Zanussi | ZWS1040 | User manual | ZANUSSI ZWS1040 Kasutusjuhend

ZANUSSI ZWS1040 Kasutusjuhend
PESUMASIN
ZWS 1040
KASUTUSJUHEND
Sisukord
Pesumasina ohutu kasutamise juhised
3
Keskkonnakaitse
4
Keskkonnateave
4
Tehnilised andmed
4
Paigaldamine
5
Kasutamine
Juhtimispaneel
Võimaluste kirjeldus
Soovitusi pesemise kohta
12
12
Enne masina täitmist
12
12
12
Transporditoed
5
Paigutus
Ühendamine veevarustusega
5
5
Plekieemaldamine
Pesuvahendid ja lisaained
Kanalisatsiooniühendus
Elektriühendus
6
6
Pesuaine annustamine
Hooldustähised riideesemetel
Pesumasina kasutamine
7
Seadme kirjeldus
7
Pesuvahendimahuti
Programmitabel
Hooldus ja puhastamine
7
12–13
13
13
14
15–17
18
19–20
Masina välispindade puhastamine
19
Tihendite puhastamine
19
Pesuvahendimahuti puhastamine
Tühjendusvooliku filtri puhastamine
19
19
Täitmisvooliku filtri puhastamine
Avariitühjendus
20
20
Kaitse külmumise eest
20
Kui masin ei tööta…
21–22
Mõningate lõikude juures olevatel tähistel on
järgmine tähendus:
Ohutuskolmnurk tähistab teavet, mis on oluline kasutaja turvalisuse või masina
defektideta töö seisukohast.
Infotähisega märgitakse lisateavet masina kasutamise kohta ja praktilisi nõuandeid.
Lillesümboliga on tähistatud juhised masina ökonoomseks ja keskkonnasäästlikuks
kasutamiseks.
2
8
8–11
12
Pesu sortimine
Temperatuur
Suurim pesukogus
Pesu kaal
Teie uus pesumasin
8
Pesumasina ohutu kasutamise juhised
Kasutajale
Palume Teid enne külmiku paigaldamist või kasutuselevõtmist käesolev kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda.
Siinolevate juhiste järgimine kindlustab masina tõrgeteta töö. Kõigil masina kasutajatel on vaja tunda õige kasutamise juhiseid. Hoidke käesolev kasutusjuhend teadaolevas kohas ja pidage meeles, et see kuulub masina
juurde. Kui masinat hakkavad kasutama uued isikud, on ka neil vaja tutvuda masina tööpõhimõtetega ja turvalise kasutamise reeglitega.
● Kasutage pesemisel pesumasina tootja poolt soovi-
Hooldus ja puhastamine
tatud pesuvahendeid ja lisaaineid. Seejuures kasutage vaid masinpesuks ettenähtud pesuvahendeid,
mis ei tekita liiga palju vahtu. Jälgige pesuvahendi
annustamisel nii pesumasina kui ka pesuvahendi
tootja soovitusi; üledoseerimine võib masina rikkuda.
● Masin on ette nähtud ainult kasutamiseks koduses
majapidamises; kasutage seda vastavalt siintoodud
juhistele. Kui kasutate pesumasinat muuks otstarbeks, ei ole tagatud kasutaja turvalisus ega masina
töökindlus.
● Pesumasinas ei tohi läbi viia keemilist puhastust.
● Kui masina paigaldamiseks on vaja ümberehitusi
Ärge kasutage pesumasinat pesu valgendamiseks
või värvimiseks. Kui olete kasutanud plekkide eemaldamiseks keemilist töötlemist, tuleb kemikaalide
jäägid enne pesemist eemaldada loputamise või
aurustamise teel.
Tarbijakaitseseaduses on märgitud, et tootja peab
hüvitama kasutajale õnnetusjuhtumis tekkinud
kahju vaid sel juhul, kui kasutaja toimis vastavuses käesolevate juhistega.
torustikus või elektrisüsteemis, kutsuge välja vastava ala ekspert, kel on ka volitused nende tööde
teostamiseks. Kui seda teeb vilumatu isik, suureneb
risk õnnetusjuhtumite toimumiseks. Seejuures võivad kannatada lähedalolevad inimesed, pesumasin
või seda ümbritsev sisustus.
● Kui masin vajab remonti, võib seda teha vaid hoolduskeskus, kellel on selleks tootja volitused ja kes
kasutab originaalvaruosi. Ärge püüdke masinat ise
remontida käepäraste vahenditega!
● Enne, kui avate pesumasina luugi, veenduge, et
masinas oleva vee tase oleks allpool luugi alumisest servast. Kui veetase on kõrgem, tegutsege
vastavalt käesolevatele juhistele.
● Jälgige, et paigaldamisel ei jääks voolikud masina
alla: nii täitmis- kui ka tühjendusvoolik peab paiknema vabalt, ilma järskude painutusteta; masin ise
peab seisma tugeval ja tasasel põrandal.
● Pärast pesupesemise lõppemist sulgege veekraan
ja lülitage välja masina elektritoide. Kui olete lõpetanud masina kasutamise, jätke luuk irvakile. Sel
juhul säilitavad tihendid oma elastsuse.
Pesumasina kasutamine
● Pesumasin on mõeldud kasutamiseks vaid täiskas-
Laste ohutus
vanuile. Kõrgetemperatuuriliste programmide ajal
kuumeneb luugi klaas. Ärge lubage lastel sel ajal
viibida masina läheduses.
● Lapsed ei oska veel hinnata kõiki ohte, mis kaasnevad elektriseadmetega. Ärge jätke lapsi seadme
töötamise ajal järelvalveta ja ärge lubage lastel
elektriseadmetega mängida.
● Enne, kui alustate pesu laadimist masinasse, veenduge, et trummel on tühi.
● Pesu laadimisel masinasse ärge ületage suurimat
● Samuti on lastele ohtlikud pesumasina pakkemater-
lubatud pesukogust.
jalid (kile, vahtplast jms); on esinenud lämbumisjuhtumeid. Hoidke pakkematerjalid laste käeulatusest eemale.
● Peske vaid masinpesuks ette nähtud esemeid. Selleks vaadake riideesemetel olevaid hooldustähiseid.
● Ärge peske masinas tugevdusribidega rinnahoid-
● Hoidke pesuvahendeid kindlas kohas, kuhu lapsed
jaid, kuna ribid võivad lõhkuda pesuesemeid ja pesumasina mehhanisme.
ligi ei pääse.
● Jälgige, et lapsed või koduloomad ei roniks masina
● Kui masinasse satuvad kõrvalised esemed (nt mün-
trumlisse. Vajaduse korral kasutage turvalukku
(saab sulgeda ja avada mündi abil).
did, kruvid, naelad, nõelad jms), võivad need masina lõhkuda. Seepärast kontrollige enne masinasse
paigutamist kõiki esemeid, eriti nende taskuid.
Nööpige kinni hõlmad ja sulgege tõmblukud.
● Kasutusest kõrvaldamisel lõigake ära masina toitejuhe ja lõhkuge ukselukk, et lapsed ei saaks end
masinasse lukustada.
● Väikesed esemed, mis võivad jääda masina korpuse ja trumli vahele, tuleb pesemiseks paigutada pesukotti või padjapüüri.
3
Keskkonnakaitse
Pakkematerjalide korduvkasutamine
Pesumasina käibelt
kõrvaldamine
Materjale, mis kannavad tähist
kasutada.
Teavet käibelt kõrvaldatud masina utiliseerimise kohta saate kohalikust omavalitsusest.
, võib korduv-
Seadmel või selle pakendil olev tähis
tähendab,
et seda seadet ei tohi käidelda koos olmeprügiga.
Selle asemele tuleb see viia vanade elektri- ja elektroonikaseadmete vastuvõtupunkti.
Käesoleva toote eeskirjadele vastav käitlemine tagab
võimalike negatiivsete keskkonna- ja tervisemõjude
ärahoidmise, mis vastasel korral võiksid johtuda selle
toote ebaõigest käitlemisest. Üksikasjalikumat teavet
käesoleva toote käitlemisest saate kohalikust omavalitsusest, jäätmeteenistuselt või kauplusest, kust
ostsite masina.
>РЕ< = polüetüleen
>РЗ< = polüstürool
>РР< = polüpropüleen
Korduvkasutamiseks tuleb need materjalid koguda
erikonteineritesse.
Keskkonnateave
Anname siinkohal mõningaid soovitusi vee ja energia
kokkuhoiuks ning keskkonnakaitseks:
● Võtke pesuvahendi annustamisel arvesse pesu ko-
● Pesupesemisel laadige trummel võimaluse korral
● Vähemäärdunud pesu pesemisel valige kiirpesu-
gus, liik ja määrdumus ning vee karedus.
programm.
alati lubatud piirini (siiski seda mitte ületades).
● Kui peate pesema väiksemaid pesukoguseid, kasu-
● Kasutage eelpesuprogrammi ainult siis, kui pesu on
tage vaid 50–70% ettenähtud pesuvahendikogusest.
väga must.
Tehnilised andmed
MÕÕTMED
Laius
Kõrgus
Sügavus
60 cm
85 cm
45 cm
TAVALINE PESUKOGUS
KUIVA PESU KAAL
Puuvill
Sünteetika
Õhuke pesu
Villased esemed
4,5 kg
1,5 kg
1,5 kg
1 kg
TSENTRIFUUGIMINE
Suurim kiirus
1000 p/min
TOIDE
Pinge
Tarbitav võimsus
230 V / 50 Hz
2200 W / 10A
VEESURVE
Vähim
Suurim
0,05 MPa
0,8 МPа
Pesumasin vastab EÜ direktiividele 89/336/EMÜ ja 73/23/EMÜ ning Euroopa Liidu maades kehtivatele
standartidele.
4
Paigaldamine
6. Tõstke masin püsti ja eemaldage tagaseinalt ka
ülemine polt. Võtke poldiaugust välja plastiktüübel.
Transporditoed
Enne kasutuselevõtmist tuleb masinast eemaldada kõik sisemised transporditoed ja pakkematerjalid.
7. Sulgege tühjaksjäänud avad korkidega, mis
asuvad kilepakendis koos kasutusjuhendiga.
Soovitame transporditoed alles hoida juhuks, kui on
vaja masinat uude kohta üle viia.
1. Keerake mutrivõtme abil lahti kaks alumist polti
tagapaneelil. Võtke poldiaukudest välja plastiktüüblid.
Paigutus
Paigaldage masin horisontaalsele tugevale põrandale.
Veenduge, et ümbritsevad vaibad, eesriided ja muud
esemed ei segaks vaba õhuringlust. Samuti veenduge, et masin ei toetuks vastu seinu ega köögimööblit.
2. Asetage masin ettevaatlikult tagaküljele, et mitte
vigastada voolikuid.
Loodige masin keeratavate jalgade abil. Ärge püüdke
põranda ebatasasusi kompenseerida papist või puidust plaatidega.
3. Eemaldage masina põhjas olev vahtplastitükk ja
võtke välja kaks kilekotti.
Ühendamine veevarustusega
4. Võtke ettevaatlikult välja vasakpoolne pakend,
nihutades seda algul paremale, seejärel alla.
Ühendage täitmisvoolik kraaniga keermestatud otsaku ¾“ abil.
5. Võtke ettevaatlikult välja parempoolne pakend,
nihutades seda algul vasakule, seejärel üles.
5
Täitmisvooliku masinapoolse otsaku võib pöörata mis
tahes suunda. Lõdvendage veidi kinnitusmutrit, pöörake otsakut ja keerake mutter uuesti kinni.
Veenduge, et ühendus ei leki! Täitmisvoolikut ei tohi
pikendada. Kui täitmisvoolik on lühike ja kraani ümberpaigutamine on tülikas, soetage endale pikem
originaalvoolik.
Elektriühendus
Pesumasin on ette nähtud töötamiseks ühefaasilises
elektrivõrgus pingega 220–230 V, sagedusega 50 Hz.
Veenduge, et Teie elektrisüsteem on küllaldase võimsusega pesumasina toitmiseks (2,2 kW), võttes arvesse ka teisi elektriseadmeid.
Kasutage toitepistikuna ainult maanduskontaktiga
pistikuid, mis vastavad kohalikele elektrieeskirjadele.
Kanalisatsiooniühendus
Tühjendusvooliku võib paigaldada kolmel meetodil:
Üle valamu serva, kasutades selleks kaasasolevat
plastpõlve. Veenduge, et voolikuots ei hüppa veesurve jõu tõttu valamust välja.
Tootja ei kanna vastutust võimaliku kahju eest,
mis on tingitud ülaltoodud ohutusnõuete eiramisest.
Selleks võib vooliku siduda nööriga kraani külge või
kinnitada seina külge.
Kui on vaja vahetada masina toitekaablit,
võib seda teha vaid AEG/ELECTROLUX
volitatud hoolduskeskus.
Pärast masina paigaldamist peab jääma vaba juurdepääs toitekaablile.
Ühendada voolik valamu äravoolu külge. Voolik tuleb ühendada veelukust kõrgemal, nii et vooliku kõrgeim punkt oleks põrandast vähemalt 60 cm kõrgusel.
Ühendage voolik vahetult kanalisatsioonitoru püstikusse. Ühenduskoha kõrgus põrandast on vahemikus 60–90 cm.
Tühjendusvooliku ots peab saama kanalisatsioonitoru
sees vabalt liikuda, st ühenduse siseläbimõõt peab
olema voolikuotsa välisläbimõõdust suurem.
Ärge väänake tühjendusvoolikut.
Oluline!
Kasutage tühjendusvooliku kinnitamiseks masina paneeli taga ülaosas asuvat tugikinnist.
6
Teie uus pesumasin
Teie uus pesumasin vastab kõigile kaasaja masinpesu nõuetele (korralik pesemine ning vee, elektrienergia ja
pesuvahendi säästlik kasutamine).
● Valige pesuprogramm vastava ümberlüliti abil, läh-
● Pesu ühtlase jaotamise süsteem hoiab ära pesu
tudes pesu tüübist ja sobivast pesemisviisist.
kuhjumise trumlis. Seda on vaja masina ühtlaseks
ja sujuvaks tööks tsentrifuugimise ajal.
● Programmi kulgemise näidik kuvab valitud pesuprogrammi kõiki etappe ja pesemise ajal käimasolevat etappi.
● Säästuventiil
Väldib masina tühjendamise, kasutades paremini
ära pesuvahendit ja säästes vett, seega ka elektrit.
● Pesutemperatuuri 95 °C kasutamisel jahutatakse lahus enne masina tühjendamist temperatuurini 60 °C,
et vähendada pesu kortsumist ja kokkutõmbumist.
● Tänu vähendatud pesemiskiirusele säästab villaprogramm Teie pesu.
Seadme kirjeldus
1 Pesuvahendisahtel
2 Juhtimispaneel
3 Uksekäepide
4 Tühjendusvooliku filter
5 Kruvitavad jalad masina loodimiseks
Pesuvahendimahuti
pesuvahendisahtel eelpesuks
pesuvahendisahtel põhipesuks
loputusvahendisahtel
7
Kasutamine
Juhtimispaneel
Tähelepanu!
Kui vajutate üheaegselt nuppudele TEMPERATUUR
ja TSENTRIFUUGIMISKIIRUS
, vaikib helisignaal
järgmistel juhtudel:
● nuppudele vajutamisel
● mittesobiva lisafunktsiooni valimisel
● pesemise lõpul
1 Nupp ON/OFF
Pesumasina sisse- ja väljalülitamiseks.
2 Toitemärgutuli
Masina sisselülitamisel toitemärgutuli süttib.
3 Programmivaliku nupp
Vajutage seda nuppu nii mitu korda, kuni süttib
pestava pesu materjalile vastava programmi märgutuli. Valitud programmi märgutuli hakkab vilkuma. Pesumasin valib automaatselt materjalile
vastava temperatuuri ja tsentrifuugimiskiiruse.
Käsitsi võib neid parameetreid muuta vastavalt
nuppude 4 ja 5 abil.
5 TSENTRIFUUGIMISKIIRUSE
valiku nupp
Kui soovite tsentrifuugida pesu pesumasina valikust erineval kiirusel, vajutage korduvalt sellele
nupule. Valitud kiirusele vastav märgutuli süttib.
Suurim lubatav kiirus on:
● puuvillale: 1000 p/min
● sünteetikale, villastele ja käsitsipestavatele
kangastele: 900 p/min
● õhukestele kangastele: 700 p/min
Käsipesu
Kui valite selle programmi, toimub väga ettevaatlik pesemine, mis on sobiv isegi nendele esemetele, mille hooldustähisel on märk „pesta ainult
käsitsi“
.
Asend VESI MASINAS : selle valiku puhul ei
tühjendata masinat veest pärast viimast loputust,
et pesu ei kortsuks.
Pesutsükli lõpul süttib nupu KÄIVITUS / PAUS
märgutuli, uks on blokeeritud, põleb märgutuli ,
mis tähendab, et enne luugi avamist tuleb vesi
välja lasta. Valige pesutsükli lõpul ühe järgmistest
funktsioonidest: Vajutage üks kord nupule VAHELEJÄTT/TÜHISTUS; kõik märgutuled kustuvad,
näidikul on kolm vilkuvat joont; valige sobiv progabil.
ramm valikunupu
4 Temperatuuri valiku nupp
Kui soovite pesta pesu pesumasina valikust erineval temperatuuril, vajutage korduvalt sellele
nupule. Valitud temperatuurile vastav märgutuli
süttib.
Suurimad lubatavad pesutemperatuurid on järgmised: 95 °C puuvillale, 60 °C sünteetikale, 40 °C
õrnadele kangastele, villasele ja käsitsipestavatele esemetele (käsipesuprogramm).
Asendis
toimub pesemine vett kuumutamata.
8
7 Näidik
Kui soovite valida tühjendust
või tsentrifuugimist
, vajutage nupule VAHELEJÄTT/TÜHISTUS, kuni süttib vastava funktsiooni märgutuli.
Kui soovite muuta tsentrifuugimiskiirust, vajutage
ja seejärel nupule KÄIVITUS/PAUS.
nupule
Näidik kuvab järgmist teavet:
● Kolm vilkuvat kriipsu – kui programm
tühistatakse nupuga VAHELEJÄTT/TÜHISTUS.
Kolme vilkuvat kriipsu kuvatakse ka siis, kui vajutate nupule ON/OFF masina väljalülitamiseks
(kui tühistasite varasema programmi).
Tähelepanu! Kui kogemata vajutasite nupule VAHELEJÄTT/TÜHISTUS mitu korda, ilmub näidikule kolm vilkuvat joont. Veest tühjendamiseks
abil programm
valige programmivaliku nupu
TÜHJENDUS, seejärel vajutage kolm korda nupule VAHELEJÄTT/TÜHISTUS kuni jääb põlema
üksnes märgutuli TÜHJENDUS .
6 LISAFUNKTSIOONIDE nupp
Selle nupu abil saab valida järgmisi funktsioone:
● EELPESU
eelpesu toimub enne põhipesu (ei saa valida
villase ja käsipesuprogrammi puhul). Eelpesu
lõpeb lühikese tsentrifuugimisega (kiirusega
650 p/min) programmides Puuvill ja Sünteetika
ning tsentrifuugimiseta tühjendusega programmis Õhuke pesu.
● Pesuprogrammi kestus tundides ja minutites
(kuvatakse pärast programmi valimist).
● SÄÄSTUVENTIIL
Funktsiooni SÄÄSTUVENTIIL võib valida vähe
või normaalselt määrdunud puuvillase või sünteetilise pesu puhul. Pesutemperatuur on alates
40 °C. Pesemisaeg ja temperatuur valitakse
automaatselt.
● KIIRPESU
Programmi töötamise ajal (pärast vajutamist
nupule KÄIVITUS/PAUS) hakkab näidikul olev
aeg muutuma ühe minuti kaupa.
Funktsiooni KIIRPESU võib valida vähemäärdunud pesu korral (ei sobi kasutada koos villase ja käsipesu programmiga). Pesuaeg lüheneb sõltuvalt kanga tüübist ja valitud temperatuurist.
● Kui olete valinud funktsiooni VESI MASINAS
, jääb viimane loputusvesi masinasse.
Sel juhul on näidikul vilkuv null.
● LISALOPUTUS
● Kui pesuprogramm on lõppenud: kuvab näi-
Seda funktsiooni ei saa kasutada koos villase
ja käsipesu programmiga. Pesumasin teeb
kaks lisaloputust. Seda funktsiooni soovitatakse
pesuvahendi suhtes allergilistele inimestele ja
väga pehme vee puhul.
dik vilkuvat nulli. Null ilmub näidikule ka sel juhul, kui lülitate masina välja, tühistamata eelnevalt programmi nupu VAHELEJÄTT/TÜHISTUS
abil.
● KERGTRIIKIMINE
Nimetatakse ka Kortsumatu pesu: pesemine ja
tsentrifuugimine välistavad pesu kortsumise.
See programm kergendab riideesemete triikimist (või välistab selle vajaduse hoopis).
Valge ja kirju pesu programmides teeb masin 6
loputust, sünteetilise pesu programmis 4 loputust (tavalise 3 asemel). Seda funktsiooni kasutatakse puuvillaste ja sünteetiliste kangaste puhul. Tsentrifuugimiskiirust valgetele ja kirjutele
puuvillastele kangastele vähendatakse automaatselt tasemele 900 p/min.
9
Tähelepanu!
8 Nupp KÄIVITUS/PAUS
Pesumasina esimesel sisselülitamisel võib näidikul olla vilkuv null ja kostuda helisignaal.
Põhjuseks on see, et pärast tehasekatsetusi jäeti
pesuprogramm tühistamata.
Sellel nupul on kaks funktsiooni:
● Start: Pärast pesuprogrammi valimist vajutage
nupule KÄIVITUS/PAUS programmi käivitamiseks. Nupu kohal olev märgutuli lõpetab vilkumise ja põleb pidevalt. Kui olete valinud programmi käivitamise viivitusaja nupu 10 abil, hakkab näidik kuvama taimeriaja mahalugemist.
● Käivituse edasilükkamine – viivitusaeg tundides seatakse vastava nupu abil.
● Paus: Teistkordsel vajutamisel pesuprogramm
katkeb. Nupu kohal olev märgutuli hakkab vilkuma. Pesuprogrammi taaskäivitamiseks vajutage
uuesti nupule.
Pausi ajal võib masina luugi avada järgmistel
eeldustel:
● Ei toimu vee kuumutamist;
● Veetase masinas ei ulatu üle luugi alumise
serva;
● Trummel ei pöörle.
Viivitusaeg ilmub näidikule 3 sekundiks, misjärel
kuvatakse uuesti valitud programmi kestust.
Pärast nupule KÄIVITUS/PAUS vajutamist algab
taimeriaja mahalugemine ühe tunni kaupa.
Valitud pesuprogrammi alguse võib edasi lükata
kuni 23 tunni võrra (1 tunni kaupa).
Tähelepanu! Mis tahes muutuste tegemiseks pesuprogrammi juures tuleb eelnevalt sisse lülitada
PAUS.
9 Nupp VAHELEJÄTT/TÜHISTUS
● Mittesobiva lisafunktsiooni valimine:
Kui vajutate sellele nupule pärast pesuprogrammi
lõppemist (üks või mitu korda) kustutate viimati
teostatud pesuprogrammi masina mälust; näidik
kuvab kolme vilkuvat kriipsu. Kui programm jääb
mälust kustutamata, ilmub pesumasina järgmisel
sisselülitamisel näidikule vilkuv null ja kostub helisignaal.
Pesuprogrammiga mittesobiva lisafunktsiooni
valimisel kuvab näidik Err.
Nuppu TÜHISTUS kasutatakse ka pesuprogrammi ühe või mitme etapi vahelejätmiseks järgmisel
viisil:
– vajutage nupule KÄIVITUS/PAUS; pesuprogramm katkeb, hakkab vilkuma märgutuli;
– vajutage nupule TÜHISTUS nii mitu korda, kui
on vaja pesuprogrammi etappide vahelejätmiseks (vastava programmietapi märgutuli peab
kustuma).
Samaaegselt kõlab helisignaal.
● Tõrke ilmnemisel masina töös kuvatakse
näidikul tõrkekood.
Näide:
Käesoleval juhul toimub üksnes tsentrifuugimine (valitud materjalile ettenähtud
kiirusega).
Samuti on selle nupu abil võimalik valida eriprogramme, nt LOPUTUS, TSENTRIFUUGIMINE ja
TÜHJENDUS.
10
● Kui masin on juba sisse lülitatud, kuna toi-
Kui soovite muuta viivitusaega pärast nupule KÄIVITUS/PAUS vajutamist, tuleb teha järgmiselt:
● vajutage nupule KÄIVITUS/PAUS; pesuprogramm katkeb, hakkab vilkuma märgutuli;
● vajutage nupule VIIVITUSAEG kaks korda, et
viivitusaega kustutada. Näidikule ilmub „0“;
● vajutage uuesti nupule KÄIVITUS/PAUS.
mus üks pesuprogramm, tegutsege järgmiselt:
– vajutage üks või mitu korda nupule TÜHISTUS, et kustutada mälust eelmine programm;
näidikule ilmub kolm kriipsu;
– valige vastavalt pesu materjalile programm;
– valige soovi korral eriprogramm:
● LISALOPUTUS
Tähelepanu!
Vajutage üks kord nupule TÜHISTUS, misjärel
kustub pesemise märgutuli .
Luugi avamine on võimatu kogu viivitusaja vältel.
Kui soovite luuki siiski avada, tuleb katkestada
programm nupu KÄIVITUS/PAUS abil. Sulgege
luuk ja vajutage uuesti nupule KÄIVITUS/PAUS.
● TSENTRIFUUGIMINE
Vajutage kaks korda nupule TÜHISTUS, misja LOPUjärel kustuvad märgutuled PESU
TUS
.
11 Programmietapi märgutuled
Pesuprogrammi valikul süttivad märgutuled vastavalt programmi koosseisus olevatele etappidele.
● TÜHJENDUS
Vajutage kolm korda nupule TÜHISTUS, misjärel kustuvad märgutuled PESU , LOPUTUS
ja TSENTRIFUUGIMINE
.
Näide:
Sel juhul toimub loputus ja tsentrifuugimine.
Pärast programmi käivitamist jääb põlema ainult
käimasolevale etapile vastav märgutuli.
● Kui masin on välja lülitatud:
– lülitage masin sisse nupust ON/OFF;
– valige vastavalt pesu materjalile programm;
– valige soovi korral eriprogramm ülalkirjeldatud
viisil.
10 Nupp VIIVITUSAEG
Nupuga VIIVITUSAEG (TAIMER) on võimalik
programmi käivitust edasi lükata 30, 60 või 90
minutit ning edasi 1-tunnise intervalliga kuni 23
tundi. Valitud viivitusaega kuvatakse näidikul umbes 3 sekundi jooksul, misjärel näidikule ilmub
uuesti valitud pesuprogrammi kestus.
Selle lisafunktsiooni valimine peab toimuma pärast põhiprogrammi valimist ja enne vajutamist
nupule KÄIVITUS/PAUS.
Näidikul kuvatav aeg väheneb ühe tunni kaupa.
Viivitusaega on võimalik muuta seni, kuni pole
vajutatud nupule KÄIVITUS/PAUS.
11
Soovitusi pesemise kohta
Pesu sortimine
Pesu kaal
Juhinduge pesul olevatest hooldustähistest ja pesuvahendite tootjate juhistest.
Sortige pesu järgmistesse liikidesse: valge pesu, värviline, sünteetika, õhukesed kangad, villane.
Järgmiselt anname mõnede rõivaesemete ligikaudse
kaalu:
froteekuub
1200 g
salvrätt
100 g
tekilina
700 g
voodilina
500 g
padjapüür
200 g
laudlina
250 g
froteerätik
200 g
köögirätik
100 g
öösärk
200 g
naiste aluspüksid
100 g
meeste päevasärk
600 g
meeste pluus
200 g
meeste pidžaama
500 g
öösärk
100 g
meeste aluspüksid
100 g
Temperatuur
95°
on sobiv valgele puuvillasele ja linasele tavalise määrdumusega pesule (nt nõude- ja
käterätikud, laudlinad, voodipesu).
60°
on sobiv keskmiselt määrdunud linasele,
puuvill- ja sünteetilisele kirjule pesule (nt
öösärgid, pidžaamad) ja vähemäärdunud
puuvillasele pesule (nt aluspesu).
30-40° (külmpesemine) õhukestele kangastele
(nt segakiust kardinad), sünteetikale, värvilisele mittevärvikindlale pesule ja villasele.
Enne masina täitmist
Plekieemaldamine
Ärge mingil juhul peske koos valget ja värvilist pesu,
sest selle tulemusena võib valge pesu kaotada oma
heleduse. Uus kirju pesu võib algul värvi anda, seepärast soovitatakse seda esimesel korral eraldi pesta.
Mõnede plekkide eemaldamiseks ei piisa veest ja pesuvahendist.
Enne pesemist võtke välja probleemsed plekid.
Veenduge, et pesu sisse ei oleks jäänud metallesemeid (nt juukseklambrid, juuksenõelad, nööpnõelad).
Vereplekid: värsked plekid tulevad välja külma veega. Kuivanud vereplekid tuleb jätta ööseks erivahendiga likku ja seejärel seebilahuses puhtaks hõõruda.
Sulgege padjapüürid ja tõmblukud, kinnitage haagid
ja trukid. Siduge kokku pikad vööd ja lindid. Enne pesemist võtke välja probleemsed plekid. Puhastage eriti määrdunud kohad erivahendi või puhastuspasta abil.
Õlivärviplekid: Niisutage bensiinialusel plekieemaldiga, pingutades riide pehmele alusele.
Vajadusel korrake operatsiooni.
Kuivanud rasvaplekid: niisutage tärpentiniga, suruge sõrmedega vastu plekki puhas puuvillane kangas, asetades rõiva pehmele alusele.
Olge ettevaatlik õrnade kardinatega. Võtke küljest
konksud ja rõngad või pange kardin kogunisti pesukotti või -võrku.
Roosteplekid: kasutage kuuma oblikhappelahust või
tavalist roosteplekkide eemaldit. Olge ettevaatlik vanade roosteplekkidega, sest rauaühendid muudavad
puuvilla hapraks ja riie võib rebeneda.
Suurim pesukogus
Soovitav pesukogus on toodud programmitabelis.
Üldjuhised:
Hallitusplekid: töödelge pesuvalgendiga ja loputage
hoolikalt (ainult niisugust pesu, mida võib klooriga
töödelda).
Puuvill, lina: pange trummel täis, aga ärge suruge
pesu kokku.
Sünteetika: mitte üle poole trumli.
Rohuplekid: peske algul seebiga ja seejärel töödelge
pesuvalgendiga (sobib vaid kloorikindla valge pesu
jaoks).
Õhukesed esemed ja villane: mitte üle kolmandiku
trumli.
Pestes korraga maksimaalselt lubatud pesukoguse
hoiate kokku vett ja elektrienergiat.
Pastapliiatsi- ja liimiplekid niisutage plekke atsetooniga (*), asetades riide pehmele alusele.
Kui pesu on väga must, vähendage pestava pesu
kogust.
12
Huulepulk: niisutage plekke atsetooniga eeltoodud
viisil, seejärel aga töödelge piiritusega. Valgetel kangastel olevaid plekke võib töödelda pesuvalgendiga.
Pesuvahendi annustamine
Punane vein: Töödelge pesuvahendiga, loputage ja
seejärel töödelge äädik- või sidrunhappega; loputage
hoolikalt. Jäljed eemaldage pesuvalgendiga.
Vee karedust mõõdetakse spetsiaalsetes „kraadides“.
Teavet vee kareduse kohta võite saada kohalikust
veevarustusfirmast. Järgige pesuvahendite tootjate
poolt soovitatud annustusjuhiseid.
Pesuvahendi tüüp ja kogus sõltub pesu materjalist, pesu kogusest, määrdumusastmest ja vee karedusest.
Tint: sõltuvalt tindi koostisest niisutage plekki algul atsetooniga (*), seejärel aga äädikaga. Valgetel kangastel olevaid plekke võib töödelda pesuvalgendiga;
loputage hoolega.
Vähendage pesuvahendi annustust järgmistel
juhtudel:
– pesukogus on lubatust tunduvalt väiksem;
– pesu ei ole kuigi määrdunud;
– pesemise ajal moodustub palju vahtu.
Määrdeplekid: algul töödelge plekieemaldi, piirituse
või bensiiniga ning seejärel spetsiaalse pesupastaga.
(*) ärge kasutage atsetooni kunstsiidi puhastamiseks.
Pesuvahendid ja lisaained
Head pesutulemused sõltuvad pesuvahendi valikust
ja selle õigest annustamisest. Looduskaitse huvides
hoiduge pesuvahendite üledoseerimisest; vaatamata
reklaamitud bioloogilisele lagunemisele sisaldavad
pesuvahendid ikkagi ökoloogilist tasakaalu rikkuvaid
elemente.
Pesuvahendi valik sõltub kanga tüübist (õhukesed
kangad, villased, puuvill jne), värvusest, pesutemperatuurist ja määrdumusastmest.
Käesolevas pesumasinas võib kasutada kõiki müügilolevaid masinpesuks mõeldud pesuvahendeid:
– pulbrilisi pesuvahendeid kõikide kangatüüpide jaoks;
– pulbrilisi pesuvahendeid õhukestele kangastele
(maks. pesutemperatuur 60 °C) ja villasele riidele;
– vedelaid pesuvahendeid madalatemperatuuriliste
pesuprogrammide puhul (kuni 60 °C) kõigi kangatüüpide jaoks, samuti eripesuvahendeid villastele
kangastele.
Pesuvahendite annustamine peab toimuma enne pesuprogrammi algust selleks ettenähtud mahutitesse.
Kontsentreeritud pulbriliste pesuvahendite ning vedelate pesuvahendite kasutamisel ärge kasutage eelpesu.
Käesolev pesumasin on varustatud ringvoolusüsteemiga, mis tagab kontsentreeritud pesuvahendite parima ärakasutamise.
Vedel pesuvahend tuleb valada vahetult enne programmi algust pesuvahendimahuti sahtlisse .
Vedelad veepehmendid või tärgeldusvahendid tuleb
kallata enne pesuprogrammi algust mahuti sahtlisse,
mis on tähistatud .
Lisavahendite annustamisel juhinduge vahendi tootja
juhistest.
Sahtlit ei tohi täita kõrgemalt kui tähiseni MAX.
13
Hooldustähised riideesemetel
Tänapäeval on paljudel riideesemetel etiketid hooldustähistega.
TAVAPESU
PESU
Pesu
temperatuuril
95 °C
Pesu
temperatuuril
60 °C
Pesu
temperatuuril
40 °C
Pesu
temperatuuril
30 °C
Käsipesu
Pesemine
keelatud
ÕRNPESU
VALGENDAMINE
Valgendamine külmas vees
Valgendamine keelatud
TRIIKIMINE
Triikimine maks.
200 °C juures
Triikimine maks.
150 °C juures
Triikimine maks.
110 °C juures
Triikimine keelatud
KEEMILINE
PUHASTUS
Keemiline puhastus
igasuguste lahustitega
Keemiline puhastus tetrakloroetüleeni, bensiini,
puhta piirituse ning
R 111-ne ja R 113-ga
Keemiline puhastus
bensiini, puhta piirituse
ning R 113-ga
Keemiline puhastus
keelatud
Normaalsel
temperatuuril
Madalal
temperatuuril
KUIVATUS
Laialilaotatult
Riputatult
Riidepuul
14
Trummelkuivatus
Trummelkuivatus
keelatud
Pesumasina kasutamine
Soovitame enne esimest pesu valada põhipesuvahendi sahtlisse 2 liitrit vett EKO-klapi aktiveerimiseks.
Seejärel lülitage sisse 95 °C pesuprogramm ning
teostage üks tsükkel ilma riideesemeteta trumli ja
teiste sisemiste osade puhastamiseks. Seejuures annustage pesuvahendi mahutisse 100 g pesuvahendit.
Pärast seda võib alustada tavalist pesupesemist.
4. Masina käivitamine
Lülitage masin sisse nupust ON/OFF . Näidik kuvab
kolme vilkuvat joont või vilkuvat nulli. Sisselülitusnupu
kohal süttib märgutuli.
1. Pesumasina täitmine
Avage täitmisluuk.
Laadige pesu trumlisse ükshaaval ja võimalikult
ühtlaselt.
Ärge suruge seejuures pesu kokku ega kägardage
seda.
5. Pesuprogrammi valik
Vajutage pesuprogrammi nuppu nii mitu korda, kuni
valitakse pestava pesu materjalile vastav programm.
Seejuures süttib sellele programmile vastav märgutuli. Süttivad ka programmi etappidele vastavad märgutuled. Näidik kuvab valitud programmi kestust (minutites), mille masin arvutab automaatselt, lähtudes
vastavale kangatüübile lubatud suurimast pesukogusest. Hakkab vilkuma märgutuli KÄIVITUS/PAUS. Ka
siis, kui pesukogus on väga väike, kuvab näidik programmi algul suurimale lubatud pesukogusele vastavat
programmi kestust. Pesuprogrammi kestust korrigeeritakse hiljem tsükli kestel.
2. Pesuvahendi annustamine
Tõmmake pesuvahendisahtel välja. Annustage vajalik
pesuvahendikogus, lähtudes pestava pesu kaalust.
Puistake pesuvahend sahtlisse .
Kui kasutate eelpesu, valage pesuvahendit ka sahtlisse tähisega
.
3. Loputusvahend
Loputusvahend tuleb valada sahtlisse tähisega
Ärge ületage ettenähtud annustust.
Lükake pesuvahendisahtel tagasi.
.
6. Temperatuuri valik
Kui soovite muuta masina pakutud pesutemperatuuri,
vajutage nupule TEMPERATUUR .
Valitud temperatuurile vastav märgutuli süttib.
15
10. Pesuprogrammi sisselülitamine
7. Tsentrifuugimiskiiruse
või
funktsiooni VESI MASINAS
valik
Vajutage vajaduse korral korduvalt nupule TSENTRIFUUGIMISKIIRUS ; seejuures väheneb tsentrifuugimiskiirus või lülitub sisse režiim VESI MASINAS .
Valitud kiirusele vastav märgutuli süttib. Kui valite
funktsiooni VESI MASINAS, siis viimast tsentrifuugimist ei toimu ja viimane loputusvesi jääb trumlisse.
Vajutage nupule KÄIVITUS/PAUS . Selle nupu märgutuli lõpetab vilkumise ja jääb põlema vaid pesuprogrammi esimese etapi märgutuli.
Kui valisite funktsiooni VIIVITUSAEG, alustab masin
viivitusaja mahalugemist. Näidik kuvab pesuprogrammi kestust või (lühiajaliselt) valitud viivitusaja
kestust.
8. Lisafunktsioonide valik
11. Käimasoleva programmi muutmine
Enne pesuprogrammi mis tahes muutmist tuleb käimasolev programm peatada nupu KÄIVITUS/PAUS
abil.
Mis tahes programmietappi saab muuta enne selle
toimumist.
Loomulikult saab pesuprogrammi (kanga tüüpi) muuta
ainult pesuprogrammi toimumise ajal.
Lisafunktsioone valitakse vastavate nuppude abil.
Kui programmi toimumise kestel on vaja masin veest
tühjendada, toimige järgmiselt:
● vajutage nupule KÄIVITUS/PAUS; pesuprogramm
katkeb, hakkab vilkuma märgutuli;
● hoidke all nuppu TÜHISTUS, kuni jääb põlema
ainult märgutuli TÜHJENDUS
● vajutage uuesti nupule KÄIVITUS/PAUS.
9. VIIVITUSAJA valik
Kui soovite programmi algust edasi lükata, vajutage
korduvalt enne programmi algust nuppu VIIVITUSAEG (11) (või hoidke nuppu allasurutud asendis),
kuni valite vajaliku viivitusaja kestuse. Valitud viivitusaega (kuni 23 tundi) kuvatakse näidikul umbes 3 sekundi jooksul, misjärel näidikule ilmub uuesti valitud
pesuprogrammi kestus.
Kui masin on tühjendatud, hakkab näidikul vilkuma
null. Seejärel võite valida uue programmi ja käivitada
selle nupu KÄIVITUS/PAUS abil.
12. Käimasoleva programmi muutmine
Käimasoleva programmi katkestamiseks vajutage
nupule KÄIVITUS/PAUS, seejärel vajutage nupule
VAHELEJÄTT/TÜHISTUS, kuni näidikule ilmub kolm
vilkuvat joont.
16
13. Pesumasina luugi avamine töötava
pesuprogrammi ajal
Luugi avamiseks peatage programm nupu PAUS abil;
seejuures jälgige, et on täidetud järgmised tingimused:
● Ei toimu vee kuumutamist kõrgemale temperatuurile kui 55°С.
● Veetase masinas ei ulatu üle luugi alumise serva.
● Trummel ei pöörle.
Nimetatud tingimuste kehtivusel võite programmi peatada ja luugi avada.
Kui luuk ikkagi ei avane, kuid seda on vaja avada, lülitage masin välja nupu ON/OFF abil.
Seejärel oodake umbes 3 minutit ning avage luuk.
Jälgige seejuures trumlis oleva vee taset ja temperatuuri!
Kui sulete luugi ja vajutate uuesti nupule ON/OFF,
jätkub pesuprogrammi täitmine katkestushetkest.
14. Programmi lõpp
Programmi lõppedes peatub pesumasin automaatselt, kõlab helisignaal ja näidikul hakkab vilkuma null.
Kui aga valisite funktsiooni VESI MASINAS , kustub märgutuli KÄIVITUS/PAUS, luuk on blokeeritud,
ning põlema jääb märgutuli , viidates vajadusele
tühjendada masin veest enne luugi avamist. Näidikul
on vilkuv null.
Tavalise pesuprogrammi lõppemisel ilmub näidikule vilkuv null ja kõlab helisignaal.
Vajutage nupule VAHELEJÄTT/TÜHISTUS üks või
mitu korda , et kustutada mälust äsjatoimunud pesuprogramm. Kui programm jääb mälust kustutamata, ilmub pesumasina järgmisel sisselülitamisel näidikule vilkuv null ja kostub helisignaal.
Märkus : Kui masina sisselülitamisel on vaja kustutada varasem pesuprogramm, siis piisab selleks uue
programmi valikust vastavalt pestavale materjalile.
Lülitage masin välja nupust ON/OFF. Kustub selle nupu märgutuli.
Võtke pesu trumlist välja.
Veenduge, et trummel on tühi. Ärge unustage pesuesemeid trumlisse, sest järgmise pesu ajal võivad need
kokku minna või anda värvi, rikkudes järgmise pesu.
Pesemise lõpul sulgege veekraan ja tõmmake pistik
pesast välja.
Jätke luuk irvakile, et õhutada masina sisemust.
17
Programmitabel
Pesuprogrammid
Kangatüübid ja
hooldustähised
Suurim
pesukogus
4,5 kg
Valge puuvillane
pesu: st voodi- ja
laualinad, linased
esemed
Pesuprogramm
PUUVILL
60–95°C
Programmi lõpp
Põhipesu 60–95 °C
Kulu*
Lisafunktsioonid Energia, Vesi,
kWh
l
1,9
51
1,1
48
0,85
48
0,7
42
0,5
50
0,35
48
0,35
48
3 loputust
Pikk tsentrifuugimine
4,5 kg
Värviline puuvillane pesu: st särgid,
pluusid, aluspesu,
käterätid, linased
esemed
PUUVILL
Põhipesu 60–40–30 °C
60–40–30 °C
või külmpesu
3 loputust
Pikk tsentrifuugimine
4,5 kg
Puuvillane pesu +
PUUVILL
60° +
Põhipesu 60 °С
3 loputust
Pikk tsentrifuugimine
1,5 kg
Sünteetika ja segumaterjalid: st särgid, pluusid, aluspesu
1,5 kg
Õhukesed esemed:
st akrüül, kunstsiid,
polüester, segukiud
SÜNTEETIKA
60–40–30 °C
Põhipesu 60–40–30 °C
või
Lühike tsentrifuugimine
ÕHUKESED
ESEMED
40–30 °C
või
1 kg
VILLANE
40–30 °C
Villased esemed
või
3 loputust
Põhipesu 40–30 °C
või külmpesu
3 loputust
Lühike tsentrifuugimine
Põhipesu 40–30 °C
või külmpesu
3 loputust
Lühike tsentrifuugimine
1 kg
Käsitsipesuks ette
nähtud pesu
KÄSIPESU
40–30 °C
või
Põhipesu 40–30 °C
või külmpesu
3 loputust
Lühike tsentrifuugimine
*
Selles veerus toodud andmed on ligikaudsed ning võivad muutuda sõltuvalt pesu tüübist ja kogusest, veevärgivee temperatuurist ning ümbrusetemperatuurist. Need andmed kehtivad vastavas programmis lubatud
suurima temperatuuri puhul.
**
Värvilise puuvillase pesu programm 60 °C
92/75/EMÜ.
- see on standardne programm vastavuses direktiiviga
18
Hooldus ja puhastamine
Pesuvahend koguneb sahtlinurkadesse. Kasutage
sahtli puhastamiseks vana hambaharja.
Masina välispindade
puhastamine
Pärast puhastamist asetage sahtel tagasi kohale ja
lülitage sisse mõni pesuprogramm ilma pesuta.
Peske masina korpust nõudepesuvahendi sooja vesilahusega. Pärast seda loputage puhta veega ja kuivatage.
Oluline: Vältige puhastamisel piiritust sisaldavaid
vahendeid.
Tihendite puhastamine
Kontrollige pidevalt, et tihendisse ei oleks kinni jäänud
võõrkehad, nt kirjaklambrid, nööbid, hambaorgid.
Tühjendusvooliku filtri
puhastamine
Kontrollige tühjendusvooliku filtrit kui:
● masin ei tühjene veest (või ei tsentrifuugi);
● masin teeb tühjenduse ajal immelikke helisid, sest
võõrkehad (nt nõelad, mündid jne) on ummistanud
filtri.
Talitage järgmisel viisil:
● Tõmmake pistik pesast välja.
● Vajaduse korral oodake, kuni vesi jahtub.
● Avage filtri kate.
Pesuvahendimahuti
puhastamine
Aja jooksul moodustavad pesuvahendid ja lisaained
pesuvahendimahutis sademe.
Peske aeg-ajalt pesuvahendisahtlit kraani all. Pesuvahendisahtli eemaldamiseks vajutage ülemisele riivile, mis asub vasakul pool.
Pesuvahendimahuti puhastamise hõlbustamiseks
eemaldage selle ülemine osa, nagu on näidatud
joonisel.
● Asetage filtri alla madal nõu, et vesi ei jookseks
põrandale.
● Kerige lahti avariitühjendusvoolik, pange ots nõusse
ja avage kork.
● Kui vesi on välja voolanud, keerake filter lahti ja võtke välja. Hoidke alati käepärast lappi juhuslikult mahavoolanud vee kuivatamiseks.
19
● Pöörake filter kummuli ja võtke välja võõrkehad.
Avariitühjendus
Kui masin ei tühjene veest, tuleb kasutada avariitühjendust:
● tõmmake pistik pesast välja;
● keerake kinni veekraan;
● vajaduse korral oodake vee jahtumist;
● avage tühjendusfiltri luuk;
● asetage filtri kõrvale madal nõu vee kogumiseks;
● asetage avariitühjendusvooliku ots põrandal asetsevasse madalasse nõusse; eemaldage vooliku otsast kork; kui nõu saab täis, pange kork tagasi ja
tühjendage nõu. Seejärel jätkake tühjendamist, kuni
vesi saab otsa.
● vajaduse korral puhastage filter ülalkirjeldatud viisil;
● pange avariivooliku kork tagasi ja kerige voolik jälle
kokku;
● keerake tühjendusfilter kohale ja sulgege luuk.
● Pange avariivooliku kork tagasi ja kerige voolik jälle
kokku.
Kaitse külmumise eest
Kui masinat hoitakse ruumis, kus temperatuur võib
langeda alla nulli, talitage järgmiselt:
● Tõmmake pistik pesast välja.
● Keerake kinni veekraan ja keerake täitmisvoolik
kraani küljest lahti.
● Asetage avariitühjendusvooliku ots põrandal asetsevasse madalasse nõusse ning tühjendage masin.
● Pange avariivooliku kork tagasi, kerige voolik jälle
kokku ja pange kaas tagasi.
● Keerake filter korralikult kinni.
● Sulgege tühjendusfiltri luuk.
Täitmisvooliku filtri
puhastamine
Kui masina täitmisega on raskusi või selleks kulub väga kaua aega, tuleb kontrollida täitmisvoolikus olevat
filtrit.
Selle operatsiooni tulemusena eemaldatakse masinast vesi ja võimalik külmumine ei põhjusta enam
torude purunemist.
Keerake veekraan kinni.
Keerake täitmisvoolik kraani küljest lahti.
Puhastage filter vana hambaharja abil.
Masina uue töölerakendamise puhul kontrollige, kas
keskkonna temperatuur on üle 0 °C.
Keerake voolik veekraani külge tagasi.
Oluline!
Valage alati pärast masina tühjendamist avariitühjendusvooliku kaudu põhipesuvahendi sahtlisse 2 liitrit
vett ning käivitage programm TÜHJENDUS.
See rakendab tööle ÖKO-ventiili, mis takistab pesuvahendi kogunemist masinasse.
20
Kui masin ei tööta…
Kui arvate, et masin ei tööta õigesti, soovitame Teil enne hoolduskeskusse helistamist lugeda läbi järgnev tabel.
Nõudepesumasina töö ajal võib näidik kuvada ühte järgmistest tõrketeadetest:
– E10: tõrge masina täitmisel veega
– E20: tõrge masina tühjendamisel
– E40: täitmisluuk on avatud
Koos tõrkekoodi kuvamisega kõlab helisignaal.
ЕВО, ЕВЗ: võrgupinge on madal. Pöörduge energiamüügi poole või oodake normaalse pinge taastumist.
Pärast tõrkepõhjuste kõrvaldamist vajutage nupule KÄIVITUS/PAUS
katkestatud programmi jätkamiseks.
Kui tõrget ei ole võimalik oma jõududega kõrvaldada, pöörduge volitatud hoolduskeskuse poole.
● Võimalik tõrge
● Tõenäoline põhjus
● Masin ei lülitu sisse:
● Täitmisluuk ei ole suletud. (Е40)
● Veenduge, et veekraan on avatud. (Е10)
● Pistik ei ole korralikult pistikupesas.
● Pistikupesas pole pinget.
● Kaitse on läbi põlenud.
● Ei ole vajutatud nupule KÄIVITUS/PAUS
● Olete valinud funktsiooni VIIVITUSAEG.
.
● Masin ei täitu veega:
● Veenduge, et veekraan on avatud. (Е10)
● Täitmisvooliku filter on ummistunud. (E10)
● Täitmisvoolik on paindes või kokku surutud. (E20)
● Täitmisluuk on halvasti suletud. (E40)
● Masin täitub veega ja kohe
● Tühjendusvooliku ots on paigutatud masina suhtes liiga madalale.
tühjeneb.
● Masin ei tühjene veest
ja/või ei tsentrifuugi.
● Põrandal on vesi:
Vaadake vastavat lõiku osas „Paigaldamine“.
● Tühjendusvoolik on paindes või kokku surutud. (E20)
● Olete valinud funktsiooni VESI MASINAS .
● Tühjendusvooliku filter on ummistunud. (E20)
● Pesupulbri kogus oli liiga suur või kasutati ebasobivat pesuvahendit (liiga palju vahtu).
● Kontrollige, kas täitmisvoolik lekib. Kui voolik on märg, võib
oletada, et see laseb läbi.
● Tühjendusvoolik võib olla vigastatud.
● Olete unustanud lahti tühjendusfiltri luugi.
● Avariitühjendusvooliku kork ei ole korralikult suletud.
● Masin vibreerib või teeb
müra:
● Masina kasutuselevõtmisel on jäänud eemaldamata transporditoed.
● Masin puudutab seina või kõrvalolevat mööblit.
● Veenduge, et kõik jalad toetuvad tugevasti põrandale.
● Trumlis olev pesu on ebaühtlaselt jagunenud.
● Trumlis on väga vähe pesu.
21
● Võimalik tõrge
● Tõenäoline põhjus
● Tsentrifuugimine algab
● Rakendunud on pesu ühtlase jaotumise kontrolli süsteem.
See süsteem muudab pöörlemise suunda, kuni pesu jaotub trumlis ühtlaselt. See protsess võib korduda, kuni pesu jaotub ühtlaselt ja algab tsentrifuugimine. Kui u. 5 minuti jooksul ei saavutata
pesu ühtlast jaotamist trumlis, jätab masin tsentrifuugimise ära.
pärast viivitust või pesu on
halvasti tsentrifuugitud.
● Masin tekitab ebatavalist
● Käesolev masin on varustatud kollektormootoriga, mille müra erineb tavalise asünkroonmootori mürast. Kollektormootori käivitus
on sujuvam, mistõttu tsentrifuugimise algus on rahulikum ja pesu
ei kuhju trumlis. Seetõttu töötab masin ühtlasemalt ja selle tööiga
on pikem.
müra:
● Masinas pole näha vett:
● Kaasaegsed masinad säästavad vett, kuid pesutulemus on
● Täitmisluuk ei avane:
● Veetase on luugi alumisest äärest kõrgemal.
● Toimub vee soojendamine.
● Trummel pöörleb.
● Pesul on pesuvahendi
● Mõned tänapäevased pesuvahendid sisaldavad vees lahustu-
jäägid:
sellele vaatamata väga hea.
matuid komponente. See ei tähenda halba loputust.
● Puhastage pesu harjaga või kloppige seda, vajaduse korral peske
teistkordselt.
● Vahujäägid pärast viimast
● Kaasaegsed pesuvahendid tekitavad vahtu ka pärast mitmekordset loputamist. See ei tähenda loputamise halba kvaliteeti.
loputust:
● Ebarahuldavad
pesutulemused:
●
●
●
●
Kasutati liiga vähe või vale tüüpi pesuvahendit.
Probleemseid plekke ei eemaldatud enne pesemist.
Mittesobiv pesutemperatuur.
Pesu kogus masinas oli liiga suur.
Kui Te ei suuda ise teostada ülalkirjeldatud operatsioone või kui need ei anna tulemusi, pöörduge volitatud hoolduskeskuse
poole. Kirjutage üles masina tüüp, seerianumber ja müügikuupäev, sest hoolduskeskus küsib Teilt neid andmeid.
22
ELECTROLUX EESTI AS
PRETENSIOONIDE ESITAMISE TINGIMUSED KODUMASINATELE
Kõikidele Electrolux Eesti AS poolt Eesti Vabariiki imporditud ja müüdud kodumasinatele saab
esitada pretensioone 24 kuu jooksul käesolevas dokumendis toodud tingimustel ja korras.
Aeg algab kodumasina üleandmisest tarbijale (edaspidi nimetatud ka “ostja”), kusjuures
eeldatakse, et üleandmise ajaks on originaalmüügidokumendilt nähtuv ostukuupäev.
Käesolevad pretensiooni esitamise tingimused ei piira ega takista ostjat mingilgi viisil selliste
Eesti Vabariigi seadustest tulenevate õiguste kasutamisel, milliste kasutamise välistamine
või piiramine poolte kokkuleppega ei ole lubatud.
Pretensioon hõlmab tootes ilmnevate toote konstruktsiooni-, valmistamise-, ja toorainedefekte kõrvaldamist Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojas, tagamaks toote sihtotstarbelise kasutamise võimalikkuse. Pretensiooni alla ei kuulu toote kasutamise õpetamine, reguleerimine, hooldus, puhastus, kaubandusliku väljanägemise taastamine ega selliste vigade
kõrvaldamine, mida on põhjustanud kasutamisjuhiste väär käsitlus. Pretensiooni saab esitada ainult nendele toodetele, mida on kasutatud sihtotstarbeliselt ja vastavalt toote kasutusjuhendile. Pretensiooni saab esitada üksnes tarbija koduses tarbimises kasutatavatele kodumasinatele toote garantiikaardi või originaal müügidokumendi esitamisel.
Toote osas, mida ostja soovib kasutada mittesihtotstarbeliselt või intensiivsemalt kui tootja poolt
ette nähtud (sh. majandus-või kutsetegevuse raames omandatud toote osas), käesolevad
tingimused ei kehti ning neile kohaldatakse ostja ja Electrolux Eesti AS müügiosakonna vahel
sõlmitud lepingust tulenevaid tingimusi. Majandus- ja kutsetegevuses tegutsevale ostja saab
pretensiooni esitada müügilepingus toodud tingimustel alates arve-saatelehe väljastamisest.
Pretensiooni alla ei kuulu tootes või selle detailides ilmnenud puudused ja defektid (sh. purunemised), mis on tekkinud alljärgnevatel põhjustel:
– transpordikahjustustest, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale;
– toote hoolimatust või mittesihipärasest hoidmisest või asutamisest või ülekoormamisest;
– toote ebaõigest kasutamisest, hooldamisest, paigaldamisest või ühendamisest,
sh. voolu või veevõrku ühendamisel, ning toote kasutamisel, hooldamisel, paigaldamisel või ühendamisel kasutusjuhendis esitatud instruktsioonide ja ohutusnõuete järgimata jätmisest;
– toote konstruktsioonide muutmisest, mis kahjustavad tootele tootja poolt antud
omadusi;
– maaletoojast sõltumatutel põhjustel, sealhulgas pingemuutused vooluvõrgus, lühised (sh. putukatest põhjustatud), nõuetele mittevastavad pikendusjuhtmed, küttegaasi keemilise koostise muutumine, õnnetusjuhtumid, äike, vesi, tulekahju, vee
kvaliteet, katlakivi ning muud välised mõjurid;
– toote kasutamisest lisavarustusega, mis ei ole ettenähtud ja ei sobi Tootega;
– kui toodet on remontinud selleks mittevolitatud isik;
– sisseehitataval tehnikal puudulikust ventilatsioonist mööbli sees;
– ostja süülisest tegevusest.
Samuti ei kuulu pretensiooni alla toote regulaarsest kasutamisest tulenevate detailide normaalne kulumine, nt. tolmukotid, harjad, lambid, kaitsmed, klaas-, portselan-, tekstiil- ja paberosad ning käsitsi liigutatavad plastmassosad (nupud, kangid) ega toote sihtotstarbelise
kasutamise seisukohast ebaolulised vead (kriimustused jms.).
Vea ilmnemisel ülalmainitud aja jooksul kohustub tarbija sellest garantiiandjale teatama mõistliku aja jooksul veast teada saamisest arvates. Võimaluse korral kohustub tarbija viga ja selle
oletatavaid tekkepõhjusi piisavalt täpselt kirjeldama. Lisaks eeltoodule kohustub ostja teatama toote mudeli, ostukuupäeva ja koha, toote numbri ja seeria numbri (nagu nähtub toote
etiketilt) ning esitama originaalmüügidokumendi või garantiikaardi.
Kõik pretensioonid esitatakse otse Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojale.
Pretensioone lahendavad üksnes Electrolux Eesti AS poolt volitatud hooldustöökojad. Pretensiooni alla kuuluv viga parandatakse mõistliku aja jooksul sellest teada saamisest arvates. Ostjal on õigus vea ilmnemisel nõuda toote remondi asemel asendamist või lepingust
taganeda ja nõuda toote tagasivõtmist ja ostuhinna tagastamist üksnes juhul, kui tegemist on
suure ulatusega veaga, mille puhul parandamine ei annaks soovitud tulemust või kui remonti
ei teostata korduvalt nõuetekohaselt. Maaletoojal on õigus keelduda toote asendamisest ja
tagastamisest, kui asendamine või tagastamine põhjustab maaletoojale võrreldes toote parandamisega ebamõistlikke kulusid või põhjendamatuid ebamugavusi.
Pretensiooni kõrvaldamine on ostjale tasuta eeldusel, et vigased varuosad ja sõlmed, mis
vahetatakse uutega, kuuluvad garantiiandjale.
Õigustatud pretensiooni alla kuuluvate puuduste kõrvaldamiseks tarvilik suuregabariidiliste ja
raskete Toodete transport hooldustöökotta või hooldaja sõit koha peale toimub maaletooja
vahenditega ning on ostjale tasuta. Õigustatud pretensiooni alla mittekuuluvate puuduste korral kannab Toodete transpordikulud hooldustöökotta või hooldaja sõidukulud koha peale ostja.
Kui käesolevate tingimuste tõlgendamisel tekib eriarvamusi ostja ja volitatud töökoja vahel,
lahendab vaidluse Electrolux Eesti AS hoolduse spetsialist.
Lugupidamisega
Electrolux Eesti AS
Electrolux Eesti AS volitatud teenindajad:
Tallinn, Harjumaa
E-LUX Hoolduse OÜ
Mustamäe tee 24, 10621 TALLINN
Tel. 665 0090
Fax 665 0076
Abimees Grupp OÜ
Spordi 7, 11415 TALLINN
Kodumasinad
Tel. 600 6996
Fax 600 6726
Kodumasinate Paigalduse OÜ
Tuisu 18, 11314 TALLINN
Paigaldus ja gaasiseadmed
Tel. 655 0779
OÜ GASPRE
Õle 27, 10319 TALLINN
Gaasiseadmed, remont ja müük
Tel. 671 1100
Lääne-Virumaa
FIE JÜRI NIRGI
Posti 13, 44310 RAKVERE
Kodumasinad
Tel. 32 40515, 51 75742
Ida-Virumaa
OÜ SIPELGAS MAURINTE
Tallinna mnt. 6a 19, 20304 NARVA
Kodumasinad
Tel. 35 60708, 56 486164
LIMESTRA PROFSERVIS OÜ
41532 JÕHVI
Töökoda: Jaama 40-16
Kodumasinad
Tel. 33 55869, 56 24492
Võrumaa, Põlvamaa
OÜ TARWE
F.R. Kreutzwaldi 58a, 65610 VÕRU
Kodumasinad
Tel. 78 23181
Fax 78 22714
Pärnumaa
SIMSON OÜ
Laine 4, 80016 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 27231, 52 45668
OÜ KENT & KO
Riia mnt. 63, 80019 PÄRNU
Kodumasinad
Tel. 44 32552
Järvamaa, Raplamaa
FIE Avo Oolberg
Vainu 9, 72712 PAIDE
Kodumasinad
Tel. 38 53084, 50 29050
Jõgevamaa
FIE Kari Manninen
Suur tn. 21, 48306 JÕGEVA
Kodumasinad
Tel. 77 22239
Viljandimaa
AABERI Kodumasinad OÜ
Vabaduse plats 4, 71020 VILJANDI
Kodumasinad
Tel./Fax 43 33802
Tartumaa, Põlvamaa
Virgas OÜ
Keskallee 25, 30321 KOHTLA-JÄRVE
Gaasiseadmed
Tel. 33 48003
Fax 33 50649
OÜ ARWEST
Aleksandri 6, 51004 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 4299
Fax 7 34 4337
OÜ EDELWEIS-NORD
30621 KOHTLA-JÄRVE
Lehe 8, Kodumasinad
Tel. 33 41318, 55 18775
OÜ TAVATRONIC
Tähe 82, 50107 TARTU
Kodumasinad
Tel. 7 34 9123
Fax 7 30 3957
Läänemaa, Hiiumaa
OÜ IVAR
Ehte 5a, 90503 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 35549, 50 54439
TECO KM OÜ
Jalaka 1a, 90509 HAAPSALU
Kodumasinad
Tel. 47 56900
Valgamaa
LUMEHELVES OÜ
Petseri 12a 14, 68204 VALGA
Tel./fax 76 64452
Saaremaa
Toomas Teder FIE
Pikk 1b, 93813 KURESSAARE
Tel. 45 55978, 50 87912
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising