Electrolux | EWF805 | User manual | Electrolux EWF805 Uživatelský manuál

Electrolux EWF805 Uživatelský manuál
WASHING MACHINE
PRALKA AUTOMATYCZNA
AUTOMATICKÁ PRACKA
AUTOMATICKÁ PRÁCKA
AUTOMATA MOSÓGÉP
EWF 805
EWF 1005
35.292.882/1
INSTRUCTION BOOKLET
GB
INSTRUKCJA OBSLUGI
NÁVOD NA OBSLUHU
NÁVOD K OBSLUZE
HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ
PL
CZ
SK
H
VáÏení zákazníci,
pfieãtûte si, prosím, pozornû tento návod na pouÏití a
dejte dobr˘ pozor pfiedev‰ím na upozornûní uvedená
na prvních stránkách. Doporuãujeme Vám,
uschovejte si tento návod pro budoucí pouÏití a
pfiedejte jej pfiípadnému novému nabyvateli
spotfiebiãe.
·kody zpÛsobené pfii dopravû
Pfii rozbalování spotfiebiãe zkontrolujte, zda není
po‰kozen˘. V pfiípadû, Ïe máte pochybnosti, spojte
se se servisním stfiediskem.
Symboly, které jsou uvedeny u nûkter˘ch odstavcÛ tohoto návodu mají následující v˘znam:
Varovn˘ trojúhelník, a/anebo klíãová slova (Pozor! Opatrnû!) dodávají dÛraz informaci, která je zvlá‰tû
dÛleÏitá pro va‰i bezpeãnost nebo pro správné fungování spotfiebiãe.
Informace oznaãená tímto symbolem podává doplÀující informace a praktické rady pro pouÏití
spotfiebiãe.
Rady a informace o úsporném a ekologicky nezávadném pouÏití spotfiebiãe jsou oznaãeny tímto
symbolem.
Nበpfiíspûvek k ochranû Ïivotního prostfiedí:
pouÏíváme recyklovan˘ papír.
52
Obsah
Likvidace
54-55
ÚdrÏba
55
72
Úkony ãi‰tûní
72
Zásuvka na ãistící prostfiedky
72
âi‰tûní drenáÏní oblasti
72
Rady pro ochranu Ïivotního
prostfiedí
55
Vodní filtr v pfiítokové hadici
73
Nouzové vypu‰tûní vody
73
Technické vlastnosti
56
Ochrana pfied zamrznutím
73
Instalace
Vybalení
57
Hydraulické pfiipojení
57
Vyrovnání
58
Pfiipojení k elektrické síti
58
Va‰e nová praãka
59
Popis spotfiebiãe
59
Zásuvka na prací prostfiedek
PouÏití
Nûco nefunguje?
57-58
Záruãní podmínky
59
60-62
Kontrolní panel
60-62
Kontrolky
60-62
Pokyny pro praní
63
Rozdûlení prádla
63
Teploty
63
Pfied uloÏením prádla
63
Maximální náplÀ
63
Hmotnost prádla
63
OdstraÀování skvrn
63
Prací a pfiídavné prostfiedky
64
MnoÏství pouÏitého pracího prostfiedku
64
Mezinárodní znaãení pro o‰etfiování pradla
65
Pracovní postup
66-68
Prací programy
69-71
53
74-76
127
ČESKY
Upozornûní
Upozornûní
Následující upozornûní jsou uvádûny v zájmu obecné bezpeãnosti. Pfied samotnou instalací spotfiebiãe si je
musíte pozornû pfieãíst.
• VÏdy pfied otevfiením dvífiek se pfiesvûdãte, zda
byla voda vypu‰tûna. JestliÏe k tomu nedo‰lo,
vypusÈte vodu podle instrukcí v návodu na pouÏití.
Instalace
• Vnitfiní obalové prvky musí b˘t pfied pouÏitím
spotfiebiãe odstranûny. Spotfiebiã anebo okolní
zafiízení by mohly b˘t váÏnû po‰kozeny, kdyby
nedo‰lo ke celkovému odstranûní ochrann˘ch
pfiepravních prvkÛ. Postupujte podle pfiíslu‰ného
odstavce v návodu.
• Po pouÏií spotfiebiã vÏdy odpojte ze sítû a uzavfiete
pfiívodov˘ kohout.
V‰eobená bezpeãnostní opatfiení
• Elektrické práce vyÏadované pfii zapojení tohoto
spotfiebiãe musí b˘t vykonány kvalifikovan˘m
elektrikáfiem.
• Opravy spotfiebiãe mohou b˘t provádûny pouze
kvalifikovan˘m personálem. Opravy provádûné
nekvalifikovan˘mi osobami mohou zpÛsobit váÏné
nebezpeãí. Spojte se s místním servisním
stfiediskem.
• Jakékoliv instalatérské práce spojené s instalací
tohoto spotfiebiãe musí b˘t provedeny
kvalifikovan˘m instalatérem.
• Pfii odpojování spotfiebiãe ze zásuvky el. sítû nikdy
netahejte za ‰ÀÛru, uchopte vÏdy pfiímo vidlici.
• Po nainstalování spotfiebiãe zkontrolujte, zda
nestojí na elektrické ‰ÀÛfie.
• V prÛbûhu nûkter˘ch pracích programÛ se dvífika
mohou silnû ohfiívat. Nesahejte na nû!
• Je-li spotfiebiã umístûn˘ uvnitfi nábytkové skfiínû,
zkontrolujte, dva vzduch mÛÏe volnû proudit mezi
spodné a horní ãástí.
PouÏití
• Tento spotfiebiã byl vyroben pro domácí pouÏití.
Nesmí b˘t proto pouÏívám k jin˘m úãelÛm neÏ k
tûm, pro které byl vyroben.
• Perte pouze prádlo, které bylo v˘robcem oznaãené
jako pratelné v praãce. Postupujte podle návodÛ
na ‰títku odûvu.
• NepfieplÀujte spotfiebiã. Postupujte podle popisu v
návodu na pouÏití.
• Zkontrolujte kapsy, zda jsou prázdné. Pfiedmûty
jako mince, spínací ‰pendlíky, ‰pendlíky a ‰rouby
mohou zpÛsobit rozsáhlé ‰kody.
• Neperte v praãce prádlo nasáklé petrolejem,
metylátov˘mi lihovinali, trichlóretylenem atd.
JestliÏe tyto prostfiedky byly pfied praním pouÏity
na odstranûní skvrn z prádla, poãkejte, dokud se
zcela neodpafií, neÏ prádlo dáte do praãky.
• Drobné kusy prádla jako ponoÏky, pásky, atd.
umístûte do textilního vaku nebo do povleãení
pol‰táfie, aby se nedostaly mezi buben a
odtokovou hadici.
• PouÏívejte pouze doporuãené mnoÏství aviváÏe.
Jeho pfiíli‰ znaãné mnoÏství by mohlo prádlo
po‰kodit.
• Dvífika nechávejte pootevfiená, jestliÏe spotfiebiã
nepouÏíváte. Chráníte tím zámek a zabráníte
tvorbû nelibého zápachu.
54
Ochrana dûtí
• Dûti si ãasto neuvûdmují míru nebezpeãnosti
elektrick˘ch spotfiebiãÛ. Pfii provozu praãky
udrÏujte dûti pod dozorem a nedovolte, aby si hrály
se spotfiebiãem.
• UdrÏujte v‰echny prací prostfiedky mimo dosah
dûtí.
• Obalové souãásti (jako plastové fólie a polystyrén)
mohou pfiedstavovat zdoj nebezpeãí pro dûti.
Mohou se jimu zadusit! UdrÏujte proto tyto
materiály mimo jejich dosah.
• Pfied vyskládkovánim spotfiebiãe odstfihnûte
pfiívodovou ‰ÀÛru el. napájení a zniãte vidlici se
zb˘vající ‰ÀÛrou. Zneprovoznûte zámek na
dvífikách, aby se dûti pfii hfie nemohly zavfiít dovnitfi.
ČESKY
• ZabraÀte, aby dûti nebo domácí zvífiata vlezly do
bubnu praãky.
Likvidace
Balící materiály
Mateiály oznaãené symbolem
recyklovatelné.
Spotfiebiã
jsou
K vyskládkování va‰eho pouÏitého spotfiebiãe
pouÏívejte povûfiená sbûrná stfiediska.
Pomáhejte udÏovat va‰i vlast ãistou!
PE – polyethylen
PS – polyestyren
PP – polypropylen
Znamená to, Ïe tyto materiály mohou b˘t
recyklovány, jestliÏe je umístíte do pfiíslu‰n˘ch
sbûrn˘ch kontejnérÛ.
Rady pro ochranu Ïivotního prostfiedí
• Pfii odpovídajícím o‰etfiení mohou b˘t skvrny a
omezené neãistoty odstranûny a prádlo je tak
moÏné prát pfii niωích teplotách.
Za úãelem úspory vody, energie a ochrany Ïivotního
prostfiedí vám doporuãujeme následující kroky:
• BûÏnû u‰pinûné prádlo je moÏné prát bez pfiedpírky
tak, aby se u‰etfiil prací prostfiedek, voda a ãas
(Ïivotní prostfiedí se tím rovnûÏ ‰etfií!).
• Odmûfiujte mnoÏství pracího prostfiedku v závislosti
na tvrdosti vody, mífie zneãistûní a mnoÏství
praného prádla.
• Spotfiebiã pracuje úspornûji, jestliÏe je plnû
zaplnûn.
55
Technické vlastnosti
ROZMùRY
V˘‰ka
·ífika
Hloubka
85 cm
60 cm
60 cm
MAXIMÁLNÍ NÁPL≈
Bavlna
Syntetika
Jemné prádlo
Vlna
4,5 kg
2 kg
2 kg
1 kg
EWF 805
EWF 1005
RYCHLOST OTÁâENÍ
800 ot/min. max.
1000 ot/min. max.
NAPùTÍ/KMITOâET NAPÁJENÍ SPOT¤EBIâE
CEKLOV¯ POHLCOVAN¯ PROUD
MINIMÁLNÍ KAPACITA POJISTKY
230 V/50 Hz
2100 W
10 A
TLAK VODY
50 kPa
800 kPa
Minimum
Maximum
Tento spotfiebiã odpovídá následujícím pfiedpisÛm CEE:
73/23/EEC z 19/02/73 o nízkém napûtí
89/336/EEC z 03/05/89 o elektromagnetickém odru‰ení.
56
Instalace
Prepravní blokovací mechanismus
Pripojení k vodovodnímu rozvodu
Pred uvedením zarízení do chodu musíte odstranit
prepravní blokovací mechanismus, a to
následujícím zp√sobem: Doporucujeme ponechat si
blokovací mechanismus pro prípad, ze zarízení bude
op™t prepravováno.
V blízkosti pracky by m™l byt vodovodní kohout se
STUDENOU VODOU s mozností prisroubování
hadice G3/4 pro prívod vody do pracky, vylevka,
umyvadlo nebo odtokové potrubí ve st™n™.
Nejprve zkontrolujte, zda:
1. Pomocí klíce
odsroubujte
a vytáhn™te 3 sroubky
v zadní cásti zarízení.
— se nejedná o vodovodní kohout s teplou vodou.
Nechte zkontrolovat odtokové potrubí instalatérem.
P0287
A) Opatrn™ nasroubujte
hadici na vodovodní
kohout, pricemz dávejte
pozor, abyste neposkodili
závit, a matici dostatecn™
utáhn™te, aby voda
neunikala.
2. Prevratte zarízení
sm™rem dozadu
a polozte je na zadní
cást, pricemz vlozte
jeden z polystyrenovych
úhelník√ mezi zarízení
a podlahu.
Ujist™te se, ze není
stlacena hadice.
P0018
1
P1088
2
B) Je-li to nezbytné,
hadici nálezit™ otocte
odsroubováním matice
v zadní casti zarízení.
3. Opatrn™ odstrañte
plastové sácky z levé
a pravé strany jejich
vytazením sm™rem do
stredu zarízení.
P0021
AL009
P0022
P0001
P0002
4. Umíst™te zarízení do vertikální polohy
a odstrañte 3 plastové západky.
5. Do trí otvor√ zastrcte plastové vlozky, které se
nacházejí v obálce s Návodem k pouzití.
57
C) Potom op™t utáhn™te
matici tak, aby voda
neunikala. (Otevrete
vodovodní kohout,
presv™dcte se, zda voda
neuniká, a op™t jej
zavrete.)
D) Umíst™te vytokovou
hadici do umyvadla nebo
vylevky pomocí
ohnutého drzáku,
dodávaného zvlást.
Ohnuty drzák musí byt
nasunuty na ústí hadice,
aby bylo zabezpeceno
její podeprení. Jak jiz
bylo vyse uvedeno,
drzák umoznuje
pripevn™ní hadice na
st™nu pomocí otvor√
v horní cásti, coz
zabranuje pohybu hadice
a tím jejímu vypadnutí.
ČESKY
— je voda cistá. Není-li tomu tak, nechte odtéct
prim™rené mnozství vody, abyste vypláchli
vsechny necistoty usazené v trubkách.
DÒLEÎITÉ: Vzdálenost od podlahy k nejv˘‰e
poloÏené ãásti hadice se musí pohybovat mezi 60 a
90 cm. (Doporuãujeme hodnoty mezi 60 a 70 cm).
Hadice nesmí b˘t ohnutá nebo zakroucená, aby
nedo‰lo k jejímu za‰krcení. Pokud bude
nevyhnutelné pfiikroãit k prodlouÏení odpadové
hadice, nemûlo by nikdy pfiekroãit délku 1,5 m a
prodluÏovací hadice musí mít stejn˘ prÛmûr, jako
hadice pÛvodní.
Zkontrolujte, zda hadice nejsou pfiíli‰ napjaty.
90 cm. Max.
60 cm. Min.
1,5 m. Max.
Pfiipojení k elektrické síti
Pfied pfiipojením spotfiebiãe do el. sítû se
pfiesvedãte, zda:
1°. vlatnosti va‰í el. sítû odpovídají údajÛm
uveden˘m na v˘robním ‰títku spotfiebiãe (je
upevnûn˘ na zadní stranû spotfiebiãe).
2°. elektromûr, pojistky, kabelové vedení a zástrãka
snesou maximální zatíÏení proudem, uvedené na
v˘robním ‰títku.
3°. zástrãka musí b˘t zapojena do zásuvky bez
pfiítomnosti meziãlánkÛ, rozdvojek nebo adaptérÛ. V
pfiípadû potfieby nechejte zásuvku vymûnit za
odpovídající typ.
Vyrovnání
Vyrovnejte spotfiebiã pomocí uvolnûní nebo utaÏení
noÏiãek. Po nastavení do pozice upevnûte noÏiãky
tak, Ïe zatlaãíte matice smûrem k základnû. Peãlivé
vyrovnání zabrání vibracím, hluku a pfiemisÈování
spotfiebiãe bûhem provozu.
Pfiíslu‰né normy v oblasti elektrické bezpeãnosti
vyÏadují odpovídající uzemûní. Zástrãka
spotfiebiãe odpovídá tûmto poÏadavkÛm.
Nûkteré vibrace jsou nevyhnutelné, zvlá‰tû je-li
spotfiebiã postaven na dfievûnou podlahu. Dfievûná
podlaha je zvlá‰tû náchylná na vibrace. Pro
pfiípadná fie‰ení se poraìte se stavebním
odborníkem. Pokud je to moÏné, umístûte spotfiebiã
na pevnou podlahu.
Ujistûte se, Ïe va‰e zásuvka je vybavena
dostateãn˘m uzemûním.
V˘robce odmítá jakoukoliv odpovûdnost v
pfiípadû nehod nebo ‰kod zpÛsoben˘ch
nedodrÏením tûchto bezpeãnostních opatfiení.
Napájecí kabel m√ze byt vym™n™n pouze
personálem naseho servisního strediska.
P0254
58
Va‰e nová praãka
Tato nová praãka uspokojuje v‰echny moderní poÏadavky na v˘koné praní pfii spotfiebû malého mnoÏství vody,
energie a pracího prostfiedku.
• Kontrolní systém rovnováhy zaji‰Èuje stabilitu praãky v prÛbûhu odstfieìování.
ČESKY
Popis spotfiebiãe
1 Zásuvka na prací prostfiedek
2 Tabulka s programy
3 Ovládací panel
4 Dvefiní ruãka
5 Dvífika drenáÏní sekce
6 Nastavitelné noÏiãky
Zásuvka na prací prostfiedek
Pfiedpírka
Hlavní paraní
AviváÏ, ‰krobení
R0001 3D
59
Pouzití
Ovládací panel
následovn™:
1. Otocte knoflík volby program√ do polohy “O”.
1. Zásuvka dávkovace pracích
prostredk√
2. Postupujte standardním zp√sobem a zvolte op™t
pozadovany program.
• Chcete-li pracku zastavit, abyste mohli pridat v™tsí
Tlacítka pro volbu program√
V závislosti na programu m√ze byt kombinováno
pouzití r√znych tlacítek. Jsou-li tato tlacítka
stisknuta, odpovídající kontrolky se rozsvítí. Po
op™tovném stisknutí tlacítek kontrolky zhasnou.
Jestlize b™hem programování zvolíte nesprávnou
funkci, príslusné kontrolky budou blikat po dobu asi
dvou sekund.
mnozství prádla (poté, co jste navolili funkci
ODLOZENY START), postupujte následovn™:
1. Stiskn™te tlacítko
START / PRERUSENÍ.
2. Otocte knoflík pro volbu program√ do polohy “O”.
3. Pred otevrením dvírek vyckejte 2 nebo 3
minuty, dokud se neuvolní elektricky zámek.
4. Vlozte prádlo do bubnu.
5. Zvolte program standardním zp√sobem.
Tlacítka pro vyb™r volitelnych funkcí:
ODLOZENY START,
RYCHLÉ PRANÍ;
TICHY CYKLUS a
SNÍZENÁ RYCHLOST
ODSTREDÈNÍ musí byt zvoleny az po nastavení
pozadovaného programu, a to otocením knoflíku pro
vyb™r programu (poz. 8) a pred spust™ním zarízení,
stisknutím tlacítka
2.
Volitelná funkce ODLOZENY START nem√ze
byt pouzita spolu s programem
(ODCERPÁNÍ)
nebo
(ODSTREDÈNÍ).
START / PRERUSENÍ.
3.
Tlacítko ODLOZENY START
Pouzitím této volby dosáhnete dobrého vysledku pri
krátké dob™ praní, protoze pri této volb™ jsou
programy BAVLNA, SYNTETICKÉ TKANINY a
JEMNÉ PRÁDLO upraveny tak, aby bylo dosazeno
krátké doby praní (doporucujeme pro malé mnozství
prádla nebo pro mírn™ znecist™né prádlo).
Toto tlacítko umozñuje oddálit spust™ní pracího
programu o 8 hodin (8 H) nebo o 4 hodiny (4 H).
Zvoleny cas opozd™ní se zobrazí rozsvícením
príslusné kontrolky. Pri volb™ této funkce postupujte
následovn™:
1. Zvolte pozadovany program otocnym knoflíkem
volby program√ (poz. 8)
2. Stiskn™te pozadované tlacítko pro volbu funkce.
4.
3. Stiskn™te tlacítko
ODLOZENY START
tolikrát, dokud se nerozsvítí kontrolka
pozadovaného casu odlození.
4. Stiskn™te tlacítko
Tlacítko RYCHLÉ PRANÍ
Tlacítko TICHY CYKLUS
Pri této volb™ se eliminují vsechny fáze odstred™ní
b™hem cyklu, zvysí se pocet máchání a cyklus se
zastaví pred konecnym odstred™ním, t.j. voda
z√stane v bubnu. Pro pokracování programu je
nutné zvolit program
(ODCERPANÍ) nebo
(ODSTREDÈNÍ).
START / PRERUSENÍ.
D√LEZITÉ!
• Chcete-li zrusit funkci
ODLOZENY START
nebo zm™nit nastaveny cas odlození, postupujte
60
5.
Tlacítko START / PRERUSENÍ
7. Zobrazování jednotlivych fází
programu
Po zvolení pozadovaného programu knoflíkem pro
volbu program√ (poz. 8) stiskn™te toto tlacítko,
abyste zarízení uvedli do chodu. Odpovídající
kontrolka prestane blikat a bude svítit az do chvíle,
nez bude program ukoncen.
Program prerusíte stisknutím tlacítka
START /
PRERUSENÍ, odpovídající kontrolka zacne blikat.
Program znovu spustíte z místa, kde byl prerusen,
op™tovnym stisknutím tlacítka
START /
PRERUSENÍ.
kontrolka
Kontrolka
programu.
VYKONÁVANY CYKLUS.
KONEC se rozsvítí na konci
ČESKY
6.
B™hem probíhajícího programu je rozsvícena
Tlacítko SNÍZENÍ RYCHLOSTI
ODSTREDÈNÍ
Tato funkce umozñuje snízit rychlost pocátecního
odstred™ní a odstred™ní uprostred cyklu nebo pouzít
volbu
SETRVAT PRI MÁCHÁNÍ.
Mackejte toto tlacítko tolikrát, dokud se nerozsvítí
kontrolka odpovídající volby.
Kontrolka
KONEC zacne blikat v prípad™
následujících provozních problém√:
• 4 x zablikání: otevrená dvírka.
• 2 x zablikání: problém s odcerpáváním vody.
• 1 x zablikání: problém s prívodem vody.
Pro získání více informací si prect™te kapitolu “N™co
nepracuje správn™?” na konci tohoto návodu.
Rychlosti u kontrolek se u obou model√ (EWF805 a
EWF1005) vztahují k program√m pro bavlnu
• Pro model EWF1005:
- kontrolka pro 1000 ot. / min odpovídá rychlosti
900 ot. / min u program√ pro syntetické tkaniny
a pro vlnu, zatímco u programu pro jemné prádlo
odpovídá rychlosti 700 ot. / min.
- kontrolky pro 700 ot. / min a 500 ot. / min jsou
spolecné pro vsechny programy a odpovídají
stejné rychlosti.
• Pro model EWF805:
- kontrolka pro 800 ot. / min odpovídá rychlosti
700 ot. / min u programu pro jemné prádlo
- kontrolky pro 700 ot./ min a 500 ot. / min jsou
spolecné pro vsechny programy a odpovídají
stejné rychlosti.
POZNÁMKA: U obou model√ se kontrolky rychlosti
odstred™ní rozsvítí automaticky podle zvoleného
programu.
SETRVAT PRI MÁCHÁNÍ: Po zvolení této
funkce nebude voda z posledního máchání
odcerpána, aby se predeslo pokrcení prádla. Po
skoncení programu se rozsvítí kontrolka
KONEC.
61
8. Volic program√
Volic program√ m√ze byt otácen ve sm™ru i proti
sm™ru hodinovych rucicek.
Jeho prostrednictvím vykonejte volbu pozadovaného
programu.
Na konci kazdého programu je treba pretocit
volic program√ do polohy “O”, za úcelem vypnutí
pracky.
UPOZORNÈNÍ!
V prípad™, ze b™hem pracího cyklu dojde k
pretocení volice program√ do jiné polohy, kontrolky
ukazatele pr√b™hu programu zacnou blikat. Nov™
nastaveny program nebude akceptován, ale pracka
bude pokracovat ve stejném pracím cyklu.
62
Hmotnost prádla
Pokyny pro praní
Následující hodnoty jsou indikativní:
Postupujte podle kodifikovan˘ch symbolÛ na ‰títcích
jednotliv˘ch kusÛ odûvÛ a podle údajÛ v˘robce pro
praní.
Rozdûlte prádlo takto:
bílé, barevné, syntetické, jemné, vlnûné.
Teploty
90°
60°
pro normálnû u‰pinûné bavlnûné a lnûné
prádlo (napfi. utûrky, ruãníky, ubrusy,
prostûradla...)
pro normálnû u‰pinûné barevné
nepou‰tûjící prádlo (napfi. triãka, noãní
ko‰ile, pyÏama...), lnûné, bavlnûné nebo
syntetické prádlo a pro lehce u‰pinûnou
bílou bavlnu (napfi. nátûlníky)
1200 g
ubrousek
100 g
povlak prošívané přikrývky
700 g
prostěradlo
500 g
povlak polštáře
200 g
ubrus
250 g
vytírací ručník
200 g
utěrka
100 g
noční prádlo
200 g
dámské kalhotky
100 g
pánská pracovní košile
600 g
pánská košile
200 g
pánské pyžamo
500 g
blůza
100 g
pánské spodky
100 g
(studená) pro jemné prádlo (napfi. záclony),
30°-40° smí‰ené prádlo vãetnû syntetiky a vlny.
OdstraÀování skvrn
Pfied uloÏením prádla
ObtíÏnû ãistitelné skvrny nûkdy pouh˘m praním s
pracím prostfiedkem nezmizí. Doporuãujeme proto
jejich odstranûní pfied praním.
Nikdy neperte bílé a barevné prádlo pohromadû. Bílé
prádlo by se mohlo pfii praní zabarvit.
Krev: ãerstvé skvrny oãistûte vodou. Zaschlé skvrny
nechjte pfies noc ve vodû se speciálním pfiípravkem
a potom properte vodou a m˘dlem.
Nové barevné odûvy je moÏné prát poprve, i kdyÏ by
mûly b˘t poprve prány oddûlenû.
Olejové skvrny: nausÈte benzínov˘m
odstraÀovaãem skvrn, nechejte odûv na mûkké látce
a skvrnu vyklepejte. Nûkolikrát zopakujte.
Ujistûte se, Ïe v odûvech nezÛstaly Ïádné kovové
pfiedmûty (napfi. sponky, spínací ‰pendlíky a
‰pendlíky).
Zaschlé mastné skvrny: potfiete terpent˘nem,
nechejte odûv na mûkké látce a skvrnu vyklepejte
koneãky prstÛ a bavlnûnou tkaninou.
Zapnûte knoflíky na pefiinov˘ch povlecích, zavfiete zipsy,
sepnûte spony a patenty. Dlouhé pásy a stuhy svaÏte.
Odolné skvrny pfied praním odstraÀte. Zvlá‰tû
u‰pinûná místa potfiete speciálními ãistícími prostfiedky.
Rezivé skvrny: pouÏijte kyselinu ‰Èavelovou
rozfiedûnou v horké vodû nebo prostfiedky na
odstraÀovaní rziv˘ch skvrn za studena. Buìte opatrní
v pfiípadû skvrn, které jsou star‰ího data, neboÈ
celulózová struktura se ãasto naru‰í a prádlo se
snadno prodûraví.
Se záclonami zacházejte zvlá‰tû opatrnû. OdstraÀte
háãky, záclony svaÏte do vaku nebo do sítû.
Maximální obsah prádla
Blátûné skvrny: pouÏijte bûliãku, dobfie vymáchejte
(pouze bílé a barevné, nepou‰tûjící prádlo).
Doporuãené mnoÏství prádla je uvedené na tabulce
programÛ.
Tuk: lehce namydlete a pouÏijte bûliãku (pouze bílé
a barevné, nepou‰tûjící prádlo).
V‰eobecné zásady:
Skvrny od kuliãkového pera a lepidla: potfiete
acetonem (*), nechejte odûv na mûkké látce a
skvrnu vyklepejte.
Bavlna, len: buben pln˘, ale nepfieplnûn˘;
Syntetika: buben neplÀte více neÏ do poloviny;
Jemné prádlo a vlna: buben neplÀte více neÏ do
jedné tfietiny.
Rtûnka: potfiete acetonem, viz. v˘‰e, pak oãistûte
skvrny metylátov˘mi destiláty. Zb˘vající skvrny
odstraÀte z obleãení bûliãkou.
Praní pfii plném obsahu zefektivÀuje pouÏití vody a
energie.
Pfii velmi u‰pinûném prádle sniÏte mnoÏství obsahu.
63
ČESKY
koupací pláš4
Rozdûlení prádla
âervené víno: namoãte do vody s pracím
prostfiedkem, vymáchejte, oãistûte kyselinou
citronovou nebo octovou a znovu vymáchejte.
Zb˘vající stopy skvrn odstraÀte bûliãkou.
Postupujte podle doporuãení v˘robce pracích
prostfiedkÛ pfii jejich odmûfiování a nikdy
nepfiekraãujte oznaãení MAX na zásuvce pro
prací prostfiedky.
Ingoust: záleÏí na druhu ingoustu. Nejprve potfiete
obleãení acetonem (*), pak kyselinou octovou.
Jakékliv zb˘vající stopy skvrn odstraÀte z obleãení
bûliãkou a dobfie vymáchejte.
MnoÏství pouÏitého pracího
prostfiedku
Dehtové skvrny: nejprve pouÏijte odstraÀovaã
skvrn, metylátové destiláty nebo benzín, potom
properte v rukou s pracím prostfiedkem.
Volba typu a mnoÏství pracího prostfiedku závisí na
typu prádla, mnoÏství prádla, stupni zneãi‰tûní a na
tvrdosti pouÏité vody.
(*) nepouÏívejte aceton na umûlá vlákna.
Tvrdost vody je klasifkována v takzvan˘ch “stupních”
tvrdosti. Informace o tvrdosti vody ve va‰í obytné
oblasti si mÛÏete vyÏádat od pfiíslu‰né vodorozvodné
spoleãnosti, nebo od místních úfiadÛ.
Prací a pfiídavné prostfiedky
Dobré v˘sledky pfii praní závisí rovnûÏ na volbû
pracího prostfiedku a na pouÏití jeho správného
mnoÏství, aby se zabránilo pl˘tvání a bylo chránûno
Ïivotní prostfiedí. I biologicky rozpustné prací
prostfiedky obsahují v hojném mnoÏství zneãisÈující
látky, které mohou naru‰it kfiehkou pfiírodní
rovnováhu.
Postupujte podle návodu v˘robce pfii urãování
mnoÏství pracího prostfiedku k pouÏití.
PouÏívejte men‰í mnoÏství pracího prostfiedku,
jestliÏe:
– perete malé mnoÏství prádla,
– prádlo je lehce zneãi‰tné,
– se pfii praní tvofií velké mnoÏství pûny.
Volba pracího prostfiedku závisí na typu prádla
(jemné, vlnûné, bavlnûné atd.), na barvû, prací
teplotû a stupni zneãi‰tûní.
Stupnû tvrdosti vody
V praãce mohou b˘t pouÏívány v‰echny prací
prostfiedky urãené pro praní v praãce:
Stupnû
– prá‰kové prací prostfiedky pro v‰echny typy prádla,
StupeÀ
– prá‰kové prací prostfiedky pro jemné prádlo (60° C
max) a vlnu,
Vlastnosti
Nûmecké
°dH
Francouzské
°T.H.
––tekuté prací prostfiedky pro praní pfii nízk˘ch
teplotách (60° C max) pro v‰echny typy prádla,
nebo speciální prací prostfiedky pouze pro vlnu.
1
mûkká
0- 7
0-15
Prací prostfiedek a jak˘koliv pfiídavn˘ prostfiedek
musí b˘t umístûn do odpovídající pfiihrádky v zásuvce
pro prací prostfiedky pfied zapnutím pracího
programu.
2
stfiední
8-14
16-25
3
tvrdá
15-21
26-37
4
velmi
tvrdá
více neÏ
21
více neÏ
37
JestliÏe pouÏíváte koncentrované prací prá‰ky nebo
tekuté prací prostfiedky, je tfieba navolit programy
bez pfiedpírky.
Praãka je vybavena obûhov˘m systémem, kter˘
umoÏÀuje lep‰í pouÏití koncentrovan˘ch pracích
prostfiedkÛ.
Nalijte tekut˘ prací prostfiedek do pfiihrádky zásuvky
na prací prostfiedky znaãené
pfied tím, neÏ
zapnete prací program.
Jakékoliv aviváÏní a ‰krobící prostfiedky musí b˘t
nasypány do zásuvky oznaãené
pfied tím, neÏ
zapnete prací program.
Bûlící prostfiedky (chlór) mohou b˘t pouÏívány pouze
pro bílé a barevné nepou‰tûjící bavlnûné a lnûné
prádlo. Nalejte je do zásuvky oznaãené
.
64
i
MEZINÁRODNÍ ZNAČENÍ PRO OŠETŘOVÁNÍ PRÁDLA
Tyto symboly se objevují na visačkách textilu, aby vám pomohly zvolit nejlepší způsob ošetření vašeho prádla.
ÚSPORNÉ
PRANÍ
95
60
40
30
Max. prací
teplota 95˚C
Max. prací
teplota 60˚C
Max. prací
teplota 40˚C
Max. prací
teplota 30˚C
Ruční praní
60
40
30
40
ČESKY
JEMNÉ PRANÍ
Vůbec neprat
Bělit ve studené vodě
BĚLENÍ
ŽEHLENÍ
SUCHÉ ČIŠTĚNÍ
Nebělit
Horká žehlička
max.200˚C
Teplá žehlička
max.150˚C
Vlahá žehlička
max.110˚C
A
P
F
Čištění za sucha ve
všech prostředcích
Čištění za sucha v
perchloru, benzinu,
čistém alkoholu,
R111 a R113
Čištění za sucha v
benzinu, čistém alkoholu
a R113
Nežehlit
Nečistit za sucha
při vysoké
teplotě
při nízké
teplotě
SUŠENÍ
Rozložené na plocho
Na šňůře
Na věšáku
65
V bubnové sušičce
Nesušit v bubnové
sušičce
Postup pri obsluze
Dríve, nez zacnete prát první dávku prádla, doporucujeme spustit prací cyklus pro bavlnu pri 60°C bez prádla,
aby se odstranily vsechny necistoty, které mohly z√stat v bubnu a v nádrzi pri vyrob™. Nalijte polovinu
normálního mnozství pracího prostredku do hlavní prací prihrádky a spustte pracku.
1. Vlozte prádlo do bubnu
4. Zvolte pozadovany program
Otevrete dvírka potáhnutím za rukojet sm™rem ven.
Vlozte do bubnu prádlo po jednotlivych kusech a
rádn™ je protrepejte. Zavrete dvírka.
Otocte knoflík volby program√ do polohy
odpovídající pozadovanému programu.
P0004
2. Pridejte prací prostredek
5. Zvolte rychlost odstred™ní nebo
funkci SETRVAT PRI MÁCHÁNÍ
Vytáhn™te zásuvku dávkovace az na doraz. Odm™rte
potrebné mnozství pracího prostredku, nalijte jej do
hlavní prací prihrádky
a do prihrádky oznacené
.
R0070
6. Zvolte tlacítko/a pozadované
funkce
3. Pridejte avivázní prostredek
Je-li to potrebné, nalijte avivázní prostredek do
prihrádky oznacené
(pouzité mnozství nesmí
presáhnout znak “MAX” na zásuvce).
Jemn™ zasuñte zásuvku.
R0071
66
7. VOLITELNÉ! Dle potreby zvolte
funkci
ODLOZENY START
9. Zm™na probíhajícího pracího
programu
Program m√ze byt po svém spust™ní zm™n™n pouze
otocením knoflíku volby programu do polohy “O”
Mackejte tlacítko
ODLOZENY START, dokud
se nerozsvítí odpovídající kontrolka pozadované
doby odlození (8 H, 4 H).
a teprve poté m√ze byt zvolen novy program. Voda
z√stane v nádrzi za predpokladu, ze program
nedosel do fáze odcerpávání, protoze v tom prípad™
zarízení odcerpá vodu automaticky. Novy program
START/PRERUSENÍ.
10.Prerusení programu
Probíhající program prerusíte stisknutím tlacítka
START / PRERUSENÍ, odpovídající kontrolka zacne
blikat. Op™tovnym stisknutím tlacítka
START/PRERUSENÍ program znovu spustíte.
8. Uvedte zarízení do chodu
Pred uvedením zarízení do chodu zkontrolujte:
• zda je zarízení pripojeno do elektrického rozvodu.
• zda je vodovodní kohout pro prívod vody otevren.
• zda je odtoková hadice správn™ a bezpecn™
umíst™ná.
• jsou-li zavrena dvírka a zásuvka dávkovace.
Pro spust™ní zvoleného programu stiskn™te tlacítko
11.Otevrení dvírek po spust™ní
programu
Nejprve zastavte zarízení stisknutím tlacítka
START / PRERUSENÍ. Pockejte priblizn™ 1 nebo 2
minuty, po uplynutí této doby se rozsvítí kontrolka
KONEC a vy m√zete dvírka otevrít.
Není-li mozné otevrít dvírka, znamená to, ze je voda
prílis horká, nebo ze úroveñ vody prevysuje spodní
hranici dvírek (coz m√ze zp√sobit její pretecení),
nebo ze se buben otácí.
Potrebujete-li dvírka otevrít a není to mozné,
zastavte zarízení otocením knoflíku pro volbu
program√ do polohy “O”. Priblizn™ po dvou nebo
START / PRERUSENÍ; odpovídající kontrolka
prestane blikat a bude svítit az do skoncení
programu. B™hem probíhajícího programu je
rozsvícena kontrolka
VYKONÁVANY CYKLUS.
trech minutách bude mozné dvírka otevrít
(DAVEJTE POZOR NA HLADINU VODY!)
Pokud jste zvolili funkci
ODLOZENY START,
zarízení zacne odpocítávat zbyvající cas do
spust™ní programu.
67
ČESKY
spustíte stisknutím tlacítka
12. Ukoncení programu
K zastavení cinnosti pracky dojde automaticky.
Odblokování otevíracího mechanizmu dvírek je
oznámeno rozsvícením kontrolky
KONEC.
Vypn™te pracku pretocením volice program√ do
polohy “O”.
Vyberte prádlo z bubnu a opatrn™ zkontrolujte, zda-li
byl zcela vyprázdn™n.
V prípad™, ze nehodláte vkládat do pracky dalsí
prádlo, zavrete uzavírací ventil prívody vody.
Ponechte dvírka pootevreny, aby se zabránilo vzniku
plísní a tvorb™ nepríjemnych zápach√.
UPOZORNÈNÍ!
V prípad™, ze byla zvolena funkce
STOP VE
VODÈ (RINSE HOLD), dojde k rozsvícení kontrolky
KONEC poukazující na potrebu vypust™ní vody
pred otevrením dvírek. Pri vypoust™ní vody
vykonejte tyto tri úkony:
A) Otocte volic program√ do polohy “O”.
B) Zvolte program
(VYPOUSTÈNÍ “DRAIN”)
anebo
(ODSTREDOVÁNÍ “SPIN”).
C) Zatlacte tlacítko
(START/PAUSE).
START/PAUZA
68
Programovací tabulka
Prací programy pro bavlnu a len
Nápln: 4,5 Kg.
Zabarvení a druh tkaniny
Popis
A
Praní pri teplot™ 90° C
Predpírka pri teplot™
BÈLENÍ
Pro velmi znecist™né bavln™né
40° C
S PREDPÍRKOU prádlo.
3 x máchání
Odstred™ní
M
Bílá bavlna, mírn™ znecist™ny
Praní pri teplot™ 60° C
EKONOMICKY
pracovní od™v, prost™radla,
3 x máchání
REZIM
uzitkové tkaniny ze lnu, spodní
Odstred™ní
(**)
prádlo, rucníky.
ODOLNÉ
BAREVNÉ
Odolné barevné tkaniny z
bavlny nebo ze lnu, stredn™
znecist™né, kosile, bl√zky,
spodní prádlo.
JEMNÉ
BAREVNÉ
Barevné tkaniny z bavlny nebo
Praní pri teplot™ 40° C
ze lnu, které nejsou odolné,
3 x máchání
stredn™ znecist™né, kosile,
Odstred™ní
bl√zky, spodní prádlo.
L
JEMNÉ
BAREVNÉ
Barevné tkaniny z bavlny nebo
Praní pri teplot™ 30° C
ze lnu, které nejsou odolné,
3 x máchání
mírn™ znecist™né, kosile,
Odstred™ní
bl√zky, spodní prádlo.
O
—
B
C
Mozná volba
Praní pri teplot™ 60° C
3 x máchání
Odstred™ní
Funkce slouzí ke zrusení pracího
programu a k vypnutí zarízení.
Pokud jste si zvolili funkci
SETRVAT PRI MÁCHÁNÍ, voda z posledního máchání nebude odcerpána,
aby se predeslo pokrcení prádla. Pro odcerpání vody otocte knoflík volby programu do polohy “O”, zvolte
program
(ODCERPÁNÍ) nebo
(ODSTREDÈNÍ) a stiskn™te tlacítko
START / PRERUSENÍ.
(**) V souladu s predpisem EC 92/75 se spotreba uvedená na stítku vztahuje k pracímu programu pro bavlnu
pri teplot™ 60°C (program M), s náplní 4,5 kg.
69
ČESKY
Program poloha
otocného
knoflíku pro Praní program
volbu program√
Programovací tabulka
Prací programy pro prádlo ze syntetickych a smísenych tkanin, jemné
prádlo a vlnu
Náplñ: 2kg, vlna 1 kg
Program poloha
otocného
knoflíku pro Praní program
volbu program√
D
K
F
G
SMÍSENÉ
TKANINY
JEMNÉ
Jemné tkaniny, jako napr.
záclony.
Popis
Mozná volba
Praní pri teplot™ 50° C
3 x máchání
Krátké odstred™ní
Praní pri teplot™ 40° C
4 x máchání
Nárazové odstred™ní
Praní pri teplot™ 40° C
3 x máchání
Krátké odstred™ní
Obzvlást™ jemné praní vhodné
Praní pri teplot™ 30° C
pro vyrobky, které mají na
3 x máchání
RUCNÍ PRANÍ
stítcích uvedeny znak
Krátké odstred™ní
a musí byt prány rucn™.
VLNA 40
O
Smísené tkaniny, spodní
prádlo, barevny od™v, kosile
s potiskem, bl√zky.
SYNTETICKÉ
Speciální program pro
TKANINY PRO
syntetické tkaniny, ktery
SNADNÉ
usnadnuje zehlení.
ZEHLENÍ
H
J
Zabarvení a druh tkaniny
Tento cyklus pouzijte pro praní
od™v√ z vlny, na základ™ pokyn√ Praní pri teplot™ 40° C
uvedenych na stítku od™vu a dle 3 x máchání
pokyn√ uvedenych v brozurce,
poskytované vyrobcem tohoto Krátké odstred™ní
zarízení (M9604).
MINIPROGRAM Speciální program pro mírn™
znecist™né syntetické nebo
smísené tkaniny.
—
Praní pri teplot™ 30° C
2 x máchání
Krátké odstred™ní
Funkce slouzí ke zrusení pracího
programu a k vypnutí zarízení.
Pokud jste si zvolili funkci
SETRVAT PRI MÁCHÁNÍ, voda z posledního máchání nebude odcerpána,
aby se predeslo pokrcení prádla. Pro odcerpání vody otocte knoflík volby programu do polohy “O”, zvolte
program
(ODCERPÁNÍ) nebo
(ODSTREDÈNÍ) a stiskn™te tlacítko
START / PRERUSENÍ.
70
Programovací tabulka
Speciální prací programy
MÁCHÁNÍ
ODCERPÁNÍ
Zabarvení a druh tkaniny
Tento program umoznuje
máchat a odstredit prádlo,
které bylo vypráno rucn™.
Zarízení provede 3 máchání
a cyklus ukoncí krátkym
odstred™ním zvolenou
rychlostí, kterou nastavíte
tlacítkem volby rychlosti
odstred™ní.
Odcerpání vody z posledního
máchání programu pri volb™
Popis
Mozná volba
3 máchání
Krátké odstred™ní
ČESKY
Program poloha
otocného
knoflíku pro Praní program
volbu program√
Odcerpání vody
funkce
SETRVAT PRI
MÁCHÁNÍ.
Tento program umoznuje
vykonat krátké odstred™ní: Pro
prádlo prané rucn™, napr.:
Vyzdímat prádlo pred jeho
ODSTREDÈNÍ pov™sením. Tento program lze Krátké odstred™ní
rovn™z pouzít pro odcerpání
a odstred™ní, jestlize jste zvolili
funkci
SETRVAT PRI
MÁCHÁNÍ.
AVIVÁZ
O
—
Tento program lze vyuzít,
prejete-li si pouzít avivázní
prostredek pri provedení
jednoho máchání.
1 máchání
Odstred™ní
Funkce slouzí ke zrusení
pracího programu a k vypnutí
zarízení.
Pokud jste si zvolili funkci
SETRVAT PRI MÁCHÁNÍ, voda z posledního máchání nebude odcerpána,
aby se predeslo pokrcení prádla. Pro odcerpání vody otocte knoflík volby programu do polohy “O”, zvolte
program
(ODCERPÁNÍ) nebo
(ODSTREDÈNÍ) a stiskn™te tlacítko
START / PRERUSENÍ.
71
ÚdrÏba
1. Úkony ãi‰tûní
3. âi‰tûní drenáÏní oblasti
Oãi‰tete vnûj‰í povrch spotfiebiãe horkou vodou a
neutrálním, nebrusn˘m domácím ãistícím
prostfiedkem. Opláchnûte ãistou vodou a vysu‰te
mûkkou hadrou.
V pfiípadû, Ïe dojde k zablokování ãerpadla
pfiedmûty jako knoflíky, zavírací ‰pendlíky, mince
atd., nebo v pfiípadû vzniku chuchvalcÛ vláken,
vznikl˘ch praním prádla náchylného ke tvofiení
chuchvalcÛ pfii vysok˘ch teplotách, je tfieba vyãistit
drenáÏní sekci.
DÛleÏité: nepouÏívejte metylátové destiláty,
rozpo‰tûdla nebo podobné v˘robky k ãi‰tûní
povrchu.
• Vytáhnûte zásuvku ze zástrãky el. proudu.
• V pfiípadû potfieby poãkejte, dokud horká voda
nezchladne
• Otevfiete dvífika drenáÏního prostoru.
• Umístûte vaniãku na sbûr vody
• Vyjmûte nouzovou odpadovou hadici, umístûte do
vaniãky a odstraÀte klobouãek. Po naplnûní
vaniãky vraÈte zpátky klobouãek na nouzovou
odpadovou hadici.
• Vyprázdnûte vaniãku. Zopakujte tento postup,
nekud neodãerpáte v‰echnu vodu z praãky.
2. Zásuvka na ãistící prostfiedky
Po urãité dobû zanechávají prací a doplÀkové
prostfiedky v zásuvce usazeniny.
Oãistûte zásuvku ãas od ãasu vypláchnutím pod
tekoucí vodou. K vytaÏení zásuvky z praãky zatlaãte
tlaãítko v levém rohu.
Pro usnadnûní ãi‰tûní je moÏné odejmout vrchní ãást
pfiihrádky pro doplÀující prostfiedky.
P1114
R0072
P1115
C0073
• Pokraãujte tak, Ïe od‰roubujete víãko na diaframu
otáãením ve smûru pohybu hodin a vytaÏením.
• Vyjmûte pfiedmûty jako knoflíky, mince a
chuchvalce, které se nahromadily v oblasti
ãerpadla a brání v jeho otáãení.
• Pfii‰roubujte víãko otáãením proti smûru hodin a
pfiesvedãte se, zda je dobfie utaÏeno.
• VraÈte zpût nouzovou odpadovou hadici do
pÛvodní pozice a uzavfiete dvífika drenáÏního
prostoru.
Prací prostfiedek se mÛÏe usazovat rovnûÏ ve
dráÏkách zásuvky. Oãistûte star˘m kartáãkem na
zuby. Po vyãi‰tûní vraÈte zásuvku na pÛvodní místo.
P0038
P1116
72
P1117
Filtr prítokové hadice
6. Opatrení proti mrazu
Je-li voda velmi tvrdá nebo obsahuje-li vápenaté
usazeniny, filtr v prítokové hadici se m√ze ucpat.
Je-li zarízení umíst™no na míst™, kde m√ze teplota
klesnout pod 0°C, postupujte následovn™:
Proto je vhodné obcas jej vycistit.
• odpojte zarízení z elektrického rozvodu;
Zavrete vodovodní kohout. Odsroubujte prítokovou
hadici.
• zavrete vodovodní kohout;
Vycist™te filtr tvrdym kartácem.
• otevrete dvírka odtokové cásti;
Prítokovou hadici nasroubujte zp™t a rádn™ utáhn™te.
• vhodn™ umíst™te nádobu na zachycení vody, která
bude vytékat ven;
• uvoln™te hadici pro nouzové vyprázdn™ní, vlozte ji
do nádoby a vytáhn™te uzáv™r;
• Kdyz voda prestane vytékat, vlozte uzáv™r pro
nouzové vyprázdn™ní, hadici umíst™te do p√vodní
polohy a zavrete dvírka odtokové cásti.
Vykonáním této operace odstraníte vsechnu
zbyvající vodu ze zarízení, címz zabráníte tvorb™
ledu a následn™ poskození n™kterych cástí.
P1090
Pri op™tovném pouzívání zarízení se presv™dcte,
zda je okolní teplota vyssí nez 0°C.
5. Nouzové vyprázdn™ní
Není-li voda odcerpána (odtokové cerpadlo je
zablokováno, filtr nebo vypoust™cí hadice jsou
ucpány), pri jejím vyprazdnování ze zarízení
postupujte následovn™:
• vytáhn™te zástrcku z elektrického rozvodu;
• zavrete vodovodní kohout;
• je-li treba, pockejte, az voda vychladne;
• otevrete dvírka odtokové cásti;
• vhodn™ umíst™te nádobu na zachycení vody;
• uvoln™te hadici pro nouzové vyprázdn™ní, vlozte ji
do nádoby a vytáhn™te uzáv™r. Jakmile bude
nádoba plná, vlozte uzáv™r na jeho místo do
hadice pro nouzové vyprázdn™ní;
• vyprázdn™te nádobu a operaci opakujte az do té
doby, nez pracku úpln™ vyprázdníte;
• vlozte hadici pro nouzové vyprázdn™ní do p√vodní
polohy a zavrete dvírka odtokové cásti.
73
ČESKY
• je-li treba, pockejte, az voda vychladne;
N™co nefunguje?
N™které problémy jsou zaprícin™ny nedostatkem jednoduché údrzby anebo nepozorností a m√zou byt
jednoduse odstran™ny bez toho, ze by bylo treba volat servisní sluzbu. Dríve, nez se obrátíte na místní servisní
stredisko, zkontrolujte laskav™, zda-li se nejedná o n™ktery z níze uvedenych problém√.
Blikající kontrolka
KONEC (END) poukazuje b™hem cinnosti pracky na prítomnost následující poruchy:
• 4 bliknutí: otevrené dvírka.
• 2 bliknutí: problémy s vypoust™ním vody.
• 1 bliknutí: problémy s napoust™ním vody.
Po odstran™ní problému uvedte program op™tovn™ do cinnosti zatlacením tlacítka
(START/PAUSE). V prípad™, ze problém i po vsech vykonanych kontrolách
nadále pretrvává, obratte se na místní servisní stredisko.
START/PAUZA
Problémy, které m√zou byt vyreseny bez cizí technické pomoci.
Problémy
Mozná prícina
• Nedochází k zahájení pracího cyklu :
•
•
•
•
•
• Nedochází k napln™ní pracky vodou:
•
•
•
•
• Dochází k napln™ní pracky vodou a
bezprostredn™ poté k jejímu vypust™ní:
• Konec vypoust™cí hadice je umíst™n níze nez
samotná pracka.
• Konec vypoust™cí hadice je ponoren ve vod™
• Je zabrán™no proud™ní vzduchu v rozvodu odpadu
mezi vypoust™cí hadicí a samotním odpadním
potrubím.
• Nedochází k vypoust™ní vody a/anebo
k zahájení odstredování:
• Prívodní hadice je zmácknuta anebo ohnuta.
• Byla zvolena jedna z funkcí
.
• Doslo k ucpání
vypoust™cího cerpadla.
• Doslo k nesprávnému pouzití nástavce vypoust™cí
hadice. Pri jeho pripojení k vypoust™cí hadici je treba
se rídit príslusnymi pokyny.
• Doslo k ucpání trubek odpadního potrubí.
• Prádlo uvnitr pracky je nesprávn™ vyvázeno:
rovnom™rn™ rozlozte od™vy uvnitr bubnu za úcelem
ulehcení odstredování.
Nebyly zavreny dvírka.
Zástrcka nebyla správn™ zasunuta do zásuvky.
V zásuvce není proud.
Doslo k vypálení pojistky napájecího prívodu.
Volic program√ se nachází v nesprávné poloze a
tlacítko
START/PAUZA (START/PAUSE)
nebylo stlaceno.
• Byla zvolena funkce
ODLOZENY START
(DELAY START).
74
Uzavírací ventil prívodu vody je zavreny.
Filtr v prívodní hadici je ucpán.
Prívodní hadice je zmácknuta anebo ohnuta.
Nebyly zavreny dvírka.
Problémy
• Na podlaze se nachází voda:
• Bylo pouzito nadm™rné mnozství anebo nesprávny
druh pracího prostredku (dochází k nadm™rné tvorb™
p™ny).
• Zkontrolujte, zda-li se nevyskytují net™snosti ve
spojkách prívodních hadic. V n™kterych prípadech
není únik vody z hadice bezprostredn™ viditelny.
Zkontrolujte proto, zda-li není vlhká.
• Doslo k poskození vypoust™cí hadice anebo k jejímu
umíst™ní zp√sobem, ktery nezarucuje její vodot™snost.
• Doslo k ucpání dávkovace pracích prostredk√.
• Doslo k ucpání trubek odpadního potrubí.
• Vysledky praní jsou neuspokojivé :
• Bylo pouzito nedostatecné mnozství anebo nesprávny
druh pracího prostredku. Následkem nedostatecného
mnozství pracího prostredku je prádlo sivé.
• Vyrazné skvrny nebyly pred zahájením praní nijak
osetreny.
• Nebyl pouzity správny program.
• V bubnu se nachází nadm™rné mnozství prádla.
• Pracka b™hem odstredování vibruje:
• Jistící srouby a obalovy materiál pouzity pri preprav™
nebyly odstran™ny.
• Pracka se dotyká st™ny anebo okolního zarízení.
• Pracka nebyla uvedena do vodorovní a stabilní
polohy (vykonejte diagonální kontrolu).
• Prádlo uvnitr pracky je nesprávn™ rozlozeno.
• V bubnu se nachází nedostatecné mnozství prádla.
• Nelze otevrít dvírka pracky:
• Program je jest™ stále aktivní.
• Doposud nedoslo k uvoln™ní zavíracího mechanizmu.
• Prítomnost vody ve van™ pracky: v prípad™, ze se ve
van™ nachází voda, nem√ze dojít k otevrení dvírek
(byla zvolena funkce
STOP VE VODÈ (RINSE
HOLD)).
• K zahájení odstredování dochází
pozd™ji anebo v√bec:
• Elektronické zarízení na kontrolu stability prerusilo
odstredování, protoze prádlo není v bubnu
rovnom™rn™ rozlozeno. Prostrednictvím otácení
bubnu v opacném sm™ru se systém snazí o lepsí
redistribuci prádla. K této operaci m√ze dojít
n™kolikrát, dríve nez se podarí automaticky
zabezpecit jeho rovnom™rné rozlození. V prípad™, ze
i po uplynutí 10 minut z√stává prádlo nerovnom™rn™
rozlozeno v bubnu, nedojde k zahájení
odstredování. V takovém prípad™ je treba rozlozit
prádlo v bubnu rucn™ a op™tovn™ zvolit program pro
odstredování.
• Pracka vydává zvlástní zvuk:
• Soucástí pracky je motor, ktery vydává, ve srovnání s
klasickym motorem, odlisny zvuk. Tento novy druh
motoru zarucuje plynuly rozb™h a rovnom™rné
rozlození prádla b™hem odstredování. Zároveñ
zvysuje stabilitu spotrebice.
• V bubnu není vid™t zádnou vodu:
• Spotrebice s moderní technologií jsou energeticky
mén™ nárocné. Umozñují snízit spotrebu vody bez
toho, ze by doslo k ovlivn™ní vysledk√ praní.
75
ČESKY
Mozná prícina
JestliÏe nejste schopni urãit povahu problému a
vyfie‰it jej, obraÈte se na servisní stfiedisko. Pfied
zavoláním si poznamenejte jméno modelu, v˘robní
ãíslo a datum nákupu va‰eho spotfiebiãe, neboÈ
servisní centrum po vás bude tyto informace
poÏadovat.
Mod. ..........
Prod. No. ...........
Ser. No. .........
Mod. ..........
Prod. No. ...........
Ser. No. .........
P0042
V praãce
není vidût voda. Zafiízení, které je
v˘sledkem nejmodernûj‰í technologie pracuje
v ekonomickém reÏimu, s minimální spotfiebou
vody. Dokonalé v˘sledky praní tím
nejsou nijak ohroÏeny.
Praãka vydává neobvyklé zvuky.
Zafiízení je vybaveno speciálním motorem
zlep‰ujícím její vlastnosti.
P1034UK
P1035UK
76
Z·ruËnÌ podmÌnky
Z·ruka vypl˝vajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek je
poskytov·na pouze kupujÌcÌmu spot¯ebiteli (d·le takÈ
jen "KupujÌcÌ") a jen na v˝robek slouûÌcÌ k bÏûnÈmu
pouûÌv·nÌ v dom·cnosti.
Prod·vajÌcÌ poskytuje KupujÌcÌmu spot¯ebiteli Z·ruku
v trv·nÌ dvaceti Ëty¯ mÏsÌc˘, a to od data p¯evzetÌ
prodanÈho v˝robku KupujÌcÌm.
KupujÌcÌ m· v r·mci Z·ruky pr·vo na bezplatnÈ, vËasnÈ
a ¯·dnÈ odstranÏnÌ vady, pop¯ÌpadÏ - nenÌ-li to
vzhledem k povaze (tzn. p¯ÌËinÏ i projevu) vady
ne˙mÏrnÈ - pr·vo na v˝mÏnu v˝robku. Pokud nenÌ
takov˝ postup moûn˝, je KupujÌcÌ opr·vnÏn û·dat
p¯imϯenou slevu z ceny v˝robku. Pr·vo na v˝mÏnu
v˝robku nebo odstoupenÌ od kupnÌ smlouvy lze uplatnit
jen p¯i splnÏnÌ vöech z·konn˝ch p¯edpoklad˘, a to
pouze tehdy, nebyl-li v˝robek nadmÏrnÏ opot¯eben
nebo poökozen. PodmÌnkou pro uplatnÏnÌ kaûdÈho
pr·va ze Z·ruky p¯itom je, ûe:
a) v˝robek byl instalov·n a uveden do provozu i vûdy
provozov·n v souladu s n·vodem k obsluze,
b) veökerÈ z·ruËnÌ nebo jinÈ opravy Ëi ˙pravy v˝robku
byly vûdy prov·dÏny v AutorizovanÈm servisnÌm
st¯edisku,
c) KupujÌcÌ p¯i reklamaci v˝robku p¯edloûÌ platn˝
doklad o koupi.
Pr·vo na odstranÏnÌ vady v˝robku (i vöechna p¯Ìpadn·
dalöÌ pr·va ze Z·ruky) je kupujÌcÌ povinen uplatnit v
nejbliûöÌm AutorizovanÈm servisnÌm st¯edisku. Z·roveÚ
musÌ AutorizovanÈmu servisnÌmu st¯edisku umoûnit
ovϯenÌ existence reklamovanÈ vady, vËetnÏ
odpovÌdajÌcÌho vyzkouöenÌ (pop¯. demont·ûe) v˝robku,
v provoznÌ dobÏ tohoto st¯ediska.
KaûdÈ pr·vo ze Z·ruky je nutno uplatnit v p¯ÌsluönÈm
AutorizovanÈm servisnÌm st¯edisku bez zbyteËnÈho
odkladu, nejpozdÏji vöak do konce z·ruËnÌ doby, jinak
zanik·.
AutorizovanÈ servisnÌ st¯edisko posoudÌ opr·vnÏnost
reklamace a podle povahy vady v˝robku rozhodne o
zp˘sobu opravy. KupujÌcÌ je povinen poskytnout
AutorizovanÈmu servisnÌmu st¯edisku souËinnost
pot¯ebnou k prok·z·nÌ uplatnÏnÈho pr·va na
odstranÏnÌ vady, k ovϯenÌ existence reklamovanÈ
vady i k z·ruËnÌ opravÏ v˝robku.
BÏh z·ruËnÌ doby se stavÌ po dobu od ¯·dnÈho uplatnÏnÌ
pr·va na odstranÏnÌ vady do provedenÌ z·ruËnÌ opravy
Autorizovan˝m servisnÌm st¯ediskem, avöak jen p¯i
splnÏnÌ podmÌnky uvedenÈ v p¯edchozÌm bodu.
Po provedenÌ z·ruËnÌ opravy je AutorizovanÈ servisnÌ
st¯edisko povinno vydat KupujÌcÌmu Ëitelnou kopii
OpravnÌho listu. OpravnÌ list slouûÌ k prokazov·nÌ pr·v
KupujÌcÌho, proto ve vlastnÌm z·jmu p¯ed podpisem
OpravnÌho listu zkontrolujte jeho obsah a kopii
OpravnÌho listu peËlivÏ uschovejte.
Jestliûe nebude reklamovan· vada zjiötÏna nebo
nejde-li o z·ruËnÌ vadu, za kterou odpovÌd· Prod·vajÌcÌ,
Ëi neposkytne-li KupujÌcÌ AutorizovanÈmu servisnÌmu
st¯edisku shora uvedenou souËinnost, je KupujÌcÌ
povinen nahradit Prod·vajÌcÌmu i AutorizovanÈmu
servisnÌmu st¯edisku veökerÈ p¯ÌpadnÈ n·klady, kterÈ
jim v souvislosti s tÌm vzniknou.
Z·ruka vypl˝vajÌcÌ z tÏchto z·ruËnÌch podmÌnek platÌ
pouze na ˙zemÌ »eskÈ republiky. Nevztahuje se na
opot¯ebenÌ nebo poökozenÌ v˝robku (vËetnÏ poökozenÌ
zp˘sobenÈho poruchami v elektrickÈ sÌti, pouûitÌm
nevhodn˝ch n·plnÌ, nevhodn˝mi provoznÌmi
podmÌnkami aj.), p¯Ìpadn˝ nedostatek jakosti nebo
uûitnÈ vlastnosti ( kter˝ nenÌ z·vadou) ani na v˝robek
pouûit˝ nad r·mec bÏûnÈho pouûÌv·ni v dom·cnosti
(nap¯. k podnikatelsk˝m ˙Ëel˘m aj.).
PoskytnutÌm z·ruky nejsou dotËena pr·va KupujÌcÌho,
kter· se ke koupi v˝robku v·ûÌ podle kogentnÌch
ustanovenÌ zvl·ötnÌch pr·vnÌch p¯edpis˘.
Prod·vajÌcÌ je povinen p¯edat KupujÌcÌmu p¯i prodeji
v˝robku a na poû·d·nÌ KupujÌcÌho poskytnout mu
i kdykoli potÈ aktu·lnÌ seznam Autorizovan˝ch
servisnÌch st¯edisek v »eskÈ republice, vËetnÏ jejich
telefonnÌch ËÌsel.
JakÈkoli bliûöÌ informace o Z·ruce a Autorizovan˝ch
servisnÌch st¯ediscÌch poskytnou:
- prod·vajÌcÌ,
- Electrolux Service, a to buÔ na telefonu: 261126112,
nebo na adrese ELECTROLUX s.r.o., Electrolux
Service, Hanusova ul., 140 21 Praha 4,
- Bezplatn· telefonnÌ INFOLINKA: 800-160016.
127
The Electrolux Group. The world’s No.1 choice.
The Electrolux Group is the world‘s largest producer of powered appliances for kitchen,
cleaning and outdoor use. More than 55 million Electrolux Group products (such as refrigerators, cookers,
vacuum cleaners,chain saws and lawn mowers) are sold each year to a value of approx. USD 14 billion
in more than 150 countries around the world.
EHPOESL/Z - 04/2004
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising