Electrolux | EW933S | User manual | Electrolux EW933S Handleiding

Electrolux EW933S Handleiding
I
N
GEBRAUCHSANWEISUNG
N O T I C E D ’ U T I L I S AT I O N
WASCHVOLLAUTOMAT
WASAUTOMAAT
LAVE - LINGE
LAVATRICE
124890760
F
O
GEBRUIKSAANWIJZING
LIBRETTO ISTRUZIONI
EW 933 S
EW 933 S
EW 933 S
EW 933 S
UW NIEUWE WASAUTOMAAT
Deze nieuwe wasmachine voldoet aan alle eisen
voor een moderne behandeling van uw wasgoed,
met besparing van water, stroom en wasmiddel.
■
■
■
■
De temperatuurregelaar staat een
nauwkeurige temperatuurkeuze toe,
afhankelijk van het type en de vuilgraad van
het wasgoed.
De automatische sopafkoeling op 60°C in
het kookwas-programma voor het
afpompen voorkomt dat kunststof
afvoerbuizen vervormen.
Het speciale wolprogramma wast uw
wolwas, dankzij de heel delicate
trommelbeweging, veilig en zonder krimpen.
Het waterstop-systeem voorkomt eventuele
waterschade.
Tips voor zuinig wassen
■
■
■
■
De programma’s zonder voorwas zijn bedoeld
voor normaal vuil wasgoed. Ze besparen
wasmiddel en water in vergelijking met een
programma met voorwas.
U wast het zuinigst met een volle trommel.
Door een geschikte voorbehandeling kunnen
vlekken en lichte verontreinigingen verwijderd
worden.
Doseer het wasmiddel altijd volgens de
aanwijzingen van de wasmiddelenfabrikant.
Milieubescherming
■
Afdanken van de verpakking
Alle met dit symbool gemerkte materialen
zijn “milieu-vriendelijk”. Ze kunnen zonder
bezwaar bij het afval worden gezet.
De kunststoffen kunnen hergebruikt worden
en hebben de volgende aanduidingen:
>PE< voor polyethyleen
>PS< voor polystyreen
>PP< voor polypropyleen
Wij adviseren u, het karton in een container
voor oud papier te deponeren.
■
Afdanken van het apparaat
Maak het oude apparaat dat u, in afwachting
van het weghalen of wegbrengen zolang
terzijde zet, onbruikbaar. Knip het netsnoer
eraf en verwijder de deursluiting. Informeer bij
de gemeente wie het oude apparaat ophaalt
of waar u het moet bezorgen, teneinde er
zeker van te zijn dat het apparaat zorgvuldig
verschrot of gerecycled wordt.
Onze bijdrage aan het beschermen van het
milieu: wij maken gebruik van kringlooppapier.
Enkele paragrafen in deze handleiding zijn voorzien van symbolen die de volgende betekenis hebben:
Dit symbool vindt u bij belangrijke informatie voor de gebruiksveiligheid van uw machine. Het
niet in acht nemen van deze informatie kan schade veroorzaken.
i
Dit symbool geeft informatie over een juist gebruik van de machine en vertelt u hoe u de beste
prestaties van de machine kunt verkrijgen.
Dit symbool geeft belangrijke informatie over milieubescherming.
25
NEDERLANDS
i
INHOUD
Waarschuwingen
. . . . . . . . . . . . . . . . .27
Beschrijving van de machine . . . . .28
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
■
Machine ontkalken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
■
De buitenkant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
■
De wasmiddelhouder . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
■
Transportbeveiliging . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
■
Het toevoerfilter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
■
Plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
■
De afvoerpomp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
■
Watertoevoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
■
Waterafvoer in noodgevallen . . . . . . . . . . . .44
■
Waterafvoer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30
■
Voorzorgsmaatregelen bij vriestemperaturen .44
■
Elektrische aansluiting . . . . . . . . . . . . . . . . .31
■
Wasmiddelhouder en programmakaart . . . .28
Installatie
Eenvoudige storingen
Technische gegevens
Gebruik
. . . . . . . . . . . .32
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
■
Bedieningspaneel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
■
Beschrijving van de bedieningselementen . .34
■
Adviezen en tips voor het wassen . . . . . . . .35
Was niet te lang opsparen . . . . . . . . . . . .35
Sorteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Temperaturen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
Hoeveel wasgoed in de trommel? . . . . . .35
Vóór u het wasgoed in de trommel doet
35
Welke wasmiddelen gebruiken? . . . . . . .36
Traditionele poeder-wasmiddelen . . . . . .37
Vloeibare wasmiddelen . . . . . . . . . . . . . .37
Geconcentreerde poeder-wasmiddelen . .37
Wasverzachter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
Waterontharder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
■ Volgorde van handelingen . . . . . . . . . . .38-39
■
Adviesprogramma’s . . . . . . . . . . . . . . . .40-41
■
Textielbehandelingssymbolen . . . . . . . . . . .42
26
. . . . . . . . .46-47
WAARSCHUWINGEN
■
Indien u tijdens de aflevering een schade aan
het apparaat vastgesteld hebt, meldt u dit dan,
vóór u het apparaat installeert en/of in gebruik
neemt, direct aan uw leverancier.
■
■
Algemene veiligheidsaanwijzingen
■
■
Dit apparaat is bedoeld en gemaakt voor het
gebruik door volwassenen. Het is gevaarlijk
om kinderen het apparaat te laten bedienen of
als speelgoed te laten gebruiken.
De glasdeur (voorlader) kan tijdens het
gebruik zeer heet worden. Houd kinderen uit
de buurt van het apparaat zolang het in
werking is.
■
Installatie
■
■
■
■
Alle delen die tot de transportbeveiliging
behoren moeten beslist zijn verwijderd,
alvorens het apparaat in gebruik te nemen.
Ernstige schade aan het apparaat of andere
zaken kan het gevolg zijn van het niet of niet
geheel verwijderen van de transportbeveiliging.
Een eventueel noodzakelijke wijziging aan de
elektrische huisinstallatie ten behoeve van de
installatie van dit apparaat, mag uitsluitend
door een daartoe bevoegd persoon uitgevoerd
worden.
Een eventueel noodzakelijke wijziging van de
watertoe- en/of afvoervoorzieningen ten
behoeve van de installatie van dit apparaat mag
uitsluitend door een daartoe bevoegd persoon
uitgevoerd worden.
Overtuig u ervan dat het apparaat na de
installatie of het verplaatsen niet op het
aansluitsnoer staat.
■
■
■
■
■
Gebruik
■
■
■
Was geen artikelen in de wasautomaat die
hier niet voor geschikt zijn. Raadpleeg het
textielonderhoudsetiket.
Overlaad het apparaat niet. Raadpleeg de
betreffende adviezen in de gebruiksaanwijzing.
Met vluchtige stoffen, zoals spiritus, benzine,
terpentine en dergelijke, gereinigde artikelen
mogen niet in de wasautomaat. Indien zulke
reinigingsmiddelen gebruikt werden om
voortijds vlekken te verwijderen, dan moet met
het wassen in de wasautomaat gewacht
worden tot het artikel volledig uitgedampt is.
Was kleine artikelen, zoals babysokjes,
ceintuurs en dergelijke in een sloop. Zulke
kleine artikelen kunnen tussen de trommel en
de kuip slippen.
Overtuig u ervan dat, vóór u een kledingstuk
in de wasautomaat doet, de borst- en
broekzakken leeg zijn, ritssluitingen zijn
gesloten en eventueel loshangende knopen
verwijderd of eerst aangenaaid zijn. Was geen
rafelig of gescheurd goed; herstel het voortijds.
Verwijder voortijds verf-, inkt-, roest- en
grasvlekken. Was bh’s met beugels niet in de
wasautomaat.
Objecten zoals munten, veiligheidsspelden,
naalden, spijkers, schroeven en andere harde
of scherpe materialen behoren niet in de
wasautomaat; zij kunnen aanzienlijke schade
veroorzaken.
Wees voorzichtig met wasverzachter. Een te
grote dosering kan schade aan het wasgoed
toebrengen. Raadpleeg de instructies van de
fabrikant van de wasverzachter.
Kijk, vóór u de vuldeur (voorlader) opent, altijd
eerst of het water weggepompt is. Indien dat
niet het geval is, laat de machine dan eerst het
water afpompen. Raadpleeg in twijfelgeval de
gebruiksaanwijzing.
Kleine huisdieren hebben de gewoonte in de
trommel van de wasautomaat (voorlader) te
kruipen. Hebt u zo’n huisdier, controleer dan
eerst en sluit daarna pas de vuldeur.
Laat de vuldeur (voorlader) op een kier staan
indien het apparaat niet gebruikt wordt. Dat is
beter voor de rubbermanchet en u voorkomt
het ontstaan van een muffe lucht.
Schakel na het gebruik altijd de stroomtoevoer
af door, afhankelijk van de wijze van
installatie, de steker uit het stopcontact te
nemen of de badkamertrekschakelaar op de
UlT-stand te schakelen. Draai na het gebruik
altijd de watertoevoerkraan dicht.
Service - Reparaties
■
Tracht, in geval van een storing of defect, dit
apparaat niet zelf te repareren. Reparaties
welke door niet-deskundige personen
uitgevoerd worden, kunnen tot schade of letsel
leiden. Raadpleeg ELGROEP SERVICE.
27
NEDERLANDS
Het is uiterst belangrijk dat het bij het apparaat behorende instructieboekje bewaard blijft. Zou het
apparaat door u aan iemand anders gegeven of verkocht worden, of zou het apparaat in het huis van
waaruit u verhuist achterblijven, dan dient de nieuwe gebruik(st)er over het instructieboekje en de
daarin opgenomen waarschuwingen te kunnen beschikken.
Deze waarschuwingen zijn bedoeld voor uw en andermans veiligheid. U wordt geacht ze gelezen te
hebben, alvorens u het apparaat installeert en/of in gebruik neemt.
i
BESCHRIJVING VAN DE MACHINE
1
01 Wasmiddelhouder
02 Programmakaart
03 Controlelampje “lichtnet”
04 AAN/UIT-toets
05 Functietoetsen
06 Deur-controlelampje
07 Deuropener
08 Temperatuurregelaar
09 Programmakeuzeknop
10 Verstelbare voetjes
356 8
E
24
7
10
Wasmiddelhouder
Voorwasmiddel
Hoofdwasmiddel
Wasverzachter
Programmakaart
De Nederlandse programmakaart krijgt u tegelijk
met het instructieboekje.
28
P0626
9
INSTALLATIE
Transportbeveiliging
Het is beslist noodzakelijk dat u de
transportbeveiligingen verwijdert voor u
de machine in gebruik neemt.
NEDERLANDS
Wij adviseren u de verwijderde delen te bewaren;
in geval van verhuizing moeten ze wederom
aangebracht worden.
U gaat als volgt te werk:
1. Schroef met een sleutel de rechter schroef
aan de achterkant van de machine los.
2. Leg de machine voorzichtig op z’n achterkant;
zodanig dat de slangen niet kunnen
beschadigen.
P0255
3. Verwijder het plakband waarmee de 2 plastic
zakken aan de voorkant van het apparaat
bevestigd zijn.
4. Trek voorzichtig de rechter plastic zak (1) uit
de machine, terwijl hij naar het midden van de
machine getrokken wordt.
Trek nu ook de linker plastic zak (2) uit de
machine.
2
P0648
P0233
P0256
P0020
1
5. Zet de machine rechtop en verwijder de 2
overige schroeven uit de achterwand.
6. Verwijder de drie plastic afstandshulzen uit de
gaten waar de schroeven in zaten.
7. Dicht de vrijgekomen gaten af met de, bij de
gebruiksaanwijzing verpakte, stopsels.
Plaatsen
Plaats de machine op een vlakke, harde vloer.
Laat een houten vloer met een 5 cm dikke
hardhoutenplaat versterken, over tenminste twee
draagbalken. De verstevigingsplaat moet aan alle
kanten enkele centimeters buiten de machine
steken.
Indien de machine op een bovenverdieping
geplaatst wordt, neem dan zodanige
maatregelen dat bij een eventuele lekkage het
water niet naar de verdieping eronder kan
lekken. Raadpleeg uw leverancier/installateur.
Zorg ervoor dat de machine niet tegen de muur
of andere keukenmeubels kan leunen.
29
Wij gaan er van uit dat de waterkraan, de
afvoermogelijkheid en de elektriciteitsvoorziening
zich binnen het bereik van de machineslangen
en het aansluitsnoer bevinden. Als dat niet zo is,
dan adviseren wij u uw installateur de kraan en/of
de afvoer en/of het stopcontact te laten
verplaatsen.
Stel de machine waterpas op. Dat doet u door
middel van het in- of uitdraaien van een of twee
van de verstelbare voetjes. Als de machine op
tapijt staat, stel de voeten dan zodanig in dat de
lucht vrij kan circuleren. Zorg ervoor dat de
machine op alle vier de voetjes stevig op de vloer
staat: ook dat is zeer belangrijk. Draai, na het
waterpas stellen, de contramoeren van alle vier
de voetjes stevig tegen de machinebodem.
Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
P0254
P0509
Watertoevoer
Draai de wartel van de toevoerslang stevig op de
3/ " schroefdraad van de kraan.
4
Het andere eind van de toevoerslang, aan de
machinekant, kan naar alle richtingen worden
verdraaid. Wartel iets losdraaien, haakse bocht
verdraaien en wartel weer stevig vastdraaien.
De toevoerslang mag niet verlengd worden.
Mocht de slang te kort zijn en wilt u de kraan niet
laten verplaatsen, koop dan een langere,
complete, hogedrukslang welke speciaal voor dit
doel gemaakt is.
P0021
P0351
Waterstop-systeem
De watertoevoerslang is met een «waterstopsysteem» uitgerust. Zou, door natuurlijke
veroudering, de binnenslang lek raken, dan
blokkeert het systeem de watertoevoer.
Het optreden van deze storing kunt u zien aan
een rode sektor in het venstertje «A».
Sluit de waterkraan en vervang de slang in z’n
geheel tegen een nieuwe.
A
P0352
Waterafvoer
De bocht, aan het eind van de afvoerslang, kunt
u op drie manieren plaatsen:
Over de rand van een wasbak. U moet er dan
voor zorgen dat de bocht niet, door het snel uitstromende water, van de rand kan schieten.
Bijvoorbeeld door de bocht met een touwtje aan
de kraan of aan een haak in de muur op te
hangen.
30
P0022
P0023
NEDERLANDS
In een aftakking van de wasbakafvoer. Die
aftakking moet boven de siphon (stankafsluiter)
zitten en zodanig dat de bocht van de slang zich
op tenminste 60 cm van de vloer bevindt.
In een afvoerpijp. Wij adviseren een standpijp
van 65 cm hoogte; in ieder geval niet lager dan
60 cm en niet hoger dan 90 cm.
Het eind van de afvoerslang moet altijd belucht
zijn, dat wil zeggen dat de binnendiameter van de
pijp groter moet zijn dan de buitendiameter van
het slangeind.
De afvoerslang legt u vanaf de machinekant over
de vloer en laat u pas bij de afvoermogelijkheid
omhoog lopen.
Elektrische aansluiting
De machine is voor 220-230V / 50Hz gemaakt.
De machine is voorzien van een drie-aderig
aansluitsnoer en steker met aardcontacten.
De steker mag u uitsluitend plaatsen in een
stopcontact met (aangesloten en functionerende)
aardcontacten; de machine dient deugdelijk
geaard te zijn.
Het aansluitsnoer mag u niet verlengen. Indien
het snoer te kort blijkt te zijn, laat uw installateur
dan of een langer snoer aan de machine
monteren of het stopcontact verplaatsen.
Het gebruik van een verlengsnoer of kabelhaspel
is niet toegestaan.
In bad- of doucheruimten moet doorgaans een
zogeheten «vaste aansluiting» gemaakt worden;
raadpleeg uw installateur.
De fabrikant is niet aansprakelijk voor
schade of letsel, ontstaan door het niet
voldoen aan bovenstaande
veiligheidsvoorschriften.
31
TECHNISCHE GEGEVENS
Afmetingen
hoogte
breedte
diepte
85 cm
60 cm
32 cm
Maximum vulgewicht
Katoen
Synthetica
Fijne was
Wol
3 kg
1 kg
1 kg
0,8 kg
Centrifugeertoerental
maximum
900/min.
Netspanning/-Frequentie
Aansluitwaarde
Zekeren met minimaal
Waterleidingdrukgrenzen
220-230 V / 50 Hz
1750 W
10 A
minimum
maximum
05 N/cm2
80 N/cm2
Dit toestel voldoet aan de EG-richtlijn 89/336/EEG, 73/23/EEG
32
GEBRUIK
Bedieningspaneel
1 2 3 4
01
02
03
04
05
06
07
08
5 6
7
NEDERLANDS
E
8
Controlelampje “lichtnet”
Toets “AAN/UIT”
Toets “verlaagd centrifugeertoerental”
Toets “energie besparen”
Deuropener
Deur-controlelampje
Draaiknop voor temperatuurkeuze
Draaiknop voor programmakeuze
33
Beschrijving van de
bedieningselementen
5 Deuropener
1 Controlelampje “lichtnet”
6 Deur-controlelampje
Het lampje gaat branden bij het starten van het
programma (AAN/UIT-toets ingedrukt) en gaat uit
door nogmaals indrukken van deze toets.
Door een druk op de knop springt deze vanzelf
naar voren.
Dit lampje brandt zolang de deur elektrisch
vergrendeld is. Zodra het lampje is uitgegaan
kunt u de deur openen.
2 Toets “AAN/UIT”
Door het indrukken van deze toets schakelt u de
machine AAN en UIT.
3 Toets “verlaagd
centrifugeertoerental”
Door deze toets in te drukken verlaagt u het
centrifugeertoerental van 900 tot 650/min in de
programma’s voor katoen en linnen en van 650
tot 550/min in het programma N.
4 Toets “energie besparen” E
Energiezuinig wassen door het kiezen van een
lagere soptemperatuur: 60° in plaats van 95° of
30°-40° in plaats van 40°-60° (programma B
resp. H): de wastijd is automatisch even lang als
bij een hogere temperatuurkeuze.
34
Door de toets in te drukken opent u de vuldeur.
7 Draaiknop voor temperatuurkeuze
Met de knop voor de temperatuurregeling
kiest u de gewenste wastemperatuur.
Knop links- of rechtsom instellen. U kunt ook met
de temperatuur van het ingekomen leidingwater
wassen, door de knop op
in te stellen.
8 Draaiknop voor programmakeuze
Met de programmaknop kiest u rechtsom
draaiend, het gewenste programma.
Adviezen en tips voor het
wassen.
Was niet te lang opsparen
In de eerste plaats adviseren wij u wasgoed niet
al te lang op te sparen, in ieder geval niet als het
vochtig is want het gaat dan schimmelen en
veroorzaakt een muffe geur.
Men zegt ook wel dat «het weer er in gekomen
is»; weervlekken krijgt u er niet meer uit.
Sorteren
Neemt u vooral even de tijd om de in dit boekje
afgedrukte kaart voor de behandelingssymbolen
aandachtig te lezen.
Een streep onder de tobbe betekent dat u het
artikel niet met de krachtige katoenprogramma’s
mag wassen.
Was gekleurd goed, met name donker gekleurd,
eerst een keer apart. De kans is groot dat het
afgeeft.
Sterke kreukherstellende stoffen, zoals polyester/
katoen, vallen onder «synthetica».
Tere stoffen, zoals acryl en meestal ook vitrages,
vallen onder «fijnwas».
Het wolwasprogramma is een speciaal
programma voor «zuivere scheerwol». Bij alle
andere wolsoorten en mengsels kan niet worden
uitgesloten dat deze krimpen en/of vervilten in de
wasmachine.
Temperaturen
In principe kiest u voor een bepaalde wasbeurt
de soptemperatuur niet hoger dan het
gevoeligste stuk wasgoed nog kan verdragen.
95°C: voor witte- of kookecht-gekleurd katoen en
linnen, zoals beddegoed, tafellakens,
theedoeken, handdoeken, zakdoeken en
ondergoed.
Gemakshalve wordt deze groep vaak “kookwas”
genoemd.
60°C: voor normaal vuile kookwas, voor
lichtgekleurde bontwas en voor witte- en
lichtgekleurde synthetica.
40°C: vrijwel alle textielsoorten kunnen op 40°C
gewassen worden.
U kiest deze tempertuur ten eerste als dit door
het wasetiket aangegeven wordt, bijvoorbeeld
voor donkergekleurde textiel en fijne was.
Daarnaast kiest u 40°C als het wasgoed zo
weinig vuil is dat het met een lage temperatuur
ook nog schoon wordt.
30°C: alhoewel machine-wasbare wol als regel
zondermeer op 40°C gewassen mag worden, zult
u op het etiket, voorzichtigheidshalve, toch vaak
30°C tegenkomen. Ook bij teer wasgoed, de
fijnwas, is dat vaak het geval.
Wij adviseren u zich altijd aan de etikettemperatuur te houden.
Hoeveel wasgoed in de trommel?
Wilt u optimale resultaten bereiken, dan
adviseren wij u, naast het kiezen van het juiste
programma, ook de maximaal toegestane
belading van de trommel niet te overschrijden.
Wasgoed droog wegen voor u het in de trommel
doet, is erg omslachtig, dus helpen wij u op een
andere manier op weg:
■ Volle belading (maar niet proppen) voor
katoen en linnen.
■ Halfvolle of iets meer dan halfvolle belading
voor sterke synthetica en mengsels. Ook
zogeheten “kreukherstellende stoffen” vallen
onder synthetica.
■ Eenderde van de trommel voor fijnwas en
machine-wasbare wol.
In onderstaande tabel geven wij u een indruk wat
wasgoed, bestaande uit katoen en linnen,
ongeveer weegt.
Voor synthetica, mengsels en fijnwas is het
onmogelijk om gewichten op te geven, daar deze
stoffen zeer verschillend van aard zijn.
Voor machine-wasbare wol geven wij doorgaans
een maximum van 1 kilogram op, maar feitelijk
bedoelen we dat u wol in “ruim sop” moet
wassen.
Tweepersoons laken
Kussensloop
Tafellaken
Servet
Theedoek
Badhanddoek
Badlaken
Overhemd
Schort
700 - 1000 g
125 - 0200 g
350 - 0500 g
70 - 0120 g
75 - 0100 g
150 - 0200 g
700 - 1000 g
200 - 0300 g
150 - 0200 g
Vóór u het wasgoed in de trommel
doet
Herstel scheuren, gaten en halen voortijds.
Naai loshangende knopen eerst aan of knip ze
af.
Sluit drukknopen en ritssluitingen.
Was geen rafelig goed; herstel eerst de zomen.
Haal de haken uit vitrage en doe de vitrage in
een sloop of linnen zak.
Verwijder voortijds achtergebleven kleine
voorwerpen uit borst- en broekzakken.
LET OP
Objecten zoals flippo’s, munten,
veiligheidsspelden, schroeven en andere
harde materialen behoren niet in de
wasautomaat; zij kunnen aanzienlijke
schade veroorzaken.
Was bh’s met beugels niet in de
wasautomaat.
35
35
NEDERLANDS
i
Behandel voortijds vlekken die er in de
wasautomaat moeilijk of in het geheel niet uit
zullen gaan:
Was- en kaarsvet. Zoveel mogelijk met een bot
mes voorzichtig afschrapen. Tussen twee
papieren zakdoekjes de overgebleven was met
de warme strijkbout er uit strijken. Niet te heet bij
synthetische stoffen.
Inkt en ballpoint: Deppen met spiritus. De kleur
van de stof kan aangetast worden door zowel de
inkt als de spiritus.
Weer- en schroeivlekken. Bleken met een
verdunde oplossing van bleekwater of
chloorbleekmiddel.
Roest. Verwijderen met citroenzuur of een
speciaal behandelingsmiddel. Eerst koud
spoelen en daarna wassen. Geen wasmiddel met
bleekmiddel gebruiken.
Kauwgom. Wegwrijven met ijsblokjes. Restant
verwijderen met nagellak-remover. Pas op met
remover bij synthetische stoffen.
Verf. Geef de vlek geen kans om op te drogen.
Met witte schone katoenen doek en een
oplosmiddel (terpentine, wasbenzine of thinner)
behandelen.
Lippenstift. Deppen met spiritus. Met
fijnwasmiddel nawassen.
Nagellak. Verwijderen met nagellak-remover. Dit
is niet mogelijk bij stoffen als acetaat, triacetaat
en chloorvezel.
Olie en teer. Met boter insmeren en laten
intrekken. Daarna met terpentine deppen.
Gras. Met spiritus vochtig maken en met een
zeepoplossing deppen. Als de kleur of de stof er
tegen kan, nableken met bleekwater.
Chocolade, thee, wijn, koffie en vruchtensap.
Voorweken in warm water met een biologisch
voorweekmiddel. Als het nodig is en de kleur of
de stof er tegen kan, nableken met bleekwater.
Vuile kragen of manchetten. Aanstrijken met
zeep of een speciaal daarvoor bedoelde spray of
pasta. Dan gewoon wassen.
Bloed. Verse vlekken met lauw water uitspoelen.
Oude vlekken voorweken met een biologisch
voorweekmiddel.
Transpiratie- en deodorantvlekken. Verse
vlekken met sodawater deppen. Oude vlekken
met azijn of spiritus deppen.
Hars. Met een speciale vlekkenoplosser
behandelen. Sterke stoffen, zoals katoen en
linnen, met terpentine, wasbenzine of spiritus
behandelen.
36
Het gebruik van verdampende middelen, zoals
terpentine, wasbenzine, spiritus, thinner, aceton
en dergelijke is gevaarlijk; niet roken en geen
open vuur gebruiken.
Doe het karweitje buiten en laat het kledingstuk
eerst uitdampen voor u het in de wasautomaat of
de droogautomaat doet.
De fabrikant van uw was- of droogautomaat is
niet aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan
door het gebruik van gevaarlijke stoffen.
Welke wasmiddelen gebruiken?
Een gouden regel is: gebruik altijd machinewasmiddelen, dus nooit handwasmiddel of zeep
in de machine.
Een nauwelijks minder belangrijke regel is:
probeer gewoon uit welk wasmiddel u het beste
bevalt.
Houdt u aanvankelijk aan de doseringen die de
fabrikant van het wasmiddel op z'n verpakking
aangeeft en let daarbij op de waterhardheid (kunt
u opvragen bij het waterleidingbedrijf). Het is de
moeite waard om daarna uit te proberen of bij
minder doseren uw wasgoed ook nog voldoende
schoon wordt. In ieder geval kunt u bij een klein
wasje aanzienlijk minder doseren.
Er zijn totaal-wasmiddelen voor kook- of
bontwas, bleekvrije wasmiddelen voor bontwas,
speciale fijnwasmiddelen, machinewolwasmiddelen en biologische voorwas- of
voorweekmiddelen.
Traditionele poeder-wasmiddelen
Deze wasmiddelen doet u in de vakjes
de voorwas en
voor de hoofdwas.
voor
Vloeibare wasmiddelen
Gebruikt u een vloeibaar wasmiddel, dan mag u
dat, mits u geen voorwas doet, direct in het vakje
voor het hoofdwasmiddel gieten. Wel meteen
daarna de machine starten.
Vloeibare wasmiddelen zijn zeer geschikt voor
lage wastemperaturen, dus 30°C en 40°C. Voor
hogere temperaturen, 60°C tot 95°C, adviseren
wij u een poedervormig wasmiddel te gebruiken.
Geconcentreerde poeder-wasmiddelen
(ULTRA’s, MICRO’s en dergelijke).
NEDERLANDS
Geconcentreerde wasmiddelen kunt u op
dezelfde manier als vloeibare wasmiddelen
doseren. Uiteraard past u de hoeveelheid aan,
omdat u van deze wasmiddelen minder nodig
hebt.
Uw nieuwe machine is van een
sopcirculatiesysteem voorzien, waardoor het
wasmiddel uitstekend en zonder verspilling
verdeeld wordt.
Wasverzachter
Tijdens de laatste spoelgang doseert de machine
automatisch een hoeveelheid vloeibare
wasverzachter. U hoeft geen wasverzachter te
gebruiken maar dit kan soms toch wenselijk zijn.
Bijvoorbeeld als u katoen binnenshuis droogt: het
wasgoed voelt dan minder stug aan. Of als u
synthetisch wasgoed in de machine droogt: het
wordt dan niet statisch (knetteren, kleven).
Houdt u aan de aanwijzingen van de fabrikant
van de wasverzachter, maar de hoeveelheid
wasverzachter mag nooit hoger dan het filternet
in het doseervakje of de maximum aanduiding
komen.
Erg dikke vloeistof voortijds met wat water
verdunnen.
Waterontharder
Water is «harder» naarmate er meer calcium en
magnesium in voorkomt. In Nederland wordt de
hardheid aangegeven in «DH» (Duitse graden).
Op de verpakking van het wasmiddel vindt u, in
drie globale zones verdeeld, hoeveel wasmiddel u
moet doseren. U ziet dat dat meer is naarmate de
hardheid hoger is.
Waterhardheid
Bereik
Eigenschap
Duitse
schaal
Franse
schaal
1
2
3
4
zacht
middelmatig
hard
zeer hard
00-07
08-14
15-21
meer dan 21
00-15
16-25
26-37
meer dan 37
37
Volgorde van handelingen
Voer een wasgang zonder wasgoed uit, opdat
vetresten (die bij de fabricage zijn ontstaan) uit
de wastrommel en de kuip verwijderd worden.
Programma: bonte was 60°C, met een halve
maatbeker wasmiddel.
1. Doe het wasgoed in de trommel
Open de vuldeur . Doe de stukken wasgoed één
voor één in de trommel. Haal opgevouwen
wasgoed eerst uit elkaar. Sluit de vuldeur; druk
hem goed in het slot.
P0004
2. Doe wasmiddel in het vakje
Trek de wasmiddelhouder uit het
bedieningspaneel tot hij stuit.
Meet de gewenste hoeveelheid wasmiddel in een
maatbekertje af en giet het in het vakje voor het
hoofdwasmiddel
.
Gaat u ook voorwassen, doe dan een biologisch
voorwasmiddel in het vakje
.
P0839
3. Doe, eventueel, wasverzachter in
het vakje
Giet, indien gewenst, wasverzachter in het
daarvoor bestemde vakje
.
Overschrijd het niveau MAX niet.
P0838
4. Kies, indien gewenst, extra
functies.
95
E
5. Stel de temperatuur in
Draai de knop voor de temperatuurregeling op de
gewenste temperatuur.
P0131
38
6. Kies het gewenste programma
en start de machine
B
Draai de programmaknop rechtsom op het
gewenste programma.
Druk op de AAN/UIT-toets: de lampjes “lichtnet”
en “deur vergrendeld” lichten op en de machine
start.
P0210
P0045
NEDERLANDS
7. De machine is klaar
De machine stopt automatisch.
Heeft u de machine een programma met
spoelstop laten doen, dan moet het laatste
spoelwater door het kiezen van het programma N
of P afgepompt worden.
Nadat het lampje voor de deurvergrendeling
uitgegaan is, kunt u de vulder openen.
Schakel de machine UIT door de AAN/UIT-toets
in te drukken. Het lichtnet-controlelampje gaat
uit.
Draai de kraan dicht en neem de steker uit het
stopcontact of trek de badkamertrekschakelaar
op UIT.
Open de vuldeur en neem het wasgoed uit de
trommel.
Controleert u of de trommel helemaal leeg is,
anders zou wasgoed bij de volgende wasbeurt
kunnen beschadigen (bijv. doorlopen) of op
ander wasgoed kunnen afgeven.
Laat de vuldeur enige tijd op een kier staan,
zodat de machine uit kan dampen.
39
Wasprogramma’s voor katoen en linnen
Maximum belading: 3 kg
Programmaknop op
Temp.
(°C)
Programma
voor
Korte beschrijving
Voorwassen 40°C
Wassen 95°C
4 maal spoelen
Lang centrifugeren
A
95°
Kookwas met
voorwas
(erg vuil)
B
95°
Kookwas
zonder voorwas
(normaal vuil)
Wassen 95°C
4 maal spoelen
Lang centrifugeren
B+E
60°
E-kookwas
(normaal vuil)
Wassen 60°C
4 maal spoelen
Lang centrifugeren
Bontwas
zonder voorwas
(normaal vuil)
Wassen 40°-60°C
4 maal spoelen
Lang centrifugeren
D
Spoelen
Compleet spoelprogramma,
eventueel met wasverzachter
Lang centrifugeren
F
Centrifugeren
Afpompen en lang
centrifugeren
C (*)
40°- 60°
Eventuelle
aanvullende
functies
(* ) Verbruik bij 60°C programma en 3 kg katoenen wasgoed:
Water (liters)
55
Energie (kWh)
1,05
Tijdsduur (min.) 120
Deze gegevens gelden voor het verbruiksetiket, volgens EEC norm 92/75.
Voor elk programma wordt de meest geschikte temperatuur aangegeven. De temperatuurkeuze is
afhankelijk van het soort wasgoed en de vuilgraad hiervan.
40
Wasprogramma’s voor synthetica, fijne was en wol
Maximum belading: 1 kg, wol 0,8 kg
Temp.
(°C)
Programma
voor
Korte beschrijving
40°- 60°
Synthetica
met voorwas
(erg vuil)
Voorwassen 40°C
Wassen 40°- 60°C
3 maal spoelen
Spoelstop
H
40°- 60°
Synthetica
zonder voorwas
(normaal vuil)
Wassen 40°- 60°C
3 maal spoelen
Spoelstop
H+E
30°- 40°
E-synthetica
(normaal vuil)
Wassen 30°- 40°C
3 maal spoelen
Spoelstop
J
30°- 40°
Fijne was
Wassen 30°- 40°C
3 maal spoelen
Spoelstop
K
30°- 40°
Wol
Wassen 30°- 40°C
3 maal spoelen
Spoelstop
L
Spoelen
Compleet spoelprogramma,
eventueel met wasverzachter
Spoelstop
M
Wasverzachten
1 maal spoelen met
wasverzachter
Spoelstop
N
Kort centrifugeren
Afpompen en kort
centrifugeren
P
Afpompen
G
Eventuele
aanvullende
functies
NEDERLANDS
Programmaknop op
Voor elk programma wordt de meest geschikte temperatuur aangegeven. De temperatuurkeuze is
afhankelijk van het soort wasgoed en de vuilgraad hiervan.
Het laatste spoelwater wordt niet automatisch afgepompt, teneinde kreukvorming te voorkomen
indien het wasgoed niet direkt na het beëindigen van het programma uit de machine zou worden
genomen. Om het water af te pompen kiest u het programma N of P.
41
42
Gewoon
programma
Anti-kreukprogramma
Gewoon
programma
Anti-kreukprogramma
60
Gewoon
programma
40
Anti-kreukprogramma
40
Wolwasprogramma
40
Alleen snelle
handwas
P
P
Speciale reiniging
F
F
Normale textiel
Hittegevoelige textiel
Niet drogen in droogtrommel
Artikelen met P of F in de cirkel kunnen meestal niet worden ontvlekt met tetra of tri.
De letters zijn vooral bestemd voor de chemisch reiniger. Zij geven het te gebruiken oplosmiddel aan. Reiniging met F is nauwelijks mogelijk.
De streep onder de cirkel betekent: lichte belading, hoge vlotverhouding, weinig mechanische beweging, korte reinigings, -spoel- en
centrifugeertijden; en vooral: geen water toevoegen.
Gewone reiniging
A
De punten verwijzen naar de punten op de regelknop van het strijkijzer.
Niet chemisch reinigen
Niet strijken
Lauw strijken
Warm strijken
Heet strijken
Niet mogelijk
Niet wassen,
ook niet weken
«Plak op uw
wasmachine»
Koud bleken met bleekwater of geconcentreerd chloorbleekmiddel in verdunde oplossing mogelijk
De getallen in de tobben geven de hoogst toelaatbare temperaturen aan: deze niet overschrijden.
Tot de gewone wasprogramma's behoren ook E-, spaar- en halve wasprogramma's.
Anti-kreukprogramma's: voor artikelen die synthetische vezels bevatten en/of kreukherstellend zijn gemaakt; machine
beladen met de helft van het maximale gewicht. Handwas lauw of koud.
Wolwas in de machine: uitsluitend Superwash en alleen met door het internationaal Wol Secretariaat (IWS) goedgekeurde
programma's. Belading: 1/3 tot 1/4 van het maximale gewicht.
60
95
95
TEXTIELBEHANDELINGSSYMBOLEN
Meer informatie in het boekje «Textiel ABC», te verkrijgen door overmaking van f 16,25 op gironummer 666402 van VTWS, Delft. Telefoon (015) 261 12 05
TROMMELDROGEN
CHEMISCH
REINIGEN=
STOMEN=
DRY CLEANING
STRIJKEN
BLEKEN
WASSEN
«Plak op uw
wasmachine»
i
Textielbehandelingssymbolen
ONDERHOUD
1. Machine ontkalken
Bij een juiste dosering van het wasmiddel zal het
in het algemeen niet nodig zijn om de machine te
ontkalken.
Als u toch wilt ontkalken, houdt u dan aan de
gegevens van de fabrikant op de verpakking.
2. De buitenkant
NEDERLANDS
De buitenkant van de machine kunt u, naar
behoefte, reinigen met een vochtige doek en een
neutraal huishoudschoonmaakmiddel. Moderne
schoonmaakmiddelen drogen doorgaans
streeploos op.
Nalappen met schoon water en daarna
droogzemen.
Belangrijk: Gebruik nooit spiritus, terpentine en
dergelijke oplosmiddelen.
3. De wasmiddelhouder
Wasmiddelen en wasverzachter koeken na
verloop van tijd aan.
Maak de wasmiddelhouder af en toe schoon
onder de stromende kraan. U kunt daartoe de
houder geheel uit de machine nemen door op de
pal, links achterin, in te drukken.
De bovenkant van het vakje voor de
wasverzachter kunt u, ten behoeve van het
schoonmaken, verwijderen.
Ook in de behuizing van de wasmiddelhouder
kan zich op den duur wasmiddel verzamelen.
Maak de binnenkant met een oude tandenborstel
schoon.
Plaats de houder terug in z'n behuizing en laat
de machine, zonder wasgoed, een spoelgang
doen.
P0834
P0837
P0038
4. Het toevoerfilter
Wanneer u merkt dat de machine langer over het
wateropnemen gaat doen, verdient het
aanbeveling om het toevoerfilter te controleren
op verstopping.
Daartoe draait u eerst de kraan dicht en
vervolgens draait u de slangwartel van de kraan
af.
Reinig het filter met een borsteltje.
Draai de wartel weer stevig op de kraan.
43
5. Zelfreinigende afvoerpomp
Deze wasautomaat is van een zelfreinigende
afvoerpomp voorzien. De machine is zodoende
niet van een afvoerfilter voorzien. De pomp
behoeft geen onderhoud.
6. Waterafvoer in noodgevallen
Als de machine niet leegpompt (afvoerpomp
geblokkeerd of afvoerleiding verstopt) moet u als
volgt te werk gaan om het water uit de machine
te lozen:
■ haal de steker uit het stopcontact
■ draai de waterkraan dicht
■ wacht (indien nodig) totdat het zeepsop
afgekoeld is
■ leg het uiteinde van de afvoerslang in een
bak en laat het water uit de machine stromen.
7. Voorzorgsmaatregelen bij
vriestemperaturen
Indien de wasautomaat wordt blootgesteld aan
temperaturen onder 0°C moeten enkele
voorzorgsmaatregelen worden getroffen.
■ Draai de waterkraan dicht en schroef de
toevoerslang los.
■ Leg het uiteinde van de toe- en afvoerslang
in een bak.
■ Stel het programma “afpompen” in en laat de
machine draaien totdat de
programmakeuzeknop de “stop” positie
bereikt.
■ Draai de wartel van de toevoerslang weer
stevig op de kraan en breng ook de
afvoerslang weer op zijn plaats aan.
Het water dat in de leidingen is achtergebleven,
wordt op deze manier afgevoerd en hiermee
wordt voorkomen dat er ijsvorming optreedt die
de machine kan beschadigen.
Controleer, wanneer u de wasautomaat opnieuw
wilt gebruiken, of de omgevingstemperatuur
hoger dan 0°C is.
44
EENVOUDIGE STORINGEN
Het is de moeite waard om vóór u de servicedienst belt even de volgende punten te controleren:
Storingen
■
De machine start niet
Mogelijke oorzaaken
■
■
■
■
De machine neemt geen water
op:
■
■
■
■
■
■
■
■
Het uitstroomeind van de afvoerslang bevindt
zich op een te laag punt, ten opzichte van de
vloer waarop de machine staat. Raadpleeg
het betreffende hoofdstuk.
De machine pompt niet:
■
Afvoerslang bekneld of geknikt geraakt?
Programma met spoelstop gekozen?
Er ligt water op de vloer:
■
■
■
■
■
Het wasresultaat is niet als
gewoonlijk
■
■
■
■
■
De machine dreunt of is erg
luidruchtig:
■
■
■
■
■
Staat de waterkraan open?
Geeft de kraan water? Probeert u dat even
uit.
Toevoerslang bekneld of geknikt geraakt?
Toevoerfilter verstopt?
Vuldeur goed gesloten?
De machine neemt wel water op,
maar dat stroomt er door de
afvoer weer uit:
■
■
Is de vuldeur goed gesloten?
Is de betreffende groepzekering heel?
Is de programmaknop juist ingesteld en de
AAN/UIT-toets ingedrukt?
De deur kan niet geopend
worden
■
■
Teveel wasmiddel gebruikt?
Wasmiddel is ongeschikt omdat het teveel
schuimt? Teveel schuim veroorzaakt lekkage.
Een van de toevoerslangwartels lekt? U ziet
nauwelijks dat er water langs de slang loopt;
voelt u dus even of de slang nat is.
Is de wasmiddelhouder schoon?
Misschien hebt u te weinig of te veel
wasmiddel gedoseerd.
Onderdosering leidt tot vergrauwing van het
wasgoed en tot kalkaanslag in het toestel.
Nauwkeuriger doseren!
Hebt u bijzondere vlekken voorbehandeld?
Hebt u het juiste programma en de juiste
temperatuur gekozen?
Is de machine overladen?
Zijn alle transportbeveiligingen verwijderd?
Leunt de machine ergens tegenaan?
Staan alle stelvoeten stevig op de vloer en
zijn de contramoeren goed tegen de
machinebodem gedraaid?
Wasgoed niet goed verdeeld in de trommel?
Is de machine in bedrijf?
Is de deur nog vergrendeld?
45
NEDERLANDS
■
■
Het centrifugeren begint traag of
helemaal niet
■
Het elektronische stabilisatiecontrolesysteem is in werking getreden. Het
wasgoed wordt, doordat de draairichting van
de trommel gewijzigd wordt, losgemaakt,
beter verdeeld en er wordt opnieuw met
centrifugeren begonnen. Dit kan herhaaldelijk
het geval zijn, totdat de onbalans opgeheven
is en het centrifugeren definitief afgewerkt
kan worden.
Indien het wasgoed na 10 minuten niet
losgemaakt is, wordt het niet gecentrifugeerd.
In dit geval moet u zelf het wasgoed beter in
de trommel verdelen en opnieuw het
centrifugeerprogramma kiezen.
■
Geen water is in de trommel te
zien
■
Moderne wasautomaten werken heel zuinig,
met lage waterniveaus. Was- en
spoelresultaat zijn desondanks uitstekend.
■
De machine maakt een
ongewoon geluid
■
De machine heeft een modern
aandrijfsysteem, dat in vergelijking met
oudere wasautomaten een afwijkend geluid
maakt. Het nieuwe aandrijfsysteem maakt de
softaanloop bij centrifugeren mogelijk.
Hierdoor wordt de stabiliteit verbeterd.
Kunt u de storing niet zelf opsporen of
verhelpen, raadpleegt u dan de servicedienst.
Noteer, voor u gaat telefoneren, even merk,
modelnummer en aankoopdatum van uw
machine; de servicedienst zal u er om vragen.
Mod.
..........
Ser.
Mod. ..........
Prod. No. ...........
P0042
46
Ser. No. .........
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising