Electrolux | EWX147410W | User manual | Electrolux EWX147410W Lietotāja rokasgrāmata

Electrolux EWX147410W Lietotāja rokasgrāmata
EWX 147410 W
................................................ .............................................
LV VEĻAS MAŠĪNA-ŽĀVĒTĀJS
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 2
LT SKALBYKLĖ-DŽIOVYKLĖ
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 32
2 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Dalieties ar mums savā pieredzē un pārdomās vietnē
www.electrolux.com
SATURS
Drošības informācija
Drošības norādījumi
Izstrādājuma apraksts
Vadības panelis
Pirmā ieslēgšana
Personalizācija
Izmantošana ikdienā
Lietošana - žāvēšana
Lietošana – mazgāšana un žāvēšana
Noderīgi ieteikumi un padomi
2
3
4
6
9
9
9
12
13
14
Programmas
17
Žāvēšanas programmas
19
Kopšana un tīrīšana
20
Ko darīt, ja ...
23
Tehniskie dati
26
Patēriņa lielumi
26
Uzstādīšana
26
Iebūvēšana
29
Elektrības padeves pieslēgšana
31
Apsvērumi par vides aizsardzību
31
Izmaiņu tiesības rezervētas.
DROŠĪBAS INFORMĀCIJA
Pirms ierīces uzstādīšanas un lietošanas rūpīgi izlasiet pievienotos norādījumus. Ražotājs neatbild par bojājumiem, ko radījusi ierīces nepareiza uzstādīšana vai lietošana. Saglabājiet šos
norādījumus ierīces tuvumā turpmākām uzziņām.
BĒRNU UN NESPĒJĪGU CILVĒKU DROŠĪBA
Brīdinājums Nosmakšanas, savainošanās vai pastāvīgas
invaliditātes risks.
• Šo ierīci nedrīkst izmantot personas (tostarp bērni), kuru fiziskās, garīgās spējas vai pieredzes trūkums neļauj tiem droši
izmantot ierīci. Tiem, kas ir atbildīgi par šādām personām, jānodrošina nepieciešamā uzraudzība vai jāsniedz norādījumi
par ierīces darbību.
• Neļaujiet bērniem rotaļāties ar ierīci.
• Glabājiet iesaiņojuma materiālus bērniem nepieejamās vietās.
• Glabājiet visus mazgāšanas līdzekļus bērniem nepieejamās
vietās.
• Neļaujiet bērniem un mājdzīvniekiem atrasties ierīces durvju
tuvumā, ja tās ir atvērtas.
• Ja ierīce aprīkota ar bērnu drošības ierīci, iesakām to aktivizēt.
electrolux 3
VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
• Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet to no elektrotīkla.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Ievērojiet norādes par maksimālo ievietojamo veļas svaru – 7
kg (skatiet sadaļu “Programmu tabula").
• Ja elektrības padeves vads ir bojāts, lai izvairītos no nelaimes gadījumiem, to jānomaina ražotājam, servisa pārstāvim
vai kvalificētam speciālistam.
• Ūdens darba spiedienam (minimālajam un maksimālajam) ir
jābūt no 0,5 bar (0,05 MPa) līdz 8 bar (0,8 MPa)
• Ventilācijas atveres pamatnē (ja tādas ir) nedrīkst aizsegt ar
paklāju.
• Ierīci pievieno ūdens padevei ar pievienotajiem jaunajiem šļūteņu cauruļu komplektiem. Jau lietotu cauruļu komplektus
nedrīkst izmantot atkārtoti.
DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI
UZSTĀDĪŠANA
• Noņemiet iesaiņojuma materiālus un
transportēšanai paredzētās skrūves.
• Saglabājiet pārvadāšanas skrūves. Kad
atkal pārvietosiet ierīci, veļas tilpne ir jānobloķē.
• Neuzstādiet un nelietojiet bojātu ierīci.
• Neuzstādiet un nelietojiet ierīci vietā, kur
temperatūra ir zemāka par 0 °C un kur tā
ir pakļauta nokrišņu iedarbībai.
• Ievērojiet kopā ar ierīci piegādātās uzstādīšanas norādes.
• Pārliecinieties, ka grīda, uz kuras uzstādāt ierīce, ir plakana, karstumizturīga un
tīra.
• Neuzstādiet ierīci vietā, kur ierīces durvis
nevar atvērt līdz galam.
• Ievērojiet piesardzību, pārvietojot ierīci, jo
tā ir smaga. Vienmēr lietojiet aizsargcimdus.
• Pārliecinieties, ka starp ierīci un grīdu cirkulē gaiss.
• Noregulējiet kājiņas, lai nodrošinātu nepieciešamo atstarpi starp ierīci un paklāju.
Elektrības padeves pieslēgšana
• Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu ūdens
šļūtenes.
• Ierīci pievieno ūdens padevei ar pievienotajiem jaunajiem šļūteņu cauruļu komplektiem. Jau lietotu cauruļu komplektus
nedrīkst izmantot atkārtoti.
• Pirms ierīces pieslēgšanas pie jaunām
caurulēm vai caurulēm, kas ilgstoši nav
lietotas, ļaujiet notecēt ūdenim, līdz sāk
plūst tīrs ūdens.
• Pirmajā ierīces lietošanas reizē pārliecinieties, vai nav sūču.
PIELIETOJUMS
Brīdinājums Pastāv risks gūt
savainojumus, elektrošoku, izraisīt
ugunsgrēku, apdegumus vai ierīces
bojājumus.
• Izmantojiet šo ierīci tikai mājsaimniecībā.
• Nemainiet šīs ierīces specifikācijas.
• Neievietojiet ierīcē, neturiet tās tuvumā vai
uz tās viegli uzliesmojošas vielas vai ar
viegli uzliesmojošām vielām piesūcinātus
priekšmetus.
4 electrolux
• Nepieskarieties lūkas stiklam, kamēr darbojas programma. Stikls var būt karsts.
• Pārliecinieties, ka no veļas izņemti visi
metāla priekšmeti.
• Žāvēšanas cikla beigu daļa notiek bez
karstuma (dzesēšanas cikls), kas gādā,
lai drēbes netiktu sabojātas.
Ja apstādināsiet ierīci pirms žāvēšanas
cikla beigām, nekavējoties izņemiet un izklājiet visas drēbes, lai izkliedētu karstumu.
• Ja lietojat mazgāšanas līdzekli, veļas mīkstinātāju vai līdzīgus izstrādājumus, ievērojiet uz iepakojuma atrodamos ražotāja
norādījumus.
• Noslaukiet pūkas, kas sakrājas ap ierīci.
• Nežāvējiet bojātus priekšmetus, kas satur
jebkāda veida polsterējumu.
• Nežāvējiet tādus priekšmetus, kā putu
gumiju (lateksa putas), dušas cepures,
ūdensdrošus audumus un apģērbus ar
gumijas oderi.
• Pirms žāvējat priekšmetus, kas notraipīti
ar tādām vielām kā kulinārijas eļļa, acetons, alkohols, benzīns, petroleja, traipu
tīrītāji, terpentīns, vasks un vaska tīrītāji,
izmazgājiet tos karstā ūdenī ar lielāku
mazgāšanas līdzekļu daudzumu.
• Nežāvējiet ierīcē apģērbu, kas tīrīti ar rūpnieciskām ķimikālijām.
• Pārliecinieties, ka apģērbu kabatās nav
palikušas šķiltavas vai sērkociņi.
• Žāvējiet tikai tādus audumus, kurus drīkst
žāvēt žāvētājā. Ievērojiet norādījumus uz
apģērbu informatīvajām etiķetēm.
• Ierīcē nedrīkst žāvēt nemazgātus apģērbus.
• Ja izmazgājāt veļu, izmantojot traipu tīrīšanas līdzekli, pirms ierīces ieslēgšanas ir
jāveic papildu skalošanas cikls.
• Plastmasas priekšmeti nav karstumizturīgi.
– Izmantojot mazgāšanas līdzekļu bumbiņas, pirms žāvēšanas programmas
iestatīšanas tās jāizņem.
– Ja tiek iestatīta nepārtrauktā programma, mazgāšanas līdzekļu bumbiņas
nedrīkst izmantot.
Brīdinājums Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
• Nesēdiet un nekāpiet uz atvērtas ierīces
lūkas.
• Ievērojiet maksimālo ievietojamo drēbju
daudzumu.
• Ierīcē nedrīkst žāvēt pilnīgi slapjus apģērbus, no kuriem tek ūdens.
APKOPE UN TĪRĪŠANA
Brīdinājums Pastāv savainojumu vai
ierīces bojājumu risks.
• Ierīces tīrīšanai neizmantojiet tvaiku un
neizsmidziniet ūdeni.
• Tīriet ierīci ar mitru, mīkstu drānu. Lietojiet
tikai neitrālus tīrīšanas līdzekļus. Neizmantojiet abrazīvus izstrādājumus, abrazīvus sūkļus, šķīdinātājus vai metāla
priekšmetus.
IERĪCES UTILIZĀCIJA
Brīdinājums Pastāv savainošanās vai
nosmakšanas risks.
• Atvienojiet ierīci no elektropadeves.
• Nogrieziet elektrisko kabeli un izmetiet to.
• Izņemiet durvju aizturi, lai novērstu bērnu
vai dzīvnieku ieslēgšanu ierīcē.
IZSTRĀDĀJUMA APRAKSTS
Jūsu jaunā iekārta atbilst visjaunākajām prasībām efektīvai veļas apstrādei ar zemu
ūdens, enerģijas un mazgāšanas līdzekļu patēriņu. Jaunā mazgāšanas sistēma ļauj
pilnībā izmantot mazgāšanas līdzekli, kā arī samazina ūdens patēriņu un ietaupa
elektroenerģiju.
electrolux 5
1
2
7
8
9
3
4
5
10
6
1 Mazgāšanas līdzekļa dozators
2 Vadības panelis
3 Durtiņu atvēršanas rokturis
4 Tehnisko datu plāksnīte
5 Ūdens izsūknēšanas sūknis
6 Regulējamas kājiņas
BĒRNU DROŠĪBAS IERĪCE
Kad šī ierīce aktivizēta, lūku aizvērt nav iespējams. Šādi bērni vai dzīvnieki nevarēs
iesprūst veļas tilpnē. Lai aktivizētu ierīci, pagrieziet to pulksteņa rādītāja virzienā, līdz
rieva atrodas horizontāli. Lai deaktivizētu ierīci, pagrieziet to pretēji pulksteņa rādītāja
virzienam, līdz rieva atrodas vertikāli.
6 electrolux
IZVELKAMS MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻA DOZATORS
Nodalījums mazgāšanas līdzekļiem, kas
paredzēts priekšmazgāšanas un mērcēšanas fāzei vai traipu tīrīšanas līdzeklim traipu
tīrīšanas fāzes laikā (ja tas ir paredzēts).
Priekšmazgāšanas un mērcēšanas līdzekli
pievieno mazgāšanas programmas sākumā. Traipu tīrīšanas līdzekli pievieno traipu
tīrīšanas fāzes aktivizēšanas laikā.
Veļas pulvera vai šķidrā mazgāšanas
līdzekļa nodalījumu izmanto galvenajā mazgāšanas fāzē. Lietojot šķidro mazgāšanas
līdzekli, iepildiet to tieši pirms programmas
aktivizēšanas.
Šķidro veļas kopšanas līdzekļu (auduma
mīkstinātāja, cietinātāja) nodalījums.
Izpildiet produkta ražotāja ieteikumus par
lietošanas daudzumu un neiepildiet virs atzīmes "MAX" izvelkamajā mazgāšanas
līdzekļa dozatorā. Veļas mīkstinātāju vai cietinātāju jāiepilda nodalījumā pirms mazgāšanas programmas aktivizēšanas.
VADĪBAS PANELIS
Tālāk ir redzams vadības paneļa attēls. Attēlā ir parādīts programmu pārslēgs, kā arī
taustiņi, indikatori un displejs. Šie elementi turpmākajās lappusēs ir apzīmēti ar attiecīgiem skaitļiem.
1
2
1 Programmu izvēles slēdzis
2 TEMPERATŪRAS taustiņš
3 IZGRIEŠANAS ātruma samazināšanas taustiņš
– Bez izgriešanas
– Skalošanas pauze
3
4
4
5
6
7
8
5
6
7
8
9
10
PAPILDU SKALOŠANAS taustiņš
ŽĀVĒŠANAS LAIKA taustiņš
Taustiņš ATLIKTAIS STARTS
Displejs
Taustiņš SĀKT/PAUZE
electrolux 7
9 Durvju bloķēšanas indikators
10 Funkcijas LAIKA PĀRVALDNIEKS
taustiņi
PROGRAMMAS IZVĒLES PĀRSLĒGS
Tas ļauj ieslēgt/izslēgt ierīci un/vai izvēlēties
programmu.
TEMPERATŪRA
Šis taustiņš ļauj palielināt vai samazināt
mazgāšanas temperatūru.
APGRIEZIENU SAMAZINĀŠANA
Nospiežot šo taustiņu, var mainīt izvēlētās
programmas centrifūgas apgriezienu skaitu.
SKALOŠANAS AIZTURE
Ja izvēlēta šī iespēja, pēdējās skalošanas
ūdens no veļas mašīnas netiks izsūknēts, lai
pasargātu veļu no krokošanās. Pirms lūkas
atvēršanas, jāizsūknē ūdens. Lai izsūknētu
ūdeni, izlasiet nodaļu "Programmas beigās".
BEZ IZGRIEŠANAS
Izvēloties šo papildfunkciju, visas veļas izgriešanas fāzes tiks apturētas, un lai nepieļautu veļas saburzīšanos, tiks aktivizēta
ūdens izsūknēšanas funkcija. Ieteicams īpaši trausliem, jutīgiem audumiem. Dažās programmās skalošana tiks veikta, izmantojot
lielāku ūdens daudzumu.
PAPILDU SKALOŠANA
Šī ierīce samazina elektroenerģijas patēriņu.
Ja nepieciešams skalot veļu, izmantojot lielāku ūdens daudzumu (papildu skalošana),
izvēlieties šo iespēju. Tiks veiktas vairākas
papildu skalošanas. Šī iespēja ieteicam cilvēkiem, kam ir alerģiska reakcija uz mazgāšanas līdzekļiem, un vietās, kur ūdens ir ļoti
mīksts.
ŽĀVĒŠANAS LAIKS
Ja vēlaties aktivizēt žāvēšanas programmu
ar noteiktu laiku, nospiediet šo taustiņu, līdz
displejā būs redzams nepieciešamais laiks
atbilstoši žāvēšanai paredzētajiem audumiem (kokvilna vai sintētika). Kokvilnas audumu žāvēšanai varat izvēlēties žāvēšanas
laiku sākot no 10 minūtēm un beidzot ar
250 minūtēm (4.10). Sintētikas audumu žāvēšanai varat izvēlēties žāvēšanas laiku sākot no 10 minūtēm un beidzot ar 130 minūtēm (2.10). Katru reizi nospiežot šo taustiņu,
žāvēšanas laiks tiks pagarināts par 5 minūtēm.
ATLIKTAIS STARTS
Mazgāšanas programmu ar šī taustiņa palīdzību var aizkavēt uz 30 min. - 60 min. - 90
min. 2 stundām un tad pa 1 stundai līdz
maksimāli 20 stundām.
SĀKT/PAUZE
Šis taustiņš ļauj aktivizēt vai apturēt izvēlēto
programmu.
FUNKCIJA LAIKA VADĪBA
Šie taustiņi ļauj mainīt ierīces automātiski
noteikto programmas darbības ilgumu.
DURTIŅU BLOĶĒŠANAS INDIKATORS
Aktivizējot programmu, iedegsies indikators
9, tādējādi norādot, ka lūku var atvērt:
• indikators iedegas: durtiņas nevar atvērt.
Veļas mašīnas darbība tiek apturēta, neizsūknējot no veļas tvertnes ūdeni.
• indikators nodzisis: durtiņas var atvērt.
Programma ir pabeigta vai arī ūdens ir izsūknēts.
• indikators mirgo: durtiņas ir atvērtas
8 electrolux
EKRĀNS
7.3
7.4
7.1
7.2
Ekrānā tiek rādīta šāda informācija:
7.1:
• Izvēlētās programmas ilgums
Pēc programmas izvēles displejā tiek parādīts tās izpildes laiks stundās un minūtēs (piemēram 2.05). Ilgums tiek aprēķināts automātiski, ņemot vērā maksimālo
ieteicamo katram auduma veidam atbilstošo veļas ielādes daudzumu. Pēc programmas aktivizēšanas atlikušais laiks
tiek atjaunināts katru minūti.
• Izvēlētais žāvēšanas laiks
Pēc žāvēšanas laika izvēles, tas tiks parādīts displejā minūtēs vai stundās un minūtēs (piemēram, 130 min. = 2.10 ). Kad
programma sākusies, atlikušais laiks ik
pēc minūtes tiek atjaunināts.
• Atliktais starts
Atliktā starta laiks, kas iestatīts, piespiežot attiecīgo taustiņu, dažas sekundes
redzams displejā un pēc tam tiek parādīts
iepriekš izvēlētās programmas izpildes
laiks.
• Brīdinājuma kodi
Nepareizas ierīces darbības gadījumā,
displejā tiek parādīts attiecīgais brīdinājuma kods, piemēram,E20 (skatiet rokasgrāmatas sadaļu «Ko darīt, ja...»).
• Nepareiza iespējas izvēle
Ja izvēlēta ar iestatīto mazgāšanas programmu nesaderīga papildfunkcija, dis-
plejā uz dažām sekundēm būs redzams
paziņojums Err (Kļūda) un sāks mirgot
sarkanais 8. taustiņa indikators.
• Programmas beigas
Programmai beidzoties, displejā parādās
trīs mirgojošas nulles, iedegsies 9. taustiņa indikators, nodzisīs 8. taustiņa indikators un varēs atvērt durvis.
7.2: Mazgāšanas programmas fāzu ikonas
• Pamatmazgāšana
• Skalošanas
• Ūdens izsūknēšana
• Veļas izgriešana
• Žāvēšana
Izvēloties mazgāšanas programmas, displeja apakšpusē tiek parādītas aktivizētās programmas mazgāšanas fāžu ikonas. Pēc 8.
taustiņa nospiešanas turpinās degt tikai aktivās mazgāšanas fāzes indikators.
7.3: Netīrības līmeņa ikonas
• Intensīvi
• Parasti/ikdienišķi
• Nedaudz/Ātri
• Īpaši ātra programma
Izvēloties programmu, displejā parādīsies
ikona, kas norāda uz veļas mašīnas automātiski piedāvāto veļas netīrības līmeni.
(skatiet
7.4: Bērnu aizsardzības ierīce
nodaļu "Personalizācija").
electrolux 9
PIRMĀ IESLĒGŠANA
• Pārliecinieties, vai elektriskais un
ūdens pieslēgums atbilst uzstādīšanas instrukcijām.
• Izņemiet putuplasta bloku un visu iepakojuma materiālu no ierīces veļas
tvertnes.
• Ielejiet 2 litrus ūdens mazgāšanas
galvenajā mazlīdzekļa dozatora
gāšanas nodalījumā, lai aktivizētu
ECO valve mazgāšanas sistēmu.
Pēc tam iedarbiniet kokvilnas mazgāšanas režīmu, izvēloties visaugstāko temperatūru un neielādējot veļas
mašīnā veļu, lai attīrītu ierīci no ražošanas procesā pāri palikušajiem netīrumiem. Ielejiet 1/2 mazgāšanas līdzekļa devas galvenajā mazgāšanas
nodalījumā un iedarbiniet veļas mašīnu.
PERSONALIZĀCIJA
SKAŅAS SIGNĀLI
Mašīna aprīkota ar akustisku ierīci, kas izdala skaņas signālus šādos gadījumos:
• programmas darbības beigās
• ja rodas kļūda.
Vienlaikus nospiežot 4. un 5. taustiņu 6 sekundes, skaņas signāls tiek aktivizēts (izņemot ierīces nepareizas darbības gadījumus).
Piespiežot šos 2 taustiņus vēlreiz, skaņas
signāls tiek atkārtoti aktivizēts.
BĒRNU DROŠĪBAS SLĒDZIS
Šī ietaise nodrošina iespēju atstāt ierīci bez
uzraudzības neuztraucoties, ka bērni var
nejauši savainoties vai sabojāt veļas mašīnu. Šī funkcija saglabājas aktīva arī tad, ja
veļas mašīna nedarbojas.
Ir divi šīs iespējas iestatīšanas veidi:
1. Pirms taustiņa 8 nospiešanas: veļas
mašīnu nevarēs ieslēgt.
2. Pēc taustiņa 8 nospiešanas: nebūs iespējams mainīt programmu vai iespējas.
Lai aktivizētu vai deaktivizētu šo funkciju,
vienlaikus nospiediet 5 un 6 taustiņus, turiet
tos nospiestus aptuveni 6 sekundes, līdz
.
displejā parādās vai izdziest ikona
IZMANTOŠANA IKDIENĀ
Veļas ievietošana
Atveriet durtiņas, uzmanīgi pavelkot to rokturi uz sevi. Ielieciet veļu pa vienam gabalam tilpnē, pirms tam izpurinot to. Aizveriet
durtiņas.
Pārliecinieties, vai veļa neiesprūst starp blīvējumu un durvīm. Pretējā gadījumā var rasties ūdens noplūdes un veļas bojājumi.
Nomēriet mazgāšanas līdzekļa un auduma mīkstinātāja daudzumu
Izbīdiet mazgāšanas līdzekļu dozatoru līdz
tas atduras. Nosakiet nepieciešamo mazgā-
šanas līdzekļa daudzumu, iepildiet to galvevai attiecīnajā mazgāšanas nodalījumā
gajā nodalījumā, ja to pieprasa izvēlētā programma/iespēja (skatiet papildinformāciju
sadaļā "Mazgāšanas līdzekļu dozatora nodalījums").
Ja nepieciešams, iepildiet veļas mīkstināšanas līdzekli atvilktnītes nodalījumā, kas apzī-
10 electrolux
mēts ar
(izmantotais līdzekļa daudzums
nedrīkst pārsniegt atvilktnītes esošo atzīmi
"MAX"). Lēnām iebīdiet dozatoru atpakaļ
tam paredzētajā vietā.
IZVĒLIETIES NEPIECIEŠAMO
PROGRAMMU, PAGRIEŽOT
PROGRAMMU IZVĒLES PĀRSLĒGU (1)
Pagrieziet programmas izvēles pārslēgu, lai
izvēlētos vajadzīgo programmu. Mašīna piedāvās temperatūru un automātiski izvēlēsies centrifūgas apgriezienu skaitu jūsu izvēlētajai programmai. Ar attiecīgajiem taustiņiem varat mainīt iestatījumus. Sāks mirgot 8. taustiņa zaļais indikators.
Programmas izvēles pārslēgu var pagriezt
, lai
abos virzienos. Pagrieziet stāvoklī
atiestatītu programmu/izslēgtu veļas mašīnu.
Kad programma beigusies, programmas izvēles pārslēgs jāpagriež stāvoklī
, lai izslēgtu veļas mašīnu.
Uzmanību Ja veļas mašīnas darbības
laikā pagriežat programmu izvēles
pārslēgu uz citu programmu,
sarkanais 8. taustiņa indikators
iemirgosies trīs reizes un displejā būs
redzams paziņojums Err(kļūda), kas
norādīs, ka veikta nepareiza izvēle.
Veļas mašīna neaktivizēs no jauna
izvēlēto programmu.
IZVĒLIETIES TEMPERATŪRU,
NOSPIEŽOT 2. TAUSTIŅU
Izvēloties programmu, ierīce automātiski
piedāvās noklusējuma temperatūru.
Ja vēlaties, lai veļa tiktu mazgāta, izmantojot citu temperatūru, nospiediet šo taustiņu
atkārtoti, lai palielinātu vai samazinātu temperatūru.
SAMAZINIET CENTRIFŪGAS
APGRIEZIENU SKAITU, NOSPIEŽOT 3.
TAUSTIŅU
Kad vajadzīgā programma izvēlēta, iekārta
automātiski izvēlēsies šai programmai atbilstošu maksimālo izgriešanas ātrumu.
Ja vēlaties iestatīt citu veļas izgriešanas
ātrumu, nospiediet atkārtoti 3. taustiņu, lai
mainītu veļas izgriešanas ātrumu. Izgaismosies attiecīgs indikators.
IZVĒLIETIES PIEEJAMO
PAPILDIESPĒJU, NOSPIEŽOT
ATTIECĪGI 3., 4. UN 5. TAUSTIŅU.
Atkarībā no izvēlētās programmas, pirms
taustiņa 8 nospiešanas var apvienot dažādas funkcijas. Izvēloties papildiespēju, iedegsies attiecīgais indikators.
Ja tiek izvēlēta nepareiza papildiespēja,
sarkanais 8. taustiņa indikators iemirgosies
3 reizes un displejā uz dažām sekundēm
parādīsies kļūdas paziņojums Err.
Par saderību mazgāšanas programmu
un iespēju starpā skatiet nodaļu "Mazgāšanas programmas".
PIESPIEŽOT TAUSTIŅU 6, IZVĒLIETIES
IESPĒJU ATLIKTĀ IESLĒGŠANA
Pirms programmas aktivizēšanas, ja vēlaties
atlikt ieslēgšanu, nospiediet atkārtoti 6. taustiņu, lai izvēlētos vajadzīgo laika aizkavi. Attiecīgais indikators nodziest.
Izvēlētais aizkaves laiks (līdz 20 stundām)
tiks parādīts displejā aptuveni dažas sekundes, un tad atkārtoti būs redzams programmas ilgums.
Šī papildfunkcija ir jāizvēlas pēc programmas iestatīšanas, taču pirms 8. taustiņa
nospiešanas.
Atlikto ieslēgšanu var mainīt vai atcelt jebkurā brīdī, pirms 8. taustiņa nospiešanas.
Atliktā starta iestatīšana:
1. Izvēlieties programmu un nepieciešamās iespējas.
2. Nospiežot 6. taustiņu, izvēlieties papildfunkciju Atliktā ieslēgšana.
3. Nospiediet 8. taustiņu:
– veļas mašīna uzsāks atliktā laika atskaite.
– Programma sāksies pēc tam, kad izvēlētais laiks būs pagājis.
Atliktās ieslēgšanas atcelšana pēc 8. taustiņa nospiešanas:
electrolux 11
1. nospiežot 8. taustiņu, iestatiet veļas
mašīnu pauzes režīmā.
2. Nospiediet 6. taustiņu, līdz displejā parādās apzīmējums 0'.
3. Lai aktivizētu programmu, vēlreiz nospiediet 8. taustiņu.
Svarīgi Izvēlēto mazgāšanas atlikšanas
laiku var mainīt tikai pēc tam, kas no jauna
izvēlēta mazgāšanas programma.
Papildfunkcija Atliktā ieslēgšana nav paredzēta programmai Ūdens izsūknēšana.
AKTIVIZĒJIET PROGRAMMU,
NOSPIEŽOT 8. TAUSTIŅU
Lai aktivizētu izvēlēto programmu, nospiediet 8. taustiņu, zaļais 8. taustiņa indikators
nodzisīs.
Lai apturētu aktivizēto programmu, nospiediet 8. taustiņu: sāks mirgot zaļais indikators.
Lai turpinātu programmas izpildi no tās vietas, kur tā tika pārtraukta, nospiediet vēlreiz
8. taustiņu. Ja izvēlēta atliktā ieslēgšana,
veļas mašīna sāks skaitīt atlikušo laiku. Ja ir
izvēlēta nepareiza papildfunkcija, 3 reizes
iemirgosies sarkanais 8. taustiņa indikators
un displejā uz vairākām sekundēm būs redzams paziņojums Err (kļūda).
NOSPIEŽOT 10. TAUSTIŅU,
IZVĒLIETIES PAPILDFUNKCIJU TIME
MANAGER
Nospiežot so taustiņu atkārtoti, mazgāšanas cikla laiku var palielināt vai samazināt.
Displejā parādīsies ikona, kas norāda uz
noteikto netīrumu līmeni. Šī iespēja ir pieejama tikai programmā Kokvilna, Sintētika
un Smalkveļa.
Mazgāšanas
cikla veids
Netīrības
pakāpes
ikona
Auduma veids
Intensīva
Ļoti netīrai veļai
Parastais režīms
Vidēji netīrai veļai
Ikdienas mazgāšana
Netīrai ikdienas veļai
Apgaismojums
Nedaudz netīrai veļai
Mazgāšanas
cikla veids
Netīrības
pakāpes
ikona
Auduma veids
Ātrā
Mazliet netīrai veļai
Īpaši ātrais režīms 1)
Veļai, kas valkāta
neilgi
1) Ieteicams samazināt ievietojamās veļas daudzumu
(skatiet veļas mazgāšanas programmu tabulu).
Svarīgi Laika vadības "Time Manager"
funkcija nav paredzēta ekonomijas
programmām.
Netīrumu līmeņa ikonu pieejamība mainās
atkarībā no tālāk tabulā minētā auduma veida.
Audums
Netīrības pakāpe
Kokvilna
95°/90 °C
X
X
X
X
X
X
60 °C/50 °C
X
X
X
X
X
X
40 °C
X
X
X
X
X
X
30 °C
X
X
X
X
X
X
Mazgāšana
aukstā ūdenī
X
X
X
X
X
X
60 °C/50 °C
X
X
X
X
40 °C
X
X
X
X
30 °C
X
X
X
X
Mazgāšana
aukstā ūdenī
X
X
X
X
40 °C
X
X
X
X
30 °C
X
X
X
X
Mazgāšana
aukstā ūdenī
X
X
X
X
Sintētika
Smalkveļa
IESPĒJAS VAI DARBOJOŠĀS
PROGRAMMAS MAIŅA
Jebkuru opciju var mainīt pirms programmas aktivizēšanās.
Pirms veikt izmaiņas, iestatiet ierīci pauzes
režīmā, nospiežot 8. taustiņu (ja vēlaties
mainīt papildiespēju Time Manager, jāatceļ
aktivizētā programma un jāveic atkārtota izvēle).
12 electrolux
Darbojošās programmas maiņa ir iespējama tikai to atceļot. Vispirms pagrieziet proun pēc
grammu izvēles pārslēgu pozīcijā
tam no jauna izvēlētās programmas pozīcijā. Aktivizējiet jauno programmu, nospiežot
vēlreiz taustiņu 8. Mazgāšanas ūdens no
tvertnes netiek izsūknēts.
vērt (lūdzu, pievērsiet uzmanību ūdens
līmenim un temperatūrai!).
Pēc lūkas aizvēršanas, nepieciešams vēlreiz
izvēlēties programmu un papildfunkcijas un
nospiest 8. taustiņu.
LŪKAS ATVĒRŠANA
Pēc programmas aktivizēšanas (vai atliktās
ieslēgšanas laikā) lūka tiek bloķēta; ja tā ir
jāatver, vispirms iestatiet veļas mašīnu pauzes režīmā, nospiežot 8. taustiņu.
Pēc dažām minūtēm indikators 9 nodzisīs
un lūku varēs atvērt.
Ja indikators nenodziest, tas nozīmē, ka veļas mašīna aktivizējusi ūdens sakarsēšanas
procesu vai arī ūdens līmenis ir par augstu.
Nemēģiniet atvērt lūku ar spēku!
Ja nevarat atvērt veļas mašīnas lūku, taču
tas tomēr ir nepieciešams, izslēdziet ierīci,
pagriežot programmu izvēles pārslēgu pozīcijā O. Pēc dažām minūtēm lūku varēs at-
PROGRAMMAS IZPILDES BEIGĀS
Veļas mašīna apstājas automātiski. Displejā
).
redzamas trīs mirgojošas nulles (
Taustiņa indikators 8 ir nodzisis.
Ja esat izvēlējies programmu vai iespēju,
kuras beigās ūdens netiek izvadīts no tilpnes, lūka paliek bloķēta. Lūka ir bloķēta, tādējādi norādot, ka jāizsūknē ūdens. Šajā laikā veļas tilpne turpina periodiski rotēt līdz
ūdens aizplūdis.
Ievērojiet turpmāk sniegtās norādes par
ūdens izvadīšanu:
1. Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu
.
pozīcijā
2. Izvēlieties ūdens izvades vai izgriešanas
programmu.
3. Ja nepieciešams, nospiediet attiecīgo
taustiņu un samaziniet izgriešanas ātrumu.
4. Nospiediet taustiņu 8.
Programmas beigās lūka tiek atbloķēta un
to var atvērt. Pagrieziet programmas izvēles
, lai izslēgtu veļas mašīpārslēgu pozīcijā
nu.
Izņemiet veļu no tilpnes un rūpīgi pārbaudiet, vai tā ir pilnīgi tukša. Ja veļu vairāk nemazgāsit, aizgrieziet ūdens krānu. Atstājiet
lūku atvērtu, lai veļas tilpnē neveidotos pelējums vai nepatīkama smaka.
Gaidīšanas režīms : tiklīdz programma
būs beigusies, pēc dažām minūtēm tiks aktivizēta enerģijas taupīšanas sistēma. Tiks
samazināts displeja spilgtuma līmenis. Nospiežot jebkuru taustiņu, ierīcē tiks deaktivizēts enerģijas taupīšanas režīms.
PROGRAMMAS PĀRTRAUKŠANA
Lai pārtrauktu aktivizēto programmu, nospiediet 8. taustiņu; sāks mirgot attiecīgais
indikators.
Lai restartētu programmu, nospiediet taustiņu vēlreiz.
PROGRAMMAS ATCELŠANA
Pagrieziet programmu izvēles pārslēgu po, lai atceltu aktivizēto programmu.
zīcijā
Tagad varat izvēlēties jaunu programmu.
LIETOŠANA - ŽĀVĒŠANA
TIKAI ŽĀVĒŠANA
Brīdinājums
Ieteicamais kokvilnas un lina audumu ielādes daudzums ir 3 kg un sintētikai – 2 kg.
Iespējams arī žāvēt līdz pat 4 kg kokvilnas veļas (skatiet tabulu "Žāvēšanas
programma").
Brīdinājums
Atgrieziet ūdens krānu un novietojiet
ūdens izsūknēšanas šļūteni izlietnē vai
pievienojiet to pie kanalizācijas caurules.
1. Ievietojiet veļu.
2. Lai žāvēšana būtu efektīvāka, izvēlieties
veļas izgriešanas ciklu, iestatot konkrētam veļas veidam paredzēto maksimālo
centrifūgas apgriezienu skaitu.
3. Programmu izvēles slēdža žāvēšanas
sadaļā izvēlieties kokvilnas vai sintētikas
žāvēšanas programmu.
electrolux 13
4. Iestatiet žāvēšanas laiku: nospiediet
5, līdz displejā parādās vēlamais laiks
(skatiet tabulu "Žāvēšanas programmas"). Katru reizi, nospiežot šo taustiņu, žāvēšanas laiks tiks pagarināts par
5 minūtēm.
Piezīme!
Programmas laiks tiks automātiski pagarināts par dažām minūtēm.
5. Lai aktivizētu programmu, nospiediet
taustiņu 8. Atlikušais programmas izpildes laiks tiek atjaunināts ik pēc minūtes.
6. Programmas beigās atskan skaņas signāls. Displejā redzamas trīs mirgojošas
nulles "0.00".
Pēdējās žāvēšanas cikla minūtes ierīce
veic burzījumu novēršanas fāzi. Šajā laikā lūkas durtiņas ir bloķētas. Nobloķētas lūkas indikators ir izgaismots. Displejā parādās trīs mirgojošas nulles
"0.00".
7. Pagrieziet programmu izvēles slēdzi
stāvoklī O, lai izslēgtu veļas mašīnu.
8. Izņemiet veļu no tvertnes.
Piezīme!
Dažādi kokvilnas izstrādājumi (dvieļi, palagi,
krekli utt.) vai arī cita veļa, saveļoties izgriešanas fāzes laikā, var tikt izžāvēti nepilnīgi.
Izņēmumu gadījumos, ja, ciklam beidzoties,
veļa tomēr vēl ir mitra, ieteicams atraisīt kamolā savēlušos veļu, ievietot to atpakaļ veļas tvertnē un izvēlēties papildu 20–30 minūšu ilgu žāvēšanas ciklu.
Ja jūs iestatāt laika vērtību tikai uz 10
minūtēm, ierīce veiks tikai atdzesēšanas fāzi.
Ja vēlaties atvērt lūku pirms vai burzījumu novēršanas fāzes laikā, vai pārtraukt to, nospiediet jebkuru taustiņu
vai pagrieziet programmu izvēles slēdzi
līdz kādai no citām programmām (izņemot O).
LIETOŠANA – MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA
NEPĀRTRAUKTA PROGRAMMA –
MAZGĀŠANA UN ŽĀVĒŠANA AR LAIKA
KONTROLES FUNKCIJU
Ieteicamais ielādes daudzums ir 3 kg kokvilnas un 2 kg sintētikas izstrādājumiem.
Iespējams arī žāvēt līdz pat 4 kg kokvilnas veļas (skatiet tabulu «Žāvēšanas
programmas»)
Uzmanību Aktivizējot mazgāšanas
un žāvēšanas programmu,
neizmantojiet dozēšanas ierīci/
vāciņu.
1. Ievietojiet veļu, pievienojiet mazgāšanas
līdzekli un veļas mīkstinātāju.
2. Ieslēdziet veļas mašīnu, pagriežot pārslēgu mazgāšanas programmas/auduma pozīcijā.
3. Nospiežot attiecīgos taustiņus, izvēlieties nepieciešamās papildiespējas.
Lai nepieļautu ilgstošu žāvēšanas
laiku un tādējādi ietaupītu elektroenerģiju, ja iespējams, neizvēlieties
veļas izgriešanas ātrumu, kas ir
mazāks par ierīces ieteikto.
Jebkurā gadījumā izgriešanas ātruma
samazināšana ir iespējama tikai pēc žāvēšanas funkcijas izvēles.
Mazākais izgriešanas ātrums ir 900
apgr./min. kokvilnas un sintētikas, 700
apgr./min smalku audumu izstrādājumiem.
14 electrolux
4. Iestatiet žāvēšanas laiku, nospiežot taustiņu 5. Displejā būs redzams viss mazgāšanas laiks un izvēlētais žāvēšanas
cikls.
Ja tiek iestatīta mazgāšanas programma un tikai 10 minūšu žāvēšanas cikls,
displejs uzrāda visu mazgāšanas programmas ilgumu, ieskaitot griešanu
pretējā virzienā un atdzesēšanas fāzi.
5. Aktivizējiet programmu, nospiežot taustiņu 8. Atlikušais laiks displejā tiek atjaunināts ik pēc minūtes.
6. Programmai beidzoties, pagrieziet izvēles pārslēgu O pozīcijā, lai izslēgtu mašīnu un izņemtu veļu.
NODERĪGI IETEIKUMI UN PADOMI
VEĻAS ŠĶIROŠANA
Ievērojiet norādījumus uz veļas uzlīmēm un
ražotāja mazgāšanas norādījumus. Šķirojiet
veļu šādi: baltā veļa, krāsainā veļa, sintētika,
smalkveļa, vilnas izstrādājumi.
TEMPERATŪRAS
95° vai 90°
vidēji netīrai baltai kokvilnas vai
lina veļai (piem., dvieļiem, galdautiem, palagiem u.c.)
60°/50°
vidēji netīriem, krāsnoturīgiem
audumiem (piem., krekliem,
naktskrekliem, pidžamām) no
lina, kokvilnas vai sintētikas vai
viegli netīrai baltai kokvilnai
(piem., apakšveļai)
40°-30°mazgāšana
aukstā ūdenī
trausliem audumiem (piem.,
aizkariem), jauktai veļai, ieskaitot sintētisku un vilnas izstrādājumus, kuriem informatīvajā
uzlīmē norādīts "tīra jaunvilna,
var mazgāt veļas mašīnā, nesaraujas"
PIRMS VEĻAS IEVIETOŠANAS
Nemazgājiet baltu un krāsainu veļu kopā.
Baltā veļa mazgāšanas laikā var zaudēt savu "baltumu.
Jauna krāsota veļa var zaudēt krāsu pirmās
mazgāšanas laikā; tāpēc tā pirmajā reizē jāmazgā atsevišķi.
Pārliecinieties, vai mazgājamajā veļā
nav palikuši kādi priekšmeti (piem., matu sprādzes, spraužamadatas adatas
u.c.).
Aizpogājiet spilvendrānas, aizveriet rāvējslēdzējus, āķīšus u.c. Sasieniet jostas un garas
lentas.
Pirms mazgāšanas iztīriet stiprus traipus.
Apstrādājiet ļoti netīras vietas ar īpašu tīrīšanas līdzekli vai pastu.
Īpaši rūpīgi apejieties ar aizkariem. Noņemiet āķus, vai ielieciet tos maisiņā vai tīkliņā.
MAKSIMĀLĀ VEĻAS IELĀDE
Ieteicamais veļas svars ir norādīts mazgāšanas programmu tabulā.
Vispārīgie noteikumi:
• Kokvilnas vai linu audums: pilna veļas
tilpne, taču ne pārpildīta;
• Sintētika: nepiepildiet vairāk kā pusi no
tilpnes;
• Smalkveļa un vilnas izstrādājumi: nepiepildiet vairāk kā trešdaļu no veļas tilpnes.
Maksimālā veļas daudzuma mazgāšana nodrošina efektīvāko ūdens un strāvas patēriņu.
Ja veļa ļoti netīra, samaziniet tās svaru.
VEĻAS SVARS
Svars norādīts aptuveni:
Svars norādīts aptuveni:
peldmētelis
1200 g
segas pārvalks
700 g
vīriešu darba krekls
600 g
vīriešu pidžama
500 g
galdauts
250 g
spilvendrānas, dvieļi, naktskrekli, vīriešu krekli
200 g
galdauti, sieviešu bikses, salvetes, blūzes, vīriešu apakšbikses
100 g
TRAIPU TĪRĪŠANA
Stipri ieēdušos traipus, iespējams, nevar iztīrīt ar ūdeni un parastiem mazgāšanas līdzekļiem. Tāpēc ieteicams tos apstrādāt
pirms mazgāšanas.
electrolux 15
Asinis: apstrādājiet svaigus traipus ar aukstu ūdeni. Iekaltušus traipus apstrādājiet, iemērcot veļu ūdenī, kam pievienots īpašs
līdzeklis, pēc tam ieberziet tos ar ziepēm un
ūdeni.
Eļļas krāsa: samitriniet ar benzola traipu tīrītāju, uzlieciet veļas gabalu uz mīkstas drānas un apstrādājiet traipu; atkārtojiet to vairākas reizes.
Sakaltušu taukvielu traipi: samitriniet ar
terpentīnu, uzlieciet veļas gabalu uz mīkstas
drānas un apstrādājiet traipu ar pirkstiem un
kokvilnas drāniņu.
Rūsa: karstā ūdenī šķīdināta skābeņskābe
vai aukstā veidā izmantots rūsas tīrīšanas
līdzeklis. Esiet uzmanīgi ar veciem rūsas
traipiem, jo celulozes struktūra jau būs bojāta, kā rezultātā audumā var rasties caurumi.
Pelējuma traipi: apstrādājiet ar balinātāju,
rūpīgi izskalojiet (tikai baltai un krāsainai veļai).
Zāles traipi: apstrādājiet ar nelielu daudzumu ziepju un balinātāju (tikai baltai un krāsainai veļai).
Lodīšu pildspalvas tinte un līme: samitriniet ar acetonu 1)uzlieciet veļas gabalu uz
mīkstas drānas un apstrādājiet traipu.
Lūpu krāsa: samitriniet ar acetonu kā
aprakstīts iepriekš, tad apstrādājiet plankumus ar denaturātu. Atlikušos traipus apstrādājiet ar balinātāju.
Sarkanvīns: mērcējiet ūdenī un mazgāšanas līdzeklī, izskalojiet un apstrādājiet ar
etiķskābi vai citronskābi, tad izskalojiet. Atlikušos traipus apstrādājiet ar balinātāju.
Tinte: atkarībā no tintes veida samitriniet
audumu vispirms ar acetonu 1), tad ar etiķskābi; atlikušos traipus uz baltiem audumiem apstrādājiet ar balinātāju un tad rūpīgi
izskalojiet.
Darvas traipi: vispirms apstrādājiet ar traipu noņēmēju, metilspirtu vai benzīnu, un
pēc tam ar tīrīšanas pastu.
MAZGĀŠANAS LĪDZEKĻI UN
PAPILDLĪDZEKĻI
Labi mazgāšanas rezultāti atkarīgi arī no
mazgāšanas līdzekļa izvēles un to pareiza
daudzuma izmantošanas, lai nepiesārņotu
vidi.
1) neizmantojiet acetonu mākslīgā zīda audumiem
Lai arī sabrūkoši, mazgāšanas līdzekļi satur
vielas, kas lielos daudzumos var izjaukt līdzsvaru dabā.
Mazgāšanas līdzekļa izvēle atkarīga no auduma veida (smalkveļa, vilna, kokvilna u.c.),
krāsas, mazgāšanas temperatūras un netīrības pakāpes.
Šajā veļas mazgājamā mašīnā var izmantot
visus parastos mazgāšanas līdzekļus:
• veļas pulverus visu veidu audumiem
• pulverveida veļas mazgāšanas līdzekļi
maigiem audumiem (60°C maks.) un vilnai
• šķidri mazgāšanas līdzekļi programmām
mazgāšanai zemās temperatūrās (60°C
maks.) visu viedu audumiem, vai īpaši tikai vilnai.
Mazgāšanas līdzeklis un papildlīdzekļi jāievieto pareizajos dozatora nodalījumos pirms
mazgāšanas programmas aktivizēšanas.
Ja lietojat koncentrētus pulverveida vai šķidros mazgāšanas līdzekļus, jāizvēlas programma bez priekšmazgāšanas.
Veļas mazgājamā mašīnā ir atkārtotas cirkulācijas sistēma, kas ļauj optimāli izmantot
koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
Ievērojiet uz līdzekļu iepakojuma sniegtos
ražotāja norādījumus par to lietošanas
daudzumu un nepārsniedziet atzīmi
"MAX" uz mazgāšanas līdzekļu atvilktnītes.
ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPES
Ūdens cietību iedala tā saucamajās cietības
"pakāpēs. Informāciju par ūdens cietību jūsu rajonā var iegūt no ūdens piegādātāja vai
pašvaldības.
Ja ūdens cietības pakāpe ir vidēji augsta (2. cietības pakāpe), jāpievieno
ūdens mīkstinātājs. Ievērojiet ražotāja
norādījumus. Mazgāšanas līdzekļa
daudzums jānosaka saskaņā ar 1.
ūdens cietības pakāpi(t.i., mīksts).
Ūdens cietības pakāpes
Līmenis
Raksturojums
1
mīksts
0-7
0-15
2
vidējs
8-14
16-25
Vācu °dH
Franču
°T.H.
16 electrolux
Līmenis
Raksturojums
3
ciets
Ūdens cietības pakāpes
Vācu °dH
Franču
°T.H.
15-21
26-37
Līmenis
Raksturojums
4
ļoti ciets
Ūdens cietības pakāpes
Vācu °dH
Franču
°T.H.
> 21
> 37
PADOMI ŽĀVĒŠANĀ
ŽĀVĒŠANAS CIKLA SAGATAVOŠANA
Kā žāvētājs, ierīces darbojas pēc kondensācijas principa.
Tādēļ atgrieziet ūdens krānu un caur
aizplūdes šļūteni esošo ūdeni izlejiet izlietnē vai novadcaurulē (pat žāvēšanas
cikla laikā).
Svarīgi!
Lai iegūtu labāku veiktspēju, pirms žāvēšanas programmas aktivizēšanas, samaziniet
ievietotšanai paredzētās veļas daudzumu.
VEĻA, KAS NAV PIEMĒROTA
ŽĀVĒŠANAI
• Žāvētājā nedrīkst žāvēt īpaši smalkus,
trauslus audumus, piemēram, sintētiskos
aizkarus, vilnas un zīda izstrādājumus,
drēbes ar metāla ieliktņiem, neilona zeķes, liela apjoma apģērbu, piemēram,
vējjakas, gultas pārklājus, segas, guļammaisus un dūnu segas.
• Nelieciet žāvētājā vienlaikus tumšus un
gaišas krāsas pūkainus priekšmetus, piemēram, dvieļus, jo no tiem var atdalīties
plūksnas.
• Kad žāvēšanas cikls ir pabeigts, izņemiet
veļu.
• Lai pēc žāvēšanas nepieļautu statisko izlādi, veļas mazgāšanas laikā lietojiet vai
nu audumu mīkstinātāju, vai žāvētājiem
paredzētus audumu kondicionierus.
• Nedrīkst žāvēt drēbes, kurās ir putugumija vai citi līdzīgi materiāli; tie ir ugunsnedroši.
• Lai nepieļautu kaitīgu izgarojumu veidošanos, žāvētājā nedrīkst žāvēt arī audumus,
uz kuriem rodamas losjona, matu lakas,
nagu lakas notīrīšanas šķidruma vai tamlīdzīgu šķidrumu paliekas.
Mazgāšanas līdzeklis un papildlīdzekļi jāievieto pareizajos dozatora nodalījumos pirms
mazgāšanas programmas aktivizēšanas.
Ja lietojat koncentrētus pulverveida vai šķidros mazgāšanas līdzekļus, jāizvēlas programma bez priekšmazgāšanas.
Veļas mazgājamā mašīnā ir atkārtotas cirkulācijas sistēma, kas ļauj optimāli izmantot
koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
Ievērojiet uz līdzekļu iepakojuma sniegtos
ražotāja norādījumus par to lietošanas
daudzumu un nepārsniedziet atzīmi "MAX"
uz mazgāšanas līdzekļu atvilktnītes.
APĢĒRBU UZLĪMES
Lai veiktu žāvēšanu, ievērojiet arī apģērbu
ražotāja uzlīmēs minēto informāciju:
•
= var žāvēt veļas žāvēšanas tvertnē
•
= žāvēšana augstā temperatūrā
•
= žāvēšana pazeminātā temperatūrā
•
= nedrīkst žāvēt veļas žāvēšanas
tvertnē
ŽĀVĒŠANAS CIKLA ILGUMS
Žāvēšanas cikls ilgums var būt atkarīgs no:
• veļas beigu izgriešanas ātruma;
• nepieciešamās žāvēšanas pakāpes ("žāvēt, gludinot", "uzglabāšanai drēbju skapī");
• veļas veida;
• ievietojamās veļas daudzuma.
Vidējais žāvēšanas laiks, kas paredzēts noteikta laika žāvēšanai, ir norādīts sadaļā
"Žāvēšanas programmas". Žāvētāja lietošanas pieredze var sniegt noderīgu informāciju
par piemērotāko veļas žāvēšanas veidu.
Pierakstiet jau veikto žāvēšanas ciklu laiku.
PAPILDU ŽĀVĒŠANA
Ja veļa pēc žāvēšanas programmas pabeigšanas vēl arvien ir mitra, papildus izvēlieties vēl vienu īslaicīgu žāvēšanas ciklu.
Brīdinājums Nepāržāvējiet veļu, lai
nepieļautu audumu saburzīšanos
vai saraušanos.
electrolux 17
PROGRAMMAS
Programmas
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālais izgriešanas ātrums
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
- KOKVILNA
90° - mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 1400 apgr./min.
Maks. ielāde 7 kg – samazināta ielāde 3 kg1)
Balta un krāsaina kokvilna (vidēji netīra veļa).
+
- KOKVILNA AR PRIEKŠMAZGĀŠA-
NU
90° - mazgāšana aukstā ūdenī
Priekšmazgāšana – pamatmazgāšana – skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 1400 apgr./min.
Maks. ielāde 7 kg – samazināta ielāde 3 kg1)
Baltai un krāsainai kokvilnas veļai ar priekšmazgāšanas fāzi (ļoti netīra veļa).
Iespējas
IZGRIEŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
BEZ IZGRIEŠANAS
PAPILDU SKALOŠANA
Funkcija LAIKA PĀRVALDNIEKS
IZGRIEŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
BEZ IZGRIEŠANAS
PAPILDU SKALOŠANA
Funkcija LAIKA PĀRVALDNIEKS
- SINTĒTIKA
60° - mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 900 apgr./min.
Maks. ielāde 3 kg – samazināta ielāde 1.5 kg1)
Sintētiski vai jauktu materiālu audumi: apakšveļa,
krāsoti audumi, krekli, blūzes, kas nesaraujas.
IZGRIEŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
BEZ IZGRIEŠANAS
PAPILDU SKALOŠANA
Funkcija LAIKA PĀRVALDNIEKS
- SMALKVEĻA
40° - mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 700 apgr./min.
Maks. ielāde 3 kg – samazināta ielāde 1.5 kg1)
Smalki audumi: akrils, viskoze, poliesters.
SKALOŠANAS PAUZE
BEZ IZGRIEŠANAS
PAPILDU SKALOŠANA
Funkcija LAIKA PĀRVALDNIEKS
- SINTĒTIKA, VIEGLI GLUDINĀT
60° - mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 900 apgr./min.
Maks. ielāde 1 kg
Šī programma ir paredzēta sintētikas izstrādājumiem
un jaukta tipa audumiem, kas jāgludina. Veļa tiek saudzīgi izmazgāta un izgriezta, lai nepieļautu saburzīšanos. Tas atvieglo gludināšanu. Mašīna veiks arī vairākus papildu skalošanas ciklus.
Mazgāšanas
līdzeklis
Nodalījums
IZGRIEŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
BEZ IZGRIEŠANAS
PAPILDU SKALOŠANA
2)
18 electrolux
Programmas
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālais izgriešanas ātrums
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
- VEĻAS IZGRIEŠANA
Ūdens izsūknēšana un ilgā izgriešana
Maksimālais izgriešanas ātrums 1400 apgr./min.
Maks. ielāde 7 kg
Atsevišķa izgriešana, kas paredzēta ar rokām mazgājamai veļai, kā arī pēc programmām ar papildfunkciju
Skalošanas pauze vai Bez izgriešanas. Izgriešanas
ātrumu katram veļas veidam var izvēlēties, nospiežot
attiecīgo taustiņu.
Iespējas
IZGRIEŠANA
- ŪDENS IZSŪKNĒŠANA
Ūdens atsūknēšana
Maks. ielāde 7 kg
Sadaļā "Skalošanas pauze" lasiet, kā iztukšot pēc pēdējās skalošanas atlikušo ūdeni.
- SKALOŠANAS
Skalošana
Maksimālais izgriešanas ātrums 1400 apgr./min.
Maks. ielāde 7 kg
Izmantojot šo programmu, var skalot un izgriezt kokvilnas veļu, kas ir izmazgāta ar rokām. Veļas mašīna
veiks 3 skalošanas fāzes, pēc kurām tiks aktivizēta veļas beigu izgriešana. Izgriešanas ātrumu var samazināt, nospiežot attiecīgo taustiņu.
- ZĪDS
30°
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 700 apgr./min.
Maks. ielāde 1 kg
Saudzīga mazgāšanas programma, kas piemērota zīdam un audumiem, kuru sastāvā ir sintētiska.
- MAZGĀŠANA AR ROKĀM
40° - mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 900 apgr./min.
Maks. ielāde 2 kg
Īpaša programma smalkiem audumiem, ar kopšanas
simbolu "mazgāt ar rokām".
IZGRIEŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
BEZ IZGRIEŠANAS
PAPILDU SKALOŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
BEZ IZGRIEŠANAS
IZGRIEŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
BEZ IZGRIEŠANAS
Mazgāšanas
līdzeklis
Nodalījums
electrolux 19
Programmas
Maksimālā un minimālā temperatūra
Cikla apraksts
Maksimālais izgriešanas ātrums
Maksimālā veļas ielāde
Veļas veids
- VILNA
40° - mazgāšana aukstā ūdenī
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 900 apgr./min.
Maks. ielāde 2 kg
Mazgāšanas programma vilnas audumiem, kurus var
mazgāt veļas mašīnā, kā arī vilnas un smalkiem audumiem, kurus jāmazgā ar rokām. Piezīme: Viens vai
liela apjoma priekšmets var izjaukt līdzsvaru. Ja ierīce
programmas beigās neizgriež veļu, pievienojiet papildu
veļu, izkārtojiet veļu vēlreiz un pēc tam izvēlieties veļas
izgriešanas programmu.
- KOKVILNA ECO3)
90° - 40°
Pamatmazgāšana - skalošanas
Maksimālais izgriešanas ātrums 1400 apgr./min.
Maks. ielāde 7 kg
Balta kokvilnas veļa un veļa, kas ātri krāsojas.
(Šo programmu var izmantot, mazgājot mazliet un vidēji netīru kokvilnas veļu. Temperatūra tiks samazināta, un mazgāšanas laiks pagarināsies. Tādējādi tiek iegūta laba mazgāšanas kvalitāte, vienlaicīgi ietaupot
enerģiju.
Mazgāšanas
līdzeklis
Nodalījums
Iespējas
IZGRIEŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
BEZ IZGRIEŠANAS
IZGRIEŠANA
SKALOŠANAS PAUZE
BEZ IZGRIEŠANAS
PAPILDU SKALOŠANA
Žāvēšanas programmas
- Kokvilnas izstrādājumu žāvēšana
- Sintētikas žāvēšana
O = IZSLĒGT
Lai atceltu aktīvu programmu vai izslēgtu veļas mazgājamo mašīnu.
1) Ja, nospiežot 10. taustiņu, izvēlaties papildfunkciju Ātra, ieteicams samazināt mazgājamās veļas daudzumu. Var
ievietot arī maksimālo veļas daudzumu, taču tas var ietekmēt mazgāšanas rezultātu.
2) Ja lietojat šķidros mazgāšanas līdzekļus, jāizvēlas programma bez funkcijas PRIEKŠMAZGĀŠANA.
3) Šī ir atsauces programma datiem, kas ievadīti enerģijas plāksnītē, saskaņā ar EEC 92/75 standartiem.
ŽĀVĒŠANAS PROGRAMMAS
Žāvēšanas pakāpe
ĪPAŠI SAUSS
Piemērota dvieļu tipa audumiem
Auduma veids
Maks. ielāde
Kokvilnas un lina
izstrādājumi (peldmēteļi, vannas dvieļi
u.c.)
4 kg
3 kg
2 kg
Veļas izgriešanas
ātrums
1400
Ieteicamais
žāvēšanas
laiks minūtēs
200-220
125-135
75-85
20 electrolux
Veļas izgriešanas
ātrums
Ieteicamais
žāvēšanas
laiks minūtēs
Žāvēšanas pakāpe
Auduma veids
Maks. ielāde
UZGLABĀŠANAI DRĒBJU
SKAPĪ1)
Piemērota veļai, kas nav jāgludina
Kokvilnas un lina
izstrādājumi (peldmēteļi, vannas dvieļi
u.c.)
4 kg
3 kg
2 kg
1400
190-210
115-125
65-75
UZGLABĀŠANAI DRĒBJU
SKAPĪ
Piemērota veļai, kas nav jāgludina
Sintētika un jaukta veida audumi
(džemperi, blūzes,
apakšveļa, lina audumi)
2 kg
1 kg
900
115-125
40-50
GLUDINĀŠANAI
Piemērota gludināšanai
Kokvilnas un lina
izstrādājumi (palagi, galdauti, krekli
u.c.)
4 kg
3 kg
2 kg
1400
160-180
95-105
55-65
1) Atbilstoši Eiropas Savienības direktīvai EN 50229 KOKVILNAS atsauces programma, kas paredzēta enerģijas
uzlīmē minēto datu pārbaudei, jātestē, sadalot maksimāli pieļaujamo veļas ielādes daudzumu divās vienādās daļās,
un jāveic žāvēšana, izmantojot noteiktu ŽĀVĒŠANAS LAIKU katrai daļai.
KOPŠANA UN TĪRĪŠANA
Brīdinājums Pirms ierīces tīrīšanas un
apkopes atvienojiet to no elektrotīkla.
KATLAKMENS NOŅEMŠANA
Ūdens, ko lietojam ikdienā, parasti satur
kaļķi. Ieteicams periodiski izmantot ūdens
mīkstināšanas pulveri. Veiciet to atsevišķi
no veļas mazgāšanas, kā arī saskaņā ar
ūdens mīkstināšanas pulvera ražotāja norādījumiem. Tas neļaus veidoties kaļķa nogulsnēm.
PĒC KATRAS MAZGĀŠANAS
Atstājiet durtiņas uz kādu brīdi atvērtas. Tas
novērsīs pelējuma un nepatīkama aromāta
veidošanos veļas mašīnā. Durtiņu atstāšana
vaļā pēc mazgāšanas palīdzēs saglabāt arī
durvju blīvējumu.
APKOPES MAZGĀŠANA
Ja izmantosiet mazgāšanu zemā temperatūrā, iespējams, ka veļas tilpnes iekšienē
uzkrāsies nogulsnes.
Ieteicams regulāri veikt apkopes mazgāšanu.
Lai veiktu apkopes mazgāšanu:
• No cilindra jāizņem veļa.
• Izvēlieties kokvilnas mazgāšanas programmu ar augstāko temperatūras iestatījumu.
• Izmantojiet parastu mazgāšanas līdzekļa
devu, lietojiet pulveri ar bioloģiskām īpašībām.
KORPUSA TĪRĪŠANA
Tīriet veļas mazgājamās mašīnas ārpusi tikai
ar ziepēm un ūdeni, un pēc tam rūpīgi nosusiniet.
Svarīgi veļas mazgājamās mašīnas
ārpuses tīrīšanai neizmantojiet metilspirtu,
šķīdinātājus vai līdzīgus izstrādājumus.
DOZATORA ATVILKTNES TĪRĪŠANA
Mazgāšanas līdzekļa dozatora atvilktne regulāri jātīra.
Mazgāšanas pulvera un piedevu dozatora
atvilktne regulāri jātīra.
Piespiežot fiksatoru lejup un velkot uz āru,
izņemiet atvilktni.
electrolux 21
1
2
2. Veiciet vienu mazgāšanas ciklu bez veļas, lai izskalotu tīrīšanas līdzekļa atlikumus.
Programma: Īslaicīga kokvilnas programma, izmantojot maksimālu temperatūru un pievienojot aptuveni. 1/4 mērtrauka mazgāšanas līdzekļa.
DURTIŅU BLĪVĒJUMS
Laiku pa laikam pārbaudiet durtiņu blīvējumu un noņemiet svešķermeņus, kas var būt
ieķērušies locījumā.
Noskalojiet to zem ūdens strūklas, lai notīrītu visas uzkrājušās pulvera paliekas.
Lai atvieglotu tīrīšanu, piedevu nodalījuma
augšpusi var noņemt. Nomazgājiet visas
daļas ar ūdeni.
Iztīriet dozatora atvilktnes iekšpusi ar birsti.
ŪDENS IZSŪKNĒŠANAS SŪKNIS
Sūknis regulāri jāpārbauda, it īpaši, ja:
• ūdens no veļas mašīnas netiek iztukšots
un/vai nenotiek veļas izgriešana
• veļas mašīna ūdens izsūknēšanas laikā
rada neierastu troksni svešķermeņu,
piem., spraužamadatu, monētu vai citu
priekšmetu dēļ.
Rīkojieties šādi:
1. Atvienojiet ierīci no elektrotīkla.
2. Ja nepieciešams, pagaidiet, līdz ūdens
atdziest.
A
B
MAZGĀŠANAS CILINDRS
Veļas tilpnē var veidoties rūsa, ko izraisa oksidējoši svešķermeņi vai dzelzi saturošs krāna ūdens.
Svarīgi Nekādā gadījumā netīriet veļas tilpni
ar katlakmens noņemšanas līdzekļiem,
tīrīšanas līdzekļiem, kas satur hloru vai
dzelzi, vai ar dzelzs sūkli.
1. Rūsu no veļas tilpnes notīriet ar nerūsošam tēraudam paredzētu tīrīšanas līdzekli.
3. Sūkņa tuvumā novietojiet trauku ūdens
savākšanai.
22 electrolux
4. Atbrīvojiet avārijas iztukšošanas šļūteni (
B), ievietojiet to traukā un noņemiet vāciņu.
8. Ieskrūvējiet sūkni atpakaļ.
1
2
Brīdinājums
5. Kad ūdens vairs neiztek, noskrūvējiet
sūkņa vāciņu ( A) un noņemiet to. Turiet
sev tuvumā lupatu, ar ko saslaucīt izlijušo ūdeni.
1
2
6. Pagriežot sūkņa lāpstiņriteni, izņemiet
no tā svešķermeņus.
7. Uzlieciet ūdens aizplūdes šļūtenes vāciņu un ievietojiet to atpakaļ tai paredzētajā vietā.
Ja veļas mašīna tiek lietota, atkarībā no programmas sūknī var būt karsts ūdens. Neatveriet sūkņa vāku mazgāšanas cikla laikā pagaidiet, līdz cikls ir beidzies un veļas mašīna ir tukša. Liekot vāku atpakaļ, pārliecinieties, vai tas ir cieši nostiprināts, lai nerastos sūce un mazi bērni nevarētu to noņemt.
ŪDENS IEPLŪDES FILTRA TĪRĪŠANA
Ja pamanāt, ka veļas mašīnā ūdens ieplūst
ilgāk nekā parasti, pārbaudiet, vai filtrs un
ūdens ieplūdes šļūtene nav nosprostojusies.
1. aizgrieziet ūdens krānu.
2. Atvienojiet šļūteni no krāna.
3. Iztīriet šļūtenē esošo filtru ar cietu suku.
4. Pievienojiet šļūteni krānam.
AIZSARDZĪBA PRET SASALŠANU
Ja veļas mašīna novietota vietā, kur temperatūra ir zem 0 °C, rīkojieties šādi:
1. aizgrieziet ūdens krānu.
2. Noskrūvējiet ūdens ieplūdes cauruli.
3. Nolieciet uz grīdas bļodu un ievietojiet
tajā ūdens aizplūdes šļūteni, ļaujot ūdenim izplūst.
4. Uzskrūvējiet ūdens ieplūdes šļūteni atpakaļ un atkārtoti uzstādiet ārkārtas izsūknēšanas šļūteni, uzliekot uz tās vāciņu.
electrolux 23
5. Ja nepieciešams mašīnu atkal darbināt,
pārliecinieties, ka temperatūra telpā ir
virs 0°C.
ŪDENS IZSŪKNĒŠANA AVĀRIJAS
GADĪJUMĀ
Ja ūdens no veļas mašīnas neaizplūst, rīkojieties šādi:
1. izņemiet kontaktdakšu no sienas kontaktligzdas;
2. aizgrieziet ūdens krānu;
3. ja nepieciešams, pagaidiet, līdz ūdens
atdziest;
4. nolieciet uz grīdas bļodu un ievietojiet
tajā ūdens aizplūdes šļūteni. Noņemiet
no tās vāciņu. Ūdenim gravitācijas iespaidā jāizplūst traukā. Kad bļoda ir pilna, uzlieciet šļūtenei aizbāzni. Iztukšojiet
bļodu. Atkārtojiet šīs darbības, līdz
ūdens vairs neizplūst;
5. vajadzības gadījumā iztīriet sūkni kā
aprakstīts iepriekš;
6. ievietojiet ūdens aizplūdes šļūteni atpakaļ tai paredzētajā vietā, pirms tam uzliekot tai vāciņu;
7. ieskrūvējiet atpakaļ sūkni.
KO DARĪT, JA ...
Dažas problēmas var rasties nepietiekamas
apkopes rezultātā, un tās var vienkārši novērst, neizsaucot speciālistu. Pirms sazināšanās ar klientu atbalsta centru, lūdzu, veiciet tālāk minētās pārbaudes.
Veļas mašīnas ekspluatācijas laikā, iespējams, ka sāks mirgot sarkanais 8 taustiņa
indikators, displejā parādīsies kāds no tālāk
minētajiem kļūdu kodiem un ik pēc 20 sekundēm atskanēs skaņas signāli, norādot,
ka ierīce nedarbojas:
Problēma
•
: problēma ar ūdens piegādi.
•
: problēma ar ūdens aizplūdi.
•
: atvērta lūka.
Tiklīdz esat radušos traucējumu novērsuši,
nospiediet taustiņu 8, lai restartētu programmu. Ja pēc visām pārbaudēm problēma vēl aizvien pastāv, sazinieties ar tuvāko
servisa centru, norādot modeļa nosaukumu
un sērijas numuru.
Iespējamais cēlonis / Risinājums
Veļas mašīna neieslēdzas:
Lūka nav aizvērta. E40
• Cieši aizveriet durvis.
Kontaktdakša nav kārtīgi ievietota strāvas kontaktligzdā.
• Ievietojiet kontaktdakšu kontaktligzdā.
Kontaktligzdā nav strāvas.
• Pārbaudiet mājas elektroinstalāciju.
Galvenais drošinātājs ir izdedzis.
• Nomainiet drošinātāju.
Nav pareizi pagriezts programmu pārslēgs un nav nospiests taustiņš 8.
• Pagrieziet programmu pārslēgu un vēlreiz nospiediet taustiņu 8.
Izvēlēts atliktais starts.
• Ja vēlaties veļu mazgāt nekavējoties, atceliet atlikto startu.
Aktivizēts bērnu drošības slēdzis.
• Deaktivizējiet bērnu drošības slēdzi.
Veļas mašīna nepiepildās ar
ūdeni:
Aizgriezts ūdens krāns. E10
• atgrieziet ūdens krānu.
Ūdens ieplūdes šļūtene salocījusies vai saspiesta. E10
• Pārbaudiet ūdens ieplūdes šļūtenes savienojumu.
Ūdens ieplūdes šļūtenes filtrs ir nosprostojies. E10
• Iztīriet ūdens ieplūdes šļūtenes filtru.
Lūka nav cieši aizvērta. E40
• Cieši aizveriet durvis.
24 electrolux
Problēma
Iespējamais cēlonis / Risinājums
Ūdens no veļas mašīnas
netiek izsūknēts un/vai nenotiek veļas izgriešana:
Ūdens izplūdes šļūtene salocījusies vai saspiesta. E20
• Pārbaudiet ūdens izplūdes šļūtenes savienojumu.
Izplūdes filtrs nosprostojies. E20
• Iztīriet izplūdes filtru.
Izvēlēta iespēja vai programma, kuras beigās ūdens netiek izsūknēts no veļas tilpnes, vai izvēlētā iespēja vai programma izslēdz visas izgriešanas fāzes.
• Izvēlieties ūdens izsūknēšanas vai izgriešanas programmu.
Veļa tilpnē nav izkārtojusies vienmērīgi.
• Izkārtojiet veļu vienmērīgi.
Ūdens tek uz grīdas:
Izmantots pārāk liels daudzums mazgāšanas līdzekļa vai tas nav
piemērots nepiemērots (veidojas pārāk daudz putu) izmantošanai
veļas mašīnā.
• Samaziniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu.
Pārbaudiet, vai ieplūdes šļūtenes savienojumā nav ūdens noplūdes. Dažreiz to ir grūti noteikt, ja ūdens plūst pa šļūteni — pārbaudiet, vai tā nav mitra.
• Pārbaudiet ūdens ieplūdes šļūtenes savienojumu.
Ūdens izsūknēšanas vai ieplūdes šļūtene ir bojāta.
• Nomainiet pret jaunu.
Nav uzlikts avārijas izplūdes šļūtenes vāciņš vai arī pēc tīrīšanas
nav pareizi ieskrūvēts filtrs.
• Uzlieciet uz avārijas izplūdes šļūtenes vāciņu vai pilnībā ieskrūvējiet filtru.
Neapmierinoši mazgāšanas
rezultāti:
Izmantots pārāk maz mazgāšanas līdzekļa vai tas nav piemērots.
• Palieliniet mazgāšanas līdzekļa daudzumu vai izmantojiet citu.
Grūti iztīrāmi traipi pirms mazgāšanas nav apstrādāti.
• Pirms mazgāšanas apstrādājiet traipus ar speciāliem traipu tīrīšanas līdzekļiem.
Nav izvēlēta pareiza mazgāšanas temperatūra.
• Pārbaudiet, vai izvēlēta pareizā temperatūra.
Ievietots pārāk daudz veļas.
• Samaziniet veļas daudzumu.
Durvis neatveras:
Joprojām tiek izpildīta mazgāšanas programma.
• Pagaidiet, līdz beidzas mazgāšanas cikls.
Lūka nav atbloķēta.
• Pagaidiet, līdz nodzisīs 9 indikators.
Veļas tilpnē ir ūdens.
• Lai izsūknētu ūdeni, izvēlieties ūdens izsūknēšanas vai veļas izgriešanas programmu.
Veļas mašīna vibrē, darbojas trokšņaini:
Nav noņemti transportēšanas stiprinājumi un iepakojuma materiāli.
• Pārbaudiet, vai ierīce uzstādīta pareizi.
Nav noregulētas veļas mašīnas kājiņas.
• Pārbaudiet, vai ierīce nolīmeņota pareizi.
Veļa tilpnē nav izkārtojusies vienmērīgi.
• Izkārtojiet veļu vienmērīgi.
Veļas tilpnē ir ļoti maz veļas.
• Mazgājiet lielāku veļas daudzumu.
electrolux 25
Problēma
Iespējamais cēlonis / Risinājums
Veļas izgriešana sākas vēlu
vai nesākas vispār:
Aktivizējusies elektroniskā balansa kontrole, jo veļa tilpnē nav izkārtota vienmērīgi. Veļa tilpnē tiek pārkārtota, pagriežot veļas tilpni
pretējā virzienā. Tas var notikt vairākas reizes, līdz disbalanss tiek
novērsts, un ierīce var atsākt normālu veļas izgriešanas procesu.
Ja apmēram pēc 10 minūtēm veļa vēl aizvien nav vienmērīgi izkārtojusies veļas tilpnē, veļas mašīna pārtrauks izgriešanu. Šādā gadījumā izkārtojiet veļu ar rokām un izvēlieties izgriešanas programmu.
• Izkārtojiet veļu vienmērīgi.
Veļas tilpnē ievietots pārāk maz veļas.
• Ielieciet vēl kādu veļas gabalu, pārkārtojiet veļu tilpnē un izvēlieties izgriešanas programmu.
Veļas mašīna nežāvē vai žāvē nepilnīgi:
Nav izvēlēts žāvēšanas laiks.
• Izvēlieties žāvēšanas laiku.
Aizgriezts ūdens krāns. (E10)
• Atgrieziet ūdens krānu.
Izplūdes filtrs nosprostojies. (E20)
• Iztīriet izplūdes filtru.
Veļas mašīna ir pārslogota.
• Samaziniet veļas daudzumu.
Izvēlētais žāvēšanas laiks neatbilst auduma tipam.
• Izvēlieties audumam atbilstošu žāvēšanas laiku.
Izmazgātā veļa ir pilna ar
dažādas krāsas pūkām
No iepriekšējā cikla laikā mazgātām drēbēm atdalījušās dažādu
krāsu pūkas (skatiet nodaļu "Apģērbu pūkas" sadaļā "Izmantošana
- mazgāšana un žāvēšana").
• Žāvēšanas fāze palīdz likvidēt daļu pūku.
• Notīriet drēbes ar atpūkotāju.
Ja veļas tilpnē ir pārāk daudz pūku, divas reizes atkārtojiet šo procedūru:
• Rūpīgi iztīriet tukšo veļas tilpni un lūku ar mitru drānu.
• Aktivizējiet skalošanas ciklu.
• Ielieciet veļas tilpnē vilnas vai pūkaina auduma drānu.
• Aktivizējiet žāvēšanas ciklu uz 10 minūtēm.
• izņemiet veco vilnas drānu.
Tagad jūs varat mazgāt citus apģērbus.
Mašīna rada neierastu
troksni:
Ierīce ir aprīkota ar īpašu motoru, kas, salīdzinot ar parastajiem
motoriem, darbojas ar neierastu troksni. Šis jaunais motors vienmērīgi ieslēdzas un veļas izgriešanas laikā nodrošina vienmērīgāku
veļas izkārtojumu veļas tilpnē, tādējādi palielinot arī ierīces stabilitāti.
Veļas tvertnē nav redzams
ūdens:
Mūsdienu tehnoloģiju veļas mašīnas darbojas ekonomiski, patērējot ļoti nelielu ūdens daudzumu, vienlaikus nodrošinot nevainojamu
mazgāšanas rezultātu.
Ja nevarējāt atklāt vai novērst kļūmi, sazinieties ar klientu atbalsta centru. Pirms sazināties ar klientu atbalsta centru, lūdzu,
pierakstiet ierīces modeli, sērijas numuru un
iegādes datumu: klientu atbalsta centram šī
informācija būs nepieciešama.
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
26 electrolux
TEHNISKIE DATI
Izmēri
Platums
Augstums
Dziļums
60 cm
82 cm
54 cm
Elektrības padeves pieslēgšana
Spriegums
Vispārējā jauda
Drošinātājs
Frekvence
220-230V
2000 W
10 A
50 Hz
Ūdens spiediens
Minimālais
Maksimālais
0,05 MPa
0,8 MPa
Aizsardzības līmenis pret cietu daļiņu un mitruma iekļūšanu
IPX4
Maksimālais veļas daudzums
Kokvilna
7 kg
Maks. sausas veļas ielāde
Kokvilna
Liela apjoma kokvilnas veļa
Sintētika
3 Kg
4 Kg
2 Kg
Izgriešanas ātrums
Maksimālais
1400 apgr./min.
PATĒRIŅA LIELUMI
Programmas
Enerģijas patēriņš
(KWh)
Ūdens patēriņš(litri)
Programmas ilgums
(minūtes)
Kokvilna 60°
1.35
67
Enerģijas taupības programma kokvilnas
mazgāšanai pie 60° 1)
1.05
49
Skatiet informāciju
par programmu laiku
vadības paneļa displejā.
Kokvilna 40°
0.85
67
Sintētika 40°
0.55
42
Smalkveļa 40°
0.55
63
55
63
Vilnas izstrādājumi /
mazgāšana ar rokām
30°
1) "Enerģijas taupības programma kokvilnas mazgāšanai" pie 60 °C un ar 7 kg veļas ielādi saskaņā ar Eiropas
Direktīvu 92/75/EEK ir atsauces programma datiem, kas minēti enerģijas uzlīmē.
Šajā tabulā minētie patēriņa dati ir tikai informatīvi un var atšķirties atkarībā no mazgājamās veļas veida un daudzuma, piegādātā ūdens un apkārtējās vides temperatūras.
UZSTĀDĪŠANA
IZSAIŅOŠANA
Pirms ierīces lietošanas jānoņem tās iesaiņojums un transportēšanas skrūves.
Ieteicams saglabāt transportēšanas aprīkojumu, lai to varētu uzstādīt gadījumā, ja ierīce atkal jāpārvieto.
1. Pēc iepakojuma noņemšanas uzmanīgi
nolieciet ierīci ar tās mugurpusi uz leju,
lai noņemtu polistirēna pamatni.
electrolux 27
5. Ievietojiet mazākajā augšējā atverē un
divās lielākajās plastmasas aizbāžņus,
kas atrodas maisiņā kopā ar lietošanas
pamācību.
2. Noņemiet strāvas kabeli un ūdens aizplūdes šļūteni no fiksatoriem ierīces aizmugurē.
NOVIETOŠANA
Uzstādiet veļas mašīnu uz cietas un līdzenas grīdas. Pārbaudiet, vai gaisa cirkulācijai
ap mašīnu netraucē paklāji, lupatas utt.
Pārbaudiet, vai mašīna nepieskaras sienai
vai citām virtuves ierīcēm. Nolīmeņojiet veļas mašīnu, paaugstinot vai pazeminot ierīces kājiņas. Lai veļas mašīna būtu stabila
un nolīmeņota, kājiņām jābūt pareizi noregulētām. Ja nepieciešams, pārbaudiet veļas
mašīnas novietojumu ar līmeņrādi. Regulēšanu var veikt ar uzgriežņatslēgu.
3. Izskrūvējiet trīs skrūves.
2
4. Izņemiet plastmasas starplikas.
1
Precīza līmeņošana novērsīs vibrāciju,
trokšņus un mašīnas pārvietošanos darbības laikā.
Uzmanību Nekādā gadījumā
nemēģiniet izlīdzināt mašīnas stāvokli,
novietojot zem tās koka gabalus,
kartonu vai tamlīdzīgus materiālus. Pēc
ierīces nolīmeņošanas pievelciet
pretuzgriežņus.
28 electrolux
4. Pievienojiet šļūteni pie krāna ar 3/4" vītni. Izmantojiet tikai komplektā ietilpstošo šļūteni.
ŪDENS IEPLŪDE
Ierīces komplektācijā ir ūdens ieplūdes šļūtene, kas atrodas veļas tilpnē. Neizmantojiet
pievienošanai pie ūdens vada jau lietotas
šļūtenes.
Svarīgi Šī veļas mašīna jāpieslēdz
aukstā ūdens piegādei.
1. Atveriet durtiņas un izņemiet ūdens ieplūdes šļūteni.
2. Pievienojiet šļūteni ar leņķa savienojumu
pie ierīces. Nenovietojiet ūdens ieplūdes šļūteni virzienā uz leju. Novietojiet
šļūteni leņķī pa labi vai kreisi atkarībā no
ūdens krāna stāvokļa.
45°
35°
Ieplūdes šļūteni var pagarināt. Ja tā ir pārāk
īsa, un nevēlaties pārvietot krānu, jāiegādājas jauna, garāka šļūtene, kas īpaši paredzēta šāda veida izmantošanai.
AIZSARDZĪBAS IERĪCE PRET
NOPLŪDĒM
Ūdens ieplūdes šļūtene ir aprīkota ar pretpārplūšanas aizsardzības ierīci, kas nodrošina pret ūdens noplūdes radītajiem bojājumiem, kas var rasties šļūtenes nolietošanās
rezultātā. Uz šo kļūdu norāda sarkans sektors "A". Ja tā notiek, aizveriet ūdens krānu
un sazinieties ar klientu atbalsta centru, lai
veiktu bojātās šļūtenes nomaiņu.
3. Uzstādiet šļūteni pareizi, atslābinot gredzenveida uzgriezni. Kad šļūtene ir novietota pareizā stāvoklī, pievelciet gredzenveida uzgriezni, lai nepieļautu
ūdens noplūdi.
A
ŪDENS IZSŪKNĒŠANA
Ūdens aizplūdes šļūtenes galu var uzstādīt
trīs veidos.
• Pārliekot pāri izlietnes malai un nostiprinot to ar plastmasas fiksatoru, kas ietilpst ierīces komplektācijā. Izvēloties šo
pievienošanas variantu, ievērojiet, lai
electrolux 29
ūdens izsūknēšanas laikā šļūtenes gals
neatāķētos no izlietnes. Drošības nolūkos
piesieniet to pie krāna ar auklas gabalu
vai piestipriniet pie sienas.
• Izlietnes novadcaurules atsevišķā atzarā. Atzara atverei jābūt tādā augstumā,
lai izplūdes šļūtenes izliekums atrastos
vismaz 60 cm virs zemes.
• Ievietojot ūdens izplūdes šļūteni tieši
izlietnes novadcaurulē, vismaz 60 cm
augstumā, taču ne augstāk par 90 cm.
Aizplūdes šļūtenes galu vienmēr jānodrošina ar atbilstošu ventilāciju, t.i., izlietnes
novadcaurules diametram jābūt platākam
nekā ūdens aizplūdes šļūtenes ārējam
diametram. Ūdens aizplūdes šļūtene nedrīkst būt salocījusies.
Izplūdes šļūtenes kopējais garums nedrīkst pārsniegt 4 metrus. Garākas izplūdes šļūtenes un savienojumus var iegādāties klientu atbalsta centrā.
IEBŪVĒŠANA
PĀRSKATS
Šī ierīce ir projektēta iebūvēšanai virtuves
mēbelēs. Iebūvēšanas vietas izmēri parādīti
attēlā 1.
2. att.
1. att.
600 mm
min.
596 mm
560 mm
555 mm
min.
820 mm
818 mm
75 mm
60 mm
100 mm
170 mm
Lūkas sagatavošana un montāža
Ierīce sākotnēji sagatavota montāžai tā, lai
lūka atvērtos no labās uz kreiso pusi (2.
att.).
a) Durtiņas
Durtiņu izmēram jābūt:
- platums 595-598 mm
- biezums 16-22 mm
Augstums X atkarīgs no līdzās esošo mēbeļu pamatnes (3. att.).
30 electrolux
5. att.
3. att.
16-22 mm
X
Ø 35 mm
416
mm
A
22±1,5 mm
14 mm
B
595-598 mm
b) Eņģes
Lai uzstādītu eņģes ir nepieciešams izurbt
divus caurumus (dia. 35 mm, dziļums
12,5-14 mm atkarībā no mēbeļu durvju dziļuma) uz durvju iekšējās puses. Attālumam
starp fiksācijas caurumu centriem jābūt 416
mm.
Attālums no durtiņu augšējās malas līdz atveres centram atkarīgs no līdzās esošo mēbeļu izmēriem.
Eņģes tiek fiksētas pie durtiņām ar koka
skrūvēm 1. un 2. (4. att.), kas ietvertas ierīces komplektācijā.
d) Letes magnēts
Ierīce rūpnīcā sagatavota magnētiskajam
durtiņu fiksatoram.
Lai ierīce varētu darboties pareizi, nepieciešams pieskrūvēt letes magnētu A (tērauda
disks + gumijas gredzens) pie durtiņu iekšpuses. Tā izvietojumam jāatbilst ierīces
magnētam B (6. att.).
Brīdinājums Nenoņemiet skrūvi C.
6. att.
A
B
4. att.
C
1
2
c) Durtiņu uzstādīšana
Piestipriniet eņģes pie ierīces ar skrūvēm
M5x15. Eņģes var regulēt tā, lai kompensētu iespējamo durtiņu biezuma nevienlaidību.
Lai precīzi pieregulētu durtiņas, nepieciešams nedaudz atskrūvējiet skrūvi, noregulējiet durtiņas un pievelciet skrūvi A no jauna
(5. att.).
Ja durvis ir atveramas no kreisās puses uz
labo, apgrieziet plašu stāvokli E, magnētu D
un plāksni C. Uzstādiet letes magnētu D un
eņģes A, kā iepriekš aprakstīts (7. att. ).
Brīdinājums Nenoņemiet skrūvi B.
7. att.
D
A
Brīdinājums Nenoņemiet skrūvi B (5.
att.).
C
E
B
electrolux 31
ELEKTRĪBAS PADEVES PIESLĒGŠANA
Informācija par elektrisko pieslēgumu atrodama uz datu plāksnītes ierīces durtiņu sānu malā.
Pārliecinieties, ka Jūsu mājas elektrotīkls ir
piemērots maksimālajai jaudai, ņemot vērā
arī citas lietotās elektroierīces.
Pievienojiet ierīci sazemētai
kontaktligzdai.
Ražotājs neuzņemsies atbildību par
bojājumiem vai nelaimes
gadījumiem, kas radušies šo
drošības noteikumu neievērošanas
rezultātā.
Pēc ierīces uzstādīšanas jābūt
nodrošinātai brīvai piekļuvei tās
strāvas padeves kabelim.
Ja veļas mašīnas strāvas kabelis ir
jānomaina, sazinieties ar klientu
atbalsta centru.
APSVĒRUMI PAR VIDES AIZSARDZĪBU
Simbols uz produkta vai tā iepakojuma
norāda, ka šo produktu nedrīkst izmest
saimniecības atkritumos. Tas jānodod
attiecīgos elektrisko un elektronisko iekārtu
savākšanas punktos pārstrādāšanai.
Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī
produkta, jūs palīdzēsiet izvairīties no
potenciālām negatīvām sekām apkārtējai
videi un cilvēka veselībai, kuras iespējams
izraisīt, nepareizi izmetot atkritumos šo
produktu. Lai iegūtu detalizētāku informāciju
par atbrīvošanos no šī produkta, lūdzu
sazinieties ar jūsu pašvaldību, saimniecības
atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu,
kurā jūs iegādājāties šo produktu.
IEPAKOJUMA MATERIĀLI
Visi materiāli, kas marķēti ar apzīmējumu
, ir otrreiz pārstrādājami.
>PE<= polietilēns
>PS<= putuplasts
>PP<= polipropilēns
Tas nozīmē, ka tos var nodot otrreizējai pārstrādei, un tie jāievieto attiecīgajās atkritumu
savākšanas tvertnēs.
IETEIKUMI VIDES AIZSARDZĪBAI
Lai ekonomētu ūdens un strāvas patēriņu,
kā arī palīdzētu aizsargāt vidi, mēs iesakām
ievērot šādus padomus:
• Vidēji netīru veļu mazgājiet bez priekšmazgāšanas, tādējādi ekonomējot mazgāšanas līdzekļus, ūdeni un laiku (sniegsiet savu ieguldījumu arī vides aizsardzībā!).
• Ierīces darbība ir daudz ekonomiskāka, ja
mazgā maksimāli pieļaujamo veļas
daudzumu.
• Ar atbilstošu priekšapstrādi var iztīrīt traipus un netīrumus; veļu tad var mazgāt arī
zemākā temperatūrā.
• Mazgāšanas līdzekļa daudzums jānosaka
saskaņā ar ūdens cietības pakāpi, mazgājamās veļas netīrības pakāpi un tās
daudzumu.
32 electrolux
Electrolux. Thinking of you.
Daugiau mūsų minčių rasite www.electrolux.com
TURINYS
Saugos informacija
Saugos instrukcija
Gaminio aprašymas
Valdymo skydelis
Naudojantis pirmąkart
Signalizavimas
Kasdienis naudojimas
Naudojimas. Džiovinimas
Naudojimas. Skalbimas ir džiovinimas
Naudinga informacija ir patarimai.
32
33
34
36
38
39
39
42
43
44
Programos
Džiovinimo programos
Valymas ir priežiūra
Ką daryti, jeigu...
Techniniai duomenys
Sąnaudos
Įrengimas
Įrengimas balduose
Elektros įvado prijungimas
Aplinkosauga
47
50
50
53
56
56
56
59
61
61
Galimi pakeitimai.
SAUGOS INFORMACIJA
Prieš įrengdami ir naudodami šį prietaisą, atidžiai perskaitykite
pateiktą instrukciją. Gamintojas neatsako už sužalojimus ir žalą, patirtą dėl netinkamo prietaiso įrengimo ir naudojimo. Visada laikykite šią instrukciją šalia prietaiso, kad galėtumėte ja pasinaudoti vėliau.
VAIKŲ IR PAŽEIDŽIAMŲ ŽMONIŲ SAUGA
Įspėjimas Pavojus uždusti, susižeisti arba tapti neįgaliais.
• Neleiskite naudoti prietaiso asmenims, įskaitant vaikus, turintiems fizinę jutimo ir proto negalią arba stokojantiems patirties ir žinių. Juos turi prižiūrėti arba pamokyti naudotis prietaisu už jų saugą atsakingas asmuo.
• Neleiskite vaikams žaisti šiuo prietaisu.
• Visas pakavimo medžiagas laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Visas plovimo priemones laikykite vaikams nepasiekiamoje
vietoje.
• Neleiskite vaikams ir naminiams gyvūnams būti šalia, kai
prietaiso durelės atviros.
• Jeigu prietaise įrengtas apsaugos nuo vaikų užraktas, rekomenduojame jį įjungti.
electrolux 33
BENDRIEJI SAUGOS REIKALAVIMAI
• Prieš atlikdami priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš elektros tinklo lizdo.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Neviršykite maksimalaus, 7 kg skalbinių svorio (žr. skyrių
„Programų lentelė“).
• Jei pažeidžiamas maitinimo laidas, jį leidžiama keisti tik gamintojui, gamintojo klientų aptarnavimo atstovui arba panašios kvalifikacijos asmenims – kitaip gali kilti pavojus.
• Darbinis vandens slėgis (mažiausias ir didžiausias) turi būti
nuo 0,5 baro (0,05 MPa) ir 8 barai (0,8 MPa)
• Pagrinde esančių ventiliacijos angų (jeigu taikytina) neturi užstoti kilimas.
• Prietaisą prie vandentiekio sistemos prijunkite naudodami
pateiktus naujus žarnų komplektus. Senų žarnų komplektų
pakartotinai naudoti negalima.
SAUGOS INSTRUKCIJA
ĮRENGIMAS
• Pašalinkite visas pakavimo medžiagas ir
gabenimui skirtus varžtus.
• Išsaugokite gabenimui skirtus varžtus.
Perveždami prietaisą, jais privalėsite užblokuoti būgną.
• Neįrenkite ir nenaudokite sugadinto prietaiso.
• Neįrenkite ir nenaudokite prietaiso ten,
kur temperatūra būna žemesnė nei 0 °C,
arba ten, kur jis gali būti veikiamas oro
sąlygų.
• Vadovaukitės su prietaisu pateikta naudojimo instrukcija.
• Ten, kur įrengsite prietaisą, grindys būtinai turi būti lygios, tvirtos, atsparios šilumai ir švarios.
• Nestatykite prietaiso ten, kur prietaiso durelių negalima atidaryti iki galo.
• Prietaisas yra sunkus: jį perkeldami, visada būkite atsargūs. Visuomet mūvėkite
apsaugines pirštines.
• Pasirūpinkite, kad tarp prietaiso ir grindų
vyktų oro cirkuliacija.
• Pareguliuokite kojeles, kad tarp prietaiso
ir kilimo būtų reikiamas tarpas.
Vandens prijungimas
• Būkite atsargūs, kad nepažeistumėte
vandens žarnų.
• Prietaisą prie vandentiekio sistemos prijunkite naudodami pateiktus naujus žarnų
komplektus. Senų žarnų komplektų pakartotinai naudoti negalima.
• Prieš jungdami prietaisą prie naujų arba ilgai nenaudotų vamzdžių, nuleiskite vandenį, kol jis bėgs švarus.
• Pirmą kartą naudodami prietaisą, įsitikinkite, ar nėra nuotėkio.
NAUDOJIMO PASKIRTIS
Įspėjimas Sužeidimo, elektros smūgio,
gaisro, nudegimų arba prietaiso
sugadinimo pavojus.
• Naudokite šį prietaisą tik namų ūkyje.
• Nekeiskite šio prietaiso techninių savybių.
• Šalia prietaiso, į prietaisą arba ant jo nedėkite degių produktų arba degiais produktais sudrėkintų daiktų.
34 electrolux
• Programai veikiant, nelieskite durelių stiklo. Stiklas gali būti karštas.
• Pašalinkite iš skalbinių visus metalinius
daiktus.
• Paskutinė džiovinimo ciklo dalis atliekama
be kaitinimo (atvėsinimo ciklas), kad išdžiovinti skalbiniai nebūtų sugadinti.
Jeigu prietaisą sustabdysite džiovinimo
ciklui nepasibaigus, tuoj pat ištraukite ir
išskirstykite visus skalbinius, kad išsisklaidytų šiluma.
• Jeigu naudojate ploviklį, audinių minkštiklį
arba panašius produktus, vadovaukitės
ant jų pakuočių nurodytomis instrukcijomis.
• Po kiekvieno naudojimo nuvalykite prietaise susikaupusius pūkus.
• Nedžiovinkite apgadintų daiktų, kuriuose
yra kamšalų arba užpildų.
• Skalbinių džiovyklėje negalima džiovinti
tokių gaminių kaip porolonas (lateksas),
dušo kepurėlės, vandeniui nepralaidūs
audiniai ir gumuoti daiktai.
• Prieš skalbinių džiovyklėje džiovinant gaminius, suteptus tokiomis medžiagomis,
kaip kepimo aliejus, acetonas, alkoholis,
benzinas, žibalas, dėmių valikliai, terpentinas, vaškas ir vaško valikliai, juos reikia
išskalbti karštame vandenyje, pridėjus
daugiau ploviklio.
• Nedžiovinkite gaminių, kuriems valyti buvo naudotos pramoninės cheminės medžiagos.
• Patikrinkite, ar džiovinamų drabužių kišenėse neliko žiebtuvėlių ar degtukų.
• Džiovinkite tik skalbinių džiovyklėje leidžiamus džiovinti gaminius. Vadovaukitės
gaminio etiketėje pateiktais nurodymais.
• Nedžiovinkite neskalbtų gaminių prietaise.
• Jeigu skalbėte naudodami dėmių valiklį,
prieš paleisdami prietaisą, išskalaukite
juos, atlikdami papildomą skalavimo ciklą.
• Plastikiniai daiktai yra neatsparūs karščiui.
– Jeigu naudojate skalbimo kamuoliuką,
išimkite jį prieš nustatydami džiovinimo
programą.
– Nenaudokite skalbimo kamuoliuko, jeigu nustatote nepertraukiamą programą.
Įspėjimas Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
• Nelipkite ir nesisėskite ant atvirų durelių.
• Neviršykite didžiausio skalbinių svorio.
• Prietaise nedžiovinkite šlapių, varvančių
skalbinių.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Įspėjimas Galite susižeisti arba
sugadinti prietaisą.
• Prietaisui valyti nenaudokite garų ir nepurkškite vandeniu.
• Nuvalykite prietaisą drėgna, minkšta
šluoste. Naudokite tik neutralius ploviklius. Nenaudokite šveičiamųjų produktų,
šveitimo kempinių, tirpiklių arba metalinių
grandyklių.
SENO PRIETAISO IŠMETIMAS
Įspėjimas Pavojus susižeisti arba
uždusti.
• Ištraukite maitinimo laido kištuką iš maitinimo tinklo lizdo.
• Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite jį.
• Nuimkite durelių velkę, kad vaikai ir naminiai gyvūnai neužsidarytų prietaise.
GAMINIO APRAŠYMAS
Jūsų naujoji skalbyklė atitinka visus šiuolaikinius skalbimo reikalavimus ir naudoja
mažai vandens, energijos ir skalbimo priemonių. Nauja skalbimo sistema leidžia mažiau sunaudoti skalbimo priemonių ir vandens, taip sutaupydama energijos.
electrolux 35
1
2
7
8
9
3
4
5
10
6
1 Skalbimo priemonių stalčiukas
2 Valdymo skydelis
3 Durelių rankena
4 Specifikacijų lentelė
5 Vandens išleidimo siurblys
6 Reguliuojama kojelė
APSAUGOS NUO VAIKŲ UŽRAKTAS
Įjungus šį užraktą, durelių uždaryti nepavyks. Taip apsaugosite vaikus arba gyvūnus, kad jie neužsitrenktų būgne. Norėdami
įjungti šį užraktą, sukite jį pagal laikrodžio
rodyklę, kol griovelis bus horizontalus. Norėdami išjungti šį prietaisą, sukite jį prieš
laikrodžio rodyklę, kol griovelis bus vertikalus.
36 electrolux
SKALBIMO PRIEMONIŲ STALČIUKAS
Skyrelis skalbimo priemonėms, naudojamoms pirminiam skalbimui ir mirkymui arba dėmių valikliui, naudojamam dėmių valymo fazės metu (jeigu tokia yra). Mirkymo ir
pirminio skalbimo priemonės įdedamos
skalbimo programos pradžioje. Dėmių valiklio įdedama dėmių valymo fazės metu.
Skystų ir miltelinių skalbimo priemonių
skyrius pagrindiniam skalbimui. Jeigu naudojate skystą skalbimo priemonę, pripilkite
jos prieš pat paleisdami programą.
Skystų priedų (audinių minkštiklio, krakmolo) skyrius.
Naudokite gamintojo rekomendacijose nurodytą kiekį ir pildami neviršykite žymės
„MAX“, esančios ant skyrelio skalbimo
priemonėms sienelės. Audinių minkštiklio
arba krakmolo pilama į skyrių prieš paleidžiant skalbimo programą.
VALDYMO SKYDELIS
Žemiau yra valdymo skydelio paveikslėlis. Jame nurodytas programų parinkties ratukas, mygtukai, kontrolinė lemputė ir ekranas. Kiekviena dalis pažymėta atitinkamais
numeriais ir aprašyta paskesniuose puslapiuose.
1
2
1 Programų pasirinkimo rankenėlė
2 TEMPERATŪROS mygtukas
3 GRĘŽIMO greičio mažinimo mygtukas
– Be gręžimo
– Skalavimo sulaikymas
PAPILDOMO
SKALAVIMO mygtu4
kas
3
4
5
6
7
8
9
10
DŽIOVINIMO LAIKO mygtukas
ATIDĖTO PALEIDIMO mygtukas
Rodinys
PALEIDIMO / PRISTABDYMO mygtukas
9 Durelių užrakto kontrolinė lemputė
5
6
7
8
10 LAIKO PLANAVIMO mygtukai
electrolux 37
PROGRAMŲ PARINKTIES RATUKAS
Ja prietaisas įjungiamas bei išjungiamas ir
(arba) išrenkama programa.
TEMPERATŪRA
Šiuo mygtuku galima padidinti arba sumažinti skalbimo temperatūrą.
GRĘŽIMO GREIČIO MAŽINIMAS
Paspaudus šį mygtuką, galite pakeisti pasirinktos programos gręžimo greitį.
SKALAVIMO SULAIKYMAS
Pasirinkus šią funkciją, paskutinio skalavimo
vanduo iš būgno nenuleidžiamas, tad skalbyklėje palikti skalbiniai nesusiglamžo. Prieš
atidarant dureles būtina išleisti vandenį.
Apie vandens išleidimą skaitykite "Programos pabaiga".
BE GRĘŽIMO
Jei nurodysite šią parinktį, sustabdysite visas gręžimo fazes jas pakeisdami vandens
nuleidimu; taip skalbiniai nesusiglamžys.
Rekomenduojama ypač gležniems audiniams. Su kai kuriomis programomis skalaujant bus naudojama daugiau vandens.
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
Ši prietaisas naudoja mažai energijos. Pasirinkite šią funkciją, jei norite skalauti skalbinius naudodami papildomą vandens kiekį
(papildomas skalavimas). Skalbyklė skalbinius keliskart papildomai išskalauja. Ši parinktis rekomenduotina skalbimo priemonėms alergiškiems žmonėms regionuose,
kur vanduo labai minkštas.
DŽIOVINIMO LAIKAS
Jei norite naudoti nustatomo laiko džiovinimo programą, spauskite šį mygtuką tol, kol
ekrane pasirodys jūsų pageidaujamas džiovinimo laikas, tinkantis konkrečiam audiniui
(medvilnei ar sintetikai), kurį ketinate džiovinti. Medvilnei galite nustatyti 10 - 250 minučių trukmės džiovinimo laiką (4.10). Sintetikai galite nustatyti 10 - 130 minučių trukmės džiovinimo laiką (2.10). Kiekvieną kartą
paspaudę šį mygtuką, džiovinimo laiką pailginsite 5 min.
STARTAVIMO DELSA
Šiuo mygtuku programos startavimą galima
atidėti 30 min. - 60 min. - 90 min., 2 val. ir
po to kas valandą iki 20 valandų.
STARTAS/PAUZĖ
Šiuo mygtuku galima paleisti arba nutraukti
pasirinktos programos vykdymą.
LAIKO PLANAVIMAS
Šiais mygtukais galite keisti automatiškai
skalbyklės siūlomą skalbimo trukmę.
KONTROLINĖ LEMPUTĖ "DURELĖS
UŽBLOKUOTOS"
Kontrolinė lemputė 9 šviečia, kai prasideda
programa ir nurodo, ar galima atidaryti dureles:
• lemputė dega: durelių atidaryti negalima.
Mašina veikia arba buvo sustabdyta, neišleidus iš būgno vandens.
• lemputė nedega: galima atidaryti dureles.
Programa yra baigta arba buvo nuleistas
vanduo.
• lemputė mirksi: dureles galima atidaryti
38 electrolux
RODMUO
7.3
7.4
7.1
7.2
Ekrane rodoma ši informacija:
7.1:
• Pasirinktos programos trukmė
Kai pasirenkate programą, jos trukmė
bus rodoma valandomis ir minutėmis (pavyzdžiui, 2.05 ). Trukmė apskaičiuojama
automatiškai, pagal didžiausią rekomenduojamą kiekvieno tipo skalbinių kiekį.
Paleidus programą, likusio programos
vykdymo laiko vertė atnaujinama kas minutę.
• Pasirinktas džiovinimo laikas
Pasirinkus programą, džiovinimo laikas
bus rodomas minutėmis arba valandomis
ir minutėmis (pvz., 130 mins = 2.10 ). Paleidus programą, likęs programos vykdymo laikas atnaujinamas kas minutę.
• Atidėtas paleidimas
Ekrane kelias sekundes bus rodomas atitinkamu mygtuku nustatytas paleidimo
atidėjimas, po to vėl bus rodoma pasirinktos programos trukmė.
• Įspėjamieji kodai
Jei sutrinka prietaiso veikimas, rodomi
tam tikri pavojaus kodai, pvz., E20 (skaitykite skirsnį „Ką daryti, jeigu...“).
• Klaidingos parinkties nustatymas
Nustačius parinktį, kuri negalima su pasirinkta skalbimo programa, ekrano apačioje kelias sekundes rodomas praneši-
mas „Klaida“ ir ima mirksėti integruota
raudona mygtuko 8 lemputė.
• Programos pabaiga
Programai pasibaigus, pasirodys trys
mirkčiojantys nuliai, užges 9 kontrolinė
lemputė ir 8 mygtuko kontrolinė lemputė;
bus galima atidaryti dureles.
7.2: Skalbimo programos fazių simboliai
• Skalbimas
• Skalavimai
• Vandens nuleidimas
• Gręžimas
• Džiovinimas
Pasirinkus skalbimo programą, ekrano apatinėje dalyje yra parodomi tos skalbimo programos fazių piktogramos, atitinkančios
skirtingas fazes. Paspaudus mygtuką 8, rodomas tik vykdomos fazės simbolis.
7.3: Nešvarumo laipsnių simboliai
• Intensyvioji
• Normali/Kasdienė
• Lengva/Sparti
• Sparčiausia
Renkantis programą ekrane atsiranda piktograma, rodanti užterštumo laipsnį, kurį mašina pasiūlo automatiškai.
(žr. skyrių
7.4: Vaikų saugos užraktas
"Prietaiso funkcijų pritaikymas").
NAUDOJANTIS PIRMĄKART
• Patikrinkite, ar elektros ir vandentiekio įvadai prijungti pagal įrengimo instrukciją.
• Išimkite polistirolo bloką ir kitas medžiagas iš būgno.
electrolux 39
• Kad būtų įjungtas EKONOMINIO
REŽIMO vožtuvas, į skalbimo priemonės stalčiuko pagrindinio skalbiįpilkite 2 litrus vandens.
mo skyrelį
Tada, kad iš būgno ir kameros būtų
pašalintos prietaiso gamybos metu li-
kusios medžiagos, į prietaisą nedėdami skalbinių ir nustatę aukščiausią
temperatūrą paleiskite medvilnės
skalbimo ciklą. Į pagrindinio skalbimo
skyrelį įpilkite 1/2 skalbimo priemonės normos ir įjunkite skalbyklę.
SIGNALIZAVIMAS
GARSO SIGNALAI
Prietaisas turi garso plokštę, paduodančią
signalus šiais atvejais:
• ciklo pabaigoje
• gedimo atveju.
Vienu metu nuspauskite ir palaikykite apie 6
sekundes 4 ir 5 mygtukus - garso signalas
išaktyvinamas (išskyrus gedimo atvejus. Dar
kartą paspaudus šiuos 2 mygtukus, garso
signalai vėl įjungiami.
VAIKŲ SAUGOS UŽRAKTAS
Šis įtaisas leidžia palikti prietaisą be priežiūros nesibaiminant, kad juo susižeis arba jį
sugadins vaikai. Ši funkcija veikia ir kai skalbyklė išjungta.
Šią parinktį galima nustatyti dvejopai:
1. Nepaspaudus mygtuko 8: skalbyklės
įjungti negalima.
2. Paspaudus mygtuką 8: skalbyklės negalima perjungti į kitą programą ar funkciją.
Šiai parinkčiai įjungti arba išjungti, vienu metu maždaug 6 sekundėms nuspauskite
mygtukus 5 ir 6, kol ekrane pasirodys arba
.
išnyks piktograma
KASDIENIS NAUDOJIMAS
Skalbinių sukrovimas
Atsargiai patraukę rankeną atgal, atidarykite
dureles. Po vieną sukraukite skalbinius į
būgną, stengdamiesi juos kuo mažiau suglamžyti. Uždarykite dureles.
Įsitikinkite, kad nebūtų skalbinių tarp sandariklio ir durelių. Tokiu atveju gali pratekėti
vanduo arba skalbiniai būti pažeisti.
Jeigu reikia, audinių minkštiklio įpilkite į skyrelį, pažymėtą
(minkštiklio nepilkite daugiau stalčiuko atžymos "MAX"). Atsargiai
uždarykite stalčiuką.
Reikiamo skalbiklio ir minkštiklio kiekio
nustatymas
Ištraukite skalbimo priemonių stalčiuką, kol
sustos. Atmatuokite reikiamą skalbiklio
kiekį, įpilkite jo į pagrindinio skalbimo skyrelį
arba į atitinkamą skyrelį, jeigu to reikia
pagal pasirinktą programą/parinktį (išsamiau žr. "Skalbimo priemonių stalčiukas").
40 electrolux
PASPAUSDAMI 3 MYGTUKĄ,
SUMAŽINKITE GRĘŽIMO GREITĮ
Išrinkus reikiamą programą, prietaisas automatiškai siūlo naudoti šiai programai tinkamą didžiausią gręžimo greitį.
Pakartotinai spauskite 3 mygtuką, jei norite,
kad jūsų skalbiniai būtų gręžiami skirtingu
greičiu. Užsidegs atitinkama lemputė.
REIKALINGĄ PROGRAMĄ PARINKITE
NAUDODAMIESI PROGRAMŲ
PARINKIMO RATUKU (1)
Pasukite programų parinkties diską ties reikiama programa. Skalbyklė nustatys programai rekomenduojamą temperatūrą ir automatiškai rinks maksimalų gręžimo greitį,
rekomenduojamą pasirinktai programai.
Šias vertes galite keisti atitinkamai mygtukais. Pradeda mirksėti žalia mygtuko 8
lemputė.
Parinkties ratuką galima sukti prieš arba papadėtį,
gal laikrodžio rodyklę. Pasukite į
kad nustatytumėte programą iš naujo / išjungtumėte prietaisą.
Programos pabaigoje programų parinkties ratuką reikia pasukti į padėtį
ir išjungti skalbyklę.
Atsargiai Jeigu perjungsite programų
pasirinkties rankenėlę į kitą programą
skalbyklei veikiant, 3 kartus sumirksės
raudona mygtuko 8 lemputė, o ekrane
matysite užrašą Err; tai reiškia
neteisingą pasirinktį. Skalbyklė
nevykdys naujai nustatytos programos.
PASIRINKITE TEMPERATŪRĄ
MYGTUKU 2
Pasirinkus programą, prietaisas automatiškai siūlo skalbti numatytąja temperatūra.
Pakartotinai spauskite šį mygtuką, jei norite
sumažinti arba padidinti temperatūrą (jei norite, kad būtų skalbiama kitos temperatūros
vandenyje, nei nustatyta pasirinktoje programoje).
PASPAUSDAMI MYGTUKUS 3, 4 IR 5,
PASIRINKITE GALIMĄ PARINKTĮ
Priklausomai nuo pasirinktos programos,
prieš paspaudžiant mygtuką 8, galima suderinti skirtingas funkcijas. Pasirinkus parinktį ims šviesti atitinkama kontrolinė lemputė.
Jei pasirinkta netinkama parinktis, integruota raudona mygtuko 8 kontrolinė lemputė
blykstelės 3 kartus ir kelioms sekundėms
ekrane atsiras Klaida pranešimas.
Norėdami daugiau sužinoti apie skalbimo programų ir parinkčių derinimą, žr.
skyrių "Skalbimo programos".
PASPAUSDAMI MYGTUKĄ 6 IŠRINKITE
PALEIDIMO ATIDĖJIMĄ
Prieš paleisdami programą, jei norite atidėti
jos pradžią, pakartotinai spauskite 6 mygtuką, kad išrinktumėte paleidimo atidėjimo
trukmę. Ims šviesti atitinkama kontrolinė
lemputė.
Ekrane kelias sekundes bus rodoma pasirinkta paleidimo atidėjimo trukmė (iki 20
val.), o po to vėl bus rodoma pasirinktos
programos trukmė.
Turite nurodyti šią parinktį po to, kai nustatysite programą ir prieš paspausdami 8
mygtuką.
Atidėjimo laiką galite panaikinti arba pakeisti
bet kuriuo metu, prieš paspausdami 8 mygtuką.
Atidėto paleidimo pasirinkimas:
1. Pasirinkite programą ir pageidaujamas
parinktis.
2. Paspausdami mygtuką 6, išrinkite paleidimo atidėjimo trukmę.
3. Nuspauskite 8 mygtuką:
– skalbyklė pradeda atgalinę laiko atskaitą.
– Programa prasidės, kai baigsis nustatyta atidėto paleidimo trukmė.
Paleidimo atidėjimas atšaukiamas, paspaudus mygtuką 8:
electrolux 41
1. skalbyklei laikinai sustabdyti (PAUZĖ)
paspauskite mygtuką 8.
2. Spauskite mygtuką 6 tol, kol pasirodys
0' simbolis
3. Dar kartą paspauskite mygtuką 8 ir paleiskite programą.
Svarbu Pasirinktas atidėjimo laikas gali būti
pakeistas tik po to, kai vėl bus pasirinkta
skalbimo programa.
Paleidimo atidėjimo negalima pasinkti, jei
naudojate Vandens nuleidimo programą.
Plovimo ciklo tipas
Sutepimo
lygio
piktograma
Audinio tipas
Lengva
Mažai suteptiems
skalbiniams
Sparčioji
Labai mažai suteptiems skalbiniams
Sparčiausias
skalbimas 1)
Skalbiniams, kurie
buvo dėvėti ar naudoti labai trumpai
PASPAUSDAMI MYGTUKĄ 8,
PALEISKITE PROGRAMĄ
Pasirinktai programai paleisti, paspauskite 8
mygtuką; mygtuko 8 žalia kontrolinė lemputė nustos mirksėti.
Norėdami pertraukti vykdomą programą
spauskite mygtuką 8: ima mirksėti žalia
kontrolinė lemputė.
Norėdami pratęsti programos veikimą nuo
tos fazės, kurioje ji buvo nutraukta, dar kartą paspauskite 8 mygtuką. Jeigu nustatyta
startavimo delsa, prietaisas pradės atgalinę
laiko atskaitą. Pasirinkus netinkamą parinktį,
triskart sumirksės raudona 8 mygtuko
kontrolinė lemputė ir ekrane kelias sekundes rodoma žinutė Err.
1) Mes rekomenduojame dėti mažiau skalbinių (žr.
„Skalbimo programų lentelė“).
LAIKO PLANAVIMO PARINKTĮ
IŠRINKSITE, PASPAUSDAMI
MYGTUKUS 10
Pakartotinai spaudžiant šiuos mygtukus,
galima ilginti arba trumpinti skalbimo ciklą.
Ekrane bus parodyta užterštumo laipsnio
piktograma, kad matytumėte, koks buvo
parinktas užterštumo laipsnis. Ši parinktis
galima tik su programomis Medvilnė, Sintetika ir Gležni auginiai.
Plovimo ciklo tipas
Sutepimo
lygio
piktograma
Audinio tipas
Intensyvi
Labai suteptiems
skalbiniams
Įprastoji
Vidutiniškai suteptiems skalbiniams
Kasdieninė
Kasdieniams drabužiams
Svarbu Parinkties „Laiko
planavimas“ negalima pasirinkti naudojant
programas Ekonomiška (eko).
Šie nešvarumo laipsnio simboliai pateikiami
tik tam tikro tipo audiniams, kaip parodyta
lentelėje.
Audinys
Nešvarumo laipsnis
Medvilnė
95° / 90°C
X
X
X
X
X
X
60°C / 50°C
X
X
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
X
X
Šaltas vanduo
X
X
X
X
X
X
60°C / 50°C
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Šaltas vanduo
X
X
X
X
40°C
X
X
X
X
30°C
X
X
X
X
Šaltas vanduo
X
X
X
X
Sintetika
Gležni
PARINKTIES ARBA VYKDOMOS
PROGRAMOS KEITIMAS
Prieš programai atliekant tam tikras parinktis, jas galima pakeisti.
Prieš darydami bet kokį pakeitimą, sustabdykite skalbyklę 8 mygtuku (jeigu norite pakeisti laiko planavimo parinktį, turite atšaukti
42 electrolux
vykdomą programą ir dar kartą nustayti
programą ir parinktis.
Pakeisti vykdomą programą galima tik atšaukus vykdomą programą. Programų pa, po to
sirinkimo rankenėle nustatykite
naują programą. Naują programą paleiskite
dar kartą paspausdami 8 mygtuką. Skalbimo vanduo nebus išleidžiamas iš būgno.
PROGRAMOS NUTRAUKIMAS
Norėdami nutraukti vykdomą programą,
spauskite mygtuką 8; ims mirksėti atitinkama žalia kontrolinė lemputė.
Iš naujo startuokite programą, dar kartą
paspausdami mygtuką.
PROGRAMOS ATŠAUKIMAS
Jei norite atšaukti veikiančią programą, pasukite programų pasirinkimo rankenėlę į pa.
dėtį
Dabar galite pasirinkti naują programą.
DURELIŲ ATIDARYMAS
Po programos paleidimo (arba naudojant
paleidimo atidėjimo funkciją) durelės yra užblokuojamos. Jei reikia jas atidaryti, pirmiausiai nustatykite skalbyklę į PAUZĖS būseną, paspausdami mygtuką 8.
Po kelių minučių kontrolinė lemputė 9 užges
ir bus galima atidaryti dureles.
Jei ši kontrolinė lemputė lieka šviesti, tai
reiškia, kad mašina jau šildoma arba įleisto
vandens lygis yra per didelis. Jokiu būdu
nebandykite durelių atidaryti jėga!
Jei durelių atidaryti negalite, bet jums reikia
jas atidaryti, teks išjungti mašiną pasukant
Budėjimo režimas: kai tik baigiasi programa, po kelių minučių įjungiama energijos
taupymo sistema. Sumažėja ekrano ryšku-
programų pasirinkimo ratuką iki O. Po kelių
minučių galėsite atidaryti dureles (atkreikite dėmesį į vandens lygį ir temperatūrą!).
Uždarę dureles, būtinai turite vėl nurodyti
programą ir parinktis ir paspausti mygtuką
8.
PROGRAMOS VYKDYMO PABAIGOJE
Mašina sustabdoma automatiškai. Ekrane
). Kontrodomi trys mirksintys nuliai (
rolinė mygtuko 8 lemputė užgęsta.
Jeigu nustatote programą arba parinktį, kuri
baigiama paliekant vandenį būgne, durelės
liks užrakintos. Užrakintos durelės reiškia,
kad reikia išleisti vandenį. Šiuo metu būgnas sukasi reguliariais intervalais, kol vanduo išleidžiamas.
Norėdami išleisti vandenį, vykdykite toliau
pateikiamas instrukcijas:
1. Pasukite programų pasirinkties rankenėlę į
2. Pasirinkite vandens išleidimo ar gręžimo
programą.
3. Jei reikia, atitinkamu mygtuku sumažinkite gręžimo greitį.
4. Paspauskite mygtuką 8.
Pasibaigus programai dureles yra atblokuojamos ir jas galima atidaryti Pasukite proir
gramų pasirinkties rankenėlę į padėtį
išjunkite prietaisą.
Išimkite skalbinius iš būgno ir atidžiai patikrinkite, ar jame nieko neliko. Jei neketinate
daugiau skalbti, užsukite vandens čiaupą.
Palikite dureles praviras, kad nesusidarytų
pelėsių ir nemalonių kvapų.
mas. Paspaudus bet kurį mygtuką, išjungiamas energijos taupymo režimas.
NAUDOJIMAS. DŽIOVINIMAS
TIK DŽIOVINIMAS
Įspėjimas
Rekomenduojamas skalbinių kiekis medvilnei ir linui yra 3 kg, sintetikai 2 kg.
Taip pat galima džiovinti 4 kg medvilninių skalbinių (žr. lentelę „Džiovinimo
programa“).
Įspėjimas
Vandens čiaupas turi būti atsuktas, o
vandens nuleidimo žarna - įdėta į
kriauklę arba prijungta prie nutekamojo
vamzdžio.
1. Sudėkite skalbinius.
2. Pasirinkite gręžimo ciklą didžiausiu gręžimo greičiu, leistinu sudėtų skalbinių tipui, kad geriausiai išdžiūtų.
3. Džiovinimo programų rankenėlėje pasirinkite medvilnės arba sintetikos džiovinimo režimą.
electrolux 43
4. Nustatykite režimą nurodytos trukmės džiovinimas: spauskite mygtuką
5, kol ekrane pasirodys pageidaujamos
trukmės vertė (žr. lentelę „Džiovinimo
programa“). Kiekvieną kartą paspaudus
šį mygtuką, džiovinimo trukmė pailgės
5 minutėmis.
Pastaba!
Programos laikas automatiškai pailgės
keliomis minutėmis.
5. Norėdami paleisti programą, spauskite
mygtuką 8. Likęs laikas atnaujinamas
kas minutę.
6. Programos pabaigoje pasigirsta signalas. Ekrane pasirodo trys mirksintys nuliai „0.00“.
Iki džiovinimo ciklo pabaigos likus kelioms minutėms, skalbyklė atlieka neglamžymo funkcijos fazę. Tuo metu durelės būna užrakintos. Įsižiebia užrakintų durelių funkcijos lemputė. Ekrane
rodomi trys mirksintys nuliai „0.00“.
7. Norėdami skalbyklę išjungti, programų
parinkties rankenėlę pasukite į padėtį
O.
8. Išimkite skalbinius iš būgno.
Pastaba!
Gręžimo metu susisukę įvairūs medvilniniai
rankšluosčiai, paklodės, marškiniai ar kiti
skalbiniai gali būti ne visai sausi. Išskirtiniais
atvejais, kai pasibaigus ciklui skalbiniai yra
šiek tiek drėgni, susisukusius skalbinius, patartina išskleisti, perskirstyti juos būgne ir
pasirinkti papildomą 20–30 min. trukmės
džiovinimo ciklą.
Jeigu nustatote tik 10 minučių džiovinimą, prietaisas atlieka tik aušinimo fazę.
Jeigu dureles norite atidaryti prieš išlyginimo ciklą arba jo metu, arba norite ją
sustabdyti, spauskite bet kurį mygtuką
arba sukite programų parinkties rankenėlę iki bet kurios programos (išskyrus
O)
NAUDOJIMAS. SKALBIMAS IR DŽIOVINIMAS
NEPERTRAUKIAMA PROGRAMA –
SKALBIMAS IR NUSTATOMOS
TRUKMĖS DŽIOVINIMAS
Rekomenduojamas skalbinių kiekis yra 3 kg
medvilnei ir 2 kg sintetikai.
Taip pat galima džiovinti iki 4 kg medvilninių skalbinių (žr. „Džiovinimo programų“ lentelę).
Atsargiai Kai vykdoma skalbimo ir
džiovinimo programa, nenaudokite
dozavimo įrenginio / rutulio.
1. Sudėkite skalbinius, įpilkite ploviklio ir
audinių minkštiklio.
2. Skalbyklę įjunkite pasukdami pasirinkimo rankenėlę į nustatytą skalbimo programą / skalbinių tipą.
3. Pasirinkite reikiamas funkcijas, paspausdami atitinkamus mygtukus.
Jei galima, nesirinkite mažesnio
gręžimo greičio, nei siūlo mašina,
nes džiovinimas gali užsitęsti ir bus
eikvojama daug energijos.
Bet kuriuo atveju gręžimo apsukų mažinimas yra galimas tik po to, kai nurodysite džiovinimo funkciją.
Mažiausios reikšmės, kurias galima pasirinkti medvilnei ir sintetikai – 900 aps./
min.; gležniems audiniams – 700 aps./
min.
4. Nustatykite džiovinimo laiką paspaudę
mygtuką 5. Ekrane bus rodoma visa
skalbimo ir nustatyto džiovinimo ciklo
trukmė.
Jeigu nustatysite plovimo programą ir
tik 10 minučių džiovinimo ciklą, į bendrą rodomą trukmę įtrauktos išsukimo ir
aušinimo fazės.
44 electrolux
5. Paleiskite programą paspausdami mygtuką 8. Likęs laikas ekrane atnaujinamas kas minutę.
6. Programos vykdymo pabaigoje pasukite pasirinkimo rankenėlę į padėtį O, kad
išjungtumėte mašiną, tuomet ištraukite
skalbinius.
NAUDINGA INFORMACIJA IR PATARIMAI.
SKALBINIŲ RŪŠIAVIMAS
Vadovaukitės kiekvieno drabužio etiketėje
esančiais skalbimo kodų simboliais ir gamintojo skalbimo nuorodomis. Skalbinius
rūšiuokite taip: balti, spalvoti, sintetiniai, ploni, vilnoniai.
TEMPERATŪROS
95° arba 90°
vidutiniškai suteptiems baltiems medvilniniams ar lininiams gaminiams (pvz., staltiesėlėms, rankšluosčiams, staltiesėms, paklodėms...)
60°/50°
vidutiniškai suteptiems, neblunkantiems spalvotiems audiniams (pvz., baltiniams, naktiniams, pižamoms...) lininiams,
medvilniniams arba sintetiniams pluoštams, mažai suteptai baltai medvilnei (pvz.,
apatiniams)
40°-30°Šaltas
gležniems gaminiams (pvz.,
tinklinėms užuolaidoms), mišriems audiniams su sintetiniu
pluoštu ir vilnoniams gaminiams, kurių etiketėje nurodyta
"gryna vilna, skalbti skalbyklėje, negręžti"
PRIEŠ SUKRAUNANT SKALBINIUS
Niekuomet neskalbkite baltų ir spalvotų
skalbinių kartu. Balti skalbiniai gali nusidažyti.
Naujus spalvotus gaminius skalbkite pirmiausia; pirmąkart juos irgi reikia skalbti atskirai.
Patikrinkite, kad skalbiniuose neliktų
metalinių daiktų (pvz., plaukų segtukų,
sąvaržėlių, adatų).
Užsekite užvalkalus, užtraukite užtrauktukus, užsekite kilpas ir spaustukus. Suriškite
dirželius ar ilgas juostas.
Prieš skalbimą, specialiomis priemonėmis
apdorokite dėmes.
Suteptas vietas nuvalykite specialiu valikliu
ar valymo pasta.
Su užuolaidomis elkitės itin atsargiai. Nuimkite kabliukus ar sudėkite juosį dėžutę ar
tinklelį.
MAKSIMALUS SKALBINIŲ KIEKIS
Rekomenduojami skalbinių svoriai nurodyti
skalbimo programų lentelėse.
Pagrindinės taisyklės:
• Medvilnė, linas: prikraukite pilną būgną,
bet nesugrūskite;
• Sintetika: prikraukite ne daugiau kaip
pusę būgno;
• Gležni audiniai ir vilna: prikraukite ne
daugiau kaip trečdalį būgno.
Skalbiant maksimalų leidžiamą skalbinių
kiekį, veiksmingiausiai naudojamas vanduo
ir energija.
Stipriai suteptų skalbinių kraukite mažiau.
SKALBINIŲ SVORIS
Pateikiamas orientacinis svoris:
Pateikiamas orientacinis svoris:
vonios chalatas
1.200 g
dygsniuota antklodė
700 g
vyriški darbiniai marškiniai
600 g
paklodės, vyriškos pižamos
500 g
staltiesė
250 g
pagalvės užvalkalas, nestoras
rankšluostis, naktiniai, vyriški
marškiniai
200 g
staltiesėlė, moteriškos kelnaitės, šluostė, palaidinė, vyriškos apatinės kelnės
100 g
DĖMIŲ ŠALINIMAS
Įsisenėjusias dėmes išskalbti vien tik vandeniu ir skalbikliu gali būti sunku. Todėl prieš
skalbiant patartina jas valyti papildomai.
Kraujas: šviežias dėmes išplaukite šaltu
vandeniu. Pridžiuvusias dėmes pamirkykite
vandenyje su specialiu skalbikliu, tada patrinkite muiliname vandenyje.
Aliejiniai dažai: sudrėkinkite benzininiu dėmių valikliu, patieskite drabužį ant švelnaus
electrolux 45
audeklo ir nuvalykite dėmę; pakartokite procedūrą kelis kartus.
Pridžiuvusios purvo dėmės: sudrėkinkite
terpentinu, patieskite drabužį ant švelnaus
paviršiaus ir pirštų galais nuvalykite dėmę
medvilnine šluoste.
Rūdys: oksalo rūgštimi, ištirpinta karštame
vandenyje, arba specialiu šaltu rūdžių valikliu. Atsargiai elkitės su senomis rūdžių dėmėmis - celiuliozės struktūra jau bus pažeista, tad drabužis gali lengvai suplyšti.
Dirvožemio dėmės: apdorokite balikliu,
gerai išskalaukite (tik baltus ir neblunkančius
spalvotus).
Žolė: lengvai pamuilinkite ir apdorokite balikliu (tik baltus ir neblunkančius spalvotus).
Tušinuko dėmės ir klijai: sudrėkinkite
acetonu 2), patieskite drabužį ant švelnaus
audeklo ir nuvalykite dėmę.
Lūpdažis: sumirkykite acetonu, kaip aprašyta pirmiau, po to apdorokite dėmes denatūruotu spiritu. Likučius apdorokite balikliu.
Raudonasis vynas: pamirkykite vandenyje
su skalbikliu, nuskalaukite ir apdorokite acto
arba citrinos rūgštimi, po to nuskalaukite.
Likučius apdorokite balikliu.
Rašalas:priklausomai nuo rašalo tipo, pirmiausia sudrėkinkite drabužį acetonu 2), po
to acto rūgštimi; Bet kokius likusius baltų
audinių sutepimus valykite balikliu, po to
kruopščiai išskalaukite.
Dervos dėmės: pirmiausia apdorokite dėmių valikliu, denatūruotu spiritu arba benzinu, po to patrinkite valymo pasta.
SKALBIKLIAI IR SKALBIMO PRIEDAI
Geri skalbimo rezultatai priklauso ir nuo pasirinkto skalbiklio bei tinkamo jo kiekio naudojimo, kad nebūtų teršiama aplinka.
Net biologiškai skaidžiuose skalbikliuose yra
medžiagų, kurių dideli kiekiai gali pažeisti
trapią gamtos pusiausvyrą.
Rinkitės skalbiklį pagal audinių tipą (gležti,
vilnoniai, medvilniniai ir pan.), spalvą, skalbimo temperatūrą ir nešvarumo laipsnį.
Šiame prietaise galite skalbti visais standartiniais skalbikliais automatinėms skalbyklėms:
2) nenaudokite acetono dirbtiniam šilkui
• skalbiamaisiais milteliais, skirtais visų tipų
audiniams
• skalbiamaisiais milteliais, skirtais
gle˛niems audiniams (iki 60°C) ir vilnai
• skystiems skalbikliams, skirtiems skalbti
ne itin karštame vandenyje (60°C) visų
tipų audiniams arba tik vilnai.
Skalbiklį ir naudojamus priedus prieš startuojant skalbimo programą reikia supilti į atitinkamus skalbimo priemonių stalčiuko skyrius.
Jei naudojate skystus skalbiklius, pasirinkite
programą be pirminio skalbimo.
Preitaisas turi recirkuliacijos sistemą, užtikrinančią optimalų koncentruotų skalbiklių panaudojimą.
Vadovaukitės priemonės gamintojo kiekio
nuorodomis ir nepilkite priemonės daugiau skalbimo priemonių stalčiuko
"MAX" žymos.
VANDENS KIETUMO LAIPSNIAI
Vandens kietumas klasifikuojamas kietumo
laipsniais. Informaciją apie vandens kietumą
Jūsų gyvenamojoje vietoje galite sužinoti
savo vandentiekio įmonėje arba vietos savivaldybėje.
Jeigu vandens kietumas vidutinio laipsnio (II ir daugiau laipsnių), reikia naudoti
vandens minkštiklį. Vadovaukitės gamintojo nuorodomis. Tada galite naudoti skalbiklio kiekį, nurodytą I kietumo
laipsnio vandeniui (minkštam vandeniui).
Vandens kietumo
laipsniai
Lygis
Charakteristika
1
minkštas
0-7
0-15
2
vidutinio
kietumo
8-14
16-25
3
kietas
15-21
26-37
4
labai kietas
> 21
> 37
Vokiški
laipsniai
°dH
Prancūziški
laipsniai
°T.H.
46 electrolux
DŽIOVINIMO PATARIMAI
PASIRUOŠIMAS DŽIOVINIMUI
Kai įjungta džiovyklė, mašinos darbas grindžiamas kondensavimo principu.
Todėl net džiovinimo ciklo metu turi
būti atsukta vandens sklendė, o vandens išleidimo žarna įdėta į kriauklę arba prijungta prie nutekamojo vamzdžio.
Svarbu!
Prieš paleidžiant džiovinimo programą, sumažinkite skalbinių įkrovą, kad pasiektumėte gerų rezultatų.
DŽIOVINIMUI NETINKAMI SKALBINIAI
• Mašinoje negalima džiovinti daiktų iš ypatingai gležnų audinių, pvz., sintetinių užuolaidų, vilnonių ir šilkinių audinių, drabužių su metalinėmis detalėmis, nailoninių
kojinių, didelės apimties drabužių, pvz.,
striukių, lovų užtiesalų, antklodžių, miegmaišių ir pūkinių antklodžių.
• Venkite džiovinti tamsius skalbinius kartu
su šviesiaspalviais pūkuotais, pvz., rankšluosčiais, nes jie gali apsivelti pūkais.
• Baigę džiovinti, išimkite skalbinius.
• Norint po džiovinimo išvengti statinio krūvio, naudokite arba minkštiklį skalbimo
metu, arba specialiai džiovyklėms skirtą
audinių kondicionierių.
• Mašinoje negalima džiovinti porolonu ar
panašiomis medžiagomis pamuštų drabužių; jie kelia gaisro pavojų.
• Taip pat negalima į džiovyklę dėti medžiagų, suteptų ar sulaistytų losjonais,
plaukų laku, nagų laku ar panašiais skysčiais, nes jie skleidžia nuodingus garus.
Skalbiklį ir naudojamus priedus prieš paleidžiant skalbimo programą reikia supilti į atitinkamus skalbimo priemonių stalčiuko skyrius.
Naudojant skystus skalbiklius, būtina pasirinkti programą be pradinio skalbimo.
Skalbyklėje įrengta recirkuliacijos sistema,
užtikrinanti optimalų koncentruotų skalbiklių
panaudojimą.
Vadovaukitės priemonės gamintojo kiekio
nuorodomis ir nepilkite priemonės daugiau
kaip iki skalbimo priemonių stalčiuko MAX
žymos.
DRABUŽIŲ ETIKETĖS
Jei nežinote, ar galima rūbą džiovinti, vadovaukitės gamintojo etiketėje esančiais nurodymais:
•
= gali būti džiovinami
•
= Džiovinimas aukštoje temperatūroje
•
= Džiovinimas žemesnėje temperatūroje
•
= Negalima džiovinti džiovyklėje.
DŽIOVINIMO CIKLO TRUKMĖ
Džiovinimo laikas gali skirtis priklausomai
nuo:
• galutinio gręžimo greičio
• Reikiamo sausumo laipsnio (tinkami lyginimui, laikomi sausi)
• skalbinių tipas
• įkrovos dydžio.
Džiovinimo laiko vidurkis, kai naudojama
nustatomo laiko džiovinimo programa, yra
pateiktas skyriuje "Džiovinimo programos".
Patirtis padės jums džiovinti skalbinius daug
tinkamesniu būdu priklausomai nuo audinio
tipo. Įsidėmėkite jau atliktų džiovinimo ciklų
trukmę.
PAPILDOMAS DŽIOVINIMAS
Jei pasibaigus programai skalbiniai vis dar
yra drėgnu, dar kartą pasirinkite trumpą
džiovinimo ciklą.
Įspėjimas Neperdžiovinkite
skalbinių, kad išvengtumėte
susiglamžymo ir raukšlių.
electrolux 47
PROGRAMOS
Programos
Didžiausia ir mažiausia temperatūra
Ciklo aprašymas
Didžiausias gręžimo greitis
Didžiausias audinių kiekis
Skalbinių rūšis
– MEDVILNĖ
90° – šaltas
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis, 1400 aps./min.
Didž. svoris 7 kg – sumaž. svoris 3 kg1)
Balta ir spalvota medvilnė (vidutiniškai sutepti skalbiniai).
+
– MEDVILNĖ SU PIRMINIU SKALBI-
MU
90° – šaltas
Pirminis skalbimas – pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis, 1400 aps./min.
Didž. svoris 7 kg – sumaž. svoris 3 kg1)
Balta ir spalvota medvilnė su pirminio skalbimo faze
(smarkiai sutepti skalbiniai).
– SINTETIKA
60° – šaltas
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis, 900 aps./min.
Didž. svoris 3 kg – sumaž. svoris 1.5 kg1)
Sintetiniai arba įvairūs audiniai: apatiniai baltiniai,
spalvoti drabužiai, neglamžūs marškiniai, palaidinės.
– GLEŽNI AUDINIAI
40° – šaltas
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis, 700 aps./min.
Didž. svoris 3 kg – sumaž. svoris 1.5 kg1)
Gležni audiniai: akrilas, viskozė, poliesteris.
– SINTETIKA LENGVAS LYGINIMAS
60° – šaltas
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis, 900 aps./min.
Didž. svoris 1 kg
Šią programą galima naudoti sintetiniams ir mišriems
audiniams, kurie bus lyginami. Skalbiniai švelniai skalbiami ir gręžiami, kad nesusiglamžytų. Tokius skalbinius lengviau lyginti. Taip pat mašina skalbinius papildomai išskalauja.
Parinktys
Skalbimo priemonių skyrius
GRĘŽIMAS
SKALAVIMO SULAIKYMAS
BE GRĘŽIMO
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
LAIKO PLANAVIMAS
GRĘŽIMAS
SKALAVIMO SULAIKYMAS
BE GRĘŽIMO
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
LAIKO PLANAVIMAS
GRĘŽIMAS
SKALAVIMO SULAIKYMAS
BE GRĘŽIMO
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
LAIKO PLANAVIMAS
SKALAVIMO SULAIKYMAS
BE GRĘŽIMO
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
LAIKO PLANAVIMAS
GRĘŽIMAS
SKALAVIMO SULAIKYMAS
BE GRĘŽIMO
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
2)
48 electrolux
Programos
Didžiausia ir mažiausia temperatūra
Ciklo aprašymas
Didžiausias gręžimo greitis
Didžiausias audinių kiekis
Skalbinių rūšis
– GRĘŽIMAS
Vandens išleidimas ir ilgas gręžimas
Didžiausias gręžimo greitis, 1400 aps./min.
Didž. svoris 7 kg
Atskira gręžimo programa rankomis išskalbtiems drabužiams ir po programų su pasirinktomis funkcijomis
„Skalavimo sulaikymas“ arba „Be gręžimo“. Paspaudę
atitinkamą mygtuką, galite nustatyti gręžimo greitį, tinkamą gręžiamiems audiniams.
Parinktys
GRĘŽIMAS
– VANDENS IŠLEIDIMAS
Vanduo išleidžiamas
Didž. svoris 7 kg
Paskutinio skalavimo vandeniui išleisti, naudojant programas su pasirinkta skalavimo sulaikymo funkcija.
– SKALAVIMAI
Skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis, 1400 aps./min.
Didž. svoris 7 kg
Ši programa skirta skalauti ir gręžti rankomis išskalbtus medvilninius drabužius. Mašina skalauja 3 kartus,
po to skalbiniai ilgai gręžiami. Gręžimo greitį galima
mažinti spaudžiant atitinkamą mygtuką.
– ŠILKAS
30°
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis, 700 aps./min.
Didž. svoris 1 kg
Tausojanti skalbimo programa, tinkanti šilkui ir mišriems sintetiniams audiniams.
– SKALBIMAS RANKOMIS
40° – šaltas
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis, 900 aps./min.
Didž. svoris 2 kg
Speciali programa, skirta gležniems audiniams su priežiūros simboliu „skalbti rankomis“.
GRĘŽIMAS
SKALAVIMO SULAIKYMAS
BE GRĘŽIMO
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
SKALAVIMO SULAIKYMAS
BE GRĘŽIMO
GRĘŽIMAS
SKALAVIMO SULAIKYMAS
BE GRĘŽIMO
Skalbimo priemonių skyrius
electrolux 49
Programos
Didžiausia ir mažiausia temperatūra
Ciklo aprašymas
Didžiausias gręžimo greitis
Didžiausias audinių kiekis
Skalbinių rūšis
– VILNA
40° – šaltas
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis, 900 aps./min.
Didž. svoris 2 kg
Skalbimo programa, skirta skalbyklėje skalbiamai vilnai
bei rankomis skalbiamiems vilnoniams gaminiams ir
gležniems audiniams. Pastaba. Dėl vieno arba didelio
skalbinio gali atsirasti disbalansas. Jei skalbyklė nevykdo galutinio gręžimo fazės, įdėkite daugiau skalbinių arba perskirstykite skalbinius rankomis ir pasirinkite gręžimo programą.
– MEDVILNĖ ECO3)
90° - 40°
Pagrindinis skalbimas – skalavimai
Didžiausias gręžimo greitis, 1400 aps./min.
Didž. svoris 7 kg
Balta ir neblunkanti spalvota medvilnė
Šią programą galima naudoti norint skalbti mažai ar vidutiniškai suteptus medvilninius skalbinius. Skalbiama
žemesnėje temperatūroje, pailginama skalbimo trukmė. Taip gaunami geri skalbimo rezultatai ir taupoma
energija.
Parinktys
Skalbimo priemonių skyrius
GRĘŽIMAS
SKALAVIMO SULAIKYMAS
BE GRĘŽIMO
GRĘŽIMAS
SKALAVIMO SULAIKYMAS
BE GRĘŽIMO
PAPILDOMAS SKALAVIMAS
Džiovinimo programos
– Medvilnės džiovinimas
– Sintetikos džiovinimas
O = IŠJUNGTA
Atšaukti vykdomą programą arba išjungti mašiną.
1) Jei parinktį „Sparčiausias skalbimas“ išrenkate paspausdami mygtuką 10, rekomenduojama sumažinti didžiausią
skalbinių kiekį, kaip nurodyta. Galima skalbti ir didžiausią skalbinių kiekį, tačiau skalbimo rezultatai bus šiek tiek
prastesni.
2) Naudojant skystas skalbimo priemones, reikia pasirinkti programą be funkcijos PIRMINIS SKALBIMAS.
3) Ši programa – tai atskaitos programa, kurios duomenys nurodyti energijos sąnaudų etiketėje pagal direktyvos
92/75/EEB standartus
50 electrolux
DŽIOVINIMO PROGRAMOS
Rekomenduojama
džiovinimo
trukmė (minutėmis)
Audinio rūšis
Maks. kiekis
Gręžimo
greitis
YPAČ SAUSI
Geriausia rankšluosčių audiniams.
Medvilnė ir linas
(maudymosi chalatai, vonios rankšluosčiai ir pan.)
4 kg
3 kg
2 kg
1400
TINKA LAIKYTI SPINTOJE1)
Daiktams, kurių nereikia lyginti.
Medvilnė ir linas
(maudymosi chalatai, vonios rankšluosčiai ir pan.)
4 kg
3 kg
2 kg
1400
190-210
115-125
65-75
TINKA LAIKYTI SPINTOJE
Daiktams, kurių nereikia lyginti.
Sintetiniai ir mišrūs audiniai
(megztiniai, palaidinės, apatiniai drabužiai, lininės šluostės)
2 kg
1 kg
900
115-125
40-50
Medvilnė ir linas
(paklodės, staltiesės, marškiniai ir
pan.)
4 kg
3 kg
2 kg
1400
160-180
95-105
55-65
Džiovinimo lygmuo
LYGINTI SAUSUS
Galima lyginti.
200-220
125-135
75-85
1) Pagal EB direktyvos EN 50229 standartinę MEDVILNĖS programą, duomenis, nurodytus energijos sąnaudų
etiketėje, reikia patikrinti, padalinus didžiausią skalbinių kiekį į dvi lygias dalis ir kiekvieną iš jų džiovinant
DŽIOVINIMO TRUKMĖS režimu.
VALYMAS IR PRIEŽIŪRA
Įspėjimas Prieš atliekant su skalbykle
bet kokius valymo ar techninio
aptarnavimo darbus, ją būtina išjungti iš
elektros tinklo.
KALKIŲ PAŠALINIMAS
Mūsų buitiniame vandenyje paprastai yra
kalkių. Tad į skalbyklę pravartu periodiškai
įdėti vandens minkštiklio. Dėkite vandens
minkštiklio be skalbinių, kaip nurodo vandens minkštiklio gamintojas. Tai padės išvengti kalkių nuosėdų.
PO KIEKVIENO SKALBIMO
Kurį laiką palikite dureles atviras. Taip išvengsite pelėsių ir nemalonių kvapų susidarymo prietaiso viduje. Po skalbimo paliekant
dureles atviras, saugoma ir durelių tarpinė.
SKALBYKLĖS PRIEŽIŪROS PLOVIMAS
Skalbiant žemos temperatūros vandenyje,
skalbyklėje gali susidaryti nuosėdų.
Patariame reguliariai atlikti skalbyklės priežiūros plovimą.
Tai reiškia:
• į būgną nededama skalbinių.
• Pasirenkama medvilnės skalbimo karščiausiu vandeniu programa.
• Naudojamas įprastas bioskalbimo miltelių
kiekis.
IŠORĖS VALYMAS
Prietaiso korpuso išorę valykite vandeniu su
muilu, kruopščiai nusausinkite.
Svarbu Skalbyklės vidinių paviršių valymui
nenaudokite denatūruoto spirito, tirpiklių ar
panašių produktų.
SKALBIMO PRIEMONIŲ STALČIUKO
VALYMAS
Skalbimo priemonių stalčiuką reikia reguliariai valyti.
Skalbimo priemonių stalčiuką, į kurį pilama
skalbiklio ir kitų priedų, reikia reguliariai valyti.
Paspauskite fiksatorių ir ištraukite stalčiuką.
electrolux 51
1
2
2. Valiklio likučius nuplaukite paleidę skalbimo ciklą be skalbinių.
Programa: Trumpa medvilninės skalbimo programa esant maksimaliai temperatūrai ir įpylus apytikriai 1/4 matavimo
puodelio skalbiklio.
DURELIŲ TARPIKLIS
Kartkartėmis patikrinkite durų tarpinę ir ištraukite daiktus, kurie gali būti patekę tarp
klosčių.
Išskalaukite jį po tekančiu vandeniu, pašalinkite skalbiklio liekanas.
Valydami priedų skyrelį, nuimkite jo dangtelį.
Visas dalis išplaukite vandeniu.
Išvalykite dalytuvo stalčių šepečiu.
VANDENS IŠLEIDIMO SIURBLYS
Siurblį būtina reguliariai tikrinti, ypač jei:
• skalbyklė nenuleidžia vandens ir (arba)
negręžia
• nuleidžiant vandenį girdisi neįprasti garsai
dėl į siurblį patekusių ir jį blokuojančių
smeigtukų, monetų ir pan.
Atlikite šiuos veiksmus:
1. Išjunkite prietaisą.
2. Jeigu reikia, palaukite kol atvės vanduo.
A
B
SKALBIMO BŪGNAS
Rūdžių nuosėdų ant būgno gali atsirasti dėl
rūdijančių svetimkūnių, kurių yra geležingame vandentiekio vandenyje.
Svarbu Nevalykite būgno rūgštiniais
nukalbinimo chemikalais, abrazyvinėmis
priemonėmis su chloru arba plieniniais
šveitikliais.
1. Rūdžių nuosėdas nuo būgno nuvalykite
nerūdijančio plieno valikliu.
3. Prie siurblio pastatykite indą, į kurį subėgtų išsipylęs skystis.
52 electrolux
4. Atsukite avarinio ištuštinimo žarną (B),
įdėkite ją į konteinerį ir nuimkite jos
dangtelį.
7. Vėl užsukite dangtelį ant avarinio vandens išleidimo angos ir įstatykite ją atgal į tam skirtą vietą.
8. Gerai užsukite siurblį.
1
5. Jeigu daugiau vandens nebėga, atsukite ir nuimkite siurblio ( A) dangtelį.
Nuimdami siurblį turėkite šluostę, kuria
galėtumėte iškart nuvalyti vandenį, jei
išsipils.
1
2
6. Sukdami siurblio sparnuotę, ištraukite iš
jo visus svetimkūnius.
2
Įspėjimas
Kai prietaisas naudojamas, priklausomai
nuo pasirinktos programos siurblyje gali būti
karšto vandens. Niekuomet nenuiminėkite
siurblio skalbimo ciklo metu, visuomet palaukite, kol skalbyklė baigs ciklą ir nuleis
vandenį. Patikrinkite, ar gerai užsukote
dangtelį, kad pro jį nesisunktų vanduo ir jo
nepajėgtų nusukti maži vaikai.
VANDENS ĮLEIDIMO ŽARNOS FILTRO
VALYMAS
Jeigu pastebite, kad skalbyklė ilgiau pila
vandenį, patikrinkite, ar neužsikimšęs vandens įvado filtras.
1. užsukite vandens čiaupą.
2. Nusukite žarną nuo čiaupo.
3. Išvalykite žarnos filtrą stangriu šepečiu.
4. Užsukite žarną atgal ant čiaupo.
APSAUGA NUO UŽŠALIMO
Jeigu skalbyklė įrengta vietoje, kur temperatūra gali nukristi žemiau 0°C, imkitės šių
priemonių:
1. užsukite vandens čiaupą.
2. Atsukite įvado žarną.
3. įstatykite avarinio ištuštinimo žarną į dubenį ant grindų ir nuleiskite vandenį.
electrolux 53
4. Užsukite atgal vandens įvado žarną ir
įstatykite į vietą avarinio ištuštinimo žarną, prieš tai užsukę jos dangtelį.
5. Jeigu norite vėl paleisti skalbyklę, patikrinkite, ar aplinkos temperatūra aukštesnė už 0°C.
AVARINIS IŠTUŠTINIMAS
Jeigu skalbyklė nenuleidžia vandens, ją ištuštinti galite šiuo būdu:
1. ištraukite kištuką iš elektros tinklo;
2. užsukite vandens čiaupą;
3. jeigu reikia, palaukite kol atvės vanduo;
4. pastatykite dubenį ant grindų ir įstatykite į jį avarinio ištuštinimo žarną. Nuimkite jos dangtelį. Sunkio jėgos veikiamas
vanduo turi tekėti į dubenį. Kai dubuo
prisipildys, užsukite dangtelį ant žarnos.
Ištuštinkite dubenį. kartokite procedūrą,
kol nustos bėgti vanduo;
5. jei reikia, išvalykite siurblį kaip parašyta
pirmiau;
6. įstatykite avarinio ištuštinimo žarną į
tam skirtą vietą, prieš tai užsukę jos
dangtelį;
7. vėl užsukite siurblį.
KĄ DARYTI, JEIGU...
Tam tikras problemas, kylančias dėl paprastos priežiūros stokos ar nepastabumo,
galima išspręsti nekviečiant inžinieriaus.
Prieš kreipdamiesi į vietos techninio aptarnavimo centrą, atlikite šią patikrą.
Mašinai veikiant gali atsitikti taip, kad ims
mirkčioti raudona mygtuko 8 kontrolinė
lemputė, ekrane rodomas vienas iš toliau
pateiktų pavojaus kodų ir kas 20 sekundžių
paduodamas garso signalas, reiškiantis,
kad skalbyklė neveikia:
Problema
•
: vandens padavimo problemos.
•
: vandens nuleidimo problemos.
•
: neuždarytos durelės.
Pašalinę problemą, paspauskite mygtuką 8
programai pakartotinai paleisti. Jei problemos pašalinti nepavyksta, susisiekite su savo vietiniu klientų aptarnavimo centru.
Galima priežastis / sprendimas
Mašina neįsijungia:
Netinkamai uždarytos durelės. E40
• Tvirtai uždarykite dureles.
Kištukas blogai įkištas į elektros maitinimo lizdą.
• Įkiškite kištuką į elektros maitinimo lizdą.
Elektros maitinimo lizdas neveikia.
• Patikrinkite namų elektros instaliaciją.
Perdegė pagrindinis elektros saugiklis.
• Pakeiskite saugiklį.
Netaisyklingai nustatyta programų pasirinkimo rankenėlė ir nebuvo
paspaustas mygtukas 8.
• Pasukite programų pasirinkimo rankenėlę ir vėl paspauskite
mygtuką 8.
Pasirinktas programos atidėjimas.
• Jeigu norite skalbti iškart, atšaukite paleidimo atidėjimą.
Įjungta apsaugos nuo vaikų užrakto funkcija.
• Išjunkite apsaugos nuo vaikų užrakto funkciją.
Į mašiną neteka vanduo:
Užsukta vandens sklendė. E10
• Atsukite vandens sklendę.
Sulenkta arba prispausta vandens įleidimo žarna. E10
• Patikrinkite vandens įleidimo žarnos jungtį.
Užsikimšęs įvado žarnos filtras. E10
• Išvalykite vandens įvado žarnos filtrą.
Netinkamai uždarytos durelės. E40
• Tvirtai uždarykite dureles.
54 electrolux
Problema
Galima priežastis / sprendimas
Mašina neišleidžia vandens
ir (arba) negręžia:
Sulenkta arba prispausta vandens išleidimo žarna. E20
• Patikrinkite vandens išleidimo žarnos jungtį.
Užsikimšo vandens išleidimo filtras. E20
• Išvalykite vandens išleidimo filtrą.
Pasirinkta parinktis arba programa, kurią įvykdžius vanduo iš būgno neišleidžiamas arba panaikinami visi gręžimo ciklai.
• Pasirinkite vandens išleidimo arba gręžimo programą.
Skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne.
• Perskirstykite skalbinius.
Ant grindų yra vandens.
Įpiltas pernelyg didelis kiekis skalbiklio arba naudojama netinkama
skalbimo priemonė (kyla per daug putų).
• Įpilkite mažesnį skalbiklio kiekį arba naudokite kitos rūšies skalbimo priemonę.
Patikrinkite, ar vanduo neprateka per įleidimo žarnos jungtis. Kartais sunku nustatyti, ar jungtys hermetiškos, nes žarna teka vanduo; patikrinkite, ar ji nėra drėgna.
• Patikrinkite vandens įleidimo žarnos jungtį.
Pažeista vandens įleidimo žarna.
• Pakeiskite žarną.
Neuždėtas avarinio vandens išleidimo žarnos dangtelis arba filtras
nebuvo tinkamai įsuktas po valymo.
• Vėl užsukite dangtelį ant avarinio vandens išleidimo žarnos arba
iki galo prisukite filtrą.
Skalbiniai blogai išskalbiami:
Įpilta per mažai skalbiklio arba naudojama netinkama skalbimo
priemonė.
• Įpilkite daugiau skalbiklio arba naudokite kitą skalbimo priemonę.
Įsisenėjusios dėmės prieš skalbiant nebuvo apdorotos.
• Apdorokite įsisenėjusias dėmes specialiomis priemonėmis, kurias galite įsigyti parduotuvėje.
Nustatyta netinkama temperatūra.
• Patikrinkite, ar nustatėte tinkamą temperatūrą.
Įdėta per daug skalbinių.
• Sumažinkite skalbinių kiekį.
Neatsidaro durelės:
Programa dar veikia.
• Palaukite, kol baigsis skalbimo ciklas.
Durelės dar neatrakintos.
• Palaukite, kol kontrolinė lemputė 9 užges.
Būgne yra vandens.
• Išleiskite vandenį, pasirinkdami vandens išleidimo arba gręžimo
programą.
Mašina vibruoja ir kelia
triukšmą:
Neišsukti gabenimo varžtai ir nenuimtos pakuotės dalys.
• Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai įrengtas.
Nesureguliuotos atraminės kojelės.
• Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai sulygiuotas.
Skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne.
• Perskirstykite skalbinius.
Būgne per mažai skalbinių.
• Įdėkite daugiau skalbinių.
electrolux 55
Problema
Galima priežastis / sprendimas
Gręžti pradedama pavėluotai arba mašina negręžia:
Įsijungė elektroninis disbalanso detektorius, nes skalbiniai netolygiai pasiskirstę būgne. Skalbiniai perskirstomi sukant būgną atgal.
Tai gali būti atliekama kelis kartus, kol nusistovi pusiausvyra ir gali
būti pradėtas normalus gręžimas. Jeigu po 10 minučių skalbiniai
vis dar netolygiai pasiskirstę būgne, mašina negręš. Tokiu atveju
perskirstykite skalbinius rankomis ir paleiskite gręžimo programą.
• Perskirstykite skalbinius.
Per mažai skalbinių.
• Įdėkite daugiau skalbinių, tada perskirstykite skalbinius ir paleiskite gręžimo programą.
Mašina nedžiovina arba išdžiovina nepakankamai:
Nepasirinkta džiovinimo trukmė.
• Pasirinkite džiovinimo trukmę.
Užsukta vandens sklendė. (E10)
• Atsukite vandens sklendę.
Užsikimšo vandens išleidimo filtras. (E20)
• Išvalykite vandens išleidimo filtrą.
Mašina perkrauta.
• Sumažinkite skalbinių kiekį.
Pasirinkta šiems skalbiniams netinkama džiovinimo trukmė.
• Pasirinkite šiems skalbiniams tinkamą džiovinimo trukmę.
Skalbiniuose gausu skirtingų spalvų pūkelių:
Nuo pirmiau skalbtų skalbinių liko įvairiaspalvių pūkelių (žr. skyriaus
„Naudojimas. Skalbimas ir džiovinimas“ dalį „Pūkeliai ant gaminių“).
• Dalis pūkelių pašalinama džiovinimo etapo metu.
• Skalbkite drabužius, naudodami pūkelių šalinimo priemonę.
Jeigu būgne liko pernelyg daug pūkelių, pakartokite šią procedūrą
dukart:
• Kruopščiai drėgnu skudurėliu išvalykite tuščią būgną, tarpiklį ir
dureles.
• Paleiskite skalavimo ciklą.
• Įdėkite į būgną vilnonį arba pūkuoto audinio skudurėlį.
• Paleiskite 10 minučių trukmės džiovinimo ciklą.
• Išimkite panaudotą vilnonį skudurėlį.
Dabar galite plauti kitus gaminius.
Mašina kelia neįprastus
garsus:
Mašinos variklis yra specialaus tipo ir jo skleidžiamas garsas skiriasi nuo tradicinių variklių garso. Šis naujas variklis švelniau įsijungia,
gręžiant skalbiniai tolygiau pasiskirsto būgne ir padidėja skalbyklės
stabilumas.
Būgne nematyti vandens:
Pagal šiuolaikines technologijas pagamintos skalbyklės veikia labai
taupiai ir naudoja labai mažai vandens, o skalbimo kokybė dėl to
nenukenčia.
Jei negalite rasti ar išspręsti problemos,
kreipkitės į techninės priežiūros centrą.
Prieš skambindami užsirašykite prietaiso
modelį, serijos numerį ir pirkimo datą, nes
techninės priežiūros centro darbuotojas paprašys šios informacijos
Mod. ... ... ...
Prod. No. ... ... ...
Ser. No. ...
56 electrolux
TECHNINIAI DUOMENYS
Matmenys
Plotis
Aukštis
Gylis
60 cm
82 cm
54 cm
Elektros prijungimas
Įtampa
Bendroji galia
Saugiklis
Dažnis
220-230 V
2000 W
10 A
50 Hz
Tiekiamo vandens slėgis
Mažiausias
Didžiausias
0,05 MPa
0,8 MPa
Apsaugos nuo kietųjų dalelių ir drėgmės patekimo lygis
IPX4
Didžiausias skalbinių kiekis
Medvilnė
7 kg
Didž. sausų skalbinių kiekis
Medvilnė
Medvilnė, didelis kiekis
Sintetika
3 kg
4 kg
2 kg
Gręžimo greitis
Didžiausias
1400 aps./min
SĄNAUDOS
Programos
Energijos sąnaudos
(kWh)
Vandens sąnaudos
(litrais)
Programos trukmė
(minutėmis)
Medvilnė 60°
1.35
67
Medvilnės skalbimo
taupant energiją programa 60° 1)
1.05
49
Programų trukmė
nurodoma valdymo
skydelio ekrane.
Medvilnė 40°
0.85
67
Sintetika 40°
0.55
42
Gležni audiniai 40°
0.55
63
55
63
Vilna / rankinis skalbimas 30°
1) „Medvilnės skalbimo taupant energiją programa“ 60 °C temperatūroje, skalbiant 7 kg skalbinių yra atskaitos
programa techniniams duomenims, nurodytiems energijos sunaudojimo etiketėje, ir atitinka direktyvos 92/75/EEB
normas.
Šioje lentelėje pateikti orientaciniai duomenys, jei gali kisti priklausomai nuo skalbinių
tipo ir kiekio, įvadinio vandens temperatūros ir aplinkos temperatūros.
ĮRENGIMAS
IŠPAKAVIMAS
Prieš naudojimą, pašalinkite visus gabenimo
varžtus ir pakuotės medžiagas.
Patartina išsaugoti visas gabenimo detales,
jas galėsite pritvirtinti, jei norėsite pergabenti
prietaisą į kitą vietą.
1. Pašalinę visas pakuotės medžiagas, atsargiai paguldykite prietaisą ant galinio
skydo ir nuimkite polistireninį pakuotės
pagrindą.
electrolux 57
5. Mažesnes kiaurymes apačioje ir didesniąsias viršuje užkimškite tinkamomis
aklėmis, kurios yra maišelyje kartu su
naudotojo vadovu.
2. Ištraukite maitinimo kabelį ir nuotako
žarną iš specialių laikiklių ant galinio
prietaiso skydo.
PADĖTIES PARINKIMAS
Įrenkite prietaisą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Patikrinkite, ar oro apytakos aplink
prietaisą neblokuoja kilimai, audiniai ir kt.
Patikrinkite, ar skalbyklė nesiliečia prie sienos ar kitų virtuvės prietaisų ar baldų. Skalbyklę išlyginkite pakeldami arba nuleidami
kojeles. Kojeles gali būti sunku reguliuoti,
nes jos turi savaime užsitvirtinantį varžtą,
bet mašina PRIVALO būti pastatyta lygiai ir
stabiliai. Jei būtina, naudokite gulsčiuką lygumui patikrinti. Reguliuoti galima naudojant veržliaraktį.
3. Išsukite tris varžtus.
2
1
4. Ištraukite atitinkamus plastikinius tarpiklius.
Tiksliai išlygiuota mašina veikdama nevibruos, nekels triukšmo ir nejudės.
Atsargiai Niekuomet nemėginkite
išlyginti grindų, po prietaisu pakišdami
lentų, kartono ar panašių medžiagų.
Išlygiavę prietaisą priveržkite
tvirtinančias veržles.
58 electrolux
4. Žarną prijunkite prie vandens čiaupo,
kurio sriegis 3/4 colio. Naudokite tik tą
vandens įleidimo žarną, kuri yra skalbyklės komplekte.
VANDENS ĮVADAS
Skalbyklė tiekiama su įvado žarna, kuri yra
būgne. Nenaudokite vandeniui prijungti savo senos skalbyklės žarnos.
Svarbu Šis prietaisas jungiamas prie
šalto vandens įvado.
1. Atidarykite dureles ir išimkite įvado žarną.
2. Prisukite žarnos lenktąją jungtį prie
skalbyklės. Neprisukite įvado žarnos
apačioje. Nukreipkite žarną į kairę arba į
dešinę, priklausomai nuo vandens čiaupo padėties.
45°
35°
Įvado žarnos ilginti nepatartina. Jeigu ji per
trumpa, o Jūs nenorite perkelti čiaupo, nusipirkite naują, ilgesnę žarną, specialiai pritaikytą šiai paskirčiai.
VANDENS STABDYMO ĮTAISAS
Vandens įvado žarna tiekiama su vandens
stabdymo įtaisu, apsaugančiu nuo žalos,
kurią galėtų sukelti vandens nuotėkis, atsiradęs nuo natūralaus žarnos susidėvėjimo.
Šį gedimą rodo raudonas sektorius lange
"A". Jeigu taip atsitiktų, užsukite vandens
čiaupą ir kreipkitės į techninės priežiūros
centrą dėl žarnos pakeitimo.
3. Tinkamai nukreipkite žarną, atpalaidavę
žiedinę veržlę. Nukreipę žarną, vėl užveržkite žiedinę veržlę, kad nepratekėtų
vanduo.
A
VANDENS NUOTAKAS
Nuotako žarnos galą galima įrengti trejopai.
• Užkabinus ant plautuvės krašto, naudojant specialų lenktą laikiklį, tiekiamą
kartu su prietaisu. Šiuo atveju būtina taip
įtvirtinti žarnos galą, kad jis nenusprūstų
prietaisui nuleidžiant vandenį. Žarnos galą
electrolux 59
galima pririšti virve prie vandens čiaupo
arba pritvirtinti prie sienos.
• Į plautuvės nutekamojo vamzdžio atšaką. Ši atšaka turi būti virš nuotako, kad
linkis būtų maždaug 60 cm virš grindų.
• Tiesiogiai į kanalizacijos vamzdį, kurio
aukštis ne mažiau 60 cm ir ne daugiau 90
cm virš grindų Nuotako žarnos galas turi
būti nuolat vėdinamas, pvz., kanalizacijos
vamzdžio vidaus skersmuo turi būti didesnis už nuotakos žarnos išorinį skersmenį. Nuotako žarna neturi būti sulenkta.
Galima pailginti nuotako žarną, bet ne daugiau nei iki 4 metrų. Vietos techninės priežiūros
skyriuje galite įsigyti papildomą nuotako žarną ir jungiamąjį elementą.
ĮRENGIMAS BALDUOSE
APŽVALGA
Šis prietaisas buvo pagamintas taip, kad jį
būtų galima įmontuoti į virtuvės baldus.
Angos matmenys turi atitikti nurodytuosius
1 pav.
2 pav.
1 pav.
600 mm
min.
596 mm
560 mm
555 mm
min.
820 mm
818 mm
75 mm
60 mm
100 mm
170 mm
Durelių parengimas ir surinkimas
Prietaisas yra iš anksto sumontuotas taip,
kad būtų galima naudoti iš dešinės į kairę
atidaromų durelių komplektą (2 pav.).
a) Durelės
Durelių matmenys turi būti tokie:
– plotis 595–598 mm
– storis 16–22 mm
Aukštis X priklauso nuo šalia esančių virtuvės baldų pagrindo aukščio (3 pav.).
60 electrolux
5 pav.
3 pav.
16-22 mm
X
Ø 35 mm
416
mm
A
22±1,5 mm
14 mm
B
595-598 mm
b) Lankstai
Norint sumontuoti lankstus, būtina išgręžti
dvi angas (skers. 35 mm, gylis 12,5–14
mm, priklausomai nuo baldų durelių gylio)
vidinėje durelių pusėje. Atstumas tarp
plokštės angų tvirtinimo centrų turi būti 416
mm.
Atstumas nuo viršutinio durelių kampo iki
angos centro priklauso nuo šalia esančių
baldų matmenų.
Lankstai prie durelių pritvirtinami medsraigčiais 1 ir 2 (4 pav.), komplektuojamais su
prietaisu.
d) Magnetas
Prietaisas pritaikytas magnetiniam durelių
uždarymui.
Siekiant užtikrinti tinkamą prietaiso veikimą,
magnetą A (metalinis diskelis + guminis žiedas) būtina prisukti vidinėje durelių pusėje.
Jo padėtis privalo atitikti ant prietaiso esančio magneto B padėtį (6 pav.).
Įspėjimas Neišsukite varžto C.
6 pav.
A
B
4 pav.
C
1
2
c) Durelių montavimas
Varžtais M5 x 15 pritvirtinkite lankstus prie
prietaiso. Siekiant kompensuoti nevienodą
durelių storį, lankstus galima reguliuoti.
Norint idealiai išlyginti dureles, reikia atlaisvinti varžtą, pareguliuoti dureles ir vėl priveržti varžtą A (5 pav.).
Įspėjimas Neišsukite varžto B (5 pav.).
Jeigu durelės bus atidaromos iš kairės į dešinę, sukeiskite plokšteles E, magnetą D ir
plokštelės C vietomis. Sumontuokite magnetą D ir lankstus A, kaip aprašyta pirmiau
(7 pav.).
Įspėjimas Neišsukite varžto B.
electrolux 61
7 pav.
D
A
C
E
B
ELEKTROS ĮVADO PRIJUNGIMAS
Informacija apie elektros įvadą pateikta
techninių duomenų lentelėje, esančioje ant
prietaiso durelių vidinio krašto.
Patikrinkite, ar jūsų namų elektros tinklas
yra pakankamo galingumo, turint omenyje,
kad yra įjungti ir kiti prietaisai.
Junkite prietaisą į įžemintą elektros
lizdą.
išvardytų saugos nuorodų
nesilaikymas.
Elektros kabelis po prietaiso
prijungimo turi būti lengvai
prieinamas.
Jeigu reikia pakeisti elektros
kabelį, tai turi atlikti vietos
techninio aptarnavimo centras.
Gamintojas neatsako už žalą arba
sužeidimus, kuriuos sukėlė pirmiau
APLINKOSAUGA
Šis ant produkto arba jo pakuotės esantis
simbolis nurodo, kad su šiuo produktu
negalima elgtis kaip su buitinėmis
šiukšlėmis. Jį reikia perduoti atitinkam
surinkimo punktui, kad elektros ir
elektronikos įranga būtų perdirbta. Tinkamai
išmesdami šį produktą, jūs prisidėsite prie
apsaugos nuo galimo neigiamo poveikio
aplinkai ir žmonių sveikatai, kurį gali sukelti
netinkamas šio produkto išmetimas. Dėl
išsamesnės informacijos apie šio produkto
išmetimą, prašom kreiptis į savo miesto
valdžios įstaigą, buitinių šiukšlių išmetimo
tarnybą arba parduotuvę, kurioje pirkote šį
produktą.
SKALBYKLĖS ĮPAKAVIMO
MEDŽIAGOS
pažymėtos medžiagos gali būti
Simboliu
perdirbtos.
>PE<=polietilenas
>PS<=polistirenas
>PP<=polipropilenas
Tai reiškia, kad jas galima perdirbti, jei jos
bus išmestos į atitinkamus atliekų surinkimo
konteinerius.
APLINKOSAUGINIAI PATARIMAI
Siekiant taupyti vandenį, elektros energiją ir
saugoti aplinką, rekomenduojame laikytis
šių patarimų:
• Siekdami mažiau sunaudoti skalbiklio,
vandens ir laiko (taip pat saugodami
aplinką!), vidutiniškai išteptus skalbinius
skalbkite be pradinio skalbimo.
• Skalbyklė dirba ekonomiškiau, jeigu ji yra
pilnai užkrauta skalbiniais.
• Naudodami atitinkamas valymo priemones, prieš skalbimą galite išvalyti dėmes ir
kai kurių tipų nešvarumus; Po tokio dėmių išvalymo skalbinius galima plauti žemesnės temperatūros vandenyje.
• Naudojamo skalbiklio kiekį nustatykite,
priklausomai nuo vandens kietumo, skal-
62 electrolux
binių užterštumo laipsnio ir skalbinių kiekio.
electrolux 63
www.electrolux.com/shop
132925371-A-482012
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising