmark
certifikačnou obchodnou značkou.
Cyklus prania vlny tohto spotrebiča
bol schválený spoločnosťou The
Woolmark Company na pranie
vlnených odevov označených
symbolom ručného prania «hand
6. SPOTREBA
Uvedené hodnoty sú získané v laboratórnych podmienkach za použitia
relevantných noriem. Údaje ovplyvňuje množstvo faktorov: množstvo a
druh bielizne a okolitá teplota. Trvanie pracieho programu môžu ovplyv‐
niť aj tlak vody, napájacie napätie a teplota prívodnej vody.
Technické charakteristiky môžu byť zmenené bez predchádzajúceho oz‐
námenia pre vylepšenie kvality produktu.
Na začiatku programu sa na displeji zobrazí trvanie programu pri maxi‐
málnej náplni.
Počas fázy prania sa automaticky vypočíta skutočné trvanie programu a
oproti pôvodnému času programu sa môže značne skrátiť, ak je množ‐
stvo bielizne menšie než maximálna náplň (napr. Bavlna 60 °C, maxi‐
málna náplň 9 kg, trvanie programu prekročí 2 hodiny; skutočná náplň 1
kg, trvanie programu neprekročí 1 hodinu).
Počas vypočítavania skutočného trvania programu na displeji bliká bod‐
ka.
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (litre)
Približné trvanie pro‐
gramu (minúty)
Bavlna 60 °C
9
1.6
69
168
Bavlna úsporný
Bavlna – úsporný program
9
1.05
56
244
60 °C1)
SLOVENSKY
Programy
Náplň
(kg)
Spotreba
energie
(kWh)
Spotreba
vody (litre)
55
Približné trvanie pro‐
gramu (minúty)
Bavlna 40 °C
9
1.0
69
164
Syntetika 40 °C
4
0.6
48
105
Jemná bielizeň 40 °C
4
0.7
58
86
Vlna/Ručné pranie 30 °C
2
0.35
57
61
1) «Bavlna – úsporný program» pri teplote 60 °C s náplňou 9 kg je referenčným programom pre údaje na
štítku s energetickými údajmi v súlade s európskou smernicou EHS 92/75.
7. VOLITEĽNÉ FUNKCIE
7.1 Zap/Vyp
•
Ak chcete spotrebič zapnúť alebo
vypnúť, stlačte toto tlačidlo. Keď sa
spotrebič zapne, zaznie zvukový signál.
V snahe ušetriť energiu funkcia
AUTOMATICKÝ pohotovostný režim
automaticky vypne spotrebič, aby sa
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
•
•
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Štart/Prestávka nepoužívate 5 minút.
Všetky nastavenia sa zrušia.
Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
znovu zapnete.
Znovu nastavte prací program a
všetky ostatné funkcie.
5 minút po skončení pracieho
programu.
Pozrite si časť „Voliteľná funkcia
AUTOMATICKÝ pohotovostný režim“.
7.2 Ovládač programov
Otáčaním tohto ovládača nastavíte
program. Rozsvieti sa ukazovateľ
príslušného programu.
7.3 Teplota
Stlačením tohto tlačidla zmeníte
predvolenú teplotu. Keď sa na displeji
zobrazia symboly
nezohrieva vodu.
a
7.4 Odstreďovanie
Stlačením tohto tlačidla:
, spotrebič
•
•
Znížite maximálnu rýchlosť fázy
odstreďovania programu.
Displej zobrazí iba
rýchlosti odstreďovania
dostupné pre nastavený
program.
Vypnete fázu odstreďovania.
Zapnete funkciu Plákanie stop.
Túto funkciu nastavte, ak chcete
zabrániť pokrčeniu bielizne. Prací
program sa skončí s vodou v bubne.
Bubon sa bude pravidelne otáčať, aby
obmedzil krčenie bielizne.
Dvierka zostanú zablokované. Ak
chcete dvierka otvoriť, musíte vypustiť
vodu.
7.5 Škvrny/Predpieranie
Stlačením tohto tlačidla pridáte k
programu fázu na škvrny a fázu
predpierania.
Opakovaným stlačením tlačidla zapnete
jednu alebo obe voliteľné funkcie. Na
displeji sa zobrazí príslušný ukazovateľ a
čiarový ukazovateľ.
•
Škvrny: Túto funkciu použite na
bielizeň s odolnými škvrnami.
Keď nastavíte túto funkciu, do
dajte odstraňovač
priehradky
škvŕn. Táto voliteľná funkcia predlžuje
trvanie programu.
Táto funkcia nie je k
dispozícii pri teplotách
nižších ako 40° C.
56
www.aeg.com
•
Predpieranie: Prostredníctvom tejto
funkcie pridáte fázu predpierania pred
fázu prania.
Použitie tejto voliteľnej funkcie
odporúčame pri veľmi silne
znečistenej bielizni.
Táto voliteľná funkcia
predlžuje trvanie
programu.
7.9 Štart/Prestávka
Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustíte alebo prerušíte program.
7.10 Úroveň vysušenia
Stlačením tohto tlačidla nastavíte jednu z
3 dostupných automatických úrovní
vysušenia. Na displeji sa zobrazuje
symbol nastavenej úrovne:
7.6 Extra plákanie
Stlačením tlačidla Extra plákanie pridáte
do programu fázy plákania.
•
Suchá na žehlenie – bielizeň
určená na žehlenie
Túto funkciu použite v prípade osôb
alergických na pracie prostriedky a v
oblastiach s mäkkou vodou.
•
Suchá na uloženie – bielizeň
určená na uloženie
•
Extra suchá – bielizeň určená na
úplné vysušenie
7.7 Úspora času
Všetky automatické
úrovne nie je možné
nastaviť pre každý typ
tkaniny.
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
skrátiť trvanie programu.
•
•
Jedným stlačením tohto tlačidla
nastavíte skrátený čas pre bežne
znečistenú bielizeň.
Pri mierne znečistenej bielizni stlačte
tlačidlo dvakrát. Nastaví sa možnosť
„Extra rýchly“.
Niektoré programy umožňujú
len jednu z dvoch funkcií.
7.8 Posunutý štart
7.11 Čas sušenia
Stlačením tohto tlačidla nastavíte čas,
ktorý vyhovuje bielizni, ktorú chcete
vysušiť. Na displeji sa zobrazí nastavená
hodnota.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa
hodnota zvýši o 5 minút.
Trvania sušenia môžu byť
obmedzené zvoleným
programom.
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
posunúť štart programu o 30 minút až 20
hodín.
Na displeji sa zobrazuje príslušný
ukazovateľ a čas posunutia.
8. NASTAVENIA
8.1 Zvukové signály
Aj keď zvukové signály
vypnete, zaznejú pri poruche
spotrebiča.
Kedy zaznejú zvukové signály:
• Zapnete spotrebič.
• Vypnete spotrebič.
• Stlačíte tlačidlá.
• Program sa skončil.
• Spotrebič má poruchu.
Ak chcete vypnúť/zapnúť zvukové
signály, stlačte tlačidlo
súčasne na 6 sekúnd.
a tlačidlo
8.2 Detská poistka
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
zabrániť deťom hrať sa s ovládacím
panelom.
•
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
SLOVENSKY
tlačidlá
a
a podržte ich
stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
Túto funkciu môžete zapnúť:
•
•
Po stlačení tlačidla Štart/Prestávka:
zablokujú sa voliteľné funkcie a volič
programu.
Pred stlačením tlačidla Štart/
Prestávka: spotrebič sa nedá spustiť.
•
Ak chcete zapnúť/vypnúť túto
voliteľnú funkciu, stlačte súčasne
tlačidlá
a
a podržte ich
stlačené, kým sa ukazovateľ
nerozsvieti/nezhasne.
8.3 Trvalé extra plákanie
Pomocou tejto voliteľnej funkcie môžete
natrvalo zapnúť funkciu Extra plákanie
pre každý nový nastavený program.
9. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA PRANIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
9.1 Pred prvým použitím
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Do priehradky na fázu prania pridajte
malé množstvo pracieho prostriedku.
4. Nastavte a spustite program pre
bavlnu s najvyššou teplotou bez
bielizne v bubne.
Týmto odstránite prípadné nečistoty z
bubna a nádrže.
9.2 Vloženie bielizne
1. Otvorte dvierka spotrebiča.
2. Bielizeň vkladajte do bubna po
jednom.
3. Skôr ako bielizeň vložíte do
spotrebiča, poriadne ju vytraste.
Uistite sa, že ste do bubna nevložili príliš
veľa bielizne.
4. Pevne zatvorte dvierka.
UPOZORNENIE!
Uistite sa, že medzi
tesnením a dvierkami
nezostala zachytená
bielizeň. Hrozí riziko úniku
vody alebo poškodenia
bielizne.
57
58
www.aeg.com
9.3 Používanie pracích
prostriedkov a prídavných
prostriedkov
3. V prípade použitia práškového
pracieho prostriedku otočte klapku
nahor.
A
4. V prípade použitia tekutého pracieho
prostriedku otočte klapku nadol.
Priehradka na fázu predpierania,
program namáčania alebo
odstraňovač škvŕn.
Priehradka na fázu prania.
B
Priehradka na tekuté prídavné
prostriedky (avivážny prípravok,
škrob).
Maximálna úroveň pre množstvo
tekutých prídavných prostriedkov.
Klapka na práškový alebo tekutý
prací prostriedok.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale pracích
prostriedkov.
9.4 Kontrola polohy klapky
1. Dávkovač pracieho prostriedku úplne
vytiahnite.
2. Páčku stlačte nadol a vyberte
dávkovač.
1
2
Pri klapke v polohe
NADOL:
• Nepoužívajte gélové
ani husté tekuté
pracie prostriedky.
• Nepoužívajte viac
tekutého pracieho
prostriedku ako je
limit označený na
klapke.
• Nenastavujte fázu
predpierania.
• Nenastavujte funkciu
posunutého štartu.
5. Odmerajte správne množstvo
pracieho prostriedku a aviváže.
6. Opatrne zatvorte dávkovač pracieho
prostriedku.
Dbajte na to, aby klapka neprekážala pri
zatvorení zásuvky.
SLOVENSKY
9.5 Zapnutie spotrebiča
1. Zástrčku spotrebiča zapojte do
sieťovej zásuvky.
2. Otvorte vodovodný ventil.
3. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
zapnite.
Zaznie krátky tón.
9.6 Nastavenie programu
1. Otočením ovládača programov
nastavte program:
• Rozsvieti sa ukazovateľ
príslušného programu.
• Ukazovateľ tlačidla Štart/
Prestávka bliká.
• Displej zobrazuje: predvolenú
teplotu, rýchlosť odstreďovania,
ukazovatele fáz programu a
trvanie programu.
2. V prípade potreby zmeňte teplotu,
rýchlosť odstreďovania, trvanie cyklu
alebo pridajte dostupné voliteľné
funkcie. Pri zapnutí niektorej
voliteľnej funkcie sa rozsvieti
ukazovateľ danej voliteľnej funkcie.
Pri nesprávnom nastavení
sa na displeji zobrazí
hlásenie Err.
9.7 Spustenie programu bez
posunutia štartu
Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
Príslušný ukazovateľ prestane blikať a
bude svietiť.
Na displeji začne blikať ukazovateľ
prebiehajúcej fázy.
Spustí sa program, dvierka sú
blokované. Na displeji sa zobrazí
ukazovateľ
.
Vypúšťacie čerpadlo sa
môže na chvíľu spustiť, keď
spotrebič napúšťa vodu.
59
9.8 Prepočítanie času cyklu
Po uplynutí približne 15
minút od začiatku programu:
• Spotrebič automaticky
nastaví čas cyklu pre
bielizeň, ktorú ste vložili
do bubna, aby ste
dosiahli perfektné
výsledky prania za
minimálny čas.
• Na displeji sa zobrazí
nová hodnota času.
9.9 Spustenie programu s
posunutím štartu
1. Opätovným stláčaním tlačidla
Posunutý štart nastavte na displeji
príslušné číslo posunutia v minútach
alebo hodinách.
Rozsvieti sa príslušný ukazovateľ.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Spotrebič začne odpočítavať čas
posunutého štartu.
Po skončení odpočítavania sa
automaticky spustí program.
Skôr ako spotrebič spustíte
stlačením tlačidla Štart/
Prestávka, môžete zrušiť
alebo zmeniť nastavený
posunutý štart.
9.10 Zrušenie funkcie
Posunutý štart
Ak chcete zrušiť posunutie štartu:
1. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
prerušte činnosť spotrebiča.
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Opakovane stláčajte tlačidlo
Posunutý štart, kým sa na displeji
nezobrazí .
3. Opätovným stlačením tlačidla Štart/
Prestávka okamžite spustíte
program.
9.11 Prerušenie programu a
zmena funkcie
Len niekoľko voliteľných funkcií môžete
zmeniť ešte pred ich pôsobením.
1. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
60
www.aeg.com
Príslušný ukazovateľ bliká.
2. Zmeňte nastavenú funkciu.
3. Znovu stlačte tlačidlo Štart/
Prestávka.
Program bude pokračovať.
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
vypnete.
Päť minút po skončení programu funkcia
úspory energie automaticky vypne
spotrebič.
9.12 Zrušenie prebiehajúceho
programu
Ak spotrebič znovu zapnete,
na displeji sa zobrazí
indikácia ako na konci
naposledy zvoleného
programu. Otočením
ovládača programu nastavte
nový cyklus.
2. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň.
3. Skontrolujte, či je bubon prázdny.
4. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp zrušíte
program a vypnete spotrebič.
2. Opätovným stlačením tlačidla
Zap/Vyp spotrebič zapnete.
Teraz môžete nastaviť nový prací
program.
Spotrebič pred spustením
nového programu môže
vypustiť vodu. V takomto
prípade skontrolujte, či je
dostatok pracieho
prostriedku v priehradke na
prací prostriedok, prípadne
ho doplňte.
Ak sú teplota a hladina vody
v bubne príliš vysoké a/
alebo sa bubon ešte točí,
dvierka nemôžete otvoriť.
Počas prebiehajúceho programu alebo
odpočítavania posunutého štartu sú
dvierka spotrebiča zablokované.
1. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Na displeji prestane svietiť príslušný
ukazovateľ blokovania dvierok.
2. Otvorte dvierka spotrebiča.
3. Zatvorte dvierka a stlačte tlačidlo
Štart/Prestávka.
Program alebo odpočítavanie
posunutého štartu bude ďalej
pokračovať.
9.14 Koniec cyklu
Po ukončení programu sa spotrebič
automaticky zastaví. Zaznie zvukový
signál (ak je aktívny).
a zhasne
ukazovateľ blokovania dvierok
Program prania sa skončil, ale v
bubne je voda:
Bubon sa pravidelne otáča, aby sa
zabránilo pokrčeniu bielizne.
9.13 Otvorenie dvierok
Na displeji sa zobrazí
9.15 Vypustenie vody po
skončení cyklu
.
Ukazovateľ tlačidla Štart/Prestávka
zhasne.
Svieti ukazovateľ blokovania dvierok
Dvierka zostanú zablokované.
.
Ak chcete otvoriť dvierka, musíte
vypustiť vodu:
1. V prípade potreby znížte rýchlosť
odstreďovania.
2. Stlačte tlačidlo Štart/Prestávka.
Spotrebič vypustí vodu a začne
odstreďovať.
3. Po skončení programu, keď
ukazovateľ blokovania dvierok
zhasne, môžete dvierka otvoriť.
4. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
Spotrebič po približne 18
hodinách automaticky
vypustí vodu a odstredí
bielizeň.
9.16 Voliteľná funkcia
AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
V snahe ušetriť energiu funkcia
AUTOMATICKÝ pohotovostný režim
automaticky vypne spotrebič, aby sa
SLOVENSKY
znížila spotreba energie v týchto
prípadoch:
•
•
Ak spotrebič pred stlačením tlačidla
Štart/Prestávka nepoužívate 5 minút.
Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
znovu zapnete.
Po 5 minútach od skončenia pracieho
programu
Stlačením tlačidla Zap/Vyp spotrebič
znovu zapnete.
Na displeji sa zobrazí koniec
naposledy nastaveného programu.
61
Otočením ovládača programu
nastavte nový cyklus.
Ak nastavíte program alebo
voliteľnú funkciu, ktoré
končia s vodou v bubne,
funkcia AUTOMATICKÝ
pohotovostný režim
nevypne spotrebič, aby vám
pripomenula, že máte
vypustiť vodu.
10. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - IBA SUŠENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
10.1 Príprava na sušenie
1. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
2. Bielizeň vkladajte do spotrebiča po
jednom.
3. Volič programov nastavte na
program sušenia určený pre bielizeň,
ktorú chcete sušiť.
Na displeji sa zobrazí minimálny čas
trvania a nasledovné symboly:
Rozsvieti sa symbol sušenia.
Rozsvieti sa symbol fázy proti krče‐
niu.
Rozsvieti sa symbol času sušenia.
Keď sušíte veľké množstvo
bielizne, v záujme
dosiahnutia dobrej účinnosti
sušenia sa uistite, že
bielizeň nie je stočená a že
je rovnomerne rozložená v
bubne.
Najlepšie výsledky sušenia
dosiahnete, ak pri praní
bielizne nastavíte rýchlosť
odstreďovania na maximálnu
hodnotu prípustnú pre váš
druh bielizne.
Bielizeň môžete sušiť dvomi spôsobmi:
10.2 Automatické sušenie
1. Opakovane stláčajte tlačidlo Úroveň
vysušenia, až kým sa nezobrazí
čierna čiara pod niektorým zo
symbolov úrovne vysušenia.
Úroveň Extra suchá
Úroveň Suchá na uloženie
Úroveň Suchá na žehlenie
Symbol času sušenia zhasne
Na displeji sa zobrazí časová hodnota
vypočítaná podľa štandardnej veľkosti
náplne. Ak je množstvo bielizne väčšie
alebo menšie ako štandardná veľkosť
náplne, spotrebič počas cyklu
automaticky prispôsobí časový údaj.
2. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program. Na displeji:
62
www.aeg.com
Rozsvieti sa symbol zablokovaných
dvierok.
Symbol sušenia začína blikať.
Symbol nastavenej úrovne ďalej
svieti (napr. Suchá na uloženie).
Ďalšie symboly úrovní zhasnú.
Na displeji sa pravidelne aktualizuje
trvanie cyklu sušenia (každú minútu).
Nemôžete nastaviť všetky
úrovne pre všetky druhy
bielizne (pozrite si tabuľku
„Programy pre automatické
sušenie”).
10.3 Časové sušenie
informuje, že spotrebič vykonáva
sušenie. Na displeji sa zobrazuje
každú minútu nová časová hodnota.
Symbol sušenia začína blikať.
Rozsvieti sa symbol zablokovaných
dvierok.
Ak nastavíte časovú hodnotu
iba 10 minút, spotrebič
vykoná len fázu chladenia.
10.4 Po ukončení programu
sušenia
1. Spotrebič sa automaticky zastaví.
2. Zaznejú zvukové signály (ak sú
zapnuté).
1. Opakovaným stláčaním tlačidla Čas
sušenia nastavte časovú hodnotu
(pozrite si tabuľku «Program
sušenia»).
3. Na displeji sa zobrazí symbol .
4. Ukazovateľ tlačidla zhasne Štart/
Prestávka.
5. Počas posledných minút cyklu
sušenia v spotrebiči prebieha fáza
proti pokrčeniu.
Rozsvieti sa symbol sušenia.
Bliká symbol fázy proti krčeniu
Dvierka sú zablokované (svieti
Rozsvieti sa symbol fázy proti krče‐
niu.
Rozsvieti sa symbol času sušenia.
Nastavte časovú hodnotu.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa
hodnota zvýši o 5 minút. Na displeji sa
zobrazí nastavený čas.
Po niekoľkých sekundách sa na displeji
zmení nastavená časová hodnota:
spotrebič pripočíta aj trvanie fázy proti
krčeniu a fázy chladenia.
Celkový čas.
2. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program. Textový riadok vás
.
ukazovateľ
).
6. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
Niekoľko minút po
skončení programu
funkcia úspory energie
automaticky vypne
spotrebič.
7. Keď zhasne ukazovateľ blokovania
dvierok
, môžete otvoriť dvierka.
8. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň. Skontrolujte, či je bubon
prázdny.
9. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu.
10. Zatvorte vodovodný kohútik.
SLOVENSKY
63
11. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE - PRANIE A SUŠENIE
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
11.1 Program NON-STOP
VAROVANIE!
Do bubna nedávajte
plastovú nádobku alebo guľu
na prací prostriedok.
1. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa zapne.
2. Bielizeň vkladajte do spotrebiča po
jednom.
3. Do príslušnej priehradky dajte prací
prostriedok a požadované prísady.
4. Volič programov nastavte na prací
program. Displej zobrazuje symboly
rôznych fáz pracieho programu.
5. Nastavte voliteľné funkcie.
VAROVANIE!
Nenastavujte rýchlosť
odstreďovania nižšiu, ako je
automaticky nastavená
rýchlosť pre zvolený
program.
11.2 Pranie a sušenie pri
automatických úrovniach
1. Opakovane stláčajte tlačidlo Úroveň
vysušenia, až kým sa nezobrazí
čierna čiara pod niektorým zo
symbolov úrovne vysušenia.
Úroveň vysušenia Suchá na žehle‐
nie
Úroveň vysušenia Suchá na ulože‐
nie
Úroveň vysušenia Extra suchá
Rozsvieti sa symbol sušenia.
Rozsvieti sa symbol fázy proti krče‐
niu.
Displej vás informuje, že je spotrebič
pripravený na spustenie.
Časová hodnota na displeji
zodpovedá trvaniu cyklu prania a
sušenia a je vypočítaná na základe
štandardnej veľkosti náplne.
V záujme dobrého vysušenia
vám spotrebič neumožní
nastaviť príliš nízku rýchlosť
odstreďovania bielizne, ktorá
sa má prať a sušiť.
2. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
Symbol nastavenej úrovne vysuše‐
nia ďalej svieti (napr. Suchá na ulo‐
ženie). Ďalšie symboly úrovní zhas‐
nú.
Rozsvieti sa symbol zablokovaných
dvierok.
Na displeji sa zobrazuje každú minútu
nová časová hodnota.
Počas posledných minút
cyklu sušenia prebieha v
spotrebiči fáza proti
pokrčeniu a fáza chladenia.
11.3 Pranie a sušenie s
nastavením času
VAROVANIE!
Do bubna nedávajte
plastovú nádobku ani guľu
na prací prostriedok.
1. Opakovaným stláčaním tlačidla Čas
sušenia nastavte čas sušenia:
Rozsvieti sa symbol sušenia.
64
www.aeg.com
Rozsvieti sa symbol fázy proti krče‐
niu.
Rozsvieti sa symbol času sušenia.
Na displeji sa zobrazí nastavený čas
sušenia.
Nastavený čas sušenia.
Pri každom stlačení tohto tlačidla sa
hodnota zvýši o 5 minút.
V záujme dobrého vysušenia
vám odporúčame
nenastavovať príliš nízku
rýchlosť odstreďovania
bielizne, ktorá sa má prať a
sušiť.
2. Po niekoľkých sekundách sa na
displeji zobrazí celkové trvanie
cyklov:
Celkový čas (fázy prania, sušenia,
proti krčeniu a chladenia)
Ak nastavíte čas sušenia len
10 minút, celkový čas
zahŕňa aj fázu proti krčeniu a
fázu chladenia.
3. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
Dvierka sú zablokované.
Na displeji sa zobrazuje každú minútu
nový časový údaj.
11.4 Po ukončení programu
sušenia
1. Spotrebič sa automaticky zastaví.
2. Zaznejú zvukové signály (ak sú
zapnuté).
3. Na displeji sa zobrazí symbol .
4. Ukazovateľ tlačidla zhasne Štart/
Prestávka.
5. Počas posledných minút cyklu
sušenia v spotrebiči prebieha fáza
proti pokrčeniu.
Bliká symbol fázy proti krčeniu
Dvierka sú zablokované (svieti
.
ukazovateľ
).
6. Tlačidlo Zap/Vyp podržte stlačené
niekoľko sekúnd, spotrebič sa vypne.
Niekoľko minút po
skončení programu
funkcia úspory energie
automaticky vypne
spotrebič.
7. Keď zhasne ukazovateľ blokovania
, môžete otvoriť dvierka.
dvierok
8. Zo spotrebiča vyberte všetku
bielizeň. Skontrolujte, či je bubon
prázdny.
9. Dvierka nechajte pootvorené, aby ste
zabránili tvorbe plesní a zápachu.
10. Zatvorte vodovodný kohútik.
11.5 Uvoľnené vlákna v
tkaninách
Počas fázy prania a/alebo sušenia môžu
niektoré typy tkanín (nasiakavé látky,
vlna, teplákové bundy) uvoľňovať vlákna.
Uvoľnené vlákna môžu počas ďalšieho
cyklu priľnúť k tkaninám.
Ak chcete zabrániť uvoľneným vláknam v
bielizni, odporúčame nasledovné:
•
•
•
•
Tmavú bielizeň neperte po praní a
sušení svetlej bielizne (nového
nasiakavého oblečenia, vlneného
oblečenia, teplákových búnd a pod.) a
naopak.
Pri prvom praní takéhoto typu bielizne
vysušte bielizeň na šnúre na čerstvom
vzduchu.
Vyčistite odtokový filter.
Po fáze sušenia vlhkou handrou
vyčistite prázdny bubon, tesnenie a
dvierka.
11.6 Odstránenie uvoľnených
vlákien z odevov
Ak chcete odstrániť uvoľnené vlákna v
bubne, nastavte špeciálny program:
1. Vyprázdnite bubon.
2. Vlhkou handrou vyčistite bubon,
tesnenie a dvierka.
3. Nastavte program plákania.
SLOVENSKY
4. Funkciu čistenia nastavte súčasným
stlačením tlačidiel
a , až kým sa
na displeji nezobrazí symbol CLE.
65
5. Stlačením tlačidla Štart/Prestávka
spustite program.
12. TIPY A RADY
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
12.1 Vloženie bielizne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bielizeň rozdeľte na: bielu, farebnú,
syntetickú, jemnú a vlnenú bielizeň.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
štítkoch odevov.
Neperte spolu bielu a farebnú
bielizeň.
Niektorá farebná bielizeň môže pri
prvom praní pustiť farbu. Nové
farebné odevy odporúčame prať
prvýkrát osobitne.
Zapnite gombíky na obliečkach, zipsy,
háčiky a patentky. Zaviažte opasky.
Vyprázdnite vrecká a odevy
narovnajte.
Viacvrstvové odevy, vlnené oblečenie
a odevy s namaľovanými dekoráciami
prevráťte naruby.
Všetky škvrny odstráňte špeciálnym
prípravkom.
Pred vložením kusov bielizne do
bubna umyte a ošetrite silne
znečistené škvrny
Záclony si vyžadujú veľmi jemné
zaobchádzanie. Odstráňte háčiky a
záclony vložte do pracieho vaku alebo
obliečky.
Neperte neobrúbené ani natrhnuté
odevy. Na pranie malých a/alebo
citlivých kúskov (napr. podprsenky s
kosticami, opasky, pančuchové
nohavice a pod.) použite pracie
vrecúško.
Veľmi malé náplne môžu spôsobiť
problémy s vyvážením vo fáze
odstreďovania. V takom prípade
odevy v bubne ručne rozložte a znovu
spustite fázu odstreďovania.
12.2 Veľmi odolné škvrny
Na niektoré škvrny nestačí voda a prací
prostriedok.
Tieto škvrny odporúčame ošetriť ešte
pred vložením odevu do práčky.
Špeciálne odstraňovače škvŕn sú k
dispozícii. Použite špeciálny odstraňovač
škvŕn určený pre daný typ škvrny a
tkaniny.
12.3 Pracie prostriedky a
prídavné prostriedky
•
•
•
•
•
•
Používajte len pracie prostriedky a
prídavné prostriedky určené špeciálne
pre práčky:
– práškové pracie prostriedky na
všetky druhy tkanín,
– práškové pracie prostriedky na
jemnú bielizeň (max. 40 °C) a
vlnu,
– tekuté pracie prostriedky, hlavne
pri programoch prania s nízkou
teplotou (max. 60 °C) pre všetky
druhy tkanín, alebo špeciálne
prostriedky na pranie vlny.
Nemiešajte rôzne typy pracích
prostriedkov.
Nepoužívajte viac pracieho
prostriedku, ako je potrebné.
Ochránite tak životné prostredie.
Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale týchto produktov.
Používajte správne produkty určené
pre daný typ a farbu tkaniny, teplotu
programu a úroveň znečistenia.
Ak spotrebič nie je vybavený
dávkovačom pracieho prostriedku s
klapkou, pridajte tekutý prací
prostriedok do dávkovacej gule
(dodáva výrobca pracieho
prostriedku).
12.4 Ekologické tipy
•
•
Pri praní bežne znečistenej bielizne
nastavte program bez fázy
predpierania.
Prací program vždy spúšťajte s
maximálnou povolenou náplňou
bielizne.
66
www.aeg.com
•
•
V prípade potreby použite
odstraňovač škvŕn, ak periete pri
nízkej teplote.
Zistite si tvrdosť vody vo vašej
lokalite, aby ste používali správne
množstvo pracieho prostriedku.
Pozrite si časť „Tvrdosť vody”.
12.5 Tvrdosť vody
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať zmäkčovač vody pre práčky. V
oblastiach s mäkkou vodou nie je
potrebné používať zmäkčovač vody.
Ak chcete poznať tvrdosť vody vo vašej
oblasti, obráťte sa na miestnu
vodárenskú spoločnosť.
12.8 Štítky na bielizni
Pri sušení bielizne sa riaďte pokynmi
výrobcu na štítkoch:
•
= Odev je možné sušiť v sušičke
•
= Cyklus sušenia pri vysokej
teplote
•
= Cyklus sušenia pri zníženej
teplote
•
= Odev nie je možné sušiť v
sušičke.
12.9 Trvanie cyklu sušenia
Použite správne množstvo zmäkčovača
vody. Dodržiavajte pokyny uvedené na
obale produktu.
Trvanie sušenia sa môže meniť v
závislosti od:
• rýchlosti posledného odstreďovania
• stupňa usušenia
• druhu bielizne
• hmotnosti náplne
12.6 Rady pri sušení
12.10 Doplnkové sušenie
Pripravte cyklus sušenia
• Otvorte vodovodný ventil.
• Skontrolujte, či je správne pripojená
odtoková hadica. Viac informácií
nájdete v kapitole o inštalácii.
• Maximálne náplne bielizne pre
programy sušenia nájdete v tabuľke
programov sušenia.
Ak je bielizeň po ukončení programu
sušenia ešte stále vlhká, nastavte znovu
krátky cyklus sušenia.
12.7 Bielizeň, ktorá nie je
vhodná na sušenie
12.11 Všeobecné tipy
Program sušenia nenastavujte pre
túto bielizeň:
• Veľmi jemná bielizeň.
• Syntetické záclony.
• Odevy s kovovými prvkami.
• Nylonové pančuchy.
• Paplóny.
• Posteľné prikrývky.
• Deky.
• Vetrovky.
• Spacie vaky.
• Tkaniny so zvyškami laku na vlasy,
odlakovačov na nechty a podobných
látok.
• Odevy s molitanom alebo podobným
materiálom.
VAROVANIE!
Aby ste predišli pokrčeniu
a zrazeniu, bielizeň
nesušte príliš dlho.
Pozrite si tabuľku «Programy sušenia», v
ktorej sú uvedené priemerné časy
sušenia.
S nadobudnutím skúseností vysušíte
bielizeň lepšie. Poznačte si trvanie už
vykonaných cyklov.
Aby ste sa vyhli statickej elektrine na
konci cyklu sušenia:
1. Použite avivážny prostriedok pri
pracom cykle.
2. Použite špeciálnu aviváž pre sušičky.
Po skončení programu sušenia ihneď
vyberte bielizeň.
SLOVENSKY
67
13. OŠETROVANIE A ČISTENIE
13.3 Program prania na
údržbu práčky
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
Pri programoch s nízkou teplotu sa môže
stať, že v bubne ostanú zvyšky pracieho
prostriedku. Pravidelne vykonajte
program prania na údržbu práčky.
Potrebné kroky:
13.1 Vonkajšie čistenie
Spotrebič čistite iba mydlom a teplou
vodou. Všetky povrchy vytrite dosucha.
•
•
UPOZORNENIE!
Nepoužívajte alkohol,
rozpúšťadlá ani chemikálie.
13.2 Odvápňovanie
Vyberte všetku bielizeň z bubna.
Nastavte program na bavlnu pri
maximálnej teplote s malým
množstvom pracieho prostriedku.
13.4 Tesnenie dvierok
Ak žijete v oblasti s vysokou alebo
strednou tvrdosťou vody, odporúčame
používať odstraňovač vodného kameňa
pre práčky.
Pravidelne prezerajte bubon, aby
nedošlo k vzniku vodného kameňa a
hrdze.
Na odstraňovanie čiastočiek hrdze
používajte len špeciálne produkty určené
pre práčky. Robte to oddelene od prania
bielizne.
Pravidelne kontrolujte tesnenie a z jeho
vnútornej strany odstráňte všetky
predmety.
Vždy dodržiavajte pokyny
uvedené na obale produktu.
13.5 Čistenie dávkovača pracieho prostriedku
1.
2.
1
2
68
www.aeg.com
3.
4.
13.6 Čistenie filtra v prívodnej hadici a filtra ventila
1.
2.
1
2
3
3.
4.
45°
20°
SLOVENSKY
13.7 Čistenie odtokového filtra
Odtokový filter nečistite, ak je voda v spotrebiči horúca.
Pravidelne kontrolujte filter vypúšťacieho čerpadla a uistite sa, že je čisté.
Zopakujte kroky č. 2 a 3, až kým voda neprestane tiecť.
1.
2.
2
180°
1
3.
4.
1
2
2
1
5.
6.
69
70
www.aeg.com
7.
8.
1
2
2
1
Majte vždy poruke handru,
aby ste mohli utrieť vytečenú
vodu.
13.8 Núdzové vypustenie
V dôsledku poruchy spotrebič nemôže
vypustiť vodu.
V takom prípade vykonajte kroky (1) až
(8) z časti „Čistenie odtokového filtra“. V
prípade potreby čerpadlo vyčistite.
Keď vypustíte vodu postupom
núdzového vypustenia, musíte znova
aktivovať systém vypúšťania:
zvyšnú vodu z prívodnej hadice a
vypúšťacieho čerpadla.
1. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Obidva konce prívodnej hadice vložte
do nádoby a nechajte vodu odtiecť z
hadice.
4. Vyprázdnite vypúšťacie čerpadlo.
Prečítajte si informácie o núdzovom
vypustení.
5. Keď je vypúšťacie čerpadlo prázdne,
znova nainštalujte prívodnú hadicu.
VAROVANIE!
Pred opätovným použitím
spotrebiča sa uistite, že je
teplota vyššia než 0 °C.
Výrobca nie je zodpovedný
za škody spôsobené nízkymi
teplotami.
1. Nalejte 2 litre vody do hlavnej
priehradky dávkovača pracieho
prostriedku.
2. Na vypustenie vody spustite
príslušný program.
13.9 Ochranné opatrenia pred
mrazom
Ak sa spotrebič nachádza na mieste, kde
môže teplota klesnúť pod 0 °C, odstráňte
14. RIEŠENIE PROBLÉMOV
VAROVANIE!
Pozrite si kapitoly ohľadne
bezpečnosti.
14.1 Úvod
Spotrebič sa nespúšťa alebo sa počas
prevádzky zastaví.
Najprv skúste nájsť riešenie problému
(pozrite si tabuľku). Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované
servisné stredisko.
Pri niektorých problémoch zaznie
zvukový signál a na displeji sa
zobrazí poruchový kód:
•
– Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
SLOVENSKY
•
– Spotrebič nevypúšťa vodu.
•
– Dvierka spotrebiča sú
otvorené alebo sú nesprávne
zatvorené. Skontrolujte dvierka!
•
– Elektrické napájanie je
nestabilné. Počkajte, kým sa
napájanie neustáli.
•
– Elektronické prvky spotrebiča
nereagujú. Spotrebič vypnite a opäť
zapnite.
•
71
– Aktivovalo sa zariadenie proti
vytopeniu. Odpojte spotrebič a
zatvorte vodovodný kohútik. Obráťte
sa na autorizované servisné
stredisko.
VAROVANIE!
Pred vykonaním kontroly
vypnite spotrebič.
14.2 Možné poruchy
Problém
Možné riešenie
•
•
•
Program sa nespúšťa.
•
•
•
•
•
Do spotrebiča nepriteká
správne voda.
•
•
•
•
•
Uistite sa, že je zástrčka pripojená do sieťovej zásuvky.
Uistite sa, že sú dvierka spotrebiča zatvorené.
Uistite sa, že poistka v poistkovej skrini nie je poškodená
ani vyhodená.
Uistite sa, že ste stlačili tlačidlo Štart/Prestávka.
Ak je nastavené posunutie štartu, zrušte toto nastavenie
alebo počkajte na dokončenie odpočítavania.
Ak je zapnutá funkcia Detská poistka, vypnite ju.
Uistite sa, že je otvorený vodovodný kohútik.
Uistite sa, že je tlak pritekajúcej vody dostatočný. Príslušné
informácie získate od dodávateľa vody.
Uistite sa, že vodovodný kohútik nie je upchatý.
Uistite sa, že nie je upchaný filter prívodnej hadice a filter
ventilu. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie”.
Uistite sa, že prívodná hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená prívodná hadica.
Uistite sa, že prívodné hadice sú správne pripojené.
Spotrebič sa nenapĺňa
•
vodou a ihneď nevypúšťa
vodu.
Uistite sa, že je odtoková hadica v správnej polohe. Hadica
môže byť príliš nízko. Pozrite si časť „Inštalačné pokyny".
•
•
•
•
Uistite sa, že odtokové potrubie nie je upchaté.
Uistite sa, že odtoková hadica nie je skrútená ani ohnutá.
Uistite sa, že je správne pripojená odtoková hadica.
Ak ste nastavili program bez fázy vypúšťania, nastavte voli‐
teľnú funkciu Vypúšťanie (odčerpanie).
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, ktorá končí s vodou v bub‐
ne, nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie (odčerpanie).
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý. V prípade potre‐
by vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné
stredisko.
Spotrebič nevypustí vo‐
du.
•
•
•
72
www.aeg.com
Problém
Možné riešenie
•
•
Nastavte voliteľnú funkciu Odstreďovanie.
Ak ste nastavili voliteľnú funkciu, ktorá končí s vodou v bub‐
ne, nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie (odčerpanie).
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý. V prípade potre‐
by vyčistite filter. Pozrite si časť „Ošetrovanie a čistenie“.
Bielizeň v bubne ručne rozložte a znovu spustite fázu od‐
streďovania. Tento problém môže byť spôsobený problé‐
mom s vyvážením.
•
Uistite sa, že sú prípojky hadíc na vodu tesné a že neuniká
žiadna voda.
Skontrolujte, či prívodná a odtoková hadica nie je poškode‐
ná.
Uistite sa, že používate správny typ a množstvo pracieho
prostriedku.
Fáza odstreďovania ne‐
funguje alebo cyklus pra‐ •
nia trvá dlhšie než zvy‐
čajne.
•
Na podlahe je voda.
•
•
•
•
•
Nie je možné otvoriť
dvierka spotrebiča.
Spotrebič vydáva nezvy‐
čajný zvuk.
•
•
•
•
•
Uistite sa, že sa skončil prací program.
Ak je v bubne voda, nastavte voliteľnú funkciu Vypúšťanie
alebo Odstreďovanie.
Vykonajte núdzové vypustenie vody. Pozrite si „Ochranné
opatrenia pred zamrznutím” (v kapitole „Ošetrovanie a či‐
stenie”).
Presvedčte sa, že má spotrebič prívod elektrickej energie.
Tento problém môže byť spôsobený chybou spotrebiča.
Obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Ak potrebu‐
jete otvoriť veko, pozorne si prečítajte časť „Núdzové otvo‐
renie dvierok”.
Uistite sa, že je spotrebič správne vyrovnaný. Pozrite si
časť „Inštalačné pokyny".
Uistite sa, že bol odstránený obal a prepravné skrutky. Po‐
zrite si časť „Inštalačné pokyny".
Do bubna pridajte ďalšiu bielizeň. Náplň môže byť príliš
malá.
Cyklus je kratší ako zo‐
brazený čas.
•
Spotrebič podľa množstva bielizne vypočíta nový čas. Po‐
zrite si kapitolu „Spotreba“.
Cyklus je dlhší ako zo‐
brazený čas.
•
Nevyvážená náplň bielizne zvyšuje trvanie programu. Je to
normálne správanie spotrebiča.
•
•
•
•
Zvýšte množstvo pracieho prostriedku alebo použite iný typ.
Pred praním z bielizne odstráňte odolné škvrny pomocou
špeciálnych produktov.
Uistite sa, že ste nastavili správnu teplotu.
Odoberte nejakú bielizeň.
•
Uistite sa, že stláčate iba požadované tlačidlo/tlačidlá.
Neuspokojivé výsledky
prania.
Nedá sa nastaviť voliteľ‐
ná funkcia.
SLOVENSKY
Problém
Možné riešenie
•
Spotrebič bielizeň nesuší •
alebo ju nesuší dostatoč‐ •
ne.
•
Na bielizni sa zachytilo
veľa chumáčikov fareb‐
ných vlákien.
73
Otvorte vodovodný kohútik.
Uistite sa, že odtokový filter nie je upchatý.
Vložte menej bielizne.
Uistite sa, že ste nastavili správny cyklus. V prípade potre‐
by opäť nastavte krátky čas sušenia.
Z textílií vypraných v predchádzajúcom cykle sa uvoľnili vlákna
inej farby:
• Fáza sušenia môže odstrániť časť vlákien.
• Oblečenie očistite pomocou odstraňovača vlákien.
V prípade nadmerného množstva vlákien v bubne použite na
ich odstránenie špeciálny čistiaci program (podrobnosti nájdete
v príslušnej kapitole).
Po kontrole spotrebič zapnite. Program bude pokračovať od bodu prerušenia.
Ak sa problém vyskytne znova, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
Ak sa na displeji zobrazia iné chybové kódy. Vypnite a zapnite spotrebič. Ak problém
pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
14.3 Núdzové otvorenie
dvierok
V prípade výpadku dodávky elektrickej
energie alebo poruchy zostanú dvierka
spotrebiča zablokované. Po obnove
dodávky elektrickej energie prací
program pokračuje. Ak dvierka zostanú
zablokované z dôvodu poruchy, je
možné ich otvoriť pomocou funkcie
núdzového odblokovania.
Pred otvorením dvierok:
UPOZORNENIE!
Ubezpečte sa, že teplota
vody nie je príliš vysoká a
že bielizeň nie je horúca. V
prípade potreby počkajte,
kým nevychladnú.
UPOZORNENIE!
Ubezpečte sa, že bubon sa
netočí. V prípade potreby
počkajte, kým sa bubon
neprestane točiť.
Ubezpečte sa, že hladina
vody vnútri bubna nie je
príliš vysoká. V prípade
potreby vykonajte
núdzové vypustenie vody
(pozrite si časť «Núdzové
vypustenie» v kapitole
«Starostlivosť a čistenie»).
Ak chcete otvoriť dvierka, postupujte
takto:
1. Stlačením tlačidla Zap/Vyp vypnite
spotrebič.
2. Zástrčku napájacieho kábla
vytiahnite zo zásuvky elektrickej
siete.
3. Otvorte kryt filtra.
4. Západku núdzového odblokovania
držte stlačenú nadol a zároveň
otvorte dvierka spotrebiča.
74
www.aeg.com
5. Vyberte bielizeň a potom zatvorte
dvierka spotrebiča.
6. Zatvorte kryt filtra.
15. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozmer
Šírka/výška/hĺbka/celková 600 mm/ 850 mm/ 605 mm/ 639 mm
hĺbka
Zapojenie do elektrickej
siete
Napätie
Celkový výkon
Poistka
Frekvencia
230 V
2 200 W
10 A
50 Hz
Úroveň ochrany proti vniknutiu pevných častíc a
IPX4
vlhkosti je zabezpečená ochranným krytom, okrem
miesta, kde nemá nízkonapäťové zariadenie žiadnu
ochranu proti vlhkosti
Tlak pritekajúcej vody
Minimálny
Maximálny
0,5 bar (0,05 MPa)
8 bar (0,8 MPa)
Maximálna náplň pri
praní
Bavlna
9 kg
Maximálna náplň pri su‐ Bavlna
šení
Syntetika
6 kg
3 kg
Rýchlosť odstreďovania Maximálny
1600 ot./min
16. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
Materiály označené symbolom
spotrebiče označené symbolom spolu s
odovzdajte na recykláciu. . Obal hoďte
do príslušných kontajnerov na recykláciu.
Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí
a recyklujte odpad z elektrických a
elektronických spotrebičov. Nelikvidujte
odpadom z domácnosti. Výrobok
odovzdajte v miestnom recyklačnom
zariadení alebo sa obráťte na obecný
alebo mestský úrad.
*
SLOVENSKY
75
132895361-A-232017
www.aeg.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement