Zanussi | FLS574C | User manual | ZANUSSI FLS574C Εγχειρίδιο χρήστη

ZANUSSI FLS574C  Εγχειρίδιο χρήστη
ISTRUZIONI PER LÕINSTALLAZIONE E LÕUSO
ODHGIES GIA THN EGKATASTASH KAI TH CRHSH
LAVATRICE
PLUNTHRIO
ROUCWN
FLS 574
FLS 574 C
FLS 574 NC
124977953
i TO KAINOURIO PLUNTHRIO ROUCWN SAS
Aut— to kainoúrio pluntÆrio antapokr’netai se
—le§ ti§ an‡gke§ tou montérnou plus’mato§ twn
roúcwn l—gw tou —ti epitrépei thn exoikon—mhsh
neroú, enérgeia§ kai aporrupantikoú.
■ O epilogéa§ th§ qermokras’a§
(qermost‡th§) sa§ epitrépei na epiléxete
proswpik‡ thn qermokras’a pou tairi‡zei me ta
roúca sa§.
■ To aut—mato krúwma tou neroú tou
plus’mato§ prin ap— to ‡deiasma, empod’zei thn
param—rfwsh twn plastik·n swlhn·sewn th§
egkat‡stash§ tou spitioú ex ait’a§ th§ uyhlƧ
qermokras’a§ tou neroú.
Oikologiké§ sumboulé§
Gia na petúcete thn exoikon—mhsh tou neroú kai th§
hlektrikƧ enérgeia§ kai gia na prostateúsete to
perib‡llon, sa§ sunistoúme na akolouqÆsete ti§
ep—mene§ sumboulé§:
■ Crhsimopoie’te to pluntÆrio me plÆrh fort’o
ant’ me meiwména fort’a. OpwsdÆpote —mw§,
apofeúgete na uperofort·nete ton k‡do.
■ Crhsimopoie’te to pr—gramma me pr—plush
m—no —tan ta roúca e’nai polú lerwména.
■ Prosarm—ste th d—sh tou aporrupantikoú sth
sklhr—thta tou neroú tou udraulikoú diktúou,
sthn pos—thta twn roúcwn kai sto baqm— pou
aut‡ e’nai lerwména.
Orisménoi par‡grafoi autoú tou egceirid’ou odhgi·n
e’nai shmademénoi me súmbola ta opo’a écoun ti§
ak—louqe§ énoie§:
Ed· br’skete spouda’e§ plhrofor’e§
pou aforoún thn asf‡leia kat‡ th
crÆsh tou plunthr’ou sa§, h mh
tÆrhsh twn opo’wn mpore’ na
prokalései zhmié§.
i
Ed· br’skontai plhrofor’e§ gia th
swstÆ crÆsh tou plunthr’ou kai gia
na petúcete ti§ kalútere§ apod—sei§
Ed· br’skete plhrofor’e§ pou
sundéontai me thn prostas’a tou
perib‡llonto§
20
Prostas’a tou perib‡llonto§
■
■
Ta ulik‡ pou féroun to súmbolo
e’nai
anakukl·sima. Gia na epiteucqe’
h epanap—kthsh, qa prépei na topoqetoúntai
stou§ kat‡llhlou§ c·rou§ (Æ doce’a).
Plhroforhqe’te ston arm—dio organism—.
>PE< = poluaiqulénio
>PS< = polustur—lio Æ feliz—l
>PP< = polupropulénio
«Otan to pluntÆrio qa prépei na dialuqe’, k—yte
to kal·dio trofodos’a§ kai katastÆste
‡crhsth thn kleidari‡, kat‡ tétoi o tr—po ·ste
na mhn e’nai dunat—n na kleistoún mésa sto
pluntÆrio paidi‡.
H suneisfor‡ ma§ gia to perib‡llon: aut— to
egceir’dio écei tupwqe’ se anakuklwméno cart’.
PERIECOMENA
ProeidopoiÆsei§
22
PerigrafÆ th§ suskeuƧ
23
Surt‡ri aporrupantikoú
23
Tecnik‡ carakthristik‡
23
Egkat‡stash
24
■
■
■
■
■
SustÆmata asf‡leia§
Topoqéthsh
Trofodos’a neroú
Apocéteush
HlektrikÆ súndesh
24
24
25
25
25
SuntÆrhsh
■
■
■
■
■
■
CrÆsh
■
■
■
■
■
■
Kantr‡n ceiristhr’ou
PerigrafÆ ceiristhr’ou
Sumboulé§ gia to plúsimo
DialogÆ
Qermokras’e§
Mégista fort’a roúcwn
Prin ap— to f—rtwma twn roúcwn
Exaf‡nish twn lekédwn
Aporrupantik‡ kai epipr—sqeta
DieqnÆ súmbola gia to ceirism—
twn ufasm‡twn
Progr‡mmata plus’mato§
Akolouq’a twn energei·n
Kaqarismo§ susmeuƧ
Surt‡ri aporrupantikoú
F’ltro apocéteush§ neroú
Filtr‡ki tou swlÆna trofod—s’a§
Profúlaxh kat‡ tou p‡gou
«Adeiasma an‡gkh§
34
34
34
34
35
35
35
26
26
26
27
27
27
27
27
27
28
ProblÆmata sth leitourg’a
36-37
29
30-31
32-33
21
ELLHNIKA
■
PROEIDOPOIHSEIS
E’nai spouda’o na diathre’te to par—n egceir’dio crÆsh§ maz’ me to pluntÆrio gia opoiadÆpote mellontikÆ an‡gkh. An
pr—keitai na poulÆsete to pluntÆrio Æ na to d·sete se k‡poio ‡llo ‡tomo, bebaiwqe’te —ti to egceir’dio sunodeúei to
pluntÆrio gia na epitréyei ston néo crÆsth na e’nai plhroforhméno§ scetik‡ me ti§ ant’stoice§ leitourg’e§ kai
proeidopoiÆsei§.
Auté§ oi proeidopoiÆsei§ écoun problefqe’ gia thn asf‡lei‡ sa§ kai gia thn asf‡leia twn ‡llwn. W§ ek toútou, sa§
parakaloúme na ti§ diab‡sete prosektik‡ prin egkatastÆsete kai crhsimopoiÆsete to pluntÆrio.
Geniké§ proeidopoiÆsei§
■
■
■
Aut— to pluntÆrio écei melethqe’ gia na
crhsimopoie’tai ap— enÆlika ‡toma. W§ ek
toútou, bebaiwqe’te —ti ta paidi‡ den to
akoumpoún kai —ti den to crhsimopoioún san
paign’di.
Kat‡ th di‡rkeia tou plus’mato§ se uyhlé§
qermokras’e§, to gual’ th§ p—rta§ zesta’netai.
Mhn to akoumpÆsete.
Ta mikr‡ katoik’dia z·a écoun th sunÆqeia na
trup·noun ston k‡do tou plunthr’ou. Gia to
l—go aut— elégcete ton k‡do prin b‡zete se
leitourg’a to pluntÆrio.
CrÆsh
■
■
■
■
■
Egkat‡stash
■
■
■
■
■
■
Elégxete, kat‡ th di‡rkeia th§ afa’resh§ th§
suskeuas’a§, —ti to pluntÆrio den parousi‡zei
elatt·mata. Se per’ptwsh amfiboli·n, mhn to
qésete se leitourg’a all‡ apeuqunqe’te sthn
tecnikÆ upostÆrixh.
Prin crhsimopoihqe’ to pluntÆrio, qa prépei na
afaireqe’ h eswterikÆ suskeuas’a tou. An den
apomakrunqoún ta prostateutik‡ sustÆmata
pou crhsimopoiÆqhkan gia thn metafor‡ Æ an
den apomakrunqoún plÆrw§, mpore’ na
proklhqoún zhmié§ sto pluntÆrio Æ sta épipla.
Sumbouleuqe’te th scetikÆ par‡grafo tou
egceirid’ou crÆsh§.
An up‡rxei h an‡gkh mia§ opoiasdÆpote
metatropƧ th§ oikiakƧ hlektrikƧ
egkat‡stash§ gia na epiteucqe’ h egkat‡satsh
tou plunthr’ou, autÆ h ergas’a qa prépei na
g’nei m—no ap— eidikeuméno proswpik—.
OpoiadÆpote epémbash pou apaite’tai sta
udraulik‡ gia thn egkat‡stash tou plunthr’ou,
qa prépei na g’nei m—no ap— eidikeuméno
udraulik—.
Met‡ thn egkat‡stash tou plunthr’ou, elégxte
na mhn akoump‡ sto hlektrik— kal·dio
trofodos’a§.
An to pluntÆrio e’nai topoqethméno se d‡pedo
me mokéta, bebaiwqe’te —ti an‡mesa sta
podar‡kia stÆrixh§ kai to d‡pedo o aéra§
kuklofore’.
■
■
■
■
■
TecnikÆ upostÆrixh/episkeué§
■
■
22
Aut— to pluntÆrio proor’zetai gia oikiakÆ
crÆsh. Mhn to crhsimopoie’te gia diaforetikoú§
skopoú§ ap— eke’nou§ gia tou§ opo’ou§ écei
melethqe’.
Plénete m—no e’dh gia ta opo’a problépetai to
plúsimo se pluntÆrio. Akolouqe’te ti§ odhg’e§
pou anaférontai sthn etikéta k‡qe roúcou.
Mhn uperfort·nete to pluntÆrio. Akolouqe’te
ti§ odhg’e§ pou periécontai sto egceir’dio.
Ta kérmata, oi param‡ne§, oi karf’tse§, oi b’de§
k.l.p., pou ménoun sta roúca mpore’ na
prokalésoun ter‡stie§ zhmié§.
Den prépei na topoqetoúntai sto pluntÆrio
roúca pou écoun kaqariste’ me kaqarÆ benz’nh,
oin—pneuma, triel’nh k.l.p. An écoun
crhsimopoihqe’ tétoiou e’dou§ pro•—nta prin
ap— to plúsimo, prépei na periménete thn
ex‡tmish tou pro•—nto§ prin na b‡lete ta roúca
sto pluntÆrio.
Sugkentr·ste ta roúca mikr·n diast‡sewn,
—pw§ k‡ltse§, z·ne§ k.l.p., se mia mikrÆ p‡ninh
ts‡nta Æ se mia maxilaroqÆkh. Aut— gia na
apofeucqe’ to na trup·noun an‡mesa sto
kal‡qi kai th lek‡nh tou k‡dou.
Crhsimopoie’te m—no thn pos—thta malaktikoú
pou sunist‡tai ap— ton kataskeuastÆ. Mia
uperbolikÆ pos—thta tou pro•—nto§ mpore’ na
katastréyei ta roúca.
«Otan den crhsimopoie’te to pluntÆrio, afÆnete
to port‡ki mis—kleisto. «Etsi diathre’tai
kalútera h fl‡ntza th§ p—rta§ kai
apofeúgontai murwdié§ moúcla§.
Prin ano’xete to port‡ki, elégcete p‡ntote na
écei adi‡sei to ner—. Sthn ant’qeth per’ptwsh,
adei‡ste to akolouq·nta§ ti§ odhg’e§ pou
periécontai sto egceir’dio crÆsh§.
Met‡ ap— th crÆsh, bg‡zete p‡ntote thn pr’za
tou reúmato§ kai kle’nete thn brúdh.
Sthn per’ptwsh bl‡bh§, mhn prospaqÆsete na
episkeu‡sete to pluntÆrio m—noi sa§. Oi
episkeué§ pou ekteloúntai ap— mh eidikeuméno
proswpik— mpore’ na prokalésoun zhmié§.
Gia endec—mene§ episkeué§, apeuqunqe’te se éna
exousiodothméno kéntro upostÆrixh§ kai
zhtÆste auqentik‡ antallaktik‡.
i
PERIGRAFH THS SUSKEUHS
1
Surt‡ri aporrupantikoú
P’naka§ programm‡twn
Koumpi‡ epilogƧ
Koump’ ekk’nhsh§/stamatÆmato§
Epilogéa§ qermokras’a§ (qermost‡th§)
Lamp‡ki elégcou leitourg’a§
Epilogéa§ programm‡twn
CeirolabÆ p—rta§
F’ltro apocéteush§
Podar‡kia
5 67
TEMPERATURE
ANTIPIEGA
COTONE - LINO BIANCHI
60º- 90º
COTONE - LINO COLORATI 40º- 60º
COTONE CICLO BREVE
30º- 40º
B
B
C
H
COTONE BIANCHI CON PRELAV.
40º- 60º
30º- 40º JK
CENTRIFUGA BREVE
30º- 40º
RISCIACQUI
LANA
60º- 90º
COTONE COLORATI CON PRELAV. 40º- 60º
SINTETICI CON PRELAVAGGIO
SINTETICI - MISTI
SETA - ACRILICI
40º- 60º
RISCIACQUI CON CENTRIFUGA
L
SCARICO
MEZZO
CARICO
PROGRAMMI
CENTRIFUGA
ESCLUSA
A
A
G
D
F
M
RIDUZIONE AUTOMATICA CONSUMI
ELLHNIKA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
34
2
8
9
10
Surt‡ri aporrupantikoú
Pr—plush
Plúsimo
Malaktik‡
Leukantik—
Cl
P0446
TECNIKA CARAKTHRISTIKA
i
DIASTASEIS
Uyo§
Pl‡to§
B‡qo§
TASH/SUCNOTHTA
MEGISTH APORROFOUMENH ISCUS
ELACISTH ISCUS THS ASFALEIAS
PIESH TOU NEROU
el‡c.
még.
ONOMASTIKO FORTIO
Bambaker‡
Sunqetik‡/eua’sqhta
M‡llina
TACUTHTA PERISTROFHS STO XEBGALMA
FLS 574 NC
FLS 574 - FLS 574 C
85 ek
85 ek.
60 ek
60 ek.
45 ek.
54 ek.
220-230V/50Hz
2250W
10A
5 N/cm2
80 N/cm2
4,5 kil‡
5 kil‡
2 kil‡
2 kil‡
1 kilov
1 kilov
500 strofé§/lept—
AutÆ h suskeuÆ summorf·netai me ti§ ak—louqe§ odhg’e§ th§ EOK:
73/23/EOK ap— 19/02/73 scetik‡ me th camhlÆ éntash
89/336/EOK ap— 03/05/89 scetik‡ me thn hlektromagnhtikÆ sumbat—thta
23
EGKATASTASH
Mhcanismo’ asf‡leia§ gia th metafor‡
Prin qésete se leitourg’a to pluntÆrio,
bebaiwqe’te —ti écoun afaireqe’ —loi oi mhcanismo’
pou écoun problefqe’ gia thn metafor‡.
Sa§ sumbouleúoume na kratÆsete —la ta
komm‡tia gia na xanamont‡rete se
per’ptwsh pou mpore’ sto méllon na
xanametakinÆsete to pluntÆrio.
Xebid·ste kai afairéste (me éna kleid’) thn p’sw
aristerÆ b’da kai akoumpÆste to pluntÆrio
sthnp’sw pleur‡, proséconta§ na mhn tsak’sete
tou§ swlÆne§. Gia to skop— aut— topoqetÆste
an‡mesa sto pluntÆrio kai sto d‡pedo mia gwn’a
ap— to ulik— th§ suskeuas’a§.
P0255
Afairéste to kentrik— komm‡ti feliz—l ap— th
b‡sh tou plunthr’ou kai eleuqer·ste ti§ dúo
sakoúle§ ap— poluaiqulénio bg‡zonta§ to
autok—llhto.
Me polú prosocÆ bg‡lte pr·ta th dexi‡ sakoúla
(1) kai sth sunéceia thn aristerÆ (2), trab·nta§
ti§ pro§ to kéntro tou plunthr’ou.
2
P0234
P0233
P0256
P0020
XanatopoqetÆste to pluntÆrio —rqio kai
xebid·ste ti§ 2 ‡lle§ b’de§ sto p’sw méro§.
Bg‡lte tou§ trei§ plastikoú§ pe’rou§ ap— ti§
trúpe§ —pou Ætan topoqethméne§ oi b’de§.
Tap·ste ti§ trúpe§ pou émeinan anoikté§, me ti§
t‡pe§ pou br’skontai sto p’sw méro§ tou
plunthr’ou.
Topoqéthsh
EgkatastÆste to pluntÆrio se éna d‡pedo ep’pedo
kai sklhr—. Proséxte thn kuklofor’a tou aéra
gúrw ap— th mhcanÆ na mhn parempod’zetai ap—
cali‡, mokéte§ k.l. Elégxte to pluntÆrio na mhn
akoump‡ se to’co Æ se ‡lla épipla th§ kouz’na§.
Alfadi‡ste prosektik‡ to pluntÆrio xebid·nonta§
Æ bid·nonta§ ta ruqmiz—mena podar‡kia. Mhn
b‡zete poté k‡tw ap— to pluntÆrio cart—ni, xúlo Æ
par—moia ulik‡ gia na antistaqm’sete piqané§
diaforé§ tou pat·mato§.
24
P1051
1
Trofodos’a tou neroú
A
P0003
ELLHNIKA
Sundéste ton swlÆna trofodos’a§ me mia brúsh me
b—lte§ twn 3/4", afoú prohgouménw§ écete
topoqetÆsei an‡mesa to filtr‡ki “A” to opo’o
corhge’tai maz’ me to pluntÆrio.
Den e’nai dunatÆ h epimÆkunsh tou swlÆna
trofodos’a§. An o swlÆna§ e’nai kont—§ kai den
epiqume’te na metakinÆsete th brúsh, prépei na
agor‡sete énan plÆrh swlÆna makrútero, gia ton
opo’o na problépetai autoú tou e’dou§ h crÆsh.
To ‡llo ‡kro tou swlÆna f—rtwsh§, ap— thn
meri‡ tou plunthr’ou, mpore’ na blépei pro§
opoiadÆpote kateúqunsh. Xebid·ste elafr‡ to
daktul’di mplokar’smato§, str’yte to ‡kro tou
swlÆna kai xanabid·ste to daktul’di, elégconta§
—ti den up‡rcoun ap·leie§ neroú.
P0021
Apocéteush
H kampúlh tou swlÆna apocéteush§ mpore’ na
topoqethqe’ kat‡ trei§ diaforetikoú§ tr—pou§:
Sto ce’lo§ tou niptÆra crhsimopoi·nta§ ton
plastik— agk·na pou corhge’tai maz’ me to
pluntÆrio. S’autÆ thn per’ptwsh, prépei na
bebaiwqe’te —ti h kampúlh den kinduneúei na
apospaste’ ap— to ce’lo§ —tan to pluntÆrio
adei‡zei. Mpore’te na thn sterai·sete, gia
par‡deigma, me éna sp‡ggo sth brúsh Æ ston to’co.
Se mia parékklish th§ apocéteush§ tou
niptÆra. AutÆ h parékklish qa prépei na
br’sketai p‡nw ap— to sif—ni, kat‡ tétoio tr—po
·ste h kampúlh tou swlÆna na br’sketai, to
el‡cisto, sta 60 ek. ap— to d‡pedo.
SÕénan agwg— apocéteush§ pou qa e’nai
topoqethméno§ se úyo§ —ci lig—tero twn 60 ek. kai
—ci periss—tero ap— 90 ek..
H ‡krh tou swlÆna apocéteush§ qa prépei na
aer’zetai p‡ntote, dhladÆ h eswterikÆ di‡metro§
tou agwgoú apocéteush§ qa prépei na e’nai
fardúterh ap— thn exwterikÆ di‡metro tou
swlÆna apocéteush§.
O swlÆna§ apocéteush§ den qa prépei na
parousi‡zei tsak’smata.
TopoqetÆste ton kat‡ mÆko§ tou pat·mato§ kai
shk·ste ton kont‡ sthn apocéteush.
P0022
P0023
HlektrikÆ súndesh
To pluntÆrio problépetai na leitourge’ sta 220230V monofasik—, 50Hz.
Elégxte thn oikiakÆ egkat‡stash na e’nai se qésh
na antéxei to mégisto apaitoúmeno fort’o
(2,25 kW), lamb‡nonta§ up—yh kai ti§ ‡lle§
suskeué§ pou crhsimopoioúntai.
Sundéste to pluntÆrio se mia pr’za tou
reúmato§ me ge’wsh
O kataskeuastƧ apopoie’tai
opoiadÆpote euqúnh gia bl‡be§ Æ gia
traúmata pou mpore’ na proélqoun ap—
thn mh sebasm— tou proanafer—menou
kan—na asf‡leia§.
25
CRHSH
Kantr‡n ceiristhr’ou
TEMPERATURE
ANTIPIEGA
COTONE BIANCHI CON PRELAV.
SETA - ACRILICI
B
B
C
40º- 60º H
30º- 40º JK
LANA
30º- 40º
RISCIACQUI
COTONE - LINO BIANCHI
60º- 90º
COTONE - LINO COLORATI 40º- 60º
COTONE CICLO BREVE
SINTETICI - MISTI
30º- 40º
60º- 90º
COTONE COLORATI CON PRELAV. 40º- 60º
SINTETICI CON PRELAVAGGIO
40º- 60º
RISCIACQUI CON CENTRIFUGA
CENTRIFUGA BREVE
L
SCARICO
MEZZO
CARICO
PROGRAMMI
CENTRIFUGA
ESCLUSA
A
A
G
D
F
M
RIDUZIONE AUTOMATICA CONSUMI
1 2 3 4 5
PerigrafÆ ceiristhr’ou
1. P’naka§ programm‡twn
Sa§ bohq‡ei na epiléxete to pi— kat‡llhlo
pr—gramma gia ta roúca sa§.
2. Koump’ “ner— ston k‡do” (kat‡
tou tsalak·mato§)
PatÆste aut— to koump’ sta progr‡mmata gia
sunqetik‡ uf‡smata gia na mplok‡rete to
‡deiasma tou neroú sto teleuta’o xébgalma. Aut—
apofeúgei th dhmiourg’a tslakwm‡twn sthn
per’ptwsh pou afÆsete ta roúca sto pluntÆrio
met‡ to télo§ tou plus’mato§. Gia na adei‡sete to
ner—, xanapatÆste to ’dio koump’, gia na xebg‡lete
elafr‡ me fug—kentro, epiléxte to pr—gramma “F”
(‡deiasma).
3. Koump’ “misoú fort’ou”
Aut— to koump’ crhsimopoie’tai —tan plénete mia
periorisménh pos—thta bambaker·n Æ lin·n
roúcwn (meg. 2,25 kil‡ gia to FLS 574 NC kai
2,5 kil‡ gia to FLS 574 - FLS 574 C) gia na
katanal·nete lig—tero ner— sta xabg‡lmata.
4. Koump’ “apokleismoú
st’y’mato§”
«Otan plénete bambaker‡ uf‡smata idia’tera
“eua’sqhta”, patÆste aut— to koump’ gia na
apokle’sete —le§ ti§ f‡sei§ me st’yimo.
26
6
7
8
5. Koump’ ekk’nhsh§/stamatÆmato§
PatÆste aut— to koump’ gia na qésete se
leitourg’a to pluntÆrio, afÆste to na gur’sei sthn
prohgoúmenh qésh tou gia na diak—yete éna
pr—gramma Æ gia na k—yete thn hlektrikÆ
trofodos’a tou plunthr’ou.
Prin epiléxete éna pr—gramma Æ prin
all‡xete éna pr—gramma pou br’sketai se
exélixh, to pluntÆrio prépei na aposundéetai
ap— to reúma, apeleuqer·nonta§ to koump’
ekk’nhsh§/stamatÆmato§.
6. Epilogéa§ qermokrasi·n
Stréyte aut—n ton diak—pth gia na epiléxete th
qermokras’a plus’mato§.
Qésh
: plúsimo me krúo ner—
7. Lamp‡ki elégcou leitourg’a§
E’nai anamméno —tan to pluntÆrio e’nai se
leitourg’a kai sbÆnei sto télo§ tou progr‡mmato§.
8. Epilogéa§ programm‡twn
Gia na dialéxete to epiqumht— pr—gramma, stréyte
aut— ton diak—pth pro§ ta dexi‡ mécri na
sumpései akrib·§ to pr—gramma me ton de’kth
anafor‡§:
- mple tmÆma gia bambaker‡ kai lin‡
- pr‡sino tmÆma gia sunqetik‡, eua’sqhta, m‡llina.
Sumboulé§ gia to plúsimo
DialogÆ
Summorfwqe’te pro§ ta súmbola gia to plúsimo twn
ufasm‡twn pou br’skontai sta roúca kai
akolouqe’te ti§ odhg’e§ tou paragwgoú gia to
plúsimo.
Diaire’te ta roúca —pw§ parak‡tw:
leuk‡, crwmatist‡, sunqetik‡, eua’sqhta, m‡llina.
Qermokras’e§
90-95 gia leuk‡ lin‡ Æ bambaker‡ me kanonik—
60
krúo
30-40
lérwma (p.c. patsaboúre§, petséte§,
trapezom‡nthla, sent—nia k.l.)
gia roúca crwmatist‡ pou den
xeb‡foun me kanonik— lérwma (p.c.
pouk‡misa, nuctik‡, pitz‡me§, k.l.) lin‡,
bambaker‡ Æ sunqetiké§ ’ne§ kai gia
bambaker‡ leuk‡ pou e’nai lerwména
elafr‡ (p.c. es·rouca).
gia eua’sqhta uf‡smata (p.c.
kourt’ne§), leuk‡ mikt‡ me prosqÆkh
sunqetik·n in·n kai mall’ me thn
éndeixh sthn etikéta: “agn— parqéno
mall’, plénetai, den mpa’nei”.
Prin fort·sete ta roúca
Ta leuk‡ kai ta crwmatist‡ roúca den prépei na
plénontai maz’. Ta leuk‡ roúca mpore’ na c‡soun
th l‡myh tou§ me to plúsimo.
Ta kainoúria crwmatist‡ roúca mpore’ na
xeb‡youn sto pr·to plúsimo, g’aut—, sa§
sunistoúme na ta plúnete m—na tou§ thn pr·th
for‡.
Bebaiwqe’te —ti sta roúca den écoun me’nei
metallik‡ antike’mena (p.c. sundetÆre§,
param‡ne§, karf’tse§).
Koump·nete ti§ maxilaroqÆke§, kle’nete ta
fermou‡r, ta gantz‡kia ti§ koump—trupe§. Déste
endec—mene§ makrié§ z·ne§ kai kordéle§.
Afairéste tou§ proüp‡rconte§ lekéde§ prin ap—
to plúsimo. Endecoménw§, tr’yte ta shme’a pou
e’nai idia’tera lerwména me éna eidik—
aporrupantik— Æ me mia aporrupantikÆ aloifÆ.
Ti§ kourt’ne§ proséxte ti§ idia’tera. Afairéste
ap— ti§ kourt’ne§ ta gantz‡kia Æ déste ta se éna
dict‡ki Æ se mia sakoul’tsa.
Fort’a roúcwn
Oi ende’xei§ gia ta fort’a roúcwn br’skontai
stou§ p’nake§ twn programm‡twn.
Geniko’ kan—ne§:
Bambaker‡, lin‡: gem’ste ton k‡do, all‡ mhn ton
uperfort·nete.
Sunqetik‡: —ci periss—tero ap— to mis— tou
k‡dou.
Eua’sqhta uf‡smata kai m‡llina: —ci
periss—tero ap— to éna tr’to tou k‡dou.
Me to mégisto fort’o, epituca’netai, k‡qe for‡, h
béltisth crÆsh tou neroú kai th§ enérgeia§.
Sthn per’ptwsh pou ta roúca e’nai polú br·mika,
elatt·ste thn pos—thta.
B‡rh twn roúcwn
Ta anafer—mena sth sunéceia b‡rh écoun endeiktikÆ
ax’a:
mpournoúzia
1.200 gr.
petséte§ faghtoú
100 gr.
k‡lumma papl·mato§
700 gr.
sent—nia
500 gr.
maxilaroqÆke§
200 gr.
trapezom‡nthla
250 gr.
petséte§ pros—yia
200 gr.
patsaboúre§
100 gr.
nuctik‡
200 gr.
gunaike’a slip
100 gr.
andriké§ podié§ ergas’a§
600 gr.
andrik‡ pouk‡misa
200 gr.
andriké§ pitz‡me§
500 gr.
poukamis‡kia
100 gr.
andrik‡ slip
100 gr.
Xelékiasma
Orisménoi idia’teroi lekéde§ den feúgoun m—no me
ner— kai aporrupantik—. Sunist‡tai loip—n na tou§
douléyete prin ap— to plúsimo.
A’ma: oi fréskoi lekéde§ mporoún na douleutoún
me krúo ner—. Sthn per’ptwsh lekédwn pou écoun
Ædh stegn·sei, afÆste to roúco na mouli‡sei gia
mia núcta me éna eidik— aporrupantik— kai sth
sunéceia tr’yte to sto sapoun—nero.
Ladompogié§: bréxte me kaqarÆ benz’nh,
tampon‡rete tou§ lekéde§ afoú topoqetÆsete to
roúco s’éna malak— pan’, douléyte me to
aporrupantik— gia arketé§ foré§.
Stegno’ lekéde§ l’pou§: bréxte me terebinq’nh,
tampon‡rete tou§ lekéde§ me ti§ korufé§ twn
daktúlwn kai éna bambaker— pan’, afoú écete
akoumpÆsei to roúco se mia malakÆ epif‡neia.
Skouri‡: Oxalik— ‡la§ dialuméno se zest—
di‡luma Æ éna antiskwriak— pro•—n se krúo.
Proséxte stou§ mh pr—sfatou§ lekéde§ skouri‡§,
giat’ h domÆ th§ kuttar’nh§ écei Ædh prosblhqe’
kai to úfasma te’nei na trupÆsei.
27
ELLHNIKA
i
Lekéde§ moúcla§: douléyte ti§ me clwr’nh,
xeplúnete kal‡ (m—no ‡spra kai crwmatist‡ roúca
pou antécoun to cl·rio).
Gras’di: Sapoun’ste elafr‡ kai douléyte tou§ me
araiwménh clwr’nh (m—no ‡spra kai crwmatist‡
roúca pou antécoun to cl·rio).
Stul— kai k—lla: bréxte me aset—n (*),
tampon‡rete tou§ lekéde§ afoú akoumpÆsete to
roúco s’éna malak— pan’.
Kragi—n: bréxte me aset—n —pw§ perigr‡fetai
parap‡nw, sth sunéceia douléyte tou§ lekéde§ me
oin—pneuma. Apomakrúnete ta up—loipa ap— ta
‡spra uf‡smata me clwr’nh.
K—kkino kras’: afÆste na mouli‡sei me to
aporrupantik—, xeplúnete kai douléyte me oxik—
oxú Æ kitrik— oxú kai sth sunéceia xeplúnete.
Endec—mena up—loipa plénontai me clwr’nh.
Mel‡ni: an‡loga me th súnqesÆ tou melanioú, bréxte
to úfasma pr·ta me aset—n (*), sth sunéceia me oxik—
oxú, endec—mena up—loipa se ‡spra uf‡smata
plénontai me clwr’nh kai sth sunéceia xeplénontai
polú kal‡.
Lekéde§ p’ssa§: douléyte pr·ta me f‡rmako gia
lekéde§, oin—pneuma Æ benz’nh, sto télo§ tr’yte me
aporrupantikÆ aloifÆ.
(*) mhn crhsimopoie’te aset—n sto tecnht—
met‡xi
Aporrupantik‡ kai epipr—sqeta
«Ena kal— apotélesma sto plúsimo exart‡tai ap—
thn epilogÆ tou aporrupantikoú kai ap— thn
swsté§ d—sei§ tou. Swsté§ d—sei§ shma’nei
apofugÆ spat‡lh§ kai prostas’a tou
perib‡llonto§. Par—lo pou e’nai biodiaspaz—mena,
ta aporrupantik‡ periécoun stoice’a pou
prokaloún zhmi‡ sthn leptÆ oikologikÆ isorrop’a
th§ fúsh§.
H epilogÆ tou aporrupantikoú exart‡tai ap— to
e’do§ tou uf‡smato§ (eua’sqhta, m‡llina,
bambaker‡, k.l.), ap— to cr·ma, ap— th
qermokras’a tou plus’mato§ kai ap— to baqm— th§
brwmi‡§.
S’aut— to pluntÆrio mpore’te na crhsimopoiÆsete
—la ta aporrupantik‡ gia pluntÆria roúcwn pou
br’skontai kanonik‡ sto emp—rio:
– aporrupantik‡ se sk—nh gia —la ta e’dh
uf‡smato§
– aporrupantik‡ se sk—nh gia eua’sqhta
uf‡smata (mégisto 60C) kai m‡llina
– ugr‡ aporrupantik‡, protimhtéo gia
progr‡mmata plus’mato§ se camhlé§
qermokras’e§ (mégisto 60C) gia —la ta e’dh
uf‡smato§ Æ eidik‡ m—no gia m‡llina.
To aporrupantik— kai to endec—meno epipr—sqeto,
prépei na adeiastoún prin arc’sei to pr—gramma
sti§ kat‡llhle§ qÆke§.
An g’netai crÆsh sumpuknwménwn aporrupantik·n
28
se sk—nh, prépei na epilégetai éna pr—gramma
cwr’§ pr—plush.
Adei‡ste to ugr— aporrupantik— amésw§ prin
ap— thn énarxh tou progr‡mmato§ ston toméa
tou surtarioú tou aporrupantikoú.
Endec—mena epipr—sqeta ugr‡ gia na malak·soun Æ
gia na kollaristoún ta roúca, qa prépei na
adeiastoún sth qÆkh me to súmbolo
prin na
arc’sei to pr—gramma plus’mato§.
To ugr— leukantik— crhsimopoie’tai m—no sta
‡spra Æ sta anqektik‡ crwmatist‡ uf‡smata ap—
lin— Æ ap— bamb‡ki. Adei‡ste to sthn qÆkh pou
carakthr’zetai ap— to súmbolo
.
Gia ti§ d—sei§ twn epipr—sqetwn kai tou
leukantikoú, akolouqe’te ti§ ende’xei§ twn
paragwg·n.
Pos—thta tou aporrupantikoú
pou crhsimopoie’tai.
To e’do§ kai h pos—thta tou aporrupantikoú
exart·ntai ap— to e’do§ tou uf‡smato§, ap— to
fort’o, ap— to baqm— th§ brwmi‡§ kai ap— th
sklhr—thta tou neroú pou crhsimopoie’tai.
Gia thn taxin—mhsh th§ sklhr—thta§ tou neroú
crhsimopoioúntai ta leg—mena ep’peda
sklhr—thta§. Mpore’te na zhtÆsete plhrofor’e§
gia aut‡ ta ep’peda ap— ton arm—dio organism—
di‡qesh§ Æ ap— ti§ dhmotiké§ uphres’e§.
AkolouqÆste ti§ odhg’e§ gia ti§ d—sei§ pou
anaférontai ap— ton kataskeuastÆ.
Crhsimopoie’te mikr—terh pos—thta
aporrupantikoú an:
– plénete l’ga roúca
– ta roúca e’nai l’go br·mika
– dhmiourge’tai polú§ afr—§ kat‡ th di‡rkeia tou
plus’mato§.
Baqmo’ sklhr—thta§ tou neroú
Baqmo’
Ep’pedo
Carakthristik‡
1
2
3
4
malak—
méso
sklhr—
polú sklhr—
germaniko’
°dH
galliko’
°T.H.
00-07
0,0-15
08-14
16-25
15-21
26-37
p‡nw ap— 21 p‡nw ap— 21
i
DieqnÆ súmbola gia thn antimet·pish twn ufasm‡twn
DRASH
ISCURH
95
60
40
30
Plúsimo
stou§
95
Plúsimo
stou§
60
Plúsimo
stou§
40
Plúsimo
stou§
30
60
DRASH
APALH
LEUKANSH
SIDERWMA
STEGNO
KAQARISMA
40
ELLHNIKA
Oi etikéte§ me ta súmbola pou br’skontai topoqethméne§ sta uf‡smata d’noun mia sobarh boÆqeia gia thn
antimet·pish kai thn peripo’hsh twn roúcwn
Apal—
plúsimo
sto céri
30
40
Mpore’te na leuk‡nete se krúo ner—
Mhn leuk‡nete
Iscur— sidérwma
meg. 200
Mesa’o sidérwma
meg. 150
Elafr— sidérwma
meg. 110
A
P
F
Stegn— kaq‡risma
me —la ta dialutik‡
Mhn
plúnete
Mhn sider·sete
Stegn— kaq‡risma me Stegn— kaq‡risma me Mhn k‡nete stegn—
upercl·rio, benz’nh benz’nh aeropl‡nwn,
kaq‡risma
aeropl‡nwn, kaqar— kaqar— oin—pneuma kai
oin—pneuma R111 kai
R113
R113
KanonikÆ
qermokras’a
Elattwménh
qermokras’a
STEGNWMA
Stegn·ste
aplwméno
Stegn·ste
kremasméno
Stegn·ste se
krem‡stra
Stegn·netai kai Den stegn·netai
se stegnwtÆrio se stegnwtÆrio
roúcwn
roúcwn
29
Iscur‡ progr‡mmata gia bambaker‡ kai lin‡
Onomastikov fortivo: 5 kil‡ gia to montélo FLS 574 - FLS 574 C
4,5 kil‡ gia to montélo FLS 574 NC
Progr.
Qerm.
E’do§ roúcwn
PerigrafÆ tou kúklou
Leuk‡ me pr—plush polú
br·mika
Pr—plush
Kur’w§ plúsh stou§ 60-90
Xébgalma
St’yimo
Leuk‡ cwr’§ pr—plush
kanonikÆ brwmi‡
Kur’w§ plúsh stou§ 60-90
Xébgalma
St’yimo
40°-60°
Crwmatist‡ me pr—plush
polú br·mika
Pr—plush
Kur’w§ plúsh stou§ 40-60
Xébgalma
St’yimo
B
40°-60°
Crwmatist‡ cwr’§ pr—plush Kur’w§ plúsh stou§ 40-60
Xébgalma
kanonikÆ brwmi‡
St’yimo
C
30°-40°
Súntomo§ kúklo§ leuk·n l’go
br·mikwn
Kur’w§ plúsh stou§ 30-40
Xébgalma
St’yimo
D
Xébgalma
Xébgalma me epipr—sqeta
St’yimo
F
Súntomo St’yimo
«Adeiasma kai súntomo St’yimo
A
60°-90°
B(•) 60°-90°
A
DunatÆ
epilogÆ
Mezzo carico
Centrifuga esclusa
Mis— fort’o
apokleism—§
stiy’mato§
Mezzo carico
Centrifuga esclusa
Mis— fort’o
apokleism—§
stiy’mato§
Mezzo carico
Centrifuga esclusa
Mis— fort’o
apokleism—§
stiy’mato§
Mezzo carico
Centrifuga esclusa
Mis— fort’o
apokleism—§
stiy’mato§
Mezzo carico
Centrifuga esclusa
Mis— fort’o
apokleism—§
stiy’mato§
Mezzo carico
Centrifuga esclusa
Mis— fort’o
apokleism—§
stiy’mato§
Oi anafer—mene§ qermokras’e§ e’nai oi pléon ‡riste§ gia to k‡qe pr—gramma kai exartoúntai ap— to e’do§
twn roúcwn kai ap— to baqm— brwmi‡§.
(•) Katan‡lwsh gia to plúsimo en—§ mégistou fort’ou bambaker·n roúcwn stou§ 60 C cwr’§ pr—plush
(progr. B):
FLS 574 NC
FLS 574 - FLS 574 C
ner—
l’tra
71
74
enérgeia
kWh
1,20
1,30
di‡rkeia
lept‡
135
135
Aut‡ ta stoice’a prokúptoun sthn etikéta katanal·sewn enérgeia§, súmfwna me th di‡taxh EOK 92/75
30
Apal‡ progr‡mmata gia sunqetik‡, an‡mikta, eua’sqhta,
m‡llina
Progr.
Qerm.
E’do§ roúcwn
PerigrafÆ tou kúklou
Pr—plush
Kur’w§ plúsh stou§ 40-60
Xébgalma
«Adeiasma
G
40°-60°
Sunqetik‡ me pr—plush polú
br·mika
H
40°-60°
Sunqetik‡ kai an‡mikta cwr’§
pr—plush kanonikÆ brwmi‡
Kur’w§ plúsh stou§ 40-60
Xébgalma
«Adeiasma
J
30°-40°
Met‡xi-Akrilik‡
Kur’w§ plúsh stou§ 30-40
Xébgalma
«Adeiasma
K
30°-40°
Mall’
Kur’w§ plúsh stou§ 30-40
Xébgalma
«Adeiasma
L
Xébgalma
Xébgalma me malaktik—
«Adeiasma
M
«Adeiasma
«Adeiasma neroú
ELLHNIKA
Onomastikov fortivo: 2 kil‡, mall’ 1 kil—
DunatÆ
epilogÆ
Antipiega
Atsal‡kwto
Antipiega
Atsal‡kwto
Antipiega
Atsal‡kwto
Antipiega
Atsal‡kwto
Antipiega
Atsal‡kwto
Oi anafer—mene§ qermokras’e§ e’nai oi pléon ‡riste§ gia to k‡qe pr—gramma kai exartoúntai ap— to e’do§
twn roúcwn kai ap— to baqm— brwmi‡§.
31
Sunéceia energei·n
Prin probe’te sto pr·to plúsimo, sunistoúme na
ektelésete éna kúklo bambaker·n stou§ 60C, cwr’§
roúca, gia na afaireqoún endec—mena upole’mmata ap—
thn epexergas’a tou k‡dou kai th§ lek‡nh§. B‡lte 1/2
mezoúra aporrupantikoú sth qÆkh kai qéste se
leitourg’a to pluntÆrio.
1. Fort·ste ta roúca
Ano’xte to port‡ki.
TopoqetÆste ta roúca ston k‡do, éna komm‡ti th
for‡. Apl·ste ta roúca —so to dunat—n kalútera.
Kle’ste to port‡ki.
2. Prosqéste th d—sh
aporrupantikoú
TrabÆxte to surt‡ri mécri na stamatÆsei.
R’xte sth qÆkh pou antistoice’ sto plúsimo
, dia
mésou th§ mezoúra§, thn pos—thta aporrupantikoú
pou sunist‡tai ap— ton kataskeuastÆ.
An epiqume’te na pragmatopoiÆsete éna pr—plush
th§ opo’a§ na épetai to plúsimo, b‡lte to
aporrupantik— sthn ant’stoich qÆkh
.
P0444
P0445
3. Prosqéste ti§ d—sei§ twn
epiprosqétwn
R’xte, an to epiqume’te, to malaktik— sth qÆkh
, cwr’§ na
to leukantik— sth qÆkh
xeper‡sete to shme’o “MAX”.
kai
4. Dialéxte thn epiqumhtÆ epilogÆ
90
5. Epiléxte th qermokras’a
ANTIPIEGA
MEZZO
CARICO
CENTRIFUGA
ESCLUSA
Stréyte ton diak—pth epilogƧ th§ qermokras’a§
stou§ baqmoú§ pou epiqume’te.
P0416
6. Epiléxte to pr—gramma kai
qéste to se k’nhsh
B
Stréyte ton epilogéa programm‡twn pro§ ta dexi‡
sto proepilecqén pr—gramma plus’mato§ kai
patÆste to koump’ ekk’nhsh§/stamatÆmato§
:
to lamp‡ki elégcou th§ leitourg’a§ an‡bei
kai to pluntÆrio arc’zei na douleúei.
P0218
32
7. Télo§ tou progr‡mmato§
ELLHNIKA
To pluntÆrio stamat‡ei aut—mata, to lamp‡ki
elégcou th§ leitourg’a§ sbÆnei.
An écei pathqe’ to koump’ “atsal‡kwto” s«éna
“apal—” pr—gramma, adei‡ste to ner— prin
ano’xete to port‡ki.
E’nai kanonik— na periménete per’ ta 2 lept‡ prin
ano’xete to port‡ki, gia na d·sete to cr—no sto
sústhma asfale’a§ na xemplok‡rei.
XanapatÆste to koump’ ekk’nhsh§/stamatÆmato§
.
Bg‡lte ta roúca.
Elégxte ton k‡do na e’nai tele’w§ ‡deio§, k‡nonta§
ton na gur’sei me ta céria. Aut— gia na apofúgete
na xec‡sete mésa roúca pou mpore’ endecoménw§
na cal‡soun ap— éna ep—meno plúsimo (p.c. na
mpoun) Æ na b‡youn éna ‡llo fort’o leum·n
ro—xwn.
AfÆste eleúqero na epistréyei sth qésh tou to
koump’ pou endec—mena écete patÆsei.
Kle’ste th brúsh tou neroú kai bg‡lte to fi§ ap—
thn pr’za tou reúmato§.
AfÆste to port‡ki anoikt— gia na aer’zetai to
pluntÆrio.
33
SUNTHRHSH
Kaqarismo§ susmeuƧ
Kaqar’zete tÆ suskeuÆ me cliar— ner— kai éna
oudétero aporrupantik— pou den car‡zei.
Xeplénete me kaqar— ner— kai stegn·nete me éna
malak— pan’.
Shmantim—: gia ton kaqarism— tou ep’plou, mhn
crhsimopoie’te oin—pneuma, dialutik‡ Æ
paromoi—tupa pro•—nta.
Surt‡ri aporrupantikoú
Ta aporrupantik‡ Æ ta epipr—sqeta dhmiourgoún,
me to pérasma tou cr—nou, pour’.
Plénete, p—te p—te, to surt‡ri tou
aporrupantikoú, pern·nta§ to k‡tw ap— to ner—
th§ brúsh§. Gia na bg‡lete tele’w§ to surt‡ri ap—
to pluntÆrio, piéste to koump’ sto b‡qo§
arister‡.
Gia na mporésete na kaqar’sete eukol—tera to
surt‡ri, e’nai dunat—n na afairésete to p‡nw
méro§ ap— ti§ qÆke§ pou proor’zontai gia ta
epipr—sqeta.
P0442
P0443
Me to pérasma tou cr—nou, to aporrupantik—
mpore’ na dhmiourgÆsei pour’ kai sth b‡sh tou
surtarioú, kaqar’ste me mia pali‡ odont—bourtsa.
EpanatopoqetÆste to surt‡ri sth qésh tou.
P0038
F’ltro apocéteush§ tou neroú
O r—lo§ tou f’ltrou sun’statai sto na
sugkentr·nei ti§ klwsté§ kai ta mikr‡ antike’mena
pou écoun xecaste’ sta roúca. Elégcete periodik‡
to f’ltro na e’nai kaqar—.
Ano’xte th qur’da.
B‡lte éna doce’o k‡tw ap— f’ltro kai xebid·ste
to.
TrabÆxte kai bg‡lte to f’ltro.
Plúneté to k‡tw ap— th brúsh kai
xanatopoqetÆste to sth qésh tou xanabid·nonta§
se b‡qo§.
34
P0011
P0132
P0133
P0040
An antilhfqe’te —ti to plunthrio crei‡zetai
periss—tero cr—no gia na gem’sei, prépei na
elégxete to filtr‡ki tou swlhna trofodos’a§ na
mhn écei fr‡xei.
Kle’ste th brúsh tou neroú.
Xebid·ste to swlÆna ap— th brúsh kai afairéste
to filtr‡ki.
Kaqar’ste to me mia odont—bourtsa.
XanatopoqetÆste to sth qésh tou kai xanabid·ste
to swlÆna.
ELLHNIKA
Filtr‡ki tou swlhna
trofodos’a§
P0041
Profúlaxh kat‡ tou p‡gou
«Adeiasma an‡gkh§
An to pluntÆrio e’nai egkatesthméno s’éna c·ro
—pou h qermokras’a mpore’ na katébei k‡tw ap—
tou§ 0C, procwrÆste —pw§ parak‡tw:
– Kle’ste th brúsh tou neroú kai xebid·ste to
swlÆna trofodos’a§ ap— th brúsh.
– B‡lte ti§ ‡kre§ tou swlÆna apocéteush§ kai tou
swlÆna trofodos’a§ se mia lek‡nh pou e’nai
topoqethménh sto p‡twma.
– Epiléxte to pr—gramma adei‡smato§ kai qéste to
se leitourg’a éw§ —tou o epilogéa§
programm‡twn ft‡sei sth qésh “Stop”.
– Bg‡lte to fi§ ap— thn pr’za.
– Xanabid·ste tou§ swlÆne§.
Ektel·nta§ auté§ ti§ diadikas’e§ to ner— pou ménei
mésa sto pluntÆrio qa adei‡sei, apofeúgonta§ th
dhmiourg’a p‡gou kai kat‡ sunépeia to sp‡simo
twn endiafer—menwn tmhm‡twn.
«Otan qa xanaqésete ek néou se leitourg’a to
pluntÆrio, bebaiwqe’te —ti h qermokras’a sto
perib‡llon e’nai p‡nw ap— tou§ 0C.
An to pluntÆrio den adei‡zei (antl’a adei‡smato§
mplokarisménh, f’ltro boulwméno, swlÆna§
apocéteush§ boulwméno§), energÆste kat‡ ton
ak—louqo tr—po gia na adei‡sete to ner— ap— to
pluntÆrio:
– bg‡lte to reumatolÆpth (fi§) ap— thn pr’za tou
reúmato§,
– kle’ste th brúsh tou neroú,
– afÆste na kru·sei to ner— sto pluntÆrio (an
e’nai anagka’o),
– topoqetÆste mia lek‡nh sto p‡twma,
– b‡lte thn ‡krh tou swlÆna apocéteush§ sthn
lek‡nh kai afÆste na tréxei to ner—.
Sthn per’ptwsh pou o swlÆna§ apocéteush§ den
e’nai prosit—§, ex«ait’a§ tou —ti, parade’gmato§
c‡rh, to pluntÆrio e’nai cwneut— sta épipla th§
kouz’na§, afoú topoqetÆsete th lek‡nh sto
p‡twma, xebid·ste elafr‡ to f’ltro apocéteush§
kai afÆste to ner— na tréxei sig‡-sig‡.
Sto télo§ xanabid·ste to f’ltro.
35
PROBLHMATA STH LEITOURGIA
ProblÆmata pou mpore’te na epilúsete m—noi sa§.
PROBLHMATA
PIQANES AITIES
To pluntÆrio de mpa’nei se
leitourg’a:
■
■
■
■
To pluntÆrio den fort·nei ner—:
■
■
■
■
■
Elégxte to port‡ki na e’nai kal‡ kleisméno.
Elégxte —ti to pluntÆrio pa’rnei reúma.
Elégxte an h asf‡leia th§ oikiakƧ
egkat‡stash§ e’nai ‡qikth.
Elégxte —ti o diak—pth§ epilogƧ twn
programm‡twn e’nai topoqethméno§ swst‡ kai
—ti to koump’ ekk’nhsh§/stamatÆmato§ e’nai
pathméno.
Elégxte —ti h brúsh tou neroú e’nai anoiktÆ.
Elégxte —ti h brúsh trécei ner—.
Elégxte —ti o swlÆna§ trofodos’a§ den e’nai
magkwméno§ Æ den écei dipl·sei.
Elégxte to filtr‡ki tou swlÆna trofodos’a§ na
mhn e’nai boulwméno.
Elégxte —ti to port‡ki e’nai kleisméno.
To pluntÆrio fort·nei ner— kai to
adei‡zei amésw§:
■
H ‡krh tou swlÆna apocéteush§ br’sketai polú
camhl‡ se scésh me to pluntÆrio. Blépe thn
scetikÆ par‡grafo sto kef‡laio “apocéteush”.
To pluntÆrio den adei‡zei Æ/kai
den st’bei:
■
Elégxte to swlÆna apocéteush§na mhn e’nai
magkwméno§ Æ diplwméno§.
To f’ltro th§ apocéteush§ boulwméno.
Kaqar’ste to.
«Ecei epilecqe’ h leitourg’a “ner— ston k‡do” Æ
“apokleism—§ stiy’mato§”.
■
■
Up‡rcei ner— sto p‡twma:
■
■
■
■
36
Up‡rcei polú aporrupantik— Æ
crhsimopoiÆqhke akat‡llhlo aporrupantik—
(k‡nei polú afr—).
Elégxte mh tuc—n up‡rcoun ap·leie§ se k‡poio
daktul’di tou swlÆna trofodos’a§. E’nai
dúskolo na de’te to ner— na trécei kat‡ mÆko§
tou swlÆna, elégxte an e’nai ugr—§.
Elégxte an o swlÆna§ trofodos’a§ e’nai
akéraio§.
Elégxte an to f’ltro apocéteush§ écei
topoqethqe’ swst‡ met‡ ton kaqarism— tou.
PIQANES AITIES
To apotélesma tou plus’mato§
den e’nai ikanopoihtik—:
■
■
■
To pluntÆrio trémei Æ k‡nei
q—rubo:
To port‡ki den ano’gei:
Den fa’netai ner— ston k‡do:
CrhsimopoiÆqhke l’go aporrupantik— Æ
akat‡llhlo aporrupantik—.
Oi “dúskoloi” lekéde§ den écoun uposte’
prokatartik— plúsimo.
Den epilécqhke h swstÆ qermokras’a.
■
Elégxte an écoun afaireqe’ —la ta profulaktik‡
pou crhs’meuan kat‡ th metafor‡.
■
Elégxte —ti to pluntÆrio den e’nai akoumpisméno
k—ntra se k‡ti.
■
Elégxte an ta podar‡kia sthr’zontai kal‡ sto
p‡twma.
■
Elégxte an to fort’o twn roúcwn e’nai kal‡
dianemhméno ston k‡do.
■
«Isw§ up‡rcoun l’ga roúca ston k‡do.
■
To pr—gramma e’nai ak—mh se exélixh.
■
To port‡ki den écei ak—mh xemplok‡rei.
■
To pluntÆria pou e’nai pro•—nta th§ montérna§
tecnolog’a§ leitourgoún kat‡ oikonomik— tr—po
me meiwénh katan‡lwsh neroú. Oi apod—sei§
tou§ p‡ntw§ e’nai exa’rete§.
An den kataférete na epilúsete Æ na entop’sete to
pr—blhma, apeuqunqe’te s’éna kéntro upostÆrixh§,
afoú écete shmei·sei to montélo, ton ariqm—
seir‡§ kai thn hmeromhn’a agor‡§ tou plunthr’ou,
l—gw tou —ti aut‡ e’nai stoice’a pou qa sa§
zhthqoún.
Mod.
..........
Ser.
Mont.
..............
Mod. ..........
Ar.
Pro•onto§.
Prod.
No. .........................
P0042
Ar. Ser.
Seir‡§.
No. ..............
.........
37
ELLHNIKA
PROBLHMATA
1997
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising