Electrolux | EWS1250 | User manual | Electrolux EWS1250 Uživatelský manuál

Electrolux EWS1250 Uživatelský manuál
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.48
Pagina
1
P R A L K A AU TO M AT Y C Z N A
AU TO M AT I C K Á P R A C K A
AU TO M ATA M O S Ó G É P
Ñ Ò È ÐÀ Ë Ü Í À ß Ì À Ø È Í À
INSTRUKCJA OBS UGI
N AV O D K O B S L U Z E
H A S Z N A L AT I U T M U TAT O
ÈÍÑÒÐÓÊÖÈß ÏÎ ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈÈ
EWS 1050
EWS 1250
PL
CZ
H
132 981 641
RUS
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.48
Pagina
2
Drogi Kliencie,
Uszkodzenia w czasie transportu
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i
zwrócenie szczególnej uwagi na zalecenia
bezpieczeństwa podane na pierwszych stronach. Niniejszą
instrukcję należy zachować do wglądu na przyszłość oraz
przekazać ją kolejnemu użytkownikowi urządzenia.
Podczas wypakowywania pralki należy sprawdzić, czy nie
została ona uszkodzona w czasie transportu. W przypadku
wątpliwości, nie uruchamiać urządzenia i skontaktować się
z serwisem.
Spis treści
Ważne informacje
3
Utylizacja
4
Zalecenia w zakresie ochrony środowiska
4
Dane techniczne
4
Instalacja
5
Rozpakowanie
5
Ustawienie
5
Praktyczne wskazówki dotyczące prania
13-14
Sortowanie prania
13
Temperatury
13
Przed włożeniem prania
13
Maksymalna ilość prania
13
Waga prania
13-14
Usuwanie plam
14
Środki piorące i zmiękczające
14
Kolejność wykonywania czynności
15-16
Podłączenie węża dopływowego wody
5-6
Międzynarodowe symbole konserwacji odzieży
17
Podłączenie węża odpływowego wody
5-6
Tabela programów
18
Programy specjalne
19
Podłączenie do zasilania elektrycznego
6
Montaż na cokole
6
Państwa nowa pralka automatyczna
Opis urządzenia
Pojemnik na środki piorące
Eksploatacja
Panel sterowania
Przyciski
Informacje o programach
Konserwacja
7
20
Obudowa
20
Pojemnik na środki piorące
20
7
Filtr spustowy
7
Filtr węża dopływowego wody
21
Awaryjne odprowadzenie wody
21
Eksploatacja pralki w miejscach o niskiej
temperaturze
21
8
8
8-11
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje?
20-21
22-23
12-13
Symbole pojawiające się w niniejszej instrukcji obsługi mają następujące znaczenie:
Trójkąt ostrzegawczy i określenia sygnalizacyjne (Uwaga! Ostrzeżenie!) mają na celu zwrócenie
szczególnej uwagi na wskazówki ważne dla zapewnienia Państwa bezpieczeństwa i niezawodnej pracy
urządzenia.
Informacje poprzedzone tym symbolem stanowią uzupełnienie instrukcji obsługi urządzenia.
Ten symbol oznacza zalecenia i wskazówki dotyczące oszczędnego korzystania z urządzenia, w sposób
przyjazny dla środowiska.
Oto nasz wkład w ochronę środowiska: używamy
papieru pochodzącego
z recyklingu.
2
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.48
Pagina
3
Podane poniżej informacje mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa eksploatacji pralki. Prosimy zapoznać się z nimi
przed instalacją urządzenia i przystąpieniem do prania.
Instalacja
Ogólne zasady bezpieczeństwa
• Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć
wszystkie elementy opakowania. Szczególną uwagę
należy zwrócić na blokady transportowe. Jeżeli nie
zostaną one usunięte, może dojść do uszkodzenia pralki
oraz znajdujących się w jej pobliżu przedmiotów i mebli.
Prosimy o dokładne przeczytanie odpowiedniego
rozdziału w niniejszej instrukcji obsługi.
• Wszelkie prace elektryczne wymagane w celu instalacji
pralki muszą być wykonywane przez uprawnionego
montera.
• Wszelkie prace hydrauliczne wymagane w celu instalacji
pralki muszą być wykonywane przez uprawnionego
instalatora.
• Pralki nie należy stawiać na przewodzie zasilającym.
• Jeżeli pralka stoi na wykładzinie podłogowej, należy
wyregulować nóżki tak, aby zapewnić swobodną
cyrkulację powietrza.
• Naprawy urządzenia mogą być wykonywane tylko przez
fachowy personel. Nieprawidłowe naprawy mogą
spowodować poważne zagrożenie. W tym celu należy
skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.
• Nigdy nie należy wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc
za przewód, lecz wyjąć trzymając za wtyczkę.
• Podczas prania w wysokich temperaturach drzwiczki
pralki nagrzewają się. Nie należy ich dotykać!
Bezpieczeństwo dzieci
• Dzieci często nie zdają sobie sprawy z
niebezpieczeństwa związanego z urządzeniami
elektrycznymi. Podczas pracy pralki dzieci nie powinny
bawić się w pobliżu urządzenia lub manipulować
elementami sterującymi.
• Elementy opakowania (np. folia, tworzywo) mogą
stanowić zagrożenie dla dzieci - niebezpieczeństwo
uduszenia się. Należy trzymać je poza zasięgiem dzieci.
• Detergenty należy trzymać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
• Należy upewnić się, czy dzieci i zwierzęta domowe nie
weszły do bębna pralki. Aby temu zapobiec, pralka
została wyposażona w specjalny mechanizm. Aby go
uruchomić, należy obrócić pokrętło (bez jego naciskania)
znajdujące się wewnątrz drzwiczek w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara, aż nacięcie znajdzie się w
położeniu poziomym. Można do tego użyć również
monety.
Aby wyłączyć mechanizm oraz przywrócić możliwość
zamknięcia drzwiczek należy obrócić pokrętło w
kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż
nacięcie znajdzie się w położeniu pionowym.
Eksploatacja
• Urządzenie jest przeznaczone do użytku w warunkach
gospodarstwa domowego. Nie należy go używać
niezgodnie z przeznaczeniem.
• Prać można jedynie materiały nadające się do prania w
pralce automatycznej. Przestrzegać zaleceń producenta
odzieży, umieszczonych na metkach.
• Nie przeładowywać pralki. Stosować się do zaleceń
zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.
• Opróżnić kieszenie przed włożeniem rzeczy do środka.
Obiekty takie jak monety, pinezki lub śrubki mogą
spowodować znaczne uszkodzenie sprzętu.
• W pralce nie należy prać odzieży zabrudzonej olejem
napędowym, metanolem lub innymi pochodnymi
środkami. Jeżeli plamy są usuwane specjalnymi
środkami odplamiającymi, należy odczekać z włożeniem
bielizny do pralki do momentu całkowitego ulotnienia się
tego środka.
• Wskazane jest pranie drobnych rzeczy (np. skarpetki,
paski, itp.) w małych woreczkach lub w poszewce na
poduszkę, aby uniknąć przedostania się tych rzeczy
pomiędzy bęben, a zbiornik.
• Używać tylko sprawdzonego środka do zmiękczania
tkanin. Jego nadmierna ilość może uszkodzić tkaninę.
• Po zakończeniu prania, drzwiczki należy pozostawić
lekko uchylone. Przedłuża to trwałość uszczelki
drzwiczek oraz zapobiega powstawaniu nieprzyjemnego
zapachu.
• Przed otwarciem drzwiczek należy zawsze sprawdzić,
czy została odpompowana woda. Jeśli nie, należy ją
odpompować zgodnie ze wskazówkami podanymi w
niniejszej instrukcji.
• Po zakończeniu pracy należy wyjąć przewód zasilający z
gniazdka oraz zakręcić zawór wodny.
P1131
W razie złomowania urządzenia należy wyjąć wtyczkę z
gniazdka, odciąć przewód i wyrzucić wtyczkę z
pozostałym odcinkiem przewodu. Należy też
unieruchomić mechanizm blokujący drzwi, aby bawiące
się dzieci nie mogły zamknąć się w pralce.
3
POLSKI
Ważne informacje
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.48
Pagina
4
Utylizacja
Opakowanie
Symbol
na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że
tego produktu nie wolno traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego punktu skupu
surowców wtórnych zajmującego się złomowanym
sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych produktów na
środowisko naturalne oraz zdrowie. Aby uzyskać
szczegółowe dane dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy skontaktować się z
lokalnym urzędem miasta, służbami oczyszczania miasta
lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.
Materiały oznaczone symbolem
nadają się do
ponownego wykorzystania.
>PE<= polietylen
>PS<= styropian
>PP<= polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie wykorzystane,
muszą zostać umieszczone w wyznaczonych miejscach
(lub pojemnikach).
Pralka
W celu usunięcia Państwa starego urządzenia należy
korzystać z wyznaczonych składowisk odpadów. Prosimy
Państwa o pomoc w utrzymaniu czystości!
Zalecenia w zakresie ochrony środowiska
• Pralka pracuje ekonomicznie, jeśli jest całkowicie
załadowana.
W celu zaoszczędzenia wody i energii elektrycznej oraz
przyczynienia się do ochrony środowiska, prosimy o
przestrzeganie następujących zaleceń:
• Stosując odpowiednie zabiegi, można usunąć plamy i
brud z niewielkich powierzchni, a następnie wykonać
cykl prania z zastosowaniem niższej temperatury.
• Normalnie zabrudzona bielizna może być prana bez
cyklu prania wstępnego. W ten sposób oszczędzamy
detergent, wodę i czas (dbając tym samym o ochronę
środowiska!).
• Ilość używanego detergentu powinna zależeć od
poziomu twardości wody, stopnia zabrudzenia bielizny i
jej ilości.
Dane techniczne
WYMIARY
Wysokość
Szerokość
Głębokość
85 cm
60 cm
45 cm
MAKSYMALNY WSAD
Bawełniane
Syntetyczne
Delikatne
Wełniane/Pranie ręczne
4,5 kg
2 kg
2 kg
1 kg
PRĘDKOŚĆ WIROWANIA
1000 obr./min. maks. (EWS 1050)
1200 obr./min. maks. (EWS 1250)
NAPIĘCIE ZASILANIA/CZĘSTOTLIWOŚĆ
MAKS. POBÓR MOCY
MINIMALNE ZABEZPIECZENIE
220-230 V/50 Hz
2200 W
10 A
CIŚNIENIE WODY
Minimalne
Maksymalne
0,05 MPa
0,8 MPa
Urządzenie spełnia następujące normy unijne:
73/23/EEC z 19/02/73 dot. niskiego napięcia
89/336/EEC z 03/05/89 dot. kompatybilności elektromagnetycznej.
4
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.48
Pagina
5
7. Zakryć wszystkie puste otwory zaślepkami
znajdującymi się w plastikowej torebce z instrukcją
obsługi.
Rozpakowanie
Przed uruchomieniem urządzenia należy usunąć
blokady transportowe i opakowanie.
Zaleca się zachować wszystkie elementy transportowe,
aby móc z nich skorzystać w razie przeprowadzki.
1. Za pomocą klucza odkręcić dwie dolne śruby z tyłu
urządzenia. Wyciągnąć dwa plastikowe kołki.
P1128
P0002
Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane na stabilnej i
poziomej powierzchni.
Upewnić się, czy cyrkulacja powietrza dookoła urządzenia
nie jest utrudniona przez dywany, wykładzinę dywanową
itp. Pralka nie może dotykać ścian, ani mebli kuchennych.
Wypoziomować dokładnie urządzenie, dokręcając lub
wykręcając nóżki regulacyjne. Nigdy nie podkładać pod
urządzenie kartonu, drewna lub podobnych materiałów w
celu wyrównania ewentualnych nierówności posadzki.
P0001
P1129
2. Położyć pralkę na tylnej ściance, upewniając się, że
urządzenie nie przygniata gumowych węży. Umieścić
jeden z kątowników opakowania między urządzeniem a
podłogą.
3. Wyjąć styropianowy blok z dna urządzenia, następnie
wyciągnąć dwie celofanowe torebki ochronne.
1
2
3
P1051
P1124
Podłączenie węża dopływowego wody
4. Najpierw wyjąć bardzo ostrożnie lewą torebkę, ciągnąc
ją w prawo i w dół.
Podłączyć wąż dopływowy do zaworu zimnej wody z
gwintem 3/4”.
5. Następnie wyjąć prawą torebkę, ciągnąc ją w lewo i do
góry.
P1126
Nie należy stosować starych, poprzednio używanych
węży.
P1127
P1088
6. Postawić urządzenie, wykręcić ostatnią śrubę z tyłu
pralki. Wyjąć plastikowy kołek.
Ważne!
Jeżeli rury kanalizacyjne, do których podłączana jest
pralka są nowe lub nie korzysta się z nich od dłuższego
czasu, zaleca się otworzyć zawór wodny, odczekać
pewien czas, aż spora ilość wody spłynie z instalacji i
dopiero wówczas przymocować wąż dopływowy.
5
POLSKI
Instalacja
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.48
Pagina
6
Drugi koniec węża dopływowego (od strony urządzenia)
może zostać dowolnie ukierunkowany. Należy lekko
odkręcić nakrętkę mocującą, obrócić końcówkę węża i
ponownie dokręcić nakrętkę sprawdzając, czy nie ma
wycieków wody.
Waż odpływowy nie może być zagięty.
P1118
W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania
urządzenia wąż odprowadzający powinien zostać
zawieszony na specjalnie do tego celu
przystosowanym uchwycie, umieszczonym w górnej
części tylnej ścianki.
P0021
Nie można przedłużyć węża dopływowego. Jeśli jest on za
krótki i nie można przenieść zaworu dopływowego, należy
kupić nowy, dłuższy wąż.
Podłączenie do zasilania elektrycznego
Pralka jest przystosowana do funkcjonowania pod
napięciem 220-230 V prądu jednofazowego o
częstotliwości 50 Hz.
Podłączenie węża odpływowego wody
Wąż odpływowy można umieścić w trzech różnych
miejscach:
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa jest w stanie
wytrzymać maksymalne obciążenie urządzeń (2,2 kW),
biorąc pod uwagę również korzystanie z innych sprzętów
gospodarstwa domowego.
Na krawędzi zlewozmywaka, przez zastosowanie
kolanka z tworzywa, dostarczonego wraz z
urządzeniem. Ważne jest, aby prędkość, którą woda
uzyskuje podczas odpływu, nie spowodowała ześlizgnięcia
się kolanka z krawędzi zlewozmywaka.
Należy wiec przywiązać go sznurkiem lub kawałkiem drutu
do zaworu baterii lub przymocować go do ściany.
Podłączyć urządzenie do gniazdka z uziemieniem.
Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za
zniszczenia i uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych przepisów
bezpieczeństwa.
Wymiany przewodu zasilającego można dokonać
jedynie w autoryzowanym punkcie serwisowym.
Ważne po zainstalowaniu urządzenia przewód
zasilający musi być łatwo dostępny.
P0022
Montaż na cokole
Podłączyć do rozgałęzienia syfonu zlewozmywaka.
Rozgałęzienie to musi znajdować się nad syfonem tak, aby
zakrzywiona część węża znalazła się na poziomie nie
niższym niż 60 cm od posadzki.
Wymiary cokołu:
wysokość: 30 cm
szerokość: 60 cm
głębokość: 60 cm
Podłączyć do węzła sanitarnego na wysokości nie
niższej niż 60 cm i nie wyższej niż 90 cm.
Końcówka węża odpływowego zawsze musi mieć
wentylacjęco oznacza, że średnica wewnętrzna węża
odpływowego musi być większa niż średnica zewnętrzna
węża odpływowego.
P1216
Urządzenie można posadowić na metalowym cokole z
szufladą, co ułatwia wkładanie i wyjmowanie prania.
W celu uzyskania bliższych informacji na temat
odpowiedniego cokołu należy skontaktować się z
autoryzowanym sprzedawcą.
6
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.48
Pagina
7
Urządzenie, które Państwo kupili spełnia wszystkie nowoczesne wymagania związane z efektywnym praniem o niskim
zużyciu wody, energii i detergentów.
• Automatyczne chłodzenie wody piorącej z 95°C do 60°C przed odpompowaniem chroni rury odpływowe przed
zniszczeniem lub deformacją.
• Specjalny program dla wełny z nowym delikatnym systemem prania, który bardzo troskliwie obchodzi się z Państwa
wełnianą odzieżą.
• System kontroli równowagi zabezpiecza przed drganiami w czasie wirowania.
• Zawór ‘ECO’ pozwala na całkowite wykorzystanie środka piorącego oraz ograniczenie zużycia wody, a w efekcie również
oszczędność energii elektrycznej.
• Pokrętło programatora pozwala dostosować typ prania do rodzaju tkaniny ułatwiając ustawienie programu.
Uwaga! Urzadzenie zostalo wyposazone w BLOKADE ZABEZPIECZAJACA PRZED DZIECMI. Umozliwia ona wylaczenie
przycisków na panelu sterowania i zabezpiecza pralke przed przypadkowa zmiana wybranych opcji. Aby uruchomic te
funkcje nalezy odczekac, az pralka rozpocznie cykl prania, a nastepnie jednoczesnie nacisnac i przez ok. 3 sekundy
przytrzymac przyciski PREDKOSC WIROWANIA i TRYB NOCNY. Funkcje te mozna równiez wlaczyc, gdy pralka nie
pracuje. Pozwala to uniknac przypadkowego uruchomienia urzadzenia przez dzieci. Aby sprawdzic, czy funkcja
BLOKADA ZABEZPIECZAJACA PRZED DZIECMI dziala prawidlowo, nacisnac przycisk START/PAUZA. Na
wyswietlaczu pojawi sie komunikat "Err". Uwaga! Po zakonczeniu prania, BLOKADA ZABEZPIECZAJACA PRZED
DZIECMI wciaz pozostaje aktywna. Aby ja wylaczyc nalezy jednoczesnie nacisnac i przez ok. 3 sekundy przytrzymac
przyciski PREDKOSC WIROWANIA i TRYB NOCNY.
Ustawienia jezyka
Ustawienia jezyka mozna zmienic tak, aby komunikaty pojawiajace sie na wyswietlaczu byly wyswietlane w innym jezyku.
Aby przejsc do ustawien jezyka nalezy jednoczesnie nacisnac i przytrzymac przez 3 sekundy:
- :przyciski CYKL NOCNY i INTENSYWNE;
Na wyswietlaczu pojawi sie komunikat w aktualnie wybranym jezyku. Naciskajac jeden z przycisków:
- :CYKL NOCNY lub INTENSYWNE
mozna przejrzec wszystkie dostepne jezyki.
Aby zapamietac wybrany jezyk nalezy nacisnac przycisk START/PAUZA. Aby anulowac nowowybrany jezyk, wystarczy
nacisnac dowolny inny przycisk.
Opis urządzenia
1 Pojemnik na środki piorące
2
1
2 Panel sterowania
3 Rączka drzwiczek
4 Pompa odpływowa wody
EWS 1050
95°
5 Nóżki regulacyjne
60°
E60°
D60°
TIMELINE
E40°
30°
D40°
40°
30°
40°
40°
30°
40°
30° 40°
60°
3
4
5
Pojemnik na środki piorące
Pranie wstępne
Pranie zasadnicze
Płukanie ze środkiem zmiękczającym, krochma
P1181
7
POLSKI
Państwa nowa pralka automatyczna
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.48
Pagina
8
Eksploatacja
Panel sterowania
EWS 1050
95°
60°
E60°
D60°
TI ME LI N E
E40°
30°
D40°
40°
30°
40°
1
2
3
45
1 Pojemnik na środki piorące
10
8 9
40°
30° 40°
60°
11
3 Przycisk “Tryb nocny”
Po wybraniu tej funkcji woda z ostatniego płukania nie
zostanie wypompowana, aby zapobiec gnieceniu się
prania.
Pranie bez wirowania jest ciche, dlatego też może być
wykonywane w nocy lub przy ekonomiczniejszej taryfie
energetycznej.
W programach do prania bawełny i tkanin syntetycznych
płukanie wykonywane jest z większą ilością wody.
2 Przycisk “Zmniejszenie prędkości
wirowania”
Nacisnąć kilkakrotnie przycisk, aby zmienić prędkość
wirowania na żądaną - inną niż ta zaproponowana
domyślnie przez pralkę.
Wybrana prędkość wirowania zostanie pokazana na
wyświetlaczu. Wcześniej przez 5 sekund będzie
wyświetlana maksymalna prędkość wirowania dostępna
dla danego programu prania.
W przypadku wybrania funkcji «0», pralka pominie wszystkie
etapy wirowania. Na wyświetlaczu przez 5 sekund będzie
wyświetlany komunikat «bez wirowania».
Prędkość maksymalna:
• Bawełna, len i 40°- (specjalny program do prania jeansu):
1000 obr./min. (EWS 1050)
1200 obr./min. (EWS 1250)
• Syntetyczne: 1000 obr./min.
• Delikatne, Wełna i Pranie ręczne: 800 obr./min.
1200
67
40°
30°
Zapali się odpowiednia kontrolka i przez 5 sekund na
wyświetlaczu będzie widoczny opis wybranej funkcji, a
następnie ponownie pojawi się komunikat “Wciśnij
START”.
1200
Trub nocny TAK
godz. min.
2.25
godz. min.
2.19
Wciœnij start
Po zakończeniu programu zapali się kontrolka “Drzwi
zablokowane”, a kontrolka przycisku “START/PAUZA”
zgaśnie.
Na wyświetlaczu na zmianę będą pojawiały się komunikaty
«Drzwi zablokowane» i «Koniec prania».
+
Funkcja “Bez wirowania” «0»
W celu zakończenia cyklu prania należy wybrać jeden z
następujących programów:
Wybranie tej opcji powoduje pominięcie etapów wirowania
prania. Funkcję tę należy wybrać podczas prania bardzo
delikatnych ubrań.
Jeśli funkcja ta zostanie wybrana dla programów
“Bawełna” i “Syntetyczne”, pralka wykona kilka
dodatkowych cykli płukania.
Wodę można spuścić na 2 sposoby:
•
Wybierając program
(Odpompowanie):
Woda zostanie odpompowana bez wirowania.
•
Wybierając program
(Wirowanie) lub
(Delikatne wirowanie).
Wybrać prędkość wirowania naciskając w tym celu
odpowiedni przycisk, a następnie wcisnąć przycisk
“START/PAUZA”
.
8
31/08/2006
16.48
Pagina
9
POLSKI
132981640_PL.qxd
Woda zostanie spuszczona, a pranie zostanie odwirowane
z wybraną prędkością.
Ważne!
Przed wybraniem programu
(Wirowanie) lub
(Odpompowanie),
(Delikatne wirowanie), pokrętło
programatora należy ustawić w położeniu «O».
4 Przycisk “Pranie wstępne”
Funkcję tę należy wybrać, jeśli przed praniem
zasadniczym bielizna ma zostać poddana praniu
wstępnemu.
Pranie wstępne kończy się krótkim wirowaniem 650
obrotów/minutę w programach do prania bawełny i
syntetycznych, a w programie dla tkanin delikatnych woda
odpompowywana jest bez wirowania.
6 Przycisk “Szybkie pranie”
Funkcja ta służy do prania lekko zabrudzonych ubrań i
zapewnia skuteczność prania w krótkim czasie.
Funkcja nie jest dostępna dla programów “E60°”, “E40°”,
“D60°”, “D40°”, “40°”-
, “Wełna”
/ “Pranie ręczne”
.
Zapali się odpowiednia kontrolka i przez 5 sekund na
wyświetlaczu będzie widoczny opis wybranej funkcji, a
następnie ponownie pojawi się komunikat “Wciśnij
START”.
Czas płukania ustawiony zostanie odpowiednio do rodzaju
tkaniny i wybranej temperatury prania.
Zalecany wsad dla programu “Bawełna”: 3 kg
Zapali się odpowiednia kontrolka i przez 5 sekund na
wyświetlaczu będzie widoczny opis wybranej funkcji.
1200
godz. min.
BARDZO KRÓTKI TAK 2.25
Funkcja jest niedostępna dla programów “Wełna” (pranie
ręczne).
7 Przycisk “Płukanie plus”
Ważne!
Funkcja ta może być stosowana we wszystkich
programach z wyjątkiem programów “Wełna”
/ “Pranie
ręczne
” i “40°” .
Pralkę wyposażono w brzęczyk, który emituje sygnał
akustyczny podczas programowania, w przypadku wyboru
niewłaściwych funkcji, w przypadku przekręcania pokrętła
programatora w trakcie prania oraz na koniec cyklu prania,
a także, jeśli pojawią się problemy.
Aby wyłączyć sygnał akustyczny, należy jednocześnie
nacisnąć i przytrzymać przez 3 sekundy przyciski
(Pranie wstępne) i
(Tryb nocny) , aż na
wyświetlaczu przez 5 sekund wyświetlany będzie
komunikat «Dźwięk NIE».
Ponowne włączenie tej funkcji następuje poprzez ponowne
przyciśnięcie obu przycisków. Na wyświetlaczu przez 5
sekund będzie widoczny komunikat «Dźwięk TAK».
Pralka wykona tą samą ilość płukań, jakie są przewidziane
w programie i jeszcze dodatkowo wykona 2 płukania.
Funkcja ta jest szczególnie godna polecenia dla osób,
które są uczulone na detergenty oraz do prania, jeśli woda
w instalacji domowej jest bardzo miękka.
Zapali się odpowiednia kontrolka, a na wyświetlaczu na 5
sekund pojawi się komunikat «Płukanie plus TAK».
1200
5 Przycisk “Usuwanie plam”
Sluqy do prania mocno zabrudzonych lub poplamionych
tkanin przyuqyciu odplamiacza (rozszerzony program
prania zasadniczego z przebiegiem optymalnie
wydluqonym o fazeusuwania plam, nie zalecanydo prania
delikatnego, welny lub programów w temperaturze poniqej
40°C). Funkcja ta może być stosowana z funkcją “Pranie
wstępne”
9
godz. min.
2.25
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.48
Pagina
10
8 Przycisk “OPÓŹN. START”
Przycisk ten pozwala na opóźnienie rozpoczęcia programu
prania odpowiednio o 30, 60, 90 min, 2 godziny, a
następnie o każdą kolejną godzinę maksymalnie do 20
godzin.
Wybór opóźnienia czasu rozpoczęcia programu
●
Wybrać dany program i jego ustawienia.
●
Wybrać funkcje “Opóźn. start”.
Zapali się odpowiednia kontrolka, a na wyświetlaczu na
5 sekund pojawi się komunikat «Start za...», co będzie
oznaczało wybranie funkcji rozpoczęcia programu prania
z opóźnieniem.
●
Wcisnąć przycisk START/PAUZA
: pralka rozpocznie
odliczanie w godzinach. W ciągu ostatnich 2 godzin
odliczanie czasu będzie pokazywane w minutach.
Po zakończeniu programu kontrolka przycisku
“START/PAUZA”
zgaśnie.
10 Wyświetlacz
Wyświetlacz wskazuje następujące informacje:
Czas trwania programu – prędkość wirowania wybrana funkcja prania - fazy prania - czas opóźnienia
startu – nieprawidłowy wybór funkcji – kody błędów –
koniec programu.
Pranie rozpocznie się po upływie ustawionego czasu.
Skasowanie funkcji opóźnionego uruchomienia
●
Wcisnąć przycisk “START/PAUZA”
●
Naciskać przycisk “OPÓŹN. START”
komunikat «Opóźn. start NIE».
●
Aby uruchomić program, należy ponownie wcisnąć
przycisk “START/PAUZA”.
.
Czas trwania wybranego programu
, aż pojawi się
Czas trwania wybranego programu wyświetlany jest w
godzinach i w minutach (na przykład 2.25).
Czas trwania obliczany jest automatycznie na podstawie
maksymalnego ciężaru prania, jaki jest zalecany dla każdego
typu tkaniny.
Jeśli waga wsadu prania jest niewielka, na początku cyklu
prania na wyświetlaczu będzie pokazywany czas trwania
programu dla wsadu maksymalnego. Czas trwania
programu będzie stopniowo dostosowywany w czasie
realizacji cyklu prania.
Po rozpoczęciu programu czas uaktualniany jest co
minutę.
Ważne!
W ustawionym czasie opóźnienia drzwiczki będą
zablokowane.
Chcąc otworzyć drzwiczki należy najpierw ustawić pralkę
w funkcji “Pauza” naciskając w tym celu przycisk
“START/PAUZA”
. Po zamknięciu drzwiczek należy
ponownie nacisnąć przycisk “START/PAUZA” .
9 Przycisk “START/PAUZA”
Tryb czuwania
Przycisk ten ma dwie funkcje: Start – Pauza.
Podświetlenie wyświetlacza zgaśnie automatycznie po
upływie 10 minut bezczynności w trybie konfiguracji lub po
zakończeniu cyklu prania. Naciśnięcie dowolnego
przycisku lub przekręcenie pokrętła wyboru spowoduje
powrót wyświetlacza do normalnego trybu pracy.
Start
Po wybraniu programu nacisnąć ten przycisk, aby
uruchomić pralkę, a lampka kontrolna przestanie pulsować
i będzie podświetlona w trakcie trwania programu.
Jeśli została wybrana funkcja opóźnionego uruchomienia
pralki, rozpocznie się odliczanie tego czasu. Na
wyświetlaczu wyświetlany jest czas trwania programu oraz
wybrany czas opóźnienia.
1200
Wciœnij start
godz. min.
2.25
Pauza
Aby przerwać wykonywany program, nacisnąć przycisk
“START/PAUZA”
: zacznie pulsować właściwa
kontrolka.
Aby wznowić program z miejsca, w którym został
przerwany, należy ponownie nacisnąć przycisk
“START/PAUZA”.
Prędkość wirowania
Po wybraniu programu na wyświetlaczu pojawi się
informacja na temat maksymalnej prędkości wirowania
dobranej dla wybranej tkaniny/wybranego programu.
10
31/08/2006
16.48
Pagina
11
POLSKI
132981640_PL.qxd
1200
godz. min.
2.19
Wciœnij start
1200
Pranie zasadnicze
godz. min.
2.25
1200
Wirowanie
godz. min.
0.10
+
Kilkakrotne naciśnięcie przycisku “PREDKOŚĆ
WIROWANIA”
pozwala zmniejszyć prędkość
wirowania ustawioną domyślnie przez pralkę.
Wybranie «0» powoduje pominięcie etapów wirowania. Na
wyświetlaczu przez 5 sekund będzie wyświetlany
komunikat «Bez wirowania».
0
Bez wirowania
Czas opóźnienia startu
Czas opóźnienia (maks. 20 godzin) ustawiony za pomocą
odpowiednich przycisków pojawi się na wyświetlaczu na
5 sekund, a następnie ponownie pojawi się komunikat
“Wciśnij START”.
1200
godz. min.
2.19
Start za 30 min.
godz. min.
2.25
1200
Wciœnij start
godz. min.
2.25
Wybrane funkcje prania
Odliczanie będzie aktualizowane co godzinę, a w ciągu
ostatnich 2 godzin - co 30 minut.
W zależności od wybranego programu można ustawiać
jednocześnie różne funkcje. Funkcje należy wybierać po
ustawieniu wybranego programu prania i przed
naciśnięciem przycisku “START/PAUZA”.
Nieprawidłowy wybór funkcji
W przypadku wybrania funkcji niezgodnej z wybranym
programem, przez 3 sekundy wyświetlany będzie
komunikat «Błąd wyboru» i jednocześnie słyszalny będzie
sygnał dźwiękowy.
Po naciśnięciu przycisku wyboru funkcji (np. “Pranie
wstępne”
) zapala się odpowiednia kontrolka, a na
wyświetlaczu pojawia się opis wybranej funkcji.
Ponowne naciśnięcie tego samego przycisku spowoduje
zgaśnięcie kontrolki przycisku
, a na wyświetlaczu
pojawi się komunikat o skasowaniu danej funkcji.
1200
1200
godz. min.
Pranie wstêpne TAK 2.25
1200
B ¹d wyboru
godz. min.
2.10
godz. min.
Pranie wstêpne NIE 2.10
Kod błędu
W wypadku problemów z funkcjonowaniem pralki,
wyświetlony zostanie kod błędu (dodatkowe informacje
przedstawiono w punkcie “Co zrobić, jeśli urządzenie nie
pracuje” na stronie 22).
Fazy prania
W czasie trwania cyklu prania na wyświetlaczu
pokazywane są informacje dot. różnych funkcji prania.
Niektóre z tych problemów wynikają z nieprawidłowego
korzystania z pralki i są łatwe do rozwiązania.
11
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.49
Pagina
12
95°
1200
60°
E60°
D60°
godz. min.
2.10
Brak wody
E40°
30°
D40°
40°
40°
30°
40°
30°
40°
30° 40°
60°
Pokrętło programatora można przekręcać w kierunku
zgodnym z ruchem wskazówek zegara jak i w kierunku
przeciwnym. Położenie E odpowiada programowi
OSZCZĘDZANIE ENERGII, a położenie
- “praniu w
zimnej wodzie”.
Koniec programu
Po zakończeniu programu, gdy będzie można otworzyć
drzwiczki, wyświetlacz pokaże kolejno komunikaty «Drzwi
odblokowane» i «Koniec prania».
Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu programu,
przekręcić pokrętło programatora w położenie
“O”.
1200
godz. min.
0
Otwórz drzwi
1200
Koniec prania
godz. min.
0
Informacje o programach
D60° i D40° = Pranie codzienne
Programy te należy stosować do prania lekko lub średnio
zabrudzonych tkanin bawełnianych. Czas prania zostanie
skrócony tylko o kilka minut.
Jeśli wybrano funkcję “Tryb nocny”
potrzebie
odpompowania wody przed otwarciem drzwiczek.
Na wyświetlaczu na zmianę będą pojawiały się komunikaty
«Drzwi zablokowane» i «Koniec prania».
Programów tych nie można stosować łącznie z funkcją
“Szybkie pranie”
.
Po zakończeniu programu (po wypompowaniu wody),
zgaśnie kontrolka przycisku “START/PAUZA”
.
1200
Drzwi zablokowane
godz. min.
0
1200
Koniec prania
40°-
= Specjalny program do prania jeansu
Pełny program specjalny do prania w temp. 40°C strojów
sportowych, ubrań z jeansu, dresów oraz koszul
wykonanych z tkanin technicznych.
godz. min.
0
Programu nie można stosować łącznie z funkcjami
“Szybkie pranie”
i “Płukanie plus”
.
Sugerowana waga wsadu: 3 kg.
40°-
Program pozwala na delikatne pranie i wirowanie tkanin
syntetycznych bez powodowania zagnieceń. Ułatwi to
prasowanie.
11 Pokrętło programatora
Na pokrętle programatora znajduje się następujący
podział:
• Bawełna, len
= Obuwie sportowe
,
Program umożliwia pranie jednej lub dwóch par obuwia
sportowego (w zależności od wielkości butów).
• Syntetyczne
• Delikatne
• Wełna
= Bez zagnieceń
Obuwie jest bardzo delikatnie prane i wirowane w
temperaturze 40°C.
/Pranie ręczne
• Programy specjalne
Program ten nie pozwala na jednoczesne wybranie funkcji
“Tryb nocny”
.
• O Anulowanie programu/Wyłączenie pralki
12
31/08/2006
16.49
Pagina
13
Praktyczne wskazówki
dotyczące prania
Ważne!
Obuwia nie należy prać wraz z ubraniami.
Sortowanie prania
Należy przestrzegać zaleceń producenta odzieży dot.
prania, umieszczonych na metkach.
Ubrania posortować w następujący sposób:
białe, kolorowe, syntetyczne, delikatne, wełna.
= Płukanie
Program służy do płukania i wirowania ubrań z bawełny
lub lnu uprzednio wypranych ręcznie. Pralka wykona
3-krotne płukanie z końcowym wirowaniem przy
maksymalnej prędkości.
Prędkość wirowania można zmniejszyć naciskając
przycisk
.
Wirowanie końcowe przewidziane zostało tylko dla
programu prania bawełny i dla programu wirowania.
Temperatury
= Odpompowanie
Funkcja ta służy do spuszczenia wody z bębna po
ostatnim płukaniu, gdy wybrana została funkcja “Tryb
nocny”
.
do średnio zabrudzonej białej bawełny i lnu (np.
obrusy, serwety, prześcieradła, ręczniki,
ścierki, itp.).
60°
do średnio zabrudzonych tkanin kolorowych
(koszulki, piżamy) z bawełny, lnu lub tkanin
syntetycznych oraz lekko zabrudzonej białej
bawełny (np. bielizna osobista).
(pranie w zimnej wodzie) do tkanin delikatnych (np.
zasłon), tkanin
30°-40°
z włókien syntetycznych i wełny.
Ustawić pokrętło programatora w położeniu “O”, a
następnie wybrać program
95°
(= Odpompowanie) i
Przed włożeniem prania
nacisnąć przycisk “START/PAUZA”
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy prać razem.
Białe tkaniny mogą stracić swoją “białość” w trakcie prania.
= Wirowanie (długie wirowanie)
Jest to funkcja wirowania z maksymalną prędkością,
przeznaczona do odwirowania bielizny pranej ręcznie.
Funkcję należy stosować do wirowania artykułów z
bawełny. Prędkość wirowania można zmniejszyć
przyciskiem
tak, aby dostosować ją odpowiednio do
rodzaju tkaniny.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować w czasie
pierwszego prania, dlatego należy je za pierwszym razem
wyprać oddzielnie.
Należy opróżnić kieszenie z wszelkich metalowych
przedmiotów (spinki do włosów, pinezki itp.).
Przed włożeniem do pralki należy pozapinać poszwy
pościelowe, zatrzaski, zamki błyskawiczne. Związać długie
paski lub tasiemki.
= Wirowanie (krótkie wirowanie)
Osobny program krótkiego wirowania z maksymalną
prędkością 800 obr./min. dla ubrań syntetycznych,
delikatnych, wełnianych i prania ręcznego. Prędkość
wirowania można zmniejszyć przyciskiem
tak, aby
dostosować ją odpowiednio do rodzaju tkaniny.
Wszelkie plamy należy usunąć przed praniem.
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić specjalnym
środkiem do usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem szczególnej
ostrożności. Z firanek i zasłon zdjąć klamerki i żabki i
włożyć je do woreczka lub siatki do prania.
O = Kasowanie programu/Wyłączenie pralki
Maksymalna ilość prania
Aby wyłączyć pralkę lub skasować wybrany program
prania, pokrętło programatora należy ustawić w położeniu
“O”. Następnie można wybrać nowy program.
Zalecane ilości wsadu bielizny podano w tabeli
programów.
Ogólne wskazówki:
Bawełna, len: bęben załadować do pełna, ale nie
przeładowywać;
Syntetyczne: do połowy bębna;
Tkaniny delikatne i wełniane: do 1/3 bębna.
Maksymalne wykorzystywanie pojemności bębna pozwoli
Państwu na oszczędności wody i energii elektrycznej.
W przypadku tkanin bardzo mocno zabrudzonych należy
zmniejszyć wielkość wsadu.
13
POLSKI
132981640_PL.qxd
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.49
Pagina
14
sztuczny jedwab.
Waga prania
Podajemy orientacyjną wagę niektórych artykułów
ubraniowych i pościelowych:
szlafrok kąpielowy
1200 g
serweta
100 g
poszwa
700 g
prześcieradło
500 g
poszewka
200 g
obrus
250 g
ręcznik frotte
200 g
serwetka
100 g
koszula nocna
200 g
figi damskie
100 g
koszula męska
600 g
koszulka męska
200 g
piżama męska
500 g
bluzka
100 g
slipy męskie
100 g
Środki piorące i zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od wybranego
detergentu oraz jego ilości (tak, aby unikać jego
marnowania i chronić środowisko naturalne). Zwłaszcza,
że nawet środki ulegające biodegradacji zawierają w
swoim składzie substancje, które w zbyt dużych ilościach
szkodzą środowisku.
Wybór odpowiedniego środka uzależniony jest od rodzaju
tkaniny (delikatna, wełniana, bawełniana, itp.), koloru,
temperatury prania i stopnia zabrudzenia ubrań
przeznaczonych do prania.
Do prania w opisywanej pralce można używać wszystkich
dostępnych środków piorących:
– proszków do prania wszystkich rodzajów tkanin,
– proszków do prania tkanin delikatnych (maksymalnie do
60°C) i wełnianych,
– płynnych środków do prania, zwłaszcza w niskich
temperaturach (do 60°C) dla wszystkich rodzajów tkanin
albo tylko do prania tkanin wełnianych.
Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy tylko woda i
detergent. Dlatego wszystkie plamy należy usunąć przed
przystąpieniem do prania.
Plamy z krwi: świeże plamy zaprać zimną wodą. Stare
plamy odmoczyć w zimnej wodzie przez noc, a następnie
czyścić enzymatycznym środkiem piorącym lub wodą
mydlaną.
Plamy z oleju: zwilżyć środkiem do wywabiana plam na
bazie benzyny, położyć tkaninę na suchej szmatce i
usunąć plamę poprzez poklepywanie tkaniny; czynność
powtórzyć kilka razy
Plamy z zaschniętego smaru: nasączyć terpentyną,
położyć tkaninę na suchej powierzchni i usunąć plamę
poklepując tkaninę opuszkami palców przy użyciu szmatki
bawełnianej.
Plamy z rdzy: zastosować kwas szczawiowy
rozpuszczony w gorącej wodzie lub środek do usuwania
rdzy. Należy uważać na stare plamy z rdzy, ponieważ
powodują one uszkodzenie struktury celulozy oraz mają
tendencje do dziurawienia tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: czyścić przy użyciu wybielacza
(tylko tkaniny białe i kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: lekko namydlić, a następnie czyścić
wybielaczem (tylko tkaniny białe i kolorowe o trwałych
kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: zwilżyć acetonem (*), położyć
tkaninę na suchej szmatce i usunąć plamę przez
poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: przetrzeć acetonem, a następnie użyć
spirytusu skażonego. Pozostałości plam na białych
tkaninach należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: zamoczyć w wodzie z
dodatkiem mydła, wypłukać lub przetrzeć kwasem
octowym lub cytrynowym i spłukać. Pozostałości plam
należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z tuszu: w zależności od typu tuszu, zwilżyć
tkaninę acetonem(*), a następnie kwasem octowym;
pozostałości plam na białych tkaninach należy usunąć przy
pomocy wybielacza, a następnie dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: najpierw czyścić środkiem
odplamiającym, spirytusem skażonym lub benzyną, a
następnie wyczyścić proszkiem do prania.
(*) nie używać acetonu do tkanin zawierających
Środki piorące i zmiękczające należy umieszczać we
właściwych komorach pojemnika przed rozpoczęciem
prania.
Korzystając z koncentratów proszków i płynnych
detergentów, należy wybierać programy bez prania
wstępnego.
Pralkę wyposażono w system recyrkulacji, który pozwala
na optymalne wykorzystanie skoncentrowanego środka
piorącego.
Płynny środek do prania należy wlać do komory pojemnika
oznaczonej
, tuż przed rozpoczęciem pracy pralki.
Płyn zmiękczający lub krochmal należy dodać do komory
oznaczonej
, przed włączeniem programu prania.
Należy przestrzegać zaleceń producenta środka
dotyczących jego dozowania i nie przekraczać poziomu
“MAX” zaznaczonego w pojemniku na środki piorące.
Dozowanie środków piorących
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju, ilości i stopnia
zabrudzenia ubrań oraz twardości wody.
Poziom twardości wody mierzy się w tzw. “stopniach”
twardości. Informacje o stopniu twardości wody można
uzyskać w miejskich zakładach wodociągowych lub od
właściwych organów lokalnych.
Środki piorące należy dozować według zaleceń podanych
na opakowaniu.
Należy stosować mniejsze ilości detergentów, jeśli:
– prana jest mniejsza ilość wsadu,
– pranie jest lekko zabrudzone,
– podczas prania tworzy się dużo piany.
14
31/08/2006
16.49
Pagina
15
Kolejność
wykonywania
czynności
4. Wybrać żądany program
Ustawić pokrętło programatora zgodnie z preferencjami
prania. Na wyświetlaczu pojawi się informacja dot. czasu
trwania programu i maksymalnej prędkości wirowania dla
danego programu.
Przed pierwszym praniem zalecamy wlanie 2 litrów wody
do komory prania zasadniczego
w przegródce
pojemnika na środki piorące w celu uruchomienia zaworu
ECO. Następnie wybrać program “Bawełna” z temperaturą
95°C bez wkładania ubrań. Pozwala to usunąć ewentualny
kurz lub inne zabrudzenia, pochodzące z procesu
produkcji.
Odmierzyć połowę dozownika proszku, wsypać do komory
prania zasadniczego i rozpocząć pranie.
95°
60°
E60°
60°
E40°
30°
1200
Wciœnij start
godz. min.
2.25
40°
40°
40°30°
30°
40°
30° 40°-
60°
1. Otworzyć drzwiczki.
Pranie należy wkładać do bębna pojedynczo, jednocześnie
uważając, aby nie było zbite.
5. Wybór prędkości wirowania lub funkcji
«0» (bez wirowania)
Zamknąć drzwiczki.
Nacisnąć przycisk prędkości wirowania
, aby wybrać
odpowiednią prędkość lub funkcję «0» (bez wirowania).
1200
godz. min.
2.19
Wciœnij start
0
Bez wirowania
godz. min.
2.19
P0004
+
2. Odmierzyć wymaganą ilość środka
piorącego
Maksymalnie wysunąć szufladkę pojemnika na środki
piorące. Wsypać odpowiednio odmierzoną (przy pomocy
dozownika) ilość środka piorącego do przegródki prania
zasadniczego
.
6. Wybór funkcji
Nacisnąć przyciski wybranych funkcji. Po wybraniu
odpowiedniej funkcji zaświecą się odpowiednie kontrolki i
na wyświetlaczu zostanie pokazany opis danej funkcji.
Jeśli wybrano program z praniem wstępnym, środek
piorący należy również wsypać do przegródki prania
wstępnego oznaczonej
.
3. Dodać płyn zmiękczający
1200
Płyn zmiękczający można wlać do przegródki oznaczonej
symbolem
. Nie należy przekroczyć poziomu «MAX».
Delikatnie zamknąć szufladę.
P1179
P1180
15
godz. min.
Pranie wstêpne TAK 2.25
1200
godz. min.
2.25
POLSKI
132981640_PL.qxd
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.49
Pagina
16
10. Przerwanie trwającego programu
7. Wybór opcji opóźnienia startu
Nacisnąć przycisk “START/PAUZA”
, aby przerwać
aktualnie trwający program prania (zacznie pulsować
odpowiednia kontrolka). W celu wznowienia programu
ponownie nacisnąć ten sam przycisk.
Aby wybrać uruchomienie pralki z opóźnieniem, naciskać
przycisk “OPÓŹN. START”
, aż do uzyskania
żądanego czasu opóźnienia. Na wyświetlaczu przez ok. 5
sekund pojawi się wybrany czas opóźnienia, a następnie
wyświetlony zostanie komunikat “Wciśnij START”.
1200
Start za 30 min.
11.Otwieranie drzwiczek po rozpoczęciu
programu
Zatrzymać pralkę naciskając w tym celu przycisk
“START/PAUZA”
. Drzwiczki można otworzyć po
zgaśnięciu kontrolki “Drzwi zablokowane”.
godz. min.
2.25
Jeśli drzwiczki nie otwierają się, oznacza to, że pralka
znajduje się w fazie podgrzewania wody lub, że poziom
wody jest wyższy od wysokości dolnej krawędzi drzwiczek
lub, że bęben się obraca.
Jeżeli koniecznie musimy otworzyć drzwiczki należy
przestawić pokrętło w położenie “O”.
Po około 3 minutach można drzwiczki otworzyć (uwaga na
poziom i temperaturę wody!).
8. Uruchomienie programu
Nacisnąć przycisk “START/PAUZA”
. Właściwa
kontrolka przestanie pulsować i zapali się światłem
ciągłym. Pralka zacznie pracować.
Ponownie wybrać program prania i po zamknięciu
drzwiczek nacisnąć przycisk “START/PAUZA”
.
13. Po zakończeniu programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie. Gaśnie kontrolka
“START/PAUZA”, a wyświetlacz na zmianę pokazuje
komunikat «Otwórz drzwi» i «Koniec prania»;
jednocześnie emitowany jest sygnał dźwiękowy.
Jeśli wybrano funkcje “Tryb nocny”
Jeśli wybrano opóźnienie startu, rozpocznie się odliczanie
czasu. Na wyświetlaczu będzie widoczny czas opóźnienia
oraz czas trwania programu.
Kontrolka “START/PAUZA” zgaśnie, a na wyświetlaczu na
zmianę będą się pojawiały komunikaty «Koniec prania».
Aby opróżnić pralkę z wody, należy postępować zgodnie z
zaleceniami na stronie 9 w punkcie “
Tryb nocny”.
W tym czasie możliwe jest włożenie dodatkowego prania:
●
nacisnąć przycisk “START/PAUZA”;
●
włożyć pranie;
●
, co oznacza, że
przed otwarciem drzwiczek należy spuścić wodę z komory
pralki.
Ustawić pokrętło programatora w położeniu “O”, aby
wyłączyć pralkę.
zamknąć drzwiczki i ponownie wcisnąć przycisk
“START/PAUZA”
.
Wyciągnąć pranie z bębna i sprawdzić czy bęben został
opróżniony, bo pozostawione ubrania mogą ulec
zniszczeniu w następnym praniu (np. mogą się skurczyć)
lub, gdy są to ubrania kolorowe, mogą zafarbować białą
tkaninę. Gdy nie zamierzamy więcej prać, należy zamknąć
zawór dopływu wody.
Zostawić drzwiczki otwarte, aby przewietrzyć pralkę i
zapobiec powstawaniu pleśni i nieprzyjemnych zapachów.
9. Zmiana programu podczas cyklu prania
Przed uruchomieniem cyklu prania możliwe jest
wprowadzenie zmian ustawień.
Przed wykonaniem jakiejkolwiek modyfikacji programu
należy zatrzymać pralkęnaciskając w tym celu przycisk
“START/PAUZA”
.
Po rozpoczęciu programu, zmiany można wprowadzić
tylko po skasowaniu danego programu. Ustawić
pokrętło programatora w położeniu “O” , a następnie
wybrać nowy program. Woda z prania pozostaje w pralce.
Uruchomić nowy program naciskając w tym celu
“START/PAUZA”
.
16
31/08/2006
16.49
Pagina
17
POLSKI
132981640_PL.qxd
17
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.49
Pagina
18
Tabela programów
Tabela programów dla bawełny i tkanin syntetycznych
Temp.
95° - 60°
E60°**
D 60°-D 40°
E 40°
40° -
- 30°
- 30°- 60°
40° -
Typ tkaniny
Zużycie*
Maks.
waga
energii kWh
wody
lit.
Biała
bawełna
Prać w temp. 95° - 60°C
3 płukania
Długie wirowanie
4,5 kg
1.9
51
Biała bawełna
program
ekonomiczny
Prać w temp. ok. 60°C 3
płukania
Długie wirowanie
4,5 kg
0.85
48
Kolorowe
Prać w temp. 60°-40°C 3
płukania
Długie wirowanie
4,5 kg
1.1
48
Kolorowe program
ekonomiczny
Prać w temp. 40°
3 płukania
Długie wirowanie
4,5 kg
0.85
48
3 kg
0.45
67
4,5 kg
0.33
48
1,5 kg
0.7
42
Prać w temp. 40°C
4 płukania
Delikatne wirowanie
1 kg
0.35
42
Prać w temp. 40°C
3 płukania
Delikatne wirowanie
1 para
0.5
53
Bawełna
Specjalny program
do prania jeansu
Prać w temp. 40°C
5 płukań Długie wirowanie
Bawełna o
nietrwałych
kolorach
Prać w temp. 30° lub
prać w zimnej wodzie
3 płukania
Długie wirowanie
Syntetyczne
Prać w temp. 30°-60°C
lub prać w zimnej
wodzie
3 płukania
Delikatne wirowanie
Syntetyczne
Bez zagnieceń
Obuwie
*
Opis programu
Dostêpne
funkcje
Przedstawione w tabeli wartości zużycia należy traktować jako orientacyjne, gdyż są one zależne od ilości i
rodzaju prania, temperatury wlotowej wody i temperatury otoczenia. Podane tu dane odnoszą się do
najwyższej z możliwych temperatur wody, przewidzianych dla poszczególnych programów.
** Zgodnie z dyrektywą 92/75/WE podane w tabeli wartości zużycia energii odnoszą się do tego programu
prania.
18
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.49
Pagina
19
Tabela programów
POLSKI
Tabela programów dla tkanin delikatnych i wełny
Zużycie*
Temp.
Typ tkaniny
30°- 40°
- 30°- 40°
Opis programu
Dostępne
funkcje
Maks.
waga
energii kWh
wody
lit.
Delikatne
Prać w temp. 30°- 40°C
3 płukania
Delikatne wirowanie
1,5 kg
0.5
50
Wełna
Prać w temp. 40°- 30°C
lub prać w zimnej
wodzie
3 płukania
Delikatne wirowanie
1 kg
0.35
48
pranie ręczne
Programy specjalne
Pozycja
pokrętła
programatora
O
*
Zużycie*
Programy
Dostępne
funkcje
Opis programu
Maks.
waga
energii kWh
wody
lit.
4,5 kg
0.07
40
/
-
-
Płukanie
3 płukania z dodatkowymi
płynami (jeśli wymagane)
Długie wirowanie
Odpompowanie
Do odprowadzania wody z
ostatniego płukania, jeśli
wybrano funkcję
Długie wirowanie
Odpompowanie i długie
wirowanie
4,5 kg
-
-
(Wirowanie)
Delikatne
wirowanie
(Wirowanie)
Odpompowanie i krótkie
wirowanie
4,5 kg
-
-
-
-
Kasowanie
programu/Wyłącze
nie pralki
Do skasowania trwającego
programu i wyłączenia pralki
Przedstawione w tabeli wartości zużycia należy traktować jako orientacyjne, gdyż są one zależne od ilości i
rodzaju prania, temperatury wlotowej wody i temperatury otoczenia.
19
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.49
Pagina
20
Konserwacja
Detergent może gromadzić się we wnęce szuflady
pojemnika: należy od czasu do czasu wyczyścić ją starą
szczoteczką do zębów. Po czyszczeniu należy włożyć
szufladę na miejsce.
Obudowa
Do mycia obudowy należy stosować wyłącznie ciepłą
wodę z mydłem. Przetrzeć na mokro i wytrzeć do sucha
szmatką.
Ważne: Do czyszczenia nie wolno stosować alkoholu,
rozpuszczalników lub innych podobnych środków
czyszczących.
Uszczelka drzwiczek
Sprawdzać okresowo, czy w fartuchu drzwi nie ma ciał
obcych. Jeśli są - usunąć je.
P0038
Pompa odpływowa wody
Pompę należy sprawdzić, jeśli:
• pralka nie odpompowuje wody i/lub nie wiruje
• podczas odprowadzania wody z pralki wydobywa się
nienaturalny dźwięk spowodowany obecnością ciał
obcych, takich jak guziki, zapinki, które powodują
zatykanie pompy odpływowej.
P1050
Należy postąpić zgodnie z poniższymi wskazówkami:
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Odczekać, aż woda ostygnie (jeśli to wymagane).
• Otworzyć klapkę pompy.
Pojemnik na środki piorące
Środki piorące i zmiękczające z czasem osadzają się na
pojemniku.
Dlatego należy co jakiś czas przeczyścić pojemnik pod
strumieniem bieżącej wody. Pojemnik można całkowicie
wyjąć, naciskając mały przycisk widoczny w tylnej lewej
części pojemnika.
Aby ułatwić czyszczenie, można zdjąć górną część
przegródki na płyn zmiękczający.
P1114
P1146
• Podstawić pod pompę odpowiednie naczynie, do
którego spłynie woda.
• Odczepić wąż spustowy wody, umieścić jego końcówkę
w naczyniu i wyjąć zatyczkę spustową.
• Gdy woda przestanie wyciekać, odkręcić pokrywę i
wyciągnąć pompę. Dobrze jest mieć w pobliżu szmatkę
do wycierania wody, wyciekającej podczas wyjmowania
pompy.
P1147
P1115
20
31/08/2006
16.49
Pagina
21
• Obracając pompę wysunąć ewentualne ciała obce z
wirnika pompy.
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli podczas prania woda nie została automatycznie
odpompowana, należy postąpić według poniższych
wskazówek:
• wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka;
• zakręcić zawór wodny;
• jeśli zachodzi taka konieczność, odczekać aż woda się
ochłodzi;
• otworzyć klapkę pompy;
• ustawić na podłodze pod pompą naczynie na wodę,
włożyć do niego końcówkę węża spustowego. Zdjąć
zatyczkę węża. Woda sama spłynie do naczynia. Po
napełnieniu naczynia, nałożyć zatyczkę z powrotem na
wąż. Wylać wodę z naczynia. Powtórzyć czynność aż do
pełnego spuszczenia wody;
• Nałożyć zatyczkę na wąż, który następnie należy z
powrotem umieścić w miejscu, z którego został wyjęty.
• wyczyścić pompę zgodnie z uprzednio przytoczonymi
wskazówkami;
• nałożyć zatyczkę na wąż, umieścić go we wnęce,
dokręcić pompę i zamknąć klapkę;
• dokręcić pokrywę pompy i zamknąć klapkę.
P1117
• Mocno dokręcić pokrywę pompy.
• Zamknąć klapkę pompy.
Eksploatacja pralki w miejscach o niskiej
temperaturze
Filtr węża dopływowego wody
Jeżeli zajdzie konieczność przechowywania pralki miejscu
o temperaturze poniżej 0°C, należy wykonać następujące
czynności:
Jeśli napełnianie pralki wodą trwa dłużej niż zwykle, należy
sprawdzić, czy filtr węża dopływowego wody nie jest
zatkany.
• Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
• Zakręcić zawór wody i odłączyć wąż dopływowy od
zaworu.
Zakręcić zawór dopływowy wody.
• Umieścić końcówkę węża spustowego pompy oraz
końcówkę węża dopływowego wody w specjalnie w tym
celu podstawionym naczyniu, do którego spłynie woda z
pralki.
Wykręcić wąż z zaworu.
Oczyścić filtr szczotką.
Przykręcić przewód do zaworu.
• Ustawić pokrętło programatora w położeniu “O”.
• Dokręcić wąż dopływowy wody i umieścić we wnęce
pompy wąż spustowy, pamiętając o tym, by
zabezpieczyć jego końcówkę specjalną zatyczką.
Po przeprowadzeniu powyższych czynności urządzenie
zostanie całkowicie opróżnione z wody, zapobiegając w
ten sposób tworzeniu się lodu, w efekcie czego niektóre
części wewnętrzne byłyby narażone na pęknięcie.
P1090
W momencie ponownego uruchomienia urządzenia,
należy upewnić się, że temperatura otoczenia jest wyższa
niż 0°C.
Ważne!
Za każdym razem, kiedy dopompowywana jest woda w
razie niebezpieczeństwa, należy wlać 2 litry wody do
przegródki prania zasadniczego i uruchomić program
odwirowania. Spowoduje to uruchomienie ZAWORU ECO,
który powoduje pełne zużycie środka piorącego.
21
POLSKI
132981640_PL.qxd
132981640_PL.qxd
31/08/2006
16.49
Pagina
22
Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje?
Nieprawidłowości, które można usunąć we własnym zakresie.
W czasie pracy pralki może zacząć pulsować kontrolka przycisku “START/PAUZA”
, a na wyświetlaczu
pojawi się jeden z poniższych komunikatów (jednocześnie słyszany będzie sygnał dźwiękowy):
«Brak wody» : problem z dopływem wody
«Brak odpływu wody» : problem z odpływem wody
«Zamknij drzwi» : otwarte drzwiczki
Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program wciskając w tym celu przycisk “START/PAUZA”
. Jeżeli po sprawdzeniu nadal występują nieprawidłowości, należy zwrócić się do lokalnego serwisu.
Problem
Możliwa przyczyna
• Pralka nie włącza się:
• Drzwiczki nie są szczelnie zamknięte. «Zamknij drzwi»
• Pralka nie jest podłączona do sieci lub w gniazdku nie
ma prądu.
• Spalony bezpiecznik główny instalacji elektrycznej.
• Niewłaściwie ustawione pokrętło programatora.
• Wybrano funkcję “OPÓŹN. START”
.
• Zamknięty zawór wodny. «Brak wody»
• Przygnieciony bądź zgięty filtr węża dopływowego.
«Brak wody»
• Zatkany filtr węża dopływowego.
«Brak wody»
• Niedomknięte drzwiczki. «Zamknij drzwi»
• Pralka nie pobiera wody:
• Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją odprowadza:
• Zbyt nisko położona końcówka węża spustowego. Patrz
“Podłączenie węża odpływowego wody”.
• Pralka nie odprowadza wody i (lub) nie
wiruje:
• Przygnieciony lub zagięty wąż spustowy wody. «Brak
odpływu wody»
• Wybrano funkcję
lub “Bez wirowania”.
• Zatkana pompa odpływowa wody. «Brak odpływu wody»
• Wyciek wody:
• Zbyt dużo lub niewłaściwa jakość środków piorących
(powodują nadmierne pienienie się).
• Sprawdzić czy nie ma wycieków w okolicy mocowania
węża dopływowego do zaworu. Łatwo to sprawdzić
dotykając węża podczas odprowadzania wody - wąż jest
wilgotny.
• Uszkodzony wąż spustowy.
• Nieprawidłowo dokręcona pompa odpływowa wody po
czyszczeniu.
• Brak nałożonej zatyczki spustowej na wężu spustowym
po czyszczeniu.
• Niezadowalające wyniki prania:
• Zbyt mała ilość lub niewłaściwa jakość środków
piorących.
• Trwalszych plamy nie zostały usunięte przed praniem.
• Wybór niewłaściwego programu/temperatury prania.
• Nadmierna waga prania.
22
31/08/2006
16.49
Pagina
23
Problem
Możliwa przyczyna
• Wibracje lub hałaśliwa praca pralki:
•
•
•
•
• Nie da się otworzyć drzwiczek pralki:
• Program nie dobiegł końca.
• Niezwolniona blokada drzwiowa.
• Poziom wody jest powyżej dolnej krawędzi drzwiczek.
• Pralka jest na etapie podgrzewania wody.
• Wirowanie z opóźnieniem, bądź za
słabe odwirowanie prania:
• Elektroniczna kontrola wyważenia przerwała wirowanie,
gdyż pranie jest niewłaściwie rozmieszczone w bębnie.
Pralka samodzielnie rozmieszcza pranie w bębnie
obracając go w tym celu w przeciwnym kierunku.
Czynność ta może zostać powtórzona kilka razy, dopóki
bęben nie uzyska równowagi i nie rozpocznie
normalnego wirowania. Jeżeli po upływie 6 minut pranie
wciąż będzie niewłaściwie rozmieszczone w bębnie,
pralka wykona wirowanie z mniejszą prędkością, bądź
nie wykona wirowania. Jeśli po zakończeniu programu,
pranie nie będzie odpowiednio odwirowane, należy
ręcznie zmienić układ prania we wnętrzu komory pralki,
a następnie wybrać program wirowania.
• W bębnie nie widać wody:
• Nowoczesne urządzenie wykorzystuje najnowszą
technologię i zapewnia oszczędność wody , gwarantując
jednocześnie doskonałe efekty prania.
• Pralka hałasuje:
• Pralka posiada silnik komutatorowy, który zwiększa
wydajność urządzenia.
Nie usunięto blokad transportowych i opakowania.
Brak regulacji nóżek.
Pranie nie jest równomiernie rozmieszczone w bębnie.
W bębnie znajduje się zbyt mała ilość prania.
....
.
Ser
. No
. .....
.....
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
Jeśli nie da się usunąć problemu we własnym zakresie,
należy skontaktować się z autoryzowanym punktem
serwisowym. Przy zgłoszeniu usterki należy podać model,
numer seryjny i datę zakupu urządzenia: informacje te są
wymagane przez serwis w celu zapewnienia sprawnej
obsługi.
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
23
Ser. No. .........
POLSKI
132981640_PL.qxd
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.51
Pagina
24
Vážený zákazníku,
Poškození při přepravě
Přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny k provozu a
zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním
upozorněním uvedeným na prvních stranách.
Prosíme Vás, abyste si tento návod uschovali pro
další použití a zajistili jeho předání případnému
dalšímu majiteli.
Po odstranění obalu spotřebiče zkontrolujte, zda není
poškozený. V případě pochybností spotřebič
nepoužívejte a obraťte se na servisní středisko.
Obsah
Upozornění
25
Likvidace
26
Rady pro praní
Rady pro ochranu životního prostředí 26
Technické údaje
26
Instalace
27
Vybalení
27
Umístění
27
Přívod vody
Třídění prádla
35
Teploty
35
Před vložením prádla
35
Maximální náplň prádla
35
Váha prádla
35-36
Odstraňování skvrn
36
Prací prostředky a přísady
36
Obsluha pračky
27-28
35-36
37-38
Mezinárodní symboly praní
39
Odpad
28
Prací programy
40
Připojení k elektrické síti
28
Speciální programy
41
Instalace na soupravu stojanu
28
Vaše nová automatická pračka
Popis spotřebiče
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Údržba
29
Plášť pračky
42
Zásuvka na prací prostředky
42
29
Odtokový filtr
29
Filtr přívodní hadice
42-43
43
Nouzové vypouštění
43
43
44-45
30
Opatření proti vlivu mrazu
Ovládací panel
30
Ovládací prvky
30-33
Spotřebič nefunguje?
Informace o programu
34-35
Použití
42
Záruční
46
Symboly uvedené u některých odstavců mají následující význam:
Výstražný trojúhelník a/nebo klíčová slova (Upozornění! Pozor!) upozorňují na pokyny, které jsou zvlášť
důležité pro vaši bezpečnost a pro správné fungování spotřebiče.
Informace s tímto symbolem obsahuje doplňkové pokyny a praktické rady k použití spotřebiče.
Tipy a informace k hospodárnému a ekologickému používání spotřebiče jsou označeny tímto symbolem.
Náš příspěvek k ochraně životního prostředí:
používáme papír, který je přátelský
k životnímu prostředí.
24
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.51
Pagina
25
Upozornění
Instalace
Všeobecné bezpečnostní informace
• Všechny vnitřní obaly musí být před použitím
spotřebiče odstraněny. Kdybyste neodstranili
všechny ochranné přepravní prvky, nebo je
odstranili jen zčásti, mohlo by dojít k vážnému
poškození spotřebiče i nejbližšího zařízení.
Přečtěte si příslušný odstavec v návodu k obsluze.
• Opravy smějí provádět pouze kvalifikovaní
pracovníci. Opravy prováděné nevyškolenými
osobami mohou způsobit vážné nebezpečí. S
opravami se obraťte na místní servisní středisko.
• Elektrické připojení spotřebiče související s jeho
instalací musí provádět kvalifikovaný elektrikář.
• V průběhu programů s vysokou teplotou se dvířka
ohřejí na vysokou teplotu. Nedotýkejte se dvířek!
• Jakékoli instalatérské práce, které jsou nutné k
instalaci tohoto spotřebiče, musí provádět
kvalifikovaný instalatér.
Dětská pojistka
• Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za
kabel, ale vždy uchopte zástrčku.
• Když je instalace spotřebiče ukončena,
překontrolujte, zda spotřebič nestojí na elektrickém
přívodním kabelu.
• Děti neznají nebezpečí spojená s elektrickými
spotřebiči. Během provozu spotřebiče je nutno
děti pečlivě sledovat a nenechat je hrát si se
spotřebičem.
• Jestliže spotřebič stojí na podlaze pokryté
kobercem, přesvědčte se, že vzduch může mezi
nožičkami a podlahou volně proudit.
• Obalový materiál (plastové fólie, polystyren)
uschovejte z dosahu dětí , mohl by pro ně být
nebezpečný - nebezpečí udušení! Uložte ho z
dosahu dětí.
Použití
• Všechny prací prostředky uložte na bezpečné
místo, kde k nim děti nemají přístup.
• Tento spotřebič je určen k domácímu použití.
Nesmí se používat pro jiné účely než pro ty, pro
které byl vyroben.
• Zajistěte, aby se děti ani malá domácí zvířata
nemohly dostat do bubnu pracky. Aby k tomu
nedošlo, je pračka vybavena speciální funkcí. Toto
zařízení se aktivuje pootočením tlačítka (bez
stisknutí) uvnitř dvířek doprava, až je zářez
vodorovně. Podle potřeby použijte i minci.
• Perte jen prádlo, určené pro praní v automatické
pračce. Dodržujte pokyny na visačce prádla.
• Spotřebič nepřeplňujte. Vždy dodržujte pokyny
návodu k obsluze.
Zařízení se vypne pootočením tlačítka doleva, až je
zářez svisle; nyní se dvířka dají opět zavřít.
• Přesvědčte se, že jsou kapsy prázdné. Předměty
jako jsou mince, zavírací špendlíky, špendlíky a
šrouby mohou způsobit značné škody.
• V automatické pračce neperte oděvy, které jsou
nasyceny benzínem, metylalkoholem,
trichloretylenem atd. Jestliže se pro čištění skvrn
takové tekutiny před praním použily, před vložením
do pračky počkejte, až se z tkaniny úplně vypaří.
• Malé kousky prádla jako ponožky, pásky atd.
vkládejte do pračky v pracích sáčcích nebo v
polštářových povlacích, aby nedocházelo k
zachycení mezi otočným bubnem a nádrží.
P1131
Jestliže spotřebič již nechcete používat, odřízněte
přívodní kabel a zástrčku s kabelem zlikvidujte.
Poškoďte zavírací mechanismus dvířek, aby se
hrající si děti nemohly v pračce zavřít a zůstat v ní
uvězněné.
• Používejte pouze doporučené množství aviváže.
Nadměrné množství by mohlo prádlo poškodit.
• Když spotřebič nepoužíváte, nechte dvířka lehce
pootevřená. Tím se chrání těsnění a zabráníte tak i
vzniku nepříjemných pachů.
• Před otevřením dvířek vždy zkontrolujte, zda je
voda vypuštěná. Jestliže tam je voda, vypusťte ji
podle návodu k obsluze.
• Po použití spotřebič vždy odpojte ze zásuvky a
zavřete vodovodní kohoutek.
25
ČESKY
Následující upozornění jsou uvedena v zájmu celkové bezpečnosti. Před instalací nebo používáním spotřebiče
si je musíte pozorně přečíst.
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.51
Pagina
26
Likvidace
Obalové materiály
Materiály označené symbolem
recyklovatelné.
Symbol
na výrobku nebo jeho obalu udává, že
tento výrobek nepatří do domácího odpadu. Je nutné
ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci
elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním
správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit
případným negativním důsledkům na životní
prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly
způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.
Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku
zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro
likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde
jste výrobek zakoupili.
jsou
>PE<=polyetylen
>PS<=polystyren
>PP<polypropylen
K druhotnému využití musí byt tyto materiály
vhozeny do příslušných kontejnerů.
Spotřebič
K likvidaci starého spotřebiče využijte schválených
likvidačních sběren. Neznečišťuje svoji zem!
Rady pro ochranu životního prostředí
Abyste ušetřili vodu i energii a přispěli k ochraně
životního prostředí, doporučujeme dodržet
následující rady:
• Vhodným předběžným ošetřením můžete před
praním odstranit skvrny a zašpiněná místa; prádlo
pak můžete vyprat při nižší teplotě.
• Normálně zašpiněné prádlo můžete prát bez
předpírky, ušetříte tak prací prostředek, vodu i čas
(a ochráníte tak i životní prostředí).
• Prací prostředky dávkujte podle tvrdosti vody,
množství praného prádla a stupně zašpinění.
• Praní je úspornější při plné náplni prádla.
Technické údaje
ROZMĚRY
Výška
Šířka
Hloubka
85 cm
60 cm
45 cm
MAXIMÁLNÍ NÁPLŇ
Bavlna
Syntetické
Jemné
Vlna/ ruční praní
4,5 kg
2 kg
2 kg
1 kg
RYCHLOST ODSTŘEDĚNÍ
max. 1000 ot/min (EWS 1050)
max. 1200 ot/min (EWS 1250)
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ/FREKVENCE
CELKOVÝ PŘÍKON
MINIMÁLNÍ JIŠTĚNÍ POJISTKY
220-230 V/50 Hz
2200 W
10 A
TLAK VODY
1 Minimální
Maximální
0,05 MPa
0,8 MPa
Tento spotřebič je v souladu s následujícími směrnicemi EHS:
73/23/EHS ze dne 19/02/73 pro nízké napětí
89/336/EHS ze dne 03/05/89 pro elektromagnetickou slučitelnost.
26
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.51
Pagina
27
Instalace
7. Uzavřete všechny otvory zátkami, které najdete v
umělohmotném sáčku s návodem k použití.
Vybalení
Doporučujeme uschovat si všechny ochranné přepravní
prvky, abyste je mohli použít při případné další dopravě
spotřebiče.
1. S použitím klíče odšroubujte a odstraňte dva dolní
zadní šrouby. Vytáhněte dva umělohmotné kolíky.
P1128
P0002
Umístění
Instalujte spotřebič na tvrdé rovné podlaze.
Zkontrolujte, zda proudění vzduchu kolem spotřebiče není
znemožněno koberci, rohožemi apod. Zkontrolujte, zda se
spotřebič nedotýká stěn nebo jiného kuchyňského
nábytku.
Pečlivě spotřebič vyrovnejte povolením nebo utažením
regulovatelných nožiček. Nikdy nevyrovnávejte případné
nerovnosti podlahy podkládáním kartónu, dřeva nebo
podobných materiálů pod spotřebič.
P0001
P1129
2. Položte pračku zadní stranou na podlahu, dejte pozor,
abyste nepřiskřípli hadice. Tomu můžeme předejít tak,
že mezi spotřebič a podlahu použijeme jeden z
obalových rohů.
3. Vytáhněte polystyrénový kus ze dna pračky a uvolněte
dva plastové sáčky.
1
2
3
P1051
Přívod vody
P1124
Přívodní hadici připojte ke kohoutku s 3/4” závitem.
4. Velmi opatrně vytáhněte levý polytylenový sáček,
posunem doprava a pak dolů.
Pro připojení spotřebiče k vodovodní síti nepoužívejte staré
hadice, které už byly v minulosti použité.
5. Velmi opatrně vytáhněte pravý polytylenový sáček,
posunem doleva a pak nahoru.
P1088
P1126
Důležité upozornění!
P1127
6. Postavte pračku do svislé polohy a odstraňte zbývající
zadní šroub. Vytáhněte příslušny kolík.
Je-li potrubí, ke kterému připojujete spotřebič nové anebo
už delší dobu nepoužívané, nechte vodu před připojením
přívodní hadice nějakou dobu odtéct. Tímto způsobem se
vyplaví případné usazeniny písku a rzi v potrubí.
27
ČESKY
Před použitím spotřebiče je nutné odstranit
všechny přepravní šrouby a obaly.
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.51
Pagina
28
Konec přívodní hadice na straně pračky se může obrátit
kterýmkoli směrem. Lehce povolte upevňovací objímku,
otočte konec hadice, pak objímku zase utáhněte a
zkontrolujte, zda ze spoje neuniká voda.
Vypouštěcí hadice nesmí byt nikde přiškrcená, ani
zalomená.
P1118
Aby byl zabezpečen správný chod spotřebiče, musí
být vypouštěcí hadice zavěšena na speciálním držáku
umístěném na zadní straně spotřebiče.
P0021
Přívodní hadici nelze nastavovat. Jestliže je příliš krátká a
nechcete přemístit kohoutek, musíte koupit delší hadici,
která je použitelná pro tento účel.
Připojení k elektrické síti
Spotřebič může fungovat s jednofázovým napětím 220-230
V a 50 Hz.
Odpad
Vypouštěcí hadici můžete umístit třemi různými způsoby:
Ověřte si, ze Váš domácí elektrický rozvod unese
maximální zatížení pračky (2,25 kW) i případné další
současně zapnuté domácí elektrospotřebiče.
Zaháknutím umělohmotného kolena dodávaného s
pračkou za okraj umyvadla. Důležité je, aby koleno se
zahnutou částí hadice nemohlo při vypouštění sklouznout z
umyvadla.
Upevněte ho proto šňůrkou ke kohoutku nebo k háčku na
zdi.
Pračku zapojte na zásuvku s uzemněním.
Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za možné
poškození zdraví a za škody na majetku,
k nimž došlo v důsledku nedodržení výše
uvedených pokynů.
Kdybyste potřebovali vyměnit přívodní kabel,
výměna musí byt provedena naším servisním
střediskem.
Přívodní kabel musí zůstat přístupný i po instalaci
spotřebiče.
P0022
Odbočkou v odpadu umyvadla. Tato odbočka se musí
nacházet nad sifonem tak, aby byl oblouk hadice vzdálený
minimálně 60 cm od podlahy.
Instalace na soupravu stojanu
Rozměry stojanu:
výška: 30 cm
šířka: 60 cm
hloubka: 60 cm
Do odpadního potrubí, které se nachází ve výšce
minimálně 60 cm a maximálně 90 cm od podlahy.
Konec vypouštěcí hadice musí být stále větraný,tj. vnitřní
průměr odpadního potrubí musí byt širší než vnější
průměr vypouštěcí hadice.
P1216
Tento spotřebič je možné k lepšímu vkládání a vyjímání
prádla instalovat na ocelový stojan se zásuvkou.
Vhodnou soupravu stojanu zakoupíte u svého
autorizovaného prodejce.
28
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.51
Pagina
29
Upozornení! Tento spotrebic je vybaven detskou bezpecnostní pojistkou, která umožnuje vypnout tlacítka ovládacího
panelu tak, aby deti nemohly náhodne zmenit nastavené funkce. Chcete-li funkci zapnout, je nutné po spuštení pracího
programu soucasne stisknout tlacítka RYCHLOST ODSTREDENÍ a NOENI PROVOZ na asi 3 vteriny. Funkci mužete
zapnout i u vypnuté pracky, aby deti nemohly náhodne spustit prací cyklus. Chcete-li zjistit, zda je DETSKÁ
BEZPECNOSTNÍ POJISTKA zapnutá, stisknete tlacítko START/PAUZA a na displeji se zobrazí "Err". Poznámka! Po
ukoncení cyklu zustane DETSKÁ BEZPECNOSTNÍ POJISTKA aktivní. Mužete ji vypnout soucasným stisknutím tlacítka
RYCHLOST ODSTREDENÍ a NOENI PROVOZ na asi 3 vteriny.
Nastavení jazyka
Jestliže si prejete, aby se zpráva na displeji objevovala v jiném jazyce, mužete zmenit nastavení jazyka.
Chcete-li funkci zapnout, je nutné soucasne stisknout na asi 3 vteriny:
- : tlacítka NOCNÍ PROVOZ a INTENZIVNÍ;
Na displeji se objeví zpráva v práve zvoleném jazyce. Stisknutím jednoho z tlacítek
- : NOCNÍ PROVOZ nebo INTENZIVNÍ
si mužete prohlédnout všechny dostupné jazyky. Stisknutím tlacítka Start/Pauza uložit zvolený jazyk uložíte.
Chcete-li novou volbu zrušit, stací stisknout jakékoli jiné tlacítko.
Popis spotřebiče
1 Zásuvka dávkovače pracích prostředků
2
1
2 Ovládací panel
3 Držadlo dvířek
4 Vypouštěcí čerpadlo
EWS 1050
95°
5 Seřiditelné nožičky
60°
E60°
D60°
TIMELINE
E40°
30°
D40°
40°
30°
40°
40°
30°
40°
30° 40°
60°
3
4
5
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Předpírka
Hlavní praní
Aviváž, škrob
P1181
29
ČESKY
Tento nový spotřebič splňuje všechny moderní požadavky na účinnější praní prádla s nízkou spotřebou vody, energie a
pracího prostředku.
• Automatické ochlazování prací vody z 95°C na 60°C před vypouštěním brání deformaci potrubí.
• Speciální program na vlnu s novým systémem jemného praní, který vypere vlněné prádlo velmi opatrně.
• Systém ke zjišťování nerovnováhy zabrání vibracím během odstřeďování.
• Ventil ECO umožňuje celé využití pracího prostředku, snižuje spotřebu vody a zajišťuje tak úsporu energie.
• Programový volič umožňuje kombinovat funkci programu a volbu teploty a tím zjednodušuje nastavení programu.
ČESKY
Vaše nová automatická pračka
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.51
Pagina
30
Použití
Ovládací panel
EWS 1050
95°
60°
E60°
D60°
TI ME LI N E
E40°
30°
D40°
40°
30°
40°
1
2
3
45
1 Zásuvka dávkovače pracích
prostředků
67
40°
30°
40°
10
8 9
30° 40°
60°
11
3 Tlačítko Noční provoz
Jestliže zvolíte tuto funkci, pračka neodčerpá vodu z
posledního máchání, aby se prádlo nezmačkalo.
Tím, že neproběhnou fáze odstředění, je tento prací cyklus
velmi tichý a může být tedy zvolen propraní v nočních
hodinách nebo tehdy, jsou-li omezeny náklady na dodávku
elektrické energie.
U programů pro bavlnu a syntetiku jsou máchání
prováděna s použitím většího množství vody.
2 Tlačítko Snížení rychlosti odstředění
Přejete-li si, aby bylo prádlo odstředěno menší rychlostí
než je maximální rychlost nabízená pračkou pro daný
program, stiskněte toto tlačítko.
Na displeji se zobrazí zvolená rychlost odstředění a pouze
na 5 vteřin max. rychlost odstředění pro daný program.
Zvolíte-li funkci “0”, pračka zruší všechny fáze odstředění. Na
displeji se na 5 vteřin objeví zpráva “Bez odstředění”.
Příslušná kontrolka se rozsvítí a na displeji se objeví na 5
vteřin popis zvolené funkce a pak se opět objeví zpráva
“Stiskněte START”.
Maximální rychlosti jsou :
• Bavlna, len a 40°- (speciální džíny):
1000 ot/min (EWS 1050)
1200 ot/min (EWS 1250)
1200
Noèní provoz ANO
hod. min.
2.25
• Syntetické: 1000 ot/min
• Jemné, vlna a ruční praní: 800 ot/min
1200
Stisknìte START
Na konci programu svítí kontrolka zablokovaných dvířek,
kontrolka START/PAUZA
zhasne.
Na displeji se budou opakovat zprávy “Konec programu”.
hod. min.
2.19
Pro dokončení cyklu zvolte jeden z následujících
programů:
+
Odčerpání vody může proběhnout dvěma způsoby:
•
Funkce Bez odstředění “0”
Zvolte program
(čerpání):
Voda bude odčerpána bez odstředění.
Při volbě této funkce se fáze odstřeďování zruší. Tuto
funkci lze zvolit pro velmi jemné tkaniny.
Zvolíte-li tuto funkci s programy pro bavlnu a syntetické
tkaniny, pračka provedení několik máchání navíc.
•
Zvolte program
odstředění).
(odstředění) nebo
(šetrné
Zvolte rychlost odstředění prostřednictvím příslušného
tlačítka a pak stiskněte tlačítko START/PAUZA
.
Voda bude odčerpána a prádlo bude odstředěno
zvolenou rychlostí.
30
31/08/2006
16.51
Pagina
31
Důležité upozornění!
Před volbou programu
(čerpání),
6 Tlačítko Rychlé praní
(odstředění) nebo
Tuto funkci můžete použít pro lehce zašpiněné prádlo,
které se rychle a přitom dobře vypere.
(šetrné odstředění) je nutné nastavit volič do polohy
“O”.
Tuto funkci nelze použít pro programy E60°, E40°, D60°,
a vlnu
/ ruční praní
.
TDoba praní bude zkrácena podle druhu tkaniny a
nastavené teploty.
Doporučená množství pro bavlnu: 3 kg
Zvolte tuto funkci, chcete-li prádlo před hlavním praním
ještě předeprat.
Předpírka končí krátkým odstředěním se 650 ot/min, u
programů pro bavlnu a syntetické tkaniny, u programů pro
jemné tkaniny se voda pouze vypustí.
Příslušná kontrolka se rozsvítí a na displeji se objeví na 5
vteřin popis zvolené funkce.
Příslušná kontrolka se rozsvítí a na displeji se objeví na 5
vteřin popis zvolené funkce a pak se opět objeví zpráva
“Stiskněte START”.
hod. min.
1200 EXTRA KRÁTKÉ ANO 2.25
Pøedpírka ANO
hod. min.
2.25
7 Tlačítko Extra máchání
Tuto funkci lze zvolit se všemi programy kromě vlny
/ruční praní a 40°- .
Tato funkce není k dispozici u programu pro vlnu (ruční
praní).
Pračka provede u zvoleného programu 2 máchání navíc.
Tato funkce se doporučuje hlavně pro osoby alergické na
prací prostředky a v oblastech s měkkou vodou.
Důležité!
Tento spotřebič je vybaven zvukovým signálem, který
zazní při volbě programů, v případě nesprávné volby
funkce, jestliže otočíte programovým voličem do jiné prací
polohy během programu, na konci cyklu a v případě
provozních problémů.
Zvukový signál vypnete současným stisknutím tlačítek
(předpírka) a
(noční provoz) na 3 vteřiny, až se na
displeji objeví na 5 vteřin zpráva “Zvuk. signál NE.”
Dalším stisknutím těchto 2 tlačítek se zvukový signál opět
aktivuje. Na displeji se na 5 vteřin objeví zpráva “Zvuk
signál ANO”.
Příslušná kontrolka se rozsvítí a na displeji se objeví na 5
vteřin zpráva “Extra máchání ANO”.
5 Tlačítko Odstraňování skvrn
8 Tlačítko ODLOŽENÝ START
Pro praní velmi znečištěného prádla nebo prádla se
skvrnami pomocí odstraňovače skvrn (prodlouží dobu
hlavního praní o dobu, která je optimalizována pro
odstranění skvrn, volba není dostupná pri jemném praní,
praní vlny nebo u programů s teplotou nižší nez je 40°C).
Tato funkce nemůže být použita u programů PREDPÍRÁNÍ
.
Pomocí tohoto tlačítka může být prací program odložen o
30 - 60 - 90 minut, 2 hodiny až 20 hodin, s odstupem jedné
hodiny.
1200
Extra máchání ANO
hod. min.
2.25
Volba odloženého startu
• Zvolte program a požadované funkce.
• Vyberte odložený start.
Příslušná kontrolka se rozsvítí a na displeji se objeví na 5
vteřin zpráva “”Probíhá start...” k upozornění na volbu
odloženého startu.
31
ČESKY
D40°, 40°-
4 Tlačítko Předpírka
1200
ČESKY
132981640_CS.qxd
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.51
Pagina
32
10 Displej
• Stiskněte tlačítko START/PAUZA
: Pračka zahájí
odpočítávání zbylé doby, pro poslední 2 hodiny v
minutách.
Na displeji se objevují následující údaje:
Délka programu - rychlost odstředění - výběr funkcíprací fáze - odložený start - nesprávná volba funkce výstražná zpráva - konec programu.
Program se spustí po uplynutí nastaveného času odložení.
Zrušení odloženého startu
• Stiskněte tlačítko START/PAUZA
.
Délka zvoleného programu
Po volbě programu se na displeji zobrazí délka v hodinách
a minutách (například 2.25).
• Opakovaně stiskněte tlačítko ODLOŽENÝ START
dokud se neobjeví zpráva “Odložený start NE”.
Délka se vypočítává se automaticky na základě
doporučeného maximálního množství prádla vhodného pro
určitý druh tkaniny.
I když je prádla málo, na displeji se na začátku cyklu
zobrazí délka programu odpovídající maximální náplni.
Délka programu se bude postupně upravovat v průběhu
cyklu.
Po spuštění programu se zbývající čas aktualizuje každou
minutu.
• Novým stiskem tlačítka START/PAUZA program
spustíte.
Důležité upozornění!
Dvířka budou uzamčena po celou dobu trvání odloženého
startu (svítí kontrolka zablokovaných dvířek).
Jestliže potřebujete dvířka otevřít, musíte nejprve nastavit
pračku do stavu pauzy stisknutím START/PAUZA
.
Kontrolka zablokovaných dvířek zhasne. Po zavření
dvířek stiskněte opět tlačítko START/PAUZA.
Klidový stav
Po 10 minutách nečinnosti v režimu nastavení nebo na
konci cyklu se podsvícení displeje automaticky vypne.
Stisknutím libovolného tlačítka nebo posunutím voliče se
displej vrátí do normálního stav.
9 Tlačítko Start/Pauza
Toto tlačítko má dvě funkce: Start - Pauzu.
Start
Po výběru požadovaného programu stiskněte toto tlačítko
ke spuštění spotřebiče; příslušná kontrolka přestane blikat
a bude svítit během celého pracího programu.
1200
Stisknìte START
hod. min.
2.25
Pokud vyberete funkci Odložený start, pračka začne
odpočítávat nastavený čas. Na displeji bude zobrazena
doba programu a odložení.
Pauza
Rychlost odstřeďování
Přerušení probíhajícího programu se provádí stisknutím
tlačítka START/PAUZA
: příslušná kontrolka začne
blikat.
Opětovné zahájení programu v místě, ve kterém byl
přerušen, je možné dalším stisknutím tlačítka
START/PAUZA.
Po volbě programu se na displeji zobrazí maximální
rychlost odstředění navržená pro zvolenou
tkaninu/program.
1200
Stisknìte START
hod. min.
2.19
+
Jestliže opakovaně stiskněte tlačítko RYCHLOSTI
ODSTŘEDINI,
můžete změnit hodnotu rychlosti
odstředění navrženou pračkou.
Zvolíte-li “O,” všechny fáze odstředění se zruší. Na displeji
se na 5 vteřin objeví zpráva “Bez odstředění”.
Na konci programu kontrolka tlačítka Start/Pauza
zhasne.
32
16.51
Pagina
33
Odpočítávání zbylé doby bude aktualizováno každou
hodinu, pro poslední 2 hodiny po 30 minutách.
0
hod. min.
Nesprávná volba funkce
Bez odstøed’ování 2.19
V případě výběru volitelné funkce, která není kompatibilní
se zvoleným programem, se na asi 3 vteřiny objeví zpráva
“Chybná volba” a zazní 3 zvukové signály.
Volba funkcí
1200
V závislosti na zvoleném programu lze kombinovat různé
funkce. Funkce je nutné zvolit po výběru požadovaného
programu a před stisknutím tlačítka START/PAUZA.
Po stisknutí tlačítka funkce (např. předpírky
) se
příslušná kontrolka rozsvítí a na displeji se objeví popis
zvolené funkce.
Jestliže stiskněte tlačítko ještě jednou, kontrolka tlačítka
zhasne a na displeji se zobrazí vypnutí funkce.
1200
Pøedpírka ANO
hod. min.
2.25
1200
Pøedpírka NE
Chybná volba
hod. min.
2.10
Výstražné zprávy
V případě provozních problémů se na displeji zobrazí
odpovídající zprávy (další informace viz odstavec
“Spotřebič nefunguje” na straně 44).
Některé z těchto problémů jsou způsobeny nesprávným
použitím pračky a lze je snadno odstranit.
hod. min.
2.10
1200
Nepøitéká voda
hod. min.
2.10
Prací fáze
Během pracího cyklu se na displeji zobrazují různé prací
fáze.
Konec programu
1200
Praní
hod. min.
2.25
1200
Odstøed’ování
Jestliže program skončil a je možné otevřít dvířka, na
displeji se na 5 vteřin střídavě budou objevovat zprávy
“Dveře možno otevř” a “Konec programu”.
hod. min.
0.10
1200
Odložený start
Dveøe možno otev.
hod. min.
0
Doba odložení startu zvolená prostřednictvím příslušného
tlačítka (nanejvýš 20 hodin) se zobrazí na displeji na dobu
5 vteřin, pak se opět objeví zpráva “Stiskněte START”.
1200
Start za 30 min.
hod. min.
2.25
ČESKY
31/08/2006
1200
Stisknìte START
Pokud jste zvolili Noční provoz
kontrolka zablokování
dvířek zůstane svítit k signalizaci, že nelze otevřít dvířka a
musí se vypustit voda.
hod. min.
2.25
Na displeji se budou opakovat zprávy “Konec programu”.
Na konci programu (po odčerpání vody), kontrolka tlačítka
33
ČESKY
132981640_CS.qxd
132981640_CS.qxd
31/08/2006
START/PAUZA
zhasnou.
16.51
Pagina
34
Informace o programu
a kontrolka zablokování dvířek
D 60° a D 40° = Denní
1200
hod. min.
0
Dvíøka zamèená
1200
Konec programu
Tyto programy jsou vhodné pro lehce nebo normálně
zašpiněnou bavlnu. Doba praní se zkrátí pouze o několik
minut.
hod. min.
0
Nelze je použít v kombinaci s funkcí Rychlého praní
40°-
Nelze použít v kombinaci s funkcí Rychlého praní
Extra máchání
.
Volič je rozdělen do následujících částí:
,
• Jemné
40°/ruční praní
• O Resetovací program/vypnutí spotřebiče
95°
= Sportovní obuv
60°
E60°
S tímto programem je možné vyprat jeden nebo dva páry
sportovní obuvi podle jejich rozměrů.
D60°
E40°
30°
D40°
40°
40°
Obuv se vypere a odstředí šetrným způsobem při teplotě
40°.
30°
40°
30° 40°
= Snadné žehlení
Jestliže zvolíte tento program, syntetické prádlo se vypere
a odstředí šetrným způsobem, aby se nezmačkalo. Tímto
způsobem je žehlení jednodušší.
• Speciální programy
30°
40°
a
doporučené množství: 3 kg.
• Syntetické
• Vlna
= Speciální džíny
Úplný speciální program pro praní při 40°C sportovních
oděvů pro venkovní užití jako džín, běžeckých a
tréninkových oděvů, triček z technických tkanin.
11Programový volič
• Bavlna, len
.
60°
S tímto programem nelze zvolit
.
Důležité upozornění!
Doporučujeme neprat obuv společně s prádlem.
Programovým voličem je možné otáčet ve směru doprava i
doleva. Polohy E odpovídají programům s ÚSPOROU
ENERGIE a poloha
“studenému” praní.
= Máchání
Na konci programu je nutné pootočit programový volič
do polohy “O” k resetování programu a vypnutí
pračky.
S tímto programem je možné vymáchat a odstředit
bavlněné a lněné oblečení vyprané ručně. Pračka provede
3 máchání a závěrečné odstředění s maximální rychlostí.
Rychlost odstředění může být zkrácena stisknutím tlačítka
.
Závěrečné odstředění je určeno pouze pro bavlněné
prádlo jako u programu odstředění.
= Čerpání
Používá se pro odčerpání vody z posledního máchání v
případě použití volitelné funkce Noční provoz
.
Nejprve otočte programovým voličem do polohy “O”, pak
34
zvolte program
(= čerpání) a nakonec stiskněte tlačítko
START/PAUZA
.
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.51
Pagina
35
Sledujte symboly s kódy pro praní na každé visačce oděvu
a dodržujte pokyny výrobce pro praní.
Prádlo roztřiďte takto:
bílé, barevné, syntetické, jemné prádlo, vlna.
Samostatné odstředění při maximální rychlosti pro ručně
prané oblečení. Použijte pro bavlněné prádlo. Rychlost
můžete podle potřeby snížit tlačítkem
podle typu
tkaniny.
Teploty
= Odstředění (krátké odstředění)
Samostatné krátké odstředění při maximální rychlosti
800 ot/min pro syntetické, jemné, vlněné a ručně prané
prádlo. Rychlost můžete podle potřeby snížit tlačítkem
aby odpovídala typu tkaniny.
O = Reset/vypnutí pračky
Otočením voliče “O” pračku vypnete, nebo resetujete
zvolený program. Nyní můžete zvolit nový program.
95°
pro normálně zašpiněné bílé bavlněné a lněné
prádlo (např. utěrky, ručníky, ubrusy,
prostěradla...).
60°
pro normálně zašpiněné, barevně stálé oděvy
(např. košile, noční prádlo, pyžama...) ze
lněných, bavlněných nebo syntetických tkanin a
pro lehce zašpiněné bílé bavlněné prádlo (např.
spodní prádlo)
(studený) pro jemné prádlo (např. síťové záclony),
smíšené
30°-40°
prádlo včetně syntetických vláken a vlny.
Před vložením prádla
Nikdy neperte bílé a barevné prádlo společně. Bílé prádlo
by při takovém praní ztratilo svoji bělost.
Nové barevné prádlo by mohlo pustit barvu, a proto by se
poprvé mělo prát samostatně.
Ujistěte se, že v prádle nezůstaly žádné kovové
předměty (např. sponky do vlasů, špendlíky zavírací i
obyčejné, apod.)
Zapněte knoflíky polštářů, zatáhněte zipy, zapněte háčky a
patenty. Utáhněte všechny pásky nebo dlouhé pásy.
Před praním odstraňte silné skvrny. Zvlášť odolné skvrny
je třeba ošetřit již před praním speciálním čistidlem nebo
čisticí pastou.
Se záclonami zacházejte se zvláštní péčí. Odstraňte
háčky, nebo je vložte do nějakého uzavřeného pytlíku
nebo síťky.
Maximální náplň prádla
Doporučené náplně jsou vyznačeny v tabulce programů.
Obecné zásady
Bavlna, len: plný buben, ale ne napěchovaný;
Syntetické: buben plný pouze do poloviny;
Jemné prádlo a vlna: buben plný do jedné třetiny.
Praní s maximální náplní prádla v bubnu umožňuje
nejefektivnější využití vody a energie.
Pro silně zašpiněné prádlo snižte množství prádla na
polovinu.
35
ČESKY
Třídění prádla
= odstředění (dlouhé odstředění)
ČESKY
Rady pro praní
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.51
Pagina
36
Váha prádla
Prací prostředky a přísady
Dále uvedené hodnoty jsou jen orientační:
koupací plášť
Dobré výsledky praní závisí také na volbě pracího
prostředku a použití správného množství, aby nedocházelo
k plýtvání a poškozování životního prostředí. Ačkoli jsou
prací prostředky biologicky odbouratelné, obsahují látky,
které ve velkých množstvích mohou změnit jemnou
rovnováhu existující v přírodě.
1200 g
ubrousek
100 g
povlak na přikrývku
700 g
prostěradlo
500 g
povlak polštáře
200 g
ubrus
250 g
osuška
200 g
utěrka
100 g
Volba pracího prostředku závisí na druhu tkaniny (jemná,
vlněná, bavlněná apod.), barvě, prací teplotě a stupni
zašpinění.
noční prádlo
200 g
V této pračce se mohou používat všechny běžně dostupné
prací prostředky, určené pro automatické pračky:
dámské kalhotky
100 g
- práškové prostředky pro všechny druhy tkanin
pánská pracovní košile
600 g
pánská košile
200 g
- práškové prostředky pro jemné tkaniny (max. 60°C) a
vlnu,
pánské pyžamo
500 g
blůza
100 g
pánské spodky
100 g
- tekuté prostředky, přednostně pro prací programy s
nízkou prací teplotou (max. 60°C) pro všechny druhy
tkanin nebo speciální prostředky pouze pro vlnu.
Prací prostředek a jakékoli přísady se musí před spuštěním
pracího programu dávkovat do příslušné komory zásuvky
dávkovače.
Odstraňování skvrn
Odolné skvrny se nedají odstranit jen vodou a pracím
prostředkem. Doporučuje se proto odstraňovat je již před
praním.
Krev: Čerstvé skvrny odstraňujte studenou vodou.
Zaschlé skvrny nechte přes noc namočené ve vodě se
speciálním pracím přípravkem a pak je odstraňte ručně
vodou a mýdlem.
Olejové barvy: Navlhčete benzinovým čističem skvrn,
položte kus na měkkou látku a skvrnu vytřete. Postup
několikrát opakujte.
Zaschlé olejové skvrny: Navlhčete terpentýnem a položte
kus na měkkou látku. Skvrnu vytírejte ručně pomocí klůcku
bavlněné látky.
Rez: Použijte kyselinu šťavelovou rozpuštěnou v horké
vodě, nebo odstraňovač rzi používaný za studena. U
starých rzivých skvrn si počínejte opatrně, protože
celulózová struktura bude již poškozená a tkanina by se
mohla proděravět.
Plísňové skvrny: Ošetřete je bělicím prostředkem a dobře
vymáchejte (jen bílé a stálobarevné prádlo).
Tráva: Lehce namydlete a ošetřete bělicím prostředkem
(jen bílé a stálobarevné prádlo).
Skvrny od kuličkového pera a lepidel: Navlhčete
acetonem (*), položte kus na měkkou látku a skvrnu ručně
vytřete.
Rtěnka: Navlhčete acetonem jako v předchozím případě a
pak skvrny ošetřete metylalkoholem. Z bílého prádla
zbytky odstraňte pomocí bělícího prostředku.
Červené víno: Namočte do vody s pracím prostředkem,
vymáchejte a ošetřete kyselinou octovou nebo citrónovou
a vymáchejte. Zbylé stopy odstraňte pomocí bělícího
prostředku.
Inkoust: Podle druhu inkoustu navlhčete tkaninu nejprve
acetonem (*), pak kyselinou octovou, zbylé stopy na bílém
prádle ošetřete bělicím prostředkem a pak řádně
vymáchejte.
Skvrny od dehtu: Nejprve skvrny ošetřete odstraňovačem
skvrn, metylalkoholovým nebo benzinovým, a pak vytřete
pastovým čisticím prostředkem.
Jestliže použijete koncentrovaný práškový nebo tekutý
prací prostředek, musíte zvolit program bez předpírky.
Je-li pračka umístěná na podstavci, není možné na ni
umístit sušičku (t.z., že nelze použít speciální soupravu k
umístění sušičky na pračku).
Tekutý prací prostředek nadávkujte do komory zásuvky
dávkovače označené
až těsně před spuštěním
programu.
Všechny avivážní nebo škrobicí přísady se musí nalít do
oddílu označeného
před spuštěním pracího programu.
Dodržujte doporučení výrobce ohledně množství použitého
pracího prostředku a nepřekračujte značku “MAX” na
zásuvce dávkovače pracího prostředku.
Množství použitého pracího prostředku
Druh a množství pracího prostředku bude záviset na druhu
tkaniny, množství prádla, stupni zašpinění a tvrdosti
použité vody.
Tvrdost vody se označuje tzv. stupni tvrdosti. Tvrdost vody
ve své domácnosti zjistíte u místního vodárenského
podniku, nebo na místním úřadě.
Dodržujte pokyny výrobce k množství použitého
prostředku.
Menší množství pracího prostředku použijte tehdy, když:
- perete malé množství prádla
- prádlo je lehce zašpiněné,
- při praní se tvoří velké množství pěny.
(*) na umělé hedvábí aceton nepoužívejte.
36
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.51
Pagina
37
Otočte programovým voličem do požadované polohy. Na
displeji se zobrazí následující délka programu a maximální
rychlost odstřední povolená pro zvolený program.
95°
1. Otevření dvířek
60°
E60°
60°
E40°
30°
Prádlo vkládejte do bubnu po jednotlivých kusech, a co
nejvíce ho protřepte.
Stisknìte START
hod. min.
2.25
40°
40°
40°30°
30°
40°
30° 40°-
Zavřete dvířka.
1200
60°
5. Volba rychlosti odstředění, nebo funkce
“0” (bez odstředění).
Opakovaně stiskněte tlačítko rychlosti odstředění
k
volbě požadované rychlosti odstředění, nebo funkce “0”
(bez odstředění).
P0004
2. Odměření pracího prostředku
Vytáhněte zásuvku dávkovače až na doraz. Odměrnou
nádobkou odměřte množství pracího prostředku podle
doporučení výrobce a nasypte ho do komory pro hlavní
praní
.
1200
Stisknìte START
hod. min.
2.19
0
hod. min.
Bez odstøed’ování 2.19
+
Jestliže chcete použít předpírku, dávkujte prostředek do
příslušného oddílu, označeného
.
3. Odměření přísad
6. Volba požadovaných funkcí
Jestliže je to třeba, nalijte prostředek pro aviváž tkanin do
komory označené
, přísady dávejte pouze ke značce
“MAX”.
Zásuvku lehce zavřete.
Opakovaně stiskněte tlačítko odpovídající zvolené funkci.
Rozsvítí se odpovídající kontrolka a na displeji se objeví
popis zvolené funkce.
1200
P1179
P1180
37
Pøedpírka ANO
hod. min.
2.25
1200
Extra máchání ANO
hod. min.
2.25
ČESKY
4. Volba požadovaného programu
Před prvním praním doporučujeme nalít dva litry vody do
hlavní komory
zásuvky na prací prostředky, abyste
aktivovali systém Eko. Pak spusťte cyklus pro bavlnu při
95°C s prázdnou pračkou, aby se z vnitřních částí
odstranily poslední zbytky pachů a mastnoty z výroby.
Do komory pro hlavní praní dávkujte poloviční množství
pracího prostředku a spusťte pračku.
ČESKY
Obsluha pračky
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.51
Pagina
38
10. Přerušení programu
7. Zvolte funkci ODLOŽENÝ START
Stiskněte tlačítko START/PAUZA
k přerušení
probíhajícího programu, příslušná kontrolka začne blikat.
Stiskněte stejné tlačítko k restartování programu.
K odložení spuštění programu opakovaně stiskněte tlačítko
ODLOŽENÝ START
k volbě požadované prodlevy. Na
displeji na asi 5 vteřin objeví číslice odpovídající
zvolenému odložení, a pak se zobrazí zpráva “Stiskněte
START”.
11.Otevření dvířek po zahájení programu
Uveďte pračku do stavu pauzy stisknutím tlačítka
START/PAUZA
. Jakmile kontrolka zablokovaných
dvířek zhasne, dvířka lze opět otevřít.
1200
Start za 30 min.
hod. min.
Není-li možné otevřít dvířka, znamená to, ze pračka se
nachází ve fázi ohřevu vody, že hladina vody přesahuje
spodní okraj dvířek, nebo že se buben otáčí.
2.25
Jestliže musíte otevřít dvířka, a dvířka jsou zablokovaná,
nastavte volič programů na “O”.
Během prvních 3minut po spuštění lze dvířka otevřít (pozor
na hladinu vody a teplotu).
8. Spuštění programu
Po výběru pracího programu a zavření dvířek stiskněte
tlačítko START/PAUZA
.
Zvolený program spustíte stiskem tlačítka START/PAUZA.
; Příslušná kontrolka přestane blikat a rozsvítí se .
Pračka se spustí.
13. Na konci programu
Pračka se automaticky zastaví. Kontrolka tlačítka
START/PAUZA zhasne a na displeji se střídavě zobrazují
zprávy “Konec programu” a zazní zvukové signály.
V případě, že byla zvolena funkce Noční provoz
kontrolka zablokovaných dvířek zůstane svítit, čímž
signalizuje nutnost odčerpání vody před otevřením dvířek.
Kontrolka tlačítka START/PAUZA zhasne a na displeji se
střídají zprávy “Konec programu”.
Při vypouštění vody postupujte podle pokynů na straně 9
“
Noční provoz”.
Pokud jste zvolili odložení startu, pračka zahájí
odpočítávání zbylé doby. Na displeji se zobrazí odložení a
délka programu.
Otočte programovým voličem do polohy “O” k vypnutí
pračky.
Během této doby je možné vkládat prádlo:
●
Stiskněte tlačítko START/PAUZA
●
vložte prádlo;
●
zavřete dvířka a stiskněte opět tlačítko START/PAUZA
.
;
Vyjměte prádlo z bubnu a pozorně zkontrolujte, zda buben
zůstal prázdný, abyste zabránili poškození prádla, které by
zůstalo uvnitř, během následujícího pracího cyklu (např.
sražením), nebo tomu, aby barevné prádlo zbarvilo bílé
prádlo. Nepřejete-li si vyprat další prádlo, zavřete kohoutek
přívodu vody.
Nechte dveře pootevřené, abyste zabránili vzniku plísní a
nepříjemných pachů.
9. Změna funkce nebo programu během
pracího cyklu
Každou fázi je možné změnit ještě před jejím provedením
programem.
Před provedením jakékoli změny musíte pračku uvést do
stavu pauzy stisknutím TLAČÍTKA START/PAUZA
.
Změna probíhajícího programu je možná pouze jeho
resetováním. Otočte programovým voličem do polohy “O”
a potom do polohy nového programu. Voda z pracího
bubnu se nevypustí. Spusťte nový prací program
stisknutím tlačítka START/PAUZA
.
38
16.52
Pagina
39
ČESKY
31/08/2006
ČESKY
132981640_CS.qxd
39
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.52
Pagina
40
Tabulka programů
Prací programy pro bavlnu a syntetické
Spotřeba*
Tepl.
95° - 60°
E60°**
D 60°- D 40°
E 40°
40° -
- 30°
- 30°- 60°
40° -
*
Druh tkaniny
Popis programu
Doplňkové
funkce
Max.
Náplň
Energie kWh
Voda
l
Bílá
bavlna
Praní při 95° - 60°C
3 máchání
dlouhé odstředění
4,5 kg
1.9
51
Bílá bavlna
úsporný
Praní při asi 60°C
3 máchání
dlouhé odstředění
4,5 kg
0.85
48
Barevné
Praní při 60°-40°C
3 máchání
dlouhé odstředění
4,5 kg
1.1
48
Barevné úsporný
Praní při 40°C
3 máchání dlouhé
odstředění
4,5 kg
0.85
48
Bavlna
Speciální džíny
Praní při asi 40°C
5 máchání
dlouhé odstředění
3 kg
0.45
67
Nestálobarevná
bavlna
Praní při 30°C nebo
studené praní
3 máchání
dlouhé odstředění
4,5 kg
0.33
48
Syntetické
Praní při 30°-60°C nebo
studené praní
3 máchání
šetrné odstředění
1,5 kg
0.7
42
Syntetické
snadné žehlení
Praní při 40°C
4 máchání
šetrné odstředění
1 kg
0.35
42
Obuv
Praní při 40°C
3 máchání
šetrné odstředění
1 pár
0.5
53
Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, protože se mohou lišit podle množství a
druhu prádla, teploty přiváděné vody a na teplotě prostředí. Údaje se vztahují k nejvyšší teplotě každého
pracího programu.
** V souladu se směrnicí 92/75/ES se údaje o spotřebě uvedené na štítku spotřeby vztahují k tomuto
programu.
40
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.52
Pagina
41
Tabulka programů
Prací programy pro jemné prádlo a vlnu
Tepl.
Druh tkaniny
30°- 40°
- 30°- 40°
Popis programu
Jemné
Praní při 30°-40°C 3
máchání
šetrné odstředění
Vlna
Praní při 40°- 30°C nebo
studené praní
3 máchání
šetrné odstředění
/ruční praní
Max.
Náplň
Energie kWh
Voda
l
1,5 kg
0.5
50
1 kg
0.35
48
Speciální programy
Spotřeba*
Poloha
voliče
Program
Další
funkce
Popis programu
Max.
Náplň
*
Voda
l
Máchání
(máchání)
3 máchání s tekutými
přísadami v případě potřeby
dlouhé odstředění
4,5 kg
0.07
40
Čerpání
(vypouštění)
Používá se pro odčerpání
vody z posledního máchání
u programů s funkcí
/
-
-
Dlouhé odstředění
Vypouštění a dlouhé
odstředění
4,5 kg
-
-
(odstředění)
Šetrné odstředění
(odstředění)
Vypouštění a krátké
odstředění.
-
-
Zrušení/VYP
Ke zrušení probíhajícího
pracího programu a vypnutí
pračky.
-
-
4,5 kg
O
Energie kWh
Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce jsou čistě orientační, protože se mohou lišit podle množství a
druhu prádla, teploty přiváděné vody a na teplotě prostředí
41
ČESKY
Spotřeba*
Doplňkové
funkce
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.52
Pagina
42
Údržba
V prostoru na zásuvku na prací prostředky se mohou
nahromadit zbytky pracího prostředku: vyčistěte ho starým
zubním kartáčkem. Po vyčištění zásuvku opět nasaďte.
Plášť pračky
Vnější části pračky omývejte pouze vodou s mycím
prostředkem. Opláchněte čistou vodou a osušte měkkým
hadříkem.
Důležité: K čištění vnějších ploch nepoužívejte
metylalkohol, ředidla a podobné prostředky.
Těsnění dvířek
Čas od času je nutné zkontrolovat těsnění dvířek a
odstranit případné cizí předměty, které se do něj mohly
zachytit.
P0038
Vypouštěcí čerpadlo
Vypouštěcí čerpadlo musí být kontrolováno, jestliže:
• pračka nevypouští vodu a/nebo neodstřeďuje
• pračka je během vypouštění vody neobvykle hlučná,
což je způsobeno předměty jako jsou zavírací špendlíky,
mince apod., které blokují čerpadlo.
Postupujte následovně:
P1050
• Spotřebič odpojte od sítě.
• Případně počkejte, až voda vychladne.
• Otevřete dvířka čerpadla.
Zásuvka dávkovače pracích prostředků
Prací prostředky a avivážní prostředky na tkaniny po
nějaké době vytvoří v zásuvce dávkovače usazeniny.
Občas zásuvku dávkovače vyčistěte opláchnutím pod
tekoucí vodou. Když budete potřebovat zásuvku vyjmout z
pračky, stiskněte tlačítko v zadním levém rohu.
Aby čištění bylo snazší, lze vrchní díl komor na přísady
vyjmout.
P1114
P1146
• Umístěte pod čerpadlo nádobu na vodu, která vyteče z
pračky.
• Vyjměte nouzovou vypouštěcí hadičku, vložte ji do
nádoby a odšroubujte uzávěr.
• Když voda přestane vytékat, odšroubujte kryt čerpadla a
čerpadlo vyjměte. Připravte si hadřík na utírání vody,
která by mohla vytéct při odmontování čerpadla.
P1147
P1115
42
31/08/2006
16.52
Pagina
43
• Vyjměte z rotoru čerpadla všechny předměty, které se v
něm zachytily tak, ze jím budete rukou otáčet.
Nouzové vypouštění
Když se voda z pračky nevypustí, vypusťte ji následujícím
postupem.
ČESKY
132981640_CS.qxd
• vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
• podle potřeby počkejte, až se voda ochladí;
• otevřete dvířka;
• umístěte na podlahu nádobu a vložte do ní konec
nouzové vypouštěcí hadičky. Sejměte uzávěr hadičky.
Voda vyteče sama do nádoby. Když je nádoba plná,
uzávěr opět zašroubujte. Nádobu vylijte. Opakujte
postup, dokud voda vytéká;
• Nasaďte uzávěr na nouzovou vypouštěcí hadičku a vraťte
na původní místo.
• je-li to nutné, vyčistěte čerpadlo podle dříve uvedených
pokynů.
• na vypouštěcí hadičku nasaďte uzávěr a vraťte ji zpět;
• zašroubujte kryt čerpadla a zavřete dvířka.
Opatření proti vlivu mrazu
Jestliže je spotřebič vystaven teplotám pod bodem mrazu,
je třeba provést určitá opatření:
P1117
• Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
• Kryt čerpadla úplně zašroubujte.
• Zavřete dvířka čerpadla.
• Zavřete vodovodní kohout a odšroubujte přívodní hadici
od kohoutu.
• Vložte konec nouzové vypouštěcí hadičky a konec
přívodní hadice do nádoby umístěné na podlaze a
nechte vytéct vodu z pračky.
Filtr přívodní hadice
Jestliže zjistíte, že pračce trvá delší dobu než se naplní
vodou, zkontrolujte filtr umístěný ve šroubení přívodní
hadice, zda není zanesený.
• Otočte programovým voličem do polohy O.
• Přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu a nouzovou
vypouštěcí hadičku vraťte po nasazení uzávěru zpět na
její místo.
Zavřete vodovodní kohoutek.
Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutku.
Po provedení těchto úkonů se vypustí veškerá voda z
pračky a tím se zabrání tvorbě ledu a případnému
poškození příslušných částí pračky.
Vyčistěte filtr tvrdým kartáčkem.
Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohoutek.
Když budete chtít pračku znovu uvést do provozu,
zkontrolujte, jestli teplota prostředí dosahuje 0°C.
Důležité upozornění!
Pokaždé, když vypustíte vodu z pračky pomocí nouzové
vypouštěcí hadice, musíte opět nalít asi 2 l vody do komory
pro prací prostředek k hlavnímu praní a zapnout vypouštěcí
program. Tím se aktivuje ECO ventil, který zabrání tomu,
aby při následujícím praní část pracího prostředku zůstala
v pračce nevyužitá.
P1090
43
ČESKY
• zavřete vodní kohoutek;
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.52
Pagina
44
Spotřebič nefunguje?
Problémy, které můžete vyřešit sami.
Je možné, že během provozu spotřebiče začne blikat kontrolka START/PAUSE
následujících zpráv a současně zazní zvukové signály:
, na displeji zobrazí jedna z
“Nepřitéká voda” : problém s přívodem vody
“Bez vypouštění” : problém s vypouštěním vody
“Zavřete dvířka” : otevřená dvířka
Po odstranění problému stiskněte tlačítko START/PAUZA
k restartování programu. Pokud potíže přetrvávají
i po provedení kontrol, zavolejte do místního servisního střediska.
Problém
Možné příčiny
• Pračka nezačala prát:
• Dvířka nejsou správně zavřená. “Zavřete dvířka”
• Zástrčka není zasunutá do zásuvky, nebo není v
zásuvce proud.
• Je spálená síťová pojistka.
• Volič programu není správně nastavený.
• Zvolili jste funkci ODLOŽENÝ START
.
• Vodovodní kohoutek je zavřený. “Nepřitéká voda”
• Zkontrolujte, zda je přívodní hadice dobře připojená.
“Nepřitéká voda”
• Flitr v přívodní hadici je zanesený.
“Nepřitéká voda”
• Dvířka nejsou správně zavřena. “Zavřete dvířka”
• Myčka se neplní vodou:
• Pračka napustí vodu a hned ji vypustí:
• Konec vypouštěcí hadice je příliš nízko. Viz příslušný
odstavec kapitolu v části “Vypouštění vody”.
• Pračka nevypouští vodu a/nebo
neodstřeďuje:
• Hadice je přiskříplá nebo přehnutá. “Bez vypouštění”
• Zvolili jste funkci
nebo BEZ ODSTŘEDĚNÍ.
• Došlo k ucpání vypouštěcího čerpadla. “Bez
vypouštění”
• Na podlaze je voda:
• Bylo použito nadměrné množství anebo nevhodný prací
prostředek (dochází k nadměrné tvorbě pěny).
• Zkontrolujte, zda se nevyskytují netěsnosti ve spojkách
přívodních hadic. V některých případech není únik vody
z hadice bezprostředně viditelný; zkontrolujte proto, zda
není vlhká.
• Vypouštěcí hadice je poškozená.
• Vypouštěcí čerpadlo nebylo po vyčištění správně
přišroubováno.
• Uzávěr nouzové vypouštěcí hadičky nebyl po vyčištění
čerpadla správně nasazen.
• Špatné prací výsledky:
• Přidali jste málo pracího prostředku, nebo nevhodný
prostředek.
• Odolné skvrny nebyly před praním nijak ošetřeny.
• Nezvolili jste správný program/teplotu.
• Nadměrné množství prádla.
44
16.52
Pagina
45
Problém
Možné příčiny
• Pračka během odstředění vibruje nebo
je hlučná:
•
•
•
•
Nebyly odstraněny přepravní šrouby a balení.
Neseřídili jste nožičky.
Prádlo uvnitř pračky je nesprávně rozloženo.
V pračce může být příliš málo prádla.
• Dvířka nejdou otevřít:
•
•
•
•
Program ještě běží.
Zablokování dvířek není ještě uvolněno.
Hladina vody je nad spodním okrajem dvířek.
Probíhá ohřev vody.
• K zahájení odstředění dochází později
anebo vůbec:
• Elektronické zařízení na kontrolu stability přerušilo
odstředění, protože prádlo není v bubnu rovnoměrně
rozloženo. Otáčením bubnu v opačném směru se
systém snaží o lepší rozložení prádla. Může se o to
pokusit několikrát, než nerovnováha zmizí, a může se
dokončit normální odstředění. V případě, že ani po
uplynutí 6 minut není prádlo rovnoměrně rozloženo v
bubnu, spustí pračka odstředění s nižší rychlostí, nebo
odstředění vůbec neproběhne. Je-li prádlo na konci
programu ještě příliš vlhké, rozložte prádlo ručně a
znovu zvolte odstřeďovací program.
• V bubnu není vidět žádnou vodu:
• Spotřebiče s moderní technologií fungují velmi úsporně s
menší spotřebou vody. Výsledky jsou i tak vynikající.
• Pračka vydává zvláštní zvuk:
• Součástí pračky je komutátorový motor, který zlepšuje
výkon pračky.
....
.
Ser
. No
. .....
.....
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
Pokud problém nemůžete určit nebo vyřešit, kontaktujte
naše servisní středisko. Dříve než budete telefonovat do
servisu, poznamenejte si model, sériové číslo a datum
zakoupení pračky; servisní středisko se na tyto údaje bude
dotazovat.
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
45
Ser. No. .........
ČESKY
31/08/2006
ČESKY
132981640_CS.qxd
132981640_CS.qxd
31/08/2006
16.52
Pagina
46
Záruční podmínky
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek je
poskytována pouze kupujícímu spotřebiteli (dále také
jen „Kupující") a jen na výrobek sloužící k běžnému
používání v domácnosti.
Prodávající poskytuje Kupujícímu spotřebiteli Záruku
v trvání dvaceti čtyř měsíců, a to od data převzetí
prodaného výrobku Kupujícím.
Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné,
včasné a řádné odstranění vady, popřípadě - není-li
to vzhledem k povaze (tzn. příčině i projevu) vady
neúměrné - právo na výměnu výrobku. Pokud není
takový postup možný, je Kupující oprávněn žádat
přiměřenou slevu z ceny výrobku. Právo na výměnu
výrobku nebo odstoupení od kupní smlouvy lze
uplatnit jen při splnění všech zákonných
předpokladů, a to pouze tehdy, nebyl-li výrobek
nadměrně opotřeben nebo poškozen. Podmínkou
pro uplatnění každého práva ze Záruky přitom je, že:
a) výrobek byl instalován a uveden do provozu i
vždy provozován v souladu s návodem k obsluze,
b) veškeré záruční nebo jiné opravy či úpravy
výrobku byly vždy prováděny v Autorizovaném
servisním středisku,
c) Kupující při reklamaci výrobku předloží platný
doklad o koupi.
Právo na odstranění vady výrobku (i všechna
případná další práva ze Záruky) je kupující povinen
uplatnit v nejbližším Autorizovaném servisním
středisku. Zároveň musí Autorizovanému servisnímu
středisku umožnit ověření existence reklamované
vady, včetně odpovídajícího vyzkoušení (popř.
demontáže) výrobku, v provozní době tohoto
střediska.
Každé právo ze Záruky je nutno uplatnit v příslušném
Autorizovaném servisním středisku bez zbytečného
odkladu, nejpozději vsak do konce záruční doby,
jinak zaniká.
Autorizované servisní středisko posoudí oprávněnost
reklamace a podle povahy vady výrobku rozhodne o
způsobu opravy. Kupující je povinen poskytnout
Autorizovanému servisnímu středisku součinnost
potřebnou k prokázání uplatněného práva na
odstranění vady, k ověření existence reklamované
vady i k záruční opravě výrobku.
Běh záruční doby se staví po dobu od rádného
uplatnění práva na odstranění vady do provedení
záruční opravy Záruční podmínky Autorizovaným
servisním střediskem, avšak jen při splnění
podmínky uvedené v předchozím bodu.
Po provedení záruční opravy je Autorizované servisní
středisko povinno vydat Kupujícímu čitelnou kopii
Opravního listu. Opravní list slouží k prokazování
práv Kupujícího, proto ve vlastním zájmu před
podpisem Opravního listu zkontrolujte jeho obsah a
kopii Opravního listu pečlivě uschovejte.
Jestliže nebude reklamovaná vada zjištěna nebo
nejde-li o záruční vadu, za kterou odpovídá
Prodávající, či neposkytne-li Kupující
Autorizovanému servisnímu středisku shora
uvedenou součinnost, je Kupující povinen nahradit
Prodávajícímu i Autorizovanému servisnímu
středisku veškeré případné náklady, které jim v
souvislosti s tím vzniknou.
Záruka vyplývající z těchto záručních podmínek platí
pouze na území České republiky. Nevztahuje se na
opotřebení nebo poškození výrobku (včetně
poškození způsobeného poruchami v elektrické síti,
použitím nevhodných náplní, nevhodnými provozními
podmínkami aj.), případný nedostatek jakosti nebo
užitné vlastnosti (který není závadou) ani na výrobek
použitý nad rámec běžného používáni v domácnosti
(např. k podnikatelským účelům aj.).
Poskytnutím záruky nejsou dotčena práva
Kupujícího, která se ke koupi výrobku váží podle
kogentních ustanovení zvláštních právních předpisů.
Prodávající je povinen předat Kupujícímu při prodeji
výrobku a na požádání Kupujícího poskytnout mu i
kdykoli poté aktuální seznam Autorizovaných
servisních středisek v České republice, včetně jejich
telefonních čísel.
Jakékoli bližší informace o Záruce a Autorizovaných
servisních střediscích poskytnou:
- prodávající,
- Electrolux Service, a to buď na telefonu:
- 261126112, nebo na adrese ELECTROLUX
s.r.o., Electrolux Service, Hanusova ul., 140 21
Praha 4,
- Bezplatná telefonní INFOLINKA: 800-160016. 44
Service
46
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.54
Pagina
47
Tisztelt Ügyfelünk!
Szállítás közben keletkezett sérülések
Kérjük, hogy olvassa el figyelmesen ezt a használati
útmutatót, és külön figyeljen az első oldalakon feltüntetett
biztonsági szabályokra. Javasoljuk, hogy a használati
utasítást őrizze meg későbbi igénybevétel céljából, és ha
eladja a készüléket, adja tovább ezt is az újabb
tulajdonosoknak.
Kicsomagoláskor ellenőrizze, hogy nem sérült-e meg
a gép. Kétség esetén ne helyezze működésbe,
hanem forduljon a szakszervizhez.
Figyelmeztetések
48
Kiselejtezés
49
Környezetvédelmi ötletek
49
Műszaki jellemzők
49
Üzembe helyezés
50
A csomagolás eltávolítása
50
Elhelyezés
50
Vízellátás
51
Villamos csatlakoztatás
51
Készlet állványra történő szereléshez
51
Az Önök új háztartási gépe
52
A készülék leírása
52
Mosószertartó
Kezelőpanel
Szétválogatás
58
Hőfok
58
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
58
A ruhaneműk maximális mennyisége
58
58-59
Foltok eltávolítása
59
Mosószerek és adalékanyagok
59
A műveletek végrehajtásának sorrendje
60-61
Az anyagok kezelésére vonatkozó nemzetközi
jelrendszer
62
Mosásprogramok
63
Különleges programok
64
Karbantartás
65
Külső felület
65
Mosószertartó
65
Lefolyócsőszűrő
65-66
Befolyócsőszűrő
66
53
Víz kiürítése szükség esetén
66
53
Fagy elleni óvintézkedések
66
52
Használat
58-69
A ruhaneműk súlya
50-51
Vízkivezetés
Mosási tanácsok
Vezérlő funkciók
53-56
Programokkal kapcsolatos adatok
57-58
Működési rendellenességek
Műszaki adatlap
67-68
69
E használati utasítás néhány fejezetét bizonyos jelekkel láttuk el, amelyek jelentése a következő:
Figyelemfelhívó háromszöggel és/vagy szavakkal (Figyelem!, Figyelmeztetés!) jeleztük a szövegben az
olyan különleges utasításokat, amelyek az Ön biztonsága vagy a készülék megfelelő működése
szempontjából fontosak.
Ezen jelzést követő információk a készülék használati utasításainak és gyakorlati használatának
kiegészítését szolgálják.
Ez a szimbólum a készülék takarékos használatához ad tanácsokat és utasításokat a környezetvédelem
jegyében.
A környezetvédelemhez újrahasznosított papír
használatával járulunk hozzá.
47
MAGYAR
Tartalomjegyzék
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.54
Pagina
48
Figyelem!
Ezek a szabályok az Önök és mások érdekeit szolgálják. Kérjük tehát, hogy mielőtt a gépet beszerelné és működésbe
hozná, figyelmesen olvassa el a biztonsági szabályokat.
• Használat után mindig húzza ki a dugót a konnektorból,
és zárja el a vízcsapot.
Beszerelés
• Használat előtt távolítsa el a gép belsejében található
csomagolóanyagot. Ha nem távolítja el a szállításra
használt, a gép védelmére szolgáló tartozékokat,
gépében vagy a berendezési tárgyakban kár
keletkezhet. Olvassa el a használati utasítás ide
vonatkozó fejezetét.
Általános tudnivalók
• Meghibásodás esetén ne próbálkozzon javítással. A
nem szakember által végzett javítások komoly kárt
okozhatnak. Forduljon szakszervizhez.
• Amennyiben a készülék telepítéséhez villanyszerelési
munkálatokra lenne szükség, ezt csakis szakember
végezhet el.
• A dugót sohasem a vezetéknél, hanem magánál a
dugónál fogva húzza ki az aljzatból.
• Magas hőmérsékleten történő mosás során az ajtó
üvege felmelegszik. Ne nyúljon hozzá.
• Bármilyen, a gép vízhálózatra csatlakoztatásához
szükséges munkát csak szakképzett vízvezeték-szerelő
végezhet el.
Biztonság a gyermekek számára
• A gép üzembe helyezése után ellenőrizze, hogy az ne
álljon a tápvezetéken.
• Ha a gépet padlószőnyegre helyezi, győződjön meg róla,
hogy a lábak és a padló között a levegő szabadon
áramlik.
• A gyermekek gyakran nem ismerik fel a villamos
készülékek által okozható veszélyeket. A gép működése
közben a gyermekekre megfelelően ügyelni kell, és nem
szabad nekik megengedni, hogy a készülékkel
játszanak.
Használat
• A csomagolóanyag egyes részei (pl. fólia, polisztirol)
veszélyesek lehetnek a gyermekek számára.
Fulladásveszély áll fenn! Tartsa azokat távol
gyermekektől.
• Ezt a gépet háztartású célú használatra tervezték. Ne
használja más célra, mint amire való.
• A mosószereket zárja el a gyermekek elől és tartsa
biztonságos helyen.
• Csak gépi mosásra alkalmas termékeket mosson.
Kövesse az egyes ruhaneműn feltüntetett mosási
útmutatót.
• Ügyeljen rá, hogy háziállatok vagy gyermekek ne
kerüljenek a mosógép dobjába. Ennek elkerülése
érdekében a mosógép különleges funkcióval
rendelkezik. A készülék elindításához (lenyomás nélkül)
forgassa el az ajtó belsejében lévő gombot az óra
járásával megegyező irányban addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem kerül. Ha szükséges, használjon
érmét.
• Ne töltse túl a gépet. Kövesse a használati utasítás
előírásait.
• Ellenőrizze, hogy minden zseb üres legyen. A
ruhaneműkben hagyott pénzérmék, biztosítótűk, kitűzők,
csavarok stb. komoly károkat okozhatnak a gépben.
A készülék leállításához és az ajtó ismételt bezárásának
lehetővé tétele érdekében forgassa el a gombot az óra
járásával ellenkező irányban addig, amíg a vájat
vízszintesbe nem kerül.
• Ne helyezzen gépébe előzőleg benzint, alkoholt, trielint
tartalmazó szerrel tisztított ruhaneműt. Amennyiben
mosás előtt ilyen tartalmú tisztítószert használt, várja
meg, míg az teljes mértékben elpárolog, és csak azután
helyezze a gépbe ruháját.
• Kisméretű ruhadarabjait - mint például zokni, öv stb. tegye be szövetzacskóba vagy párnahuzatba. Ez azért
szükséges, nehogy azok a dob és az üst közé
kerülhessenek.
• Csak a gyártó által javasolt mennyiségű öblítőszert
használjon. Az ilyen szerek túlzott használata kárt
okozhat a ruhaneműjében.
P1131
• Használaton kívül a gép kerek ajtaját hagyja félig nyitva.
Ezzel megnöveli az ajtó gumigyűrűjének élettartamát, és
megelőzi a dohos szag keletkezését.
A készülék selejtezése esetén húzza ki a dugót a
konnektorból, vágja el a tápvezetéket, és semmisítse
meg a dugót a maradék vezetékkel együtt. Tegye
használhatatlanná a kerek ajtó zárját: ily módon, ha
gyerekek játszanak vele, nem tudják magukat a
készülékbe zárni.
• Mielőtt kinyitná a kerek ajtót, győződjék meg róla, hogy a
víz teljesen kifolyt. Ellenkező esetben eressze le a vizet
a használati utasításban leírt módon.
48
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.54
Pagina
49
Selejtezés
Csomagolóanyagok
A
A
szimbólum a terméken, illetve annak csomagolásán
azt jelzi, hogy ez a termék nem kezelhető háztartási
hulladékként. A kiselejtezett készüléket elektromos és
elektronikus készülékek újrahasznosítása céljából kijelölt
gyűjtőhelyen kell leadni. Ha gondoskodik a termék
szabályszerű leselejtezéséről, ezzel hozzájárul a helytelen
hulladékkezeléséből eredő potenciális negatív környezeti
és humán egészségi hatások megelőzéséhez. A termék
újrahasznosításával kapcsolatos részletes tájékoztatásért
kérjük, forduljon a helyi polgármesteri hivatalhoz, a
háztartási hulladékelszállítással foglalkozó társasághoz,
vagy érdeklődjön a boltban, ahol a terméket vásárolta.
jelzéssel ellátott anyagok újrahasznosíthatók.
>PE <=polietilén
>PS<=polisztirol
>PP<=polipropilén
Annak érdekében, hogy újrahasznosításra kerüljenek, a
megfelelő helyre (vagy tartályokba) kell őket elhelyezni.
A készülék kiselejtezése
MAGYAR
A régi mosógép helyes leselejtezéséhez, kérjük, használja
az arra feljogosított begyűjtőhelyeket. Segítsen városát
tisztán tartani!
Környezetvédelmi ötletek
Ha takarékoskodni szeretne a vízzel, energiával, és hozzá
szeretne járulni a környezet védelméhez, az alábbi
ötleteket ajánljuk a figyelmébe:
• Megfelelő előkezeléssel a foltok és a korlátozott mértékű
szennyezettség eltüntethetők; a ruhanemű ekkor
alacsonyabb hőfokon is kimosható.
• A normál szennyezettségű ruhaneműt előmosás nélkül
is kimoshatja, mert így mosószert, vizet és időt takarít
meg (és egyben védi a környezetet!).
• A mosószert a víz keménységi foka, a szennyezettség
mértéke és a mosni kívánt ruhanemű mennyisége
szerint adagolja.
• A gép gazdaságosabban üzemel, ha teljesen meg van
töltve.
Műszaki jellemzők
MÉRETEK
Magasság
Szélesség
Mélység
85 cm
60 cm
45 cm
A RUHANEMŰK MAXIMÁLIS MENNYISÉGE Pamut
Műszál
Kényes ruhaneműk
Gyapjú-Kézi mosás
4,5 kg
2 kg
2 kg
1 kg
CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
Max. 1000 fpp (EWS 1050)
Max. 1200 fpp (EWS 1250)
TÁPFESZÜLTSÉG/FREKVENCIA
TELJES ÁRAMFOGYASZTÁS
MINIMÁLIS VÉDELEM BIZTOSÍTÉKKAL
220-230 V/50 Hz
2200 W
10 A
VÍZNYOMÁS
Minimum
Maximum
0,05 MPa
0,8 MPa
Ez a készülék megfelel a következő EGK irányelveknek és módosításaiknak:
Alacsony feszültségre vonatkozó 73.02.19-i 73/23/EGK számú irányelv
Elektromágneses kompatibilitásra vonatkozó 89.05.03-i 89/336/EGK számú irányelv.
49
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.54
Pagina
50
Beszerelés
7. Dugaszoljon be valamennyi nyílást a használati
utasítást tartalmazó zacskóban található dugókkal.
A csomagolás eltávolítása
Használat előtt minden szállításhoz használt
rögzítő csavart és csomagolóanyagot el kell
távolítani a készülékről.
Javasoljuk, hogy minden szállításhoz használt eszközt
őrizzenek meg esetleges későbbi szállítások idejére.
1. Csavarozza ki egy kulccsal a mosógép hátulján alul
lévő két csavart. Csúsztassa ki a két műanyag csapot.
P1128
P0002
Elhelyezés
A gépet egy kemény, egyenletes padlófelületen kell
elhelyezni.
Győződjön meg arról, hogy a gép körül a levegő áramlását
ne akadályozza szőnyeg, padlószőnyeg stb. A gépnek
nem szabad a konyha falához vagy bútoraihoz érni.
Vízszintezze be gondosan a gépet a szabályozható lábak
be- vagy kicsavarásával. Ne helyezzen a gép alá kartont,
fát vagy hasonló anyagot a padlózat esetleges
szinteltérésének a kiegyenlítésére.
P0001
P1129
2. Döntse a mosógépet a hátára, ügyelve, hogy a
csöveket ne nyomja össze. Helyezzen a mosógép és a
padlózat közé a csomagolóanyagból egy szögidomot.
3. Vegye le a mosógép alján található polisztirol blokkot,
majd lazítsa ki a két műanyag zacskót.
1
2
3
P1051
P1124
Vízellátás
4. Távolítsa el óvatosan először a bal oldali zacskót úgy,
először jobbra, majd lefelé húzza.
Csatlakoztassa a befolyócsövet egy 3/4”-os
csavarmenetes csaphoz.
5. Távolítsa el óvatosan a jobb oldali zacskót úgy, először
balra, majd felfelé húzza.
A vízhálózatra történő csatlakoztatáshoz ne kössön be
korábban már használt csövet.
P1126
P1088
P1127
6. Állítsa lábra a gépet, és távolítsa el a hátul még
fennmaradt csavart. Csúsztassa ki az ott található
csapot.
Fontos!
Ha új vagy hosszabb ideig nem használt csővezetékre kell
csatlakoznia, ajánlatos egy bizonyos mennyiségű vizet
átereszteni rajta, mielőtt a befolyócsövet rákötné. Ily
módon a csövekben lévő esetleges lerakódások
eltávolíthatók.
50
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.54
Pagina
51
A befolyócső másik vége a gép oldalától bármilyen irányba
elforgatható. Csavarja ki a rögzítőgyűrűt, fordítsa el a cső
végét és csavarja vissza a rögzítőgyűrűt, majd ellenőrizze,
nincsen-e vízszivárgás.
A kifolyócsövön nem lehetnek elfojtások.
P1118
A befolyócsövet nem szabad meghosszabbítani. Ha a cső
túl rövid lenne, és nem óhajtja a csapot áthelyezni, egy
másik, erre célra szolgáló hosszabb, komplett csövet kell
venni.
Elektromos csatlakoztatás
A gépet 220-230 V egyfázisú, 50 Hz-en való működésre
gyártották.
Vízkivezetés
Ellenőrizze, hogy lakóhelyének hálózata alkalmas-e a
szükséges maximális terhelés (2,2 kW) elviselésére,
figyelembe véve a többi használatban lévő készüléket is.
A kifolyócsövet három különböző módon lehet elhelyezni:
A mosdókagyló szélére helyezve a géphez mellékelt
műanyag könyökcső segítségével. Ez esetben fontos,
hogy a cső meghajlított része vízkiürítés közben ne
csússzon le a peremről.
Ennek érdekében a csaphoz vagy a falhoz rögzítheti azt
(például egy darab spárgával).
A gépet földelt aljzathoz csatlakoztassa!
A gyártó semminemű felelősséget nem vállal a
fenti biztonsági szabályok be nem tartásából adódó
károk, illetve sérülések esetén.
A tápvezeték cseréjéhez forduljon a lakóhelyéhez
legközelebb található szervizhez.
A gép beszerelése után a tápvezetéknek könnyen
hozzáférhetőnek kell lennie.
Készlet állványra történő szereléshez
P0022
Állvány méretei:
magasság: 30 cm
szélesség: 60 cm
mélység: 60 cm
A mosdókagyló kivezetésének egyik leágazásához
csatlakoztatva. Ennek a leágazásnak a szagelzáró fölött
kell elhelyezkednie oly módon, hogy a cső könyök része
legalább 60 cm-re legyen a talajtól.
Vízlefolyó hálózatra, ahol a bekötésnek legalább 60 és
legfeljebb 90 cm magasan kell elhelyezkednie.
A kifolyócső végének mindig levegőznie kell, azaz a
lefolyócső belső átmérőjének meg kell haladnia a
kifolyócső külső átmérőjét.
P1216
Ez a készülék felszerelhető egy fiókos acélállványra annak
érdekében, hogy megkönnyítse a ruhaneműk betöltését és
kipakolását.
Kérjük, a hivatalos kereskedőnél érdeklődjön a megfelelő
állványkészletre vonatkozóan.
51
MAGYAR
A gép helyes működéséhez a kivezető csövet a hátlap
felső részén e célból elhelyezett tartóelemre kell
akasztani.
P0021
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.54
Pagina
52
Az Önök új háztartási gépe
Ez az új háztartási gép a víz, az energia és a mosószer gazdaságos felhasználása révén a modern ruhanemű mosás
minden követelményének megfelel.
• A mosóvíz automatikus lehűtése 95°C-ról 60°C-ra - a leeresztést megelőzően - megakadályozza, hogy a víz magas
hőfoka következtében a műanyag vízlevezető cső eldeformálódjon.
• A különleges gyapjúprogram az új kímélő mosási módszerével rendkívül gondosan kezeli gyapjú ruhaneműit.
• A kiegyensúlyozatlanság ellen védő szerkezet biztosítja, ha a mosógép centrifugáláskor is stabil marad.
• A gömbszelepegység lehetővé teszi, hogy a gép a mosószert teljes mértékben felhasználja, továbbá csökkenti a
vízfelhasználást, és következésképpen kevesebb elektromos energiát is fogyaszt.
• A programkapcsoló egyezteti a program- és a hőfokkiválasztás két funkcióját, és így egyszerűbbé válik a program
beállítása.
Figyelem! A készülék fel van szerelve a GYERMEKZÁR funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy deaktiválja a kezelőpanel
gombjait annak megelőzése érdekében, hogy a gyermekek véletlenül megváltoztassák a beállításokat. Ennek a
jellemzőnek az engedélyezéséhez az szükséges, hogy - miután a készülék elindított egy mosogatási programot –
egyszerre tartsa lenyomva a CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG és az HALK MOSAS gombot 3 másodpercig. Ez a funkció
olyankor is aktiválható, amikor a mosogatógép nem működik, annak megelőzése érdekébeni, hogy a gyermekek
véletlenül kiválasszanak egy mosogatási ciklust. Annak ellenőrzéséhez, hogy a GYERMEKZÁR működik-e, nyomja meg
az INDÍTÁS/SZÜNET gombot, és az "Err" felirat jelenik meg a kijelzőn. Ne feledje! A ciklus befejeztével a
GYERMEKZÁR bekapcsolt állapotban marad. A kikapcsolásához egyszerre tartsa lenyomva a CENTRIFUGÁLÁSI
SEBESSÉG és az HALK MOSAS gombot 3 másodpercig.
Nyelv beállítása
Megváltoztatható a beállított nyelv, ha Ön azt szeretné, hogy a kijelzon az üzenetek más nyelven jelenjenek meg.
Ennek a funkciónak a bekapcsolásához tartsa egyszerre kb. 3 másodpercig lenyomva:
- : a HALK MOSÁS és az INTENZÍV gombokat;
Az üzenet az aktuálisan kiválasztott nyelven jelenik meg a kijelzon. A következok közül az egyik gomb megnyomásával
- : a HALK MOSÁS vagy az INTENZÍV gomb
végiggörgetheti a rendelkezésre álló nyelveket. Nyomja meg a START/SZÜNET gombot a kiválasztott nyelv mentéséhez.
Az új választás elvetéséhez elég az, ha egy másik tetszoleges gombot nyom meg.
A készülék leírása
2
1
1 Mosószertartó
2 Kezelőpanel
3 Ajtófogantyú
EWS 1050
4 Kivezető szivattyú
95°
60°
E60°
D60°
TIMELINE
E40°
30°
D40°
40°
30°
40°
5 Szabályozható lábak
40°
30°
40°
30° 40°
60°
3
4
5
Mosószertartó
Előmosás
Főmosás
Öblítőszer, keményítő
P1181
52
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.54
Pagina
53
Használat
Kezelőpanel
EWS 1050
95°
60°
E60°
D60°
TI ME LI N E
E40°
30°
D40°
40°
1
2
3
45
1 Mosószertartó
67
10
8 9
40°
30° 40°
60°
11
3 Halk mosás gomb
Amikor ezt az opciót választja, a gép nem üríti ki az utolsó
öblítővizet, hogy elkerülje a ruhaneműk gyűrődését.
Mivel nem végzi el a centrifugálási fázisokat, ez a mosási
ciklus igen csendes, és választható az éjszakai órákra
vagy amikor az elektromos ellátás ára csökkentett.
A pamut és a műszálas ruhaneműkhöz való programok
esetén az öblítéseket a gép nagyobb mennyiségű víz
felhasználásával végzi.
2 A centrifugálás sebességét mérséklő
gomb
Nyomja be ezt a gombot, ha csökkenteni kívánja a gép
által a kiválasztott programhoz ajánlott utolsó centrifugálás
maximális sebességét.
A kijelző megjeleníti a kiválasztott centrifugálási
sebességet, majd mindössze 5 másodpercig a kiválasztott
programhoz megengedett maximális sebességet.
A «0» opció kiválasztása esetén a gép törli az összes
centrifugálási ciklust. A kijelzőn ekkor 5 másodpercig az
alábbi üzenet jelenik meg «centrifugálás nélkül».
Kigyullad az ennek megfelelő jelzőlámpa, a kijelző pedig 5
másodpercig a kiválasztott opciót mutatja, majd újra
megjelenik a “Nyomja be az INDÍTÁS gombot” üzenet.
A maximális sebesség a következő:
• Pamut, lenvászon és 40°-on mosott ruhaneműk(egyes farmerok):
1000 fpp (EWS 1050)
1200 fpp (EWS 1250)
1200
Halk mosás Igen
Óra Perc
2.25
• Műszálas ruhák: 1000 fpp
• Kényes ruhák, gyapjú- és kézi mosás: 800 fpp
1200
Start megnyomása
A program végeztével a kerek ajtó zárva jelzőlámpa világít,
az INDÍTÁS/SZÜNET
gomb jelzőlámpája pedig
kialszik.
A kijelzőn ismétlődő sorrendben az alábbi üzenetek
jelennek meg: «Ajtó zárva» és «Vége».
Óra Perc
2.19
+
A ciklus befejezéséhez válasszon egyet az alábbi
programokból:
A vizet kétféleképpen lehet kiüríteni:
Centrifugálás nélkül «0» opció
•
Ezen opció kiválasztásával a centrifugálási fázisok
kizárásra kerülnek. Nagyon kényes ruhaneműhöz ajánlott.
Ha ezt az opciót pamut és műszálas programokkal együtt
választja, a gép néhány plusz öblítést végez.
Állítsa be a
programot (Ürítés):
A víz centrifugálás nélkül távozik.
•
Állítsa be a
53
(Centrifugálás) programot vagy a
programot (Kímélő centrifugálás).
Állítsa be a centrifuga sebességét a megfelelő gomb
segítségével, majd nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET
gombot.
A víz kiürül, és a ruhanemű a beállított sebességen
centrifugálódik.
MAGYAR
30°
40°
40°
30°
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.54
Pagina
54
Fontos!
Mielőtt a
(Ürítés),
(Centrifugálás) vagy a
(Kímélő centrifugálás) programot beállítja, a
programkapcsolót «O» helyzetbe kell állítani.
Nem használható E60°, E40°, D60°, D40°, 40°Gyapjú-
/ kézi mosás
és
programokhoz.
A mosási idő a beállított ruhatípus és hőfok függvényében
csökken.
Pamut ruhaneműhöz ajánlott töltet: 3 kg
4 Előmosás gomb
Kigyullad az ennek megfelelő jelzőlámpa, a kijelző pedig 5
másodpercig a kiválasztott opciót mutatja.
Állítsa be ezt az opciót, ha szeretné a ruhaneműt a
főmosás előtt előmosással kezelni.
Az előmosás ciklus egy 650 percenkénti fordulatszámú
centrifugálással ér véget a pamut és a műszálas ruhákhoz
ajánlott programok esetében, míg a kényes ruhaneműkhöz
ajánlott programnál a gép csak leereszti a vizet.
1200
Extra rövid Igen
Óra Perc
2.25
Kigyullad az ennek megfelelő jelzőlámpa, a kijelző pedig 5
másodpercig a kiválasztott opciót mutatja, majd újra
megjelenik a “Nyomja be az INDÍTÁS gombot” üzenet.
1200
Elömosás Igen
7 Extra öblítés gomb
Óra Perc
2.25
Ezt az opciót minden programhoz választhatja, kivéve a
gyapjú
/kézi mosás és 40°mosás kivételével.
A gép 2 öblítéssel többet végez, mint amennyit a
kiválasztott program normál esetben végezne. Ez az opció
a mosószerekre érzékeny egyéneknél és olyan helyeken
ajánlott, ahol a víz nagyon lágy.
Ez az opció Gyapjú (kézi mosás) ciklusoknál nem érhető el.
Kigyullad az ennek megfelelő jelzőlámpa, a kijelző pedig 5
másodpercig a «+ öblítés IGEN» üzenetet mutatja.
Fontos!
A készülékben beépített riasztó van, amely a következő
esetekben ad hangjelzést: a programok beállításakor,
helytelen opció kiválasztásakor, ha a programkapcsolót
egy adott program közben másik mosásra forgatják, egyegy ciklus végén, valamint üzemhibák fellépése esetén.
A hangjelzés elnémításához nyomja egyszerre 3
másodpercig a
(Előmosás) és a
(Halk mosás)
gombot. A kijelzőn ekkor 5 másodpercig az alábbi üzenet
jelenik meg «Riasztó NINCS».
A 2 két gomb ismételt lenyomásával lehet a hangjelzést
újra bekapcsolni. A kijelzőn ekkor 5 másodpercig a
«RIASZTÓ VAN» üzenet jelenik meg.
1200
+ öblítés Igen
Óra Perc
2.25
8 KÉSŐBB INDÍT gomb
Ezzel a gombbal 30 - 60 - 90 perccel, 2 órával és
maximum 20 órával - óránkénti beiktatásokkal késleltetheti a mosási programot.
5 Foltkezelés gomb
Nagyon piszkos vagy foltos ruhanemű kezelése folttisztító
só használátával, (a mosási fázis hosszabb időtartama és
egy optimális folttisztító müködési fázis hozzáadása) nem
alkalmazható a kényes mosás és gyapjú programnál
valamint 40°C-nál alacsonyabb hőmérsék-letű mosásnál.
Ez az opció nemhasználható ELOMOSÁS opciókkal.
Az indítás késleltetésének beállítása
6 Gyors mosás gomb
Ezt az opciót enyhén szennyes ruhanemű esetén lehet
használni, s jó eredményt ér el csökkentett időtartam alatt.
54
●
Állítsa be a programot és a kívánt opciókat.
●
Állítsa be a késleltetett indítást.
Kigyullad az ennek megfelelő jelzőlámpa, a kijelző pedig
5 másodpercig az «Indítás» üzenetet mutatja jelezvén a
késleltetett indítás beállítást.
●
Nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET
gombot: a gép
megkezdi a visszaszámlálást, először órákban, aztán az
utolsó két órában percekben.
31/08/2006
16.54
Pagina
55
A program akkor indul be, amikor a beprogramozott
késleltetési idő elérkezik.
10 Kijelző
A kijelzőn a következő információk láthatók:
Az indítás késleltetésének törlése
●
Nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET
●
Nyomja be többször a KÉSŐBB INDÍT gombot
, amíg
meg nem jelenik az «Indítás később NEM» üzenet.
A program időtartama - centrifuga - sebesség beállított opció - mosási fázisok - késleltetett indítás helytelen opció beállítás - riasztó üzenete - program
vége.
●
Nyomja be újra az INDÍTÁS/SZÜNET gombot, és indítsa
el a programot.
A beállított program időtartama
gombot.
A beállított program időtartamát órában és percben mutatja
a gép (pl. 2.25).
Fontos!
Az ajtó a késleltetés időtartama alatt végig zárva marad
(ég az ajtó zárva jelzőlámpa).
Ha muszáj kinyitnia az ajtót, először Szünet helyzetbe kell
állítania a mosógépet az INDÍTÁS/SZÜNET
gomb
benyomásával. Az ajtó bezárása után nyomja be újra az
INDÍTÁS/SZÜNET gombot.
Ez a gomb kettős funkciót lát el: Indítás - Szünet.
Az időtartamot automatikusan számítja ki a gép, minden
ruhatípus esetén, a javasolt maximális megterhelhetőség
alapján.
Ha a mosni kívánt ruha mennyisége nem sok, a kijelző a
ciklus elején még mindig a maximális terhelésre vonatkozó
időtartamot fogja mutatni. Az időtartam értéke a ciklus
beindulása után fokozatosan módosul.
A program megkezdése után a fennmaradó időt a gép
percenként frissíti.
Indítás
Készenlét
Miután beállította a kívánt programot, nyomja be ezt a
gombot, hogy beindítsa a gépet; a hozzátartozó
jelzőlámpa nem villog tovább, hanem a mosási program
alatt végig világít.
Beállítási üzemmódban vagy a Ciklus végén 10 perces
üzemszünetet követően a kijelző háttérvilágítása
automatikusan kikapcsol. A kijelző bármely gomb
benyomása vagy programválasztó elforgatása esetén
visszatér a normál állapotába.
9 Indítás/Szünet gomb
Amennyiben Ön késleltetett indítást állított be, a mosógép
megkezdi a visszaszámlálást. A program időtartama és a
késleltetés hossza megjelenik a kijelzőn.
Szünet
1200
Egy más működésben lévő program félbeszakításához
nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET
gombot: a megfelelő
jelzőlámpa villogni kezd.
A programnak arról a pontról való újraindításához, ahol
félbeszakadt, nyomja be újra az INDÍTÁS/SZÜNET
gombot.
Start megnyomása
Óra Perc
2.25
Centrifugálási sebesség
Valamely program beállítása után megjelenik a beállított
ruhanemű típusához/programhoz javasolt maximális
centrifugálási sebesség.
1200
Start megnyomása
Óra Perc
2.19
+
A program befejeztével kialszik az INDÍTÁS/SZÜNET
gomb jelzőlámpája.
Ha ismételten lenyomja a CENTRIFUGÁLÁSI SEBESSÉG
gombot, csökkenteni lehet a gép által ajánlott
centrifugálási sebességet.
A «0» beállítása esetén minden centrifugálási fázis
törlésre kerül. A kijelzőn ekkor 5 másodpercig az alábbi
55
MAGYAR
132981640_HU.qxd
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.54
Pagina
56
üzenet jelenik meg «Centrifugálás nélkül».
1200
1200
Centrifuga Stop
Indítás 30 Perc
Óra Perc
2.25
1200
Start megnyomása
Óra Perc
2.19
Óra Perc
0
+
A visszaszámlálás frissítése óránként történik, az utolsó 2
órában pedig 30 percenként.
Opció beállítása
A programtól függően különböző funkciók használhatók
együtt. Az ilyen funkciók a kívánt program kiválasztása
után és az INDÍTÁS/SZÜNET gomb benyomása előtt
állíthatók be.
Nem megfelelő opció kiválasztása
Ha egy kiválasztott segédprogram nem egyezik a beállított
mosási programmal, a «Hiba» üzenet jelenik meg kb. 3
másodpercre, amit 3 hangjelzés követ.
Az opció gomb (például az Előmosás
) benyomásakor
világítani kezd a megfelelő gomb, majd a kijelzőn
megjelenik a beállított funkció.
Ugyanannak a gombnak az ismételt benyomásakor
kialszik a
gomb jelzőlámpája, a kijelző pedig azt
mutatja, hogy az opció törlésre került.
1200
Elömosás Igen
Óra Perc
2.25
1200
Elömosás NEM
1200
Hiba
Óra Perc
2.10
Óra Perc
2.10
A Riasztó üzenetei
Üzemelési problémák előfordulása esetén ennek
megfelelő üzenetek jelennek meg (további tájékoztatásért
ld. a “Valami nem működik” című bekezdést a 22. oldalon).
Néhány ilyen probléma a mosógép helytelen
használatából ered és könnyen orvosolható.
Mosási fázisok
A kijelző a mosási ciklus alatt a mosás különböző fázisait
mutatja.
1200
1200
Mosás
Óra Perc
2.25
1200
Centrifugálás
Nincs víz
Óra Perc
0
Óra Perc
0.10
A program vége
A program befejeztével, amikor az ajtó már kinyitható, a
kijelző felváltva mutatja a «Vége» üzenetet.
Késleltetett indítás
A megfelelő gombok segítségével beállított késleltetés
(max. 20 óra) 5 másodpercig megjelenik a kijelzőn, majd
újra a “Nyomja be az INDÍTÁS gombot” üzenet jelenik
meg.
56
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.54
Pagina
57
Programokkal kapcsolatos adatok
1200
Óra Perc
0
Ajtó nyitható
1200
Vége
Óra Perc
D60° és D40° = Naponta
0
Ezek a programok gyenge és normál szennyezettségű
pamut ruhaneműhöz használatosak. A mosás időtartama
mindössze néhány perccel lesz rövidebb.
Nem használhatók a Gyorsmosás
Teljes körű különleges program szabadidőruhák és
farmerruhák, edzőruhák és melegítők 40°C hőfokon
történő mosásához.
A kijelzőn ismétlődő sorrendben az alábbi üzenetek
jelennek meg: a «Vége».
Nem használható a Gyorsmosás
opcióval együtt.
A program végén (amikor a gép már leeresztette a vizet),
az INDÍTÁS/SZÜNET
gomb jelzőlámpája.
Óra Perc
0
Ajtó zárva
1200
Vége
és az + öblítés
Ajánlott töltet: 3 kg
40°-
1200
= Egyes farmernadrágok
Óra Perc
= Gyűrésgátló
Ezzel a programmal a műszálas ruhaneműk kíméletesen,
a gyűrődést kerülő módon moshatók és centrifugálhatók.
Ilyenkor vasalni is könnyebb.
0
= Sportcipők
Ezzel a programmal egy vagy két pár edzőcipő mosható
ki, attól függően, hogy milyen nagyok.
11Programkapcsoló
A cipők mosása és centrifugálása 40°C-on, rendkívül
kíméletesen történik.
A programkapcsoló ötféle szintre állítható be:
• Pamut, lenvászon
Ezzel a programmal nem választható együtt a Halk ciklus
opció.
,
• Műszál
Fontos!
Azt javasoljuk, hogy ruhaneművel ne mosson együtt
cipőket.
• Kényes
• Gyapjú-
/kézi mosás
• Különleges programok
= Öblítések
• O Törlő program/A gép kikapcsolása
95°
Ezzel a programmal ki lehet öblíteni és centrifugálni a
kézzel mosott pamut vagy lenvászon ruhaneműket. A gép
3 öblítést végez, ezt pedig egy maximális sebességű
centrifugálás követi.
A centrifugálási sebesség a
benyomásával
mérsékelhető.
A centrifugálási program szerinti utolsó centrifugálás csak
pamut ruhaneműk esetében jelezhető előre.
60°
E60°
D60°
E40°
30°
D40°
40°
30°
40°
40°
30°
40°
30° 40°
60°
= Ürítés
A kapcsolót az óra járásával megegyező és ellentétes
irányba is lehet forgatni. Az E állás az
ENERGIATAKARÉKOS programnak felel meg, a
állás
pedig a “hideg vízben mosás” programot jelöli.
Az utolsó öblítővíz ürítésére használatos a Halk ciklus
opciókkal kevert programok esetén.
Forgassa először a programkapcsolót “O” állásba, majd
válasza az
A program végén a programkapcsolót O állásra kell
fordítani, ezzel lehet törölni a programot és
kikapcsolni a gépet.
(=Ürítés) programot, végül nyomja be az
INDÍTÁS/SZÜNET
57
gombot.
MAGYAR
40°-
A Halk mosás
opció beállítása esetén az ajtó zárva
jelzőlámpa égve marad, jelezvén, hogy az ajtó nem
nyitható ki, és a vizet le kell ereszteni.
opcióval együtt.
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.54
Pagina
58
Mosási tanácsok
Szétválogatás
= Centrifuga (hosszú centrifugálás)
Kövesse az egyes ruhaneműn található mosási útmutatást
és a gyártó cég mosási útmutatásait.
A következők szerint különítse el a ruhaneműket:
fehér, színes, műszálas, kényes és gyapjúruhák.
Különálló, maximális sebességű centrifugálás kézzel
mosott ruhaneműkhöz. Csak pamut ruhákhoz használható.
A sebesség a
gomb benyomásával csökkenthető a
centrifugálásra váró anyag típusának megfelelően.
Hőfok
= Centrifuga (rövid centrifugálás)
Különálló 800 percenkénti fordulatszámú, maximális
sebességű rövid centrifugálás műszálas, kényes, gyapjú
és kézzel mosott ruhaneműkhöz. A sebesség a
gomb
benyomásával csökkenthető a centrifugálásra váró anyag
típusának megfelelően.
O = Törlés/ A gép kikapcsolása
A mosógép kikapcsolásához vagy egy beállított program
törléséhez forgassa a programkapcsolót a “O” állásba.
Most beállíthat egy új programot.
95°
az átlagosan szennyezett fehér lenvászon és
pamutruhák (pl. konyharuhák, törülközők,
asztalterítők, lepedők stb.) mosásához
60°
a nem színeresztő, közepesen szennyezett
színes lenvászon, pamut és műszálas
ruhaneműk (pl. ingek, pizsamák, hálóingek
stb.), illetve gyengén szennyezett fehér
pamutruhák (pl. fehérneműk) mosására.
(hideg) kényes ruhadarabok (pl. függönyök), műszállal
kevert ruhaneműk, illetve gyapjú holmik
30°-40°
-on történő mosására.
Teendők a ruhaneműk behelyezése előtt
Ne mossa együtt a fehér és a színes ruhákat; a fehér
ruhák a mosás során elveszíthetik fehérségüket.
A színes új ruhák az első mosásnál engedhetik a színüket,
ezért célszerű az első alkalommal elkülönítve mosni őket.
Ellenőrizze, hogy a ruhaneműkben ne maradjanak
fémtárgyak (pl. hajcsatok, biztosítótűk, kitűzők).
Gombolja be a párnahuzatokat, húzza össze a cipzárakat,
kapcsolja be a kapcsokat. Az öveket és a hosszú
szalagokat kösse össze.
Mosás előtt távolítsa el a makacs foltokat. A különösen
piszkos helyeket esetleg valamilyen speciális mosószerrel
dörzsölje át.
A függönyöket különös óvatossággal kezelje. Vegye le
róluk a kapcsokat, vagy zsákban, hálóban mossa őket.
A ruhaneműk maximális mennyisége
A ruhaneműk mennyiségére vonatkozó útmutatás a
programtáblázatokban található.
Általános szabályok:
Pamut, lenvászon: töltse tele a dobot, de ne tömje meg
túlzottan.
Műszálas ruhák: csak a dob feléig töltse meg;
Kényes ruhaneműk és gyapjú: a dob egyharmadáig.
A megadott maximális mennyiséggel optimális víz- és
energiafelhasználás érthető el.
Erősen szennyezett ruhanemű esetében csökkentse a
megadott mennyiséget.
58
31/08/2006
16.54
Pagina
59
A ruhaneműk súlya
Mosószerek és adalékanyagok
Az alább felsorolt súlyok csak tájékoztató jellegűek:
fürdőköpeny
1200 g
terítők
100 g
paplanhuzat
700 g
lepedő
500 g
párnahuzat
200 g
terítő
250 g
frottírtörülköző
200 g
konyharuha
100 g
hálóing
200 g
női alsónemű
100 g
férfi munkaköpeny
600 g
férfi ing
200 g
férfipizsama
500 g
alsóing
100 g
alsónadrág
100 g
A mosás minősége a mosószer kiválasztásától és helyes
adagolásától függ. A helyes adagolás a pazarlás
elkerülését és a környezet védelmét jelenti. Annak
ellenére, hogy a mosószerek biodegradábilisak, olyan
elemeket is tartalmaznak, amelyek károsítják a természet
kényes ökológiai egyensúlyát.
A mosószer kiválasztása függ az anyag fajtájától (kényes,
gyapjú, pamut stb.), színétől, a mosás hőfokától és a
szennyezettség mértékétől.
Ehhez a mosógéphez valamennyi forgalomban lévő
mosószer felhasználható:
- mosópor valamennyi anyagtípushoz,
- mosópor finomtextil (max. 60°C-os) és gyapjú
mosáshoz.
- folyékony mosószerek valamennyi anyagfajtához,
elsősorban az alacsony hőfokú (max. 60°C-os)
programokhoz, illetve a csak gyapjú mosására szolgáló
speciális mosószerek.
Foltok eltávolítása
A mosószert és az esetlegesen alkalmazott
adalékanyagokat a mosásprogram kezdete előtt kell a
megfelelő rekeszbe önteni.
Előfordulhat, hogy a makacs foltokat nem lehet csak vízzel
és mosószerrel eltávolítani. Célszerű a mosás előtt külön
kezelésnek alávetni őket.
Vér: a még friss foltot hideg vízzel mossa. Ha a folt már
megszáradt, áztassa be a ruhát éjszakára speciális
mosószert tartalmazó vízbe, majd dörzsölje át benne.
Olajfesték: nedvesítse meg a foltot mosóbenzinnel, majd
puha ruhára helyezve itassa fel; ismételje meg többször a
műveletet.
Megszáradt zsírfolt: nedvesítse meg terpentinnel a foltot,
majd puha felületre helyezve ujjbegyével, egy pamutanyag
segítségével itassa fel.
Rozsdafolt: melegen oldott oxálsóval vagy valamilyen
hideg rozsdatisztítóval. Bánjon óvatosan a régebbi keletű
rozsdafoltokkal, mert azok már megtámadták a
cellulózszerkezetet, így az anyag könnyen kilyukadhat.
Penészfolt: fehérítőszerrel tisztítsa, melyet alapos öblítés
kövessen. Ily módon csak a fehér, illetve a klórra nem
érzékeny színes ruhaneműk tisztíthatók.
Fű: mosószerrel kissé kenje be az anyagot, majd kezelje
hígított hypokloriddal (csak a klórral szemben ellenálló
fehér és színes ruhaneműk esetében).
Golyóstoll és ragasztó: nedvesítse meg a foltot
acetonnal(*), majd puha ruhára helyezve itassa fel;
ismételje meg.
Rúzs: a fentiek szerint nedvesítse meg a foltot acetonnal,
majd kezelje alkohollal. A fehér anyagokról hipoklorittal
távolítsa el a megmaradt nyomokat.
Vörösbor: hagyja mosószeres vízben ázni, majd ecetvagy citromsavval kezelje a foltot, végül öblítse ki. Az
esetlegesen megmaradó nyomokat hipoklorittal tüntesse
el.
Tinta: a tinta összetételétől függően nedvesítse be előbb
acetonnal (*), majd ecetsavval; a fehér ruhaneműn
esetlegesen visszamaradó nyomokat hipoklorittal tisztítsa
meg, majd jól öblítse át.
Kátrány: előbb folttisztítóval, alkohollal vagy benzinnel
kezelje, majd a végén tisztítópasztával dörzsölje át.
Ha koncentrált mosóport vagy folyékony mosószert
használ, előmosás nélküli programot kell választania.
A mosógép átforgató rendszere a koncentrált mosószerek
optimális felhasználását teszi lehetővé.
A folyékony mosószert közvetlenül a program megkezdése
előtt kell a
jelzésű mosószeres rekeszbe önteni.
A ruhák esetleges lágyítására, illetve keményítésére
szolgáló folyékony adalékanyagokat a mosás megkezdése
előtt kell a
jelzésű mosószeres rekeszbe önteni.
Az adalékanyagok mennyiségének megválasztásához
kövesse a gyártó útmutatásait, és semmiképpen ne lépje
túl a mosószer-adagoló rekeszben látott «MAX»
jelölést.
A felhasznált mosószer mennyisége
A mosószer fajtája és mennyisége a szövet típusától, a
mosásra váró ruha mennyiségétől, a szennyezettség
fokától és a felhasznált víz keménységétől függ.
A víz keménységét az ún. keménységi szint szerint
osztályozzák. Erre vonatkozó információt az adott vízműtől
vagy az illetékes önkormányzattól lehet kérni.
Kövesse a gyártó cég útmutatásait a mosószer
mennyiségének megválasztásánál.
A megadottnál kevesebb mosószert használjon, amikor:
- kevés ruhaneműt mos,
- a ruhanemű csak kissé szennyezett,
- a mosás során nagy hab képződik.
(*) műselymet ne tisztítson acetonnal.
59
MAGYAR
132981640_HU.qxd
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.54
Pagina
60
A műveletek
végrehajtásának
sorrendje
4. A kívánt program kiválasztása
Fordítsa a programkapcsolót a kívánt állásba. A kijelzőn
megjelenik a programok időtartama, valamint a
kiválasztott program esetében megengedett maximális
centrifugálási sebesség.
Javasoljuk, hogy az első mosás előtt öntsön 2 liter vizet a
mosószerfiók
főmosásra vonatkozó rekeszébe, hogy
aktiválja az ÖKO szelepet. Utána végeztessen el az üres
mosógéppel egy 95°C-os pamutciklust, hogy eltávolítson a
dobból és az üstből a gyártás folyamán visszamaradt
minden esetleges szennyeződést.
Öntsön a főmosásra vonatkozó rekeszbe fél adag
mosószert, és indítsa be a gépet.
95°
60°
E60°
60°
E40°
30°
Start megnyomása
Óra Perc
2.25
40°
40°
40°30°
30°
40°
1. Nyissa ki a betöltő ajtót.
1200
30° 40°-
60°
Helyezze a ruhaneműket egyenként a mosógép dobjába,
és amennyire csak lehet, terítse szét őket.
Zárja be a betöltőajtót.
5. A centrifugálási sebesség vagy a «0»
(centrifuga stop) opció kiválasztása
Többször nyomja be a centrifuga-sebesség gombot
kívánt sebesség beállításához vagy a «0» (centrifuga
stop) opció kiválasztásához
P0004
1200
Start megnyomása
Óra Perc
2.19
1200
Centrifuga Stop
a
Óra Perc
0
2. A mosószer adagolása
+
Húzza ki ütközésig a mosószertartót. Öntse a gyártó cég
által javasolt mosószermennyiséget egy fokozatokra
beosztott mosószertartó pohárba, majd öntse a pohár
tartalmát a főmosáshoz tartozó
rekeszbe.
Ha előmosást kíván végezni, öntse a mosószert a
jelzésű rekeszbe.
6. A szükséges opció kiválasztása
Nyomja be a kiválasztott opciónak megfelelő gombot.
Kigyullad az ennek megfelelő jelzőlámpa, a kijelző pedig
mutatja a kiválasztott opciót.
3. Az adalékanyag adagolása
Ha öblítőszert kíván használni, öntse azt a
jelzésű
rekeszbe, de ügyeljen arra, hogy a «MAX» jelzést ne
lépje túl.
Óvatosan tolja be a rekeszt.
1200
P1179
P1180
60
Elömosás Igen
Óra Perc
2.25
1200
+ öblítés Igen
Óra Perc
2.25
31/08/2006
16.54
Pagina
7. A KÉSŐBB INDÍT opció
61
10. Program félbeszakítása
kiválasztása
Az éppen működésben lévő program félbeszakításához
nyomja be az INDÍTÁS/SZÜNET
gombot. A megfelelő
jelzőlámpa villogni kezd. A program újraindításához
nyomja be újra ugyanezt a gombot.
Egy program indításának késleltetésére nyomja be a
KÉSŐBB INDÍT
gombot és állítsa be kívánt értéket. A
késleltetett indításnak megfelelő számok kb. 5
másodpercig láthatók a kijelzőn, majd megjelenik a
“Nyomja be az INDÍTÁS gombot” szövegű üzenet.
1200
Indítás 30 Perc
11. Az ajtó nyitása a program indítása
után
Először állítsa a gépet SZÜNET állásba az
INDÍTÁS/SZÜNET
gomb benyomásával. Amint kialszik
az ajtó zárva jelzőlámpa, kinyitható az ajtó.
Óra Perc
2.25
Ha az ajtó nem nyílik, azt jelenti, hogy a gép melegítési
fázisban van, vízszintje meghaladja az ajtó alsó szélét,
vagy hogy a dob éppen forog.
Ha ki kell nyitnia az ajtót, de ez már nem lehetséges,
forgassa a programkapcsolót a “O” állásba.
Kb. 3 perc elteltével kinyithatja az ajtót (ügyeljen a víz
szintjére és hőmérsékletére!).
8. A program beindítása
A kiválasztott program elindításához nyomja be az
INDÍTÁS/SZÜNET
gombot; a megfelelő jelzőlámpa
nem villog tovább, hanem folyamatosan ég. A gép
működni kezd.
Állítsa be újra a mosási programot, majd az ajtó bezárása
után nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNET
gombot.
13. A program végén
A mosógép automatikusan leáll. Az INDÍTÁS/SZÜNET
gomb jelzőlámpa kialszik, a kijelző felváltva mutatja az
«Ajtó nyitható» és a «Vége» üzenetet, és néhány
hangjelzés is hallható.
Ha beállította a Víz a Halk ciklus
opciót, az ajtó zárva
jelzőlámpa továbbra is világít (a kémlelőnyílás el van
zárva), jelezvén, hogy az ajtó kinyitása előtt ki kell üríteni a
vizet.
Amennyiben Ön késleltetett indítást állított be, a mosógép
megkezdi a visszaszámlálást. A kijelzőn megjelenik a
késleltetés hossza és a program időtartama.
Az INDÍTÁS/SZÜNET gomb jelzőlámpa kialszik, a kijelző
felváltva mutatja a «Vége» üzenetet.
A vizet a 9 oldalon található “
Halk ciklus” című
bekezdésekben leírt eljárás szerint kell kiüríteni.
Ez alatt az idő alatt lehet betölteni a ruhaneműt:
●
nyomja meg az INDÍTÁS/SZÜNET
●
helyezze be a ruhaneműt;
●
gombot;
Forgassa a programkapcsolót “O” állásba, és kapcsolja ki
a mosógépet.
zárja be az ajtót, majd újra nyomja meg az
INDÍTÁS/SZÜNET
gombot.
Vegye ki a ruhát a dobból, és ellenőrizze figyelmesen,
hogy nem maradt-e ruha a dobban, mert az ottfelejtett
ruhadarabok a következő mosás alkalmával tönkremehetnek (pl. összemennek), vagy a fehér ruhák között
engedni kezdik a színüket. Ha nem kíván további mosást
végezni, zárja el a vízfelvétel csapját.
Hagyja nyitva az ajtót, nehogy penész vagy kellemetlen
szagok keletkezzenek.
9. Opció vagy program módosítása ciklus
közben
Bármely opció megváltoztatható az előtt, hogy a program
lejárna.
Bármilyen változtatás előtt először az INDÍTÁS/SZÜNET
gomb lenyomásával le kell állítani a mosógépet.
Egy már beindult programot csak úgy lehet megváltoztatni,
hogyha újra beállítja azt. Forgassa a programkapcsolót
“O” állásba, majd az új program pozíciójába. A dobban
lévő mosóvíz nem ürül ki. Indítsa be az új programot az
INDÍTÁS/SZÜNET
gomb benyomásával.
61
MAGYAR
132981640_HU.qxd
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.55
Pagina
62
62
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.55
Pagina
63
Mosási programtáblázat
Pamut és műszálas ruhaneműhöz ajánlott mosási programok
95° - 60°
E60°**
D60°- D40°
E 40°
40° -
- 30°
- 30°- 60°
40° -
Anyag fajtája
Villamos
energia - kWh
Víz
liter
Fehér
pamut
Mosás 95° - 60°C-on
3 öblítés
Hosszú centrifuga
4,5 kg
1.9
51
Fehér pamut
energiatakarékos
mosás
Mosás kb. - 60°C-on
3 öblítés
Hosszú centrifuga
4,5 kg
0.85
48
Színes ruhák
Mosás kb. - 60°-40°C
3 öblítés
Hosszú centrifuga
4,5 kg
1.1
48
Színes ruhák
energiatakarékos
mosás
Mosás 40°C-on
3 öblítés
Hosszú centrifuga
4,5 kg
0.85
48
Pamut
Különleges
farmerruhák
Mosás 40°C-on
3 kg
0.45
67
Nem színeresztő
pamutruhák
Mosás 30°C-on vagy
hideg vízben
3 öblítés
Hosszú centrifuga
4,5 kg
0.33
48
Mosás 30-60°C-on vagy
hideg vízben
3 öblítés
Kímélő centrifuga
1,5 kg
0.7
42
Mosás 40°C-on
4 öblítés
Kímélő centrifuga
1 kg
0.35
42
Mosás 40°C-on
3 öblítés
Kímélő centrifuga
1 pár
0.5
53
Műszálas ruhák
Műszál
gyűrésgátló mosás
Cipők
*
Program leírása
Energiafogyasztás*
Max.
mennyiség
5 öblítés
Hosszú centrifuga
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a mosásra váró ruha
mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak. Az
adatok valamennyi programhoz alkalmazható legmagasabb hőmérsékletre vonatkoznak.
** Az EGK 92/75 irányelveknek megfelelően az energia címkén feltüntetett energiafogyasztási adatok erre a
programra vonatkoznak.
63
MAGYAR
Hőfok
További
funkciók
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.55
Pagina
64
Mosási programtáblázat
Mosási programok kényes és gyapjú ruhaneműhöz
Hőfok
Anyag fajtája
További
funkciók
Program leírása
Energiafogyasztás*
Max.
mennyiVíz
Villamos energia
ség
- kWh
liter
Kényes ruhaneműk Mosás 30 - 40°C-on
3 öblítés
Kímélő centrifuga
30°- 40°
- 30°- 40°
Gyapjú/kézi mosás
Mosás 40°C - 30°C-on
vagy hideg vízben
3 öblítés
Kímélő centrifuga
1,5 kg
0.5
50
1 kg
0.35
48
Különleges programok
A
programkapcsoló
pozíciója
Program
Öblítések
(Öblítés)
Ürítés
(Ürítés)
Hosszú centrifuga
(Centrifugálás)
Kímélő centrifuga
(Centrifugálás)
O
*
Törlés/Kikapcsolás
További
funkciók
Program leírása
3 öblítés, folyékony
adalékszerek
hozzáadásával, ha
szükséges
Hosszú centrifuga
A következő opciókkal
beállított programok utolsó
öblítésének ürítéséhez:
A víz kiürítése és hosszú
centrifugálás
Max.
mennyiség
A folyamatban lévő mosási
program törlése és a
mosógép kikapcsolása
Villamos
energia - kWh
Víz
liter
4,5 kg
0.07
40
/
-
-
4,5 kg
-
-
-
-
-
-
4,5 kg
A víz kiürítése és rövid
centrifugálás
Energiafogyasztás*
A táblázatban látható energiafogyasztási adatok csupán tájékoztató jellegűek, azok a mosásra váró ruha
mennyiségétől, típusától, a víz alaphőmérsékletétől és a környezeti hőmérséklettől függően változhatnak.
64
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.55
Pagina
65
Karbantartás
A mosószer lerakódhat a rekeszekben: tisztítsa meg régi
fogkefével. Tisztítás után illessze vissza a rekeszt.
Külső felület
A mosógép külső felületének tisztításához csak vizet és
mosószert használjon. Törölje át tiszta vízzel és törölje
szárazra puha ruhával.
Fontos: a külső felület tisztításához ne használjon
alkoholt, oldószert vagy más hasonló terméket.
Az ajtó tömítése
Időről időre ellenőrizze az ajtó körüli tömítést, és vegyen ki
minden dolgot a mélyedésekből.
Kivezető szivattyú
A szivattyút ellenőrizni kell, ha
• a gép nem vezeti ki a vizet és/vagy nem centrifugál
• a gépből furcsa zaj hallható a víz ürítése közben, mely a
kivezető szivattyút elzáró tárgyak jelenlétének tudható
be, mint gombok, biztosítótűk, csatok.
A következőképpen járjon el:
P1050
• Húzza ki a villásdugót az aljzatból.
• Szükséges esetén várja meg, amíg a víz kihűl.
• Nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót.
Mosószertartó
A mosószer és az adalékanyagok hosszú távon
lerakódásokat képezhetnek.
Folyó víz alá tartva időnként tisztítsa meg a
mosószertartót. A mosógépből való kiemeléshez nyomja le
a bal oldalon hátul található billentyűt.
A tisztítás megkönnyítése érdekében az adalékszereknek
fenntartott rekesz felső része kivehető.
P1114
P1146
• Helyezzen egy edényt a szivattyú alá, amelybe a gépből
távozó víz folyhat.
• Akassza ki a vízelvezető csövet, tegye az edénybe, és
vegye le róla a dugót.
• Amikor már nem folyik belőle víz, csavarja ki a
szivattyúfedelet, és vegye ki a szivattyút. Tartson kéznél
egy ruhát, amivel felitathatja a vizet, amely a szivattyú
kiemelésekor távozhat a gépből.
P1147
P1115
65
MAGYAR
P0038
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.55
Pagina
66
• Távolítsa el a szivattyúhoz esetleg hozzátapadt
tárgyakat a szivattyú megforgatásával.
A víz kiürítése szükség esetén
Ha a gép nem üríti a vizet, a következőket kell tenni:
• húzza ki a dugót a konnektorból;
• zárja el a vízcsapot;
• szükséges esetén várja meg, amíg a mosóvíz kihűl.
• nyissa ki a szivattyúnál lévő ajtót;
• tegyen egy edényt a padlózatra és helyezze bele a
kivezető cső végét. Vegye le róla a dugót. A víz a
gravitáció miatt belefolyik az edénybe. Amikor az edény
megtelik, tegye vissza a sapkát a csőre. Ürítse ki az
edényt. Addig ismételje ezt az eljárást, amíg még folyik
víz a gépből;
• Tegye vissza a dugót a vészhelyzetben ürítésre használt
csőre, majd az utóbbi akassza vissza a helyére.
• ha szükséges, a fent leírt módon tisztítsa meg a
szivattyút;
• tegye vissza a dugót, és akassza vissza a kivezető
csövet;
• csavarja vissza a szivattyúfedelet, és csukja be az ajtót.
Fagy elleni óvintézkedések
P1117
Ha a gépet olyan helyen állították fel, ahol a hőmérséklet
0°C alá süllyedhet, a következők szerint járjon el:
• Csavarja vissza teljesen a szivattyúfedelet.
• Csukja be a szivattyúnál lévő ajtót.
• Húzza ki a dugót a konnektorból.
• Zárja el a vízcsapot, és csavarja le a befolyócsövet a
csapról.
Befolyócsőszűrő
• Helyezze a szivattyú kivezető csövének a végét és a
befolyócső végét a padlózatra elhelyezett edénybe, és
vezesse ki a vizet.
Ha azt észleli, hogy a mosógép nem vesz fel vizet a
mosáshoz, ellenőrizze, hogy nem záródott-e el a
befolyócső szűrője.
• Forgassa a programkapcsolót O állásba.
Zárja el a vízcsapot.
• Csavarja vissza a befolyócsövet, és helyezze vissza a
helyére a szivattyú kivezető csövét, ügyelve arra, hogy
lezárja az erre szolgáló dugóval.
Csavarja le a csövet a csapról.
Tisztítsa meg a szűrőt egy kemény sörtéjű kefével.
Ezen műveletek elvégeztével a mosógépben maradt víz
kifolyik, ezzel elkerülhető a jégképződés, amely
következtében a gép egyes belső részei
megsérülhetnének.
Csavarja vissza a csövet a csapra.
Amikor ismét üzembe helyezi a gépet, győződjön meg
arról, hogy a környezet hőmérséklete meghaladja a 0°C-t.
Fontos!
Minden egyes alkalommal, amikor a vizet a kivezetőcsövön keresztül kiüríti, ezt követően kb. 2 liter vizet a
mosószertartó főmosás szerinti rekeszébe kell önteni és a
vízürítő programot beállítani. Ez működésbe hozza a
“gömb” szelep egységet, amellyel elkerülheti, hogy a
mosószer egy része a következő mosáskor
felhasználatlanul maradjon a gépben.
P1090
66
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.55
Pagina
67
Működési rendellenességek
Saját maga által is megoldható problémák.
A gép működése közben lehetséges, hogy villogni kezd az INDÍTÁS/SZÜNET
gomb jelzőlámpája, az alábbi
üzenetek valamelyike megjelenik a kijelzőn, és egyidejűleg néhány hangjelzés is hallható:
«Nincs víz» : baj van a vízellátással
«Nincs ürítés» : baj van a víz elvezetésével
«Ajtót bezárni» : nyitott ajtó
Kérjük, a probléma megszüntetését követően nyomja le az INDÍTÁS/SZÜNET
gombot, és indítsa el újra a
programot. Ha a probléma az összes ellenőrzés után is fennáll, forduljon a lakhelye szerinti szakszervizhez.
• A gép nem működik:
• Az ajtó nincs jól becsukva. «Ajtót bezárni»
• A mosógép dugója nincs a konnektorba dugva, vagy
nincs áram a konnektorban.
• A fő olvadóbiztosíték kiégett.
• A programkapcsolót nem jól állította be.
• A KÉSŐBB INDÍT
opciót állította be.
• A vízcsap el van zárva. «Nincs víz»
• A befolyócső összenyomódott vagy megtört.
«Nincs víz»
• Eltömődött a befolyócső szűrője.
«Nincs víz»
• Az ajtó nincs jól becsukva. «Ajtót bezárni»
• A gép nem szív be vizet:
• A gép vizet vesz fel, majd rögtön ki is
üríti:
• A lefolyócső vége túl alacsonyan van. Olvassa el
“a víz ürítése” fejezet ide vonatkozó bekezdését.
• A gép nem vezeti ki a vizet és/vagy
nem centrifugál:
• A lefolyócső összenyomódott vagy megtört. «Nincs
ürítés»
• A
vagy CENTRIFUGA STOP opciót állította be.
• Eldugult a leeresztő szivattyú. «Nincs ürítés»
• Víz van a padlózaton:
• Túl sok mosószert vagy nem megfelelő mosószert
használ a mosáshoz (túl sok hab keletkezik).
• Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a befolyócső
valamelyik illesztéke. Nem mindig lehet könnyen
meglátni, hogy folyik-e a víz a csövön; ellenőrizze, hogy
nedves-e cső.
• Megsérült a kifolyócső.
• A kifolyócső tisztítás után nem jól lett visszacsavarva.
• A szivattyú kivezető csövére a szivattyú tisztítása után
nem tették vissza a dugót.
• A mosás eredménye nem kielégítő:
•
•
•
•
67
Túl kevés vagy nem megfelelő mosószert használt.
Mosás előtt nem kezelte a makacs foltokat.
Nem a megfelelő programot/hőfokot állította be.
Túl nagy mennyiségű ruhát tett a gépbe.
MAGYAR
Lehetséges ok
Meghibásodás
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.55
Pagina
68
Meghibásodás
Lehetséges ok
• A gép vibrál vagy zajos:
• A szállításhoz használt csavarokat vagy csomagolást
nem távolította el.
• Nem állította be egyenlő magasságra a lábakat.
• A ruhanemű nem egyenletesen oszlik el a dobban.
• Lehet, hogy túl kis mennyiségű ruhanemű van a dobban.
• Nem nyílik ki az ajtó:
•
•
•
•
• A centrifugálás későn kezdődik, vagy
túl nedves marad a ruha:
• Az elektronikus kiegyensúlyozó rendszer megszakította
a centrifugálást, mert a ruhanemű egyenetlenül oszlott el
a dobban. A ruhanemű a dob ellenkező irányba
forgásával kerül egyenletesen elosztásra. Lehet, hogy a
dob többszöri ilyen irányú forgására van szükség ahhoz,
hogy az egyensúly visszaálljon, és rendes centrifugálás
induljon be. Ha 6 perc elteltével sem oszlik el
megfelelően a ruhanemű, akkor a gép alacsonyabb
fokozaton centrifugál vagy nem centrifugál. Ha a
program végén a ruhanemű túl nedves, terítse szét
kézzel és állítsa be a centrifugálás programot.
• A gépben nem látható a víz:
• A modern technológiával rendelkező készülékek
energiatakarékosak és igen kis mennyiségű vizet
használnak. Ennek ellenére kitűnő teljesítményt
nyújtanak.
• A gép szokatlan zajt bocsát ki:
• A gép olyan típusú motorral rendelkezik, amely javítja a
gép teljesítményét.
A program még mindig fut.
Az ajtózár még nem oldott ki.
A víz szintje az ajtó alsó széle fölött van.
A gép melegíti a vizet.
Ha nem sikerül kijavítania vagy meghatároznia a
problémát, forduljon szakszervizhez. Ezt megelőzően
jegyezze fel a gép típusát, termékszámát és a vásárlás
időpontját, mert ezeket a szakszerviz kérni fogja Öntől.
....
.
Ser
. No
. .....
.....
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
68
Ser. No. .........
132981640_HU.qxd
31/08/2006
16.55
Pagina
69
Műszaki adatlap
a háztartási mosógépek energiafelhasználásának ismérvéről való tájékoztatásról szóló 77/1999. (XII. 22.) GM
rendelet alapján
Gyártó védjegye
A mosógép azonosító jele
Forgalmazó neve, címe
Energiahatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A- hatékonyabb: G kevésbé hatékony)
A
Energiafogyasztás ciklusonként kWh-ban, normál 60°C- os pamut program
használata esetén (A tényleges energiafogyasztás függ a készülék
használatától)
0,85
Mosási teljesitmény osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - nagyob: G - kisebb
teljesítmény)
A
Centrifugálási hatékonysági osztály (skála A-tól G-ig, ahol A - jobb: G rosszabb)
C (EWS 1050)
Ha a mosás után külön szárítógépet használunk és G - osztályú
centrifugás mosógép helyett A - osztályú centrifugás mosógépet
választunk, a szárítógép üzemköltsége a felére csökken.
A ruhák szárítógépben történő szárítása rendszerint több energiát fogyaszt,
mint a kimosásuk.
B (EWS 1250)
Centrifugálási hatékonysági osztály normál 60°C pamut programra
(centrifugálás utáni víz maradék a ruha száraz súlyának %-ában)
60% (EWS 1050)
53% (EWS 1250)
Legnagyobb centrifugálási fordulatszám normál 60°C pamut programra
1000 (EWS 1050)
1200 (EWS 1250)
A mosógép kapacitása normál 60°C pamut programra (kg)
Ciklusonkénti vízfogyasztás normál 60°C pamutszövet ciklus
használatával (liter)
Programidő normál 60°C pamut programra (perc)
Zajteljesítmény mosási és centrifugálási ciklusok alatt normál 60°C pamut
programra (dB/A)
Átlagos évi energia- és vízfogyasztás 200 normál 60°C pamut programra
(kWh - liter) (négyszemélyes háztartásra becsült évi fogyasztás)
69
4,5
48
135
57 dB(A) 72 dB(A) EWS 1050
74 dB(A) EWS 1250
170 kWh
9600 l
MAGYAR
ELECTROLUX
EWS 1050 EWS 1250
Electrolux Lehel Kft
1142 Budapest,
Erzsébet kir.né útja 87.
132981640_RU.qxd
31/08/2006
16.58
Pagina
70
Уважаемая покупательница,
уважаемый покупатель,
Повреждения при транспортировке
При распаковке машины убедитесь в том, что
она не повреждена. В случае сомнений не
пользуйтесь машиной, а обратитесь к
поставщику.
Пожалуйста, внимательно прочитайте
настоящую инструкцию по эксплуатации, уделяя
особое внимание указаниям по технике
безопасности, приведенным на первых
страницах. Рекомендуем Вам сохранить эту
инструкцию для получения необходимых
сведений в будущем, а в случае передачи
машины новому владельцу передать вместе с
ней и эту инструкцию.
Содержание
Предупреждения
Органы управления
78-83
Сведения о программах
Утилизация
Рекомендации по стирке
83
84-85
Сортировка белья
84
Температура
84
Перед загрузкой белья
84
Максимальная загрузка
84
Рекомендации по охране
окружающей среды
72
Технические данные
72
Вес белья
84
Установка
73
Удаление пятен
85
Распаковка
73
Моющие средства и добавки
85
Размещение
73
Порядок проведения стирки
86-88
Подсоединение к водопроводу
73-74
Подсоединение к канализации
74
Международные символы режимов стирки 89
Электрическое подключение
75
Программы стирки
90
76
Специальные программы
91
Установка на подставку
Ваша новая стиральная машина
77
Описание машины
Дозатор моющих средств
Эксплуатация машины
Панель управления
Уход за машиной
92
Корпус машины
92
77
Дозатор моющих средств
92
77
Фильтр сливного шланга
93
Фильтр наливного шланга
93
78
Аварийный слив
93
78
Меры против замерзания
93
Если возникла неисправность
94-95
В некоторых разделах данной брошюры содержатся символы, имеющие следующие значения:
Предупреждающим треугольником и/или словами(Внимание!, Осторожно!) помечена
информация, имеющая особенно важное значение для Вашей безопасности и исправной работы
машины.
Помеченная этим символом информация содержит дополнительные инструкции и практические
советы по эксплуатации машины.
Этим символом обозначаются советы и инструкции по экономичному и экологически
безопасному пользованию машиной.
Наш вклад в защиту окружающей среды: мы
используем экологически
безопасную бумагу.
70
132981640_RU.qxd
31/08/2006
16.58
Pagina
71
Следующие предупреждения делаются в интересах общей безопасности. Вы должны прочитать их
перед тем, как начнете устанавливать и эксплуатировать машину.
• Используйте только рекомендованное
количество смягчающего ополаскивателя. Его
чрезмерное количество может повредить
белье.
Установка
• Перед началом эксплуатации машины следует
снять с нее все внутренние элементы упаковки.
В случае, если транспортировочные крепления
не будут удалены или будут удалены не
полностью, машина или прилегающая к ней
мебель может получить серьезные
повреждения. Читайте об этом в
соответствующем разделе настоящей
инструкции
• Когда машина не используется, оставляйте ее
дверцу приоткрытой. Это способствует
сохранению прокладки дверцы и
предотвращает образование затхлых запахов.
• Все электрические работы, необходимые для
установки машины, должен выполнять
квалифицированный электрик.
• Перед тем, как открывать дверцу, всегда
удостоверяйтесь в том, что вода из машины
полностью слита. В противном случае слейте в
воду в соответствии с указаниями,
приведенными в настоящей инструкции.
• Все сантехнические работы, необходимых для
установки машины, должен выполнять
квалифицированный слесарь-сантехник.
• После каждого использования машины
вынимайте сетевую вилку из розетки и
закрывайте кран подачи воды.
• После установки машины убедитесь, что она не
стоит на шнуре питания.
Общие правила безопасности
• Если машина установлена на полу с ковровым
покрытием, удостоверьтесь, что воздух может
свободно циркулировать между ножками
машины и полом.
• Ремонт машины должны выполнять только
квалифицированные специалисты. Ремонт,
выполненный неопытными лицами, может стать
источником серьезной опасности. Обращайтесь
в местный сервисный центр.
Эксплуатация машины
• Никогда не тяните за шнур, чтобы вынуть вилку
из розетки; всегда беритесь за саму вилку.
• Данная машина предназначена только для
бытового применения. Она не должна
использоваться в целях, отличных от тех, для
которых она предназначена.
• При стирке с высокой температурой воды
стекло дверцы может сильно нагреться. Не
прикасайтесь к нему!
• Стирайте только белье, предназначенное для
машинной стирки, а также белье, на этикетке
которого стоит значок "ручная стирка".
Следуйте инструкциям, помещенным на
этикетке каждой вещи.
Безопасность детей
• Не перегружайте машину. Следуйте указаниям,
приведенным в настоящей инструкции.
• Зачастую дети не осознают, насколько
опасными могут быть электроприборы. Во
время работы машины следует внимательно
следить за детьми и не позволять им играть с
ней.
• Удостоверьтесь в том, что все карманы
подлежащих стирке вещей пустые. Такие
предметы, как монеты, булавки, заколки и
винтики, могут серьезно повредить машину.
• Упаковочные материалы (например,
полиэтиленовая пленка, пенопласт) могут быть
опасными для детей - они могут стать причиной
удушения! Держите их вне досягаемости детей.
• Не стирайте в машине одежду, загрязненную
нефтью, денатуратом, трихлорэтиленом и т.п.
Если такие жидкости использовались для
выведения пятен перед стиркой, подождите,
пока они полностью испарятся и только потом
кладите белье в машину.
• Храните все моющие средства в надежном
месте, недоступном для детей.
• Не допускайте, чтобы дети и домашние
животные забирались в барабан. Для
предотвращения таких ситуаций машина
оснащена специальным устройством,
препятствующим закрытию люка. Чтобы
активизировать это устройство, поверните (не
нажимая) имеющуюся в дверце кнопку по
часовой стрелке так, чтобы углубление кнопки
• Мелкие предметы, такие как носки, пояса и т.д.
следует перед стиркой помещать в мешочек
или в наволочку, иначе во время стирки они
могут застрять между баком и барабаном.
71
РУССКАЯ
ВЕРСИЯ
Предупреждения
132981640_RU.qxd
31/08/2006
16.59
Pagina
72
приняло горизонтальное положение. Если
нужно, используйте для этого монету.
•В случае утилизации машины, отрежьте шнур
питания как можно ближе к основанию
прибора и уничтожьте его вместе с вилкой.
Выведите из строя дверную защелку, чтобы
дети не могли оказаться заблокированными в
машине.
Для приведения устройства в неактивное
состояние и восстановления возможности
закрывать дверцу, поверните кнопку против
часовой стрелки так, чтобы углубление на
кнопке приняло вертикальное положение.
P1131
Утилизация
Упаковочные материалы
Материалы, помеченные символом
для повторной переработки.
Символ
на самом изделии или его упаковке
указывает, что при утилизации данного изделия
с ним нельзя обращаться как с обычными
бытовыми отходами. Его необходимо сдать в
соответствующий пункт приемки электрического
и электронного оборудования для последующей
повторной переработки. Обеспечивая
правильную утилизацию машины, Вы
способствуете предотвращению потенциально
отрицательных последствий для окружающей
среды и здоровья человека, которые могли бы
возникнуть из-за неправильного обращения с
машиной. Более подробную информацию о
повторной переработке данной машины Вы
можете получить у местных властей, у
организации по утилизации отходов, а также в
магазине, в котором Вы приобрели машину.
пригодны
>PE<=полиэтилен
>PS<=полистирол
>PP<=полипропилен
Это означает, что они могут быть подвергнуты
повторной переработке при условии, что
утилизуя их, Вы поместите их в специальные
контейнеры для сбора таких отходов.
Машина
При утилизации Вашей старой машины сдавайте
ее в специально отведенные места для
утилизации бытовых приборов. Способствуйте
поддержанию чистоты у себя в стране!.
Рекомендации по охране окружающей среды
Для экономии воды, энергии и с целью
бережного отношения к окружающей среде
рекомендуем Вам выполнять следующие
рекомендации:
• Машина работает более экономично при
полной загрузке.
• При должной обработке пятна и небольшие
загрязнения могут быть удалены перед
стиркой; тогда белье можно стирать при более
низкой температуре.
• Белье обычной степени загрязнения можно
стирать без предварительной стирки для
экономии моющих средств, воды и времени
(это означает и меньшее загрязнение
окружающей среды!).
• Дозируйте моющее средство в зависимости от
жесткости воды, степени загрязнения и
количества стираемого белья.
72
132981640_RU.qxd
31/08/2006
16.59
Pagina
73
РАЗМЕРЫ
Высота
Ширина
Глубина
85 см
60 см
45 см
МАКСИМАЛЬНАЯ ЗАГРУЗКА
Хлопок
Синтетика
Деликатные ткани
Шерсть/Ручная стирка
4,5 кг
2 кг
2 кг
1 кг
СКОРОСТЬ ОТЖИМА
1000 об/мин макс. (EWS 1050)
1200 об/мин макс. (EWS 1250)
НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ/ЧАСТОТА ТОКА
СУММАРНАЯ ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ
ЗАЩИТА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯМИ МИН.
220-230 В/50 Гц
2200 Вт
10 A
ДАВЛЕНИЕ ВОДЫ
0,05 МПа
0,8 МПа
Минимум
Максимум
Данная машина удовлетворяет требованиям следующих директив ЕЭС:
73/23/EEC от 19/02/73 по низкому напряжению
89/336/EEC от 03/05/89 по электромагнитной совместимости.
Внимание!
Ваш прибор оборудован функцией ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ, которая позволяет заблокировать кнопки на
панелт управления, чтобы помешать детям случайно поменять установленные настройки прибора.
Для того, чтобы активировать эту функцию, необходимо одновременно нажать кнопки ЩАДЯЩИЙ
ОТЖИМ и НОЧНОЙ ЦИКЛ сразу после запуска программы стирки. Держите кнопки нажатыми около 3
секунд.
Эта функция останется активированной также и после того, как машины закончит работу, для того
чтобы дети не смогли случайно запустить программу стирки.
Чтобы убедится в том, что функция ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ активирована, нажмите кнопку
СТАРТ/ПАУЗА. На дисплее появится “Err”.
Примечание!
По окончании цикла стирки функция ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ остаётся активированной. Чтобы
дезактивировать её, нажмите одновременно кнопки ЩАДЯЩИЙ ОТЖИМ и НОЧНОЙ ЦИКЛ, и держите
их нажатыми около 3 секунд.
73
РУССКАЯ
ВЕРСИЯ
Технические данные
132981640_RU.qxd
31/08/2006
16.59
Pagina
74
Установка
Распаковка
Перед вводом машины в эксплуатацию
необходимо извлечь все болты
транспортных креплений и удалить
упаковку.
Рекомендуем Вам сохранить все транспортые
крепления для того, чтобы их можно было снова
использовать в случае новой транспортировки
машины.
P1126
P1127
6. Поставьте машину в вертикальное положение
и снимите оставшийся на задней панели болт.
Выньте соответствующую пластмассовую
шпильку.
1. С помощью гаечного ключа отвинтите и
снимите два нижних болта на задней панели.
Выньте две пластмассовые шпильки из
отверстий, в которые были завинчены болты.
7. Закройте все образовавшиеся отверстия
заглушками, которые Вы найдете в пакете,
содержащем инструкцию по эксплуатации.
P0001
P1129
2. Положите машину на заднюю панель,
соблюдая осторожность, чтобы не пережать
шланги. Чтобы исключить пережатие,
положите на пол под машину один из угловых
элементов упаковки.
P1126
P1127
Размещение
Установите машину на ровный твердый пол.
Убедитесь, что ковры, дорожки и т.д. не
препятствуют циркуляции воздуха вокруг
машины. Убедитесь, что машина не касается
стен или других кухонных приборов.
Тщательно выровняйте машину, завинчивая или
вывинчивая регулируемые ножки. Никогда не
подкладывайте картон, куски дерева или тому
подобные материалы для компенсации
неровностей пола.
3. Удалите блок из полистирола с нижней части
машины, и выньте два полиэтиленовых
пакетика.
1
2
3
P1124
4. Очень осторожно удалите левый
полиэтиленовый пакетик, сдвигая его вправо
и затем - вниз.
5. Очень осторожно удалите правый
полиэтиленовый пакетик, сдвигая его влево и
затем - вверх.
P1051
Подсоединение к водопроводу
Присоедините шланг подачи воды к
водопроводному крану с резьбой 3/4.
Не применяйте для соединения ранее
пластмассовую шпильку шланги.
74
31/08/2006
16.59
Pagina
75
РУССКАЯ
ВЕРСИЯ
132981640_RU.qxd
P1088
P0022
Внимание!
Подсоединить к ответвлению сливной трубы
раковины. Это ответвление должно
располагаться над сифоном раковины так,
чтобы высота места сгиба шланга от пола
составляла не менее 60 см.
Перед подсоединением машины к новой
водопроводной трубе или к трубе, не
использовавшейся в течение значительного
времени, спустите достаточное количество воды
для того, чтобы удалить загрязнения, которые
могут иметься в трубах.
Ввести непосредственнно в сливную трубу на
высоте не менее 60 см, но не более 90 см.
Конец сливного шланга обязательно должен
быть вентилируемым, т. е внутренний диаметр
сливной трубы должен быть шире внешнего
диаметра сливного шланга.
Другой конец шланга подачи воды,
подсоединенный к машине, может быть
развернут в любом направлении. Для этого
достаточно ослабить гайку, развернуть шланг и
снова затянуть гайку, убедившись в отсутствии
утечки воды.
Сливной шланг не должен иметь перегибов.
P1118
P0021
Для обеспечения правильной работы машины
сливной шланг должен быть всегда
подвешен за соответствующий кронштейн,
расположенный в верхней части задней
панели машины.
Шланг подачи воды не подлежит удлинению.
Если он слишком короткий, а Вы не хотите
перемещать водопроводный кран, Вам придется
купить новый, более длинный шланг, специально
предназначенный для данной цели.
Электрическое подключение
Подсоединение к канализации
Машина рассчитана на питание от однофазной
сети переменного тока напряжением 220-230 В и
частотой 50 Гц.
Конец сливного шланга можно устанавливать
тремя способами:
Убедитесь, что электрическая сеть у Вас дома в
состоянии выдержать максимальную мощность,
потребляемую машиной, (2,2 кВт); при этом
следует учесть и другие эксплуатируемые Вами
электроприборы.
Подвесить над краем раковины, используя
пластмассовую направляющую, входящую в
комплект поставки машины. В этом случае
убедитесь, что шланг не соскочит во время
слива воды.
Для обеспечения этого шланг можно привязать к
крану куском шпагата или прикрепить к стене.
Включайте машину в заземленную розетку.
75
132981640_RU.qxd
31/08/2006
16.59
Pagina
76
Изготовитель снимает с себя всякую
ответственность за ущерб, который может
быть причинен вследствие несоблюдения
указанных правил техники безопасности.
Если требуется заменить шнур питания машины,
то операцию замены должен выполнить наш
Сервисный центр.
При установке машины необходимо
обеспечить удобный доступ к шнуру питания.
Установка на подставку
Размеры подставки:
высота: 30 см
ширина: 60 см
глубина: 60 см
P1216
Для облегчения процесса загрузки и выгрузки
белья данную машину можно установить на
стальную подставку с выдвижным контейнером.
Чтобы подобрать наиболее подходящую
подставку, обратитесь в авторизованный
специализированный магазин.
76
132981640_RU.qxd
31/08/2006
16.59
Pagina
77
Эта новая стиральная машина удовлетворяет всем современным требованиям, предъявляемым к
эффективной стирке белья, при низком расходе воды, энергии и моющих средств.
• Система автоматического охлаждения воды с 95° до 60°C перед сливом предотвращает
деформацию изношенных сливных труб.
• Специальная программа стирки шерстяных изделий благодаря специальной системе щадящей
стирки обеспечивает максимально бережное отношение к Вашим шерстяным вещам.
• Система контроля дисбаланса белья предотвращает вибрацию при отжиме.
• ЭКО-клапан обеспечивает полное использование моющего средства и уменьшает потребление
воды, способствуя экономии электроэнергии.
• Селектор программ позволяет сочетать установку режима работы машины с установкой
температуры, что облегчает установку программы.
Языковая настройка
Если Вы хотите, чтобы сообщения на дисплее выводились на другом языке, Вы можете сменить
языковую настройку.
Для активации этой функции нажмите одновременно и держите нажатыми в течении примерно 3
секунд кнопки:
- НОЧНОЙ ЦИКЛ и ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА;
На дисплее появится сообщение на текущем выбранном языке. Нажимая одну из кнопок:
-НОЧНОЙ ЦИКЛ и ИНТЕНСИВНАЯ СТИРКА;
Вы можете пролистать все доступные языки. Нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА для сохранения
выбранного языка. Для отмены выбора достаточно нажать любую кнопку.
Описание машины
1 Дозатор моющих средств
2
1
2 Панель управления
3 Ручка дверцы
4 Сливной насос
EWS 1050
95°
5 Регулируемые ножки
60°
E60°
D60°
TIMELINE
E40°
30°
D40°
40°
30°
40°
40°
30°
40°
30° 40°
60°
3
4
5
Дозатор моющих средств
Предварительная стирка
Основная стирка
Смягчающий ополаскиватель, крахмал
P1181
77
РУССКАЯ
ВЕРСИЯ
Ваша новая стиральная машина
132981640_RU.qxd
31/08/2006
16.59
Pagina
78
Эксплуатация машины
Панель управления
EWS 1050
95°
60°
E60°
D60°
TIMELINE
E40°
30°
D40°
40°
30°
40°
1
2
3
45
1 Дозатор моющих средств
60°
11
Если Вы установите эту опцию, машина не будет
сливать воду после последнего цикла
полоскания, чтобы не помять белье.
Поскольку все фазы отжима при этом
исключаются, машина выполняет стирку очень
тихо, что позволяет пользователю задавать эту
программу ночью или в то время, когда
действует более низкая ставка платы за
электроэнергию.
По программам стирки для изделий из
хлопчатобумажных и синтетических тканей
циклы полоскания выполняются с увеличенным
количеством воды.
Максимальные параметры скорости отжима для
различных программ таковы:
• Хлопок, лен и 40°(стирка джинс):
1000 об/мин (EWS 1050)
1200 об/мин (EWS 1250)
• Синтетика: 1000 об/мин
Загорится соответствующий индикатор, на
дисплее сначала на 5 секунд появится название
заданной опции, а затем снова появится
сообщение “Нажмите СТАРТ”.
• Деликатные ткани, шерсть и ручная стирка:
800 об/мин
Íàæìèòå ÑÒÀÐÒ
30° 40°
3 Кнопка “Ночной цикл”
Нажимайте на эту кнопку, когда хотите
уменьшить максимальную скорость
заключительного отжима, предложенную
машиной для заданной программы.
На дисплее отобразится заданная скорость и
всего на 5 секунд - макс. скорость отжима,
возможная для заданной программы.
Если Вы зададите опцию «0», машина отменит
все фазы отжима. На дисплей на 5 секунд будет
выведено сообщение «Без отжима».
1200
10
8 9
40°
Если же Вы зададите эту опцию для программ
стирки хлопчатобумажных и синтетических
тканей, машина выполнит несколько
дополнительных циклов полоскания.
2 Кнопка уменьшения скорости
отжима
÷
67
40°
30°
1200
ìèí
2.19
Íî÷íîé öèêë ÄÀ
÷
ìèí
2.25
По окончании программы загорится индикатор
блокирования дверцы, а подсветка кнопки
“Старт/Пауза”
погаснет.
На дисплее будут попеременно отображаться
сообщения «Дверь закрыта» и «Окончание
цикла».
Без отжима, опция «0»
При выборе этой опции исключаются все фазы
отжима. Выбирайте ее для очень деликатных
тканей.
78
31/08/2006
16.59
Pagina
79
Чтобы завершить цикл, выберите одну из
нижеследующих программ.
Внимание!
В данную машину встроен зуммер, который
подает звуковые сигналы в то время, когда
пользователь выбирает программы. Зуммер
срабатывает при ошибке в выборе опции, когда
при выполнении той или иной программы
пользователь переводит селектор на другую
программу, а также по окончании цикла и при
возникновении нарушений в работе машины.
Чтобы отключить звуковую сигнализацию,
одновременно нажмите и 3 секунды подряд
удерживайте кнопки
(Предварительная
(Ночной цикл). Отпустите кнопки,
стирка) и
когда на дисплее (на 5 секунд) появится
сообщение «Зуммер НЕТ».
Если Вы еще раз нажмете эти две кнопки,
звуковая сигнализация снова активизируется. В
этом случае на дисплее на 5 секунд появится
сообщение «Зуммер ДА».
Для слива воды имеются 2 возможности:
Выбрать программу
(Слив):
Тогда слив выполняется без проведения
отжима.
●
●
Выбрать программу
(Отжим) или
(Щадящий отжим).
В этом случае следует соответствующей
кнопкой задать скорость отжима и нажать
кнопку “Старт/Пауза”
Будет произведен слив воды из машины, и
белье будет отжато с заданной скоростью
отжима.
Внимание!
Перед тем, как выбрать программу
(Слив),
(Отжим) или
(Щадящий отжим) селектор
необходимо перевести на «O».
5 Кнопка “Интенсивно”
Для обработки очень грязного белья.
несовместима с программой стирки тонких
тканей, шерсти, ручной стирки и с программами
стирки при температурах ниже 40 С.
Не может использоваться с функциец
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТИРКА
.
4 Кнопка “Предварительная стирка”
Задавайте эту опцию тогда, когда перед
основной стиркой Вы хотите провести
предварительную стирку белья.
В программах для хлопчатобумажных и
синтетических тканей цикл предварительной
стирки завершается коротким отжимом со
скоростью 650 об/мин, а в программах для
деликатных тканей выполняется только слив
воды.
6 Кнопка “Быстрая стирка”
Эта опция может использоваться для
слабозагрязненного белья с целью проведения
нормальной стирки через короткое время.
Она не сочетается с программами E60°, E40°,
D60°, D40°, 40°, а также с программами
“шерсть
/ ручная стирка”
На панели управления загорится
соответствующий индикатор, на дисплее
сначала на 5 секунд появится название
заданной опции, а затем опять появится
сообщение “Нажмите СТАРТ”.
1200
Ïðåäâ.ñòèðêà ÄÀ
÷
Время стирки будет сокращено в зависимости от
типа белья и заданной температуры.
Рекомендуемая норма загрузки для белья из
хлопчатобумажных тканей - 3 кг
ìèí
Загорится соответствующий индикатор, и на
дисплее на 5 секунд появится название
заданной опции.
2.25
1200
Данная опция несовместима с программой
“Шерсть” (ручная стирка).
79
Î÷.êîðîòêàÿ ÄÀ
÷
ìèí
2.25
РУССКАЯ
ВЕРСИЯ
132981640_RU.qxd
132981640_RU.qxd
31/08/2006
16.59
Pagina
80
7 Кнопка “Дополнительное
полоскание”
Внимание!
В режиме отложенного старта дверца машины
остается заблокированной (горит индикатор
блокирования дверцы).
Если дверцу всё-таки нужно открыть, то для
этого Вы сначала должны перевести стиральную
машину в режим “Пауза” нажатием кнопки
СТАРТ/ПАУЗА
Индикатор блокирования
дверцы погаснет. После того, как вы закроете
дверцу, еще раз нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА
Эту опцию можно выбирать для всех программ,
кроме программы шерсть
ручная стирка и
программы 40°- .
Машина добавит к заданным программам 2
цикла полоскания. Эту опцию рекомендуется
использовать людям с аллергией на моющие
средства, а также в местностях с очень мягкой
водой.
9 Кнопка “Старт/Пауза”
После включения этой опции загорится
соответствующий индикатор, и на дисплее на 5
секунд появится сообщение «Доп. полоск. ДА»
Эта кнопка выполняет две функции: Старт –
Пауза.
Старт
1200
Äîï. ïîëîñê. ÄÀ
÷
ìèí
После выбора нужной программы нажмите эту
кнопку для запуска стиральной машины;
соответстствующий индикатор перестанет
мигать и будет продолжать гореть в течение
выполнения программы стирки.
Если Вы задали отложенный старт, машина
начнет обратный отсчет времени, оставшегося
до старта. Продолжительность программы и
отсрочки старта отображаются на дисплее.
2.25
8 Кнопка ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ
С помощью этой кнопки выполнение программы
стирки можно отложить на 30 мин. – 60 мин. – 90
мин., 2 часа и далее с интервалом в 1 час на
срок до 20 часов.
Пауза
Чтобы прервать выполнение работающей
программы, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА
замигает соответствующий индикатор.
Чтобы возобновить выполнение программы с
места, на котором она была прервана, еще раз
нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА.
Выбор отложенного старта
● Выберите программу и нужные опции.
● Выберите нужную отсрочку старта.
Загорится соответствующий индикатор, и на
дисплее на 5 секунд появится сообщение
«Отл. старт...», подтверждающее выбор
отсрочки старта.
● Нажмите кнопку “Старт/Пауза”
: машина
начнет обратный отсчет времени - сначала в
часах, а затем (в последние 2 часа) - в
минутах.
Выполнение программы начнется по истечении
заданной отсрочки старта.
По окончании выполнения программы подсветка
кнопки Старт/Пауза
погаснет.
Отмена отложенного старта
● Нажмите кнопку “Старт/Пауза”
.
● Продолжайте нажимать кнопку
ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ
до появления на
дисплее сообщения «Отл.старт НЕТ».
● Чтоба начать выполнение программы, еще раз
нажмите кнопку “Старт/Пауза”.
80
31/08/2006
16.59
Pagina
81
РУССКАЯ
ВЕРСИЯ
132981640_RU.qxd
10 Дисплей
На дисплее отображается следующая
информация:
1200
Продолжительность программы – скорость
отжима - заданные опции - фазы выполнения
стирки - отсрочка старта – ошибки при
выборе опций – аварийные сообщения –
окончание программы.
Продолжительность выполнения программы
рассчитывается автоматически, исходя из
максимальной загрузки, рекомендуемой для
каждого типа ткани.
Даже если в машину для стирки будет загружено
небольшое количество белья, в начале цикла на
дисплее все равно отобразится
продолжительность программы, относящаяся к
максимальной загрузке. Значение
продолжительности программы постепенно
скорректируется в ходе выполнения цикла.
После старта программы показания оставшегося
времени обновляются на дисплее каждую
минуту.
0
÷
ìèí
Áåç îòæèìà
÷
ìèí
2.19
Выбор опций
В зависимости от программы можно выбирать
различные опции. Их необходимо выбрать после
того, как будет задана нужная программа, и до
нажатия кнопки “Старт/Пауза”.
Если Вы нажмете на кнопку какой-либо опции,
(например, “Предварительная стирка”
),
загорится соответствующий индикатор, и на
дисплее появится название заданной опции.
Если Вы нажмете на эту кнопку еще раз, то
подсветка кнопки
погаснет, и на дисплее
появится сообщение о том, что эта опция
отключена.
Режим ожидания
Если находясь в режиме в режиме настройки,
или по окончании программного цикла, машина в
течение 10 минут не выполнит ни одной
операции, то подсветка дисплея автоматически
отключится. Чтобы вернуть дисплей в
нормальное состояние, достаточно нажать
любую кнопку или повернуть селектор программ.
Íàæìèòå ÑÒÀÐÒ
÷
2.19
Последовательно нажимая на кнопку выбора
скорости отжима,
можно уменьшить
параметр скорости отжима, предложенный
машиной.
Если Вы выберете «0», все фазы отжима будут
исключены. На дисплее на 5 секунд появится
сообщение «Без отжима».
Продолжительность заданной программы
После выбора программы ее продолжительность
в часах и минутах отображается на дисплее
(например 2.25).
1200
Íàæìèòå ÑÒÀÐÒ
ìèí
2.25
1200
Скорость отжима
После того, как Вы выберете программу, на
дисплее отобразится максимальная скорость
отжима, рекомендуемая для заданного типа
ткани/программы.
Ïðåäâ.ñòèðêà ÄÀ
÷
ìèí
2.25
1200
÷
ìèí
Ïðåäâ.ñòèðêà ÍÅÒ 2.10
Фазы стирки
Во время выполнения программы на дисплее
отображаются различные фазы стирки.
81
132981640_RU.qxd
31/08/2006
16.59
Pagina
82
Некоторые из этих нарушений связаны с
неправильной эксплуатацией стиральной
машины и легко устраняются.
1200
Îòæèì
÷
ìèí
0.10
1200
Ñòèðêà
÷
ìèí
Окончание программы
Когда выполнение программы окончено и дверца
машины разблокирована, на дисплей
попеременно выводятся сообщения: «Дверь
открывается» и «Окончание цикла».
2.25
Отложенный старт
Сначала на дисплее на 5 секунд появится
значение отсрочки старта (максимум до 20
часов), заданное соответствующей кнопкой, а
затем снова появится сообщение “Нажмите
СТАРТ”.
1200
÷
ìèí
Îòë. ñòàðò 30 ìèí 2.25
1200
Íàæìèòå ÑÒÀÐÒ
÷
1200
Äâåðü îòêðûâàåòñÿ
÷
ìèí
0
1200
Îêîí÷àíèå öèêëà
÷
ìèí
0
Если задана опция “Ночной цикл”
,
индикатор блокирования дверцы продолжает
гореть, указывая на то, что дверцу открыть
нельзя и из машины необходимо слить воду.
ìèí
2.25
На дисплее попеременно отбражаются
сообщения «Дверь закрыта» и «Окончание
цикла».
По окончании программы (после слива воды)
подсветка кнопки СТАРТ/ПАУЗА
и индикатор
блокирования дверцы гаснут.
Показания обратного отсчета времени
обновляются каждый час, а в последние 2 часа каждые 30 минут.
Ошибки при выборе опций
Если выбираемая опция несовместима с
заданной программой стирки, то на дисплее на 3
секунды появляется сообщение «Ошибка
выбора» и раздаются 3 звуковых сигнала.
1200
Îøèáêà âûáîðà
÷
1200
Äâåðü çàêðûòà
÷
ìèí
0
1200
Îêîí÷àíèå öèêëà
÷
ìèí
11 Селектор программ
ìèí
2.10
Селектор разделен на следующие сектора:
,
• Хлопок, лен
• Синтетика
• Деликатные ткани
• Шерсть
/ручная стирка
Аварийные сообщения
• Специальные программы
При появлении нарушений в работе машины на
дисплей выводятся соответствующие сообщения
(более подробная информация содержится в
разделе “Если возникла неисправность” на стр.
22).
• O Отмена программы/Выключение машины
82
0
31/08/2006
95°
16.59
Pagina
83
Эту программу нельзя задавать вместе с опцией
.
60°
E60°
Внимание!
Мы не рекомендуем стирать обувь вместе с
бельем.
D60°
E40°
30°
D40°
40°
40°
30°
40°
30°
40°
30° 40°
= Полоскания
60°
С помощью этой программы можно прополоскать
и отжать хлопчатобумажное и льняное белье,
предварительно выстиранное вручную. Машина
выполнит 3 цикла полоскания с заключительным
отжимом на максимальной скорости.
Скорость отжима можно уменьшить, нажимая на
кнопку
.
Заключительный отжим предусмотрен только
для хлопчатобумажных тканей, включенных в
программу отжима.
Селектор программ можно поворачивать как по
часовой, так и против часовой стрелки.
Положения E соответствуют
энергосберегающим программам, а положение
- программе “холодная стирка”.
По окончании соответствующей программы
селектор программ нужно перевести в
положение “O”, чтобы отменить программу и
выключить стиральную машину.
= Слив
Программа для слива воды из машины после
последнего полоскания, действующая вместе с
опцией “Ночной цикл”
.
Переведите селектор программ на “O”,
выберите программу
(= Слив) и нажмите
кнопку СТАРТ/ПАУЗА
.
Сведения о программах
D60°, D40° = Ежедневная
Эти программы следует использовать для слабои среднезагрязненного хлопчатобумажного
белья. Продолжительность стирки можно
уменьшить только на несколько минут.
Не сочетаются с опцией Быстрая стирка
40°-
= Отжим (долгий отжим)
.
Отдельный цикл отжима с максимальной
скоростью для выстиранной вручную одежды.
Подходит только для хлопчатобумажных тканей.
Скорость отжима можно уменьшать
кнопкой
с учетом типа отжимаемой ткани.
= Стирка джинс
Специальная программа для стирки при 40°C
одежды спортивного типа - джинс,
тренировочных костюмов, рубашек из
искусственных тканей и т.п.
Не сочетается с опциями Быстрая стирка
Дополнительное полоскание
.
= Отжим (короткий отжим)
Отдельный короткий цикл отжима с
максимальной скоростью
800 об/мин для синтетических, деликатных,
шерстяных и выстиранных вручную тканей.
Скорость отжима можно уменьшать кнопкой
с учетом типа отжимаемой ткани.
и
рекомендуемая загрузка: 3 кг.
40°-
= Легкая глажка
Эта программа предназначена для стирки и
отжима вещей из синтетики в щадящем режиме,
исключающем их сминание. Такая стирка
облегчает последующую глажку.
O = Отмена программы/ Выключение машины
Чтобы выключить машину или отменить
заданную программу, установите селектор
программ на “O”. Теперь можно выбрать новую
программу.
= Спортивная обувь
С помощью этой программмы можно выстирать
одну или две пары спортивной обуви, в
зависимости от ее размеров.
Стирка и отжим обуви выполняются очень
бережно при температуре 40°C.
83
РУССКАЯ
ВЕРСИЯ
132981640_RU.qxd
132981640_RU.qxd
31/08/2006
16.59
Pagina
84
Рекомендации по
стирке
Сортировка белья
Синтетика: барабан должен быть заполнен не
более, чем наполовину;
Руководствуйтесь символами на этикетке
каждой вещи и инструкциями по стирке,
данными изготовителем.
Рассортируйте белье cледующим образом:
белое белье, цветное белье, синтетика,
деликатное белье, шерстяные изделия.
Деликатные ткани и шерсть: барабан должен
быть заполнен не более, чем на одну треть.
Максимальная загрузка позволяет наиболее
эффективно использовать воду и
электроэнергию.
Для сильнозагрязненного белья уменьшайте
загрузку.
Температура
95°
60°
для белого хлопчатобумажного и
льняного белья (кухонных и столовых
скатертей, полотенец, простыней и т.
п.)
Вес белья
для среднезагрязненной цветной
одежды (рубашек, ночных сорочек,
пижам и т.п.) из бельевой,
хлопчатобумажной и синтетической
тканей, а также слабозагрязненных
белых хлопчатобумажных тканей
(например, нижнего белья).
салфетка
100 г
пододеяльник
700 г
простыня
500 г
наволочка
200 г
скатерть
250 г
См. ориентировочные значения веса:
купальный халат
1200 г
махровое полотенце
200 г
кухонное полотенце
100 г
ночная рубашка
200 г
женские трусы
100 г
толстая мужская рубашка
600 г
мужская рубашка
200 г
мужская пижама
500 г
блузка
100 г
Новое цветное белье может полинять при
первой стирке; поэтому, первый раз его следует
стирать отдельно.
мужские трусы
100 г
Убедитесь, что в белье не осталось
металлических предметов (например,
заколок, шпилек, булавок).
Некоторые пятна могут не отстираться только
водой и моющим средством. Поэтому
рекомендуется обработать их перед стиркой.
Застегните наволочки и молнии, крючки и
кнопки. Завяжите ремешки или длинные ленты.
Кровь: промойте свежие пятна холодной водой.
Засохшие пятна следует замочить на ночь со
специальным моющим средством, затем
потереть их в мыльном растворе.
(без для изделий из деликатных тканей
нагрева) (например, занавесей), смешанного
30°-40° белья, в т.ч. из синтетических волокон,
а также шерстяных изделий.
Перед загрузкой белья
Никогда не стирайте вместе белое и цветное
белье. Во время стирки белое белье может
потерять свою белизну.
Выведение пятен
Перед стиркой удалите стойкие пятна. Протрите
особо загрязненные участки специальным
моющим средством или чистящей пастой.
Масляные краски: смочите пятновыводителем
на бензиновой основе, положите вещь на мягкую
подстилку и промокните пятно; выполните
обработку несколько раз.
С особой осторожностью обращайтесь с
занавесями. Снимите крючки или завяжите
занавески в мешок или сетку.
Засохшие жирные пятна: смочите скипидаром,
положите вещь на мягкую подстилку и
кончиками пальцев промокните пятно с
помощью хлопчатобумажного тампона.
Максимальная загрузка
Рекомендуемые параметры загрузки указаны в
таблицах программ.
Ржавчина: используйте растворенную в горячей
воде щавелевую кислоту или специальное
средство для выведения пятен ржавчины в
холодном виде. Будьте осторожны со старыми
пятнами ржавчины, так как структура
Общие правила:
Хлопок, лен: барабан должен быть полон, но не
утрамбован;
84
31/08/2006
16.59
Pagina
85
– жидкие моющие средства, главным образом
для низкотемпературных программ стирки
(макс. температура 60°C) для всех типов
тканей или специальные средства для стирки
шерстяных изделий.
целлюлозы под ними повреждена и ткань может
порваться.
Пятна плесени: обработайте отбеливателем и
тщательно сполосните (только для белого и
цветного белья, устойчивого к хлору).
Моющие средства и добавки следует помещать
в соответствующие отделения дозатора моющих
средств перед началом выполнения программы
стирки.
Травяные пятна: слегка обработайте мылом,
затем отбеливателем (только для белого и
цветного белья, устойчивого к хлору).
Паста от шариковой ручки и клей: смочите
ацетоном (*), положите вещь на мягкую
подстилку и промокните пятно.
При использовании концентрированных
порошковых и жидких моющих средств следует
выбирать программу без предварительной
стирки.
Губная помада: смочите ацетоном, как указано
выше, затем обработайте пятно денатуратом.
Удалите оставшиеся на белых тканях следы с
помощью отбеливателя.
Заливайте жидкое моющее средство в
отделение дозатора, помеченное значком
непосредственно перед запуском программы
стирки.
Красное вино: замочите с моющим средством,
прополощите и обработайте уксусной или
лимонной кислотой, затем еще раз прополощите.
Обработайте оставшиеся следы отбеливателем.
Смягчающий ополаскиватель или крахмальные
добавки необходимо залить в отделение
дозатора, помеченное значком
перед
запуском программы стирки.
Чернила: в зависимости от состава чернил,
сначала смочите пятно ацетоном (*), затем
уксусной кислотой; обработайте оставшиеся на
белых тканях следы с помощью отбеливателя и
затем тщательно прополощите.
Соблюдайте рекомендации изготовителей,
касающиеся дозировки соответствующих
средств и не превышайте отметки «MAX»
дозатора.
Пятна гудрона: сначала обработайте
пятновыводителем, денатуратом или бензином,
затем потрите, используя чистящую пасту.
Количество используемого моющего
средства
(*) не используйте ацетон для чистки
предметов из искусственного шелка.
Тип и количество моющего средства зависят от
типа ткани, величины загрузки, степени
загрязнения белья и жесткости используемой
воды.
Моющие средства и добавки
Хорошие результаты стирки также зависят от
выбора моющего средства и правильности его
дозировки, это способствует предотвращению
излишнего загрязнения окружающей среды.
Несмотря на свою биоразлагаемость, моющие
средства содержат вещества, которые при
попадании в окружающую среду в большом
количестве могут нарушить хрупкое равновесие
в природе.
Жесткость воды измеряется в так называемых
градусах жесткости. Информацию о жесткости
воды в вашем районе можно получить в службе
водоснабжения или от местных органов власти.
Следуйте указаниям изготовителя моющего
средства по дозировке.
Используйте меньшее количество моющего
средства если:
– вы стираете небольшое количество белья,
Выбор моющего средства зависит от типа ткани
(деликатные ткани, шерсть, хлопок и т.д.),
цвета, температуры стирки и степени
загрязнения.
– белье слабо загрязнено,
– во время стирки образуется много пены.
В данной стиральной машине можно
использовать все обычно имеющиеся в продаже
моющие средства для машинной стирки:
– стиральные порошки для всех типов тканей,
– стиральные порошки для изделий из
деликатных тканей (макс. температура 60°C) и
шерстяных вещей,
85
РУССКАЯ
ВЕРСИЯ
132981640_RU.qxd
132981640_RU.qxd
31/08/2006
16.59
Pagina
86
Порядок проведения
стирки
4. Выберите нужную программу
Перед первой стиркой рекомендуем залить 2
литра воды в отделение основной стирки
дозатора моющих средтв, чтобы активировать
ЭКО-клапан. Затем без белья выполните цикл
стирки для изделий из хлопчатобумажных
тканей при 95°C, чтобы очистить бак и барабан
от заводских загрязнений.
Насыпьте половину рекомендованного объема
стирального порошка в отделение основной
стирки дозатора и запустите машину.
Переведите селектор программ в нужное
положение. На дисплее отобразятся
продолжительность выполнения программы и
максимальная скорость отжима, доступная для
заданной программы.
95°
60°
E60°
D60°
E40°
1. Откройте дверцу.
30°
40°
Заложите в барабан по очереди все вещи, как
следует встряхивая каждую перед закладкой.
1200
Íàæìèòå ÑÒÀÐÒ
÷
ìèí
2.25
D40°
40°
30°
40°
30°
40°
30° 40°
60°
Закройте дверцу.
5. Выберите скорость отжима или
опцию «0» (без отжима)
Последовательно нажимая на кнопку выбора
скорости отжима
, задайте нужную скорость
отжима или опцию «0» (без отжима) .
P0004
2. Отмерьте моющее средство
Вытяните до упора дозатор моющих средств.
Отмерьте рекомендованное изготовителем
количество моющего средства с помощью
градуированного мерного стакана и внесите его
в отделение основной стирки дозатора
.
1200
Если Вы хотите провести предварительную
стирку, внесите моющее средство в отделение,
помеченное значком
.
Íàæìèòå ÑÒÀÐÒ
÷
ìèí
2.19
0
Áåç îòæèìà
÷
ìèí
2.19
6. Выберите нужные опции
Нажмите кнопку, относящуюся к выбираемой
опции. Загорится соответствующий индикатор и
на дисплее появится название выбранной опции.
3. Отмерьте добавку
Если нужно, залейте смягчающий
ополаскиватель в отделение дозатора,
помеченное значком
, не превышая отметку
«MAX».
Осторожно закройте дозатор.
1200
Ïðåäâ.ñòèðêà ÄÀ
÷
ìèí
2.25
1200
Äîï. ïîëîñê. ÄÀ
÷
ìèí
2.25
7. Выберите опцию ОТЛОЖЕННЫЙ
СТАРТ
P1179
Чтобы отложить запуск программы на более
позднее время, выберите нужную отсрочку
старта, нажимая кнопку ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ
. На дисплее начнут отображаться (на 5
секунд) цифровые значения выбираемой
P1180
86
31/08/2006
16.59
Pagina
87
9. Замена опции или программы в
процессе их выполнения
отсрочки, а затем появится сообщение
“Нажмите СТАРТ”.
1200
÷
Любую опцию можно заменить до того, как
программа приступила к ее выполнению.
Перед тем как изменить любую настройку, Вы
должны нажатием кнопки СТАРТ/ПАУЗА
перевести машину в режим паузы.
Заменить работающую программу можно только
путем ее отмены. Переведите селектор
программ на “O”, а затем в положение,
соответствующее новой программе. При этом
вода из бака сливаться не будет. Нажатием
кнопки СТАРТ/ПАУЗА
запустите новую
программу .
ìèí
Îòë. ñòàðò 30 ìèí 2.25
8. Запустите программу
Чтобы запустить заданную программу, нажмите
кнопку СТАРТ/ПАУЗА
; соответствующий
индикатор перестанет мигать и далее будет
гореть в режиме постоянного свечения. Машина
начнет свою работу.
В подтверждение того, что дверца
заблокирована, загорится индикатор
блокирования дверцы.
10 . Прерывание программы
Чтобы прервать работающую программу,
нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА
,
соответствующий индикатор начнет мигать.
Чтобы возобновить выполнение программы, еще
раз нажмите ту же кнопку.
11.Открывание дверцы после запуска
программы
Сначала нажатием кнопки СТАРТ/ПАУЗА
переведите машину в режим паузы.
Если дверца не откроется, значит машина уже
нагревает воду или вода поднялась выше
нижнего края дверцы, или уже начал вращаться
барабан.
Если дверца не открывается, но ее все равно
необходимо открыть, тогда Вы должны
перевести селектор программ на “O”.
Дверцу можно будет открыть примерно через 3
минуты (примите во внимание уровень воды и
температуру!).
Закрыв дверцу, снова выберите программу
стирки и нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА
.
Если был задан отложенный старт, машина
начнет обратный отсчет времени. На дисплее
будут отображаться отсрочка старта и
продолжительность выполнения программы.
В это время можно загрузить в машину другое
белье:
●
нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА
блокирования дверцы погаснет;
, индикатор
●
загрузите белье;
●
закройте дверцу и еще раз нажмите кнопку
СТАРТ/ПАУЗА
.
87
РУССКАЯ
ВЕРСИЯ
132981640_RU.qxd
132981640_RU.qxd
31/08/2006
16.59
Pagina
88
13. По окончании выполнения
программы
Машина остановится автоматически. Подсветка
кнопки СТАРТ/ПАУЗА погаснет, на дисплее
начнут попеременно появляться сообщения
«Дверь открывается» и «Окончание цикла»;
будут слышны звуковые сигналы.
Если задана опция “Ночной цикл”
, перед
открытием дверцы необходимо слить из машины
воду.
Подсветка кнопки СТАРТ/ПАУЗА погаснет, и на
дисплее начнут попеременно отображаться
сообщения «Дверь закрыта» и «Окончание
цикла».
Чтобы произвести слив воды, выполните
действия, описанные на странице 9 в
подразделе “
Ночной цикл”.
Переведите селектор программ на “O”, для
выключения машины .
Достаньте белье из барабана и тщательно
проверьте, пуст ли барабан. Этo необходимо
сделать для того, чтобы случайно оставленные в
нем вещи не оказались повреждены при
последующей стирке (например, они могут
“сесть”) или не полиняли при стирке вместе с
белым бельем. Если Вы больше не будете
стирать, закройте кран подачи воды.
Оставьте дверцу открытой для предотвращения
образования плесени и неприятных запахов.
88
31/08/2006
16.59
Pagina
89
РУССКАЯ
ВЕРСИЯ
132981640_RU.qxd
89
132981640_RU.qxd
31/08/2006
17.00
Pagina
90
Таблица программ
Программы для стирки изделий из хлопчатобумажных и синтетических тканей
Темп.
Тип белья
Дополнитель
ные функции
Расход*
Макс.
загруз
ка
Энергия кВтч
Вода
л
95° - 60°
Белое
хлопчатобума
жное
Стирка при 95°60°C
3 полоскания
Долгий отжим
4,5 кг
1.9
51
E60°**
Белое
хлопчатобума
жное
экономичная
стирка
Стирка при темп.
ок. 60°C
3 полоскания
Долгий отжим
4,5 кг
0.85
48
1.1
48
Цветное
Стирка при 60°40°C
3 полоскания
Долгий отжим
4,5 кг
0.85
48
0.45
67
0.33
48
0.7
42
0.35
42
0.5
53
D60°- D40°
E 40°
40° -
- 30°
Цветное
Стирка при 40°
экономичная 3 полоскания
стирка
Долгий отжим
4,5 кг
Хлопчатобума Стирка при 40°C
жное
5 полосканий
Стирка джинс Долгий отжим
3 кг
Линяющее
Стирка при 30°
или без нагрева
Цветное
3 полоскания
Хлопчатобума
Долгий отжим
жное
4,5 кг
- 30°- 60° Синтетика
40° -
Стирка при 30°60°C или без
нагрева
3 полоскания
Щадящий отжим
1,5 кг
Стирка при 40°C
Синтетика
легкая глажка 4 полоскания
Щадящий отжим
Обувь
*
Описание
программы
1 кг
Стирка при 40°C
3 полоскания
Щадящий отжим
1 пара
Приведенные в данной таблице данные по расходу являются только ориентировочными, так как
они могут изменяться в зависимости от количества и типа белья, температуры водопроводной воды
и температуры окружающей среды. Они приведены для самой высокой температуры, допускаемой
для каждой программы стирки.
** Данные по расходу электроэнергии приводятся на этикетке для этой программы в соответствии с
директивой ЕС 92/75.
90
132981640_RU.qxd
31/08/2006
17.00
Pagina
91
РУССКАЯ
ВЕРСИЯ
Таблица программ
Программы стирки для деликатных тканей и вещей из шерсти
Темп.
30°- 40°
- 30°- 40°
Тип белья
Описание
программы
Дополнитель
ные функции
Макс.
загруз
ка
Расход*
Энергия
кВтч
Вода
л
Деликатные
ткани
Стирка при 30°40°C 3
полоскания
Щадящий отжим
1,5 кг
0.5
50
Шерсть
Стирка при 40°30°C или без
нагрева
3 полоскания
Щадящий отжим
1 кг
0.35
48
/ручная стирка
Специальные программы
Положение
селектора
программ
O
*
Программа
Описание
программы
Дополните Макс.
льные
загруз
функции
ка
Расход*
Энергия
кВтч
Вода
л
4,5 кг
0.07
40
/
-
-
Долгий отжим Слив и долгий отжим
(Отжим)
4,5 кг
-
-
Щадящий
отжим
(Отжим)
4,5 кг
-
-
-
-
Полоскания
(Полоскание)
3 полоскания, можно
с жидкими
добавками
Долгий отжим
Слив воды
(Слив)
Слив после
последнего
полоскания с
Слив и короткий
отжим
Отмена/ВЫКЛ Для отмены
.
работающей
программы стирки и
выключения машины
Приведенные в данной таблице данные по расходу являются только ориентировочными, так как
они могут изменяться в зависимости от количества и типа белья, температуры водопроводной воды
и температуры окружающей среды.
91
132981640_RU.qxd
31/08/2006
17.00
Pagina
92
Уход за машиной
Стиральный порошок может также скапливаться
в проеме для дозатора: прочищайте его с
помощью старой зубной щетки. После чистки
установите дозатор на место.
Корпус машины
Мойте машину снаружи только водой с мылом.
Затем сполосните чистой водой и насухо
протрите мягкой тканью.
Важная информация: не используйте для
чистки корпуса машины денатурат,
растворители или другие подобные средства.
Прокладка дверцы
Периодически проверяйте прокладку дверцы и
удаляйте посторонние предметы, которые могут
застрять в ней.
P0038
Сливной насос
Насос следует осмотреть, если
• машина не выполняет слив и/или отжим
• при сливе машина издает странный шум,
вызванный попаданием таких предметов, как
булавки, монеты и т.д. блокирующих насос.
В этом случае действуйте следующим образом:
• Отключите машину от электросети.
• При необходимости подождите, чтобы вода
остыла.
• Откройте дверцу насоса.
P1050
Дозатор моющих средств
С течением времени моющие средства и
добавки оставляют отложения на стенках
дозатора.
Периодически промывайте дозатор под
проточной водой. Чтобы вынуть дозатор из
машины, следует нажать кнопку,
расположенную в заднем левом углу.
Для облегчения чистки можно снять верхнюю
часть отделений для добавок.
P1114
• Поставьте рядом с насосом тазик для сбора
стекающей воды.
P1146
• Выньте шланг аварийного слива, поместите его
конец в тазик и снимите с него крышку.
• Когда вода перестанет литься, отвинтите
крышку насоса и извлеките его. Всегда
держите под рукой тряпку, чтобы вытереть
воду, которая может пролиться при снятии
насоса.
P1147
P1115
92
31/08/2006
17.00
Pagina
93
• если нужно, дождитесь, когда остынет вода;
• Проворачивая рабочее колесо насоса,
извлеките из насоса все посторонние
предметы.
• откройте дверцу насоса;
• поставьте на пол тазик и поместите в него
конец шланга аварийного слива. Снимите
крышку шланга. Под действием силы тяжести
вода станет стекать в тазик. Когда тазик
наполнится, снова наденьте крышку на шланг.
Вылейте воду из тазика. Повторяйте эту
процедуру до тех пор, пока вода не перестанет
вытекать;
• при необходимости прочистите насос, как
описано выше;
• закройте шланг крышкой и установите его на
свое место;
• Наденьте крышку на шланг аварийного слива и
установите его на свое место.
• снова привинтите крышку насоса и закройте
дверцу.
Меры против замерзания
Если машина установлена в помещении,
температура в котором может опускаться ниже
0°C, примите следующие меры:
• Выньте вилку сетевого шнура из розетки.
P1117
• Закройте кран подачи воды и отвинтите от
него наливной шланг.
• Плотно привинтите крышку насоса.
• Закройте дверцу насоса.
• Поставьте на пол тазик, поместите в него
концы наливного шланга и шланга аварийного
слива и дайте воде полностью стечь.
Фильтр наливного шланга
• Переведите селектор программ на “0”.
Если Вы заметили, что на заполнение машины
водой уходит больше времени, чем раньше,
проверьте, не забит ли наливной шланг.
• Снова привинтите к крану наливной шланг и
установите на прежнее место шланг
аварийного слива, предварительно надев на
него крышку.
Закройте кран подачи воды.
Отвинтите шланг от крана.
Выполнение этих действий позволит полностью
удалить из машины остававшуюся воду и
предотвратить образования льда, который мог
бы повредить детали машины.
Прочистите фильтр жесткой щеткой.
Снова привинтите наливной шланг к крану.
При следующем включении машины убедитесь,
что температура окружающей среды выше 0°C.
Внимание!
Каждый раз перед проведением слива с
помощью шланга аварийного слива необходимо
заливать 2 литра воды в отделение основной
стирки дозатора моющих средств и лишь после
этого запускать программу слива. В результате
активизируется ЭКO-клапан, позволяющий
предотвратить неполное использование
моющего средства при следующей стирке.
P1090
Аварийный слив
Если вода не сливается, то для проведения
слива выполните следующие действия:
• выньте вилку сетевого шнура из розетки;
• закройте кран подачи воды;
93
РУССКАЯ
ВЕРСИЯ
132981640_RU.qxd
132981640_RU.qxd
31/08/2006
17.00
Pagina
94
Если возникла неисправность
Неисправности, которые Вы можете устранить самостоятельно
При эксплуатации машины могут возникать ситуации, когда начинает мигать подсветка кнопки
СТАРТ/ПАУЗА
, слышны звуковые сигналы, а на дисплее появляется одно из следующих
сообщений:
«Вода не поступает» : неисправность, связанная подачей воды
«Нет слива» : неисправность, связанная со сливом воды
«Закройте дверь» : открыта дверца машины
"EB0, EB3" : пониженное напряжение. Обратитесь в энергоснабжающую организацию или подождите,
пока напряжение в сети стабилизируется.
Устранив неисправность, нажмите кнопку СТАРТ/ПАУЗА
чтобы перезапустить программу. Если
после принятия всех необходимых мер неисправность устранить не удалось, обратитесь к в
авторизованный сервисный центр.
Неисправность
• Машина не запускается:
• Машина не заполняется водой:
Возможная причина
• Неплотно закрыта дверца. «Закройте дверцу»
• Машина не включена в сеть или в розетке
отсутствует напряжение.
• Перегорел предохранитель на главном
распределительном щите.
• Неверно установлен селектор программ .
• Установлена опция ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ
.
• Закрыт кран подачи воды. «Вода не поступает»
• Наливной шланг передавлен или сильно перегнут.
«Вода не поступает»
• Забит фильтр в наливном шланге.
«Вода не поступает»
• Неплотно закрыта дверца. «Закройте дверцу»
• Машина заполняется водой, но
вода сразу же сливается:
• Конец сливного шланга расположен слишком
низко. См. соответствующий подраздел в
разделе “Подсоединение к канализации”.
• Машина не выполняет слив и/или
отжим:
• Сливной шланг передавлен или сильно
перегнут. «Нет слива»
• Установлена опция
или БЕЗ ОТЖИМА.
• Забит сливной насос. «Нет слива»
• Вода на полу:
• Использовано слишком много моющего средства
или оно не подходит для данной машины
(слишком пенится).
• Проверьте, нет ли утечек в соединительных
деталях наливного шланга. Утечка воды из
шланга не всегда заметна визуально; поэтому
проверьте, не мокрый ли он.
• Поврежден сливной шланг.
• Сливной шланг неправильно завинчен после
чистки.
• После чистки насоса шланг аварийного слива не
был закрыт крышкой.
• Неудовлетворительные результаты
стирки:
• было использовано мало моющего средства
или оно не подходит для данной машины.
• Стойкие пятна не были обработаны перед
стиркой.
• Выбрана неподходящая
программа/температура.
• Загружено слишком много белья.
94
31/08/2006
17.00
Pagina
95
Неисправность
Возможная причина
• Машина вибрирует или шумит:
• Не удалены болты транспортных креплений и
элементы упаковки.
• Не отрегулирована высота ножек.
• Белье неравномерно распределено в барабане.
• Возможно, в барабане слишком мало белья.
• Дверца не открывается:
•
•
•
•
• Отжим начинается поздно, белье
остается недостаточно отжатым:
• Из-за неравномерного распределения белья в
барабане сработала система обнаружения
дисбаланса. Белье перераспределяется за
счет изменения направления вращения
барабана. Это может происходить несколько
раз до тех пор, пока не будет устранен
дисбаланс белья и не восстановится обычный
отжим. Если в течение 6 минут белье в
барабане не распределится равномерно,
машина начнет отжим на пониженной скорости
или прекратит его совсем. Если по окончании
программы белье не будет отжато в
достаточной степени, перераспределите белье
вручную и задайте программу отжима.
• В машине не видна вода:
• Данная машина изготовлена с применением
современных технологий и потому работает
очень экономично, с низким потреблением
воды. В любом случае она обеспечивает
отличное качество стирки.
• Машина издает необычный шум:
• Машина оборудована коллекторным
электродвигателем, который улучшает ее
производительность.
Выполнение программы не закончено.
Дверца еще не разблокирована.
Уровень воды превышает нижний край дверцы.
Машина нагревает воду.
Mo
Pro d. .....
d.
No .....
. .....
.....
.
Ser
. No
. .....
....
Если Вы не можете определить или устранить
причину неисправности, обращайтесь в наш
сервисный центр. Перед тем, как туда
позвонить, запишите для себя модель, серийный
номер и дату приобретения машины: эти
сведения потребуются специалистам сервисного
центра.
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042 BD
95
Ser. No. .........
РУССКАЯ
ВЕРСИЯ
132981640_RU.qxd
132981640_RU.qxd
31/08/2006
17.00
Pagina
96
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising